RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I SØR-AURDAL KOMMUNE. Bagn barnehage Reinli barnehage Begnadalen barnehage Hedalen barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I SØR-AURDAL KOMMUNE. Bagn barnehage Reinli barnehage Begnadalen barnehage Hedalen barnehage"

Transkript

1 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I SØR-AURDAL KOMMUNE Bagn barnehage Reinli barnehage Begnadalen barnehage Hedalen barnehage

2 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Innledning Formålet med en kommunal rammeplan Styringsverket i barnehagene Foreldreråd Samarbeidsutvalg Presentasjon av de kommunale barnehagene i Sør-Aurdal kommune Bagn barnehage Reinli barnehage Begnadalen barnehage Hedalen barnehage Gjennomgående innhold Periodebestemt innhold Vurderingsarbeid i barnehagen Årsplan for den enkelte barnehage

3 2 Innledning. Rammeplan for barnehagene i Sør-Aurdal kommune er en revidering av den tidligere kommunale rammeplanen. Den forrige planen har nå fungert i tre år, og barnehagene har vært gjennom de tre temaene som rullerer over en treårsperiode. Rammeplan for barnehagene i Sør-Aurdal er omarbeidet og planens funksjon som grunnlag for barnehagenes årsplaner er fremhevet. Barnehagene ønsker å videreføre arbeidet med temaene jord, skog, og natur og kultur. Ved at barnehagene arbeider med felles tema kan de i større grad dra nytte av hverandres ideer og erfaringer. Rammeplan for barnehagene (Q-0903) stiller krav til mål, innhold og kvalitetssikring av barnehagene. Den kommunale rammeplanen konkretiserer hvilken betydning dette får for barnehagedriften i vår kommune. Vi klargjør her våre valg og vektlegging i forhold til innholdet i barnehagen, og hvordan kvalitetskravene blir ivaretatt. Revideringen er gjort av barnehageforum og barnehagekonsulenten. Den reviderte Rammeplan for barnehagene i Sør-Aurdal kommune forelegges Levekårskomtéen som orienteringssak. Sør-Aurdal kommune, 23. august

4 3 Formålet med en kommunal rammeplan. HVORFOR VI HAR EN FELLES RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I SØR-AURDAL: 1. Å sikre at barnehagelovens- og rammeplanens intensjoner ivaretas. 2. Å sikre alle barnehagebarn i kommunen et likeverdig barnehagetilbud. 3. Å gi personalet og samarbeidsutvalgene i barnehagene en forpliktende ramme å arbeide etter. 4. Å lette det årlige planarbeidet i den enkelte barnehage. 3

5 4 Styringsverket i barnehagene. Ny Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagene ble vedtatt av Stortinget i 1995, og trådte i kraft fra 1. januar Rammeplanen er forskrift til loven og fastsetter mål og innhold i barnehagene. For å sikre samarbeidet med barnas heim, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 4.1 Foreldreråd. Sammensetning. Foreldrerådet er sammensatt av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Funksjon. Foreldrerådet skal ifølge barnehageloven fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø. 4.2 Samarbeidsutvalg. Sammensetning. Samarbeidsutvalget er satt sammen av foreldre/foresatte og de ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagene i Reinli, Begnadalen og Hedalen har felles samarbeidsutvalg med skolen. Samarbeidsutvalgene i de kommunale barnehagene i Sør-Aurdal er sammensatt slik: Bagn barnehage: 2 repr. for foreldrerådet i barnehagen 2 repr. for de ansatte 2 repr. for kommunen. Styreren i barnehagen er den ene av representantene fra kommunen. Reinli barnehage, Begnadalen barnehage og Hedalen barnehage: 2 repr. for elevene 1 repr. for undervisningspersonalet 1 repr. for de ansatte ved skolen 2 repr. for de ansatte i barnehagen 2 repr. for foreldrerådet i skolen 2 repr. for foreldrerådet i barnehagen 2 repr. for kommunen. Rektor er den ene av representantene for kommunen. Funksjon. Samarbeidsutvalget skal i følge barnehageloven være et rådgivende, samordnende og kontaktskapende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget får forelagt viktige saker som vedrører driften av barnehagen. Figur 1 på neste side gir et bilde av hvordan styringsverket for barnehagene er bygd opp. 4

6 Figur 1: Oppbygging av styringsverket i barnehagene. FØRSTE NIVÅ Barne og familiedepartementet Styrer barnehagene i Norge gjennom Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen Fylkesmannen Fastsetter formålet og sier hvordan Felles plan for alle barnehager i Norge. Veildederansvar overfor barnehagen skal organiseres. Sier noe om mål, innhold, arbeids- kommune og eier. måter og vurderingsarbeid. ANDRE NIVÅ Sør Aurdal kommune Formanskap Kommunestyre Levekårskomiteen Avdeling for skole og kultur Vedtekter for Tillsyn med Godkjenning Annsvar for barnehagene barnehagene av bygninger tilbud til og uteområder funksjonshemma barn. TREDJE NIVÅ Foreldrerådet Barnehagene Samarbeidsutvalg Foresatte til alle barn i Barna, personale, foresatte Representanter for barnehagen personale, foresatte, eier I SAMARBEID MED Helsevesen Nærmiljø Heimen Barnevern Foreninger Skole P. P. T. 5

7 5 Presentasjon av de kommunale barnehagene i Sør-Aurdal kommune. Det er fire kommunale barnehager i Sør-Aurdal, en i hver skolekrets. Tre av barnehagene er samlokalisert med skolen. De nytter til dels de samme uteområdene og har tilgang til spesialrom ved skolen. 5.1 Bagn barnehage. Bagn barnehage driver i egne lokaler og er egen resultatenhet, med styrer som leder. Barnehagen var ny i 1981 og ligger nær Bagn sentrum. Barnehagen tar imot barn i alderen 2 6 år. Barnehagen har to avdelinger med til sammen 26 plasser (barn under 3 år opptar to plasser.): Oppigar`n: 18 plasser. Nerigar`n: 8 plasser Åpningstiden er fra til Grunnbemanning er på 510,5 % stilling. Åpen hele sommeren i samarbeid med Reinli barnehage. Stengt i jul og påske. 5.2 Reinli barnehage. Reinli barnehage ligger i tilknytning til Reinli skole og har felles uteområde med skolen, og noe felles areal inne. Barnehagen kan bruke spesialrom som gymsalen og sløydsal ved skolen. Barnehagen blir drevet som egen resultatenhet, med styrer som leder. Barnehagen tar i mot barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 18 plasser (barn under 3 år opptar to plasser). Åpningstiden er fra til Grunnbemanningen er på 337,5% stilling. Åpen hele sommeren i samarbeid med Bagn barnehage. Stengt i jul og påske. 6

8 5 Presentasjon av de kommunale barnehagene i Sør-Aurdal kommune. 5.3 Begnadalen barnehage. Begnadalen barnehage driver i lokaler i samme bygg som Begnadalen skole. Barnehagen har mulighet for eget uteområde. Har fellesfunksjoner med skolen og skolefritidsordning for barn fra klasse. Barnehagen blir drevet som egen resultatenhet, med styrer som leder. Barnehagen tar imot barn i alderen 0 6 år. Barnehagen har 26 plasser (barn under 3 år opptar to plasser). Åpningstiden er fra til Grunnbemanning er på 337,5 % stilling. Åpen hele sommeren i samarbeid med Hedalen barnehage. Stengt i jul og påske. 5.4 Hedalen barnehage. Hedalen barnehage holder til i lokaler på Hedalen barne- og ungdomsskole. Barnehagen kan bruke gymsalen ved skolen. Drifta er organisert på lik linje med Reinli og Begnadalen. Barnehagen blir drevet som egen resultatenhet med styrer som leder. Barnehagen tar imot barn i alderen 0 6 år. Barnehagen har 26 plasser (barn under 3 år opptar to plasser.) Åpningstiden er fra til Grunnbemanning er på 337,5 % stilling. Åpen hele sommeren i samarbeid med Begnadalen barnehage. Stengt i jul og påske. Samarbeid med skolefritidsordning for klasse. 7

9 6 Gjennomgående innhold. Gjennomgående innhold i barnehagen vil si barnas læring gjennom lek, sosialt samspill og hverdagsaktiviteter. Rammeplan for barnehagen av 1995 vektlegger barnas utvikling av grunnleggende ferdigheter på det sosiale området, og betegner de sosiale ferdighetene som basiskompetanse. Andre barn og voksne blir viktige medspillere for barnet i å lære språk, gjøre seg forstått og forstå. Sosial handlingsdyktighet og kommunikasjonsevne henger uløselig sammen. Barnehagen skal stimulere barnas utvikling av basiskompetanse. Måten lek, sosialt samspill og hverdagsliv ivaretas på i barnehagen utgjør de viktigste forutsetningene for barnas læring og utvikling av ferdigheter. Gjennom lek og samspill i barnehagen stimuleres barnets utvikling av sosiale ferdigheter som: evne til å ta og opprettholde kontakt med andre et positivt selvbilde og positiv holdning til egen læringsevne selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet evne til å kunne ta andres roller, og kunne se en sak fra flere synsvinkler samarbeidsevne, kunne ta hensyn til og vise omsorg for andre et godt muntlig språk kommunikasjonsevne Sosiale ferdigheter en har som mål at barna utvikler mens de går i barnehagen konkretiseres i figur 2 (neste side). Delmåla viser hva som menes med de enkelte ferdighetsmålene. Barna kan vise sosiale ferdigheter på ulike måter. Modellen kan være et hjelpemiddel i stimuleringen av barnas utvikling og vurdering av barnas utvikling av sosiale ferdigheter på ulike områder. Barnets utvikling av et positivt selvbilde er viktig for troen på egen mestringsevne og videre utvikling. Barnehagene vil tilstrebe å gi barna gode utviklingsmuligheter gjennom bruk av ulike arbeidsmetoder, arbeid med tema, hverdagsaktiviteter, tilrettelegging for lek og sosialt samspill. Årsplanen til den enkelte barnehage vil si mer om hvordan dette blir tilrettelagt i barnehagen gjeldende barnehageår. Rammeplanen tydeliggjør de voksnes ansvar for at målene for barnas utvikling av sosiale ferdigheter, språk og kommunikasjonsevne langt på vei nås. Det vil derfor skje en kontinuerlig evaluering av dette i barnehagen. 8

10 Figur 2: Sosiale ferdigheter. 7.0 TA KONTAKT MED ANDRE 7.1 Hilse på hverandre 7.2 Smile til hverandre 7.3 Ha blikkontakt med andre 7.4 Kan snakke med andre 7.5 Kunne spørre om noen vil leke 7.6 Kunne spørre om å få bli med i leken 6.0 VISE OMSORG 6.1 Dele med andre 6.2 Hjelpe hverandre uten å bli oppfordret av voksne 6.3 Ta med andre i leken 6.4 Vise forståelse for andres behov 6.5 Ta parti med den svake, trøste 6.6 Evne til å sette seg inn i det andre føler i for eksempel konfliktsituasjoner 6.7 Være blid og glad mot andre 6.8 Kan være forsiktig med andre 1.0 SELVSTENDIGHET 1.1 Kunne ta ordet i en gruppe 1.2 Løse oppgaver på eget initiativ 1.3 Uttrykke egne meninger 1.4 Mestre grunnleggende ferdigheter 1.5 Tørre å si nei både til andre barn og til voksne 1.6 Vise vilje til å utforske nye ting 1.7 Være stille når andre snakker 1.8 Vise vilje til å forhandle VÅRE MÅL (eks 1.0) OG DELMÅL (eks.1.1) FOR BARNAS UTVIKLING AV SOSIALE FERDIGHETER I BARNEHAGEN SOSIALE FERDIGHETER (BASIS- KOMPETANSE) 2.0 TA HENSYN 2.1 Kunne dele med andre 2.2 Spørre om å få låne 2.3 Snakke etter tur 2.4 Lytte til hva andre har å si 2.5 Vente på tur 2.6 Hjelpe hverandre 2.7 Godta andre sine behov 2.8 Bry seg om hvordan andre har det 5.0 SAMARBEIDE 5.1 Bestemme og bli bestemt over i leken 5.2 Stole på hverandre 5.3 Høre på andres mening 5.4 Komme med egne meninger 5.5 Løse problemer sammen 5.6 Ordne opp i konflikter 5.7 Vise at en er fornøyd med ting andre har funnet på 5.8 Vente på tur 5.9 Tilby seg å hjelpe andre 3.0 OPPRETTHOLDE KONTAKT MED ANDRE 3.1 Vise glede over samvær med andre 3.2 Vise gjensynsglede 3.3 Snakke direkte til hverandre 3.4 Lytte til det andre forteller 3.5 Kunne lekens regeler 3.6 Kunne forhandle 3.7 Kunne holde seg i en situasjon over tid 3.8 Bidra med noe slik at leken fortsetter 3.9 Kunne ta tur 3.10 Kunne vente på tur 4.0 HA ET GODT MUNTLIG SPRÅK 4.1 Kan gjøre seg forstått 4.2 Kan fortelle noe 4.3 Kan bruke språket sitt til å oppnå noe 4.4 Kan bruke språket til å løse problemer 4.5 Forstå hva ord og begreper betyr 4.6 Kan fortelle om ting som har skjedd 4.7 Kan fortelle om ting som skal skje 4.8 Har et tydelig kroppsspråk, mimikk 4.9 Kan forstå andres kroppsspråk Figur 2: Mål og delmål for barnas utvikling av sosiale ferdigheter i barnehagen. 9

11 7 Periodebestemt innhold. I tillegg til arbeid med utvikling av sosiale ferdigheter gjennom lek og sosialt samspill er det fem fagområder som alle barn i norske barnehager skal få erfaring med i løpet av barnehagetida si. De fem fagområdene er: 1. Samfunn, religion og etikk 2. Estetiske fag 3. Språk, tekst og kommunikasjon 4. Natur, miljø og teknikk 5. Fysisk aktivitet og helse Aktiviteten i den enkelte barnehage vil ha sitt utspring i rammeplanens mål for arbeidet med de ulike fagområdene. I vår kommune har vi valgt tre overskrifter, hvor vi mener at hovedinnholdet i barnehagens aktivitetsplaner skal rullere over tre år: 1. året : JORD 2. året : SKOG 3. året: NATUR OG KULTUR Vi ønsker å sikre lokalt særpreg i det periodebestemte innholdet. Næringsgrunnlaget i Sør-Aurdal gjenspeiles i disse overskriftene. Hver barnehage utarbeider årlig aktivitetsplan (årsplan), som dekker alle fagområder og målsettinger i rammeplanen, samtidig som den ivaretar lokalt særpreg og kultur. Arbeid med sosialt samspill vil finne sted også når vi arbeider med ulike fagområder, og fagområder vil inngå i arbeidet med sosialt samspill. Barn lærer ved å gjøre mer enn ved å høre. De fem fagområdene skal ivaretas i barnehagen gjennom arbeidet årets tema. Samtidig skal det legges til rette for at barna gjennom arbeidsmetodene, lek og sosialt samspill utvikler sosiale ferdigheter. Figuren 3 viser hvordan læring gjennom lek og sosialt samspill (gjennomgående innhold) er nært knyttet sammen med arbeidet med barnehagens fem fagområder (periodebestemt innhold). Figur 3: Læring gjennom lek, sosialt samspill og arbeid med de fem fagområdene i barnehagen. (Kilde: Rammeplan for barnehagen) 10

12 8 Vurderingsarbeid i barnehagen Rammeplan for barnehager sier at vurderingsarbeid skal være en del av barnehagens hverdag. Resultatene ligger i følge Rammeplan for barnehagene på to plan: - barnets utbytte av oppholdet i barnehagen - utvikling av barnehagen som institusjon 1) Hva skal vurderes? Kvaliteten på barnehagens pedagogiske innhold Når vi de mål som er satt? Personalets evne til felles innsats for felles mål. Personalets trivsel og kompetanse. Barnas trivsel i barnehagen. Foreldrenes trivsel, og opplevelse av barnehagen utfra brukers behov. 2) Hvem skal vurdere? Hele personalet skal delta i vurderingsarbeidet - personalmøter - observasjon - veiledningssamtaler Barna skal delta i vurderingsarbeidet - intervju av barn - samtaler i barnegruppa Foreldrene skal delta i vurderingsarbeidet - daglig kontakt ved bringing og henting - foreldremøter - foreldresamtaler - spørreskjemaer Samarbeidsutvalget skal delta i vurderingsarbeidet - behandler årsplan 3) Når skal vurdering foregå? Kontinuerlig ved hjelp av observasjon Kontinuerlig ved daglig kontakt mellom personale og foreldre Personalmøter (ca. en gang pr. mnd.) Intervju av barn (en gang i året) Foreldresamtaler (en til to ganger i året) Foreldremøter (en til to ganger i året) Spørreskjema ved årets slutt Gjennom godkjenning av årsplan (samarbeidsutvalget) 4) Hva skal resultatene brukes til? Barnehagen skal få nye ideer å planlegge utfra Utvikle et bedre barnehagetilbud 11

13 9 Årsplan for den enkelte barnehage. Ny barnehagelov og Rammeplan for barnehagene fra stiller store krav til planlegging og evaluering av virksomheten i den enkelte barnehage. Rammeplanen for barnehagene i Sør-Aurdal kommune utgjør den generelle delen i årsplanen til den enkelte barnehage. Rammeplanen gir det generelle grunnlaget. Barnehagenes årsplan skal si noe om: 1. Presentasjon. Barnehagene presenterer i sine årsplaner det som er spesielt for den enkelte barnehage det barnehageåret. 2. Gjennomgående innhold. Årsplanen sier noe om hvordan rammeplanens intensjoner ivaretas. Barnehagen skal tilrettelegge for at barna får gode muligheter for utvikling av sosiale ferdigheter gjennom lek, sosialt samspill og hverdagsaktiviteter. 3. Periodebestemt innhold. Barnehagene konkretiserer i sine årsplaner hvordan barnehagen vil arbeide med årets tema og hvordan de fem fagområdene blir ivaretatt. 4. Vurdering. Barnehagene vurderer kontinuerlig arbeidet og måloppnåelsen i forhold til det periodebestemte og det gjennomgående innholdet. Den enkelte barnehage velger i tillegg ut ett til to områder de vil vurdere spesielt det enkelte barnehageåret og hvilken metode(-r) de vil benytte i vurderingsarbeidet. Dette klargjøres i årsplanen. 12

Foreldrerådet og Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver. Kilde: Lov om barnehage Rammeplan for barnehage (forskrift til barnehageloven)

Foreldrerådet og Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver. Kilde: Lov om barnehage Rammeplan for barnehage (forskrift til barnehageloven) Foreldrerådet og Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver Kilde: Lov om barnehage Rammeplan for barnehage (forskrift til barnehageloven) Lov om barnehager http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-006.html

Detaljer

Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatning av seg selv. (Rammeplanen s. 13)

Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatning av seg selv. (Rammeplanen s. 13) 1 Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne. I barnehagen må alle få oppleve hverdager som er preget

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

Halvtårsplan for Saltkråkan våren 2010, Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet.

Halvtårsplan for Saltkråkan våren 2010, Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Områder vi på Saltkråkan er opptatt av ICDP Aldersinndelte grupper Samlingsstunder på Saltkråkan Temaer for våren 2010 INNLEDNING Vi på Saltkråkan ser frem imot et nytt og

Detaljer

Ask barnehage. Forventninger fra foreldre til barnehage, fra barnehage til foreldre. Et barn. er laget av hundre. Barnet har.

Ask barnehage. Forventninger fra foreldre til barnehage, fra barnehage til foreldre. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. Ask barnehage Forventninger fra foreldre til barnehage, fra barnehage til foreldre Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke

Detaljer

SEPTEMBER 2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE

SEPTEMBER 2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SEPTEMBER 2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE Barnehagen er full av magi, en plass med barneglede i, et sted hvor det settes spor i både liten kropp, og stor. Hvor søledammen kan bli til et kjempestort

Detaljer

årsplan Maribakkane barnehage

årsplan Maribakkane barnehage årsplan Maribakkane barnehage 2015 2016 Innhold 4 5 6 7 8 10 11 KONTAKT OM BARNEHAGEN PEDAGOGISK ARBEID OG VURDERING VÅRT PEDAGOGISKE BLIKK LEK OG LÆRING OVERGANG BARNEHAGE TIL SKOLE ÅRSOVERSIKT 3 Kontakt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Solbakken barnehage Fortunalia 30 7057 Jonsvatnet

Innholdsfortegnelse. Solbakken barnehage Fortunalia 30 7057 Jonsvatnet VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutvalg... 3 4 Opptaksmyndighet... 3 5 Opptakskrets og opptakskriterier... 3 6 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist...

Detaljer

Årsplan 2015-2019 GUNNERSBRÅTAN BARNEHAGE

Årsplan 2015-2019 GUNNERSBRÅTAN BARNEHAGE Årsplan 2015-2019 GUNNERSBRÅTAN BARNEHAGE Gunnersbråtan barnehage er en privat andelsbarnehage på Tranby. Barnehagen åpnet høsten 1994 i naturskjønne omgivelser på en gammel husmannsplass. Barnehagen har

Detaljer

VEDTEKTER VOLL GÅRDSBARNEHAGE AS

VEDTEKTER VOLL GÅRDSBARNEHAGE AS VEDTEKTER VOLL GÅRDSBARNEHAGE AS Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold 3 2 Formål 3 3 Åpningstid og ferie 3 4 Bemanning 3 5 Opptakskriterier 3 6 Opptak/oppsigelse 4 7 Kontingent 4 8 Samarbeidsutval 9 Forsikring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BJERKAKER BARNEHAGE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR BJERKAKER BARNEHAGE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR BJERKAKER BARNEHAGE 2013-2017 INNHOLD Innledning side 3 Presentasjon av barnehagen side 3 Lovverk og planer side 3 Visjon side 4 Grunnleggende verdier og holdninger side 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan 2014/15. for. Amigos barnehage. Montessori Småvenner

Årsplan 2014/15. for. Amigos barnehage. Montessori Småvenner Årsplan 2014/15 for Amigos barnehage Montessori Småvenner Velkommen til Amigos barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT ROMOLSLIA BARNEHAGE KOMMUNALE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

ÅRSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE 2016/2017

ÅRSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE 2016/2017 ÅRSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE 2016/2017 1 Årsplanen gir en oversikt over vår visjon, vårt pedagogisk grunnsyn, årshjul med tradisjoner og noen av de faste aktivitetene våre. Vår VIRKSOMHETSPLAN gir en mer

Detaljer

HAVERSLIA BARNEHAGE. TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012-2013

HAVERSLIA BARNEHAGE. TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012-2013 TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2012-2013 TYNSET BARNEHAGENE består av 3 barnehager: Tronstua, Haverslia

Detaljer

Månedsbrev for november & desember. O` jul med din glede

Månedsbrev for november & desember. O` jul med din glede Månedsbrev for november & desember O` jul med din glede "Når nettene blir lange, og kulda setter inn" Kjære gode foresatte på Munin, vi har hatt en nydelig høstmåned sammen med deres barn. Vi har virkelig

Detaljer

Vedtekter Urtehagen barnehager AS

Vedtekter Urtehagen barnehager AS 1. Formål Vedtekter Urtehagen barnehager AS Formålet til Urtehagen barnehager AS er å drive trygge og pedagogisk gode barnehager med sikte på å bedre barns oppvekstvilkår. Urtehagen barnehager AS skal

Detaljer

Det alle har trodd, Alltid og overalt Har alle muligheter til å være feil! (Paul Valery)

Det alle har trodd, Alltid og overalt Har alle muligheter til å være feil! (Paul Valery) Det alle har trodd, Alltid og overalt Har alle muligheter til å være feil! (Paul Valery) INNLEDNING Bakgrunn Verktøyet Vi vurderer vår barnehage er utarbeidet av barnehagene i Meløy kommune i samarbeid

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Månedsevaluering fra Perlå januar 2011

Månedsevaluering fra Perlå januar 2011 Månedsevaluering fra Perlå januar 2011 Det var en gang tre bjørner som bodde i et koselig lite hus langt inne i skogen Hei hei alle sammen! Nytt år og nye spennende ting som skjer på Perlå Vi vil først

Detaljer

Månedsrap port Kornelius Mars 2016

Månedsrap port Kornelius Mars 2016 Månedsrap port Kornelius Mars 2016 «Hva vi ønsker å se, er barnet på jakt etter kunnskap, ikke kunnskapen på jakt etter barnet» Småforskerne på Kornelius kan, vil og våger 1 2 Prosjektarbeid Vi har nå

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET AUGUST 2015 Hei alle sammen! Da er vi i gang med nytt barnehageår og vi har fått syv nye barn hos oss. Tilvenningen har gått bra men vi har enda noen morgener som er litt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Samarbeidsutvalget for Bolme barnehage får en slik sammensetting:

SAKSFRAMLEGG. Samarbeidsutvalget for Bolme barnehage får en slik sammensetting: SAKSFRAMLEGG Sammensetting av samarbeidsutvalg i barnehager og skole fra høsten 2016 Arkivsaksnr.: 16/299-1 Arkiv: K1-033 Saksbehandler: Gro Magnhild Brønstad Rådmannens innstilling: Samarbeidsutvalg ved

Detaljer

På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats mot mobbing satt i verk av regjeringen, har Stortuva barnehage utarbeidet en mobbeplan.

På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats mot mobbing satt i verk av regjeringen, har Stortuva barnehage utarbeidet en mobbeplan. Innledning: På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats mot mobbing satt i verk av regjeringen, har Stortuva barnehage utarbeidet en mobbeplan. I manifest mot mobbing står det følgende

Detaljer

VELKOMMEN TIL NASSE NØFF 2013/2014

VELKOMMEN TIL NASSE NØFF 2013/2014 VELKOMMEN TIL NASSE NØFF 2013/2014 Vi vil benytte anledningen til å ønske alle velkommen til et nytt og spennende barnehageår! Nasse nøff teamet består av 6 jenter og 6 gutter i alderen 1-3 år. De voksne

Detaljer

Månedsbrev mai Valhaug.

Månedsbrev mai Valhaug. Månedsbrev mai Valhaug. Dette har vi gjort i april: På tur ha vi hatt flokus på hvordan vi skal oppføre oss i trafikken. Sett litt på skilter. Hva betyr de forskjellige skiltene? Alle barna har vært gjennom

Detaljer

GRØNNSTEIN-GLØTT. Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager, Åsvang. avd. Grønnstein September 2015.

GRØNNSTEIN-GLØTT. Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager, Åsvang. avd. Grønnstein September 2015. GRØNNSTEIN-GLØTT Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager, Åsvang. avd. Grønnstein September 2015. Siden sist: Vi har kommet godt i gang med barnehageåret, og det har begynt 9 nye barn på Grønnstein

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig

Detaljer

Vedtekter for Tananger menighetsbarnehage

Vedtekter for Tananger menighetsbarnehage Vedtekter for Tananger menighetsbarnehage INNHOLD 1- Eier 2 Barnehagens formål 3 Barnehagens organer 4 Opptak tilbud - oppsigelse 5 Utleie av lokalene 6 Arealutnyttelse 7 Foreldrebetaling 8 Mat 9 Tilsetting

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE GJELDENDE FRA 01.02. 2016

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE GJELDENDE FRA 01.02. 2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE GJELDENDE FRA 01.02. 2016 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Barnehageloven, Rammeplan m.v. Barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager av 01.01.2006 (med endringer

Detaljer

Trafikkplan for Nesbakken Barnehage

Trafikkplan for Nesbakken Barnehage Trafikkplan for Nesbakken Barnehage HVORFOR ER DET VIKTIG MED TRAFIKKOPPLÆRING I BARNEHAGEN? Barn forholder seg til trafikk fra de er helt små. I de første årene er det foreldrene som må ha hele ansvaret,

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Vedtekter. Bambi familiebarnehage

Vedtekter. Bambi familiebarnehage Vedtekter Bambi familiebarnehage Vedtekter for Bambi familiebarnehage. Eierforhold: Bambi familiebarnehage er en privateid barnehage godkjent for inntil 4 plasser for barn i alderen 1-3 år. Eierform: Eier

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 52%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 52% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 52% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 206,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN / ÅRSPLAN 2014/15

VIRKSOMHETSPLAN / ÅRSPLAN 2014/15 VIRKSOMHETSPLAN / ÅRSPLAN 2014/15 Pedagogisk utvikling / rengakakpedagogikk 1. Trygghet og omsorg 2. Sjølfølelse/sjøltillit 3. Lokal kultur - Vargdalsbekken 4. Lek og læring 5. Personalutvikling 6. Foreldresamarbeid

Detaljer

Barnehagegården HALVÅRSPLAN VINTER/VÅR 2012. Barnehagegården Øvre Killingmo Gård 1930 Aurskog Tlf.: 63 85 10 80 www.barnehagegarden.

Barnehagegården HALVÅRSPLAN VINTER/VÅR 2012. Barnehagegården Øvre Killingmo Gård 1930 Aurskog Tlf.: 63 85 10 80 www.barnehagegarden. HALVÅRSPLAN VINTER/VÅR 2012 Innledning Vår visjon er at det er stort å være liten i og den skal vi hele tiden strekke oss etter. Vi er gode, men skal bli enda bedre. Halvårsplanen er ment som en nærmere

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALVDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR ALVDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR ALVDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Enhver barnehage skal ha vedtekter jfr. Lov om barnehager 7. Vedtektene skal inneholde opplysninger som er av betydning for foreldre/foresattes forhold i barnehagen.

Detaljer

MAUREN PROSJEKTRAPPORT, BASE 3 KRAFT- ENERGI

MAUREN PROSJEKTRAPPORT, BASE 3 KRAFT- ENERGI MAUREN PROSJEKTRAPPORT, BASE 3 KRAFT- ENERGI 2016 BASE 3 TIDSROM: APRIL, MAI, JUNI Hovedmål Barna skal få erfaring med at vi skaper noe sammen gjennom samarbeid og fellesskap. Barna skal få anledning,

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA FOR BARNEHAGER I MELDAL KOMMUNE

KARTLEGGINGSSKJEMA FOR BARNEHAGER I MELDAL KOMMUNE KARTLEGGINGSSKJEMA FOR BARNEHAGER I MELDAL KOMMUNE Til bruk før/ved henvisning til PPT Skjemaet er en hjelp i barnehagens arbeid i forkant av førhenvisningsmøte og eventuelt i førhenvisningsmøte. Ved henvisning

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Brukerundersøkelsen er anonym, og vi ber om at alle svarer slik at resultatet av denne undersøkelsen blir riktig. Dere må levere skjemaet senest.

Brukerundersøkelsen er anonym, og vi ber om at alle svarer slik at resultatet av denne undersøkelsen blir riktig. Dere må levere skjemaet senest. FORSLAG BRUKERUNDERSØKELSE FOR FORELDRE Barnehageåret nærmer seg slutten. Vi vil gjerne høre hva dere foreldre mener om det tilbudet barna får her i barnehagen, og ønsker å bruke deres svar i arbeidet

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

«Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold

«Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold «Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR BARNEHAGER I MELDAL KOMMUNE

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR BARNEHAGER I MELDAL KOMMUNE HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR BARNEHAGER I MELDAL KOMMUNE Til bruk før/ved henvisning til PPT Skjemaet er en hjelp i barnehagens arbeid i forkant av førhenvisningsmøte og eventuelt i førhenvisningsmøte.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VIFO MOGREINA BARNEHAGE GJELDENDE FRA 01.01.2011

VEDTEKTER FOR VIFO MOGREINA BARNEHAGE GJELDENDE FRA 01.01.2011 VEDTEKTER FOR VIFO MOGREINA BARNEHAGE GJELDENDE FRA 01.01.2011 1. VIFO BARNEHAGENES EIERFORHOLD VIFO Mogreina barnehage eies av VIFO Romerike as. VIFO Romerike as eies av VIFO barnehagene as, som igjen

Detaljer

FREMDRIFTSPLAN FOR BJØRNEHIET, AUGUST OG SEPTEMBER 2016

FREMDRIFTSPLAN FOR BJØRNEHIET, AUGUST OG SEPTEMBER 2016 FREMDRIFTSPLAN FOR BJØRNEHIET, AUGUST OG SEPTEMBER 2016 Kjære barn og foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Bjørnestien barnehage. Nå er vi i gang med oppstarten på Bjørnehiet, og nye barn skal

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Søknadsskjema: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizard id=834&ouref=1825

Søknadsskjema: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizard id=834&ouref=1825 GRANE KOMMUNALE BARNEHAGE Ditt barn vokser og vil trenge utfordringer både fysisk og sosialt. Et godt sted å oppleve nettopp dette er i vår barnehage! Søknadsskjema: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizard

Detaljer

Revidering av vedtekter for barnehagene i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Revidering av vedtekter for barnehagene i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/132-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Revidering av vedtekter for barnehagene i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE I henhold til Barnehageloven 7 Rev. 26.03.15 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold... 3 2. Formål... 3 3. Opptak/oppsigelse... 3 3.1. Overordnet målsetting...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Barnehagerapport Antall besvarelser: 34 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

13/1716-3 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

13/1716-3 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 13/1716-3 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE GRØTNES BARNEHAGE - 2012 Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Ansatte Relevant kompetanse 1. Faglig

Detaljer

Vedtekter for Sommerfugl familiebarnehage

Vedtekter for Sommerfugl familiebarnehage Vedtekter for Sommerfugl familiebarnehage Eierforhold Sommerfugl familiebarnehage er en privateid familiebarnehage med 4 plasser for barn i alderen 0-3 år. Barnehagesjefen fører tilsyn og familiebarnehagen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Barnehagerapport Antall besvarelser: 45 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

VEDTEKTER FORJGNWMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FORJGNWMUNALE BARNEHAGER Tl} HORTEN KOMMUNE VEDTEKTER FORJGNWMUNALE BARNEHAGER Kommunestyret Gjeldende fra 01.08.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE BAMBI. (Prestekragen)

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE BAMBI. (Prestekragen) ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE BAMBI (Prestekragen) 1. Generelt om Ytterøy barnehage Denne høsten er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Inntil videre holder vi til i

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Skaun kommune Gjeldende fra 1. august 2016

Vedtekter for barnehagene i Skaun kommune Gjeldende fra 1. august 2016 Vedtekter for barnehagene i Skaun kommune Gjeldende fra 1. august 2016 Vedtatt i kommunestyret 21.06.16 - ESA sak 16/614 1 Eierforhold Barnehagene eies av Skaun kommune. 2 Formål Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Mål: Barna skal få kjennskap til påskens innhold og oppleve en god påskestemning med varierte aktiviteter.

Mål: Barna skal få kjennskap til påskens innhold og oppleve en god påskestemning med varierte aktiviteter. PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL TILBAKEBLIK FRA JANUAR OG FEBRUAR: Disse månedene har vi hatt fokus på forberedelser til vinterlekene og fargefesten. Barna har i samlingen øvd på sangene «OL floka», «ja

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 2016. Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 2016. Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 2016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag 2 Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRESSHOPPA HUMLA BARNEHAGEÅRET 2012/2013

ÅRSPLAN FOR GRESSHOPPA HUMLA BARNEHAGEÅRET 2012/2013 ÅRSPLAN FOR GRESSHOPPA OG HUMLA BARNEHAGEÅRET 2012/2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Tid undring og raushet side 4 Sosial kompetanse side 5 Mål side 5 Fagområdene side 6 Lek side 8 Medbestemmelse

Detaljer

Barnehagen legger en vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet og har utvidet formålsparagraf.

Barnehagen legger en vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet og har utvidet formålsparagraf. Vedtekter for Kattemskogen barnehage 1. Eierforhold og omfang Pinsekirken Heimdal står som eier av Kattemskogen barnehage. Barnehagen skal drives i samsvar med de lover og retningslinjer som gjelder for

Detaljer

REFLEKSJONSBREV MARS TYRIHANS. Fokus: Et læringsmiljø som støtter barnas samarbeidsprosesser

REFLEKSJONSBREV MARS TYRIHANS. Fokus: Et læringsmiljø som støtter barnas samarbeidsprosesser REFLEKSJONSBREV MARS TYRIHANS Fokus: Et læringsmiljø som støtter barnas samarbeidsprosesser INNLEDNING Vi har jobbet videre i smågrupper med fokus på deling av strategier og samarbeid. Vi har også sett

Detaljer

Innholdsfortegnelse side 1. Innledning - praktiske opplysninger side 2. Barnehagens personale - Barnegruppa side 3

Innholdsfortegnelse side 1. Innledning - praktiske opplysninger side 2. Barnehagens personale - Barnegruppa side 3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse side 1 Innledning - praktiske opplysninger side 2 Barnehagens personale - Barnegruppa side 3 Leken Barnehagens satsningsområde side 4 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Bråten barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013. styrer@bbhage.no 23383980

Bråten barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013. styrer@bbhage.no 23383980 Bråten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 styrer@bbhage.no 23383980 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4 Barnehagens mål og satsinger...

Detaljer

1. Forord... 3. 2. Velkommen til nytt barnehageår... 4. 3. Omsorg... 4. 4. Danning... 5. 5. Lek... 5. 6. Læring... 5. 7. Barns medvirkning...

1. Forord... 3. 2. Velkommen til nytt barnehageår... 4. 3. Omsorg... 4. 4. Danning... 5. 5. Lek... 5. 6. Læring... 5. 7. Barns medvirkning... Årsplan 2016-2017 Innhold 1. Forord... 3 2. Velkommen til nytt barnehageår... 4 3. Omsorg... 4 4. Danning... 5 5. Lek... 5 6. Læring... 5 7. Barns medvirkning... 6 8. Inkluderende fellesskap/likestilling...

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Ytre Arna barnehage

Årsplan 2014-2015. Ytre Arna barnehage Årsplan 2014-2015 Ytre Arna barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/6959-12 Knut Olav Dypvik 90405148 07.05.2013

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/6959-12 Knut Olav Dypvik 90405148 07.05.2013 Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Att. Ragnhild Sperstad Lyng Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/6959-12 Knut Olav Dypvik 90405148

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Lesing, skriftlige tekster Trinn: 1.trinn Tidsramme: 1 måned ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Utegruppa Høsten 2010

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Utegruppa Høsten 2010 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Utegruppa Høsten 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Innhold. Saarela Barnehage AS, Bærtua Elveringen 1 9700 Lakselv Tlf 78 46 22 88, fax 78 46 22 89 e-post:

Innhold. Saarela Barnehage AS, Bærtua Elveringen 1 9700 Lakselv Tlf 78 46 22 88, fax 78 46 22 89 e-post: Innhold 1. BARNEHAGENS EIER.... 2 2. LOVHENVISNING... 2 3. FORMÅL... 2 4. OPPTAK.... 2 5. OPPTAK AV BARN.... 2 6. OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRISTER... 3 7. ÅPNINGSTIDER.... 4 8. BETALINGSSATSER... 4

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Film Trinn: 10. trinn Tidsramme: 3-4 uker. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015-2018 Revidert mars 2015 1 Forord Barnehagens formål og verdigrunnlag: Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUFUS BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR RUFUS BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR RUFUS BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter etter Samvirkeloven -besluttet på årsmøtet 11.04.2012 Barnehagevedtekter etter barnehageloven -besluttet av styret. VEDTEKTER FOR RUFUS BARNEHAGE SA I

Detaljer

Tilknytning som forståelse for barns behov. Kjersti Sandnes, psykologspesialist/universitetslektor.

Tilknytning som forståelse for barns behov. Kjersti Sandnes, psykologspesialist/universitetslektor. Tilknytning som forståelse for barns behov Kjersti Sandnes, psykologspesialist/universitetslektor. (Nesten) Alt jeg trenger å vite om det å være foreldre kan uttrykkes med mindre enn 20 ord Alltid: fremstå

Detaljer

Vedtekter for barnehager i Odda kommune Vedtatt i Odda kommunestyrer sak 013/14. 05.03.14

Vedtekter for barnehager i Odda kommune Vedtatt i Odda kommunestyrer sak 013/14. 05.03.14 Vedtekter for barnehager i Odda kommune Vedtatt i Odda kommunestyrer sak 013/14. 05.03.14 1. Formål Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager med tilhørende forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE Innhold: Forord Rutiner for overgang barnehage skole Overgangsrutiner Bleik Montessoriskole Overgangsrutiner Åse montessoriskole Overgangsrutiner Risøyhamn skole Overgangsrutiner

Detaljer

VELKOMMEN TIL MYRA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL MYRA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL MYRA BARNEHAGE Østringsveien 594 2651 Østre Gausdal Tlf: 61 05 50 60 E-post: mona.osteraas@gausdal.kommune.no Myra barnehage har 48 plasser fra 0-6 år. Vi har delt opp i 3 avdelinger; Knotten,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

Lov om barnehager, rammeplan. s. 5. Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5. Faglig og kulturelt ( syv fagområder ).. s. 5

Lov om barnehager, rammeplan. s. 5. Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5. Faglig og kulturelt ( syv fagområder ).. s. 5 1 Innholdsfortegnelse Innledning.. s. 3 Organisasjon. s. 3 Personalet.. s. 4 Foreldre s. 4 Hva styrer oss. s. 5 Lov om barnehager, rammeplan. s. 5 Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5 Faglig og kulturelt

Detaljer

Årsplan for Grei barnehage 2010. Grei barnehage Apalløkkveien, 0956 Oslo Mobil: 98 22 01 70. E-post:

Årsplan for Grei barnehage 2010. Grei barnehage Apalløkkveien, 0956 Oslo Mobil: 98 22 01 70. E-post: Årsplan for Grei barnehage 2010 Grei barnehage Apalløkkveien, 0956 Oslo. E-post: grei.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Kaldbakken/Rødtvet barnehageenhet - innhold og forventninger Godt samarbeid - hva forventer

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Bikkjestykket barnehage

Bikkjestykket barnehage Bikkjestykket barnehage Informasjonsplan «Vi gjør hver dag verdifull» Velkommen Velkommen til oss I Bikkjestykket barnehage. Barnehagen vår ble åpnet i februar 2007. Barnehagen har i alt 69 plasser med

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Handlingsplan for et godt læringsmiljø ved Sandvollan skole

Handlingsplan for et godt læringsmiljø ved Sandvollan skole Handlingsplan for et godt læringsmiljø ved Sandvollan skole Kunnskap: Vi vil ha en skole der elevene tilegner seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, og hvor alle får utvikle sine evner og stimuleres

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

REFLEKSJONSPROTOKOLL. for MARS 2011

REFLEKSJONSPROTOKOLL. for MARS 2011 ÅS KOMMUNE REFLEKSJONSPROTOKOLL for MARS 2011 Sagaskogen barnehage Sagalund / Tusenbein Innledning Sagalund er blant barnehagene som satser på det fysiske miljøet. Miljøet som den tredje pedagog er stått

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Sætra barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Sætra barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Sætra barnehage AS Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR MALM OPPVEKSTSENTER AVD. MALMEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR MALM OPPVEKSTSENTER AVD. MALMEN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR MALM OPPVEKSTSENTER AVD. MALMEN BARNEHAGE UTGANGSPUNKT: LOV OM BARNEHAGER (LOB) 7. Barnehageeierens ansvar Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Detaljer

ENHETSAVTALE FOR BARNEHAGE 2015-2018. Enhet:

ENHETSAVTALE FOR BARNEHAGE 2015-2018. Enhet: TRONDHEIM KOMMUNE Rådmannen ENHETSAVTALE FOR BARNEHAGE 2015-2018 Enhet: Kommunaldirektør: Teamkoordinator: 1 OM AVTALEN 1.1 Avtalens formål og varighet Enhetsavtalen omfatter felles resultatmål og tjenestespesifikke

Detaljer

PLAN FOR MEGAGJENGEN 2015/2016

PLAN FOR MEGAGJENGEN 2015/2016 FAGERSTRAND BARNEHAGE PLAN FOR MEGAGJENGEN 2015/2016 Det siste året i barnehagen har barna et eget pedagogisk opplegg gjennom hele året. Hovedmålet er at barna gjennom ulike aktiviteter i sosialt samspill

Detaljer

3.oktober. Turdag. Turdag. Turdag. Høsttakkefest. Turdag

3.oktober. Turdag. Turdag. Turdag. Høsttakkefest. Turdag 1.oktober 2.oktober 3.oktober 4.oktober 5.oktober Møtedag Vitenfabrikken Vi går kl 09.30 Vi koser oss ute i barnehagen! 8.oktober Planleggingsdag Barnehagen er stengt! 9.oktober Planleggingsdag Barnehagen

Detaljer

Er foreldrene orientert om foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver?

Er foreldrene orientert om foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver? Samarbeidsutvalg. Barnehagelovens 4. Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og har rett til å melde fra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen

Detaljer