Hva er merkostnaden ved feilfri bygging?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er merkostnaden ved feilfri bygging?"

Transkript

1 Hva er merkostnaden ved feilfri bygging? Kursdagene - NTNU, 6. januar 2009 Thorbjørn Ingvaldsen, 1

2 Disposisjon ( Hva vet vi om feil, hhv. feilfri bygging?) 1. Omfanget av feil og skader 2. Kildene for feil og skader ( Ansvaret for ) 3. Årsakene til feil og skader (1) 4. Årsakene til feil og skader (2) 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet (!) 6. Hva er merkostnadene for feilfri bygging? 7. Hva er de budsjettmessige forutsetningene for feilfri bygging? 8. Strategier for å oppnå feilfri bygging 9. - men først litt om begreper og definisjoner 2

3 Grunnlag for mitt innlegg begreper og definisjoner 3

4 begreper og definisjoner Feilfrihet Kostnadseffektivitet Feilfritt bygg: Et bygg som (etter å ha blitt tatt i bruk) og viser seg å funksjonere fullt ut i overensstemmelse med lovens generelle, og kontraktens spesielle, krav til den aktuelle typen bygg i den normerte/avtalte levetiden og med forutsatt vedlikehold. Feilfri byggeprosess: En byggeprosess som leder til feilfrie bygg Kostnadseffektiv byggeprosess: En byggeprosess som leder til feilfrie bygg samtidig som ressursbruken ikke overskrider et prosjektbudsjett som er basert på et marked i balanse. - Problemstillinger: Er det i kalkylen/budsjettet tatt med ekstra kostnader (avsetninger) for å oppnå feilfrihet? Er prosjektet kostnadseffektivt, dvs. bidrar det til å sikre aktørens langsiktige konkurransekraft? 4

5 Terminologi og definisjoner begreper og definisjoner (?) Feilfrihet/Kvalitet (engelsk: Quality) Avvik (engelsk: Non-conformity) Svikt (engelsk: Non-conformity with negative impact on the building) Mangel (engelsk: Non-conformity with reference to sales documents) Byggfeil (engelsk: Building defect) Byggskader (engelsk: Building failures) Prosessforårsakede, dvs. aktørforårsakede, byggskader (engelsk: Process induced, ie. actor caused, building failures) 5

6 begreper og definisjoner Skader på bygg; detaljering på to nivåer Skader på bygg Overbelastning/ Feil bruk Brannskader Naturskader Hærverk Feil bruk Endret ytre miljø Dårlig vedlikehold Dårlig bygging Forsømmelser Feil utførelse "Systemfeil" Feil utførelse Materialfeil Tegne-/beregningsfeil Prosessforårsakede byggskader 6

7 Skader på bygg; måleutfordringer begreper og definisjoner Skader på bygg Overbelastning/ Feil bruk Dårlig vedlikehold Dårlig bygging Brannskader Naturskader Hærverk Feil bruk Endret ytre miljø Forsømmelser Feil utførelse "Systemfeil" Konstruksjonsskader Tegne-/beregningsfeil Feil utførelse Materialfeil Skadebegrep Brannskader Brannskader Naturskader Fuktskader Sopp- og råteskader Frostskader Våtromskader Setningsskader Takskader Betongskader Orkan- /stormskader Vannskader Begrepsinnhold Begrepet dekker mer enn skader på bygg, bl.a. tar myndighets- og bransjeregistreringer med seg skader på annet enn bygg (biler, båter osv), på løsøre i bygg mv. Trolig inkluderes også en del skjulte feil og mangler ved fastsettelse av erstatningsbeløp. Dette er skader som skyldes hendelser av typen skred, storm, flom, jordskjelv og lignende. Begrepet og offisielle registreringer dekker langt mer enn skader på bygg Skader som følge av ekstreme vindpåkjenninger. Begrepet og offisielle registreringer dekker mer enn skader på bygg Dette er forsikringsbransjens betegnelse på en type skader som avtalemessig aksepteres som erstatningsberettiget. Årsaken kan være forskjellig, og skadebegrepet omfatter normalt mer enn bygg. I forsikringsselskapenes saksbehandling er det følgeskadene som får størst oppmerksomhet, ikke primærskaden. Dette er en spesialvariant av skader som følge av mediet VANN, men som normalt ikke aksepteres som erstatningsberettiget av forsikringsselskaper. Brukes om skader på alle typer trekonstruksjoner, både i bygg og utenfor. I bygg er grensen mot Fuktskader uklar En variant av Vannskader Brukes også på mer enn bare frostskader i bygning, f. eks. fellesledninger i grunnen Et moderne skadebegrep som har nær tilknytning til vann-/fukt-/sopp- og råteskadebegrepene, og som retter oppmerksomheten mot problemområde/forebygging eg. Differentialsetningsskader, dvs. skader som er resultat av at (normalt) underlaget for en konstruksjon påføres uforutsette belastninger/spenninger. Brukes om alle typer konstruksjoner, ikke bare bygg Ikke brukt så mye, men gjerne i forbindelse med reklamasjoner på byggentrepriser og/eller som presisering (lokalisering) ved andre skader, feks. naturskader/stormskader Begrep fra nyere tid. Betydning: skader som svekker ytelsen til bygningsdeler av (armert) betong pga. av forvitring. Begrepet dekker både bygg og anlegg (broer, kaier o.a.). Høres også brukt om helsemessige skader (allergier, eksém oa) på personer som arbeider med betong. Begrepet dekker det forhold at et byggverks bæresystem ( konstruksjon ) svikter. Sammenstyrtingsskader er et annet begrep som brukes for å uttrykke det samme. Begrepet dekker bygg, broer, tårn og andre bygg- og anleggsprodukter. 7

8 begreper og definisjoner Kvalitetskostnader; teorien Administrative grep for å øke sannsynligheten for at kunden får et feilfritt produkt Styringskostnader ("positive") Forebyggingskostnader Kontrollkostnader Kvalitetskostnad (total) Feilkostnader ("negative") Interne feilkostnader Eksterne feilkostnader Utbedring av feil og skader på uferdige produkter Utbedring av skader på solgte produkter 8

9 begreper og definisjoner Bygg; Måling av feil- og skadekostnader Feilkostnader (Uforutsette og uønskede kostnader) Interne feilkostnader Eksterne feilkostnader Utbedringskostnader Overlevering fra entreprenør til byggherre Tid 9

10 1. Omfanget av byggefeil og byggskader (1) Undersøkelse basert på en kvalitativ-kvantitativ kartlegging blant norske entreprenører og byggherrer sammenligning med (13) undersøkelser i andre land (Europa og USA) Funn 1: Ca. 5 % av årsomsetningen innen byggproduksjon går med til å utbedre skader som følge av feil ved tidligere års produksjon. Dette ble betegnet det årlige byggskadeomfanget. Funn 2: En tilsvarende andel, dvs. ca. 5 %, går med til å rette opp feil som oppdages i løpet av prosessen(e) Funn 3 : Se lysark 14; undersøkelsen i 2006-kroner 10

11 1. Omfanget av byggefeil og byggskader (2) Oppdragsrapport, februar 2008, for Boligprodusentenes forening: Kritisk gjennomgåelse av et tidligere arbeid; NBI prosjektrapport 163 (1994) Analyse av to (fire) nye datasett Ett fra FoU-prosjektet Effektivitet in bygge- og anleggsvirksomhet ( ) Ett (tre) innsamlet av Boligprodusentenes forening desember 2007 (EBA-bedrifter, NBF-bedrifter, NRL-bedrifter) Ny svensk undersøkelse av interne kvalitetsfeil (Josephson & al, 2000) Riktigere beregning av årlig byggproduksjon, jfr. SSB /Prosjektrapporter/Byggskadeomfanget-i-Norge/ Funn/konklusjoner: Se neste tre lysark 11

12 1. Omfanget av feil og skader 1994-undersøkelsen Akkumulerte utbedringskostnader (P) Feil- og mangelutbedring i løpet av prosessen(e) P = 3,3% P = 1,9% Tid Garantitiden Ordinær driftsfase ( år) 12

13 2008-undersøkelsen Feil-/skadeomfang (%) 1. Omfanget av feil og skader DET SAMLETE FORBEDRINGSPOTENSIALET for alle aktører i norsk byggproduksjon fremkommer som summen av kostnadene med å utbedre finterne kvalitetsfeil (3 7 % av totalomsetningen) og kostnadene med å utbedre skader som oppdages på det ferdige bygg fra overtagelse, gjennom reklamasjonsperioden og videre i byggets levetid (2 6 %). Samlet forbedringspotensial er altså 5-13 % (9 % +/- 4 prosentpoeng) 9 % +/- 4 ppt INTERNE KVALITETSFEIL, dvs. feil som gjøres ac aktørene i byggeprosessen, men som rettes opp før overlevering 5 % +/- 2ppt PROSESSFORÅRSAKEDE (AKTØRFORÅRSAKEDE) BYGGSKADER utgjør ca. halvparten av det samlete forbedringspotensialet i norsk byggevirksomhet, anslått til 2 6 % av samlet omsetning. Disse skadene, betegnet prosessforårsakede byggskadene (for å skille dem fra naturskader, bruksskader etc.), kan forårsake ikke-forventete merkostnader for byggherrer/eiere, jfr. etter-reklamasjonstidskostnader (1 3 %). Skadeutbedring i reklamasjonsperioden ligger på samme nivå (1 3 %), men disse kostnadene bestrides hovedsaklig bestrides av hoved- og underentreprenører, dog i noen tilfeller til ulempe for eier. 4 % +/- 2 ppt Aktørutbedringer Eierutbedringer 2%+/- 1 ppt 2%+/- 1 ppt Byggeprosjekt Overleveringstidspunkt Reklamasjonperiode (5 år) BYGG Resten av byggs levetid Tid 13

14 2008-undersøkelsen Byggskadeomfang (%) DET SAMLETE FORBEDRINGSPOTENSIALET for alle aktører i norsk byggproduksjon fremkommer som summen av kostnadene med å utbedre finterne kvalitetsfeil (3 7 % av totalomsetningen) og kostnadene med å utbedre skader som oppdages på det ferdige bygg fra overtagelse, gjennom reklamasjonsperioden og videre i byggets levetid (2 6 %). Samlet forbedringspotensial er altså 5-13 % (9 % +/- 4 prosentpoeng) 96 % 18 +/- mrd 4 ppt - i 2006-kroner 1. Omfanget av feil og skader SSB-2006: BA-virksomhet: 231,6 mrd NOK Funn 3 : 132 mrd av dette er byggproduksjon (!) INTERNE KVALITETSFEIL, dvs. feil som gjøres ac aktørene i byggeprosessen, men som rettes opp før overlevering 5 % +/- 2ppt 3,3 10 mrd PROSESSFORÅRSAKEDE (AKTØRFORÅRSAKEDE) BYGGSKADER utgjør ca. halvparten av det samlete forbedringspotensialet i norsk byggevirksomhet, anslått til 2 6 % av samlet omsetning. Disse skadene, betegnet prosessforårsakede byggskadene (for å skille dem fra naturskader, bruksskader etc.), kan forårsake ikke-forventete merkostnader for byggherrer/eiere, jfr. etter-reklamasjonstidskostnader (1 3 %). Skadeutbedring i reklamasjonsperioden ligger på samme nivå (1 3 %), men disse kostnadene bestrides hovedsaklig bestrides av hoved- og underentreprenører, dog i noen tilfeller til ulempe for eier. Aktørutbedringer 42,6 % 8 +/- mrd 2 ppt Eierutbedringer 2%+/- 1,5 4 mrd 1 ppt 2%+/- 1,5 4 mrd 1 ppt? Byggeprosjekt Overleveringstidspunkt Reklamasjonperiode (5 år) BYGG Resten av byggs levetid Tid 14

15 Utvikling av prosessforårsakede byggskader (I had a dream.) 1. Omfanget av feil og skader National Degree of building defects (%) 5 x! x? x?????????? 1992 (1994)

16 2. Kildene for feil og skader Funn 4 (NBI Prosjektrapport 163, 1994) Oppfatninger om årsak til byggskadene Entreprenørene Eierne Lett memorerbart gjennomsnitt Byggherrebeslutninger om lavest mulig kostnader ("billige" / marginale løsninger) Prosjekteringsunnlatelser eller forenklet prosjektering (prosjektering "på stedet", leverandørprosjektering) Prosjekteringsfeil; feil på tegninger eller i beskrivelse * Utførelsesfeil; feil ved tilvirking og montasje på byggeplass Materialfeil; feil på innkjøpte materialer, produkter, utstyr *!! * Ca. 30 % av byggskadene skyldes feile handlinger på byggeplassen Ca. 70 % av byggskadene skyldes feile handlinger utenfor byggeplassen 16

17 Bygg; Måling av feil- og skadekostnader Utbedringskostnader 2. Kildene for feil og skader Overlevering fra entreprenør til byggherre Tid 5 % - eller? BHmiljøet Prosjekteringsmljøet Leverandørmljøet HE og UE ene Utbedringskostnader Overlevering fra entreprenør til byggherre Tid 17

18 3. Årsaker (1) Skadetyper s skadearkiv: Inneholder informasjon om ca skadeoppdrag i løpet av 50 års virksomhet Rapportene inneholder opplysninger om sannsynlige årsaker til skadene, omfang og anbefalinger vedr. utbedring, fortrinnsvis for relativt komplekse skadetilfeller Arkivet er ikke statistisk representativt, og er ikke lett å anvende i et avansert statistisk øyemed Dog er det gjort systematiseringer som sier noe om mulige skadeårsaker og hyppighet. Se bla. Lisø, K. and Kvande, T., 2006, Learning form experience an analysis of process induced building defects in Norway. Research in building physics and building engineering, Taylor and Francis Group, UK (ISBN ) Ulike typer av fuktskader er fremtredende (ca. 70 % av utvalget, men.), jfr. etterfølgende 2 lysark 18

19 3. Årsaker (1) Typiske skadelokaliseringer (fra Lisø og Kvande, 2006) 19

20 3. Årsaker (1) Typiske årsaker/kilder (fra Lisø og Kvande, 2006) Mer om skadetyper i et årsaksperspektiv: Følg med på Trond Bøhlerengens foredrag! 20

21 De egentlige årsakene til feil ( rotårsakene ) 4. Årsaker (2) Interne feil-/skadeutbedringskostnader og underliggende årsak (Josephson, P. E m. fl. Calmers 1989) Ko m m unika sjo n 13% Kunnska p / Erfa ring 23% Engasjement 54% Stress / Tidspress 5% Annet 5% NB! Gjelder alle aktørgruppene bak feil/skader som utbedres i byggetiden! NB! Må antas også å gjelde for det som først oppdages etter at bygget er tatt i bruk, dvs. de prosessforårsakede byggskadene! 21

22 4. Årsaker (2) Gjentar. Ikke spesifisert (kun) 5 % Stress/Tidspress 5 % Manglende/dårlig kommunikasjon 13 % Manglende kunnskap/erfaring 23 % Manglende (feil) engasjement 54 % Se drøfting på lysark Strategi B-2 22

23 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet Feil og skader Symptomer på noe mer? 1 alvorlig personskade 3 mindre alvorlige personskader 50 førstehjelpsbehov 80 utstyrs-/maskinhaverier 400 nestenulykker Er de observerte/registrerte feil og skader kun lett synlige deler av ineffektiviteten i en produksjonsprosess?? 23

24 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet Effektivitetsstudie av 122 boligblokkprosjekter E-tall 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Gjennomsnittlig forbedringspotensial = 21 %!!!! Gj.sn. E- tall for utvalget = 79 % 0 % Dårligste praksis Prosjekt nr. 30 Prosjektleder NN (Resultatenhet: X) Firma Y Beste praksis 24

25 Forskjellen på best og dårligst Best ; E = ca. 100 % Dårligst ; E = ca. 50 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet Eksempel: Vi sier at Dårligst ble ferdigstilt for 100 mill NOK Hvis det mest effektive produksjonsteamet, dvs. de som bygget Best hadde bygget Dårligst, ville de teoretisk ha gjort det med 50 % høyere effektivitet, dvs. bygget det til halve kostnaden, altså for 50 mill NOK! (Gitt at de to prosjektene har hatt like rammebetingelser) Dette er vanskelig å tro men det er et statistisk faktum! Og - NB! de 50 millionene er ren kostnadsbesparelse, dvs. at det er penger som kan brukes til å tilby boliger til lavere priser! 25

26 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet Gullfunnet (for en Kvalitetsfundamentalist ) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Funn: Prosjekter med høyest effektivitet og størst lønnsomhet er også de med lavest byggskadegrad! 20 % 10 % 0 % De mest kostnadseffektive prosjektene ser altså ikke ut til å ha merkostnader med å produsere med mindre feil enn de øvrige! - eller litt mer tabloid: Kvalitet lønner seg Nå er det bevist! 26

27 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet Presisering Statistisk testing av variabelen Utbedringskostnader i reklamasjonsperioden (C-62), målt som faktisk påløpt og/eller anslått utbedringskostnad for entreprenøren i reklamasjonstiden, viser at det blant de 122 byggeprosjektene i undersøkelsen oftere er slik at prosjektene med høyest kostnadseffektivitet ( E-score ) har lavere utbedringskostnader enn de med lavere E-score. Videre viser testingen at variabelen Feil og mangler i ferdigbefaringsrapportene (C-61), angitt på en femtrinns skala fra feilfritt til mye feil og mangler, klar tendens til at det blant de 122 byggeprosjektene i undersøkelsen oftere er slik at prosjektene med høyest kostnadseffektivitet ( E-score ) er kjennetegnet av lite feil og mangler i ferdigbefaringstrapporten enn de med lavere E-score. 27

28 5. Sammenheng mellom skadeomfang og lønnsomhet Feil- og skadeutbedringens bidrag til ineffektiviteten Byggskaderapportene: Tap pga. feil- og skadeutbedring (ca. halvparten) Tap pga. valg av ikke-ideelle løsninger og produksjonsopplegg (ca. halvparten) Total årlig byggproduksjon; 2006 = 132mrd 2002/06-undersøkelsen: Tap pga. gjennomsnittlig ineffektivitet, dvs. forbedringspotensialet = 21 % NB! Forutsetter at all byggproduksjon, inkl. sentral administrasjon, er like effektiv som de 122 boligblokkprosjektene! 28

29 6. Hva er merkostnadene ved feilfri bygging? Hva er merkostnaden med feilfri bygging? Er det en merkostnad forbunnet med å bygge feilfritt? Hvor er dette dokumentert? Jo, men alle vet jo at det er umulig å unngå feil, i alle fall uten store anstrengelser! Hva da med kvalitetsteoretikernes påstand/erdaring ( Kvalitet lønner seg! ) Gullfunnet, jfr. de tre forrige lysarkene..og hvor er logikken? feil og skader representerer merkostnader kan da ikke-feil og ikke-skader også gi merkostnader? 29

30 6. Hva er merkostnadene ved feilfri bygging? Stor forskjell i erfaring mht. skadeomfang Regnskapsmessige avsetninger i 48 EBA-bedrifter (prosent av Huskost),

31 6. Hva er merkostnadene ved feilfri bygging? Mange billige og få dyre skader Skadeomfang, målt som relative utbedringskostnader (% av omsetning) i 282 medlemsbedrifter i Byggmesterforbundet, % hadde null utbedringskostnader 31

32 7. Hva er de budsjettmessige forutsetningene for feilfri bygging? Utbedring eller Utvikling? Det er påvist (statistisk) at firmaene med de mest kostnadseffektive prosjektene har lavere prosjektkostnader pr. m² og høyere lønnsomhet enn de øvrige firmaene bak boligblokkutvalget Prosjektene i disse, førstnevnte firmaene har også lavere skadeutbedringskostnader Vi foreslår følgende tolkning: Firmaene med de mest effektive prosjektene har investert i innsikt, kompetanse og metoder (kompetanse- og metodeutvikling) som samlet innebærer at prosjektene deres både gjennomføres med mindre feil og med bedre lønnsomhet. Dette betegnes BESTE PRAKSIS Firmaene med de mindre effektive prosjektene vil måtte investere i mer kompetanse- og metodeutvikling for å tilegne seg BESTE PRAKSIS. Dette forutsetter SYSTEMATISK FORBEDRINGSARBEID, se drøfting av nullfeilstrategier på følgende slides. 32

33 6. Strategier for feilfri bygging Strategi A; Angripe ineffektiviteten i tro på at byggskadene reduseres gjennom dette Funngruppe 1: Jakt på de ideelle rammebetingelsene kan gi noe gevinst (6 av 13 stat. sign. funn) Men flere av disse faktorene er situasjonsbetinget, dvs. lite påvirkbare Funngruppe 2: Prosjektlederens lederevne/-vilje er avgjørende (5 funn). Altså bør linjeledere rekruttere gode PL-emner (dette er en egen, og uttfordrende profesjon i seg selv!) planmessig utvikle PL-kandidatene til slike PL er vi nå vet står for kostnadseffektiv prosjekt- /produksjonsledelse (denne utviklingsoppgaven også en egen, krevende profesjon) planmessig utvikle alle typer spesialister til gode medarbeidere for komplettering av hver PL s team (igjen en utfordrende oppgave) etablere systemer og hjelpemidler som PL ene og deres team opplever at det er hensiktsmessig og effektivt å arbeide med måle, analysere og reflektere - SAMMEN! rekruttere/utvikle linjeledere som ser dette som sin hovedoppgave 33

34 6. Strategier for feilfri bygging Strategi B; Angripe byggefeilsproblematikken direkte (og kanskje også få ut noe av den andre delen av effektivitetsforbedringspotensialet!) Styringskostnader ("positive") Forebyggingskostnader Kontrollkostnader } Føres (normalt) sentralt som langsiktige organisasjonsutviklingskostnader (investeringer i bygge- og ledelseskompetanse) Kvalitetskostnad (total) Feilkostnader ("negative") Interne feilkostnader Eksterne Føres (normalt) direkte i produksjonsregnskapene, hhv. i prosjektregnskapene feilkostnader.ved hjelp av denne typen kostnader.altså eliminere denne typen kostnader 34

35 6. Strategier for feilfri bygging Strategi B-1; Aktørfokusert feilforebygging Anslått skade omfangsandel Momenter vedr. feil- og skade-forebygging Skadekildemiljø Byggherremiljøet Prosjekteringsmiljøet Material- og komponentprodusentene 40 % 20 % 10 % Byggskadekunnskap, Innkjøpskompetanse (Tenke risikobegrensning, bl.a velge firmaer med beviselig kvalifikasjon. Full prosjektering. Egen kvalitetsplan, jfr. PBL-reformene), Byggskadekunnskap (fukt, innemiljø mv), Produktkunnskap, Kommunikasjon, risikoanalyser/kvalitetssikring, Prosjektbemanning/ kunnskaps(begrensnings)erkjennelse,,,,,,,,,, Byggskadekunnskap, Produktdokumentasjon, Grensesnitts- og montasjefokusering,.. Hoved-, side- og underentreprenørene 30 % Byggskadekunnskap (fukt, innemiljø mv), Produktkunnskap, Kommunikasjon, risikoanalyser/kvalitetssikring, Prosjektbemanning/ kunnskaps(begrensnings)erkjennelse, Prising, Bemanning av prosjekt,. 35

36 6. Strategier for feilfri bygging Strategi B-2; Rotårsaksfokusert feilforebygging Stress/Tidspress (5 %) Manglende/dårlig kommunikasjon (13 %) Kommunikasjon 13% Fagkunnskap, bemanning, ledelse Kommunikasjonskunnskap, ledelse Manglende Kunnska p / Erfa ring 23% kunnskap/erfaring (23 %) Kunnskapsoppdatering, kunnskapspåbygging, Engasjement 54% personalforvaltning, ledelse Manglende (feil) engasjement (54 %) Stress / Tidspress 5% Annet 5% Gode Linje- og prosjektledere, jfr. hovedfunnene i Effektivitetsprosjektet og Strategi A KONKLUSJON: Det er sannsynliggjort at veien til feilfrie bygg OG lønnsomme byggeprosjekter går via konkret og målbar utvikling og vedlikehold av ledere i linje og i prosjekt i alle aktørgrupper i BAEnæringens verdikjede 36

37 6. Strategier for feilfri bygging - og med FORSKNING som katalysator Helseundersøkelse redder liv Frank Olaussen i Tromsø fikk konstatert hjertefeil, da han sammen med andre stilte på årets Tromsøundersøkelsen. - Jeg trakk vinnerloddet, sier 50-åringen, som har lagt om kostholdet, slanket seg og er forberedt på operasjon. FOTO: OLE MAGNUS RAPP Aftenposten : Kunnskapen om våre mest vanlige sykdommer har økt etter at Universitetet i Tromsø siden 1974 har helsesjekket og forsket på tromsøværinger. Mange har fått tidlig varsel om sykdom og har kunnet forebygge. Samtidig [ ] Nylig ble den sjette runden med helseundersøkelser avsluttet [ ] Tromsøundersøkelsen er unik. Ingen andre steder i verden har man fulgt befolkningens helse så tett over så lang tid. Det begynte i 1974 med en sterk bekymring over kostholdet [ ] - Denne typen undersøkelse gir oss mulighet til å finne årsaken til sykdom i et livsløpsperspektiv. Vi ser på hvorfor noen blir syke mens andre ikke blir det, sier forsker og prosjektleder Anne Elise Eggen. [ ] Sammen gir dette et sjeldent godt bilde av befolkningens helse og helseutfordringer. Undersøkelsen har til nå dannet grunnlag for 45 doktoravhandlinger og over 300 vitenskapelige artikler. [ ]. Innsamling av prøver og undersøkelsen er tett koblet til det kliniske miljø ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Mange prosjekter er i krysningspunktet mellom forskning på årsaksfaktorer for utvikling av sykdom og helseproblemer og klinisk forskning med forbedring av behandling som mål [ ] 37

38 Tenk om. 6. Strategier for feilfri bygging Aftenposten 20xx-xx-xx: Byggeprosessundersøkelsen bidrar til en stadig bedre, norsk BAE-næring Kunnskapen om BYGGE- OG ANLEGGSPRODUKSJON har økt etter at næringen og siden 2002 har forsket på gjennomføringen av BA-PROSJEKTER. Mange firmaer har kunnet forebygge RISIKO og TAKLE KREVENDE UTFORDRINGER GJENNOM DEN ØKTE INNSIKTEN HELE NÆRINGEN HAR FÅTT GJENNOM FORSKNINGEN [ ] BYGGEPROSESS-undersøkelsen er unik. Ingen andre steder i verden har man fulgt BYGGEVIRKSOMHETENS helse så tett over så lang tid. Det begynte i 2002 med en sterk bekymring over KOSTNADENE [ ] - Denne typen undersøkelse gir oss mulighet til å finne årsakene til FEIL, SKADER OG ANDRE KILDER TIL LAV LØNNSOMHET [ ] Ja, tenk om.! Takk for oppmerksomheten! 38

Byggskadeomfanget i Norge (2006)

Byggskadeomfanget i Norge (2006) SINTEF Byggforsk Thorbjørn ingvaldsen Byggskadeomfanget i Norge (2006) En vurdering basert på et tidligere arbeid og nye data Prosjektrapport 17 2008 Omfang Samlet mengde interne kvalitetsfeil ( feil og

Detaljer

Thorbjørn Ingvaldsen. Skader på bygg. Grunnlag for systematisk måling

Thorbjørn Ingvaldsen. Skader på bygg. Grunnlag for systematisk måling Thorbjørn Ingvaldsen Skader på bygg Grunnlag for systematisk måling 308 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Ingvaldsen Skader på bygg Grunnlag for systematisk måling

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag 2005

Norsk bygningsfysikkdag 2005 Norsk bygningsfysikkdag 2005 Fuktteknisk prosjektering lønnsom forebygging Støttet av Norsk bygningsfysikkdag 2005, 24.november, Oslo Dr.ing. Stig Geving, Byggforsk (stg@byggforsk.no) INNLEDNING Bakgrunn

Detaljer

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse Koordinatorskolen Risiko og risikoforståelse Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva

Detaljer

Kvalitetsarbeidet i Kruse. Smith måling av avvik. 2,9 milliarder kroner. siving./master og ingeniør

Kvalitetsarbeidet i Kruse. Smith måling av avvik. 2,9 milliarder kroner. siving./master og ingeniør Veien til riktig utførte t bygg en ledelsesutfordring l d? Kvalitetsarbeidet i Kruse Smith måling av avvik Kampen mot sløsing, Lean Construction Hvordan lære raskere fra RUB til ERFA Trond Stupstad Veien

Detaljer

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Side 1 Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Terramar - noen referanseprosjekter Solkraftanlegg for Statkraft i Italia Livsvitenskap Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB Høgskolen i Bergen, HiB Beredskapssenteret

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Ellen R.O. Strand Fagsjef / leder www.naaf.no/inneklima Inneklimakontoret Nasjonal rådgivning Telefon og epost fra hele landet: Private Arkitekter Bedriftshelsetjenester

Detaljer

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp?

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Ingrid Dahl Hovland 07.01.2014 Bakgrunn Økt kompetanse > kritisk faktor for heve næringa og møte utfordringene Bygg21 > samarbeidsplattform for forsking

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no NTNU Kursdagene Trondheim 07.01.15 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

14309 - Nasjonal database for byggkvalitet

14309 - Nasjonal database for byggkvalitet SLUTTRAPPORT for prosjekt 14309 - Nasjonal database for byggkvalitet Oslo, 25.09.2008 Kim Robert Lisø Prosjektleder Sign. 25.09.2008 Sluttrapport Innledning Prosjektet Nasjonal database for byggkvalitet

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Skøyen, 13. september 2013 Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Finnes det fordeler med lean sett fra en byggherres perspektiv? Eller er det keiserens nye klær? Jørn Tøien Innholdsfortegnelse

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon YM-plan Ytre miljøplan Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet Prosjekt/kontrakt nr: / Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

Overtakelse og igangsetting

Overtakelse og igangsetting Kursdagene januar 2009: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning i Overtakelse og igangsetting - Når er bygget ferdig? Krav må stilles! Erfaringer fra konkrete byggeprosjekter Hva er gjort feil av hvem?

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse 26.11.2013 Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva er hensikten

Detaljer

Skadeforebygging som lønner seg. Alena Erke, Transportøkonomisk institutt Sikkerhetsdagene, NTNU Trondheim 14. oktober 2008

Skadeforebygging som lønner seg. Alena Erke, Transportøkonomisk institutt Sikkerhetsdagene, NTNU Trondheim 14. oktober 2008 Skadeforebygging som lønner seg Alena Erke, Transportøkonomisk institutt Sikkerhetsdagene, NTNU Trondheim 14. oktober 2008 1 Prosjekt Oppdragsgiver Finansnæringens hovedorganisasjon Eksempler på skadeforebyggende

Detaljer

Samhandlingsprosessens betydning

Samhandlingsprosessens betydning Samhandlingsprosessens betydning Hva hindrer og hva bidrar til en god prosess? Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 18 mai 2015 BIs Senter for byggenæringen Opprettet i 2005

Detaljer

TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL

TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL 1.0 Hva er totalentreprise? I totalentreprise utarbeider byggherren ved hjelp av arkitekt og rådgivere en kravspesifikasjon og tegninger som en eller flere entreprenører

Detaljer

Stegnorm som bidrag til standardisering av ytelser og beslutningstøtte? Beslutningspunkter der LCC-metodikk bør benyttes!

Stegnorm som bidrag til standardisering av ytelser og beslutningstøtte? Beslutningspunkter der LCC-metodikk bør benyttes! Stegnorm som bidrag til standardisering av ytelser og beslutningstøtte? Beslutningspunkter der LCC-metodikk bør benyttes! Tidligfase der beslutningene har størst innvirkning på livssykluskostnadene (LCC)!?

Detaljer

Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring

Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring Finansnæringen under press internasjonalt - Occupy Wall Street kampanjer i USA og store

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Entreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter

Entreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter Entreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter Finseseminaret 18.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Elementer i et bygge- eller anleggsprosjekt Finansiering Tomt Idé

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

«Fremtidens byggenæring krever økt industrialisering»

«Fremtidens byggenæring krever økt industrialisering» «Fremtidens byggenæring krever økt industrialisering» Rune Johnsen, Kjeldstad Holding AS Skog og tre 28. mai 2015 Agenda! Kort om Kjeldstad-konsernet! Industrialisering i byggenæringen! Utfordringer og

Detaljer

På sikkerheten løs? - Sikkerhet i komplekse prosjekter

På sikkerheten løs? - Sikkerhet i komplekse prosjekter På sikkerheten løs? - Sikkerhet i komplekse prosjekter Sikkerhetsdagene, 22. november 2012 SIGMUND ASLESEN, VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Hva kjennetegner bygging? Byggverk sitter fast i bakken Byggverk er unike

Detaljer

EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG

EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG BENYTTES VED ANBUDSEVALUERINGER /DOKUMENTERTE ERFARINGER Side 1 av 5 EVALUERING AV ENTREPRENØROPPDRAG Opplysninger om oppdraget Oppdragets navn: Oppdragsgivers navn: Entreprenørens

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

Forskningsprosjektet Produktivitet i norsk bygge- og anleggsnæring (2002 2006)

Forskningsprosjektet Produktivitet i norsk bygge- og anleggsnæring (2002 2006) Forskningsprosjektet Produktivitet i norsk bygge- og anleggsnæring (2002 2006) Lean Construction NO, nettverksmøte 23. april 2008 Thorbjørn Ingvaldsen, 1 Produktivitet Produktivitet det er bånnlinjen,

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no FBA- Vækerø-Oslo 02.06.16 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

Hva er funksjonskontroll?

Hva er funksjonskontroll? Avslutningsseminar PFK-prosjektet 17. januar 2013, Oslo Hva er funksjonskontroll? Professor Vojislav Novakovic, Dr.ing. NTNU-SINTEF Innhold 1. Hva er Kontinuerlig funksjonskontroll (FK)? 2. Hvem angår

Detaljer

MACAW. Økt profitt med porteføljeoptimalisering. Jon Sederqvist Østmoe, MACAW research

MACAW. Økt profitt med porteføljeoptimalisering. Jon Sederqvist Østmoe, MACAW research Økt profitt med porteføljeoptimalisering Jon Sederqvist Østmoe, MACAW research MACAW research www.macawresearch.com MACAW MACAW research er et norsk konsulentselskap spesialisert innen analyse og forretningsutvikling

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger, ÅF Advansia Driftskonferansen Oslo 20. nov. 2014 Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling) Dr.ing. (automasjon/fjernvarme) Prosjektledelse

Detaljer

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14 Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14 Agenda Hva er «høye miljøambisjoner»? Hvilke krav stilles til miljøprosjekter? Byggeledelse i miljøprosjekter vs «vanlige» prosjekter

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Skanska Product Design beste praksis satt i system. Feilfrie bygg - er det mulig?

Skanska Product Design beste praksis satt i system. Feilfrie bygg - er det mulig? 1 Skanska Product Design beste praksis satt i system Feilfrie bygg - er det mulig? Ole Petter Haugen, Skanska Norge AS Trondheim, NTNU, 6. januar 2009 Ansvar og risiko 2 Skanska AB Ingen tapsprosjekter

Detaljer

-hva hemmer og fremmer effektiv produksjon..?

-hva hemmer og fremmer effektiv produksjon..? Erfaringer med norske kontraktsformer her enhetspriskontrakter som utgangspunkt -hva hemmer og fremmer effektiv produksjon..? Prosjektleder Ruth G Haug Leonhard Nilsen & Sønner As Dere skal få høre om;

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Krav til kompetanse (3) Foreleser: Magne Maage

Detaljer

Brønnkontroll Veien videre

Brønnkontroll Veien videre Brønnkontroll Veien videre Stavanger 16 17 September 2011 Oddvar Midttveit Senior Vedlikeholdsingeniør Kjapt om EngMa AS Etablert: Mai 2010 Ansatte: 4 (6 fra 1.nov -11) Erfaring: Ca. 100 år samlet relevant

Detaljer

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Høringsmøte, Oslo 19. oktober 2012 Professor, FoU-leder Svein Bjørberg NTNU / Multiconsult AS 1 Tilstand? 2 Standard for tilstandsanalyse - NS 3600

Detaljer

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Oslo 4. november 2015 Sekretariatsleder Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Gjengangere Parkett - undergulv Byggetid dagmulkt Endringer rett til Tilleggsbetaling

Detaljer

Bestillerkompetanse - en ryggmargsrefleks eller en spesifikk ferdighet. Molde

Bestillerkompetanse - en ryggmargsrefleks eller en spesifikk ferdighet. Molde Bestillerkompetanse - en ryggmargsrefleks eller en spesifikk ferdighet Molde 03.11.16 Noen av våre 175 medlemsbedrifter Foreningens virksomhet - på tre ben Ny hjemmeside Det kjøpes inn for enorme summer

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Protokoll i sak 735//2013. for. Boligtvistnemnda 03.09.14

Protokoll i sak 735//2013. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 Protokoll i sak 735//2013 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Reklamasjon på sammenklemte rør i varmesentral boligblokk ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Klagen for

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

RIF tjenesteveileder for bygningsfysikk. Ingve Ulimoen - 2015-11-19

RIF tjenesteveileder for bygningsfysikk. Ingve Ulimoen - 2015-11-19 RIF tjenesteveileder for bygningsfysikk Ingve Ulimoen - 2015-11-19 1 Hvorfor har vi utarbeidet en tjenesteveileder? SAK10: Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger

Detaljer

Hva er erfaring med nye og rehabiliterte bygg

Hva er erfaring med nye og rehabiliterte bygg Skulle snakket om: Forutsetninger for god drift Driftsavdelingen opplæring Prøvedrift og funksjonskontroll med spesielle fokus Dagens og morgendagens driftsform Kommer til å snakke om: Forutsetninger for

Detaljer

Skjulte egenskaper (hidden characteristics)

Skjulte egenskaper (hidden characteristics) Skjulte egenskaper (hidden characteristics) Ny klasse av situasjoner, kap. 7 i Hendrikse (Se bort fra avsnitt 7.5; ikke kjernepensum) Forskjellig fra skjult handling (hidden action) (kap. 6) Men her: Skjulte

Detaljer

Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg?

Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg? Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg? Trine Dyrstad Pettersen Mesterhus Norge Plan-og byggesaksseminar i Tromsø 25. januar 2010 Med en stor takk til Anders Kirkhus Seniorrådgiver SINTEF Byggforsk

Detaljer

«Uavhengig kontroll har byggherren sovet i timen?»

«Uavhengig kontroll har byggherren sovet i timen?» «Uavhengig har byggherren sovet i timen?» Hvordan vil vi forholde oss til de kommende kravene? Erling Malm, Asker kommune, 181 NS 8450 Uavhengig - en vil kunne utføres i regi av byggherren - med foretak

Detaljer

Hvorfor uavhengig kontroll?

Hvorfor uavhengig kontroll? Hvorfor uavhengig kontroll? NOU 1995 NOU 2005:12 Veiledning til forskrift om saksbehandling og Veiledning til forskrift om saksbehandling og 1997 til forskrift om 2003 Veiledning Veiledning til forskrift

Detaljer

SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE VEILEDER SOLSTRANDKONFERANSEN V e i l e d e r S y s t e m a t i s k F e r d i g s t i l l e l s e

SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE VEILEDER SOLSTRANDKONFERANSEN V e i l e d e r S y s t e m a t i s k F e r d i g s t i l l e l s e SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE VEILEDER SOLSTRANDKONFERANSEN 10.02.2016 Tor I. Hoel Per Roger Johansen ÅF Advansia AS Atkins Norge AS V e i l e d e r S y s t e m a t i s k F e r d i g s t i l l e l s e ÅF

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Hvem er BA 2015 og andre

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia 21.09.2015 Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia, Områdeleder S3 ved T2-prosjektet Oslo Lufthavn

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 15. Mai 2013 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Tilstand hva er det? 2 NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Bakgrunn Standarden

Detaljer

Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling oppfølging av styresak 146-2011

Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling oppfølging av styresak 146-2011 Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haakon Eichler, 75 51 29 86 Bodø, 8.3.2013 Styresak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring

Detaljer

Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 7 mars 2016

Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 7 mars 2016 Erfaring med samhandlinghva skal til for å lykkes og hva hemmer prosessen? Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 7 mars 2016 Forskningsprosjektet Samarbeid mellom BI og Policy

Detaljer

Hvem har ansvaret for fuktskadene?

Hvem har ansvaret for fuktskadene? Hvem har ansvaret for fuktskadene? Fokus på byggherrens rolle Dr.ing. Stig Geving, Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag 2007, 28. November, Oslo Fuktskader Fordeling av byggskader på skadeårsak (fra Byggforsks

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Sverre Holøs, Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Nasjonalt Fuktseminar 2014 1 Viktige saker som ikke nådde helt opp: 2 Så over til de 5 viktigste sakene 3 Juryen (dvs. jeg!) mener at denne

Detaljer

HurtigErfa Vedlegg 2

HurtigErfa Vedlegg 2 HurtigErfa Vedlegg 2 Detaljer fra spørreundersøkelsen i BAE-næringen MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: 21 58 50 00 Fax: 21 58 50 01 www.multiconsult.no 1. HurtigErfa- spørreundersøkelse

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

Hva kan vi gjøre med vannskadene?

Hva kan vi gjøre med vannskadene? Nordisk Vannskadeseminar 2011 Hva kan vi gjøre med vannskadene? Kim Robert Lisø Forskningssjef 1 www.photobucket.com 2 Alt for mange bad har feil og skader! Feilene er ofte skjebnesvangre Gjengangerne

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte)

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) (eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) Kompaniskap Eks. Delt risiko for overskridelse, med felles fastsatt målpris. Kommunikasjon Eks. Krav til skandinavisk språkforståelse

Detaljer

Utmaningar för entreprenörer som vill bygga skadesäkert. Tom Farstad, AF-gruppen Norge

Utmaningar för entreprenörer som vill bygga skadesäkert. Tom Farstad, AF-gruppen Norge Utmaningar för entreprenörer som vill bygga skadesäkert Tom Farstad, AF-gruppen Norge Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2012 på 9.8 MRD Resultat

Detaljer

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson

WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam as Innhold Bakgrunn Prosedyrer Registrering Kartlegging Fuktmåling Muggsoppundersøkelse Utbedring Etterkontroll Dokumentasjon

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

VVS FORENINGEN. 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter.

VVS FORENINGEN. 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter. VVS FORENINGEN 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter. Ståle Bjørnson Takstmann for Jernbanepersonalet Forsikring Fagbrev

Detaljer

NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis

NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis Den kloke tegning 2013 23.-24.10 NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis Mona Nilsen Ervik Prosjekteringsleder og VDC-ansvarlig i NCC Construction DK Trondheim 1 NCC AB 24.10.2013 NCC Construction AS

Detaljer

Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»?

Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»? Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»? PETTER EIKEN 08.01.2013 2 Hva er Bygg21? 3 Mål Resultatmål Utdanning og kunnskapsformidling skal gi dyktigere aktører i byggsektoren FoU skal heve

Detaljer

Overtagelse og drift av bygninger

Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse og drift av bygninger 26.november 2014 Harald Hasfjord / Prosjektsjef Prosjekt Midt designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive løsninger for bygg, infrastruktur

Detaljer

men vi lærer aldri! - Nasjonal database for byggkvalitet

men vi lærer aldri! - Nasjonal database for byggkvalitet men vi lærer aldri! - Nasjonal database for byggkvalitet Kim Robert Lisø Forskningssjef SINTEF Byggforsk Byggedagene 2009 26. mars, Radisson SAS Plaza Hotel SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk 2 Cowboynæring?

Detaljer

Balansen mellom tillit og kontroll i store komplekse prosjekter. Anna Swärd- PhD Senter for Byggenæringen BI

Balansen mellom tillit og kontroll i store komplekse prosjekter. Anna Swärd- PhD Senter for Byggenæringen BI Balansen mellom tillit og kontroll i store komplekse prosjekter Anna Swärd- PhD Senter for Byggenæringen BI Hvordan kan tillit skapes i temporære relasjoner? Hva kan gjøres tidlig i prosjekter for å sette

Detaljer

IDÉ TOMTEKJØP KONSEPT REGULERING SALG BYGGING OVERLEVERING

IDÉ TOMTEKJØP KONSEPT REGULERING SALG BYGGING OVERLEVERING VÅR PLAN 3 til 5 år 1 til 2 år IDÉ TOMTEKJØP KONSEPT REGULERING SALG BYGGING OVERLEVERING Hva? Beliggenhet Pris Muligheter Risiko For hvem Utforming Utnyttelse Prising Kvalitet Kostnad Produktivitet Feilfri

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Kursdagene 8. januar 2009 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Bakgrunnen for forskriften EF-direktiv 92/57/EØF om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HØRINGSNOTAT 1 (7) Standard Norge v/ Jørgen Birkeland Postboks 242 326 LYSAKER Vår referanse (jbi@standard.no) HØRINGSNOTAT FRA SKANSKA NORGE AS NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim 1 Dødelighetskurven for brystkreft viste en svakt økende

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14 Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals HVORFOR SLIPPE TIL EN ENTREPRENØR? Er ikke det fienden? BYGGELEDERENS HOVEDOPPGAVE PROSJEKT Være prosjektets oljekanne! SELVPÅLAGT ROLLE BYGGELEDERS

Detaljer

Vedlegg 2 Utkast til revidert versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF

Vedlegg 2 Utkast til revidert versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF Vedlegg 2 Utkast til revidert versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF Tunneler/Prosjektering og bygging/vann og frostsikring Fra Teknisk regelverk utgitt 27. august 2013 < Tunneler Prosjektering

Detaljer

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene. Olav Pettersen Skanska Norge AS

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene. Olav Pettersen Skanska Norge AS Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Olav Pettersen Skanska Norge AS Entreprenørens utfordringer TEK10 11-10Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT informasjon mannskap plass forutgående arbeider AKTIVITET påfølgende arbeider ytre forhold materialer utstyr Hvorfor denne brosjyren? Feil og mangler i prosjektering

Detaljer

Norsk farmasøytisk produksjon

Norsk farmasøytisk produksjon Norsk farmasøytisk produksjon Status og utfordringer Rapport utarbeidet av SINTEF Raufoss Manufacturing Mai Forprosjektets oppdrag, definert av LMI: Kortfattet beskrivelse av farmasøytisk produksjon i

Detaljer

Hva gjør design med lederskap? Nordiskt Forum, 13.november 2013 Erik Østby-Deglum

Hva gjør design med lederskap? Nordiskt Forum, 13.november 2013 Erik Østby-Deglum Hva gjør design med lederskap? Nordiskt Forum, 13.november 2013 Erik Østby-Deglum Innhold Prosjektering Ledelse av prosjektering Suksess/fiasko Hva er prosjektering? Prosjektering Idé Programmering Forprosjekt

Detaljer

Presentasjon på møte mellom NIFS og AREALKLIM prosjektet Oslo, Jernbaneverket, 05.11.2014. Carlo Aall

Presentasjon på møte mellom NIFS og AREALKLIM prosjektet Oslo, Jernbaneverket, 05.11.2014. Carlo Aall Lønner det seg å forebygge mot naturskade? Presentasjon av prosjektet "Naturskader kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunalt eid infrastruktur" finansiert av KS FoU Carlo Aall Presentasjon

Detaljer

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Olav Pettersen Skanska Norge AS Entreprenørens utfordringer TEK10 11-10Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Funksjonskontrakter asfalt Status og fortsettelsen

Funksjonskontrakter asfalt Status og fortsettelsen 30. september 2010 Funksjonskontrakter asfalt Status og fortsettelsen Torgrim Dahl /Rolf Johansen Dekkeprosjektet, Rø Norsk asfaltforenings studietur, Krakow 2010. Torgrim: Hva sier Vegdirektoratets Byggherrestrategi

Detaljer

GOD PROSJEKTGJENNOMFØRING - HVORDAN KAN DETTE GJØRES. Bergen 2.10.14 - Jørn Tøien

GOD PROSJEKTGJENNOMFØRING - HVORDAN KAN DETTE GJØRES. Bergen 2.10.14 - Jørn Tøien GOD PROSJEKTGJENNOMFØRING - HVORDAN KAN DETTE GJØRES Bergen 2.10.14 - Jørn Tøien INNHOLDSFORTEGNELSE Lean hva, hvor og hvorfor Erfaring med bruk av Lean i gjennomføring - planlegging og produksjon Komme

Detaljer