Ny som assistentlege/turnuslege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny som assistentlege/turnuslege"

Transkript

1 RiT Med.avd./Hjertemed.avd./Lungeavd. Dato Erstatter Utarbeidet av Godkjent av Side Tidl.veil. Slørdahl Avd.sjefer av 13 PROSEDYRE Ny som assistentlege/turnuslege VED MEDISINSK AVDELING/HJERTEMEDISINSK AVDELING/ LUNGEAVDELINGEN REGIONSYKEHUSET I TRONDHEIM Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungeavdelingen

2 2 Innledning Velkommen til Medisinsk avdeling/hjertemedisinsk avdeling/lungeavdelingen ved Regionsykehuset i Trondheim. Vi håper du vil trives som medarbeider og kollega. Denne innføringen er ment som en hjelp for at du skal bli kjent med våre rutiner og hva vi forventer at du skal sette deg inn i løpet av den første tiden ved avdelingen. Helsepersonelloven har et eget punkt om forsvarlighet ( 4): Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Du har fått utdelt en del prosedyrer som du bør sette deg inn i og du vil bli bedt om å skrive under på at du har lest denne orienteringen om avdelingens arbeidsrutiner. Vi arbeider for tiden med å få avdelingenes prosedyrer på et intranett, men dette kan ta noe tid. Hvis du ikke har fått seksjonen/avdelingens prosedyrer, må du spørre seksjonsoverlegen/avdelingssjefen om dette. Medisinsk avdeling/hjertemedisinsk avdeling/lungeavdelingen 210 senger 82 leger i heltidsstilling 9 leger i bistilling ca innleggelser i året Medisinsk avdeling - avdelingssjef Eiliv Brenna Seksjonsoverlege Helge Waldum, Gastroenterologisk seksjon, 16 senger Seksjonsoverlege Anders Waage, Hematologisk seksjon, 16 senger Seksjonsoverlege Valdemar Grill, Endokrinologisk seksjon, 8 senger Seksjonsoverlege Bjørg Viggen, Seksjon for infeksjonssykdommer, 23 senger Seksjonsoverlege Tor-Erik Widerøe, Seksjon for nyresykdommer, 13 senger Seksjonsoverlege Olav Sletvold, Geriatrisk seksjon, 9 senger Seksjonsoverlege Bent Indredavik, Seksjon for hjerneslag, 14 senger Hjertemedisinsk avdeling - avdelingssjef Knut Bjørnstad, 61 senger Lungeavdelingen - avdelingssjef Sigurd Steinshamn, 50 senger Vaktsystem De tre avdelingene har for tiden felles 12-delt primærvaktsystem. Hvert vaktteam består av tre leger som deler avdelingene mellom seg. Den vanligste delingen er at en har hjertemedisinsk avdeling (A8,B8,B9) - calling 6648 som også er sykehusets stanscalling, en har lungemedisinsk avdeling og infeksjon (L3,L4,INF) - calling og den siste har nyre, slag, geriatri, gastro, endo og hematologi (A9,A10,B10) - calling I tillegg er Mottakelsen bemannet med tre ulike leger på dagtid - en på dagtid fra kl til 16.30, en fra kl til og en fra kl til kl I tillegg vil det på de fleste dagene være 2Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

3 3 en turnuslege til stede mellom kl og kl Calling skal aldri være avslått og skal bæres på dagtid hverdager av den mest erfarne legen i Mottakelsen. Den andre legen i Mottakelsen vil da vanligvis bære calling som er stanscallingen i Mottakelsen. De to andre vaktcallingene er avslått og oppbevares i Mottakelsen på dagtid hverdager, men skal hentes kl All mottakelsestjeneste og alle vakter står oppført på vaktlisten. Følgende tjenestetider gjelder for vaktene: Hverdagsvakter kl Natt lørdag/søndag kl Dagtid lørdag/søndag kl Mottakelse lørdag/søndag kl Det er en time overlapping ved alle vaktskifter i helgene til bruk for rapportering og avslutning av påbegynte arbeidsoppgaver. Det vanlige er å møtes utenfor møterommet i 11. Etasje for å avgi rapport til påtroppende vaktteam. På vaktlisten står det oppført hvilket team som har vakt, hvem som skal dekke Mottakelsen og hvem som avspaserer. For tiden har vi en tjenesteplan som er slik at tredje person i et vaktteam under rubrikken Avspaserer har fri to dager dvs. torsdag og fredag. Den mest erfarne legen på vaktteamet er vaktteamleder og bør kontaktes for råd hvis det ikke er mer naturlig å kontakte bakvakt/ beredskapsvakt. Alle faste vaktteam må definere hvem som er vaktteamleder. Teamleder skal se til at tilsyn og fellesoppgaver løses tilfredsstillende. Det er bakvakter ved tre seksjoner/avdelinger - hjerte, nyre og lunge. Disse skal kontaktes ved behov og er alltid tilgjengelig. Ved de andre seksjonene er det beredskapsvakter. Vaktlisten for bakvakter/beredskapsvakter henger i 11. etasje ved kopieringsmaskinen. Vaktlisten for primærvaktene henger på postrommet i 11. etasje. Alle vaktbytter skal være registrert på denne listen. Her henger også oversikten over vakansvakter. Alle som blir pålagt vakansvakter vil få skriftlig beskjed i posthyllen på postrommet. Det er hver enkelt sitt ansvar å sjekke posthyllen sin daglig selv om de også har posthylle lokalt på seksjonen. Ved akutte vakanser vil du bli kontaktet personlig. Systemet for å bli pålagt vakansvakter er normalt at du kan bli pålagt uken etter tirsdagsvakt for vakter man-tors og helg (fre-søn) etter mandagsvakt. Unntak fra denne regelen kan skje. Normalt blir du pålagt vakansansvar dvs. at andre kan skrive seg opp på vakten, men det er ditt ansvar å ta vakten hvis ingen andre kan/vil. Ved planlagte vakansvakter har den som blir pålagt vakansansvar førsterett til vakten, dvs. tre dager til å føre opp navnet sitt i kolonnen Tas av. Hvis det er stor interesse for vakansvakter bør de fordeles, dvs. en vakt og en mottakelsesvakt hver på en vakansvaktoversikt (A4 ark) Generelle medisinske tilsyn ligger på postrommet i 11. etasje og skal tas av vaktteamet. Sjekk derfor hvilke tilsyn som venter når dere kommer på vakt og fordel disse mest mulig rettferdig. Ved uenighet om fordeling av tilsyn avgjør vaktteamleder fordelingen. Tilsyn som opplagt bør tas av aktuell avdeling/seksjon på dagtid og som kan vente, kan eventuelt utsettes hvis man tar ansvaret for at tilsynet kommer til riktig adressat neste dag. Tilsynene bør fordeles mellom vaktteamet, og man bør være klar over at de som har hjertecallingen får flest akutthenvendelser/tilsyn i tillegg til nevnte tilsyn. Husk også å vurdere EKGene som ligger i egen bok. De vakthavende legene skal gå ettermiddagsvisitt på de sengeposter de har ansvaret for og se til de pasienter som ønskes vurdert samt se til de nye pasientene som ikke er vurdert av 3Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

4 4 lege på post tidligere. På hjerteovervåkningen skal det gås ettermiddagsvisitt på alle pasientene, og det samme gjelder intermediærenheten på lunge. I tillegg bør man ta en nattrunde etter at sykepleiernattevaktene har fått orientert seg på postene. I helgene er det visittrunde også tidlig på dagen. Vaktrom, dvs. tre soverom og felles oppholdsrom, ligger i B-fløyen i 11 etasje (nøkkel på vaktcallingen). Vi har tjenesteplan med aktiv tjeneste gjennom hele natten, men det er i orden å legge seg om natten hvis alle aktuelle problemstillinger er avklart og du ikke er tilkalt til Mottakelsen. Etter at mottakelsesvaktene er gått hjem, tar hver enkelt vaktlege imot hver tredje pasient i Mottakelsen. Kun ved vakant vakt oppstått ved akutt sykefravær eller ved akutt nødsituasjon kan arbeid på dag etter vakant vakt pålegges. Med akutt sykefravær forstås sykefravær kjent mindre enn fem dager forut for den vakante vakten. Allikevel har vi om sommeren praktisert at man arbeider før/etter vakansvakt for at flest mulig skal få ferie/avspaseringsuke etter eget ønske. Alternativet er en mer styrt ferie fra arbeidsgiver som ikke er en fordel for oss. Det er selvfølgelig en fordel for seksjonene hvis du orker å arbeide dag etter vakansvakt også ellers i året. I forbindelse med jul og påskehøytiden stanser vi vaktturnusen i to uker og lager en egen turnus for disse ukene. Etter disse to ukene fortsetter turnusen som før. Vanligvis stanser vi turnusen f.o.m. fredag t.o.m. torsdag to uker senere. Dvs. at de som har avspaseringsuke før disse to ukene avspaserer mandag-torsdag før den spesielle turnusen og fredag etter. Ellers i året vil enkelte vakter falle på helligdager/offentlige høytidsdager som egentlige er ukedager med vakthavende leger først fra kl Timene fra kl til kl skal tas av de legene som står på ulike arbeidsoppgaver i Mottakelsen i følge vaktlisten. Ved akutt sykdom/fravær for vedkommende med Mottakelsen kl eller kl kan det forekomme at det bare blir en person i Mottakelsen på dagtid samt muligens turnuskandidat. Vedkommende med Mottakelsen kl må da i blant være backup fra kl dvs. hente calling i Mottakelsen fra kl og være tilgjengelig ved behov hvis vedkommende får beskjed om dette. I blant vil også de som har fordypning bli pålagt å ta noen timer i Mottakelsen. I ferien går vaktturnusen som vanlig, men vi flytter avspaseringsuken slik at den tilpasses ferien. Momenter i forbindelse med vaktarbeid: Ved vakttjeneste over 12 timer kan legene ta seg mat på postene Dokumenter hva du gjør på vaktene i kurvebøkene Ved dødsfall må dødserklæring være utfylt før du forlater RiT etter vakt og før kl samt ev. obduksjonsbegjæring Snakk med postlegene før de går hjem for å høre om problemer Det foreligger klare instrukser om omfordeling ved overbelegg. I perioder vil de medisinske avdelingene ha et så stort overbelegg at pasienter må legges til andre avdelinger. Dersom vakthavende lege i slike tilfeller, etter å ha undersøkt pasienten, finner ut at pasienten kan ligge på en hvilken som helst avdeling på sykehuset, må det være sykepleier i Mottakelsen som har ansvaret for å plassere denne pasienten ut i fra de opplysninger Mottakelsen har om 4Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

5 5 plasser på andre avdelinger. Dersom det oppstår problemer i forhold til annen avdeling, må vaktteamleder eller bakvakt kontaktes. Mottakelsen Det er svært viktig at alle nye assistentleger setter seg raskt inn i rutinene i Mottakelsen. De bør kjenne til bruk av akuttutstyr som defibrillator (få en kollega fra avdelingen som er i Mottakelsen til å vise deg rundt og demonstrere ev. utstyr) og også hvor man finner utstyr på akuttrommene. Det er også viktig å kjenne til de skjema som skal fylles ut på hver enkelt pasient som kurveark, prejournal og rekvisisjonsark for prøver/undersøkelser i tillegg til å diktere ordinær journal. På grunn av stor pågang av pasienter til Mottakelsen må man begrense tidsbruken per pasient. Normalt bør man ikke bruke mer enn 30 minutter per pasient inklusiv papirarbeid og diktering. Dette gjelder også turnuslegene. I enkelte tilfeller bør pasientene klareres ut fra Mottakelsen på kortere tid, som ved sannsynlig akutt hjerteinfarkt hvor minutter bør være målet (varsle hjerteovervåkningen om å klargjøre trombolyse hvis indikasjon og det ikke er aktuelt med primær PTCA). På grunn av begrenset tilgjengelig tid er det viktig å gi beskjed videre til postlege/ansvarlig vakthavende om uavklarte forhold eller spesielt dårlige pasienter. Det er to callinger i Mottakelsen for de som er der på dagtid med stansalarm og Når det er turnuslege i Mottakelsen, kan den som står på Mottakelse dagtid (kl ), delta i arbeidet på sengepost/seksjonen ev. avdelingen, men har backup-ansvar for turnuslegen og Mottakelsen hvis det er mye arbeid der, eller at turnuslegen trenger supervisjon. Vedkommende plikter å holde seg orientert om situasjonen i Mottakelsen og kontakte de to andre slik at organiseringen av arbeidet skjer på best mulig måte. Det er viktig å ha et godt samarbeid med koordinator i Mottakelsen. Ofte plasserer sykepleierene pasientene på de ulike postene ut fra tradisjon og erfaring, men det er den enkeltes leges ansvar å til se at de plasseres riktig og hensiktsmessig. Hovedprinsippet skal være at pasienten skal ligge på den avdeling/seksjon der pasienten hører hjemme etter tentativ diagnose/ hovedproblem. Ved overbelegg skal pasientene fordeles etter samme prinsipp som tidligere, altså til den avdeling/seksjon der det er best plass. På dagtid vil oversykepleierstaben være med i fordelingen av pasienter. Journaler dikteres på eget diktafonrom og legges i riktig hylle alt etter plassering på avdelingene/seksjonene. Dikter klart og tydelig og båndet legges i en konvolutt med navn på pasient, plassering og undersøkende lege. Listepasienter undersøkes og journalskrives på posten og journal/diktat legges til de respektive ekspedisjoner. Ved Regionsykehuset i Trondheim bruker vi følgende mal på Journalen: Opphold: Innl.lege: Fast lege: (kan bare oppgis av pasienten) Epi. også til: Innl.diagnose: Journal ved: SLEKT: 5Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

6 6 SOSIALT: TIDLIGERE SYKDOMMER: AKTUELT: NATURLIGE FUNKSJONER: STIMULANTIA: MEDIKAMENTER: ALLERGIER: STATUS PRESENS: Det er IKKE nødvendig å skrive resymé til slutt (da dette kommer som innledning på EPIKRISEN) I blant kan det være riktig å snu en pasient i Mottakelsen. Det må da dikteres et poliklinisk notat og det er en fordel å diskutere en slik snuoperasjon først med en ansvarlig overlege. Det er viktig å ikke skrive kritikk av innleggende lege i innkomstjournal. Eventuelle kritikkverdige forhold skal påpekes via avdelingssjefen og i eget brev. Husk at det ofte er lettere å vurdere en pasient på sykehuset enn i et sykebesøk. Hvis journalskriver ønsker epikrise av oppholdet må dette dikteres i starten. Det er viktig å være klar over lokale retningslinjer for plassering av pasienter. Pågående gastrointestinale blødninger legges på Kirurgisk avdeling, hjerneslag hos pasienter under 60 år legges på Nevrologisk avdeling hvis ikke kompliserende indremedisinske tilstander, akutte pankreatitter på Kirurgisk avdeling mens kroniske ofte legges til Medisinsk avdeling osv. Momenter i forbindelse med Mottakelsen Det er trangt i Mottakelsen, og det foretrekkes at vi ikke tilbringer dødtid der (bruk diktafonrommet mest mulig) Betal hvis du tar kaffe Kontakt annen vakthavende hvis du mener pasienten tilhører annen avdeling Ved problemer med tjenesten i Mottakelsen, kontakt vaktlistesjef Ved snakk om respiratorbehandling, kontakt anestesi. Pasienter som trenger hjelp til ventilasjon vil normalt bli lagt på intensiv, men intermediærenheten på lungepost 4 er i stand til å tilby non-invasiv ventilasjonsstøtte til enkelte lungepasienter med respirasjonssvikt Les prosedyrepermen for mottak av ulike pasientgrupper Ved forslag om endring av rutiner kontakt avdelingssjefen din Det er døgnkontinuerlig skrivetjeneste i Mottakelsen. Avdelingsarbeid Vanlig arbeidstid er for tiden kl dvs. 8 ½ timers dag. Et alternativ for noen kan være å arbeide kl til Individuelle tjenesteplaner, ev. kortere arbeidstid må 6Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

7 7 avtales med arbeidsgiver (avdelingssjefen). Personlig calling skal alltid være påslått og bæres når man er på sykehuset. Dette gjelder også på fordypningsdager! Ved behov kan man bli beordret til annet arbeid. Det forventes at assistentlegene viser sin tilstedeværelse på morgenmøtene også på fordypningsdager. Fordypningstiden er en del av arbeidstiden og derfor underlagt arbeidsgivers styringsrett. Bruk av fordypningstiden bør skje i samarbeid med veileder og ansvarlig overlege på den posten du til en hver tid er. For turnusleger er arbeidstiden kl På de dagene som de står angitt med vakttjeneste, har turnuslegen tjeneste i Mottakelsen kl og følger deretter vakthavende lege som har egen seksjon fra kl til Det bør lages et førstedagsnotat på alle pasienter. Ansvaret for dette påhviler den som går visitt på pasienten første hverdag etter innkomst. Det er spesielt viktig at sykehistorien presiseres/korrigeres/suppleres og at status presens enten konfirmeres eller man anfører endringer i forhold til innkomst. Aktuell problemstilling skal presiseres og det bør framkomme arbeidsdiagnoser. Den som syner lik skal fylle ut dødserklæring. Vedkommende skal også rekvirere obduksjon. Dersom vedkommende har liten kjennskap til pasienten, har han ansvar for å ta kontakt med postlege/ ansvarlig overlege før kl dagen etter vakt for å konferere om prioritet på obduksjon, ev. om diagnoser. Avvikshendelser (melding om skade, uhell og nestenuhell) skal meldes på skjema IK Skjema sendes til avdelingssjefen. Det er svært viktig at avvikshendelser meldes og spesielt viktig hvor det er alvorlig pasientskade (fylkeslegen varsles; det gjøres av avdelingssjefen via sjeflege) og unaturlig dødsfall (til politiet). Det finnes også et skjema som heter Pressemelding. Skjemaet har bl.a. vært i bruk i forbindelse med intoksikasjoner der mange pasienter har vært involvert, og der massemedia vil ha opplysninger. Postlegene har ansvaret for å calle opp vakthavende lege før han/ hun går hjem om ettermiddagen for å orientere vakthavende lege om spesielle problempasienter, pasienter som skal følges opp av vakthavende lege på en spesiell måte etc. Alle har plikt til å delta på brannøvelser to ganger per år. Alle må sette seg inn i sykehusets interne og eksterne katastrofeplan. Den er utlagt på KSweb og finnes dessuten i papirutgave på posthyllerommet i 11. etasje, samt på postene. Alle som skriver ut en pasient og som setter diagnosen akutt hjerteinfarkt, plikter å påse at relevante opplysninger legges inn i hjerteinfarktregistret ved sykehuset. Epikrise Epikrisen bør dikteres så snart som mulig etter utskrivning og i alle fall i løpet av få dager. 7Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

8 8 Epikrisen skal begynne med et Sammendrag/ resymé som bør være så kort og presist som mulig og inneholde det viktigste av tidligere sykdommer, årsak til aktuell innleggelse, pasientens hovedsymptomer og de viktigste positive funn. Deretter dikteres Supplerende undersøkelser- vanligvis kopieres laboratorieark slik at man dikterer «se vedlagte laboratorieark», avvikende prøvesvar/ patologi kommenteres. For øvrig dikteres svar på undersøkelser (rtg., endoskopi, UL, etc.) og tilsyn fra andre avdelinger. Forløp, vurdering, behandling og forslag til oppfølging Medisiner ved utreise Diagnose(r) - husk hoveddiagnose først samt alle relevante bidiagnoser. Ved problemer med diagnosekoding: ta kontakt med avdelingens/seksjonens ICD-10 kontakt. Man skal tilstrebe å bruke sykdomsdiagnoser, ikke symptomdiagnoser. Kun unntaksvis skal det brukes symptomdiagnoser eller observasjonsdiagnoser, og det må da diskuteres i epikrisen hva som er årsaken til symptomene/ observasjonen. Man skal også diktere utførte prosedyrer (prosedyrekoder). Alle epikriser skal kontrasigneres av ansvarlig overlege dvs. den overlegen som har supervisjon på sengeposten når pasienten utskrives (legen som dikterer epikrise, må angi dette). Det er viktig at epikrisen også gir råd om hva som bør gjøres fremover av fastlege. Pasienten skal også ha med seg en foreløpig epikrise ved utreise som gir et kort inntrykk av oppholdet og diagnose, samt en oversikt over medisiner ved utskriving. Honorar for legeerklæringer Når det skrives legeerklæringer for forsikringsselskapene i arbeidstiden v/rit, skal man bruke RiTs brukskontonummer samtidig som navnet på poliklinikken/seksjonen/ avdelingen oppgis. Samme prosedyre brukes når det gjelder arbeid for politikammer eller advokater. Når det gjelder legeerklæringer for trygdekontor - dvs bruk av takst 1 til 17 - skal dette arbeidet registreres i PAS. Det er bare nødvendig å levere inn timelister for vakansvakter og overtid. All annen tjeneste registreres automatisk. Timelister må leveres til seksjonsoverlegen/avdelingssjefen for attestasjon innen den 15. i hver måned. De skal være levert videre fra seksjonsoverlegen innen den 20. i hver måned. Utdanning Alle som begynner i utdanningsstilling ved Medisinsk avdeling vil få tildelt en veileder. Det er utdanningsutvalget (leder overlege Harald Steinum, Seksjon for infeksjonssykdommer/ ansvarlig for tildeling av veileder Gunnar Qvigstad calling ) som tildeler veileder. (Turnusleger får tildelt veileder av overlege Stig A. Slørdahl calling ) Utdanningskandidaten har hovedansvaret for å avtale veiledningsmøte med sin veileder. Første møte bør finne sted innen to uker. Utdanningskandidaten er også ansvarlig for å 8Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

9 9 utarbeide en utdanningsplan som skal revideres to ganger årlig med kopi til Utdanningsutvalget. Godkjent utdanningsplan er et krav for å få godkjent utdanningen. Forslag fra Utdanningsutvalget til gjennomgang på første møtet med veileder: 1 Individuell utdanningsplan 2 Prosedyreliste for hovedspesialiteten indremedisin 3 Obligatoriske kurs 4 Informasjon om stilling- utlyst/ ikke utlyst Følgende mal om individuell utdanningsplan foreligger 1 Formelle krav til spesialiteten Henvisning til krav i hovedutdanning, sideutdanning, kursdeltakelse osv. 2 Kandidatens bakgrunn a) tidligere utdanning, praksis, utdanningsperiodens lengde osv. b) oversikt over kursprogram, kongressdeltakelse osv. c) oversikt over arbeidssteder (avd, poster) og perioder 3 Kandidatens utdanningsbehov og yrkesrelaterte interesser 4 Framdriftsplan a) for hovedutdanningen b) for sideutdanningen c) for deltakelse i eksterne kurs, konferanser, oa. d) for litteraturlesning e) for eventuell yrkesmessig og vitenskapelig aktivitet f) for egne undervisningsoppgaver g) for aktiv deltaking i avdelingens interne utdanningsprogram 5 Andre forhold Hvordan utdanningskandidaten skal utvikle ferdigheter, f.eks. i kommunikasjon, holdninger og kunnskaper for å kunne fungere som ansvarlig leder og som lege i spesialiteten Postrotasjon For at rotasjonskandidatene skal få tjeneste ved de ulike seksjonene, foretas det postrotasjon to ganger i året mellom de tre avdelinger/de sju seksjonene på Medisinsk avdeling, dvs. primo mars og primo oktober. Rotasjonen blir administrert av YLF-tillitsvalgt ved avdelingene og innstilling til rotasjon skjer etter regler vedtatt av YLF i allmøte. Dog er den endelige beslutning tillagt avdelingssjefen ved Medisinsk avdeling. Arbeidsgiveransvaret for assistentlegene har avdelingssjefen på den avdelingen der assistentlegen har tjeneste. 9Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

10 10 Attester Attester for B-gren-stillinger og fordypningsstillinger skrives av de respektive avdelingssjefer. Attester for assistentleger i rotasjonsstillinger utferdiges av avdelingssjefen på Medisinsk avdeling. Internundervisning Assistentlegene ved Medisinsk avdeling/hjertemedisinsk avdeling/lungeavdelingen deltar i internundervisningen både på fellesnivå og på seksjons/avdelingsnivå. De medisinske avdelingene har to felles undervisningsmøter- mandag kl og torsdag kl Intensjonen med mandagsmøtene er at seksjonene/avdelingene rapporterer fra kongresser/ny forskning innenfor sitt fagfelt, mens torsdagene er ment til å være undervisning innenfor sentrale emner for utdanningskandidatene i tillegg til prosedyrer og viktige momenter for vaktarbeid. Disse møtene administreres av Utdanningsutvalget. På fredag kl er det felles undervisningsmøte for alle legene ved RiT i Store auditorium i 2. etasje. Denne undervisningen er tatt med i tjenesteplanen vår. Det er også undervisningsmøter på seksjons/avdelingsnivå. Siden det nå er innført fordypningstid bør det normalt være tid til forberedelse innenfor arbeidstiden. Husk at det å holde innlegg for internundervisning er en del av spesialistutdannelsen. Kurs Assistentlegene har rett til permisjon med lønn til obligatoriske nødvendige kurs i inntil to uker per år. Normalt vil assistentlegene få innvilget permisjon til de obligatoriske kurs de får plass på, men seksjonsoverlegene/avdelingssjefene har et ansvar for at den daglige driften skal gjennomføres, slik at det ikke nødvendigvis er automatikk i permisjonene til enhver tid. Lever inn søknad i god tid og se til at søknaden sendes videre til avdelingssjefen (etter at seksjonsoverlegen har attestert; gjelder medisinsk avdeling). Vaktlistesjefen vil ordne med vakansvakter hvis du har vakter i denne perioden, men sjekk om vaktene blir satt opp på postrommet i 11. etasje. Det er hver enkelt sitt ansvar å sjekke at vaktene ved fravær har blitt satt opp som vakansvakter. I blant vil du etter anbefaling fra ansvarlig overlege få permisjon til andre møter/ kongresser, men du må da påregne å bytte vakter. Kursavgiften kan søkes dekket på permisjonssøknaden hvis det er obligatoriske/ nødvendige kurs for spesialistutdannelsen. Originalkvittering eller attestert kopi av kursbevis leveres avdelingssjefens forkontor. Hvis du har dag Mottakelsen mens du skal ha permisjon, må du minne seksjonsoverlegen/avdelingssjefen om dette i forbindelse med innlevering av permisjonssøknaden. Dette fordi det er seksjonens/avdelingens ansvar å stille med erstatter i Mottakelsen. Vaktlistesjefen har ikke ansvaret for dette. Undervisning/forskning Regionsykehuset er ikke bare et stort lokalsykehus og et regionsykehus, men i tillegg en universitetsklinikk med omtrent 100 medisinerstudenter som tas opp årlig. Medisinerstudentene er derfor en naturlig del av hverdagen i avdelingen, og sykehuset får overført en betydelig sum penger for den heft og det ekstraarbeid studentene påfører driften. 10 Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

11 11 Medisinstudiet i Trondheim gjennomgikk betydelige endringer i forbindelse med innføringen av et fullt studium i Studiet bygger på problembasert læring, tidlig pasientkontakt, integrert undervisning mellom fagene og integrerte eksamener. Et viktig pedagogisk prinsipp er «spirallæring». Studentene skal møte fagområdene og organsystemene flere ganger i studiet. Hver gang på et høyere nivå og stadig mer klinisk rettet. Studiet er delt inn i tre stadier på to år hver. De to første årene er viet mer basalfaglige problemstillinger, de neste to årene mer kliniske problemstillinger, mens de to siste årene bl.a. inneholder hovedoppgave og utplassering i et lokalsykehus og i kommunehelsetjenesten. I stadium II er det tradisjonell uketjeneste ved Medisinsk avdeling og i dette stadium deles kullet opp i to slik at halvparten har uketjeneste på hver seksjon hvert semester. Assistentlegene kan delta i uketjenesteundervisning mot godtgjøring fra NTNU. Det er derimot en del av det ordinære arbeidet at studenter følger rutinearbeid som visittgang, laboratoriearbeid og mottakelsesarbeid. Husk at vi alle har vært studenter. Et godt arbeid med studentene kan bidra til å rekruttere framtidige indremedisinere. Det er rikelig anledning i å delta i forskningsprosjekter ved Medisinsk avdeling hvis du ønsker å gjøre en ekstra innsats. De fleste seksjonene/avdelinger er involvert i ulike prosjekter. Bruk litt tid til å bli kjent med fagmiljøene og prosjektene og forhør deg om mulighetene til å få være med. Det kan også være starten til en senere stipendiatperiode. RIT 2000 Det skal i de nærmeste årene bygges et nytt sykehus i Trondheim - RIT Dette vil bety at de fleste må være med i planleggingsarbeid for at vi skal få et godt nytt universitetssykehus. Hvem skal du kontakte Kontorplass tildeles av avdelingssjefen/forkontoret. YLF tillitsvalgt er Anders Prestmo, calling Ved mangler/ svikt ved diktafonutstyr, skrivemaskiner o.l. kontaktes de respektive ekspedisjoner. Det samme gjelder bestilling av kontorrekvisita og diktafonbånd. Ved ønske om barnehageplass, kontakt barnehagekoordinator Liv Furre tlf nødvendig med avdelingssjefens anbefaling. Ved ønske om bolig, kontakt boligformidlingen 68900, kl til kl alle dager unntatt onsdag - nødvendig med avdelingssjefens anbefaling. Ved problemer med lønnen, kontakt Torill Tilseth tlf Ved ønske om parkeringsplass, kontakt Kristin Arneberg tlf Ved ønske om opplæring i bruk av datautstyr, kontakt kontakt IT avdelingen tlf / Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

12 12 For å få tildelt tilgang til datasystem (PAS)/Doculive må skjema fylles ut på avdelingssjefens forkontor. Ved behov for nøkler, kontakt avdelingssjefens forkontor. Klær finner du utenfor møterommet i 11. etasje, på Lungeavdelingen og i kontorrigg. Ved mangler, kontakt husøkonomavd. Tlf Vaktlistesjef er Rune Mo som kan kontaktes på calling Egenmelding/sykemelding leveres snarest mulig på avdelingssjefens forkontor. Overordnet ansvar for turnuslegene på de tre avdelingene har overlege Stig A. Slørdahl calling Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

13 13 BEKREFTELSE PÅ Å HA LEST INSTRUKSER/ SATT MEG INN I NØDVENDIGE PROSEDYRER. Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått følgende prosedyrer: Ny som assistentlege/ turnuskandidat Hjerteinfarkt, som innbefatter resuscitering Katastrofeplan for Regionsykehuset I tillegg har jeg fått demonstrert og vet hvordan jeg skal bruke defibrillatoren som finnes i Mottakelsen. Jeg har satt meg inn i hvordan vaktsystemet fungerer/ rutinene på seksjonen der jeg arbeider, samt at jeg har orientert meg om hvor jeg finner de ulike funksjonene på de medisinske avdelingene. Jeg er også i stand til å finne fram til de ulike stedene på sykehuset i tilfelle tilkalling ved hjertestans. Navn: Underskrift: Denne bekreftelsen skal leveres avdelingssjefens forkontor innen to uker etter ansettelse og vil bli oppbevart i personalmappen din. 13 Ny som lege ved Medisinsk avdeling/ Hjertemedisinsk avdeling/ Lungemedisinsk avdeling

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

TURNUSLEGER PÅ GASTROKIRURGISK AVDELING

TURNUSLEGER PÅ GASTROKIRURGISK AVDELING Velkommen! 1. Kontorer og praktiske ting når du starter Først: Calling, posthylle og epikrisehylle. Dette ordnes med Bente Mathisen (kontor i korridor mellom fløy C og D, plan 7). Turnusvaktcallingen(70015)

Detaljer

Turnustjeneste ved urologisk og endokrin kirurgisk avdeling.

Turnustjeneste ved urologisk og endokrin kirurgisk avdeling. Velkommen! 1. Kontorer og praktiske ting når du starter Calling og posthylle ordnes ved sekretær Inger Johanne Østgaard Jacobsen. IT-avdelingen ordner tilgang til avdelingens domene. Dette koordineres

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv.

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Vi beklager.. Faglig forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Velkommen til DMS Stjørdal

Velkommen til DMS Stjørdal Velkommen til DMS Stjørdal Vi vil med denne brosjyren ønske deg velkommen til sykehuspraksis ved DMS Stjørdal. Vi vil gi deg et lite innblikk i hvem vi er, hva vi kan tilby av læresituasjoner, oversikt

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell under opphold i Spesialisthelsetjenesten

Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell under opphold i Spesialisthelsetjenesten Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell under opphold i Spesialisthelsetjenesten Helse Stavanger HF dekker kommunens kostnader for følge etter skissert avtale mellom kommunen og foretaket. Helseforetaket

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Systematisk og rask diagnostisering og behandling av eldre med funksjonssvikt: 3 dagers geriatriske vurderingssenger

Systematisk og rask diagnostisering og behandling av eldre med funksjonssvikt: 3 dagers geriatriske vurderingssenger Systematisk og rask diagnostisering og behandling av eldre med funksjonssvikt: 3 dagers geriatriske vurderingssenger Paal Naalsund. Seksjonsoverlege. Geriatrisk seksjon medisinsk klinikk HDS. Foredrag

Detaljer

Rapport om spesialistutdanning/ ( Hovedskjema ) Gyldig f.o.m Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon

Rapport om spesialistutdanning/ ( Hovedskjema ) Gyldig f.o.m Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon Rapport om spesialistutdanning/ ( Hovedskjema ) Gyldig f.o.m. 29.10.2013 Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon Spesialitet: Helseforetak: Klinikk: Avdeling: Enhet rapporten/søknaden gjelder for:

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Hva innebærer kravet om faglig forsvarlighet? Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn

Hva innebærer kravet om faglig forsvarlighet? Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn Hva innebærer kravet om faglig forsvarlighet? Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten i landet (tilsynsloven

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 Arkivkode: Sak nr.: Sak: Møte: NASJONAL UTVEKSLING Bakgrunn Spørsmålet om nasjonale utveksling for medisinstudenter har vært tatt opp ved flere anledninger. Saken

Detaljer

LIS konferansen Einar Husebye, avdelingssjef dr. med. Vestre Viken

LIS konferansen Einar Husebye, avdelingssjef dr. med. Vestre Viken LIS konferansen 2017 Einar Husebye, avdelingssjef dr. med. Vestre Viken Legers utdanning er endelig på dagsorden i helseforetakene i Norge Spesialistutdanningen i Norge i et historisk perspektiv: Einar

Detaljer

Mal for den gode epikrise

Mal for den gode epikrise Mal for den gode epikrise Pasient NN EPIKRISE Innlagt 1.1.11 Utskrevet 6.1.11 Diagnosekoder Prosedyrekoder CAVE Årsak til innleggelse Tidligere sykdommer Familie / sosialt / kommunale tjenester Funn og

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Erfaringer etter ett år

Erfaringer etter ett år Kommunal ø-hjelp døgnopphold i Halden & Aremark Erfaringer etter ett år Institusjonsoverlege Anders Schönbeck Helsehuset for Halden & Aremark anders.schonbeck@halden.kommune.no Helsehuset i Halden Nov

Detaljer

Bør turnustjenesten for leger avvikles?

Bør turnustjenesten for leger avvikles? Bør turnustjenesten for leger avvikles? Turnustjenesten ble innført i 1954 fordi nyutdannede kandidater ikke lenger fikk den kliniske treningen de trengte i studiet (8). Målsettingen både den gangen og

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Informasjonshefte - vår 2015

Informasjonshefte - vår 2015 Informasjonshefte - vår 2015 Til nye turnusleger ved Medisinsk avdeling Molde Sykehus M o l d e S y k e h u s P a r k v e i e n 8 4 t l f. 7 1 1 2 0 0 0 0 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON TIL MEDISINSK

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer

Detaljer

Pasientforløp Cholecystitt

Pasientforløp Cholecystitt Cholecystitt For pasient Utredning Behandling Kontroll Oppfølging Kontakter For henviser Administrative opplysninger Mål og resultatoppfølging Cholecystitt For pasient Helsebiblioteket Cholecystitt For

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Team for mottak av kritisk syk medisinsk og nevrologisk pasient

Team for mottak av kritisk syk medisinsk og nevrologisk pasient Team for mottak av kritisk syk medisinsk og nevrologisk pasient Organisering Arbeidsform Aktivitet Øystein Kilander, Traumekoordinator Sørlandet Sykehus Kristiansand Bakgrunn Erkjennelse av behov for systematisk

Detaljer

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Sett fra en fastlege og avd. lege for KØHD (KAD) SØLVSUPER HELSE- OG VELFERDSSENTER BYGGET VI BOR I... Vebjørn Tandbergs vei 18 Prislapp: ca 400

Detaljer

Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt

Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt Kari Marte Hegdal Søbstad helsehus, Trondheim Kommune Marit Olstad Røe Observasjonsenheten. St. Olavs Pasientforløp Akutt mottak Obs.

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Interkommunalt LSU. Samarbeidsavtaler kommunene - St Olavs hospital

Interkommunalt LSU. Samarbeidsavtaler kommunene - St Olavs hospital Interkommunalt LSU Samarbeidsavtaler kommunene - St Olavs hospital Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen https://stolav.no/documents/samarbeid savtale%20kommuner.pdf Retningslinje 2 1 Formål: Sikre at

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Slik organiserer vi veiledningen!

Slik organiserer vi veiledningen! Slik organiserer vi veiledningen! Turnuslegeveilederkurs 12. juni 2014 Elin Mikalsen Kommuneoverlege/spes. samf.med. Disposisjon Litt om Selbu legekontor Avtalen mellom Selbu og St Olavs Forberedelser

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Innføringskurs for LIS, Soria Moria mai 2015 Guri Spilhaug Leder av NFRAM Spesialisthelsetjenestens oppgaver (men først og fremst den offentlige

Detaljer

Gjelder i hovedsak 1 lege. Dette videreformidles til rette vedkommende. Ønskelig at tilbakemeldinger til enkelt-leger gjøres av sykehuset.

Gjelder i hovedsak 1 lege. Dette videreformidles til rette vedkommende. Ønskelig at tilbakemeldinger til enkelt-leger gjøres av sykehuset. Møtereferat Møtetype: Dialogmøte /fagmøte leger, Sandnessjøen Møtedato: 09.juni kl. 16.30-19-30 Møtested: Neste møte / Vår 2017 Tilstede Meldt forfall Referent Auditoriet Sandnessjøen Iren Ramsøy samhandlingssjef,

Detaljer

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA 1 Bakgrunn for prosjektet MOBA består av følgende enheter Akuttmottak Skade poliklinikk Kortidspost (OBA)med 24

Detaljer

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER 1 KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER Den norske lægeforening 24. mai 2005 Vedtatt av sentralstyret 24. mai 2005. Punktene 3.1 3.3 i innstillingen er vedtatt av Nasjonalt

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS BARNEVERNPEDAGOGUTDANNINGEN HØGSKOLEN I HARSTAD Vedtatt i instituttstyret for helse- og sosialfag 2004 (justert februar 2013) 1.0 Innhold og krav til praksisperiodene 1.1 Praksisundervisningens

Detaljer

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for. Indremedisin

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for. Indremedisin Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for Indremedisin 1. Beskrivelse av faget 1.1 Definisjon av fagområdet indremedisin Spesialiteten indremedisin omfatter utredning og ikke-kirurgisk behandling av medfødte

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF 6 HELSESTAVANGER Stavanger universitetssjukehus Særavtale til delavtale nr 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF i Parter Avtalen

Detaljer

Er obduksjonen død? Er obduksjoner aktuelt i primærhelsetjenesten? Jan Kristian Godøy Overlege, seksjon for patologi SØ

Er obduksjonen død? Er obduksjoner aktuelt i primærhelsetjenesten? Jan Kristian Godøy Overlege, seksjon for patologi SØ Er obduksjonen død? Er obduksjoner aktuelt i primærhelsetjenesten? Jan Kristian Godøy Overlege, seksjon for patologi SØ Er obduksjon fortsatt aktuelt? Obduksjonens betydning for registrering av dødsårsak

Detaljer

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening Overenskomsten Dok 25 del C Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening 1 Partsforhold og virkeområde 1.1 Partsforhold Parter i denne avtalen er Oslo kommune (kommunen) og Den norske

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Formål Rutinen gjelder alle pasienter som er innlagt i SI og som sannsynligvis trenger bistand

Detaljer

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene?

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Sykehus Kommune Gjøvik 20.09.2012 Tove Røsstad, overlege Trondheim kommune / stipendiat

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling RETNINGSLINJER: MEDISINERING I SKOLE OG SFO > Forside / Reglement / Utdeling av medisiner Utskriftsvennlig August 09 Retningslinjer for utdeling av medisiner ved Andebu

Detaljer

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus Xx KOMMUNE Avtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Ledsageravtalen Side 1 av 5 1. Parter

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 11. september 27 Individuell plan Formålet med individuell

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE FOR KOMPETANSEOMRÅDET PALLIATIV MEDISIN

MÅLBESKRIVELSE FOR KOMPETANSEOMRÅDET PALLIATIV MEDISIN MÅLBESKRIVELSE FOR KOMPETANSEOMRÅDET PALLIATIV MEDISIN Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en forsøksordning med palliativ medisin som formelt kompetanseområde.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Habilitet-Ansvar-Velvære

Habilitet-Ansvar-Velvære Intervju - stikkordsliste Presentasjon av deltakerne Si litt generelt om BPA-ordningen HAV er arbeidsgiver, står for lønn, ansettelser o Arbeidsleder tjenestemottaker o Arbeidssted hjemme hos bruker/arbeidsleder,

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes grunnlag og metode i vurdering av faglig forsvarlige tjenester

Tilsynsmyndighetenes grunnlag og metode i vurdering av faglig forsvarlige tjenester Tilsynsmyndighetenes grunnlag og metode i vurdering av faglig forsvarlige tjenester God vakt! Felles konferanse for NSF medlemmer som er ledere, verneombud og hovedtillitsvalgte, Sarpsborg 21. september

Detaljer

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr.

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr. SØKNAD OM SPESIALISTGODKJENNING Fyll ut alle 4 sidene i søknadsskjemaet. Før opp all relevant utdanning. Ved søknad om overføring av spesialitet fra annet land, skal det fremgå minimum den utdanning som

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune Særavtale Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Levanger kommune Gjeldende fra 28.02.2014 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4. Virkeområde... 4 5.

Detaljer

Hvem gjør hva - når? Workshop Leangkollen 4.12.14 v/wenche Hammer, Avansert geriatrisk sykepleier

Hvem gjør hva - når? Workshop Leangkollen 4.12.14 v/wenche Hammer, Avansert geriatrisk sykepleier Hvem gjør hva - når? Workshop Leangkollen 4.12.14 v/wenche Hammer, Avansert geriatrisk sykepleier Hensikt: Omorganisering av tjenesten med fokus på: o Kvalitetssikre pasientforløpet hos multisyke eldre

Detaljer

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt.

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. $ l. Omfang Overenskomsten gjelder alle medlemmer ansatt i Sykehuset Østfold HF. Administrerende

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT.

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT. elliranz F>1 Tjenesteavtale -Fra hord til fjell 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetfeneste med mer 2-1 e.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Kliniske erfaringer fra Lungeavdelingen AHUS Gunnar Einvik Konst. overlege/postdok Lungeavdelingen Medisinsk divisjon AHUS 1) Hvordan unngå «ennå

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Den sjuende norske kongressen i geriatri. Gamle Logen, Oslo, 24. og 25. april 2017 Seksjonsoverlege Bjørn Sletvold

Detaljer