Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker"

Transkript

1 Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Hovudfokuset for årets folkehelsekonferanse er kosthold. Fleire har snakka - og skal snakke mykje godt om det. Eg vil fokusere på folkehelse i stort. Eg brukar ofte å snakke om psykisk helse, men det har forrige innleiar dekt opp på ein ypperleg måte. Eg skal starte med å ta utgangspunkt i meg sjølv. For 11 år sidan vart eg politikar på heiltid. Det er kanskje det minst folkehelsefremmande eg har gjort etter russetida For kva gjer ein politikar - jo: politikaren les sakspapir, sit på møte i styrer, råd og utval, i forhandlingar, i middagar og i bilen på veg til og frå alle desse tinga. Det er sjeldan eller aldri lagt inn pausar til fysisk fostring, men kakepausene er mange. No er eg politikar på deltid. Men det er nesten meir krevjande det. For ein kan alltid gjere meir i politikken, det er alltid ei sak å jobbe meir med. Ei stortingsmelding å lese. Ein telefon å ta. Eit innlegg å skrive. Med jobb, familie, hus og tidvise forsøk på eit sosialt liv, vert folkehelsa utsett både titt og ofte. Politikken gjev meg mykje, men nokre gonger lurar eg på om den neste velferdsreforma burde vere grøne reseptar til alle folkevalde:) Folkehelse handlar ikkje om birkebeineren, sommarkroppen eller rumpeshots på instagram. Folkehelse handlar om korleis vi som politikarar kan leggje til rette for at folk har ei god helse lengst mogleg. Balansen mellom offentlege verkemiddel og respekten for folk sin rett til å leve sine liv som dei vil, er eit evig dilemma. Min påstand er at vi som samfunn har reparert lenge nok! Det er på høg tid fokuset vert snudd, og at verkemiddel og tiltak som betrar helsa til folk gjennom heile livet, vert prioritert opp. Livsstilssjukdommar kostar samfunnet vårt store summar årleg, i form av belastning på helsebudsjetta, sjukemeldingar, uføretrygd, tidleg død. I august i år var eg så heldig å få vere med dei dyktige folkehelsemedarbeidarane i Telemark fylkeskommune på Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim. Her møttes 750 menneske frå heile Norden til temaet sosial ulikhet i velferd og helse. Det var veldig lærerikt og ga både kunnskap og motivasjon til å arbeide vidare med dette viktige og interessante feltet som folkehelse er.

2 Det har vore ei positiv utvikling når det gjeld folkehelse i Norden levealderen aukar og flere oppnår bedre helse gjennom heile livsløpet. Men det er fortsatt store sosiale ulikheter i helse - også i Norge. Hovedbudskapet fra konferansen er at dei her forskjellene aukar. De nordiske landene har ei felles utfordring med å utjevne sosial ulikhet, og vi må omsetje kunnskap til politikk. Det kom fram mange gode eksempler på hva som kan gjerast lokalt og regionalt for å få ei samfunnsutvikling som gir god helse og økt mestring. Det var befriande å høyre det som må vere folkehelsa si popstjerne sir Michael Marmot i Trondheim. Topp kunnskap vart formidla på ein svært tydeleg og engasjert måte. Etter at helseminister Bent Høie hadde snakka til forsamlinga, hadde dei to eit møte med Direktøren for det globale helseprogrammet, Ilona Kickbusch, før Marmot skulle halde si innleiing til oss. Helseminister Høie hadde i si innleiing til konferansen snakka mykje om kor viktig det er å motivere folk til å gå tur! Det var det viktigaste tiltaket han trakk fram for betra folkehelse og auka levealder. Ut å bruke naturen, ut i skog og fjell og mark, eit lavterskeltilbud til ei betre helse. Marmot sitt svar på dette, etter å har vore leiande på fagfeltet i 30 år var like enkelt som det var klart: Detter er vel og bra. Men; It doesn t work! I told the minister, it doesn t work. Kvifor fungerar det ikkje? Er ikkje skog og mark og frisk luft bra for folkehelsa? Det fungerar ikkje fordi vi har sosiale ulikskapar når det kjem til helse, det er sosiale forskjellar på kven som tek den turen i skog og mark. Det å ha ressursar til å ha kontroll over eige liv er ulikt fordelt. Det høyrest enkelt og folkeleg ut å be folk gå ein tur i skog og mark. Problemet er at då har du bomma på den største utfordringa; dei sosiale forskjellane, som det er heilt tvingande nødvendig å gjere noko med. Eg kan gjerne ta ein tur i skog og mark med Bent Høie, problemet er at altfor mange av dei vi ønsker å nå ikkje er på stien opp til Vealøs, Bjørgenuten eller Gaustatoppen. Om du strevar kvar dag for at ungen din skal ha nok mat, reine klede som passar og moglegheit til å delta på fritidsaktivitetar, er det ikkje fem om dagen og 30 minutt fysisk aktivitet som er hovudfokuset ditt. Då greier du ikkje å ta kontroll over eige liv, eiga helse og berre gå den turen. Det er dei samme sosiale forskjellane som gjer at det å kutte skulefrukta, og be folk sende med ungane ein banan eller eit eple, rett og slett ikkje funkar.

3 Sosial utjamning, det å redusere forskjellane i samfunnet, både med tanke på inntekt, levekår og helse er kanskje noko av det som engasjerar meg mest som politikar. Urettferdighet har alltid opprørt meg, og dei sosiale forskjellane vi har er nettopp det, urettferdige. Mange mennesker i Telemark, i Norge, i verden forøvrig, får ikkje realisert sitt potensial som menneske, på grunn av desse forskjellane. Det må vi gjere noko med! Det vil eg gjere noko med! Eit samfunn som ikkje tek folkehelseutfordringane på alvor vert eit dårleg samfunn. Vi veit at det er sosial ulikhet i helse. Men, det har det vore ukorrekt å snakke om. Vi har ei sosial lagdeling i samfunnet, som gir seg utslag i velferdsforskjellar og heilt tydelege målbare helseforskjellar. Utdanningsnivå, inntekt og helsetilstand heng sammen. Forekomst av risikofaktorar som røyking, alkoholmisbruk, fedme, livsstilsproblem har ei sosial slagside. Det må vi forholde oss til. Det er vår fordømte plikt som politikarar, som samfunn. Foreldre sin utdanningsbakgrunn har veldig stor sammenheng med sjanse for gjennomføring. Fleire tek meir utdanning i dag, men forskjellane består. Vi har såkalla full barnehagedekning, men det er fremdeles forskjell i bruk av barnehage etter inntektsbakgrunn. Vi veit at om dei lavast utdanna gruppene hadde hatt samme forekomst av røyking, fedme, stillesitting, alkohol som dei høgast utdanna, så hadde levekårsulikheitene blitt redusert med 94% for menn 59% for kvinner. Dette veit vi! Skal vi utjamne dei sosiale ulikheitene innan helse, og gje befolkninga som heilheit ei betre folkehelse, så må ein tørre å ta ein del politiske tydelege, kanskje upopulære val. Vi forheld oss dagleg til konsekvensane, eller rettare sagt effektane av ting som røykelova, alkohollovgivning, reklameregelverk o.l. Det vert snakka mykje om grøne skattar. Kvifor ikkje snakke om sunne skattar? Tenk om vi kunne brukt avgiftene på røyk, alkohol, sukker og anna på målretta folkehelsetiltak som monnar?

4 Tenk om Norge kunne vere like framtidsretta som Irland, Skottland og Finland har vore, og sette eit årstal for når tobakk skal vere fasa ut? Fordi vi veit kva tobakk gjer med folk si helse, levealder og kva det kostar helsebudsjetta våre? Eg ser gjerne at vi sett 2035 som mål, og så sett vi i verk ulike tiltak for å komme dit. Mellom anna å auke aldersgrensa for kjøp til 20 år for å redusere rekrutteringa. Det vert snakka mykje om aktivitetsplikt om ein skal få stønad gjennom NAV. Kvifor ikkje krav til fysisk aktivitet som er tilpassa den enkelte? Vi veit at fysisk aktivitet og frisk luft har ein positiv innverknad på den psykiske helsa, men vi må gjere meir enn å be folk gå på tur. Kvifor prøver regjeringa å trenere bypakke Grenland, ei pakke som vil gje titusenar av innbyggjarar i Telemark betre gang- og sykkelvegar, universell utforming og kollektivtrafikk. Kvifor skal frivilligheten, som kanskje er den sektoren som har størst positiv påverknad på folkehelsa, få dårlegare kår? Kvifor godtek vi som samfunn at mange elevar i ungdomsskule og vidaregåande skule har så dårleg tilgang på helsesøster, psykolog og andre med sosialfagleg kompetanse? Kvifor er det i dag ei utgift for fylkeskommunen å få ungdom som står i fare for å dette ut av skulen, til å fullføre? Det å falle ut av vgo aleine, korrigert for andre faktorar, aukar sjansen for å bli ung ufør med 20 %. Vi må finansiere opp forebyggjinga! Vise gevinsten for samfunnet! Og gje kommunane og fylka ein bit av denne kvart år. Det er billegare for staten, for samfunnet, for den enkelte! Vi må skape menneskevennlege samfunn, med små forskjellar og stor trivsel. Folkehelse er ikkje det enklaste feltet for ein politikar å bruke tida si på, med tanke på å kunne vise til poltiske resultat og handlekraft. Det er eit arbeid som er vanskeleg å måle, kva resultat fekk ein av dei kronene ein løyvde i fjor? Som Margaret Chan i Verdas helseorganisasjon så treffande sa det: What gets measured gets done.

5 Folkehelsearbeid er først og fremst eit langsiktig arbeid, det er haldningsskapande arbeid og det handlar om å få alle sektorar til å tenke forebygging, og det å skape eit menneskevennleg samfunn for alle. Takk for merksemda!

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Utkantjentene sin stille revolusjon 1

Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Kåre Heggen Det har skjedd omfattande endringar i rekrutteringa til vidaregåande og høgre utdanning dei siste tiåra. Frå tidlegare studiar veit vi at kvinnene no søkjer

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer