Oslo kommune Kommunerevisjonen. Rapport 3/2005. Legevakten. Bruk av overtid. Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Kommunerevisjonen. Rapport 3/2005. Legevakten. Bruk av overtid. Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping"

Transkript

1 Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 3/2005 Legevakten Bruk av overtid 2005 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping

2 Forvaltningsrevisjonsrapport 3/2005 Tidligere publikasjoner fra Kommunerevisjonen 1/2004 Evaluering av bydelers forvaltningspraksis. Utprøving av Kommunekompasset i Bydel St. Hanshaugen-Ullevål 2/2004 Statlige tilskudd 3/2004 Er nøkkeltallene i KOSTRA pålitelige? Pleie og omsorg i fem bydeler i /2004 Vedlikehold av skolebygningene. Erfaringer med ansvarsdelingen mellom skolene og Undervisningsbygg 5/2004 Intern kontroll i og rundt IT-systemer. Samlerapport /2004 Kjøp og salg av sykehjemsplasser mellom bydelene 7/2004 Saksbehandling i Trafikketaten 8/2004 Intern kontroll i økonomiforvaltningen. Samlerapport /2004 Styringsinformasjon i eldreomsorgen i bydelene Grorud og Romsås 10/2004 Kjøp av sykehjemstjenester. Tilrettelegging for styring, kontroll og oppfølging U. Off., jf off. l. 6, 1. ledd punkt 2, bokstav a 11/2004 Oslo kommunes kjøp av sykehjemstjenester fra privat leverandør. Tilrettelegging for styring, kontroll og oppfølging av tjenesteleveransen U. Off., jf off. l. 6, 1. ledd punkt 2, bokstav a 12/2004 Friluftsetatens inntekter 13/2004 Midtåsen sykehjem. En gransking av avtaler og økonomi 14/2004 Styringsinformasjon i sosialtjenesten. Bydel Søndre Nordstrand 15/2004 Styringsinformasjon i hjemmetjenesten. Bydel Sagene 16/2004 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg KF. Fokus på gjennomføringsfasen 17/2004 Tilsyn i bydelene 18/2004 Effektiv rapportering med KOSTRA? 19/2004 Bydelenes bruk av omsorgslønn 20/2004 Kommunenes rutiner for håndtering av nye regler for kompensasjon av merverdiavgift. 21/2004 Serviceerklæringer i hjemmetjenesten i Bydel Bjerke. 22/2004 Sykefravær i PRO-sektoren. Rutiner og tiltak i Bydel Nordre Aker. 23/2004 Barn i fosterhjem: Bydelenes tilsyn 24/2004 Gerica i pleie og omsorgssektoren 25/2004 Kvalitet i skolen: Elevenes kompetansenivå i basisfag i ungdomsskolen 26/2004 Rapportering av måloppnåelse i grunnskolen 27/2004 Legevakten gjennomgang av interne kontrollrutiner knyttet til økonomi og regnskap 28/2004 Samkjøpsavtaler - beslutningsgrunnlag og utnyttelse 29/2004 Barn i fosterhjem: Bydelenes oppfølging og kontroll 30/2004 Barne- og familieetatens godkjenning og kvalitetskontroll av barneverninstitusjoner. Oppfølging av rapport 15/2003 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning 2/2005 Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverk. For mer informasjon om Kommunerevisjonen og våre rapporter se

3 Legevakten bruk av overtid Forord Kommunerevisjonen 1

4 Forvaltningsrevisjonsrapport 3/2005 Innhold 1 Formål, konklusjoner og anbefalinger Bakgrunn og formål Hovedkonklusjon Anbefalinger Tilbakemeldinger Problemstillinger Metoder og gjennomføring Revisjonskriterier Observasjoner og vurderinger Omfang Kontrollene Hovedkonklusjon Mottatte tilbakemeldinger og kommentarer Vedlegg Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Kommunerevisjonen

5 Legevakten bruk av overtid 1 Formål, konklusjoner og anbefalinger 1.1 Bakgrunn og formål Som en fortsettelse etter gjennomgangen av interne kontrollrutiner knyttet til økonomi og regnskap ved Legevakten, har vi i denne fasen rettet undersøkelser mot overtidsbruken i etaten. Dette gjør vi på bakgrunn av våre tidligere observasjoner hvor vi har merket oss at omfanget av overtidsbruken ved Legevakten skiller seg merkbart ut fra andre virksomheter i kommunen. Vi er kjent med at også Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester er i ferd med å gjennomgå rutinene for overtidsbruken ved Legevakten. Vi anbefaler byrådsavdelingen å ta hensyn til våre funn når de nye retningslinjene for Legevakten skal utformes. Formålet med denne gjennomgangen har vært å vurdere om overtidsgodtgjørelsen ved virksomheten er i henhold til gjeldende regelverk har et omfang i tråd med forutsetningen om at overtid generelt skal brukes unntaksvis 1.2 Hovedkonklusjon Legevakten er i en spesiell situasjon som gjør at det jevnlig vil være behov for å pålegge overtid for å sikre nødvendig bemanning for at tilbudet til publikum ikke skal svekkes. Gjennomgangen av overtidsbruken i 2004 viser at Legevakten har gått ut over gjeldende bestemmelser for overtidsbetaling. Dette gjelder også overtidsbetaling for legene, jf. særavtale med Den norske lægeforening hvor adgangen til overtidsarbeid er utvidet i forhold til det ordinære regelverket. Ifølge Legevakten benyttes overtid for å sikre kompetent bemanning til enhver tid. Våre undersøkelser gir indikasjoner på at Legevakten har basert sin virksomhet på overtid som en fast ordning i betydelig omfang. Dette er i strid med forutsetningene om at overtid i kommunen bare skal benyttes unntaksvis. Legevakten er i en vanskelig økonomisk situasjon, og bruk av overtidsbetaling i det omfanget som her foreligger medfører merkostnader for etaten. For øvrig kan våre funn og vurderinger oppsummeres slik: det arbeidet cirka timer overtid per oktober Ifølge overtidsstatistikken fra lønnssystemet var det 45 personer som per oktober 2004 hadde arbeidet mer enn 200 timer overtid. Av disse hadde 16 personer arbeidet mer enn 300 timer overtid. Med et par unntak, arbeides det overtid innen de fleste stillingsgrupper. Overtidsgodtgjørelse er benyttet jevnt gjennom hele året og varierer fra 1,0 til 1,4 millioner kroner per måned. Det er i noen tilfeller utbetalt overtid med 133 % til ansatte som ikke jobber turnus. Dette er ikke i samsvar med regelverket. Det er utbetalt T-tillegg 1 til enkelte ansatte som arbeider i fast stilling på dagtid. Vi har sett fire tilfeller der sykepleiere får T-tillegg for kvelds- og nattarbeid, uten at det fremgår av turnusplanen at de jobber kvelds- eller nattskift. Dette er i strid med regelverket. Totalt utgjør dette kr for disse fire personene i Ett av disse eksemplene gjelder en av de sykepleierne (FF) som har mye overtid og er omtalt i punkt 5. Det utbetales overtidsgodtgjørelse til arbeidstakere som ikke er fast ansatt ved Legevakten. For eksempel har leger ved en rekke ekstravakter fått utbetalt 200 % overtid fra første arbeidede time. For disse har det ikke blitt gitt ordinær timelønn først. Ordningen med 200 % overtid, og overtid generelt, forutsetter at man i forkant har fylt opp timer tilsvarende full stilling (per dag, per uke eller maksimalt antall timer per år). Vi stiller spørsmål ved at bruken av 50 % overtidskompensasjon utgjør bare 4,4 % av total overtidskompensasjon per oktober Normalt skal det gis 50 % overtidsgodtgjørelse før man går over på høyere satser. Vi har sett en rekke tilfeller der det er gitt 100 % overtidsbetaling fra første time der 50 % ville vært korrekt ut i fra regelverket. Det er en skjev fordeling av utbetalt overtidsgodtgjørelse mellom personer innenfor samme stillingsgruppe. Enkelte har fått utbetalt overtidsgodtgjørelse i betydelig omfang, opp mot 800 timer per oktober 2004, mens andre innenfor samme stillingsgruppe har få overtidstimer. Overtid utgjør per oktober cirka 11,9 millioner kroner. Dette utgjør cirka 12 % av ordinær lønn (fastlønn inklusive tillegg og timelønn). Til sammen er 1 T-tillegg er lørdags-, søndags-, kvelds-, og nattillegg som blir utbetalt med et likt beløp per måned. Kommunerevisjonen 3

6 Forvaltningsrevisjonsrapport 3/ Anbefalinger Vi anbefaler at praktiseringen av overtidskompensasjon innskjerpes i tråd med gjeldende regelverk. Vi er kjent med at Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester har styrket Legevakten med en personalsjef, blant annet i den hensikt å endre rutinene for bruk av overtid ved Legevakten. Kommunerevisjonen støtter dette tiltaket. Videre anbefaler vi at det anskaffes et bedre system for planlegging av vakter. Med bedre planlegging antar vi at Legevakten vil få bedre oversikt over behovet for å innkalle ekstra arbeidskraft og vi antar at dette vil kunne redusere omfanget av overtid med de høyeste satsene. Det er en tidkrevende oppgave å gjennomgå overtidslister i det omfang det her er snakk om ettersom man må ha en spesiell etterkontroll av hver enkelt i forhold til turnusplaner og et omfattende regelverk for øvrig. Vi har merket oss at legenes timelister er attestert av direktøren. Vi anbefaler at det vurderes å delegere denne oppgaven. 1.4 Tilbakemeldinger Den foreløpige rapporten ble 15. desember 2004 sendt på høring til Legevakten og byråden for velferd og sosiale tjenester. I brev av 17. januar 2005 har vi mottatt én samordnet høringsuttalelse fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester (VST). Av denne fremgår det at VST og Legevakten samarbeider tett for å følge opp alle sider ved de forhold Kommunerevisjonen har avdekket i sine rapporter, samt at opprydding med sikte på å avlegge korrekt regnskap for 2004 har høyeste prioritet. Det fremgår også at ureglementert bruk av overtidskompensasjon for Legevaktens ansatte ble stoppet av den nye etatsledelsen med umiddelbar virkning i desember Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe for å utarbeide et system for honorering av deltidsleger, i samsvar med gjeldende regler og avtaler i Oslo kommune. Arbeidsgruppen fikk frist til 17. januar 2005, og et utkast er utarbeidet. Av vedlegg til høringsuttalelsen fremgår det at VST i perioden oktober desember 2004 har styrket Legevakten ved å beordre inn økonomisjef, personalsjef og direktør. 2 Problemstillinger I denne undersøkelsen har vi fokusert på følgende problemstillinger: Er utbetalingen av overtid innenfor regelverket for overtid i Oslo kommune, eller andre avtaler som er inngått med organisasjonene? Hvordan lønnes ekstravakter for personer som ikke har ansettelsesforhold i Oslo kommune? Hvorfor utbetales i hovedsak 200 % og 100 % overtid, og i veldig liten grad 50 % overtid? Hvor mange arbeider overtid ved etaten, hvilke grupper arbeider mest overtid, og hvor mye utgjør overtid i forhold til øvrig lønn? Er det perioder hvor det er vesentlig mer overtidsbruk enn andre perioder eller benyttes overtid jevnt gjennom året? I denne undersøkelsen har vi lagt vekt på det økonomiske aspektet ved å gi kompensasjon for arbeidsinnsats i form av overtidsbetaling. Vi understreker at vi ikke har fokusert på den arbeidsmiljømessige siden av overtidsarbeidet og eventuelle overskridelser i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. 3 Metoder og gjennomføring Vi har gjennomgått overtidsbruken for de ansatte ved etaten som har fått mer enn 300 timer overtid utbetalt i perioden januar september Som grunnlag har vi benyttet turnusplaner der vi har mottatt slike, overtidslister og lønnsbilder fra lønnssystemet NLP. På grunnlag av tall i regnskapssystemet Agresso per 31. oktober 2004, har vi foretatt enkelte sammenligninger av omfanget av de ulike overtidsstørrelser (50 %, 100 %, 133 % og 200 %) og sett på hvor mange som arbeider overtid, hvilke stillingsgrupper som arbeider mest overtid, og hvor mye overtiden utgjør i forhold til den øvrige lønnen. 4 Kommunerevisjonen

7 Legevakten bruk av overtid 4 Revisjonskriterier Om overtid og merarbeid i personalhåndboken for Oslo kommune fremgår følgende: «I fellesbestemmelsene kap heter det at overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig og at arbeidstakeren skal varsles i så god tid som mulig. Lovens forbud mot å bruke overtid som fast ordning, sammenholdt med den snevre adgangen til å bruke overtid, medfører at overtid må brukes unntaksvis. Der det viser seg å være et forholdsvis jevnt behov for overtids- og merarbeid over lengre tid, bør øket bemanning vurderes. Arbeidsgiveren eller den som i hans sted leder virksomheten, er ansvarlig for at lovens bestemmelser om overtid/mertid og om arbeidstidens lengde overholdes.» Vi viser til Dokument 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune: Det sies at pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid for hel stilling er overtidsarbeid og skal innskrenkes mest mulig. For pålagt overtidsarbeid betales overtidsgodtgjøring etter bestemmelsene i kapittel 11 i Dok. 25. Bestemmelsene i dette kapittelet kommer til anvendelse dersom ikke annet er fastsatt i tariffavtale. Slik avtale er fastsatt for legene i særavtale med Den norske lægeforening for tariffperioden og tilsvarende for perioden Leger ved allmennlegevakten I henhold til særavtalen med Den norske lægeforening, vil legene i en del tilfeller kunne tilstås et overtidstillegg på 200 %: «4.3 Særlige godtgjørelser for leger ved allmennlegevakten Dersom det oppstår vakant skift som ikke kan dekkes ved vikar, kan ekstravakttjeneste pålegges de faste leger. For aktive timer betales timelønn %. Dersom grensene for samlet overtid etter arbeidsmiljøloven 50 nr. 1 og 2 overskrides, tilstås en godtgjørelse med timelønn %. Alternativt kan ekstravakttjenesten avspaseres time for time med fradrag av timelønn i beregnet godtgjøring, jf. 1. og 2. avsnitt over. 4.4 Godtgjørelse for uforutsett ekstravakt/skift Uforutsett ekstraskift/vakt lønnes med timelønn % fra første time uavhengig av lengden på tjenesteplanen. Det forutsettes at lege som har ordinært arbeid dag etter uforutsett ekstraskift/vakt gis forsvarlig hvile uten trekk i lønn. Når driften tillater det, kan det avtales at beregnet tid for uforutsett ekstravakt/skift avspaseres time for time. Prosenttillegget skal da utbetales. Tilsvarende gjelder når overlege unntaksvis påtar seg uforutsett ekstravakt/skift i underordnet vaktskift. 4.5 Tilfeldig overtid, herunder ekstraordinær tilkalling på fritiden Generelt For tilfeldig overtid utbetales overtidsgodtgjørelse med 100 % tillegg til den ordinære lønnen. Har legen avtalt tjenesteplan med frivillig utvidet tjeneste ut over 11 timer per uke, betales timelønn % for all overtid, vakant skift og uforutsette ekstravakt/skift. For overtidsarbeid som ikke finner sted umiddelbart før eller etter ordinære skift, godtgjøres som om arbeidet varte i minst to timer.» Vi er kjent med at Legevakten har tolket særavtalen slik at alle leger som tar ekstravakter på allmennlegevakten skal få utbetalt 200 % overtidsbetaling, uavhengig av om de har et fast ansettelsesforhold eller ikke ved Legevakten. Kommunerevisjonen forstår imidlertid avtalen slik at det bare er de faste ansatte legene ved Legevakten som kan få godtgjort 200 % overtid. Arbeidstakere som har ansettelse hos andre arbeidsgivere enn Oslo kommune, har ikke krav på overtidsgodtgjørelse før man har jobbet full dag, full uke, eller et fullt årsverk i Oslo kommune. Høyesterettsdommen av 11. september 1998 (Furuseth-dommen) underbygger også dette: «Loven er således ikke til hinder for at en arbeidstaker tar arbeid hos to forskjellige arbeidsgivere, og på den måten får en samlet arbeidstid som overstiger lovens maksimum. Kommunerevisjonen 5

8 Forvaltningsrevisjonsrapport 3/2005 Arbeidsgiveren plikter ikke i et slikt tilfelle å gripe inn for å begrense arbeidstiden, og arbeidstakeren har ikke rett til overtidsbetaling.» Arbeidstakere som er ansatt i andre virksomheter i Oslo kommune, har imidlertid krav på overtidsgodtgjørelse fra første time når de jobber utover 100 % stilling i Oslo kommune. Overtid generelt Øvrig personale, og overtid for leger som ikke faller inn under tilfellene over, skal følge de generelle bestemmelsene for overtid i Oslo kommune: For overtidsarbeid mellom og betales 50 % tillegg. Mellom kl og 07.00, på søn- og helligdager og på dager før disse, etter ordinær arbeidstids slutt, betales 100 %. Under særlige forhold for kortere tidsrom eller hvor arbeidet gjør det nødvendig, kan arbeidsgiver når tillitsvalgte er enige i det, forskyve arbeidstiden. Det betales da 50 % tillegg for den tiden som faller utenom den ordinære arbeidstiden. Godtgjøring utbetales med de samme begrensninger som følger av fellesbestemmelsene kap.11. Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis tre dager i forveien og aldri mindre enn én dag i forveien /3 % overtidstillegg I henhold til fellesbestemmelsenes kap. 11, (og personalhåndboken punkt ), vil arbeidstakere som har ordinær tjeneste på søndag og helgedager for overtidsarbeid på helgedager mellom søndager, julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag, påskeaften, 1. påskedag, pinseaften, 1. pinsedag, 1. og 17. mai, få 133 % overtidstillegg. Av dette må forstås at ansatte som ikke går i turnus, eller er ansatt i stilling på dagtid fra mandag til fredag, ikke kan motta 133 % overtidstillegg. 5 Observasjoner og vurderinger 5.1 Omfang Utbetalt overtidsgodtgjørelse utgjør per oktober cirka 11,9 millioner kroner. Dette utgjør cirka 12 % av ordinær lønn (fastlønn inklusive tillegg og timelønn). Enkelte har fått utbetalt overtidsgodtgjørelse i stort omfang, helt opp mot 800 timer per oktober Til sammen er det utbetalt overtidsgodtgjørelse for cirka timer per oktober Ifølge lønnsrapporter er det omtrent 250 faste ansatte etter delingen av virksomheten fra oktober Av disse har cirka 30 % redusert stilling. Ifølge overtidsstatistikken fra lønnssystemet var det 45 personer som per oktober hadde fått utbetalt overtidsgodtgjørelse for mer enn 200 timer i Av disse hadde 16 personer fått utbetalt overtidsgodtgjørelse for mer enn 300 timer. Vi har sett på regnskapsført overtid per måned fra januar til og med oktober Det er belastet fra 1,0 til 1,4 millioner kroner i overtid per måned. Dette viser at det ikke er måneder som skiller seg ut spesielt, men at overtid er benyttet jevnt gjennom hele året. 5.2 Kontrollene Som utgangspunkt for våre kontroller har vi brukt NLP-rapport 563 Overtidsstatistikk for septemberlønn Denne viser overtid hittil i år for alle som har fått utbetalt overtid i perioden januar september 2004 (dvs. overtid jobbet i perioden desember 2003 august 2004). Oversikten viser 27 personer med mellom 150 og 200 timer overtid og 32 personer med mer enn 200 timer overtid i perioden. Vi har begrenset kontrollen til de 14 personene som har fått utbetalt lønn for mer enn 300 timer overtid per september Nedenfor følger resultatet av gjennomgangen for de enkelte medarbeidere som vi valgte ut for nærmere kontroll av overtidslister og registreringer i lønnssystemet i perioden januar september: En driftstekniker En driftstekniker i 100 % stilling har fått overtidsbetalt for 314 timer i den undersøkte perioden (356 timer per oktober). All overtiden er godtgjort med 100 % og 133 % overtidsbetaling. Vedkom- 6 Kommunerevisjonen

9 Legevakten bruk av overtid mende er overført til Ullevål sykehus fra 1. oktober og Legevakten (LVE) har ikke kunnet fremskaffe turnusplanen, men timelistene viser at mye av overtiden er på hverdager før kl Dette skal normalt godtgjøres med 50 % overtid. På overtidslistene er det flere ganger (222 timer) påført Extravakt for NN. Vi kan ikke se av lønnssystemet at noen med dette navnet er ansatt ved LVE. Vi har fått opplyst at tidligere ansatt NN som sluttet i 2001, fortsatt står på skiftplanen som et «ledig» skift og at det er brukt overtid for å fylle opp dette hullet i skiftplanen. To sjåfører To sjåfører i 100 % stilling har fått overtidsbetalt for henholdsvis 439 og 354 timer i den undersøkte perioden. Med unntak av 2,5 timer er all overtid godtgjort med 100 % og 133 % overtidsbetaling. Sjåførene er overført til et privat firma fra 1. september og LVE har ikke kunnet fremskaffe turnusplanene. Timelistene viser at mye av overtiden er på hverdager før kl som normalt sett skal honoreres med 50 % overtid. Sju sykepleiere Sykepleier AA AA har fått overtidsbetalt for 727 timer i den undersøkte perioden (886 timer per november). AA har fått godtgjort alle sine vakter ved LVE med 100 % og 133 % overtid. AA er ikke fast ansatt i Oslo kommune og skulle derfor hatt ordinær timelønn før AA har krav på overtidsbetaling. Vi har fått opplyst at vedkommende jobber i fast stilling på Ullevål sykehus. Sykepleier BB BB har fått overtidsbetalt for 600 timer i den undersøkte perioden (727 timer per november). BB har fått godtgjort alle sine vakter ved LVE med 100 % og 133 % overtid. BB er ikke fast ansatt i Oslo kommune og skulle derfor hatt ordinær timelønn før BB har krav på overtidsbetaling. Ifølge Arbeidsgiver/Arbeidstakerregisteret er BB ansatt på fulltid i en virksomhet utenfor Oslo kommune. Sykepleier CC CC har fått overtidsbetalt for 586 timer i den undersøkte perioden (612 timer per november). CC jobber i to 50 %-stillinger ved LVE. All overtiden er godtgjort med 100 % og 133 % overtidsbetaling også for tidspunkter som skulle vært godtgjort med 50 % overtid. Sykepleier DD DD har fått overtidsbetalt for 450 timer i den undersøkte perioden (486 timer per november). DD er fast ansatt i 82 % stilling. DD har fått 100 % overtid fra første time utover 82 % stilling. DD skulle hatt ordinær timelønn opp til 100 % stiling og deretter overtidsbetaling. Sykepleier EE EE har fått overtidsbetalt for 445 timer i den undersøkte perioden (543 timer per november). EE er fast ansatt i 100 % stilling. Så godt som all overtiden er godtgjort med 100 % og 133 % overtidsbetaling også for tidspunkter som skulle vært godtgjort med 50 % overtid. Sykepleier FF FF har fått overtidsbetalt for 375 timer i den undersøkte perioden (443 timer per november). FF er fast ansatt, men inngår ikke i turnusplanen (jobber bare på dagtid i den faste stillingen). All overtiden er utført på lørdager, søndager og helligdager og er godtgjort med 100 % og 133 % (52 timer). Arbeidstakere som ikke inngår i skiftplanen har ikke rett på 133 % overtid. FF mottar også månedlig T-tillegg for kvelds- og nattarbeid (utbetalt kr per november 2004) til tross for at FF ikke inngår i en turnusplan med kvelds- og nattarbeid. Sykepleier GG GG har fått overtidsbetalt for 333 timer i den undersøkte perioden (422 timer per november). GG har fått godtgjort alle sine vakter ved LVE med 100 % og 133 % overtid. GG er ikke fast ansatt i Oslo kommune og skulle derfor hatt ordinær timelønn før GG har krav på overtidsbetaling. Fire leger Lege HH HH har fått overtidsbetalt for 458 timer i den undersøkte perioden (558 timer per november). HH har fått godtgjort alle sine vakter ved LVE med 100 % (25,5 timer) og 200 % (432,75 timer) overtid. HH er ikke fast ansatt i Oslo kommune og skulle derfor hatt ordinær timelønn før HH har krav på overtidsbetaling. Lege II II har fått overtidsbetalt for 395 timer i den undersøkte perioden (474 timer per november). II har fått godtgjort alle sine vakter ved LVE med 100 % (18 timer) og 200 % (377 timer) overtid. II er ikke fast ansatt i Oslo kommune og skulle derfor hatt ordinær timelønn før II har krav på overtidsbetaling. Kommunerevisjonen 7

10 Forvaltningsrevisjonsrapport 3/2005 Lege JJ JJ har fått overtidsbetalt for 381 timer i den undersøkte perioden (412 timer per november). JJ har fått godtgjort alle sine vakter ved LVE med 100 % (9,75 timer) og 200 % (371,75 timer) overtid. JJ er ikke fast ansatt i Oslo kommune og skulle derfor hatt ordinær timelønn før JJ har krav på overtidsbetaling. Lege KK KK har fått overtidsbetalt for 342 timer i den undersøkte perioden (380 timer per november). KK har fått godtgjort alle sine vakter ved LVE med 100 % (55,25 timer), 133 % (5,75 timer) og 200 % (281,5 timer) overtid. KK er ikke fast ansatt i Oslo kommune og skulle derfor hatt ordinær timelønn før KK har krav på overtidsbetaling. Sammenligning av en person med og uten overtid Som et eksempel har vi foretatt en beregning for en av de ovennevnte legene (KK) som urettmessig har fått 200 % overtidsbetalt for å vise forskjellen i lønnsutgifter for vedkommende med overtidsbetaling og hva vedkommende ville fått dersom ordinær timelønn hadde blitt utbetalt. Beregningen viste at KK per august 2004 hadde fått overtidsbetaling med kr for 342 timer. Dette er cirka kr mer enn vedkommende ville fått utbetalt ved avlønning etter ordinære timesatser, som ville vært cirka kr Hovedkonklusjon Legevakten er i en spesiell situasjon som gjør at det jevnlig vil være behov for å pålegge overtid for å sikre nødvendig bemanning for at tilbudet til publikum ikke skal svekkes. Gjennomgangen av overtidsbruken i 2004 viser at Legevakten har gått ut over gjeldende bestemmelser for overtidsbetaling. Dette gjelder også overtidsbetaling for legene, jf. særavtale med Den norske lægeforening hvor adgangen til overtidsarbeid er utvidet i forhold til det ordinære regelverket. Ifølge Legevakten benyttes overtid for å sikre kompetent bemanning til enhver tid. Våre undersøkelser gir indikasjoner på at Legevakten har basert sin virksomhet på overtid som en fast ordning i betydelig omfang. Dette er i strid med forutsetningene om at overtid i kommunen bare skal benyttes unntaksvis. Legevakten er i en vanskelig økonomisk situasjon, og bruk av overtidsbetaling i det omfanget som her foreligger medfører merkostnader for etaten. 7 Mottatte tilbakemeldinger og kommentarer Den foreløpige rapporten ble 15. desember 2004 sendt på høring til Legevakten og byråden for velferd og sosiale tjenester. I brev av 17. januar 2005 har vi mottatt én samordnet høringsuttalelse fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester (VST). Av denne fremgår det at bruk av overtid som utgangspunkt for å dekke alle vakter i turnus for sykepleiere ble stoppet av den nye etatsledelsen med umiddelbar virkning i desember På samme måte ble urettmessig overtidsgodtgjøring for Legevaktens ansatte leger stoppet. VSTs undersøkelser viste at overtidsgodtgjøring er benyttet rutinemessig som avlønning for deltidsleger, som arbeider i hovedsak hver 3. helg, men har sykehusstilling eller fastlegehjemmel som hovedverv. VST vurderte at umiddelbar stopp i etablert lønnsrutine for disse legene, ville medføre risiko for at Legevakten ikke kunne opprettholde legetjenesten i juleog nyttårshelgen. Det ble derfor nedsatt en egen arbeidsgruppe for å utarbeide et system for honorering av deltidsleger, i samsvar med gjeldende regler og avtaler i Oslo kommune. Arbeidsgruppen fikk frist til 17. januar 2005, og et utkast er utarbeidet. Overtid for andre stillingsgrupper er fra desember 8 Kommunerevisjonen

11 Legevakten bruk av overtid 2004 brakt inn i ordnede former, og skjer nå i samsvar med eksisterende regelverk. For øvrig skriver VST følgende om de forhold som ble påpekt i delrapport 1 (rapport 27/2204): «Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester samarbeider tett med Legevaktens ledelse for å følge opp alle sider ved de forhold Kommunerevisjonen har avdekket i sine rapporter. Arbeidet med å følge opp anbefalingene i delrapport 1 pågår kontinuerlig. Opprydding med sikte på å avlegge korrekt regnskap for 2004 har høyeste prioritet, samtidig som det forberedes for nye tilfredsstillende økonomistyringsrutiner i 2005, ved ny organisering hvor ansvar og myndighet tydelig fremgår. Fullmaktsstrukturer tilpasset dagens organisasjonsstruktur er utarbeidet og skriftlig nedfelt. Avtalene med UKE er gjennomgått og tydeliggjort, spesielt i forhold til innkreving av inntekter og månedlig avstemming. Det er igangsatt IKT-prosjekt som utreder behov og muligheter for anskaffelse av nytt tilfredsstillende IKT-system.» Av vedlegg til høringsuttalelsen fremgår det at VST i perioden oktober desember 2004 har styrket Legevakten ved å beordre inn økonomisjef, personalsjef og direktør. Kommunerevisjonen 9

12 Forvaltningsrevisjonsrapport 3/2005 Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 10 Kommunerevisjonen

13 Legevakten bruk av overtid Kommunerevisjonen 11

14 Forvaltningsrevisjonsrapport 3/ Kommunerevisjonen

15 Legevakten bruk av overtid Kommunerevisjonen 13

16 Oslo kommune Kommunerevisjonen Fredrik Selmers vei 2, 0663 Oslo Telefonnummer: Telefaksnummer: Grafisk produksjon: Mediehuset GAN 01.05

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening Overenskomsten Dok 25 del C Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening 1 Partsforhold og virkeområde 1.1 Partsforhold Parter i denne avtalen er Oslo kommune (kommunen) og Den norske

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Delegasjon av myndighet

Delegasjon av myndighet 66524_Rapport16_2005_Omslag.qxp 09.08.2005 08:43 Side A Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 16/2005 Delegasjon av myndighet 2005 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping 66524_Rapport16_2005_Omslag.qxp

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid I? D D D lfo Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Ami 10-10 5 Daglig og ukentlg arbeidsfri. Ami 10-8 5 F1,

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. mars 2011. Kommunens vikaravtaler - rapport fra kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. mars 2011. Kommunens vikaravtaler - rapport fra kontroll av lønns- og arbeidsvilkår BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: 201007788-16 Saksbehandler: EMRI Emnekode: SARK-071 Til: Fra: Kommunaldirektør Rune Haugsdal Innkjøpsseksjonen Dato: 28.

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28.

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: 201007788-16 Saksbehandler: EMRI Emnekode: SARK-071 Til: Fra: Kommunaldirektør Rune Haugsdal Innkjøpsseksjonen Dato: 28.

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv.

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv. B-rundskriv nr: 24/1979 F Arkivkode: 251.3-4 ato: 2.11.1979 Saksbehandler: MF/ra Sign.: Karl Walter Tveter (sign.) Til: Kommunen/fylkeskommunen/styret K. Gundersen (sign.) I forbindelse med arbeidstidsforkortningen

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF Og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 1.5.2012-30.4.2014 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL

Detaljer

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.2008, sak 08/863 Ansvarlig for dokument: Kontorleder REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID 1. HENSIKT. Ordningen

Detaljer

Fleksitidsordningen i Nord-Aurdal kommune

Fleksitidsordningen i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Fleksitidsordningen i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå fleksitidsreglementet i Nord-Aurdal kommune og praktiseringen av dette Innhold 1. Innledning... 2 2. Rådmannens

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Permitteringsinstituttet er vesentlig innskjerpet! Regelendringene fra 1.januar 2014 Arbeidsgiverperioden

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten TRONDHEIM KOMMUNE Lønnsrutiner ved Personaltjenesten Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av sentrale lønnsrutiner ved Personaltjenesten.

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Tv-underholdningsoverenskomsten

Tv-underholdningsoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund 2014-2016 Tv-underholdningsoverenskomsten TV-underholdningsoverenskomsten 1. juni 2014 31. mai 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE Deloitte AS Dronninggata 15 Postboks 2013 Strømsø N-3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Eivind Hansen Storgata 8 1771 Halden Tel: +47 32 26 41 00 Fax: +47 32 26 41 01 www.deloitte.no Revisjonsrapport

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01))

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Formål Formålet med å innføre fleksibel arbeidstid er

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Rapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 3. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012. Dok. 2. 19.4.2012 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012. Dok. 2. 19.4.2012 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 Dok. 2 19.4.2012 kl.15.00 1. Innledning KAH viser til Dok. 1 av 13.4.2012, og opprettholder de krav det ikke vises spesielt til

Detaljer

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART?

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? SKIFT OG TURNUS NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale.

Detaljer

Medlemsmøte 22. august 2006

Medlemsmøte 22. august 2006 Medlemsmøte 22. august 2006 Etter særavtalen? Oversikt juni 2004: Departementet varsler at de ønsker å si opp de sentrale retningslinjer om fordeling av arbeidstid (rundskriv F-93/92) 23. juni 2004: Drøftingsmøte

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold: Side Forord 3 Innledning 4 Modeller og fleksibilitet 5 Grunnturnus 5 Skriftlig avtale med tillitsvalgte 5 Oppsigelse

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord............................................................................... 4 Arbeidstidsordninger.................................................................

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF OG DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. 1 I. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Partsforhold Denne overenskomsten er inngått mellom Psykiatrien i Vestfold

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening B-dels-overenskomster Sykehusapotekene HF OUS HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapotek Nord

Detaljer

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev Mellom KS og LO-Kommune EL & IT-forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.09.2011 2011/18289 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørg Roska tlf 478 18 690 Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as 2014-2016 Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as OVERENSKOMST mellom LO-Stat/EL & IT Forbundet og Spekter/Teltech as Gjeldende for perioden 1.4.2014 31.3.2016

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

ULLEVÅL. universitetssykehus OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM NORSK SYKEPLEIEFORBUND ULLEVÅL UNWERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2008 - 30.4.

ULLEVÅL. universitetssykehus OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM NORSK SYKEPLEIEFORBUND ULLEVÅL UNWERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2008 - 30.4. :. :1 ULLEVÅL universitetssykehus OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM NORSK SYKEPLEIEFORBUND OG ULLEVÅL UNWERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2008-30.4.2010 I OMFANG i virkeområde Overenskomstens del 13 gjelder for

Detaljer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidsrettens dom 9.1.2009 Tariffbestemt arbeidstid (VO bilag 5) kan verken avvikes med lengre eller

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Dok. 2 15. april kl. 11.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Det vises til YS-K sine

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge OVERENSKOMST DEL B mellom Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 Dok. 3 28.4.2016 kl.15.00 1. INNLEDNING KAH viser til Dok. 1 av 14.4.2016 og til dok. 2 av 20.4.2016. 2. KAHS KRAV TIL DEL A, FELLESBESTEMMELSENE

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus PROTOKOLL År 2008, den 8. september, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den norske Tannlegeforening vedrørende overenskomstområde 4 Lovisenberg. Forhandlingene ble ført

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Overenskomstens del B. mellom. Sunnaas sykehus HF. Den norske legeforening. Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014

Overenskomstens del B. mellom. Sunnaas sykehus HF. Den norske legeforening. Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014 Overenskomstens del B mellom Sunnaas sykehus HF og Den norske legeforening Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014 1 Partsforhold og virkeområde 1-1 Partsforhold Overenskomstens del B er inngått mellom Sunnaas

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: 21.09.2012 Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon:

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 SAK NR 085 2011 ARBEIDSTILSYNETS TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OM ARBEIDSTID I ARBEIDSMILJØLOVENS KAPITTEL 10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR

Detaljer