Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid"

Transkript

1 Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid Bente E. Moen, professor Arbeids- og miljømedisin Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen 1

2 Hva jeg vil snakke om 1. Bakgrunn mest om kreft og kjønnsforskjeller 2. Generelt om skiftarbeid nattarbeid og påvirkning på kroppen 3. Litt om en pågående studie «SUSSH» 4. Generelle råd 2

3 Tanker fra Concentaina, Spania 3

4 Oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Litteraturstudie - høsten 2005, ferdig januar 2006 Sammenligne studier av belastninger ved helkontinuerlig skift og tredelt turnusarbeid - helse og velferd Er belastningene like store eller ulike? Er kvinner særlig utsatt for helsemessige belastninger ved turnusarbeid? 4

5 Litteraturstudien - arbeidsmåte Arbeidsgruppe Lege, sykepleier, fysioterapeut Databaser Medline, Psychinfo, Sociology, NIOSH Tidsavgrensning Siste ti år, unntaksvis eldre Utvalg Internasjonalt publiserte tidsskriftartikler

6 Kreft Få, men store studier - Danmark, USA Metaanalyse var utført (Megdal et al, 2005) Nattarbeid er relatert til større risiko for brystkreft Generelt OR= 1.5 (95%CI ) Det ser ut til at risikoen øker med antall år med nattarbeid. Få studier å bygge på, men etter ca år med slikt arbeid ser risikoen ut til å øke Da stiger OR>2 6

7 Tankene vandret 7

8 En kampsak; brystkreft og skiftarbeid Nov/des 2007 ble skiftarbeid klassifisert som gruppe 2A, sannsynlig kreftfremkallende stoff av International Agency on Research of Cancer, IARC Dette gjelder brystkreft Bygger på dyrestudier og at 6 av 8 epidemiologiske studier viser dette; de fleste av sykepleiere i skiftarbeid Jeg satt i yrkessykdomsutvalget og sa: Det er ingen grunn til at dette ikke skal være en yrkessykdom i Norge 8

9 En kampsak; brystkreft og skiftarbeid Nov/des 2007 ble skiftarbeid klassifisert som gruppe 2A, sannsynlig kreftfremkallende stoff av International Agency on Research of Cancer, IARC Dette gjelder brystkreft Bygger på dyrestudier og at 6 av 8 epidemiologiske studier viser dette; de fleste av sykepleiere i skiftarbeid Jeg satt i yrkessykdomsutvalget og sa: Det er ingen grunn til at dette ikke skal være en yrkessykdom i Norge NEDSTEMT 9

10 Hva betyr så dette for dere? Jeg skulle ønske at disse forskningsresultatene kunne føre til at: Man startet diskusjonen om det er klokt at kvinner går nattevakter i mer enn tjue år av sitt liv Dette er sikkert veldig upopulært 10

11 For høye krav? 11

12 ER DETTE VIKTIG? KAN NOE GJØRES? 12

13 Tilbake til litteraturstudien - forskjeller i belastning??? I 2005 hadde 51% av menn over 75 år overvekt og 17% fedme 13

14 Det er ingen forskjell i effekt av nattarbeid Kvinner og menn opplever begge uheldige effekter av skiftarbeid, og aller mest i tilknytning til nattarbeid Unntak: Kreft brystkreft hos kvinner Hjertesykdom mest menn under 50, Østrogen beskytter kvinner i denne aldersgruppen Det er ingen grunn til at menn skulle ha mer betalt for de uheldige sider ved å ha ubekvem arbeidstid 14

15 Det ble en endring Norsk Sykepleierforbund har siden 1994 kjempet for at tredelt turnus skal likestilles med helkontinuerlig skiftarbeid seier i 2009 Det ble arbeidet fram en beslutning om likestilling av tredelt turnus med annet skiftarbeid Lovendring fra

16 Skiftarbeid som fenomen Skiftarbeid - definisjon Arbeidsorganisering som medfører at oppgaver utføres av flere personer utover en normal arbeidsperiode på 8 timer NOU 2004: Arbeid utenom kl mandag til fredag Ikke definert mht: Dag/nattarbeid Varighet i timer/dager Fast/rullerende Avbrudd (helg/fridager) 16

17 Forskjellige definisjoner brukes Permanent skiftarbeid faste skift, kun en type Roterende skiftarbeid typisk eksempel er tredelt turnus Helkontinuerlig eller døgnkontinuerlig skiftarbeid enten dag eller natt i lengre perioder Eller varianter av dette!!!! 17

18 Fysiologiske effekter av skiftarbeid Hypothalamus Utskillelse av melatonin Våkenhet Mentale funksjoner Helseeffekter Fettmetabolisme Karbohydratmetabolisme Insulinsensitivitet Utskillelse av veksthormon Blodkonsentasjon av kortisol, stresshormon 18

19 Rytmene våre forstyrres 1. Vår biologiske klokke - circadianske rytme Styres av hormoner cortisol er høyest om morgenen melatonin er høyest om natten veksthormon er høyest etter innsovning 24 timer Forstyrres av lys 2. Søvnbehovet 19

20 Biologisk klokke 20

21 Melatonin Melatonin = N-Acetyl-5-Methoxytryptamine, og lages fra serotonin,hovedsakelig i corpus pineale. Gir søvn. 21

22 Melatonin i løpet av døgnet 22

23 Alder og melatonin 23

24 Modell for sykdomsutvikling SKIFTARBEID Ubalanse i døgnrytme Forstyrret sosial tidsrytme Forstyrret søvn/våkenhetsyklus Sosial utilstrekkelighet Nedsatt immunforsvar Adferdsforandringer (kosthold, røyking,etc) Stress/manglende mestring Intern desynkronisering SYKDOM Knutsson A. Shift work and coronary heart disease. Scand J Soc Med 1989;44(Suppl.):

25 Modell for sykdomsutvikling SKIFTARBEID Ubalanse i døgnrytme Forstyrret sosial tidsrytme Forstyrret søvn/våkenhetsyklus Sosial utilstrekkelighet Nedsatt immunforsvar Adferdsforandringer (kosthold, røyking,etc) Stress/manglende mestring Intern desynkronisering SYKDOM Knutsson A. Shift work and coronary heart disease. Scand J Soc Med 1989;44(Suppl.):

26 Skiftarbeid og søvn Skiftarbeid påvirker søvnkvalitet og søvnmengde Det er nattskift som er problemet Dette gjelder både sykepleiere og andre kategorier skiftarbeidere De som går permanente skiftordninger har færre plager enn de som har roterende skift Få nattevakter på rad er bedre enn mange Å rotere med klokken er bedre enn å rotere den andre veien Økende alder gir mindre toleranse 26

27 27

28 Sosialt liv Skiftarbeid har klar påvirkning på sosialt liv, særlig forhold til partner Adaptasjon og mestring er av stor betyding Medbestemmelse i skiftordninger er av stor betydning 28

29 Mage - tarm -plager Det er unaturlig å spise om natten Usikkert om plager skyldes spisevaner eller nattarbeidet i seg selv 29

30 Psykisk helse Depresjoner og forskjellige psykiske plager er vist høyere forekommende blant skiftarbeidere enn andre Sykepleiere i roterende skift angir større grad av jobbrelatert stress enn de som går permanente skift En eneste studie sammenligner turnus og helkontinuelige skiftordninger, der turnus ser ut til å gi mer negative effekter på psykisk helse Arbeidstakeres medvirkning til egen skiftplan er av stor betydning for å hindre psykiske plager relatert til skift 30

31 Forplanting Menstruasjonsforstyrrelser ved nattarbeid Økt risiko for aborter - tydelig både blant sykepleiere og andre yrker med nattarbeid For tidlig fødsel - litt usikkert blant sykepleiere, klarere blant andre kvinnegrupper som arbeider natt Lavere fødselsvekt hos barna - litt usikkert 31

32 Sikkerhet og produktivitet Sykepleiere som arbeider om natten utfører flere feilhandlinger, gir dårligere pasientbehandlinger, opplever flere ulykker og har nedsatt produktivitet sammenlignet med sykepleiere som arbeider om dagen For andre yrkesgrupper er slike funn mer uklare. Er studiene til å stole på? Er type arbeid som utføres forskjellig? Mange nattskift på rad øker forekomst av ulykker og skader 32

33 SUSSH =Søvn, skiftarbeid og helse hos sykepleiere et longitudinelt studium Nils Magerøy, Bjørn Bjorvatn, Ståle Pallesen og Bente E. Moen Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen og Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer og Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus

34 Fantastisk oppslutning!!! Spørreskjemaundersøkelse til sykepleiere i Helse Vest og resten av Norge! Først ikke så fantastisk; Runde /2009 ble sendt til 6000, ga oss 2964 svar Så ble det mer fantastisk: Både i runde 2 og 3 svarte 81%! 34

35 Arbeidshypoteser Arbeidstakere som arbeider nattskift sammenlignet med de som bare arbeider dagskift vil i større grad få: I: Varige søvnforstyrrelser II: Metabolske og immunologiske forstyrrelser III: Menstruasjonsforstyrrelser, aborter (kvinner) IV: Depresjon) V: Sykefravær - Vi kan relatere dette til klokkegener og personlighet Nils Magerøy mars 2008

36 Andre ting enn skjema Spyttprøver er samlet inn av ca. 80% for genanalyse Menstruasjonsdagbøker er fylt ut i 3 mnd av et utvalg av over 100 sykepleiere Har fått støtte i tre år fra Helse Vest Vi sliter nå med finansieringen, men holder ut!! 36

37 Forplanting Menstruasjonsforstyrrelser ved nattarbeid Økt risiko for aborter - tydelig både blant sykepleiere og andre yrker med nattarbeid For tidlig fødsel - litt usikkert blant sykepleiere, klarere blant andre kvinnegrupper som arbeider natt Lavere fødselsvekt hos barna - litt usikkert 37

38 SUSSH Et sub-prosjekt Dagbokstudie 38

39 Rationale for studien Menstruasjonsproblemer kan Redusere kvinners livskvalitet Tapt arbeidsfortjenesten Være relatert til andre sykdommer som hormonforstyrrelser, osteoporose Tidligere studier: Nattskift gir kortere sykler 3 turnus gir lange sykler 39

40 Studie populasjon Eksluderte: Menn Kvinner uten menstruasjon Gravide Brukere av hormonpille/spiral Inkluderte Kvinner under 45 år 300 tilfeldige utvalgte 40

41 Registrering i dagboka Dat0 Skifttype D= Dag E= Ettermiddag N= Natt F= Fri Merk av dager med menstruasjon Smerter 0 = Ikke 1 = Litt 2 = Moderat 3 = Mye 4 =Svært mye Blødning 1 = Litt 2 = Moderat 3 = Mye 4 = Svært mye 1 D 2 D x E x

42 Påminnelse Jeg håper du husker å sende inn dagboken i prosjektet: Søvn, skiftarbeid og helse hos sykepleiere Ditt bidrag er viktig! På vegne av forskerne ved Universitetet i Bergen Vennlig hilsen Bente E. Moen P.S. Hvis du har forlagt svarkonvolutten, kan du bruke adressen: B.E. Moen, Universitetet i Bergen, Kalfarveien 31, 5018 Bergen 42

43 Respons Av 300 inviterte, 67 ble gravide/ammet 69 begynte med p-piller eller spiral 79 svarte ikke Endelig svarprosent: dagbøker ble returnert perioder var fylt ut 43

44 Foreløpige resultater Dag/ettermiddag Natt kun Treskift turnus Syklus lengde Mean / SD 29/5 28/5 29/7 Blødningsperiode Mean / SD 5/2 5/2 5/1 Korte sykler <25 days 24% 36% 28% Lange sykler 21% 21% 36% 44

45 Foreløpige resultater Dag/ettermiddag Natt kun Treskift turnus Syklus lengde Mean / SD 29/5 28/5 29/7 Blødningsperiode Mean / SD 5/2 5/2 5/1 Korte sykler <25 days 24% 36% 28% Lange sykler 21% 21% 36% 45

46 Behandling? Hjelper på plager, ikke på langtidseffekter God organisering av skiftordninger Foreløpig alfa og omega Høneblunder Lite praktisk Melatonin? Ikke godkjent i Norge - bivirkninger Lysbehandling; mulige effekter Må skje på korrekt måte Finn «nadir»; ca. kl lysbehandling da har størst effekt 46

47 14 Råd og forslag 1. Redusér antall faste nattevakter for de ansatte 2. Redusér antall påfølgende nattevakter til 2-4 netter 3. Unngå intervaller under 10 timer mellom vaktene 4. Unngå vakter over 8 timer 5. Overvei korte nattskift 6. Rotér med klokken 7. Ikke begynn dagvakten for tidlig 8. Bevar et regelmessig skiftsystem 47

48 Råd fortsatt 9. Om mulig, gjør tidspunktene for vaktskifter fleksible 10. Tillat mulighet for individuell fleksibilitet 11. Begrens avvik fra det planlagte vaktsystemet 12. Informér i god tid om turnusplan og avvik 13. Gravide bør ikke gå nattevakter 14. Man bør vurdere om ansatte bør arbeide i skiftordninger med nattevakt i mer enn år (slippe nattevakter etter fylte 50?) 48

49 Lykke til med utfordringene! 49

Arbeidsmiljø nr. 1-11. Arbeidstid og helse. - hva vet vi og hva kan vi gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-11. Arbeidstid og helse. - hva vet vi og hva kan vi gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-11 Arbeidstid og helse - hva vet vi og hva kan vi gjøre? Til tillitsvalgte og verneombud Formålet med heftet er å bidra til at tillitsvalgte og verneombud får kunnskap om lov -og avtaleverk

Detaljer

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte idé banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Innhold Innledning 1 Hva er skiftarbeid? Skiftplaner

Detaljer

Helse, mestring og skiftarbeid

Helse, mestring og skiftarbeid Helse, mestring og skiftarbeid Forfattere: Bjørn Lau og Cathrine Haugene Ljoså Dato: 26. 02. 2007 Serie: STAMI-rapport Årg. 8, nr. 1 (2007) ISSN:1502-0932 Utgitt av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Detaljer

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Forfattere: Bjørn Lau, Cathrine Haugene Ljoså, Stein Knardahl Dato: 30. 04. 2007 Serie: STAMI-rapport

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn,

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning Basert på data fra European Working Conditions Survey FORORD Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions Survey (EWCS), som utføres

Detaljer

Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm

Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm Den mysti 28 ske søvnen 29 Tema Søvn «Å spørre om hvorfor vi sover, er like meningsløst som å spørre hvorfor vi er våkne. Bjørn Bjorvatn Vi bruker en tredjedel av livet

Detaljer

24 t - mennesket Den fysiske og psykiske klemma mellom

24 t - mennesket Den fysiske og psykiske klemma mellom Lorem ipsum dolor sit amet, 24 t - mennesket consecteteur adipiscing elit, sed diam Den fysiske og psykiske klemma mellom jobb nonummy og privatliv nibh Lorem ipsum dolor sit amet, consecteteur adipiscing

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker HELSE BERGEN Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker 1 HELSE BERGEN Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonal kompetansetjeneste for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM De syke pleierne En analyse av sykefravær blant sykepleiere og hjelpepleiere Elisabeth Fevang Økonomisk institutt, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

organisatorisk arbeidsmiljø

organisatorisk arbeidsmiljø E-post: noa@stami.no Telefon: 23 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 814 Dep 0033 Oslo www.skin.no organisatorisk arbeidsmiljø

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 Å sove godt gjør oss godt. Søvnen er kroppens kilde til ny energi, og er viktig for at immunforsvaret vårt skal fungere. Mens vi sover skjer det også en

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med.

Detaljer

Sykefravær i ulike bransjer: Utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen (kortrapport)

Sykefravær i ulike bransjer: Utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen (kortrapport) Sykefravær i ulike bransjer: Utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen (kortrapport) Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg,

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Sosioøkonomisk status og bruk av kosttilskudd blant middelaldrende kvinner Kvinner og kreft-studien

Sosioøkonomisk status og bruk av kosttilskudd blant middelaldrende kvinner Kvinner og kreft-studien Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for farmasi Far-3901 Masteroppgave i farmasi Sosioøkonomisk status og bruk av kosttilskudd blant middelaldrende kvinner Kvinner og kreft-studien Hanne Næsvold

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100 77 78 Modul 4 INNHOLD: side Modul 4 - Livsstil og depresjon.. 80 Trinn 1: Kosthold og psykisk helse.. 80 Matlogg.. 81 Trinn 2: Fysisk aktivitet og mental helse.... 82 Bevegelseslogg. 83 Trinn 3: Søvn.

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Foreningen for søvnsykdommer. Sover løven?

Foreningen for søvnsykdommer. Sover løven? somnus_01_2014_somnus beta 01.02.14 17:36 Side 1 SOMNUS Foreningen for søvnsykdommer Sover løven? (Foto: Aina J. Rønning) Mer enn en halv million nordmenn kan ha en søvnsykdom. Køene for utredning er kjempelange.

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1 Forord Denne rapporten er den første i en rekke av artikler og rapporter som publiseres fra et større SINTEF prosjekt om hjelpepleiere ansatt i norske kommuner. Målet med vår forskning innenfor dette området

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer