Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel. Rapport får studietur til Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel. Rapport får studietur til Nederland 16. 18."

Transkript

1 Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel STUDIETUR - RAPPORT Rapport får studietur til Nederland oktober 2013 for styringsgruppa og arbeidsgruppa for Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel Reisemål: Groningen Zuidhorn Lelystad Almere Almere City Center, Provincie Flevoland Alle foto: Per Nordmark Regionalavdelinga, planseksjonen v/marit Rødseth og Per Nordmark 1

2 Forord Det er sett ned ei politisk styringsgruppe og ei administrativt samansett arbeidsgruppa for å utarbeida Regional plan for attraktive senter i Hordaland senterstruktur, tenester og handel. For å ha eit godt kunnskapsgrunnlag vert det mellom anna gjennomført 2 studieturar for desse gruppene, ein nasjonal og ein internasjonal. Den internasjonale turen gjekk til Nederland, til provinsane Groningen og Flevoland. Føremålet med turen er å få del i erfaringar, sjå løysingar og få inspirasjon og idear knytt dei sentrale plantema i den regionale planen. Desse er: 1. Senterstruktur 2. Attraktive sentrum og møteplassar 3. Handel og kjøpesenter 4. Transport og tilgjenge 5. Planprosessar, samarbeidsmåtar og ansvarsdeling Turen var organisert av sekretariatet for planarbeidet, - planseksjonen, regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Denne rapporten er laga på grunnlag av notatar og bilde frå studieturen. Innhald Deltakarliste.2 Program..3 City of Groningen.4 Regio Groningen Assen 7 Zuidhorn. 9 Provinsen Flevoland Almere ein ny by 15 Deltakarar Namn Stilling/tittel Representerer Rolle i planarbeidet Tom-Christer Nilsen Fylkesordførar Fylkesutvalet Leiar av styringsgruppa Astrid Farestveit Selsvold Fylkesutvalet Nestleiar av styringsgruppa Asbjørn Tolo Ordførar Kvam kommune Hardangerrådet Varamedlem av styringsgruppa Ruth Grethe Østerbøvik Eriksen Ordførar Sveio kommune Regionrådet for Sunnhordland Varamedlem av styringsgruppa Agnes Hoshovde Bernes Skuleelev Ungdommens fylkesutval Medlem av arbeidsgruppa Kjell Åge Matre Fagsjef etat for plan Bergen kommune Medlem av arbeidsgruppa og geodata Torgeir Flo Seniorrådgjevar Fylkesmannen i Hordaland Medlem av arbeidsgruppa Anne-Grethe Sandtorv Dagleg leiar av Stord Næringsalliansen i Hordaland Medlem av arbeidsgruppa næringsråd Willy Sørensen Spesialrådgjevar Fjell kommune Varamedlem av arbeidsgruppa Aud Opheim Lygre Rådmann Eidfjord kommune Medlem av arbeidsgruppa Marit Rødseth Plansjef Hordaland fylkeskommune, Sekretariat for planarbeidet regionalavdelinga planseksj. Per Nordmark Seniorrådgjevar Hordaland fylkeskommune, regionalavdelinga planseksj. Sekretariat for planarbeidet 2

3 Program Wednesday 16 th October Reporting at Bergen airport, Flesland for check in Departure by KLM to Amsterdam Departing from Amsterdam airport Schiphol by train to Lelystad (track 4) Arrival at Lelystad, walk to Apollo Hotel ( 5 min) Check in at Apollo Hotel Lelystad City Center Dinner at Apollo Hotel Thursday 17 th October Groningen Breakfast at Apollo Hotel Departure from Apollo Hotel for Lelystad train station Departure by train for Groningen, via Zwolle (track 4) Arrival at Groningen Welcome at Groningen City Hall by alderman Joost van Keulen. Brief presentation of Hordaland by County Mayor Tom-Christer Nilsen Visit Informatiecentrum at Grote Markt Inner city development and transformation Cycling tour of Groningen; Europapark, etc. by Head of planning section Alfred Kazemier Lunch at Huis de Beurs, Groningen (center) Meeting with Bureau of Region Groningen Assen. Regional cooperation and regional strategy for mobility and public transport Walk through inner city to Central Railway Station Train to Zuidhorn Presentation by City Council of Zuidhorn - the attractivity of a small village near Groningen. Short town-walk End of program in Zuidhorn Train from Zuidhorn to Groningen Train from Groningen to Lelystad Arrival at Lelystad, walk to Apollo Hotel Lelystad Dinner at Restaurant Applaus, Lelystad. Host: King s Commissioner Leen Verbeek. Friday 18 th October Flevoland Breakfast at hotel Apollo Check out from hotel Departure from Apollo Hotel, walk accompanied by Ria Schipper Arrival at House of Province Flevoland Welcome and short introduction, by King s Commissioner Leen Verbeek Brief presentation of Hordaland, by County Mayor Tom-Christer Nilsen Presentation Spatial Planning & Mobility, decision making in Flevoland, history, information, needs in planning, by Anton Smets and Joshua de Haseth Change of views, comments Departure for Lelystad railway station Departure by train to Almere City Center Lunch at Tante Truus restaurant Cycling Tour: Developing Housing Consept, by Edvard Apcar City walk; Arcitecture, investments in shops and services, by Edvard Apcar Coffee break, questions etc End of program Departure by train to Schiphol (track 1) Arrival at Schiphol Check in at Schiphol Take off by KLM for Bergen Arrival at Bergen Airport Flesland. End of the study tour. 3

4 City of Groningen Gruppa vart tatt imot på rådhuset av Aldermann Joost van Keulen. Han ønskte gruppa velkomen, gav ei orientering om byen og overrekte gåver til gjestane. Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen presenterte Hordaland som fylke og fylkeskommune og inviterte til gjenvisitt. Guidar var: Alfred Kazemier, byplansjef, Gerard Tolner, Erwin Tollenaar, Cor van der Veem, Jaap Valkema. Groningen er ein Hansaby med lang historie. Sentrumskjernen i den gamle byen er 1 km 2. Byen har innbyggarar, jobbar og og stor innpendling. Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen og aldermann Joost van Keulen Rådhuset i Groningen «City of Talent» Byen har ein uttalt strategi med overskrift: «City of talent» som starta i Det er stor fokus på næringsetablering. Utdanningsnivået er generelt høgt. Byen husar det nest eldste universitetet i Nederland. Det er fleire velrennomerte universitet i byen, mellom anna med fokus på energi og helse. «Healthy aging» er eit satsingsområde som har utløyste fleire gründerverksemder. Det blir lagt til rette for etablering/ talentutvikling gjennom næringshagar, rimelege lokale. Prosjektet har profilering av byen som mål. Ledige jobbar blir annonsert felles i riksmedia. 30 talentfulle unge blir valt ut etter søknad/forslag til ein «Think tank» for å utvikle byen. Det er regelmessige møter kvar 6. veke mellom universitetsleiinga og leiinga i byen. Eit nytt studentsenter skal byggjast sentralt i byen. Studentsyklar utanfor biblioteket Studentbustader studentar er knytt til byen. Det er ingen studentbustader i universitetsområdet/ forskingsparken som ligg tett inntil bykjerna. studentane bur gjerne i private bustader og på hyblar sentralt i byen. Nokre bydelar opplevde sterk hyblifisering. Det blei innført eit tak på 15 % andel utleigehyblar i eit område. Utleigarar må søke om løyve til å leige ut. Dette er kontroversielt. Det blei sett i gong ein kampanje for å auke studentbustadar, og det er sett i gong arbeid med

5 studentbustader. Utleigeprisane er høge. For å avhjelpe har byen også lagt til rette for midlertidige hus på tomter som ventar på omforming. Byen er kjent for konteinar-hus. Ved studiestart vart det leigd inn hotellskip for å letta overgangen. Mellombes hus av konteinarar: Barnehage, kontor, restaurant, studentbustader m.m. Bustader Bustadbygginga stoppa opp etter resesjonen. No merkast og nedskjeringane i statsløyvingane til universitetet. Bustadbygging i sentrumskjernen er lite fokusert. Sykkel Byen har verdas største andel sykkel i sentrum. Det er lagt til rette for sykling til og frå sentrum ved eigne sykkelvegar. I sentrumskjerna er det for ein stor del blanda trafikk, men svært lite biltrafikk. «Sharede space» er målsetjinga. Deltakarane med Tom-Christer Nilsen i spissen på by-sykling i sentrum av Groningen Sykkelparkering er eit kommunalt ansvar. Store anlegg er lagt til rette ved kollektivknutepunkt og på sentrale plassar. I sentrumskjerna er det sett opp stativ ved butikkar og andre serviceanlegg. Det har vore eit problem at syklar blokkerer for butikkinngangar og derfor er det lagt raude løparar framfor inngangane, ein service frå kommunen. Det er også markert parkeringsfelt på fortau. Det blei opplyst at utbyggjarane ikkje blei pålagt sykkelparkeringsanlegg. Mange syklar til barnehage og handling. El-sykkelbruken er raskt aukande. Helse har vore eit grunnlag for å motivera til sykkelbruk. Ved universitetet vert det ikkje tildelt parkeringsplass til tilsette som bur nærare enn 10 km. Torg Byen har tre torg i sentrumskjerna. Ferskvaretorget er eit tradisjonelt torg som har torgdag fire dagar i veka. Dette er svært populært og handelen er stabil. Framfor rådhuset er det eit torg som er prioritert for arrangement. Dette blir no gjort mindre for å skapa ein meir intim atmosfære slik det var tidlegare før øydeleggingar i siste krig. Bussene er no knytt opp mot dette torget. Eit nytt intimt torg utan biltrafikk vil bli bygd på ein innovervendt plass. Dette er tenkt nytta til kunst, handverk og kafear. Eit nytt signalbygg som mellom anna skal innehalde bibliotek skal byggjast her. 5

6 Erfaringane er at torga ikkje må vera for store, vera klart avgrensa med vegg i alle retningar og vegane inn må vera tronge, gjerne på skrå. Alfred Kazemier, byplansjef i Groningen forklarar planen for vidare utvikling av byen. Groningen involverer publikum i planprosessar. Her gir gruppa si vurdering av ulike alternativ for skilting i byen Handel og kjøpesenter Det er forbod mot etablering av kjøpesenter utanfor byen. Kjøpesenter kan etablerast innanfor byen med inntil 5000 m 2. Det er eit stort mangfald av små butikkar i byen som er prega av låge smale bygg. Inntrykket er ein levande handelsby med plass for små butikkar og større varehus/kjøpesenter integrert i byen. Handelsnæringa føretrekk å vera innafor tre etasjar. Kvar torsdag har butikkar langope til kl Då er det sykkelforbod/ bilforbod i sentrumskjernen. Den første søndagen i månaden er det søndagsope. Det er tillate mindre kjøpesenter i randsona av sentrumskjernen dersom det er forsvarleg ut i frå ei totalvurdering. IKEA fekk byggje i eit nærområde mellom nytt utbyggingsområde og sentrumskjernen ved kollektivakse. Det var ikkje aktuelt å gje løyve utanfor sentrum. Parkering Redusert biltrafikk i sentrum har vore eit mål sidan 70-talet. Det blir bygd store underjordiske parkeringsanlegg/ parkeringshus for dagsbesøk. Det er lagt til rette for to timar gratis handel og besøksparkering i sentrum. Kommunen har politimynde og følgjer dette opp strengt. Verksemder kan ha parkeringsplass for eigne tilsette, men dette er lite aktuelt i praksis grunna plass og kostnader. Det er lagt til rette fleire «Park and ride»- plassar i ein ring rundt sentrum, utanfor lokalsenter/ shoppingområde. Kommunen er initiativtakar til dette. 6

7 Kollektivtransport Kollektivtransporten er bygd opp rundt tog og dieselbuss. Det blir bygd «Park and ride»-anlegg rundt viktige knutepunkt utanfor sentrum. Erfaringane er gode. På «Park and ride» er parkering gratis. Buss er rimeleg og går direkte til større arbeidsplassar som sentralsjukehuset og universitetet. Tog-stasjonen er eit sentralt knutepunkt der den eldste delen er restaurert og representerer svært verdifull arkitekturhistorie. Under plassen framfor er ein av dei største sykkelparkeringsplassane i byen, men det er forbod mot parkering på bakkeplan. Kunstutsmykking pregar området. Kommunalt, gratis sykkelparkeringsanlegg på Europapark togstasjon Sjukehuset i Groningen har tilsett og tek imot 5000 pasientar dagleg. Sjukehuset er lokalisert i sentrum av byen og det er lagt til rette for effektiv tilkomst mellom anna med direkte innkøyring til parkeringsanlegg under sjukehuset. Sjukehusadministrasjonen i bakgrunnen Inngang og innkøyring til sjukehuset Regio Groningen-Assen Regionrådsleiar Jaap Waren ønskte velkomen og orienterte om samarbeidet mellom provinsane Groningen og Assen (GA) og 12 kommunar. Dei 2 regionane og 12 kommunane har til saman innbyggjarar og har samarbeidd sidan Det starta med samarbeid om bustadutbygging. I 1999 vart det oppretta regionale fond som alle løyver midlar inn i proporsjonalt med innbyggjarar. Dette kan nyttast til utbygging innan bustad, tilgjenge og arealtilrettelegging. Frå 2003 er arbeidet meir prosjektbasert og etter 2009 er det omorganisert slik at mange av medarbeidarane arbeider desentralisert. Frå 40 er det no 7 medarbeidarar igjen. Det er utvikla ein ny strategi der mellom anna kvalitet skal telja meir enn kvantitet. Samarbeidet har gitt gode resultat. 7

8 Martin på GA regionskontoret informerer om «Mobility-prosjektet. Waren sitjande til venstre. Mobility-prosjekt «GA slimmer reisen» heiter prosjektet. Kommune/region samarbeider med dei største verksemdene i området selskap er involvert. 80 prosent pendlar frå utanfor byen, to av tre med bil. Strategien er reduksjon av den totale trafikken, mindre biltrafikk i rushtida, kjøring til andre tider og annleis kjøring Kvifor deltek verksemdene: Kostnadsreduksjon for verksemdene/det offentlege. Bærekraftig - transport viktig. Miljøargument. Helse - ein dag mindre sjuk betyr mykje. Attraktiv arbeidsgjevar - når transporten er attraktiv. Tilgjengelegheit. Bil er blitt mindre statussymbol. Heimejobbing er blitt vanlegare. Transport har gått frå å vera eit arbeidstakar problem til eit arbeidsgjevar problem. Resultat : Stor reduksjon i bilreiser, særleg over 7 km. Frå 15 km går ein over til tog. Verksemd stimulering. Eksempel: fekk el-sykkel - arbeidsgjevar er svært viktig premissleverandør. Universitet - får ikkje parkeringsplass om dei bur 10 km unna 1500 plassar på «park and ride» høyrer til universitetet. Sjukehuset har betalt for plassar. Kommunen byggjer administrasjonsbygg ved Europapark togstasjon. «Skatteetaten» sitt bygg i bakgrunnen Program for å endre åtferd må starta på førehand, før ei verksemd flyttar frå forstad til sentrum. Eks. på verksemd som reduserte frå 1200 til 25 parkeringsplassar ved flytting inn til byen. Leiinga starta med eigen åtferd og el-syklar. Nettverk med andre verksemder gav nyttig kompetanse. Resultat vert målt med spørjeskjema tilsette - 40 selskap. Kva skjedde hos dei som endra transportåtferd: Endre reisemiddel - til sykkel, tog, buss -52 % Endre tidspunkt - 17 % Ikkje reise - heimekontor - 17 % Flytting - 13 % 8

9 7 prosent reduksjon i bilar i rushtrafikken - resultat etter få år, svært bra. Skattereduksjon for å sykle ordnast på likninga i Nederland. Haldingsendring tar tid. E-bike er svært lovende, det samme er e-kontor. Samarbeidsprosjekt andre resultat : «Bus on the shoulder» i rushtida. Park and ride - stat, kommune og fylkesmidlar, bus/eller sykkel,voutsidere. The shopping area, survey HOV as west Transfer location, Haren - nytt transportknutepunkt Jernbane Vending Groningen, godslinje omgjort til persontransport, Jernbanestasjon, sykkelparkering øker kvar dag. Sykkelruter. Sykkel-highvei kortest - 4 felt for syklar beine - ingen hindringar. Zuidhorn Frå Groningen reiste gruppa med pendlartog til Zuidhorn, 12 km - 8 min. Alderman Jan Oomkes ønskte velkomen og orienterte om kommunen. Jan Bos og Hans Bekkema orienterte deretter om utviklinga av byen, om planar og prosjekt. Besøket vart avslutta med ei byvandring gjennom delar av sentrumsområda før retur med tog. Aldermann Jan Oomkes ønskjer gruppa velkomen og orienterer om kommunen Ordførarane Ruth Eriksen (Sveio) og Asbjørn Tolo (Kvam) mottek gåver frå Zeidhorn Vekstkommune Kommunen har innbyggjarar. 50 % pendlar til Groningen. Tidlegare var her 50 små landsbyar men desse dør ut. Byen skal veksa til innb. i eit felles planområde. Utbygginga foregår som prosjekt med offentleg-privat samarbeidet. Kostnadsoverslag: 100 mill offentleg 65 mill bustadinvestering/utbyggjarar 9

10 Bustadområde Utviklingsavtale for eit område som skal huse 1200 bustader. Partnarar er kommune, fylke, grunneigar, utviklingsselskap, barnehage. Utbygginga skjer i 4 trinn, leia av ei ekstern styringsgruppe og inneheld: Bustader, serviceområde, startbustader og omsorgsbustader, leikeplassar, område for bestandar av dyr, trygg gang- og sykkelsti, barnehage, grunnskule, kunst/utsmykking, parkeringsplass (2 pr.bustad + 0,3 som felles). Frå venstre: Ruth Eriksen, Tom-Christer Nilsen og Jan Oomkes på byvandring i Zuidhorn. Under: Bykunst i Zuidhorn. Kvinne og mann peikar mot stjernene, og informasjon på bakken identifiserer stjerner dei peikar mot. Lokal ostebutikk Zuidhorn, nytt sentrumsområde 10

11 Utbyggingsområdet er peika ut på grunn av nærleik til sentrum - og tidlegare avtale med grunneigar om deponering av massar. Det er ikkje ønskje frå kundane om meir enn to etasjar i husa. Høg arkitektonisk standard i området. Ein startbustad kostar om lag 1,2 mill NOK for eit lite rekkehus. Ny sentrumsplan Utfordringar i kortform: Utdaterte bustader og butikkar, fellesorganisasjon dårleg, sosialt utrygt, marknadsplass ønskeleg. Fleire sentrumsutviklingsprosjekt er gjennomført eller under gjennomføring: Nytt omsorgssenter, nytt kultursenter - bibliotek, kulturskule, supermarknad med leilegheiter over, parkeringsplass under, fri parkering i to timar - blå sone. Nytt sentrumsområde, Zuidhorn 60 nye leilegheiter / bustader. Sosiale bustader - ( bustadselskap prosent statleg). Fellesareal - heilheitleg landskapsplan, heildagsparkering. Kjøpesenter med garasje under, parkeringsplass her som blir eigd av kommunen, ferdig i Finansiering av sentrumsutviklingsprosjekt: 105 mill kr - frå kommunen 41 mill kr - fylket/ regionen - felles utviklingsfond 8 mill kr - ekstraløyving Jernbane: Nytt sidespor og plattform er under planlegging frå provinsen. 200 nye parkeringsplasser vil verta knytt til togstasjonen. Før var det mange parkeringsplasser på bakkeplan, no endrar ein til parkeringshus for å kunne laga meir torg og gode opne møteplassar. 11

12 Sentralisering av handel og service vert lokalisert til litt større stader. Nye strukturar/strukturrasjonalisering gjer dette naudsynt. Inntrykket var eit levande og attraktive senter med gode kvalitetar og høg standard. Ein spasertur gjennom den eldste delen av byen viste villabebyggelse med arkitektonisk særpreg og høg kvalitet. Dette var etablert av velståande bønder ved starten av 1900-talet. Provinsen Flevoland Studiegruppa vart av King s Commissioner invitert på middag på restaurant Applaus, der Leen Verbeek sjølv var vert møtte gruppa på provinshovudkvarteret og fekk orienteringar av Leen Verbeek, Anton Smets og Joshua de Haseth om historia, planar og organisering m.m.. Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen presenterte Hordaland for vertane. Øvst venstre: King s Commisioner Leen Verbeek Over: Orienteringar ved Provinsen Flevoland Venstre: Gruppa utanfor provinshovudkontoret 12

13 Samarbeidsstrategi Strategien for provinsen er å stå saman med byar, og regionar med felles interesser. Drøftar seg fram til einigheit utad - men må tole interne kamper. Flevoland har lukkast i større grad enn andre provinsar og større byar. I tillegg til formell prosess - uformelle møter internt og med nasjonale myndigheiter. Enklare for nasjonalt nivå å forholda seg til felles synspunkt. Regionen vel dei beste talspersonane/forhandlarane - dei som har størst kompetanse i dei aktuelle sakene. Sender ikkje meir enn 2-3 personar. Interregionalt samarbeid må og baserast på at ein kan vera usamd. Nokre tema er frie - for eksempel vassforvalting. Nasjonale myndigheiter - forheld seg til felles synspunkt. Viktig å kunne gjera tap til vinning og vera ein god tapar. Eit viktig prinsipp i samarbeide er at alle partar må gi og ta. Dette har vore suksessfulle strategiar. Rådhuset i Lelystad. På søyla: Samferdselsminister og ingeniør Lely som har fått æra for etableringa av polderane. Historia til Flevoland Historia til Flevoland kan beskrivast i 4 periodar: 1. Vassperioden - laga land av hav 2. Matperioden - jordbruk og sjølvberging viktig 3. Industriperioden - oppbygging av moderne industri 4. Sekundærperioden - overgang til sekundærnæringar Korleis nytte data og informasjon i beslutningsprosessar. Joshua de Haseth, geo For 100 år sidan starta planlegginga av polderane (polder er eit område under havnivå, verna av dike). Samferdsleminister og ingeniør Lely, fødd på slutten av 1800-talet har fått æra for dette. Området var stort sett 5 m under havnivå, no beskytta av dike og vassforvaltingssystem. Hovudpolderen er den største kunstige øya i verda. 13

14 1000 års stormflo er visualisere på film. Det er utarbeidd ein 100-års plan for vassforvaltinga, med definerte mål for kvart 10-år. Største trussel er i dag ikkje havstigning, men elvane som munnar ut i havet i området. Beredskapsplanlegging har stor fokus og er godt utvikla. Den første planen for fylket var ein såkalla krystallplan, ein struktur med små landsbyer i eit nett med større. Alle landsbyene har sitt særpreg og er ulike. Ettersom strukturelle endringar har gjort dei minste for små for mange funksjoner, så går det ei sentraliseringsbølgje over provinsen. Jordvern er årsak til tett utbygging saman med målsetjinga om å etablera rasjonell og kostandseffektiv kollektivtransport. Byen Almere er eit døme på dette. Provinsen arbeider no med ein ny plan der det er valt ut 11 tema. Vedtaka er demokratiske, og tema er valt ut på grunnlag av ein open prosess. Det er og definert interessentar i saka/prosjektet. Provinsen har sjølv i 2013 etablert ein ny digital metode der tema og interessentar er vist på internettsidene. Det er laga interaktive løysingar for å kunne sjå korleis dei ulike tema har verknad for kvarandre, kven som er part/interessent i dei ulike prosessar og kor sterke samanhengane er. På denne måten kan ein få fram om prosessen er tilfredsstillande når det gjeld omsyn og aktørar. Det er mogeleg å justere prosessen undervegs. Finansieringskjeldene er også vist på nettet. Tryggleik Tryggleik er eit viktig tema i Nederland. Ansvaret for tryggleik ligg på alle nivå,- ein ser helse, brann og flom i samanheng. I eit konkret tilfelle blir det tatt stilling til kva nivå som har ansvaret. I utgangspunktet ligg ansvaret på lågaste forvaltingsnivå, men dette vert vurdert etter situasjonen. Dette vert øvd på å gjera raske avgjerder. Føreseielege rammer er viktig for investeringar og dette er eit viktig føremål i tryggleiksarbeidet. Bustadutvikling Ungdom flytter meir enn før. Amsterdam er ein magnet på grunn av interessante arbeidsplassar. Amsterdam vert marknadsført som attraktiv for den kreative klassen. Tidligare industriområde i Nord-Amsterdam blir halde fram som framtidsretta lokalisering. Kultur vert nytta som strategi. Varierte tilbod er avgjerande. Befolkningsendringa i Flevoland set fokus på å oppretthalda servicelandsbyar for eldre med universell utforming. Tidlegare var Almere attraktiv for dei som ville ha meir grøntareal/større bustader. Etter resesjonen er det investeringsvegring. Små 40 kvm bustader i Amsterdam er no svært etterspurt. Bustadbygging kan berre skje i tettsteder/byar. Tettstadane må gjennomføra ein steg for steg prosess der ein vurderer: Fortetting i sentrum Fortetting i senteret Utviding i aktuell retning Bustadplanlegging er friare enn tidlegare. Men spreidd utbygging førekjem i liten grad. Prioritering av areal Grensene for landbruksområdet er svært strenge. Årsaka er fleire: Ønske om lønsamt jordbruk der m 2 pris er låg ( frå 12 til 1000 ). Ønske om å støtta ei viktig næring. Føreseielege rammer for investeringar. Ønske om rasjonell samfunnsøkonomisk struktur (veg, skule mm.) Ønske om høgast mogeleg sjølvforsyning i landet. 14

15 Ønske om å unngå konflikt mellom bustader og landbruk (lukt, dyr osv.) Behov for grøne område som overfløymingsområde ved flaum. Tryggleik. Flevoland er den yngste provinsen, derfor er det større rom enn tradisjonelt for forsøk og innovasjon i plan. Dei ser trong for større fleksibilitet i planar for eksempel næringsareal. Ser ikkje behov for detaljerte reglar, men heller å beskriva føremål for arealet tydelegare. Må vera budd på endring av planar! Eksempel: sumpområde som var avsett til næring er no eit svært verdifullt naturreservat (Oostvaardersplassen) med ville hestar m.m. Dette kan sjå dette frå toglinja. Almere ein ny by Almere er ein nybygd by, omlag 30 år, og har innbyggjarar. Den er planlagt å veksa til innbyggjarar på kort tid som ei avlasting ofr Amsterdam. Bakgrunnen var eit ynskje om ein grøn by med nærleik mellom bustad og grøntområde, noko som er ein kultur som gjeld heile Nederland. Byen vart planlagt med fleire lokalsenter med nærservice, større senter med fleire funksjonar og eit hovudsenter. Det siste vart bygd til slutt og er lokalisert ved hovudjernbanestasjonen. Almere med hovudjernbanestasjonen i sentrum Bustader er dominert av låge to etasjars rekkehus, men med stor variasjon og høg arkitektonisk standard. Eitt område vart utpeika som forsøksområde for ny arkitektur. Byen har gode sykkelveger, parker og fellesområde over alt. Sosiale bustader og attraktive bustader ligg nært kvarandre. Det foregår restaurering av den første bebyggelsen der det er tilløp til gettofisering. Det vert arbeidd 15

16 med tilbod som tar utgangspunkt i denne gruppa sine kulturuttrykk og nokre musikkgrupper er no på nasjonalt nivå. Bustadkooperasjonar har dominert bustadutbygginga, men det er no større grad av privat initiativ. Eit trekk er at eigarane skummar fløyten av verdiendringane i marknaden. Tidleg bygde bustadhus som no vert renovert. Uvanleg arkitektur for gruppa 16

17 Tett opp mot jernbanestasjonen er det bygd noko høgare bustadhus med høg arkitektonisk standard. Det er også bygd moderne kontorbygg på opp til 35 etasjar, det høgaste huset i regionen (100m). Det er og bygd nye rekkehus inntil sentrum. Frå biblioteket i Almere sentrum(over), spel-avdeling i biblioteket (over til venstre) Utsikt frå biblioteket mot sosiale bustader over butikklokalei bysentrum 17

18 Interiør frå biblioteket i Almere sentrum(over) Sentrumsgate Almere 18

19 Sentrum i Almere er lagdelt: Ein undergrunn for transport, buss/bil og sykkel, varelevering og med parkering. Over er eit plan for gåande, med handel i første etasje og eventuelt andre, kontor og bustader på toppen. Sentrum utgjer omlag ein km 2 og er i hovudsak bygd på søyler med senteravstand 8 m. Almere vert vurdert som ein trafikksikker by. Det er bussliner gjennom byen i eigne bussfelt midt i gatene. Anna trafikk har ikkje tilgang til desse. Biltrafikk vert kanalisert inn til sentrum på separate vegar og det er ingen gjennomgangstrafikk i sentrum. Sentrum har 4000 parkeringsplassar under bakken med god tilkomst til sentrum. Det er gode sykkelparkeringsanlegg med tilsyn under bakken. Det er særskilde sykkelvegar gjennom bysentrum og i byen elles. Det er gode togsamband med flerie stopp, i ulike bydelssentre. Almere har den største andel togreisande i Nederland. På bakgrunn av forventa byvekst vert det arbeidd med auka jernbaneutbygging. Venstre: I «The underworld»: Trafikk, parkering, varelevering. Høgre: Asbjørn Tolo og Tom-Christer Nilsen ser ned på bygatene frå ein takterrasse. Grønt gras på taka. Under: Separate bussvegar gir rask, punktleg og trygg busstransport 19

20 Gateplanet har høg standard med steinbelegg (granitt frå Kina), beplanting, kunst og bossug. Kommunen har alt ansvar for fellesområda. Arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakarar gjer at kommunen har tilgang på arbeidskraft. Det er forbod mot sykling, hundelufting, tigging og tagging. Sosial nød var lite synleg, trass i at Almere er utvikla som eit fleirkulturelt samfunn. Det er bustader jamt fordelt og her er utstrakt sosial kontroll. Alle samband mellom ulike nivå har både heis, rulletrapper og trapper som alternativ mellom etasjane. Det var ingen baksider på bygga i sentrum då all varetransport vart gjort frå «undergrunnen», bysentrum er bilfritt. Kyrkjer og religiøse forsamlingshus er halde utanfor sentrum. Offentleg plass i sentrum Fleire signalbygg ligg i tilknyting til sentrum: Nytt bibliotek, innovative bustader, hotell, kino. Kjøpesentera er integrert i sentrum, men mange små butikkar med eigen inngang er like dominerande i bybilete. Kjededominansen er særs stor. Plassane er bevisst plassert innafor ein kvartalsstruktur utan rette vinklar. Plassane er inspirert av italienske landsbyer med avslutta vegger og er ikkje for store. Kaféar spreier seg ut i fellesområda. Vindtunnellar er eit problem som det blir arbeidd med. Det var døme på glastak og glasveggar i gatene. Tak-installasjon for å hindra «fallvind» 20

21 Nede ved vatnet var teateret lokalisert. Det var felles inngang for amatør og profesjonell kultur. Kanalen var berre delvis trekt inn i sentrum. I omgjevnadane er det store grøntområde med sykkelstiar og nærkontakt med kanalane. Eit høghus med bustader er bygd med flott utsikt over kanal og grøntområde. Dersom ein skal ha marknad for bustader i blokk må det vera i svært attraktive landskap. Onsdag er tidleg fridag for skulane og då samlast mange barnefamiliar i byen. Fredag har mange fri anten frivillig eller er permittert frå jobb. Då er det mykje folk i byen heile dagen. Laurdag er hovuddagen for handel og aktivitetar. Arkitektonkurransar dominerer utbygginga og Almere som har mykje besøk av folk som vi studera byutvikling. Almere er tildelt Floriaden Både byen og provinsen har stor fokus på dette. Det er mellom anna ei målsetjing å bruka Floriaden til å utvikla byen og provinsen i grøn retning. Arkitektur som fasinerte 21

22 Sykkelveg i trapp Almere har mykje spanande arkitektur 22

23 Almere, midt i sentrum, på toppen av den kunstige høgda Rådhuset, Almere 23

24 Almere sentrum biblioteket 24

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902410-2 Arkivnr. 714.T04 Saksh. Rødseth, Marit Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane?

Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Scenario og ny områdeplan i 3D for Knarvik bystruktur og byrom først, deretter bygningane? Leiar av plan- og miljøutvalet Jan-Erik Hope Plan- og utviklingssjef Arnold Matre Knarvik regionsenter for Nordhordland

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde v/ Bergny Nordbø sivilarkitekt og arealplanleggjar Stord kommune Visjonar og mål Pilotkommunane

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING LEIRVIK SENTRUM 16.OKT 2013 ARRANGØR: «TRYGGLEIK OG TILGJENGE FOR

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel vedtak av høyringsforslag

Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel vedtak av høyringsforslag REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/14561-3 Saksbehandlar: Marit Rødseth og Per Nordmark Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Senterplanen som grunnlag for sentrumsutvikling. Plannettverk 22.september 2016 Kst. plansjef Eva Katrine R. Taule

Senterplanen som grunnlag for sentrumsutvikling. Plannettverk 22.september 2016 Kst. plansjef Eva Katrine R. Taule Senterplanen som grunnlag for sentrumsutvikling Plannettverk 22.september 2016 Kst. plansjef Eva Katrine R. Taule «Senterplanen» Regional plan med føresegner og retningsliner - Ein felles plan for utvikling

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Kunstplan for sentrumsparken i Sogndal

Kunstplan for sentrumsparken i Sogndal Kunstplan for sentrumsparken i Sogndal Innhald: 1. Om prosjektet 2. Situasjonen, området 3. Om parken, brukarar, aktivitetar 4. Overordna ide for kunstprosjektet 5. Prioriterte områder for kunstprosjekt

Detaljer

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Reguleringsplanlegging 8.desember 2010 Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Kommunedelplan Knarvik-Alversund Vedteke hausten 2007 (og mars 2008) Knarvik i kommunedelplan Knarvik Alversund

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Stadbasert entreprenørskap og læring

Stadbasert entreprenørskap og læring Stadbasert entreprenørskap og læring Studietur/fagtur 19. - 22. oktober 2011 Cotswold i England: Ruskin Mill Educational Trust Nailsworth Stroud Cotswold landskapet, jan. 2007 Påmelding til Ressurssenteret

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel

Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel Volda kommune 17.12.2015 Notat frå møte i FUNK Dette heftet er eit notat frå møte i FUNK 21.09.2015. Arkivsak nr.: 2015/632 Volda kommune ynskte innspel

Detaljer

Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar. Bustadseminar Sogn Regionråd

Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar. Bustadseminar Sogn Regionråd Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar Bustadseminar Sogn Regionråd Bidra til utvikling av attraktive stader samle og formidle forskings- og erfaringsbasert kunnskap om bustad og bustadmiljø

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer