IO i et risikoperspektiv - Hvordan kan IO påvirke menneskelige og organisatoriske faktorers betydning for storulykkesrisiko?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IO i et risikoperspektiv - Hvordan kan IO påvirke menneskelige og organisatoriske faktorers betydning for storulykkesrisiko?"

Transkript

1 IO i et risikoperspektiv - Hvordan kan IO påvirke menneskelige og organisatoriske faktorers betydning for storulykkesrisiko? Konferanse om Integrerte operasjoner og HMS 19. juni 2008 Paul G. Bang og Eirik Bjerkebæk

2 HMS i petroleumsvirksomheten hvordan påvirkes den? Rammeverk Påvirker Lover relatert til Petroleumsvirksomhet Ytre miljø Arbeidsmiljø Helse Påvirker HMS-nivå Risikonivå Politikk Legger premisser for og. Styring Kgl. res. om HMS i petroleumsvirksomheten ( Rammeforskriften ) Aktivitet Opplysning Innretning Storulykke potensiale HMSforskn. Arbeidsmiljørisiko Myndighetsregulering Teknologi og innovasjon Trepartssamarbeid Påvirker Hvordan aktørene agerer i forhold til gjeldende rammebetingelser. Små uavhengige Acorn DNO AEDC Idemitsu Revus Oranje-N Svenska P Lundin Ugland OER Pertra Sumitomo OER Oil Små på norsk sokkel RWE-DEA ChevronTexaco Gaz de France Aker Maritime Ruhrgas Anadarko Lasmo Dong Mærsk O&G Super Independants ConocoPhillips Amerada Hess Kerr-McGee N Maraton Talisman Energy European Majors Statoil Norsk Agip (ENI) Norsk Hydro Super Majors Exxon Mobil BP Total Shell Ikke klassifisert Petoro Gassco Fritt etter: Philip Lambert 2

3 Olje og gassutvinning - En bergverksvirksomhet der teknologiutvikling, faseoverganger og bunnlinje er viktige endringsdrivere Levetidsforlengelse Redusert CAPEX Redusert OPEX Økt produksjon Letefase Produksjon Konseptutvikling Prosjektering Boring Stenging fjerning Integrerte operasjoner på vei mot informasjonsalderen 3

4 IO introduserer det noe nytt i virksomheten? IO innebærer både inkrementelle endringer og en fundamental og irreversibel endringsbølge IO oppfattes som en revolusjon i teknologianvendelse og driftsfilosofier IO innebærer grunnleggende endringer i arbeidsprosesser, roller og ansvar mellom aktører og krav til kompetanse IO innebærer grunnleggende endringer i menneske-teknologi interaksjoner IO innebærer at industrien fokuserer på MTO-samspill som en suksessfaktor for nye arbeids- og beslutningsprosesser IO er både en driftsvisjon og en endringsvisjon 4

5 IO introduserer det noe nytt i virksomheten? Effektive Beslutningsprosesser Kommunikasjonsverktøy Datamengde Datakvalitet Roller/ansvar IKT-system integritet Standardisering av arbeids prosesser Systemgrenser System organisering Tillit Kompetanse Sanntidsdata Automatisering og data representasjon Analytiske modeller Informasjons presentasjon Samhandling Risiko forståelse 5

6 Noen nødvendige innledende betraktninger Anvendelse av ny teknologi, bruk av nye driftsfilosofier hva betyr det for MTO-sammenhengene? Risiko og rasjonalitet hvor går grensene i IO-sammenheng Perspektiver på systemer og metodiske valg Styring/makt og ledelse i IO Hvordan gjør vi det? 6

7 Moderne industrivirksomhet hvor går utviklingen? Linære Interaksjoner Komplekse Koblinger Tette Trend Moores lov - prosessorutvikling Loven om nettverkseffektivitet Loven om båndbreddeutvikling Loven om strekk i organisatoriske systemer Løse 7

8 Systemperspektiver Lineære systemer (maskinperspektivet) - Kan forklare komplekse (maskinelle) sammenhenger ved å dekomponere dem til enkeltelementer og beskrive funksjonene disse har - Systemet som helhet fungerer da som et resultat av enkle kombinasjoner mellom enkeltdelene som kan settes sammen til å utgjøre et stort komplekst system Komplekse (sosiotekniske) systemer (innebærer samhandling mellom mennesker og mellom mennesker og maskiner) - De kan ikke dekomponeres til funksjoner mellom enkeltkomponenter - Systemet som helhet fungerer som et resultat av et komplekst mønster av dynamiske koblinger hvor både mennesker og teknologi inngår 8

9 Risiko- og rasjonalitetsbetraktninger i et MTO-perspektiv Sosialt system - individer - grupper - behov Gjensidig påvirkning Teknologisk system Menneskelig behov og atferdstrekk innhold i jobben (variasjon) å kunne lære noe i jobben å kunne treffe beslutninger anseelse (støtte, respekt osv) å se sammenheng mellom arbeidet og omverdenen utvikling i jobben (karriere) Systemiske egenskaper - Rasjonalitet Vitenskaplig metode for å sikre rasjonell og effektiv produksjon Spesialisering Klar rolleinndeling (hvem gjør hva) Standardisering Automasjon 9

10 Styring/makt og ledelse i IO Hvordan gjør vi det? Hierarkiet Nettverket Toppledelse Kollegiet B A C Støttestruktur Mellomledelse Teknostruktur Leadership kontra management eller begge deler? G F E D Operativ nivå Grunnlaget for makt/styring finnes i andres avhengighet av en aktør Graden av avhengighet bestemmer graden av makt i en relasjon Symmetriske og asymmetriske relasjoner 1. Nye betingelser for styring og ledelse i grenseflater 2. Nye sammenhenger rundt beslutningsprosesser (samhandling i virtuelle og reelle beslutningssituasjoner mellom ulike kunnskapsregimer (profesjoner) 3. Maktaspektet kan ikke oversees når sikkerhetskritiske beslutninger skal ivaretas gjennom gruppebaserte og distribuerte beslutningsprosesser 4. Arbeidsprosesser (slik de blir beskrevet) kontra arbeidsform (slik de faktisk blir) 10

11 Anvendelse av kunnskap og kompetanse i nye sammenhenger Hva er viktige forutsetninger? Kvalitet Kollegiet Ta ansvar for hvorfor? (Care why?) B A C Toppledelse G F E D Vite hvorfor? Støttestruktur Teknostruktur Mellomledelse Vite hvordan? Linære Interaksjoner Komplekse Operativ nivå Tette Vite hva? Koblinger Trend Løse Erfaring/ kompetanse 11

12 Styring av risiko i åpne og lukkede systemer HMS kontra Sikring HMS-styringsfilosofi bygger i sin natur på: Åpenhet ansvarlighet tillit medvirkning Hvordan bør vi regulere disse sammenhengene? funksjonalitet kontra spesifikke regler Sikringsfilosofi bygger i sin natur på: IPT (integritet, pålitelighet og tilgjengelighet) kontinuerlig overvåkning av åpne systemer utstrakt bruk av proprietære systemer individuell tilgang (passord) 12

13 Reliability engineering - Linær tilnærming - analytisk metodikk - bruk av erfaringsdata Hvis alle enkeltdelene fungerer, fungerer hele systemet Styring av risiko i nytt perspektiv System safety - Fra fokus på feil i en eller flere enkeltkomponenter til fokus på systemet som helhet Hva kan gå galt selv om ingenting feiler og kan vi styre det vi ikke fullt ut kan beskrive eller forstå? Nye måter å betrakte sikkerhet på 1. Fra fokus til hvorfor det går galt til hvorfor det (oftest) går bra. 2. Variabilitet i M(T)O-sammenhenger er unngåelig og må håndteres kontinuerlig 3. Kunnskap om mulige feilårsaker ved ulykker er ofte mangelfull, tvetydig eller ukjent. 4. Utfordringen er å ha handlingsberedskap for dempe og håndtere farlige variasjoner før de får utvikle seg. (high reliability resilient) 5. Et system må både kunne være forberedt på definerte farer og hendelser samtidig som det er dynamisk tilpasset omgivelsene og kan absorbere eller slå tilbake uforutsette forstyrrelser gjennom forutseenhet tidlige reaksjoner og intervensjon. 13

14 Hva vet vi om IO og storulykkesrisiko? Lite fokus på storulykkessammenheng i IO i næringen, enkeltfaktorer vurdert i ulike sammenhenger Forskningsmiljøene opptatt av IKT-sikkerhet og risikostyring i virtuelle nettverk, arbeidsmiljø lite oppmersomhet på storulykker Ptils har sett behov for en mer systematisk vurdering av hvordan endringer i MTO-samspillet i IO kan påvirke risiko: Dialog i 4-parts sammenheng Workshop i 2007, rapport juni 2008 Faglig ekspertvurdering SINTEF prosjekt, rapport juni

15 SINTEF prosjektet - problemstillinger Hva er de sentrale endringene i menneskelige og organisatoriske faktorer i utviklingen av IO i petroleumsvirksomheten? Hvilke positive og negative effekter kan disse endringene ha i forhold til storulykkesrisiko? Er de risikovurderingsmetoder som er i bruk egnet til å vurdere/fange opp betydningen av disse risikoelementene? Er de eksisterende metoder gode nok? Finnes det gode alternativer som ikke er i bruk i vår industri i dag? 15

16 SINTEF rapport: IO/MTO-samspill og storulykkesrisiko High Reliability Organization perspektivet Resilience Engineering Energi-barriere perspektivet Beslutningsperspektivet Informasjonsprosesserings perspektivet Normal ulykke-perspektivet 16

17 Energi-barriere perspektivet (Haddon (1980), Reason (1997)) Ulykker kan forhindres ved å fokusere på farlige energimengder (for eksempel vekt, trykk, varme, eksplosjoner) og tiltak (barrierer) for å skille disse fra sårbare elementer (mennesker, utstyr, miljø) systemet kan forstås som en fast struktur av definerte elementer, og med hendelser som det dynamiske komponenten i analysen Sikkerhetsstrategi: å redusere selve farekilden, etablere barrierer for å avskjære eller dempe hendelsesforløp, og å håndtere skadesituasjonen Perspektivet er mest anvendelig for systemer der den tekniske kjernen og farekildene er veldefinerte, fysisk avgrenset og forholdsvis stabile,

18 Energi-barrieremodellen og IO Svekkes eller styrkes de enkelte barrierefunksjonene i IO-løsninger? Svekkes eller styrkes premissen om barriereuavhengighet? Hvordan påvirke IO sårbarheten til de elementene som beskyttes av barriererene (konsekvensbildet)? 18

19 Informasjonsprosesserings-perspektivet Turner (1978) Den organisatoriske ulykken stammer fra en inkubasjon av latente feil og hendelser som imidlertid ikke blir oppfattet fordi de går på tvers av det kulturen tar for gitt. Ulykkene fremstår som fundamentale overraskelser der og da, selv om granskinger i etterkant ofte finner både forstadier og advarsler som fremstår som åpenbare i etterpåklokskapens klare lys, men som er blitt oversett underveis Rotårsaken er ikke at det tekniske systemet har feilet, men at manglende informasjonsflyt og feiltolkninger hindret at dette ble oppfattet i løpet av inkubasjonsperioden, hvor feil og avvik oppstår, utvikles og akkumuleres 19

20 Informasjonsprosesserings-perspektivet og IO Hvordan påvirker IO en organisasjons evne til å nyttegjøre seg sikkerhetsrelevant informasjon, uavhengig av hvor og på hvilket nivå i systemet denne befinner seg? 20

21 Beslutningsperspektivet (Rasmussen 97) Risikostyring og sikker operasjon medfører investeringer og kostnader. Beslutningsperspektivet retter derfor søkelyset mot hvordan robuste organisasjoner håndterer potensielle målkonflikter. Risikonivå påvirkes både eksplisitt og implisitt av en rekke valgsituasjoner. Mentale modeller, (beslutningstakernes utdanning og kompetanse, og deres distanse til de mer daglige gjøremål i den skarpe enden) er ofte avgjørende i forhold til hvilke trade-off s som gjøres i beslutningsprosessene (E. Hollnagel). 21

22 Beslutningsperspektivet og IO Grense for uakseptabel risiko Grense for uakseptabel arbeidsbelastning Sikkerhetsledelse Ledelsespress for effektivitet Drift: Stadig eksperimentering for å øke ytelse. Manglende oversikt over konsekvenser Press for behagelig arbeidsmengde Grense for økonomisk konkurs Hvordan påvirkes organisasjonens evne til å ta beslutninger om risiko? Hvordan påvirkes sannsynligheten for drift mot uakseptable grenser? Rasmussen

23 Normalulykke-perspektivet (Perrow-84) Storulykker kan ikke forhindres ved hjelp av det analytiske barriereperspektivet alene, fordi dette perspektivet ikke fanger opp de ukjente sideeffektene av samspill mellom aktive og passive feil i komplekse systemer. Risiko kan styres rasjonelt (reduksjonistisk) på komponentnivå og delsystemnivå, men ikke i komplekse og tett koblede systemer. Med økende kompleksitet og koblingsgrad blir systemene mindre beskrivbare/håndterbare og uforutsette hendelsesforløp/sammenbrudd vil derfor være normalt på systemnivå. 23

24 Normalulykke-perspektivet og IO Et sosioteknisk system beskrives ved koblinger og interaksjoner mellom mennesker og mellom mennesker og teknologi. Koblinger Tette Løse Lineære (Damanlegg) (Postkontor) Interaksjoner Trend Komplekse (Atomanlegg) (Universiteter) Skaper eller fjerner IOutviklingen kombinasjoner av høy interaktiv kompleksitet og tette koblinger mellom systemer? 24

25 High Reliability Organization (HRO) perspektivet (Weick 1987) Har som mål å prøve og forklare hvordan organisasjoner som i henhold til Perrows teori befinner seg i kritiske faresituasjoner likevel unngår at ulykker inntreffer En viktig premiss for denne tenkemåten er at overraskelser og (feil) er uunngåelige. HRO perspektivets prøver derfor å gi svar på hvorfor en systemkritisk situasjon under utvikling likevel ikke fører til en storulykke. Sentrale elementer i dette perspektivet er organisatorisk redundans, evnen til å endre organisasjonsform, operasjonsmodus og improvisere for å møte plutselige skiftende krav til ytelse, herunder kriser Mindfulness ( oppmerksomhetsforsiktighet ) blir fremhevet som viktig i HRO og innebærer å ha radaren på kontinuerlig ut fra antakelser og forventninger om at noe kan skje. Kontinuerlig oppdatering av erfaring gir da grunnlag for nye antakelser og forventninger. 25

26 High Reliability Organizations og IO Styrkes eller svekkes organisatorisk redundans gjennom IO? Styrkes eller svekkes evnen til å skifte operasjonsmodus under kriser? 26

27 Resilience engineering (Hollnagel med flere 2004) Avstand fra norm Tid Ulykker skyldes uventede kombinasjoner av forhold som i seg selv ikke er unormale eller farlige. Risiko oppstår fra ikkelineære kombinasjoner av ytelsesvariasjon (svingninger) i ulike deler/komponenter av systemer Siden variabilitet er nødvendig for å oppnå ønsket funksjonalitet/ utvikling, må sikkerhet oppnås gjennom å forstå/kontrollere dynamikken. Et resilient system kan justere sin funksjon i forkant av, eller under, endringer og hendelser 27

28 Resiliens og IO Hvordan påvirkes systemets evne til å forstå/overvåke ytelsesvariasjoner og til å være forberedt på og takle uforutsette situasjoner? 28 Hollnagel 2007

29 Sentrale endringselementer i IO i forhold storulykkesrisiko Mer eksplisitte operasjoner økt fokus på standardisering og planlegging Vektlegging av høyt endringstempo kapitalisering av IO potensial Integrerte leverandører med større totalansvar for definerte deler av virksomheten IO-fisering av risikostyringen? Endringselementer knyttet til beslutningsprosesser Nye modeller for beslutninger basert på store mengder sanntidsdata. Økt risiko for tvil om ansvarsforhold og informasjonsoverbelastning Store forventninger til effektivitet (optimalisering) i beslutningsprosesser. Mange aktører, arbeidsprosessutvikling versus arbeidsform Forventninger om utnyttelse av komplementære ferdigheter 29

30 Sentrale endringselementer i IO i forhold storulykkesrisiko (2) Nye vilkår for kunnskapsdeling, kommunikasjon og samhandling Endrede kommunikasjonsformer og gruppesammensetninger fattigere og rikere kommunikasjon Endrede kriterier for optimalisering informasjon og kunnskap Større tilgang til bredt repertoar av informasjon og ekspertise i grenseflater mellom organisasjonsenheter Mulighet for virtuell organisering av driftsfunksjoner Behov for utvikling av nye samarbeidsformer mellom aktører fokus på utvikling av arbeidsform kontra skjematiserte prosesser 30

31 IO gir både oppside og nedside potensial i forhold til storulykkesrisiko Endringer i beslutningsprosesser, kommunikasjon og samhandlingsmønstre Mulig oppside Beslutningsprosesser: Mer sanntidsdata Rask tilgang til ekspertise Multidisiplinære team gir raskere og bedre analyse-/beslutningsprosesser Sikkerhetspersonell inngår i IO-team og har tilgang til IO-løsninger Mulig nedside Beslutningsprosesser: Utydelig ansvar Information overload Beslutninger på avstand Høye forventninger til tempo Ansvarspulverisering i forhold til risikovruderinger Endringer i sosiale og kognitive forutsetninger for sikker operasjon og krisehåndtering Effektiv gjenvinning av kontroll i faresituasjoner Mer effektiv to-veis kommunikasjon og informasjonstilgang hav-land Økt tillit til ekspertise på land Effektiv gjenvinning av kontroll i faresituasjoner Redusert bemanning offshore IKT-sikkerhet i krisesituasjoner IKT blir barriere mot improvisasjon Mangel på entydig og akseptert beslutningskontekst (situasjonsforståelse, ansvar og roller) 31

32 IO gir både oppside og nedside potensial i forhold til storulykkesrisiko Endringer i beslutningsprosesser, kommunikasjon og samhandlingsmønstre Endringer i sosiale og kognitive forutsetninger for sikker operasjon og krisehåndtering Mulig oppside Formelle og uformelle roller og arbeidsdeling Nye former for samarbeid mellom ulike miljø og org. Tettere og mer langsiktig involvering av leverandører Spesialistroller på land bedre kjent og tilgjengelig Etablering og vedlikehold av feiltoleranse og barrierer Mer informasjon om arbeidspraksis Sanntidsdata øker mulighet for å være proaktiv Tilgang til bredere kontekst styrker robust arbeidspraksis Mulig nedside Formelle og uformelle roller og arbeidsdeling Komplekse aktiviteter og ansvarsforhold Geografisk avstand Uklart ansvar for å vurdere kritikalitet Lokal kompetanse forsvinner Kvalitet på handover Etablering og vedlikehold av feiltoleranse og barrierer Nedbemanning gir redusert muligheter for direkte menneskelig inngrep Svekket læringsarena robust arbeidspraksis Effektivisering av arbeidsprosesser svekket oppmerksomhet på andres bidrag Nye fellesfeil 32

33 HRO-perspektivet: Styrkes eller svekkes organisatorisk redundans gjennom IO? Positive effekter: Flere har anledning til å observere, delta og bidra når operasjonene blir mer eksplisitte og tydeliggjorte Tilgang til rike informasjonskanaler og sanntidsdata Multidisiplinære team ulik situasjonsforståelse kan forbedre både strukturell og kulturell redundans Synliggjøring av arbeidsutførelse i samhandlingsrom og kontrollrom gir oppdattert og felles situasjonsfortåelse Negative effekter: Vanskeligere å opprettholde redundans ved høyt endringstempo Vanskeligere å etablere redundans i virtuelle organisasjoner Forventninger om idealiserte beslutningsprosesser setter redudansmekanismer under press Integrerte leverandører vil være så slanke som mulig fleksibilitet Formelle (arbeidsprosessorienterte) informasjonskanaler - underkommunikasjon av arbeidsform SINTEF: Tendens til at manglende oppmerksomhet om ny beslutningskontekst og undertrykking av arbeidsformer (det faktiske-uformelle arbeidet) gir en negativ effekt 33

34 Hvor gode er etablerte risikovurderingsverktøy og metoder? SINTEF mener at alle identifiserte risikoelementer i IO kan vurderes gjennom det utvidede metodeverk rapporten drøfter Imidlertid finnes det en rekke risikoforhold i IO som ikke lar seg vurdere med de etablerte kvantitative risikoanalysemetoder Det er ikke funnet gode metoder for å vurdere to av de mest framtredende endringstrekkene: Implikasjoner av endringer i beslutningskontekst (for eksempel makt) Kriterier for vurdering av endret samspill mellom arbeidsprosessene og arbeidsformene i IO 34

35 ..og hvor ligger muligheter for forbedringer? Det er et stort potensial for å utvide, videreutvikle og forbedre bruken av dagens metoder i forhold til å fange opp risikomomenter i IO Gode risiko- og sårbarhetsvurderinger forutsetter en utvidet forståelse av hvilke MTO-elementer som er viktige å vurdere Bruk av IKT og IO-løsninger kan gi vesentlige bidrag til bedre risikovurderinger og styrke grunnlaget for felles virkelighetsoppfatning av det totale risikobildet, og hva som påvirker dette 35

36 Konklusjoner IO medfører en rekke generiske endringer i menneskelige og organisatoriske faktorer og i MTO-sampill som kan ha signifikant effekt på storulykkesrisiko Alle de mest sentrale endringene har både oppside og nedside potensial ift risikopåvirkning, men SINTEF peker på tendens til negativ effekt, særlig knyttet til beslutningkontekst og samspill arbeidsprosess - arbeidsform IO kan forbedre styringssystemer og -verktøy som i seg selv vil kunne være et vesentlig bidrag til risikoreduksjon Endringene i IO er av en slik karakter at energi-barriere perspektivet og lineære/reduksjonistiske metoder for risiko og sårbarhetsvurdering ikke er tilstrekkelig for å fange opp endringer i risiko. Dette perspektivet må derfor anvendes i sammenheng med alternative perspektiver Det finnes et bredt spekter av metoder for ulike faser av virksomhet som er anvendelige. Det er et stort potensial for å kunne modifisere eksisterende metoder for å fange opp IO elementer Det er imidlertid vesentlige mangler med hensyn til vår risikoforståelse av IO som fenomen og mht å ha risikostyringsverktøy som ivaretar hele spekteret av MTO-endringer. IO krever også nye måter å bruke metodene ny operasjonskontekst endrer rammebetingelsene for de etablerte prosessene for risiko- og sårbarhetsvurderinger 36

Integrerte operasjoner i et HMS-perspektiv. Møte i Sikkerhetsforum 29.11.07 Eirik Bjerkebæk, prosjektleder IO

Integrerte operasjoner i et HMS-perspektiv. Møte i Sikkerhetsforum 29.11.07 Eirik Bjerkebæk, prosjektleder IO Integrerte operasjoner i et HMS-perspektiv Møte i Sikkerhetsforum 29.11.07 Eirik Bjerkebæk, prosjektleder IO Hva er integrerte operasjoner? Kjært barn har mange navn e-drift, e-fields, smart fields, intelligent

Detaljer

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 29 24 33 6 6 5 25 7 6202 345 1 6203 31 35 26 8 2 6204 36 32 27 15 16 17 18 9 3 19 10 4 Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 16 18 20 22 24 26 28 30 32 74 72 7120 7122 Aktør- og aktivitetsutvikling

Detaljer

Robuste organisasjoner - hvorfor ting går godt

Robuste organisasjoner - hvorfor ting går godt Robuste organisasjoner - hvorfor ting går godt Sevesokonferansen 2013, 11. 12. juni, Tønsberg Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF Dette vil jeg snakke om Behov for mer robuste løsninger Eksempler på robuste

Detaljer

Building Safety et samarbeid for utvikling av robuste organisasjoner

Building Safety et samarbeid for utvikling av robuste organisasjoner Building Safety et samarbeid for utvikling av robuste organisasjoner Møte i HFC-forum, Oslo, 1. og 2. oktober 2008 Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF 1 Målsetting med prosjektet Å utvikle kunnskap for

Detaljer

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover - UTKAST

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover - UTKAST - UTKAST 1. Storulykkesrisiko 2. Partssamarbeid og medvirkning 3. Arbeidsmiljørisiko 4. Kostnadsnivå og lønnsomhets betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø 5. Gjensidig deling av kunnskap og informasjon

Detaljer

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover 1. Storulykkesrisiko 2. Arbeidsmiljørisiko 3. Partssamarbeid og medvirkning 4. Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø 5. Gjensidig deling av kunnskap og informasjon

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst The interplay between integrated operations and operative risk assessments and judgements in offshore oil and gas Doktoravhandling Siri Andersen

Detaljer

Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder?

Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Hva betyr det for praktisk sikkerhetsarbeid? Eirik Albrechtsen Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn 1.amanuensis II, NTNU 1 Risiko og sårbarhetsstudier

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

Hvorfor går det ikke oftere galt?

Hvorfor går det ikke oftere galt? Hvorfor går det ikke oftere galt? Entreprenørseminar om risiko for storulykker, Petroleumstilsynet, 16. oktober 2008 Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF Ranveig.K.Tinmannsvik@sintef.no Hvorfor går det

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 FORORD...5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 FORORD...5 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 FORORD...5 1 INNLEDNING...6 1.1 MÅL...7 1.2 AVGRENSNING...8 1.3 METODISK TILNÆRMING...8 2 ANALYTISK RAMMEVERK ORGANISATORISKE PERSPEKTIVER PÅ STORULYKKER...10 2.1 SYNET

Detaljer

Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon?

Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon? Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon? Seminar 30. mai 2017 om risikoforståelse Bjørnar Heide Initiativ i næringen Nye modeller Synliggjøring av usikkerhet

Detaljer

Framtidig aktivitet og konsesjonsrunder. Espen Myhra Leteseksjonen Olje- og energidepartementet

Framtidig aktivitet og konsesjonsrunder. Espen Myhra Leteseksjonen Olje- og energidepartementet Framtidig aktivitet og konsesjonsrunder Espen Myhra Leteseksjonen Norske konsesjonsrunder Kilde: OD 18. runde omfattende tildelinger sommeren 2004 Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder 2004 Nordsjøen

Detaljer

Organisatoriske og kulturelle forhold i HMSrisikobildet. Forskningsutfordringer sett fra et interessentperspektiv

Organisatoriske og kulturelle forhold i HMSrisikobildet. Forskningsutfordringer sett fra et interessentperspektiv Organisatoriske og kulturelle forhold i HMSrisikobildet Forskningsutfordringer sett fra et interessentperspektiv Eirik Bjerkebæk Sjefingeniør og FoU-rådgiver Petroleumstilsynet Lang tråd i forskning på

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Sikkerhet i grensesnitt mellom ulike aktører Energi Norges HMS-konferanse, 13.mai 2014

Sikkerhet i grensesnitt mellom ulike aktører Energi Norges HMS-konferanse, 13.mai 2014 Sikkerhet i grensesnitt mellom ulike aktører Energi Norges HMS-konferanse, 13.mai 2014 Førsteamanuensis Eirik Albrechtsen Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Agenda og bakgrunn Agenda

Detaljer

Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi?

Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi? Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi? Jorunn Tharaldsen og Elisabeth Lootz 40% 80% 30% 70% 20% 60% Job 10%

Detaljer

Styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko under endrede rammebetingelser

Styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko under endrede rammebetingelser Styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko under endrede rammebetingelser Møter med tre operatører og V&M og ISO-entreprenører i kontrakt Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet Rammebetingelser Forhold

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med operasjonelle og organisatoriske barrierer innen beredskap på Mongstad Aktivitetsnummer 001902021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Hvordan skape og opprettholde gode sikkerhetsresultater over tid? Et eksempel fra et utviklingsprogram for offshore servicefartøyer

Hvordan skape og opprettholde gode sikkerhetsresultater over tid? Et eksempel fra et utviklingsprogram for offshore servicefartøyer Hvordan skape og opprettholde gode sikkerhetsresultater over tid? Et eksempel fra et utviklingsprogram for offshore servicefartøyer Rolf Bye og Trond Kongsvik Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS

Detaljer

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Fagseminar Ergonomi: Kunnskap Vurdering Tiltak Forbedring Stavanger 19.3.2014

Detaljer

Fornuft og følelser om utviklingen av Eni Norges HMS kulturprogram

Fornuft og følelser om utviklingen av Eni Norges HMS kulturprogram Fornuft og følelser om utviklingen av Eni Norges HMS kulturprogram Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i foredraget Innledning Hvorfor har Eni Norge behov for et HMS kultur program HMS-kultur

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Revitalisering av risikostyringen

Revitalisering av risikostyringen Revitalisering av risikostyringen Bjørnar Heide ESRA-seminar 8/3-2017 Leveranse: Notat. Prosessmål: Forankring Introdusert i S-forum og R-forum. Forankring, forankring, forankring! Holder på med møter

Detaljer

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Innhold Integrerte operasjoner Perspektivet IKT sikkerhet Hvordan ta høyde for det usannsynlige HMS i et IO perspektiv Hvordan kan IO

Detaljer

Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene?

Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene? Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene? Knut Thorvaldsen Direktør, HMS og drift, OLF Ptils konferanse om IO og HMS, 19.

Detaljer

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 Framtidsutfordringene - hvordan møter vi disse? - Gruppesamtaler Spørsmål 1: Hvem jobber i petroleumsvirksomheten om 15 år, hva kan de og hva må de kunne? Framtidsbilder/framtidsutfordringer:

Detaljer

Hva proaktive indikatorer kan brukes til?

Hva proaktive indikatorer kan brukes til? 1 Hva proaktive indikatorer kan brukes til? Ivonne Herrera Sikkerhetsdagene 2008 Trondheim 13.-14. oktober 2008 2 Proaktive indikatorer? Grunnlag til å gjøre noe før en situasjon blir kritisk i motsetning

Detaljer

Barrierer, aldring og levetidsforlengelse

Barrierer, aldring og levetidsforlengelse Barrierer, aldring og levetidsforlengelse Gerhard Ersdal Petroleumstilsynet Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten Formål - Dokumentet 'prinsipper for barrierestyring i Petroleumsvirksomheten'

Detaljer

Entreprenørseminar 10. juni 2010

Entreprenørseminar 10. juni 2010 Petroleumstilsynets hovedprioriteringer 2010 - Status og signaler Entreprenørseminar 10. juni 2010 Semsudin Leto, tilsynskoordinator Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer «Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer Entreprenørdagen 2013 Kristen Kjeldstad Ledelse og storulykkesrisiko Ptil har gjennom flere år fulgt opp hvordan ledelsen i selskapene arbeider med å redusere

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

Barrierer Begrensninger og muligheter

Barrierer Begrensninger og muligheter Barrierer Begrensninger og muligheter Petroleumtilsynets Fagdag om barrierer Sondre Øie, Senior Engineer 5. mai 2017 1 SAFER, SMARTER, GREENER Om presentasjonen Kort om meg Budskapet Begrensninger Muligheter

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Hvordan ser myndighetene på norsk sokkel?

Hvordan ser myndighetene på norsk sokkel? Hvordan ser myndighetene på norsk sokkel? Statssekretær Oluf Ulseth (H) Bergen, 20. oktober 2004 Et av verdens mest nyskapende land.. Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og

Detaljer

ISACAs julemøte 4.desember Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten? - sikkerhetsledelses perspektiv

ISACAs julemøte 4.desember Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten? - sikkerhetsledelses perspektiv ISACAs julemøte Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten? - sikkerhetsledelses perspektiv Dr.ing stipendiat Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU http://www.iot.ntnu.no/users/albrecht/

Detaljer

Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og Petroleumstilsynet

Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og Petroleumstilsynet Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og 2007 1 Petroleumstilsynet Innhold - dagsorden Innledning ved Finn Carlsen, tilsynsdirektør Bakgrunn for tilsynet Hva

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene Risikonivå i petroleumsvirksomhet Sokkelen og landanleggene 2008 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikator for støyeksponering og kjemisk

Detaljer

BUILDING SAFETY. Work Package 1: Human and organizational contribution to resilience. Gardermoen, 02-03 februar 2009. Technology and Society

BUILDING SAFETY. Work Package 1: Human and organizational contribution to resilience. Gardermoen, 02-03 februar 2009. Technology and Society BUILDING SAFETY Work Package 1: Human and organizational contribution to resilience Gardermoen, 02-03 februar 2009 1 Key personnel Fred Størseth,Tor Olav Grøtan, Eirik Albrechtsen Ann Britt Miberg Skjerve,

Detaljer

Har landbruket noe å lære av andre bransjer? Kari Kjestveit Stipendiat IRIS/Universitetet i Stavanger

Har landbruket noe å lære av andre bransjer? Kari Kjestveit Stipendiat IRIS/Universitetet i Stavanger Har landbruket noe å lære av andre bransjer? Kari Kjestveit Stipendiat IRIS/Universitetet i Stavanger Aktuelle bransjer å lære av Fiskeri Bygge- og anleggsbransjen Petroleumsindustrien Fellesnevneren er

Detaljer

Samfunnssikkerhet og sosial kapital. Per Morten Schiefloe Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Samfunnssikkerhet og sosial kapital. Per Morten Schiefloe Institutt for sosiologi og statsvitenskap Samfunnssikkerhet og sosial kapital Per Morten Schiefloe Institutt for sosiologi og statsvitenskap Sosial kapital o James S. Coleman (1988) sier at sosial kapital er: o o o en ressurs som er forankret

Detaljer

Critical infrastructures, public sector reorganization and societal safety

Critical infrastructures, public sector reorganization and societal safety Critical infrastructures, public sector reorganization and societal safety Hvordan nye organisasjonsformer i infrastruktursektorene påvirker samfunnssikkerheten. Partnere NTNU Samfunnsforskning Studio

Detaljer

Storulykker - er vi i stand til å håndtere risikoen?

Storulykker - er vi i stand til å håndtere risikoen? Storulykker - er vi i stand til å håndtere risikoen? ESRA Norge s seminar 7. april 2011 Kristen Kjeldstad Petroleumstilsynet Utarbeidet av: Øyvind Lauridsen, Jorunn Tharaldsen og Vidar Kristensen Deepwater

Detaljer

Når det ikke går som planlagt - robust organisering

Når det ikke går som planlagt - robust organisering Når det ikke går som planlagt - robust organisering Norsk sokkel etter Deepwater Horizon Stavanger, 23. september 2011 Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF Dette vil jeg snakke om Deepwater Horizon-ulykken

Detaljer

HMS i Petroleumsnæringen. ringen

HMS i Petroleumsnæringen. ringen HM i Petroleumsnæringen ringen VIJON Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Et tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort og lang sikt Et løft for HM-kulturen på alle

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Helikopterlogistikk og helikopterberedskap Arbeidsseminar 6.-7. mai 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD

Detaljer

HMS-kultur i en globalisert virksomhet Mulighetsrom eller begrensningsrom?

HMS-kultur i en globalisert virksomhet Mulighetsrom eller begrensningsrom? HMS-kultur i en globalisert virksomhet Mulighetsrom eller begrensningsrom? Jorunn Tharaldsen, RF-Rogalandsforskning Lars Bodsberg, Sintef Bevegelig kapital Bevegelig arbeidskraft Endrede kommunikasjons-

Detaljer

KULTUR OG SYSTEM FOR LÆRING 2012-2013

KULTUR OG SYSTEM FOR LÆRING 2012-2013 KULTUR OG SYSTEM FOR LÆRING 2012-2013 NÆRING FOR LÆRING Jorunn E Tharaldsen, prosjektleder PhD Risikostyring og samfunnssikkerhet Petroleumstilsynet, Arbeidsmiljø/organisatorisk HMS jet@ptil.no Bakgrunn

Detaljer

Indikatorblues. Rolf H Hinderaker, Petroleumstilsynet ESRA 8. juni Om Ptils sektoroppgave om Indikatorer på HMS og vårt nye hefte Indikatorblues

Indikatorblues. Rolf H Hinderaker, Petroleumstilsynet ESRA 8. juni Om Ptils sektoroppgave om Indikatorer på HMS og vårt nye hefte Indikatorblues Indikatorblues Rolf H Hinderaker, Petroleumstilsynet ESRA 8. juni 2016 Om Ptils sektoroppgave om Indikatorer på HMS og vårt nye hefte Indikatorblues Hovedtrekk ved regelverket Regelverket er basert på

Detaljer

Kultur i sikkerhetsperspektiv: Hva gir mest målinger eller beskrivelser?

Kultur i sikkerhetsperspektiv: Hva gir mest målinger eller beskrivelser? Kultur i sikkerhetsperspektiv: Hva gir mest målinger eller beskrivelser? ESRA Skinnegående sikkerhetsforum 23.09.2009 Rolf Bye, Studio Apertura Gassutblåsningen 28.11.04 28. november 2004 oppsto det en

Detaljer

Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø?

Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø? Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø? Det spørs! Bjørn Emil Madsen & Pål Næsje, Gunnar Lamvik, Kari Skarholt, Hans Torvatn INTEGRERTE OPERASJONER: MÅLET ER

Detaljer

Sikkerhet i samhandlingsfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Litteraturgjennomgang

Sikkerhet i samhandlingsfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Litteraturgjennomgang Sikkerhet i i bygg- og anleggsprosjekter. Litteraturgjennomgang Gardermoen, 6.april 2017 Eirik Albrechtsen, Stine Skaufel Kilskar 1 Bakgrunn og hensikt Intervjuer utført i SIBA-prosjektet (Tinmannsvik

Detaljer

Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten?

Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten? Sikkerhetskonferansen, Hvordan kan organisasjonen påvirke informasjonssikkerheten? Dr.ing stipendiat Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU http://leo.iot.ntnu.no/~albrecht/ 1 Hvordan

Detaljer

Endringer og utfordringer

Endringer og utfordringer Endringer og utfordringer Et lite utvalg Vidar Kristensen FoU Koordinator Petroleumstilsynet Trygg & Frisk? HMS-forskning for norsk petroleumsvirksomhet, Stavanger 24. mai 2011 Ptils rolle i forhold til

Detaljer

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV SKOLEN SOM SYSTEM SKOLEN SOM SOSIO-TEKNISK SYSTEM SKOLEN SOM PRODUKSJONSSYSTEM BESTÅENDE AV DELER SOM ER GJENSIDIG AVHENGIGE DELENE UTGJØR EN HELHET SKOLEN

Detaljer

Risikoanalyse, kompleksitet og usikkerhet noen refleksjoner Kenneth Pettersen (UiS) Kenneth Pettersen, Universitetet i Stavanger 15.

Risikoanalyse, kompleksitet og usikkerhet noen refleksjoner Kenneth Pettersen (UiS) Kenneth Pettersen, Universitetet i Stavanger 15. Risikoanalyse, kompleksitet og usikkerhet noen refleksjoner Kenneth Pettersen (UiS) Kenneth Pettersen, Universitetet i Stavanger 15. mars 2016 Agenda fire tema Teknologidefinisjon System ulykker kompleksitet

Detaljer

Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken

Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken Notat 30.11.2011 Direktør Magne Ognedal Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken I etterkant av at Petroleumstilsynets rapport Deepwater Horizon vurderinger

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Beredskap Arbeidsseminar 2.-3. juni 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse Koordinatorskolen Risiko og risikoforståelse Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva

Detaljer

Oppsummeringsrapport etter tilsyn med styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko i grensesnittet mellom Aker BP og V&M- og ISO entreprenører

Oppsummeringsrapport etter tilsyn med styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko i grensesnittet mellom Aker BP og V&M- og ISO entreprenører Oppsummeringsrapport etter tilsyn med styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko i grensesnittet mellom Aker BP og V&M- og ISO entreprenører Rapport Rapport Rapporttittel Oppsummeringsrapport etter tilsyn

Detaljer

Arbeidsplassutforming

Arbeidsplassutforming Arbeidsplassutforming I dag ser vi endringer i arbeidslivet og i offentlig forvaltning. Arbeidsoppgaver og måter å samarbeide på har endret seg i de siste tiårene. Endringer i tjenesteyting, spesialisering

Detaljer

Ledelse og styring. Studenter i ledelse, 11. april 2012. Gro Ladegård Førsteamanuensis HH ved UMB

Ledelse og styring. Studenter i ledelse, 11. april 2012. Gro Ladegård Førsteamanuensis HH ved UMB Ledelse og styring Studenter i ledelse, 11. april 2012 Gro Ladegård Førsteamanuensis HH ved UMB 13. aug. 2010 Trenger soldatene mer styring? - i såfall av hva? Trenger soldatene mer ledelse? - isåfall

Detaljer

Nytt barrierenotat PTIL/PSA

Nytt barrierenotat PTIL/PSA Nytt barrierenotat Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle barrierer HP - Barrierer HP - Barrierer

Detaljer

Konstruksjonsdagen 2014

Konstruksjonsdagen 2014 Konstruksjonsdagen 2014 27.08.2014 Bjørn Thomas Bache Petroleumstilsynet Etablert i 1973 som en del av Oljedirektoratet Kontor i Stavanger Uavhengig etat fra 1. januar 2004 Underlagt Arbeid og sosial departementet.

Detaljer

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Hvordan vi arbeider med Human Factors Dordi Høivik rådgiver ergonomi og human factors T&P ANT HMS teknologi Thor Inge Throndsen sjefingeniør

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse Gerda Grøndahl Jernbaneverket - Infrastruktur 25.08.2015 All risiko er beheftet med usikkerhet Risiko handler om det som ligger et sted mellom «det vi vet kommer til å skje»

Detaljer

Critical infrastructures, public sector reorganization and societal safety

Critical infrastructures, public sector reorganization and societal safety Critical infrastructures, public sector reorganization and societal safety NTNU Samfunnsforskning as Studio Apertura SINTEF Vann og Miljø, SINTEF Energi www.samforsk.no/apertura Bakgrunn og hovedspørsmål

Detaljer

SIBA-seminar: Styring av ulykkesrisiko i BAprosjekter

SIBA-seminar: Styring av ulykkesrisiko i BAprosjekter SIBA-seminar: Styring av ulykkesrisiko i BAprosjekter 10. oktober 2016 1 Hotel Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Hensikten med SIBA-seminarene Å formidle resultater fra prosjektet, samt å dele erfaringer

Detaljer

Er vi på rett vei for å få til god risikoreduksjon? Terje Aven Universitetet i Stavanger

Er vi på rett vei for å få til god risikoreduksjon? Terje Aven Universitetet i Stavanger Er vi på rett vei for å få til god risikoreduksjon? Terje Aven Universitetet i Stavanger Ptil 5. mai 2017 Barrierer og barrierestyring og hvordan det kan bidra til å «styre» (redusere) risiko Barrierestyring

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

Ptils avsluttende rapport etter DwH

Ptils avsluttende rapport etter DwH Ptils avsluttende rapport etter DwH Lysark til bruk i relevante presentasjoner (utarbeidet av HKØ) Ptils DwH-prosjekt 2010-2014 Hovedrapport 2011 Vurderinger og anbefalinger for norsk petroleumsvirksomhet

Detaljer

Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda

Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda Direktør Magne Ognedal Leder Sikkerhetsforum Bedriftsbesøk Kårstø 19.9.07 1 Mandat - Sikkerhetsforum Sikkerhetsforum skal være den

Detaljer

Hvorfor barrierer subsea?

Hvorfor barrierer subsea? Hvorfor barrierer subsea? Hva er en sikkerhetsutfordring subsea? Hva sier regelverket? Om det integrerte sikkerhetsbegrepet og den norske modellen. Om tankegangen bak HMS-regelverket. Miljørelaterte og

Detaljer

Barrierer. med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse

Barrierer. med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse Barrierer med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse Gerhard Ersdal Petroleumstilsynet Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten Formål -

Detaljer

Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet

Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet Hvorfor interessere oss for kontrakter? Høy entreprenørandel i petroleumsvirksomheten, kontrakter setter

Detaljer

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA Nytt barrierenotat Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle

Detaljer

Petroleumstilsynet og E-drift Ser vi på E-drift som en trussel eller en mulighet? Hva er vi opptatt av?

Petroleumstilsynet og E-drift Ser vi på E-drift som en trussel eller en mulighet? Hva er vi opptatt av? Petroleumstilsynet og E-drift Ser vi på E-drift som en trussel eller en mulighet? Hva er vi opptatt av? Ingrid Årstad Fagleder HMS-Styring og Juss Value Integration across on- and offshore Integration

Detaljer

Hvorfor går det galt?

Hvorfor går det galt? Hvorfor går det galt? Hvordan aktører i havbruksnæringen forklarer og håndterer uønskede hendelser 21.04.2010 Jørn Fenstad & Rolf Bye, Studio Apertura Hva omfatter sikkerhet? Personsikkerhet Drukning,

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Organisatorisk læring av alvorlige hendelser

Organisatorisk læring av alvorlige hendelser Organisatorisk læring av alvorlige hendelser Sikkerhetsforums årskonferanse 3. juni 2010 Siri Wiig Petroleumstilsynet Agenda Kort om organisatorisk læring Granskning som et verktøy for organisatorisk læring

Detaljer

INF3290 Takk for nå! Margunn Aanestad og Petter Nielsen

INF3290 Takk for nå! Margunn Aanestad og Petter Nielsen 15.11.2013 INF3290 Takk for nå! Margunn Aanestad og Petter Nielsen Eksamen For å bestå kurset må dere bestå eksamen Følg de formelle kravene Diskuter gjerne, men individuell besvarelse Ikke bruk mye plass

Detaljer

Barrierestyring og samspillet mellom mennesker og teknologi. Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet Sikkerhetsforum

Barrierestyring og samspillet mellom mennesker og teknologi. Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet Sikkerhetsforum Barrierestyring og samspillet mellom mennesker og teknologi Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet Sikkerhetsforum 3.2.2016 Ønske fra selskapene om klargjøring av regelverkskrav om tekniske, operasjonelle

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Fornyelse av HMS-analyser

Fornyelse av HMS-analyser Fornyelse av HMS-analyser Mogendagens HMS-analyser John Monsen Hydro, HMS Drift, Bergen 2006-11-01 Problemstilling I offshorevirksomheten på norsk sokkel blir det stadig færre nye store utbygginger, mens

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Notat 22/ , versjon 2 Formålstjenlige risikoanalyser

Notat 22/ , versjon 2 Formålstjenlige risikoanalyser Notat 22/12-2015, versjon 2 Formålstjenlige risikoanalyser En arbeidsgruppe opprettet av Norsk olje og gass har gjennomgått dagens praksis når det gjelder risikoanalyser for å identifisere forbedringsområder.

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni 2016 SAK NR 22-2016 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Ingvill Hagesæther Foss, tilsynskoordinator, flyttbare innretninger Bakteppe om Petroleumstilsynet

Detaljer

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft Stavanger Forum 20. nov 2012 Leder av K-HVO forum Rune Wannebo, Teekay Petrojarl as www.teekay.com Trender i norsk olje- og gassindustri Høyere krav til effektivitet Kortere leveringstid per prosjekt/kontrakt

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

RISIKOBEGREPET I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN

RISIKOBEGREPET I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RISIKOBEGREPET I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RISIKO ER KONSEKVENSENE AV VIRKSOMHETEN, MED TILHØRENDE USIKKERHET 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Hensikten med dokumentet 5 Hvorfor har risikobegrepet blitt presisert? 6

Detaljer

Er ulykker planlagt? - Om læring og forbedringsarbeid

Er ulykker planlagt? - Om læring og forbedringsarbeid Er ulykker planlagt? - Om læring og forbedringsarbeid Ranveig Kviseth Tinmannsvik SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Sikkerhet NFF Temadag: Sikkerhet i anleggsbransjen lærer vi av våre feil? Ingeniørenes

Detaljer

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Møte med referansegruppa Gardermoen, 2. februar 2009 Ranveig Kviseth Tinmannsvik 1 Agenda 10:00: Velkommen og runde rundt

Detaljer

Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten

Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten HMS-seminar for SOL selskapene 10. november 2011 Hilde-Karin Østnes & Kristen Kjeldstad Petroleumstilsynet Risikobasert tilnærming Utblåsningen

Detaljer