SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID AML 10-5 (3) LADEGÅRDEN SYKEHJEM, BERGEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID AML 10-5 (3) LADEGÅRDEN SYKEHJEM, BERGEN KOMMUNE"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /58102 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER Asbjørn Braanaas tlf DERES REFERANSE Bergen kommune, Byrådsavdelingen for helse og omsorg Postboks BERGEN Att. Bjørg Børkje SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID AML 10-5 (3) LADEGÅRDEN SYKEHJEM, BERGEN KOMMUNE Arbeidstilsynet viser til søknad av fra Bergen kommune, og til brev med tilleggsopplysninger av Bakgrunn Søknaden gjelder en prøveordning med turnus som innebærer 13 timers vakter (12 timer + 1 time pauser) lørdag og søndag, på Ladegården sykehjem i Bergen. Slike lange helgevakter forekommer hver 4. helg for de som deltar i turnusen. Prøveordningen er ment å vare et år, med oppstart senest Ordningen gjelder ikke hele sykehjemmet, men gruppen Fjæregrenden der det bor 10 personer. Søker opplyser at dette er en gruppe relativt fysisk velfungerende demente «som alle er forholdsvis fysisk sprek og i stor grad klarer seg selv med noe veiledning og stell». Noen av beboerne har utfordrende atferdsproblemer, og noen har psykiatriske tilleggsdiagnoser. Det opplyses at beboere som blir så pleietrengende at de ikke kan nyttiggjøre seg det miljøterapeutiske tilbudet flyttes ut av gruppen, og til en somatisk avdeling. De ansatte utgjør 7,3 årsverk og består av vernepleier, to sykepleiere, hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider og assistent. I brev fra Bergen kommune av er innholdet i en langvakt nærmere beskrevet: Arbeidsdagen begynner med vaktskifte/rapport kl Så følger en relativt passiv periode på ca 1,5 time før pasientene står opp. Ca. kl jobber de ansatte aktivt med frokostservering, medisinutdeling mm. Kl avvikler langvaktene pauser, og dette er en rolig periode ved avdelingen med bl.a. aviser, TV, besøk fra pårørende eller hvile på rommet. Kl er det lunsj. Kl kan boboerne være med ut, eller utføre sykkeltrening e.l. inne hvis de ønsker det. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Kl serveres middag. Etter dette er det en rolig periode fram til kl da pasientene hviler, hører på musikk eller ser TV, har besøk e.l. I denne perioden tar de ansatte pauser. Kl er det kvelds, og deretter hjelpes 4-5 av beboerne som ønsker det til sengs, mens de øvrige er lengre oppe og legger seg selv, evt får hjelp av nattevakten. Kl ser beboerne på TV eller hører musikk, og dette er en passiv periode for personalet. Når det gjelder pauser opplyses at det er to pauser a 30 minutter på hver langvakt, formiddag og ettermiddag. Pausene er lagt opp slik at de ansatte kan forlate avdelingen, lage mat og gå til egnede rom/kantine. Det er lagt opp tidspunkter for pausene og disse skal være markert i arbeidsbøkene og på turnusen. Turnusen er lagt opp slik at etter en helg med lange vakter følger en fridag. Maksimal ukentlig arbeidstid vil være 54 timer. Gjennomsnittlig arbeidstid er innenfor lovens rammer jf Søknaden er begrunnet med ønske om å bedre kvaliteten på tjenestene i helgene, mer ro i forbindelse med vaktskift, og om å få øke stillingsprosenten for deltidsansatte som ønsker en større stilling samt turnus med færre helgevakter. Samtlige ansatte ved Fjæregrenden har primo januar 2014 skriftlig bekreftet at de ønsker å være med på å prøve ut den omsøkte turnusen jf vedlegg til søknaden, Verneombudet har også bekreftet at ordningen er ønsket av de ansatte ved Fjæregrenden, jf brev av Det er opplyst at ordningen har vært drøftet med arbeidstakernes tillitsvalgte i flere runder, jf protokoller av , og Drøftingene har omhandlet unntak etter aml (4). Det er inngått avtale med Norsk Sykepleierforbund sentralt. Fagforbundets tillitsvalgte lokalt har sendt saken til behandling på høyere nivå i organisasjonen, men har fra desember 2013 ikke hatt medlemmer som omfattes av den omsøkte ordningen. Søker opplyser at arbeidstidsordningen er risikovurdert. Det er besluttet særlig å følge opp sykefravær, at pauser blir avviklet iht avtale, overtidsbruk samt registrering av uønskede hendelser og avvik. Det opplyses at det er avtalt arbeidsmedisinsk evaluering etter 3, 6 og 12 måneder og for øvrig jevnlig evaluering av ordningen. «Dersom evalueringen underveis viser uønskede resultater, vil ordningen bli stoppet» før prøveperioden er over, jf brev av Vurdering Utgangspunktet for Arbeidstilsynet sin vurdering er at arbeidstiden ikke må overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager, jf. arbeidsmiljøloven 10-4 (1). Men Arbeidstilsynet kan samtykke til gjennomsnittsberegning, slik at arbeidstiden i en periode på høyst 26 uker i gjennomsnitt ikke blir lengre enn foreskrevet i 10-4, men slik at den samlede arbeidstiden ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd, jf (3).

3 VÅR REFERANSE 3 Vi viser også til hovedbestemmelsen i 10-2 (1) der det heter at arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Gjennomsnittsberegning innebærer at det kan arbeides mer enn normalt i enkelte dager eller uker, mot at det avspaseres, slik at den gjennomsnittlig arbeidstid i løpet av en periode er innenfor rammen av Formålet med 10-5 tredje ledd er å imøtekomme behovet for mer fleksible arbeidstidsordninger, samtidig som hensynet til helse og velferd blir ivaretatt. Det er en forutsetning at forlenget arbeidstid ikke øker faren for helseskader eller arbeidsulykker, og ikke minsker arbeidstakernes mulighet til å utvise aktsomhet. Paragraf 10-5 tredje ledd åpner for at Arbeidstilsynet kan samtykke til en daglig arbeidstid på opptil 13 timer. Hvor mange timer arbeid pr dag det gis samtykke til, innenfor lovens rammer, avhenger av en konkret vurdering av arbeidets art og arbeidsdagens innhold. Etter Arbeidstilsynets retningslinjer og forvaltningspraksis gis det samtykke til inntil ca 10,5 timer aktivt arbeid pr dag, når det dreier seg om fysisk eller psykisk krevende arbeid, eller arbeid med en viss risiko. Denne grensen er fastlagt på bakgrunn av helsemessig forsking og vurderinger. Det gis likevel tillatelse til arbeid inntil 12, eller unntakvis13 timer pr dag. Det er da en forutsetning at vaktene forekommer sporadisk, at ordningen er sterkt ønsket av arbeidstakerne, arbeidet har innslag av passiv karakter mv. Belastende arbeidstidsordningers virkning på helsen kan det gi seg utslag over tid. De samfunnsmessige konsekvensene kan være utstøting fra arbeidslivet og flere på trygd. Forsking viser at det ikke bare er den totale mengde arbeid og fritid som har virkning på helsen, men og fordelingen av den. Det er f.eks. mer belastende å arbeide flere lange dager etter hverandre for så å ha lengre perioder fri, enn å arbeide etter en fast rytme med mindre daglig påkjenning (NOU 2004:5 s.235). Lange arbeidsdager kan være særlig belastende både fysisk og psykisk. Forsking viser at endring av normal arbeidstid i retning av lengre skift og redusert hviletid mellom skiftene, vil øke akkumulert trøtthet, og øke risikoen for uheldige påkjenninger. Lange arbeidsdager kan bl.a. føre til nedsliting og belastningsskader på lengre sikt. Lange arbeidsdager flere dager i strekk kan også komme i konflikt med arbeidstakernes søvnbehov. Søvnmangel over flere netter påvirker evnen til å være aktsom og til å ta riktige og raske avgjørelser. Lange arbeidsperioder øker risiko for ulykker og uønskede hendelser, og kan gå utover arbeidstakerne sin mulighet til å forebygge ulykker og feilbehandlinger. Uønskede hendelser kan få direkte konsekvenser, for eksempel for brukerkontakt, medikamentutdeling m. v. Redselen for å gjøre feilhandlinger med store konsekvenser er en av de største årsakene til arbeidsrelatert stress i helsesektoren. Arbeidstilsynet regner vanligvis arbeidsdagen ved sykehjem og sykehus, samt i hjemmesykepleien som fysisk og psykisk krevende. Normalt gjelder dette også arbeid med demente. Søker har beskrevet arbeidsdagen ved gruppe Fjæregrenden, med innslag av passive perioder i løpet av en lang vakt, særlig før pasientene står opp om morgenen og om kvelden. Totalt er dette oppgitt å være ca 2,5 timer. Det er også opplyst å være en lengre rolig periode etter middag. Arbeidstilsynet legger søkers opplysninger til grunn, og vektlegger innslaget av passive perioder ved vurdering av den aktuelle søknaden. Det er imidlertid viktig å evaluere om

4 VÅR REFERANSE 4 dette er reelt. Vi antar at et større innslag av pasienter med atferdsproblemer mv vil gjøre at innslaget av passive perioder blir mindre og arbeidsdagen mer belastende. Arbeidstilsynet legger stor vekt på at det her kun er søkt om to lange arbeidsdager i strekk, og at det er plassert en fridag etter en slik arbeidsøkt, samt at langvaktene bare forekommer hver 4. helg. De lange vaktene må altså sies å forekomme relativt sporadisk innen den omsøkte turnusen. Det er opplyst at de ansatte kan forlate arbeidsplassen i pausene, og at pausene skal være markert i arbeidsbøkene og i turnusen. Arbeidstilsynet legger til grunn at det søkes om en ordning med 12 timers arbeidstid, og at 1 times reell pause kommer i tillegg. Vi legger vekt på at de ansatte har ønsket ordningen, selv om individuelle ønsker veier mindre enn hensynet til helse og sikkerhet. Arbeidstilsynet er oppmerksom på faren for at en slik ordning som i utgangspunktet er frivillig kan medføre et press på arbeidstakere som i utgangspunktet ikke ønsker å delta, eller er i en livsfase f.eks med omsorgsoppgaver der dette ikke passer. Vi har forståelse for at lange vakter bl.a. gi mer ro omkring vaktskifter, at det blir mer fredelig på posten og av den grunn bedre arbeidsmiljø. Ordningen er utarbeidet sammen med arbeidstakerne, og er opplyst å gi arbeidstakerne goder som flere frihelger og høyere stillingsprosent. Det er opplyst at prøveordningen vil bli evaluert underveis og ved slutten av perioden, og at arbeidsmedisiner vil bli benyttet. Dette vurderer Arbeidstilsynet som positivt. Arbeidstilsynet finner etter en samlet vurdering at den omsøkte ordningen ligger innenfor rammen i 10-5 (3). Ved avgjørelsen er det tatt hensyn til arbeidernes helse, sikkerhet og velferd. Vedtak: Arbeidstilsynet innvilger søknad om av om prøveordning med lange helgevakter fra Ladegården sykehjem/bergen kommune, og gir samtykke til gjennomsnittsberegning i perioden fra til , jf. arbeidsmiljøloven 10-5 (3). Arbeidstakerne må være over 18 år, og virksomheten må følge de øvrige reglene om arbeidstid i Arbeidsmiljøloven kap. 10. Grensene for overtidsarbeid må holdes, jf. 10-6, det samme gjelder reglene for daglig og ukentlig hviletid, jf Arbeidstilsynet ber om å få tilsendt evaluering av ordningen når denne foreligger. Virksomheten må sørge for at arbeidstakerne gjøres kjent med vedtaket, samt at arbeidstakernes tillitsvalgte får kopi jf. arbeidsmiljøloven 18-6 (8). Klagerett

5 VÅR REFERANSE 5 Partene kan klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven 28. Fristen for å klage er tre uker jf 29. Direktoratet for arbeidstilsynet er klageinstans, men klagen skal sendes Arbeidstilsynet Vestlandet for saksforberedelse. For nærmere framgangsmåte ved klage vises til forvaltningsloven kap. VI. Med hilsen Arbeidstilsynet Vestlandet Borghild Lekve regionsdirektør (sign.) Asbjørn Braanaas seniorrådgiver (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Fagforbundet Hordaland v/ Bent Vederhus Norsk Sykepleierforbund v/ Jostein Storsæter Fagforbundet Bergen kommune Jordal, Rita Postboks 54 Nygårdstangen 5838 BERGEN Torgallmenningen 3B 5014 BERGEN

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 1 Formål og virkeområde m.m....3 1. Formål...3 2. Virkeområde...3 2 Avtalens varighet og oppfølging...4 1. Ikrafttreden og varighet...4

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-11. Arbeidstid og helse. - hva vet vi og hva kan vi gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-11. Arbeidstid og helse. - hva vet vi og hva kan vi gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-11 Arbeidstid og helse - hva vet vi og hva kan vi gjøre? Til tillitsvalgte og verneombud Formålet med heftet er å bidra til at tillitsvalgte og verneombud får kunnskap om lov -og avtaleverk

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon LOs kommentarer til regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Oppdatert januar 2015 Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidsrettens dom 9.1.2009 Tariffbestemt arbeidstid (VO bilag 5) kan verken avvikes med lengre eller

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

VEDTAK I KLAGESAK - KLAGE OVER PÅLEGG VEDRØRENDE KONTANTHÅNDTERING, AML. 4-3 (4), JF. 4-1 (1) OG (3) - UNIBUSS AS - OPPHEVELSE AV VEDTAK

VEDTAK I KLAGESAK - KLAGE OVER PÅLEGG VEDRØRENDE KONTANTHÅNDTERING, AML. 4-3 (4), JF. 4-1 (1) OG (3) - UNIBUSS AS - OPPHEVELSE AV VEDTAK VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2010 2009/1228 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Magnus Melhus Overå tlf 980 33 716 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/ advokat Bugge Postboks 1524 Vika 0117 Oslo

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3 etg. - Rådhuset - Merk sted! Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 08:00 ORIENTERINGER Tone Tunheim, prosjektleder

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer