Jugendstil og symbolisme i norsk grafikk. Jugendstil and Symbolism in the Graphic Art of Norway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jugendstil og symbolisme i norsk grafikk. Jugendstil and Symbolism in the Graphic Art of Norway"

Transkript

1 Jugendstil og symbolisme i norsk grafikk Jugendstil and Symbolism in the Graphic Art of Norway

2 Innhold / Contents David Aasen Sandved: Innledning / Introduction 5 / 6 Marit Ingeborg Lange: Olaf Lange en norsk symbolist 9 Bakgrunn og utdannelse 10 Tyskland og fargeraderingene 20 I Norge og jubileumsutstillingen Separatutstilling hos Blomqvist i Sluttreplikk 43 The Symbolist Colour Etchings of Olaf Lange 44

3

4 4

5 5 Innledning Jugendstilsenteret viser i perioden 28. mai 28. august 2005: Jugendstil og symbolisme i norsk grafikk Fargeraderinger og malerier av Olaf Lange ( ). Sammen med Edvard Munch og Gerhard Munthe var Olaf Lange Norges fremste billedkunstner som arbeidet i et formspråk nært beslektet med jugendstilen. Olaf Langes var utdannet i Paris og bodde mange år i Dachau ved München. Han ble også den av de norske kunstnerne som ga sterkest uttrykk for en kontinental jugendstil. Typiske tendenser i tiden var at kunstnerne arbeidet mot et mer estetisk, dekorativt uttrykk; mot en ny stil og en sammensmelting mellom kunst og kunstindustri. Selv om Olaf Lange er mest kjent for sin radérkunst, formgav han også tapet- og vevmønster, noe som for første gang vises offentlig på denne utstillingen. I Langes radérkunst ser man også at billedflaten er ornamentalt oppbygget, og ofte med et eksotisk og erotisk tilsnitt. Stoffligheten og den rike materialiteten, som foreksempel med bruken av gull, var også et typisk trekk i mye av kunsten rundt århundreskiftet. I Langes kunst finner man rekke kjente jugendstilmotiver. Sommerfugler, havfruer, sjøplanter og slanke, unge kvinnefigurer er kanskje de mest typiske fellestrekk. Herodias, Salammbô og Dronningen av Saba er alle motiver som gir et uttrykk for tidens dyrking av femme fatale - den aktive og forføreriske kvinne som benyttet sin erotiske tiltrekningskraft som middel. En annen kvinnetype forestilles i Tang. Her blir kvinnesjelen forestilt som skjær i sjøen, som et inaktivt, naturbundet og bølgende ustabilt vesen. Rent formmessig er bildene et svært godt uttrykk for den brytningstiden Olaf Lange levde i hans kunst befinner seg i spenningsfeltet mellom klassisk figurasjon og abstrakt flatemaleri mellom den gamle og den moderne verden, mellom Velázquez og Mondrian. I en norsk sammenheng står Olaf Langes kunst i en særstilling og hans bilder har fremdeles en sterk tiltrekningskraft. Likevel er hans kunst relativt ukjent, noe som er vanskelig å forstå. Lange har aldri fått en slik renessanse som Gustav Klimts kunst, som man kan si har noe av den samme sjarmen. Likevel har Olaf Lange, som en litt dunkel Selvportrett, Olje på lerret. 69,5 x 55,3 cm. kultfigur og som en malernes maler, fått en høy stjerne blant en rekke av dagens figurative kunstmalere. At Lange er mindre kjent kan ha sammenheng med at han hadde en svært begrenset produksjon og at hans kopperplater ble smeltet om under 1. verdenskrig. I sin samtid fikk han en rekke internasjonale priser, men i Norge forble han nok en fremmed blomst og han fikk heller aldri et virkelig gjennombrudd. Man skal heller ikke se bort fra det faktum at alle hans sentrale verk er laget i et beskjedent grafikk-format. Som kunsthistoriestudent fikk jeg eksempelvis kjennskap til Olaf Langes kunst ved at Tang ble projisert opp på et stort lysbildelerret. Det gjorde virkelig et sterkt inntrykk! Men jeg må nok også innrømme at jeg ble noe skuffet over at raderingen i virkeligheten bare var 44 x 49 cm. Olaf Lange selv var nok også klar over denne problemstillingen. Etter 1. verdenskrig arbeidet han spesielt med tempera-maleri og han overførte bl.a. et av sine hovedverk, Tang, fra radering til et stort tempera-maleri. Tausheten omkring Olaf Lange kan nok også ha sammenheng med at det aldri er skrevet en noen lengre, vitenskaplig avhandling om ham. Langes kunst er så å si aldri å finne på auksjonsmarkedet og hans bilder har heller aldri fått en bredere presentasjon i noe bokverk. Derfor er jeg svært glad for å kunne presentere hans sentrale verker i denne katalogen, sammen med en tekst forfattet av en av nestorene blant norske kunsthistorikere og landets fremste ekspert på kunstneren, Marit Ingeborg Lange. Denne katalogen inneholder fotografier av raderinger som i dag finnes i Rogaland Kunstmuseums samling. Olaf Langes kunstverk på vår utstillingen er derimot fra private samlinger. Jugendstilsenteret vil rette en stor takk til svært velvillige utlånere: Knut Uldal, Steffen Uldal, Bjarne Uldal, Bjørn Uldal, Johan Emil Lange og Eva Lange. Jeg vil også rette en spesiell takk til Marit Ingeborg Lange uten hennes samarbeidsvilje og positive innstilling ville det aldri blitt noe av verken utstilling eller katalog. Ålesund 29. april 2005 David Aasen Sandved Kunsthistoriker / Jugendstilsenteret Self-portrait, Oil on canvas x 55.3 cm.

6 6 Introduction The Art Nouveau Centre of Norway is proud to display the exhibition Jugendstil and Symbolism in the Graphic Art of Norway colour etchings and paintings of Olaf Lange ( ). The exhibition may be viewed between 28 May and 28 August Together with Edvard Munch and Gerhard Munthe, Olaf Lange was the foremost exponent of a visual art intimately related to Art Nouveau. Olaf Lange studied in Paris, and for many years he lived in Dachau near Munich. He became the Norwegian artist whose art most clearly expressed a continental style of Art Nouveau. A characteristic tendency in the art of the time was the urge to find a more aesthetic and decorative expression, seeking a new style that entailed a fusion of fine arts and industrial arts. Although Olaf Lange is best known for his etchings, he also designed wallpapers and textiles. Examples of his purely decorative work are for the first time displayed to the public in this exhibition. In his etchings we can clearly see Lange s ornamental organisation of the picture, often with an exotic and erotic touch. His texture and lush sense of material, evident for instance in his use of gold, was typical of much of the art produced at the turn of the 20th century. Many familiar Art Nouveau motifs appear in the art of Olaf Lange: butterflies, sea plants, mermaids and slender young women are perhaps the most prevalent. Herodias, Salammbô and The Queen of Sheba are subjects characteristic of this period s fascination of the femme fatale the seductive woman who actively uses her erotic attraction as a mean to reach a goal. His work Seaweed (Tang) shows another type of woman, a sinuous and ever-changing being who, although inactive and bound by nature, causes troubled waters. Formally, Olaf Lange s images are a fine expression of the transitional period in which he lived; his works exist in the tension between classical figurative painting and two-dimensional abstraction between the old and the modern world, between Velázquez and Mondrian, so to speak. In the context of Norwegian art history, Olaf Lange s work holds an exceptional position and still retains a powerful attraction to this day. Nevertheless his art is relatively unknown, a fact which is difficult to understand. His work has never experienced the renaissance that Gustav Klimt s enjoyed, an artist of similar charm. Instead Olaf Lange is somewhat of a vague cult figure, a painter s painter, who is highly regarded by a number of our contemporary figurative painters. Part of the explanation for his anonymity is that Olaf Lange had a very limited production, and that his copper plates were re-melted during World War I. While he lived, he received several international awards, but in Norway he stood apart and never really achieved a breakthrough. We must also take into consideration that all of his key works are of modest size. While an art history student, I myself became aware of Lange s work when a slide of Seaweed was projected onto the large classroom screen. It made an indelible impression on me! But I must confess my disappointment at later learning in the museum that it only measured 44 x 49 cm. Olaf Lange himself must have been aware of this dilemma. After World War I he worked primarily with tempera, and Seaweed was one of the important etchings he transferred to a large painting. The silence surrounding the art of Olaf Lange may in part be due to the lack of any major scholarly publication on the artist. And we almost never see his work in an auction catalogue, nor have his paintings or graphics received a broad presentation in book form. That is why I am very pleased, indeed, to be able to present his key works in our exhibition catalogue, together with an informative article written by one of Norway s most respected art historians, and our foremost expert on this artist, Marit Ingeborg Lange. This catalogue contains photographs of etchings that are now in the collection of the Rogaland County Museum of Art (Rogaland Kunstmuseum). The Olaf Lange etchings on display in our exhibition, however, are from private collections. The Art Nouveau Centre of Norway wishes to express its gratitude to Knut Uldal, Steffen Uldal, Bjarne Uldal, Bjørn Uldal, Johan Emil Lange and Eva Lange, for lending works from their private collections. I especially wish to thank Marit Ingeborg Lange; without her generous support and cooperation, this exhibition and publication would never have been realized. Ålesund, 29 April 2005 David Aasen Sandved Art historian, Art Nouveau Centre of Norway

7 7 Spiddet på sommerfugler. Fargeradering, prøvetrykk. 28 x 37,3 cm. Women Impaled on Butterflies. Colour etching, artist s proof. 28 x 37.3 cm.

8 8 Mytologisk scene med stjerner og blomster. Akvarell. Signert nede til høyre: Olaf Lange x 48 cm. Mytological scene with stars and flowers. Watercolour. Signed lower right: Olaf Lange x 48 cm.

9 9 Marit Ingeborg Lange OLAF LANGE EN NORSK SYMBOLIST Olaf Lange er alt som faller utenfor norsk kunsthistorie. På en tid da sunnhetsbegrepet tok tak i norsk kunstkritikk og Matisse-elevene etterhvert overtok hegemoniet i den norske kunstverden, ble Langes dekadente og symbolistiske fargeraderinger allerede i sin samtid betraktet som gammeldagse og uaktuelle. Men idag er interessen for europeisk symbolisme og dekadansen som fenomen, stadig økende. Det arrangeres nå symbolist-utstillinger verden over. Et godt eksempel er den nye oppmerksomheten som blir viet den tyske symbolisten Max Klingers ( ) kunst. Etter sin død i 1920 ble han også øyeblikkelig erklært kunstnerisk død. Han har nå gjenoppstått, og det samme er iferd med å skje med Olaf Lange. Når hans stilling i norsk grafikks historie er blitt så beskjeden som den er, skyldes det flere forhold. Hans intellektuelle og forfinede kunst vant liten gjenklang her hjemme, fordi den ble ansett som påvirket av tysk ånd og tysk kunst. Vi kan vel vanskelig forestille oss Langes sensuelle kvinneskikkelser iført Telemarks-bunad. En forbindelse med tysk kunst passet dårlig i en tid hvor den norske kunst nokså ensidig orienterte seg mot Paris. Selv Edvard Munch måtte forsvare seg mot å bli satt i forbindelse med tysk, symbolistisk kunst skjønt den ikke fullt ut kan forståes uten et slikt perspektiv. Mens Langes kunst vant lite gehør i Norge, var det ute i Europa i tiden rundt og etter første verdenskrig en viss interesse for hans teknisk raffinerte raderinger. Men det er også gjennom disse raderingene Olaf Lange forsvarer sin plass i norsk kunsthistorie. De er få i tallet bare ni i alt og de ble alle til før første verdenskrig i årene ca De tilhører altså en kort periode i kunstnerens lange liv. Det skjedde mye i kunsten i tiden rundt århundreskiftet og frem til første verdenskrig. Fin-de-siècles raffinerte kunst ble avløst av modernistiske eksperimenter som ekspresjonismen, fauvismen og kubismen uten at dette påvirket Lange det grann.

10 10 Bakgrunn og utdannelse Olaf Helliesen Lange ble født i Stavanger i 1875, og døde der i Han var sønn av lege Emil Lange ( ) og Marie Helliesen ( ). Han var eneste barn i legens annet ekteskap, og vokste opp i et trygt hjem hvor vi lett kan forestille oss at den ikke helt unge moren viet sin sønn megen oppmerksomhet. Emil Lange var fetter av Christiane Lange Kielland, mor til malerinnen Kitty L. Kielland og forfatteren Alexander L. Kielland. Han var dessuten familiens lege, og en nær omgangsvenn, spesielt i musikalske sammenhenger. Tekstilkunstneren Frida Helliesen Hansen var Olafs kusine. Vi tar vel ikke for meget i når vi kan si at Olaf Lange vokste opp i trygge og stimulerende omgivelser. Etter avlagt latinartium i 1895 ved Kongsgård skole i Stavanger, studerte han ved Universitetet i Kristiania i to år, og avla den såkalte Andeneksamen. Hans interesser gikk imidlertid ikke i akademisk retning, og høsten 1897 dro han til Paris for å utdanne seg som billedkunstner. Her ble han elev ved Akadémie Julian under Toni Robert-Fleury ( ) og Jules Lefebvre ( ), begge kjente Salon-kunstnere i den konservative retning. Men Lange hadde allerede før han dro til Paris beskjeftiget seg med både male- og tegnekunst. En tegning datert 1893, viser Piken og Døden. Vandrende i skogen blir den unge kvinnen grepet fast av Døden, i knokkelmannens skikkelse. Dette er et typisk motiv fra 1890-årene som viser at den unge Lange har fulgt godt med i internasjonal kunstlitteratur. Noen få bevarte akvareller med mytologiske motiver skriver seg også fra denne tidlige tiden, men det er uklart til hvilke formål og når disse ble laget. Imidlertid er to av dem datert til 1893 og Et maleri som viser et kveldslandskap med en kvinne ved en grind, er datert Også det har 1890-årenes elegiske stemning over seg. En viktig forutsetning for at Lange så tidlig ble oppmuntret i sine første forsøk innen billedkunsten, finner vi i hans omgang med slektningene, Kitty L. Kielland og Frida Hansen. I 1897 malte han sammen med Kielland på Vik på Jæren, og han debuterte på Høstutstillingen allerede i 1898 med Sommernatt på Jæren, som motivmessig lå svært nær Kiellands malerier. Frida Hansens dekorative og ornamentale stil en uttalt tendens i tiden skulle også få innflytelse på Langes kunst. Langes interesse for den moderne, dekorative design gjorde at han deltok i noen utlyste konkurranser. I 1901 fikk han 3. premie for et tapetutkast til Vallø tapetfabrikk, hvor Frida Hansen vant 1. premie. Han fikk 1. premie i en frimerkekonkurranse i 1906 for 3-øresmerke med flyvende måker, som imidlertid ikke ble utført. På Høstutstillingen i 1901, viste han tre malerier med titlene Fattigpige, Landskab og Gammel park. Foto av maleriet Dr. Lange, Olaf Langes far. Photo of Dr. Lange, a painting of Olaf Lange s father.

11 11 Piken og Døden. Blyanttegning. Signert nede til venstre: O.L x 14,5 cm. Young Woman and Death. Pencil drawing. Signed lower left: O.L x 14.5 cm.

12 12 Mytologisk scene med stjernestøvspinnerske. Akvarell. Signert oppe til høyre: Olaf Lange ,5 x 25 cm. Mythological scene with the Spinner of Stardust. Watercolour. Signed upper right: Olaf Lange x 25 cm.

13 13 Kvinne ved grind. Olje på lerret. Signert nede til høyre: O.L x 51 cm. Woman at a Gate. Oil on canvas. Signed lower right: O.L x 51 cm.

14 14

15 15 Høsten 1897 dro Lange altså til Paris, og begynte, som nevnt, sin utdannelse som billedkunstner ved Académie Julian. Mange skandinaviske kunstnere søkte seg til undervisningen i akttegning på Académie Julian. Kitty L. Kielland hadde gått der i 1879, og kan nok ha formidlet kontakten til sin unge slektning. estetiske dekadense. Han utga som sitt hovedverk en 17 binds romansyklus med tittelen La décadence latine, hvorved han forstaar den katolske Kirkes Forfald, og som indeholder en uhyggelig pervers Blanding af opstyltet Klerikalisme og frivol Erotomani, Astrologi og Esoterisme. 2 Spesielt Lefebvre ble av betydning for Langes eget kunstsyn og utvikling. Han representerte den konservative retningen som førte tradisjonen fra det andre keiserdømmet videre, hvor den vakre kvinnekroppen var et yndet tema. Léonce Bénédite, konservator ved Luxembourgmuseet i Paris, som selv representerte et konservativt kunstsyn, omtaler ham og hans betydning slik: J. Lefebvre intog för övrigt snart en plats jämte Henner, Canabel, Delaunay og Baudry gjenom sina enstaka figurer eller grupper af nakna kvinnor, och bidrog genom sina aktstudier, fulländade och nobla i teckningen, til bevarandet af denna för franska skolan särskildt kära genre. 1 Undervisningen ved Académie Julian var lagt opp etter et tradisjonelt mønster, hvor akttegning var selve fundamentet. I de fire årene Lange oppholdt seg ved akademiet lærte han seg å beherske fremstillingen av den nakne menneskekroppen spesielt den kvinnelige som ble helt vesentlig for hans senere kunstneriske uttrykk. På denne tiden var kunstoppfatningen i ferd med å endre seg radikalt, og de nye retningene, skjønt så forskjellige de enn var, hadde en uttalt anti-akademisk holdning. Men Lange valgte selv en akademisk forankring. Det ble et skjebnesvangert valg, for tiden løp fort fra ham og hans idealer. Men ennå var det litt tid. I Paris var det særlig symbolistmiljøet, og spesielt slik det artet seg i kretsen rundt Rose + Croix og dens leder Joséphin [Sar] Péladan, som skulle få avgjørende betydning for Langes egen kunstneriske profil. Sar Péladan anså seg som etterkommer av de babylonske konger, derfor tok han navnet Sar, og kledde seg i østerlandske klær. Som stormester i denne Rosenkors-orden arrangerte han kunstutstillinger og teateroppsetninger i mystisk stil, og holdt foredrag blant annet om den Kvinneakt (med ansikt). Blyanttegning. 44 x 63 cm. Female Nude (with face). Pencil drawing. 44 x 63 cm. Kvinneakt (uten ansikt). Blyanttegning. 44 x 61 cm. Female Nude (without face). Pencil drawing. 44 x 61 cm.

16 16 Utkast til dekorativt mønster med praktakeleie. Akvarell. Signert nede til venstre: Olaf L x 53 cm. Design for a decorative pattern with Aquilegia (columbines). Watercolour. Signed lower left: Olaf L x 53 cm.

17 17 Utkast til dekorativt mønster med påfugler og japansk iris. Akvarell. 20 x 28,5 cm. Design for a decorative pattern of peacocks and Japanese irises. Watercolour. 20 x 28.5 cm.

18 18 Hunger (Peruvianske mumier). Radering. 14 x 11,5 cm. Hunger (Peruvian Mummies). Etching. 14 x 11.5 cm. Varieté. Radering. 40 x 36 cm. Varieté. Etching. 40 x 36 cm.

19 19

20 20 Tyskland og fargeraderingene I 1901 flyttet Lange over til München, og i 1903 slo han seg ned i Dachau, 18 km nord-vest for München. Den lille idylliske middelalderbyen forbindes idag utelukkende med nazistenes grusomme konsentrasjonsleir utenfor byen. Men på Langes tid var det en aktiv kunsterkoloni her, dominert av landskapsmalerne Arthur Langhammer, Ludwig Dill og Adolf Hölzel. Motivene de valgte lå gjerne i grenselandet mellom det idylliske og det realistiske, utført i en malerisk, ofte lett abstraherende stil. Dette blir også karakteristisk for Langes malerier, men i de første årene i Tyskland var det arbeidet med fargeraderingene som opptok kunstneren. Vi vet ikke hvor Lange lærte radérkunsten, ei heller hvor raderingene ble trykket. Prosessen er meget arbeids- og tidskrevende selv har han uttalt at det tok ham et år å lage Ropet ( Revolusjon ). Ingen av trykkene er datert på arket, så vi må datere dem etter når de første gang ble utstilt. De to sort-hvite etsningene Hunger ( Peruvianske mumier ) og Varieté ( Cabaret ) kan han allerede ha utført i Paris, men dette vet vi foreløpig ikke. Det er først på Høstutstillingen i 1905 han trer frem med fire fargeraderinger, Herodias, Spiddet på sommerfugler, Havfrue og Salammbô. I tillegg ble det utstilt to eksempler på reproduksjonsgrafikk etter Velázquez Hoffnarren (utsnitt). Vi må regne med at disse raderingene var blitt til i årene Dette var noe helt nytt for det norske publikum, som tross alt hadde vendt seg til Munchs erotisk-symbolistiske motivverden. Lange befinner seg i den samme verden, men formspråket er et helt annet. Mens Munch raskt antydet kroppens hovedformer, er Lange opptatt av å gi en korrekt og detaljert anatomisk fremstilling, med vekt på kroppens volum og en dekorativ linjeføring. Den sterke interessen for disponeringen av flaten er iøynefallende, og det legges stor vekt på trykkets dekorative virkning. Stilistisk sett må forutsetningen søkes i sydtysk Jugendstil, som smeltes sammen med inntrykk og lærdom fra tiden i Paris. I den plastiske oppfatningen av enkeltfiguren kommer slektskapet med Max Klinger ( ) og Franz von Stuck ( ) klart til syne. Motivkretsen viser en forkjærlighet for litterære temaer. Lange var en belest mann, og motivene kan være mytologiske såvel som bibelske, eller hentet fra klassiske verk eller fra tidens symbolistiske, franske litteratur. Forbildene til de klassisk-erotiske kvinneskikkelsene Herodias og Salammbô har han hentet fra Gustave Flauberts ( ) bøker. 3 Herodias var Herodes Antipas niese og hustru. Herodes hadde skilt seg fra sin første hustru for å gifte seg med sin vakre niese. Døperen Johannes hadde holdt en straffetale mot Herodes hvor han beskyldes for blodskam og hor. Den hevngjerrige Herodias fikk sin datter Salome til å danse for den kvinneglade Herodes under et festmåltid, og hennes eggende dans behaget kongen. Hun fikk ønske seg hva hun ville til takk, og ved kvinnelist fikk Herodias datteren til å be om døperen Johannes hode på et fat noe hun som kjent fikk. Det er ikke Salomes dans som her fremstilles, men et nærbilde av den sensuelle og lidenskapelige Herodias, skuende ut mot venstre, som om hun overvåker dansen. Raderingen er delikat utført med grønt som den dominerende farge, med innslag av bladgull i drakten. Etter Velázquez Hoffnarren ( Dvergen Francisco Lezcano ). Radering. 14 x 9 cm. After Velázquez The Dwarf Francisco Lezcano ( El Niño de Vallecas ). Etching. 14 x 9 cm. Herodias. Fargeradering. 19 x 17 cm. Herodias. Colour etching. 19 x 17 cm.

21 21

22 14 22

23 15 23 Fortellingen om prestinnen Salammbô er hentet fra Karthagos historie. Hun var datter av hærføreren Hamilkar Barkas (ca f.kr.), og søster til den store hærføreren Hannibal. Hendelsen er lagt til tiden etter den første puniske krig ( ), og den danske litteraturhistorikeren Per Nykrog setter oss inn i stemningen: En av de vakreste scenene i Salammbô, Flauberts store historiske roman fra det gamle Karthago, er møtet mellom leiesoldaten Mâtho og den skjønne patrisierdatteren Salammbô, gudinnen Tanits prestinne. Etter oppdrag fra sin yppersteprest går Salammbô ved nattetid til Mâthos telt for å prøve å få tilbake Tanits hellige kåpe, som Mâtho hadde røvet. Hun får den og gir til gjengjeld sin jomfruelighet til barbaren, som var besatt av begjær. 4 Langes skildring av Salammbô som hengivent danser med slangen må betraktes som en sammenfatning av det dramatiske hendelsesforløpet. Mot et vakkert ornamentert teppe danser den nakne Salammbô med slangen under den stjerneklare natthimlen. Kunstnerens interesse for den dekorative virkning kommer spesielt godt til syne i dette bildet, hvor bruken av ornamenter utgjør en vesentlig del av både billedvirkningen og forståelsen av innholdet. Det er bevart en vakker akvarell med samme motiv, som må betraktes som et ledd i prosessen til den endelige komposisjon. Hvor mye bakgrunnskunnskap skal man egentlig ha for å forstå Langes kunst? Da kan vi rolig lene oss til hva kritikeren Jappe Nilssen skrev i sin anmeldelse av Olaf Langes utstilling hos Blomqvist i Oslo i 1920: Hans motiver er hovedsakelig allegorier og symbolske fremstillinger av et eller annet, som øiensynlig ligger for høit for mig; ihvertfall skjønner jeg ikke stort av dem... Men som kunstverk, som malerier og raderinger er de gode, og her kan jeg følge med. Salammbô. Fargeradering. 27 x 25 cm. Salammbô. Colour etching. 27 x 25 cm. Salammbô. Akvarell. 14 x 15,5 cm. Salammbô. Watercolour. 14 x 15.5 cm.

24 24 I det dystre Spiddet på sommerfugler ser vi kvinner liggende korsfestet på sommerfuglvinger. Sommerfuglen, med sitt vakkert flagrende, men korte livsløp, er et symbol på ungdommens og livets flyktighet og forgjengelighet. Her er han på linje med tidens pessimistiske kvinnesyn, som han delte med Edvard Munch, August Strindberg og filosofen Friedrich Nietzsche. Kvinnen var ikke bare en deilig skapning, men et kjønnsbevisst rovdyr som både tiltrakk og frastøtte. Havfrue har et humoristisk tilsnitt. Velfrisert sitter havfruen på en sten som om det skulle være i en komfortabel stol i hennes egen borgerlige salong, og byr seg frem for noen fisker som stimer forbi. Vi kan vel trygt si at kvinnekjønnet her blir fremstilt som et temmelig vulgært vesen, der hun sitter i akvariet til beskuelse for vellystige forbipasserende. Spiddet på sommerfugler. Fargeradering. 27,5 x 37 cm. Women Impaled on Butterflies. Colour etching x 37 cm. Havfrue. Fargeradering. 23,8 x 23,5 cm. Mermaid. Colour etching x 23.5 cm.

25

26 26 På Høstutstillingen i 1906 viste han to nye raderinger, Urvasi og Dronningen av Saba. De sensuelle kvinneskikkelsene er sett mot en dyp, blå nattlig bakgrunn med en utstrakt bruk av bladgull i ornamenter og stjernehimmel. Kvinneskikkelsene er hentet fra Det gamle Testamentet og klassisk indisk diktning. Dronningen av Saba blir med pomp og prakt båret av sine tjenere til et nattlig møte med kong Salomo i Jerusalem. Mon tro om ikke Lange nok en gang har hentet sin inspirasjon fra Flaubert. I Den hellige Antonius fristelser (1874) maner djevelen frem for den fromme eremitten de syv dødssynder, hvor også dronningen av Saba dukker opp og lover ham vellyst og luksus. Urvasi, en himmelsk nymfe, viser seg naken på en sky i natthimmelen for den unge kongen, Pururavas, som hun hadde et erotisk forhold til. Forbindelsen mellom den jordiske kongen og den vakre, himmelske nymfen førte til vanskeligheter men det endte godt! Urvasi er en skikkelse fra et skuespill av den legendariske indiske dikteren Kalidasa, som antagelig levet på 400-tallet e.kr. 5 Kalidasas mest berømte diktverk er Sakuntala, som man regner er bevart i sin opprinnelige form. Kalidasas diktverk ble oversatt til europeiske språk på 1800-tallet, og Sakuntala vakte begeistring hos en dikter som Goethe og mange flere med ham. Det var stor interesse for den klassiske, indiske diktningen i Europa utover 1800-årene, og Olaf Lange var ikke den eneste som lot seg inspirere av de erotisk ladede eventyrene fra fjern fortid. For eksempel laget den tyske symbolisten Max Klinger i 1870-årene elegante tegninger, inspirert av Sakuntala. I Urvasi og Dronningen av Saba har Lange øket formatet noe i forhold til de tidligere raderingene. Mot sin mørke bakgrunn og med den dekorative bruk av bladgull, fremstår de som smykkeskrin med et hemmelighetsfullt innhold.

27 27 Dronningen av Saba. Fargeradering. 31,5 x 41 cm. The Queen of Sheba. Colour etching x 41 cm.

28

29 29 Urvasi. Fargeradering. 66,5 x 95,5 cm. Urvashi. Colour etching x 95.5 cm.

30 30 Olaf Langes selvportrett er signert 1906, altså på den tid han arbeidet med sine fargeraderinger. Lyset kommer inn fra siden, og legger halve ansiktet i skygge. Kunstneren fremstår som en arrogant, selvbevisst ung mann. I bakgrunnen ser vi et japansk tresnitt, og Lange var, som de fleste av tidens symbolister, opptatt av japansk kunst. Her fant de et forbilde for bruk av forfinede, dekorative detaljer. Men et særtrekk ved Langes kunst er at han forenet de dekorative elementene med en plastisk, nærmest skulptural oppfatning av enkeltfiguren. Maleren og kritikeren Karl Konow ga en slående karakteristikk av Olaf Lange i en anmeldelse i Morgenposten i 1920: Som privat personlighed er hr. Lange en steil, tilknappet, aristokratisk intelligens, skjønhedsdyrker og beundrer af de gode baade i den moderne og gamle kunst. Han foragter kritik og hader den moderne reklame og humbug. Han vil sikkert foragte mig naar han læser dette. Hele kritikken er gjengitt på s. 40. I de neste årene arbeidet Lange videre med de nye fargeraderingene Tang, Ropet og Martyr. De lar seg ikke nøyaktig datere, men ble til i årene frem til ca De tre siste raderingene er de mest ambisiøse i hans produksjon, både ved sin størrelse og komplekse komposisjon. Tang er vel hans mest kjente og oftest reproduserte radering. Vi befinner oss i en tid i europeisk kunst hvor kvinnen med forkjærlighet fremstilles i dyreham. Vi finner henne som tiger, sfinx, slange, fisk eller rovfugl, forførende men farlig. Olaf Lange fremstilte henne imidlertid ikke utelukkende som en destruktiv kraft, men også som martyr eller offer for sine drifter. I Tang kan vi ane denne dobbeltheten, der de fastgrodde tangkvinnene synes bundet til sin egen sensualitet. Uten å kunne komme av flekken, kan de bare vaie i strømmen. Men vakre som de er, får de skip til å gå til bunns. Kvinnen blir ikke her først og fremst fremstilt som en aggressiv forførerske, men som et vegeterende seksualobjekt. Hun får bokstavelig talt ikke hodet over vannet. Bildets slående virkning ligger nettopp i kontrasten mellom den påfallende realistiske fremstillingen av kvinnekroppene, og deres plassering i en symbolsk underverden. Olav Lange overførte motivet fra et av sine hovedverk, Tang, fra radering til temperamaleri. Fotografiet er fra utstillingen på Blomqvist, september Maleriets eier er i dag ukjent. Olav Lange painted Seaweed in tempera based on his major etching of the same title. Photographed at his exhibition at Blomqvist Gallery, Oslo, September Today the owner is unknown.

31 31 Tang. Fargeradering. 44 x 49 cm. Seaweed. Colour etching. 44 x 49 cm.

32 32

33 33 I Martyr er budskapet tydeligere. Den kvinnelige helgenen Julia bringes til korset av kraftige, brutalt utseende menn. Her behandler Lange et motiv som den populære tyske maleren Gabriel Max ( ) tidligere hadde tatt opp. Men den symbolistiske oppfatningen av motivet, den strenge komposisjon og den delikate, dekorative behandlingen av billedrommet, er typisk for Lange. Ropet eller Revolusjon som det også ble kalt, er det største og mest figurrike av Langes raderinger. I motsetning til hans tidligere bilder, har Ropet et politisk innhold. Lange har fortalt at han tenkte på den russiske revolusjonen i 1905 Den blodige søndag 22. januar hvor folkemassene, ledet av presten Georgij Gapon, gikk mot Vinterpalasset i St. Petersburg. Folkemengden, samlet under broen som er i ferd med å bryte sammen, ser opp mot de røde faner og den gyldne himmelen hvor en krigs- eller seiersgudinne kommer til syne. Lange var en aristokratisk og antiautoritær person, slik at vi ikke kan legge noe spesielt partipolitisk syn inn i bildet. I mange år var Lange også korrespondent fra Tyskland for norske og svenske aviser, og han forstod meget tidlig hva Hitlers politikk ville føre til. I så måte hadde han en klar anti-nazistisk holdning. Men han likte hverken bolsjeviker eller amerikanere Olaf Lange mottok flere internasjonale priser for sine fargeraderinger, hvor nok æresmedaljen i Panama-Pacific international exposition i San Francisco 1915, henger høyest. Edvard Munch vant her gullmedaljen. Martyr. Fargeradering. 70,5 x 76,5 cm. Martyr. Colour etching x 76.5 cm.

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr Separatutstillinger 2016 Galleri Skallum (januar) 2014 Rikshospitalet Oslo 2014 Galleri Skallum, Stabekk 2012 Bekkestua Eldresenter, Bærum 2012 Palma, Skøyen 2007 Jeppe, Oslo 2006 Etta Place, Oslo mobil

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Edvard Munch: «Daniel Jacobson», 1908-09 (c) Munch-museet/ Munch-Ellingsen Gruppen/ BONO 2010. 22. januar - 18. april 2010

Edvard Munch: «Daniel Jacobson», 1908-09 (c) Munch-museet/ Munch-Ellingsen Gruppen/ BONO 2010. 22. januar - 18. april 2010 Edvard Munch: «Daniel Jacobson», 1908-09 22. januar - 18. april 2010 dvard Munch står i dag som den sterkeste eksponent for det nordiske bidrag til modernismen og er den mest fremtredende nordiske kunstneren

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Ragnar Hartvig & Nina Ruud

Ragnar Hartvig & Nina Ruud Oslo N 4 2013 Mia GjerdruM HelGesen billedkunstner og designer Kunsten å berøre Det er den psykiske stemningen i øyeblikkene Helgesen ønsker å utforske med sine bilder. Øyeblikkene blir frosset i kunstverket,

Detaljer

Del 1 Født under Hitler og oppvokst under Stalin... 15

Del 1 Født under Hitler og oppvokst under Stalin... 15 Jeg former.book Page 5 Thursday, May 10, 2007 11:51 AM Innhold Kapittel 1 Innledning en strategisk refleksjon............................ 11 Mellom fascinasjon og uforståelighet..................................

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Olav Mosebekk 100 år

Olav Mosebekk 100 år Olav Mosebekk 100 år Mor og barn Kongsberg Rådhus 11. oktober 21. oktober 2010 Olav Mosebekk 100 år Formidlingsprogram KJÆRE ALLE LÆRERE! I år er det 100 år siden Olav Mosebekk ble født i Kongsberg. Kongsberg

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Visuelle virkemidler. Motiv Hva er gjengitt? Hva er det vi ser? Er motivet realistisk gjengitt? Stilisert? Abstrakt?

Visuelle virkemidler. Motiv Hva er gjengitt? Hva er det vi ser? Er motivet realistisk gjengitt? Stilisert? Abstrakt? Visuelle virkemidler Det visuelle er det som oppfattes av synssansen. Visuelle virkemidler er det som brukes for å skape et bestemt uttrykk. Visuelle virkemidler anvendes i alle former for bildekomposisjoner:

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

kr 50 Skandinavisk Rendezvous

kr 50 Skandinavisk Rendezvous kr 50 Skandinavisk Rendezvous Velkommen til åpning av utstillingen Skandinavisk Rendezvous Lørdag den 15. september kl. 12 1 svensk + 1 dansk + 2 norske kunstnere 4 meget forskjellige uttrykksformer 28

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT Bygdøy allé 33B 0262 Oslo, NORWAY STUDIO: Bygdøy allé 7 lillhollstedt@gmail.com +47-911 98 835 www.minportfolio.no facebook.com/minportfolio Når

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir KORSET OG En bok om symboler SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvem er vi? Tro, håp og kjærlighet Startet det hele med en fisk?

Detaljer

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og...

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Kometen Shoemaker-Levi 1000 ganger mer komet-nedslag uten Saturn og Jupiter Jupiter Jorda

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Gulden. kunstverk. separatutstilling, maleri. 9. september. 1. oktober JAN ERIK WILLGOHS

Gulden. kunstverk. separatutstilling, maleri. 9. september. 1. oktober JAN ERIK WILLGOHS Gulden kunstverk separatutstilling, maleri 9. september - 1. oktober 2017 JAN ERIK WILLGOHS I Willgohs' malerier er modernistenes arbeid med formen deres vilje til å gjøre maleriet til en egen sansbar

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger TRASTAD SAMLINGER MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART Outsider Art Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger «Folk flest tror å mene at kreativt talent må være forankret i en logisk, intellektuell

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

To av kunstprosjektene skal vi si litt mer om. Det ene er Wenche Gulbransens Mangelfullt selvportrett.

To av kunstprosjektene skal vi si litt mer om. Det ene er Wenche Gulbransens Mangelfullt selvportrett. KUNSTEN PÅ TEGLVERKET. Teglverket skole har i 2015 fått en rekke store kunstprosjekt i regi av Oslo Kommunes kulturavdeling. De integrerte kunstverkene og kunstnerne som har laget dem, kan lærere og elever

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

Utstilling i Hong Kong Maleglede i Trollhättan

Utstilling i Hong Kong Maleglede i Trollhättan DECOR NO 2 DEKORMALING GLASS M A G A S I N E T 2010 MØNSTER PORSELEN AKVARELLMALING AKRYLMALING KERAMIKK Utstilling i Hong Kong Maleglede i Trollhättan Irsk glasskunst DECOR-Magasinet 02-2010 1 Natalie

Detaljer

Silvia Papas Rapport fra 2013

Silvia Papas Rapport fra 2013 Silvia Papas Rapport fra 2013 Galleri Pingvin - etablert 1985 - Salg av kunst - Utleie av lokaler for events - Kunstinvesterings-rådgivning - Seminarer om kunst som investerings-objekt - Dekorasjon av

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal Hva jobber Spire med? Spire arrangerer årlige kampanjer som setter fokus og jobber politisk med sentrale temaer innenfor Spires hovedfokusområder. Høsten 2011 het kampanjen Monsanto ut av oljefondet. Våren

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Aksel Waldemar Johannessen og hans kunstverks underlige skjebne

Aksel Waldemar Johannessen og hans kunstverks underlige skjebne Øivind Larsen Aksel Waldemar Johannessen og hans kunstverks underlige skjebne Michael 2017; 14: 246 52. Maleren Aksel Waldemar Johannessen (1880 1922) arbeidet i Kristiania på begynnelsen av 1900-tallet.

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva.

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva. Katalog høst 2015 Lyslykter i porselen Alle priser i NOK inkl. mva. Store: Medium: Små: Høyde ca. 15 cm, pris: kr. 975,Par kr. 1750,Høyde ca. 10 cm, pris: kr. 600,Høyde ca. 8 cm, pris: kr. 500,- Alle Lisas

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold Pierre Lemaitre ALEX Oversatt av Christina Revold Om forfatteren: Pierre Lemaitre, født 1956 I Paris. Han har i mange år undervist i litteratur før han viet sin tid til å skrive skuespill og romaner. ALEX

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO)

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) SOLUM BOKVENNEN 2017 Den som ikke mestrer livet sitt mens han lever, trenger den ene hånden for å holde fortvilelsen over sin skjebne

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Hermann Hesse EVENTYR. Oversettelse og innledning ved Petter Mejlænder

Hermann Hesse EVENTYR. Oversettelse og innledning ved Petter Mejlænder EVENTYR Hermann Hesse EVENTYR Oversettelse og innledning ved Petter Mejlænder SOLUM FORLAG OSLO 2000 SOLUM FORLAG A.S, OSLO 2000 FØRSTE GANG UTGITT PÅ NORSK 1979 OMSLAGSDESIGN: KRASIS, MARKER PRINTED

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest?

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Pierre Bayard Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Oversatt av Christine Amadou Oversetteren er medlem i Norsk Oversetterforening Originalens tittel: Comment parler des livres que l on n a pas lus?

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer