Vedlegg Strategiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg Strategiplan 2015-2018"

Transkript

1 Vedlegg Strategiplan Vedtatt Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2015 Foto: GT gode ideér

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2015 POLITISKE ORGAN... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Kommunikasjonsavdelingen... 6 Økonomiavdelingen... 7 Personal- og organisasjonsavdelingen... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Jus- og innkjøpstjenesten IKT- tjenesten Regnskapstjenesten Arkivtjenesten OPPLÆRING Fagenhet for videregående opplæring Byåsen videregående skole Charlottenlund videregående skole Fosen videregående skole Frøya videregående skole Gauldal videregående skole Heimdal videregående skole Hemne videregående skole Hitra videregående skole Malvik videregående skole Meldal videregående skole Melhus videregående skole Oppdal videregående skole Orkdal videregående skole Rissa videregående skole Røros videregående skole Selbu videregående skole Skjetlein videregående skole Strinda videregående skole Thora Storm videregående skole Tiller videregående skole Trondheim Katedralskole Åfjord videregående skole TANNHELSE Tannhelsetjenesten REGIONAL UTVIKLING Avdeling for regional utvikling Samferdselsavdelingen Fylkesbiblioteket VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt

4 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt

5 POLITISKE ORGAN Faktaopplysninger Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (A) Fylkesvaraordfører: Arne Braut (SP) Fylkestinget: 37 medlemmer (øker til 43 fra neste valgperiode) Fylkestinget: Fylkestingets medlemstall økes fra 37 til 43 medlemmer gjeldende fra valgperioden jfr. koml. 7. Fylkestinget fattet vedtak i saken i møte sak 67/14. Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Regional utviklingskomite, Kultur-, velferd- og miljøkomiteen, Opplæringskomiteen og Samferdselskomiteen. RÅD Sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse er blant annet Fylkesrådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Rådgivende utvalg for samiske spørsmål og Trøndelagsrådet. I tillegg er folkevalgte representert i ulike utvalg og nemder som for eksempel Regionalt forbrukerpolitisk utvalg, Integreringsutvalget og Fylkeskommunens klagenemnd. Interkommunale og regionale samarbeidsorganer har også politisk representasjon. Deltakelsen i andre råd og styrer som ikke har egne budsjetter dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele kr) Tjenester *Politisk ledelse Kjøp av revisjons- og kontrolltjenester Sum netto drift Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 4 i strategiplanen. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 1

6 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 2

7 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 3

8 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 4

9 Fylkesrådmannen Faktaopplysninger Fylkesrådmann: Odd Inge Mjøen Fylkesdirektør for opplæring: Fylkesdirektør for regional utvikling: Fylkesdirektør for samferdsel: Fylkesdirektør: Inger Johanne Christensen Karen Espelund Erlend Solem Knut Aspås (tall i hele kr) Tjenester Administrasjon Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Dette ansvarsområdet omfatter Fylkesrådmannen samt Fylkestingsekretariatet og Fylkesordførerens rådgivningsteam, som har fått benevnelsen Fylkesordførerens kontor internt. I tillegg er Informasjonssikkerhetsansvarlig(50%), Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker inkludert her. På området for gruppen Fylkesrådmannen dekkes i tillegg til lønn- og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter og andre fellesutgifter som ikke naturlig kan belastes andre enheter i organisasjonen. For gruppene Fylkestingsekretariatet, Fylkesordførerens kontor og for Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker dekkes lønns- og driftsutgifter. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommunene omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkestingsekretariatet har ansvar for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturabehandling og budsjettkontroll. Gruppen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Fylkesordførerens kontor bistår Fylkesordføreren og fylkesutvalgets medlemmer i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere m.v. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 5

10 Kommunikasjonsavdelingen Faktaopplysninger Leder: Jørn Arve Flått Faktisk antall årsverk pr : 4 Budsjettert antall årsverk i 2015: 6 (tall i hele kr) Tjenester Informasjon Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Kommunikasjonsavdelingen ble fra 1. januar 2013 skilt ut i en egen ansvarsenhet. Enheten er direkte underlagt fylkesrådmannen. Kommunikasjonsavdelingen skal bidra til å styrke fylkeskommunen interne og eksterne kommunikasjon. Budsjettet omfatter i tillegg til lønn og driftsutgifter, utgifter til informasjonstiltak og utviklingskostnader til ny digital plattform for hjemmeside og sosiale medier. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 6

11 Økonomiavdelingen Faktaopplysninger Økonomisjef: Sveinung Salater Faktisk antall årsverk pr : 5 Budsjettert antall årsverk i 2015: 5 (Tall i hele kr) Tjenester Administrasjon KS- kontingenter IKT Arbeidsmiljø Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Egenkapitaltilskudd KLP Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Hovedoppgavene til Økonomiavdelingen er økonomioppfølging herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støtte i økonomiske saker, utarbeide økonomiske analyser og bidra til utvikling innenfor økonomiområdet. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Økonomiavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystem, balansert målstyring (BMS). Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser. For presentasjon og oppfølging av BMS har vi nå tatt i bruk virksomhetsstyringsmodulen Corporater, som er en av del av vårt ERP-system. Avdelingen har systemeieransvaret for ERP-systemet Agresso, og skal bidra i utviklingen og implementeringen av nye moduler til systemet. Videre skal økonomiavdelingen også bidra til utvikling av KOSTRA samt gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 7

12 Personal- og organisasjonsavdelingen Faktaopplysninger Personal- og organisasjonssjef: Randi Bjørkli Faktisk antall årsverk pr : 16 (80 % utleid til Arkivtjenesten) Budsjettert antall årsverk i 2015: 15 (tall i hele kr) Tjenester Administrasjon Tillitsv/verneombud Servicepensjon Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø 4204 Opplæring/utvikling Elev- og yrkessk.forsikr Overtallige ansatte Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Personal- og organisasjonsavdelingen har et helhetlig ansvar i fylkeskommunen for personalog organisasjonsutvikling inkludert HMS. Avdelingen er også delegert overordnet ansvar for beredskapsarbeid. Arbeidsområdet omfatter bl.a.: Utfører utviklingsarbeid på vegne av Fylkesrådmannen Strategisk arbeid innen ansvarsområdene organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, HMS og beredskap Organisasjonsutvikling o Team-/gruppeutvikling o Kompetanseutvikling o Leder-, ledelses- og medarbeiderutvikling o Omorganiseringer/endringsprosesser o Utvikling av teamveiledere og teamveiledning Rådgivning til andre enheter innenfor fagområdene Bistand i rekrutteringsprosesser Rådgivning innen personal- og tariffspørsmål deriblant arbeidsrettslige spørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler. Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger Koordinering av og ansvaret for arbeid med overtallighet Rådgivning innen IA-spørsmål Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter - drift og rådgivning Publikumstjeneste for fylkesadministrasjonen VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 8

13 Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger Bygge- og eiendomssjef: Rune Venås Faktisk antall årsverk pr : 37 Budsjettert antall årsverk i 2015: 38 Årsverkene vil være fordelt som følger: Drift Fylkeshuset: 7 Håndverksavdeling: 9 Byggforvaltere: 7 Administrasjon/merkantilt: 4 Prosjektledere/brukerkoordinatorer: 11 (tall i hele kr) Tjenesteområder Administrasjon Forsikringer * Fylkeshuset, inkl. leie av lokaler utenom Fylkeshuset Utleie av lokaler og tomteområder Vedlikehold av skolebygg 5106 ENØK Rotvoll verksted Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Videregående skoler Bussdepot Øst Hvilebrakker AtB Ombygging Fylkestingsalen Fylkeshuset serverrom Utstyr serverrom 300 Fylkeshuset, planlegging av 300 serverrom Sum investering VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 9

14 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Bygge- og eiendomstjenesten utøver byggeier- og byggherrerollen i STFKs bygningsmasse. Avdelingen tar hånd om alle områder innenfor eiendomsforvaltning. Drift av bygninger ivaretas kun på Fylkeshuset samt infrastruktur for kollektivtrafikk. Drift av skoler ivaretas av de lokale enheter, mens bygge- og eiendomstjenesten har ansvar for rådgivning og kompetanseutvikling samt gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter. Bygge- og eiendomstjenesten har ansvaret for en egen håndtverksavdeling som utfører mindre vedlikeholdsarbeider på egen bygningsmasse. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 10

15 Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk pr : 5,2 Budsjettert antall årsverk i 2015: 6 (tall i hele kr) Tjenester Administrasjon Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de tre hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Generell innkjøpsveiledning og bistand Avtaleoppfølging Innkjøpsavtaler med 31 eksterne offentlige virksomheter, herunder 19 kommuner i Sør-Trøndelag, for tilknytning til STFKs sentrale innkjøpsavtaler Juridiske oppgaver: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Intern kontroll: Systemeieransvar for ESK I tillegg er også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset lagt til enheten. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 11

16 IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr : 17 Budsjettert antall årsverk 2015: 17 4 lærlinger (Tall i hele kr) Tjenesteområder IKT-tjenester Oppgradering infrastruktur vgs Sum netto drift (tall i hele kr) Tjenesteområder Digitalt HMS-verktøy 500 Utstyr serverrom Charlottenlund vgs. Oppgradering infrastruktur vgs Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens fellessystemer og datanettverk driftes og forvaltes på en sikker måte med høy oppetid og god kvalitet. Dette innbefatter: IKT Brukerstøtte for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte i felles applikasjoner Datasenter/driftsløsninger med tjenester som: o Overvåkning og drift av bredbåndslinjer til alle enheter o Kontorstøtte inkl. felles E-post for alle ansatte o ERP systemer (Lønn, personal, økonomi mv) o Tannhelsesystem (OPUS) o IKT løsninger for skolene o Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder o Fagapplikasjoner Avtaleforvaltning og rådgivning på innenfor: o Datasikkerhetsløsninger o Data- og telekommunikasjonsløsninger o Lisensavtaler/forvaltning av dataprogramvare o Drifts- og vedlikeholdsavtaler VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 12

17 o Rammeavtaler med leverandører for datautstyr, kommunikasjon og konsulenttjenester o Utarbeide Strategiplan for IKT-området VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 13

18 Regnskapstjenesten Faktaopplysninger Leder: Per Lund Faktisk antall årsverk pr : 10 Budsjettert antall årsverk i 2015: 10 (tall i hele kr) Tjenester Regnskap Administrativ ledelse 4701 Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap og koordinere alle oppgaver i den forbindelse. Regnskapstjenesten har det daglige driftsansvaret knyttet til bilagsbehandling, utbetalinger, innbetalinger og inkasso, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Regnskapstjenesten har alt ansvar for fylkeskommunens bilags- og fakturaflyt, fra postmottak og skanning til bilagsfordeling, bilagsflyt og betaling. Regnskapstjenesten har system- og vedlikeholdsansvar for Agresso regnskapsmodul (inkl. ordrefakturering, leverandør, kunde), anleggsmodul, prosjektmodul, bankavstemmingsmodul, ehandelsmodul, samt rapportutvikling innen modulene. Enheten har ansvaret for Agressos interne brukerstøtte, systemets totale bruker-/rolleadministrasjon og annen systemteknisk registrering. Enheten har oppfølging mot vår bankforbindelse og ansvar for å koordinere alle innbetalinger i STFK. Det er en målsetning at vi har moderne elektroniske betalingsløsninger som kan integreres mot regnskapssystemet. STFKs inkassoarbeid koordineres av regnskapstjenesten mot ekstern leverandør av innfordringstjenester. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområde. Dessuten deltar regnskapstjenesten i utviklingsoppgaver innenfor økonomiområdet og it-relaterte prosesser. Innenfor regnskapstjenestens ansvarsområde hører også årets premieavvik og tidligere års amortiserte premieavvik for STFKs pensjonsordninger. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 14

19 Arkivtjenesten Faktaopplysninger Leder: Stein Terje Eriksen Faktisk antall årsverk pr : 10 Budsjettert antall årsverk i 2015: 10 (tall i hele kr) Tjenester Arkiv Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Arkivtjenesten har ansvaret for alle arkivene i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og forvalter dermed fylkeskommunens felles hukommelse. Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen og utfører registrering og skanning av inngående post. Arkivtjenesten er sentralarkiv for både det elektroniske og de papirbaserte arkivene for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet. Arkivtjenesten er systemansvarlig for ELARK 360, og har ansvaret for opplæring og brukerstøtte for alle brukerne av STFKs saks- og arkivsystem, ELARK 360. Enheten har ansvaret for å oppdatere superbrukergruppen som er etablert for ELARK 360. Arkivtjenesten håndterer innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. I stadig større grad deltar Arkivtjenesten i utviklingsprosesser innen moderne saksbehandling, både internt i fylkeskommunen og sammen med andre fylkeskommuner. STFK er vertsfylke for FOT som står for Fylkeskommunale Optimale Tjenester. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sju fylkeskommuner om utvikling av digitale løsninger innen e- forvaltning. Arkivtjenesten har for tiden vertsrollen for FOT-samarbeidet og har arbeidsgiveransvaret for FOTs daglig leder. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 15

20 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 16

21 OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 17

22 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 18

23 Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger Fagsjefer: Herdis Floan, Anne Elisabeth Djupvik, Bjarne Lervang og Torhild Aagaard Faktisk antall årsverk pr : 69,6 Budsjettert antall årsverk i 2015: 68,1 (inkl. privatistkontoret, PPT og prosjektstillinger) (Tall i hele kr) Tjenester Administrasjon, inntak, eksamen IT-teknisk Fellestjenester Gjesteelever Fagskole PP-tjenesten OT Særskilt tilpasset opplæring Bedre gjennomføring Opplæring i arbeidslivet Voksenopplæring Grunnskoleoppl. i sos/med institusjon Privatisteksamen Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Politisk saksforberedelse, oppfølging av politiske vedtak. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidling av lærlinger til bedrift. Fagopplæring: forvaltningsansvar, kompetanseutvikling og kvalitetsoppfølging. Forvaltningsansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i barnevernsinstitusjoner og sosiale og medisinske institusjoner. Voksenopplæring Koordineringsansvar for offentlige fagskoler. Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring i STFK Koordinering av Oppfølgingstjenesten Gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør mellom fylker Eksamenskontor for elever og privatister Kompetanseutvikling og skoleutvikling. Drift av kvalitetssystemer for videregående opplæring. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 19

24 FAKTAARK SKOLER 2015 Regnskap Vedtatt budsj ) 2015 Elevplasser Elevplasser 13/14 2.) 14/15 2.) Program 2014/2015 Årsv. pr jan. 3.) 2014 Egne areal m 2 Leid areal m 2 Byåsen AO,HO,MK,RM,ST,TP 209, Charlottenlund AO,BA,DH,MD,MK,SS,ST,TP 211, Fosen AO,BA,EL,HO,ID,MD,PB,RM,SS,ST,TP 72, x Frøya AO,NA,PB,RM,ST,TP 51, x Gauldal AO,BA,DH,HO,PB,SS,ST,TP 56, x Heimdal AO,EL,ID,MD,SS,ST 116, x Hemne BA,HO,PB,RM,ST,TP 38, x Hitra BA,EL,HO,SS,ST 29, x Malvik AO,EL,HO,ID,ST,TP 69, x Meldal BA,DH,EL,HO,MK,PB,RM,SS,TP 66, x Melhus AO,BA,EL,HO,ID,PB,RM,SS,ST,TP 80, x Oppdal AO,BA,EL,HO,ID,PB,ST 50, x Orkdal AO,HO,ID,MD,PB,SS,ST,TP 73, x Rissa AO,BA,EL,HO,NA,PB,ST,TP 35, x Røros AO,BA,DH,HO,MK,PB,SS,ST,TP 65, x Selbu BA,EL,HO,PB,ST,TP 25, x Skjetlein AO,BA,DH,NA,PB 60, Strinda vgs AO,EL,HO,ID,PB,RM,ST 157, Thora Storm AO,DH,HO,PB,SS,ST 154, Tiller AO,BA,HO,MK,PB,SS,ST 129, T.Katedralsk MD,MK,ST 79, Åfjord AO,BA,HO,ST,TP 31, x , Bruk av idrettsh. 1.) Regnskap 2013 inkluderer avskrivninger på 104,7 mill kr 2.) Elevtall er helårselever - plantall, referanse til inntaket,(ekskl fagoppl. i skole) 3.) Program: BA=bygg- og anleggsteknikk, DH=design og håndverksfag, EL=elektrofag, HO=helse- og oppvekstfag ID=idrettsfag, MD=musikk,dans og drama, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, PB=påbygning, RM=restaurant- og matfag, SS=service og samferdsel, ST=studiespesialisering, TP=teknikk og industriell produksjon, AO= alternativ opplæring Voksenopplæringssenteret (fra 2014), samt fagskoler er ikke inkludert i tabellen. 120 elever påbygning er inkl i Thora Storm VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 20

25 Byåsen videregående skole REKTOR: Geir Vikan TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 8 Helse - og oppvekstfag 165 Medier og kommunikasjon 90 Restaurant- og matfag 75 Studiespesialisering 517 Teknikk og industriell prod. 183 Totalt 1038 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL: Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ordinær videregående opplæring. Fra høsten 2013 overtok skolen ressurssenteret ved tidligere Ladejarlen vgs. Omsetning i 2013 var 3,8 mill. kr. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 21

26 Charlottenlund videregående skole REKTOR: Nina Hoseth TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 11 Bygg- og anleggsteknikk 138 Design og håndverksfag 121 Medier og kommunikasjon 263 Musikk, dans og drama 78 Service og samferdsel 70 Studiespesialisering 450 Teknikk og industriell prod. 118 Totalt 1249 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 22

27 Fosen videregående skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 12 Elektrofag 70 Helse - og oppvekstfag 12 Idrettsfag 35 Musikk, dans og drama 14 Påbygging 27 Restaurant- og matfag 22 Service og samferdsel 23 Studiespesialisering 105 Teknikk og industriell prod. 25 Totalt 351 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 23

28 Frøya videregående skole REKTOR: Bjørnar Johansen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 1 Naturbruk 65 Påbygging 25 Restaurant- og matfag 19 Studiespesialisering 59 Teknikk og industriell prod. 51 Totalt 220 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen samarbeider med Frøya Kommune om drift av skoleanlegg. Det gamle skoleanlegget på m2 eies pr i dag av STFK Skolen har felles ressurssenter med Hitra vgs. Skolen har ansvar for drift av eget undervisningsfartøy VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 24

29 Gauldal videregående skole REKTOR: Halvard Kjelås TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 71 Design og håndverksfag 24 Helse - og oppvekstfag 38 Påbygging 29 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 120 Teknikk og industriell prod. 44 Totalt 354 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. videregående opplæring Skolen samarbeider med Midtre Gauldal kommune om drift av felles skoleanlegg. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 25

30 Heimdal videregående skole REKTOR: Ivar Malvin Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 14 Elektrofag 91 Idrettsfag 204 Musikk, dans og drama 84 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 270 Totalt 708 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 26

31 Hemne videregående skole REKTOR: Ole Kjørsvik Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 9 Helse - og oppvekstfag 30 Påbygging 22 Restaurant- og matfag 8 Studiespesialisering 69 Teknikk og industriell prod. 43 Totalt 181 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 27

32 Hitra videregående skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 14 Elektrofag 28 Helse - og oppvekstfag 24 Service og samferdsel 20 Studiespesialisering 72 Totalt 158 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter 2013 Jfr Frøya vgs PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har felles ressurssenter med Frøya vgs, (omsetning 2014 kr 2.784) VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 28

33 Malvik videregående skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 7 Elektrofag 90 Helse - og oppvekstfag 50 Idrettsfag 86 Studiespesialisering 223 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 471 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 433 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 29

34 Meldal videregående skole REKTOR: Øyvind Togstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 23 Design og håndverksfag 8 Elektrofag 84 Helse - og oppvekstfag 20 Medier- og kommunikasjon 28 Påbygging 15 Restaurant- og matfag 20 Service og samferdsel 10 Teknikk og industriell prod. 60 Totalt 268 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 200 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal videregående skole (ORME ressurs). Skolen driver også Chr. Thams fagskole. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 30

35 Melhus videregående skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 7 Bygg- og anleggsteknikk 23 Elektrofag 61 Helse - og oppvekstfag 57 Idrettsfag 88 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 15 Service og samferdsel 28 Studiespesialisering 169 Teknikk og industriell prod. 58 Totalt 536 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 31

36 Oppdal videregående skole REKTOR: Kirsti Johanne Welander TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 20 Elektrofag 22 Helse - og oppvekstfag 31 Idrettsfag 85 Påbygging 20 Studiespesialisering 107 Totalt 291 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 32

Vedlegg Strategiplan 2015-2018

Vedlegg Strategiplan 2015-2018 Vedlegg Strategiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2015 Foto: GT gode ideér INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2015 POLITISKE

Detaljer

Vedlegg Strategiplan 2016-2019. Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2016

Vedlegg Strategiplan 2016-2019. Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2016 Vedlegg Strategiplan 2016-2019 Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2016 POLITISKE ORGAN... 1 ADMINISTRASJON

Detaljer

VEDLEGG. Strategiplan 2012-2015. Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2012

VEDLEGG. Strategiplan 2012-2015. Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2012 VEDLEGG Strategiplan 2012-2015 Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2012 VEDLEGG til strategiplan 2012 2015 med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag i INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2009

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2009 Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Plan- og styringsavdelingen... 7 Arbeidsgivertjenesten...

Detaljer

VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007. Rådmannens forslag

VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007. Rådmannens forslag VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 Rådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2007 Politiske organ...

Detaljer

VEDLEGG. Strategiplan Fylkesrådmannens forslag

VEDLEGG. Strategiplan Fylkesrådmannens forslag VEDLEGG Strategiplan 2011-2014 Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2011 Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

VEDLEGG. Strategiplan Fylkesrådmannens forslag

VEDLEGG. Strategiplan Fylkesrådmannens forslag VEDLEGG Strategiplan 2010-2013 Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2010 Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Totalt egen virksomhet 2009-2016: 7,4 Mrd Strategiplan 2013-16 4,0 mrd NOK 3 Byggeprosjekt

Detaljer

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Tjeneste Forklaring Fylkenes egne kontostreng KOSTRA funksjon Administrasjon Administrativ ledelse ved sentraladministrasjon Fylkets hus (ledere som leder andre

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2016-2019 Byggebørsen 08-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011

Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011 Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011 Flere oppnevninger til andre styrer, råd og utvalg foretas i kommende fylkesting Innhold: Egne/interne organer s 1 Interkommunale

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region Lillestrøm 27.10.2005 1900 2005 Sagt om skolebygg: Vi former bygninger, deretter former bygningene oss (Winston Churchill) Sagt om skolebygg: en skolebygnings plan og innredning setter de fysiske grenser

Detaljer

Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2006 og BMS styringskort ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3

Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2006 og BMS styringskort ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2006 og BMS styringskort Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 STYRINGSKORT FOR ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER...

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2017-2024 Byggebørsen 06-02-2017 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Trøndelag Fylkeskommune 2 Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Strategiplan Budsjett Det går (litt ) likar no!

Strategiplan Budsjett Det går (litt ) likar no! Strategiplan 2006 2009 Budsjett 2006 Det går (litt ) likar no! Grundig beslutningsprosess - gir få overraskelser April utfordringsnotat Juni strateginotat rammer 6 sept strategiplanpresentasjon 14-15.sept:

Detaljer

Fylkesutvalget TILLEGGSAK

Fylkesutvalget TILLEGGSAK SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget TILLEGGSAK Møtedato: 29.11.2011 kl. 12:00 Møtested: Fylkesutvalgssalen Saker til behandling 355/2011 Ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

VEDLEGG. Vedtatt strategiplan 2013-2016. gode ideer. Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2013

VEDLEGG. Vedtatt strategiplan 2013-2016. gode ideer. Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2013 VEDLEGG Vedtatt strategiplan 2013-2016 Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2013 gode ideer INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2013 POLITISKE ORGAN... 2 ADMINISTRASJON

Detaljer

Vedlegg Strategiplan 2014-2017

Vedlegg Strategiplan 2014-2017 Vedlegg Strategiplan 2014-2017 Vedtatt Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2014 gode ideér INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2014 POLITISKE ORGAN... 1 ADMINISTRASJON

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017. Side 1

Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017. Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Side 1 Gjelder for skoleåret 2016 2017 Nytt av året Karrieredager i uke 40 og 42 Søknad hospitering uke 43 Hospitering uke 45 & 46 Felles informasjonsmøte for

Detaljer

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Referat fra møte i felles Skoleutvalg for. og. Sted/dato; tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Medlemmer til stede: Ordfører Orkdal Ordfører Meldal

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget MØTEPROTOKOLL Fylkesutvalget Dato: 07.05.2013 kl. 12:00-13:30 Sted: Fylkesutvalgssal Møteleder: Karianne O. Tung (A) Møtende medlemmer: Karianne O. Tung (A) Olav Huseby (A) Randi Reese (SV) Torhild Aarbergsbotten

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova - 2018 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Innsatsområder Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen. HMS-boka er en

Detaljer

Beregning av satser for frittstående videregående skoler

Beregning av satser for frittstående videregående skoler Beregning av satser for frittstående videregående skoler - 2017 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2011

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2011 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2011 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Hovedutfordringer og utviklingstrekk Tre viktige faktorer påvirker

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hovedprinsippene inntak Vg1 Opplæringslova 3-1

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN Att: Vår referanse Deres referanse Dato 201514622-1 09.11.2015 Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

17 medarbeidere - hvem er vi:

17 medarbeidere - hvem er vi: 17 medarbeidere - hvem er vi: Ingrid Ericson ST, bibliotek i vgs., litteraturformidling, turnéer. Morten O. Haugen NT, kultur, bibliotek, samisk, statistikk Karina Bording Halgunset ST, kultur- og bibliotekbuss,

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole Rektor Arild Rød arirod@ostfoldfk.no Direktetelefon 69 21 66 20 Administrasjonen Porsnes rom A109 Pedagogisk og administrativ leder Pedagogisk ledelse Assisterende rektor Steinar Grønlund stegro@ostfoldfk.no

Detaljer

Beregning av satser til frittstående videregående skoler

Beregning av satser til frittstående videregående skoler Beregning av satser til frittstående videregående skoler - 2016 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2014-2017 Byggebørsen 10-2-2014 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Bygg og vei Strategiplan 2014-17 3 Byggeprosjekt 2009-2017 4 Investeringsprogrammer

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs onsdag 09. desember 2015 kl.08:30-10:10

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs onsdag 09. desember 2015 kl.08:30-10:10 Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Referat fra møte i felles Skoleutvalg for. og. Sted/dato; onsdag 09. desember 2015 kl.08:30-10:10 Medlemmer til stede: Ordfører Meldal Fylkespolitiker

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Møte i Felles Skoleutvalg for og onsdag 09.12.15 kl 8:30 Møtested: Orkdal vidaregåande skole Møtet er åpent og elever kan stille med flere representanter,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 11.02.2016 kl 09:00 12:30 Møtested: Møterom Kvarts Møtende medlemmer: Tove Eivindsen (møteleder) Olav Huseby Arne Braut Ragna Vorkinnslien Egil Hestnes Andre møtende: Sverre

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 15.06.2015 kl. 11:30 16:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Guro Angell

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2015-2018 Byggebørsen 09-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG Tidsplan Fristen 1. februar gjelder for søkere med behov for spesialundervisning søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram søkere med

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland Velkommen til Oppland Oppland fylke Areal: Ca. 25.000 km2 Innbyggere: Ca. 180.000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal Byer: 5 Lillehammer,

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen Om fylkeskommunen Fylkesrådmann Egil Johansen Tjenesteleverandør Regional utviklingsaktør Nøkkeltall Vestfold fylkeskommune 2015 244 000 innbyggere 8900 elever i videregående skole 1850 lærlinger og lærekandidater

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag. Skoleåret 2009-2010. gode ideér

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag. Skoleåret 2009-2010. gode ideér Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag Skoleåret 9- gode ideér INNHOLD TILSTANDSRAPPORTEN 9- INNHOLD TILSTANDSRAPPORTEN 9-... INNLEDNING... FAKTA OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING... RESSURSER...

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler

Beregning av satser til private videregående skoler Beregning av satser til private videregående skoler - 2013 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.04.2015 kl. 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Guro Angell Gimse

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag Skoleåret 2010-2011 gode ideér INNHOLD FORORD... 2 1 FAKTA OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG... 3 2 RESSURSER... 11 3 LÆRINGSMILJØET...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

Søknadsskjønn oktober 2016 Statens hus. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap. sosialtjenester. opplæring.

Søknadsskjønn oktober 2016 Statens hus. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap. sosialtjenester. opplæring. Foto: Grethe Lindseth Søknadsskjønn 2017 21. oktober 2016 Statens hus 2 Skjønnstilskuddet Fange opp lokale forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger.

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Sør-Trøndelag fylkeskommune Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Sør-Trøndelag fylkeskommune Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Sør-Trøndelag fylkeskommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens eller

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer