Vedlegg Strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg Strategiplan 2015-2018"

Transkript

1 Vedlegg Strategiplan Vedtatt Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2015 Foto: GT gode ideér

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2015 POLITISKE ORGAN... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Kommunikasjonsavdelingen... 6 Økonomiavdelingen... 7 Personal- og organisasjonsavdelingen... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Jus- og innkjøpstjenesten IKT- tjenesten Regnskapstjenesten Arkivtjenesten OPPLÆRING Fagenhet for videregående opplæring Byåsen videregående skole Charlottenlund videregående skole Fosen videregående skole Frøya videregående skole Gauldal videregående skole Heimdal videregående skole Hemne videregående skole Hitra videregående skole Malvik videregående skole Meldal videregående skole Melhus videregående skole Oppdal videregående skole Orkdal videregående skole Rissa videregående skole Røros videregående skole Selbu videregående skole Skjetlein videregående skole Strinda videregående skole Thora Storm videregående skole Tiller videregående skole Trondheim Katedralskole Åfjord videregående skole TANNHELSE Tannhelsetjenesten REGIONAL UTVIKLING Avdeling for regional utvikling Samferdselsavdelingen Fylkesbiblioteket VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt

4 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt

5 POLITISKE ORGAN Faktaopplysninger Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (A) Fylkesvaraordfører: Arne Braut (SP) Fylkestinget: 37 medlemmer (øker til 43 fra neste valgperiode) Fylkestinget: Fylkestingets medlemstall økes fra 37 til 43 medlemmer gjeldende fra valgperioden jfr. koml. 7. Fylkestinget fattet vedtak i saken i møte sak 67/14. Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Regional utviklingskomite, Kultur-, velferd- og miljøkomiteen, Opplæringskomiteen og Samferdselskomiteen. RÅD Sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse er blant annet Fylkesrådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Rådgivende utvalg for samiske spørsmål og Trøndelagsrådet. I tillegg er folkevalgte representert i ulike utvalg og nemder som for eksempel Regionalt forbrukerpolitisk utvalg, Integreringsutvalget og Fylkeskommunens klagenemnd. Interkommunale og regionale samarbeidsorganer har også politisk representasjon. Deltakelsen i andre råd og styrer som ikke har egne budsjetter dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele kr) Tjenester *Politisk ledelse Kjøp av revisjons- og kontrolltjenester Sum netto drift Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 4 i strategiplanen. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 1

6 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 2

7 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 3

8 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 4

9 Fylkesrådmannen Faktaopplysninger Fylkesrådmann: Odd Inge Mjøen Fylkesdirektør for opplæring: Fylkesdirektør for regional utvikling: Fylkesdirektør for samferdsel: Fylkesdirektør: Inger Johanne Christensen Karen Espelund Erlend Solem Knut Aspås (tall i hele kr) Tjenester Administrasjon Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Dette ansvarsområdet omfatter Fylkesrådmannen samt Fylkestingsekretariatet og Fylkesordførerens rådgivningsteam, som har fått benevnelsen Fylkesordførerens kontor internt. I tillegg er Informasjonssikkerhetsansvarlig(50%), Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker inkludert her. På området for gruppen Fylkesrådmannen dekkes i tillegg til lønn- og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter og andre fellesutgifter som ikke naturlig kan belastes andre enheter i organisasjonen. For gruppene Fylkestingsekretariatet, Fylkesordførerens kontor og for Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker dekkes lønns- og driftsutgifter. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommunene omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkestingsekretariatet har ansvar for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturabehandling og budsjettkontroll. Gruppen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Fylkesordførerens kontor bistår Fylkesordføreren og fylkesutvalgets medlemmer i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere m.v. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 5

10 Kommunikasjonsavdelingen Faktaopplysninger Leder: Jørn Arve Flått Faktisk antall årsverk pr : 4 Budsjettert antall årsverk i 2015: 6 (tall i hele kr) Tjenester Informasjon Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Kommunikasjonsavdelingen ble fra 1. januar 2013 skilt ut i en egen ansvarsenhet. Enheten er direkte underlagt fylkesrådmannen. Kommunikasjonsavdelingen skal bidra til å styrke fylkeskommunen interne og eksterne kommunikasjon. Budsjettet omfatter i tillegg til lønn og driftsutgifter, utgifter til informasjonstiltak og utviklingskostnader til ny digital plattform for hjemmeside og sosiale medier. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 6

11 Økonomiavdelingen Faktaopplysninger Økonomisjef: Sveinung Salater Faktisk antall årsverk pr : 5 Budsjettert antall årsverk i 2015: 5 (Tall i hele kr) Tjenester Administrasjon KS- kontingenter IKT Arbeidsmiljø Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Egenkapitaltilskudd KLP Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Hovedoppgavene til Økonomiavdelingen er økonomioppfølging herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støtte i økonomiske saker, utarbeide økonomiske analyser og bidra til utvikling innenfor økonomiområdet. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Økonomiavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystem, balansert målstyring (BMS). Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser. For presentasjon og oppfølging av BMS har vi nå tatt i bruk virksomhetsstyringsmodulen Corporater, som er en av del av vårt ERP-system. Avdelingen har systemeieransvaret for ERP-systemet Agresso, og skal bidra i utviklingen og implementeringen av nye moduler til systemet. Videre skal økonomiavdelingen også bidra til utvikling av KOSTRA samt gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 7

12 Personal- og organisasjonsavdelingen Faktaopplysninger Personal- og organisasjonssjef: Randi Bjørkli Faktisk antall årsverk pr : 16 (80 % utleid til Arkivtjenesten) Budsjettert antall årsverk i 2015: 15 (tall i hele kr) Tjenester Administrasjon Tillitsv/verneombud Servicepensjon Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø 4204 Opplæring/utvikling Elev- og yrkessk.forsikr Overtallige ansatte Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Personal- og organisasjonsavdelingen har et helhetlig ansvar i fylkeskommunen for personalog organisasjonsutvikling inkludert HMS. Avdelingen er også delegert overordnet ansvar for beredskapsarbeid. Arbeidsområdet omfatter bl.a.: Utfører utviklingsarbeid på vegne av Fylkesrådmannen Strategisk arbeid innen ansvarsområdene organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, HMS og beredskap Organisasjonsutvikling o Team-/gruppeutvikling o Kompetanseutvikling o Leder-, ledelses- og medarbeiderutvikling o Omorganiseringer/endringsprosesser o Utvikling av teamveiledere og teamveiledning Rådgivning til andre enheter innenfor fagområdene Bistand i rekrutteringsprosesser Rådgivning innen personal- og tariffspørsmål deriblant arbeidsrettslige spørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler. Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger Koordinering av og ansvaret for arbeid med overtallighet Rådgivning innen IA-spørsmål Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter - drift og rådgivning Publikumstjeneste for fylkesadministrasjonen VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 8

13 Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger Bygge- og eiendomssjef: Rune Venås Faktisk antall årsverk pr : 37 Budsjettert antall årsverk i 2015: 38 Årsverkene vil være fordelt som følger: Drift Fylkeshuset: 7 Håndverksavdeling: 9 Byggforvaltere: 7 Administrasjon/merkantilt: 4 Prosjektledere/brukerkoordinatorer: 11 (tall i hele kr) Tjenesteområder Administrasjon Forsikringer * Fylkeshuset, inkl. leie av lokaler utenom Fylkeshuset Utleie av lokaler og tomteområder Vedlikehold av skolebygg 5106 ENØK Rotvoll verksted Sum netto drift (Tall i hele kr) Tjenesteområder Videregående skoler Bussdepot Øst Hvilebrakker AtB Ombygging Fylkestingsalen Fylkeshuset serverrom Utstyr serverrom 300 Fylkeshuset, planlegging av 300 serverrom Sum investering VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 9

14 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Bygge- og eiendomstjenesten utøver byggeier- og byggherrerollen i STFKs bygningsmasse. Avdelingen tar hånd om alle områder innenfor eiendomsforvaltning. Drift av bygninger ivaretas kun på Fylkeshuset samt infrastruktur for kollektivtrafikk. Drift av skoler ivaretas av de lokale enheter, mens bygge- og eiendomstjenesten har ansvar for rådgivning og kompetanseutvikling samt gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter. Bygge- og eiendomstjenesten har ansvaret for en egen håndtverksavdeling som utfører mindre vedlikeholdsarbeider på egen bygningsmasse. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 10

15 Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk pr : 5,2 Budsjettert antall årsverk i 2015: 6 (tall i hele kr) Tjenester Administrasjon Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de tre hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Generell innkjøpsveiledning og bistand Avtaleoppfølging Innkjøpsavtaler med 31 eksterne offentlige virksomheter, herunder 19 kommuner i Sør-Trøndelag, for tilknytning til STFKs sentrale innkjøpsavtaler Juridiske oppgaver: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Intern kontroll: Systemeieransvar for ESK I tillegg er også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset lagt til enheten. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 11

16 IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr : 17 Budsjettert antall årsverk 2015: 17 4 lærlinger (Tall i hele kr) Tjenesteområder IKT-tjenester Oppgradering infrastruktur vgs Sum netto drift (tall i hele kr) Tjenesteområder Digitalt HMS-verktøy 500 Utstyr serverrom Charlottenlund vgs. Oppgradering infrastruktur vgs Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens fellessystemer og datanettverk driftes og forvaltes på en sikker måte med høy oppetid og god kvalitet. Dette innbefatter: IKT Brukerstøtte for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte i felles applikasjoner Datasenter/driftsløsninger med tjenester som: o Overvåkning og drift av bredbåndslinjer til alle enheter o Kontorstøtte inkl. felles E-post for alle ansatte o ERP systemer (Lønn, personal, økonomi mv) o Tannhelsesystem (OPUS) o IKT løsninger for skolene o Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder o Fagapplikasjoner Avtaleforvaltning og rådgivning på innenfor: o Datasikkerhetsløsninger o Data- og telekommunikasjonsløsninger o Lisensavtaler/forvaltning av dataprogramvare o Drifts- og vedlikeholdsavtaler VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 12

17 o Rammeavtaler med leverandører for datautstyr, kommunikasjon og konsulenttjenester o Utarbeide Strategiplan for IKT-området VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 13

18 Regnskapstjenesten Faktaopplysninger Leder: Per Lund Faktisk antall årsverk pr : 10 Budsjettert antall årsverk i 2015: 10 (tall i hele kr) Tjenester Regnskap Administrativ ledelse 4701 Premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Sum netto drift Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap og koordinere alle oppgaver i den forbindelse. Regnskapstjenesten har det daglige driftsansvaret knyttet til bilagsbehandling, utbetalinger, innbetalinger og inkasso, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Regnskapstjenesten har alt ansvar for fylkeskommunens bilags- og fakturaflyt, fra postmottak og skanning til bilagsfordeling, bilagsflyt og betaling. Regnskapstjenesten har system- og vedlikeholdsansvar for Agresso regnskapsmodul (inkl. ordrefakturering, leverandør, kunde), anleggsmodul, prosjektmodul, bankavstemmingsmodul, ehandelsmodul, samt rapportutvikling innen modulene. Enheten har ansvaret for Agressos interne brukerstøtte, systemets totale bruker-/rolleadministrasjon og annen systemteknisk registrering. Enheten har oppfølging mot vår bankforbindelse og ansvar for å koordinere alle innbetalinger i STFK. Det er en målsetning at vi har moderne elektroniske betalingsløsninger som kan integreres mot regnskapssystemet. STFKs inkassoarbeid koordineres av regnskapstjenesten mot ekstern leverandør av innfordringstjenester. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområde. Dessuten deltar regnskapstjenesten i utviklingsoppgaver innenfor økonomiområdet og it-relaterte prosesser. Innenfor regnskapstjenestens ansvarsområde hører også årets premieavvik og tidligere års amortiserte premieavvik for STFKs pensjonsordninger. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 14

19 Arkivtjenesten Faktaopplysninger Leder: Stein Terje Eriksen Faktisk antall årsverk pr : 10 Budsjettert antall årsverk i 2015: 10 (tall i hele kr) Tjenester Arkiv Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Arkivtjenesten har ansvaret for alle arkivene i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og forvalter dermed fylkeskommunens felles hukommelse. Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen og utfører registrering og skanning av inngående post. Arkivtjenesten er sentralarkiv for både det elektroniske og de papirbaserte arkivene for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet. Arkivtjenesten er systemansvarlig for ELARK 360, og har ansvaret for opplæring og brukerstøtte for alle brukerne av STFKs saks- og arkivsystem, ELARK 360. Enheten har ansvaret for å oppdatere superbrukergruppen som er etablert for ELARK 360. Arkivtjenesten håndterer innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. I stadig større grad deltar Arkivtjenesten i utviklingsprosesser innen moderne saksbehandling, både internt i fylkeskommunen og sammen med andre fylkeskommuner. STFK er vertsfylke for FOT som står for Fylkeskommunale Optimale Tjenester. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sju fylkeskommuner om utvikling av digitale løsninger innen e- forvaltning. Arkivtjenesten har for tiden vertsrollen for FOT-samarbeidet og har arbeidsgiveransvaret for FOTs daglig leder. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 15

20 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 16

21 OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 17

22 VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 18

23 Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger Fagsjefer: Herdis Floan, Anne Elisabeth Djupvik, Bjarne Lervang og Torhild Aagaard Faktisk antall årsverk pr : 69,6 Budsjettert antall årsverk i 2015: 68,1 (inkl. privatistkontoret, PPT og prosjektstillinger) (Tall i hele kr) Tjenester Administrasjon, inntak, eksamen IT-teknisk Fellestjenester Gjesteelever Fagskole PP-tjenesten OT Særskilt tilpasset opplæring Bedre gjennomføring Opplæring i arbeidslivet Voksenopplæring Grunnskoleoppl. i sos/med institusjon Privatisteksamen Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Politisk saksforberedelse, oppfølging av politiske vedtak. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidling av lærlinger til bedrift. Fagopplæring: forvaltningsansvar, kompetanseutvikling og kvalitetsoppfølging. Forvaltningsansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i barnevernsinstitusjoner og sosiale og medisinske institusjoner. Voksenopplæring Koordineringsansvar for offentlige fagskoler. Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring i STFK Koordinering av Oppfølgingstjenesten Gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør mellom fylker Eksamenskontor for elever og privatister Kompetanseutvikling og skoleutvikling. Drift av kvalitetssystemer for videregående opplæring. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 19

24 FAKTAARK SKOLER 2015 Regnskap Vedtatt budsj ) 2015 Elevplasser Elevplasser 13/14 2.) 14/15 2.) Program 2014/2015 Årsv. pr jan. 3.) 2014 Egne areal m 2 Leid areal m 2 Byåsen AO,HO,MK,RM,ST,TP 209, Charlottenlund AO,BA,DH,MD,MK,SS,ST,TP 211, Fosen AO,BA,EL,HO,ID,MD,PB,RM,SS,ST,TP 72, x Frøya AO,NA,PB,RM,ST,TP 51, x Gauldal AO,BA,DH,HO,PB,SS,ST,TP 56, x Heimdal AO,EL,ID,MD,SS,ST 116, x Hemne BA,HO,PB,RM,ST,TP 38, x Hitra BA,EL,HO,SS,ST 29, x Malvik AO,EL,HO,ID,ST,TP 69, x Meldal BA,DH,EL,HO,MK,PB,RM,SS,TP 66, x Melhus AO,BA,EL,HO,ID,PB,RM,SS,ST,TP 80, x Oppdal AO,BA,EL,HO,ID,PB,ST 50, x Orkdal AO,HO,ID,MD,PB,SS,ST,TP 73, x Rissa AO,BA,EL,HO,NA,PB,ST,TP 35, x Røros AO,BA,DH,HO,MK,PB,SS,ST,TP 65, x Selbu BA,EL,HO,PB,ST,TP 25, x Skjetlein AO,BA,DH,NA,PB 60, Strinda vgs AO,EL,HO,ID,PB,RM,ST 157, Thora Storm AO,DH,HO,PB,SS,ST 154, Tiller AO,BA,HO,MK,PB,SS,ST 129, T.Katedralsk MD,MK,ST 79, Åfjord AO,BA,HO,ST,TP 31, x , Bruk av idrettsh. 1.) Regnskap 2013 inkluderer avskrivninger på 104,7 mill kr 2.) Elevtall er helårselever - plantall, referanse til inntaket,(ekskl fagoppl. i skole) 3.) Program: BA=bygg- og anleggsteknikk, DH=design og håndverksfag, EL=elektrofag, HO=helse- og oppvekstfag ID=idrettsfag, MD=musikk,dans og drama, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, PB=påbygning, RM=restaurant- og matfag, SS=service og samferdsel, ST=studiespesialisering, TP=teknikk og industriell produksjon, AO= alternativ opplæring Voksenopplæringssenteret (fra 2014), samt fagskoler er ikke inkludert i tabellen. 120 elever påbygning er inkl i Thora Storm VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 20

25 Byåsen videregående skole REKTOR: Geir Vikan TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 8 Helse - og oppvekstfag 165 Medier og kommunikasjon 90 Restaurant- og matfag 75 Studiespesialisering 517 Teknikk og industriell prod. 183 Totalt 1038 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL: Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ordinær videregående opplæring. Fra høsten 2013 overtok skolen ressurssenteret ved tidligere Ladejarlen vgs. Omsetning i 2013 var 3,8 mill. kr. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 21

26 Charlottenlund videregående skole REKTOR: Nina Hoseth TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 11 Bygg- og anleggsteknikk 138 Design og håndverksfag 121 Medier og kommunikasjon 263 Musikk, dans og drama 78 Service og samferdsel 70 Studiespesialisering 450 Teknikk og industriell prod. 118 Totalt 1249 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 22

27 Fosen videregående skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 12 Elektrofag 70 Helse - og oppvekstfag 12 Idrettsfag 35 Musikk, dans og drama 14 Påbygging 27 Restaurant- og matfag 22 Service og samferdsel 23 Studiespesialisering 105 Teknikk og industriell prod. 25 Totalt 351 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 23

28 Frøya videregående skole REKTOR: Bjørnar Johansen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 1 Naturbruk 65 Påbygging 25 Restaurant- og matfag 19 Studiespesialisering 59 Teknikk og industriell prod. 51 Totalt 220 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen samarbeider med Frøya Kommune om drift av skoleanlegg. Det gamle skoleanlegget på m2 eies pr i dag av STFK Skolen har felles ressurssenter med Hitra vgs. Skolen har ansvar for drift av eget undervisningsfartøy VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 24

29 Gauldal videregående skole REKTOR: Halvard Kjelås TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 71 Design og håndverksfag 24 Helse - og oppvekstfag 38 Påbygging 29 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 120 Teknikk og industriell prod. 44 Totalt 354 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. videregående opplæring Skolen samarbeider med Midtre Gauldal kommune om drift av felles skoleanlegg. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 25

30 Heimdal videregående skole REKTOR: Ivar Malvin Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 14 Elektrofag 91 Idrettsfag 204 Musikk, dans og drama 84 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 270 Totalt 708 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 26

31 Hemne videregående skole REKTOR: Ole Kjørsvik Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 9 Helse - og oppvekstfag 30 Påbygging 22 Restaurant- og matfag 8 Studiespesialisering 69 Teknikk og industriell prod. 43 Totalt 181 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 27

32 Hitra videregående skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 14 Elektrofag 28 Helse - og oppvekstfag 24 Service og samferdsel 20 Studiespesialisering 72 Totalt 158 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter 2013 Jfr Frøya vgs PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har felles ressurssenter med Frøya vgs, (omsetning 2014 kr 2.784) VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 28

33 Malvik videregående skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 7 Elektrofag 90 Helse - og oppvekstfag 50 Idrettsfag 86 Studiespesialisering 223 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 471 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 433 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 29

34 Meldal videregående skole REKTOR: Øyvind Togstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 23 Design og håndverksfag 8 Elektrofag 84 Helse - og oppvekstfag 20 Medier- og kommunikasjon 28 Påbygging 15 Restaurant- og matfag 20 Service og samferdsel 10 Teknikk og industriell prod. 60 Totalt 268 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 200 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal videregående skole (ORME ressurs). Skolen driver også Chr. Thams fagskole. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 30

35 Melhus videregående skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 7 Bygg- og anleggsteknikk 23 Elektrofag 61 Helse - og oppvekstfag 57 Idrettsfag 88 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 15 Service og samferdsel 28 Studiespesialisering 169 Teknikk og industriell prod. 58 Totalt 536 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 31

36 Oppdal videregående skole REKTOR: Kirsti Johanne Welander TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 20 Elektrofag 22 Helse - og oppvekstfag 31 Idrettsfag 85 Påbygging 20 Studiespesialisering 107 Totalt 291 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til Strategiplan med budsjett 2015, vedtatt 32

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 13/47 Møtedato/tid: 8.4.213, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Selbu 3.etg Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind Stende,

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Strategiplan 2012-2015

Strategiplan 2012-2015 Strategiplan 2012-2015 Med budsjett 2012 Fylkesrådmannens forslag gode ideér 1 INNLEDNING... 1 1.1 Utforming av dokumentet... 1 1.2 Delegasjon... 3 2 ØKONOMISKE UTFORDRINGER OG HOVEDTABELLER... 4 2.1

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Strategiplan 2010-2013

Strategiplan 2010-2013 Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 Fylkesrådmannens forslag gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem Forord Fylkestinget vedtok overordnede mål og strategier for fylkeskommunens

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2013

Mulighetenes KONTOPLAN 2013 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE ENDRINGSLOGG... 5 ENDRINGER FRA 2012 TIL 2013... 5 1.0 Kontoplanen... 6 Kontering... 6 Opprulleringsgrupper... 6 1.1 Ansvarskontoplanen... 8 1.2

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument STRATEGIPLAN 2016-2019 Utfordringsdokument Vår ambisjon: Å utvikle regionen til en av Europas mest kreative regioner Våre verdier: Vi skal gjøre hverandre gode, vi skal være grensesprengende Roan 1632

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Verdier: Raushet - Åpenhet - Mot - Entusiasme

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene Foreløpig delprosjektrapport Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene Riksarkivet 01.07.2011 Versjon 0.3. 1 Kartlegging av ansvarsområder,

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV Innhold: 1. Bakgrunn... 3 2. Forvaltningsrevisjon definisjon og formål... 3 3. Framgangsmåte

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/147 Møtedato/tid: 19.01.2015, kl. 11:30 Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger Møtedeltakere: Guro A. Gimse (leder) Eivind

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON Fylkesrådmannen har ordet Vestfold fylkeskommune er inne i en periode med positiv økonomisk utvikling. Både netto driftsresultat og arbeidskapitalen har utviklet seg positivt

Detaljer

INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 10 REGIONAL UTVIKLING... 19 SAMFERDSEL... 24 TANNHELSE... 28 FOLKEHELSE... 34 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING...

INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 10 REGIONAL UTVIKLING... 19 SAMFERDSEL... 24 TANNHELSE... 28 FOLKEHELSE... 34 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING... INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 10 REGIONAL UTVIKLING... 19 SAMFERDSEL... 24 TANNHELSE... 28 FOLKEHELSE... 34 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING... 42 1ADMINISTRASJON 3 Administrasjonsavdelingen har ansvar

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Del 2 Budsjett 2012

INNHOLDSFORTEGNELSE. Del 2 Budsjett 2012 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 2 1. Virksomheter... 57 Ansvar 211 SMI-skolen... 57 Videregående skoler... 58 Ansvar 252 Blakstad videregående skole... 60 Ansvar 258 Møgelesu videregående skole... 62 Ansvar

Detaljer

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer