Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel. Rapport får studietur til Nederland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel. Rapport får studietur til Nederland 16. 18."

Transkript

1 Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel STUDIETUR - RAPPORT Rapport får studietur til Nederland oktober 2013 for styringsgruppa og arbeidsgruppa for Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel Reisemål: Groningen Zuidhorn Lelystad Almere Almere City Center, Provincie Flevoland Alle foto: Per Nordmark Regionalavdelinga, planseksjonen v/marit Rødseth og Per Nordmark 1

2 Forord Det er sett ned ei politisk styringsgruppe og ei administrativt samansett arbeidsgruppa for å utarbeida Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel. For å ha eit godt kunnskapsgrunnlag vert det mellom anna gjennomført 2 studieturar for desse gruppene, ein nasjonal og ein internasjonal. Den internasjonale turen gjekk til Nederland, til provinsane Groningen og Flevoland. Føremålet med turen er å få del i erfaringar, sjå løysingar og få inspirasjon og idear knytt dei sentrale plantema i den regionale planen. Desse er: 1. Senterstruktur 2. Attraktive sentrum og møteplassar 3. Handel og kjøpesenter 4. Transport og tilgjenge 5. Planprosessar, samarbeidsmåtar og ansvarsdeling Turen var organisert av sekretariatet for planarbeidet, - planseksjonen, regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Denne rapporten er laga på grunnlag av notatar og bilde frå studieturen. Innhald Deltakarliste.2 Program..3 City of Groningen.4 Regio Groningen Assen 7 Zuidhorn. 9 Provinsen Flevoland Almere ein ny by 15 Deltakarar Namn Stilling/tittel Representerer Rolle i planarbeidet Tom-Christer Nilsen Fylkesordførar Fylkesutvalet Leiar av styringsgruppa Astrid Farestveit Selsvold Fylkesutvalet Nestleiar av styringsgruppa Asbjørn Tolo Ordførar Kvam kommune Hardangerrådet Varamedlem av styringsgruppa Ruth Grethe Østerbøvik Eriksen Ordførar Sveio kommune Regionrådet for Sunnhordland Varamedlem av styringsgruppa Agnes Hoshovde Bernes Skuleelev Ungdommens fylkesutval Medlem av arbeidsgruppa Kjell Åge Matre Fagsjef etat for plan Bergen kommune Medlem av arbeidsgruppa og geodata Torgeir Flo Seniorrådgjevar Fylkesmannen i Hordaland Medlem av arbeidsgruppa Anne-Grethe Sandtorv Dagleg leiar av Stord Næringsalliansen i Hordaland Medlem av arbeidsgruppa næringsråd Willy Sørensen Spesialrådgjevar Fjell kommune Varamedlem av arbeidsgruppa Aud Opheim Lygre Rådmann Eidfjord kommune Medlem av arbeidsgruppa Marit Rødseth Plansjef Hordaland fylkeskommune, Sekretariat for planarbeidet regionalavdelinga planseksj. Per Nordmark Seniorrådgjevar Hordaland fylkeskommune, regionalavdelinga planseksj. Sekretariat for planarbeidet 2

3 Program Wednesday 16 th October Reporting at Bergen airport, Flesland for check in Departure by KLM to Amsterdam Departing from Amsterdam airport Schiphol by train to Lelystad (track 4) Arrival at Lelystad, walk to Apollo Hotel ( 5 min) Check in at Apollo Hotel Lelystad City Center Dinner at Apollo Hotel Thursday 17 th October Groningen Breakfast at Apollo Hotel Departure from Apollo Hotel for Lelystad train station Departure by train for Groningen, via Zwolle (track 4) Arrival at Groningen Welcome at Groningen City Hall by alderman Joost van Keulen. Brief presentation of Hordaland by County Mayor Tom-Christer Nilsen Visit Informatiecentrum at Grote Markt Inner city development and transformation Cycling tour of Groningen; Europapark, etc. by Head of planning section Alfred Kazemier Lunch at Huis de Beurs, Groningen (center) Meeting with Bureau of Region Groningen Assen. Regional cooperation and regional strategy for mobility and public transport Walk through inner city to Central Railway Station Train to Zuidhorn Presentation by City Council of Zuidhorn - the attractivity of a small village near Groningen. Short town-walk End of program in Zuidhorn Train from Zuidhorn to Groningen Train from Groningen to Lelystad Arrival at Lelystad, walk to Apollo Hotel Lelystad Dinner at Restaurant Applaus, Lelystad. Host: King s Commissioner Leen Verbeek. Friday 18 th October Flevoland Breakfast at hotel Apollo Check out from hotel Departure from Apollo Hotel, walk accompanied by Ria Schipper Arrival at House of Province Flevoland Welcome and short introduction, by King s Commissioner Leen Verbeek Brief presentation of Hordaland, by County Mayor Tom-Christer Nilsen Presentation Spatial Planning & Mobility, decision making in Flevoland, history, information, needs in planning, by Anton Smets and Joshua de Haseth Change of views, comments Departure for Lelystad railway station Departure by train to Almere City Center Lunch at Tante Truus restaurant Cycling Tour: Developing Housing Consept, by Edvard Apcar City walk; Arcitecture, investments in shops and services, by Edvard Apcar Coffee break, questions etc End of program Departure by train to Schiphol (track 1) Arrival at Schiphol Check in at Schiphol Take off by KLM for Bergen Arrival at Bergen Airport Flesland. End of the study tour. 3

4 City of Groningen Gruppa vart tatt imot på rådhuset av Aldermann Joost van Keulen. Han ønskte gruppa velkomen, gav ei orientering om byen og overrekte gåver til gjestane. Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen presenterte Hordaland som fylke og fylkeskommune og inviterte til gjenvisitt. Guidar var: Alfred Kazemier, byplansjef, Gerard Tolner, Erwin Tollenaar, Cor van der Veem, Jaap Valkema. Groningen er ein Hansaby med lang historie. Sentrumskjernen i den gamle byen er 1 km 2. Byen har innbyggarar, jobbar og og stor innpendling. Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen og aldermann Joost van Keulen Rådhuset i Groningen «City of Talent» Byen har ein uttalt strategi med overskrift: «City of talent» som starta i Det er stor fokus på næringsetablering. Utdanningsnivået er generelt høgt. Byen husar det nest eldste universitetet i Nederland. Det er fleire velrennomerte universitet i byen, mellom anna med fokus på energi og helse. «Healthy aging» er eit satsingsområde som har utløyste fleire gründerverksemder. Det blir lagt til rette for etablering/ talentutvikling gjennom næringshagar, rimelege lokale. Prosjektet har profilering av byen som mål. Ledige jobbar blir annonsert felles i riksmedia. 30 talentfulle unge blir valt ut etter søknad/forslag til ein «Think tank» for å utvikle byen. Det er regelmessige møter kvar 6. veke mellom universitetsleiinga og leiinga i byen. Eit nytt studentsenter skal byggjast sentralt i byen. Studentsyklar utanfor biblioteket Studentbustader studentar er knytt til byen. Det er ingen studentbustader i universitetsområdet/ forskingsparken som ligg tett inntil bykjerna. studentane bur gjerne i private bustader og på hyblar sentralt i byen. Nokre bydelar opplevde sterk hyblifisering. Det blei innført eit tak på 15 % andel utleigehyblar i eit område. Utleigarar må søke om løyve til å leige ut. Dette er kontroversielt. Det blei sett i gong ein kampanje for å auke studentbustadar, og det er sett i gong arbeid med

5 studentbustader. Utleigeprisane er høge. For å avhjelpe har byen også lagt til rette for midlertidige hus på tomter som ventar på omforming. Byen er kjent for konteinar-hus. Ved studiestart vart det leigd inn hotellskip for å letta overgangen. Mellombes hus av konteinarar: Barnehage, kontor, restaurant, studentbustader m.m. Bustader Bustadbygginga stoppa opp etter resesjonen. No merkast og nedskjeringane i statsløyvingane til universitetet. Bustadbygging i sentrumskjernen er lite fokusert. Sykkel Byen har verdas største andel sykkel i sentrum. Det er lagt til rette for sykling til og frå sentrum ved eigne sykkelvegar. I sentrumskjerna er det for ein stor del blanda trafikk, men svært lite biltrafikk. «Sharede space» er målsetjinga. Deltakarane med Tom-Christer Nilsen i spissen på by-sykling i sentrum av Groningen Sykkelparkering er eit kommunalt ansvar. Store anlegg er lagt til rette ved kollektivknutepunkt og på sentrale plassar. I sentrumskjerna er det sett opp stativ ved butikkar og andre serviceanlegg. Det har vore eit problem at syklar blokkerer for butikkinngangar og derfor er det lagt raude løparar framfor inngangane, ein service frå kommunen. Det er også markert parkeringsfelt på fortau. Det blei opplyst at utbyggjarane ikkje blei pålagt sykkelparkeringsanlegg. Mange syklar til barnehage og handling. El-sykkelbruken er raskt aukande. Helse har vore eit grunnlag for å motivera til sykkelbruk. Ved universitetet vert det ikkje tildelt parkeringsplass til tilsette som bur nærare enn 10 km. Torg Byen har tre torg i sentrumskjerna. Ferskvaretorget er eit tradisjonelt torg som har torgdag fire dagar i veka. Dette er svært populært og handelen er stabil. Framfor rådhuset er det eit torg som er prioritert for arrangement. Dette blir no gjort mindre for å skapa ein meir intim atmosfære slik det var tidlegare før øydeleggingar i siste krig. Bussene er no knytt opp mot dette torget. Eit nytt intimt torg utan biltrafikk vil bli bygd på ein innovervendt plass. Dette er tenkt nytta til kunst, handverk og kafear. Eit nytt signalbygg som mellom anna skal innehalde bibliotek skal byggjast her. 5

6 Erfaringane er at torga ikkje må vera for store, vera klart avgrensa med vegg i alle retningar og vegane inn må vera tronge, gjerne på skrå. Alfred Kazemier, byplansjef i Groningen forklarar planen for vidare utvikling av byen. Groningen involverer publikum i planprosessar. Her gir gruppa si vurdering av ulike alternativ for skilting i byen Handel og kjøpesenter Det er forbod mot etablering av kjøpesenter utanfor byen. Kjøpesenter kan etablerast innanfor byen med inntil 5000 m 2. Det er eit stort mangfald av små butikkar i byen som er prega av låge smale bygg. Inntrykket er ein levande handelsby med plass for små butikkar og større varehus/kjøpesenter integrert i byen. Handelsnæringa føretrekk å vera innafor tre etasjar. Kvar torsdag har butikkar langope til kl Då er det sykkelforbod/ bilforbod i sentrumskjernen. Den første søndagen i månaden er det søndagsope. Det er tillate mindre kjøpesenter i randsona av sentrumskjernen dersom det er forsvarleg ut i frå ei totalvurdering. IKEA fekk byggje i eit nærområde mellom nytt utbyggingsområde og sentrumskjernen ved kollektivakse. Det var ikkje aktuelt å gje løyve utanfor sentrum. Parkering Redusert biltrafikk i sentrum har vore eit mål sidan 70-talet. Det blir bygd store underjordiske parkeringsanlegg/ parkeringshus for dagsbesøk. Det er lagt til rette for to timar gratis handel og besøksparkering i sentrum. Kommunen har politimynde og følgjer dette opp strengt. Verksemder kan ha parkeringsplass for eigne tilsette, men dette er lite aktuelt i praksis grunna plass og kostnader. Det er lagt til rette fleire «Park and ride»- plassar i ein ring rundt sentrum, utanfor lokalsenter/ shoppingområde. Kommunen er initiativtakar til dette. 6

7 Kollektivtransport Kollektivtransporten er bygd opp rundt tog og dieselbuss. Det blir bygd «Park and ride»-anlegg rundt viktige knutepunkt utanfor sentrum. Erfaringane er gode. På «Park and ride» er parkering gratis. Buss er rimeleg og går direkte til større arbeidsplassar som sentralsjukehuset og universitetet. Tog-stasjonen er eit sentralt knutepunkt der den eldste delen er restaurert og representerer svært verdifull arkitekturhistorie. Under plassen framfor er ein av dei største sykkelparkeringsplassane i byen, men det er forbod mot parkering på bakkeplan. Kunstutsmykking pregar området. Kommunalt, gratis sykkelparkeringsanlegg på Europapark togstasjon Sjukehuset i Groningen har tilsett og tek imot 5000 pasientar dagleg. Sjukehuset er lokalisert i sentrum av byen og det er lagt til rette for effektiv tilkomst mellom anna med direkte innkøyring til parkeringsanlegg under sjukehuset. Sjukehusadministrasjonen i bakgrunnen Inngang og innkøyring til sjukehuset Regio Groningen-Assen Regionrådsleiar Jaap Waren ønskte velkomen og orienterte om samarbeidet mellom provinsane Groningen og Assen (GA) og 12 kommunar. Dei 2 regionane og 12 kommunane har til saman innbyggjarar og har samarbeidd sidan Det starta med samarbeid om bustadutbygging. I 1999 vart det oppretta regionale fond som alle løyver midlar inn i proporsjonalt med innbyggjarar. Dette kan nyttast til utbygging innan bustad, tilgjenge og arealtilrettelegging. Frå 2003 er arbeidet meir prosjektbasert og etter 2009 er det omorganisert slik at mange av medarbeidarane arbeider desentralisert. Frå 40 er det no 7 medarbeidarar igjen. Det er utvikla ein ny strategi der mellom anna kvalitet skal telja meir enn kvantitet. Samarbeidet har gitt gode resultat. 7

8 Martin på GA regionskontoret informerer om «Mobility-prosjektet. Waren sitjande til venstre. Mobility-prosjekt «GA slimmer reisen» heiter prosjektet. Kommune/region samarbeider med dei største verksemdene i området selskap er involvert. 80 prosent pendlar frå utanfor byen, to av tre med bil. Strategien er reduksjon av den totale trafikken, mindre biltrafikk i rushtida, kjøring til andre tider og annleis kjøring Kvifor deltek verksemdene: Kostnadsreduksjon for verksemdene/det offentlege. Bærekraftig - transport viktig. Miljøargument. Helse - ein dag mindre sjuk betyr mykje. Attraktiv arbeidsgjevar - når transporten er attraktiv. Tilgjengelegheit. Bil er blitt mindre statussymbol. Heimejobbing er blitt vanlegare. Transport har gått frå å vera eit arbeidstakar problem til eit arbeidsgjevar problem. Resultat : Stor reduksjon i bilreiser, særleg over 7 km. Frå 15 km går ein over til tog. Verksemd stimulering. Eksempel: fekk el-sykkel - arbeidsgjevar er svært viktig premissleverandør. Universitet - får ikkje parkeringsplass om dei bur 10 km unna 1500 plassar på «park and ride» høyrer til universitetet. Sjukehuset har betalt for plassar. Kommunen byggjer administrasjonsbygg ved Europapark togstasjon. «Skatteetaten» sitt bygg i bakgrunnen Program for å endre åtferd må starta på førehand, før ei verksemd flyttar frå forstad til sentrum. Eks. på verksemd som reduserte frå 1200 til 25 parkeringsplassar ved flytting inn til byen. Leiinga starta med eigen åtferd og el-syklar. Nettverk med andre verksemder gav nyttig kompetanse. Resultat vert målt med spørjeskjema tilsette - 40 selskap. Kva skjedde hos dei som endra transportåtferd: Endre reisemiddel - til sykkel, tog, buss -52 % Endre tidspunkt - 17 % Ikkje reise - heimekontor - 17 % Flytting - 13 % 8

9 7 prosent reduksjon i bilar i rushtrafikken - resultat etter få år, svært bra. Skattereduksjon for å sykle ordnast på likninga i Nederland. Haldingsendring tar tid. E-bike er svært lovende, det samme er e-kontor. Samarbeidsprosjekt andre resultat : «Bus on the shoulder» i rushtida. Park and ride - stat, kommune og fylkesmidlar, bus/eller sykkel,voutsidere. The shopping area, survey HOV as west Transfer location, Haren - nytt transportknutepunkt Jernbane Vending Groningen, godslinje omgjort til persontransport, Jernbanestasjon, sykkelparkering øker kvar dag. Sykkelruter. Sykkel-highvei kortest - 4 felt for syklar beine - ingen hindringar. Zuidhorn Frå Groningen reiste gruppa med pendlartog til Zuidhorn, 12 km - 8 min. Alderman Jan Oomkes ønskte velkomen og orienterte om kommunen. Jan Bos og Hans Bekkema orienterte deretter om utviklinga av byen, om planar og prosjekt. Besøket vart avslutta med ei byvandring gjennom delar av sentrumsområda før retur med tog. Aldermann Jan Oomkes ønskjer gruppa velkomen og orienterer om kommunen Ordførarane Ruth Eriksen (Sveio) og Asbjørn Tolo (Kvam) mottek gåver frå Zeidhorn Vekstkommune Kommunen har innbyggjarar. 50 % pendlar til Groningen. Tidlegare var her 50 små landsbyar men desse dør ut. Byen skal veksa til innb. i eit felles planområde. Utbygginga foregår som prosjekt med offentleg-privat samarbeidet. Kostnadsoverslag: 100 mill offentleg 65 mill bustadinvestering/utbyggjarar 9

10 Bustadområde Utviklingsavtale for eit område som skal huse 1200 bustader. Partnarar er kommune, fylke, grunneigar, utviklingsselskap, barnehage. Utbygginga skjer i 4 trinn, leia av ei ekstern styringsgruppe og inneheld: Bustader, serviceområde, startbustader og omsorgsbustader, leikeplassar, område for bestandar av dyr, trygg gang- og sykkelsti, barnehage, grunnskule, kunst/utsmykking, parkeringsplass (2 pr.bustad + 0,3 som felles). Frå venstre: Ruth Eriksen, Tom-Christer Nilsen og Jan Oomkes på byvandring i Zuidhorn. Under: Bykunst i Zuidhorn. Kvinne og mann peikar mot stjernene, og informasjon på bakken identifiserer stjerner dei peikar mot. Lokal ostebutikk Zuidhorn, nytt sentrumsområde 10

11 Utbyggingsområdet er peika ut på grunn av nærleik til sentrum - og tidlegare avtale med grunneigar om deponering av massar. Det er ikkje ønskje frå kundane om meir enn to etasjar i husa. Høg arkitektonisk standard i området. Ein startbustad kostar om lag 1,2 mill NOK for eit lite rekkehus. Ny sentrumsplan Utfordringar i kortform: Utdaterte bustader og butikkar, fellesorganisasjon dårleg, sosialt utrygt, marknadsplass ønskeleg. Fleire sentrumsutviklingsprosjekt er gjennomført eller under gjennomføring: Nytt omsorgssenter, nytt kultursenter - bibliotek, kulturskule, supermarknad med leilegheiter over, parkeringsplass under, fri parkering i to timar - blå sone. Nytt sentrumsområde, Zuidhorn 60 nye leilegheiter / bustader. Sosiale bustader - ( bustadselskap prosent statleg). Fellesareal - heilheitleg landskapsplan, heildagsparkering. Kjøpesenter med garasje under, parkeringsplass her som blir eigd av kommunen, ferdig i Finansiering av sentrumsutviklingsprosjekt: 105 mill kr - frå kommunen 41 mill kr - fylket/ regionen - felles utviklingsfond 8 mill kr - ekstraløyving Jernbane: Nytt sidespor og plattform er under planlegging frå provinsen. 200 nye parkeringsplasser vil verta knytt til togstasjonen. Før var det mange parkeringsplasser på bakkeplan, no endrar ein til parkeringshus for å kunne laga meir torg og gode opne møteplassar. 11

12 Sentralisering av handel og service vert lokalisert til litt større stader. Nye strukturar/strukturrasjonalisering gjer dette naudsynt. Inntrykket var eit levande og attraktive senter med gode kvalitetar og høg standard. Ein spasertur gjennom den eldste delen av byen viste villabebyggelse med arkitektonisk særpreg og høg kvalitet. Dette var etablert av velståande bønder ved starten av 1900-talet. Provinsen Flevoland Studiegruppa vart av King s Commissioner invitert på middag på restaurant Applaus, der Leen Verbeek sjølv var vert møtte gruppa på provinshovudkvarteret og fekk orienteringar av Leen Verbeek, Anton Smets og Joshua de Haseth om historia, planar og organisering m.m.. Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen presenterte Hordaland for vertane. Øvst venstre: King s Commisioner Leen Verbeek Over: Orienteringar ved Provinsen Flevoland Venstre: Gruppa utanfor provinshovudkontoret 12

13 Samarbeidsstrategi Strategien for provinsen er å stå saman med byar, og regionar med felles interesser. Drøftar seg fram til einigheit utad - men må tole interne kamper. Flevoland har lukkast i større grad enn andre provinsar og større byar. I tillegg til formell prosess - uformelle møter internt og med nasjonale myndigheiter. Enklare for nasjonalt nivå å forholda seg til felles synspunkt. Regionen vel dei beste talspersonane/forhandlarane - dei som har størst kompetanse i dei aktuelle sakene. Sender ikkje meir enn 2-3 personar. Interregionalt samarbeid må og baserast på at ein kan vera usamd. Nokre tema er frie - for eksempel vassforvalting. Nasjonale myndigheiter - forheld seg til felles synspunkt. Viktig å kunne gjera tap til vinning og vera ein god tapar. Eit viktig prinsipp i samarbeide er at alle partar må gi og ta. Dette har vore suksessfulle strategiar. Rådhuset i Lelystad. På søyla: Samferdselsminister og ingeniør Lely som har fått æra for etableringa av polderane. Historia til Flevoland Historia til Flevoland kan beskrivast i 4 periodar: 1. Vassperioden - laga land av hav 2. Matperioden - jordbruk og sjølvberging viktig 3. Industriperioden - oppbygging av moderne industri 4. Sekundærperioden - overgang til sekundærnæringar Korleis nytte data og informasjon i beslutningsprosessar. Joshua de Haseth, geo For 100 år sidan starta planlegginga av polderane (polder er eit område under havnivå, verna av dike). Samferdsleminister og ingeniør Lely, fødd på slutten av 1800-talet har fått æra for dette. Området var stort sett 5 m under havnivå, no beskytta av dike og vassforvaltingssystem. Hovudpolderen er den største kunstige øya i verda. 13

14 1000 års stormflo er visualisere på film. Det er utarbeidd ein 100-års plan for vassforvaltinga, med definerte mål for kvart 10-år. Største trussel er i dag ikkje havstigning, men elvane som munnar ut i havet i området. Beredskapsplanlegging har stor fokus og er godt utvikla. Den første planen for fylket var ein såkalla krystallplan, ein struktur med små landsbyer i eit nett med større. Alle landsbyene har sitt særpreg og er ulike. Ettersom strukturelle endringar har gjort dei minste for små for mange funksjoner, så går det ei sentraliseringsbølgje over provinsen. Jordvern er årsak til tett utbygging saman med målsetjinga om å etablera rasjonell og kostandseffektiv kollektivtransport. Byen Almere er eit døme på dette. Provinsen arbeider no med ein ny plan der det er valt ut 11 tema. Vedtaka er demokratiske, og tema er valt ut på grunnlag av ein open prosess. Det er og definert interessentar i saka/prosjektet. Provinsen har sjølv i 2013 etablert ein ny digital metode der tema og interessentar er vist på internettsidene. Det er laga interaktive løysingar for å kunne sjå korleis dei ulike tema har verknad for kvarandre, kven som er part/interessent i dei ulike prosessar og kor sterke samanhengane er. På denne måten kan ein få fram om prosessen er tilfredsstillande når det gjeld omsyn og aktørar. Det er mogeleg å justere prosessen undervegs. Finansieringskjeldene er også vist på nettet. Tryggleik Tryggleik er eit viktig tema i Nederland. Ansvaret for tryggleik ligg på alle nivå,- ein ser helse, brann og flom i samanheng. I eit konkret tilfelle blir det tatt stilling til kva nivå som har ansvaret. I utgangspunktet ligg ansvaret på lågaste forvaltingsnivå, men dette vert vurdert etter situasjonen. Dette vert øvd på å gjera raske avgjerder. Føreseielege rammer er viktig for investeringar og dette er eit viktig føremål i tryggleiksarbeidet. Bustadutvikling Ungdom flytter meir enn før. Amsterdam er ein magnet på grunn av interessante arbeidsplassar. Amsterdam vert marknadsført som attraktiv for den kreative klassen. Tidligare industriområde i Nord-Amsterdam blir halde fram som framtidsretta lokalisering. Kultur vert nytta som strategi. Varierte tilbod er avgjerande. Befolkningsendringa i Flevoland set fokus på å oppretthalda servicelandsbyar for eldre med universell utforming. Tidlegare var Almere attraktiv for dei som ville ha meir grøntareal/større bustader. Etter resesjonen er det investeringsvegring. Små 40 kvm bustader i Amsterdam er no svært etterspurt. Bustadbygging kan berre skje i tettsteder/byar. Tettstadane må gjennomføra ein steg for steg prosess der ein vurderer: Fortetting i sentrum Fortetting i senteret Utviding i aktuell retning Bustadplanlegging er friare enn tidlegare. Men spreidd utbygging førekjem i liten grad. Prioritering av areal Grensene for landbruksområdet er svært strenge. Årsaka er fleire: Ønske om lønsamt jordbruk der m 2 pris er låg ( frå 12 til 1000 ). Ønske om å støtta ei viktig næring. Føreseielege rammer for investeringar. Ønske om rasjonell samfunnsøkonomisk struktur (veg, skule mm.) Ønske om høgast mogeleg sjølvforsyning i landet. 14

15 Ønske om å unngå konflikt mellom bustader og landbruk (lukt, dyr osv.) Behov for grøne område som overfløymingsområde ved flaum. Tryggleik. Flevoland er den yngste provinsen, derfor er det større rom enn tradisjonelt for forsøk og innovasjon i plan. Dei ser trong for større fleksibilitet i planar for eksempel næringsareal. Ser ikkje behov for detaljerte reglar, men heller å beskriva føremål for arealet tydelegare. Må vera budd på endring av planar! Eksempel: sumpområde som var avsett til næring er no eit svært verdifullt naturreservat (Oostvaardersplassen) med ville hestar m.m. Dette kan sjå dette frå toglinja. Almere ein ny by Almere er ein nybygd by, omlag 30 år, og har innbyggjarar. Den er planlagt å veksa til innbyggjarar på kort tid som ei avlasting ofr Amsterdam. Bakgrunnen var eit ynskje om ein grøn by med nærleik mellom bustad og grøntområde, noko som er ein kultur som gjeld heile Nederland. Byen vart planlagt med fleire lokalsenter med nærservice, større senter med fleire funksjonar og eit hovudsenter. Det siste vart bygd til slutt og er lokalisert ved hovudjernbanestasjonen. Almere med hovudjernbanestasjonen i sentrum Bustader er dominert av låge to etasjars rekkehus, men med stor variasjon og høg arkitektonisk standard. Eitt område vart utpeika som forsøksområde for ny arkitektur. Byen har gode sykkelveger, parker og fellesområde over alt. Sosiale bustader og attraktive bustader ligg nært kvarandre. Det foregår restaurering av den første bebyggelsen der det er tilløp til gettofisering. Det vert arbeidd 15

16 med tilbod som tar utgangspunkt i denne gruppa sine kulturuttrykk og nokre musikkgrupper er no på nasjonalt nivå. Bustadkooperasjonar har dominert bustadutbygginga, men det er no større grad av privat initiativ. Eit trekk er at eigarane skummar fløyten av verdiendringane i marknaden. Tidleg bygde bustadhus som no vert renovert. Uvanleg arkitektur for gruppa 16

17 Tett opp mot jernbanestasjonen er det bygd noko høgare bustadhus med høg arkitektonisk standard. Det er også bygd moderne kontorbygg på opp til 35 etasjar, det høgaste huset i regionen (100m). Det er og bygd nye rekkehus inntil sentrum. Frå biblioteket i Almere sentrum(over), spel-avdeling i biblioteket (over til venstre) Utsikt frå biblioteket mot sosiale bustader over butikklokalei bysentrum 17

18 Interiør frå biblioteket i Almere sentrum(over) Sentrumsgate Almere 18

19 Sentrum i Almere er lagdelt: Ein undergrunn for transport, buss/bil og sykkel, varelevering og med parkering. Over er eit plan for gåande, med handel i første etasje og eventuelt andre, kontor og bustader på toppen. Sentrum utgjer omlag ein km 2 og er i hovudsak bygd på søyler med senteravstand 8 m. Almere vert vurdert som ein trafikksikker by. Det er bussliner gjennom byen i eigne bussfelt midt i gatene. Anna trafikk har ikkje tilgang til desse. Biltrafikk vert kanalisert inn til sentrum på separate vegar og det er ingen gjennomgangstrafikk i sentrum. Sentrum har 4000 parkeringsplassar under bakken med god tilkomst til sentrum. Det er gode sykkelparkeringsanlegg med tilsyn under bakken. Det er særskilde sykkelvegar gjennom bysentrum og i byen elles. Det er gode togsamband med flerie stopp, i ulike bydelssentre. Almere har den største andel togreisande i Nederland. På bakgrunn av forventa byvekst vert det arbeidd med auka jernbaneutbygging. Venstre: I «The underworld»: Trafikk, parkering, varelevering. Høgre: Asbjørn Tolo og Tom-Christer Nilsen ser ned på bygatene frå ein takterrasse. Grønt gras på taka. Under: Separate bussvegar gir rask, punktleg og trygg busstransport 19

20 Gateplanet har høg standard med steinbelegg (granitt frå Kina), beplanting, kunst og bossug. Kommunen har alt ansvar for fellesområda. Arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakarar gjer at kommunen har tilgang på arbeidskraft. Det er forbod mot sykling, hundelufting, tigging og tagging. Sosial nød var lite synleg, trass i at Almere er utvikla som eit fleirkulturelt samfunn. Det er bustader jamt fordelt og her er utstrakt sosial kontroll. Alle samband mellom ulike nivå har både heis, rulletrapper og trapper som alternativ mellom etasjane. Det var ingen baksider på bygga i sentrum då all varetransport vart gjort frå «undergrunnen», bysentrum er bilfritt. Kyrkjer og religiøse forsamlingshus er halde utanfor sentrum. Offentleg plass i sentrum Fleire signalbygg ligg i tilknyting til sentrum: Nytt bibliotek, innovative bustader, hotell, kino. Kjøpesentera er integrert i sentrum, men mange små butikkar med eigen inngang er like dominerande i bybilete. Kjededominansen er særs stor. Plassane er bevisst plassert innafor ein kvartalsstruktur utan rette vinklar. Plassane er inspirert av italienske landsbyer med avslutta vegger og er ikkje for store. Kaféar spreier seg ut i fellesområda. Vindtunnellar er eit problem som det blir arbeidd med. Det var døme på glastak og glasveggar i gatene. Tak-installasjon for å hindra «fallvind» 20

21 Nede ved vatnet var teateret lokalisert. Det var felles inngang for amatør og profesjonell kultur. Kanalen var berre delvis trekt inn i sentrum. I omgjevnadane er det store grøntområde med sykkelstiar og nærkontakt med kanalane. Eit høghus med bustader er bygd med flott utsikt over kanal og grøntområde. Dersom ein skal ha marknad for bustader i blokk må det vera i svært attraktive landskap. Onsdag er tidleg fridag for skulane og då samlast mange barnefamiliar i byen. Fredag har mange fri anten frivillig eller er permittert frå jobb. Då er det mykje folk i byen heile dagen. Laurdag er hovuddagen for handel og aktivitetar. Arkitektonkurransar dominerer utbygginga og Almere som har mykje besøk av folk som vi studera byutvikling. Almere er tildelt Floriaden Både byen og provinsen har stor fokus på dette. Det er mellom anna ei målsetjing å bruka Floriaden til å utvikla byen og provinsen i grøn retning. Arkitektur som fasinerte 21

22 Sykkelveg i trapp Almere har mykje spanande arkitektur 22

23 Almere, midt i sentrum, på toppen av den kunstige høgda Rådhuset, Almere 23

24 Almere sentrum biblioteket 24

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Å bygge ein kystby på Sotra er eit kvantesprang inn i framtida, både for Fjell kommune og for heile Region vest.

Å bygge ein kystby på Sotra er eit kvantesprang inn i framtida, både for Fjell kommune og for heile Region vest. Sotra Kystby Visjonen er å gjere Sotra Kystby til eit av Nordens mest attraktive regionsentrum bygd på trivsel, aktivitet, estetikk og bærekraftige løysingar. Nå er kystbyen i ferd med å reise seg på Straume

Detaljer

BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG

BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG HERØY HERØY KOMMUNE KOMMUNE OPPGÅVEPROGRAM BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG PARALLELLOPPDRAG INVITASJON Særpreg, identitet og ynskje om vekst og utvikling av kystbyen Fosnavåg står sentralt når ein inviterer

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK

VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK Arbeidsrapport: nr 98 Jørgen Amdam, Kåre Beite, Finn Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Turid Hanken, Geir Tangen VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid

Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid - nye tiltak på klimaområdet Underlagsnotat knytt til kommunane sitt handlingsrom og kvantifisering av tiltak Rolv Lea og Rune Opheim,

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Rapport frå studiebesøk planlegging og planutdanning

Rapport frå studiebesøk planlegging og planutdanning 1 Rapport frå studiebesøk planlegging og planutdanning California oktober 2012 San Francisco Palo Alto Berkeley San Francisco skyline Marit Rødseth, Plansjef, Hordaland fylkeskommune 2 3 Innhald: 1.Palo

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer