Q Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012"

Transkript

1 Q Kvartalsrapport Januar-Mars

2 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter å vinne markedsandeler. Claus Hougesen, CEO i Atea. Hovedpunkter Q Driftsinntekter på MNOK 4 819,2, opp med 3,7 % fra året før EBITDA på MNOK 162,7, opp med 1,0 % fra året før EBITDA-margin på 3,4 %, ned fra 3,5 % fra året før Oppkjøp av BMK i Litauen og Nworks i Danmark Markedsoppdatering IDCs foreløpige tall for det markedet som Atea sikter seg inn mot (Blue Box), viser en nedgang på 1,7 % i Norden i Q De foreløpige tallene viser en nedgang på 2,9 % for hardware, en vekst på 0,1 % for programvare og en nedgang på 1,0 % for konsulentvirksomhet og tjenester i Sammenlignet med de foreløpige tallene som viser nedgang i markedet i Q på 1,7 %, leverte Atea en faktisk vekst i konstant valuta på 5,1 % og en organisk vekst på 3,7 % i Norden. Dette viser at Atea fortsetter å vinne markedsandeler. Den finansielle uroen i Europa påvirket også det nordiske markedet for IT-infrastruktur. De utfordrende markedsforholdene i andre halvdel av 2011, og særskilt i Q4, har fortsatt inn i EBITDA i Q endte på MNOK 51,6, opp 11,9 % sammenlignet med Q Produktmarginer endte på 16,2 % i Q1 2012, opp med 1,5 % sammenlignet med Q grunnet en gunstig produktmiks. Totale driftskostnader økte med 12,6 % sammenlignet med året før. Organisk gikk de totale driftskostnadene opp med 2,6 %. Den gjennomsnittlige organiske veksten i årsverk i Q var på 1,9 % sammenlignet med Q EBITDA-marginen i Q endte på 3,7 %, mot 3,6 % året før. Ved utgangen av januar inngikk Atea AS avtaler med NAV om levering av programvare og konsulenttjenester. Avtalene gjelder for tre år, med mulighet for forlengelse i to år til. Atea beregner totalverdien av avtalene til MNOK 70 over 5 år. Finansiell gjennomgang Q Konsernet Konsernets driftsinntekter i Q økte med 3,7 % fra MNOK 4 647,9 i Q til MNOK i Q Hardwareinntektene forble uendret, konsulent- og tjenesteinntektene økte med 5,2 %, og programvareinntektene økte med 15,2 %. Organisk vekst utgjør 4,0 % i konstant valuta, og Atea fortsetter å vinne markedsandeler. I Q endte EBITDA på MNOK 162,7, opp 1,0 % fra fjoråret, og utgjør en margin på 3,4 %, noe ned fra 3,5 %, i Q Bruttomarginen var på samme nivå som i Q1 2011, mens de totale driftskostnadene økte organisk med 2,0 % fra året før. Norge Driftsinntektene i Q var MNOK 1 401,8, opp 9,4 % sammenlignet med Q Produktinntektene steg med 11,8 %, og konsulentog tjenesteinntektene steg med 3,0 %. Den organiske veksten var 5,2 % i Q1. IDCs prognose for årsveksten for 2012 er 2,7 %. Norge tar dermed fortsatt markedsandeler. Sverige Driftsinntektene var på MNOK 1 462,7 i Q1 2012, ned 6,6 % (3,8 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Produktinntektene sank med 7,3 %, mens konsulent- og tjenesteinntektene steg med 10,2 % i konstant valuta. Nedgangen i produktinntektene på 7,3 % i Q1 skyldes hovedsakelig færre kjøp fra privatkunder innen bank, finans og telekom. Atea tror utviklingen med reduserte hardwarevolumer vil stabilisere seg i løpet av kommende kvartal og ta seg opp igjen i andre halvdel av Dette understøttes av planlagte leveranser av skole-pc-er i august/september samt at flere prosjekter Atea har vunnet, har oppstart i andre halvdel av IDCs prognose for årsveksten for 2012 er på 2,6 %, fordelt mellom 2,4 % på hardware, 4,6 % på programvare og 1,8 % på konsulent og tjenester. Foreløpige tall fra IDC for Q viser en nedgang i hardware på 0,9 %, en vekst i programvare på 2,8 %, og en vekst for konsulent og tjenester på 0,6 %, Total markedsvekst i Q er dermed 0,3 %. Forventningene til markedsveksten for hele året er derfor forskjøvet til andre halvdel av

3 EBITDA i Q endte på MNOK 48,9, sammenlignet med MNOK 50,3 i Q Samlet bruttomargin endte på 27,1 % i Q1 2012, opp fra 25,4 % i Q1 2011, grunnet en økt tjenesteandel. Organisk, økte samlede driftskostnader med 3,0 % i konstant valuta sammenlignet med Q1 2011, hovedsakelig grunnet en økning i årsverk. EBITDAmarginen i Q1 var 3,3 %, sammenlignet med 3,2 % året før. Atea Sverige AB har, sammen med fire andre leverandører, inngått en rammeavtale med Kammarkollegiet vedrørende kjøp av klienter i fem av seks avtaler. De fem avtalene som Atea har fått, har en anslått årlig verdi på MNOK 400 for ett år, med mulighet for forlengelse i tre år til. Atea Sverige AB har, sammen med fem andre leverandører, inngått en rammeavtale med Gøteborg by og omliggende kommuner om levering av IT-produkter og -tjenester. Avtalen gjelder for to år, med mulighet for forlengelse ytterligere to år. Avtalen har en anslått totalverdi på ca MNOK 170 per år. Danmark Driftsinntektene i Q endte på MNOK 1 309,9, opp 5,1 % (8,1 % i konstant valuta) sammenlignet med Q Produktinntektene steg med 8,6 %, og konsulent- og tjenesteinntektene steg med 6,3 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 7,0 % i konstant valuta. IDCs prognose for årsveksten for 2012 er 0,7 %. Danmark tar dermed fortsatt markedsandeler. EBITDA i Q endte på MNOK 56,5, opp fra MNOK 55,8 i Q Driftskostnadene økte organisk med 3,7 % i konstant valuta sammenlignet med Q1 2011, hovedsakelig grunnet en økning i personalkostnader. EBITDA-marginen endte på 4,3 %, sammenlignet med 4,5 % i Q Den 27. mars inngikk Atea A/S en avtale om å kjøpe opp Nworks A/S, som er en ledende leverandør av tjenester relatert til IT-nettverk. Selskapet har 40 ansatte, ble stiftet i 2000 og har hovedkontor i København og et lite kontor i Århus. Selskapet forventes å gi en driftsinntekt på MNOK 64 og en EBITDA på MNOK 19 i Foretaksverdien er estimert til MNOK 70. Finland Driftsinntektene i Finland i Q endte på MNOK 514,8, opp 13,3 % (16,8 % i konstant valuta) sammenlignet med Q Hardware-inntektene sank med 18,4 %, og programvare-inntektene steg med 62,7 % i konstant valuta. Samlede produktinntekter steg med 15,9 %, og konsulent- og tjenesteinntektene steg med 27,7 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 16,3 % i konstant valuta, hovedsakelig grunnet sterk økning i programvaresalg til offentlig sektor. IDCs prognose for årsveksten for 2012 er 1,4 %. Totalt sett har Finland tapt markedsandeler innen hardware og vunnet markedsandeler innen programvare og tjenester. EBITDA i Q endte på MNOK 0,9, sammenlignet med MNOK 8,3 i Q Nedgangen i resultatet for Q i forhold til året før, skyldes hovedsakelig lavere bruttomargin på hardware. Hovedårsaken er en overvurdering av bokført lagerbeholdning relatert til implementeringen av et nytt ERP-system i Finland. Atea forventer derfor en EBITDA på MNOK 24 for hele 2012, ned fra MNOK 48 i Baltikum Driftsinntektene i Q var MNOK 136,9, opp 50,9 % (55,6 % i konstant valuta) fra Q Organisk vekst i konstant valuta var 15,9 %, hovedsakelig grunnet et EU-prosjekt for undervisningsdepartementet. EBITDA i Q endte på MNOK 6,9, sammenlignet med MNOK 3,2 i Q Organisk, sank driftskostnadene med 6,1 % i konstant valuta sammenlignet med Q1 2011, grunnet synergieffekter fra et kjøpt selskap. EBITDAmarginen endte på 5,0 %, opp fra 3,5 % i Q Den 14. mars inngikk Atea Baltic UAB en avtale om å kjøpe opp UAB BMK, som er det ledende ITinfrastrukturselskapet i Litauen innen forretningsområdene AV og print/kopi. Oppkjøpet vil styrke Ateas produkt- og tjenesteportefølje i Baltikum, og spesielt Litauen, ettersom Atea per i dag ikke er representert innen forretningsområdene AV og print/kopi i Baltikum. Selskapet har 71 ansatte med høy kompetanse. Hovedkontoret ligger i Vilnius. Selskapet som er kjøpt, forventes å gi en driftsinntekt på MNOK 80 og en EBITDA på MNOK 5 i Foretaksverdien er estimert til MNOK 18. 3

4 Fremtidsutsikter IDCs prognose for 2012 for markedet som Atea sikter seg inn på, viser en forventet vekst på 1,4 %. Den forventede markedsveksten for hele året på 1,4 % forventes forskjøvet til andre halvdel av året, hvor veksten ventes å være 2,4 %. I første halvår ventes kun en marginal vekst på 0,4 %. Ifølge IDC vil veksten i hardwaremarkedet hovedsakelig drives av smarttelefoner og nettbrett, og veksten i programvaremarkedet vil hovedsakelig være knyttet opp mot store Windows 7-prosjekter. En sterk markedstrend om Atea opplever nå, er outsourcing av interne IT-funksjoner til eksterne partnere, og spesielt outsourcing av klienthåndtering. Denne trenden understøttes av økende kompleksitet i det totale klientmiljøet. I Q har Atea inngått flere langsiktige tjenesteavtaler. Denne trenden ventes å fortsette. Atea har de siste årene investert i områder med stor vekst, som Collaboration, mobile infrastrukturløsninger, virtualisering, Software Asset Management, Windows 7, konsumerisering og grønn IT. Satsing innenfor disse områdene med stor vekst, gir en betryggelse om at Atea kan fortsette å vokse i en høyere hastighet enn markedet generelt. Den 23. november 2011 lanserte Atea strategien "Together Towards the Top", som utgjør rammen for Ateas utvikling frem mot Målet i den nye strategien er å øke driftsinntektene til NOK 30 milliarder og EBITDA til NOK 1,8 milliarder innen Strategien har blitt godt mottatt av ansatte, nøkkelleverandører og kunder, og implementeringen av tiltakene har startet i henhold til planen. I løpet av 2012 vil Atea fortsette å gjennomføre de viktigste tiltakene i den nye strategien. Disse tiltakene er bl.a. å øke tjenesteinntektene og særlig avtalte tjenesteinntekter, dedikert salgsfokus på mellommarkedet og internasjonale kundegrupper, sammen med et fortsatt fokus på høy kvalitet på forretningsdriften. Atea forventes derfor å vinne ytterligere markedsandeler og øke lønnsomheten de kommende årene. Egenkapital og kontantstrøm Per 31. mars 2012 var aksjonærenes egenkapital på MNOK 3 929,9, tilsvarende en egenkapitalandel på 46,1 %, opp fra 43,1 % sammenlignet med 31. mars Konsernet hadde en kontantstrøm fra driften på MNOK -421,5 i Q1 2012, ned med MNOK 351,4 fra samme periode året før. I Q var kontantstrømmen fra driften rekordhøy, og dette har påvirket første kvartal av 2012 negativt i noe større grad enn samme kvartal året før. I tillegg har lagerbeholdningen økt med MNOK 99,4 i løpet av kvartalet grunnet oppbygging i forbindelse med kundespesifikke prosjekter. I Norge ble kundefordringene rammet av en negativ påskeeffekt. Mange fakturaer med forfall i slutten av mars ble utsatt og i stedet betalt i april, etter påske. Dedikert fokus og hardt arbeid for å forbedre arbeidskapitalen fortsetter med full styrke. Til tross for en noe mer utfordrende start på året enn i 2011, forventes likevel en sterk kontantstrøm fra driften for hele Per 31. mars 2012 var arbeidskapitalandelen 2,9 %, opp fra 2,2 % 31. mars I Q var ordinære investeringer på MNOK 50,7. Dette er vedlikeholdsinvesteringer relatert til hostingsentre, Ateas interne "ONE infrastructure"-prosjekt, ERP-utvikling, utstyr til ansatte og andre kontor-/møbelinvesteringer. Kostnadene i forbindelse med oppkjøp utgjorde MNOK 64,1. Disse kostnadene relaterer seg til kjøpet av UAB BMK i Litauen og Nworks A/S i Danmark, og de resterende 9,9 % ikkekontrollerende eierinteressene i Atea Finansselskapene. Ved utgangen av Q var konsernets netto finansielle posisjon på MNOK -299,7, ned fra MNOK 283,2 ved utgangen av Q Kontantbeholdning inklusive ubenyttede kredittfasiliteter per 31. mars 2012 var MNOK 1 191,9. 4

5 Aksjer Atea ASA hadde aksjonærer per 31. mars 2012, sammenlignet med per 31. desember De 10 største aksjonærene per 31. mars 2012 var som følger: Aksjonærer * Aksjer % Systemintegration APS ** ,51 % State Street Bank Ref: OM80 *** ,15 % Bank of New York Mellon *** ,86 % JPMorgan Chase Bank *** ,70 % State Street Bank Ref: OM06 *** ,16 % JPMorgan Chase Bank *** ,09 % SHB Stockholm Client *** ,92 % State Street Bank Ref: OM04 *** ,71 % VPF Nordea Kapital ,52 % Folketrygdfondet ,50 % Andre ,87 % Totalt antall aksjer ,00 % * Kilde: Verdipapirsentralen ** Inkludert aksjer eid av Ib Kunøe *** Inkluderer klientkonti Per 31. mars 2012 kontrollerer styreleder Ib Kunøe og hans nærstående totalt 28,9 % av aksjene, herunder aksjene i Systemintegration ApS. Nøkkeltall Q1 Q1 Året Resultat per aksje (NOK) * 0,80 0,89 5,96 Utvannet resultat per aksje, justert for effekt av opsjonsprogrammer (NOK) * 0,79 0,87 5,90 Veiet gjennomsnittlig antall aksjer * Veiet gjennomsnittlig utvannet antall aksjer * mar mar des 2011 Antall aksjer ved periodeslutt * Netto finansiell posisjon (MNOK) -299,7-503,4 283,2 Likviditetsreserve (MNOK) 1 191, , ,0 Arbeidskapital (MNOK) 550,0 407,8-22,1 Arbeidskapitalandel 2,9 % 2,2 % -0,1 % Egenkapitalandel 46,1 % 43,1 % 38,0 % Antall ansatte * Fratrukket Atea ASAs beholdning av egne aksjer ( ved utgangen av Q1 2012). 5

6 Utvidet konsolidert resultatregnskap (comprehensive income) Q1 Q1 Året (beløp i MNOK) Note Driftsinntekter , , ,8 Vareforbruk 3 576, , ,9 Lønn og sosiale kostnader 885,9 825, ,2 Andre driftskostnader 194,1 193,7 762,6 EBITDA før opsjonskostnader 2 162,7 161,1 871,1 Opsjonskostnader 6,3 3,9 13,3 Oppkjøpskostnader 0,4 0,7 0,0 EBITDA 156,0 156,5 857,7 Avskrivninger 54,2 46,8 206,4 Driftsresultat (EBIT) 2 101,8 109,7 651,3 Finansinntekter 17,1 24,5 73,0 Finanskostnader 22,2 33,0 111,7 Netto finansposter -5,2-8,5-38,8 Resultat før skatt for videreført virksomhet 96,6 101,2 612,6 Skatt for videreført virksomhet 17,1 12,8 11,7 Resultat for videreført virksomhet 79,5 88,4 600,8 Utvidet resultat Valutaendringer -46,4 11,3-7,6 Terminkontrakter - kontantstrømsikring -5,7-3,3 5,2 Skatteeffekt knyttet til andre inntekter og kostnader 12,4-1,0 5,7 Totalt utvidet resultat -39,7 7,1 3,3 Totalresultat for perioden 39,9 95,5 604,1 Hvorav ikke-kontrollerende eierinteresser 1,0 0,6 7,8 6

7 Konsolidert balanse (beløp i MNOK) Note 31. mar mar des 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 214,0 162,6 195,9 Utsatt skattefordel 503,2 470,0 503,2 Goodwill 2 809, , ,8 Andre immaterielle eiendeler 323,1 335,1 334,8 Pensjonsmidler 0,0 4,1 0,0 Andre langsiktige fordringer 3 83,7 43,2 33,4 Anleggsmidler 3 933, , ,0 Varelager 667,0 614,7 570,0 Kundefordringer 3 101, , ,4 Andre kortsiktige fordringer 675,3 564,4 633,9 Andre finansielle eiendeler 0,1 16,6 12,9 Kontanter og kontantekvivalenter 144,8 167,7 485,4 Omløpsmidler 4 588, , ,6 Sum eiendeler 8 522, , ,7 Egenkapital og gjeld Aksjekapital og overkurs , , ,6 Annen egenkapital, ikke resultatført -39,7 3,7-0,1 Opptjent egenkapital 2 229, , ,4 Egenkapital henførbar til aksjonærer i Atea ASA 3 929, , ,9 Ikke-kontrollerende eierinteresser 0,0 0,5 3,5 Egenkapital 3 929, , ,4 Rentebærende langsiktig gjeld 22,1 14,0 14,5 Annen langsiktig gjeld 53,9 64,1 66,0 Pensjonsforpliktelser 5,1 16,8 7,3 Utsatt skatteforpliktelse 167,8 176,4 173,0 Langsiktig gjeld 248,9 271,3 260,7 Leverandørgjeld 2 203, , ,3 Rentebærende gjeld 449,5 657,5 218,2 Mva, skatt og offentlige avgifter 376,0 369,8 594,8 Andre avsetninger for forpliktelser 63,2 100,4 132,3 Annen kortsiktig gjeld 1 250, , ,8 Annen finansiell gjeld 0,7 1,2 0,0 Kortsiktig gjeld 4 343, , ,5 Sum gjeld 4 592, , ,3 Sum egenkapital og gjeld 8 522, , ,7 7

8 Endringer i konsernets egenkapital (beløp i MNOK) 31. mar mar 2011 Egenkapital ved årets begynnelse 3 885, ,2 Valutaomregningseffekter -35,5 10,3 Terminkontrakter - kontantstrømsikring -4,1-3,3 Resultat av andre inntekter og kostnader -39,7 7,1 Resultat for perioden 79,5 88,4 Totale inntekter og kostnader for perioden 39,8 95,5 Opsjonsprogrammer 2,7 4,0 Emisjoner 11,2 23,9 Ikke-kontrollerende eierinteresser ved oppkjøp -9,2-13,1 Egenkapital ved periodens slutt 3 929, ,5 Konsolidert kontantstrøm Q1 Q1 (beløp i MNOK) Kontantstrøm ordinært resultat 182,3 137,6 Endring i arbeidskapital/tidsavgrensede poster -603,8-207,7 Kontantstrøm drift -421,5-70,1 Ordinære investeringer -50,7-31,5 Kjøp og salg datterselskap/investeringer -64,1-53,4 Kontantstrøm investeringer -114,8-84,9 Endring i gjeld 190,0-118,0 Emisjoner/tilbakekjøp og salg egne aksjer 11,2 23,9 Kontantstrøm finansiering 201,2-94,1 Endring kontanter -335,1-249,1 Kontanter, periodestart 485,4 404,0 Kontanter, periodeslutt 144,8 157,7 Valutaeffekt på kontanter, bankinnskudd og lignende -5,6 2,7 8

9 Noter NOTE 1 Generell informasjon og regnskapsprinsipper Ateakonsernet består av Atea ASA og datterselskaper. Atea ASA er et aksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge. Aksjene er registrert ved Oslo Børs. Delårsregnskapet for tre måneder med avslutning pr. 31. mars 2012 har blitt utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for 2011 som er utarbeidet i henhold til IFRS. Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet for Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. Styret bekrefter at denne finansielle delårsrapporteringen fremlegges på bakgrunn av fortsatt drift. Denne finansielle delårsrapporteringen har ikke vært revidert. Som et resultat av avrundingsdifferanser, kan tall og prosenter ikke alltid summeres. NOTE 2 Segmentinformasjon Atea er hovedsakelig en komplett tilbyder av datautstyr og programvare samt relaterte konsulenttjenester. Konsernet har aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Konsernet har egne ledere for disse geografiske områdene. Resultatene i de geografiske områdene blir regelmessig gjennomgått av Atea s konsernledelse. I tillegg omfatter konsernet fellestjenester: Atea Logistikk og Atea Services & Software. Transaksjoner mellom segmentene avtales på vilkår etter prinsippet om armlengdes avstand og på tilsvarende måte som om kunden befant seg utenfor konsernet. Konsernkostnader er kostnader relatert til gruppe- og eierfunksjoner som utføres av ledere og øvrige ansatte i Atea ASA. 9

10 Driftsinntekter Q1 Q1 Året (beløp i MNOK) % endring 2011 Norge 1 401, ,9 9,4% 5 809,3 Sverige 1 462, ,4-6,6% 6 515,9 Danmark 1 309, ,1 5,1% 5 766,2 Finland 514,8 454,5 13,3% 1 717,6 Baltikum 136,9 90,7 50,9% 436,1 Konsernets fellestjenester 802,3 828,5-3,2% 3 635,6 Elimineringer * -809,2-818, ,0 Konsern total 4 819, ,9 3,7% ,8 EBITDA Q1 Q1 Året (beløp i MNOK) % endring 2011 Norge 51,6 46,1 11,9% 257,8 Sverige 48,9 50,3-2,8% 261,0 Danmark 56,5 55,8 1,2% 285,0 Finland 0,9 8,3-89,8% 47,9 Baltikum 6,9 3,2 114,6% 20,0 Konsernets fellestjenester 6,6 4,6 43,7% 31,0 Konsernkostnader -8,7-7,3-19,4% -31,7 EBITDA 162,7 161,1 1,0% 871,1 EBITDA margin (%) 3,4% 3,5% 4,3% EBIT Q1 Q1 Året (beløp i MNOK) % endring 2011 Norge 36,6 32,7 12,0% 205,2 Sverige 38,8 43,7-11,2% 237,0 Danmark 30,4 32,2-5,5% 183,5 Finland -3,7 5,2 28,5 Baltikum 4,1-0,0 5,8 Konsernets fellestjenester 5,2 3,7 39,3% 27,0 Konsernkostnader -9,6-7,8-23,0% -35,5 Driftsresultat (EBIT) 101,8 109,7-7,2% 651,3 Finansinntekter 17,1 24,5-30,3% 73,0 Finanskostnader 22,2 33,0-32,8% 111,7 Resultat før skatt for videreført virksomhet 96,6 101,2-4,6% 612,6 Driftsinntekter og bidrag / margin Q1 Q1 Året (beløp i MNOK) % endring 2011 Produktinntekter 3 772, ,5 3,3% ,4 Konsulent- og tjenesteinntekter 1 046,2 994,3 5,2% 4 125,7 Totale driftsinntekter 4 819, ,9 3,7% ,8 Brutto dekningsbidrag 1 242, ,0 5,3% 4 854,9 Produktmargin 13,9% 13,9% 13,3% Konsulent- og tjenestemargin 68,7% 67,5% 65,8% Bruttomargin 25,8% 25,4% 24,0% Kvartalsvise driftsinntekter og bidrag / margin Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 (beløp i MNOK) Produktinntekter 3 653, , , , ,9 Konsulent- og tjenesteinntekter 994, ,6 906, , ,2 Totale driftsinntekter 4 647, , , , ,2 Brutto dekningsbidrag 1 180, , , , ,7 Produktmargin 13,9% 13,7% 13,5% 12,4% 13,9% Konsulent- og tjenestemargin 67,5% 67,3% 64,7% 63,8% 68,7% Bruttomargin 25,4% 24,9% 24,8% 21,8% 25,8% Merk: Alle EBITDA-tall er før aksjebaserte opsjonskostnader og oppkjøpskostnader. *Mesteparten av Ateas internsalg er relatert til konsernets fellestjenester, som består av Atea Logistikk og Atea Services & Software. 10

11 NOTE 3 Foretaksintegrasjon Konsernet har kjøpt to selskaper i løpet av første kvartal UAB BMK Kjøpet vil utvide Ateas produkt- og tjenesteportefølje i Baltikum, og spesielt i Litauen, da Atea per i dag ikke er representert innenfor forretningsområdene AV og print/kopi i Baltikum. Nworks A/S Kjøpet vil styrke Ateas IT-nettverksvirksomhet i Danmark ettersom Nworks utfyller Ateas nåværende tilbud innen dette virksomhetsområdet. Oppkjøpet av Nworks fant sted like i forkant av styrets godkjennelse av årsregnskapet for 1. kvartal Det har derfor ikke vært praktisk mulig å fremskaffe informasjon om virkelig verdi av balanse, netto anskaffede eiendeler og netto kontantutbetalinger før kvartalsregnskapet ble godkjent. MNOK 54,9 av total kjøpspris på MNOK 69,6 har blitt ført som Andre fordringer/investeringer i balansen pr. 31. mars Goodwill fra foretaksintegrasjon Goodwillen kan henføres til flere forskjellige faktorer som forventet synergieffekter som følge av merverdier ved overtakelse av høyt kvalifiserte ansatte, markedsmakt, innkjøpsmakt og kostnadsreduksjoner. Alle balanseverdier i de oppkjøpte selskapene er foreløpig beregnet fordi ny informasjon kan oppstå. 11

12 Forklaring til anskaffede netto eiendeler og goodwill i 2012 er som følger: (beløp i MNOK) BMK UAB Overtagelsesdato 14. mar 2012 Land Litauen Stemmerett/eierandel 100,00 % Anskaffelseskost: Vederlag 1) 24,0 Korreksjon av kjøpesum - Overtatte forpliktelser - Direkte kostnader i forbindelse med oppkjøpene - Virkelig verdi av utstedte aksjer - Total anskaffelseskost 24,0 Bokført verdi av egenkapitalen (se tabell nedenfor) 12,0 Identifisering av merverdier: Kontrakter og kunderelasjoner 10,7 IT-programvare og rettigheter - Virkelig verdi varige driftmidler - Utsatt skatt -1,6 Netto merverdi 9,1 Virkelig verdi av netto anskaffede eiendeler eks. goodwill 21,1 Kontrollerende eierinteresser 21,1 Ikke-kontrollerende eierinteresser - Goodwill 1) 2,9 1) Vederlag som er betinget av fremtidig resultat innregnes som en forpliktelse basert på virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpene i 2012 er som følger: (beløp i MNOK) IT-programvare og rettigheter BMK UAB 0,3 Varige driftsmidler 12,3 Varelager 6,7 Forskudd til leverandører 1,6 Kundefordringer 20,3 Andre kortsiktige fordringer og investeringer 0,1 Kontanter og kontantekvivalenter 1,4 Utsatt skatteforpliktelse -0,1 Annen langsiktig gjeld og avsetninger -0,1 Rentebærende langsiktig gjeld -3,1 Leverandørgjeld -21,3 Rentebærende kortsiktig leasing forpliktelser -1,9 Annen kortsiktig gjeld og avsetninger -4,0 Netto anskaffede eiendeler 12,0 Netto kontantutbetalinger i forbindelse med oppkjøpene er som følger: (beløp i MNOK) Vederlag og kostnader i kontanter og kontantekvivalenter BMK UAB 24,0 Kontanter og kontantekvivalenter i ervervede selskaper -1,4 Netto kontantutbetalinger ved oppkjøpene 22,6 Dersom oppkjøpene hadde funnet sted den 1. januar 2012, ville konsernets beregnede proforma resultater for 2012 og 2011 vært som følger: (beløp i MNOK) Driftsinntekter 4 835, ,6 Driftsresultat (EBIT) 101,5 110,1 12

13 NOTE 4 Nærstående parter I note 24 i årsrapporten for 2011 fremgår detaljer om transaksjoner med nærstående parter. Atea har i januar 2012 inngått en avtale om leie av lokaler fra Thrust IT A/S i Danmark. Thrust IT A/S er kontrollert av Ib Kunøe som er styreformann og største aksjonær i Atea ASA gjennom selskapet Systemintegration APS. Husleien for 2012 er avtalt til MNOK 0,8, og vil påfølgende år bli justert i henhold til konsumprisindeksen. Avtalen kan avsluttes av begge parter fra og med 1. januar NOTE 5 Innskutt egenkapital Antall aksjer Aksjekapital Utstedt Egne aksjer Utstedt Egne aksjer Overkurs Sum innskutt egenkapital (Hele tall) (Hele tall) (MNOK) (MNOK) (MNOK) (MNOK) Pr. 1. januar ,5-0,7 730, ,6 Emisjoner *) ,2-7,9 11,2 Pr. 31. mars ,7-0,7 738, ,8 *) Emisjoner knytter seg til utstedelse av aksjer i forbindelse med opsjonsordninger til ledelsen og utvalgte ansatte. 13

14 Holding Atea ASA Brynsalleen 2 Box 6472 Etterstad NO-0605 Oslo Tel: Org.no Norge Atea AS Brynsalleen 2 Box 6472 Etterstad NO-0605 Oslo Tel: Org.no Sverige Atea AB Kronborgsgränd 1 Box 18 SE Kista Tel: +46 (0) Org.no Danmark Atea A/S Lautrupvang 6 DK-2750 Ballerup Tel: Org.no Finland Atea Oy PL 39 FI Vantaa Tel: (0) Org.no Litauen Atea UAB Laisves pr. 3 LT Vilnius Tel: Org.no Latvia Atea SIA Unijas iela 11a LV-1039 Riga Tel: Org.no Estland Atea OÜ Tondi 17 EE Tallinn Tel: Org.no Atea Logistics AB Smedjegatan 12 Box 159 SE Växjö Tel: +46 (0) Org.no Atea Spintop AB Ekelundsgatan 4 SE Göteborg Tel Org.no Atea Services & Software SIA Skanstes Street 50-K5 LV-1013 Riga Tel: Org.no

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Årsrapport 2009 Regnskap og noter 1 Atea årsrapport 2009

Årsrapport 2009 Regnskap og noter 1 Atea årsrapport 2009 Årsrapport 2009 1 EBITDA 2005 2009 Virkelige tall (MNOK)* 500 400 300 200 100 Driftsinntekter 2005 2009 Virkelige tall (MNOK)* 15000 12000 9000 6000 3000 0 0 05 06 07 08 09 05 06 07 08 09 NØKKELTALL Konsern

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,71 3,76 3,50 3,29 3,38 3. kv. 4. kv. 1. kv. 11 2. kv. 11 3. kv. 11 700 600 500 400 300 200 0 0 683 567 562 531 447 3.

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Redusert noterings- og handelsaktivitet i aksjer sammenlignet med 4. kvartal 2010 Konkurransen om markedsandeler er fortsatt

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer