I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten"

Transkript

1 Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt i de nordiske og europeiske markedene. Siden årsskiftet har selskapene levert resultater for første kvartal som var bedre enn markedet hadde forventet. Korreksjonen i mai og juni endrer ikke vårt syn på utviklingen fremover. Kursfallet bidrar til flere gode kjøpsmuligheter for alle våre fond. ODINs fond har hatt et godt første halvår både relativt og absolutt. Åtte av ni egenforvaltede aksjefond ligger foran sine respektive referanseindekser. Den viktigste driveren for aksjekursene er utviklingen i selskapenes resultater. På kort sikt kan psykologi og nervøsitet føre til fallende kurser. ODIN har imidlertid et langsiktig perspektiv på investeringene, og ser på korreksjoner som gode kjøpsmuligheter. Vi har vært vitne til at kundene stort sett har forholdt seg rolige i den siste korreksjonen. Dette gjør oss som aktive forvaltere i stand til å utnytte kursfallet ved å kjøpe aksjer som vi mener har falt for mye i verdi. Solid resultatutvikling Norske og nordiske selskaper leverte resultater for første kvartal som var henholdsvis fem prosent og åtte prosent bedre enn markedet ventet på forhånd. Resultatveksten siste året viste 36 og 32 prosent økning fra samme periode i fjor. Det viktigste er likevel at selskapenes syn på fremtiden er positivt. Norske og nordiske aksjer har steget de siste årene som følge av sterk resultatutvikling, og første kvartal viser at selskapene fortsetter den gode utviklingen. Verdsettelsen av aksjer i disse markedene er derfor fremdeles moderat målt mot resultatene i selskapene. I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten på Oslo Børs svært høy. Når aksjemarkedene utvikler seg godt over lang tid, henter flere selskaper inn penger i forbindelse med børsnoteringer og gjennomføring av oppkjøp. I begynnelsen av mai var prisingen av norske aksjer mot bokførte verdier i selskapene høyere enn på lenge. Etter et fall på Oslo Børs med prosent, har aksjer blitt billigere mot bokførte verdier. Prisingen mot bokførte verdier er i dag innenfor det en kan se på som et normalnivå. Med fortsatt solid resultatutvikling vil de bokførte verdiene i selskapene vokse, noe som gjør oss komfortable med prisingen av norske aksjer. Ettersom resultatutviklingen har vært sterk både i Norge og Norden, er det verdt å peke på at prisingen av fondene ODIN Norge og ODIN Norden mot ventede resultater er på attraktive åtte og ni (P/E 7). Dette er godt under snittet for markedene som ligger på henholdsvis og 11. To viktige faktorer for Oslo Børs Etter vår mening vil norske aksjer fortsette sin positive utvikling så lenge to viktige forhold er oppfylt: 1) Oljeprisen holder seg høy, og 2) internasjonale børser utvikler seg i positiv retning. I dag er det lite som tyder på at oljeprisen skal svekke seg kraftig eller at internasjonale børser skal falle betydelig. Aksjemarkedet forventer at prisen på olje med levering frem i tid skal holde seg høy, siden fundamentale forhold tilsier et stramt oljemarked i årene fremover. Prisingen av internasjonale børser er meget attraktiv. Vi må tilbake til slutten av 2 for å finne tilsvarende prising av amerikanske og europeiske aksjer som vi ser i dag.

2 Percent 5,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,0 1,5 1,0 Styringsrenter ,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,0 1,5 1,0 Norge USA Eurosonen Sverige ODIN Forvaltning / Kildedata: Reuters EcoWin Frykt for fl ere og kraftigere renteøkninger har lagt en demper på aksjemarkedet siden mai. Imidlertid har de fl este renteøkninger vi har opplevd så langt i år i liten grad overrasket markedet. NOK/Kg Prisutvikling oppdrettslaks Lakseprisen har steget jevnt og trutt så langt i år, som følge av lavt tilbud av laks kombinert med solid etterspørsel. Flere oppdrettsaksjer har vært viktige bidragsytere til avkastningen i ODINs aksjefond. 12 måneders fremtidig PE 5 0 Kilde: Carnegie Research Europa Finland Norge Sverige Solid vekst i selskapsresultatene rettferdiggjør kurs-oppgangen i aksjer. De nordiske og europeiske aksjemarkedene fremstår som like billige i dag som for tre år siden. PE= Aksjekurs i forhold til resultat. 45 ODIN Forvaltning / Kildedata: JCF 5 0 Opptur i oppdrett Gjennom 1. halvår 6 har bidraget fra flere oppdrettsselskaper vært viktig for både ODIN Norge, ODIN Norden og våre to europeiske aksjefond ODIN Europa og ODIN Europa SMB. Lakseselskapenes kursbyks på Oslo Børs i vår kom som resultat av forventninger om økte priser på laks og strukturendringer i fiskeindustrien. Fundamentale tilbuds- og etterspørselsforhold virker i laksemarkedet på samme måte som i andre markeder. Den såkalte biomasseutviklingen er fiskebransjens svar på varelager. Lav vekst i biomassen, og fravær av vekst i fangst av villaks kombinert med solid etterspørsel har lagt forholdene til rette for prisøkninger. ODIN har fortsatt betydelige engasjementer innen fiskesektoren gjennom blant annet Pan Marine Harvest, Cermaq, Lerøy Seafood og noen mindre, men svært interessante fiskeaktører. Ser muligheter innen shipping og offshore Kursutviklingen for våre selskaper innen industriell shipping har ikke vært like sterk som markedet for øvrig. Flere av selskapene innenfor denne bransjen er lavt priset samtidig som de fundamentale forholdene ligger til rette for kursoppgang. Wilh. Wilhelmsen innenfor global logistikk og verdens største gasshippingselskap Bergesen Worldwide Gas er to eksempler på selskaper ODIN tror på fremover. De fundamentale markedsforholdene for transport av gass ligger til rette for fortsatt stigende rater for LNG og LPG. Utbygging av nye gassfelt skjer langt fra konsumentene, noe som betyr lengre distanser og økt transportbehov. Markedet priser Bergesen Worldwide Gas til attraktive syv ganger ventet resultat i 7. Enkeltselskaper innenfor industriell shipping inngår i flere av våre aksjefond. Bransjefondet ODIN Maritim er vårt aksjefond med størst eksponering mot denne typen selskaper. Fondets investeringer er i dag lavere priset enn på lenge, med en betydelig mulighet for verdistigning. Prisen på brent olje har steget fra rundt 60 dollar pr fat ved årsskiftet, til i underkant av 70 dollar pr fat ved halvårsskiftet. Bakgrunnen for dette er ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter olje. Produksjonkapasiteten er begrenset, samtidig som etterspørselen etter olje er høy. Aksjemarkedet tror på en fortsatt høy oljepris på over 60 dollar pr fat i årene fremover. Den høye oljeprisen, sammen med høy lete- og utvinningsaktivitet, danner grunnlag for vår tro på god kursutvikling for boreselskaper og supplytjenester i tiden som kommer. Flere av våre aksjefond er posisjonert innenfor disse segmentene. I bransjefondet ODIN Offshore er eksponeringen mot denne typen selskaper stor. Interessante selskaper i Europa Ved inngangen til 6 pekte ODIN på at resultatforventningene til europeiske aksjer var for lave. I første kvartal leverte hele 86 prosent av europeiske selskaper resultater som var høyere enn, eller lik, forventningene. Resultatveksten siste året viste 26 prosent økning fra samme periode i fjor. Gjennom første halvår har bidraget i ODIN Europa fra store selskaper som for eksempel det nederlandske rekrutteringsselskapet USG People vært meget god. USG People har steget med over 60 prosent hittil i år, og leverte bedre tall enn markedet forventet i første kvartal. Selskapet opplever solid omsetningsvekst og sterk bedring i driftsmarginene. Selskapet forventer fortsatt god resultatvekst i 6. Et arbeidsmarked i bedring kombinert med mer fleksible arbeidsavtaler i Europa åpner for økt bruk av midlertidig arbeidskraft. God avkastning i Boliden Til tross for et nokså sterkt kursfall i mai og juni har det svenske gruveselskapet Boliden steget i nærmere 80 prosent i år som følge av stigende priser på kobber og sink. Blant faktorene som har bidratt til økning i kobberprisen er sterk kinesisk etterspørsel og generelt lave lagre. Kobber leder varme og strøm og brukes blant annet i strømoverføring og rørledninger. Selv om spotprisene på kobber og sink har falt mellom og prosent siden midten av mai, ligger disse metallprisene omtrent dobbelt så høyt som Bolidens egne budsjetter. Selskapet er attraktivt priset og har blitt betydelig billigere etter de siste ukenes kursfall. Etter korreksjonen i mai og juni fremstår mange europeiske selskaper som interessante. Attraktiv verdsettelse av aksjene, lave renter og god resultatvekst hos selskapene i Europa gjør at ODIN fortsatt Avkastning hittil i år: ODIN Norden: 9,2% ODIN Finland:,4% ODIN Norge: 11,4% ODIN Norden VINXBCAP ODIN Finland OMXHC ODIN Norge OSEFX

3 tror på god langsiktig avkastning i våre europeiske aksjefond, ODIN Europa og ODIN Europa SMB. Begge fondene er lavt priset på rundt ni ganger forventet resultat i 7. Snittet i markedet er på tolv. Økt inflasjon kan dempe oppgangen Aksjemarkedene verden over har den siste tiden rettet oppmerksomheten mot noe høyere inflasjonstall enn tidligere antatt i USA. Den 29. juni økte den amerikanske sentralbanken styringsrenten fra 5 til 5,%. I det korte bildet har uro rundt inflasjonsutviklingen bidratt til større svingninger på verdens børser. Ytterligere stigning i råvare- og energipriser kan gi inflasjonsimpulser og renteøkninger utover det som markedet forventer i dag. Til tross for økende oljepris er den globale økonomiske veksten god. Et stramt oljemarked vil over tid kunne svekke den økonomiske veksten. Olje er innsatsfaktor i flere produkter og tjenester, og en vedvarende høy oljepris vil by på utfordringer for flere selskaper og bransjer. Den amerikanske dollaren har svekket seg både mot norske kroner og Euro hittil i år. Dette er over tid nødvendig i lys av USAs underskudd på handelsbalansen og statsbudsjettet. Så lenge in-flasjonsrente,- og valutabevegelser skjer i et avmålt tempo, vil markedsaktørene få tid til å tilpasse seg og effektene bør være lite dramatiske. Attraktiv prising gir grunnlag for solid avkastning Selskapenes økonomiske situasjon er fortsatt god både hjemme og ute. Gjeldsgraden i selskapene er lav og resultatutviklingen er god. For nordiske selskaper er nettogjelden i forhold til egenkapitalen i selskapene under prosent. Styringsrentene i Norge og Europa ligger på 2, prosent. Lave renter og lite gjeld gjør gjeldsbelastningen lettere enn på lenge. Den amerikanske sentralbanken har mye å gå på i form av rentenedsettelser dersom den økonomiske verdensmotoren i USA i fremtiden skulle ha behov for stimulans. Et viktig poeng er at prisingen av selskapene både i Norden og Europa er attraktiv og legger et godt grunnlag for solid avkastning fremover. Aksjer er billige når en måler prisen på selskapene mot resultatene. Dette gjelder både i forhold til historisk gjennomsnitt og ikke minst mot prisingen av aksjer for seks år siden. I forhold til det lave rentenivået i Norden og Europa er aksjer svært attraktivt priset. Vi finner fortsatt billige aksjer innen mange sektorer og har posisjonert oss deretter. Avkastningsoversikt pr. juni 6 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år(p.a.) 5 år (p.a.) år (p.a.) Siden etablering (p.a.) AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki CAP ODIN Norge Oslo Børs Fondsindex (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa * MSCI Europe ODIN Europa SMB ** MSCI Europe Small Cap ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index 1,68% 9,18% 38,16% 46,08%,81%,61% 17,55% 1,77% 8,% 27,23% 28,98% 11,87% 13,72% 9,79% 1,39%,% 29,77% 34,26% 24,91% 18,% 26,16% 1,24% 5,74% 21,33% 23% 8,80% 9,59% 9,06% 1,04% 11,44% 38,68% 52,60% 18,85% 16,95% 24,54% -1,06% 12,89% 34,41% 41,68% 14,48% 12,94% 14,73% 3,% 13,11% 48,% 34,45% 22,24% 22,04% 23,86% 4,61% 6,69% 28,69%,88% 7,91% 14% 14,31% 0,95% 14,95% 36,28% 24,79% 4,18% - 1,65% 1,78% 2,48%,71% 14,% -0,58% - -1,21% -0,37%,42% 39,71% 36,09% 9,58% - 7,32% 0,60% 7,57% 26,42% 26,70% 8,91% - 8,32% 0,92% 1,86% 21,45% 55,44% 37,37%,66%,45% -0,% -19,16% -2,21% 18,80%,11% 2,14% 3,03% 1,51% 19,89% 66% 62,29%,19% -,70% 0,83% 6,32% 36,89%,45% 7,17% - 1,74% 2,98% 7,14% 14,49% 36,%,13% - 23,% 8,29% 2,% 0,%,19% 19,61% - 16,76% *) Fra til var fondet et fond i fond - som utelukkende investerte i Roburs Europafond. **) Fra til var fondet et fond i fond - som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. ODIN Sverige: 13,1% ODIN Europa: 1% ODIN Europa SMB:,4% ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe ODIN Europa SMB MSCI Europe Small Cap

4 Finner stadig interessante selskaper ODIN ser på korreksjonen i mai og juni som et midlertidig tilbakeslag. Basert på global økonomisk utvikling, selskapenes resultatutsikter og balanser, rentenivå og prisingen av aksjer er ODIN positiv til markedsutviklingen fremover. De siste års børsoppgang har vært særdeles sterk. Vi påpeker at vårt positive fremtidssyn innebærer en mer moderat oppgang enn det vi har sett de siste årene. Vi vil nitidig fortsette å lete etter undervurderte selskaper med gode muligheter for verdistigning. Vi finner enda flere interessante selskaper i dag enn før korreksjonen. Dette er selskaper som vil bidra med en attraktiv verdiutvikling for våre andelseiere i tiden fremover. ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin refl ekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i fl ere typer fi nansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Avkastningsoversikt pr. juni 6 FOND I FOND mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år(p.a.) 5 år (p.a.) år (p.a.) Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 2,14% 8,36% 53,16% 37,19% 24,95% - 17,83% - 1) 3,07% 5,66% 27% 21,36% 2,09% - 1,68% 2,69% 2) 1,97% -8,00% -1,71% 0,83% -14,36% - -16,41% -13,36% 3) 1,77% -,68% -3,06% 0,33% -13,80% - -12,63% -,88% 4) 3,11% -8,45% -1,02% 2,32% -6,28% - -7,90% -6,13% 5) 2)Enskilda Nordic Total Index 3)Fondet sammenlignes med en indeks sammensatt av MSCI Information Technology (60%),MSCI Telecommunication Services (%) og MSCI Media (%) 4) Fondet sammenlignes med en indeks sammensatt av MSCI Information Technology (%),MSCI Telecommunication og MSCI Health Care (%) 5)MSCI Health Care ODIN Templeton Global ,07% -1,06% 9,% 12,84% -0,98% - 1,17% -3,11% 1) ODIN Templeton Global SMB ,78% 0,% 9,87% 16,64% 3,49% - 4,99% 0,88% 2) ODIN Templeton Emerging Markets ,70% -3,00% 19,65% 22,88% 8,79% - 5,% 5,53% 3) ODIN Templeton Japan ,44% -12,% 7,61% 7,45% -11,55% - -11,88% -4,28% 4) ODIN Franklin USA ,01% -9,63% -5,48% 0,83% -9,32% - -5,29% -1,78% 5) ODIN Franklin USA SMB ,% -7,86% 4,16% 7,68% -6,04% - -1,32% 4,78% 6) 1) MSCI All Countries World Free 2) FT All World Medium and Small Companies Index 3) IFC Investable Composite Index 4) MSCI Japan 5) S&P 0 Total Return (månedlig) 6) Russell 0 Total Return RENTEFOND mnd. 12 mnd 3 år(p.a.) 5 år (p.a.) Yield (p.a.) Etableringsdato ODIN Robur Øst-Europa ODIN Robur Miljø ODIN Robur Kommunikasjon ODIN Robur Contura ODIN Robur Medica )Ikke tilgjengelig Etableringsdato ODIN Pengemarked ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon SpareBank 1 Pengemarked Rentefølsomhet 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 0,21% 2,07% 0,32% -0,13% 8% 0, 3,13% 4,90% 1) 0,18% 1,85% 9% 4,48% 2,88% 0,83 5,67% 5,74% 2) -0,08% 0,09% 3,48% 6,00% 3,56% 2,76 5,% 5,95% 3) 0,% 2,05% 2,% - 6% 0,22 2,49% 2,65% 4) ODIN Maritim: 1,9% ODIN Offshore: 19,9% ODIN Eiendom: 7,1% ODIN Maritim MSCI World Marine ODIN Offshore OSX (NOK) ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning

5 I MÅNEDENS TEMA I Logaritmisk skala Nordiske aksjer (NOK) Norsk bankrente Figur 1: Som grafen over viser har det nordiske aksjemarkedet gitt langt bedre avkastning enn en høyrentekonto i en norsk bank. Riktignok svinger verdien i aksjemarkedet langt mer enn bankrenten. Men i motsetning til rentemarkedet som brukes for å oppbevare penger og opprettholde verdien av dem representerer aksjemarkedet den verdiøkningen som skjer i selskapene man investerer i. Og verdiene i selskapene øker jevnt og trutt gjennom stadig økning i selskapenes resultater, som slår ut i stadig stigende andelsverdi i aksjefondene. i% 17,5 1 1,0 7,5 0, ,5 1 1,0 7,5 0,0 - Figur 2: Det nordiske aksjemarkedet har aldri gitt negativ avkastning over ti år. Grafen viser den årlige meravkastning nordiske aksjer har gitt over tiårsperioder. Kun 17 ganger, av 0 mulige, har bankrenten gitt høyere avkastning enn nordiske aksjer. Langsiktig sparing = aksjefond Skal du spare i lang tid, er aksjefond ditt enkleste, billigste og mest lønnsomme alternativ. spare betyr å utsette forbruk, siden du ikke kan kjøpe klær, Å sko, bil eller hytte for pengene dine når du sparer. Og for at du skal få kjøpt mer klær og sko en gang i fremtiden, må du spare på en slik måte at pengene dine faktisk vokser i verdi over tid. Som alle vet så blir penger i madrassen litt mindre verdt hver dag siden prisene på varer og tjenester også stiger litt hver eneste dag. Aksjefond er overlegent for langsiktig sparing Den eneste grunnen til å spare penger er å få avkastning. I så måte er aksjefond ditt beste alternativ for langsiktig sparing. La oss imidlertid slå fast et forhold med en gang: Aksjefond egner seg ikke for kortsiktig spekulasjon. Til det fi nnes det andre investeringsinstrument som egner seg langt bedre. Frem til og med juni 6 har det nordiske aksjemarkedet i gjennomsnitt steget med 13,8 prosent pr år siden juni De norske bankrentene har i gjennomsnitt gitt en årlig avkastning på 8,4 prosent i samme periode. Forskjellen høres kanskje ikke så stor ut, men tusen kroner plassert i det nordiske aksjemarkedet har vokst til hele kroner. Banksparingen har i samme periode bare vokst til kroner en forskjell på intet mindre enn 73 8 kroner. Det svinger på kort sikt Det er ingen tvil om at det er svingninger i aksjemarkedet. Men ser vi på hvilken årlig avkastning nordiske aksjer har gitt over spareperioder på ti år, blir bildet helt annerledes. (Se fi gur 2) I mange korte perioder har aksjemarkedet gitt dårligere avkastning enn bankrenten. Men aksjefond er som sagt ikke det riktige spareinstrumentet for kortsiktig spekulasjon. Aksjefond er designet for langsiktig sparing og kapitaloppbygning. Enkelt og billig Enkelheten i aksjefond ligger i at du, når du selv ønsker, kan tegne (kjøpe) og innløse (selge) andeler i aksjefond nærmest for det beløp du måtte ønske. Fondsforvaltere har plikt til å la deg innløse ved første tilgjengelige kursfastsettelse. Pengene skal være på kontoen din i løpet av tre til fem virkedager. I tillegg er aksjefond en billig måte å investere i aksjemarkedet på. Du betaler kun et årlig forvaltningshonorar, og dermed eier du en andel i en stor og omfattende portefølje av aksjer som er konstruert for å gi deg som andelseier høyest mulig avkastning. Skulle du gjort jobben selv, ville det kostet minst like mye i tillegg til all tid og energi du måtte bruke for å administrere investeringene.

6 Anbefalinger For å være ekstra tydelig når det gjelder hvilke fond vi anbefaler for den jevne fondssparer, bruker vi følgende tommelfingerregel: Skal du ha én spareavtale eller gjøre ett innskudd i ett fond, bør du velge enten ODIN Norden eller ODIN Europa. Årsaken til at vi kun trekker frem to fond, er for å gjøre det enklere å velge aksjefond for langsiktig sparing. Imidlertid fi nnes det en rekke gode argumenter for å eie andeler i fl ere av ODINs aksjefond. Minst tre gode grunner til å velge ODINs aksjefond: ODIN Norden: I ett fond får du samlet noen av våre beste investeringer Du får meget god spredning på pengene og dermed lav risiko, siden det er stor forskjell i bransjestruktur mellom de nordiske landene Fondet er betydelig investert i blant annet industriell shipping og fi sk ODIN Finland: Du får en spennende investering som også favner Øst-Europa Fondet har investert betydelig i mekanisk industri, metaller og bygg- og anlegg Finland har en annerledes bransjestruktur enn Norge og Sverige, og kombinert med f.eks. ODIN Norge og/eller ODIN Sverige, får du god spredning på pengene, og totalt sett lavere risiko ODIN Norge: Fondet er fortsatt lavt priset til tross for sterk oppgang på Oslo Børs Dette er et annerledes Norge-fond, da fondet er svært aktivt sammenlignet med andre norske aksjefond ODIN Norge har investert mye i industriell shipping, offshore og fi sk ODIN Sverige: Du får et fond med mange gode og solide svenske industriselskaper Sverige har svært ulik industristruktur i forhold til Norge og Finland, som sammen med for eksempel ODIN Norge eller ODIN Finland gir god spredning på pengene og totalt sett lavere risiko Fondet har investert mye i selskaper innen metall og bergverksdrift ODIN Europa: Et annerledes europafond, som har full frihet til å investere i de beste europeiske selskapene Fondet er godt tilpasset en solid økonomisk utvikling i Europa i årene fremover Fondet har betydelige investeringer i industriselskaper og underleverandører til europeisk industri ODIN Europa SMB: Fondet investerer i mindre selskaper som massene ennå ikke har oppdaget Fondet investerer i spennende selskaper, uavhengig av oppri nelsesland- og bransje ODIN Europa SMB har høyere forventet avkastning og høyere risiko enn ODIN Europa ODIN Maritim: Fondet har investert i fl ere interessante selskaper som er godt posisjonert for økt global handel og tranport ODIN Maritim investerer i undervurderte selskaper over hele verden Fondet har store investeringer i industriell shipping og kjemikalietransport ODIN Offshore: Et stramt oljemarked fører til økt leting etter sort gull Oljeselskapene er villig til å betale mye for offshoretjenester, selv om oljeprisen skulle bli langt lavere enn i dag Høye priser på offshoretjenester grunnet lite nybygging og lang ventetid på nye rigger ODIN Eiendom: Et svært interessant fond for deg som ønsker eiendomseksponering og mulighet til å selge når du vil Stigende leieinntekter på næringseiendom fører til bedre resultater og høyere kurs på eiendomsselskapene Investerer i eiendomsselskaper i alle nordiske markeder ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 00 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Fax: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Juni 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Det er stor enighet om at oljeprisen skal holde seg høy i overskuelig fremtid. Sammen med

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning Desember 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning En verden full av muligheter Selskapene i ODINs aksjefond har de siste årene blitt mer internasjonale. Økt internasjonal handel bidrar til

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Februar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Det koker i offshore I takt med fallende oljepris har interessen for offshore dabbet av. Nervøsiteten har imidlertid ført til at selskapene

Detaljer

Hugin & Munin. ODIN er en aktiv aksjefondsforvalter. Leter etter hundrelapper på gaten. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. ODIN er en aktiv aksjefondsforvalter. Leter etter hundrelapper på gaten. Markedskommentar ODIN Forvaltning Mai 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Leter etter hundrelapper på gaten Er det mulig å fi nne hundrelappen fra gaten? I så fall, hvorfor er det ingen som plukker dem opp? Som en aktiv

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Oktober 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning På veien i Asia En aksjefondsforvalters jobb består av langt mer enn å sitte foran en skjerm med aksjekurser og regneark, med kalkulatoren i

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Juni 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Fullt trykk i offshore I ODIN har vi hatt sterk tro på offshoresektoren i lang tid, og andelseierne i ODIN Offshore har fått høy avkastning i fl

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Børsene går foran 2009 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene de sammenlignes

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning November 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater preget børsene Resultatfremleggelser og markedenes bedømmelser av disse, preget aksjemarkedene forrige måned. Samtidig

Detaljer

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS:

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: Støttefoiler 30.06.2017 Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: martin.henrichsen@odinfond.no/ 907 55 239 Utviklingen av bokført egenkapital på Oslo Børs Solid, jevn

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceselskapene har falt kraftig i takt med nedturen i verdensøkonomi og en kraftig fallende oljepris. Vi

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning November 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Foto: ODIN Forvaltning Jakter på og høster av megatrendene Verden står overfor en megatrend med en aldrende befolkning. Kunnskap om konsekvensene

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler,

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Utfordrende aksjemarkeder Børsåret 2008 har så langt vekslet mellom perioder preget av frykt og usikkerhet etterfulgt av perioder med tro og

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Markedsstøy gir muligheter Selskapenes resultatvekst avtok noe i annet halvår 2007, men verdsettelsen av selskapene er fortsatt moderat, og den

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning September 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater veier tyngst August 2007 kommer til å bli husket for uroligheter på verdens børser. Når det stormer som verst er det

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Oktober 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Spennende muligheter i Øst Med overtakelsen av ODIN Global og ODIN Global SMB kan ODIN investere i undervurderte selskaper verden over. En region

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Makrostyrt aksjemarked Siden 2007 har aksjemarkedet i stor grad vært styrt av det overordnede makrobildet. Det har ikke vært til fordel for

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fremvoksende økonomier drar lasset Verdensøkonomien forventes å komme tilbake til «normal» vekst i løpet av 2010. Nok en gang er det fremvoksende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2010 Hugin & Munin Markedskommentar Forvaltning AS Nordiske verdier i sikte Samlet sett har Norden klart seg bedre enn de fleste øvrige regioner det siste året. Norden har imidlertid blitt hengende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Desember 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS På tide med ODIN Maritim? De globale aksjemarkedene har steget kraftig så langt i år. Shippingaksjene har i liten grad fått være med på

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Mai 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europa på vei mot storformen Økonomiske reformer og restrukturering i industrien har økt europeisk konkurransekraft betydelig. Gode resultater,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Amerikansk storm på børsene Den internasjonale finanskrisen nådde nye høyder i september. Investeringsbanker gikk konkurs, kredittmarkedet

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gjeldsstyrte børser Fokus på europeisk statsgjeld førte til store svingninger på verdens børser i første halvår. Vi tror børsfallet den senere

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden,

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Usikkerhet, men børsene snur først 2008 har gått inn i historiebøkene som et av de dårligste årene noensinne i aksjemarkedet. Ofte legges

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fokus på selskapene I perioder med støy og uro dukker det alltid opp gode investeringsmuligheter. Det byr på muligheter for ODIN som en

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningsspill skaper muligheter Økt fokus på selskapenes resultater fra kvartal til kvartal gir økte svingninger i aksjemarkedet. Jo mer

Detaljer

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011 Truls Haugen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,6 prosent for ODIN Europa SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 22,3 prosent. 2010

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken.

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Februar 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Frihet utenfor esken Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Først og fremst handler det

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningenes marked Aksjemarkedet er et forventningsmarked som beveger seg i forkant av konjunkturomslag. I USA startet kursfallet høsten

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt fest i offshore Oljeselskapene bruker stadig mer penger i jakten på olje og gass. For oljeserviceselskapene betyr det at ordrebøkene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond November 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 % Hittil i år

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Hvem ser bunnen alle speider etter? Januareffekten på børsene ble kortvarig. Etter en kratig oppgang rundt nyttår, falt børsene igjen tilbake

Detaljer

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 35,2 prosent for ODIN Sverige. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp med 36,1 prosent.

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Fotograf Henny Ray Abrams SCANPIX Norge Februar 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Resesjonsfrykt preget børsene Sjelden har vi sett så store daglige svingninger som vi så i januar. Svingningene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mars 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mars 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mars 2011 Kvalitetsselskaper på tilbud Europa er billig, og Europa er bra. I våre øyne er dette er en god kombinasjon. Vi har derfor stor tro på fremtiden for våre

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2006 I Aksjefond

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2006 I Aksjefond 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 26 I Aksjefond JULI 26 I2I Markedskommentar Siden årsskiftet har selskapene levert resultater for første kvartal som var bedre enn markedet hadde

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Tror på videre børsoppgang Vi tror på børsoppgang i 2011, støttet av en fortsatt bedring av verdensøkonomien, god resultatutvikling i bedriftene,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 17,4 prosent for ODIN Global SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Den skjulte kopitrusselen Konkurranse fra billige kopiprodusenter truer lønnsomheten i mange ledende selskaper. Paradoksalt nok er trolig

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer