Innkalling til representantskapsmøte for Follo legevakt IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til representantskapsmøte for Follo legevakt IKS"

Transkript

1 Innkalling til representantskapsmøte for Follo legevakt IKS På vegne av representantskapsleder Thore Vestby innkalles det til representantskapsmøte i Follo legevakt IKs Sted : Ski rådhus,formannskapssalen Tid: 25.april kl Sak 1/2014 Protokoll fra representantskapsmøte for Follo legevakt IKS Sak 2/2014 Årsberetning 2013 med årsregnskap Innkallingen er sendt til: Ordfører Tonje.A Olsen Enebakk kommune Ordfører Thore Vestby Frogn Kommune Ordfører Nina Sandberg Nesodden kommune Ordfører Ildri Eidem Løvaas Oppegård kommune Ordfører Anne Kristine Eikebråten Ski kommune Ordfører Johan Alnes Ås kommune Styreleder Helge Bunæs Vararepr Dag Bjerke Enebakk kommune Rita Hirsum Lystad Frogn kommune Kjell Gudmundsen Nesodden kommune Harald Vaadal Oppegård kommune Andre Kvakkestad Ski kommune Marianne Røed Ås kommune Kjell Pettersen nestleder i styret Innkalling og protokoll sendes distriktsrevisjonen v/lillian Skår Vararepr har møteplikt når ordførerne ikke kan møte. Vedlegg :.Styreprotokoll

2 FOLLO LEGEVAKT IKS BEHANDLING REF. SAKSNR. DATO Repr.skapet ES 1/ Protokoll Forslag til vedtak: Protokoll fra representantskapsmøte for Follo legevakt IKS godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra Representantskapsmøte for Follo legevakt IKS

3 FOLLO LEGEVAKT IKS PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO LEGEVAKT IKS Tid: Fredag , kl Sted: Tilstede: Forfall: Ski Rådhus Johan Alnes, Ås kommune Nina Sandberg, Nesodden kommune. Ildri Eidem Løvaas, Oppegård kommune Anne Kristine Linnestad, Ski kommune Rita Hirsum Lystad Frogn kommune Helge Bunæs, styreleder Follo legevakt IKS Ole K Karlsrud, daglig leder Follo legevakt IKS Elisabeth Sogge, merkantil Follo legevakt IKS Thore Vestby, Frogn kommune Tonje.A.Olsen, Enebakk kommune Sak 5/2013 Protokoll representantskapsmøte Vedtak : Protokoll for representantskapsmøte godkjennes. Sak 6/2013 Budsjett 2014 og økonomiplan Vedtak: Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan Ski 6/9-13 Elisabeth Sogge Ref

4 FOLLO LEGEVAKT IKS BEHANDLING REF. SAKSNR. DATO Repr.skapet ES 2/ Årsberetning og regnskap år 2013 for Follo legevakt IKS Forslag til vedtak: Representantskapet for Follo legevakt godkjenner årsberetningen og regnskapet for Regnskap for 2013 viser et mindreforbruk på kr ,- Representantskapet vedtar at mindreforbruket på kr ,- tilbakeføres til kommunene. Legevaktoppgjør 2013 Bruk 2013 Folketall 2013 Utg. i 2013 Har betalt i 2013 Betalt for mye/for lite i 2013 Ski Ås Oppegård Enebakk Nesodden Frogn Vedlegg: Årsberetning 2013 med årsregnskap 1

5 Dato: Styremedlemmenes signatur : Ski kommune Ås kommune Oppegård kommune Enebakk kommune Nesodden kommune Frogn Kommune 2

6 Ansattes representant 3

7 ÅRSBERETNING 2013 FOLLO LEGEVAKT IKS Enebakk Nesodden Oppegård Ski Ås Frogn

8 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 INNHOLD: Punkt nr. 1 Organisering 2 Kommuner med i legevakten 3 Bemanning 4 Lokaler Sykefravær Arbeidsmiljø Likestilling Diskriminering 5 Åpningstid 6 Konsultasjoner / Telefonhenvendelser a) Legevakten b) Telefoner 7 Klager 8 Sikkerhetstiltak 9 Nødnett 10 Kurs 11 Kvalitetssikring 12 Fremtidsutsikter og fortsatt drift 13 Regnskapsår Representantskapets medlemmer 15 Styrets medlemmer 1

9 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning ORGANISERING Follo legevakt er organisert som et IKS. Formålet med bedriften er å ivareta arbeidsgiveransvaret for legene, en daglig leder/overlege i 40 % stilling og en merkantil stilling i 20 %. Driften av den resterende delen av legevakten og sykepleieressursene ble virksomhetsoverdratt til Ahus Styret i IKSèt består av politikere og administrativt ansatte fra de berørte kommuner. Øverste organ i IKSèt er representantskapet som består av ordførerne i de berørte kommuner. Tillitsvalgt for legene har møterett for styret. Det har vært avholdt 2 representantskapsmøter og 3 styremøter i Merkantil stilling var sekretær for representantskapet og for styret. Arbeidstakerrepresentantene besto av: Tillitsvalgt for legene: Tariq Ahmed med Christian Barstad som vararepresentant. ORGANISASJONSKART: Representantskap Styret Daglig leder/overlege 0,4 hjemmel Merkantil stilling 0,2 hjemmel Legestillinger 2

10 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning KOMMUNER MED I LEGEVAKTEN Ski kommune, Oppegård kommune, Ås kommune, Enebakk kommune unntatt Flateby, Frogn kommune og Nesodden kommune. 3 BEMANNING Daglig leder-overlege i 40 % stilling og merkantil 20 % stilling. Legevakten har en 30 delt turnus for legene. I hver turnus er det 3 vakter pr måned (lege1, lege2 og lege3). Pr er 20 leger fast ansatt i turnus fordi flere av legene innehar mere enn 1 turnus. Arbeidsbelastningen på den enkelte lege varierer fra gjennomsnittlig 3 til 6-7 vakter pr mnd, året sett under ett. Noen av legene har bare lege 2 vakter og noen har bare lege1 vakter (etter eget ønske) men de fleste innehar alle typer vakter. Det oppleves veldig lett å bytte vakt, samt gi bort vakter. Alle stillinger er besatt og rekrutteringen er god. Av 20 leger er det totalt 9 fastleger ; 7 er fastleger i de kommunene vi dekker, 2 er fastleger i andre kommuner mens resterende er sykehusleger eller private fra andre steder. Lege 1 skal til enhver tid arbeide inne på Follo Legevakt, lege 2 kjører ut på sykebesøk og evt. hjelper til inne ved stor pågang, mens lege 3 skal gi en styrking av beredskapen på hverdager mellom kl og helg/høytid mellom kl Lege 3 blir kalt inn i perioder ved høy aktivitet, akutte sykdomstilfeller og annet fravær blant legene. Legevaktens personale innehar en høy faglig kompetanse og en kontinuitet vi setter stor pris på.11 av legene det vil si over 50 % av de fast ansatte legene har vært ansatt i over 10 år og dette vitner om en kontinuitet få andre legevakter kan vise til. Tilgangen på dyktige vikarer er god og noen av disse har mange av vaktene. Det er ikke noe organisert opplegg med turnuskandidater men de turnuskandidater fra deltakerkommunene som melder interesse får ta vakter som lege 2 og lege 3 etter opplæring. Sykefravær: Sykefraværet er ekstremt lite. Ingen sykemeldinger i 2013, kun få enkelt dager. Lege 3 ordningen har fungert bra som buffer ved akutt sykdom. Arbeidsmiljø: Informasjon blir sendt ut jevnlig til legene. Man har en godt fungerende tillitsvalgtordning og legene blir oppfordret til å bruke den ved behov. Hvert år avholdes et fellesmøte med alle legene hvor arbeidsmiljø er et av temaene. 3

11 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Likestilling: Av totalt 20 leger i turnus er 3 kvinnelige leger. Ved ansettelse av nye leger blir fastlegene i våre kommuner foretrukket og hvor en samtidig fokuserer på å få inn flere kvinnelige leger. Diskriminering: Legevakten har et lite og tett miljø med kort avstand mellom leder og arbeidstakere hvor vi streber etter å behandle hverandre med tillit og respekt. Diskriminering med grunnlag i rase, kjønn, alder, seksuell legning eller religiøs overbevisning aksepteres ikke. De fysiske forholdene er tilrettelagt for funksjonshemmede slik at alle har lik tilgang til legevaktens tjenester. 4 LOKALER Lokalene ved Ski sykehus, som Follo legevakt har benyttet fra 2009 fungerer godt og hensiktsmessig til legevaktens bruk. Det er et romslig venterom og flere behandlingsrom for ulike behov. Det bidrar til å ivareta den enkelte pasient og dennes behov, samtidig som det fungerer som en god arbeidsplass for de ansatte. Det har blitt opprettholdt en fornuftig sambruk av lokalene gjennom hele døgnet. 5 ÅPNINGSTID Åpent for publikum: Mandag til fredag fra kl til Lørdag, søndag og helligdager åpent hele døgnet. Legevaktssentralen er betjent hele døgnet alle dager i året med sykepleier som gir råd og veiledning til befolkningen samt henviser videre til vakthavende lege i de respektive kommuner på dagtid. 6 KONSULTASJONER / TELEFONHENVENDELSER a) LEGEVAKTEN Tallene fra 2013 viser at oppmøtekonsultasjonene gikk ned med 634, antall sykebesøk gikk ned med 106 og telefonkonsultasjonene gikk opp med 900. Sammenlagt gikk antall pasientkonsultasjoner opp med 266 fra 2012 til Antall konsultasjoner pr. innbygger: Det er en betydelig spredning i forbruket kommunene i mellom. Innbyggerne i Ski kommune bruker legevakten mest, så følger Ås, Enebakk og Oppegård. Andre legevakter erfarer det samme som oss med at vertskommunen og nærliggende kommuner bruker legevakten mest. 4

12 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Statistikker fra Follo Legevakt Historikk Innbyggertallet for 2013 er tatt fra Statistisk sentralbyrå pr Konsultasjonene er hentet fra Legedatas statistikk for perioden til Dette inkluderer både oppmøtekonsultasjoner, sykebesøk og telefonkonsultasjoner. Innb Kons Innb Kons Innb Kons Innb Kons Innb Kons Ski Ås Oppegård Enebakk Frogn Nesodden Andre Sum Forbruk av de forskjellige konsultasjonene pr andel innbygger

13 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Kommune 2013 Innbyggere Oppmøtekons Sykebesøk Sum konsultasjoner Andel pr innbygger Ski % Ås % Oppegård % Enebakk % Frogn % Nesodden % Andre Sum % b) Telefoner Totalt registrerte samtaler i 2013: Telefoner Total Inn Ubesvart Andel ubesv % % % % % % 6

14 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Tallene for 2009 viser den store pågangen årets influensaepidemi medførte. De siste årene har ikke hatt så store sesongvariasjoner. Fra november 2008 startet sykepleierne dokumentering av alle sykepleieråd som blir gitt over telefon inn i pasientens journal. (telefonkonsultasjoner = telefoner hvor sykepleier har skrevet et journalnotat ) Dette er en kvalitetssikring i forhold til dokumentasjonsplikten alt helsepersonell har. Legevakten fikk ny telefonsentral i januar 2011 i forbindelse med innføringen av nytt nødnett. Noen betraktninger rundt driften: Vi lever i et samfunn der vi er vant med at varer og tjenester er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Forbrukermønsteret har endret seg betraktelig. Pågangen til legevakten er stadig økende. Vi ser flere årsaker til det. Noen foretrekker å oppsøke legevakten fordi det passer bedre i forhold til egen arbeidstid. De slipper å ta fri fra jobb. Mange ringer fastlegen først, men får ikke tid så raskt som de ønsker. Pasienter som ikke ønsker å vente, møter opp på legevakten for å få vurdering samme dag. Noen pasienter har allerede vært hos egen lege, men ønsker en ny vurdering. Mange legevakter opplever det samme med stor pågang av pasienter som egentlig kunne vært hos fastlegen sin. Legevakten skal være et tilbud på kveld, natt og helg ved akutte tilfeller som ikke kan vente til neste dag, og ikke et legekontor med utvidet åpningstid. Fastlegen har best mulighet til å vurdere kroniske tilstander og oppfølging av disse, men de skal også ta seg av sine pasienter i akutte tilfeller. 7

15 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Sykepleierne ved legevakten jobber også ved poliklinikkene ved Ski sykehus. Dette gjør at de får en svært bred klinisk erfaring som kommer legevakten til nytte. I en legevaktsammenheng treffer man et svært vidt spekter av pasienter og det å ha en bred klinisk bakgrunn er viktig for både leger og sykepleiere. For legene sin del er det en god del fastleger ansatt og de resterende jobber svært ofte i klinisk relevante stillinger på sykehus. De fleste har også lang fartstid her på legevakten. Det sikrer god kontinuitet. Samarbeidet med Ahus fungerer godt. Røntgen avdelingen ved Ski sykehus er åpen til kl 22 på hverdager og fra helger og helligdager. Radiolog på Ahus gir en tilbakemelding samme dag -kveld på hva røntgenbildet viser. Legene ved legevakten henviser ofte pasienter som kan vente, til poliklinikken ved Ski sykehus dagen etter. Dette gjelder særlig ortopediske problemstillinger. Disse pasientene sparer en tur til Ahus. Høsten 2013 ble det avholdt et samarbeidsmøte med skadelegevakten på Ahus. Man gjennomgikk her rutiner og forbedringspotensialet i samarbeidet. Follo legevakt har som intensjon å avklare samt ferdigbehandle enda flere pasienter. Blant annet planlegger man å utføre enkle gipsinger. I dag ferdigbehandler vi ca 80 % av pasientene 7 KLAGER Klager fra/til Helsetilsynet Pasient/ pårørende Samarbeids partnere SUM Norsk pasientskadeerstatning gamle 8

16 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Vi har i løpet av 2013 mottatt 17 skriftlige klager: 13 fra pasient/pårørende og 4 fra Helsetilsynet. Antall klagesaker må anses lavt i forhold til antall henvendelser ved legevakten. Dette skyldes et stabilt og høyt kvalifisert personale, samt et godt samarbeid internt ved legevakten. 8 SIKKERHETSTILTAK Vi erfarer at legevakten er en utsatt arbeidsplass. Siden 2006 har vi hatt en fastmontert alarm i ekspedisjonen og 5 håndholdte securitas alarmer som vakthavende sykepleiere og leger skal bære på seg. Denne alarmen er høyt prioritert hos Securitas og meldingen går raskt til politiet når de ikke får kontakt med oss. Nødnettradio er utstyrt med en sikkerhetsknapp som går direkte til AMK. Dette gir en økt sikkerhet til legene som er ute i sykebesøk. Det er sikkerhetsglass montert i ekspedisjonen, låserutiner følges nøye, ny ambulanseinngang er låst og det er overvåkningskameraer i farger ved inngangene og ventearealet og med 7 dagers opptaksvideo og port -telefon på ytterdør med kamera. Dette er viktige sikkerhetstiltak for at personalet skal føle seg trygge og ikke bli utsatt for farlige situasjoner. 9 NØDNETT De regionale helseforetakene og kommunene skal sørge for at helsepersonell i vaktberedskap er umiddelbart tilgjengelig i et felles lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett for helsetjenesten. Det gjelder helsepersonell ved AMK-sentraler og LV-sentraler, helsepersonell i vaktberedskap i somatiske og psykiatriske sykehus med akuttfunksjon og helsepersonell i ekstern vaktberedskap. De skal kunne kommunisere med hverandre og med andre nødetater i et kommunikasjonsnett. Follo legevakt IKS innførte nødnettet fra mai 2012 da legene startet med bruk av nødnettsradioer. Det er laget prosedyrer rundt bruken av radioene som tydelig slår fast at lege ved Follo LV IKS alltid skal være tilgjengelig på sambandet i legevaktens åpningstid. Kommunikasjonen med lege 2 skal i all hovedsak skje via nødnettsradioen. 10 KURS Styreleder Helge Bunæs og daglig leder Ole Kristen Karlsrud deltok på den årlige lederkonferansen for landets legevakter i mars 2013, dette år i Tromsø. Legene ble tilbudt å delta på internt kurs i hjerte-lungeredning med defibrillator (DHLR) i november 2013 i forbindelse med det årlige legemøtet. Også i år var det svært godt oppmøte. 9

17 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning KVALITETSSIKRING Røntgenbilder som blir tatt kveld og helg blir demonstrert og vurdert av radiolog ved Ahus, som gir en skriftlig tilbakemelding. Ser radiografen på røntgenavdelingen. ved Ski sykehus åpenbare brudd ved bildetagningen, gis vakthavende lege beskjed. Pasienten sendes rett til behandling på Ahus uten å vente på radiologens vurdering. Sykepleiere ved legevakten går over alle skriftlige røntgensvar påfølgende dag for å sikre at alle pasienter har fått rett behandling. I 2011 fikk vi tilgang til Helsenett slik at alle journaler til fastlegene går via dette dagen etter at pasientene har vært til konsultasjon her. Epikriser og prøvesvar fra sykehusene sendes også via Helsenettet. I 2012 startet vi en gjennomgang av alle prosedyrer. Dette arbeidet ble sluttført i E- resepter ble innført på alle legekontor i november Ved Follo legevakt ventes det innført i løpet av Et felles legevaktsnummer som skulle trå i kraft i 2012 er utsatt på ubestemt tid. 12 FREMTIDSUTSIKTER OG FORTSATT DRIFT Det er styrets vurdering at selskapets drift ivaretas på en god måte og at selskapet ivaretar eiernes interesser. Selskapets økonomiske og finansielle stilling er avhengig av tilskudd fra eierkommunene, og det er grunnlag for videre drift. Økonomien og likviditeten i selskapet må sies å være god. Det har i 2013 ikke vært noen vesentlige hendelser av økonomisk betydning. 13 REGNSKAP 2013 Regnskapet for år 2013 ble overlevert Follo distriktsrevisjon Det viser et mindreforbruk på kr

18 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning REPRESENTANTSKAPETS MEDLEMMER Ski kommune: Tlf Ordfører Anne Kristine Linnestad Varamedlem: Andre Kvakkestad Ås kommune: Tlf Ordfører Johan Alnes Varamedlem: Marianne Røed Oppegård kommune: Ordfører Ildri Eidem Løvaas Tlf Varamedlem: Harald Vaadal Enebakk kommune Tlf Ordfører Tonje Anderson Olsen Varamedlem: Dag Bjerke Frogn kommune Tlf Ordfører Thore Vestby Varamedlem: Rita Hirsum Lystad Nesodden kommune Ordfører Nina Sandberg Tlf Varamedlem: Kjell Gudmundsen Styrets rep. Styreleder: Helge Bunæs Kjell Pettersen, pol.repr. Protokoll og innkalling til Follo revisjon v/ Steinar Neby 11

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 FOLLO LEGEVAKT IKS STYREPROTOKOLL Tid: Kl Sted: Ski sykehus, møterom gule rommet Tilstede: Forfall: Sak 1/2014 Helge Bunæs (Ski), Kjell Pettersen ( Oppegård), Marianne Jørstad (Nesodden) Kirsti Birkeland (Frogn), Marit Roxrud Leinhardt (Ås) Kristian Kamben (Enebakk) Ole K Karlsrud (daglig leder), Elisabeth Sogge (merkantil) Tarig Ahmed (tillitsvalgt leger) Protokoll fra styremøte for Follo legevakt IKS Vedtak : Protokoll fra styremøte godkjennes. Sak 2/2014 Merknad: Årsberetning 2014 med årsregnskap Vedtak: Styret for Follo legevakt godkjenner årsberetningen og og regnskapet for Regnskap for 2013 viser et mindreforbruk på kr ,-. Styret foreslår en tilbakebetaling til kommunene. Styreleder gjorde styret oppmerksom på en antatt feil i siste selskapsavtale. Dette rettes opp og det vil bli sendt en kopi til alle medlemmene i styret. Revisor har gjort oppmerksom på at alle styremedlemmene må signere på balanseregnskapet og i årsrapporten Orienteringssaker Daglig leder orienterte om betalingsautomater og vil på neste styremøte legge frem innføring av betalingsautomat som egen sak. Videre orienterte han om triage på legevakt. Tidspunkt for neste møte onsdag kl Ski Elisabeth Sogge referent

2 Kommuner med i legevakten. 6 Konsultasjoner / Telefonhenvendelser a) Legevakten b) Telefoner. 12 Fremtidsutsikter og fortsatt drift

2 Kommuner med i legevakten. 6 Konsultasjoner / Telefonhenvendelser a) Legevakten b) Telefoner. 12 Fremtidsutsikter og fortsatt drift INNHOLD: Punkt nr. 1 Organisering 2 Kommuner med i legevakten 3 Bemanning 4 Lokaler 5 Åpningstid Sykefravær Arbeidsmiljø Likestilling Diskriminering 6 Konsultasjoner / Telefonhenvendelser a) Legevakten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus 31. mars 2015 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR Dato: 07.03.2014 Sted: Frogn rådhus, Fraunar Tid: Kl. 0900-1330 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Til Representantskapet Ski, 01.10.2014 Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 Tid: 23. september 2014

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 2014 ORGANISASJONSFORM: INTERKOMMUNALT BRANNVESEN FOR KOMMUNENE FROGN, NESODDEN OG ÅS. ORGANISASJONSNR: 974 244 616 REVISOR: FOLLO DISTRIKTSREVISJON -

Detaljer

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Sted: Enebakk rådhus, kommunestyresalen Til stede: Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune Johan Alnes, ordfører Ås kommune

Detaljer

Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf.

Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf. ARENDAL KOMMUNE Legevakt Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf.: 37075806 PROTOKOLL FRA MØTET I SAMARBEIDSUTVALGET

Detaljer

Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS. Formannskapet DRammen kommune 3.11.2015

Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS. Formannskapet DRammen kommune 3.11.2015 Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS 1 Legevakta i Drammensregionen IKS eies av følgende kommuner: Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik. 132.000 innbyggere 2 Organisasjonskart Representantskapskap

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE LEGEVAKTORGANISERING I NORGE RAPPORT FRA EN REGISTERSTUDIE Sammendrag Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Det har så langt ikke eksistert

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS 10. oktober 2014 kl. 13.00 Frogn Rådhus Følgende saker skal behandles: Sak 05/14 Sak 06/14 Økonomiplan 2015-2018 for Krise-

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Dato: 30.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 27. SEPTEMBER KL. 1100-1300

Dato: 30.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 27. SEPTEMBER KL. 1100-1300 Dato: 30.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 27. SEPTEMBER KL. 1100-1300 Sted: Enebakk rådhus, kommunestyresalen Til stede: Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune Johan Alnes, ordfører Ås kommune

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 18.05.2015. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 18.05.2015. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 18.05.2015 ELD-18/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING Sakliste ELD-19/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG ELD-20/15 ÅRSBERETNING 2014 ELD-21/15 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å:

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200601043 : E: G21 &85 : Gudrun R Thorsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og sosial 29.01.2008 4/08 Bystyret 26.02.2008

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til ingvild.belckolsen@ski.kommune.no Møtested:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF. Regionale samarbeidsutvalg - RS

Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF. Regionale samarbeidsutvalg - RS Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF Regionale samarbeidsutvalg - RS Mandat Resultatmål: Vaktordninger for leger og sykepleiere Rekruttering Sikre kompetanse for i vaktordninger for leger og sykepleiere

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1 PROTOKOLL fra møtet mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 20.10 Til stede: Fravær: Observatør: Fra sekretariatet: Roar Thun, leder Helge Underland, nestleder Geir Hammer Alexander

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER 1 Revidert selskapsavtale pr. 6.1.15 Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER 1. Navn Follo lokalmedisinske senter er et interkommunalt samarbeidstiltak som er opprettet etter Lov om interkommunale

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS Møtetid: 15.04.2015 kl. 18:00 Sted: Lokalene til FIKS, 3. etg., Rådhusplassen 29, Ås Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ski), Ludolf

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008 Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 Rapport, oktober 2008 Tittel Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Institusjon Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin,

Detaljer

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER) Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/14 13/786 NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 01.10.15 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 6/15 TID: 08.10.2015, kl. 0830 STED: Komitèrom 2 (Frei) - 2.etg rådhuset i Kristiansund

Detaljer

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEBOK Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. Bjugn rådhus 26.03.12 18.30 20.00 Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 19.03.12 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Rapport 2011 fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Alta kommunale legevakt

Rapport 2011 fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Alta kommunale legevakt Rapport 2011 fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Alta kommunale legevakt Alta Tromsø Kvam Austevoll Solør Nes Arendal Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Uni helse, Institutt

Detaljer

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011.

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2011 Ref. nr.: 11/18317 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 08.12.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Interkommunal legevaktformidling og nødnett

Interkommunal legevaktformidling og nødnett Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.02.2014 14226/2014 2011/6378 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Eldrerådet 03.03.2014 14/1 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 Ruspolitisk

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008 FRA SAKSNR: 29/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 32/08 TIL KL: 18:55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 19. mai 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Gunnar Melgaard (H), Ole

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.05.2015 Ref. nr.: 15/12997 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 29/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 07.04.2015 Møtets varighet: Kl. 10.30-15.30. Saksnr.: 12/15-16/15 Arkivsak: 14/9645-6. Møteleder: Bjørn P.

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 07.04.2015 Møtets varighet: Kl. 10.30-15.30. Saksnr.: 12/15-16/15 Arkivsak: 14/9645-6. Møteleder: Bjørn P. Sentral stab Fagavdelingen Seksjon for helsefag MØTEPROTOKOLL Utvalg: Brukerutvalget Møtedato: 07.04.2015 Møtets varighet: Kl. 10.30-15.30. Saksnr.: 12/15-16/15 Arkivsak: 14/9645-6 Møteleder: Bjørn P.

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Blåsalen Dato: 03.03.2014 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet

Innkalling til møte i Representantskapet FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet for Follo barnevernvakt Ski, 28. august 2015 Innkalling til møte i Representantskapet Tid: Tirsdag 22. september

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 FRA SAKSNR: 105/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 105/08 TIL KL: 18.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/13405 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer