IO i et risikoperspektiv - Hvordan kan IO påvirke menneskelige og organisatoriske faktorers betydning for storulykkesrisiko?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IO i et risikoperspektiv - Hvordan kan IO påvirke menneskelige og organisatoriske faktorers betydning for storulykkesrisiko?"

Transkript

1 IO i et risikoperspektiv - Hvordan kan IO påvirke menneskelige og organisatoriske faktorers betydning for storulykkesrisiko? Konferanse om Integrerte operasjoner og HMS 19. juni 2008 Paul G. Bang og Eirik Bjerkebæk

2 HMS i petroleumsvirksomheten hvordan påvirkes den? Rammeverk Påvirker Lover relatert til Petroleumsvirksomhet Ytre miljø Arbeidsmiljø Helse Påvirker HMS-nivå Risikonivå Politikk Legger premisser for og. Styring Kgl. res. om HMS i petroleumsvirksomheten ( Rammeforskriften ) Aktivitet Opplysning Innretning Storulykke potensiale HMSforskn. Arbeidsmiljørisiko Myndighetsregulering Teknologi og innovasjon Trepartssamarbeid Påvirker Hvordan aktørene agerer i forhold til gjeldende rammebetingelser. Små uavhengige Acorn DNO AEDC Idemitsu Revus Oranje-N Svenska P Lundin Ugland OER Pertra Sumitomo OER Oil Små på norsk sokkel RWE-DEA ChevronTexaco Gaz de France Aker Maritime Ruhrgas Anadarko Lasmo Dong Mærsk O&G Super Independants ConocoPhillips Amerada Hess Kerr-McGee N Maraton Talisman Energy European Majors Statoil Norsk Agip (ENI) Norsk Hydro Super Majors Exxon Mobil BP Total Shell Ikke klassifisert Petoro Gassco Fritt etter: Philip Lambert 2

3 Olje og gassutvinning - En bergverksvirksomhet der teknologiutvikling, faseoverganger og bunnlinje er viktige endringsdrivere Levetidsforlengelse Redusert CAPEX Redusert OPEX Økt produksjon Letefase Produksjon Konseptutvikling Prosjektering Boring Stenging fjerning Integrerte operasjoner på vei mot informasjonsalderen 3

4 IO introduserer det noe nytt i virksomheten? IO innebærer både inkrementelle endringer og en fundamental og irreversibel endringsbølge IO oppfattes som en revolusjon i teknologianvendelse og driftsfilosofier IO innebærer grunnleggende endringer i arbeidsprosesser, roller og ansvar mellom aktører og krav til kompetanse IO innebærer grunnleggende endringer i menneske-teknologi interaksjoner IO innebærer at industrien fokuserer på MTO-samspill som en suksessfaktor for nye arbeids- og beslutningsprosesser IO er både en driftsvisjon og en endringsvisjon 4

5 IO introduserer det noe nytt i virksomheten? Effektive Beslutningsprosesser Kommunikasjonsverktøy Datamengde Datakvalitet Roller/ansvar IKT-system integritet Standardisering av arbeids prosesser Systemgrenser System organisering Tillit Kompetanse Sanntidsdata Automatisering og data representasjon Analytiske modeller Informasjons presentasjon Samhandling Risiko forståelse 5

6 Noen nødvendige innledende betraktninger Anvendelse av ny teknologi, bruk av nye driftsfilosofier hva betyr det for MTO-sammenhengene? Risiko og rasjonalitet hvor går grensene i IO-sammenheng Perspektiver på systemer og metodiske valg Styring/makt og ledelse i IO Hvordan gjør vi det? 6

7 Moderne industrivirksomhet hvor går utviklingen? Linære Interaksjoner Komplekse Koblinger Tette Trend Moores lov - prosessorutvikling Loven om nettverkseffektivitet Loven om båndbreddeutvikling Loven om strekk i organisatoriske systemer Løse 7

8 Systemperspektiver Lineære systemer (maskinperspektivet) - Kan forklare komplekse (maskinelle) sammenhenger ved å dekomponere dem til enkeltelementer og beskrive funksjonene disse har - Systemet som helhet fungerer da som et resultat av enkle kombinasjoner mellom enkeltdelene som kan settes sammen til å utgjøre et stort komplekst system Komplekse (sosiotekniske) systemer (innebærer samhandling mellom mennesker og mellom mennesker og maskiner) - De kan ikke dekomponeres til funksjoner mellom enkeltkomponenter - Systemet som helhet fungerer som et resultat av et komplekst mønster av dynamiske koblinger hvor både mennesker og teknologi inngår 8

9 Risiko- og rasjonalitetsbetraktninger i et MTO-perspektiv Sosialt system - individer - grupper - behov Gjensidig påvirkning Teknologisk system Menneskelig behov og atferdstrekk innhold i jobben (variasjon) å kunne lære noe i jobben å kunne treffe beslutninger anseelse (støtte, respekt osv) å se sammenheng mellom arbeidet og omverdenen utvikling i jobben (karriere) Systemiske egenskaper - Rasjonalitet Vitenskaplig metode for å sikre rasjonell og effektiv produksjon Spesialisering Klar rolleinndeling (hvem gjør hva) Standardisering Automasjon 9

10 Styring/makt og ledelse i IO Hvordan gjør vi det? Hierarkiet Nettverket Toppledelse Kollegiet B A C Støttestruktur Mellomledelse Teknostruktur Leadership kontra management eller begge deler? G F E D Operativ nivå Grunnlaget for makt/styring finnes i andres avhengighet av en aktør Graden av avhengighet bestemmer graden av makt i en relasjon Symmetriske og asymmetriske relasjoner 1. Nye betingelser for styring og ledelse i grenseflater 2. Nye sammenhenger rundt beslutningsprosesser (samhandling i virtuelle og reelle beslutningssituasjoner mellom ulike kunnskapsregimer (profesjoner) 3. Maktaspektet kan ikke oversees når sikkerhetskritiske beslutninger skal ivaretas gjennom gruppebaserte og distribuerte beslutningsprosesser 4. Arbeidsprosesser (slik de blir beskrevet) kontra arbeidsform (slik de faktisk blir) 10

11 Anvendelse av kunnskap og kompetanse i nye sammenhenger Hva er viktige forutsetninger? Kvalitet Kollegiet Ta ansvar for hvorfor? (Care why?) B A C Toppledelse G F E D Vite hvorfor? Støttestruktur Teknostruktur Mellomledelse Vite hvordan? Linære Interaksjoner Komplekse Operativ nivå Tette Vite hva? Koblinger Trend Løse Erfaring/ kompetanse 11

12 Styring av risiko i åpne og lukkede systemer HMS kontra Sikring HMS-styringsfilosofi bygger i sin natur på: Åpenhet ansvarlighet tillit medvirkning Hvordan bør vi regulere disse sammenhengene? funksjonalitet kontra spesifikke regler Sikringsfilosofi bygger i sin natur på: IPT (integritet, pålitelighet og tilgjengelighet) kontinuerlig overvåkning av åpne systemer utstrakt bruk av proprietære systemer individuell tilgang (passord) 12

13 Reliability engineering - Linær tilnærming - analytisk metodikk - bruk av erfaringsdata Hvis alle enkeltdelene fungerer, fungerer hele systemet Styring av risiko i nytt perspektiv System safety - Fra fokus på feil i en eller flere enkeltkomponenter til fokus på systemet som helhet Hva kan gå galt selv om ingenting feiler og kan vi styre det vi ikke fullt ut kan beskrive eller forstå? Nye måter å betrakte sikkerhet på 1. Fra fokus til hvorfor det går galt til hvorfor det (oftest) går bra. 2. Variabilitet i M(T)O-sammenhenger er unngåelig og må håndteres kontinuerlig 3. Kunnskap om mulige feilårsaker ved ulykker er ofte mangelfull, tvetydig eller ukjent. 4. Utfordringen er å ha handlingsberedskap for dempe og håndtere farlige variasjoner før de får utvikle seg. (high reliability resilient) 5. Et system må både kunne være forberedt på definerte farer og hendelser samtidig som det er dynamisk tilpasset omgivelsene og kan absorbere eller slå tilbake uforutsette forstyrrelser gjennom forutseenhet tidlige reaksjoner og intervensjon. 13

14 Hva vet vi om IO og storulykkesrisiko? Lite fokus på storulykkessammenheng i IO i næringen, enkeltfaktorer vurdert i ulike sammenhenger Forskningsmiljøene opptatt av IKT-sikkerhet og risikostyring i virtuelle nettverk, arbeidsmiljø lite oppmersomhet på storulykker Ptils har sett behov for en mer systematisk vurdering av hvordan endringer i MTO-samspillet i IO kan påvirke risiko: Dialog i 4-parts sammenheng Workshop i 2007, rapport juni 2008 Faglig ekspertvurdering SINTEF prosjekt, rapport juni

15 SINTEF prosjektet - problemstillinger Hva er de sentrale endringene i menneskelige og organisatoriske faktorer i utviklingen av IO i petroleumsvirksomheten? Hvilke positive og negative effekter kan disse endringene ha i forhold til storulykkesrisiko? Er de risikovurderingsmetoder som er i bruk egnet til å vurdere/fange opp betydningen av disse risikoelementene? Er de eksisterende metoder gode nok? Finnes det gode alternativer som ikke er i bruk i vår industri i dag? 15

16 SINTEF rapport: IO/MTO-samspill og storulykkesrisiko High Reliability Organization perspektivet Resilience Engineering Energi-barriere perspektivet Beslutningsperspektivet Informasjonsprosesserings perspektivet Normal ulykke-perspektivet 16

17 Energi-barriere perspektivet (Haddon (1980), Reason (1997)) Ulykker kan forhindres ved å fokusere på farlige energimengder (for eksempel vekt, trykk, varme, eksplosjoner) og tiltak (barrierer) for å skille disse fra sårbare elementer (mennesker, utstyr, miljø) systemet kan forstås som en fast struktur av definerte elementer, og med hendelser som det dynamiske komponenten i analysen Sikkerhetsstrategi: å redusere selve farekilden, etablere barrierer for å avskjære eller dempe hendelsesforløp, og å håndtere skadesituasjonen Perspektivet er mest anvendelig for systemer der den tekniske kjernen og farekildene er veldefinerte, fysisk avgrenset og forholdsvis stabile,

18 Energi-barrieremodellen og IO Svekkes eller styrkes de enkelte barrierefunksjonene i IO-løsninger? Svekkes eller styrkes premissen om barriereuavhengighet? Hvordan påvirke IO sårbarheten til de elementene som beskyttes av barriererene (konsekvensbildet)? 18

19 Informasjonsprosesserings-perspektivet Turner (1978) Den organisatoriske ulykken stammer fra en inkubasjon av latente feil og hendelser som imidlertid ikke blir oppfattet fordi de går på tvers av det kulturen tar for gitt. Ulykkene fremstår som fundamentale overraskelser der og da, selv om granskinger i etterkant ofte finner både forstadier og advarsler som fremstår som åpenbare i etterpåklokskapens klare lys, men som er blitt oversett underveis Rotårsaken er ikke at det tekniske systemet har feilet, men at manglende informasjonsflyt og feiltolkninger hindret at dette ble oppfattet i løpet av inkubasjonsperioden, hvor feil og avvik oppstår, utvikles og akkumuleres 19

20 Informasjonsprosesserings-perspektivet og IO Hvordan påvirker IO en organisasjons evne til å nyttegjøre seg sikkerhetsrelevant informasjon, uavhengig av hvor og på hvilket nivå i systemet denne befinner seg? 20

21 Beslutningsperspektivet (Rasmussen 97) Risikostyring og sikker operasjon medfører investeringer og kostnader. Beslutningsperspektivet retter derfor søkelyset mot hvordan robuste organisasjoner håndterer potensielle målkonflikter. Risikonivå påvirkes både eksplisitt og implisitt av en rekke valgsituasjoner. Mentale modeller, (beslutningstakernes utdanning og kompetanse, og deres distanse til de mer daglige gjøremål i den skarpe enden) er ofte avgjørende i forhold til hvilke trade-off s som gjøres i beslutningsprosessene (E. Hollnagel). 21

22 Beslutningsperspektivet og IO Grense for uakseptabel risiko Grense for uakseptabel arbeidsbelastning Sikkerhetsledelse Ledelsespress for effektivitet Drift: Stadig eksperimentering for å øke ytelse. Manglende oversikt over konsekvenser Press for behagelig arbeidsmengde Grense for økonomisk konkurs Hvordan påvirkes organisasjonens evne til å ta beslutninger om risiko? Hvordan påvirkes sannsynligheten for drift mot uakseptable grenser? Rasmussen

23 Normalulykke-perspektivet (Perrow-84) Storulykker kan ikke forhindres ved hjelp av det analytiske barriereperspektivet alene, fordi dette perspektivet ikke fanger opp de ukjente sideeffektene av samspill mellom aktive og passive feil i komplekse systemer. Risiko kan styres rasjonelt (reduksjonistisk) på komponentnivå og delsystemnivå, men ikke i komplekse og tett koblede systemer. Med økende kompleksitet og koblingsgrad blir systemene mindre beskrivbare/håndterbare og uforutsette hendelsesforløp/sammenbrudd vil derfor være normalt på systemnivå. 23

24 Normalulykke-perspektivet og IO Et sosioteknisk system beskrives ved koblinger og interaksjoner mellom mennesker og mellom mennesker og teknologi. Koblinger Tette Løse Lineære (Damanlegg) (Postkontor) Interaksjoner Trend Komplekse (Atomanlegg) (Universiteter) Skaper eller fjerner IOutviklingen kombinasjoner av høy interaktiv kompleksitet og tette koblinger mellom systemer? 24

25 High Reliability Organization (HRO) perspektivet (Weick 1987) Har som mål å prøve og forklare hvordan organisasjoner som i henhold til Perrows teori befinner seg i kritiske faresituasjoner likevel unngår at ulykker inntreffer En viktig premiss for denne tenkemåten er at overraskelser og (feil) er uunngåelige. HRO perspektivets prøver derfor å gi svar på hvorfor en systemkritisk situasjon under utvikling likevel ikke fører til en storulykke. Sentrale elementer i dette perspektivet er organisatorisk redundans, evnen til å endre organisasjonsform, operasjonsmodus og improvisere for å møte plutselige skiftende krav til ytelse, herunder kriser Mindfulness ( oppmerksomhetsforsiktighet ) blir fremhevet som viktig i HRO og innebærer å ha radaren på kontinuerlig ut fra antakelser og forventninger om at noe kan skje. Kontinuerlig oppdatering av erfaring gir da grunnlag for nye antakelser og forventninger. 25

26 High Reliability Organizations og IO Styrkes eller svekkes organisatorisk redundans gjennom IO? Styrkes eller svekkes evnen til å skifte operasjonsmodus under kriser? 26

27 Resilience engineering (Hollnagel med flere 2004) Avstand fra norm Tid Ulykker skyldes uventede kombinasjoner av forhold som i seg selv ikke er unormale eller farlige. Risiko oppstår fra ikkelineære kombinasjoner av ytelsesvariasjon (svingninger) i ulike deler/komponenter av systemer Siden variabilitet er nødvendig for å oppnå ønsket funksjonalitet/ utvikling, må sikkerhet oppnås gjennom å forstå/kontrollere dynamikken. Et resilient system kan justere sin funksjon i forkant av, eller under, endringer og hendelser 27

28 Resiliens og IO Hvordan påvirkes systemets evne til å forstå/overvåke ytelsesvariasjoner og til å være forberedt på og takle uforutsette situasjoner? 28 Hollnagel 2007

29 Sentrale endringselementer i IO i forhold storulykkesrisiko Mer eksplisitte operasjoner økt fokus på standardisering og planlegging Vektlegging av høyt endringstempo kapitalisering av IO potensial Integrerte leverandører med større totalansvar for definerte deler av virksomheten IO-fisering av risikostyringen? Endringselementer knyttet til beslutningsprosesser Nye modeller for beslutninger basert på store mengder sanntidsdata. Økt risiko for tvil om ansvarsforhold og informasjonsoverbelastning Store forventninger til effektivitet (optimalisering) i beslutningsprosesser. Mange aktører, arbeidsprosessutvikling versus arbeidsform Forventninger om utnyttelse av komplementære ferdigheter 29

30 Sentrale endringselementer i IO i forhold storulykkesrisiko (2) Nye vilkår for kunnskapsdeling, kommunikasjon og samhandling Endrede kommunikasjonsformer og gruppesammensetninger fattigere og rikere kommunikasjon Endrede kriterier for optimalisering informasjon og kunnskap Større tilgang til bredt repertoar av informasjon og ekspertise i grenseflater mellom organisasjonsenheter Mulighet for virtuell organisering av driftsfunksjoner Behov for utvikling av nye samarbeidsformer mellom aktører fokus på utvikling av arbeidsform kontra skjematiserte prosesser 30

31 IO gir både oppside og nedside potensial i forhold til storulykkesrisiko Endringer i beslutningsprosesser, kommunikasjon og samhandlingsmønstre Mulig oppside Beslutningsprosesser: Mer sanntidsdata Rask tilgang til ekspertise Multidisiplinære team gir raskere og bedre analyse-/beslutningsprosesser Sikkerhetspersonell inngår i IO-team og har tilgang til IO-løsninger Mulig nedside Beslutningsprosesser: Utydelig ansvar Information overload Beslutninger på avstand Høye forventninger til tempo Ansvarspulverisering i forhold til risikovruderinger Endringer i sosiale og kognitive forutsetninger for sikker operasjon og krisehåndtering Effektiv gjenvinning av kontroll i faresituasjoner Mer effektiv to-veis kommunikasjon og informasjonstilgang hav-land Økt tillit til ekspertise på land Effektiv gjenvinning av kontroll i faresituasjoner Redusert bemanning offshore IKT-sikkerhet i krisesituasjoner IKT blir barriere mot improvisasjon Mangel på entydig og akseptert beslutningskontekst (situasjonsforståelse, ansvar og roller) 31

32 IO gir både oppside og nedside potensial i forhold til storulykkesrisiko Endringer i beslutningsprosesser, kommunikasjon og samhandlingsmønstre Endringer i sosiale og kognitive forutsetninger for sikker operasjon og krisehåndtering Mulig oppside Formelle og uformelle roller og arbeidsdeling Nye former for samarbeid mellom ulike miljø og org. Tettere og mer langsiktig involvering av leverandører Spesialistroller på land bedre kjent og tilgjengelig Etablering og vedlikehold av feiltoleranse og barrierer Mer informasjon om arbeidspraksis Sanntidsdata øker mulighet for å være proaktiv Tilgang til bredere kontekst styrker robust arbeidspraksis Mulig nedside Formelle og uformelle roller og arbeidsdeling Komplekse aktiviteter og ansvarsforhold Geografisk avstand Uklart ansvar for å vurdere kritikalitet Lokal kompetanse forsvinner Kvalitet på handover Etablering og vedlikehold av feiltoleranse og barrierer Nedbemanning gir redusert muligheter for direkte menneskelig inngrep Svekket læringsarena robust arbeidspraksis Effektivisering av arbeidsprosesser svekket oppmerksomhet på andres bidrag Nye fellesfeil 32

33 HRO-perspektivet: Styrkes eller svekkes organisatorisk redundans gjennom IO? Positive effekter: Flere har anledning til å observere, delta og bidra når operasjonene blir mer eksplisitte og tydeliggjorte Tilgang til rike informasjonskanaler og sanntidsdata Multidisiplinære team ulik situasjonsforståelse kan forbedre både strukturell og kulturell redundans Synliggjøring av arbeidsutførelse i samhandlingsrom og kontrollrom gir oppdattert og felles situasjonsfortåelse Negative effekter: Vanskeligere å opprettholde redundans ved høyt endringstempo Vanskeligere å etablere redundans i virtuelle organisasjoner Forventninger om idealiserte beslutningsprosesser setter redudansmekanismer under press Integrerte leverandører vil være så slanke som mulig fleksibilitet Formelle (arbeidsprosessorienterte) informasjonskanaler - underkommunikasjon av arbeidsform SINTEF: Tendens til at manglende oppmerksomhet om ny beslutningskontekst og undertrykking av arbeidsformer (det faktiske-uformelle arbeidet) gir en negativ effekt 33

34 Hvor gode er etablerte risikovurderingsverktøy og metoder? SINTEF mener at alle identifiserte risikoelementer i IO kan vurderes gjennom det utvidede metodeverk rapporten drøfter Imidlertid finnes det en rekke risikoforhold i IO som ikke lar seg vurdere med de etablerte kvantitative risikoanalysemetoder Det er ikke funnet gode metoder for å vurdere to av de mest framtredende endringstrekkene: Implikasjoner av endringer i beslutningskontekst (for eksempel makt) Kriterier for vurdering av endret samspill mellom arbeidsprosessene og arbeidsformene i IO 34

35 ..og hvor ligger muligheter for forbedringer? Det er et stort potensial for å utvide, videreutvikle og forbedre bruken av dagens metoder i forhold til å fange opp risikomomenter i IO Gode risiko- og sårbarhetsvurderinger forutsetter en utvidet forståelse av hvilke MTO-elementer som er viktige å vurdere Bruk av IKT og IO-løsninger kan gi vesentlige bidrag til bedre risikovurderinger og styrke grunnlaget for felles virkelighetsoppfatning av det totale risikobildet, og hva som påvirker dette 35

36 Konklusjoner IO medfører en rekke generiske endringer i menneskelige og organisatoriske faktorer og i MTO-sampill som kan ha signifikant effekt på storulykkesrisiko Alle de mest sentrale endringene har både oppside og nedside potensial ift risikopåvirkning, men SINTEF peker på tendens til negativ effekt, særlig knyttet til beslutningkontekst og samspill arbeidsprosess - arbeidsform IO kan forbedre styringssystemer og -verktøy som i seg selv vil kunne være et vesentlig bidrag til risikoreduksjon Endringene i IO er av en slik karakter at energi-barriere perspektivet og lineære/reduksjonistiske metoder for risiko og sårbarhetsvurdering ikke er tilstrekkelig for å fange opp endringer i risiko. Dette perspektivet må derfor anvendes i sammenheng med alternative perspektiver Det finnes et bredt spekter av metoder for ulike faser av virksomhet som er anvendelige. Det er et stort potensial for å kunne modifisere eksisterende metoder for å fange opp IO elementer Det er imidlertid vesentlige mangler med hensyn til vår risikoforståelse av IO som fenomen og mht å ha risikostyringsverktøy som ivaretar hele spekteret av MTO-endringer. IO krever også nye måter å bruke metodene ny operasjonskontekst endrer rammebetingelsene for de etablerte prosessene for risiko- og sårbarhetsvurderinger 36

Integrerte operasjoner i et HMS-perspektiv. Møte i Sikkerhetsforum 29.11.07 Eirik Bjerkebæk, prosjektleder IO

Integrerte operasjoner i et HMS-perspektiv. Møte i Sikkerhetsforum 29.11.07 Eirik Bjerkebæk, prosjektleder IO Integrerte operasjoner i et HMS-perspektiv Møte i Sikkerhetsforum 29.11.07 Eirik Bjerkebæk, prosjektleder IO Hva er integrerte operasjoner? Kjært barn har mange navn e-drift, e-fields, smart fields, intelligent

Detaljer

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 29 24 33 6 6 5 25 7 6202 345 1 6203 31 35 26 8 2 6204 36 32 27 15 16 17 18 9 3 19 10 4 Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 16 18 20 22 24 26 28 30 32 74 72 7120 7122 Aktør- og aktivitetsutvikling

Detaljer

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst The interplay between integrated operations and operative risk assessments and judgements in offshore oil and gas Doktoravhandling Siri Andersen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 FORORD...5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 FORORD...5 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 FORORD...5 1 INNLEDNING...6 1.1 MÅL...7 1.2 AVGRENSNING...8 1.3 METODISK TILNÆRMING...8 2 ANALYTISK RAMMEVERK ORGANISATORISKE PERSPEKTIVER PÅ STORULYKKER...10 2.1 SYNET

Detaljer

Hvorfor går det ikke oftere galt?

Hvorfor går det ikke oftere galt? Hvorfor går det ikke oftere galt? Entreprenørseminar om risiko for storulykker, Petroleumstilsynet, 16. oktober 2008 Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF Ranveig.K.Tinmannsvik@sintef.no Hvorfor går det

Detaljer

Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder?

Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Er det fruktbart å se risiko fra ulike ståsteder? Hva betyr det for praktisk sikkerhetsarbeid? Eirik Albrechtsen Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn 1.amanuensis II, NTNU 1 Risiko og sårbarhetsstudier

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

Hvordan skape og opprettholde gode sikkerhetsresultater over tid? Et eksempel fra et utviklingsprogram for offshore servicefartøyer

Hvordan skape og opprettholde gode sikkerhetsresultater over tid? Et eksempel fra et utviklingsprogram for offshore servicefartøyer Hvordan skape og opprettholde gode sikkerhetsresultater over tid? Et eksempel fra et utviklingsprogram for offshore servicefartøyer Rolf Bye og Trond Kongsvik Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS

Detaljer

Fornuft og følelser om utviklingen av Eni Norges HMS kulturprogram

Fornuft og følelser om utviklingen av Eni Norges HMS kulturprogram Fornuft og følelser om utviklingen av Eni Norges HMS kulturprogram Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i foredraget Innledning Hvorfor har Eni Norge behov for et HMS kultur program HMS-kultur

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Fagseminar Ergonomi: Kunnskap Vurdering Tiltak Forbedring Stavanger 19.3.2014

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Hva proaktive indikatorer kan brukes til?

Hva proaktive indikatorer kan brukes til? 1 Hva proaktive indikatorer kan brukes til? Ivonne Herrera Sikkerhetsdagene 2008 Trondheim 13.-14. oktober 2008 2 Proaktive indikatorer? Grunnlag til å gjøre noe før en situasjon blir kritisk i motsetning

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Innhold Integrerte operasjoner Perspektivet IKT sikkerhet Hvordan ta høyde for det usannsynlige HMS i et IO perspektiv Hvordan kan IO

Detaljer

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 Framtidsutfordringene - hvordan møter vi disse? - Gruppesamtaler Spørsmål 1: Hvem jobber i petroleumsvirksomheten om 15 år, hva kan de og hva må de kunne? Framtidsbilder/framtidsutfordringer:

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Storulykker - er vi i stand til å håndtere risikoen?

Storulykker - er vi i stand til å håndtere risikoen? Storulykker - er vi i stand til å håndtere risikoen? ESRA Norge s seminar 7. april 2011 Kristen Kjeldstad Petroleumstilsynet Utarbeidet av: Øyvind Lauridsen, Jorunn Tharaldsen og Vidar Kristensen Deepwater

Detaljer

Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken

Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken Notat 30.11.2011 Direktør Magne Ognedal Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken I etterkant av at Petroleumstilsynets rapport Deepwater Horizon vurderinger

Detaljer

HMS-kultur i en globalisert virksomhet Mulighetsrom eller begrensningsrom?

HMS-kultur i en globalisert virksomhet Mulighetsrom eller begrensningsrom? HMS-kultur i en globalisert virksomhet Mulighetsrom eller begrensningsrom? Jorunn Tharaldsen, RF-Rogalandsforskning Lars Bodsberg, Sintef Bevegelig kapital Bevegelig arbeidskraft Endrede kommunikasjons-

Detaljer

KULTUR OG SYSTEM FOR LÆRING 2012-2013

KULTUR OG SYSTEM FOR LÆRING 2012-2013 KULTUR OG SYSTEM FOR LÆRING 2012-2013 NÆRING FOR LÆRING Jorunn E Tharaldsen, prosjektleder PhD Risikostyring og samfunnssikkerhet Petroleumstilsynet, Arbeidsmiljø/organisatorisk HMS jet@ptil.no Bakgrunn

Detaljer

Når det ikke går som planlagt - robust organisering

Når det ikke går som planlagt - robust organisering Når det ikke går som planlagt - robust organisering Norsk sokkel etter Deepwater Horizon Stavanger, 23. september 2011 Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF Dette vil jeg snakke om Deepwater Horizon-ulykken

Detaljer

Organisatorisk læring av alvorlige hendelser

Organisatorisk læring av alvorlige hendelser Organisatorisk læring av alvorlige hendelser Sikkerhetsforums årskonferanse 3. juni 2010 Siri Wiig Petroleumstilsynet Agenda Kort om organisatorisk læring Granskning som et verktøy for organisatorisk læring

Detaljer

BUILDING SAFETY. Work Package 1: Human and organizational contribution to resilience. Gardermoen, 02-03 februar 2009. Technology and Society

BUILDING SAFETY. Work Package 1: Human and organizational contribution to resilience. Gardermoen, 02-03 februar 2009. Technology and Society BUILDING SAFETY Work Package 1: Human and organizational contribution to resilience Gardermoen, 02-03 februar 2009 1 Key personnel Fred Størseth,Tor Olav Grøtan, Eirik Albrechtsen Ann Britt Miberg Skjerve,

Detaljer

HMS i Petroleumsnæringen. ringen

HMS i Petroleumsnæringen. ringen HM i Petroleumsnæringen ringen VIJON Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Et tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort og lang sikt Et løft for HM-kulturen på alle

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Kultur i sikkerhetsperspektiv: Hva gir mest målinger eller beskrivelser?

Kultur i sikkerhetsperspektiv: Hva gir mest målinger eller beskrivelser? Kultur i sikkerhetsperspektiv: Hva gir mest målinger eller beskrivelser? ESRA Skinnegående sikkerhetsforum 23.09.2009 Rolf Bye, Studio Apertura Gassutblåsningen 28.11.04 28. november 2004 oppsto det en

Detaljer

Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø?

Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø? Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø? Det spørs! Bjørn Emil Madsen & Pål Næsje, Gunnar Lamvik, Kari Skarholt, Hans Torvatn INTEGRERTE OPERASJONER: MÅLET ER

Detaljer

Erfaringer fra fire år med utdanning i ulykkesgransking i Stavanger

Erfaringer fra fire år med utdanning i ulykkesgransking i Stavanger Erfaringer fra fire år med utdanning i ulykkesgransking i Stavanger 15. Og 16. Februar 2010 Konferanse: Hvem lærer av ulykker og hvordan foregår læring? Kjell Harald Olsen Kjell.olsen@uis.no Tlf: 916 27568

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Ingvill Hagesæther Foss, tilsynskoordinator, flyttbare innretninger Bakteppe om Petroleumstilsynet

Detaljer

Ledelse og styring. Studenter i ledelse, 11. april 2012. Gro Ladegård Førsteamanuensis HH ved UMB

Ledelse og styring. Studenter i ledelse, 11. april 2012. Gro Ladegård Førsteamanuensis HH ved UMB Ledelse og styring Studenter i ledelse, 11. april 2012 Gro Ladegård Førsteamanuensis HH ved UMB 13. aug. 2010 Trenger soldatene mer styring? - i såfall av hva? Trenger soldatene mer ledelse? - isåfall

Detaljer

Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet

Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet Hvorfor interessere oss for kontrakter? Høy entreprenørandel i petroleumsvirksomheten, kontrakter setter

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) INNHOLD KAP I STYRING AV RISIKO...3 1

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Forum for Human Factors in Control (HFC)

Forum for Human Factors in Control (HFC) Forum for Human Factors in Control (HFC) Stig Ole Johnsen SINTEF 16/2-2006 1 HFC-forum - visjon og hovedoppgave Human Factors in Control : Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling,

Detaljer

Ledelse: Samhandling mellom vugge til grav Hva bør vi gjøre for å sikre god samhandling mellom log-kjedenes grenseflater?

Ledelse: Samhandling mellom vugge til grav Hva bør vi gjøre for å sikre god samhandling mellom log-kjedenes grenseflater? Ledelse: Samhandling mellom vugge til grav Hva bør vi gjøre for å sikre god samhandling mellom log-kjedenes grenseflater? Førstelektor/Sr. Forsker Glenn-Egil Torgersen, FHS/FSTS/LOGVIRK - 99092188 Grunn-filosofi:

Detaljer

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging Nytt fra myndighetene Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Tema: 1. Innledning

Detaljer

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse Koordinatorskolen Risiko og risikoforståelse Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva

Detaljer

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011 Glenn A. Hole Trender i arbeidslivet Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling er: basert på en planlagt innsats, styrt fra toppen av organisasjonen, som omfatter

Detaljer

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg Verktøykasse for

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Hvordan kan vi forebygge storulykker?

Hvordan kan vi forebygge storulykker? Hvordan kan vi forebygge storulykker? Barrierestyring Anne Myhrvold Direktør Petroleumstilsynet Sjøsikkerhetskonferansen 25-26.09.2013 Ptil Tilsyn Fag Hovedledelse Internt Regelverk En mangeartet industri

Detaljer

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil

Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner i Statoil Hvordan vi arbeider med Human Factors Dordi Høivik rådgiver ergonomi og human factors T&P ANT HMS teknologi Thor Inge Throndsen sjefingeniør

Detaljer

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft Stavanger Forum 20. nov 2012 Leder av K-HVO forum Rune Wannebo, Teekay Petrojarl as www.teekay.com Trender i norsk olje- og gassindustri Høyere krav til effektivitet Kortere leveringstid per prosjekt/kontrakt

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Sikkerhetssystemkonferansen 3.november 2011 Torleif Husebø - Petroleumstilsynet RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Detaljer

992093 Barrierestyring i utbyggingsløsning 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje C. Kunnskapsutvikling

992093 Barrierestyring i utbyggingsløsning 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje C. Kunnskapsutvikling 992076 Barrierestyring i Boring og Brønn 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje 992077 Trykkbalansert boring, barrieredefinisjoner og utstyrskrav 2014-Operatører HP-B 992078 Plugging og forlating av brønner

Detaljer

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling TEKNA: Brann og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten Erik Østby, Frank Børre Pedersen Haugesund, 16 mars 2007 Introduksjon Målet med fordraget:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bokens mål...16 Bokens tilnærming...17 Bokens innhold...17. 1 Organisasjonslæringens mange ansikter...21

Innholdsfortegnelse. Bokens mål...16 Bokens tilnærming...17 Bokens innhold...17. 1 Organisasjonslæringens mange ansikter...21 Innledning...15 Bokens mål...16 Bokens tilnærming...17 Bokens innhold...17 1 Organisasjonslæringens mange ansikter...21 Organisasjonslæring som den lærende organisasjon...25 Dobbeltkretslæring...26 Den

Detaljer

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Møte med referansegruppa Gardermoen, 2. februar 2009 Ranveig Kviseth Tinmannsvik 1 Agenda 10:00: Velkommen og runde rundt

Detaljer

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg

Detaljer

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering?

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? NBEF 13 mars 2008 Dr. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, BI Bakgrunn Senter for byggenæringen på BI Opprettet 01.01.05 på initiativ

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

Camilla Knudsen Tveiten, stud Phd SINTEF/NTNU

Camilla Knudsen Tveiten, stud Phd SINTEF/NTNU 1 IO prinsipper i petroleumsnæringens organisasjoner forventninger og dagens virkelighet sett ut fra et risikobildeperspektiv Camilla Knudsen Tveiten, stud Phd SINTEF/NTNU Forventninger og dagens virkelighet

Detaljer

1.1 Valg av potensielt risikoutsatte grupper Innretning/anlegg Operatør Gruppe Entreprenør Gruppe

1.1 Valg av potensielt risikoutsatte grupper Innretning/anlegg Operatør Gruppe Entreprenør Gruppe Tilsynsrapport 1 Oppsummering av resultater fra den tverrgående tilsynsaktiviteten Selskapene har i denne tilsynsaktiviteten bidratt positivt til å innhente, sammenstille og analysere data for å gi et

Detaljer

i en grenseløs næring?

i en grenseløs næring? Petroleumstilsynets prosjekt Risikoutsatte grupper Mennesker som innsatsfaktor i en grenseløs næring? Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet 2007 Skal si noe om Bakgrunn og mål for Ptil satsning mot risikoutsatte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet Industriseminar den 5. november Rune Fauskanger Leder av OLF Arbeidsgruppe 2 Formål med industriseminar den 5. november Presentasjon

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2007-2010 PTIL skal bidra til: - at potensielt risikoutsatte grupper i petroleumsnæringen

Detaljer

Ulykkesgranskning rammebetingelser for læring og forbedring. Stig B. Stangeland

Ulykkesgranskning rammebetingelser for læring og forbedring. Stig B. Stangeland Ulykkesgranskning rammebetingelser for læring og forbedring Stig B. Stangeland Scandpower A leading consulting company within Risk Management Established 1971 Focused primarily on the Oil & Gas, Nuclear,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Statoil og Technip vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO

Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO Innlegg på Statsviterkonferansen, 24.mai 2014 1. Spørsmål som skal diskuteres Hva

Detaljer

Strategiske og operasjonelle risikoanalyser

Strategiske og operasjonelle risikoanalyser 1 Strategiske og operasjonelle risikoanalyser Stein Haugen K. G. Jebsen Professor i Teknisk Sikkerhet NTNU 2 Bakgrunn Chapter 6: On the usefulness of Risk Analysis in the light of Deepwater Horizon and

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor utvikling av kompetansegrunnlaget for VIOS

Innovasjon i offentlig sektor utvikling av kompetansegrunnlaget for VIOS Innovasjon i offentlig sektor utvikling av kompetansegrunnlaget for VIOS Rannveig Røste og Helge Godø www.nifustep.no Oppdraget Bakgrunnsnotat som kan inkluderes i beslutningsgrunnlaget for den videre

Detaljer

Brønnkontroll Veien videre

Brønnkontroll Veien videre Brønnkontroll Veien videre Stavanger 16 17 September 2011 Oddvar Midttveit Senior Vedlikeholdsingeniør Kjapt om EngMa AS Etablert: Mai 2010 Ansatte: 4 (6 fra 1.nov -11) Erfaring: Ca. 100 år samlet relevant

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Sikkerhetsforum 9. april 2015 Petroleumstilsynet 1 Bakgrunn Petroleumstilsynet ser på arbeidstakermedvirkning som en viktig

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet erfaringer og utfordringer Torleif Husebø Petroleumstilsynet RNNP - bakgrunn Risikonivåprosjektet (RNNP) startet opp i slutten av 90 tallet Bakgrunn - Partene uenige

Detaljer

Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen

Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen FoU Koordinator Petroleumstilsynet ESRA Norge seminar 10. mai 2012 Risikoanalyser mål og mening 1 Hvorfor gjennomføre

Detaljer

Risikostyring i teori og praksis

Risikostyring i teori og praksis OIL & GAS Risikostyring i teori og praksis Med eksempler fra forskjellige bransjer Tore Hartvigsen 1 SAFER, SMARTER, GREENER PRESENTASJON Risiko Risikostyring Risikostyringsprosessen (ISO 31000) Risikoidentifisering

Detaljer

Effektivitet og kreativitet: Vanskelig å kombinere, men helt nødvendig for innovasjon. Eric Brun, UiS

Effektivitet og kreativitet: Vanskelig å kombinere, men helt nødvendig for innovasjon. Eric Brun, UiS Effektivitet og kreativitet: Vanskelig å kombinere, men helt nødvendig for innovasjon Eric Brun, UiS 1 Struktur på foredraget Egen bakgrunn Problemstillingen Kort historikk fram til idag Kort om status

Detaljer

Dypere innsikt og bedre læring erfaringer fra bruk av nye granskingsmetoder i Statoil

Dypere innsikt og bedre læring erfaringer fra bruk av nye granskingsmetoder i Statoil Dypere innsikt og bedre læring erfaringer fra bruk av nye granskingsmetoder i Statoil Granskingskonferansen, Stavanger 2013 2 - Statoil s virksomhet Læring og forbedring gjennom aktiv hendelsesrapportering

Detaljer

GOD PÅ BUNNEN - SKAL VI JOBBE SAMMEN, MÅ VI TRENE SAMMEN. Samtrening i robust brønndesign

GOD PÅ BUNNEN - SKAL VI JOBBE SAMMEN, MÅ VI TRENE SAMMEN. Samtrening i robust brønndesign GOD PÅ BUNNEN - SKAL VI JOBBE SAMMEN, MÅ VI TRENE SAMMEN. Samtrening i robust brønndesign Bjørn-Emil Madsen SINTEF Teknologiledelse, Smartere sammen Formål: Øke forståelsen hos Petroleumsteknologi og Boring

Detaljer

Ulykker og uønskede hendelser et samfunnsperspektiv på årsaksforklaringer

Ulykker og uønskede hendelser et samfunnsperspektiv på årsaksforklaringer Ulykker og uønskede hendelser et samfunnsperspektiv på årsaksforklaringer Samplan Tromsø Quality Saga hotel Torsdag 2. juni Kjell Harald Olsen, Professor UiS/UiT Noen sentrale spørsmål Hva er forskjellen

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser. Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser Original versjon Nr: 088 Etablert: 15.01.2013 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 03.06.2015

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

Organisatoriske faktorer i gransking et godt utgangspunkt for læring

Organisatoriske faktorer i gransking et godt utgangspunkt for læring Organisatoriske faktorer i gransking et godt utgangspunkt for læring Seminar om organisatoriske faktorer i ulykkesgransking Petroleumstilsynet, 27. april 2010 Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF Dette

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil

Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ptils erfaringer fra tilsyn med små operatører og lisenshavere

Detaljer

Industrielle klynger og verdikjedeoptimering

Industrielle klynger og verdikjedeoptimering Industrielle klynger og verdikjedeoptimering Kjetil Trovik Midthun Forskningsleder SINTEF Teknologi og Samfunn, Avdeling Anvendt Økonomi Fagseminar Mo i Rana, 21.01.2016 1 Agenda Verdikjedeoptimering Motivasjon

Detaljer

Levetidsforlengelse. Per Otto Selnes, Fagsjef drift, Oljeindustriens Landsforening 29. September 2010

Levetidsforlengelse. Per Otto Selnes, Fagsjef drift, Oljeindustriens Landsforening 29. September 2010 Levetidsforlengelse Per Otto Selnes, Fagsjef drift, Oljeindustriens Landsforening 29. September 2010 Innhold Hvorfor gjør vi dette Tiltak - omfang Konsekvens OLFs rolle 2 Hvorfor gjør vi dette? Bakenforliggende

Detaljer

Risikoanalyse radaren som viser vei eller lanterne i kjølvannet?

Risikoanalyse radaren som viser vei eller lanterne i kjølvannet? Risikoanalyse radaren som viser vei eller lanterne i kjølvannet? Stein Haugen K. G. Jebsen Professor I teknisk sikkerhet Institutt for Produksjons- og Kvalitetsteknikk NTNU 1 Deepwater Horizon 2 Fukushima-Daiichi

Detaljer

Virksomhetsstyring og styring av storulykkesrisiko

Virksomhetsstyring og styring av storulykkesrisiko Virksomhetsstyring og styring av storulykkesrisiko Innhold 1. Sammendrag...2 2. Bakgrunn...3 3. Gjennomføring...4 4. Faglig bakgrunn...6 4.1 Avgrensning 1: Ledelsen på selskapsnivå...6 4.2 Avgrensning

Detaljer

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger HMS-forum 2013 Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger Arild A. Danielsen Risk Manager arild.danielsen@fada.no 1 Risikovurdering Det vanlige er at risiko er et uttrykk

Detaljer

Del 1 Teamarbeid historisk utvikling, faglige perspektiver og modeller

Del 1 Teamarbeid historisk utvikling, faglige perspektiver og modeller Innhold Forord til Arbeid i team... 11 Arbeid i team: Oppgaver, læring og ledelse... 13 Del 1 Teamarbeid historisk utvikling, faglige perspektiver og modeller Kapittel 1 Team og grupper i et historisk

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

Hvilke konsekvenser kan restrukturering av norsk VA-bransje få for samfunnssikkerheten?

Hvilke konsekvenser kan restrukturering av norsk VA-bransje få for samfunnssikkerheten? Hvilke konsekvenser kan restrukturering av norsk VA-bransje få for samfunnssikkerheten? Av Petter Almklov, NTNU Samfunnsforskning Jon Røstum, SINTEF Vann og Miljø NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst

Detaljer

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet

Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Avmystifisere internkontroll/styringssystem - informasjonssikkerhet Difis veiledningsmateriell Jan Sørgård, seniorrådgiver Difi Difi Visjon: Vi utvikler offentlig sektor Digitalisering Anskaffelser Organisering

Detaljer

Kapittel 3: Organisasjonsstruktur. Organisasjonsstruktur. Design av organisasjonsstruktur. Viser:

Kapittel 3: Organisasjonsstruktur. Organisasjonsstruktur. Design av organisasjonsstruktur. Viser: Kapittel 3: Organisasjonsstruktur Organisasjonsstruktur Viser: Hvordan man fordeler og grupperer arbeidsoppgaver, og Hvordan man styrer og koordinerer arbeidet. Dette er det viktigste virkemiddelet for

Detaljer

Forvaltning for samfunnssikkerhet

Forvaltning for samfunnssikkerhet Forvaltning for samfunnssikkerhet NVE 7. desember 2011 Peter Lango Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Organisering for samfunnssikkerhet Tema: Samfunnssikkerhet

Detaljer