Kommunal handlingsplan Kommunalt handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram"

Transkript

1 Kmmunal handlingsplan Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014

2 INNHOLD 1 INNLEDNING ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM RAMMEBETINGELSER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR OPPFØLGING AV VEDTAK OG ANDRE AKTIVITETS OG KOSTNADSØKNINGER BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KONSEKVENSER KOMMUNENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER INNLEDNING Stre investeringene Lave frie inntekter Fnd Likviditet Høyt driftsnivå Premieavvik Utbytte Knklusjn FORUTSETNINGER INNTEKTSSIDEN - FELLESOMRÅDER Skatt g inntektsutjevning Rammetilskuddet Eiendmsskatt Skjønnsmidler Knsesjnskraftsinntekter Andre statstilskudd Integreringstilskudd Utbytte Renteinntekter Mva kmp investeringer Bruk av fnd Gebyrinntekter UTGIFTSSIDEN FELLESOMRÅDER Avsetning til fnd Pensjn Driftsreduksjner HANDLINGSROM NYE TILTAK/ENDRINGER/TILPASNINGER INVESTERINGER OG FINANSIERING KOMMUNENS FINANSFORVALTNING Aktivasiden (Langsiktig plassering av kmmunens midler) Passivasiden (Kmmunens innlån) Utsikter fr USIKKERHETSFAKTORER

3 5 KOMMUNALOMRÅDET HR BESKRIVELSE AV HR OMRÅDET Bemanning g arbeidsmiljø Persnell g arbeidsmiljø Øknmi STATUS FOR TILTAK I PERIODEN ANALYSE OG HOVEDUTFORDRINGER PRIORITERING AV TILTAK OG ENDRINGER NYE TILTAK BUDSJETTKUTT FOR HR-OMRÅDET OMRÅDE ASSISTERENDE RÅDMANN BESKRIVELSE AV OMRÅDET Innledning Organisering g ansvarsfrhld Tjenester g brukere Persnell g arbeidsmiljø Sykefravær i avdelingen i prsent Øknmi STATUS FOR PLANLAGTE TILTAK I ANALYSE OG HOVEDUTFORDRINGER HOVEDUTFORDRINGER I 2015: BUDSJETTPROSESS SAMT PRIORITERING AV TILTAK OG ENDRINGER Gjennmførte tiltak Budsjettprsess fr Budsjettfrslag 2015 assisterende rådmann NYE TILTAK BYSTYRESEKRETARIATET... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 8 KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST INNLEDNING STATUS OG UTFORDRINGER STATSBUDSJETTET KONSEKVENSER FOR OPPVEKST Barnehage Barnevern Integrering Frebyggende helse Skle Oppsummering - hvedutfrdringer MÅL FOR OMRÅDET Resultater i MEDARBEIDERE - ÅRSVERK OG SYKEFRAVÆR Årsverk Sykefravær i % ØKONOMI DRIFT Status per september Øknmi investeringer

4 8.6.3 Frdeling av ramme i Oppvekst IKKE-LOVPÅLAGTE OPPGAVER First leg league (FLL) Barn g ungdms kmmunestyre (BUK) Miljøterapeuter i skle Bliger fr enslige mindreårige (EM) Mderasjnsrdninger i sklefritidsrdningen (SFO) TILSKUDD ANDRE ØKONOMIPLAN Tiltak i handlingsplanen fr Tiltak i handlingsplanen fr 2016 g framver HELSE- OG VELFERD INNLEDNING Ansvarsmråder Organisering Organisasjnskart STATUS OG UTFORDRINGER TJENESTER OG MEDARBEIDERE Omgivelser Tjenester g brukerfrhld Medarbeidere Flkehelse Ikke-lvpålagte ppgaver STATUS OG UTFORDRINGER - ØKONOMI Status øknmi per ktber Behv fr nye tiltak i Øknmisk ramme fr Helse- g velferd Driftstiltak lagt inn i øknmiplanen Investeringstiltak lagt inn i øknmiplanen KOSTRA-analyse Frslagsfangst - kstnadseffektivisering Frdelte kutt Frslag til endringstiltak Utfrdringer Tilskudd andre MÅL OG INNSATSOMRÅDER Overrdnede mål Innsatsmråder Oppsummering øknmiplan Kstnadsreduksjner Kstnadsøkninger BYUTVIKLING, DRIFT OG KULTUR (BDK) INNLEDNING Status g utfrdringer Mål fr mrådet Medarbeidere årsverk g sykefravær Øknmi drift Øknmi - investering

5 Organisering g ansvarsfrhld STAB Administrasjn g tekniske fellestjenester Kulturutvikling Samfunn, næring g miljø (SNM) EIENDOM DRIFT OG ANLEGG VANNFORSYNING OG AVLØP KULTUR- OG FRITIDSTJENESTER SKIEN BIBLIOTEK SKIEN KULTURSKOLE PLAN OG BYGGESAK LANDBRUK OG GEODATA TILSKUDD

6 1 INNLEDNING Budsjett 2015/handlingsprgram har sm siktemål å frbedre øknmisk handlingsrm mt slutten av periden. Dette krever reduksjn i driften i hele periden. Parallelt med dette må aktiviteter sm understøtter frtsatt vekst g utvikling av rganisasjn g lkalsamfunn pririteres. Administrasjnen har jbbet med budsjettgrunnlaget gjennm stre deler av 2014, g framlegget er således gdt frankret i rganisasjn. Plitiske føringer, samfunnsplanens mål g strategier, demgrafi g frdeling av tidligere kstnadsreduksjner har vært viktig grunnlag fr kmmunens årlige handlingsplaner (øknmiplan, årsbudsjett g handlingsprgram). Vedtatt Samfunnsplan fr 2011 til 2022 har følgende tre satsingsmråder: 1. Det gde livsløpet med spesielt fkus på barn g unge 2. By- g næringsutvikling i et reginalt perspektiv 3. Miljø g bærekraft 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM Kmmuneprpsisjnen 2015 ble lagt frem 14. mai. Rådmannen utarbeidet et knsekvensntat ifbm budsjettrevisjn 2014, behandlet i bystyret 19.juni I den administrative prsessen er behvet fr endringer i inntekter g utgifter i periden vurdert i frhld til vedtatt øknmiplan fr Dette er innarbeidet i rammeendringer i rådmannens frslag til Handlingsprgram Kmmunalsjefene har levert beslutningsgrunnlag til rådmannen, hvr de blant annet har invlvert andre ledere i linjen, tillitsvalgte g vernetjenesten, samt innhentet nødvendig faglig g administrativ støtte underveis i prsessen. Statsbudsjettet sm ble lagt fram 8. ktber er innarbeidet i tallgrunnlaget. 6

7 Del 1 Rammebetingelser, øknmi g verrdnede mål g utfrdringer 3 RAMMEBETINGELSER Dette kapitlet vil handle m de verrdnede rammebetingelser sm er g vil være førende fr kmmunes ressursmessige situasjn de nærmeste fire årene, både med hensyn til inntekts- g utgiftsutvikling. Rammebetingelser mfatter bl.a. frhld bestemt av andre enn kmmunen selv, fr eksempel kmmunens inntektsnivå sm i str grad bestemmes gjennm statsbudsjettet, frhld vedtatt av kmmunen selv g frhld sm ikke uten videre lar seg henføre til bestemte beslutninger, fr eksempel at kmmunen har beflkningsvekst gjennm tilflytting. Vekst i kstnader er gså en vesentlig rammebetingelse i budsjetteringen. 3.1 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015 Kmmunens rammebetingelser fra statens side gis i kmmuneprpsisjnen på våren g følges pp i statsbudsjettet på høsten. Kmmunens samlede inntekter består av: Frie inntekter (skatt, rammetilskudd, inntektsutjevning) Øremerkede tilskudd Gebyrinntekter Regjeringen legger pp til en reell vekst i kmmunesektrens samlede inntekter på 1,5% i Realvekst er inntektsvekst utver den kmmunale deflatr (gjennmsnittlig pris- g lønnsvekst). Realveksten i frie inntekter er anslått til 3,9 mrd. (veksten er målt i frhld til anslått inntektsnivå i RND (revidert nasjnalbudsjett), det vil si før det siste skatteanslaget fr 2014 sm ble lagt fram i statsbudsjettet. Realveksten i frie inntekter er gså ment å dekke demgrafikstnader (beflkningsvekst g endringer i alderssammensetning), økning i pensjnskstnader g styrking av tjenestetilbudet. Av veksten i frie inntekter er deler begrunnet spesielt: 200 mill styrket helsestasjns- g sklehelsetjeneste 200 mill styrking av kmmunale tjenester til rusavhenging g persner med psykiske lidelser 100 mill satsing på mer fleksibelt barnehagepptak Rammetilskuddet endres sm følge av innlemminger g uttrekk i statsbudsjettfrslaget. Den største endringen er uttrekket av midlene til kmmunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten på 5,7 mrd. Det er gså gjrt endringer i frdelingen ved at vekstkmmuner vil få ne større andel av rammen. Denne delen finansieres av de kmmunen sm har lavere vekst. Vekstkmmuner er i denne sammenheng kmmuner sm i gjennmsnitt de tre siste år har vekst sm er høyere enn 1,6 pst. 7

8 3.2 OPPFØLGING AV VEDTAK OG ANDRE AKTIVITETS OG KOSTNADSØKNINGER Frslaget til handlings- g øknmiplan bygger i str grad på inneværende plan g de vedtak sm ble fattet ved behandlingen av denne. I tillegg kmmer ppfølging av plitiske vedtak i løpet av 2014, g rammeøkninger sm følge av rene kstnadsøkninger. 3.3 BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KONSEKVENSER Det er frventet at flketallet i Nrge frtsatt vil vkse g at veksten vil bli særlig str i g rundt de stre byene, g at vil blir stadig flere eldre. Statistisk sentralbyrå lager beregninger av hvrdan beflkningen utvikler seg framver, gitt ulike frutsetninger m fruktbarhet, dødelighet, flytting g inn- g utvandring. De lager flere alternativ, under har vi valgt å vise SSB sitt hvedalternativ (MMMM) fr Skien frdelt på hvedaldersgrupper: 8

9 Tabellen under viser beflkningsutvikling g endringen fra 2014 til 2020 frdelt på aldergrupper: endr til Skien0 år år år år år år år år år år eller Histrisk sett har Skien hatt en lavere vekst i antall innbyggere enn landsgjennmsnittet: Innbyggertallsutvikling Innbyggertall pr 1.1. % vis endring Gj.snitt Hele landet ,33 % 1,31 % 1,14 % 1,26 % 0706 Sandefjrd ,15 % 1,08 % 0,78 % 1,00 % 0806 Skien ,83 % 0,96 % 0,80 % 0,86 % Beflkningsveksten i Skien har vært høyere de siste årene, enn tidligere år, men det frventes ikke en vekst ver landsgjennmsnittet. SSB sin prgnse viser en gjennmsnittlig vekst på ca 0,7% pr år fram til KOMMUNENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 4.1 INNLEDNING En krtfattet analyse av øknmien frem til viste følgende hvedtrekk: a. Medium høy gjeldsgrad b. Frie inntekter under gjennmsnittet fr kmmunegruppen c. Lave fnd d. Svak likviditet e. Frtsatt høyt driftsnivå i frhld til løpende driftsinntekter f. Utfrdringer i frhld til størrelsen på premieavvik g. Gjrt ss avhengig av utbytte 9

10 4.1.1 Stre investeringene Stre investeringer har ført til økt gjeld: Virkningene av de stre investeringene de siste årene påvirker driften på flere måter: Økt lånegjeld gir økte renter g avdrag (må dekkes ver driftsbudsjettet) En str del av investeringene fører til økte driftsutgifter (eks nye sykehjemsplasser, økt tilskudd til fritidsparken, større skleareal gir økte FDVutg mv) Lave frie inntekter. Lave frie inntekter setter begrensninger fr de øknmiske mulighetene. Under vises frskjeller i frie inntekter fr et utplukk kmmuner i 2013: frie inntekter pr innbygger tilsvarende mer ville utgjrt i mill kr: Prsgrunn ,0 Larvik ,1 Sandefjr ,9 Tønsberg ,6 Arendal ,4 Stavanger ,7 Asker ,7 Kmgr ,7 Skien

11 4.1.3 Fnd Kmmunen har ver nen år fått tilført betydelige fndsmidler. Disse er brukt, ne sm nedgangen i søylene under viser: Likviditet På grunn av stre fnd de siste årene har Skien strt sett hatt gd likviditet. Dette bilde har snudd de siste årene på grunn av at fndene nå er mye lavere, men er gså betydelig frverret på grunn av størrelsen på premieavviket. Likviditeten er likevel ne bedre enn frventet. Sammenliknet med fjråret hvr vi i perider lå på kredittsiden, har vi gjennm hele 2014 ligget stabilt med 50 til 300 milliner på vår knsernknt Høyt driftsnivå Tabellen under viser kurven fr løpende driftsutgifter g løpende driftsinntekter: 11

12 Brutt driftsresultat reflekterer selve driften g viser at kmmunens løpende driftsutgifter har vært høyere enn løpende driftsinntekter i periden 2007 til Dette har vært mulig pga blant annet fndsbruk Premieavvik Utviklingen de siste årene kan illustreres med følgende figur: De blå søylene viser utgifter kmmunen har hatt sm ikke blir utgiftsført i regnskapet. Utgiften blir amrtisert ver flere år (de røde søylene). Resultatet av denne praktiseringen har ført til at Skien kmmune har m lag 240 milliner i utgifter til pensjn sm ikke er regnskapsført (står sm akkumulert premieavvik («gjeld») i balansen). Hvis vi hadde lagt inn de årlige premieavvikene ville bildet på avviket mellm løpende driftsutgifter g løpende driftsinntekter blitt enda større, ne sm faktisk er mer reelt Utbytte 12

13 Beløpene ver er inntektsført sm finansinntekt, g brukt til å finansiere driften. Svingninger i årlige beløp vil gi behv fr mstillinger dersm inntektene går med til å dekke faste løpende utgifter Knklusjn Analysen ver viser behv fr å ppnå øknmiske handlefrihet framver. 4.2 FORUTSETNINGER Lønns- g prisvekst er lagt inn slik: Vekstfaktrer Lønn - vekst i % 3,50 % 3,30 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % Pris - vekst i % 1,25 % 1,80 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % Veid gj.snitt - vekst i % 3,05 % 3,00 % 3,20 % 3,20 % 3,20 % Lønnsandel: 80 % Driftsandel: 20,00 % Følgende rentesatser er lagt til grunn på utgifts- g inntektssiden Rentesats gamle lån 2,9 % 2,9 % 3,1 % 3,3 % 3,5 % Rentesats nye lån 2,2 % 2,1 % 2,7 % 3,2 % 3,5 % Rentesats inntekter bank 2,7 % 2,2 % 2,5 % 3,2 % 3,5 % Rentesats inntekter plasseringer 3,5 % 3,3 % 3,5 % 3,7 % 3,7 % 4.3 INNTEKTSSIDEN - FELLESOMRÅDER I løpet av første halvår 2014 er vi gjrt kjent med at de budsjetterte inntektene på utbytte g skatt var fr ptimistiske. Dette medførte behv fr budsjettrevisjn hvr man først frdelte en reduksjn på 12 milliner g siden startet et arbeid med å redusere ytterligere 14 mill. Ny infrmasjn m skatteinngangen trekker i retning av at kmmunens skatteinntekter kan bli enda lavere enn lagt til grunn i Revidert nasjnalbudsjett. Kmmunepplegget i statsbudsjettet legger pp til at nedjusteringen ikke skal påvirke inntektsnivået i Skatt/rammetilskudd er lagt inn med samme sum sm i statsbudsjettet. I årene er det ikke lagt inn realvekst kun justert med kmmunal deflatr Skatt g inntektsutjevning Anslaget på kmmunesektrens skatteinntekter i 2015 bygger blant annet på m lag 0,8% sysselsettingsvekst i nrsk øknmi g 3,3% lønnsvekst fra Fra 2015 er det gjrt endringer i skattelegging av uføre sm vil gi økte skatteinntekter til kmmunesektren, samtidig vil avvikling av kmmunal medfinansiering g uttrekket fra rammetilskuddet islert sett innebære at skatteandelen øker. Den kmmunale skatteøren er derfr justert ned med 0,15% til 11,25% fr at målet m at skatteandelen skal være på 40%. 13

14 Fr Skien betyr en vekst i skatt /inntektsutjevning i tråd med dette en vekst på 4,7% fra anslag regnskap 2014 til budsjett Rammetilskuddet Rammetilskuddet går islert sett ned, dette har sin bakgrunn i at kmmunene ikke lenger skal ut med utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Ttalt sett trekkes det ut 5,7 mrd av kmmunerammen (mtpsten finnes i en reduksjn i helse- g velferd sin utgiftsramme). I tillegg er det en del andre innlemminger g uttrekk av rammetilskuddet. I utgiftsrammene til kmmunalmrådene er det trukket ut/lagt til m lag beregnet effekt av disse med unntak av helsårseffekten av endringen av kntantstøtteendringen (økt kntantstøtte fr ettåringer er frventet å medføre en nedgang i etterspørsel etter barnehageplasser). Skien har ikke registrert nedgang i etterspørselen etter barnehageplasser fr denne aldersgruppen. Helårseffekten av uttrekket i rammetilskuddet er derfr ikke trukket ut av rammen til ppvekst (anslått til m lag 2,4 mill krner) Eiendmsskatt Eiendmsskatten er på 6,5 prmille. Det er ikke lagt pp til en prmilleendring på bliger, men derimt lagt pp til kntrtaksering i 2015 g en nedjustering av prmillesatsen fr næringer til 5 prmille, g ne nedjustering av bunnfradraget. Ttalt sett er det anslått at disse endringen i sum vil gi en nett merinntekt på 10 milliner krner. I periden er i tillegg anslått en vlumvekst på 3 mill årlig. Det frutsetter en byggeaktivitet tilsvarende aktivitet sm de siste årene Skjønnsmidler Skien kmmune er ikke tildelt skjønnsmidler frdelt av fylkesmann i Det er lagt til grunn at kmmunen får skjønnsmidler på 0 mill hvert år i periden Knsesjnskraftsinntekter Knsesjnskraftsinntekter har variert i størrelse fra 0,24 mill til 1,4 mill. I vedtatt øknmiplan ligger det inne 0,6 mill hvert år Andre statstilskudd Tilskudd særlig ressurskrevende tjenester ble på 73,8 mill i Prgnsen fr 2014 er at budsjettnivået nås, det vil si 78,7 (her ligger en engangsinnt på 3,3 mill). Budsjettnivå 2015 er satt til 78,4 mill. Regjeringen freslår i statsbudsjettet en innstramming av rdningen ved å øke innslagspunktet med ,- utver rdinær lønnsvekst. Med 108 brukere vil det islert sett utgjøre en mindreinntekt på nær 4 milliner krner. Det betyr at det er en liten risik frbundet med størrelsen på budsjettet Integreringstilskudd Det er vedtatt å mtta færre flyktninger i årene fremver enn tidligere år. Det betyr at tilskuddet vil gå ne ned. Det er anslått en inntekt på fellesmrådet på litt ver 76 milliner i 2014, mens budsjett fr 2015 er satt til 67 mill. Det er ikke trukket ut utgifter i rammene 14

15 tilsvarende denne nedgangen, da de fleste fagmråder beskriver behv fr økte rammer til flyktningearbeidet Utbytte Skagerak har varslet lave utbytter framver med bakgrunn i selskapet behv fr investeringer. Inntektene er derfr redusert vesentlig i frhld til tidligere års framskrivinger. R Utbytte 33,8 30,1 14,1 10,1 11,1 11,1 - herav utbytte andre 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - herav utbytte Kntrbygg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - herav utbytteskagerak 28,7 25,0 9,0 5,0 6,0 6,0 I følge kmmunens øknmiske mål m å sette utbytteinntekter av til fnd, er dette gjrt delvis i 2015 g med full virkning i periden Renteinntekter Se eget kap m finans Mva kmp investeringer Inntekten skal ikke lenger føres sm en driftsinntekt, men regnskapsføres direkte på investeringsprsjektene sm genererer mvakmpen. Dette fører til lavere behv fr annen finansiering Bruk av fnd Det er ikke budsjettert med bruk av fnd Gebyrinntekter Se egne saker til hvedutvalgene 4.4 UTGIFTSSIDEN FELLESOMRÅDER Avsetning til fnd Det er budsjettert avsatt til fnd 10 milliner hvert år (jfr økning eiendmsskatt) g tilsvarende budsjettert utbytte hvert år brtsett fra i 2015 hvr det er avsatt kun deler. 15

16 Avsetning til fnd: Avsatt fnd utbytte avsatt fnd eiendmsskatt sum avsetning Pensjn Det er budsjettert med pensjnssatser fr 2015 sm signalisert fra pensjnskassen med følgende prsentsatser: Skien kmmunale pensjnskasse 19,15 17,32 Statens pensjnskasse 12,25 11,55 Kmmunal landspensjnskasse 21,50 19,15 Nedgangen i satsene ver har gitt følgende endringer i driftsrammene. Tiltaksnavn: utg/innt SA 140/15 Endring pensjnssats utg -2,02-2,02-2,02-2,02 satsene endret TA 140/15 Endring pensjnssats utg -0,05-0,05-0,05-0,05 satsene endret OPPV 140/15 Endring pensjn utg -7,17-7,17-7,17-7,17 satsene endret NAV 140/15 Endring pensjnssats utg -0,48-0,48-0,48-0,48 satsene endret HV 140/15 Endring pensjnssats utg -13,62-13,62-13,62-13,62 satsene endret BDK 140/15 Endring pensjnssats utg -3,31-3,31-3,31-3,31 satsene endret Det er gså budsjettert med premieavvik, slik aktuarene har anslått fr 2015, g amrtisering av dette. Det er ikke lagt inn vekst i pensjnskstnadene i periden, dette er en usikker frutsetning, derimt er det lagt inn en økning i amrtiseringen basert på de budsjetterte premieavvikene. Samlet sett gir det en økning innenfr pensjnsmrådet Driftsreduksjner Det er gjennmført prsesser i alle kmmunalmrådene fr å finne mulige innsparingstiltak. Basert på denne prsessen er det lagt inn driftsreduksjner på vel 25 mill fr 2015, frdelt slik: 1,0 redusert mstillingsmidler I Tillegg følgende i øvrige driftsmråder: 0,75 HR 1,0 Ass rådmann 1,0 NAV 7,5 Oppvekst 10,0 HV 4,0 BDK I tillegg er det lagt inn ytterligere pptrapping i periden, 20 mer i 2016, økning med 18 mer i 2017 g ytterligere økning med 8 mill i Disse driftsreduksjnene er ikke frdelt g er freløpig lagt sm en mindreutgift på bs-psten under rammemrådet tilskudd andre g selskaper. 16

17 Tabell ver driftsreduksjner i periden: Tiltaksnavn: utg/innt SA 120/15 Omstilling - reduksjn drift utg -1,75-1,75-1,75-1,75 kutt ass rådmann 1 mill g HR 0,75 mill TA 004/14 Innsparing utg pptrapping i periden, ikke frdelt OPPV 123/15 Omstilling - reduksjner drift utg -7,5-7,5-7,5-7,5 kutt jfr sparekatalg NAV 121/15 Omstilling -reduksjn drift utg kutt jfr sparekatalg HV 122/15 Omstilling - reduksjn drift utg kutt jfr sparekatalg BDK 124/15 Omstilling - reduksjn drift utg kutt jfr sparekatalg 4.5 HANDLINGSROM Det er lagt inn et buffertiltak i 2015 på 4 milliner. Beløpet er ikke lagt inn varig, men vil kunne være med å redusere risiken midlertidig dersm nen av frutsetningen sm er lagt til grunn i inntekts/utgiftsanslag ikke slår til. Se fr øvrig eget avsnitt m risik. I tillegg er det lagt pp til at fndsavsetningene i periden vil føre til et ne bedre handlingsrm på sikt. 4.6 NYE TILTAK/ENDRINGER/TILPASNINGER Rammene på kmmunalmrådene er framskrevet fra pprinnelig budsjett Deretter er alle varige budsjettendringer lagt inn g r gjennmsnittlig pris/lønnsvekst. Alle endringer i frhld til denne justerte 2014 rammen vises i listen ver endringer/nye tiltak/tilpasninger. Se eget vedlegg. 4.7 INVESTERINGER OG FINANSIERING Investeringer g finansiering er lagt inn slik i periden: SUM investeringer frmålsbygg brutt inv 123,6 77,8 38,0 9,5 ING 153/06 Startlån brutt inv 80,0 80,0 80,0 SUM varinvesteringer brutt inv 75,5 61,0 65,0 67,0 sum brutt hele investeringsbudsjettet 279,1 218,8 183,0 76,5 FINANSIERING HELE INVESTERNGBUDSJETTET: LÅNEOPPTAK STARTLÅN lån -80,0-80,0-80,0 LÅNEOPPTAK VARINVESTERINGE lån 75,5 61,0 65,0 67,0 LÅNEOPPTAK FORMÅLSBYGG lån -70,9-46,1-13,1-7,0 annen finansiering mva -9,8-7,5-0,6-0,2 annen finansiering tilsk./ref -21,6-9,2-9,2-2,2 annen finansiering verf drift -1, annen finansiering salgsinnt -20,0-15,0-15,0 - annen finansiering fnd -0, sum inntekter investeringer 279,1 218,8 183,0 76,5 Se eget vedlegg fr ytterligere detaljer. 17

18 4.8 KOMMUNENS FINANSFORVALTNING Kmmunens finansfrvaltning er tdelt Aktivasiden, frvaltning av kmmunens finansaktiva Passivasiden, frvaltning av kmmunens innlån Frmålet med frvaltningen er å maksimere avkastningen på kmmunens aktiva g å minimalisere kmmunens kapitalkstnader på kmmunens passiva innenfr en akseptabel risik. Nytt finansreglement ble vedtatt i Skien bystyre g trådte i kraft Hensikten med rutinene er å sikre at den administrative behandlingen ivaretar krav gitt i 8 i frskrift m kmmuners finansfrvaltning g at ppfølgingen er i h.h.t Skien kmmunes reglement fr finansfrvaltning Aktivasiden (Langsiktig plassering av kmmunens midler) Midler Kmmunens finansaktiva består i hvedsak av fnd, ubrukte lånemidler g driftsmidler. Disse aktiva har de siste årene vært frvaltet samlet. Hvedmålsettingen man har jbbet etter er å plassere midlene mest mulig risikfritt til en akseptabel avkastning. Risikhåndtering Risiken er ivaretatt først g fremst ved valg av aktivaklasser med lav risik: Pengemarked g Nrske bligasjner. Prdukter vi har valgt innenfr disse aktivaklassene er bankinnskudd, rentefnd, bligasjnsfnd g anleggsbligasjner. Vi har frdelt våre plasseringer hs Sparebank 1 Telemark, Terra Sparebank, Strebrand g DNB NOR. Brtsett fra bankinnskuddet er alle midlene plassert i fndsløsninger sm sikrer en gd spredning på mange utstedere. Samlet sett mener vi at disse tiltak sikrer en lav risik. Avkastning Gjennmsnittlig beløp plassert langsiktig har i 2013 vært ca. kr. 244 milliner. Dette har gitt en avkastning på 8,9 mill. krner, eller 3,7 % Passivasiden (Kmmunens innlån) Gjelden Kmmunens låneprtefølje frvaltes av Bergen Capital Management dette ppdrag. Bergen Capital Management mandat er at det innenfr Skien kmmunes finansreglement skal gjennmføres tiltak fr å minimalisere kmmunens finansutgifter. Skien kmmune sin sammensetning av gjeld er i henhld til kmmunens finansreglement g innenfr definerte risikrammer sm er vedtatt av bystyret. Renterisik, refinansieringsrisik g andre risikelementer knyttet til lånegjelden er innenfr finansreglementets rammer g krav til risikhåndtering Utsikter fr Fr kmmende 4-årsperide er det i driftsbudsjettet frventet en avkastning av langsiktige plasseringer på mellm 3,5 % til 4%. Så lenge kmmunen ikke har nen bufferfnd g all avkastning fra langsiktige plasseringer benyttes sm driftsinntekter, er det ikke tilrådelig å ta større risik enn dagens plasseringer i rentefnd, bligasjnsfnd g anleggsbligasjner. 18

19 Øknmiavdelingen vil jbbe aktivt med å behlde våre finansielle verdier fremfr å redusere fr å bedre likviditeten, g å bygge pp fnd fr å finansiere tiltak g prsjekter i drifts- g investeringsregnskapet. En viktig årsak til den gde markedsutviklingen er redusert frykt fr ekstremutfall. Blant annet har risiken fr eur-kllaps g mislighld av statsgjeld blitt merkbart redusert. Dette, sammen med frtsatt aktive g stimulansevillige sentralbanker, har bidratt til å løfte børsene. Det har gså vært en generell bedring i vekstbildet fr både USA g eursnen. Frtsatt bedring i makrbildet gjør at den glbale øknmiske veksten frventes å øke. På innlånene er det i periden budsjettert med 3,3 % 3,8 % rente på gamle lån g 2,7 % - 3,3 % på nye lån. Høy lånegjeld fører til sårbarhet ved renteendringer. Renten på kmmunens låneprtefølje er ved september 2014 på 2,78 %. Kmmune har de siste år hatt en aktiv lånefrvaltning, med relativt hyppige refinansieringer med 3 til 6-måneders sertifikatlån, sm har gitt ss meget gunstige lånevilkår i dagens marked. Lån sm er tatt pp sm fastrentelån fra 3 til 10 år er gså mye gunstigere nå enn fr bare 2-3 år siden, g har bidratt til lavere rentekstnader fr kmmunen. Nrges Bank har hldt styringsrenten uendret på 1,5 % gjennm 2013 g 2014, g ut fra deres analyser vil den hldes på dagens nivå frem til 2016 g deretter økes gradvis. Økt rente vil legge et betydelig press på kmmunens øknmiske handlefrihet. En økning i rentene vil islert sett få en negativ netteffekt fr kmmunen, så lenge vår gjeld er betydelig større enn midler langsiktig plassert. Dette vil gi kmmunen økte øknmiske utfrdringer sm det ikke er tatt høyde fr i vedtatt øknmiplan. 4.9 USIKKERHETSFAKTORER Kmmunale ytelser Skattelegging av uføretrygdede legges m, ne sm islert medfører høyere skatteinntekter fr stat g kmmune. En vergangsrdning vil kunne kmpensere den enkelte, men på sikt kan trykket på kmmunale ytelser øke på grunn av lavere nett inntekt fr uføretrygdede. Ressurskrevende brukere Antallet mttakere g utgiftene har steget hvert år. Kmmunens tilskudd vil ikke være kjent før etter at regnskapsåret er ver, g blir først utbetalt året etter. Pensjn Premieprgnsene fr 2015 bygger på anslag fr resten av året 2014 g fr Det er usikkerhet rundt flere frhld til beregningene g endelig resultat kan avvike fra anslaget. Eventuelle små prsentavvik gir stre utslag på grunn av beløpenes størrelse. På grunn av rdningen med premieavvik vil ikke det regnskapsmessige resultatet nødvendigvis bli like strt. Renteutvikling Det er lagt til grunn en økning i rentesatsene, men likevel en lav vekst. Stram g gd styring Det ligger inne driftsreduksjner hvert år i periden. Frie inntekter Skatt g inntektsutjevning er beregnet i en mdell sm bruker blant annet beflkningstall til grunn. Oppdaterte beflkningsprgnser g faktisk skatteinngang i 2014 vil kunne gi en annen effekt enn den sm er anslått. 19

20 Del 2 Frslag til budsjett g øknmiplan frdelt på kmmunalmråder g staber 5 KOMMUNALOMRÅDET HR 5.1 BESKRIVELSE AV HR OMRÅDET Området, sm ledes av HR-sjef (kmmunalsjef fr HR), mfatter HR stab, lønnsseksjnen g Servicesenteret. Området ble pprettet 1.mars HR stab ivaretar t hvedfunksjner; den sentrale administrative arbeidsgiverfunksjnen på vegne av Rådmannen samt faglig støtte til linjeledelsen. Fagmrådet mfatter arbeidsgivers ivaretagelse av føringer i lv- g avtaleverk, herunder spesielt arbeidsmiljølven, hvedavtalen g hvedtariffavtalen, samt etablering g ppfølging av lkale HR-relaterte retningslinjer, prsedyrer, reglementer sv. Tariff, lønnsplitikk, HR-strategi, HMS, rganisasjnsutvikling, rekruttering, mstilling m.m. er kjente stikkrd sm inngår i HR stabs fagmråde. Lønnsseksjnen ivaretar utbetalinger av lønn g gdtgjøringer til ansatte, flkevalgte, støttekntakter m.m., ttalt ca utbetalinger pr. måned. Seksjnen følger gså pp refusjnskrav til NAV ifm med sykefravær g svangerskapspermisjner. Servicesenteret ivaretar kmmunens frntlinjetjeneste gjennm både sentralbrd g tjenester ved Servicesenter. Senteret frhlder seg til 370 tjenestebeskrivelser g har i gjennmsnitt 530 telefner g 150 besøkende hver dag. Videre har senteret saksbehandling innenfr 17 mråder g gir infrmasjn knyttet til alle kmmunale tjenester. Utstyrssentralen administreres av Servicesenteret, g de ivaretar gså frhåndsstemmeavgivning ved valg. I 2013 fikk Servicesenteret gså gdkjenning sm Turistinfrmasjn. Seksjnslederne fr Servicesenteret g lønnsseksjnen er delegert et selvstendig ansvar i frhld til persnal-, budsjett- g øknmiansvar Bemanning g arbeidsmiljø Årsverk 2012 Årsverk 2013 Årsverk 2014 HR stab 12,0 12,0* 12,0* Lønnsseksjnen 10,0 10,0** 10,0** Servicesenteret 13,0 12,3*** 12,3 Ttalt 35,0 34,3 34,3 13 * Inklusive HR-sjef. Ett årsverk (av 12) er midlertidig utlånt til lønnsseksjnen ifm implementering av nytt lønns-, HR- g øknmisystem (Visma/ERP). ** Leder av lønnsseksjnen er frikjøpt ifm prsjekt innføring av nytt lønns-, HR- g øknmisystem. Det er tatt inn ekstra ressurs i hennes frikjøpsperide. *** Reduksjn i årsverk skyldes verføring av ppgaver/stillingsressurs til NAV (bstøtte) Persnell g arbeidsmiljø Sykefraværsutvikling tertial 2014 Egenmeldt fravær 0,9 1,1 0,6 Bedriftsbetalt (1-16 dg) 0,8 0,3 0,5 Trygdebetalt (17 d 1 år) 1,5 3,2 5,7 Ttalt fravær 3,12 4,6 6,9 20

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Øknmiplan 2018-2021 Status i arbeidet v/trnd Julin 19.09.2017 1 Felles handlingsregler fr Drammen, Svelvik g Nedre Eiker kmmuner i 2018-2019 Fellesnemda har freslått følgende handlingsregler fr de tre

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker Nye Asker kmmune Handlingsprgram g budsjett fr Røyken, Hurum g Asker Beflkningsutvikling Beflkningsutvikling Frie inntekter Nett driftsresultat Lånegjeld Dispsisjnsfnd Tjenestemrådene Pensjn Asker Hurum

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik Til: Elin Bndhus Bakken Kpi til: Trger Aarvaag Svein Jhny Frren Fellesbruker Revisjn Gunn Hege Kjørsvik 13/804-72 145 HK/RÅD/IST 16.01.2014 ÅRSBUDSJETT 2014 - MÅL OG RAMMER -VINJE BARNEHAGE Kmmunestyret

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Premissene for god økonomistyring og internkontroll

Premissene for god økonomistyring og internkontroll Premissene fr gd øknmistyring g internkntrll Flkevalgtpplæring Nvember 2015 Lars-Andrè Hanssen g Alf-Erlend Vaskinn KmRev NORD IKS Interkmmunalt revisjnsselskap Hvedkntr i Harstad 34 eiere Trms g Nrdland

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN

SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Frmannskapet behandlet saken den 12.05.2015, saksnr. 60/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesfrslag fra KrF, H, Ap g Frp til

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656 Sign: Dat: Utvalg: Frmannskapet 12.05.2015 Kmmunestyret 12.05.2015 TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Rådmannens

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Vedlegg 1

Handlingsprogram 2014-2017. Vedlegg 1 Sande kmmune - Handlingsprgram 2014-2017 Vedlegg 1 1 Handlingsprgram 2014-2017 Vedlegg 1 Knsekvensjusteringer g nye tiltak detaljer per sektr Sande kmmune - Handlingsprgram 2014-2017 Vedlegg 1 2 Innhldsfrtegnelse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Rar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/15465-5 Dat: 21.10.2014 Drammen Eiendm KF frslag til ny eierstrategi â INNSTILLING TIL: Frmanskapet/Bystyret Rådmannens frslag til vedtak:

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

VEDTATT BUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2011-2014. Lillesand kommune

VEDTATT BUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2011-2014. Lillesand kommune VEDTATT BUDSJETT g ØKONOMIPLAN 2011-2014 Lillesand kmmune Ft: Finn Jhansen Visjn: Lillesand unik, trygg g skapende! Hvedmål: Sikre en bærekraftig utvikling g ressursfrvaltning Sikre trygghet, livskvalitet

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret Trysil kmmune Saksframlegg Dat: 20.09.2016 Referanse: 20927/2016 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Bjørn Myhre/Ståle Elgshøen Mulighetsstudie fr nytt svømmebasseng Saksnr Utvalg Møtedat Hvedutvalg fr frvaltning

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hvedutvalg fr barn g unge har møte Trsdag 27. nvember 2008 kl. 10.00 i møterm v/barn- g unge sektr i Markveien 26. Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Saksprotokoll. Møtedato: Sak: 176/17 Arkivsak: 17/3001 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM

Saksprotokoll. Møtedato: Sak: 176/17 Arkivsak: 17/3001 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM Saksprtkll Utvalg: Frmannskapet Møtedat: 21.11.2017 Sak: 176/17 Arkivsak: 17/3001 SAKSPROTOKOLL BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2018 2021 Vedtak: 1 Frmannskapets frslag til budsjett fr

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet.

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet. Frhandlingsspill Det skal være lkale frhandlinger i Papirdirektratet (PAD). Papirdirektratet er et direktrat sm står fr den sentrale faglige, strategiske g administrative ledelse av Papiretaten. PAD hlder

Detaljer

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014 Saknr. 14/2828-1 Saksbehandler: Claes Næsheim Tannhelsetjenesten - behv fr justering av takstnivået i 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

RAM M ESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel Budsjett 2014

RAM M ESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel Budsjett 2014 RAM M ESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel Budsjett 2014 2014 2017 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer