Ny som assistentlege/turnuslege

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny som assistentlege/turnuslege"

Transkript

1 RiT Med.avd./Hjertemed.avd./Lungeavd. Dato Erstatter Utarbeidet av Godkjent av Side Tidl.veil. Slørdahl Avd.sjefer av 13 PROSEDYRE Ny som assistentlege/turnuslege VED MEDISINSK AVDELING/HJERTEMEDISINSK AVDELING/ LUNGEAVDELINGEN REGIONSYKEHUSET I TRONDHEIM Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungeavdelingen

2 2 Innledning Velkommen til Medisinsk avdeling/hjertemedisinsk avdeling/lungeavdelingen ved Regionsykehuset i Trondheim. Vi håper du vil trives som medarbeider og kollega. Denne innføringen er ment som en hjelp for at du skal bli kjent med våre rutiner og hva vi forventer at du skal sette deg inn i løpet av den første tiden ved avdelingen. Helsepersonelloven har et eget punkt om forsvarlighet ( 4): Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Du har fått utdelt en del prosedyrer som du bør sette deg inn i og du vil bli bedt om å skrive under på at du har lest denne orienteringen om avdelingens arbeidsrutiner. Vi arbeider for tiden med å få avdelingenes prosedyrer på et intranett, men dette kan ta noe tid. Hvis du ikke har fått seksjonen/avdelingens prosedyrer, må du spørre seksjonsoverlegen/avdelingssjefen om dette. Medisinsk avdeling/hjertemedisinsk avdeling/lungeavdelingen 210 senger 82 leger i heltidsstilling 9 leger i bistilling ca innleggelser i året Medisinsk avdeling - avdelingssjef Eiliv Brenna Seksjonsoverlege Helge Waldum, Gastroenterologisk seksjon, 16 senger Seksjonsoverlege Anders Waage, Hematologisk seksjon, 16 senger Seksjonsoverlege Valdemar Grill, Endokrinologisk seksjon, 8 senger Seksjonsoverlege Bjørg Viggen, Seksjon for infeksjonssykdommer, 23 senger Seksjonsoverlege Tor-Erik Widerøe, Seksjon for nyresykdommer, 13 senger Seksjonsoverlege Olav Sletvold, Geriatrisk seksjon, 9 senger Seksjonsoverlege Bent Indredavik, Seksjon for hjerneslag, 14 senger Hjertemedisinsk avdeling - avdelingssjef Knut Bjørnstad, 61 senger Lungeavdelingen - avdelingssjef Sigurd Steinshamn, 50 senger Vaktsystem De tre avdelingene har for tiden felles 12-delt primærvaktsystem. Hvert vaktteam består av tre leger som deler avdelingene mellom seg. Den vanligste delingen er at en har hjertemedisinsk avdeling (A8,B8,B9) - calling 6648 som også er sykehusets stanscalling, en har lungemedisinsk avdeling og infeksjon (L3,L4,INF) - calling og den siste har nyre, slag, geriatri, gastro, endo og hematologi (A9,A10,B10) - calling I tillegg er Mottakelsen bemannet med tre ulike leger på dagtid - en på dagtid fra kl til 16.30, en fra kl til og en fra kl til kl I tillegg vil det på de fleste dagene være 2Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

3 3 en turnuslege til stede mellom kl og kl Calling skal aldri være avslått og skal bæres på dagtid hverdager av den mest erfarne legen i Mottakelsen. Den andre legen i Mottakelsen vil da vanligvis bære calling som er stanscallingen i Mottakelsen. De to andre vaktcallingene er avslått og oppbevares i Mottakelsen på dagtid hverdager, men skal hentes kl All mottakelsestjeneste og alle vakter står oppført på vaktlisten. Følgende tjenestetider gjelder for vaktene: Hverdagsvakter kl Natt lørdag/søndag kl Dagtid lørdag/søndag kl Mottakelse lørdag/søndag kl Det er en time overlapping ved alle vaktskifter i helgene til bruk for rapportering og avslutning av påbegynte arbeidsoppgaver. Det vanlige er å møtes utenfor møterommet i 11. Etasje for å avgi rapport til påtroppende vaktteam. På vaktlisten står det oppført hvilket team som har vakt, hvem som skal dekke Mottakelsen og hvem som avspaserer. For tiden har vi en tjenesteplan som er slik at tredje person i et vaktteam under rubrikken Avspaserer har fri to dager dvs. torsdag og fredag. Den mest erfarne legen på vaktteamet er vaktteamleder og bør kontaktes for råd hvis det ikke er mer naturlig å kontakte bakvakt/ beredskapsvakt. Alle faste vaktteam må definere hvem som er vaktteamleder. Teamleder skal se til at tilsyn og fellesoppgaver løses tilfredsstillende. Det er bakvakter ved tre seksjoner/avdelinger - hjerte, nyre og lunge. Disse skal kontaktes ved behov og er alltid tilgjengelig. Ved de andre seksjonene er det beredskapsvakter. Vaktlisten for bakvakter/beredskapsvakter henger i 11. etasje ved kopieringsmaskinen. Vaktlisten for primærvaktene henger på postrommet i 11. etasje. Alle vaktbytter skal være registrert på denne listen. Her henger også oversikten over vakansvakter. Alle som blir pålagt vakansvakter vil få skriftlig beskjed i posthyllen på postrommet. Det er hver enkelt sitt ansvar å sjekke posthyllen sin daglig selv om de også har posthylle lokalt på seksjonen. Ved akutte vakanser vil du bli kontaktet personlig. Systemet for å bli pålagt vakansvakter er normalt at du kan bli pålagt uken etter tirsdagsvakt for vakter man-tors og helg (fre-søn) etter mandagsvakt. Unntak fra denne regelen kan skje. Normalt blir du pålagt vakansansvar dvs. at andre kan skrive seg opp på vakten, men det er ditt ansvar å ta vakten hvis ingen andre kan/vil. Ved planlagte vakansvakter har den som blir pålagt vakansansvar førsterett til vakten, dvs. tre dager til å føre opp navnet sitt i kolonnen Tas av. Hvis det er stor interesse for vakansvakter bør de fordeles, dvs. en vakt og en mottakelsesvakt hver på en vakansvaktoversikt (A4 ark) Generelle medisinske tilsyn ligger på postrommet i 11. etasje og skal tas av vaktteamet. Sjekk derfor hvilke tilsyn som venter når dere kommer på vakt og fordel disse mest mulig rettferdig. Ved uenighet om fordeling av tilsyn avgjør vaktteamleder fordelingen. Tilsyn som opplagt bør tas av aktuell avdeling/seksjon på dagtid og som kan vente, kan eventuelt utsettes hvis man tar ansvaret for at tilsynet kommer til riktig adressat neste dag. Tilsynene bør fordeles mellom vaktteamet, og man bør være klar over at de som har hjertecallingen får flest akutthenvendelser/tilsyn i tillegg til nevnte tilsyn. Husk også å vurdere EKGene som ligger i egen bok. De vakthavende legene skal gå ettermiddagsvisitt på de sengeposter de har ansvaret for og se til de pasienter som ønskes vurdert samt se til de nye pasientene som ikke er vurdert av 3Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

4 4 lege på post tidligere. På hjerteovervåkningen skal det gås ettermiddagsvisitt på alle pasientene, og det samme gjelder intermediærenheten på lunge. I tillegg bør man ta en nattrunde etter at sykepleiernattevaktene har fått orientert seg på postene. I helgene er det visittrunde også tidlig på dagen. Vaktrom, dvs. tre soverom og felles oppholdsrom, ligger i B-fløyen i 11 etasje (nøkkel på vaktcallingen). Vi har tjenesteplan med aktiv tjeneste gjennom hele natten, men det er i orden å legge seg om natten hvis alle aktuelle problemstillinger er avklart og du ikke er tilkalt til Mottakelsen. Etter at mottakelsesvaktene er gått hjem, tar hver enkelt vaktlege imot hver tredje pasient i Mottakelsen. Kun ved vakant vakt oppstått ved akutt sykefravær eller ved akutt nødsituasjon kan arbeid på dag etter vakant vakt pålegges. Med akutt sykefravær forstås sykefravær kjent mindre enn fem dager forut for den vakante vakten. Allikevel har vi om sommeren praktisert at man arbeider før/etter vakansvakt for at flest mulig skal få ferie/avspaseringsuke etter eget ønske. Alternativet er en mer styrt ferie fra arbeidsgiver som ikke er en fordel for oss. Det er selvfølgelig en fordel for seksjonene hvis du orker å arbeide dag etter vakansvakt også ellers i året. I forbindelse med jul og påskehøytiden stanser vi vaktturnusen i to uker og lager en egen turnus for disse ukene. Etter disse to ukene fortsetter turnusen som før. Vanligvis stanser vi turnusen f.o.m. fredag t.o.m. torsdag to uker senere. Dvs. at de som har avspaseringsuke før disse to ukene avspaserer mandag-torsdag før den spesielle turnusen og fredag etter. Ellers i året vil enkelte vakter falle på helligdager/offentlige høytidsdager som egentlige er ukedager med vakthavende leger først fra kl Timene fra kl til kl skal tas av de legene som står på ulike arbeidsoppgaver i Mottakelsen i følge vaktlisten. Ved akutt sykdom/fravær for vedkommende med Mottakelsen kl eller kl kan det forekomme at det bare blir en person i Mottakelsen på dagtid samt muligens turnuskandidat. Vedkommende med Mottakelsen kl må da i blant være backup fra kl dvs. hente calling i Mottakelsen fra kl og være tilgjengelig ved behov hvis vedkommende får beskjed om dette. I blant vil også de som har fordypning bli pålagt å ta noen timer i Mottakelsen. I ferien går vaktturnusen som vanlig, men vi flytter avspaseringsuken slik at den tilpasses ferien. Momenter i forbindelse med vaktarbeid: Ved vakttjeneste over 12 timer kan legene ta seg mat på postene Dokumenter hva du gjør på vaktene i kurvebøkene Ved dødsfall må dødserklæring være utfylt før du forlater RiT etter vakt og før kl samt ev. obduksjonsbegjæring Snakk med postlegene før de går hjem for å høre om problemer Det foreligger klare instrukser om omfordeling ved overbelegg. I perioder vil de medisinske avdelingene ha et så stort overbelegg at pasienter må legges til andre avdelinger. Dersom vakthavende lege i slike tilfeller, etter å ha undersøkt pasienten, finner ut at pasienten kan ligge på en hvilken som helst avdeling på sykehuset, må det være sykepleier i Mottakelsen som har ansvaret for å plassere denne pasienten ut i fra de opplysninger Mottakelsen har om 4Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

5 5 plasser på andre avdelinger. Dersom det oppstår problemer i forhold til annen avdeling, må vaktteamleder eller bakvakt kontaktes. Mottakelsen Det er svært viktig at alle nye assistentleger setter seg raskt inn i rutinene i Mottakelsen. De bør kjenne til bruk av akuttutstyr som defibrillator (få en kollega fra avdelingen som er i Mottakelsen til å vise deg rundt og demonstrere ev. utstyr) og også hvor man finner utstyr på akuttrommene. Det er også viktig å kjenne til de skjema som skal fylles ut på hver enkelt pasient som kurveark, prejournal og rekvisisjonsark for prøver/undersøkelser i tillegg til å diktere ordinær journal. På grunn av stor pågang av pasienter til Mottakelsen må man begrense tidsbruken per pasient. Normalt bør man ikke bruke mer enn 30 minutter per pasient inklusiv papirarbeid og diktering. Dette gjelder også turnuslegene. I enkelte tilfeller bør pasientene klareres ut fra Mottakelsen på kortere tid, som ved sannsynlig akutt hjerteinfarkt hvor minutter bør være målet (varsle hjerteovervåkningen om å klargjøre trombolyse hvis indikasjon og det ikke er aktuelt med primær PTCA). På grunn av begrenset tilgjengelig tid er det viktig å gi beskjed videre til postlege/ansvarlig vakthavende om uavklarte forhold eller spesielt dårlige pasienter. Det er to callinger i Mottakelsen for de som er der på dagtid med stansalarm og Når det er turnuslege i Mottakelsen, kan den som står på Mottakelse dagtid (kl ), delta i arbeidet på sengepost/seksjonen ev. avdelingen, men har backup-ansvar for turnuslegen og Mottakelsen hvis det er mye arbeid der, eller at turnuslegen trenger supervisjon. Vedkommende plikter å holde seg orientert om situasjonen i Mottakelsen og kontakte de to andre slik at organiseringen av arbeidet skjer på best mulig måte. Det er viktig å ha et godt samarbeid med koordinator i Mottakelsen. Ofte plasserer sykepleierene pasientene på de ulike postene ut fra tradisjon og erfaring, men det er den enkeltes leges ansvar å til se at de plasseres riktig og hensiktsmessig. Hovedprinsippet skal være at pasienten skal ligge på den avdeling/seksjon der pasienten hører hjemme etter tentativ diagnose/ hovedproblem. Ved overbelegg skal pasientene fordeles etter samme prinsipp som tidligere, altså til den avdeling/seksjon der det er best plass. På dagtid vil oversykepleierstaben være med i fordelingen av pasienter. Journaler dikteres på eget diktafonrom og legges i riktig hylle alt etter plassering på avdelingene/seksjonene. Dikter klart og tydelig og båndet legges i en konvolutt med navn på pasient, plassering og undersøkende lege. Listepasienter undersøkes og journalskrives på posten og journal/diktat legges til de respektive ekspedisjoner. Ved Regionsykehuset i Trondheim bruker vi følgende mal på Journalen: Opphold: Innl.lege: Fast lege: (kan bare oppgis av pasienten) Epi. også til: Innl.diagnose: Journal ved: SLEKT: 5Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

6 6 SOSIALT: TIDLIGERE SYKDOMMER: AKTUELT: NATURLIGE FUNKSJONER: STIMULANTIA: MEDIKAMENTER: ALLERGIER: STATUS PRESENS: Det er IKKE nødvendig å skrive resymé til slutt (da dette kommer som innledning på EPIKRISEN) I blant kan det være riktig å snu en pasient i Mottakelsen. Det må da dikteres et poliklinisk notat og det er en fordel å diskutere en slik snuoperasjon først med en ansvarlig overlege. Det er viktig å ikke skrive kritikk av innleggende lege i innkomstjournal. Eventuelle kritikkverdige forhold skal påpekes via avdelingssjefen og i eget brev. Husk at det ofte er lettere å vurdere en pasient på sykehuset enn i et sykebesøk. Hvis journalskriver ønsker epikrise av oppholdet må dette dikteres i starten. Det er viktig å være klar over lokale retningslinjer for plassering av pasienter. Pågående gastrointestinale blødninger legges på Kirurgisk avdeling, hjerneslag hos pasienter under 60 år legges på Nevrologisk avdeling hvis ikke kompliserende indremedisinske tilstander, akutte pankreatitter på Kirurgisk avdeling mens kroniske ofte legges til Medisinsk avdeling osv. Momenter i forbindelse med Mottakelsen Det er trangt i Mottakelsen, og det foretrekkes at vi ikke tilbringer dødtid der (bruk diktafonrommet mest mulig) Betal hvis du tar kaffe Kontakt annen vakthavende hvis du mener pasienten tilhører annen avdeling Ved problemer med tjenesten i Mottakelsen, kontakt vaktlistesjef Ved snakk om respiratorbehandling, kontakt anestesi. Pasienter som trenger hjelp til ventilasjon vil normalt bli lagt på intensiv, men intermediærenheten på lungepost 4 er i stand til å tilby non-invasiv ventilasjonsstøtte til enkelte lungepasienter med respirasjonssvikt Les prosedyrepermen for mottak av ulike pasientgrupper Ved forslag om endring av rutiner kontakt avdelingssjefen din Det er døgnkontinuerlig skrivetjeneste i Mottakelsen. Avdelingsarbeid Vanlig arbeidstid er for tiden kl dvs. 8 ½ timers dag. Et alternativ for noen kan være å arbeide kl til Individuelle tjenesteplaner, ev. kortere arbeidstid må 6Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

7 7 avtales med arbeidsgiver (avdelingssjefen). Personlig calling skal alltid være påslått og bæres når man er på sykehuset. Dette gjelder også på fordypningsdager! Ved behov kan man bli beordret til annet arbeid. Det forventes at assistentlegene viser sin tilstedeværelse på morgenmøtene også på fordypningsdager. Fordypningstiden er en del av arbeidstiden og derfor underlagt arbeidsgivers styringsrett. Bruk av fordypningstiden bør skje i samarbeid med veileder og ansvarlig overlege på den posten du til en hver tid er. For turnusleger er arbeidstiden kl På de dagene som de står angitt med vakttjeneste, har turnuslegen tjeneste i Mottakelsen kl og følger deretter vakthavende lege som har egen seksjon fra kl til Det bør lages et førstedagsnotat på alle pasienter. Ansvaret for dette påhviler den som går visitt på pasienten første hverdag etter innkomst. Det er spesielt viktig at sykehistorien presiseres/korrigeres/suppleres og at status presens enten konfirmeres eller man anfører endringer i forhold til innkomst. Aktuell problemstilling skal presiseres og det bør framkomme arbeidsdiagnoser. Den som syner lik skal fylle ut dødserklæring. Vedkommende skal også rekvirere obduksjon. Dersom vedkommende har liten kjennskap til pasienten, har han ansvar for å ta kontakt med postlege/ ansvarlig overlege før kl dagen etter vakt for å konferere om prioritet på obduksjon, ev. om diagnoser. Avvikshendelser (melding om skade, uhell og nestenuhell) skal meldes på skjema IK Skjema sendes til avdelingssjefen. Det er svært viktig at avvikshendelser meldes og spesielt viktig hvor det er alvorlig pasientskade (fylkeslegen varsles; det gjøres av avdelingssjefen via sjeflege) og unaturlig dødsfall (til politiet). Det finnes også et skjema som heter Pressemelding. Skjemaet har bl.a. vært i bruk i forbindelse med intoksikasjoner der mange pasienter har vært involvert, og der massemedia vil ha opplysninger. Postlegene har ansvaret for å calle opp vakthavende lege før han/ hun går hjem om ettermiddagen for å orientere vakthavende lege om spesielle problempasienter, pasienter som skal følges opp av vakthavende lege på en spesiell måte etc. Alle har plikt til å delta på brannøvelser to ganger per år. Alle må sette seg inn i sykehusets interne og eksterne katastrofeplan. Den er utlagt på KSweb og finnes dessuten i papirutgave på posthyllerommet i 11. etasje, samt på postene. Alle som skriver ut en pasient og som setter diagnosen akutt hjerteinfarkt, plikter å påse at relevante opplysninger legges inn i hjerteinfarktregistret ved sykehuset. Epikrise Epikrisen bør dikteres så snart som mulig etter utskrivning og i alle fall i løpet av få dager. 7Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

8 8 Epikrisen skal begynne med et Sammendrag/ resymé som bør være så kort og presist som mulig og inneholde det viktigste av tidligere sykdommer, årsak til aktuell innleggelse, pasientens hovedsymptomer og de viktigste positive funn. Deretter dikteres Supplerende undersøkelser- vanligvis kopieres laboratorieark slik at man dikterer «se vedlagte laboratorieark», avvikende prøvesvar/ patologi kommenteres. For øvrig dikteres svar på undersøkelser (rtg., endoskopi, UL, etc.) og tilsyn fra andre avdelinger. Forløp, vurdering, behandling og forslag til oppfølging Medisiner ved utreise Diagnose(r) - husk hoveddiagnose først samt alle relevante bidiagnoser. Ved problemer med diagnosekoding: ta kontakt med avdelingens/seksjonens ICD-10 kontakt. Man skal tilstrebe å bruke sykdomsdiagnoser, ikke symptomdiagnoser. Kun unntaksvis skal det brukes symptomdiagnoser eller observasjonsdiagnoser, og det må da diskuteres i epikrisen hva som er årsaken til symptomene/ observasjonen. Man skal også diktere utførte prosedyrer (prosedyrekoder). Alle epikriser skal kontrasigneres av ansvarlig overlege dvs. den overlegen som har supervisjon på sengeposten når pasienten utskrives (legen som dikterer epikrise, må angi dette). Det er viktig at epikrisen også gir råd om hva som bør gjøres fremover av fastlege. Pasienten skal også ha med seg en foreløpig epikrise ved utreise som gir et kort inntrykk av oppholdet og diagnose, samt en oversikt over medisiner ved utskriving. Honorar for legeerklæringer Når det skrives legeerklæringer for forsikringsselskapene i arbeidstiden v/rit, skal man bruke RiTs brukskontonummer samtidig som navnet på poliklinikken/seksjonen/ avdelingen oppgis. Samme prosedyre brukes når det gjelder arbeid for politikammer eller advokater. Når det gjelder legeerklæringer for trygdekontor - dvs bruk av takst 1 til 17 - skal dette arbeidet registreres i PAS. Det er bare nødvendig å levere inn timelister for vakansvakter og overtid. All annen tjeneste registreres automatisk. Timelister må leveres til seksjonsoverlegen/avdelingssjefen for attestasjon innen den 15. i hver måned. De skal være levert videre fra seksjonsoverlegen innen den 20. i hver måned. Utdanning Alle som begynner i utdanningsstilling ved Medisinsk avdeling vil få tildelt en veileder. Det er utdanningsutvalget (leder overlege Harald Steinum, Seksjon for infeksjonssykdommer/ ansvarlig for tildeling av veileder Gunnar Qvigstad calling ) som tildeler veileder. (Turnusleger får tildelt veileder av overlege Stig A. Slørdahl calling ) Utdanningskandidaten har hovedansvaret for å avtale veiledningsmøte med sin veileder. Første møte bør finne sted innen to uker. Utdanningskandidaten er også ansvarlig for å 8Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

9 9 utarbeide en utdanningsplan som skal revideres to ganger årlig med kopi til Utdanningsutvalget. Godkjent utdanningsplan er et krav for å få godkjent utdanningen. Forslag fra Utdanningsutvalget til gjennomgang på første møtet med veileder: 1 Individuell utdanningsplan 2 Prosedyreliste for hovedspesialiteten indremedisin 3 Obligatoriske kurs 4 Informasjon om stilling- utlyst/ ikke utlyst Følgende mal om individuell utdanningsplan foreligger 1 Formelle krav til spesialiteten Henvisning til krav i hovedutdanning, sideutdanning, kursdeltakelse osv. 2 Kandidatens bakgrunn a) tidligere utdanning, praksis, utdanningsperiodens lengde osv. b) oversikt over kursprogram, kongressdeltakelse osv. c) oversikt over arbeidssteder (avd, poster) og perioder 3 Kandidatens utdanningsbehov og yrkesrelaterte interesser 4 Framdriftsplan a) for hovedutdanningen b) for sideutdanningen c) for deltakelse i eksterne kurs, konferanser, oa. d) for litteraturlesning e) for eventuell yrkesmessig og vitenskapelig aktivitet f) for egne undervisningsoppgaver g) for aktiv deltaking i avdelingens interne utdanningsprogram 5 Andre forhold Hvordan utdanningskandidaten skal utvikle ferdigheter, f.eks. i kommunikasjon, holdninger og kunnskaper for å kunne fungere som ansvarlig leder og som lege i spesialiteten Postrotasjon For at rotasjonskandidatene skal få tjeneste ved de ulike seksjonene, foretas det postrotasjon to ganger i året mellom de tre avdelinger/de sju seksjonene på Medisinsk avdeling, dvs. primo mars og primo oktober. Rotasjonen blir administrert av YLF-tillitsvalgt ved avdelingene og innstilling til rotasjon skjer etter regler vedtatt av YLF i allmøte. Dog er den endelige beslutning tillagt avdelingssjefen ved Medisinsk avdeling. Arbeidsgiveransvaret for assistentlegene har avdelingssjefen på den avdelingen der assistentlegen har tjeneste. 9Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

10 10 Attester Attester for B-gren-stillinger og fordypningsstillinger skrives av de respektive avdelingssjefer. Attester for assistentleger i rotasjonsstillinger utferdiges av avdelingssjefen på Medisinsk avdeling. Internundervisning Assistentlegene ved Medisinsk avdeling/hjertemedisinsk avdeling/lungeavdelingen deltar i internundervisningen både på fellesnivå og på seksjons/avdelingsnivå. De medisinske avdelingene har to felles undervisningsmøter- mandag kl og torsdag kl Intensjonen med mandagsmøtene er at seksjonene/avdelingene rapporterer fra kongresser/ny forskning innenfor sitt fagfelt, mens torsdagene er ment til å være undervisning innenfor sentrale emner for utdanningskandidatene i tillegg til prosedyrer og viktige momenter for vaktarbeid. Disse møtene administreres av Utdanningsutvalget. På fredag kl er det felles undervisningsmøte for alle legene ved RiT i Store auditorium i 2. etasje. Denne undervisningen er tatt med i tjenesteplanen vår. Det er også undervisningsmøter på seksjons/avdelingsnivå. Siden det nå er innført fordypningstid bør det normalt være tid til forberedelse innenfor arbeidstiden. Husk at det å holde innlegg for internundervisning er en del av spesialistutdannelsen. Kurs Assistentlegene har rett til permisjon med lønn til obligatoriske nødvendige kurs i inntil to uker per år. Normalt vil assistentlegene få innvilget permisjon til de obligatoriske kurs de får plass på, men seksjonsoverlegene/avdelingssjefene har et ansvar for at den daglige driften skal gjennomføres, slik at det ikke nødvendigvis er automatikk i permisjonene til enhver tid. Lever inn søknad i god tid og se til at søknaden sendes videre til avdelingssjefen (etter at seksjonsoverlegen har attestert; gjelder medisinsk avdeling). Vaktlistesjefen vil ordne med vakansvakter hvis du har vakter i denne perioden, men sjekk om vaktene blir satt opp på postrommet i 11. etasje. Det er hver enkelt sitt ansvar å sjekke at vaktene ved fravær har blitt satt opp som vakansvakter. I blant vil du etter anbefaling fra ansvarlig overlege få permisjon til andre møter/ kongresser, men du må da påregne å bytte vakter. Kursavgiften kan søkes dekket på permisjonssøknaden hvis det er obligatoriske/ nødvendige kurs for spesialistutdannelsen. Originalkvittering eller attestert kopi av kursbevis leveres avdelingssjefens forkontor. Hvis du har dag Mottakelsen mens du skal ha permisjon, må du minne seksjonsoverlegen/avdelingssjefen om dette i forbindelse med innlevering av permisjonssøknaden. Dette fordi det er seksjonens/avdelingens ansvar å stille med erstatter i Mottakelsen. Vaktlistesjefen har ikke ansvaret for dette. Undervisning/forskning Regionsykehuset er ikke bare et stort lokalsykehus og et regionsykehus, men i tillegg en universitetsklinikk med omtrent 100 medisinerstudenter som tas opp årlig. Medisinerstudentene er derfor en naturlig del av hverdagen i avdelingen, og sykehuset får overført en betydelig sum penger for den heft og det ekstraarbeid studentene påfører driften. 10 Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

11 11 Medisinstudiet i Trondheim gjennomgikk betydelige endringer i forbindelse med innføringen av et fullt studium i Studiet bygger på problembasert læring, tidlig pasientkontakt, integrert undervisning mellom fagene og integrerte eksamener. Et viktig pedagogisk prinsipp er «spirallæring». Studentene skal møte fagområdene og organsystemene flere ganger i studiet. Hver gang på et høyere nivå og stadig mer klinisk rettet. Studiet er delt inn i tre stadier på to år hver. De to første årene er viet mer basalfaglige problemstillinger, de neste to årene mer kliniske problemstillinger, mens de to siste årene bl.a. inneholder hovedoppgave og utplassering i et lokalsykehus og i kommunehelsetjenesten. I stadium II er det tradisjonell uketjeneste ved Medisinsk avdeling og i dette stadium deles kullet opp i to slik at halvparten har uketjeneste på hver seksjon hvert semester. Assistentlegene kan delta i uketjenesteundervisning mot godtgjøring fra NTNU. Det er derimot en del av det ordinære arbeidet at studenter følger rutinearbeid som visittgang, laboratoriearbeid og mottakelsesarbeid. Husk at vi alle har vært studenter. Et godt arbeid med studentene kan bidra til å rekruttere framtidige indremedisinere. Det er rikelig anledning i å delta i forskningsprosjekter ved Medisinsk avdeling hvis du ønsker å gjøre en ekstra innsats. De fleste seksjonene/avdelinger er involvert i ulike prosjekter. Bruk litt tid til å bli kjent med fagmiljøene og prosjektene og forhør deg om mulighetene til å få være med. Det kan også være starten til en senere stipendiatperiode. RIT 2000 Det skal i de nærmeste årene bygges et nytt sykehus i Trondheim - RIT Dette vil bety at de fleste må være med i planleggingsarbeid for at vi skal få et godt nytt universitetssykehus. Hvem skal du kontakte Kontorplass tildeles av avdelingssjefen/forkontoret. YLF tillitsvalgt er Anders Prestmo, calling Ved mangler/ svikt ved diktafonutstyr, skrivemaskiner o.l. kontaktes de respektive ekspedisjoner. Det samme gjelder bestilling av kontorrekvisita og diktafonbånd. Ved ønske om barnehageplass, kontakt barnehagekoordinator Liv Furre tlf nødvendig med avdelingssjefens anbefaling. Ved ønske om bolig, kontakt boligformidlingen 68900, kl til kl alle dager unntatt onsdag - nødvendig med avdelingssjefens anbefaling. Ved problemer med lønnen, kontakt Torill Tilseth tlf Ved ønske om parkeringsplass, kontakt Kristin Arneberg tlf Ved ønske om opplæring i bruk av datautstyr, kontakt kontakt IT avdelingen tlf / Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

12 12 For å få tildelt tilgang til datasystem (PAS)/Doculive må skjema fylles ut på avdelingssjefens forkontor. Ved behov for nøkler, kontakt avdelingssjefens forkontor. Klær finner du utenfor møterommet i 11. etasje, på Lungeavdelingen og i kontorrigg. Ved mangler, kontakt husøkonomavd. Tlf Vaktlistesjef er Rune Mo som kan kontaktes på calling Egenmelding/sykemelding leveres snarest mulig på avdelingssjefens forkontor. Overordnet ansvar for turnuslegene på de tre avdelingene har overlege Stig A. Slørdahl calling Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

13 13 BEKREFTELSE PÅ Å HA LEST INSTRUKSER/ SATT MEG INN I NØDVENDIGE PROSEDYRER. Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått følgende prosedyrer: Ny som assistentlege/ turnuskandidat Hjerteinfarkt, som innbefatter resuscitering Katastrofeplan for Regionsykehuset I tillegg har jeg fått demonstrert og vet hvordan jeg skal bruke defibrillatoren som finnes i Mottakelsen. Jeg har satt meg inn i hvordan vaktsystemet fungerer/ rutinene på seksjonen der jeg arbeider, samt at jeg har orientert meg om hvor jeg finner de ulike funksjonene på de medisinske avdelingene. Jeg er også i stand til å finne fram til de ulike stedene på sykehuset i tilfelle tilkalling ved hjertestans. Navn: Underskrift: Denne bekreftelsen skal leveres avdelingssjefens forkontor innen to uker etter ansettelse og vil bli oppbevart i personalmappen din. 13 Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

TURNUSLEGER PÅ GASTROKIRURGISK AVDELING

TURNUSLEGER PÅ GASTROKIRURGISK AVDELING Velkommen! 1. Kontorer og praktiske ting når du starter Først: Calling, posthylle og epikrisehylle. Dette ordnes med Bente Mathisen (kontor i korridor mellom fløy C og D, plan 7). Turnusvaktcallingen(70015)

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten 1 INNHOLD: Forord 4 Hvem er dette heftet laget for? 5 Noen definisjoner 6 Særavtalen mellom KS og Legeforeningen om turnusleger 7 1. OM TURNUSTJENESTEN I KOMMUNEN

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Marit Strandquist og Toril Sund. Struktur og kompetanse i sykehjem

Marit Strandquist og Toril Sund. Struktur og kompetanse i sykehjem Marit Strandquist og Toril Sund Struktur og kompetanse i sykehjem Rapport 4/2004 Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004 Rapport 4/2004 Rapport 4 / 2004 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold/

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus

Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus 36 1 Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus Heftet er

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet

Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet LOV OG RETT, vol. 48, 1, 2009, s. 3 26 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet Statens helsetilsyns tilnærming Av førsteamanuensis

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer