Innkalling til representantskapsmøte for Follo legevakt IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til representantskapsmøte for Follo legevakt IKS"

Transkript

1 Innkalling til representantskapsmøte for Follo legevakt IKS På vegne av representantskapsleder Thore Vestby innkalles det til representantskapsmøte i Follo legevakt IKs Sted : Ski rådhus,formannskapssalen Tid: 25.april kl Sak 1/2014 Protokoll fra representantskapsmøte for Follo legevakt IKS Sak 2/2014 Årsberetning 2013 med årsregnskap Innkallingen er sendt til: Ordfører Tonje.A Olsen Enebakk kommune Ordfører Thore Vestby Frogn Kommune Ordfører Nina Sandberg Nesodden kommune Ordfører Ildri Eidem Løvaas Oppegård kommune Ordfører Anne Kristine Eikebråten Ski kommune Ordfører Johan Alnes Ås kommune Styreleder Helge Bunæs Vararepr Dag Bjerke Enebakk kommune Rita Hirsum Lystad Frogn kommune Kjell Gudmundsen Nesodden kommune Harald Vaadal Oppegård kommune Andre Kvakkestad Ski kommune Marianne Røed Ås kommune Kjell Pettersen nestleder i styret Innkalling og protokoll sendes distriktsrevisjonen v/lillian Skår Vararepr har møteplikt når ordførerne ikke kan møte. Vedlegg :.Styreprotokoll

2 FOLLO LEGEVAKT IKS BEHANDLING REF. SAKSNR. DATO Repr.skapet ES 1/ Protokoll Forslag til vedtak: Protokoll fra representantskapsmøte for Follo legevakt IKS godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra Representantskapsmøte for Follo legevakt IKS

3 FOLLO LEGEVAKT IKS PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO LEGEVAKT IKS Tid: Fredag , kl Sted: Tilstede: Forfall: Ski Rådhus Johan Alnes, Ås kommune Nina Sandberg, Nesodden kommune. Ildri Eidem Løvaas, Oppegård kommune Anne Kristine Linnestad, Ski kommune Rita Hirsum Lystad Frogn kommune Helge Bunæs, styreleder Follo legevakt IKS Ole K Karlsrud, daglig leder Follo legevakt IKS Elisabeth Sogge, merkantil Follo legevakt IKS Thore Vestby, Frogn kommune Tonje.A.Olsen, Enebakk kommune Sak 5/2013 Protokoll representantskapsmøte Vedtak : Protokoll for representantskapsmøte godkjennes. Sak 6/2013 Budsjett 2014 og økonomiplan Vedtak: Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan Ski 6/9-13 Elisabeth Sogge Ref

4 FOLLO LEGEVAKT IKS BEHANDLING REF. SAKSNR. DATO Repr.skapet ES 2/ Årsberetning og regnskap år 2013 for Follo legevakt IKS Forslag til vedtak: Representantskapet for Follo legevakt godkjenner årsberetningen og regnskapet for Regnskap for 2013 viser et mindreforbruk på kr ,- Representantskapet vedtar at mindreforbruket på kr ,- tilbakeføres til kommunene. Legevaktoppgjør 2013 Bruk 2013 Folketall 2013 Utg. i 2013 Har betalt i 2013 Betalt for mye/for lite i 2013 Ski Ås Oppegård Enebakk Nesodden Frogn Vedlegg: Årsberetning 2013 med årsregnskap 1

5 Dato: Styremedlemmenes signatur : Ski kommune Ås kommune Oppegård kommune Enebakk kommune Nesodden kommune Frogn Kommune 2

6 Ansattes representant 3

7 ÅRSBERETNING 2013 FOLLO LEGEVAKT IKS Enebakk Nesodden Oppegård Ski Ås Frogn

8 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 INNHOLD: Punkt nr. 1 Organisering 2 Kommuner med i legevakten 3 Bemanning 4 Lokaler Sykefravær Arbeidsmiljø Likestilling Diskriminering 5 Åpningstid 6 Konsultasjoner / Telefonhenvendelser a) Legevakten b) Telefoner 7 Klager 8 Sikkerhetstiltak 9 Nødnett 10 Kurs 11 Kvalitetssikring 12 Fremtidsutsikter og fortsatt drift 13 Regnskapsår Representantskapets medlemmer 15 Styrets medlemmer 1

9 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning ORGANISERING Follo legevakt er organisert som et IKS. Formålet med bedriften er å ivareta arbeidsgiveransvaret for legene, en daglig leder/overlege i 40 % stilling og en merkantil stilling i 20 %. Driften av den resterende delen av legevakten og sykepleieressursene ble virksomhetsoverdratt til Ahus Styret i IKSèt består av politikere og administrativt ansatte fra de berørte kommuner. Øverste organ i IKSèt er representantskapet som består av ordførerne i de berørte kommuner. Tillitsvalgt for legene har møterett for styret. Det har vært avholdt 2 representantskapsmøter og 3 styremøter i Merkantil stilling var sekretær for representantskapet og for styret. Arbeidstakerrepresentantene besto av: Tillitsvalgt for legene: Tariq Ahmed med Christian Barstad som vararepresentant. ORGANISASJONSKART: Representantskap Styret Daglig leder/overlege 0,4 hjemmel Merkantil stilling 0,2 hjemmel Legestillinger 2

10 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning KOMMUNER MED I LEGEVAKTEN Ski kommune, Oppegård kommune, Ås kommune, Enebakk kommune unntatt Flateby, Frogn kommune og Nesodden kommune. 3 BEMANNING Daglig leder-overlege i 40 % stilling og merkantil 20 % stilling. Legevakten har en 30 delt turnus for legene. I hver turnus er det 3 vakter pr måned (lege1, lege2 og lege3). Pr er 20 leger fast ansatt i turnus fordi flere av legene innehar mere enn 1 turnus. Arbeidsbelastningen på den enkelte lege varierer fra gjennomsnittlig 3 til 6-7 vakter pr mnd, året sett under ett. Noen av legene har bare lege 2 vakter og noen har bare lege1 vakter (etter eget ønske) men de fleste innehar alle typer vakter. Det oppleves veldig lett å bytte vakt, samt gi bort vakter. Alle stillinger er besatt og rekrutteringen er god. Av 20 leger er det totalt 9 fastleger ; 7 er fastleger i de kommunene vi dekker, 2 er fastleger i andre kommuner mens resterende er sykehusleger eller private fra andre steder. Lege 1 skal til enhver tid arbeide inne på Follo Legevakt, lege 2 kjører ut på sykebesøk og evt. hjelper til inne ved stor pågang, mens lege 3 skal gi en styrking av beredskapen på hverdager mellom kl og helg/høytid mellom kl Lege 3 blir kalt inn i perioder ved høy aktivitet, akutte sykdomstilfeller og annet fravær blant legene. Legevaktens personale innehar en høy faglig kompetanse og en kontinuitet vi setter stor pris på.11 av legene det vil si over 50 % av de fast ansatte legene har vært ansatt i over 10 år og dette vitner om en kontinuitet få andre legevakter kan vise til. Tilgangen på dyktige vikarer er god og noen av disse har mange av vaktene. Det er ikke noe organisert opplegg med turnuskandidater men de turnuskandidater fra deltakerkommunene som melder interesse får ta vakter som lege 2 og lege 3 etter opplæring. Sykefravær: Sykefraværet er ekstremt lite. Ingen sykemeldinger i 2013, kun få enkelt dager. Lege 3 ordningen har fungert bra som buffer ved akutt sykdom. Arbeidsmiljø: Informasjon blir sendt ut jevnlig til legene. Man har en godt fungerende tillitsvalgtordning og legene blir oppfordret til å bruke den ved behov. Hvert år avholdes et fellesmøte med alle legene hvor arbeidsmiljø er et av temaene. 3

11 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Likestilling: Av totalt 20 leger i turnus er 3 kvinnelige leger. Ved ansettelse av nye leger blir fastlegene i våre kommuner foretrukket og hvor en samtidig fokuserer på å få inn flere kvinnelige leger. Diskriminering: Legevakten har et lite og tett miljø med kort avstand mellom leder og arbeidstakere hvor vi streber etter å behandle hverandre med tillit og respekt. Diskriminering med grunnlag i rase, kjønn, alder, seksuell legning eller religiøs overbevisning aksepteres ikke. De fysiske forholdene er tilrettelagt for funksjonshemmede slik at alle har lik tilgang til legevaktens tjenester. 4 LOKALER Lokalene ved Ski sykehus, som Follo legevakt har benyttet fra 2009 fungerer godt og hensiktsmessig til legevaktens bruk. Det er et romslig venterom og flere behandlingsrom for ulike behov. Det bidrar til å ivareta den enkelte pasient og dennes behov, samtidig som det fungerer som en god arbeidsplass for de ansatte. Det har blitt opprettholdt en fornuftig sambruk av lokalene gjennom hele døgnet. 5 ÅPNINGSTID Åpent for publikum: Mandag til fredag fra kl til Lørdag, søndag og helligdager åpent hele døgnet. Legevaktssentralen er betjent hele døgnet alle dager i året med sykepleier som gir råd og veiledning til befolkningen samt henviser videre til vakthavende lege i de respektive kommuner på dagtid. 6 KONSULTASJONER / TELEFONHENVENDELSER a) LEGEVAKTEN Tallene fra 2013 viser at oppmøtekonsultasjonene gikk ned med 634, antall sykebesøk gikk ned med 106 og telefonkonsultasjonene gikk opp med 900. Sammenlagt gikk antall pasientkonsultasjoner opp med 266 fra 2012 til Antall konsultasjoner pr. innbygger: Det er en betydelig spredning i forbruket kommunene i mellom. Innbyggerne i Ski kommune bruker legevakten mest, så følger Ås, Enebakk og Oppegård. Andre legevakter erfarer det samme som oss med at vertskommunen og nærliggende kommuner bruker legevakten mest. 4

12 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Statistikker fra Follo Legevakt Historikk Innbyggertallet for 2013 er tatt fra Statistisk sentralbyrå pr Konsultasjonene er hentet fra Legedatas statistikk for perioden til Dette inkluderer både oppmøtekonsultasjoner, sykebesøk og telefonkonsultasjoner. Innb Kons Innb Kons Innb Kons Innb Kons Innb Kons Ski Ås Oppegård Enebakk Frogn Nesodden Andre Sum Forbruk av de forskjellige konsultasjonene pr andel innbygger

13 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Kommune 2013 Innbyggere Oppmøtekons Sykebesøk Sum konsultasjoner Andel pr innbygger Ski % Ås % Oppegård % Enebakk % Frogn % Nesodden % Andre Sum % b) Telefoner Totalt registrerte samtaler i 2013: Telefoner Total Inn Ubesvart Andel ubesv % % % % % % 6

14 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Tallene for 2009 viser den store pågangen årets influensaepidemi medførte. De siste årene har ikke hatt så store sesongvariasjoner. Fra november 2008 startet sykepleierne dokumentering av alle sykepleieråd som blir gitt over telefon inn i pasientens journal. (telefonkonsultasjoner = telefoner hvor sykepleier har skrevet et journalnotat ) Dette er en kvalitetssikring i forhold til dokumentasjonsplikten alt helsepersonell har. Legevakten fikk ny telefonsentral i januar 2011 i forbindelse med innføringen av nytt nødnett. Noen betraktninger rundt driften: Vi lever i et samfunn der vi er vant med at varer og tjenester er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Forbrukermønsteret har endret seg betraktelig. Pågangen til legevakten er stadig økende. Vi ser flere årsaker til det. Noen foretrekker å oppsøke legevakten fordi det passer bedre i forhold til egen arbeidstid. De slipper å ta fri fra jobb. Mange ringer fastlegen først, men får ikke tid så raskt som de ønsker. Pasienter som ikke ønsker å vente, møter opp på legevakten for å få vurdering samme dag. Noen pasienter har allerede vært hos egen lege, men ønsker en ny vurdering. Mange legevakter opplever det samme med stor pågang av pasienter som egentlig kunne vært hos fastlegen sin. Legevakten skal være et tilbud på kveld, natt og helg ved akutte tilfeller som ikke kan vente til neste dag, og ikke et legekontor med utvidet åpningstid. Fastlegen har best mulighet til å vurdere kroniske tilstander og oppfølging av disse, men de skal også ta seg av sine pasienter i akutte tilfeller. 7

15 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Sykepleierne ved legevakten jobber også ved poliklinikkene ved Ski sykehus. Dette gjør at de får en svært bred klinisk erfaring som kommer legevakten til nytte. I en legevaktsammenheng treffer man et svært vidt spekter av pasienter og det å ha en bred klinisk bakgrunn er viktig for både leger og sykepleiere. For legene sin del er det en god del fastleger ansatt og de resterende jobber svært ofte i klinisk relevante stillinger på sykehus. De fleste har også lang fartstid her på legevakten. Det sikrer god kontinuitet. Samarbeidet med Ahus fungerer godt. Røntgen avdelingen ved Ski sykehus er åpen til kl 22 på hverdager og fra helger og helligdager. Radiolog på Ahus gir en tilbakemelding samme dag -kveld på hva røntgenbildet viser. Legene ved legevakten henviser ofte pasienter som kan vente, til poliklinikken ved Ski sykehus dagen etter. Dette gjelder særlig ortopediske problemstillinger. Disse pasientene sparer en tur til Ahus. Høsten 2013 ble det avholdt et samarbeidsmøte med skadelegevakten på Ahus. Man gjennomgikk her rutiner og forbedringspotensialet i samarbeidet. Follo legevakt har som intensjon å avklare samt ferdigbehandle enda flere pasienter. Blant annet planlegger man å utføre enkle gipsinger. I dag ferdigbehandler vi ca 80 % av pasientene 7 KLAGER Klager fra/til Helsetilsynet Pasient/ pårørende Samarbeids partnere SUM Norsk pasientskadeerstatning gamle 8

16 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Vi har i løpet av 2013 mottatt 17 skriftlige klager: 13 fra pasient/pårørende og 4 fra Helsetilsynet. Antall klagesaker må anses lavt i forhold til antall henvendelser ved legevakten. Dette skyldes et stabilt og høyt kvalifisert personale, samt et godt samarbeid internt ved legevakten. 8 SIKKERHETSTILTAK Vi erfarer at legevakten er en utsatt arbeidsplass. Siden 2006 har vi hatt en fastmontert alarm i ekspedisjonen og 5 håndholdte securitas alarmer som vakthavende sykepleiere og leger skal bære på seg. Denne alarmen er høyt prioritert hos Securitas og meldingen går raskt til politiet når de ikke får kontakt med oss. Nødnettradio er utstyrt med en sikkerhetsknapp som går direkte til AMK. Dette gir en økt sikkerhet til legene som er ute i sykebesøk. Det er sikkerhetsglass montert i ekspedisjonen, låserutiner følges nøye, ny ambulanseinngang er låst og det er overvåkningskameraer i farger ved inngangene og ventearealet og med 7 dagers opptaksvideo og port -telefon på ytterdør med kamera. Dette er viktige sikkerhetstiltak for at personalet skal føle seg trygge og ikke bli utsatt for farlige situasjoner. 9 NØDNETT De regionale helseforetakene og kommunene skal sørge for at helsepersonell i vaktberedskap er umiddelbart tilgjengelig i et felles lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett for helsetjenesten. Det gjelder helsepersonell ved AMK-sentraler og LV-sentraler, helsepersonell i vaktberedskap i somatiske og psykiatriske sykehus med akuttfunksjon og helsepersonell i ekstern vaktberedskap. De skal kunne kommunisere med hverandre og med andre nødetater i et kommunikasjonsnett. Follo legevakt IKS innførte nødnettet fra mai 2012 da legene startet med bruk av nødnettsradioer. Det er laget prosedyrer rundt bruken av radioene som tydelig slår fast at lege ved Follo LV IKS alltid skal være tilgjengelig på sambandet i legevaktens åpningstid. Kommunikasjonen med lege 2 skal i all hovedsak skje via nødnettsradioen. 10 KURS Styreleder Helge Bunæs og daglig leder Ole Kristen Karlsrud deltok på den årlige lederkonferansen for landets legevakter i mars 2013, dette år i Tromsø. Legene ble tilbudt å delta på internt kurs i hjerte-lungeredning med defibrillator (DHLR) i november 2013 i forbindelse med det årlige legemøtet. Også i år var det svært godt oppmøte. 9

17 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning KVALITETSSIKRING Røntgenbilder som blir tatt kveld og helg blir demonstrert og vurdert av radiolog ved Ahus, som gir en skriftlig tilbakemelding. Ser radiografen på røntgenavdelingen. ved Ski sykehus åpenbare brudd ved bildetagningen, gis vakthavende lege beskjed. Pasienten sendes rett til behandling på Ahus uten å vente på radiologens vurdering. Sykepleiere ved legevakten går over alle skriftlige røntgensvar påfølgende dag for å sikre at alle pasienter har fått rett behandling. I 2011 fikk vi tilgang til Helsenett slik at alle journaler til fastlegene går via dette dagen etter at pasientene har vært til konsultasjon her. Epikriser og prøvesvar fra sykehusene sendes også via Helsenettet. I 2012 startet vi en gjennomgang av alle prosedyrer. Dette arbeidet ble sluttført i E- resepter ble innført på alle legekontor i november Ved Follo legevakt ventes det innført i løpet av Et felles legevaktsnummer som skulle trå i kraft i 2012 er utsatt på ubestemt tid. 12 FREMTIDSUTSIKTER OG FORTSATT DRIFT Det er styrets vurdering at selskapets drift ivaretas på en god måte og at selskapet ivaretar eiernes interesser. Selskapets økonomiske og finansielle stilling er avhengig av tilskudd fra eierkommunene, og det er grunnlag for videre drift. Økonomien og likviditeten i selskapet må sies å være god. Det har i 2013 ikke vært noen vesentlige hendelser av økonomisk betydning. 13 REGNSKAP 2013 Regnskapet for år 2013 ble overlevert Follo distriktsrevisjon Det viser et mindreforbruk på kr

18 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning REPRESENTANTSKAPETS MEDLEMMER Ski kommune: Tlf Ordfører Anne Kristine Linnestad Varamedlem: Andre Kvakkestad Ås kommune: Tlf Ordfører Johan Alnes Varamedlem: Marianne Røed Oppegård kommune: Ordfører Ildri Eidem Løvaas Tlf Varamedlem: Harald Vaadal Enebakk kommune Tlf Ordfører Tonje Anderson Olsen Varamedlem: Dag Bjerke Frogn kommune Tlf Ordfører Thore Vestby Varamedlem: Rita Hirsum Lystad Nesodden kommune Ordfører Nina Sandberg Tlf Varamedlem: Kjell Gudmundsen Styrets rep. Styreleder: Helge Bunæs Kjell Pettersen, pol.repr. Protokoll og innkalling til Follo revisjon v/ Steinar Neby 11

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 FOLLO LEGEVAKT IKS STYREPROTOKOLL Tid: Kl Sted: Ski sykehus, møterom gule rommet Tilstede: Forfall: Sak 1/2014 Helge Bunæs (Ski), Kjell Pettersen ( Oppegård), Marianne Jørstad (Nesodden) Kirsti Birkeland (Frogn), Marit Roxrud Leinhardt (Ås) Kristian Kamben (Enebakk) Ole K Karlsrud (daglig leder), Elisabeth Sogge (merkantil) Tarig Ahmed (tillitsvalgt leger) Protokoll fra styremøte for Follo legevakt IKS Vedtak : Protokoll fra styremøte godkjennes. Sak 2/2014 Merknad: Årsberetning 2014 med årsregnskap Vedtak: Styret for Follo legevakt godkjenner årsberetningen og og regnskapet for Regnskap for 2013 viser et mindreforbruk på kr ,-. Styret foreslår en tilbakebetaling til kommunene. Styreleder gjorde styret oppmerksom på en antatt feil i siste selskapsavtale. Dette rettes opp og det vil bli sendt en kopi til alle medlemmene i styret. Revisor har gjort oppmerksom på at alle styremedlemmene må signere på balanseregnskapet og i årsrapporten Orienteringssaker Daglig leder orienterte om betalingsautomater og vil på neste styremøte legge frem innføring av betalingsautomat som egen sak. Videre orienterte han om triage på legevakt. Tidspunkt for neste møte onsdag kl Ski Elisabeth Sogge referent

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS MØTEINNKALLING Utvalg: LIVSLØP Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 05.03.2007 Tid: Kl.09.00 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag 28. april, kl. 09.00 09.50 Sted:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper

Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper EIERSKAPSMELDING 2013 Ski kommune À jour per: november 2013-1 - Forord... 4 1. Innledning... 5 2. Kommunalt eierskap...

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Follo kvalifiseringssenter IKS

Follo kvalifiseringssenter IKS Rapport om selskapskontroll av Follo kvalifiseringssenter IKS Utført av FIKS 12. september 2011 Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer