Innkalling til representantskapsmøte for Follo legevakt IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til representantskapsmøte for Follo legevakt IKS"

Transkript

1 Innkalling til representantskapsmøte for Follo legevakt IKS På vegne av representantskapsleder Thore Vestby innkalles det til representantskapsmøte i Follo legevakt IKs Sted : Ski rådhus,formannskapssalen Tid: 25.april kl Sak 1/2014 Protokoll fra representantskapsmøte for Follo legevakt IKS Sak 2/2014 Årsberetning 2013 med årsregnskap Innkallingen er sendt til: Ordfører Tonje.A Olsen Enebakk kommune Ordfører Thore Vestby Frogn Kommune Ordfører Nina Sandberg Nesodden kommune Ordfører Ildri Eidem Løvaas Oppegård kommune Ordfører Anne Kristine Eikebråten Ski kommune Ordfører Johan Alnes Ås kommune Styreleder Helge Bunæs Vararepr Dag Bjerke Enebakk kommune Rita Hirsum Lystad Frogn kommune Kjell Gudmundsen Nesodden kommune Harald Vaadal Oppegård kommune Andre Kvakkestad Ski kommune Marianne Røed Ås kommune Kjell Pettersen nestleder i styret Innkalling og protokoll sendes distriktsrevisjonen v/lillian Skår Vararepr har møteplikt når ordførerne ikke kan møte. Vedlegg :.Styreprotokoll

2 FOLLO LEGEVAKT IKS BEHANDLING REF. SAKSNR. DATO Repr.skapet ES 1/ Protokoll Forslag til vedtak: Protokoll fra representantskapsmøte for Follo legevakt IKS godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra Representantskapsmøte for Follo legevakt IKS

3 FOLLO LEGEVAKT IKS PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO LEGEVAKT IKS Tid: Fredag , kl Sted: Tilstede: Forfall: Ski Rådhus Johan Alnes, Ås kommune Nina Sandberg, Nesodden kommune. Ildri Eidem Løvaas, Oppegård kommune Anne Kristine Linnestad, Ski kommune Rita Hirsum Lystad Frogn kommune Helge Bunæs, styreleder Follo legevakt IKS Ole K Karlsrud, daglig leder Follo legevakt IKS Elisabeth Sogge, merkantil Follo legevakt IKS Thore Vestby, Frogn kommune Tonje.A.Olsen, Enebakk kommune Sak 5/2013 Protokoll representantskapsmøte Vedtak : Protokoll for representantskapsmøte godkjennes. Sak 6/2013 Budsjett 2014 og økonomiplan Vedtak: Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan Ski 6/9-13 Elisabeth Sogge Ref

4 FOLLO LEGEVAKT IKS BEHANDLING REF. SAKSNR. DATO Repr.skapet ES 2/ Årsberetning og regnskap år 2013 for Follo legevakt IKS Forslag til vedtak: Representantskapet for Follo legevakt godkjenner årsberetningen og regnskapet for Regnskap for 2013 viser et mindreforbruk på kr ,- Representantskapet vedtar at mindreforbruket på kr ,- tilbakeføres til kommunene. Legevaktoppgjør 2013 Bruk 2013 Folketall 2013 Utg. i 2013 Har betalt i 2013 Betalt for mye/for lite i 2013 Ski Ås Oppegård Enebakk Nesodden Frogn Vedlegg: Årsberetning 2013 med årsregnskap 1

5 Dato: Styremedlemmenes signatur : Ski kommune Ås kommune Oppegård kommune Enebakk kommune Nesodden kommune Frogn Kommune 2

6 Ansattes representant 3

7 ÅRSBERETNING 2013 FOLLO LEGEVAKT IKS Enebakk Nesodden Oppegård Ski Ås Frogn

8 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 INNHOLD: Punkt nr. 1 Organisering 2 Kommuner med i legevakten 3 Bemanning 4 Lokaler Sykefravær Arbeidsmiljø Likestilling Diskriminering 5 Åpningstid 6 Konsultasjoner / Telefonhenvendelser a) Legevakten b) Telefoner 7 Klager 8 Sikkerhetstiltak 9 Nødnett 10 Kurs 11 Kvalitetssikring 12 Fremtidsutsikter og fortsatt drift 13 Regnskapsår Representantskapets medlemmer 15 Styrets medlemmer 1

9 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning ORGANISERING Follo legevakt er organisert som et IKS. Formålet med bedriften er å ivareta arbeidsgiveransvaret for legene, en daglig leder/overlege i 40 % stilling og en merkantil stilling i 20 %. Driften av den resterende delen av legevakten og sykepleieressursene ble virksomhetsoverdratt til Ahus Styret i IKSèt består av politikere og administrativt ansatte fra de berørte kommuner. Øverste organ i IKSèt er representantskapet som består av ordførerne i de berørte kommuner. Tillitsvalgt for legene har møterett for styret. Det har vært avholdt 2 representantskapsmøter og 3 styremøter i Merkantil stilling var sekretær for representantskapet og for styret. Arbeidstakerrepresentantene besto av: Tillitsvalgt for legene: Tariq Ahmed med Christian Barstad som vararepresentant. ORGANISASJONSKART: Representantskap Styret Daglig leder/overlege 0,4 hjemmel Merkantil stilling 0,2 hjemmel Legestillinger 2

10 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning KOMMUNER MED I LEGEVAKTEN Ski kommune, Oppegård kommune, Ås kommune, Enebakk kommune unntatt Flateby, Frogn kommune og Nesodden kommune. 3 BEMANNING Daglig leder-overlege i 40 % stilling og merkantil 20 % stilling. Legevakten har en 30 delt turnus for legene. I hver turnus er det 3 vakter pr måned (lege1, lege2 og lege3). Pr er 20 leger fast ansatt i turnus fordi flere av legene innehar mere enn 1 turnus. Arbeidsbelastningen på den enkelte lege varierer fra gjennomsnittlig 3 til 6-7 vakter pr mnd, året sett under ett. Noen av legene har bare lege 2 vakter og noen har bare lege1 vakter (etter eget ønske) men de fleste innehar alle typer vakter. Det oppleves veldig lett å bytte vakt, samt gi bort vakter. Alle stillinger er besatt og rekrutteringen er god. Av 20 leger er det totalt 9 fastleger ; 7 er fastleger i de kommunene vi dekker, 2 er fastleger i andre kommuner mens resterende er sykehusleger eller private fra andre steder. Lege 1 skal til enhver tid arbeide inne på Follo Legevakt, lege 2 kjører ut på sykebesøk og evt. hjelper til inne ved stor pågang, mens lege 3 skal gi en styrking av beredskapen på hverdager mellom kl og helg/høytid mellom kl Lege 3 blir kalt inn i perioder ved høy aktivitet, akutte sykdomstilfeller og annet fravær blant legene. Legevaktens personale innehar en høy faglig kompetanse og en kontinuitet vi setter stor pris på.11 av legene det vil si over 50 % av de fast ansatte legene har vært ansatt i over 10 år og dette vitner om en kontinuitet få andre legevakter kan vise til. Tilgangen på dyktige vikarer er god og noen av disse har mange av vaktene. Det er ikke noe organisert opplegg med turnuskandidater men de turnuskandidater fra deltakerkommunene som melder interesse får ta vakter som lege 2 og lege 3 etter opplæring. Sykefravær: Sykefraværet er ekstremt lite. Ingen sykemeldinger i 2013, kun få enkelt dager. Lege 3 ordningen har fungert bra som buffer ved akutt sykdom. Arbeidsmiljø: Informasjon blir sendt ut jevnlig til legene. Man har en godt fungerende tillitsvalgtordning og legene blir oppfordret til å bruke den ved behov. Hvert år avholdes et fellesmøte med alle legene hvor arbeidsmiljø er et av temaene. 3

11 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Likestilling: Av totalt 20 leger i turnus er 3 kvinnelige leger. Ved ansettelse av nye leger blir fastlegene i våre kommuner foretrukket og hvor en samtidig fokuserer på å få inn flere kvinnelige leger. Diskriminering: Legevakten har et lite og tett miljø med kort avstand mellom leder og arbeidstakere hvor vi streber etter å behandle hverandre med tillit og respekt. Diskriminering med grunnlag i rase, kjønn, alder, seksuell legning eller religiøs overbevisning aksepteres ikke. De fysiske forholdene er tilrettelagt for funksjonshemmede slik at alle har lik tilgang til legevaktens tjenester. 4 LOKALER Lokalene ved Ski sykehus, som Follo legevakt har benyttet fra 2009 fungerer godt og hensiktsmessig til legevaktens bruk. Det er et romslig venterom og flere behandlingsrom for ulike behov. Det bidrar til å ivareta den enkelte pasient og dennes behov, samtidig som det fungerer som en god arbeidsplass for de ansatte. Det har blitt opprettholdt en fornuftig sambruk av lokalene gjennom hele døgnet. 5 ÅPNINGSTID Åpent for publikum: Mandag til fredag fra kl til Lørdag, søndag og helligdager åpent hele døgnet. Legevaktssentralen er betjent hele døgnet alle dager i året med sykepleier som gir råd og veiledning til befolkningen samt henviser videre til vakthavende lege i de respektive kommuner på dagtid. 6 KONSULTASJONER / TELEFONHENVENDELSER a) LEGEVAKTEN Tallene fra 2013 viser at oppmøtekonsultasjonene gikk ned med 634, antall sykebesøk gikk ned med 106 og telefonkonsultasjonene gikk opp med 900. Sammenlagt gikk antall pasientkonsultasjoner opp med 266 fra 2012 til Antall konsultasjoner pr. innbygger: Det er en betydelig spredning i forbruket kommunene i mellom. Innbyggerne i Ski kommune bruker legevakten mest, så følger Ås, Enebakk og Oppegård. Andre legevakter erfarer det samme som oss med at vertskommunen og nærliggende kommuner bruker legevakten mest. 4

12 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Statistikker fra Follo Legevakt Historikk Innbyggertallet for 2013 er tatt fra Statistisk sentralbyrå pr Konsultasjonene er hentet fra Legedatas statistikk for perioden til Dette inkluderer både oppmøtekonsultasjoner, sykebesøk og telefonkonsultasjoner. Innb Kons Innb Kons Innb Kons Innb Kons Innb Kons Ski Ås Oppegård Enebakk Frogn Nesodden Andre Sum Forbruk av de forskjellige konsultasjonene pr andel innbygger

13 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Kommune 2013 Innbyggere Oppmøtekons Sykebesøk Sum konsultasjoner Andel pr innbygger Ski % Ås % Oppegård % Enebakk % Frogn % Nesodden % Andre Sum % b) Telefoner Totalt registrerte samtaler i 2013: Telefoner Total Inn Ubesvart Andel ubesv % % % % % % 6

14 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Tallene for 2009 viser den store pågangen årets influensaepidemi medførte. De siste årene har ikke hatt så store sesongvariasjoner. Fra november 2008 startet sykepleierne dokumentering av alle sykepleieråd som blir gitt over telefon inn i pasientens journal. (telefonkonsultasjoner = telefoner hvor sykepleier har skrevet et journalnotat ) Dette er en kvalitetssikring i forhold til dokumentasjonsplikten alt helsepersonell har. Legevakten fikk ny telefonsentral i januar 2011 i forbindelse med innføringen av nytt nødnett. Noen betraktninger rundt driften: Vi lever i et samfunn der vi er vant med at varer og tjenester er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Forbrukermønsteret har endret seg betraktelig. Pågangen til legevakten er stadig økende. Vi ser flere årsaker til det. Noen foretrekker å oppsøke legevakten fordi det passer bedre i forhold til egen arbeidstid. De slipper å ta fri fra jobb. Mange ringer fastlegen først, men får ikke tid så raskt som de ønsker. Pasienter som ikke ønsker å vente, møter opp på legevakten for å få vurdering samme dag. Noen pasienter har allerede vært hos egen lege, men ønsker en ny vurdering. Mange legevakter opplever det samme med stor pågang av pasienter som egentlig kunne vært hos fastlegen sin. Legevakten skal være et tilbud på kveld, natt og helg ved akutte tilfeller som ikke kan vente til neste dag, og ikke et legekontor med utvidet åpningstid. Fastlegen har best mulighet til å vurdere kroniske tilstander og oppfølging av disse, men de skal også ta seg av sine pasienter i akutte tilfeller. 7

15 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Sykepleierne ved legevakten jobber også ved poliklinikkene ved Ski sykehus. Dette gjør at de får en svært bred klinisk erfaring som kommer legevakten til nytte. I en legevaktsammenheng treffer man et svært vidt spekter av pasienter og det å ha en bred klinisk bakgrunn er viktig for både leger og sykepleiere. For legene sin del er det en god del fastleger ansatt og de resterende jobber svært ofte i klinisk relevante stillinger på sykehus. De fleste har også lang fartstid her på legevakten. Det sikrer god kontinuitet. Samarbeidet med Ahus fungerer godt. Røntgen avdelingen ved Ski sykehus er åpen til kl 22 på hverdager og fra helger og helligdager. Radiolog på Ahus gir en tilbakemelding samme dag -kveld på hva røntgenbildet viser. Legene ved legevakten henviser ofte pasienter som kan vente, til poliklinikken ved Ski sykehus dagen etter. Dette gjelder særlig ortopediske problemstillinger. Disse pasientene sparer en tur til Ahus. Høsten 2013 ble det avholdt et samarbeidsmøte med skadelegevakten på Ahus. Man gjennomgikk her rutiner og forbedringspotensialet i samarbeidet. Follo legevakt har som intensjon å avklare samt ferdigbehandle enda flere pasienter. Blant annet planlegger man å utføre enkle gipsinger. I dag ferdigbehandler vi ca 80 % av pasientene 7 KLAGER Klager fra/til Helsetilsynet Pasient/ pårørende Samarbeids partnere SUM Norsk pasientskadeerstatning gamle 8

16 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning 2013 Vi har i løpet av 2013 mottatt 17 skriftlige klager: 13 fra pasient/pårørende og 4 fra Helsetilsynet. Antall klagesaker må anses lavt i forhold til antall henvendelser ved legevakten. Dette skyldes et stabilt og høyt kvalifisert personale, samt et godt samarbeid internt ved legevakten. 8 SIKKERHETSTILTAK Vi erfarer at legevakten er en utsatt arbeidsplass. Siden 2006 har vi hatt en fastmontert alarm i ekspedisjonen og 5 håndholdte securitas alarmer som vakthavende sykepleiere og leger skal bære på seg. Denne alarmen er høyt prioritert hos Securitas og meldingen går raskt til politiet når de ikke får kontakt med oss. Nødnettradio er utstyrt med en sikkerhetsknapp som går direkte til AMK. Dette gir en økt sikkerhet til legene som er ute i sykebesøk. Det er sikkerhetsglass montert i ekspedisjonen, låserutiner følges nøye, ny ambulanseinngang er låst og det er overvåkningskameraer i farger ved inngangene og ventearealet og med 7 dagers opptaksvideo og port -telefon på ytterdør med kamera. Dette er viktige sikkerhetstiltak for at personalet skal føle seg trygge og ikke bli utsatt for farlige situasjoner. 9 NØDNETT De regionale helseforetakene og kommunene skal sørge for at helsepersonell i vaktberedskap er umiddelbart tilgjengelig i et felles lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett for helsetjenesten. Det gjelder helsepersonell ved AMK-sentraler og LV-sentraler, helsepersonell i vaktberedskap i somatiske og psykiatriske sykehus med akuttfunksjon og helsepersonell i ekstern vaktberedskap. De skal kunne kommunisere med hverandre og med andre nødetater i et kommunikasjonsnett. Follo legevakt IKS innførte nødnettet fra mai 2012 da legene startet med bruk av nødnettsradioer. Det er laget prosedyrer rundt bruken av radioene som tydelig slår fast at lege ved Follo LV IKS alltid skal være tilgjengelig på sambandet i legevaktens åpningstid. Kommunikasjonen med lege 2 skal i all hovedsak skje via nødnettsradioen. 10 KURS Styreleder Helge Bunæs og daglig leder Ole Kristen Karlsrud deltok på den årlige lederkonferansen for landets legevakter i mars 2013, dette år i Tromsø. Legene ble tilbudt å delta på internt kurs i hjerte-lungeredning med defibrillator (DHLR) i november 2013 i forbindelse med det årlige legemøtet. Også i år var det svært godt oppmøte. 9

17 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning KVALITETSSIKRING Røntgenbilder som blir tatt kveld og helg blir demonstrert og vurdert av radiolog ved Ahus, som gir en skriftlig tilbakemelding. Ser radiografen på røntgenavdelingen. ved Ski sykehus åpenbare brudd ved bildetagningen, gis vakthavende lege beskjed. Pasienten sendes rett til behandling på Ahus uten å vente på radiologens vurdering. Sykepleiere ved legevakten går over alle skriftlige røntgensvar påfølgende dag for å sikre at alle pasienter har fått rett behandling. I 2011 fikk vi tilgang til Helsenett slik at alle journaler til fastlegene går via dette dagen etter at pasientene har vært til konsultasjon her. Epikriser og prøvesvar fra sykehusene sendes også via Helsenettet. I 2012 startet vi en gjennomgang av alle prosedyrer. Dette arbeidet ble sluttført i E- resepter ble innført på alle legekontor i november Ved Follo legevakt ventes det innført i løpet av Et felles legevaktsnummer som skulle trå i kraft i 2012 er utsatt på ubestemt tid. 12 FREMTIDSUTSIKTER OG FORTSATT DRIFT Det er styrets vurdering at selskapets drift ivaretas på en god måte og at selskapet ivaretar eiernes interesser. Selskapets økonomiske og finansielle stilling er avhengig av tilskudd fra eierkommunene, og det er grunnlag for videre drift. Økonomien og likviditeten i selskapet må sies å være god. Det har i 2013 ikke vært noen vesentlige hendelser av økonomisk betydning. 13 REGNSKAP 2013 Regnskapet for år 2013 ble overlevert Follo distriktsrevisjon Det viser et mindreforbruk på kr

18 Follo Legevakt IKS org.nr Årsberetning REPRESENTANTSKAPETS MEDLEMMER Ski kommune: Tlf Ordfører Anne Kristine Linnestad Varamedlem: Andre Kvakkestad Ås kommune: Tlf Ordfører Johan Alnes Varamedlem: Marianne Røed Oppegård kommune: Ordfører Ildri Eidem Løvaas Tlf Varamedlem: Harald Vaadal Enebakk kommune Tlf Ordfører Tonje Anderson Olsen Varamedlem: Dag Bjerke Frogn kommune Tlf Ordfører Thore Vestby Varamedlem: Rita Hirsum Lystad Nesodden kommune Ordfører Nina Sandberg Tlf Varamedlem: Kjell Gudmundsen Styrets rep. Styreleder: Helge Bunæs Kjell Pettersen, pol.repr. Protokoll og innkalling til Follo revisjon v/ Steinar Neby 11

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 FOLLO LEGEVAKT IKS STYREPROTOKOLL Tid: Kl Sted: Ski sykehus, møterom gule rommet Tilstede: Forfall: Sak 1/2014 Helge Bunæs (Ski), Kjell Pettersen ( Oppegård), Marianne Jørstad (Nesodden) Kirsti Birkeland (Frogn), Marit Roxrud Leinhardt (Ås) Kristian Kamben (Enebakk) Ole K Karlsrud (daglig leder), Elisabeth Sogge (merkantil) Tarig Ahmed (tillitsvalgt leger) Protokoll fra styremøte for Follo legevakt IKS Vedtak : Protokoll fra styremøte godkjennes. Sak 2/2014 Merknad: Årsberetning 2014 med årsregnskap Vedtak: Styret for Follo legevakt godkjenner årsberetningen og og regnskapet for Regnskap for 2013 viser et mindreforbruk på kr ,-. Styret foreslår en tilbakebetaling til kommunene. Styreleder gjorde styret oppmerksom på en antatt feil i siste selskapsavtale. Dette rettes opp og det vil bli sendt en kopi til alle medlemmene i styret. Revisor har gjort oppmerksom på at alle styremedlemmene må signere på balanseregnskapet og i årsrapporten Orienteringssaker Daglig leder orienterte om betalingsautomater og vil på neste styremøte legge frem innføring av betalingsautomat som egen sak. Videre orienterte han om triage på legevakt. Tidspunkt for neste møte onsdag kl Ski Elisabeth Sogge referent

2 Kommuner med i legevakten. 6 Konsultasjoner / Telefonhenvendelser a) Legevakten b) Telefoner. 12 Fremtidsutsikter og fortsatt drift

2 Kommuner med i legevakten. 6 Konsultasjoner / Telefonhenvendelser a) Legevakten b) Telefoner. 12 Fremtidsutsikter og fortsatt drift INNHOLD: Punkt nr. 1 Organisering 2 Kommuner med i legevakten 3 Bemanning 4 Lokaler 5 Åpningstid Sykefravær Arbeidsmiljø Likestilling Diskriminering 6 Konsultasjoner / Telefonhenvendelser a) Legevakten

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus 31. mars 2015 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014

Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Til Representantskapet Ski, 01.10.2014 Møte i Representantskapet for Follo barnevernvakt 23. september 2014 Tid: 23. september 2014

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR Dato: 07.03.2014 Sted: Frogn rådhus, Fraunar Tid: Kl. 0900-1330 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune

Detaljer

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330

Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Dato: 02.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 29. AUGUST Kl. 0900-1330 Sted: Enebakk rådhus, kommunestyresalen Til stede: Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune Johan Alnes, ordfører Ås kommune

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: 98 26 30 05 Vår ref.: 17/1054 Deres ref.: Vår dato: 22.04.2017 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS. Formannskapet DRammen kommune 3.11.2015

Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS. Formannskapet DRammen kommune 3.11.2015 Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS 1 Legevakta i Drammensregionen IKS eies av følgende kommuner: Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik. 132.000 innbyggere 2 Organisasjonskart Representantskapskap

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 2014 ORGANISASJONSFORM: INTERKOMMUNALT BRANNVESEN FOR KOMMUNENE FROGN, NESODDEN OG ÅS. ORGANISASJONSNR: 974 244 616 REVISOR: FOLLO DISTRIKTSREVISJON -

Detaljer

Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf.

Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf. ARENDAL KOMMUNE Legevakt Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf.: 37075806 PROTOKOLL FRA MØTET I SAMARBEIDSUTVALGET

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE LEGEVAKTORGANISERING I NORGE RAPPORT FRA EN REGISTERSTUDIE Sammendrag Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Det har så langt ikke eksistert

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Dato: 30.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 27. SEPTEMBER KL. 1100-1300

Dato: 30.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 27. SEPTEMBER KL. 1100-1300 Dato: 30.09.13 REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 27. SEPTEMBER KL. 1100-1300 Sted: Enebakk rådhus, kommunestyresalen Til stede: Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune Johan Alnes, ordfører Ås kommune

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/ Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/02998-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 01.11.2017 Formannskapet 08.11.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT 1 FORSLAG TIL SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT 1. Navn Follo lokalmedisinske senter og legevakt er et interkommunalt samarbeidstiltak som er opprettet etter lov om interkommunale

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS 10. oktober 2014 kl. 13.00 Frogn Rådhus Følgende saker skal behandles: Sak 05/14 Sak 06/14 Økonomiplan 2015-2018 for Krise-

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat FIKS. Årsberetning for 2014

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat FIKS. Årsberetning for 2014 1 Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat FIKS Årsberetning for 2014 Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen 29 Telefon: 64

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G

M Ø T E I N N K A L L I N G K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 110/11 Tid: 6. juni 2011 kl 18.00 Sted: Møterom Oscarsborg,

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 13.06.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISE- OG INCESTSENTER I FOLLO IKS Ås kommune Vedlegg 1 Utkast til ny selskapsavtale etter sammenslåing av Incest- og Krisesenteret i Follo pr. 16.06.11 og endringer ved kommunestyrenes behandlinger høsten 2011 SELSKAPSAVTALE FOR KRISE-

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å:

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200601043 : E: G21 &85 : Gudrun R Thorsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og sosial 29.01.2008 4/08 Bystyret 26.02.2008

Detaljer

Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF. Regionale samarbeidsutvalg - RS

Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF. Regionale samarbeidsutvalg - RS Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF Regionale samarbeidsutvalg - RS Mandat Resultatmål: Vaktordninger for leger og sykepleiere Rekruttering Sikre kompetanse for i vaktordninger for leger og sykepleiere

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 18.05.2015. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 18.05.2015. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 18.05.2015 ELD-18/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING Sakliste ELD-19/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG ELD-20/15 ÅRSBERETNING 2014 ELD-21/15 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg Møtetid: 10.02.2016 kl. 17:15 Møtested: Møterom Hasle i Tangenten Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

Framtidas legevakt. Hva må til for å å sikre kvalitet og stabilitet? Legevaktlegenes ansvar og rettigheter?

Framtidas legevakt. Hva må til for å å sikre kvalitet og stabilitet? Legevaktlegenes ansvar og rettigheter? Framtidas legevakt Hva må til for å å sikre kvalitet og stabilitet? Legevaktlegenes ansvar og rettigheter? Prosjekt bærekraftig legevakt Problemstillinger: Belastning Kvalitet Samhandling Sikkerhet Vaktlegene

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til ingvild.belckolsen@ski.kommune.no Møtested:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2017/3905-33031/2017 Arkiv: G21 Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 142/17 Kommunestyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Fastlegeordningen 2.0. Allmennlegetjenesten i kommunene i 2022

Fastlegeordningen 2.0. Allmennlegetjenesten i kommunene i 2022 Fastlegeordningen 2.0 Allmennlegetjenesten i kommunene i 2022 Utdanningsstillinger A-LIS Fastlønn, varighet 5 år Rett til nødvendige kurs og sykehustjeneste Arbeide på egen liste Rett til å fortsette med

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Vurdering av døgnkontinuerlig legevaktstilbud i Follo:

Vurdering av døgnkontinuerlig legevaktstilbud i Follo: Vurdering av døgnkontinuerlig legevaktstilbud i Follo: På oppdrag fra helselederne i Follo kommunene ønskes det en vurdering av om det er grunnlag for å se på utvidede åpningstider ved Follo lokalmedisinske

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 01.12.2014 14/35-15 /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Styrets medlemmer: Kurt Orre Bjørg Marit Sollie Torunn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.05.2017 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Medlem Kristensen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008 Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 Rapport, oktober 2008 Tittel Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Institusjon Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. september 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

Rapport 2011 fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Alta kommunale legevakt

Rapport 2011 fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Alta kommunale legevakt Rapport 2011 fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Alta kommunale legevakt Alta Tromsø Kvam Austevoll Solør Nes Arendal Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Uni helse, Institutt

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1 PROTOKOLL fra møtet mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 20.10 Til stede: Fravær: Observatør: Fra sekretariatet: Roar Thun, leder Helge Underland, nestleder Geir Hammer Alexander

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen.

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS 1 Selskapet Vest- Telemark PPT IKS er et interkommunalt selskap oppretta med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29.01.1996

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER) Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/14 13/786 NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, formannskapssalen Møtedato: 18.5.2016 Varighet: 9.30 12.10 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Vedlegg 4 Selskapsavtale

Vedlegg 4 Selskapsavtale Vedlegg 4 Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR FOSEN RENOVSJON 1 SELSKAPET Fosen Renovasjo n IKS er et interkommunalt selskap i henho ld t il lo v om interkommunale selskaper (IKS- lo ven) av 29.01.1999 nr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER 1 Revidert selskapsavtale pr. 6.1.15 Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER 1. Navn Follo lokalmedisinske senter er et interkommunalt samarbeidstiltak som er opprettet etter Lov om interkommunale

Detaljer

Porsanger kommune har i dag i underkant av 4 tusen innbyggere. I følge tall fra Folkehelsa sin folkehelseprofil har vi en overrepresentasjon av

Porsanger kommune har i dag i underkant av 4 tusen innbyggere. I følge tall fra Folkehelsa sin folkehelseprofil har vi en overrepresentasjon av PSYKIATRISK LEGEVAKT I PORSANGER PIP Porsanger kommune har i dag i underkant av 4 tusen innbyggere. I følge tall fra Folkehelsa sin folkehelseprofil har vi en overrepresentasjon av psykiske lidelser. Vi

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 06.06.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011.

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2011 Ref. nr.: 11/18317 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunehuset Møtedato: Fredag 19. mai 2017 Tid: Kl. 08.30 Saknr 09/2017 18/2017 Til stede på møtet: Medlemmer: - Ann Kristin Moen (leder) - Karin Wiik (nestleder) - Tor Ove Midtun

Detaljer

Interkommunal legevaktformidling og nødnett

Interkommunal legevaktformidling og nødnett Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.02.2014 14226/2014 2011/6378 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Eldrerådet 03.03.2014 14/1 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 Ruspolitisk

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS

STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS Styret i Vest-Agder-museet IKS har den 6. februar 2007, innenfor de bestemmelser lov om interkommunale selskaper gir, fastsatt slik styreinstruks for styrets arbeid

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKENE FLYTTER INN I SPESIALISTHELSETJENESTEN Overgrepsmottaket i Oslo

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA Utvalg: Styret for IKAVA IKS Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør Dato: 26.08.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Tore Gullichsen Leder MK Reidar Opsahl

Detaljer