1. Sammendrag Hovedmål og status... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4"

Transkript

1 April 2015

2 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Tertialrapport Kvalitets- og pasientsikkerhet Pasientbehandling Mobilisering av medarbeidere og ledere Tilgjengelighet og brukerorientering Forskning og innovasjon Investeringer og likviditet Organisering og utvikling av fellestjenester Samhandlingsreformen Revisjoner og eksterne tilsyn Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial A.Tilsyn 1.tertial B. Tilsyn som ikke er avsluttet C. Tilsyn som er avsluttet Tilsyn gjennomført 1.tertial Tilsyn/revisjoner som er varslet Side 2 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

3 1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har i årets fire første måneder hatt en driftssituasjon med svært høyt sengebelegg. Ventetider for avviklede pasienter er redusert til et historisk sett lavt nivå, mens andel fristbrudd har økt noe fra desember Økonomisk er driften svakere enn budsjett, med et avvik fra eiers styringskrav på 44,4 mill. kr. hittil i år. Inklusive økte pensjonskostnader er det økonomiske resultatet per april -78,8 mill. kr i forhold til budsjett. Kvalitet og aktivitet Fra januar til april var det registrert øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken. I samme periode 2014 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter (økning på 2,2%). Sengebelegget i voksensomatikken har i denne perioden vært ca. 97% av normerte senger og både medisinsk divisjon, kirurgisk divisjon og kvinneklinikken har hatt et høyt belegg. Andel korridorpasienter viser i april 4,0% og snittet per april ligger på mer enn 5%. Foretaket har så langt i 2015 gjennomført ca flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, en økning på 5,7%. Økningen i antall polikliniske konsultasjoner har bidratt til en videre reduksjon i antall ventende nyhenviste med 8,3% sammenlignet med april Andel fristbrudd var i april 9,5% (5,2% i desember) og ventetider for avviklede pasienter er redusert til 72 dager (77 dager i desember). Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen brutto månedsverk i april (ekskl. innleie) mot budsjetterte brutto månedsverk. Antall utbetalte månedsverk i april 2014 var Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr april 23,7 mill kr. 6,4 mill. kr. av dette avviket er knyttet til ekstern innleie og skyldes hovedsakelig det høye belegget i årets 4 første måneder. Det totale sykefraværet i mars var på 8,5%, Dette er en liten nedgang fra desember måned (8,6%) og noe lavere enn i mars 2014 (9,0%). Antall AML-brudd var i april Dette er en reduksjon fra mars 2014 (2.457). Økonomi Akershus universitetssykehus har i april et regnskapsmessig underskudd på 15,5 mill. kr. Regnskapsmessig resultat hittil i år er -44,4 mill. kr. Inkludert økte pensjonskostnader er tallene -24,1 mill. kr i april og -78,8 mill. kr. akkumulert per april i forhold til budsjett. Forbedringsarbeid og tiltak Foretaket har etablert langtidsbudsjetter som skal sikre eierskap og langsiktighet i arbeidet med å forbedre pasientbehandling og kvalitet og sikre en bærekraftig økonomi. Arbeidet med implementering av budsjettiltakene er i hovedsak i henhold til plan, med noe avvik knyttet til tiltak for økt aktivitet i ortopedisk klinikk (lavere pasienttall enn budsjettert) og reduksjon av gjestepasientkostnader knyttet til medisinske pasienter. Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Prosjektet for optimalisert bruk av senger har utarbeidet retningslinjer for intern beste praksis og gjennomført egne kartlegginger knyttet til flaskehalser for inneliggende pasienter som venter på bildediagnostikk og for bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD). Prosjektet er nå sluttført og følges opp med konkrete handlingsplaner pr avdeling og definerte måleparametre for måling av resultater. Sammen med driftstiltak i budsjettet forventes prosjektet å bidra til en bedret driftssituasjon både gjennom lavere korridorbelegg og dermed et mindre økonomisk avvik knyttet til ekstravakter, overtid og innleie. De første 4 av totalt 28 standardiserte pakkeforløp for kreft ble implementert fra og fra 1. mai ble det innført ti nye pakkeforløp. Arbeidet knyttet til dette er i rute. Det er etablert forløpskoordinator for forløpene og interne avtaler mellom DDT og fagavdelinger er utarbeidet for å sikre utredningstid for pasientene. Ahus har også utviklet et eget monitoreringsverktøy til bruk for ledelse og forløpskoordinator. De 14 resterende pakkeforløpene innføres 1. september. Side 3 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

4 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 9,5 % 9,2 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 100% 0% 2% 80 % 63 % 62 % 0% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 3,6 % 3,1 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-44,4-11,1 5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 92 % 97 % % 100% 80% 60% Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. I april var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 72 dager. Det var i april 75 dager ventetid innen somatikk, en betydelig nedgang fra nivået i Reduksjonen har i hovedsak skjedd i medisinsk divisjon. I april var andel fristbrudd ved helseforetaket 9,5%, en økning fra desember måned (5,2%). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy fristbruddsandel, men at det fortsatt er høyt i noen få fagområder (særlig gastrokirurgi og fordøyelse, samt urologi). På helseforetaksnivå fikk 63% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har 62 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Dette det beste rapporterte nivå noensinne. Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ved ble gjennomført 27. november. Til sammen 610 pasienter var inkludert. Det ble registrert 22 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 3,6 %. Det er gjennomført en ny måling nå i mai. Resultatene fra denne målingen vil foreligge til neste månedsrapport. Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90 % av normerte senger (eks. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 92 % i voksensomatikk i april og et samlet belegg i årets fire første måneder på 97%. Side 4 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

5 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,5 % ,3 % Andre inntekter ,1 % ,3 % Sum driftsinntekter ,8 % ,3 % Lønn -og innleiekostnader ,8 % ,2 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,9 % ,3 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD ,5 % ,1 % Andre driftskostnader ,3 % ,9 % Sum driftskostnader ,4 % ,2 % Driftsresultat % % Netto finans ,0 % ,9 % Resultat inkl merkostnader pensjon Merkostnader pensjon iht oppdaterte aktuarberegninger Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst Regnskapet i april viser et budsjettavvik på 15,5 mill. kr. For året samlet sett har foretaket et regnskapsmessig underskudd på 44,4 mill. kr. Resultatet er svakere enn resultatkravet fra eier, men sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr april i 2014 (-76,9 mill. kr.) og 2013 (-102,9 mill. kr.) er utviklingen likevel positiv. Pensjonskostnader er lagt inn i regnskapet per april i henhold til den siste aktuarberegningen. Denne viste en kostnadsøkning for Ahus på 34,4 mill. kr. Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 8,0 mill. kr. Aktivitetsbaserte inntekter avviker positivt med 2,2 mill. kr.(isf-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler), hovedsakelig som følge av høyere ø-hjelps aktivitet enn budsjettert. Andre inntekter avviker positivt med 5,9 mill. kr. Den somatiske aktiviteten ligger pr april samlet 84 DRG-poeng under plantall. Den elektive aktiviteten i Ortopedisk klinikk er bak plantall som følge av senere innfasing av planlagt kapasitetsøkning. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 56,1 mill. kr. Varekostnadene har et negativt avvik per april på 23,1 mill. kr. I realiteten er avviket ca. 33 mill kr ettersom ca. 10 mill. kr i varekostnader er feilpostert i ERP-systemet på andre driftskostnader (feilen er rettet opp fra april måned). Ca. 12 mill. kr av avviket ligger på medikamenter og ca. 11 mill. kr på medisinske forbruksvarer. I tillegg er det negative avvik på implantater (3,6 mill kr) og på kjøp av behandling hos private (4,5 mill kr.) Det jobbes med å finne årsaker til disse avvikene, gjennom analyser av endringer i forbruk og enhetspriser. Herunder vil det også sees på om deler av prisendringene kan forklares av valutaeffekter som følge av en svakere kronekurs. De totale lønn- og innleiekostnadene er ca. 23,7 mill. kr. høyere enn budsjett. Total brutto bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i april mot budsjettert Avviket knyttet til lønnskostnader skyldes i hovedsak høyt belegg og inkluderer også høyere innleiekostnader enn budsjettert (6,4 mill. kr.) samt variabel lønnskostnader betydelig utover det positive avviket på offentlige refusjoner. Andre driftskostnader avviker negativt med 15,4 mill. kr. sammenlignet med budsjett. Avviket er i realiteten knyttet til varekostnader og forbruksmateriell. Grunnet en feil i konteringen for varer som bestilles fra forsyningssenteret har deler av disse kostnadene så langt i år blitt registrert som andre driftskostnader. Feilen er korrigert av Sykehuspartner, men dette slo ikke ut i regnskapet før i april måned. Side 5 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

6 Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det negative avviket på foretaket felles forklares i hovedsak med ekstra pensjonskostnader (34,4 mill. kr per april). I tillegg er det oppløst et par avsetninger fra 2014 på til sammen 14 mill. kr som trekker motsatt vei. For kommentarer til divisjonsresultatene vises det til påfølgende avsnitt. (tall i tusen kr) April HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst Merkostnader pensjon iht oppdaterte aktuarberegninger Resultat inkl merkostnader pensjon Resultatrisiko 2015 Illustrasjonen under viser profilen på de samlede budsjettiltak gjennom året innen somatikk og støtte. Som det fremkommer er den månedlige effekten lagt inn med drøyt 14 mill. kr. i januar og februar økende til snaut 20 mill. kr. fra juli måned. Styringsfarten for det tre første måneder tilsvarer en helårseffekt med et negativt budsjettavvik i størrelsesorden mill. kr. i Arbeidet med realisering av budsjettiltakene pr mars har avvik knyttet til tiltak for økt aktivitet i ortopedisk klinikk (lavere aktivitet i mars enn budsjettert) og kirurgisk divisjon (delvis startet opp) og tiltak knyttet til reduksjon av lønnskostnader (alle kliniske divisjoner). Det forventes at budsjettiltakene gradvis vil gi planlagte effekter i de kommende månedene. Parallelt er det usikkerhet knyttet til om budsjettiltakene som har planlagt effekt fra andre halvår vil realiseres like raskt som de tidsplaner som er lagt. Samtidig har enkelte divisjoner driftsmessige og økonomiske avvik som ikke er direkte knyttet til budsjettiltakene, bl.a har det høye belegget i årets første måneder medført budsjettavvik knyttet til innleie og variabel lønn (særlig i medisinsk divisjon). Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Under de påfølgende kapitlene er det redegjort for status i tiltakene for hver enkelt divisjon. Side 6 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

7 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 20,8 % 18,5 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 100% 80 % 48 % 54 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,7-1,7 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 90 % 95 % 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid stiger noe fra mars til april, men viser en positiv utvikling i forhold til i fjor. Andel fristbrudd har en svak stigning fra mars og er fortsatt høyt. Det er i Urologisk avdeling, Gastrokirurgisk avdeling og Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling at tilgjengelighetsutfordringene er størst. Det har vært et høyt belegg i første tertial, men dette ble redusert til 90 % i gjennomsnitt i april. Belegget på intensiv var også noe lavere i april i forhold til februar og mars. Arbeidet med økt utnyttelse av poliklinikk har fortsatt effekt. Antall konsultasjoner hittil i år er 3,1 % høyere enn i fjor, og lik plantall. Det arbeides videre med tiltak for å få ned ventetid og fristbrudd. De viktigste tiltak er som følger: Alle avdelinger har fått på plass systemer som muliggjør direktebooking Legelister >3 måneder frem i tid tilstrebes i alle avdelinger Overbooking av timer for å redusere ikke møtt problematikk Kveldspoliklinikk for å utnytte poliklinisk kapasitet, og å unngå fristbrudd og ventetid. Poliklinikker med kapasitetsutfordringer allokerer predefinerte timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp I april ble det igangsatt et prosjekt for å rydde unna store deler av den lange ventelisten innen gastrokirurgi. Arbeidet innebærer at det både settes opp merkantil rydding med ekstra bistand fra andre avdelinger, samt ekstra poliklinikk. Prosjektet er i startfasen men vi kan allerede nå se antydning til en reduksjon av antall ventende. Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har hovedsakelig fristbrudd innen plastikkirurgi. Oppstart av henvisningspoliklinikk på Ski i mai, forventes å føre til at man får bedre utnyttelse av den samlede polikliniske kapasiteten. Urologisk avdeling arbeider med rekruttering av lege for å øke sin polikliniske kapasitet. Divisjonen har fokus på implementering av tiltak identifisert i Prosjekt sengeoptimalisering fase 2, med 10 punkter for intern beste praksis. I tillegg har Urologisk avdeling, ØNH og Gastro har startet opp et arbeid rundt pasientforløp. ØNH har endret mottak av elektive pasienter slik at mottak av disse foregår i poliklinikken. I samarbeid med avdeling for samhandling arbeides det videre med tiltak for å øke bruken av KAD enheter som et alternativ til innleggelse, samt med å øke bruken av avdelingenes egne polikliniske ø-hjelps tilbud. Side 7 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

8 Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter april på -6,7 mill. kr, dvs et positivt resultat i april på 0,9 mill kr. Aktiviteten for april var 116 DRG-poeng over plantall, i tillegg var etterkodingen høyere enn estimert. Inntektene gikk derfor 3,5 mill kr i pluss i april og har et avvik på 1,8 mill kr. Lønn har et negativt avvik på -0,9 mill. kr. (balanse i april) og vare- og driftskostnader har et negativt avvik på -7,6 mill. kr. Høye varekostnader i april skyldes i hovedsak høy aktivitet. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON apr apr HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 8,4 % 8,8 % 8,6 % 0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 29 færre inngrep enn plantall, men 51 flere enn i På DKS Nordbyhagen og Ski er det en tendens med færre og lengre inngrep siden antallet har gått ned med 0,9 %, mens knivtiden har økt med 3,5 %. Totalt har knivtiden økt med 3,7 %. Divisjonen igangsetter nå et eget prosjekt med fokus på muligheter for å øke operasjonsaktiviteten ved de tre lokasjonene, SOP, DKS-Nordbyhagen og DKS-Ski. Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten Bruk av vikarbyrå målt i antall timer i 2015 er redusert med 6 % i forhold til i fjor, tilsvarende totalt 0,5 månedsverk. Overtiden er redusert med 22 %, tilsvarende totalt 22 månedsverk. STATUS BUDSJETTILTAK Høyere omstillingskostnader enn forventet i Palliativt senter har ført til at budsjettiltak Utnyttelse av Ski er noe forsinket. Tiltaket relatert til av økt aktivitet innen plastikkirurgi er også noe forsinket grunnet forsinket rekruttering i overlegestillinger, men fra april er alle overleger på plass. Divisjonen ligger også noe bak plan i forhold til reduksjon i variabel lønn. Høyt belegg både på sengeposter og på intensiv har gjort dette krevende, men særlig situasjonen på intensiv forventes å normalisere seg fremover. Divisjonen har fortsatt stort fokus på nøktern og behovsprøvd bruk av variabel lønn. Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status Red bemanning Ane, Opr, leger 13,6 13, ,9 Red var.lønn Sengeposter, spesialposter 0,0 0, ,8 Varekostnad Sengeposter og operasjon 0,0 0, ,9 Utnyttelse Ski Pall.enhet og Plastitkk dagkir 8,5 6, ,8 Inntekt ØNH og Gastro 0,0 0, ,8 SUM 22,1 19, ,9 Side 8 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

9 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 4,7 % 3,5 % % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0% 100% 80 % 41 % 45 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,4-2,8 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 83 % 89 % 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid er 102 dager i april. Det er inngått en avtale med Kongsvinger om avlastning for langventere og divisjonen får bistand fra Fritt sykehusvalg. I tillegg er det dedikert en 40% merkantil stilling for å rydde i ventelister for langventere. Direktebooking er 41% og det forventes en økt andel direktebooking etter hvert som langventere blir avviklet. Fristbrudd er 4,7% i april, og det har svingt mellom 0 og 5% fra september 2014 og fram til nå. Det kjøres ut regelmessige rapporter som følges opp i lederlinjen kontinuerlig. AML brudd har blitt redusert til 58 brudd i april, en sterk nedgang. Dette skyldes til en viss grad et noe lavere belegg på sengepostene og færre fastvakter. Det har også blitt inngått avtaler for å redusere AML brudd og utnytte handlingsrommet optimalt. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK apr apr HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 8,6 % 8,8 % 8,0 % 0,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Resultatet for apr-15 var -3,5 mill. kr. og hittil i år er -11,4 mill. kr. Vare og driftskostnad (kontoklasse 4, 6 og 7) har hittil i år et positivt avvik på 0,3 millioner. Lønn og innleie har et negativt avvik på -1,1 millioner hittil i år. Utfordring på legelønn på grunn av foreldrepermisjoner, og på sengepostene på grunn av høyt korttidssykefravær og fastvakter i Side 9 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

10 perioden. Bemanning på Ski sengepost har ikke blitt redusert i helg som tidligere planlagt på grunn av høyt belegg de første måneder av Dette har ført til merforbruk av lønn. Det er et negativt avvik hittil i år på -10,5 millioner på inntektssiden, 62% elektivt og 38% ø-hjelp. Avviket er hovedsakelig døgnopphold og det er manglende hofteprotese-pasienter som utgjør hoveddelen av svikt i elektiv virksomhet. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å øke antall hofteprotese-pasienter (omdømmebygging, kontakt med fastleger, media og publikum, opprettholde korte ventetider for pasientgruppen og kontakt med Fritt Sykehusvalg om ledig kapasitet). Ledig kapasitet blir til en viss grad erstattet av annen elektiv kirurgi. Kneproteser og ryggoperasjoner er noe under plantall i april, men dette forventes ikke å vedvare. Det er høyere poliklinisk aktivitet hittil i år enn forventet med 849 opphold som tilsvarer 0,5 millioner. TILTAK 2015 Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Tiltak iverksatt Antatt virkningstidspunkt Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status %-vis oppnåelse Red var.lønn Sengepostene og vakanser hos legene ,0 0, ,5 Varekostnad Ski - drift og vare ,0 0, ,0 Red bemanning ØH-pol Ski, nedtak Ski sengepost helg ,5 0, ,6 Inntekt Tilretteleggingstilskudd, koding, Raskere tilbake og UK pasienter ,0 0, ,0 Utvidet elektiv kir Rygg til Ski og økt protese Nordbyhagen 0,0 0, ,0 Diakonhjemmet Oppsigelse av avtale for ortopediske pasienter fra 1 juli ,0 0, ,0 SUM 1,5 0, ,9 Det er satt opp en detaljert framdriftsplan for utvidet elektiv protesekirurgi på Nbh og ryggkirurgi på Ski fra høsten. Prosessen med investeringer på Ski er igangsatt. Det er laget lister og informert ansatte for å øke fokus på å ha riktige prosedyrekoder til hoveddiagnosene i koding av opphold. For UK pasienter videreføres gode rutiner og prosesser, og hittil i år er inntekten høyere enn forventet per budsjett. For Raskere Tilbake ligger OK bak budsjett hittil i år, men det er igangsatt tiltak for å rekruttere pasienter til ordningen. Det forventes å møte budsjett innen utgang av Løpende evaluering på belegg på Ski og foreløpig planlagt reduksjon i bemanning fra august. Side 10 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

11 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 7,8 % 7,9 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 0% 1% 100% 80 % 65 % 57 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-24,3-6,1 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 95 % 102 % % 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har fortsatt en god utvikling på ventetider og fristbrudd selv om utviklingskurven har flatet noe ut i forhold til tidligere måneder, medvirkende årsak er blant annet påske. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter har gått opp fra 65 ventedager i mars til 67 ventedager i april. For ventende pasienter er ventetiden gått ned fra 62 dager i mars til 61 dager i april. Andelen fristbrudd var i april på 7,8 % og er økt fra 7,6 % i mars. Andel fristbrudd på ventende pasienter fortsetter den gode utviklingen fra 140 brudd ved forrige måling til 97 brudd i utgangen av april. 75 av disse bruddene ligger i avdeling for fordøyelsessykdommer og dreier seg om konsultasjonspoliklinikk. Det er fortsatt ikke etterslep på gastroskopi og coloskopi til tross for halvering av bruk av eksterne tjenester. Andelen pasienter som fikk bekreftelse på time samtidig som svar på henvisning har gått opp fra 56 % i mars til 65 % i april. Etterslepet av kontroller på poliklinikk har gått opp med 150 konsultasjoner fra mars til april, det er i de mindre avdelingene hvor det sees oppgang. I alle avdelinger fortsettes det systematiske arbeidet med rydding og kvalitetssikring av ventelister slik at alle som står på venteliste er reelle ventende. Det er kun 4 pasienter i divisjonen som har ventet mer enn 1 år, disse er pasienter med ansiennitetsdato fra andre sykehus, og vil håndteres. Divisjonen holder stor intensitet på den pasientadministrative oppfølgingen som følges særskilt opp i divisjonens månedlige driftsmøter med avdelingene. Indikatorer som måles og fulgt opp er bla: Utvikling i ventetider og fristbrudd, pasienter ventet over 3 mnd. og 1 år, etterslep av kontroller, vurderingstid på henvisninger, planleggingshorisont for legene, bookinghorisont samt andel direkte bookede pasienter. Divisjonen har fortsatt stor pågang av pasienter og et høyt belegg på sengeområdene gjennom april, men viser et mindre belegg enn de foregående måneder. Gjennomsnittlig beleggsprosent i april er 99 %, tilsvarende resultatet som samme periode i fjor. Overbelegg og korridorpasienter representerer en økt risiko for feil og uønskede hendelser og er krevende driftsmessig og for de ansatte. Divisjonen følger opp tiltak for å redusere overbelegg og for å optimalisere drift blant annet gjennom etablerte divisjons- og avdelingsvise tiltaksplaner som er også er en del av Side 11 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

12 foretakets prosjekt "Optimalisere utnyttelse av senger Optimaliseringsarbeidet er imidlertid krevende i en situasjon med stor pasientpågang og overbelegg. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON apr apr HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 8,6 % 8,5 % 8,7 % -0,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i april er -7,9 mill. kr. Hittil i år er budsjettavviket -24,2 mill. kr. De fremste årsakene til avviket i april er fortsatt høye kostnader tilknyttet lønn (-5,7 mill.kr). Det er også svært høye varekostnader/ andre driftskostnader i april (- 3,8 mill.kr). Aktiviteten i divisjonen, målt i antall opphold, er fortsatt høy, men noe lavere enn tidligere i år. Det ble gjennomført 2627 døgnopphold, 1554 dagopphold og 7306 polikliniske konsultasjoner. Det er hhv. 3 %, 1 % og 5 % høyere enn planlagt. Det er i april utbetalt brutto månedsverk. Det er 15 månedsverk færre enn i mars. Hittil i år er det utbetalt i gjennomsnitt 1369 brutto månedsverk pr måned. Det er 6 færre månedsverk enn gjennomsnitt for samme periode i fjor. STATUS BUDSJETTILTAK: Estimert årseffekt av planlagte tiltak er redusert fra opprinnelig plan. Dette skyldes at to av tiltakene under kategorien Håndtere eget opptaksområde og ett tiltak under kategorien Bemanning ikke lar seg gjennomføre som planlagt. Det er senere igangsettelse av tiltaket Overtagelse av SSE-pasienter som skal føre til at vi behandler flere av våre egne pasienter som i dag behandles ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Overtagelse av våre pasienter som i dag ligger på Diakonhjemmet lar seg ikke gjennomføre i 2015 pga. beleggsituasjonen i divisjonen. Side 12 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

13 Til tross for det dårlige månedsresultatet, forventes det fortsatt en relativt høy oppnåelsesgrad av tiltakene samlet sett. En årsak til dette er at merforbruket som følge av den høye aktiviteten i det siste overgår effekten av flere av tiltakene som er igangsatt. Flere tiltak har også fått endret periodisering hvor estimert årseffekt forventes å være den samme, men med senere igangsettelse og høyere månedseffekt. Side 13 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 88 % 91 % Budsjett avvik = 0 100% 0% ,6-1,7 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 91 % 87 % 120% 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 42 dager og direkte time med henvisning på 88%. Det var ingen fristbrudd i april. Belegget på gyn S305 har vært krevende i april. Det har vært et høyt belegg i ukedagene, men på grunn av kort liggetid har belegget gått ned i helgene. På 13 senger har man hatt opp til 18 pasienter. Aktiviteten varierer også kraftig gjennom døgnet. Det er 127 AML brudd i april, og økningen skyldes hovedsakelig høy aktivitet på føde/barsel i april. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN apr apr HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 6,8 % 6,5 % 7,4 % -0,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket for Kvinneklinikken i april er -1.3 mill. kr og -6,6 mill. kr hittil i år. Det har hittil i år blitt gjort 423 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, noe som gir en merinntekt på 0,75 mill. kr. i forhold til budsjett. Aktiviteten hittil i 2015 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel, med 1629 fødsler hittil i år (69 over plantall). Fødetallet for april lå 22 over plantall, men høyt fødetall mot slutten av måneden medfører at dette ikke reflekteres i driftsinntektene og inntekten Side 14 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

15 kommer først i mai. For gynekologi har det første tertial av 2015 vært tyngre pasienter enn forventet, men litt lavere antall. Økt kostnad for cytostatika-behandlinger på poliklinikken har gitt et overforbruk av medikamenter hittil i år på 0,4 millioner. Mye høyere aktivitet i 2015 enn i Hittil i år 504 kurer mot 317 i Denne økningen er krevende for avdelingen. På lønnssiden er det en forbedring i april både i forhold til fast lønn og variabel lønn, spesielt på Fødebarsel. Kontinuerlig oppfølging rundt bruk av variabel lønn og ekstern innleie. Antall leger på foreldrepermisjon og gravide leger ute av vakt, har vist seg å være langt høyere enn først forventet. For å opprettholde tilgjengelighet og planlagt aktivitet ser man at man må gå over på budsjetterte lønnskostnader. Tiltak 2015 Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. Kvinneklinikken har kontaktet Helse Sør Øst vedr bekymring om mange fødende i sommermånedene. Det foreligger dialog mellom sykehusene i Stor Oslo. Det er stort fokus på gjennomføring av sommerferie 2015, hvor det er stor pågang av fødende. Bemanning har blitt tatt ned på de ulike avdelingene som planlagt i budsjettiltak Det har gitt en økt utfordring på gynekologisk avdelingen ved å splitte gynekologi og ØNH, ved at det koster mer å drifte mindre sengeområder. Denne omstillingen ble vedtatt etter at foreløpig budsjettrammer ble satt. Har iverksatt gjennomgang av alle turnuser i avdeling føde og barsel, for å etablere optimal drift. Påbegynt Prosjekt tidlig hjemreise med hjemmebesøk av jordmor. Dette for å optimalisere barselbehandlingen med mulighet for tidlig hjemreise og oppfølging av de friske barselkvinnene og bedre oppfølging av de sykere pasientene på sykehuset. Side 15 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,8 % 2,6 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 79 % 72 % Budsjett avvik = 0 100% 0% ,6-2,1 5 75% belegg i barne- og ungdomssomatikk 75 % 68 % 72 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken hadde gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 52 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett, og innfrir dermed på måltallet. I april var andelen fristbrudd 2,8 % som igjen er en reduksjon fra mars hvor man hadde en forbigående økning. Klinikken hadde 79% direktebookinger i april, igjen en oppgang sammenliknet med mars. Klinikken har dermed en positiv utvikling fra 2014 mot målet på 80%. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er planlagt minimum 4 måneder frem. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter. Klinikken hadde et negativt resultat på 0,7 mill. kr. i april på grunn av litt mindre døgnaktivitet enn plantall og liten økning i personalkostnader. Akkumulert underskudd per april er 8,6 mill. I mars måned var manglende aktivitet uttalt og står for mesteparten av det akkumulerte underskuddet per april. Som tidligere anført er årsak at man snur flere pasienter i barnemottak, dvs unngår innleggelse. Dette gir betydelig mindreinntekt. I tillegg har avdeling for nyfødte flere OUS pasienter enn tidligere, noe som gir økte liggedøgn med dertil økt overtidsbruk, men dessverre ikke tilsvarende inntekter. Det er planlagt møte med OUS, sammen med Kvinneklinikken, med mål om å begrense overføring av pasienter fra OUS som vi primært ikke har ansvar for. I tillegg arbeides i begge døgnavdelinger med tiltak for å redusere utgifter til bemanning for å tilpasse seg budsjett. BUK ligger for øvrig foran plantall i elektiv poliklinikkvirksomhet. Noe som gir økte inntekter. Det tilstrebes å øke poliklinikkaktivitet ytterligere. Side 16 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

17 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN apr apr HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 8,9 % 8,8 % 9,6 % -0,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsavdelingen for 2015 oppsummert. Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk balanse. Fjerne ventelisten vil gi raskere behandling for nye pasienter. Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, samtidig som bemanningsplanene reduseres. Som følge av lavere aktivitet på døgn kombinert med noe høyere lønnskostnader enn budsjett i starten av året er prognosen nedjustert til -5,3 millioner kroner i forhold til budsjett. Side 17 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) % - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,2 % 2,8 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 71 % 65 % Budsjett avvik = 0 0% 100% 0% ,6-0,9 6 AML-brudd Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter, uavhengig av rett, er 60 dager hittil i år. Ventetiden er innenfor måltallet. Psykisk helsevern har i snitt 2,8% fristbrudd per april. Det var i mars registrert fristbrudd ved flere avdelinger enn tidligere, mens det i april måned kun har vært tre brudd ved en avdeling. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. Andel pasienter som ble direktebooket var 65 %. Rutinen skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, men divisjonen vil se nærmere på om det er mulig å forbedre resultatet i enkelte av enhetene. Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges opp og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AML-brudd. Divisjon psykisk helsevern har pr april et underskudd på 3,6 mill., en forbedring på 0,17 mill. fra mars måned. En akkumulert mindreinntekt fra poliklinikkrefusjoner i januar og februar forklarer deler av avviket. Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til gjestepasient-oppgjør innen psykisk helsevern og TSB på grunn av etterslep på fakturering fra andre foretak. Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å konvertere døgn plasser til poliklinikk ved distriktspsykiatriske sentre (DPS). Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Det er ved enkelte poliklinikker innen RUS og ved alderspsykiatrisk poliklinikk en lavere produksjon enn forutsatt hittil i år. Innen RUS skyldes dette først og fremst vakanser i behandlerstillinger. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav produktivitet. Poliklinisk aktivitet VOP samlet har en vesentlig økning sammenlignet med samme periode i Ved BUP er nå polikliniske konsultasjoner pr april i samsvar med måltall. Side 18 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

19 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN apr apr HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk BUP herav døgn herav dag herav poliklinikk RUS herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 9,0 % 9,3 % 10,2 % -0,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende 10 korttidsplasser fra Generelle effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i forbindelse med budsjettprosessen 2015 slik at det forventes at aktiviteten vil vokse ut over i Det er igangsatt en plan for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer i tråd med forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2015 til De viktigste tiltakene er redusert bruk av gjestepasientdøgn i OUS ved regionale spesialavdelinger innen psykisk helsevern og langtidsavdelinger innen TSB og opprettholdelse av styringsfarten ved avdelingene fra I andre halvår foretas en ytterligere justering av døgnkapasiteten ved DPS som ledd i en flerårig omstillingsprosess. Mål for disse innsparingstiltakene samlet er mellom 20 og 25 mill. Side 19 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,3-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et negativt avvik etter årets fire første måneder på 2,3 mill. kr. Avviket forårsakes av et generelt merforbruk på varekostnader, hovedsakelig på to avdelinger. Det jobbes med å kartlegge årsakene til dette. Aktivitetsveksten på inneliggende pasienter for de manuelle og kostnadstunge laboratoriefagene, eksempelvis patologi, mikrobiologi og genteknologi bidrar til negativ vekst, sett i forhold til basisbevilgningen. For omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten kompenseres merforbruket på utgiftssiden noe gjennom økt inntektsnivå fra HELFO. For de manuelle laboratoriefagene dekkes den faktiske utgiften i ubetydelig grad gjennom inntekten fra HELFO, hvilket også bidrar til en negativ balanse. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI apr apr HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,0 % Poliklinikk ,4 % Primærhelsetjenesten ,3 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,2 % Poliklinikk ,3 % Primærhelsetjenesten ,1 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 8,0 % 8,2 % 8,6 % -0,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Aktivitetsøkningen innen bildediagnostikk er en konsekvens av avdelingens interne tiltaksarbeid, for å ivareta bildediagnostisk etterspørsel. Dette gjelder alle omsorgsnivåene. Til tross for tiltakene klarer man ikke å møte etterspørselen etter bildediagnostikk, og resultatet blir lenger ventetid på dette området. På nåværende tidspunkt oppleves innføringen av pakkeforløp for kreft som en bidragsyter til redusert kapasitet og mindre fleksibilitet i timeoppsett for andre henvisninger. For å møte etterspørselen har avdelingen jobbet med tiltaksbeskrivelse på kort, mellom og lang sikt, som vil være en viktig faktor inn i det videre arbeidet i fm prosjekt Optimalisere utnyttelse av senger Innen laboratoriemedisin er det en generell aktivitetsøkning som stort sett favner alle omsorgsnivåer og alle avdelinger med unntak av Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, hvor det er en betydelig aktivitetsnedgang innen primærhelsetjenesten. Funn så langt indikerer færre rekvirerte analyser pr prøve. Side 20 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 2. tertial 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 8 3.1 Kirurgisk divisjon... 8 3.2 Ortopedisk klinikk... 10 3.3 Medisinsk divisjon... 12 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Innhold. 1. Sammendrag... 3

Innhold. 1. Sammendrag... 3 Februar 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 3. tertial 2014 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 10 3.3 Medisinsk divisjon... 12 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

1. Sammendrag Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag Hovedmål og status... 4 Mai 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 3. tertial 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 8 3.2 Ortopedisk klinikk... 10 3.3 Medisinsk divisjon... 12 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

1. Sammendrag Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag Hovedmål og status... 4 Juli 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 8 3.1 Kirurgisk divisjon... 8 3.2 Ortopedisk klinikk... 10 3.3 Medisinsk divisjon... 12 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Innhold. 1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

Innhold. 1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 1. tertial 2014 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Oppsummering pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 2. tertial 2014 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Oppsummering pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

1. Sammendrag Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag Hovedmål og status... 4 Oktober 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 8 3.1 Kirurgisk divisjon... 8 3.2 Ortopedisk klinikk... 10 3.3 Medisinsk divisjon... 12 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

1. Sammendrag Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag Hovedmål og status... 4 November 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 8 3.1 Kirurgisk divisjon... 8 3.2 Ortopedisk klinikk... 10 3.3 Medisinsk divisjon... 12 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

1. Sammendrag Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag Hovedmål og status... 4 September 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 8 3.1 Kirurgisk divisjon... 8 3.2 Ortopedisk klinikk... 10 3.3 Medisinsk divisjon... 12 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for februar 2017.

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for februar 2017. Styresak Dato dok.: 15.03.2017 Administrerende direktør Møtedato: 22.03.2017 Vår ref.: 17/01521-3 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: 1. Rapport pr november 2. Tabeller og grafer Telefaks:

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for mars 2017.

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for mars 2017. Styresak Dato dok.: 19.04.2017 Administrerende direktør Møtedato: 26.04.2017 Vår ref.: 17/01521-5 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: 1. Rapport pr mars 2. Tabeller og grafer Telefaks:

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, = pedisk klinikk, = Medisinsk divisjon, = Kvinneklinikken, PHV =Psykisk helsevern, = Barne og ungdomsklinikken, DST =

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, Orto= Ortopedisk klinikk, MD = Medisinsk divisjon, KK = Kvinneklinikken, DPH = Divisjon psykisk helsevern, BUK = Barne

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Dato dok.: Administrerende direktør. Møtedato: Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Dato dok.: Administrerende direktør. Møtedato: Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Styresak Dato dok.: 15.03.2016 Administrerende direktør Møtedato: 30.03.2016 Vår ref.: 16/03911-1 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: 1. Rapport pr februar 2. Tabeller og grafer Telefaks:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017 STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av 10 Saksnr. arkiv: 17/00705 Sakstype: Beslutningssak 2. tertialrapport 2017 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per 2. tertial et økonomisk resultat på 1,5 mill.

Detaljer

Månedsrapport per mai Styremøte

Månedsrapport per mai Styremøte Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Eksterne tilsyn Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 3.tertial 2013 Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Statens Helsetilsyn Spesialisthelsetjenesteloven Pasientjournalforskriften

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for september 2017.

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for september 2017. Styresak Dato dok.: 18.10.2017 Administrerende direktør Møtedato: 25.10.2017 Vår ref.: 17/01521-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: 1. Rapport pr september 2. Tabeller og grafer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 4. Status hovedtiltak driftsutvikling... 26. 5. Strategisk utviklingsplan - status... 31

1. Sammendrag... 3. 4. Status hovedtiltak driftsutvikling... 26. 5. Strategisk utviklingsplan - status... 31 1. Tertial 2013 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 2.1 Ventetid... 4 2.2 Fristbrudd... 4 2.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 5 2.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for 1. tertial 2017.

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for 1. tertial 2017. Styresak Dato dok.: 16.05.2017 Administrerende direktør Møtedato: 24.05.2017 Vår ref.: 17/01521-7 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: 1. Rapport pr 1. tertial 2. Tabeller og grafer

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for november 2017.

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for november 2017. Styresak Dato dok.: 13.12.2017 Administrerende direktør Møtedato: 20.12.2017 Vår ref.: 17/01521-16 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: 1. Rapport pr november 2. Tabeller og grafer Telefaks:

Detaljer

Innhold. 1. Sammendrag... 3

Innhold. 1. Sammendrag... 3 Mai 2013 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 2.1 Ventetid... 4 2.2 Fristbrudd... 4 2.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 5 2.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer