IO i et risikoperspektiv - Hvordan kan IO påvirke menneskelige og organisatoriske faktorers betydning for storulykkesrisiko?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IO i et risikoperspektiv - Hvordan kan IO påvirke menneskelige og organisatoriske faktorers betydning for storulykkesrisiko?"

Transkript

1 IO i et risikoperspektiv - Hvordan kan IO påvirke menneskelige og organisatoriske faktorers betydning for storulykkesrisiko? Konferanse om Integrerte operasjoner og HMS 19. juni 2008 Paul G. Bang og Eirik Bjerkebæk

2 HMS i petroleumsvirksomheten hvordan påvirkes den? Rammeverk Påvirker Lover relatert til Petroleumsvirksomhet Ytre miljø Arbeidsmiljø Helse Påvirker HMS-nivå Risikonivå Politikk Legger premisser for og. Styring Kgl. res. om HMS i petroleumsvirksomheten ( Rammeforskriften ) Aktivitet Opplysning Innretning Storulykke potensiale HMSforskn. Arbeidsmiljørisiko Myndighetsregulering Teknologi og innovasjon Trepartssamarbeid Påvirker Hvordan aktørene agerer i forhold til gjeldende rammebetingelser. Små uavhengige Acorn DNO AEDC Idemitsu Revus Oranje-N Svenska P Lundin Ugland OER Pertra Sumitomo OER Oil Små på norsk sokkel RWE-DEA ChevronTexaco Gaz de France Aker Maritime Ruhrgas Anadarko Lasmo Dong Mærsk O&G Super Independants ConocoPhillips Amerada Hess Kerr-McGee N Maraton Talisman Energy European Majors Statoil Norsk Agip (ENI) Norsk Hydro Super Majors Exxon Mobil BP Total Shell Ikke klassifisert Petoro Gassco Fritt etter: Philip Lambert 2

3 Olje og gassutvinning - En bergverksvirksomhet der teknologiutvikling, faseoverganger og bunnlinje er viktige endringsdrivere Levetidsforlengelse Redusert CAPEX Redusert OPEX Økt produksjon Letefase Produksjon Konseptutvikling Prosjektering Boring Stenging fjerning Integrerte operasjoner på vei mot informasjonsalderen 3

4 IO introduserer det noe nytt i virksomheten? IO innebærer både inkrementelle endringer og en fundamental og irreversibel endringsbølge IO oppfattes som en revolusjon i teknologianvendelse og driftsfilosofier IO innebærer grunnleggende endringer i arbeidsprosesser, roller og ansvar mellom aktører og krav til kompetanse IO innebærer grunnleggende endringer i menneske-teknologi interaksjoner IO innebærer at industrien fokuserer på MTO-samspill som en suksessfaktor for nye arbeids- og beslutningsprosesser IO er både en driftsvisjon og en endringsvisjon 4

5 IO introduserer det noe nytt i virksomheten? Effektive Beslutningsprosesser Kommunikasjonsverktøy Datamengde Datakvalitet Roller/ansvar IKT-system integritet Standardisering av arbeids prosesser Systemgrenser System organisering Tillit Kompetanse Sanntidsdata Automatisering og data representasjon Analytiske modeller Informasjons presentasjon Samhandling Risiko forståelse 5

6 Noen nødvendige innledende betraktninger Anvendelse av ny teknologi, bruk av nye driftsfilosofier hva betyr det for MTO-sammenhengene? Risiko og rasjonalitet hvor går grensene i IO-sammenheng Perspektiver på systemer og metodiske valg Styring/makt og ledelse i IO Hvordan gjør vi det? 6

7 Moderne industrivirksomhet hvor går utviklingen? Linære Interaksjoner Komplekse Koblinger Tette Trend Moores lov - prosessorutvikling Loven om nettverkseffektivitet Loven om båndbreddeutvikling Loven om strekk i organisatoriske systemer Løse 7

8 Systemperspektiver Lineære systemer (maskinperspektivet) - Kan forklare komplekse (maskinelle) sammenhenger ved å dekomponere dem til enkeltelementer og beskrive funksjonene disse har - Systemet som helhet fungerer da som et resultat av enkle kombinasjoner mellom enkeltdelene som kan settes sammen til å utgjøre et stort komplekst system Komplekse (sosiotekniske) systemer (innebærer samhandling mellom mennesker og mellom mennesker og maskiner) - De kan ikke dekomponeres til funksjoner mellom enkeltkomponenter - Systemet som helhet fungerer som et resultat av et komplekst mønster av dynamiske koblinger hvor både mennesker og teknologi inngår 8

9 Risiko- og rasjonalitetsbetraktninger i et MTO-perspektiv Sosialt system - individer - grupper - behov Gjensidig påvirkning Teknologisk system Menneskelig behov og atferdstrekk innhold i jobben (variasjon) å kunne lære noe i jobben å kunne treffe beslutninger anseelse (støtte, respekt osv) å se sammenheng mellom arbeidet og omverdenen utvikling i jobben (karriere) Systemiske egenskaper - Rasjonalitet Vitenskaplig metode for å sikre rasjonell og effektiv produksjon Spesialisering Klar rolleinndeling (hvem gjør hva) Standardisering Automasjon 9

10 Styring/makt og ledelse i IO Hvordan gjør vi det? Hierarkiet Nettverket Toppledelse Kollegiet B A C Støttestruktur Mellomledelse Teknostruktur Leadership kontra management eller begge deler? G F E D Operativ nivå Grunnlaget for makt/styring finnes i andres avhengighet av en aktør Graden av avhengighet bestemmer graden av makt i en relasjon Symmetriske og asymmetriske relasjoner 1. Nye betingelser for styring og ledelse i grenseflater 2. Nye sammenhenger rundt beslutningsprosesser (samhandling i virtuelle og reelle beslutningssituasjoner mellom ulike kunnskapsregimer (profesjoner) 3. Maktaspektet kan ikke oversees når sikkerhetskritiske beslutninger skal ivaretas gjennom gruppebaserte og distribuerte beslutningsprosesser 4. Arbeidsprosesser (slik de blir beskrevet) kontra arbeidsform (slik de faktisk blir) 10

11 Anvendelse av kunnskap og kompetanse i nye sammenhenger Hva er viktige forutsetninger? Kvalitet Kollegiet Ta ansvar for hvorfor? (Care why?) B A C Toppledelse G F E D Vite hvorfor? Støttestruktur Teknostruktur Mellomledelse Vite hvordan? Linære Interaksjoner Komplekse Operativ nivå Tette Vite hva? Koblinger Trend Løse Erfaring/ kompetanse 11

12 Styring av risiko i åpne og lukkede systemer HMS kontra Sikring HMS-styringsfilosofi bygger i sin natur på: Åpenhet ansvarlighet tillit medvirkning Hvordan bør vi regulere disse sammenhengene? funksjonalitet kontra spesifikke regler Sikringsfilosofi bygger i sin natur på: IPT (integritet, pålitelighet og tilgjengelighet) kontinuerlig overvåkning av åpne systemer utstrakt bruk av proprietære systemer individuell tilgang (passord) 12

13 Reliability engineering - Linær tilnærming - analytisk metodikk - bruk av erfaringsdata Hvis alle enkeltdelene fungerer, fungerer hele systemet Styring av risiko i nytt perspektiv System safety - Fra fokus på feil i en eller flere enkeltkomponenter til fokus på systemet som helhet Hva kan gå galt selv om ingenting feiler og kan vi styre det vi ikke fullt ut kan beskrive eller forstå? Nye måter å betrakte sikkerhet på 1. Fra fokus til hvorfor det går galt til hvorfor det (oftest) går bra. 2. Variabilitet i M(T)O-sammenhenger er unngåelig og må håndteres kontinuerlig 3. Kunnskap om mulige feilårsaker ved ulykker er ofte mangelfull, tvetydig eller ukjent. 4. Utfordringen er å ha handlingsberedskap for dempe og håndtere farlige variasjoner før de får utvikle seg. (high reliability resilient) 5. Et system må både kunne være forberedt på definerte farer og hendelser samtidig som det er dynamisk tilpasset omgivelsene og kan absorbere eller slå tilbake uforutsette forstyrrelser gjennom forutseenhet tidlige reaksjoner og intervensjon. 13

14 Hva vet vi om IO og storulykkesrisiko? Lite fokus på storulykkessammenheng i IO i næringen, enkeltfaktorer vurdert i ulike sammenhenger Forskningsmiljøene opptatt av IKT-sikkerhet og risikostyring i virtuelle nettverk, arbeidsmiljø lite oppmersomhet på storulykker Ptils har sett behov for en mer systematisk vurdering av hvordan endringer i MTO-samspillet i IO kan påvirke risiko: Dialog i 4-parts sammenheng Workshop i 2007, rapport juni 2008 Faglig ekspertvurdering SINTEF prosjekt, rapport juni

15 SINTEF prosjektet - problemstillinger Hva er de sentrale endringene i menneskelige og organisatoriske faktorer i utviklingen av IO i petroleumsvirksomheten? Hvilke positive og negative effekter kan disse endringene ha i forhold til storulykkesrisiko? Er de risikovurderingsmetoder som er i bruk egnet til å vurdere/fange opp betydningen av disse risikoelementene? Er de eksisterende metoder gode nok? Finnes det gode alternativer som ikke er i bruk i vår industri i dag? 15

16 SINTEF rapport: IO/MTO-samspill og storulykkesrisiko High Reliability Organization perspektivet Resilience Engineering Energi-barriere perspektivet Beslutningsperspektivet Informasjonsprosesserings perspektivet Normal ulykke-perspektivet 16

17 Energi-barriere perspektivet (Haddon (1980), Reason (1997)) Ulykker kan forhindres ved å fokusere på farlige energimengder (for eksempel vekt, trykk, varme, eksplosjoner) og tiltak (barrierer) for å skille disse fra sårbare elementer (mennesker, utstyr, miljø) systemet kan forstås som en fast struktur av definerte elementer, og med hendelser som det dynamiske komponenten i analysen Sikkerhetsstrategi: å redusere selve farekilden, etablere barrierer for å avskjære eller dempe hendelsesforløp, og å håndtere skadesituasjonen Perspektivet er mest anvendelig for systemer der den tekniske kjernen og farekildene er veldefinerte, fysisk avgrenset og forholdsvis stabile,

18 Energi-barrieremodellen og IO Svekkes eller styrkes de enkelte barrierefunksjonene i IO-løsninger? Svekkes eller styrkes premissen om barriereuavhengighet? Hvordan påvirke IO sårbarheten til de elementene som beskyttes av barriererene (konsekvensbildet)? 18

19 Informasjonsprosesserings-perspektivet Turner (1978) Den organisatoriske ulykken stammer fra en inkubasjon av latente feil og hendelser som imidlertid ikke blir oppfattet fordi de går på tvers av det kulturen tar for gitt. Ulykkene fremstår som fundamentale overraskelser der og da, selv om granskinger i etterkant ofte finner både forstadier og advarsler som fremstår som åpenbare i etterpåklokskapens klare lys, men som er blitt oversett underveis Rotårsaken er ikke at det tekniske systemet har feilet, men at manglende informasjonsflyt og feiltolkninger hindret at dette ble oppfattet i løpet av inkubasjonsperioden, hvor feil og avvik oppstår, utvikles og akkumuleres 19

20 Informasjonsprosesserings-perspektivet og IO Hvordan påvirker IO en organisasjons evne til å nyttegjøre seg sikkerhetsrelevant informasjon, uavhengig av hvor og på hvilket nivå i systemet denne befinner seg? 20

21 Beslutningsperspektivet (Rasmussen 97) Risikostyring og sikker operasjon medfører investeringer og kostnader. Beslutningsperspektivet retter derfor søkelyset mot hvordan robuste organisasjoner håndterer potensielle målkonflikter. Risikonivå påvirkes både eksplisitt og implisitt av en rekke valgsituasjoner. Mentale modeller, (beslutningstakernes utdanning og kompetanse, og deres distanse til de mer daglige gjøremål i den skarpe enden) er ofte avgjørende i forhold til hvilke trade-off s som gjøres i beslutningsprosessene (E. Hollnagel). 21

22 Beslutningsperspektivet og IO Grense for uakseptabel risiko Grense for uakseptabel arbeidsbelastning Sikkerhetsledelse Ledelsespress for effektivitet Drift: Stadig eksperimentering for å øke ytelse. Manglende oversikt over konsekvenser Press for behagelig arbeidsmengde Grense for økonomisk konkurs Hvordan påvirkes organisasjonens evne til å ta beslutninger om risiko? Hvordan påvirkes sannsynligheten for drift mot uakseptable grenser? Rasmussen

23 Normalulykke-perspektivet (Perrow-84) Storulykker kan ikke forhindres ved hjelp av det analytiske barriereperspektivet alene, fordi dette perspektivet ikke fanger opp de ukjente sideeffektene av samspill mellom aktive og passive feil i komplekse systemer. Risiko kan styres rasjonelt (reduksjonistisk) på komponentnivå og delsystemnivå, men ikke i komplekse og tett koblede systemer. Med økende kompleksitet og koblingsgrad blir systemene mindre beskrivbare/håndterbare og uforutsette hendelsesforløp/sammenbrudd vil derfor være normalt på systemnivå. 23

24 Normalulykke-perspektivet og IO Et sosioteknisk system beskrives ved koblinger og interaksjoner mellom mennesker og mellom mennesker og teknologi. Koblinger Tette Løse Lineære (Damanlegg) (Postkontor) Interaksjoner Trend Komplekse (Atomanlegg) (Universiteter) Skaper eller fjerner IOutviklingen kombinasjoner av høy interaktiv kompleksitet og tette koblinger mellom systemer? 24

25 High Reliability Organization (HRO) perspektivet (Weick 1987) Har som mål å prøve og forklare hvordan organisasjoner som i henhold til Perrows teori befinner seg i kritiske faresituasjoner likevel unngår at ulykker inntreffer En viktig premiss for denne tenkemåten er at overraskelser og (feil) er uunngåelige. HRO perspektivets prøver derfor å gi svar på hvorfor en systemkritisk situasjon under utvikling likevel ikke fører til en storulykke. Sentrale elementer i dette perspektivet er organisatorisk redundans, evnen til å endre organisasjonsform, operasjonsmodus og improvisere for å møte plutselige skiftende krav til ytelse, herunder kriser Mindfulness ( oppmerksomhetsforsiktighet ) blir fremhevet som viktig i HRO og innebærer å ha radaren på kontinuerlig ut fra antakelser og forventninger om at noe kan skje. Kontinuerlig oppdatering av erfaring gir da grunnlag for nye antakelser og forventninger. 25

26 High Reliability Organizations og IO Styrkes eller svekkes organisatorisk redundans gjennom IO? Styrkes eller svekkes evnen til å skifte operasjonsmodus under kriser? 26

27 Resilience engineering (Hollnagel med flere 2004) Avstand fra norm Tid Ulykker skyldes uventede kombinasjoner av forhold som i seg selv ikke er unormale eller farlige. Risiko oppstår fra ikkelineære kombinasjoner av ytelsesvariasjon (svingninger) i ulike deler/komponenter av systemer Siden variabilitet er nødvendig for å oppnå ønsket funksjonalitet/ utvikling, må sikkerhet oppnås gjennom å forstå/kontrollere dynamikken. Et resilient system kan justere sin funksjon i forkant av, eller under, endringer og hendelser 27

28 Resiliens og IO Hvordan påvirkes systemets evne til å forstå/overvåke ytelsesvariasjoner og til å være forberedt på og takle uforutsette situasjoner? 28 Hollnagel 2007

29 Sentrale endringselementer i IO i forhold storulykkesrisiko Mer eksplisitte operasjoner økt fokus på standardisering og planlegging Vektlegging av høyt endringstempo kapitalisering av IO potensial Integrerte leverandører med større totalansvar for definerte deler av virksomheten IO-fisering av risikostyringen? Endringselementer knyttet til beslutningsprosesser Nye modeller for beslutninger basert på store mengder sanntidsdata. Økt risiko for tvil om ansvarsforhold og informasjonsoverbelastning Store forventninger til effektivitet (optimalisering) i beslutningsprosesser. Mange aktører, arbeidsprosessutvikling versus arbeidsform Forventninger om utnyttelse av komplementære ferdigheter 29

30 Sentrale endringselementer i IO i forhold storulykkesrisiko (2) Nye vilkår for kunnskapsdeling, kommunikasjon og samhandling Endrede kommunikasjonsformer og gruppesammensetninger fattigere og rikere kommunikasjon Endrede kriterier for optimalisering informasjon og kunnskap Større tilgang til bredt repertoar av informasjon og ekspertise i grenseflater mellom organisasjonsenheter Mulighet for virtuell organisering av driftsfunksjoner Behov for utvikling av nye samarbeidsformer mellom aktører fokus på utvikling av arbeidsform kontra skjematiserte prosesser 30

31 IO gir både oppside og nedside potensial i forhold til storulykkesrisiko Endringer i beslutningsprosesser, kommunikasjon og samhandlingsmønstre Mulig oppside Beslutningsprosesser: Mer sanntidsdata Rask tilgang til ekspertise Multidisiplinære team gir raskere og bedre analyse-/beslutningsprosesser Sikkerhetspersonell inngår i IO-team og har tilgang til IO-løsninger Mulig nedside Beslutningsprosesser: Utydelig ansvar Information overload Beslutninger på avstand Høye forventninger til tempo Ansvarspulverisering i forhold til risikovruderinger Endringer i sosiale og kognitive forutsetninger for sikker operasjon og krisehåndtering Effektiv gjenvinning av kontroll i faresituasjoner Mer effektiv to-veis kommunikasjon og informasjonstilgang hav-land Økt tillit til ekspertise på land Effektiv gjenvinning av kontroll i faresituasjoner Redusert bemanning offshore IKT-sikkerhet i krisesituasjoner IKT blir barriere mot improvisasjon Mangel på entydig og akseptert beslutningskontekst (situasjonsforståelse, ansvar og roller) 31

32 IO gir både oppside og nedside potensial i forhold til storulykkesrisiko Endringer i beslutningsprosesser, kommunikasjon og samhandlingsmønstre Endringer i sosiale og kognitive forutsetninger for sikker operasjon og krisehåndtering Mulig oppside Formelle og uformelle roller og arbeidsdeling Nye former for samarbeid mellom ulike miljø og org. Tettere og mer langsiktig involvering av leverandører Spesialistroller på land bedre kjent og tilgjengelig Etablering og vedlikehold av feiltoleranse og barrierer Mer informasjon om arbeidspraksis Sanntidsdata øker mulighet for å være proaktiv Tilgang til bredere kontekst styrker robust arbeidspraksis Mulig nedside Formelle og uformelle roller og arbeidsdeling Komplekse aktiviteter og ansvarsforhold Geografisk avstand Uklart ansvar for å vurdere kritikalitet Lokal kompetanse forsvinner Kvalitet på handover Etablering og vedlikehold av feiltoleranse og barrierer Nedbemanning gir redusert muligheter for direkte menneskelig inngrep Svekket læringsarena robust arbeidspraksis Effektivisering av arbeidsprosesser svekket oppmerksomhet på andres bidrag Nye fellesfeil 32

33 HRO-perspektivet: Styrkes eller svekkes organisatorisk redundans gjennom IO? Positive effekter: Flere har anledning til å observere, delta og bidra når operasjonene blir mer eksplisitte og tydeliggjorte Tilgang til rike informasjonskanaler og sanntidsdata Multidisiplinære team ulik situasjonsforståelse kan forbedre både strukturell og kulturell redundans Synliggjøring av arbeidsutførelse i samhandlingsrom og kontrollrom gir oppdattert og felles situasjonsfortåelse Negative effekter: Vanskeligere å opprettholde redundans ved høyt endringstempo Vanskeligere å etablere redundans i virtuelle organisasjoner Forventninger om idealiserte beslutningsprosesser setter redudansmekanismer under press Integrerte leverandører vil være så slanke som mulig fleksibilitet Formelle (arbeidsprosessorienterte) informasjonskanaler - underkommunikasjon av arbeidsform SINTEF: Tendens til at manglende oppmerksomhet om ny beslutningskontekst og undertrykking av arbeidsformer (det faktiske-uformelle arbeidet) gir en negativ effekt 33

34 Hvor gode er etablerte risikovurderingsverktøy og metoder? SINTEF mener at alle identifiserte risikoelementer i IO kan vurderes gjennom det utvidede metodeverk rapporten drøfter Imidlertid finnes det en rekke risikoforhold i IO som ikke lar seg vurdere med de etablerte kvantitative risikoanalysemetoder Det er ikke funnet gode metoder for å vurdere to av de mest framtredende endringstrekkene: Implikasjoner av endringer i beslutningskontekst (for eksempel makt) Kriterier for vurdering av endret samspill mellom arbeidsprosessene og arbeidsformene i IO 34

35 ..og hvor ligger muligheter for forbedringer? Det er et stort potensial for å utvide, videreutvikle og forbedre bruken av dagens metoder i forhold til å fange opp risikomomenter i IO Gode risiko- og sårbarhetsvurderinger forutsetter en utvidet forståelse av hvilke MTO-elementer som er viktige å vurdere Bruk av IKT og IO-løsninger kan gi vesentlige bidrag til bedre risikovurderinger og styrke grunnlaget for felles virkelighetsoppfatning av det totale risikobildet, og hva som påvirker dette 35

36 Konklusjoner IO medfører en rekke generiske endringer i menneskelige og organisatoriske faktorer og i MTO-sampill som kan ha signifikant effekt på storulykkesrisiko Alle de mest sentrale endringene har både oppside og nedside potensial ift risikopåvirkning, men SINTEF peker på tendens til negativ effekt, særlig knyttet til beslutningkontekst og samspill arbeidsprosess - arbeidsform IO kan forbedre styringssystemer og -verktøy som i seg selv vil kunne være et vesentlig bidrag til risikoreduksjon Endringene i IO er av en slik karakter at energi-barriere perspektivet og lineære/reduksjonistiske metoder for risiko og sårbarhetsvurdering ikke er tilstrekkelig for å fange opp endringer i risiko. Dette perspektivet må derfor anvendes i sammenheng med alternative perspektiver Det finnes et bredt spekter av metoder for ulike faser av virksomhet som er anvendelige. Det er et stort potensial for å kunne modifisere eksisterende metoder for å fange opp IO elementer Det er imidlertid vesentlige mangler med hensyn til vår risikoforståelse av IO som fenomen og mht å ha risikostyringsverktøy som ivaretar hele spekteret av MTO-endringer. IO krever også nye måter å bruke metodene ny operasjonskontekst endrer rammebetingelsene for de etablerte prosessene for risiko- og sårbarhetsvurderinger 36

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning IFE/HR/F 2009/1406 Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning Postadresse Telefon Telefax KJELLER HALDEN Tilgjengelighet NO-2027 Kjeller NO-1751 Halden +47 63 80 60 00 +47 69 21

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Denne rapporten er en fagrapport som er utarbeidet på grunnlag av fire tilsyn Petroleumstilsynet har gjennomført

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Forord. Arbeidet med denne oppgaven har vært utfordrende, spennende og lærerikt, og det er flere

Forord. Arbeidet med denne oppgaven har vært utfordrende, spennende og lærerikt, og det er flere Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært utfordrende, spennende og lærerikt, og det er flere personer jeg gjerne vil takke for at de har bidratt i denne prosessen. Først og fremst vil jeg takke Veronika

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten HMS-kultur i politi- lensmannsetaten Politidirektoratet 2007 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1.utgave, Oslo 2007 POD Publikasjon nr. 09/2007 ISBN 978-82.92524-54-1 HMS-kultur

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen...

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1 Introduksjon... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Begrepet rammebetingelser... 5 1.3 Formål og problemstillinger... 7 2 Tilnærmingsmåte... 9 2.1 Forskningsstrategi og valg av

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Håndtering av prosjektets interessenter;

Håndtering av prosjektets interessenter; Håndtering av prosjektets interessenter; en studie av hvilke utfordringer og problemer prosjekter møter Jan Terje Karlsen Norwegian School of Management P.O.Box 580 1302 Sandvika, Norway jan.terje.karlsen@bi.no

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING MASTEROPPGAVE Vårsemester 2009 Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING Jeg erklærer herved på ære og samvittighet at jeg har utført ovennevnte hovedoppgave

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Sikkerhetskultur og etterlevelse i byggeprosjekter

Sikkerhetskultur og etterlevelse i byggeprosjekter Sikkerhetskultur og etterlevelse i byggeprosjekter Kristine Dahl Schjelderup Helse, miljø og sikkerhet Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Stian Antonsen, IØT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Sikkerhet i komplekse prosjekter En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Hilde Nykamp Asgeir Skålholt Finn Ørstavik Rapport 23/2011 Sikkerhet i komplekse

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg

HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg for prosjektet: Havbruk og intelligente transportsystemer som del av integrert kystsoneutvikling (Norges forskningsråd MAROFF/182586) MAROFF 182586 31.12.09

Detaljer

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Av: Nilsen, Rune Hole & Pedersen, Sondre Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Oversettelse av intern kontroll i Etterretningsbataljon

Oversettelse av intern kontroll i Etterretningsbataljon Oversettelse av intern kontroll i Etterretningsbataljon STV-6901 Roger Dahl Mastergradsoppgave i ledelse og organisasjonsvitenskap Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet

Detaljer

Rapport. Rammebetingelsers betydning for HMSarbeid utfyllende analyser av RNNP-data. Forfatter Ragnar Rosness

Rapport. Rammebetingelsers betydning for HMSarbeid utfyllende analyser av RNNP-data. Forfatter Ragnar Rosness - Åpen Rapport Rammebetingelsers betydning for HMSarbeid utfyllende analyser av RNNP-data Forfatter Ragnar Rosness SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet 2011-06-30 SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet

Detaljer

Alexander Ekren. Pålitelighet i det kommunale arbeidet med samfunnssikkerhet Fylkesmannens rolle som regional samordner

Alexander Ekren. Pålitelighet i det kommunale arbeidet med samfunnssikkerhet Fylkesmannens rolle som regional samordner Alexander Ekren Pålitelighet i det kommunale arbeidet med samfunnssikkerhet Fylkesmannens rolle som regional samordner Universitetet i Stavanger Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2013 Side 2 UNIVERSITETET

Detaljer

Rapport. Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko. En litteraturstudie

Rapport. Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko. En litteraturstudie - Åpen Rapport Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko En litteraturstudie Forfattere Ragnar Rosness, Helene Cecilie Blakstad, Ulla Forseth SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer