PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0"

Transkript

1 PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD Referanse Versjon: 1.0

2 1. SAMMENDRAG Prosjektgruppen anbefaler oppstart av kommunal øyeblikkelig døgntilbud heretter benevnt som ØHD. ØHD tjenesten opprettes på Hattfjelldal sykehjem. Prosjektgruppen vurderer ØHD tjenesten som faglig forsvarlig og som et godt tilbud til kommunens innbyggere. Tjenesten kan gjennomføres med en mindre økning av personellressursene, turnusomleggingen vil allikevel ikke utgjøre noe økt kostnad Prosjektgruppen har beregnet at prosjektet i seg selv ikke vil medføre økte kostnader, derimot vil det utløse nye friske midler. 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag Bakgrunn Rammer Prosjektgruppens mandat Prosjektgruppens sammensetning Utfordringer Økonomi Omorganisering av turnus ved sykehjemmet og hjemmesykepleien Innhold, rettningslinjer og kompetanse Forslag til retningslinjer for hvilke pasienter som kan omfattes av det kommunale tilbudet Kompetansekrav Dokumentasjon og dokumentasjonssystemer Kompetanseheving Resurser og Bemanning saksbehandlingsregler Avtaler med ekstern tjenesten Referanseliste Vedlegg

4 2. BAKGRUNN 2.1. RAMMER Om samhandlingsreformen Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre! Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger det nærmest mulig der de bor. De skal få rett behandling til rett tid på rett sted, gjennom et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud. Tjenestene skal ha god kvalitet, ha høy pasientsikkerhet, lav ventetid og være mest mulig tilpasset den enkelte bruker. En større del av veksten i helsebudsjettene fremover skal komme i kommunene. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten skal utvikles i tråd med målene med samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen startet offisielt 1. januar 2012 med to nye lover og en rekke økonomiske og faglige virkemidler. Mange av endringene kommer gradvis. Et eksempel på det er innføring av et øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene hvor det vil være en gradvis innføring frem til 2016 når tilbudet skal være etablert. Reformen vil bli evaluert underveis og justert ved behov for å nå alle de viktigste målene med reformen. Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest? Tilbudet i kommunene vil bli bredere, og det skal bli lettere å få helsehjelp lokalt. Oppfølging av personer med kroniske lidelser skal bli bedre. Tjenestene skal oppleves mer helhetlige og koordinerte. Den som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, skal få flere tilbud. Dette kan være frisklivstilbud som kan hjelpe med å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken. Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet. Hvorfor er samhandlingsreformen nødvendig? Mange pasienter opplever i dag at tjenestene ikke henger godt nok sammen. Samhandling mellom sykehus og kommune, innen kommunen, mellom kommuner, mellom sykehusavdelinger, mellom personellgrupper er i dag ikke god nok. Mange blir for syke før de blir fanget opp av helsetjenesten. Mange får sykdommer som kan forebygges. Vi blir flere eldre. Mange har flere diagnoser og sammensatte lidelser. Antall pasienter med kroniske lidelser øker. De vil ha utbytte av bedre tjenester og mer oppfølging der de bor. Det er derfor behov for mer utbygde helse- og omsorgstjenester der folk bor. 3

5 Det er en utfordring å rekruttere nok helse- og omsorgspersonell i årene fremover. Det er behov for nytenkning i både organisering og innhold i tjenestetilbudet. Ny teknologi og nye metoder krever mer spesialisering og sterke fagmiljøer. Samtidig kan og må flere tjenester tilbys nærmere der pasienten bor. Hva er samhandlingsreformen? Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning. Forebygge framfor bare å reparere Tidlig innsats framfor sen innsats Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen Flytte tjenester nærmere der folk bor Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem. Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning Når skal reformen gjennomføres? Gradvis innføring med startskudd 1. januar Oppbyggingen av helsetilbud i kommunene kommer til å skje over tid. Mange kommuner er allerede godt i gang med arbeidet. Hvordan skal vi få det til? Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer. Ny felles lov for helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Én felles lov samler kommunenes plikter. Og det blir ett sted å klage hos Fylkesmannen. Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre. Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre sammen. 5 milliarder kroner flyttes fra staten til kommunene. Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor. Kommunal medfinansiering Om lag 5,7 milliarder kroner flyttes fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett til Helse- og omsorgsdepartementets budsjett i forbindelse med avvikling av kommunal medfinansiering. Pengene tilføres de regionale helseforetakene (Den norske Regjeringen, 2014). Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. De får overført rundt 560 millioner kroner fra sykehusene for å etablere tilbud for disse pasientene. 4

6 Ny kommunal plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp - døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon. Plikten skal fases inn i perioden Tilbudet fullfinansieres. For 2012 vil dette beløpe seg til om lag 260 millioner kroner. I statsbudsjettet for i år økte regjeringen satsningen på samhandling med ytterligere 200 millioner kroner til totalt 580 millioner kroner. Dette inkluderer midler til forebygging i kommunene. Kommunenes økonomiske rammer skal styrkes. En større del av veksten i helsebudsjettene skal komme i kommunene i årene fremover. Bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehus. Statlig styring av sykehusene. Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest? Lettere å få helsehjelp lokalt. Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging. Tilbudet i kommunene vil bli bredere. Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre. Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken. Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet. (Regjeringen.no, 2014) 2.2. PROSJEKTGRUPPENS MANDAT Hattfjelldal, Grane og Vefsn kommuner har samarbeidet i en prosjektutredning av et felles Lokal Medisinsk Senter (LMS) lokalisert i Mosjøen. Vefsn kommune startet selv opp med ØHD i Mosjøen og Grane og Hattfjelldal kommune var enige om å gjøre en felles prosjektutredning av ØHD i Grane og Hattfjelldal. Men Grane valgte å ikke starte opp prosjektet i lag med oss uten inngikk avtale med Vefsn kommune om kjøp av ØHD fra dem i Mosjøen. Rådmannen i Hattfjelldal ønsket å utrede om det var mulig å få til en lokal ØHD i Hattfjelldal. Rådmannen gav derfor prosjektgruppen mandat til å beskrive innføringen av kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) i Hattfjelldal Kommune. ØHD lokalisert til Hattfjelldal sykehjem PROSJEKTGRUPPENS SAMMENSETNING Prosjektgruppens sammensetning er Kommuneoverlege Britt Blaunfeldt Petersen, Fungerende PRO leder Turi Thorsteinsen, Fagforbundet Bente Sørmo, NSF Leikny Heggli, Fagsykepleier Eivind H. Augustsen UTFORDRINGER Den største utfordringen for innføring av ØHD plass, er å etablere sykepleier i aktiv døgnkontinuerlig vakt. Prosjektgruppen ser en løsning der man omarbeider turnus for å få til sykepleier i aktiv døgnkontinuerlig vakt. Dette er mulig med nåværende stillingshjemler for sykepleier. Ved omarbeidelsen av turnus mangler hjemmetjenesten en helsefagarbeider på kveldsvakt lørdag og 5

7 søndag i sin turnus. Dette tiltaket vil kreve en økning av helsefagarbeidshjemler med 40 prosent. Dette blir likevel rimeligere enn dagens turnus med sykepleier i bakvakt. Kvaliteten på tjenesten vil i tillegg øke. Innføring av sykepleier i aktiv døgnkontinuerlig vakt fremlegges mer detaljert i punkt 3.1. Det er en utfordring å rekruttere fagpersonell til helsetjenester i distriktet. Man antar at med en ØHD tjeneste vil det være lettere å rekruttere på grunn av den økte faglige utfordringen og med den økte kompetanseøkningen som vil skje. Prosjekt gruppen ser det som helt nødvendig med en interkommunal legevaktsordning (Her - samarbeidet mellom Hattfjelldal og Grane). Det er fra 2014 en løpende samarbeidsavtale om legevakt mellom Grane og Hattfjelldal kommune. (Tidligere gjaldt avtalen for to år av gangen) Dette gir en større forutsigbarhet. Prosjektgruppen ser det ikke som en utfordring angående plassering av ØHD tjenesten, da det er ledig areal på sykehjemmet for denne tjenesten. Det vil være et krav om at ØHD tjenesten skal være på institusjon der det er døgnbemanning. Det vil være en fordel at ØHD tjenesten er plassert i Hattfjelldal kommune nærmest der våre pasienter og deres pårørende er. Belastning for pasienten gjeldende transporter blir liten. I tillegg er det en klar fordel at pasienten får behandling av den personell som faktisk kjenner pasienten og har tilgang til pasientens journal. Det er heller ikke noe utfordring med hensyn til sykepleieoppgavene som er knyttet til tjenesten, da disse pågår allerede på dag og kveldstid. Med innføring av ØHD tjeneste og omlegging av sykepleieturnus kan vi nå tilby sykepleieoppgaver på natt. For eksempel: Antibiotika intravenøst kunne tidligere bare administrer på dag og kveldstid, nå kan dette utføres hele døgnet. 3. ØKONOMI 3.1. Omorganisering av turnus ved sykehjemmet og hjemmesykepleien Ved å omorganisere turnus ved å benytte de ressursene vi har, så kan vi spare inn sykepleier i bakvakt. Kostnadsberegningene som det her er vist til, finner man i mer detaljert utgave i vedlegget «Kostnadsberegning ØHD tjeneste» Gjennomsnittlig grunnlønn(uten tillegg) for sykepleier pr år pr årsverk utgjør ,-(dette inkl. KLP, ferie og arbeidsgiveravgift) Timelønn inkl. sosiale utgifter 298,- (1846 timer pr år i turnus). Beredskapsgodtgjørelsen for sykepleier i bakvakt utgjør (3,17 timer pr nattevakt X 365 dager + Ubekvemstilegget på 2,67 timer pr vakt X 365 dager er lik ,- pr år) som innspares. Ved å bytte ut sykepleier med hjelpepleier på natt, tilfredsstiller man kravet om aktiv sykepleier 24/7. Differansen av dette tiltaket koster ,- pr år. 6

8 For å få dekt 40 % hjelpepleier kveld/helg vil man bli nødt til omlegging av turnus på kveldsvakt på lørdag og søndag fra dagens ordning med en sykepleier og en helsefagarbeider i hjemmetjenesten, en sykepleier og tre helsefagarbeidere på sykehjemmet til to helsefagarbeidere i hjemmetjenesten og fire helsefagarbeidere på sykehjemmet med en sykepleier på topp sykepleier dekker sykepleieoppgaver i hjemmesykepleie og på sykehjemmet/øhd plass. Dette tiltaket koster ,- Denne turnusomlegging med helsefagarbeider/sykepleier vil ikke utgjøre noen merkostnad. Tilskudd Tilskudd fra helsedirektoratet forutsatt søkt før 1. mars 2015 utgjør ,- for 2015 (fra utbetales dette som rammetilskudd) Etableringskostnad og årlige driftskostnader Det er helt klart en del utfordringer knyttet til driften av ØHD senger og det blir i starten nødvendig å sette av økonomi/ressurser til oppstart. Dette er nærmere beskrevet i vedlegget «Kostnadsberegning ØHD senger». Dette er også tatt med i beregningen av omdisponerte/frigjorte midler. Omdisponerte/friske midler Ved å etablere og få tilskudd til et kommunal ØHD i Hattfjelldal kommune vil prosjektet gi et overskudd på ca ,-. Det er ønskelig å prosjektføre kostnadene/midlene til ØHD tjenesten. Prosjektgruppen ønsker dette for å kunne gjennomgå de faktiske driftsutgiftene knyttet til ØHD tjenesten. Innkjøp- og driftskostnader Innkjøp av utstyr (nøyaktige priser finner man også i vedlegget «kostnadsberegning ØHD) Listen med medisinteknisk utstyr er en suppleringsliste til det utstyret sykehjemmet og legevakten har. Prosjektgruppen mener at disse innkjøpene må gjøres for å møte inklusjonskriteriene til ØHD tjenesten. Komplementeringsliste for ØHD tjenesten lyspenn pupille - pakke pris (139,- for 6stk) kr 139,00 Stetoskpop farge himmelblå x 1 stk kr 499,00 Intravenøs pumpe Alaris GW kr ,00 Smertepumpe Niki T-34 kr ,54 - Låsbar boks til niki t34 kr 1 864,63 - Bæreveske liten til niki T34 kr 1 491,70 Ernæringspumpe Flocare Infinity Flocare Infinity kr 4 483,70 Medisinskkjøleskap glass AKG 317 kr ,00 Zoll m/kapongraf og saturasjonsmåler kr ,00 Labløsning Hba1c kr 8 000,00 Labløsning Ustix avleser kr 7 900,00 Labløsning CFobas h232 TnT og Pro-BNP og D-dimer kr ,00 WBC 5. parts diffteller kr 4 900,00 Sum innkjøp av Med.Tek./labløsninger kr ,57 (prisene er hentet fra Norengros.no, som er innkjøpsavtalen til Fylket) : 7

9 Kompetansesikring (Kursing gjelder for Leger, sykepleier og helsefagarbeidere) o Rutiner; Utforming av nødvendige rutiner og prosedyrer tenker prosjektgruppen at fagsykepleier i 30 % kan utføre, med ferdigstillelse til april 2015(tidsrom Januar April 2015). o Noklus kurs nye laboratorieløsninger(opplæring Superbrukere som viderefører opplæring til resten) Må lages egen plan med Noklus. Sykehjemmet og Legekontoret har allerede en samarbeidsavtale med Noklus. o Medisinteknisk utstyr (Opplæring Superbrukere som viderefører opplæring til resten) Gjøres sammen med leverandør. o Blodtransfusjonskurs (blodbanken krever at den som skal gi blodtransfusjon skal ha gjennomgått 2 timers kurs for alle sykepleiere og leger) Eksisterer pr i dag egen avtale med Blodbanken Helgelandssykehuset. Blodbanken krever at denne opplæring før de sender ut blod til transfusjon. Estimerte årlige driftskostnader Forbruksvarer anslås til ,- i året Kompetanseheving RKK, en ordning som Hattfjelldal kommune allerede betaler for. Rutiner (Evaluering/Utforming/gjennomgang av rutiner fagsykepleier i 50 %) RETTS Triage system(fagsykepleier) Veileder anbefaler at man har ett verktøy for vurdering av pasientens sykdomstilstand. RETTS triage system er ett system som brukes i de fleste store sykehus i Norge og Sverige og LMS i Mosjøen. Dette kan også brukes i ØHD tjenesten med noen lokale tilpasninger. RETTs systemet blir også en viktig kommunikasjonsnøkkel mellom sykepleier og ØHD lege, med tanke på pasientoppfølging. SKUV (systematiske kliniske undersøkelser og vurdering) En kompetanse alle sykepleiere i PRO skal inneha for å drifte ØHD plassen. Universitetet i Nordland tar ,- for kurset, med begrensninger på 25 stk pr. kurs. RKK har imidlertid fått midler fra Fylkesmannen og vil tilby SKUV-kurs for inntil 30 stk i Etter fjorårets fordeling får Hattfjelldal disponere tre av disse plassene. Det blir varierende kostnad for PRO avhengig av evt. utskifting av sykepleiere. Eventuelt hvor mange som trenger oppdateringskurs. Evaluering og Statistikk. Tverrfaglige møter med lege, PRO, fysioterapeut, ergoterapeut etc. Legetilsyn Dagtid o,- kost Legetilsyn vakttid vurderes ikke som en økning Dersom vi har ØHD seng vil risikoen for ferdigbehandlede pasienter minimeres (innsparing av 4387,- pr døgn tall for 2015) Fysioterapeut lokal ressurs tilstede Ergoterapi lokal ressurs tilstede Videre kostnadsberegning finner man i vedlegget «ØHD kostnadsberegning». 8

10 Finansiering av medisinsk behandling utenfor sykehus «Øyeblikkelig hjelp tilbudet som skal etableres i kommunene vil være institusjonsbasert. Utgifter til legemidler og medisinsk utstyr som benyttes under et opphold blir en del av driftskostnadene til institusjonen, og faller inn under kommunens finansieringsansvar. Fram til 2016 vil driftskostnadene bli dekket av tilskuddsordninger jf. kap 6, deretter vil finansiering skje på ordinær måte via skatteinntekter og statlige rammetilskudd (frie inntekter»). (Helsedirektoratet, 2014) Øvrige krav «Tilskuddsmidlene skal benyttes til formålet. Ubrukte midler kan overføres til neste års budsjett.» (Helsedirektoratet, 2014) 4. INNHOLD, RETTNINGSLINJER OG KOMPETANSE 4.1. Forslag til retningslinjer for hvilke pasienter som kan omfattes av det kommunale tilbudet Målgruppen for ØHD defineres ut fra medisinske problemstillinger sett opp mot den kompetanse og de ressurser som er tilgjengelige i kommunen. ØHD er et kommunalt tilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, men som kan behandles av lege med allmennmedisinsk kompetanse og følges opp av sykepleiere. Prosjektgruppen har sett på disse kriteriene og mener kravet til målgruppe er ivaretatt med følgende kriterier: Pasienten kan behandles av lege med kunnskap innen allmennmedisin. Hattfjelldal og Grane legetjeneste har fire fastleger, to av dem er spesialister i allmennmedisin, en av dem holder på med spesialisering i allmennmedisin. I tillegg er det to turnusleger som til hver en tid har en fastlege i bakvakt. ØHD tjenesten må ha tilgang til lege hele døgnet i avdelingen, uttrykningstiden skal være innen rimelig tid. Prosjektgruppen har vurdert at legevakt på Trofors bruker maks en time fra legevakten mottar melding om tilstedeværelse i ØHD seng til legevakten er på plass. Legevakten i Hattfjelldal vil bruke mindre tid grunnet geografisk beliggenhet. Dette anser prosjektgruppen som innenfor rimelig tid i forhold til pasientmålgruppen. Hattfjelldal og Grane har løpende avtale om legevaktsamarbeid. En overlege med spesialitet i allmennmedisin eller sammenlignbar kompetanse skal være tilknyttet enheten. Kommuneoverlege i Hattfjelldal har spesialutdanning i allmennmedisin. PRO-avdelingen bør disponere og styre ØHD sengeplassen. Sengeplassens beliggenhet er derfor på sykehjemmet. ØHD tjenesten må ha tilgang til medisinteknisk utstyr og utvalgte laboratorietjenester (se vedlegg «kostnadsberegning ØHD med. tek. for komplimenteringsliste ellers har legekontoret og sykehjemmet det resterende») Det er satt opp plan på hvordan medisinteknisk utstyr og labløsninger er gunstig fordelt mellom PRO og Helse. Sykepleier må være tilgjengelig døgnkontinuerlig opp mot ØHD seng. Dette er ivaretatt med turnusomlegging. 9

11 Definering av målgruppen for tiltaket har vært nøye diskutert ut i fra de kriterier som veilederen (Medisinskfaglig veileder for kommunale akutte døgnplasser den norske legeforening) gir rom for, kapasitet til sykehjemmet, sykepleier og ØHD legen. Resultatet av dette er en Målgruppeliste for hvilke pasienter som ØHD tjenesten skal behandle i Hattfjelldal -> (se vedlegg «inklusjonskriterier og eksklusjonskriterier ØHD Hattfjelldal PDF versjon 1.0)» Prosjektgruppen anbefaler at ØHD rom legges til sykehjemmet i første etasjen, med ett fast rom. Hvor rommet til enhver tid er konfigurert med utstyr tilpasset målgruppeliste KOMPETANSEKRAV Kompetansekrav i henhold til Veileder fra helsedirektoratet «For å ivareta kravet til forsvarlighet skal kommunene tilrettelegge tjenestene slik at tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene er sikret, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 4-1 bokstav d). Hva som anses som forsvarlig fagkompetanse vil avhenge av hvilke pasienter som skal få tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold.» (Helsedirektoratet, 2014). «Et faglig forsvarlig øyeblikkelig hjelp døgnopphold krever blant annet at personellet har observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse. Det vil være nødvendig å styrke generalistkompetansen for alle faggrupper i behandling og oppfølging av de aktuelle pasientgruppene som tilbudet skal favne. I tillegg vil det være krav til prosedyrekunnskap for eksempel hjerte/lunge redning (HLR) og nødvendig bruk av medisinsk utstyr. Eksempler på dette kan være bruk av EKG og pulsoksymeter, O2- behandling, blodprøvetaking, kateterisering, administrering av intravenøs væske- og legemiddelbehandling, fortrinnsvis antibiotika». (Helsedirektoratet, 2014) Prosjektgruppen mener at kompetansekravene til ØHD tjenesten blir ivaretatt med følgende kriterier: Sykepleierens grunnutdanning innehar den kompetansen som er nødvendig for å møte målgruppepasientene. Fra prosjektgruppen ønskes det at alle sykepleier skal inneha SKUV(Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering) kompetanse. ØHD lege har kompetanse med spesialitet i allmennmedisin. Turnuslege bør ha en bakvakts lege med god erfaring i allmennmedisin. PRO avdeling benytter PPS(praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten) allerede i dag for å møte kravet til oppdatert prosedyrekunnskap. (www.ppsnett.no.no, 2015). PPS blir også integrert i E-journalsystemet CosDoc i løpet av januar Fagsykepleier i PRO har undervisning/oppfølgings ansvar i forhold til rutiner og prosedyrer DOKUMENTASJON OG DOKUMENTASJONSSYSTEMER «Kommunen, og virksomhet som har avtale med kommunen, skal sørge for at journal og 10

12 informasjonssystemene i virksomheten er forsvarlige, jf. helse- og omsorgstjenesteloven Videre skal kommunen sørge for at helsetjenestene skal være forsvarlige, og tilrettelegge slik at helsepersonell blir i stand til å overholde sine pålagte plikter, jf. 4-1.» (Helsedirektoratet, 2014) PRO benytter ACOS sitt EP-journalsystem CosDoc som vil være det journalførende systemet. Dette journalsystemet har både ØHD tjenesten og ØHD legene tilgang til. Fagsykepleier skal utarbeide rutine for bruk av journalsystemet etter gjeldene retningslinjer. Jevnlig evaluering av ØHD innleggelser gjøres med tverrfaglig gjennomgang av driften hvert kvartal KOMPETANSEHEVING Det må lages rutine og prosedyrer spesielt for ØHD tjenesten - dette utarbeides av fagsykepleier og eventuelle samarbeidspartnere i prosjektperioden. Nært samarbeid med legekontoret. Jevnlig opplæring/oppdatering ved fagsykepleier. SKUV opplæring gjøres i samarbeid med RKK. Blodtransfusjons kurs gjøres i samarbeid med Blodbanken Helgelandsykehuset Mosjøen Internopplæring av sykepleier og hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Medisinteknisk/labløsning opplæring/re opplæring Samarbeid med Noklus og Leverandør Evt. hospitering for sykepleiere på LMS Mosjøen eller Helgelandsykehuset Mosjøen 4.5. RESURSER OG BEMANNING Sykepleier i ØHD skal ha mulighet for legevisitt minst en gang pr døgn under innleggelsen. Ansvarlig ØHD lege er kommuneoverlegen i Hattfjelldal. ØHD seng forutsetter heldøgns sykepleie, med høyeste pleiefaktor 1, noe som innfris med turnusomlegging. ØHD seng forutsetter legevaktsamarbeid mellom Hattfjelldal og Grane avtale er inngått. Bemanning på sykehjemmet og hjemmetjenesten økes med helsefagarbeider i 40 prosent stilling. Sykepleier i bakvakt omarbeides til aktiv nattevakt. Rutiner for arbeidslister/ prioriteringer/ sykepleieoppgaver og hjelpepleier/helsefagarbeider oppgaver omarbeides. 5. SAKSBEHANDLINGSREGLER «Ved tildeling av kommunale tjenester med forventet varighet på under to uker gjelder ikke forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 2-7 første og andre ledd. For øvrig gjelder reglene i pasient- og brukerrettighetsloven.» (Helsedirektoratet, 2014) Dette imøtekommes av PRO avdelingens egen saksbehandler. 11

13 6. AVTALER MED EKSTERN TJENESTEN For start av ØHD tjeneste må det foreligge en forpliktende samarbeidsavtale mellom kommunen og Helseforetaket. Denne avtalen skal bland annet inneholde formål og virkeområde, organisering og planarbeid, målgruppe (hvilke pasienter) som kan og hvilke pasienter som ikke skall behandles i en ØHD, personell resurser, plikt til gjennomføring og forankring, lokalisering, oppstart, ansvar og oppgavefordeling, samarbeide med Helgelandssykehuset HF, kompetanseutvikling, støttefunksjoner, system, måloppnåelse og revidering av avtalen. Kommuneoverlegen i prosjektgruppen har startet opp arbeidet i lag med Helgelandssykehuset HF for utforming av avtalen. Søknad om utbetaling av tilskudd må sendes Helsedirektoratet innen REFERANSELISTE Den norske Regjeringen. (2014, desember). Statsbudsjettet. (T. MartinBærum, Red.) Hentet januar 10, 2015 fra Regjeringen.no : 2015/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Kommunal-medfinansiering/ Helsedirektoratet. (2014, 02). Kommunes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Hentet 01 10, 2015 fra Regjeringen.no. (2014, 12 03). Samhandlingsreformen i kortversjon. Hentet fra Regjeringen.no. (u.d.). Statsbudsjettet ,6 miliarder kroner til samhandling i kommunane. Hentet fra 8. VEDLEGG Kostnadsberegning ØHD tjenesten Inklusjon- og eksklusjonskriterier for ØHD tjenesten 12

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

ØH-D tilbud i Legevakt Utfordringene er Forsvarlige og omsorgsfulle tjenester

ØH-D tilbud i Legevakt Utfordringene er Forsvarlige og omsorgsfulle tjenester ØH-D tilbud i Legevakt Utfordringene er Forsvarlige og omsorgsfulle tjenester Kompetanse Rekruttere Merritere Grethe Fosse, legevaktsjef NLV / ØH-D Mye grubling.fra 2009.. Seint og tidlig Sykepleiefaglig

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jubileumskonferanse HABU HABU 20 år 8.sept.2011 Seniorrådgiver Sidsel Birkeland Skaar Utfordringene - Økende gap mellom forventninger og tilbud - Brudd og svikt i tjenestene

Detaljer

Særavtale til tjenesteavtale 4.

Særavtale til tjenesteavtale 4. Særavtale til tjenesteavtale 4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Innhold 1 Parter 3 2 Bakgrunn. 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

ERFARINGER FRA FOSNES OG OVERHALLA

ERFARINGER FRA FOSNES OG OVERHALLA ERFARINGER FRA FOSNES OG OVERHALLA Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud Samhandlingskonferansen 2015, Stiklestad 29.1.15 Bente Eidesmo Anne Johanne Lajord Fosnes Fakta Innbyggere 640 3700 Tilskudd fra

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene?

Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene? Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene? Leena Stenkløv, regional koordinator for Samhandlingsreformen, Fylkesmennene i Midt-Norge,

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til tekst (og evt. kommentarer) 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er.. kommune(r) og Sørlandet sykehus HF. 2. Bakgrunn og rettslig

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF

Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Eidsberg kommune Kommune i indre Østfold Mysen adm.senter 11 400 innbyggere Utviklingssenter

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

Tilleggsavtale til D4 mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene Kristiansand, Lillesand og Birkenes

Tilleggsavtale til D4 mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene Kristiansand, Lillesand og Birkenes Tilleggsavtale til D4 mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene Kristiansand, Lillesand og Birkenes 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er Lillesand, Birkenes og Kristiansand kommuner

Detaljer

Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp

Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp Ny veileder med økt fokus på integrerte, lokale løsninger. Hvilke erfaringer har vi fra valgt løsning i Farsund kommune? Ny veileder februar 2014 Veiledningsmateriellet

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Døgntilbud til øyeblikkelig hjelp Pasientkoordinator Rehabilitering Kompetanseheving 1.Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge.

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Nord-Norge, mulighetenes landsdel Kommunestørrelse, geografi og bosettingsmønster

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Lund kommune Særavtale til delavtale nr 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Fagleder KS - Rune Hallingstad Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444000 ansatte 11500 politikere 400 milliarder kroner 5 millioner innbyggere

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Stokke Kommune. Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Stokke Kommune. Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stokke Kommune Sykehuset i Vestfold SøR-051 Delavtale nmellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 Samhandling Helgeland Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 2 3 Senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF PKO ( Praksiskonsulentkoordinator) LMS (Læring og Mestring) KE (Koordinerende enhet)

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss Farsund ØHD Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss Handlingsplan for kompetanse og rekruttering. Øke andel ansatte med høyskolekompetanse (spesielt sykepleierkompetanse) Økt andel fysioterapeuter og ergoterapeuter

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Li1 bakgrunn 25.10.14 ATLE UTKILEN, NESTLEDER LPP. Hva er vik)g for pårørende?

Li1 bakgrunn 25.10.14 ATLE UTKILEN, NESTLEDER LPP. Hva er vik)g for pårørende? Hva er vik)g for pårørende? Likepersonkonferanse 18-19. oktober 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen ATLE UTKILEN, NESTLEDER LPP Li1 bakgrunn Nedbyggingen av spesialisthelsetjenesten i det psykiske helsevernet

Detaljer

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012 Bergen kommune og Samhandlingsreformen Komite for helse og sosial 14.03.2012 Reform? Samhandlingsreformen er et langsiktig utviklingsprogram Ikke en reform i tradisjonell forstand En retningsreform Samhandling

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

rd,9* bodø Tjenesteavtale nr. 4 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

rd,9* bodø Tjenesteavtale nr. 4 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 4 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr 4 Helse Stavanger Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse-

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Delavtale f)mellom Sandefjord kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Delavtale f)mellom Sandefjord kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold SANDEFJORD KOMMUNE Sykehuset i Vestfold HELSE Ni.* SØR-ØST Delavtale f)mellom Sandefjord kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom.

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom. Vedlegg 1 til Tjenesteavtale nr 4 Modeller for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold: Modell 1 (minimumsmodell): Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig Modell 2 (tilpasset modell): Mellom

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Erfaringskonferansen 2014 Kragerø Resort 4. Desember 2014 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Morgendagens helse- og omsorgstjeneste. Sigrid J. Askum, KS

Morgendagens helse- og omsorgstjeneste. Sigrid J. Askum, KS Morgendagens helse- og omsorgstjeneste Sigrid J. Askum, KS Kostnadene for velferdstjenestene avhenger av alder Barnehage, skole og pleie og omsorg er de store kommunale tjenesteområdene kostnadene er særlig

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer, vurderinger og anbefalinger. Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer, vurderinger og anbefalinger. Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer, vurderinger og anbefalinger Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner Disposisjon Litteraturgrunnlaget Bruken av ØHD-plassene Interkommunalt samarbeid Sentrale

Detaljer

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til?

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Introduksjon

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud og hva koster det?

Hva skal til for å lykkes med etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud og hva koster det? Hva skal til for å lykkes med etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud og hva koster det? Kommuneøkonomikonferansen 2012 Kai Brynjar Hagen Sunnhetsoverlege/prosjektleder Salten regionråd Øyeblikkelig

Detaljer

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringsplattformen setter målene og Regjeringen har en visjon En bedre og tryggere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Samhandlingsreformen etter fire år: Hva kan vi lære og hvem kan vi lære av?

Samhandlingsreformen etter fire år: Hva kan vi lære og hvem kan vi lære av? Samhandlingsreformen etter fire år: Hva kan vi lære og hvem kan vi lære av? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo A. Samhandlingsreformen

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 4 5 Sentrale plikter, oppgaver

Detaljer

Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk)

Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk) Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk) 10. mai 2012 - Rådmann Osmund Kaldheim Disposisjon: Fakta om Drammen

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling

Samhandlingsreformen Fra ord til handling Samhandlingsreformen Fra ord til handling Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Årsmøte i Eldre lægers forening Soria Moria Konferansesenter, 8. november 2010 Samhandlingsreformen; På ville veger? 2 Utfordringene

Detaljer