NOTAT. Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Ingvill Sveen /L01/ Tlf: /14 13/2416(5)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Ingvill Sveen /L01/ 06.02.2014 Tlf: 62 56 30 47 4252/14 13/2416(5)"

Transkript

1 NOTAT Fra: Ingvill Sveen Arealplan Gjennomlest av idrettskonsulent Jørn Haakensveen Kontrakter vurdert av juridisk rådgiver Trond Iver Skattum Sak: ERSTATNINGSANLEGG - TENNIS Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Ingvill Sveen /L01/ Tlf: /14 13/2416(5) NOTAT VEDR. ERSTATNINGSANLEGG FOR Hamar ILs tennisavdeling UTENDØRSBANER OG TILHØRENDE ANLEGG. Bakgrunn for notatet: HIL Tennis mister 4 utendørs tennisbaner og klubbhus/garderobeanlegg i forbindelse med etablering av Ringgatas forlengelse. De ønsker å sikre erstatning for anlegget gjennom reguleringsplanarbeidet. Fylkeskommunen er utbygger og har ansvaret for grunnerverv/erstatning av eiendommer som blir berørt av utbyggingen av Ringatas forlengelse. Hamar kommune er ansvarlig for reguleringsarbeidet i forbindelse med utbyggingen og har i den forbindelse satt i gang et utredningsarbeid for å se på løsning for fremtidig plassering av utendørs tennisbaner. Det presiseres at Hamar kommune ikke har noe ansvar for å bygge et erstatningsanlegg men ønsker å tilrettelegge for etablering av nytt anlegg. Hamar kommune anser utendørsbanene til HIL tennis som et viktig element i byen og ønsker en fortsatt aktiv tennisklubb. Teknisk informasjon: Standard konkurransebane for tennis krever 18,3 m x 36,6m. 4 baner uten atkomstveier, garderober osv. krever netto 73,2 m x 36,6 m = 2,7 daa. Selve spillflaten; banelengden er 23,77 m og banebredden 8,23 m i single og 10,97 m i double. Nettet deler banen i to like deler og er 91,4 cm høyt på midten. Det stiger gradvis mot kantene, hvor det er festet til to 107 cm høye nettstolper plassert 91,4 cm utenfor sidelinjene. Banedekket utendørs er gress, grus, gummiasfalt eller kunststoff. Side 1 av 5

2 Styrende dokumenter: Kontrakt mellom Hamar By s vel (nå Hamar Kommune) og HIL tennisklubben av 1951 med varighet 25 år (forandring og tillegg til kontrakt av 1. mai 1934). Den skriftlige kontrakten er ikke fornyet og avtalen er siden 1976 å regne som en muntlig avtale som kan sies opp med rimelig oppsigelsestid. Preferanser: Klubbens ønsker: 4 baner som i dag, inngjerdet med høyt gjerde og med lavere gjerder/hekker mellom banene (langside). Klubben kan akseptere 3 utendørsbaner om det er i samlokasjon med tennisanlegget i Ankerskogen. Ønsket antall baner er en forutsetning for at klubben fortsatt skal ha muligheten til å arrangere enkelte typer turneringer. Beste orientering av baner er nord sør Klubbhus/garderobe/redskapsbod (sambruk med andre klubber/hovedlaget) Vil vurdere alternativt dekke til grus for enklere vedlikehold og mer bestandighet (tåler tøffere/mer bruk jmf ønsket om å ha baner tilgjengelig for brukere utenfor klubben). Grusbaner trenger vanning og en del vedlikeholdsutstyr Ønsker seg ballvegg/rekrutteringsanlegg Skjermet mot vind og støy Hamar ILs tennisavdeling ønsker primært å lokalisere nye utendørs tennisbaner i tilknytning til Ankerskogen tennishall for å optimalisere bruken av anleggene. Ankerskogen tennishall, som HIL eier, består av 4 tennisbaner. Garderober leies av Ankerskogen svømmehall. Det er i dag spill for tennis og badminton på tre av banene, mens den ene er rigget til som turnhall. Samlokalisering av ute og inneanlegget er såpass interessant for klubben at de er villig til å redusere antall baner fra 4 til 3 om nødvendig. Utfordringer i sambruken av garderober gjør at tennisklubben ønsker seg et eget garderobeanlegg. De leier i dag garderober av Ankerskogen svømmehall. Dette må tennisklubben (HIL) løse i dialog med ankerskogen. Adkomst og tilgjengelighet er også utfordrende både når det gjelder åpningstider og tilgang. Hamar kommune har sett på alternative plasseringer av tennisanlegg sentralt i kommunen, fortrinnsvis i samlokalisering med eksisterende anlegg eller anlegg under oppføring for bedre utnyttelse av tekniske bygg og for å synliggjøre sporten (rekruttering). Det forutsettes at HIL klubbhuset i ankerskogen benyttes av HIL tennis uavhengig av lokalisering av utendørsanlegget. Del av anlegget bør tilrettelegges for allmenn fri bruk uavhengig av lokasjon (gjennom depositumsordning eller annet). Anlegget bør inneholde ballvegg og andre typer nærmiljøinstallasjoner for tennis. Det er løftet frem 3 alternativer som synes aktuelle: 1. Børstad 2. Tjuvholmen 3. Ankerskogen Side 2 av 5

3 Dette notatet ønsker å belyse muligheter og utfordringer ved de forskjellige alternativene. Tennisbaner på Børstad (HIL anlegg): friidrett, bandy, skøyter og fotball. Tennisbaner er ikke prioritert i utbyggingen av idrettsparken på Børstad. Kombinasjon tennis skøyter/bandy er mulig men utfordrende. Avtale om langdistansebane for skøyter må hensyntas (rekkefølgeutfordringer). Garderobeanlegget på Børstad har ikke kapasitet til å ta imot flere brukere, særlig på sommeren. HIL tennis ser heller ikke på Børstad som et attraktivt alternativ, da de anser aktivitet fra særlig fotball som forstyrrende, i tillegg kan det være vindutsatt. Tennisbaner på Tjuvholmen Grusbana, som ikke er mye i bruk pr i dag, kan omdisponeres til tennis. Området er i dag regulert til skole men dette formålet er så langt vi kan si ikke aktuelt å gjennomføre her. Samlokalisering av garderobeanlegg med Hamar roklubb er mulig, men utbedringer må påregnes. Det er mulig å sette opp et enkelt servicebygg i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Om utbygging av hotell på Tjuvholmen gjennomføres kan et samarbeid med hotellet være gunstig for både tennisklubben, øvrige brukere og hotellets gjester. Området er vindutsatt, men skjermvegetasjon kan avhjelpe forholdene. Området er også flomutsatt men dette anses ikke som et stort problem. Avhengig av fremtidig disponering av området kan det oppleves som usentralt (i idrettssammenheng) og isolert. Tilgjengelighet til friområdet må opprettholdes, så anlegget må utformes slik at ikke ferdsel og opphold oppleves som vanskelig eller hindret. Gode muligheter for å anlegge for eks ballvegg som er åpen for fri bruk, evt sambruk med annen aktivitet (klatrevegg/ballvegg/basket etc). Tennisbaner i Ankerskogen Områder som i dag brukes til fotball (gresslettene) frigjøres ved åpningen av Børstad, og det er derfor mulig å se på muligheten for å anlegge tennisbaner i Ankerskogen. Planlegging av tennisanlegg i ankerskogen bør inkludere planer (konsept) for hele parken. Det er utfordrende med dårlige grunnforhold på gress slettene. Randsonen mot nord er en mulighet men arealet sør for svømmehallen anses som mer egnet. Grunnforholdene avgjør om en plassering mot nord i det hele tatt er gjennomførbart. En mulig løsning er tennisbaner på sørøstsiden av Ankerskogen svømmehall, på det området som ligger på siden av eller i forlengelsen av tennishallen. Plassering mot øst ansees ikke som aktuelt da det griper for mye inn i vegetasjonen og terrengforskjellene er store. Uavhengig av hvor banene plasseres må anlegget utformes slik at ikke ferdsel og opphold (offentlig friområde) oppleves som vanskelig eller hindret. Vurdering i forhold til vedtatte planer Områderegulering for Børstad Idrettspark med arealformål Idrettsanlegg er i samsvar med etablering av tennisbaner. Det er i planleggingen og gjennomføringen av planen ikke prioritert å tilrettelegge for tennisbaner. Side 3 av 5

4 I Kommuneplanens arealdel er grusbana på Tjuvholmen vist med formål tjenesteyting med tanke på skole. Skole er sannsynelig ikke aktuelt, så området kan om ønskelig omdisponeres og tilrettelegges for tennisbaner. Etablering av tennisbaner umuliggjør uansett ikke skolebygging på lengre sikt. I Kommuneplanens arealdel er Ankerskogen vist med formål grønnstruktur. Det vil være mulig å anlegge tennisbaner med disse forbeholdene: - Anlegget må være tilpasset parken og omgivelsene, og åpent/tilgjengelig for offentlig ferdsel og bruk. - Kommuneplanen viser deler av Ankeskogen som historisk park i temakart for kulturminner og kulturmiljøer. Det betyr at hensynet til den historiske verdien av parken skal ivaretas. Hva det vil si i praksis må vurderes nærmere. Generell planfaglig vurdering Børstad vurderes som uaktuell da det er knapt med plass både ute og inne. Tennisklubben ønsker heller ikke en plassering sammen med det miljøet det er planlagt og bygget for her. Tjuvholmen er i byplananalysene vurdert som en del av utbyggingsområdet i strandsonen. Utvikling og aktiviteter, både eksisterende og nye vil løfte området, koble det tettere til sentrum og være med å gi byen en nærhet til vannet. Uavhengig av type utbygging vil Tjuvholmen være en grønn oase i byen, men det er nødvendig med noe organisert aktivitet for å opprettholde aktiviteten og attraktiviteten der ute. Det omtalte arealet på Tjuvholmen synes å være et egnet sted for aktiviteter som tennis. Tennis i kombinasjon med seiling, kajakk og båtliv skaper et aktivt miljø på sommeren og vil kunne bidra til å øke kvaliteten og attraktiviteten på området. Pr i dag brukes ikke området til annet enn parkering og det er enkelt å innpasse 4 tennisbaner på arealet. Fasiliteter som klubbhus, lager og garderobe kan brukes i fellesskap med rokklubben. Oppgradering og eventuell utvidelse av bygninger er mulig. I tillegg ligger det til rette for å skape et anlegg med ballvegger og øvingsbaner i kombinasjon med klatrevegger og aktivitets lekeplass. Ankerskogen har vært oppe til diskusjon i forbindelse med enkeltutspill om idrettsanlegg i flere omganger. Det er laget planvurderinger for idrettsanlegg i parken før, men i større omfang enn etablering av inntil 4 tennisbaner. De dårlige grunnforholdene i parken tilsier at etablering av noe form for anlegg krever omfattende tiltak i grunnen. Ønsket om å bevare og foredle Ankerskogen som en landskapspark hindrer etablering av tennisbaner sentralt i parken. Randsonen nord i parken i tillegg til arealet sør for Ankerskogen svømmehall synes å være de eneste aktuelle områdene for etablering av tennisbaner i Ankerskogen. Det vil være ønskelig med en plan som tar for seg helheten i parken om det skal planlegges for tennisbaner på eller i nærheten av myrene/grasslettene i ankerskogen. Utendørsbaner i tilknytning til tennishallen (sør for hallen) kan sees på som en utvikling av et område som ikke berører parken i samme grad og kan planlegges mer selvstendig. Foreløpig konklusjon Begge arealer, både Ankerskogen og Tjuvholmen synes egnet for utendørs tennisanlegg. Kommunen ser fordelen av å samlokalisere ute og inne anlegget, både driftsmessig og i Side 4 av 5

5 forbindelse med avvikling av turneringer etc. I tillegg vil tennisklubben være mer synlig i Ankerskogen enn de har vært i Hamar park og kanskje vil være på Tjuvholmen, dette er positivt både for miljøet og rekrutteringen til klubben. Tjuvholmen har større arealer til disposisjon slik at det er flere utviklingsmuligheter her, i tillegg blir tennisklubben en del av et maritimt og aktivt sommermiljø som kan være positivt for miljøet og rekrutteringen. Inspirasjon Kombinasjonsbygg; klubbhus, lager, tribune og klimaskjerm Tennisanlegg i Amsterdam tegnet av MVRDV Mange muligheter: Tennisbane høyt til værs på hotell Burj Al Arab, Jumeirah, Dubai, De forente arabiske emirater Nærmiljøanlegg med klatre og ballvegger Lek med tennis i Noble Park, Melbourne, Australia Side 5 av 5

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn NOTAT Oppdrag Brunstad Conference Center Kunde Stiftelsen Brunstad Stevnested Notat nr. Nr 3 Til BCC v/ Tore Aslaksen Fra Rambøll v/ Øystein Ludvigsen Tema Planer for utbygging på Brunstad i regi av BCC

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Idrettsbyen Tromsø 2010. Konseptutvikling / forstudie

Idrettsbyen Tromsø 2010. Konseptutvikling / forstudie Konseptutvikling / forstudie : Felles innsats i dag, gode løsninger i framtiden. PROSJEKTDELTAKERE STYRINGSGRUPPE: REFERANSEGRUPPE: PROSJEKTGRUPPE: Leder: Rune Kufaas (PA / TIR) Lars Olav Sparboe Erlend

Detaljer

Ny Røyken ungdomsskole

Ny Røyken ungdomsskole Ny Røyken ungdomsskole Utredning og vurdering av arealer til ny skoletomt Røyken kommune Plan-, bygg- og oppmålingsenheten Høsten 2011 Innhold Innhold... 2 Bakgrunn for utredningen... 3 Beskrivelse av

Detaljer

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL DRIFT AV ASYLMOTTAK. 30.07.14. 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende bygg... 3 EIENDOM LEID FRA HÅGENSEN EIENDOM AS:... 3 EIENDOM LEID FRA TEDS AS:... 4 KOMMUNALE

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Konsekvensvurdering av områder og tiltak LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen 2011 2024 Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer