Kommunal handlingsplan Kommunalt handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram"

Transkript

1 Kmmunal handlingsplan Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014

2 INNHOLD 1 INNLEDNING ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM RAMMEBETINGELSER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR OPPFØLGING AV VEDTAK OG ANDRE AKTIVITETS OG KOSTNADSØKNINGER BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KONSEKVENSER KOMMUNENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER INNLEDNING Stre investeringene Lave frie inntekter Fnd Likviditet Høyt driftsnivå Premieavvik Utbytte Knklusjn FORUTSETNINGER INNTEKTSSIDEN - FELLESOMRÅDER Skatt g inntektsutjevning Rammetilskuddet Eiendmsskatt Skjønnsmidler Knsesjnskraftsinntekter Andre statstilskudd Integreringstilskudd Utbytte Renteinntekter Mva kmp investeringer Bruk av fnd Gebyrinntekter UTGIFTSSIDEN FELLESOMRÅDER Avsetning til fnd Pensjn Driftsreduksjner HANDLINGSROM NYE TILTAK/ENDRINGER/TILPASNINGER INVESTERINGER OG FINANSIERING KOMMUNENS FINANSFORVALTNING Aktivasiden (Langsiktig plassering av kmmunens midler) Passivasiden (Kmmunens innlån) Utsikter fr USIKKERHETSFAKTORER

3 5 KOMMUNALOMRÅDET HR BESKRIVELSE AV HR OMRÅDET Bemanning g arbeidsmiljø Persnell g arbeidsmiljø Øknmi STATUS FOR TILTAK I PERIODEN ANALYSE OG HOVEDUTFORDRINGER PRIORITERING AV TILTAK OG ENDRINGER NYE TILTAK BUDSJETTKUTT FOR HR-OMRÅDET OMRÅDE ASSISTERENDE RÅDMANN BESKRIVELSE AV OMRÅDET Innledning Organisering g ansvarsfrhld Tjenester g brukere Persnell g arbeidsmiljø Sykefravær i avdelingen i prsent Øknmi STATUS FOR PLANLAGTE TILTAK I ANALYSE OG HOVEDUTFORDRINGER HOVEDUTFORDRINGER I 2015: BUDSJETTPROSESS SAMT PRIORITERING AV TILTAK OG ENDRINGER Gjennmførte tiltak Budsjettprsess fr Budsjettfrslag 2015 assisterende rådmann NYE TILTAK BYSTYRESEKRETARIATET... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 8 KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST INNLEDNING STATUS OG UTFORDRINGER STATSBUDSJETTET KONSEKVENSER FOR OPPVEKST Barnehage Barnevern Integrering Frebyggende helse Skle Oppsummering - hvedutfrdringer MÅL FOR OMRÅDET Resultater i MEDARBEIDERE - ÅRSVERK OG SYKEFRAVÆR Årsverk Sykefravær i % ØKONOMI DRIFT Status per september Øknmi investeringer

4 8.6.3 Frdeling av ramme i Oppvekst IKKE-LOVPÅLAGTE OPPGAVER First leg league (FLL) Barn g ungdms kmmunestyre (BUK) Miljøterapeuter i skle Bliger fr enslige mindreårige (EM) Mderasjnsrdninger i sklefritidsrdningen (SFO) TILSKUDD ANDRE ØKONOMIPLAN Tiltak i handlingsplanen fr Tiltak i handlingsplanen fr 2016 g framver HELSE- OG VELFERD INNLEDNING Ansvarsmråder Organisering Organisasjnskart STATUS OG UTFORDRINGER TJENESTER OG MEDARBEIDERE Omgivelser Tjenester g brukerfrhld Medarbeidere Flkehelse Ikke-lvpålagte ppgaver STATUS OG UTFORDRINGER - ØKONOMI Status øknmi per ktber Behv fr nye tiltak i Øknmisk ramme fr Helse- g velferd Driftstiltak lagt inn i øknmiplanen Investeringstiltak lagt inn i øknmiplanen KOSTRA-analyse Frslagsfangst - kstnadseffektivisering Frdelte kutt Frslag til endringstiltak Utfrdringer Tilskudd andre MÅL OG INNSATSOMRÅDER Overrdnede mål Innsatsmråder Oppsummering øknmiplan Kstnadsreduksjner Kstnadsøkninger BYUTVIKLING, DRIFT OG KULTUR (BDK) INNLEDNING Status g utfrdringer Mål fr mrådet Medarbeidere årsverk g sykefravær Øknmi drift Øknmi - investering

5 Organisering g ansvarsfrhld STAB Administrasjn g tekniske fellestjenester Kulturutvikling Samfunn, næring g miljø (SNM) EIENDOM DRIFT OG ANLEGG VANNFORSYNING OG AVLØP KULTUR- OG FRITIDSTJENESTER SKIEN BIBLIOTEK SKIEN KULTURSKOLE PLAN OG BYGGESAK LANDBRUK OG GEODATA TILSKUDD

6 1 INNLEDNING Budsjett 2015/handlingsprgram har sm siktemål å frbedre øknmisk handlingsrm mt slutten av periden. Dette krever reduksjn i driften i hele periden. Parallelt med dette må aktiviteter sm understøtter frtsatt vekst g utvikling av rganisasjn g lkalsamfunn pririteres. Administrasjnen har jbbet med budsjettgrunnlaget gjennm stre deler av 2014, g framlegget er således gdt frankret i rganisasjn. Plitiske føringer, samfunnsplanens mål g strategier, demgrafi g frdeling av tidligere kstnadsreduksjner har vært viktig grunnlag fr kmmunens årlige handlingsplaner (øknmiplan, årsbudsjett g handlingsprgram). Vedtatt Samfunnsplan fr 2011 til 2022 har følgende tre satsingsmråder: 1. Det gde livsløpet med spesielt fkus på barn g unge 2. By- g næringsutvikling i et reginalt perspektiv 3. Miljø g bærekraft 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM Kmmuneprpsisjnen 2015 ble lagt frem 14. mai. Rådmannen utarbeidet et knsekvensntat ifbm budsjettrevisjn 2014, behandlet i bystyret 19.juni I den administrative prsessen er behvet fr endringer i inntekter g utgifter i periden vurdert i frhld til vedtatt øknmiplan fr Dette er innarbeidet i rammeendringer i rådmannens frslag til Handlingsprgram Kmmunalsjefene har levert beslutningsgrunnlag til rådmannen, hvr de blant annet har invlvert andre ledere i linjen, tillitsvalgte g vernetjenesten, samt innhentet nødvendig faglig g administrativ støtte underveis i prsessen. Statsbudsjettet sm ble lagt fram 8. ktber er innarbeidet i tallgrunnlaget. 6

7 Del 1 Rammebetingelser, øknmi g verrdnede mål g utfrdringer 3 RAMMEBETINGELSER Dette kapitlet vil handle m de verrdnede rammebetingelser sm er g vil være førende fr kmmunes ressursmessige situasjn de nærmeste fire årene, både med hensyn til inntekts- g utgiftsutvikling. Rammebetingelser mfatter bl.a. frhld bestemt av andre enn kmmunen selv, fr eksempel kmmunens inntektsnivå sm i str grad bestemmes gjennm statsbudsjettet, frhld vedtatt av kmmunen selv g frhld sm ikke uten videre lar seg henføre til bestemte beslutninger, fr eksempel at kmmunen har beflkningsvekst gjennm tilflytting. Vekst i kstnader er gså en vesentlig rammebetingelse i budsjetteringen. 3.1 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015 Kmmunens rammebetingelser fra statens side gis i kmmuneprpsisjnen på våren g følges pp i statsbudsjettet på høsten. Kmmunens samlede inntekter består av: Frie inntekter (skatt, rammetilskudd, inntektsutjevning) Øremerkede tilskudd Gebyrinntekter Regjeringen legger pp til en reell vekst i kmmunesektrens samlede inntekter på 1,5% i Realvekst er inntektsvekst utver den kmmunale deflatr (gjennmsnittlig pris- g lønnsvekst). Realveksten i frie inntekter er anslått til 3,9 mrd. (veksten er målt i frhld til anslått inntektsnivå i RND (revidert nasjnalbudsjett), det vil si før det siste skatteanslaget fr 2014 sm ble lagt fram i statsbudsjettet. Realveksten i frie inntekter er gså ment å dekke demgrafikstnader (beflkningsvekst g endringer i alderssammensetning), økning i pensjnskstnader g styrking av tjenestetilbudet. Av veksten i frie inntekter er deler begrunnet spesielt: 200 mill styrket helsestasjns- g sklehelsetjeneste 200 mill styrking av kmmunale tjenester til rusavhenging g persner med psykiske lidelser 100 mill satsing på mer fleksibelt barnehagepptak Rammetilskuddet endres sm følge av innlemminger g uttrekk i statsbudsjettfrslaget. Den største endringen er uttrekket av midlene til kmmunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten på 5,7 mrd. Det er gså gjrt endringer i frdelingen ved at vekstkmmuner vil få ne større andel av rammen. Denne delen finansieres av de kmmunen sm har lavere vekst. Vekstkmmuner er i denne sammenheng kmmuner sm i gjennmsnitt de tre siste år har vekst sm er høyere enn 1,6 pst. 7

8 3.2 OPPFØLGING AV VEDTAK OG ANDRE AKTIVITETS OG KOSTNADSØKNINGER Frslaget til handlings- g øknmiplan bygger i str grad på inneværende plan g de vedtak sm ble fattet ved behandlingen av denne. I tillegg kmmer ppfølging av plitiske vedtak i løpet av 2014, g rammeøkninger sm følge av rene kstnadsøkninger. 3.3 BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KONSEKVENSER Det er frventet at flketallet i Nrge frtsatt vil vkse g at veksten vil bli særlig str i g rundt de stre byene, g at vil blir stadig flere eldre. Statistisk sentralbyrå lager beregninger av hvrdan beflkningen utvikler seg framver, gitt ulike frutsetninger m fruktbarhet, dødelighet, flytting g inn- g utvandring. De lager flere alternativ, under har vi valgt å vise SSB sitt hvedalternativ (MMMM) fr Skien frdelt på hvedaldersgrupper: 8

9 Tabellen under viser beflkningsutvikling g endringen fra 2014 til 2020 frdelt på aldergrupper: endr til Skien0 år år år år år år år år år år eller Histrisk sett har Skien hatt en lavere vekst i antall innbyggere enn landsgjennmsnittet: Innbyggertallsutvikling Innbyggertall pr 1.1. % vis endring Gj.snitt Hele landet ,33 % 1,31 % 1,14 % 1,26 % 0706 Sandefjrd ,15 % 1,08 % 0,78 % 1,00 % 0806 Skien ,83 % 0,96 % 0,80 % 0,86 % Beflkningsveksten i Skien har vært høyere de siste årene, enn tidligere år, men det frventes ikke en vekst ver landsgjennmsnittet. SSB sin prgnse viser en gjennmsnittlig vekst på ca 0,7% pr år fram til KOMMUNENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 4.1 INNLEDNING En krtfattet analyse av øknmien frem til viste følgende hvedtrekk: a. Medium høy gjeldsgrad b. Frie inntekter under gjennmsnittet fr kmmunegruppen c. Lave fnd d. Svak likviditet e. Frtsatt høyt driftsnivå i frhld til løpende driftsinntekter f. Utfrdringer i frhld til størrelsen på premieavvik g. Gjrt ss avhengig av utbytte 9

10 4.1.1 Stre investeringene Stre investeringer har ført til økt gjeld: Virkningene av de stre investeringene de siste årene påvirker driften på flere måter: Økt lånegjeld gir økte renter g avdrag (må dekkes ver driftsbudsjettet) En str del av investeringene fører til økte driftsutgifter (eks nye sykehjemsplasser, økt tilskudd til fritidsparken, større skleareal gir økte FDVutg mv) Lave frie inntekter. Lave frie inntekter setter begrensninger fr de øknmiske mulighetene. Under vises frskjeller i frie inntekter fr et utplukk kmmuner i 2013: frie inntekter pr innbygger tilsvarende mer ville utgjrt i mill kr: Prsgrunn ,0 Larvik ,1 Sandefjr ,9 Tønsberg ,6 Arendal ,4 Stavanger ,7 Asker ,7 Kmgr ,7 Skien

11 4.1.3 Fnd Kmmunen har ver nen år fått tilført betydelige fndsmidler. Disse er brukt, ne sm nedgangen i søylene under viser: Likviditet På grunn av stre fnd de siste årene har Skien strt sett hatt gd likviditet. Dette bilde har snudd de siste årene på grunn av at fndene nå er mye lavere, men er gså betydelig frverret på grunn av størrelsen på premieavviket. Likviditeten er likevel ne bedre enn frventet. Sammenliknet med fjråret hvr vi i perider lå på kredittsiden, har vi gjennm hele 2014 ligget stabilt med 50 til 300 milliner på vår knsernknt Høyt driftsnivå Tabellen under viser kurven fr løpende driftsutgifter g løpende driftsinntekter: 11

12 Brutt driftsresultat reflekterer selve driften g viser at kmmunens løpende driftsutgifter har vært høyere enn løpende driftsinntekter i periden 2007 til Dette har vært mulig pga blant annet fndsbruk Premieavvik Utviklingen de siste årene kan illustreres med følgende figur: De blå søylene viser utgifter kmmunen har hatt sm ikke blir utgiftsført i regnskapet. Utgiften blir amrtisert ver flere år (de røde søylene). Resultatet av denne praktiseringen har ført til at Skien kmmune har m lag 240 milliner i utgifter til pensjn sm ikke er regnskapsført (står sm akkumulert premieavvik («gjeld») i balansen). Hvis vi hadde lagt inn de årlige premieavvikene ville bildet på avviket mellm løpende driftsutgifter g løpende driftsinntekter blitt enda større, ne sm faktisk er mer reelt Utbytte 12

13 Beløpene ver er inntektsført sm finansinntekt, g brukt til å finansiere driften. Svingninger i årlige beløp vil gi behv fr mstillinger dersm inntektene går med til å dekke faste løpende utgifter Knklusjn Analysen ver viser behv fr å ppnå øknmiske handlefrihet framver. 4.2 FORUTSETNINGER Lønns- g prisvekst er lagt inn slik: Vekstfaktrer Lønn - vekst i % 3,50 % 3,30 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % Pris - vekst i % 1,25 % 1,80 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % Veid gj.snitt - vekst i % 3,05 % 3,00 % 3,20 % 3,20 % 3,20 % Lønnsandel: 80 % Driftsandel: 20,00 % Følgende rentesatser er lagt til grunn på utgifts- g inntektssiden Rentesats gamle lån 2,9 % 2,9 % 3,1 % 3,3 % 3,5 % Rentesats nye lån 2,2 % 2,1 % 2,7 % 3,2 % 3,5 % Rentesats inntekter bank 2,7 % 2,2 % 2,5 % 3,2 % 3,5 % Rentesats inntekter plasseringer 3,5 % 3,3 % 3,5 % 3,7 % 3,7 % 4.3 INNTEKTSSIDEN - FELLESOMRÅDER I løpet av første halvår 2014 er vi gjrt kjent med at de budsjetterte inntektene på utbytte g skatt var fr ptimistiske. Dette medførte behv fr budsjettrevisjn hvr man først frdelte en reduksjn på 12 milliner g siden startet et arbeid med å redusere ytterligere 14 mill. Ny infrmasjn m skatteinngangen trekker i retning av at kmmunens skatteinntekter kan bli enda lavere enn lagt til grunn i Revidert nasjnalbudsjett. Kmmunepplegget i statsbudsjettet legger pp til at nedjusteringen ikke skal påvirke inntektsnivået i Skatt/rammetilskudd er lagt inn med samme sum sm i statsbudsjettet. I årene er det ikke lagt inn realvekst kun justert med kmmunal deflatr Skatt g inntektsutjevning Anslaget på kmmunesektrens skatteinntekter i 2015 bygger blant annet på m lag 0,8% sysselsettingsvekst i nrsk øknmi g 3,3% lønnsvekst fra Fra 2015 er det gjrt endringer i skattelegging av uføre sm vil gi økte skatteinntekter til kmmunesektren, samtidig vil avvikling av kmmunal medfinansiering g uttrekket fra rammetilskuddet islert sett innebære at skatteandelen øker. Den kmmunale skatteøren er derfr justert ned med 0,15% til 11,25% fr at målet m at skatteandelen skal være på 40%. 13

14 Fr Skien betyr en vekst i skatt /inntektsutjevning i tråd med dette en vekst på 4,7% fra anslag regnskap 2014 til budsjett Rammetilskuddet Rammetilskuddet går islert sett ned, dette har sin bakgrunn i at kmmunene ikke lenger skal ut med utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Ttalt sett trekkes det ut 5,7 mrd av kmmunerammen (mtpsten finnes i en reduksjn i helse- g velferd sin utgiftsramme). I tillegg er det en del andre innlemminger g uttrekk av rammetilskuddet. I utgiftsrammene til kmmunalmrådene er det trukket ut/lagt til m lag beregnet effekt av disse med unntak av helsårseffekten av endringen av kntantstøtteendringen (økt kntantstøtte fr ettåringer er frventet å medføre en nedgang i etterspørsel etter barnehageplasser). Skien har ikke registrert nedgang i etterspørselen etter barnehageplasser fr denne aldersgruppen. Helårseffekten av uttrekket i rammetilskuddet er derfr ikke trukket ut av rammen til ppvekst (anslått til m lag 2,4 mill krner) Eiendmsskatt Eiendmsskatten er på 6,5 prmille. Det er ikke lagt pp til en prmilleendring på bliger, men derimt lagt pp til kntrtaksering i 2015 g en nedjustering av prmillesatsen fr næringer til 5 prmille, g ne nedjustering av bunnfradraget. Ttalt sett er det anslått at disse endringen i sum vil gi en nett merinntekt på 10 milliner krner. I periden er i tillegg anslått en vlumvekst på 3 mill årlig. Det frutsetter en byggeaktivitet tilsvarende aktivitet sm de siste årene Skjønnsmidler Skien kmmune er ikke tildelt skjønnsmidler frdelt av fylkesmann i Det er lagt til grunn at kmmunen får skjønnsmidler på 0 mill hvert år i periden Knsesjnskraftsinntekter Knsesjnskraftsinntekter har variert i størrelse fra 0,24 mill til 1,4 mill. I vedtatt øknmiplan ligger det inne 0,6 mill hvert år Andre statstilskudd Tilskudd særlig ressurskrevende tjenester ble på 73,8 mill i Prgnsen fr 2014 er at budsjettnivået nås, det vil si 78,7 (her ligger en engangsinnt på 3,3 mill). Budsjettnivå 2015 er satt til 78,4 mill. Regjeringen freslår i statsbudsjettet en innstramming av rdningen ved å øke innslagspunktet med ,- utver rdinær lønnsvekst. Med 108 brukere vil det islert sett utgjøre en mindreinntekt på nær 4 milliner krner. Det betyr at det er en liten risik frbundet med størrelsen på budsjettet Integreringstilskudd Det er vedtatt å mtta færre flyktninger i årene fremver enn tidligere år. Det betyr at tilskuddet vil gå ne ned. Det er anslått en inntekt på fellesmrådet på litt ver 76 milliner i 2014, mens budsjett fr 2015 er satt til 67 mill. Det er ikke trukket ut utgifter i rammene 14

15 tilsvarende denne nedgangen, da de fleste fagmråder beskriver behv fr økte rammer til flyktningearbeidet Utbytte Skagerak har varslet lave utbytter framver med bakgrunn i selskapet behv fr investeringer. Inntektene er derfr redusert vesentlig i frhld til tidligere års framskrivinger. R Utbytte 33,8 30,1 14,1 10,1 11,1 11,1 - herav utbytte andre 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - herav utbytte Kntrbygg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - herav utbytteskagerak 28,7 25,0 9,0 5,0 6,0 6,0 I følge kmmunens øknmiske mål m å sette utbytteinntekter av til fnd, er dette gjrt delvis i 2015 g med full virkning i periden Renteinntekter Se eget kap m finans Mva kmp investeringer Inntekten skal ikke lenger føres sm en driftsinntekt, men regnskapsføres direkte på investeringsprsjektene sm genererer mvakmpen. Dette fører til lavere behv fr annen finansiering Bruk av fnd Det er ikke budsjettert med bruk av fnd Gebyrinntekter Se egne saker til hvedutvalgene 4.4 UTGIFTSSIDEN FELLESOMRÅDER Avsetning til fnd Det er budsjettert avsatt til fnd 10 milliner hvert år (jfr økning eiendmsskatt) g tilsvarende budsjettert utbytte hvert år brtsett fra i 2015 hvr det er avsatt kun deler. 15

16 Avsetning til fnd: Avsatt fnd utbytte avsatt fnd eiendmsskatt sum avsetning Pensjn Det er budsjettert med pensjnssatser fr 2015 sm signalisert fra pensjnskassen med følgende prsentsatser: Skien kmmunale pensjnskasse 19,15 17,32 Statens pensjnskasse 12,25 11,55 Kmmunal landspensjnskasse 21,50 19,15 Nedgangen i satsene ver har gitt følgende endringer i driftsrammene. Tiltaksnavn: utg/innt SA 140/15 Endring pensjnssats utg -2,02-2,02-2,02-2,02 satsene endret TA 140/15 Endring pensjnssats utg -0,05-0,05-0,05-0,05 satsene endret OPPV 140/15 Endring pensjn utg -7,17-7,17-7,17-7,17 satsene endret NAV 140/15 Endring pensjnssats utg -0,48-0,48-0,48-0,48 satsene endret HV 140/15 Endring pensjnssats utg -13,62-13,62-13,62-13,62 satsene endret BDK 140/15 Endring pensjnssats utg -3,31-3,31-3,31-3,31 satsene endret Det er gså budsjettert med premieavvik, slik aktuarene har anslått fr 2015, g amrtisering av dette. Det er ikke lagt inn vekst i pensjnskstnadene i periden, dette er en usikker frutsetning, derimt er det lagt inn en økning i amrtiseringen basert på de budsjetterte premieavvikene. Samlet sett gir det en økning innenfr pensjnsmrådet Driftsreduksjner Det er gjennmført prsesser i alle kmmunalmrådene fr å finne mulige innsparingstiltak. Basert på denne prsessen er det lagt inn driftsreduksjner på vel 25 mill fr 2015, frdelt slik: 1,0 redusert mstillingsmidler I Tillegg følgende i øvrige driftsmråder: 0,75 HR 1,0 Ass rådmann 1,0 NAV 7,5 Oppvekst 10,0 HV 4,0 BDK I tillegg er det lagt inn ytterligere pptrapping i periden, 20 mer i 2016, økning med 18 mer i 2017 g ytterligere økning med 8 mill i Disse driftsreduksjnene er ikke frdelt g er freløpig lagt sm en mindreutgift på bs-psten under rammemrådet tilskudd andre g selskaper. 16

17 Tabell ver driftsreduksjner i periden: Tiltaksnavn: utg/innt SA 120/15 Omstilling - reduksjn drift utg -1,75-1,75-1,75-1,75 kutt ass rådmann 1 mill g HR 0,75 mill TA 004/14 Innsparing utg pptrapping i periden, ikke frdelt OPPV 123/15 Omstilling - reduksjner drift utg -7,5-7,5-7,5-7,5 kutt jfr sparekatalg NAV 121/15 Omstilling -reduksjn drift utg kutt jfr sparekatalg HV 122/15 Omstilling - reduksjn drift utg kutt jfr sparekatalg BDK 124/15 Omstilling - reduksjn drift utg kutt jfr sparekatalg 4.5 HANDLINGSROM Det er lagt inn et buffertiltak i 2015 på 4 milliner. Beløpet er ikke lagt inn varig, men vil kunne være med å redusere risiken midlertidig dersm nen av frutsetningen sm er lagt til grunn i inntekts/utgiftsanslag ikke slår til. Se fr øvrig eget avsnitt m risik. I tillegg er det lagt pp til at fndsavsetningene i periden vil føre til et ne bedre handlingsrm på sikt. 4.6 NYE TILTAK/ENDRINGER/TILPASNINGER Rammene på kmmunalmrådene er framskrevet fra pprinnelig budsjett Deretter er alle varige budsjettendringer lagt inn g r gjennmsnittlig pris/lønnsvekst. Alle endringer i frhld til denne justerte 2014 rammen vises i listen ver endringer/nye tiltak/tilpasninger. Se eget vedlegg. 4.7 INVESTERINGER OG FINANSIERING Investeringer g finansiering er lagt inn slik i periden: SUM investeringer frmålsbygg brutt inv 123,6 77,8 38,0 9,5 ING 153/06 Startlån brutt inv 80,0 80,0 80,0 SUM varinvesteringer brutt inv 75,5 61,0 65,0 67,0 sum brutt hele investeringsbudsjettet 279,1 218,8 183,0 76,5 FINANSIERING HELE INVESTERNGBUDSJETTET: LÅNEOPPTAK STARTLÅN lån -80,0-80,0-80,0 LÅNEOPPTAK VARINVESTERINGE lån 75,5 61,0 65,0 67,0 LÅNEOPPTAK FORMÅLSBYGG lån -70,9-46,1-13,1-7,0 annen finansiering mva -9,8-7,5-0,6-0,2 annen finansiering tilsk./ref -21,6-9,2-9,2-2,2 annen finansiering verf drift -1, annen finansiering salgsinnt -20,0-15,0-15,0 - annen finansiering fnd -0, sum inntekter investeringer 279,1 218,8 183,0 76,5 Se eget vedlegg fr ytterligere detaljer. 17

18 4.8 KOMMUNENS FINANSFORVALTNING Kmmunens finansfrvaltning er tdelt Aktivasiden, frvaltning av kmmunens finansaktiva Passivasiden, frvaltning av kmmunens innlån Frmålet med frvaltningen er å maksimere avkastningen på kmmunens aktiva g å minimalisere kmmunens kapitalkstnader på kmmunens passiva innenfr en akseptabel risik. Nytt finansreglement ble vedtatt i Skien bystyre g trådte i kraft Hensikten med rutinene er å sikre at den administrative behandlingen ivaretar krav gitt i 8 i frskrift m kmmuners finansfrvaltning g at ppfølgingen er i h.h.t Skien kmmunes reglement fr finansfrvaltning Aktivasiden (Langsiktig plassering av kmmunens midler) Midler Kmmunens finansaktiva består i hvedsak av fnd, ubrukte lånemidler g driftsmidler. Disse aktiva har de siste årene vært frvaltet samlet. Hvedmålsettingen man har jbbet etter er å plassere midlene mest mulig risikfritt til en akseptabel avkastning. Risikhåndtering Risiken er ivaretatt først g fremst ved valg av aktivaklasser med lav risik: Pengemarked g Nrske bligasjner. Prdukter vi har valgt innenfr disse aktivaklassene er bankinnskudd, rentefnd, bligasjnsfnd g anleggsbligasjner. Vi har frdelt våre plasseringer hs Sparebank 1 Telemark, Terra Sparebank, Strebrand g DNB NOR. Brtsett fra bankinnskuddet er alle midlene plassert i fndsløsninger sm sikrer en gd spredning på mange utstedere. Samlet sett mener vi at disse tiltak sikrer en lav risik. Avkastning Gjennmsnittlig beløp plassert langsiktig har i 2013 vært ca. kr. 244 milliner. Dette har gitt en avkastning på 8,9 mill. krner, eller 3,7 % Passivasiden (Kmmunens innlån) Gjelden Kmmunens låneprtefølje frvaltes av Bergen Capital Management dette ppdrag. Bergen Capital Management mandat er at det innenfr Skien kmmunes finansreglement skal gjennmføres tiltak fr å minimalisere kmmunens finansutgifter. Skien kmmune sin sammensetning av gjeld er i henhld til kmmunens finansreglement g innenfr definerte risikrammer sm er vedtatt av bystyret. Renterisik, refinansieringsrisik g andre risikelementer knyttet til lånegjelden er innenfr finansreglementets rammer g krav til risikhåndtering Utsikter fr Fr kmmende 4-årsperide er det i driftsbudsjettet frventet en avkastning av langsiktige plasseringer på mellm 3,5 % til 4%. Så lenge kmmunen ikke har nen bufferfnd g all avkastning fra langsiktige plasseringer benyttes sm driftsinntekter, er det ikke tilrådelig å ta større risik enn dagens plasseringer i rentefnd, bligasjnsfnd g anleggsbligasjner. 18

19 Øknmiavdelingen vil jbbe aktivt med å behlde våre finansielle verdier fremfr å redusere fr å bedre likviditeten, g å bygge pp fnd fr å finansiere tiltak g prsjekter i drifts- g investeringsregnskapet. En viktig årsak til den gde markedsutviklingen er redusert frykt fr ekstremutfall. Blant annet har risiken fr eur-kllaps g mislighld av statsgjeld blitt merkbart redusert. Dette, sammen med frtsatt aktive g stimulansevillige sentralbanker, har bidratt til å løfte børsene. Det har gså vært en generell bedring i vekstbildet fr både USA g eursnen. Frtsatt bedring i makrbildet gjør at den glbale øknmiske veksten frventes å øke. På innlånene er det i periden budsjettert med 3,3 % 3,8 % rente på gamle lån g 2,7 % - 3,3 % på nye lån. Høy lånegjeld fører til sårbarhet ved renteendringer. Renten på kmmunens låneprtefølje er ved september 2014 på 2,78 %. Kmmune har de siste år hatt en aktiv lånefrvaltning, med relativt hyppige refinansieringer med 3 til 6-måneders sertifikatlån, sm har gitt ss meget gunstige lånevilkår i dagens marked. Lån sm er tatt pp sm fastrentelån fra 3 til 10 år er gså mye gunstigere nå enn fr bare 2-3 år siden, g har bidratt til lavere rentekstnader fr kmmunen. Nrges Bank har hldt styringsrenten uendret på 1,5 % gjennm 2013 g 2014, g ut fra deres analyser vil den hldes på dagens nivå frem til 2016 g deretter økes gradvis. Økt rente vil legge et betydelig press på kmmunens øknmiske handlefrihet. En økning i rentene vil islert sett få en negativ netteffekt fr kmmunen, så lenge vår gjeld er betydelig større enn midler langsiktig plassert. Dette vil gi kmmunen økte øknmiske utfrdringer sm det ikke er tatt høyde fr i vedtatt øknmiplan. 4.9 USIKKERHETSFAKTORER Kmmunale ytelser Skattelegging av uføretrygdede legges m, ne sm islert medfører høyere skatteinntekter fr stat g kmmune. En vergangsrdning vil kunne kmpensere den enkelte, men på sikt kan trykket på kmmunale ytelser øke på grunn av lavere nett inntekt fr uføretrygdede. Ressurskrevende brukere Antallet mttakere g utgiftene har steget hvert år. Kmmunens tilskudd vil ikke være kjent før etter at regnskapsåret er ver, g blir først utbetalt året etter. Pensjn Premieprgnsene fr 2015 bygger på anslag fr resten av året 2014 g fr Det er usikkerhet rundt flere frhld til beregningene g endelig resultat kan avvike fra anslaget. Eventuelle små prsentavvik gir stre utslag på grunn av beløpenes størrelse. På grunn av rdningen med premieavvik vil ikke det regnskapsmessige resultatet nødvendigvis bli like strt. Renteutvikling Det er lagt til grunn en økning i rentesatsene, men likevel en lav vekst. Stram g gd styring Det ligger inne driftsreduksjner hvert år i periden. Frie inntekter Skatt g inntektsutjevning er beregnet i en mdell sm bruker blant annet beflkningstall til grunn. Oppdaterte beflkningsprgnser g faktisk skatteinngang i 2014 vil kunne gi en annen effekt enn den sm er anslått. 19

20 Del 2 Frslag til budsjett g øknmiplan frdelt på kmmunalmråder g staber 5 KOMMUNALOMRÅDET HR 5.1 BESKRIVELSE AV HR OMRÅDET Området, sm ledes av HR-sjef (kmmunalsjef fr HR), mfatter HR stab, lønnsseksjnen g Servicesenteret. Området ble pprettet 1.mars HR stab ivaretar t hvedfunksjner; den sentrale administrative arbeidsgiverfunksjnen på vegne av Rådmannen samt faglig støtte til linjeledelsen. Fagmrådet mfatter arbeidsgivers ivaretagelse av føringer i lv- g avtaleverk, herunder spesielt arbeidsmiljølven, hvedavtalen g hvedtariffavtalen, samt etablering g ppfølging av lkale HR-relaterte retningslinjer, prsedyrer, reglementer sv. Tariff, lønnsplitikk, HR-strategi, HMS, rganisasjnsutvikling, rekruttering, mstilling m.m. er kjente stikkrd sm inngår i HR stabs fagmråde. Lønnsseksjnen ivaretar utbetalinger av lønn g gdtgjøringer til ansatte, flkevalgte, støttekntakter m.m., ttalt ca utbetalinger pr. måned. Seksjnen følger gså pp refusjnskrav til NAV ifm med sykefravær g svangerskapspermisjner. Servicesenteret ivaretar kmmunens frntlinjetjeneste gjennm både sentralbrd g tjenester ved Servicesenter. Senteret frhlder seg til 370 tjenestebeskrivelser g har i gjennmsnitt 530 telefner g 150 besøkende hver dag. Videre har senteret saksbehandling innenfr 17 mråder g gir infrmasjn knyttet til alle kmmunale tjenester. Utstyrssentralen administreres av Servicesenteret, g de ivaretar gså frhåndsstemmeavgivning ved valg. I 2013 fikk Servicesenteret gså gdkjenning sm Turistinfrmasjn. Seksjnslederne fr Servicesenteret g lønnsseksjnen er delegert et selvstendig ansvar i frhld til persnal-, budsjett- g øknmiansvar Bemanning g arbeidsmiljø Årsverk 2012 Årsverk 2013 Årsverk 2014 HR stab 12,0 12,0* 12,0* Lønnsseksjnen 10,0 10,0** 10,0** Servicesenteret 13,0 12,3*** 12,3 Ttalt 35,0 34,3 34,3 13 * Inklusive HR-sjef. Ett årsverk (av 12) er midlertidig utlånt til lønnsseksjnen ifm implementering av nytt lønns-, HR- g øknmisystem (Visma/ERP). ** Leder av lønnsseksjnen er frikjøpt ifm prsjekt innføring av nytt lønns-, HR- g øknmisystem. Det er tatt inn ekstra ressurs i hennes frikjøpsperide. *** Reduksjn i årsverk skyldes verføring av ppgaver/stillingsressurs til NAV (bstøtte) Persnell g arbeidsmiljø Sykefraværsutvikling tertial 2014 Egenmeldt fravær 0,9 1,1 0,6 Bedriftsbetalt (1-16 dg) 0,8 0,3 0,5 Trygdebetalt (17 d 1 år) 1,5 3,2 5,7 Ttalt fravær 3,12 4,6 6,9 20

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag 12. november 2014 Side 2 Grimstad kommune rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Sikkert lederskap i en usikker framtid...

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer