Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics Meieribruket i Noreg 956 Norway's dairy industry 3 Sinnssykehusenes virksomhet 956 Hospitals for mental disease 33 Syketrygden 956 Health insurance 34 Ulykkestrygden for sjørnenn Ulykkestrygden for fiskere Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen 35 Undervisningsstatistikk Statistics on education 36 Folkemengdens bevegelse 956 Vital statistics and migration statistics 37 Norges jernbaner Chemins de fer norvégiens 38 Norges bergverksdrift 957 Norway's mining industry 39 Norges handel 957 Del I Foreign trade of Norway Part I 30 Norges industri 956 Industrial production statistics 3 Kredittmarkedstatistikk 956 Credit market statistics Rekke XI Trykt 959 Nr. 3 Økonomisk utsyn over året 958 Economic survey Folketellingen. desember 950 IV Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket Population census December, 950 IV A survey of statistics on occupation Detailed figures for the whole country 34 Alkoholstatistikk 957 Alcohol statistics 35 Bedriftstelling i Norge 4. april 953 III Øvrige næringer Census of establishments April 4, 953 III Other industries 36 Produktivitetsutviklingen i industrien Productivity trends in mining and manufacturing 37 Norges postverk 958 Statistique postal 38 Forsikringsselskaper 957 Sociétés d'assurances 39 Samferdselsstatistikk 959 I Transport and communication statistics I 330 Statistiske oversikter 958 Statistical survey 33 Telegrafverket Télégraphes et téléphones de l'etat 33 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 956 Medical statistical report 333 Folkemengden i herreder og byer.. januar 958 Population in rural districts and towns 334 Norges jernbaner Chemins de fer norvégiens 335 Syketrygden 957 Health insurance 336 Norges fiskerier 957 Fishery statistics of Norway 337 Kriminalstatistikk 957 Criminal statistics 338 Meieribruket i Noreg 957 Norway's dairy industry 339 Lønnsstatistikk 957 Wage statistics

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 35 SAMFERDSELSSTATISTIKK 959 ANNET HEFTE Transport and Communication Statistics 959 Second Volume STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 959

4 Statistisk Sentralbyrå har tidligere utgitt følgende publikasjoner om samferdselsstatistikk: Norges skipsfart (For årene se Statistiske Meddelelser.) Norske skip i utenriksfart 937 N.O.S. IX og 939» X XI og 950 XI 33 Statistisk oversikt over 750 fraktefartøyer i løsfart på kysten 946. (Stensil.) Trafikkulykker 939 og 940 NOS X X XI XI XI 0 Veitrafikkulykker XI 9 Samferdselsstatistikk 958 XI Første hefte XI 39 Det vises ellers til de forskjellige årganger av Statistiske meldinger og Statistisk årbok og til Statistiske Oversikter 948 og 958.

5 Forord Dette hefte inneholder de samme statistikkserier som forste hefte av Samferdselsstatistikk 959, men statistikken er på de forskjellige områder fort et dr videre fram. Det er dessuten tatt med en artikkel om norske skip i utenriksfart. Det er også, som i Samferdselsstatistikk 958, tatt med en del oversiktstabeller. I disse tabellene har en sløyfet de tilbakegående tallseriene og i stedet tatt med mer detaljerte oppgaver for de senere Ar. I oversiktstabellene er ikke tatt med statistikk som omfattes av artiklene i dette heftet. Artiklene om befal og mannskap på norske handelsskip i 958 og om rutebilstatistikken for 957 er tidligere utgitt som særtrykk. Viktigere tall for de andre statistikkområdene er blitt offentliggjort i «Aktuell statistikk» (stensilert). Konsulent Anders Schram og førstesekretærene Hakon Moe og Rolv Slettemark har stått for arbeidet med denne publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 0. november 959. Petter Jakob Bjerve Kåre Ofstad

6 Preface This volume contains the same statistical series as those published in the first volume of Transport and Communication Statistics 959, but the statistics have been carried forward by one more year. In addition this second volume contains a survey of Norwegian vessels in foreign trade. Like the 958 issue it also includes some survey tables. In these tables the retrogressive series have been replaced by more detailed data covering the last years. The survey tables do not comprise statistics included in the articles published in this volume. Two of the articles have already been published separately, namely the surveys of officers and crew aboard Norwegian merchant vessels in 958 and of scheduled road motor vehicle traffic in 957. Important figures from other fields of transport statistics have been published in "Aktuell statistikk". This publication has been prepared by Mr. Anders Schram, Mr. Hakon Moe and Mr. Rolv Slettemark. Central Bureau of Statistics, Oslo, November 0, 959. Petter Jakob Bjerve Kåre Ofstad

7 Innhold Side Handelsflåten ved utgangen av 958 Oversikt 9 Tabell IV 4 Befal og mannskap på norske handelsskip. november 958 og oppgaver over mønstringer i 958 Oversikt 35 Tabell IV 36 Norske skip i utenriksfart Skipsfarten mellom Norge og utlandet i 958 Oversikt 55 Tabell IV 56 Kystfartstatistikk Oversikt Skip i innenlandsk rutefart i Fartøyer i løs fraktfart på kysten i Trafikkstatistikk for hurtigruten på Nord-Norge i Tabeller IIX Skip i innenlandsk rutefart i XXIX Fartøyer i løs fraktfart på kysten i XXXXVI II Trafikkstatistikk for hurtigruten på Nord-Norge i Rutebilstatistikk 957 Oversikt 6 Tabell IIX 3 Reiselivsstatistikk 958 Oversikt Innreiste utlendinger 40 Inn- og utpasserte motorkjøretøyer 40 Turistrundspørring 4 Hotellstatistikk 4 Tabeller III Innreiste utlendinger 45 IIIVI Inn- og utpasserte motorkjøretøyer 47 Turistrundspørring 54 X--XXV Hotellstatistikk 56 Veitrafikkulykker 957 Oversikt 63 Tabell IXIV 80 Oversiktstabeller (se neste side)

8 6 Oversiktstabeller A. Generelt. Side I.* Bruttoprodukt i samferdselssektoren (Del av bruttonasjonalproduktet) II.* Produksjonskonti for samferdselssektorene III.* Bruttoinvestering for samferdselsformål IV.* Lønnsmottakere sysselsatt: Samferdsel, offentlige samferdselsanlegg og hotell- og restaurantdrift V.* Lønnsmottakere sysselsatt: Samferdsel (unntatt sjøtransport), offentlige samferdselsanlegg og hotell- og restaurantdrift, fylkesvis VI.* Meldte helt arbeidsløse personer innen samferdselen, B. Skipsfart. VII.* Indekstall for skipsfrakter VIII.* Norske skip i opplag C. Jernbaner, forstadsbaner, sporveier. IX.* Norges Statsbaner til X.* Norges Statsbaner: Passasjer- og godstransport i etter avstandsgrupper XI.* Privatbaner til XII.* Forstadsbaner til XIII.* Sporveier til D. Veitransport. XIV.* Lengden av offentlige veier utenom byene XV.* Lengden av offentlige veier (utenom byene) med fast dekke XVI.* Registrerte motorkjøretøyer og tilhengere XVII.* Førstegangsregistrerte nye biler E. Luftfart. XVIII.* Norsk sivilflyging XIX.* Passasjertrafikk (sivil) på flyplassene i 958 XX.* Registrerte sivile fly F. Post og telekommunikasjoner. XXI.* Postverket XXII.* Telegrafverket til XXIII.* Private telefonselskaper M e rk : I oversiktstabellene er ikke tatt med statistikk som omfattes av artiklene i dette heftet.

9 Contents Page The merchant fleet at the end of 958 General survey 9 Tables IV 4 Officers and crew aboard Norwegian merchant vessels as of November, 958, and data on seamen signed on and off such vessels in 958 General survey 35 Tables IV 36 Norwegian vessels in foreign trade Shipping between Norway and foreign countries in 958 General survey 55 Tables IV 56 Coastal shipping statistics General survey Norwegian vessels in regular coastal service in Norwegian vessels in coastal tramp trade in Traffic statistics of coastal express liners in Northern Norway in Tables IIX Norwegian vessels in regular coastal service in XXIX Norwegian vessels in coastal tramp trade in XXXXVII I Traffic statistics of coastal express liners in Northern Norway in Scheduled road motor vehicle traffic in 957 General survey 6 Tables IIX 3 Travel statistics 958 General survey Arrivals of foreign visitors 40 Entries and exits of road motor vehicles 40 Tourist sample survey 4 Hotel statistics 4 Tables III Arrivals of foreign visitors 45 IIIVI Entries and exits of road motor vehicles 47 VIIIx Tourist sample survey 54 XXXV Hotel statistics 56 Road traffic accidents 957 General survey 63 Tables IXIV 80 Survey tables (see next page)

10 8 Survey tables A. General. Page I.* Gross product of the transport and communication sector (Part of gross domestic product) II.* Production accounts for the transport and communication sectors in III.* Gross fixed asset formation for transport and communication purposes IV.* Wage earners employed: Transport and communication, public transport and communication constructions, and hotel and restaurant service V.* Wage earners employed: Transport and communication (except water transport), public transport and communication constructions, and hotel and restaurant services, by counties in VI.* Unemployment reported within the transport industry, B. Shipping. VII.* Index numbers of shipping freights VIII.* Norwegian vessels laid up C. Railways, suburban railways, tramways. IX.* Norwegian State Railways to X.* Norwegian State Railways : Passenger and goods transport in by ranges of distance XI.* Private railways to XII.* Suburban railways to XIII.* Tramways to D. Road transport. XIV.* Length of non-urban public roads XV.* Length of hard-surface non-urban public roads XVI.* Registered motor vehicles and trailers XVII.* New road motor vehicles registered E. Aviation. XVIII.* Norwegian civil aviation XIX.* Passenger traffic (civil) at the airports in 958 XX.* Civil aircraft registered F. Post and telecommunications. XXI.* Postal service XXII.* State telegraph and telephone service to XXIII.* Private telephone companies Note : The survey tables do not comprise statistics included in the articles published in this volume.

11 Handelsflåten ved utgangen av 958. Statistikken over handelsflåten ved utgangen av 958 er utarbeidd etter de samme retningslinjer som statistikken pr. 3. desember 957. Med hensyn til grunnlaget for statistikken ag det omfang den har viser en derfor til artikkelen «Handelsflåten ved utgangmt av 957» i Samferdselsstatistikk 959, første hefte. Etter tabell utgjorde fliten av alle registreringspliktige skip ved utgangen av enheter på i alt br.tonn. Av disse var det bare 69 handelsskip på 00 br.tonn og over med en tonnasje på tilsammen br.tonn. De registreringspliktige skip som etter dette ikke ble regnet med til handelsflåten pr. 3. desember 958, var i alt 4 40 på tilsammen br.tonn. Største delen av disse besto av alle de registreringspliktige skip i størrelsesgruppen br.tonn, nemlig skip på tilsammen br.tonn, mens de resterende 65 skip på tilsammen br.tonn omfattet h-valkokeriskipene og fiske-, fangst- og andre spesialskip på 00 bruttotonn og over. Se tabellene IV og V, side 33 og 34, med detaljerte opplysninger om disse skip ved utgangen av 958. I tabell er dessuten gitt hovedtallene for de registreringspliktige skip som i hvert av årene 956, 957 og 958 ikke er tatt med under handelsflåten. Av de registreringspliktige skip på 00 br.tonn og over, som ikke er tatt med under handelsflåten, utgjør fiskefartøyene den største del (se tabell ). Oppgaver over fiskefartøyene på 00 br.tonn og over har Byrået fått fra Fiskeridirektøren. Disse oppgaver omfattet imidlertid en rekke kombinerte fiske- og fraktefartøyer. De av disse som har offentlig tillatelse til å drive fraktfart, har Byrået ikke regnet som.fiskefartøyer men som alminnelige lasteskip. Som tabell viser har veksten i hele den registrerte flåten i årene siden 948 hovedsakelig bestått av motortonnasje. Damptonnasjen steg litt i de forste etterkrigsårene, men senere gikk den tilbake igjen. Stigningen i damptonnasjen i de 3 siste årene skyldes tilgangen av nye og store damp-turbintankskip. Av han lelsskipenes samlede tonnasje ved utgangen av 958 på br.tonn utgjorde tanktonnasjen br.tonn eller 56 pct. I tabell 3 har en fort tallene for flåten av handelsskip på 00 br.tonn og over tilbake til 948 etter samme avgrensning som for årene Flåtetallene er samtidig gitt med fordeling på tankskip, malm/tankskip, kjøleog fryseskip, passasjerskip og andre tørrlastskip.

12

13 Tabell. Registreringspliktige skip ikke tatt med under handelsflciten. Ved utg. av året Alle skip på 5-99 br.tonni Av skip på 00 br.tonn og over Fiske- og fangstskip Hvalkokeriskip Andre spesialskip Antall Br.tonn Antall Br.tonn Antall Br.tonn Antall Br.tonn Antall Br.tonn Inklusive fiske- og fangstskip, taubåter, bergingsbåter, isbrytere o.l. spesialskip. skip med minst 90 pct. av lasterommet nedkjolt. Etter tabell 3 har tallet og tonnasjen i alt pd disse spesialskip holdt seg forholdsvis konstant i årene siden 949. Ved utgangen av 957 og 958 hadde handelsflåten i alt 37 kjole- og fryseskip på tilsammen br.tonn. Passasjerflåten i tabell 3 omfatter skip som har sertifikat for transport av passasjerer. Denne gruppe skip har hatt en nokså jamn vekst i årene siden 948. Passasjerskipstonnasjen steg fra br.tonn i 948 til br.tonn i 957. I 958 gikk den ned til br.tonn, bl.a. på grunn av at et passasjerskip på br.tonn gikk tapt ved brann. Gruppen «Andre tørrlastskip» (alminnelige lasteskip) viste tilbakegang både i tallet på skip og i tonnasjen i de forste årene etter 949. Fra og med 954 har det imidlertid vært en stor tilgang på skip i denne gruppen. I 958 var tilgangen på br.tonn eller 3 pct., dvs. den samme prosentvise stigning som tanktonnasjen hadde i samme år. Handelsflåtens fordeling etter skipenes art og framdriftsmiddel ved utgangen av 958 er vist i tabell 4. Den alt overveiende del av handelsflatens skip ved utgangen av 958 var motordrevet. Regnet etter tonnasjen utgjorde motorskipene 86 pct. av hele flåten. Den motordrevne tonnasje i forhold til hele tonnasjen utgjorde særskilt for tankskipene 88 pct., for malm/tankskip 38 pct., for kjole- og fryseskip 00 pct., for passasjerskip 8 pct. og for andre tørrlastskip 84 pct. Skipene med damp-stempelmaskineri, i alminnelighet kalt dampskip, utgjorde ved utgangen av 958 bare 5,8 pct. av hele flåten regnet etter tonnasjen. De fleste av dampskipene var oljefyrt. Bare 44 av i alt 6 dampskip var ennå kullfyrt, og disse hadde en betydelig mindre gjennomsnittsstørrelse enn de oljefyrte (545 br.tonn mot 440 br.tonn). De damp-turbindrevne skip utgjorde 8, pct. av tonnasjen i handelsflåten. De var alle sammen store skip med en gjennomsnittlig tonnasje på br.tonn. Største delen av dem var tankskip og malm/tankskip med en gjennomsnittsstorrelse på henholdsvis og br.tonn. De alminnelige torrlastskipene med turbindrift var på gjennomsnittlig 400 br.tonn.

14 -44 at ,.-W (J) 0 O S +-._ pq,-+ --i -7, ' 0 vi) vz N N en,.., (-4 cn,...,-n ,0,4-NOLnON,00 en 0, c, sn oo c-, v,.) en oo srs vz Lri) ti) L'),,,C) N N 000' eee eno0enc)0,enen,ow).-0,,0 it L') en LI).--, N en 0, N,C),o re. r-. r-. N oo oo C, C7, 0.-+ I e. e. N. rq C, 0 't 00 'It 0 e. \p I,,c) * c t 04 CD N N..-+ N.f-.') N it it 00, (.,r) in * tn N 0 en N 4. C (-, cv N N N C. C, N en en en Cl),-, at pq t +.) e E 7-4 ir) LI),O cin.0,... en 00 0 en. ev q:. ces 0 o c 4-4,c) c I t-... en N. N. r,. N. N. N. N. (N e.l (,).-Ci.5 I. C N.., 4 N. N...4 e 0 ti-) 00 tr) en N 0, N.--.,0 00 C, tr)n ,00nno..-+,-,...-,--.,--, ci, N ci, N N C. +-i 0,AI,..;. pq e. i. 0.). ca ct "' Ln Ul CV,t. CD,:t.. C'') Ch,,,I '" Ln in Ln tn,c. N ca NNNNC,INNNNNN a +4..,! O CCI O,t c I C) oo cq cg, 8 cq 00 CD N.- N Lr, tfl CC C C, 00,0 o 00.) N Ne.4,C) 0,) N N N N N * -- C)N C, la, 0 O 0..W-- 0 t) 4:), o,,, i,-. Pq C-- b)) O. cu "a n, ---, , v0 N,C en en in h N.0 N N ti'),c) 00 N N = z.,,.., 00 i.f3.0.0 ir) cn --- t-- N en en en en en en en en en r) 0.,, O N II I.. 0 i I i.04.: -i-.--40co en en 00 CZ) C I C, 0 o I. "., 0 0 CCI..w 0 x Ctt E _. I I I I N N cn Ln,0 N N C'Es4 '''','<4 0 0 co I,0 * 00 LI) CL, I v. Cf).-W 0ct E. 0 vr) c) N I.- N oo ee) en Le) c-, cs,, cp e,) en oo m- it-,,-., o.- o, oo.. 5 o co,--, 't 00 0 it N cg en r CD,-- N N N en en en it it it -,) -4, - pc, , 0 00'enNONN00Nen -, N C, c\i.4-,c) C, e, wt if) h..--, NNenenenenit it it.4-lr) I,0 Cr) "4" 0 "d,.., bk ce, (.). ocz o 00 c>c),...c.len* Lr) CD N LI) til ti) ir) irl LI) in,r) ul C, C, 0, 0, 0, C, C, C, C, C, C,,..I.e..4 N..4,4 e. N. N. e. NI

15 3 Tabell 5. Handelsflåten etter skipenes framdriftsmiddel.' Ved utg. av året Damp-stempelmaskin Motor Dampturbin Kullfyrt Oljefyrt Antall Br.tonn Antall Br.tonn Antall Br.tonn Antall Br.tonn Antall Br.tonn Handelsskip på 00 br.tonn og over. Etter tabell 5 har den motordrevne og den turbindrevne del av handelsflåten okt sterkt i de to siste årene. Skipene med damp-stempelmaskineri har samtidig gått betydelig tilbake. Sterkest tilbakegang hadde de kullfyrte dampskipene, som både i antall og tonnasje ble redusert med omkring 50 pct. fra 956 til 958. Tabell 6. Tilgangen og avgangen av tonnasje i drene '. Ar Nye skip bygd i Norge Tilgang Nye skip bygd i utlandet Eldre skip kjøpt fra utlandet Avgang Forlist, kondemnert etc. Solgt til utlandet Netto tilgang '.. 957' 958 Br.tonn 000 Br.tonn 000 Br.tonn 000 Br.tonn 000 Br.tonn 000 Br.tonn 000 Br.tonn 000 Br.tonn For årene til og med 956 gjelder oppgavene alle registreringspliktige skip helt ned til 5 br.tonn; for året 957 og senere derimot bare skip over 00 br.tonn og eksklusive fiske- og fangstskip, hvalkokeriskip, taubåter, bergingsbåter, isbrytere o.l. spesialskip. Hovedtallene for tilgangen og avgangen i handelsflåten er for en årrekke gitt i tabell 6. Av denne tabell framgår at tilgangen til flåten i årene siden 948 hovedsakelig har bestått av nybygde skip, mens avgangen hovedsakelig har bestått av salg av eldre skip til utlandet. I hvert av årene 955, 956 og 957 var bruttotilgangen til flåten ca br.tonn. I 958 var den på i alt

16 4 br.tonn, hvorav br.tonn var ny tonnasje levert fra norske verksteder og br.tonn ny tonnasje innført fra utlandet. Denne tilgang på ny tonnasje i 958 var såvel for den norskbygde som for den utenlandsk bygde den største flåten har hatt i et enkelt år. Avgangen fra handelsflåten var i 958 i alt br.tonn, mot i br.tonn og i br.tonn. Nettotilgangen til flåten utgjorde etter dette i br.tonn eller, pct. mot i 957 8,7 pct. og i 956 7,9 pct. Detaljerte opplysninger om tilgangen og avgangen i handelsflåten i året 958 er gitt i tabell I, side 4. Fra denne tabell har en i tabell 7 nedenfor gjengitt tallene for tilgangen av nye tank- og tørrlastskip i 958, med fordeling etter skipenes størrelse. Tabell 7. Tilgangen av nye handelsskip i 958, etter skipenes størrelse br.tonn br.tonn br.tonn 5000 br.tonn og over Antall Antall Antall Antall Bruttotonn Bruttotonn Bruttotonn Bruttotonn Bruttotonn Antall Tankskip Nybygd i utlandet Nybygd i Norge ,5, Tørrlastskip Nybygd i utlandet Nybygd i Norge Tilgang av nye skip, i alt De nye tankskipene bygd i utlandet var i alt 34 på tilsammen br.tonn. Bortsett fra et enkelt skip på 499 br.tonn var alle sammen store skip på over br.tonn. 9 skip var på mellom og br.tonn, 6 på mellom og br.tonn og 8 på over br.tonn. De største blant de siste 8 var 3 supertankere på omkring br.tonn hver. Av de 34 utenlandsk bygde tankskipene var 7 motortankskip og 7 turbintankskip. De norskbygde tankskipene var også for det meste store skip. 9 av dem var på mellom og br.tonn, på mellom og br.tonn og på litt over br.tonn hver. Av de nye tørrlastskipene bygd i utlandet, i alt 70 på tilsammen br.tonn, var 34 på tilsammen br.tonn av størrelse mellom og br.tonn og 5 på tilsammen br.tonn mellom og br.tonn-. De 3 skipene i den høyeste størrelsesgruppen var store turbinmalmskip, hvert på 300 br.tonn. De norskbygde tørrlastskipene var for største delen små skip. 8 av deni var på under 500 br.tonn. Blant de største var 5 på mellom og br.tonn og et på li 000 br.tonn.

17 5 Gjennomsnittsstørrelsen av de nye skipene som ble tilfort handelsflåten i 958 var : For tankskip bygd i utlandet br.tonn, for tankskip bygd i Norge 400 hr tonn, for torrlastskip bygd i utlandet br tonn og for norskbygde tørrlastskip 900 br.tonn. I 958 var gjennomsnittsstorrelsen av de utenlandsk bygde tankskipene 4 00 br.tonn større enn gjennomsnittsstørrelsen av de norskbygde. I foregående år, 957, var forskjellen mellom gjennomsnittsstørrelsen av de utenlandsk- og norskbygde tankskipene 8 00 br.tonn. De nye utenlandsk bygde tank- og tørrlastskip som ble tilført handelsflåten i 958, fordelte seg slik etter byggeland: Byggeland Tankskip Antall Br.tonn Tørrlastskip Antall Br.tonn Antall Br.tonn Vest-Tyskland Sverige Storbrit. og N.-Irland Nederland Frankrike Danmark Belgia 6 6 Italia Japan Tilgangen til handelsflåten av nye og store skip i de senere år og den samtidige avgang av eldre skip ved salg til utlandet har ført til en sterk endring i flåtens sammensetning etter skipenes størrelse og alder. I tabellene 8 og 9 er gitt henholdsvis tanktonnasjens og tørrlasttonnasjens fordeling på de forskjellige størrelsesgrupper i?irene Etter tabell 8 ble tanktonnasjen mer enn fordoblet fra 950 til 958, og denne veksten i tonnasjen falt omtrent utelukkende på storrelsesgruppene over br.tonn. I hver av de mellomstore størrelsesgruppene, fra til br.tonn, gikk tonnasjen sterkt ned fra 950 til 958. I siste år 958 falt økingen i tanktonnasjen særlig på de størrelsesgruppene br.tonn og br.tonn og over. Prosenttallene i tabell 8 viser at 65 prosent av tanktonnasjen i 950 besto av skip på under br.tonn og 35 prosent av skip over br.tonn. I 958 var forholdet motsatt, med 0 pct. i gruppene under br.tonn og 80 pct. i gruppene over br.tonn. Tallene for torrlastskipenes fordeling på størrelsesgrupper i tabell 9 omfatter, foruten alminnelige tørrlastskip, også malm/tankskip, kjøle- og fryseskip og passasjerskip. For disse typer tørrlastskip har en ikke særskilte oppgayer over tonnasjens fordeling på størrelses-- og aldersgrupper for årene før 956. For årene omfatter tallene alle registreringspliktige skip ned

18 6 Tabell 8. Tankflåtens bruttotonnasje etter skipenes størrelse. Ved utgangen av året Absolutte tall Prosenttall br.tonn Pct. 0, br.tonn Pct. Størrelsesgrupper (bruttotonn) br.tonn Pct. 0, br.tonn Pct br.tonn Pct br.tonn Pct br.tonn Pct br.tonn Pct og over br.tonn Pct Tanktonnasje i alt br.tonn Pct til 5 br.tonn, for årene derimot bare handelsskip på 00 br.tonn og over (se note til tabell 9). Stigningen i tørrlasttonnasjen i årene har, som for tanktonnasjen, hovedsakelig falt på de høyeste storrelsesgruppene. For tørrlasttonnasjen gjelder dette gruppene over br.tonn. I gruppen br.tonn, som hadde den største stigning, gikk tonnasjen opp fra 0 i 950 til br.tonn i 958 eller fra 0 pct. av hele tørrlasttonnasjen i 950 til 3 pct. i 958. Stigningen i denne gruppen var særlig stor i årene , da flåten ble tilført en rekke av de store dpulkcarriers» på dødv.tonn. Den høyeste tonnasjegruppen på br.tonn og over hadde en stigning fra br.tonn i 950 til br.tonn i 958, eller en stigning fra pct. til 5 pct. av den samlede tonnasje. I siste år 958 falt veksten i torrlasttonnasjen hovedsakelig på de 3 størrelsesgruppene br.tonn, br.tonn og br.tonn og over. Tonnasjen i de 3 mellomstore størrelsesgruppene fra 500 til br.tonn hadde liten eller ingen stigning i årene , og relativt sett gikk alle tre gruppene tilbake i denne perioden. <Småskipstonnasjen», dvs. tonnasjen i størrelsesgruppen br.tonn, gikk både absolutt og relativt sett tilbake i årene Dens prosentvise andel av hele tørrlasttonnasjen gikk ned fra 9 pct. i 950 til 6 pct. i 955 og fra 5 pct. i 956 til pct. i 958. Tonnasjetallene i #småskipsgruppen» er for årene ikke helt sammenliknbare med årene før på grunn av utsjaltingen av ikke-handelsskip fra og med 956.

19 , , '''....4 Z Cd.4 0.,, O E-4 +-' 0 w 0 0,- 00 VD bl) O 0,0m.0c o,...,-.0,t-c., NN 0, ',.., O 0, C.) r. r.,t. 0,..?..40 en N en en en en.. til"' Nt...mm,...0, 0,...mmNX OR 6 4,-. gcl 7.0-0, N 'gt rs. e.. I.T.T..4...,.. 4.) en en * c..) A. NN*,-4,-.NNNm N*,...,...,...N 4-; U P t. **m 0 (j) T) 4.0 at (4 tud o tx -4 czt cl) E - o..., 0 o $ ,.,,.) ta, I% t)s). 0. cn 7.) 0 eii,0, cz,mmmmcq...n cd, om d- ts,t- d- d- c:" 0 e.,..,...,-n M *Ln 0.0 I LI) o c) 0e.,c) c.) 0,... 4 P. P- N.-4 0, m*n 0,N,-,,,..4mNN...4,,,,...4,...N i 0,0 * * * * '.4- m N N, ;( ,-, NNm 0 v..«, C) C.) ,... 4 g4 P4 0,..., 0\ 0, CT I C' N cy, 0. N 0 o 0,i0 0, 0, INNLII* 0 *»,00*,0 o g,...,...n 0 4.)CD,: 00,..,-.4WNm 0,0,--4WWNW g 0 N N,.0,0,0,0 ;..;,-. Pu-,C)w) N W O W 0, mn**no 0 00, 0, 0, 0, 0, 0 LI) o 4.,0 Q r. ;-; e. 8,.-..., c 0, O' _v) 0 U) N 0, C7,.. r l I S6 tr, CY, C, - cp, N,-.4Nm 0 **MMMM 00 re) en enen en en o + '-' PP Nenm fe.n*mw m N,0 mno, 4.; C.) N* N NMm von N 0., M * NN,... 0 NNNNNN 4.; c.) P. 0,-.0,...,..,...,-.0, 0 NNm mmmmmn ; e.v..4n 4 U P. U) C'...,400 M,C)...4.e... en en en 4-: c.) P. *MmNmN,C000 0,0,0,WN,0 z,0,,0,0mm,..4,-.4,..,...,-,...,., C)br) tr)..) in in.n MmM. 8Q 4., i.:,.., 0.4 r4...40nwn* 0 NNNN*m 00 cv CV N N N CV s ;:q vocken,-,...4n C,0, 00...,... CN N m NNN 000, -44. M*N,...4,-4,-. *0,,0 NNNNWN ***,M,0,... 0 P cf) `) 0 4).tv cd en 0 etow O tx 040 O cn C:, "I c,_64l obk 0.) 4.) u, cl) z v, cd 744 E 0 t; z tz rr-, 0 rq as 77_ a< 7- ;64-4.,C CU Z4.4 O (,.taf 7,0 z 4> 0 x 4 bo w. c> I cr, in cv C*Nomoo 0 mlnir).o.0,0 00,-,,... T...I e..4, 4, ,..., ,...,, Q Ul?,,.... () :c.cl..,.... bk t,, , m,-, ,-,Nm*..mw)mmmul C T C 3, C T C 3, C :I, C T,,,...,-4,-,..-4,-,...4 t:c... mi,..nulmul 4.: U ,...,oNoo c'go,-.4nm*.) MMM C)MMMMMM C T C D, C:7,,,. C 7, ON C T C 7, C 3, C T,...,-4...,-,-.4,-,-.4,-, ,0(--00 MMM C T C, CT,,,,,...4 t)-7:d Ln E g,.d" ote: cl) E 4., glb4 7; Samferdselsstatistikk.

20 8 Tabell 0. Tankfldtens og tørrlastfldtens bruttotonnasje etter skipenes alder. Prosenttall. Ved utgangen av året Under 5 år 5-9 år 0-4 år 5-9 år 0-4 år 5-9 år 30 år og over Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Tankskip Tørrlastskip ' Se note, tabell 9. I 950 besto 98 pct. av torrlasttonnasjen av skip på under br.tonn, mens det tilsvarende prosenttall for 958 var 68. Tanktonnasjens og tørrlasttonnasjens prosentvise fordeling på forskjellige aldersgrupper er gitt i tabell 0 for hvert av årene Som det framgår av denne tabell har det i de senere år, både for tankskip og tørrlastskip, funnet sted en sterk forskyvning av tonnasjen fra de høyere aldersgrupper til de lavere. For tankskipene, som hadde den sterkeste forskyvning, var i pct. av tonnasjen under 0 år, 3 pct. 0-9 år og 4 pct. 0 år og over. I 958 var 85 pct. av tanktonnasjen under 0 år, pct. 0-9 år og 3 pct. 0 år og over. For torrlasttonnasjen var prosenttallene for de samme 3 aldersgrupper, i 950 henholdsvis 56 pct., 4 pct. og 30 pct., og i 958 henholdsvis 6 pct., 3 pct. og 5 pct. I de følgende tabeller --5 har en, for hver av gruppene tankskip, malm/- tankskip, kjole- og fryseskip, passasjerskip og andre tørrlastskip, regnet ut gjennomsnittsalderen av skipenes bruttotonnasje innen hver størrelsesgruppe herunder særskilt for motorskip og dampskip. Disse oppgaver gjelder bare handelsflåten pr. 3. desember 958. Bortsett fra malm/tankskipene som er forholdsvis nye, hadde tankskipene (i tabell ) en lavere gjennomsnittsalder enn noen av de andre typer skip. For hele tankflåten var gjennomsnittsalderen 6,4 år, hvorunder motortank-

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 100 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 HEFTE II Transport and Communication Statistics 1961 Volume II 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1963

Detaljer

KIRKEBØKER Kirkebøker fra sjømannskirkene, og hvor de er oppbevart Kirkebøker som er avsluttet i løpet av de siste ti årene oppbevares på stasjonene

KIRKEBØKER Kirkebøker fra sjømannskirkene, og hvor de er oppbevart Kirkebøker som er avsluttet i løpet av de siste ti årene oppbevares på stasjonene Kirkebøker fra sjømannskirkene, og hvor de er oppbevart Kirkebøker som er avsluttet i løpet av de siste ti årene oppbevares på stasjonene Kirkebøker Kirkebøkene fra nåværende og tidligere stasjoner. De

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII II Trykt 96 Nr. Norges jernbaner 959-60 Chemins de fer norvigiens - 5 Norges handel 959 II Foreign trade of Norway II -

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR., 957 75. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Bemanningen på norske skip. november 955 og 956 og oppgaver over 9 mønstringer 955 og 956 Biltrafikken til og fra Norge

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1958

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1958 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 310 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1958 Transport and Communication Statistics Representativ lastebiltelting 1954 Kystfartstatistikk Oversiktstabeller Sample Survey of Goods Transport

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

SAM F ERDSELSSTATI STI KK

SAM F ERDSELSSTATI STI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 464 SAM F ERDSELSSTATI STI KK 970 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8 537 04 . FORORD

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 232 SAMFERDSELSSTATISTIKK 966 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 214 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 249 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1967 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 395 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1969 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 425 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1982 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1 982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1987-6 ISSN 0468-8147 EMNEGRUPPE Annen

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1965 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 92 SAMFERDSELSSTATISTIKK 964 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer