Hva er merkostnaden ved feilfri bygging?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er merkostnaden ved feilfri bygging?"

Transkript

1 Hva er merkostnaden ved feilfri bygging? Kursdagene - NTNU, 6. januar 2009 Thorbjørn Ingvaldsen, 1

2 Disposisjon ( Hva vet vi om feil, hhv. feilfri bygging?) 1. Omfanget av feil og skader 2. Kildene for feil og skader ( Ansvaret for ) 3. Årsakene til feil og skader (1) 4. Årsakene til feil og skader (2) 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet (!) 6. Hva er merkostnadene for feilfri bygging? 7. Hva er de budsjettmessige forutsetningene for feilfri bygging? 8. Strategier for å oppnå feilfri bygging 9. - men først litt om begreper og definisjoner 2

3 Grunnlag for mitt innlegg begreper og definisjoner 3

4 begreper og definisjoner Feilfrihet Kostnadseffektivitet Feilfritt bygg: Et bygg som (etter å ha blitt tatt i bruk) og viser seg å funksjonere fullt ut i overensstemmelse med lovens generelle, og kontraktens spesielle, krav til den aktuelle typen bygg i den normerte/avtalte levetiden og med forutsatt vedlikehold. Feilfri byggeprosess: En byggeprosess som leder til feilfrie bygg Kostnadseffektiv byggeprosess: En byggeprosess som leder til feilfrie bygg samtidig som ressursbruken ikke overskrider et prosjektbudsjett som er basert på et marked i balanse. - Problemstillinger: Er det i kalkylen/budsjettet tatt med ekstra kostnader (avsetninger) for å oppnå feilfrihet? Er prosjektet kostnadseffektivt, dvs. bidrar det til å sikre aktørens langsiktige konkurransekraft? 4

5 Terminologi og definisjoner begreper og definisjoner (?) Feilfrihet/Kvalitet (engelsk: Quality) Avvik (engelsk: Non-conformity) Svikt (engelsk: Non-conformity with negative impact on the building) Mangel (engelsk: Non-conformity with reference to sales documents) Byggfeil (engelsk: Building defect) Byggskader (engelsk: Building failures) Prosessforårsakede, dvs. aktørforårsakede, byggskader (engelsk: Process induced, ie. actor caused, building failures) 5

6 begreper og definisjoner Skader på bygg; detaljering på to nivåer Skader på bygg Overbelastning/ Feil bruk Brannskader Naturskader Hærverk Feil bruk Endret ytre miljø Dårlig vedlikehold Dårlig bygging Forsømmelser Feil utførelse "Systemfeil" Feil utførelse Materialfeil Tegne-/beregningsfeil Prosessforårsakede byggskader 6

7 Skader på bygg; måleutfordringer begreper og definisjoner Skader på bygg Overbelastning/ Feil bruk Dårlig vedlikehold Dårlig bygging Brannskader Naturskader Hærverk Feil bruk Endret ytre miljø Forsømmelser Feil utførelse "Systemfeil" Konstruksjonsskader Tegne-/beregningsfeil Feil utførelse Materialfeil Skadebegrep Brannskader Brannskader Naturskader Fuktskader Sopp- og råteskader Frostskader Våtromskader Setningsskader Takskader Betongskader Orkan- /stormskader Vannskader Begrepsinnhold Begrepet dekker mer enn skader på bygg, bl.a. tar myndighets- og bransjeregistreringer med seg skader på annet enn bygg (biler, båter osv), på løsøre i bygg mv. Trolig inkluderes også en del skjulte feil og mangler ved fastsettelse av erstatningsbeløp. Dette er skader som skyldes hendelser av typen skred, storm, flom, jordskjelv og lignende. Begrepet og offisielle registreringer dekker langt mer enn skader på bygg Skader som følge av ekstreme vindpåkjenninger. Begrepet og offisielle registreringer dekker mer enn skader på bygg Dette er forsikringsbransjens betegnelse på en type skader som avtalemessig aksepteres som erstatningsberettiget. Årsaken kan være forskjellig, og skadebegrepet omfatter normalt mer enn bygg. I forsikringsselskapenes saksbehandling er det følgeskadene som får størst oppmerksomhet, ikke primærskaden. Dette er en spesialvariant av skader som følge av mediet VANN, men som normalt ikke aksepteres som erstatningsberettiget av forsikringsselskaper. Brukes om skader på alle typer trekonstruksjoner, både i bygg og utenfor. I bygg er grensen mot Fuktskader uklar En variant av Vannskader Brukes også på mer enn bare frostskader i bygning, f. eks. fellesledninger i grunnen Et moderne skadebegrep som har nær tilknytning til vann-/fukt-/sopp- og råteskadebegrepene, og som retter oppmerksomheten mot problemområde/forebygging eg. Differentialsetningsskader, dvs. skader som er resultat av at (normalt) underlaget for en konstruksjon påføres uforutsette belastninger/spenninger. Brukes om alle typer konstruksjoner, ikke bare bygg Ikke brukt så mye, men gjerne i forbindelse med reklamasjoner på byggentrepriser og/eller som presisering (lokalisering) ved andre skader, feks. naturskader/stormskader Begrep fra nyere tid. Betydning: skader som svekker ytelsen til bygningsdeler av (armert) betong pga. av forvitring. Begrepet dekker både bygg og anlegg (broer, kaier o.a.). Høres også brukt om helsemessige skader (allergier, eksém oa) på personer som arbeider med betong. Begrepet dekker det forhold at et byggverks bæresystem ( konstruksjon ) svikter. Sammenstyrtingsskader er et annet begrep som brukes for å uttrykke det samme. Begrepet dekker bygg, broer, tårn og andre bygg- og anleggsprodukter. 7

8 begreper og definisjoner Kvalitetskostnader; teorien Administrative grep for å øke sannsynligheten for at kunden får et feilfritt produkt Styringskostnader ("positive") Forebyggingskostnader Kontrollkostnader Kvalitetskostnad (total) Feilkostnader ("negative") Interne feilkostnader Eksterne feilkostnader Utbedring av feil og skader på uferdige produkter Utbedring av skader på solgte produkter 8

9 begreper og definisjoner Bygg; Måling av feil- og skadekostnader Feilkostnader (Uforutsette og uønskede kostnader) Interne feilkostnader Eksterne feilkostnader Utbedringskostnader Overlevering fra entreprenør til byggherre Tid 9

10 1. Omfanget av byggefeil og byggskader (1) Undersøkelse basert på en kvalitativ-kvantitativ kartlegging blant norske entreprenører og byggherrer sammenligning med (13) undersøkelser i andre land (Europa og USA) Funn 1: Ca. 5 % av årsomsetningen innen byggproduksjon går med til å utbedre skader som følge av feil ved tidligere års produksjon. Dette ble betegnet det årlige byggskadeomfanget. Funn 2: En tilsvarende andel, dvs. ca. 5 %, går med til å rette opp feil som oppdages i løpet av prosessen(e) Funn 3 : Se lysark 14; undersøkelsen i 2006-kroner 10

11 1. Omfanget av byggefeil og byggskader (2) Oppdragsrapport, februar 2008, for Boligprodusentenes forening: Kritisk gjennomgåelse av et tidligere arbeid; NBI prosjektrapport 163 (1994) Analyse av to (fire) nye datasett Ett fra FoU-prosjektet Effektivitet in bygge- og anleggsvirksomhet ( ) Ett (tre) innsamlet av Boligprodusentenes forening desember 2007 (EBA-bedrifter, NBF-bedrifter, NRL-bedrifter) Ny svensk undersøkelse av interne kvalitetsfeil (Josephson & al, 2000) Riktigere beregning av årlig byggproduksjon, jfr. SSB /Prosjektrapporter/Byggskadeomfanget-i-Norge/ Funn/konklusjoner: Se neste tre lysark 11

12 1. Omfanget av feil og skader 1994-undersøkelsen Akkumulerte utbedringskostnader (P) Feil- og mangelutbedring i løpet av prosessen(e) P = 3,3% P = 1,9% Tid Garantitiden Ordinær driftsfase ( år) 12

13 2008-undersøkelsen Feil-/skadeomfang (%) 1. Omfanget av feil og skader DET SAMLETE FORBEDRINGSPOTENSIALET for alle aktører i norsk byggproduksjon fremkommer som summen av kostnadene med å utbedre finterne kvalitetsfeil (3 7 % av totalomsetningen) og kostnadene med å utbedre skader som oppdages på det ferdige bygg fra overtagelse, gjennom reklamasjonsperioden og videre i byggets levetid (2 6 %). Samlet forbedringspotensial er altså 5-13 % (9 % +/- 4 prosentpoeng) 9 % +/- 4 ppt INTERNE KVALITETSFEIL, dvs. feil som gjøres ac aktørene i byggeprosessen, men som rettes opp før overlevering 5 % +/- 2ppt PROSESSFORÅRSAKEDE (AKTØRFORÅRSAKEDE) BYGGSKADER utgjør ca. halvparten av det samlete forbedringspotensialet i norsk byggevirksomhet, anslått til 2 6 % av samlet omsetning. Disse skadene, betegnet prosessforårsakede byggskadene (for å skille dem fra naturskader, bruksskader etc.), kan forårsake ikke-forventete merkostnader for byggherrer/eiere, jfr. etter-reklamasjonstidskostnader (1 3 %). Skadeutbedring i reklamasjonsperioden ligger på samme nivå (1 3 %), men disse kostnadene bestrides hovedsaklig bestrides av hoved- og underentreprenører, dog i noen tilfeller til ulempe for eier. 4 % +/- 2 ppt Aktørutbedringer Eierutbedringer 2%+/- 1 ppt 2%+/- 1 ppt Byggeprosjekt Overleveringstidspunkt Reklamasjonperiode (5 år) BYGG Resten av byggs levetid Tid 13

14 2008-undersøkelsen Byggskadeomfang (%) DET SAMLETE FORBEDRINGSPOTENSIALET for alle aktører i norsk byggproduksjon fremkommer som summen av kostnadene med å utbedre finterne kvalitetsfeil (3 7 % av totalomsetningen) og kostnadene med å utbedre skader som oppdages på det ferdige bygg fra overtagelse, gjennom reklamasjonsperioden og videre i byggets levetid (2 6 %). Samlet forbedringspotensial er altså 5-13 % (9 % +/- 4 prosentpoeng) 96 % 18 +/- mrd 4 ppt - i 2006-kroner 1. Omfanget av feil og skader SSB-2006: BA-virksomhet: 231,6 mrd NOK Funn 3 : 132 mrd av dette er byggproduksjon (!) INTERNE KVALITETSFEIL, dvs. feil som gjøres ac aktørene i byggeprosessen, men som rettes opp før overlevering 5 % +/- 2ppt 3,3 10 mrd PROSESSFORÅRSAKEDE (AKTØRFORÅRSAKEDE) BYGGSKADER utgjør ca. halvparten av det samlete forbedringspotensialet i norsk byggevirksomhet, anslått til 2 6 % av samlet omsetning. Disse skadene, betegnet prosessforårsakede byggskadene (for å skille dem fra naturskader, bruksskader etc.), kan forårsake ikke-forventete merkostnader for byggherrer/eiere, jfr. etter-reklamasjonstidskostnader (1 3 %). Skadeutbedring i reklamasjonsperioden ligger på samme nivå (1 3 %), men disse kostnadene bestrides hovedsaklig bestrides av hoved- og underentreprenører, dog i noen tilfeller til ulempe for eier. Aktørutbedringer 42,6 % 8 +/- mrd 2 ppt Eierutbedringer 2%+/- 1,5 4 mrd 1 ppt 2%+/- 1,5 4 mrd 1 ppt? Byggeprosjekt Overleveringstidspunkt Reklamasjonperiode (5 år) BYGG Resten av byggs levetid Tid 14

15 Utvikling av prosessforårsakede byggskader (I had a dream.) 1. Omfanget av feil og skader National Degree of building defects (%) 5 x! x? x?????????? 1992 (1994)

16 2. Kildene for feil og skader Funn 4 (NBI Prosjektrapport 163, 1994) Oppfatninger om årsak til byggskadene Entreprenørene Eierne Lett memorerbart gjennomsnitt Byggherrebeslutninger om lavest mulig kostnader ("billige" / marginale løsninger) Prosjekteringsunnlatelser eller forenklet prosjektering (prosjektering "på stedet", leverandørprosjektering) Prosjekteringsfeil; feil på tegninger eller i beskrivelse * Utførelsesfeil; feil ved tilvirking og montasje på byggeplass Materialfeil; feil på innkjøpte materialer, produkter, utstyr *!! * Ca. 30 % av byggskadene skyldes feile handlinger på byggeplassen Ca. 70 % av byggskadene skyldes feile handlinger utenfor byggeplassen 16

17 Bygg; Måling av feil- og skadekostnader Utbedringskostnader 2. Kildene for feil og skader Overlevering fra entreprenør til byggherre Tid 5 % - eller? BHmiljøet Prosjekteringsmljøet Leverandørmljøet HE og UE ene Utbedringskostnader Overlevering fra entreprenør til byggherre Tid 17

18 3. Årsaker (1) Skadetyper s skadearkiv: Inneholder informasjon om ca skadeoppdrag i løpet av 50 års virksomhet Rapportene inneholder opplysninger om sannsynlige årsaker til skadene, omfang og anbefalinger vedr. utbedring, fortrinnsvis for relativt komplekse skadetilfeller Arkivet er ikke statistisk representativt, og er ikke lett å anvende i et avansert statistisk øyemed Dog er det gjort systematiseringer som sier noe om mulige skadeårsaker og hyppighet. Se bla. Lisø, K. and Kvande, T., 2006, Learning form experience an analysis of process induced building defects in Norway. Research in building physics and building engineering, Taylor and Francis Group, UK (ISBN ) Ulike typer av fuktskader er fremtredende (ca. 70 % av utvalget, men.), jfr. etterfølgende 2 lysark 18

19 3. Årsaker (1) Typiske skadelokaliseringer (fra Lisø og Kvande, 2006) 19

20 3. Årsaker (1) Typiske årsaker/kilder (fra Lisø og Kvande, 2006) Mer om skadetyper i et årsaksperspektiv: Følg med på Trond Bøhlerengens foredrag! 20

21 De egentlige årsakene til feil ( rotårsakene ) 4. Årsaker (2) Interne feil-/skadeutbedringskostnader og underliggende årsak (Josephson, P. E m. fl. Calmers 1989) Ko m m unika sjo n 13% Kunnska p / Erfa ring 23% Engasjement 54% Stress / Tidspress 5% Annet 5% NB! Gjelder alle aktørgruppene bak feil/skader som utbedres i byggetiden! NB! Må antas også å gjelde for det som først oppdages etter at bygget er tatt i bruk, dvs. de prosessforårsakede byggskadene! 21

22 4. Årsaker (2) Gjentar. Ikke spesifisert (kun) 5 % Stress/Tidspress 5 % Manglende/dårlig kommunikasjon 13 % Manglende kunnskap/erfaring 23 % Manglende (feil) engasjement 54 % Se drøfting på lysark Strategi B-2 22

23 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet Feil og skader Symptomer på noe mer? 1 alvorlig personskade 3 mindre alvorlige personskader 50 førstehjelpsbehov 80 utstyrs-/maskinhaverier 400 nestenulykker Er de observerte/registrerte feil og skader kun lett synlige deler av ineffektiviteten i en produksjonsprosess?? 23

24 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet Effektivitetsstudie av 122 boligblokkprosjekter E-tall 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Gjennomsnittlig forbedringspotensial = 21 %!!!! Gj.sn. E- tall for utvalget = 79 % 0 % Dårligste praksis Prosjekt nr. 30 Prosjektleder NN (Resultatenhet: X) Firma Y Beste praksis 24

25 Forskjellen på best og dårligst Best ; E = ca. 100 % Dårligst ; E = ca. 50 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet Eksempel: Vi sier at Dårligst ble ferdigstilt for 100 mill NOK Hvis det mest effektive produksjonsteamet, dvs. de som bygget Best hadde bygget Dårligst, ville de teoretisk ha gjort det med 50 % høyere effektivitet, dvs. bygget det til halve kostnaden, altså for 50 mill NOK! (Gitt at de to prosjektene har hatt like rammebetingelser) Dette er vanskelig å tro men det er et statistisk faktum! Og - NB! de 50 millionene er ren kostnadsbesparelse, dvs. at det er penger som kan brukes til å tilby boliger til lavere priser! 25

26 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet Gullfunnet (for en Kvalitetsfundamentalist ) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Funn: Prosjekter med høyest effektivitet og størst lønnsomhet er også de med lavest byggskadegrad! 20 % 10 % 0 % De mest kostnadseffektive prosjektene ser altså ikke ut til å ha merkostnader med å produsere med mindre feil enn de øvrige! - eller litt mer tabloid: Kvalitet lønner seg Nå er det bevist! 26

27 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet Presisering Statistisk testing av variabelen Utbedringskostnader i reklamasjonsperioden (C-62), målt som faktisk påløpt og/eller anslått utbedringskostnad for entreprenøren i reklamasjonstiden, viser at det blant de 122 byggeprosjektene i undersøkelsen oftere er slik at prosjektene med høyest kostnadseffektivitet ( E-score ) har lavere utbedringskostnader enn de med lavere E-score. Videre viser testingen at variabelen Feil og mangler i ferdigbefaringsrapportene (C-61), angitt på en femtrinns skala fra feilfritt til mye feil og mangler, klar tendens til at det blant de 122 byggeprosjektene i undersøkelsen oftere er slik at prosjektene med høyest kostnadseffektivitet ( E-score ) er kjennetegnet av lite feil og mangler i ferdigbefaringstrapporten enn de med lavere E-score. 27

28 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet Feil- og skadeutbedringens bidrag til ineffektiviteten Byggskaderapportene: Tap pga. feil- og skadeutbedring (ca. halvparten) Tap pga. valg av ikke-ideelle løsninger og produksjonsopplegg (ca. halvparten) Total årlig byggproduksjon; 2006 = 132mrd 2002/06-undersøkelsen: Tap pga. gjennomsnittlig ineffektivitet, dvs. forbedringspotensialet = 21 % NB! Forutsetter at all byggproduksjon, inkl. sentral administrasjon, er like effektiv som de 122 boligblokkprosjektene! 28

29 6. Hva er merkostnadene ved feilfri bygging? Hva er merkostnaden med feilfri bygging? Er det en merkostnad forbunnet med å bygge feilfritt? Hvor er dette dokumentert? Jo, men alle vet jo at det er umulig å unngå feil, i alle fall uten store anstrengelser! Hva da med kvalitetsteoretikernes påstand/erdaring ( Kvalitet lønner seg! ) Gullfunnet, jfr. de tre forrige lysarkene..og hvor er logikken? feil og skader representerer merkostnader kan da ikke-feil og ikke-skader også gi merkostnader? 29

30 6. Hva er merkostnadene ved feilfri bygging? Stor forskjell i erfaring mht. skadeomfang Regnskapsmessige avsetninger i 48 EBA-bedrifter (prosent av Huskost),

31 6. Hva er merkostnadene ved feilfri bygging? Mange billige og få dyre skader Skadeomfang, målt som relative utbedringskostnader (% av omsetning) i 282 medlemsbedrifter i Byggmesterforbundet, % hadde null utbedringskostnader 31

32 7. Hva er de budsjettmessige forutsetningene for feilfri bygging? Utbedring eller Utvikling? Det er påvist (statistisk) at firmaene med de mest kostnadseffektive prosjektene har lavere prosjektkostnader pr. m² og høyere lønnsomhet enn de øvrige firmaene bak boligblokkutvalget Prosjektene i disse, førstnevnte firmaene har også lavere skadeutbedringskostnader Vi foreslår følgende tolkning: Firmaene med de mest effektive prosjektene har investert i innsikt, kompetanse og metoder (kompetanse- og metodeutvikling) som samlet innebærer at prosjektene deres både gjennomføres med mindre feil og med bedre lønnsomhet. Dette betegnes BESTE PRAKSIS Firmaene med de mindre effektive prosjektene vil måtte investere i mer kompetanse- og metodeutvikling for å tilegne seg BESTE PRAKSIS. Dette forutsetter SYSTEMATISK FORBEDRINGSARBEID, se drøfting av nullfeilstrategier på følgende slides. 32

33 6. Strategier for feilfri bygging Strategi A; Angripe ineffektiviteten i tro på at byggskadene reduseres gjennom dette Funngruppe 1: Jakt på de ideelle rammebetingelsene kan gi noe gevinst (6 av 13 stat. sign. funn) Men flere av disse faktorene er situasjonsbetinget, dvs. lite påvirkbare Funngruppe 2: Prosjektlederens lederevne/-vilje er avgjørende (5 funn). Altså bør linjeledere rekruttere gode PL-emner (dette er en egen, og uttfordrende profesjon i seg selv!) planmessig utvikle PL-kandidatene til slike PL er vi nå vet står for kostnadseffektiv prosjekt- /produksjonsledelse (denne utviklingsoppgaven også en egen, krevende profesjon) planmessig utvikle alle typer spesialister til gode medarbeidere for komplettering av hver PL s team (igjen en utfordrende oppgave) etablere systemer og hjelpemidler som PL ene og deres team opplever at det er hensiktsmessig og effektivt å arbeide med måle, analysere og reflektere - SAMMEN! rekruttere/utvikle linjeledere som ser dette som sin hovedoppgave 33

34 6. Strategier for feilfri bygging Strategi B; Angripe byggefeilsproblematikken direkte (og kanskje også få ut noe av den andre delen av effektivitetsforbedringspotensialet!) Styringskostnader ("positive") Forebyggingskostnader Kontrollkostnader } Føres (normalt) sentralt som langsiktige organisasjonsutviklingskostnader (investeringer i bygge- og ledelseskompetanse) Kvalitetskostnad (total) Feilkostnader ("negative") Interne feilkostnader Eksterne Føres (normalt) direkte i produksjonsregnskapene, hhv. i prosjektregnskapene feilkostnader.ved hjelp av denne typen kostnader.altså eliminere denne typen kostnader 34

35 6. Strategier for feilfri bygging Strategi B-1; Aktørfokusert feilforebygging Anslått skade omfangsandel Momenter vedr. feil- og skade-forebygging Skadekildemiljø Byggherremiljøet Prosjekteringsmiljøet Material- og komponentprodusentene 40 % 20 % 10 % Byggskadekunnskap, Innkjøpskompetanse (Tenke risikobegrensning, bl.a velge firmaer med beviselig kvalifikasjon. Full prosjektering. Egen kvalitetsplan, jfr. PBL-reformene), Byggskadekunnskap (fukt, innemiljø mv), Produktkunnskap, Kommunikasjon, risikoanalyser/kvalitetssikring, Prosjektbemanning/ kunnskaps(begrensnings)erkjennelse,,,,,,,,,, Byggskadekunnskap, Produktdokumentasjon, Grensesnitts- og montasjefokusering,.. Hoved-, side- og underentreprenørene 30 % Byggskadekunnskap (fukt, innemiljø mv), Produktkunnskap, Kommunikasjon, risikoanalyser/kvalitetssikring, Prosjektbemanning/ kunnskaps(begrensnings)erkjennelse, Prising, Bemanning av prosjekt,. 35

36 6. Strategier for feilfri bygging Strategi B-2; Rotårsaksfokusert feilforebygging Stress/Tidspress (5 %) Manglende/dårlig kommunikasjon (13 %) Kommunikasjon 13% Fagkunnskap, bemanning, ledelse Kommunikasjonskunnskap, ledelse Manglende Kunnska p / Erfa ring 23% kunnskap/erfaring (23 %) Kunnskapsoppdatering, kunnskapspåbygging, Engasjement 54% personalforvaltning, ledelse Manglende (feil) engasjement (54 %) Stress / Tidspress 5% Annet 5% Gode Linje- og prosjektledere, jfr. hovedfunnene i Effektivitetsprosjektet og Strategi A KONKLUSJON: Det er sannsynliggjort at veien til feilfrie bygg OG lønnsomme byggeprosjekter går via konkret og målbar utvikling og vedlikehold av ledere i linje og i prosjekt i alle aktørgrupper i BAEnæringens verdikjede 36

37 6. Strategier for feilfri bygging - og med FORSKNING som katalysator Helseundersøkelse redder liv Frank Olaussen i Tromsø fikk konstatert hjertefeil, da han sammen med andre stilte på årets Tromsøundersøkelsen. - Jeg trakk vinnerloddet, sier 50-åringen, som har lagt om kostholdet, slanket seg og er forberedt på operasjon. FOTO: OLE MAGNUS RAPP Aftenposten : Kunnskapen om våre mest vanlige sykdommer har økt etter at Universitetet i Tromsø siden 1974 har helsesjekket og forsket på tromsøværinger. Mange har fått tidlig varsel om sykdom og har kunnet forebygge. Samtidig [ ] Nylig ble den sjette runden med helseundersøkelser avsluttet [ ] Tromsøundersøkelsen er unik. Ingen andre steder i verden har man fulgt befolkningens helse så tett over så lang tid. Det begynte i 1974 med en sterk bekymring over kostholdet [ ] - Denne typen undersøkelse gir oss mulighet til å finne årsaken til sykdom i et livsløpsperspektiv. Vi ser på hvorfor noen blir syke mens andre ikke blir det, sier forsker og prosjektleder Anne Elise Eggen. [ ] Sammen gir dette et sjeldent godt bilde av befolkningens helse og helseutfordringer. Undersøkelsen har til nå dannet grunnlag for 45 doktoravhandlinger og over 300 vitenskapelige artikler. [ ]. Innsamling av prøver og undersøkelsen er tett koblet til det kliniske miljø ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Mange prosjekter er i krysningspunktet mellom forskning på årsaksfaktorer for utvikling av sykdom og helseproblemer og klinisk forskning med forbedring av behandling som mål [ ] 37

38 Tenk om. 6. Strategier for feilfri bygging Aftenposten 20xx-xx-xx: Byggeprosessundersøkelsen bidrar til en stadig bedre, norsk BAE-næring Kunnskapen om BYGGE- OG ANLEGGSPRODUKSJON har økt etter at næringen og siden 2002 har forsket på gjennomføringen av BA-PROSJEKTER. Mange firmaer har kunnet forebygge RISIKO og TAKLE KREVENDE UTFORDRINGER GJENNOM DEN ØKTE INNSIKTEN HELE NÆRINGEN HAR FÅTT GJENNOM FORSKNINGEN [ ] BYGGEPROSESS-undersøkelsen er unik. Ingen andre steder i verden har man fulgt BYGGEVIRKSOMHETENS helse så tett over så lang tid. Det begynte i 2002 med en sterk bekymring over KOSTNADENE [ ] - Denne typen undersøkelse gir oss mulighet til å finne årsakene til FEIL, SKADER OG ANDRE KILDER TIL LAV LØNNSOMHET [ ] Ja, tenk om.! Takk for oppmerksomheten! 38

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

Fruktbart samspill eller klamme omfavnelser? En analyse av byggevareprodusenters innovasjonssystemer i en nasjonal institusjonell kontekst

Fruktbart samspill eller klamme omfavnelser? En analyse av byggevareprodusenters innovasjonssystemer i en nasjonal institusjonell kontekst Fruktbart samspill eller klamme omfavnelser? En analyse av byggevareprodusenters innovasjonssystemer i en nasjonal institusjonell kontekst Finn Ørstavik Trond Einar Pedersen Rapport 24/2011 Fruktbart

Detaljer

Måling av produktivitet og prestasjoner i byggenæringen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) DATO 2013-12-20

Måling av produktivitet og prestasjoner i byggenæringen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) DATO 2013-12-20 Problemnotat SINTEF Teknologi og samfunn P.O. Box 4760 Sluppen NO-7465 Trondheim Sentralbord:+47 73 59 03 00 Telefaks: [Institute telefax] ts@sintef.no sintef.no/teknologi-og-samfunn NO 948 007 029 MVA

Detaljer

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport 1 INNHOLD: 1. PROSJEKTETS MÅLSETTING...3 2. BAKGRUNN...4 3. ORGANISERING OG GJENNOMFØRING... 5 4. RESULTATER...9 4.1 DELPROSJEKT 1: ERFARINGER FRA DANMARK...10

Detaljer

NTNU.book Page I Wednesday, November 8, 2000 10:39 AM. Prosjekteringsledelse i byggeprosessen

NTNU.book Page I Wednesday, November 8, 2000 10:39 AM. Prosjekteringsledelse i byggeprosessen NTNU.book Page I Wednesday, November 8, 2000 10:39 AM Prosjekteringsledelse i byggeprosessen NTNU.book Page II Wednesday, November 8, 2000 10:39 AM NTNU.book Page III Wednesday, November 8, 2000 10:39

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Forord. Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? - en analyse og diskusjon av måter å regulere rammer og kontrakter i byggebransjen.

Forord. Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? - en analyse og diskusjon av måter å regulere rammer og kontrakter i byggebransjen. Forord Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? Som en avsluttende del av utdannelsen til sivilingeniør/master i Industriell økonomi og informasjonsledelse ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad, skal

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit.

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit. Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit., Asplan Viak AS 2 H2-62 ISBN 82-7261-1-8 FORORD I forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring 244 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Prosjektrapport

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Sikkerhet i komplekse prosjekter En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Hilde Nykamp Asgeir Skålholt Finn Ørstavik Rapport 23/2011 Sikkerhet i komplekse

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge

Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge Handelshøgskolen Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Lars Ellingsen Masteroppgave (erfaringsbasert) i

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen september/oktober 2007 Verdensnyheten GKflex GK satser på renrom (Hilmar Kjos første sertifiserte renromstekniker) Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen Åtte osloskoler trengte varmepumpehjelp!

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 41 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Espen Frøyland, gruppeleder, SSØ Dag Flater Hwang, seniorrådgiver, Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer