I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten"

Transkript

1 Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt i de nordiske og europeiske markedene. Siden årsskiftet har selskapene levert resultater for første kvartal som var bedre enn markedet hadde forventet. Korreksjonen i mai og juni endrer ikke vårt syn på utviklingen fremover. Kursfallet bidrar til flere gode kjøpsmuligheter for alle våre fond. ODINs fond har hatt et godt første halvår både relativt og absolutt. Åtte av ni egenforvaltede aksjefond ligger foran sine respektive referanseindekser. Den viktigste driveren for aksjekursene er utviklingen i selskapenes resultater. På kort sikt kan psykologi og nervøsitet føre til fallende kurser. ODIN har imidlertid et langsiktig perspektiv på investeringene, og ser på korreksjoner som gode kjøpsmuligheter. Vi har vært vitne til at kundene stort sett har forholdt seg rolige i den siste korreksjonen. Dette gjør oss som aktive forvaltere i stand til å utnytte kursfallet ved å kjøpe aksjer som vi mener har falt for mye i verdi. Solid resultatutvikling Norske og nordiske selskaper leverte resultater for første kvartal som var henholdsvis fem prosent og åtte prosent bedre enn markedet ventet på forhånd. Resultatveksten siste året viste 36 og 32 prosent økning fra samme periode i fjor. Det viktigste er likevel at selskapenes syn på fremtiden er positivt. Norske og nordiske aksjer har steget de siste årene som følge av sterk resultatutvikling, og første kvartal viser at selskapene fortsetter den gode utviklingen. Verdsettelsen av aksjer i disse markedene er derfor fremdeles moderat målt mot resultatene i selskapene. I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten på Oslo Børs svært høy. Når aksjemarkedene utvikler seg godt over lang tid, henter flere selskaper inn penger i forbindelse med børsnoteringer og gjennomføring av oppkjøp. I begynnelsen av mai var prisingen av norske aksjer mot bokførte verdier i selskapene høyere enn på lenge. Etter et fall på Oslo Børs med prosent, har aksjer blitt billigere mot bokførte verdier. Prisingen mot bokførte verdier er i dag innenfor det en kan se på som et normalnivå. Med fortsatt solid resultatutvikling vil de bokførte verdiene i selskapene vokse, noe som gjør oss komfortable med prisingen av norske aksjer. Ettersom resultatutviklingen har vært sterk både i Norge og Norden, er det verdt å peke på at prisingen av fondene ODIN Norge og ODIN Norden mot ventede resultater er på attraktive åtte og ni (P/E 7). Dette er godt under snittet for markedene som ligger på henholdsvis og 11. To viktige faktorer for Oslo Børs Etter vår mening vil norske aksjer fortsette sin positive utvikling så lenge to viktige forhold er oppfylt: 1) Oljeprisen holder seg høy, og 2) internasjonale børser utvikler seg i positiv retning. I dag er det lite som tyder på at oljeprisen skal svekke seg kraftig eller at internasjonale børser skal falle betydelig. Aksjemarkedet forventer at prisen på olje med levering frem i tid skal holde seg høy, siden fundamentale forhold tilsier et stramt oljemarked i årene fremover. Prisingen av internasjonale børser er meget attraktiv. Vi må tilbake til slutten av 2 for å finne tilsvarende prising av amerikanske og europeiske aksjer som vi ser i dag.

2 Percent 5,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,0 1,5 1,0 Styringsrenter ,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,0 1,5 1,0 Norge USA Eurosonen Sverige ODIN Forvaltning / Kildedata: Reuters EcoWin Frykt for fl ere og kraftigere renteøkninger har lagt en demper på aksjemarkedet siden mai. Imidlertid har de fl este renteøkninger vi har opplevd så langt i år i liten grad overrasket markedet. NOK/Kg Prisutvikling oppdrettslaks Lakseprisen har steget jevnt og trutt så langt i år, som følge av lavt tilbud av laks kombinert med solid etterspørsel. Flere oppdrettsaksjer har vært viktige bidragsytere til avkastningen i ODINs aksjefond. 12 måneders fremtidig PE 5 0 Kilde: Carnegie Research Europa Finland Norge Sverige Solid vekst i selskapsresultatene rettferdiggjør kurs-oppgangen i aksjer. De nordiske og europeiske aksjemarkedene fremstår som like billige i dag som for tre år siden. PE= Aksjekurs i forhold til resultat. 45 ODIN Forvaltning / Kildedata: JCF 5 0 Opptur i oppdrett Gjennom 1. halvår 6 har bidraget fra flere oppdrettsselskaper vært viktig for både ODIN Norge, ODIN Norden og våre to europeiske aksjefond ODIN Europa og ODIN Europa SMB. Lakseselskapenes kursbyks på Oslo Børs i vår kom som resultat av forventninger om økte priser på laks og strukturendringer i fiskeindustrien. Fundamentale tilbuds- og etterspørselsforhold virker i laksemarkedet på samme måte som i andre markeder. Den såkalte biomasseutviklingen er fiskebransjens svar på varelager. Lav vekst i biomassen, og fravær av vekst i fangst av villaks kombinert med solid etterspørsel har lagt forholdene til rette for prisøkninger. ODIN har fortsatt betydelige engasjementer innen fiskesektoren gjennom blant annet Pan Marine Harvest, Cermaq, Lerøy Seafood og noen mindre, men svært interessante fiskeaktører. Ser muligheter innen shipping og offshore Kursutviklingen for våre selskaper innen industriell shipping har ikke vært like sterk som markedet for øvrig. Flere av selskapene innenfor denne bransjen er lavt priset samtidig som de fundamentale forholdene ligger til rette for kursoppgang. Wilh. Wilhelmsen innenfor global logistikk og verdens største gasshippingselskap Bergesen Worldwide Gas er to eksempler på selskaper ODIN tror på fremover. De fundamentale markedsforholdene for transport av gass ligger til rette for fortsatt stigende rater for LNG og LPG. Utbygging av nye gassfelt skjer langt fra konsumentene, noe som betyr lengre distanser og økt transportbehov. Markedet priser Bergesen Worldwide Gas til attraktive syv ganger ventet resultat i 7. Enkeltselskaper innenfor industriell shipping inngår i flere av våre aksjefond. Bransjefondet ODIN Maritim er vårt aksjefond med størst eksponering mot denne typen selskaper. Fondets investeringer er i dag lavere priset enn på lenge, med en betydelig mulighet for verdistigning. Prisen på brent olje har steget fra rundt 60 dollar pr fat ved årsskiftet, til i underkant av 70 dollar pr fat ved halvårsskiftet. Bakgrunnen for dette er ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter olje. Produksjonkapasiteten er begrenset, samtidig som etterspørselen etter olje er høy. Aksjemarkedet tror på en fortsatt høy oljepris på over 60 dollar pr fat i årene fremover. Den høye oljeprisen, sammen med høy lete- og utvinningsaktivitet, danner grunnlag for vår tro på god kursutvikling for boreselskaper og supplytjenester i tiden som kommer. Flere av våre aksjefond er posisjonert innenfor disse segmentene. I bransjefondet ODIN Offshore er eksponeringen mot denne typen selskaper stor. Interessante selskaper i Europa Ved inngangen til 6 pekte ODIN på at resultatforventningene til europeiske aksjer var for lave. I første kvartal leverte hele 86 prosent av europeiske selskaper resultater som var høyere enn, eller lik, forventningene. Resultatveksten siste året viste 26 prosent økning fra samme periode i fjor. Gjennom første halvår har bidraget i ODIN Europa fra store selskaper som for eksempel det nederlandske rekrutteringsselskapet USG People vært meget god. USG People har steget med over 60 prosent hittil i år, og leverte bedre tall enn markedet forventet i første kvartal. Selskapet opplever solid omsetningsvekst og sterk bedring i driftsmarginene. Selskapet forventer fortsatt god resultatvekst i 6. Et arbeidsmarked i bedring kombinert med mer fleksible arbeidsavtaler i Europa åpner for økt bruk av midlertidig arbeidskraft. God avkastning i Boliden Til tross for et nokså sterkt kursfall i mai og juni har det svenske gruveselskapet Boliden steget i nærmere 80 prosent i år som følge av stigende priser på kobber og sink. Blant faktorene som har bidratt til økning i kobberprisen er sterk kinesisk etterspørsel og generelt lave lagre. Kobber leder varme og strøm og brukes blant annet i strømoverføring og rørledninger. Selv om spotprisene på kobber og sink har falt mellom og prosent siden midten av mai, ligger disse metallprisene omtrent dobbelt så høyt som Bolidens egne budsjetter. Selskapet er attraktivt priset og har blitt betydelig billigere etter de siste ukenes kursfall. Etter korreksjonen i mai og juni fremstår mange europeiske selskaper som interessante. Attraktiv verdsettelse av aksjene, lave renter og god resultatvekst hos selskapene i Europa gjør at ODIN fortsatt Avkastning hittil i år: ODIN Norden: 9,2% ODIN Finland:,4% ODIN Norge: 11,4% ODIN Norden VINXBCAP ODIN Finland OMXHC ODIN Norge OSEFX

3 tror på god langsiktig avkastning i våre europeiske aksjefond, ODIN Europa og ODIN Europa SMB. Begge fondene er lavt priset på rundt ni ganger forventet resultat i 7. Snittet i markedet er på tolv. Økt inflasjon kan dempe oppgangen Aksjemarkedene verden over har den siste tiden rettet oppmerksomheten mot noe høyere inflasjonstall enn tidligere antatt i USA. Den 29. juni økte den amerikanske sentralbanken styringsrenten fra 5 til 5,%. I det korte bildet har uro rundt inflasjonsutviklingen bidratt til større svingninger på verdens børser. Ytterligere stigning i råvare- og energipriser kan gi inflasjonsimpulser og renteøkninger utover det som markedet forventer i dag. Til tross for økende oljepris er den globale økonomiske veksten god. Et stramt oljemarked vil over tid kunne svekke den økonomiske veksten. Olje er innsatsfaktor i flere produkter og tjenester, og en vedvarende høy oljepris vil by på utfordringer for flere selskaper og bransjer. Den amerikanske dollaren har svekket seg både mot norske kroner og Euro hittil i år. Dette er over tid nødvendig i lys av USAs underskudd på handelsbalansen og statsbudsjettet. Så lenge in-flasjonsrente,- og valutabevegelser skjer i et avmålt tempo, vil markedsaktørene få tid til å tilpasse seg og effektene bør være lite dramatiske. Attraktiv prising gir grunnlag for solid avkastning Selskapenes økonomiske situasjon er fortsatt god både hjemme og ute. Gjeldsgraden i selskapene er lav og resultatutviklingen er god. For nordiske selskaper er nettogjelden i forhold til egenkapitalen i selskapene under prosent. Styringsrentene i Norge og Europa ligger på 2, prosent. Lave renter og lite gjeld gjør gjeldsbelastningen lettere enn på lenge. Den amerikanske sentralbanken har mye å gå på i form av rentenedsettelser dersom den økonomiske verdensmotoren i USA i fremtiden skulle ha behov for stimulans. Et viktig poeng er at prisingen av selskapene både i Norden og Europa er attraktiv og legger et godt grunnlag for solid avkastning fremover. Aksjer er billige når en måler prisen på selskapene mot resultatene. Dette gjelder både i forhold til historisk gjennomsnitt og ikke minst mot prisingen av aksjer for seks år siden. I forhold til det lave rentenivået i Norden og Europa er aksjer svært attraktivt priset. Vi finner fortsatt billige aksjer innen mange sektorer og har posisjonert oss deretter. Avkastningsoversikt pr. juni 6 Etableringsdato mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år(p.a.) 5 år (p.a.) år (p.a.) Siden etablering (p.a.) AKSJEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki CAP ODIN Norge Oslo Børs Fondsindex (OSEFX) ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa * MSCI Europe ODIN Europa SMB ** MSCI Europe Small Cap ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index 1,68% 9,18% 38,16% 46,08%,81%,61% 17,55% 1,77% 8,% 27,23% 28,98% 11,87% 13,72% 9,79% 1,39%,% 29,77% 34,26% 24,91% 18,% 26,16% 1,24% 5,74% 21,33% 23% 8,80% 9,59% 9,06% 1,04% 11,44% 38,68% 52,60% 18,85% 16,95% 24,54% -1,06% 12,89% 34,41% 41,68% 14,48% 12,94% 14,73% 3,% 13,11% 48,% 34,45% 22,24% 22,04% 23,86% 4,61% 6,69% 28,69%,88% 7,91% 14% 14,31% 0,95% 14,95% 36,28% 24,79% 4,18% - 1,65% 1,78% 2,48%,71% 14,% -0,58% - -1,21% -0,37%,42% 39,71% 36,09% 9,58% - 7,32% 0,60% 7,57% 26,42% 26,70% 8,91% - 8,32% 0,92% 1,86% 21,45% 55,44% 37,37%,66%,45% -0,% -19,16% -2,21% 18,80%,11% 2,14% 3,03% 1,51% 19,89% 66% 62,29%,19% -,70% 0,83% 6,32% 36,89%,45% 7,17% - 1,74% 2,98% 7,14% 14,49% 36,%,13% - 23,% 8,29% 2,% 0,%,19% 19,61% - 16,76% *) Fra til var fondet et fond i fond - som utelukkende investerte i Roburs Europafond. **) Fra til var fondet et fond i fond - som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. ODIN Sverige: 13,1% ODIN Europa: 1% ODIN Europa SMB:,4% ODIN Sverige OMXSB Cap GI ODIN Europa MSCI Europe ODIN Europa SMB MSCI Europe Small Cap

4 Finner stadig interessante selskaper ODIN ser på korreksjonen i mai og juni som et midlertidig tilbakeslag. Basert på global økonomisk utvikling, selskapenes resultatutsikter og balanser, rentenivå og prisingen av aksjer er ODIN positiv til markedsutviklingen fremover. De siste års børsoppgang har vært særdeles sterk. Vi påpeker at vårt positive fremtidssyn innebærer en mer moderat oppgang enn det vi har sett de siste årene. Vi vil nitidig fortsette å lete etter undervurderte selskaper med gode muligheter for verdistigning. Vi finner enda flere interessante selskaper i dag enn før korreksjonen. Dette er selskaper som vil bidra med en attraktiv verdiutvikling for våre andelseiere i tiden fremover. ODIN har i Hugin & Munin gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne Hugin & Munin refl ekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet Hugin & Munin ble utarbeidet. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i fl ere typer fi nansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i Hugin & Munin, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Avkastningsoversikt pr. juni 6 FOND I FOND mnd. Hittil i år 12 mnd 3 år(p.a.) 5 år (p.a.) år (p.a.) Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 2,14% 8,36% 53,16% 37,19% 24,95% - 17,83% - 1) 3,07% 5,66% 27% 21,36% 2,09% - 1,68% 2,69% 2) 1,97% -8,00% -1,71% 0,83% -14,36% - -16,41% -13,36% 3) 1,77% -,68% -3,06% 0,33% -13,80% - -12,63% -,88% 4) 3,11% -8,45% -1,02% 2,32% -6,28% - -7,90% -6,13% 5) 2)Enskilda Nordic Total Index 3)Fondet sammenlignes med en indeks sammensatt av MSCI Information Technology (60%),MSCI Telecommunication Services (%) og MSCI Media (%) 4) Fondet sammenlignes med en indeks sammensatt av MSCI Information Technology (%),MSCI Telecommunication og MSCI Health Care (%) 5)MSCI Health Care ODIN Templeton Global ,07% -1,06% 9,% 12,84% -0,98% - 1,17% -3,11% 1) ODIN Templeton Global SMB ,78% 0,% 9,87% 16,64% 3,49% - 4,99% 0,88% 2) ODIN Templeton Emerging Markets ,70% -3,00% 19,65% 22,88% 8,79% - 5,% 5,53% 3) ODIN Templeton Japan ,44% -12,% 7,61% 7,45% -11,55% - -11,88% -4,28% 4) ODIN Franklin USA ,01% -9,63% -5,48% 0,83% -9,32% - -5,29% -1,78% 5) ODIN Franklin USA SMB ,% -7,86% 4,16% 7,68% -6,04% - -1,32% 4,78% 6) 1) MSCI All Countries World Free 2) FT All World Medium and Small Companies Index 3) IFC Investable Composite Index 4) MSCI Japan 5) S&P 0 Total Return (månedlig) 6) Russell 0 Total Return RENTEFOND mnd. 12 mnd 3 år(p.a.) 5 år (p.a.) Yield (p.a.) Etableringsdato ODIN Robur Øst-Europa ODIN Robur Miljø ODIN Robur Kommunikasjon ODIN Robur Contura ODIN Robur Medica )Ikke tilgjengelig Etableringsdato ODIN Pengemarked ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon SpareBank 1 Pengemarked Rentefølsomhet 1) og 4) Oslo Børs Statsobligasjons indeks 0,(ST1X) 2) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 1 (ST3X) 3) Oslo Børs Statsobligasjons Indeks Durasjon 3 (ST4X) Siden etablering Fond (p.a) Referanse Index (p.a) 0,21% 2,07% 0,32% -0,13% 8% 0, 3,13% 4,90% 1) 0,18% 1,85% 9% 4,48% 2,88% 0,83 5,67% 5,74% 2) -0,08% 0,09% 3,48% 6,00% 3,56% 2,76 5,% 5,95% 3) 0,% 2,05% 2,% - 6% 0,22 2,49% 2,65% 4) ODIN Maritim: 1,9% ODIN Offshore: 19,9% ODIN Eiendom: 7,1% ODIN Maritim MSCI World Marine ODIN Offshore OSX (NOK) ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index Kilde alle grafer: ODIN Forvaltning

5 I MÅNEDENS TEMA I Logaritmisk skala Nordiske aksjer (NOK) Norsk bankrente Figur 1: Som grafen over viser har det nordiske aksjemarkedet gitt langt bedre avkastning enn en høyrentekonto i en norsk bank. Riktignok svinger verdien i aksjemarkedet langt mer enn bankrenten. Men i motsetning til rentemarkedet som brukes for å oppbevare penger og opprettholde verdien av dem representerer aksjemarkedet den verdiøkningen som skjer i selskapene man investerer i. Og verdiene i selskapene øker jevnt og trutt gjennom stadig økning i selskapenes resultater, som slår ut i stadig stigende andelsverdi i aksjefondene. i% 17,5 1 1,0 7,5 0, ,5 1 1,0 7,5 0,0 - Figur 2: Det nordiske aksjemarkedet har aldri gitt negativ avkastning over ti år. Grafen viser den årlige meravkastning nordiske aksjer har gitt over tiårsperioder. Kun 17 ganger, av 0 mulige, har bankrenten gitt høyere avkastning enn nordiske aksjer. Langsiktig sparing = aksjefond Skal du spare i lang tid, er aksjefond ditt enkleste, billigste og mest lønnsomme alternativ. spare betyr å utsette forbruk, siden du ikke kan kjøpe klær, Å sko, bil eller hytte for pengene dine når du sparer. Og for at du skal få kjøpt mer klær og sko en gang i fremtiden, må du spare på en slik måte at pengene dine faktisk vokser i verdi over tid. Som alle vet så blir penger i madrassen litt mindre verdt hver dag siden prisene på varer og tjenester også stiger litt hver eneste dag. Aksjefond er overlegent for langsiktig sparing Den eneste grunnen til å spare penger er å få avkastning. I så måte er aksjefond ditt beste alternativ for langsiktig sparing. La oss imidlertid slå fast et forhold med en gang: Aksjefond egner seg ikke for kortsiktig spekulasjon. Til det fi nnes det andre investeringsinstrument som egner seg langt bedre. Frem til og med juni 6 har det nordiske aksjemarkedet i gjennomsnitt steget med 13,8 prosent pr år siden juni De norske bankrentene har i gjennomsnitt gitt en årlig avkastning på 8,4 prosent i samme periode. Forskjellen høres kanskje ikke så stor ut, men tusen kroner plassert i det nordiske aksjemarkedet har vokst til hele kroner. Banksparingen har i samme periode bare vokst til kroner en forskjell på intet mindre enn 73 8 kroner. Det svinger på kort sikt Det er ingen tvil om at det er svingninger i aksjemarkedet. Men ser vi på hvilken årlig avkastning nordiske aksjer har gitt over spareperioder på ti år, blir bildet helt annerledes. (Se fi gur 2) I mange korte perioder har aksjemarkedet gitt dårligere avkastning enn bankrenten. Men aksjefond er som sagt ikke det riktige spareinstrumentet for kortsiktig spekulasjon. Aksjefond er designet for langsiktig sparing og kapitaloppbygning. Enkelt og billig Enkelheten i aksjefond ligger i at du, når du selv ønsker, kan tegne (kjøpe) og innløse (selge) andeler i aksjefond nærmest for det beløp du måtte ønske. Fondsforvaltere har plikt til å la deg innløse ved første tilgjengelige kursfastsettelse. Pengene skal være på kontoen din i løpet av tre til fem virkedager. I tillegg er aksjefond en billig måte å investere i aksjemarkedet på. Du betaler kun et årlig forvaltningshonorar, og dermed eier du en andel i en stor og omfattende portefølje av aksjer som er konstruert for å gi deg som andelseier høyest mulig avkastning. Skulle du gjort jobben selv, ville det kostet minst like mye i tillegg til all tid og energi du måtte bruke for å administrere investeringene.

6 Anbefalinger For å være ekstra tydelig når det gjelder hvilke fond vi anbefaler for den jevne fondssparer, bruker vi følgende tommelfingerregel: Skal du ha én spareavtale eller gjøre ett innskudd i ett fond, bør du velge enten ODIN Norden eller ODIN Europa. Årsaken til at vi kun trekker frem to fond, er for å gjøre det enklere å velge aksjefond for langsiktig sparing. Imidlertid fi nnes det en rekke gode argumenter for å eie andeler i fl ere av ODINs aksjefond. Minst tre gode grunner til å velge ODINs aksjefond: ODIN Norden: I ett fond får du samlet noen av våre beste investeringer Du får meget god spredning på pengene og dermed lav risiko, siden det er stor forskjell i bransjestruktur mellom de nordiske landene Fondet er betydelig investert i blant annet industriell shipping og fi sk ODIN Finland: Du får en spennende investering som også favner Øst-Europa Fondet har investert betydelig i mekanisk industri, metaller og bygg- og anlegg Finland har en annerledes bransjestruktur enn Norge og Sverige, og kombinert med f.eks. ODIN Norge og/eller ODIN Sverige, får du god spredning på pengene, og totalt sett lavere risiko ODIN Norge: Fondet er fortsatt lavt priset til tross for sterk oppgang på Oslo Børs Dette er et annerledes Norge-fond, da fondet er svært aktivt sammenlignet med andre norske aksjefond ODIN Norge har investert mye i industriell shipping, offshore og fi sk ODIN Sverige: Du får et fond med mange gode og solide svenske industriselskaper Sverige har svært ulik industristruktur i forhold til Norge og Finland, som sammen med for eksempel ODIN Norge eller ODIN Finland gir god spredning på pengene og totalt sett lavere risiko Fondet har investert mye i selskaper innen metall og bergverksdrift ODIN Europa: Et annerledes europafond, som har full frihet til å investere i de beste europeiske selskapene Fondet er godt tilpasset en solid økonomisk utvikling i Europa i årene fremover Fondet har betydelige investeringer i industriselskaper og underleverandører til europeisk industri ODIN Europa SMB: Fondet investerer i mindre selskaper som massene ennå ikke har oppdaget Fondet investerer i spennende selskaper, uavhengig av oppri nelsesland- og bransje ODIN Europa SMB har høyere forventet avkastning og høyere risiko enn ODIN Europa ODIN Maritim: Fondet har investert i fl ere interessante selskaper som er godt posisjonert for økt global handel og tranport ODIN Maritim investerer i undervurderte selskaper over hele verden Fondet har store investeringer i industriell shipping og kjemikalietransport ODIN Offshore: Et stramt oljemarked fører til økt leting etter sort gull Oljeselskapene er villig til å betale mye for offshoretjenester, selv om oljeprisen skulle bli langt lavere enn i dag Høye priser på offshoretjenester grunnet lite nybygging og lang ventetid på nye rigger ODIN Eiendom: Et svært interessant fond for deg som ønsker eiendomseksponering og mulighet til å selge når du vil Stigende leieinntekter på næringseiendom fører til bedre resultater og høyere kurs på eiendomsselskapene Investerer i eiendomsselskaper i alle nordiske markeder ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, 00 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 0122 Oslo Tlf: Fax: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013 Månedsrapport September 2013 Internasjonal oppgang September ble en positiv aksjemåned og verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,3 prosent. Lettelsen over at det ikke ble noen militæraksjon i Syria,

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 Markedsutvikling Verdensindeksen for aksjer endte opp 4,7 % målt i norske kroner, godt hjulpet av at norske kroner falt kraftig i valutamarkedet. For norske investorer

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer