Byggelab. Laboratorieøving 9 Byggelab GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Mål. Innledning. Konstruksjon i praksis fagverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggelab. Laboratorieøving 9 Byggelab GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Mål. Innledning. Konstruksjon i praksis fagverk"

Transkript

1 GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Mål Gi praktisk erfaring i prosjektering og bygging av en konstruksjon. Innledning Hvordan en konstruksjon bygges er vel så viktig som materialet som benyttes. I denne labben skal dere sette sammen en konstruksjon av små bjelkeelementer. For å skaffe kunnskap om hvordan dette bør gjøres anbefales det å studere tegninger og bilder av for eksempel store kraner og plattformer (jackets). Prøv å forstå hvordan de ytre kreftene (lasten på dekket (vertikal), sidekrefter fra vind, sjø og kollisjoner med skip) tas opp og fordeles gjennom konstruksjonen. Figur 1 Fagverk Konstruksjon i praksis fagverk TMR4100 Marin teknikk intro 1

2 Bærende konstruksjoner Skip og oljeplattformer er eksempler på bærende konstruksjoner. Et grunnleggende krav til en bærende konstruksjon er at den skal tåle de belastninger som den forventes å bli utsatt for, uten å bryte sammen. En plattform må derfor konstrueres og bygges for å tåle: egen vekt (naturligvis) vekt av nyttelast, som boreutstyr, prosessanlegg, boligmodul, stigerør, osv. bølgebelastning (som regel den største delen av belastningen) strøm vind jordskjelv (som kan opptre selv på norsk sokkel) ulykkeslaster (fallende gjenstander, kollisjon, eksplosjon, brann, o.l.) Noen av belastningene er statiske, for eksempel egenvekten. Andre er dynamiske, for eksempel bølge-, vind- og jordskjelvbelastning. Belastning fra strøm er statisk over en kort tidsperiode (for eksempel en time), men skiftende over lengre tidsperioder (tidevannsstrøm varierer med en syklus på ca. 12 timer). De fleste av disse belastningene er varierende i tid. Bølgebelastningen vil for eksempel variere sterkt med været, fra stille vann til orkan-bølger. De enkelte lastkomponentene vil også samvirke, for eksempel vil sterk vind og store bølger gjerne opptre samtidig. Derimot er det ikke naturlig å anta at jordskjelv eller eksplosjon nødvendigvis vil inntreffe under en orkan. Det er i prinsippet umulig å forutsi hvor stor den største belastningen vil bli, gjennom en 20- eller 50-års periode som er typisk design-levetid for en marin konstruksjon. I praksis blir belastningen karakterisert gjennom statistiske modeller som sier noe om sannsynligheten for at en gitt kombinasjon av belastninger vil opptre i løpet av design-levetiden. De statistiske modellene er basert på måledata (som kan gå noen tiår tilbake), historiske data (beretninger om eller spor av store bølger som har ført til skade på konstruksjoner) og fysiske modeller. Dimensjonering På norsk sokkel er det vanlig å sette som krav til dimensjonerende last at den skal ha en sannsynlighet på mindre enn 10-4 pr. år, dvs. den skal opptre høyst én gang hvert ende år. Det betyr at uansett hvor solid vi bygger (innen rimelighetens grenser), vil det være en viss sannsynlighet for at den dimensjonerende lasten vi antar vil bli overskredet, jamfør sammenbruddet av World Trade Center. Et eksempel fra offshorevirksomheten er vist på figur 2. Dimensjonering vil si å lage en konstruktiv utforming som kan motstå belastningen. Samtidig må konstruksjonen selvsagt oppfylle funksjonskrav, som for en produksjonsplattform er å gi plass til prosessanlegg, boligmodul og annet. Dimensjoneringen vil alltid ta utgangspunkt i materialegenskaper. En betongplattform dimensjoneres på en helt annen måte enn en plattform av stål, et stålskip dimensjoneres forskjellig fra et skip av aluminium, og så videre. Et siste element er sammenføyninger, som sveiseforbindelser, nagler, gjenger, og så videre, som må dimensjoneres slik at de ikke utgjør svake ledd i konstruksjonen. TMR4100 Marin teknikk intro 2

3 Figur 2 Plattform etter orkanen Lili I Mexico-golfen er klimaet stort sett svært bra, med moderate bølgehøyder. Men i blant kommer det orkaner med svært store belastninger. Denne plattformen (BP Eugene Island 322) ble utsatt for orkanen Lili (oktober 2002) med vindstyrke på 65 m/s (230km/t) og bølgehøyde 17 m. Dette overskred åpenbart den dimensjonerende belastningen. Fagverk De styrkebærende elementene i en konstruksjon kan være plater, stag, søyler med mer. Styrkeberegning av slike elementer tar utgangspunkt i fagene mekanikk og fasthetslære. Her skal vi ta for oss en spesiell type konstruksjon som kalles fagverk. Et fagverk består av staver som har stor aksialstivhet, men liten bøyestivhet. Disse egenskapene kan du prøve selv, med en trefjøl av passe tykkelse. Hvis du forsøker å strekke i fjøla, vil den føles stiv og sterk. Men hvis du bøyer fjøla, vil den lett deformeres, og (hvis du tar i nok) knekke i to. Disse egenskapene kan benyttes til å lage konstruksjoner som er lette og bruker lite materiale, men som samtidig er sterke. TMR4100 Marin teknikk intro 3

4 Eiffeltårnet er en berømt fagverkskonstruksjon som ble konstruert av Gustave Eiffel og stod ferdig i Tårnet er 300 m høyt, og er satt sammen av deler, i hovedsak profiler av smijern som er klinket sammen med nagler. Vekten av tårnet er ca tonn, hvorav stålkonstruksjonen utgjør tonn. I forhold til størrelsen av tårnet er vekten svært liten. Tenker vi oss en sylinder som omslutter hele tårnet vil vekten av luften i sylinderen være like stor som vekten av hele tårnet. Flere detaljer om Eiffeltårnet finner dere på: For å illustrere noen av egenskapene og prinsippene med et fagverk kan vi starte med en enkel firkantramme, laget av trefjøler som vi spikrer sammen i hjørnene. Holder vi firkanten vertikalt og forsøker å Figur 3 Eiffeltårnet belaste den, vil vi erfare at den knekker lett sammen. Årsaken er i første rekke at sammenføyningene (spikerfestene) tåler lite bøyning. Men selv med stive sammenføyninger (limt) vil firkanten tåle liten belastning, stavene ville bøye seg. Figur 4 Enkel firkantramme (til venstre) som får deformasjon ved belastning (til høyre). Hvis vi i figur 5 setter på et skråstag diagonalt i firkantrammen, vil vi oppnå en stor økning i styrken, med relativt lite merarbeid (kostnader). De kreftene som får firkanten til å klappe sammen blir tatt opp i skråstaget som strekk. Det er nettopp poenget med fagverk, at kreftene blir tatt opp som strekk i stagene. I figur 5 ser vi at om belastningen skulle gi deformasjoner som går andre veien, vil skråstaget bli utsatt for trykk. Da er styrken mye mindre, fordi staget vil knekke ut (dette kan du prøve ut på den samme trefjøla, forutsatt at den er litt lang). En mer optimal konstruksjon har følgelig to stag, slik at uansett belastningsretning vil sidekreftene bli tatt opp i strekk. TMR4100 Marin teknikk intro 4

5 Figur 5 Avstiving med skråstag, mest effektivt om kreftene blir tatt opp i strekk. Her har vi antatt at alle kreftene virker i ett plan. Sideveis er fagverket ustabilt og må støttes opp. Skulle vi bygge en slik ramme for å ta en mer vilkårlig last måtte vi selvsagt konstruere tredimensjonalt og laget et romfagverk, for eksempel en kasseform. Eiffeltårnet er et eksempel på et svært komplisert romfagverk. Mange marine konstruksjoner er laget som romfagverk, av følgende årsaker: Stor styrke i forhold til vekten. Lite tverrsnitt bølger, strøm og vind gir relativt små belastninger. En utfordring med fagverk er å lage sammenføyninger som ikke svekker konstruksjonen. Offshorekonstruksjoner er i regelen sveist sammen. Men lettere konstruksjoner kan også bygges med nagleforbindelser. Da Eiffeltårnet ble bygd var sveising ennå ikke oppfunnet, og stavene er derfor forbundet med nagler. Stålskip ble også bygget med nagler. Først under siste verdenskrig, med krav om rask og billig produksjon av et stort antall skip til konvoitrafikken, ble sveising tatt i bruk i skipsbygging. På de neste sidene er gjengitt noen marine konstruksjoner, bygd som fagverk. TMR4100 Marin teknikk intro 5

6 Figur 6 Stålstagplattform av type jacket. Boretårn, kran og flammebom er også fagverkskonstruksjoner. Jacket er den klassiske offshoreplattformen, opprinnelig utviklet for relativt grunt vann i Mexico-golfen. Plattformen er festet til bunnen med peler, som går gjennom de vertikale beina. (Derav navnet jacket, plattformen er en jakke utenpå pelene.) På store plattformer kan hvert bein være forankret i flere peler, som er festet på utsiden av beina, se beina lengst til venstre i figuren. I Mexico-golfen er jacket installert på 500 m vanndyp (Bullwinkle). I Nordsjøen er jacket benyttet på vanndyp på vel 100 m. På større vanndyp vil en jacket kreve forholdsvis stort understell, og blir mindre økonomisk. I Nordsjøen benyttes flytende plattformer når vanndypet blir større. TMR4100 Marin teknikk intro 6

7 Figur 7 Bullwinkle plattform i Mexico-golfen Bullwinkle-plattformen i Mexico-golfen står på ca. 500 m vanndyp, og er verdens største faste plattform. Total høyde fra havbunnen til toppen av flammetårnet er nesten 600 m. Understellet er et fagverk av stålrør. På dekk står boretårn, flammetårn og flere kraner, alle er fagverkskonstruksjoner. TMR4100 Marin teknikk intro 7

8 Figur 8 Dypvannsplattform Dypvannsplattform av type guyed tower (bardunert tårn), der tårnet er et fagverk. Bølgebelastningene, som i hovedsak virker i overflaten, blir tatt opp av bardunene. Konstruksjonen kan derfor bygges mye slankere enn en jacket på tilsvarende vanndyp. Den åpne fagverkskonstruksjonen bidrar til å redusere bølgebelastningen. Figur 9 er en halvt nedsenkbar plattform (semi-submersible platform). Halvt nedsenkbare plattformer flyter på pongtonger, som holdes sammen av stag i et romfagverk. I forhold til et skip har en slik plattform et redusert tverrsnittsareal i vannoverflaten. Bølgekreftene og dermed bevegelsene reduseres betydelig. Slike plattformer kan lett flyttes omkring (mobile plattformer) og brukes mye til boring og marine operasjoner. TMR4100 Marin teknikk intro 8

9 Figur 9 Alexander L. Kielland-plattformen Alexander L. Kielland -plattformen fungerte som boligkvarter på Ekofisk-feltet, og havarerte i 1980 med tap av 123 menneskeliv. Årsaken til havariet var utmattingsbrudd i D-6- staget. Da staget røk, hadde konstruksjonen ikke reststyrke til å tåle belastningene, og brøt sammen i løpet av få sekunder. Denne ulykken førte til gjennomgripende endringer i norsk regelverk for dimensjonering av offshorekonstruksjoner, med nye krav om reststyrke for skadde konstruksjoner. TMR4100 Marin teknikk intro 9

10 Figur 10 Ekofisk Ekofisk ligger helt syd på norsk sokkel, mot dansk og britisk sokkel. Det første funnet av olje på norsk sokkel skjedde her i Gjennom årene er det bygget en hel by Ekofisk-byen av faste plattformer som bindes sammen av broer. Svært mange av konstruksjonene og elementene er fagverk. TMR4100 Marin teknikk intro 10

11 Lab Kontaktperson: Sted: Utstyr: Kaja Jonsvik Aarskog og Knut Aaberge Dahl Tunglabben 6000mm vinkelprofil 15x15x2mm 4000mm flatprofil 10x2mm 4000mm flatprofil 15x2mm 4000mm flatprofil 20x2mm 400x400x4mm plate 300x300x4mm plate 50 stk 4,8x20mm aluminiumspoppnagler 100stk 4,8x13mm aluminiumspoppnagler Litteratur: Forberedelser: Søk på Internett etter kraner og plattformer. Studer bildene. Sikkerhet: Orden: Labben ryddes etter bruk Oppgaver: Det skal bygges en aluminiumskonstruksjon som er en meter høy. Den skal tåle en last i vertikal retning på 500N. Deretter skal den knekkes i horisontal retning. Konstruksjonen skal settes fast i testbenk før den testes (se figur 11). Festepunktene i testbenken er fire bolter, kvadratisk plassert, med 300mm fra senter av bolt til senter av bolt. Boltene har muttere og skiver (Se figur 12). Les avsnitt Toleranser om hvor store hullene til boltene må være. 500N Mest mulig K O N S T R U K S J O N Figur 11 Horisontal og vertikal last på konstruksjon TMR4100 Marin teknikk intro 11

12 Bolt 300mm fra senter av bolt til senter av bolt. Figur 12 Innfestingsplate med bolter sett ovenfra Konkurranse Vi bruker to kriterier for å bedømme konstruksjonene, vekt og styrke. Det er om å gjøre å bygge en konstruksjon som er lett og sterk. Konstruksjonen med alle sine deler, vil bli veid. Deretter skal den styrketestes. Konstruksjonen må tåle lasten på 500N ovenfra før konkurransen begynner. Den vertikale lasten taes av før den horisontale lasten settes på. Antall Newton i horisontallast før konstruksjonen knekker deles vekten av konstruksjonen i kg. Den konstruksjonen som kommer ut med det høyeste tallet (konstruksjonspoeng) vinner (se eksempel 1). Ingen deler av konstruksjonen kan stikke utenfor bunnplaten sett ovenfra. Den horisontale lasten blir påført på den siden av konstruksjonen som gruppen ønsker. Det er ikke nødvendig med forsterkninger der lasten skal settes på. Eksempel 1 Inspektører kontrollerer at de gitte materialene er brukt i konstruksjonen. Konstruksjonen veies, eksempelkonstruksjonen veier 2,226 kg. Konstruksjonen passer i testbenken testen fortsetter. Konstruksjonen tåler en vertikal last på 500N testen fortsetter, labb OK! Konstruksjonen knekker ved en horisontal last på 1440N. Utregning: Kraft N Konstruksjonspoeng Vekt kg ,226 N kg 647 konstruksjonspoeng TMR4100 Marin teknikk intro 12

13 For å illustrere hvilken innflytelse evne til å ta horisontal last og konstruksjonens vekt vil ha på konstruksjonspoengene, har vi plottet formelen opp for hver av variablene. Vekt [kg] vs. konstr.poeng Poeng [kg] Figur 13 Her varierer vekten fra 1,6 til 4,4 kg mens horisontal last fastholdes til 980 N. Poeng Trykk [N] vs. konstr.poeng Kraft [N] v/3 kg Kraft [N] v/2,6 kg Kraft [N] v/2,2 kg [trykk] Figur 14 Her varierer horisontal last mens vekten plottes for 2,2 kg, 2,6 kg og 3 kg Gruppene må selv beslutte hvilket vekt-kraft-forhold som er det mest optimale for sin konstruksjon. Utførelse Den vertikale lasten som konstruksjonen må tåle, er et lodd, som vi legger på toppen av konstruksjonen. Konstruksjonen må ha en topplate til å legge loddet på. Vi kontrollerer at systemet er stabilt, deretter fjernes loddet og konkurransen kan begynne. Testbenken er utformet som en stor L. Konstruksjonen spennes fast nede på L-en og den horisontale lasten påføres 980mm over innspenningspunktene. Testbenken har en hydraulisk sylinder som knekker konstruksjonene. En jernplate vil bli lagt mellom jacketen og armen som påfører lasten, slik at dere ikke trenger å lage et forsterket angrepspunkt selv. TMR4100 Marin teknikk intro 13

14 På hydraulikksystemet sitter et manometer som måler trykk. Arealet på stempelet i hydraulikksylinderen er kjent. Når vi vet areal og trykk kan vi regne ut med hvilken kraft stempelet trykker mot konstruksjonen. Toleranser Konstruksjonen skal være 1000mm (+-15mm) høy. Innfestingen er som beskrevet i figur 12. Skruene i bunn av testbenken har en diameter på 10mm. Skivene som holdes fast av muttrene vil ha en maks diameter på 20mm. Bunnen av konstruksjonen skal bestå et helt platestykke hvor det kun er lov å borre hull for innfestingen. Motstandskraft mot sidelast i konstruksjonen vil antagelig øke til et visst punkt, så være stabil litt før den går drastisk nedover igjen. Knekklast måles her som høyeste oppnådde last. Materialer Konstruksjonen skal bestå av utdelte aluminiumsprofiler og poppnagler. Man kan bruke så lite eller mye av materialene som man selv ønsker. Hver gruppe har til rådighet: 6000mm vinkelprofil 15x15x2mm, vekt ca 0,92 kg 4000mm flatprofil 10x2mm, vekt ca 0,24 kg 4000mm flatprofil 15x2mm, vekt ca 0,32 kg 4000mm flatprofil 20x2mm, vekt ca 0,4 kg 400x400x4mm plate, vekt ca 1,68 kg 300x300x4mm plate, vekt ca 0,98 kg 50 stk 4,8x20mm aluminiumspoppnagler, vekt ca 0,22 kg 100stk 4,8x13mm aluminiumspoppnagler, vekt ca 0,36 kg Konstruksjonene skal ikke bestå av noe annet enn dette. Verktøy Dere bør bruke alt dere har lært fra statikkundervisningen. Ellers går det an å gjøre en styrkeanalyse i dataprogrammet Inventor. Vi har fem sett med verktøy som gruppene skal dele på. Settene består av: Plastkasse til oppbevaring av håndverktøy. Baugfil Poppnagletang Drill 12v Rissnål Kjørner Tusj Tommestokk Hammer Bor TMR4100 Marin teknikk intro 14

15 Måten en konstruksjon lages på er vel så viktig som materialet som benyttes. Materialet setter også begrensninger for hvordan konstruksjonen bør se ut. I denne labben skal dere selv prøve å sette sammen en konstruksjon av små bjelkeelementer. Her kan det lønne seg å studere tegninger og bilder av for eksempel store kraner og plattformer (jackets). Prøv å forstå hvordan de ytre kreftene (lasten på dekket (vertikal), sidekrefter fra vind, sjø og kollisjoner med skip) tas opp og fordeles gjennom konstruksjonen. Husk det dere har lært i statikkundervisningen. Tidsfrister 28.oktober Verktøy og materialer vil bli presentert i forelesning. 3. november Skisse av konstruksjonen med begrunnelse skal leveres inn i boks. 25. november Konstruksjonene skal testes/knekkes og vinner kåres. Kontaktpersoner Kaja Jonsvik Aarskog Knut Aaberge Dahl Byggingen av modellene vil foregå gruppevis på et laboratorium her på MTS. Les innledningen om konstruksjoner og fagverk nøye, så blir det enklere å bygge en lett og sterk konstruksjon. Prøv å finne ut hvilke krefter som går hvor, og hvor kreftene er størst. Se litt på konstruksjoner i bøker og lignende før dere designer modellen. Lykke til! TMR4100 Marin teknikk intro 15

Torstein, Rasmus, Johan, Sigve, Karl Martin, Joakim 26. juni 2015. Creative Undersea & Naval Technology PROSJEKT: HUGIN & MUNIN

Torstein, Rasmus, Johan, Sigve, Karl Martin, Joakim 26. juni 2015. Creative Undersea & Naval Technology PROSJEKT: HUGIN & MUNIN Torstein, Rasmus, Johan, Sigve, Karl Martin, Joakim 26. juni 2015 Creative Undersea & Naval Technology PROSJEKT: HUGIN & MUNIN Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Kravdokumentet... 4 2.1 Stabskrav

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Strømgjerder. av Leif E Andreassen Strømgjerder av Leif E Andreassen Strømgjerder Leif Erik Andreassen Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik Innhold

Detaljer

Oslo - New York. Ingrid Lønningdal, 2008 www.ingridlonningdal.net

Oslo - New York. Ingrid Lønningdal, 2008 www.ingridlonningdal.net Oslo - New York Oslo - New York Ingrid Lønningdal, 2008 www.ingridlonningdal.net Samtale med far om konstruksjonsprinsipper - Da jeg var på studietur i New York snakket vi mye om hvordan byen og

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

NXT i skolen en innføring

NXT i skolen en innføring NXT i skolen en innføring Eirik Jåtten versjon 7 Forord I 2003 fikk jeg en telefon fra den lokale arrangøren av First Lego League (FLL). Jeg visste ikke hva dette var, men jeg hørte ordet Lego, og syntes

Detaljer

TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING

TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING 1 1 TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING Denne oppgaven tar utgangspunkt i et utvalg av aktuell litteratur om pistolskyting og utdyper sider ved sentral skyteteknikk. Den viser hvilke utfordringer pistolskyting

Detaljer

Utvikling av bevegelige øyne til gjenopplivningsdokker

Utvikling av bevegelige øyne til gjenopplivningsdokker Utvikling av bevegelige øyne til gjenopplivningsdokker Morten Røn Arntsen Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Knut Einar Aasland, IPM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

OPPSETT AV EN MODELLBIL

OPPSETT AV EN MODELLBIL OPPSETT AV EN MODELLBIL Oppdatering 21.11.2014: Denne artikkelen omhandler i utgangspunktet 1:8 Track biler, men mye av teorien her gjelder for alle typer av modellbiler. Den er opprinnelig skrevet i 1998,

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

Arbeid, Effekt og Virkningsgrad

Arbeid, Effekt og Virkningsgrad GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Arbeid, Effekt og Virkningsgrad Mål Gi en forståelse for de sentrale begrepene arbeid, effekt, og virkningsgrad. Motivasjon/Innledning Arbeid og effekt er kjente begreper

Detaljer

matematikk, teknologi og design

matematikk, teknologi og design X cm matematikk, teknologi og design???! Hva betyr vingeareal, vingespenn og design for flyets fart og glideevne? Rundskjerm eller firkantskjerm hvilken form bør en fallskjerm ha? Hvordan kan du forandre

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer