markedsrapport næringseiendom 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "markedsrapport næringseiendom 2004"

Transkript

1 Q4 markedsrapport næringseiendom 2004

2 Innhold TEMA Skattereformen - 4 MAKROØKONOMI BNP utvikling Norge - 6 Internasjonale konjunkturer - 7 Markeder - 8 Infl asjon - 9 Renter - 10 Arbeidsledighet - 11 INVESTERING I NÆRINGSEIENDOM Yieldutvikling - 12 LEIEMARKEDET Arealledighet utvikling - 14 Leieprisene i positiv utvikling - 15 Leiepris Oslo status - 16 Leiepris Oslo prognose - 18 Det europeiske eiendomsmarkedet - 20 TEMA Byggeaktivitet - 19 Handel og handelssteder - 21 Hotell - 22 Bolig - 23 EIENDOMSSELSKAPENE - 24 OM UNION GRUPPEN - 26 Markedsrapporten utgis av UNION Gruppen. Rapporten baseres på ulike kvalifi serte kilder innenfor økonomi og fi nans. Kilde er oppgitt ved hver artikkel. UNION Gruppen tar forbehold mot trykkfeil og uriktige opplysninger. Markedsrapporten kan kopieres og gjengis når kilde oppgis. Redaktør for markedsrapporten er Øysten A. Landvik, epost: Markedsrapporten fi nnes også på internett: Grafi sk utforming og prosjektledelse ved Truls Petter Bergh, TIBE Republic AS. Trykk: Sandnes Media UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 2

3 Sammendrag SALG NÆRINGSEIENDOM Etterspørselen etter næringseiendommer har økt kraftig, og det rapporteres om unormalt mange salg. Flere prisrekorder har blitt notert, med historisk lave yielder i underkant av 6 prosent. UTLEIE NÆRINGSEIENDOM Vi sporer gryende optimisme i utleiemarkedet. Attraktive bygg med god beliggenhet opplever økende pågang. Arealledigheten er på vei ned, spesielt gjelder dette Oslo sentrum og Skøyen. Prisstigningen forventes å komme først i de øvre segmentene av markedet, Aker Brygge og Vika. AREALLEDIGHET Den generelle arealledigheten i markedet er fortsatt høy, på mellom 9 og 10 prosent. Ledigheten er ned fra et nivå på omkring 11 prosent tidligere i år. Q4 markedsrapport næringseiendom 2004

4 Tema SKATTEFRITAK FOR AKSJEGEVINSTER HVORDAN PÅVIRKES EIENDOMSMARKEDET? Av advokat Anne Sofi e Bjørkholt, Wikborg, Rein & Co. Anne Sofi e Bjørkholt er partner og jobber ved Wikborg Reins Oslo kontor hvor hun også leder fi rmaets virksomhetsgruppe for Handel og Industri. Hun er tilknyttet kompetansegruppene for Fast Eiendom og Skatt. Bjørkholt har bred erfaring fra eiendomsmarkedet og jobber særlig med skatt, regnskap, avgift og selskapsrettslige spørsmål i forbindelse med eiendomsprosjekter. Hun har vært med på å strukturere fl ere store eiendomstransaksjoner, syndikeringsstrukturer, utbyggingsprosjekter m.v. Anne Sofi e Bjørkholt har sin juridikum fra Universitetet i Oslo. Skattereformen er vedtatt. Aksjegevinster er fra 26. mars i år fritatt fra beskatning når selgeren er et aksjeselskap. Det gir store muligheter, men også enkelte utfordringer for eiendomsbransjen. Opp til nå har det skattemessig ikke spilt så stor rolle om man kjøper eiendom direkte eller aksjene i et eiendomsselskap, i det man uansett kunne få kostprisen over på eiendommen ved å likvidere selskapet etterpå. Nå kan forskjellen mellom å selge aksjer og eiendom bli dramatisk både for kjøper og selger. FRITAKSMETODEN Fritaksmetoden gjelder alle aksjesalg, bortsett fra aksjer i lavskatteland og porteføljeinvesteringer utenfor EØS. Andre lovfestede begrensninger gjelder ikke. Når aksjesalg er skattefritt mens salg av eiendeler ikke er det, vil markedet tilpasse seg. Det kan reises spørsmål om hvilke tilpasninger som er akseptable og hvilke som rammes av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Utgangspunktet er klart: En skatteyter har ikke plikt til å velge den transaksjonsform som gir høyest skatt. Finansdepartementet vil se hvorledes fritaksmetoden fungerer, før de eventuelt vil foreslå ytterligere begrensninger. Slike begrensninger kan være aktuelt i forhold til oppføring av fast eiendom i nyetablert selskap. Regjeringspartiene understreker imidlertid at det er viktig at reformen gjennomføres helhetlig. Noen generell avgrensning mot nyoppført eiendom i AS kan man neppe vente, først og fremst fordi det vil være en rekke forretningsmessige grunner til å gjennomføre et nybyggingsprosjekt i et AS. Også merverdiavgiftsreglene favoriserer bruk av single purpose selskap. Vi kommer tilbake til dette nedenfor. Derimot må man forvente et større fokus på prissetting av varer og tjenester ovenfor slike selskaper. Transaksjoner skal gjennomføres på forretningsmessige vilkår. Man må fakturere både entreprise- og prosjektutviklingskostnader samt et rimelig påslag. Derved skal man ikke urettmessig kunne omgjøre skattepliktig entreprisefortjeneste til skattefri aksjesalgsgevinst. SINGLE PURPOSE AS En selger som har eiendommen plassert i et single purpose aksjeselskap og som selv er et aksjeselskap, vil kunne profi tere stort på å selge aksjene fremfor eiendommen. Har man ikke en slik struktur, er det fullt mulig å omorganisere seg frem til en. Allerede nå blir mange eiendommer kun tilbudt i form av aksjekjøp. En investor vil imidlertid ønske å betale mindre for aksjene enn for eiendommen, særlig dersom saldoverdien av eiendommen er markert lavere enn markedsverdien. Siden avskrivingssatsen for forretningsbygg kun er 2 prosent utgjør nåverdien av mindreavskrivningene normalt ikke svært høye beløp, og oftest et langt lavere beløp enn den skatten selger unngår. Derved er det ikke så vanskelig å bli enige om en prisjustering knyttet til lavere avskrivninger. LATENT GEVINSTSKATT Kjøperen av et aksjeselskap overtar imidlertid også en latent gevinstskatt knyttet til eiendommen. Denne vil bli utløst dersom eiendommen selges fra aksjeselskapet. Kjøperen kan i stedet selge aksjene, og vil i så fall oppnå en skattefri gevinst. Nettopp dette gir opphav til vanskelige prisdiskusjoner. Det fi nnes ikke noe fasitsvar på hvilken verdireduserende effekt denne latente gevinsten kan og bør ha. Vi kommer tilbake til dette nedenfor, men først kan vi se på et enkelt, men langt fra urealistisk eksempel. En eiendom i et single purpose selskap har en markedsverdi på NOK 200 mill, en skattemessig nedskrevet verdi (saldoverdi) på NOK 110 mill, mens kostpris på aksjene er NOK 180 mill. Selgerens reelle gevinst er NOK 20 mill. Selges aksjene vil denne gevinsten være skattefri. Selges derimot eiendommen vil det oppstå en gevinst på UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 4

5 NOK 90 mill og en skatt på NOK 25,2 mill (28%). Skatten overstiger derved den reelle gevinsten. INNLÅSNINGSEFFEKT I et slikt tilfelle er det selvsagt uaktuelt å selge eiendommen som sådan og det oppstår en innlåsningseffekt. Effekten forsterkes over tid, etter hvert som differansen mellom eiendommens skattemessige verdi og dens markedsverdi øker. Man kan derfor se for seg at aksjetransaksjoner etter hvert tar over for rene eiendomstransaksjoner. Dette kan påvirke markedet, spesielt i forhold til aktører som har særskilte grunner for å ønske seg eiendommen direkte i egen balanse, typisk syndikerte KS og forsikringsselskaper. SYNDIKERTE PRODUKTER Vi kan forvente et større innslag av syndikerte AS varianter, enten med AS som toppselskap eller KS som eier AS. Siden fritaksmetoden gjelder for aksjesalgsgevinster innvunnet av KS så lenge deltaker er aksjonær, er det ingen spesiell grunn til å forlate KS modellen dersom KSet eier et underliggende eiendoms AS. AKSJERABATT? Hva bør så rabatten ved aksjekjøp være? I Sverige, hvor man har hatt tilsvarende skatteregler siden 1. juli 2003, har utviklingen gått mot at det ikke kreves noen særlig prisreduksjon for fremtidig merskatt ved å overta et selskap, etter at man i startfasen gjerne reduserte prisen med inntil 50% av den latente merskatten. I Norge har vi foreløpig ikke så mye praksis å vise til, men det rapporteres om at et prisavslag på maksimalt 10% av den latente gevinsten virker å være markedstrenden. I Sverige fi nnes det også metoder for å få opp kostprisen på en eiendom (eller andre eiendeler) i et selskap ved å foreta en transaksjonsrekke via Nederland. Fremgangsmåten er nokså komplisert, og egner seg best for store transaksjoner. Noen tilsvarende mulighet har vi ikke fra Norge. Våre skatteregler ville fanget inn en tilsvarende transaksjon til beskatning. FINANSIERINGEN En utfordring ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap, er at aksjelovens 8-10 forbyr banken å ta pant i eiendommen til sikkerhet for aksjenes kjøpesum. Den kjøpesum kjøperen må ut med utover den gjeld som ligger i selskapet, må derfor enten sikres ved pant i aksjer eller på annen måte. Finansieringsbehovet reduseres når belåningsgraden i selskapet er høy, men det vil likevel oftest være et større eller mindre behov for restfi nansiering av aksjebeløpet. Tradisjonelt har bankene vært noe restriktive med å akseptere pant i aksjer. Det kan derfor bli noe dyrere å få fi nansiert et kjøp av aksjer i et eiendomsselskap. Også dette kan tenkes endret over tid, dersom de fl este eiendomstransaksjoner gjennomføres som aksjesalg. En holdningsendring fra bankene vil nok fremtvinges for å opprettholde et fungerende marked. MERVERDIAVGIFT Ofte er det ikke skattemessige årsaker til at man velger et aksjesalg. Merverdiavgiftsreglene legger hindringer i veien for å selge frivillig registrert utleie-bygg uten å risikere krav på tilbakebetaling av merverdiavgiftsfradraget på byggekostnadene. Enkelte fylkesskattekontorer har sluttet å gi forhåndssamtykke til å beholde merverdiavgiftsfradraget, men vil kun ta stilling til dette etter at transaksjonen er gjennomført. Siden det er helt uaktuelt å ta risiko for at den etterfølgende vurderingen slår negativt ut, innebærer dette at transaksjoner hvor bygget er yngre enn tre år i praksis ikke kan foretas på annen måte enn ved aksjesalg. Det behøver med andre ord ikke ligge noen skatteplanlegging bak en transaksjonsform hvor det benyttes et single purpose AS. ROMJULSHANDEL Når fritaksmetoden omsider er vedtatt, venter vi at avtaler som tidligere i år ble satt på hold, nå gjennomføres. Det er alltid en rekke eiendomstransaksjoner som gjennomføres i romjulen, men i år kan det nok bli ekstra hektisk. Strukturering av transaksjoner - skatt Aksjer Før Aksjer Skatte reform Innmat Før Innmat Skatte reform Selger Skatt av gevinsten Skattefritak om selger er AS Skatt av gevinst, men føres over gevinst/tapskonto Ingen endring Kjøper Får ikke avskrevet kostpris uten å likvidere. Fradrag ved salg Ikke avskrive kostpris, heller ikke ved likvidasjon. Ikke fradrag ved salg Kostpris inn i avskrivningsgrunnlag Ingen endring UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 5

6 Makro BNP UTVIKLING NORGE Sterk vekst vil gi rentehopp EIENDOMSSØK På oppdrag for Gyro-gruppen søkes leie av m 2 kontorlokaler med særpreg arbeidsplasser m 2 lager med lasterampe Beliggenhet: Skøyen, Nydalen, Sagene og områdene rundt Akerselva Veksten i norsk økonomi holder seg høy, og over trend. Den sterke veksten gjør det sannsynlig at Norges Bank vil sette opp renten i løpet av Statistisk Sentralbyrå (SSB) offentliggjorde tirsdag 7. desember BNP-tall for tredje kvartal som viste en vekst i Fastlands-Norge på 0,7 prosent, mens veksten på årsbasis var på 3,3 prosent. Ifølge SSB har dermed veksten ligget stabilt over trendveksten i seks kvartaler på rad. BNP (SSB 7. desember 2004) % BNP vekst (%) SSB prognose BNP tallene er på linje med forventningene i de større fi nansmiljøene, som opprettholder troen på at renten vil bli hevet i (Kilde: TDN Finans og SSB) SSB Makroøkonomiske hovedstørrelser (% vis endring hvis ikke annet oppgitt) Prognoser Konsum i husholdninger 6,5 3,2 2,7 3,3 3,9 1,8 3,6 3,7 5,2 5,1 4,2 BNP 5,3 5,2 2,6 2,1 2,8 2,7 1,4 0,3 2,8 2,3 2,0 BNP Fastlands-Norge 4,2 4,9 4,1 2,7 2,5 2,1 1,7 0,7 3,6 2,8 2,3 Sysselsatte personer 2 2,9 2,5 0,8 0,4 0,2 0,3-0,6 0,2 0,9 1,0 Arbeidsledighetsrate (nivå) 4,8 4 3,2 3,2 3,4 3,5 3,9 4,5 4,4 4,0 3,8 Konsumprisindeksen (KPI) 1,2 2,6 2,3 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,7 1,7 2,3 KPI-JAE ,6 2,3 1,1 1,0 1,9 2,3 Boligpris 8,4 10,9 9,7 9,4 14,1 7,2 4,0 1,6 4,8 4,1 4,6 Husholdningenes realdisponible inntekt 3,4 3,8 5,7 2,8 3,6-0,2 8,8 1,7 3,7 2,6 2,9 UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 6

7 Makro INTERNASJONALE KONJUNKTURER Konjunkturoppgangen i eurosonen har mistet fart, mens BNP i USA er høyere enn forventet BNP EMU-området og USA 5 % EUROSONEN OECD venter en økonomisk vekst i eurosonen på i underkant av 2,0 prosent inneværende år, men tror at BNP tar seg opp til 2,5 prosent i 2006 på grunn av fortsatt sterk internasjonal handel. Dette vil imidlertid ikke være tilstrekkelig til å redusere det økonomiske slakket og arbeidsledigheten vil holde seg høy på rundt 8,5 prosent, sier OECD. EIENDOMSSØK På oppdrag for Midelfart søkes leie av m 2 moderne kontorlokaler til arbeidsplasser, alternativt kjøp av inntil m 2 kontorbygg Beliggenhet: Skøyen / Sjølyst, alternativt Lysaker. Nærhet til offentlig kommunikasjon og Flytoget E2005 BNP vekst EMU BNP vekst USA E2006 E2007 Infl asjonen ventes å falle når effektene av høyere oljepris avtar. Videre mener OECD at det er rom for å holde rentene lave. USA Bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA viste en vekst på 3,9 prosent i tredje kvartal Det var på forhånd ventet en BNP-vekst på 3,7 prosent i perioden. JAPAN Veksten i Japan uteblir og bruttonasjonalprodukt steg med 0,1 prosent i tredje kvartal 2004 sammenlignet med kvartalet før. Det er svakere enn ventet. Det var på forhånd ventet at BNPveksten ville være på 0,5 prosent i kvartalet. På årsbasis var BNP-veksten på 0,3 prosent, mens det var ventet en vekst på 2,1 prosent. (Kilde: DN) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 7

8 Makro MARKEDER Oslo Børs all time high OSLO BØRS Både i oktober og november har Oslo Børs notert ny historisk topp. Den forrige rekorden ble notert 14. september. Likevel sier nær åtte av ti investorer at et børskrakk nå er sannsynlig. Aldri før har det vært så mye pessimisme blant de norske storinvestorene. Et kraftig børsfall i løpet av tre måneder er svært sannsynlig, ifølge 18 prosent. Ytterligere 60 prosent av storinvestorene som deltar i den månedlige spørreundersøkelsen i regi av Danske Capital og Firstnordic-fondene mener et krakk er litt sannsynlig. Undersøkelsen gir viktige signaler om bemanningsutvikling, resultatutsikter og investeringsvilje i næringslivet. Oslo Børs Index Oslo Børs Eiendomsselskapene Fyrstikkalléen 7, 450 m 2 kontor til kr ,- pr m 2 /år OLJE Flere ganger i tredje kvartal har oljeprisen vært over 50 dollar fatet. Oljeprisen skaper frykt for vekstutsiktene internasjonalt. Hvis oljeprisen skulle fortsette å holde seg høy, eller til og med stige videre, kan det dempe styrken i konjunkturoppsvinget både i og utenfor eurosonen, sier Jean-Claude Trichets i Den europeiske sentralbanken (ESB) Valuta Index Importvektet valutakurs Konkurransekursindeksen (stigende kurve = svakere NOK) VALUTA Mot slutten av året går dollar mot nye bunnivåer og kronen styrkes til det sterkeste nivået mot euro på godt over et år. Det er lite som synes å kunne stoppe kronens ferd mot nye høyder. (Kilde: TDN Finans og DN) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 8

9 Makro INFLASJON Rentehopp rykker nærmere Infl asjon % Inflasjon (KPI) Brikkene begynner å falle på plass for sentralbanksjef Svein Gjedrem, og ekspertene er blitt sikrere i sin sak. Rentehoppet kommer til neste år Den sterke veksten i økonomien fester seg. En svekket krone passer utmerket for sentralbanken. Kjerneinfl asjonen steg med 1,0 prosent i november, opp fra 0,5 prosent i oktober. På forhånd var det ventet en kjerneinfl asjon på 0,8 prosent, ifølge en undersøkelse foretatt av TDN Finans. DnB Nor Markets sier i en kommentar at den sterke kronekursen, og ingen utsikter til renteoppgang på lang tid i eurosonen, får Norges Bank til å vente til sommeren neste år før rentene heves. Grev Wedels plass 5, m 2 kontor, 1.680,- pr m 2 /år (Kilde: TDN, SSB og DnB Nor Markets) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 9

10 Makro RENTER OECD vil ha lavere renter i Norge Fornebuveien 38-44, solgt fra KS tilrettelagt av Ness, Risan & Partners AS til Aberdeen Property Investors. Pris 165 mill. OECD mener pengepolitikken i Norge bør rettes mot å nå infl asjonsmålet og at rentene bør holdes lave. Samtidig bør fi nanspolitikken raskt komme tilbake til handlingsregelen. Det fremgår av OECDs seneste Economic Outlook for Norge. Pengepolitikken bør rettes mot å nå infl asjonsmålet ved å holde rentene lave gjennom prognoseperioden. Finanspolitikken bør komme raskt tilbake til handlingsregelen for å bidra til å unngå overoppheting og kroneappresiering, og for å bidra til en mer rettferdig bruk av oljeressursene over tid, heter det i OECD-rapporten. Den innenlandske etterspørselsdrevne konjunkturoppgangen får momentum, basert på sterkere oljeinvesteringer, lave renter og ekspansiv fi nanspolitikk. Det negative produksjonsgapet ventes å bli reversert i Utlandet vil begynne å bidra positivt til veksten. Kjerneinfl asjonen anslås å stige som et resultat av overskuddsetterspørsel, men ventes ikke å nå midten av intervallet som Norges Bank sikter mot før i slutten av Renteutvikling 9,0 % 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0, Swap-kurve % års stat 3 mnd NIBOR 2005 OECD mener risikofaktorene for norsk økonomi er balanserte. En sterk etterspørsel fremover kan resultere i prisoppgang og raskere pengepolitisk tilstramming, noe som kan føre til negativ innvirkning på privat forbruk og boliginvesteringer fordi husholdningenes gjeld har økt betydelig de seneste kvartalene. På den annen side kan oljeinvesteringene bli sterkere enn antatt om oljeprisen holder seg høy. (Kilde: DN) mnd 3 mnd 6 mnd 12 mnd 3 år 5 år 7 år 7-des mar feb mar år UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 10

11 Makro ARBEIDSLEDIGHET OG SYSSELSETTING Omslaget i norsk økonomi har slått ut i et bedre arbeidsmarked, men bedringen er beskjeden Arbeidsledighet 5 % Arbeidsledighet Norge Sysselsetting Antall (1000) Norge Akershus Antall (1000) Oslo/Akershus kv kv kv kv Oslo Norge Sysselsettingen har steget med personer fra sommeren 2003 til nå. Veksten i sysselsettingen det siste året har bare gitt små utslag på arbeidsledigheten. Sesongjustert er ledigheten 4,5 prosent av arbeidsstyrken, mot 4,7 prosent på det høyeste i fjor sommer. Antallet registrerte helt ledige har også avtatt, og er sesongjustert personer lavere enn ved toppen i desember. Utviklingen i bruttoledigheten, det vil si arbeidsledige inklusive personer på tiltak, har vist større nedgang, om lag personer i samme tidsrom. Tilgangen av ledige stillinger annonsert i media fortsetter å holde seg stabil, men viste tegn til økning i september. Nedgangen i arbeidsledigheten har vært størst i Oslo/Akershus. Antakelser/implikasjoner: Samlet ventes det en moderat oppgang i sysselsettingen i år relativt til produksjonsveksten, men veksten i sysselsettingen tar seg opp neste år. Samtidig ventes tilbudet av arbeidskraft også å ta seg opp, likevel ikke mer enn at arbeidsledigheten faller fra anslåtte 4,3 prosent i år til 4,0 prosent i (Kilde: DNB NOR Markets) 5 eiendommer i Sverige utleiet til Plantasjen. Solgt til selskap tilrettelagt av Alfred Berg Industrifi nans. Pris SEK 245 mill. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 11

12 Investering i næringseiendom YIELD UTVIKLING Et hett marked Det er høy temperatur i markedet for salg av næringseiendommer nå like før vi går inn i år Det rapporteres om unormalt mange salg til priser som gir historisk lave yielder. Etterspørselen etter eiendom har økt, og dette har fl ere forklaringer. De viktigste grunnene slik vi ser det er: - Lav rente gir få investeringsalternativer til fast eiendom som gir akseptabel forventet avkastning relativt til risiko. Private investorer som tradisjonelt har investert i eiendom, øker som følge av dette sin eksponering. - Nye typer investorer vekter seg opp i eiendom. Pensjonskasser har frem til i dag i liten grad investert i eiendom, men etablering av nye investeringsprodukter innenfor eiendom har medført at fl ere store pensjonskasser øker sin eiendomseksponering vesentlig. Yield Ti års stat Anslag netto yield Spread yield mot ti års stat 2005 Karenslyst Alle 16, solgt fra KS tilrettelagt av Fearnley Finans (Eiendom) AS til Sparebank 1 Skade. Pris ca. 200 mill. MINDRE PRISDIFFERENSIERING MELLOM GODE OG MINDRE GODE EIENDOMMER Det har vært meldt om prisrekorder i fl eng, med yielder godt under 6,0 prosent. Selv om begrepet yield ikke er et vitenskapelig mål for hvorvidt prisnivået for næringseiendom går ned eller opp, er det liten tvil om at investors avkastningskrav har gått ned. Dette er i og for seg ikke så overraskende, ettersom den lange renten har gått ned ca. 2 prosentpoeng de siste to år. Det er vanskelig å måle markedspris ut i fra markedsført yield. For å kunne sammenligne yielden ved to salg må kriteriene for beregningen av yielden normaliseres. Et eksempel på dette er salget av Bokklubbenes hovedkvarter i Nydalen som er opplyst solgt til en yield på 5,6 prosent. Eiendommens leie er imidlertid lavere enn markedsleie. For å kunne sammenligne yield må man da etter vår oppfatning måle yielden basert på den avtalte økte leien og justere for mindreleien i perioden frem til leien økes. Dette vil gi en yield på ca 6,3 prosent som er betydelig høyere enn yielden som er kommunisert i markedet. Vi har i en egen tabell listet opp gjennomførte salg og salg som er i ferd med å gjennomføres med markedsførte yielder. Vi kan i begrenset grad overprøve yieldene, da detaljene i en transaksjon sjelden er kjent. Eksemplene viser at yieldkurven har gjort et markert skift i løpet av de siste to månedene. Det er ca. 6 måneder siden vi sist gang viste vår yieldkurve, da med en yield på i underkant av 7,0 prosent. Nå oppfatter vi at yielden for dette segmentet er i overkant av 6,0 prosent. Det som er spesielt nå er at markedet fremstår som umettelig. Flere fondsstrukturer, med både institusjonelle og private investorer, har solgt inn høy avkastning relativt til dagens rentenivå med relativt lite risiko. Dette, i tillegg til en generell økt etterspørsel etter eiendomseksponering, gjør at det synes som viktigere å få eiendomseksponeringen raskt enn å få riktig eiendomseksponering. Vi oppfatter at fl ere eiendommer er kjøpt for dyrt bl.a. som følge av at yielden er for lav sammenlignet med andre tilsvarende eiendomskjøp, eierkostnadene er for lave eller at det er forutsatt en for høy restverdi etter utløpet av påhvilende leiekontrakter. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 12

13 Transaksjonsoversikt Dato Eiendom Leietaker Kjøpesum Netto yield mai 02 Pilestredet 33 Kemnerkontoret ,60 % okt 02 St. Olavs plass 5 UIO ,00 % okt 02 Oslo Atrium SAS, E&Y ,30 % des 02 Wergelandsveien 1-3 Avinor ,60 % des 02 Vahls gt 1-3 Plan og Bygningsetaten ,50 % des 02 Dronning Mauds gt 1-3 Diverse ,20 % des 02 IFN-portefølje Nydalen Diverse ,70 % jun 03 IFN GV1-3 Hjemmet Mortensen ,30 % sep 03 Innovasjonssenteret Glaxo Smith Kline/Riksh ,70 % okt 03 Drammensveien 144 Hafslund ASA ,30 % nov 03 Gullhaugveien 13 PST ,50 % des 03 Lørenveien 68 Hafslund ASA ,00 % des.03 Thorvald Meyers gt 2 Ringnes ASA ,00 % des 03 Helsfyr Panorama Diverse ,20 % jan. 04 Fløisbonnveien 2 Jernia ASA ,10 % apr 04 IFN portefølje Diverse * jun 04 Strømsveien 102 Oslo kommune m. fl * jun 04 Frederik Selmers vei Oslo kommune m. fl. * jun 04 Brynsalleen 2 Ementor * jun 04 Brynsengveien 10 Ementor * jun 04 Sommerrogaten 1 AS Oslo kommune m.fl. 6.5% sept 04 Rolf Wickstrøms vei 15 Forbrukerrådet og Operaen % okt 04 Fornebuveien SAS % okt 04 Stillverksveien 1-9 Diverse % okt 04 Torget Vest Drammen Diverse % okt 04 Portefølje i Sverige Plantasjen SEK 7.7% okt 04 Sandefjord og Tønsberg Plantasjen % okt 04 Solsiden Kjøpes. Trondheim Diverse % nov 04 Drammensveien 60 Skanska % nov 04 Hovin Nordre Strålfors % nov 04 Dyrskueveien 44 DFDS % nov 04 Universitetsgaten 8 Sparebankforeningen % nov 04 Gullhaug Torg 1 De norske Bokklubbene % * Transaksjonene er gjennomført som porteføljesalg og/eller med leienivå som avviker betydelig fra markedsleie. Yieldnivå er derfor vanskelig å fastsette. FORVENTNINGER TIL ÅR 2005 Forventningene til prisutviklingen innenfor næringseiendom i år 2005 avhenger i hovedsak av forventningene til utviklingen av yield og leiepris. Yield-nedgangen i 2004 har dels vært etterspørselsdrevet og dels rentedrevet. Vi har observert en enorm etterspørsel som skal mettes før nyttår, og dette har vært med på å presse yielden på eiendom ned. Historisk har det vært lav aktivitet innenfor kjøp/salg i 1. kvartal sammenlignet med de øvrige kvartalene i året, og det er sannsynlig at etterspørselen etter eiendom vil bli noe lavere over nyttår. Imidlertid er aktiviteten nå så høy, at vi forventer større aktivitet enn normalt i første kvartal Rentenivået i Norge er i dag lavt, og de fl este aktører er av den oppfatning at rentenivået skal opp. Det er imidlertid uenighet mht. hvor lang tid det vil ta før rentene øker, og hvor mye renten skal økes med. De fl este eiendomsaktører er i dag enige om at leieprisene for kontormarkedet har bunnet ut/er i ferd med å stige, men det er uenighet mht. hvor mye leiene vil øke i årene som kommer. Dersom man legger til grunn at leiene vil stige samt at yieldnivået forblir relativt stabilt de neste årene, vil dette bidra til å forsvare dagens prising i eiendomsmarkedet. For investorer som forventer en økning i leieprisene, men et stigende yield nivå kan dagens prising fortone seg som noe høy. Det er usikkert hvilke av disse scenariene som er sannsynlige. Vi legger uansett til grunn at vår rolle som megler, rådgiver eller kapitalforvalter vil være den samme i alle markeder; å sikre at våre kunder kan gjennomføre kjøp/salg til en god pris. Stillverksveien på Lillestrøm, solgt fra Rom Eiendomsutviklig AS til Aberdeen Property Investors. Pris 102,5 mill. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 13

14 Leiemarkedet AREALLEDIGHET - UTVIKLING Noen områder har vært hardt rammet, men utviklingen er nå positiv Haraldrudveien 10, m 2 kontor/ lager til gj. snittsleie kr. 700,- pr m 2 /år Noen områder og segmenter har blitt mer berørt enn andre i nedgangsperioden. Lysaker og Skøyen er geografi sk sammenlignbare, men arealledighet og prisutvikling har vært svært ulik i de to områdene. Interessen for Skøyen har vært jevnt god gjennom nedgangsperioden og frem til i dag, selv om kontraktuelle leienivåer har vært langt lavere enn toppnoteringene i I løpet av den siste perioden har kontormarkedet absorbert store arealer. Etterspørselen etter større arealer i nyoppført /rehabilitert kontoreiendom er stabil. Sjølystparken langs E18 er i stor grad i ferd med å fylles opp. Flere gjenstående arealer tilbys på fremleiebasis. Skøyen oppfattes derfor å ha forholdsvis liten ledighet sett fra gårdeiers ståsted. Lysaker har vist seg å trekke det korteste strået i forhold til Skøyen med merkbart mindre etterspørsel og større arealledighet. Det er inngått få større kontrakter den siste perioden. Lysaker har vært mer sårbart enn Skøyen som følge av å være et ungt og ikke fullt ferdig utviklet næringsområde. I Oslo sentrum er det store lokale forskjeller. De mest populære områdene i Vika og Aker Brygge er fulle. Det er fortsatt ledighet i Kvaderaturen og sentrum øst, men de beste arealene er det økende interesse for. Antakelser/implikasjoner: Vi spår at Lysaker-området generelt vil utvikle seg og bli mer etterspurt i tiden som kommer som følge av bygningsmessig høy kvalitet, god infrastruktur, eksponeringsmuligheter, nærhet til Sentrum og ikke minst sin strategiske beliggenhet i Vestkorridoren ved Fornebuporten. Arealledighet - utvikling m 2 ledig 2004 E2005 E2006 Skøyen vil beholde sin posisjon og det vil også i fremtiden oppnås generelt høyere priser her enn på Lysaker. Nydalen er også et mer etterspurt næringsområde, især blant teknologibedriftene og fi rmaer som ser gode vekst- og synergimuligheter med åpningen av BI Campus høsten Også IT Fornebu har økt interesse fra teknologisegmentet, og det kan være at vi igjen vil se større grad av næringsklynger i ulike geografi ske segmenter. Vi følger også spent med i utviklingen av Fornebu generelt. Området er under utvikling, men i skrivende stund avventes det fortsatt avklaringer i forhold til endelig plassering av blant annet svevebanen og den nye stadioen. I Bjørvika skal man bygge en ny bydel. Området har klare potensialer med bl.a. nærhet til offentlig kommunikasjon og sjøen. Kvalitetsmessig vil E2007 Ledighet Nybygg Absorpsjon E2008 E2009 også Bjørvika ha fordeler i forhold til resten av byen, da alt blir nytt. Men det er viktig at Bjørvika kan realiseres relativt raskt. Dersom området blir en byggeplass over for mange år og infrastrukturen blir hengende etter, vil dette påvirke attraktiviteten. Økern er et annet område som skal gjennomgå en revitalisering i løpet av de kommende år. Det er fl ere større eiendomsaktører som har investert i området og forslag om ny kommunedelplan foreligger. Som vist på grafen, vil arealledigheten bli mindre de kommende år. Et marked i balanse har vi først i Imidlertid vil psykologien endres lenge før dette. Leiemarkedet styres mer av økende leiepriser enn av endringer i arealledighet. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 14

15 Tema LEIEPRISENE I POSITIV UTVIKLING En holdningsendring både hos gårdeier og leietaker FRA GÅRDEIERS STÅSTED Det er en allmenn oppfatning blant eiendomsaktørene at leieprisene er i positiv utvikling. Med dette som bakgrunn inngås det kortere kontrakter på dagens leienivåer. Å inngå en femårs avtale vil derfor koste mer enn en treårs avtale. Gårdeier har større fokus på leietakers soliditet enn tidligere. Bedriftens inntjening og substans samt evnen til å stille tilstrekkelig sikkerhet, veier tungt. For å opprettholde byggets verdi er det viktig at leien ikke ligger under markedsnivå. I en forhandlingssituasjon er derfor utleier mer Arealledighet bekvem med å gi rabatter i form av leiefritak, gratis tilpasninger osv. fremfor å redusere leienivået. FRA LEIETAKERS STÅSTED Til tross for et gunstig leiemarked, er det sjelden ønskelig med 10-års avtaler. Fokus på fl eksibilitet og strukturelle endringer har ført til at fem år i dag defi neres som et langt leieforhold. De leiekontraktene som inngås for en 10 års periode eller mer, er som regel knyttet til nybygg. Kvalitet (luft/klima, innredninger, fl eksibilitet etc) vektlegges i større grad enn før. Dagens leietakere er kvalitetsbevisste og urasjonelle bygg kommer sjelden med i fi nalen, uansett prisnivå. Med dagens fokus på høy ledighet, er det viktig å presisere at fl ere av byggene med ledighet er utrangerte, og vil ikke bli leid ut før de har gjennomgått en totalrehabilitering. BUNNEN ER NÅDD At bunnen er nådd kjennetegnes også ved at stadig færre prisgunstige fremleiekontrakter tilbys i markedet. For prisnivået i bygget er det viktig at gårdeier sitter i førersetet. Fokus har dermed gått fra leietakerens ønske om kostnadsdekning til gårdeierens fokus på eiendommens verdi. Det er fl ere store bedrifter med fremtidig kontraktsutløp på fl yttefot. Disse ønsker nå å posisjonere seg mens tilbudet fortsatt er stort, og prisene moderate. Brynsengveien 10 og Brynsalléen 2, solgt fra Industrifi nans Næringseiendom ASA til KLP Eiendom AS. Pris 370 mill m 2 ledig Bedriftens beslutningsprosess har blitt vesentlig redusert. Dette som følge av et grundigere forarbeid mht. behov og beliggenhet, samt ønske om å gjøre en god deal på et gunstig nivå % 10% 10% 9% 7% 6% 4% 4% 5% 4% 5% 10% 9% Antakelser/implikasjoner: Vi mener ledigheten har vært høyere tidligere i år enn den er nå ved utgangen av året. Det har vært gjennomført analyser som viser opp til 11 prosent ledighet. Vi mener denne nå er nede i 9-10 prosent. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 15

16 Leiemarkedet LEIEPRIS OSLO - STATUS Vekst i prestisjesegmentet Det er optimisme i utleiemarkedet. Attraktive bygg med god beliggenhet opplever økende pågang. Arealledigheten er på vei ned, spesielt gjelder dette Sentrum og Skøyen. Endel gode objekter i disse områdene er i ferd med å fylles opp. Leiepris prestisjesegment 3600 NOK Maks Markedsleie 3200 Min 2800 Det har i sesonginnspurten før jul vært fl ere leietakere i markedet enn på lenge. Vi oppfatter større beslutningsdyktighet og raskere prosesser enn tidligere. Vi er nå inne i en fase hvor prisene vil stige i tråd med at leierabattene gradvis reduseres Haakon VII s gate 1, 200 m 2 kontor ca ,- pr m 2 /år Prisstigningen forventes å komme først i de øvre segmentene og vil følgelig innledes i områdene Aker Brygge og Vika. Skøyen er også i ferd med å fylles opp og prisene forventes å stige svakt også her neste kvartal. Leietakere som ønsker å treffe riktig ved inngåelse av historisk gode leiekontrakter på gode objekter, begynner å få dårlig tid. Vi opplever også at det etter en periode med liten interesse for nybygg er en del større leietakere som igjen vurderer nybyggsalternativet som mer aktuelt. Leiepris prestisje- og B-segment snitt og nominelt NOK 4000 Prestisjesegment snitt (2004 kroner) 3500 Prestisjesegment snitt (nominelt) B segment (2004 kroner) B segment (nominelt) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 16

17 Leiepris bydeler NOK Nydalen 1900 Sentrum 1800 Helsfyr/Bryn 1700 Skøyen/Lysaker Det forhold at yielden er historisk lav gjør det mulig å legge en lavere leiepris til grunn for realisering av nye prosjekter. Dette er et forhold som reduserer prisgapet mellom bruktleie- og nybyggsmarkedet. Profesjonelle aktører som f.eks. Oslo S Utvikling AS i Bjørvika, melder om økende interesse. Økende nybyggsaktivitet kan på den annen side føre til at leieøkningen avtar noe. Et antall større nybyggsprosjekter i sentrum er klar til å konkurrere om større leietakere. Eiendom Areal Pris m 2 Løpetid Drammensveien Haakon 7 gt Roald Amundsens gate Stortingsgaten Sjølyst Campus treningsenter SIO år Campus (min 5 år) Gjerderumsvei Billingstadsletta Lysaker torg Gullhaugveien Eiendom Areal Pris m 2 Løpetid Storgaten Holbergsgate Olav Vs gate Hoffsveien Jernbanetorget Storgaten Lunden 25, m 2 lager. 625,-pr. m 2 /år lager UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 17

18 Leiemarkedet LEIEPRIS OSLO - PROGNOSE Vi ser klare tendenser til en raskere beslutningshorisont - tiden fra første visning til leiebeslutningen tas er redusert Leietagere som ønsker billige tilpassede moderne lokaler må skynde seg! På Skøyen og i deler av Oslo sentrum er dette vanskelig å fi nne allerede. Dette påvirker leieprisene, som har en klar positiv trend. Leiene vil først begynne å stige i prestisjesegmentet. Selv om den generelle ledigheten fortsatt er høy (9%-10%), er betalingsvilligheten for de beste lokalene blitt betydelig bedre det siste kvartalet. Oslo Børs Leiepris prestisje Det er enighet om at det vil ta noen år før det er balanse i markedet. I 2008 er ledigheten beregnet til å utgjøre ca m 2. Leiemarkedet har nå passert bunnen og er i ferd med å stige Oslo Børs Leiepris prestisje (ett års etterslep) Stortorvet 3, 231 m 2, pr. m 2 /år Som vi ser av grafen er leiemarkedet (ett års etterslep) relativt godt korrelert med børsutviklingen. Oslo børs har hatt svært positiv utvikling, basert på dette forventer vi at leienivået vil øke % Leiepris Arbeidsledighet 6% Svingningene i leiemarkedet stemmer også godt overens med utviklingen i ledigheten. Ledigheten synker nå, og leieprisene burde da øke. Vi ser for oss et stigende leiemarked i tiden som kommer. Leieøkningen kommer først i de dyreste segmentene og best beliggende lokalene % % % 500 9% 10% 10% 9% 7% 6% 4% 4% 5% 4% 5% 10% 9% 5% 4% 3% 2% 1% 0% % Leiepris, prestisje Arbeidsledighet i % Arealledighet i % UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 18

19 Tema BYGGEAKTIVITET Veksten i bygge- og anleggsvirksomheten fortsetter For andre kvartal på rad viser produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten i Norge en vekst på nesten 9 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Produksjonsveksten holder seg høy både innenfor bygg og anlegg, melder SSB. Størst er veksten innenfor anleggsvirksomheten. Her økte produksjonen med 10,2 prosent i tredje kvartal i år sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Produksjonen av nybygg steg i tredje kvartal med 8,4 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Innenfor rehabilitering av bygg er den tilsvarende veksten på 8,0 prosent. SSB Produksjonsindeks bygg/anlegg ØKT ORDRERESERVE Tilgangen på nye byggeprosjekter er fortsatt høy. Totalt er nå verdien av byggebransjens ordrereserve 22 prosent høyere enn på samme tid i fjor. I næringsbyggsektoren har tilgangen på nybygg vært relativt stabil de to siste årene. Tilgangen på nye rehabiliteringsprosjekter har derimot steget betydelig i inneværende år. Verdien av rehabiliteringsprosjekter til utføring er ved utgangen av 3. kvartal 23 prosent større enn ett år tidligere. Totalt for hele bygge- og anleggsvirksomheten har verdien av bedriftenes reserve holdt seg uendret gjennom 3. kvartal i år. HØY BYGGEAKTIVITET Konserndirektør Leif E Johansen i Veidekke Eiendom A/S sier at byggeaktiviteten nå er høy de fl este steder av landet. - Innen privat sektor er det boligbygging og tildels handel som går godt. Dette høye aktivitetsnivået ser ut til å fortsette også gjennom 2005, noe som medfører at byggebransjen nå utnytter nesten all ledig kapasitet, sier Johansen. - Konsekvensen av dette er at byggekostnadene øker innen alle fagområder. I tillegg har vi sett at enkelte materialgrupper som feks stålprodukter har hatt en betydelig prisstigning. Som utbyggere må vi nok dessverre innstille oss på et økende kostnadsnivå de nærmeste årene, avslutter Johansen. KRAFTIG ØKNING I ENKELTE OMRÅDER Petter Vøien i Skanska Norge AS sier i en kommentar at de opplever en kraftig økning i enkelte områder. kontorbyggmarkedet er lavt, men stabilt rehabilitering har økt kraftig institusjonsbygg / helsebygg har hatt en kraftig økning. Torggt. 5, 451 m pr. m 2 /år (Kilde: SSB, Leif E. Johansen, Petter Vøien) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 19

20 Tema DET EUROPEISKE EIENDOMSMARKEDET Markedet i de fl este landene har nå nådd en foreløpig bunn eller ventes å nå bunnen i løpet av det kommende halvåret I det samlede økonomiske markedet i Europa vil veksten være moderat i 2004 og For inneværende år er forventet BNP-vekst 1,9 prosent mens estimatet for 2005 er 2,1 prosent. Blant de store aktørene er det særlig Tyskand, Nederland og Italia som vil slite. Temperaturen vil være noe høyere i de nordiske landene, og det er det britiske og spanske markedet som fortsatt vil dra lasset i Europa. Arealledighet 20% 15% 10% Sommerrogaten 1 AS, solgt fra Oslo kommune og Hafslund ASA til Höegh Invest Eiendom AS Kontormarkedene i Europa antas å ha nådd bunnen, eller en bunnotering ventes i løpet av de kommende seks månedene. Unntaket i denne sammenhengen er det tyske markedet og i Amsterdam i Nederland. For første halvdel av 2004 opplevde det samlede leiemarkedet i Europa en sterkere fremgang enn samme periode i Det er nå en ledighet på 10,6 prosent i Europa sett under ett. Det er ventet at dette tallet vil stige noe for en del markeder gjennom andre halvdel av 2004, men i et rolig tempo. 5% 0% Paris Barcelona København Helsinki Arealledighet og Prime Yield 20% 15% Berlin Brüssel München Madrid Oslo Frankfurt London Stockholm Arealledighet Düsseldorf Prime Yield Amsterdam Selv om de grunneleggende utviklingstrekkene i det vest-europeiske kontormarkedet ennå er i ubalanse, er aktiviteten i eiendomsmarkedet for øvrig svært stor. 10% 5% Investeringsnivået holdes konstant på et høyt nivå som følge av billig lånekapital. Investeringsvolumet for inneværende år er ventet å bli noe høyere enn i % Amsterdam Barcelona Berlin Brüssel Düsseldorf Frankfurt Helsinki København London Madrid München Oslo Paris Stockholm (Kilde: Catella Property Group) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 20

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Bergen, 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for internasjonal

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank»

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Nachspiel med Norges Bank kan gi 5 prosent boligprisvekst i 2017 Markedssyn 2017 Ved inngangen til 2017 går boligmarked på høygir, dog

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2008

Prisstigningsrapport nr. 5-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2008 (05.05. - 11.05.2008): side 2/11 OPAK AS

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

UTVIKLINGEN I BOLIGMARKEDET OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTVIKLINGEN I BOLIGMARKEDET OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTVIKLINGEN I BOLIGMARKEDET OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Oslo, 7. november 217 Tema Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer