Q Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012"

Transkript

1 Q Kvartalsrapport Januar-Mars

2 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter å vinne markedsandeler. Claus Hougesen, CEO i Atea. Hovedpunkter Q Driftsinntekter på MNOK 4 819,2, opp med 3,7 % fra året før EBITDA på MNOK 162,7, opp med 1,0 % fra året før EBITDA-margin på 3,4 %, ned fra 3,5 % fra året før Oppkjøp av BMK i Litauen og Nworks i Danmark Markedsoppdatering IDCs foreløpige tall for det markedet som Atea sikter seg inn mot (Blue Box), viser en nedgang på 1,7 % i Norden i Q De foreløpige tallene viser en nedgang på 2,9 % for hardware, en vekst på 0,1 % for programvare og en nedgang på 1,0 % for konsulentvirksomhet og tjenester i Sammenlignet med de foreløpige tallene som viser nedgang i markedet i Q på 1,7 %, leverte Atea en faktisk vekst i konstant valuta på 5,1 % og en organisk vekst på 3,7 % i Norden. Dette viser at Atea fortsetter å vinne markedsandeler. Den finansielle uroen i Europa påvirket også det nordiske markedet for IT-infrastruktur. De utfordrende markedsforholdene i andre halvdel av 2011, og særskilt i Q4, har fortsatt inn i EBITDA i Q endte på MNOK 51,6, opp 11,9 % sammenlignet med Q Produktmarginer endte på 16,2 % i Q1 2012, opp med 1,5 % sammenlignet med Q grunnet en gunstig produktmiks. Totale driftskostnader økte med 12,6 % sammenlignet med året før. Organisk gikk de totale driftskostnadene opp med 2,6 %. Den gjennomsnittlige organiske veksten i årsverk i Q var på 1,9 % sammenlignet med Q EBITDA-marginen i Q endte på 3,7 %, mot 3,6 % året før. Ved utgangen av januar inngikk Atea AS avtaler med NAV om levering av programvare og konsulenttjenester. Avtalene gjelder for tre år, med mulighet for forlengelse i to år til. Atea beregner totalverdien av avtalene til MNOK 70 over 5 år. Finansiell gjennomgang Q Konsernet Konsernets driftsinntekter i Q økte med 3,7 % fra MNOK 4 647,9 i Q til MNOK i Q Hardwareinntektene forble uendret, konsulent- og tjenesteinntektene økte med 5,2 %, og programvareinntektene økte med 15,2 %. Organisk vekst utgjør 4,0 % i konstant valuta, og Atea fortsetter å vinne markedsandeler. I Q endte EBITDA på MNOK 162,7, opp 1,0 % fra fjoråret, og utgjør en margin på 3,4 %, noe ned fra 3,5 %, i Q Bruttomarginen var på samme nivå som i Q1 2011, mens de totale driftskostnadene økte organisk med 2,0 % fra året før. Norge Driftsinntektene i Q var MNOK 1 401,8, opp 9,4 % sammenlignet med Q Produktinntektene steg med 11,8 %, og konsulentog tjenesteinntektene steg med 3,0 %. Den organiske veksten var 5,2 % i Q1. IDCs prognose for årsveksten for 2012 er 2,7 %. Norge tar dermed fortsatt markedsandeler. Sverige Driftsinntektene var på MNOK 1 462,7 i Q1 2012, ned 6,6 % (3,8 % i konstant valuta) sammenlignet med året før. Produktinntektene sank med 7,3 %, mens konsulent- og tjenesteinntektene steg med 10,2 % i konstant valuta. Nedgangen i produktinntektene på 7,3 % i Q1 skyldes hovedsakelig færre kjøp fra privatkunder innen bank, finans og telekom. Atea tror utviklingen med reduserte hardwarevolumer vil stabilisere seg i løpet av kommende kvartal og ta seg opp igjen i andre halvdel av Dette understøttes av planlagte leveranser av skole-pc-er i august/september samt at flere prosjekter Atea har vunnet, har oppstart i andre halvdel av IDCs prognose for årsveksten for 2012 er på 2,6 %, fordelt mellom 2,4 % på hardware, 4,6 % på programvare og 1,8 % på konsulent og tjenester. Foreløpige tall fra IDC for Q viser en nedgang i hardware på 0,9 %, en vekst i programvare på 2,8 %, og en vekst for konsulent og tjenester på 0,6 %, Total markedsvekst i Q er dermed 0,3 %. Forventningene til markedsveksten for hele året er derfor forskjøvet til andre halvdel av

3 EBITDA i Q endte på MNOK 48,9, sammenlignet med MNOK 50,3 i Q Samlet bruttomargin endte på 27,1 % i Q1 2012, opp fra 25,4 % i Q1 2011, grunnet en økt tjenesteandel. Organisk, økte samlede driftskostnader med 3,0 % i konstant valuta sammenlignet med Q1 2011, hovedsakelig grunnet en økning i årsverk. EBITDAmarginen i Q1 var 3,3 %, sammenlignet med 3,2 % året før. Atea Sverige AB har, sammen med fire andre leverandører, inngått en rammeavtale med Kammarkollegiet vedrørende kjøp av klienter i fem av seks avtaler. De fem avtalene som Atea har fått, har en anslått årlig verdi på MNOK 400 for ett år, med mulighet for forlengelse i tre år til. Atea Sverige AB har, sammen med fem andre leverandører, inngått en rammeavtale med Gøteborg by og omliggende kommuner om levering av IT-produkter og -tjenester. Avtalen gjelder for to år, med mulighet for forlengelse ytterligere to år. Avtalen har en anslått totalverdi på ca MNOK 170 per år. Danmark Driftsinntektene i Q endte på MNOK 1 309,9, opp 5,1 % (8,1 % i konstant valuta) sammenlignet med Q Produktinntektene steg med 8,6 %, og konsulent- og tjenesteinntektene steg med 6,3 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 7,0 % i konstant valuta. IDCs prognose for årsveksten for 2012 er 0,7 %. Danmark tar dermed fortsatt markedsandeler. EBITDA i Q endte på MNOK 56,5, opp fra MNOK 55,8 i Q Driftskostnadene økte organisk med 3,7 % i konstant valuta sammenlignet med Q1 2011, hovedsakelig grunnet en økning i personalkostnader. EBITDA-marginen endte på 4,3 %, sammenlignet med 4,5 % i Q Den 27. mars inngikk Atea A/S en avtale om å kjøpe opp Nworks A/S, som er en ledende leverandør av tjenester relatert til IT-nettverk. Selskapet har 40 ansatte, ble stiftet i 2000 og har hovedkontor i København og et lite kontor i Århus. Selskapet forventes å gi en driftsinntekt på MNOK 64 og en EBITDA på MNOK 19 i Foretaksverdien er estimert til MNOK 70. Finland Driftsinntektene i Finland i Q endte på MNOK 514,8, opp 13,3 % (16,8 % i konstant valuta) sammenlignet med Q Hardware-inntektene sank med 18,4 %, og programvare-inntektene steg med 62,7 % i konstant valuta. Samlede produktinntekter steg med 15,9 %, og konsulent- og tjenesteinntektene steg med 27,7 % i konstant valuta. Driftsinntektene økte organisk med 16,3 % i konstant valuta, hovedsakelig grunnet sterk økning i programvaresalg til offentlig sektor. IDCs prognose for årsveksten for 2012 er 1,4 %. Totalt sett har Finland tapt markedsandeler innen hardware og vunnet markedsandeler innen programvare og tjenester. EBITDA i Q endte på MNOK 0,9, sammenlignet med MNOK 8,3 i Q Nedgangen i resultatet for Q i forhold til året før, skyldes hovedsakelig lavere bruttomargin på hardware. Hovedårsaken er en overvurdering av bokført lagerbeholdning relatert til implementeringen av et nytt ERP-system i Finland. Atea forventer derfor en EBITDA på MNOK 24 for hele 2012, ned fra MNOK 48 i Baltikum Driftsinntektene i Q var MNOK 136,9, opp 50,9 % (55,6 % i konstant valuta) fra Q Organisk vekst i konstant valuta var 15,9 %, hovedsakelig grunnet et EU-prosjekt for undervisningsdepartementet. EBITDA i Q endte på MNOK 6,9, sammenlignet med MNOK 3,2 i Q Organisk, sank driftskostnadene med 6,1 % i konstant valuta sammenlignet med Q1 2011, grunnet synergieffekter fra et kjøpt selskap. EBITDAmarginen endte på 5,0 %, opp fra 3,5 % i Q Den 14. mars inngikk Atea Baltic UAB en avtale om å kjøpe opp UAB BMK, som er det ledende ITinfrastrukturselskapet i Litauen innen forretningsområdene AV og print/kopi. Oppkjøpet vil styrke Ateas produkt- og tjenesteportefølje i Baltikum, og spesielt Litauen, ettersom Atea per i dag ikke er representert innen forretningsområdene AV og print/kopi i Baltikum. Selskapet har 71 ansatte med høy kompetanse. Hovedkontoret ligger i Vilnius. Selskapet som er kjøpt, forventes å gi en driftsinntekt på MNOK 80 og en EBITDA på MNOK 5 i Foretaksverdien er estimert til MNOK 18. 3

4 Fremtidsutsikter IDCs prognose for 2012 for markedet som Atea sikter seg inn på, viser en forventet vekst på 1,4 %. Den forventede markedsveksten for hele året på 1,4 % forventes forskjøvet til andre halvdel av året, hvor veksten ventes å være 2,4 %. I første halvår ventes kun en marginal vekst på 0,4 %. Ifølge IDC vil veksten i hardwaremarkedet hovedsakelig drives av smarttelefoner og nettbrett, og veksten i programvaremarkedet vil hovedsakelig være knyttet opp mot store Windows 7-prosjekter. En sterk markedstrend om Atea opplever nå, er outsourcing av interne IT-funksjoner til eksterne partnere, og spesielt outsourcing av klienthåndtering. Denne trenden understøttes av økende kompleksitet i det totale klientmiljøet. I Q har Atea inngått flere langsiktige tjenesteavtaler. Denne trenden ventes å fortsette. Atea har de siste årene investert i områder med stor vekst, som Collaboration, mobile infrastrukturløsninger, virtualisering, Software Asset Management, Windows 7, konsumerisering og grønn IT. Satsing innenfor disse områdene med stor vekst, gir en betryggelse om at Atea kan fortsette å vokse i en høyere hastighet enn markedet generelt. Den 23. november 2011 lanserte Atea strategien "Together Towards the Top", som utgjør rammen for Ateas utvikling frem mot Målet i den nye strategien er å øke driftsinntektene til NOK 30 milliarder og EBITDA til NOK 1,8 milliarder innen Strategien har blitt godt mottatt av ansatte, nøkkelleverandører og kunder, og implementeringen av tiltakene har startet i henhold til planen. I løpet av 2012 vil Atea fortsette å gjennomføre de viktigste tiltakene i den nye strategien. Disse tiltakene er bl.a. å øke tjenesteinntektene og særlig avtalte tjenesteinntekter, dedikert salgsfokus på mellommarkedet og internasjonale kundegrupper, sammen med et fortsatt fokus på høy kvalitet på forretningsdriften. Atea forventes derfor å vinne ytterligere markedsandeler og øke lønnsomheten de kommende årene. Egenkapital og kontantstrøm Per 31. mars 2012 var aksjonærenes egenkapital på MNOK 3 929,9, tilsvarende en egenkapitalandel på 46,1 %, opp fra 43,1 % sammenlignet med 31. mars Konsernet hadde en kontantstrøm fra driften på MNOK -421,5 i Q1 2012, ned med MNOK 351,4 fra samme periode året før. I Q var kontantstrømmen fra driften rekordhøy, og dette har påvirket første kvartal av 2012 negativt i noe større grad enn samme kvartal året før. I tillegg har lagerbeholdningen økt med MNOK 99,4 i løpet av kvartalet grunnet oppbygging i forbindelse med kundespesifikke prosjekter. I Norge ble kundefordringene rammet av en negativ påskeeffekt. Mange fakturaer med forfall i slutten av mars ble utsatt og i stedet betalt i april, etter påske. Dedikert fokus og hardt arbeid for å forbedre arbeidskapitalen fortsetter med full styrke. Til tross for en noe mer utfordrende start på året enn i 2011, forventes likevel en sterk kontantstrøm fra driften for hele Per 31. mars 2012 var arbeidskapitalandelen 2,9 %, opp fra 2,2 % 31. mars I Q var ordinære investeringer på MNOK 50,7. Dette er vedlikeholdsinvesteringer relatert til hostingsentre, Ateas interne "ONE infrastructure"-prosjekt, ERP-utvikling, utstyr til ansatte og andre kontor-/møbelinvesteringer. Kostnadene i forbindelse med oppkjøp utgjorde MNOK 64,1. Disse kostnadene relaterer seg til kjøpet av UAB BMK i Litauen og Nworks A/S i Danmark, og de resterende 9,9 % ikkekontrollerende eierinteressene i Atea Finansselskapene. Ved utgangen av Q var konsernets netto finansielle posisjon på MNOK -299,7, ned fra MNOK 283,2 ved utgangen av Q Kontantbeholdning inklusive ubenyttede kredittfasiliteter per 31. mars 2012 var MNOK 1 191,9. 4

5 Aksjer Atea ASA hadde aksjonærer per 31. mars 2012, sammenlignet med per 31. desember De 10 største aksjonærene per 31. mars 2012 var som følger: Aksjonærer * Aksjer % Systemintegration APS ** ,51 % State Street Bank Ref: OM80 *** ,15 % Bank of New York Mellon *** ,86 % JPMorgan Chase Bank *** ,70 % State Street Bank Ref: OM06 *** ,16 % JPMorgan Chase Bank *** ,09 % SHB Stockholm Client *** ,92 % State Street Bank Ref: OM04 *** ,71 % VPF Nordea Kapital ,52 % Folketrygdfondet ,50 % Andre ,87 % Totalt antall aksjer ,00 % * Kilde: Verdipapirsentralen ** Inkludert aksjer eid av Ib Kunøe *** Inkluderer klientkonti Per 31. mars 2012 kontrollerer styreleder Ib Kunøe og hans nærstående totalt 28,9 % av aksjene, herunder aksjene i Systemintegration ApS. Nøkkeltall Q1 Q1 Året Resultat per aksje (NOK) * 0,80 0,89 5,96 Utvannet resultat per aksje, justert for effekt av opsjonsprogrammer (NOK) * 0,79 0,87 5,90 Veiet gjennomsnittlig antall aksjer * Veiet gjennomsnittlig utvannet antall aksjer * mar mar des 2011 Antall aksjer ved periodeslutt * Netto finansiell posisjon (MNOK) -299,7-503,4 283,2 Likviditetsreserve (MNOK) 1 191, , ,0 Arbeidskapital (MNOK) 550,0 407,8-22,1 Arbeidskapitalandel 2,9 % 2,2 % -0,1 % Egenkapitalandel 46,1 % 43,1 % 38,0 % Antall ansatte * Fratrukket Atea ASAs beholdning av egne aksjer ( ved utgangen av Q1 2012). 5

6 Utvidet konsolidert resultatregnskap (comprehensive income) Q1 Q1 Året (beløp i MNOK) Note Driftsinntekter , , ,8 Vareforbruk 3 576, , ,9 Lønn og sosiale kostnader 885,9 825, ,2 Andre driftskostnader 194,1 193,7 762,6 EBITDA før opsjonskostnader 2 162,7 161,1 871,1 Opsjonskostnader 6,3 3,9 13,3 Oppkjøpskostnader 0,4 0,7 0,0 EBITDA 156,0 156,5 857,7 Avskrivninger 54,2 46,8 206,4 Driftsresultat (EBIT) 2 101,8 109,7 651,3 Finansinntekter 17,1 24,5 73,0 Finanskostnader 22,2 33,0 111,7 Netto finansposter -5,2-8,5-38,8 Resultat før skatt for videreført virksomhet 96,6 101,2 612,6 Skatt for videreført virksomhet 17,1 12,8 11,7 Resultat for videreført virksomhet 79,5 88,4 600,8 Utvidet resultat Valutaendringer -46,4 11,3-7,6 Terminkontrakter - kontantstrømsikring -5,7-3,3 5,2 Skatteeffekt knyttet til andre inntekter og kostnader 12,4-1,0 5,7 Totalt utvidet resultat -39,7 7,1 3,3 Totalresultat for perioden 39,9 95,5 604,1 Hvorav ikke-kontrollerende eierinteresser 1,0 0,6 7,8 6

7 Konsolidert balanse (beløp i MNOK) Note 31. mar mar des 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 214,0 162,6 195,9 Utsatt skattefordel 503,2 470,0 503,2 Goodwill 2 809, , ,8 Andre immaterielle eiendeler 323,1 335,1 334,8 Pensjonsmidler 0,0 4,1 0,0 Andre langsiktige fordringer 3 83,7 43,2 33,4 Anleggsmidler 3 933, , ,0 Varelager 667,0 614,7 570,0 Kundefordringer 3 101, , ,4 Andre kortsiktige fordringer 675,3 564,4 633,9 Andre finansielle eiendeler 0,1 16,6 12,9 Kontanter og kontantekvivalenter 144,8 167,7 485,4 Omløpsmidler 4 588, , ,6 Sum eiendeler 8 522, , ,7 Egenkapital og gjeld Aksjekapital og overkurs , , ,6 Annen egenkapital, ikke resultatført -39,7 3,7-0,1 Opptjent egenkapital 2 229, , ,4 Egenkapital henførbar til aksjonærer i Atea ASA 3 929, , ,9 Ikke-kontrollerende eierinteresser 0,0 0,5 3,5 Egenkapital 3 929, , ,4 Rentebærende langsiktig gjeld 22,1 14,0 14,5 Annen langsiktig gjeld 53,9 64,1 66,0 Pensjonsforpliktelser 5,1 16,8 7,3 Utsatt skatteforpliktelse 167,8 176,4 173,0 Langsiktig gjeld 248,9 271,3 260,7 Leverandørgjeld 2 203, , ,3 Rentebærende gjeld 449,5 657,5 218,2 Mva, skatt og offentlige avgifter 376,0 369,8 594,8 Andre avsetninger for forpliktelser 63,2 100,4 132,3 Annen kortsiktig gjeld 1 250, , ,8 Annen finansiell gjeld 0,7 1,2 0,0 Kortsiktig gjeld 4 343, , ,5 Sum gjeld 4 592, , ,3 Sum egenkapital og gjeld 8 522, , ,7 7

8 Endringer i konsernets egenkapital (beløp i MNOK) 31. mar mar 2011 Egenkapital ved årets begynnelse 3 885, ,2 Valutaomregningseffekter -35,5 10,3 Terminkontrakter - kontantstrømsikring -4,1-3,3 Resultat av andre inntekter og kostnader -39,7 7,1 Resultat for perioden 79,5 88,4 Totale inntekter og kostnader for perioden 39,8 95,5 Opsjonsprogrammer 2,7 4,0 Emisjoner 11,2 23,9 Ikke-kontrollerende eierinteresser ved oppkjøp -9,2-13,1 Egenkapital ved periodens slutt 3 929, ,5 Konsolidert kontantstrøm Q1 Q1 (beløp i MNOK) Kontantstrøm ordinært resultat 182,3 137,6 Endring i arbeidskapital/tidsavgrensede poster -603,8-207,7 Kontantstrøm drift -421,5-70,1 Ordinære investeringer -50,7-31,5 Kjøp og salg datterselskap/investeringer -64,1-53,4 Kontantstrøm investeringer -114,8-84,9 Endring i gjeld 190,0-118,0 Emisjoner/tilbakekjøp og salg egne aksjer 11,2 23,9 Kontantstrøm finansiering 201,2-94,1 Endring kontanter -335,1-249,1 Kontanter, periodestart 485,4 404,0 Kontanter, periodeslutt 144,8 157,7 Valutaeffekt på kontanter, bankinnskudd og lignende -5,6 2,7 8

9 Noter NOTE 1 Generell informasjon og regnskapsprinsipper Ateakonsernet består av Atea ASA og datterselskaper. Atea ASA er et aksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge. Aksjene er registrert ved Oslo Børs. Delårsregnskapet for tre måneder med avslutning pr. 31. mars 2012 har blitt utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for 2011 som er utarbeidet i henhold til IFRS. Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet for Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. Styret bekrefter at denne finansielle delårsrapporteringen fremlegges på bakgrunn av fortsatt drift. Denne finansielle delårsrapporteringen har ikke vært revidert. Som et resultat av avrundingsdifferanser, kan tall og prosenter ikke alltid summeres. NOTE 2 Segmentinformasjon Atea er hovedsakelig en komplett tilbyder av datautstyr og programvare samt relaterte konsulenttjenester. Konsernet har aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Konsernet har egne ledere for disse geografiske områdene. Resultatene i de geografiske områdene blir regelmessig gjennomgått av Atea s konsernledelse. I tillegg omfatter konsernet fellestjenester: Atea Logistikk og Atea Services & Software. Transaksjoner mellom segmentene avtales på vilkår etter prinsippet om armlengdes avstand og på tilsvarende måte som om kunden befant seg utenfor konsernet. Konsernkostnader er kostnader relatert til gruppe- og eierfunksjoner som utføres av ledere og øvrige ansatte i Atea ASA. 9

10 Driftsinntekter Q1 Q1 Året (beløp i MNOK) % endring 2011 Norge 1 401, ,9 9,4% 5 809,3 Sverige 1 462, ,4-6,6% 6 515,9 Danmark 1 309, ,1 5,1% 5 766,2 Finland 514,8 454,5 13,3% 1 717,6 Baltikum 136,9 90,7 50,9% 436,1 Konsernets fellestjenester 802,3 828,5-3,2% 3 635,6 Elimineringer * -809,2-818, ,0 Konsern total 4 819, ,9 3,7% ,8 EBITDA Q1 Q1 Året (beløp i MNOK) % endring 2011 Norge 51,6 46,1 11,9% 257,8 Sverige 48,9 50,3-2,8% 261,0 Danmark 56,5 55,8 1,2% 285,0 Finland 0,9 8,3-89,8% 47,9 Baltikum 6,9 3,2 114,6% 20,0 Konsernets fellestjenester 6,6 4,6 43,7% 31,0 Konsernkostnader -8,7-7,3-19,4% -31,7 EBITDA 162,7 161,1 1,0% 871,1 EBITDA margin (%) 3,4% 3,5% 4,3% EBIT Q1 Q1 Året (beløp i MNOK) % endring 2011 Norge 36,6 32,7 12,0% 205,2 Sverige 38,8 43,7-11,2% 237,0 Danmark 30,4 32,2-5,5% 183,5 Finland -3,7 5,2 28,5 Baltikum 4,1-0,0 5,8 Konsernets fellestjenester 5,2 3,7 39,3% 27,0 Konsernkostnader -9,6-7,8-23,0% -35,5 Driftsresultat (EBIT) 101,8 109,7-7,2% 651,3 Finansinntekter 17,1 24,5-30,3% 73,0 Finanskostnader 22,2 33,0-32,8% 111,7 Resultat før skatt for videreført virksomhet 96,6 101,2-4,6% 612,6 Driftsinntekter og bidrag / margin Q1 Q1 Året (beløp i MNOK) % endring 2011 Produktinntekter 3 772, ,5 3,3% ,4 Konsulent- og tjenesteinntekter 1 046,2 994,3 5,2% 4 125,7 Totale driftsinntekter 4 819, ,9 3,7% ,8 Brutto dekningsbidrag 1 242, ,0 5,3% 4 854,9 Produktmargin 13,9% 13,9% 13,3% Konsulent- og tjenestemargin 68,7% 67,5% 65,8% Bruttomargin 25,8% 25,4% 24,0% Kvartalsvise driftsinntekter og bidrag / margin Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 (beløp i MNOK) Produktinntekter 3 653, , , , ,9 Konsulent- og tjenesteinntekter 994, ,6 906, , ,2 Totale driftsinntekter 4 647, , , , ,2 Brutto dekningsbidrag 1 180, , , , ,7 Produktmargin 13,9% 13,7% 13,5% 12,4% 13,9% Konsulent- og tjenestemargin 67,5% 67,3% 64,7% 63,8% 68,7% Bruttomargin 25,4% 24,9% 24,8% 21,8% 25,8% Merk: Alle EBITDA-tall er før aksjebaserte opsjonskostnader og oppkjøpskostnader. *Mesteparten av Ateas internsalg er relatert til konsernets fellestjenester, som består av Atea Logistikk og Atea Services & Software. 10

11 NOTE 3 Foretaksintegrasjon Konsernet har kjøpt to selskaper i løpet av første kvartal UAB BMK Kjøpet vil utvide Ateas produkt- og tjenesteportefølje i Baltikum, og spesielt i Litauen, da Atea per i dag ikke er representert innenfor forretningsområdene AV og print/kopi i Baltikum. Nworks A/S Kjøpet vil styrke Ateas IT-nettverksvirksomhet i Danmark ettersom Nworks utfyller Ateas nåværende tilbud innen dette virksomhetsområdet. Oppkjøpet av Nworks fant sted like i forkant av styrets godkjennelse av årsregnskapet for 1. kvartal Det har derfor ikke vært praktisk mulig å fremskaffe informasjon om virkelig verdi av balanse, netto anskaffede eiendeler og netto kontantutbetalinger før kvartalsregnskapet ble godkjent. MNOK 54,9 av total kjøpspris på MNOK 69,6 har blitt ført som Andre fordringer/investeringer i balansen pr. 31. mars Goodwill fra foretaksintegrasjon Goodwillen kan henføres til flere forskjellige faktorer som forventet synergieffekter som følge av merverdier ved overtakelse av høyt kvalifiserte ansatte, markedsmakt, innkjøpsmakt og kostnadsreduksjoner. Alle balanseverdier i de oppkjøpte selskapene er foreløpig beregnet fordi ny informasjon kan oppstå. 11

12 Forklaring til anskaffede netto eiendeler og goodwill i 2012 er som følger: (beløp i MNOK) BMK UAB Overtagelsesdato 14. mar 2012 Land Litauen Stemmerett/eierandel 100,00 % Anskaffelseskost: Vederlag 1) 24,0 Korreksjon av kjøpesum - Overtatte forpliktelser - Direkte kostnader i forbindelse med oppkjøpene - Virkelig verdi av utstedte aksjer - Total anskaffelseskost 24,0 Bokført verdi av egenkapitalen (se tabell nedenfor) 12,0 Identifisering av merverdier: Kontrakter og kunderelasjoner 10,7 IT-programvare og rettigheter - Virkelig verdi varige driftmidler - Utsatt skatt -1,6 Netto merverdi 9,1 Virkelig verdi av netto anskaffede eiendeler eks. goodwill 21,1 Kontrollerende eierinteresser 21,1 Ikke-kontrollerende eierinteresser - Goodwill 1) 2,9 1) Vederlag som er betinget av fremtidig resultat innregnes som en forpliktelse basert på virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpene i 2012 er som følger: (beløp i MNOK) IT-programvare og rettigheter BMK UAB 0,3 Varige driftsmidler 12,3 Varelager 6,7 Forskudd til leverandører 1,6 Kundefordringer 20,3 Andre kortsiktige fordringer og investeringer 0,1 Kontanter og kontantekvivalenter 1,4 Utsatt skatteforpliktelse -0,1 Annen langsiktig gjeld og avsetninger -0,1 Rentebærende langsiktig gjeld -3,1 Leverandørgjeld -21,3 Rentebærende kortsiktig leasing forpliktelser -1,9 Annen kortsiktig gjeld og avsetninger -4,0 Netto anskaffede eiendeler 12,0 Netto kontantutbetalinger i forbindelse med oppkjøpene er som følger: (beløp i MNOK) Vederlag og kostnader i kontanter og kontantekvivalenter BMK UAB 24,0 Kontanter og kontantekvivalenter i ervervede selskaper -1,4 Netto kontantutbetalinger ved oppkjøpene 22,6 Dersom oppkjøpene hadde funnet sted den 1. januar 2012, ville konsernets beregnede proforma resultater for 2012 og 2011 vært som følger: (beløp i MNOK) Driftsinntekter 4 835, ,6 Driftsresultat (EBIT) 101,5 110,1 12

13 NOTE 4 Nærstående parter I note 24 i årsrapporten for 2011 fremgår detaljer om transaksjoner med nærstående parter. Atea har i januar 2012 inngått en avtale om leie av lokaler fra Thrust IT A/S i Danmark. Thrust IT A/S er kontrollert av Ib Kunøe som er styreformann og største aksjonær i Atea ASA gjennom selskapet Systemintegration APS. Husleien for 2012 er avtalt til MNOK 0,8, og vil påfølgende år bli justert i henhold til konsumprisindeksen. Avtalen kan avsluttes av begge parter fra og med 1. januar NOTE 5 Innskutt egenkapital Antall aksjer Aksjekapital Utstedt Egne aksjer Utstedt Egne aksjer Overkurs Sum innskutt egenkapital (Hele tall) (Hele tall) (MNOK) (MNOK) (MNOK) (MNOK) Pr. 1. januar ,5-0,7 730, ,6 Emisjoner *) ,2-7,9 11,2 Pr. 31. mars ,7-0,7 738, ,8 *) Emisjoner knytter seg til utstedelse av aksjer i forbindelse med opsjonsordninger til ledelsen og utvalgte ansatte. 13

14 Holding Atea ASA Brynsalleen 2 Box 6472 Etterstad NO-0605 Oslo Tel: Org.no Norge Atea AS Brynsalleen 2 Box 6472 Etterstad NO-0605 Oslo Tel: Org.no Sverige Atea AB Kronborgsgränd 1 Box 18 SE Kista Tel: +46 (0) Org.no Danmark Atea A/S Lautrupvang 6 DK-2750 Ballerup Tel: Org.no Finland Atea Oy PL 39 FI Vantaa Tel: (0) Org.no Litauen Atea UAB Laisves pr. 3 LT Vilnius Tel: Org.no Latvia Atea SIA Unijas iela 11a LV-1039 Riga Tel: Org.no Estland Atea OÜ Tondi 17 EE Tallinn Tel: Org.no Atea Logistics AB Smedjegatan 12 Box 159 SE Växjö Tel: +46 (0) Org.no Atea Spintop AB Ekelundsgatan 4 SE Göteborg Tel Org.no Atea Services & Software SIA Skanstes Street 50-K5 LV-1013 Riga Tel: Org.no

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Q4-2011. Kvartalsrapport Januar-Desember 2011

Q4-2011. Kvartalsrapport Januar-Desember 2011 Q4-2011 Kvartalsrapport Januar-Desember 2011 1 Jeg er svært fornøyd med den sterke veksten i resultater og særlig den solide kontantstrømmen, som innebærer at Atea har en positiv netto kontantbeholdning

Detaljer

Q3-2012. Delårsrapport Januar-September 2012

Q3-2012. Delårsrapport Januar-September 2012 Q3-2012 Delårsrapport Januar-September 2012 1 " Vi har videreført vår aggressive tilnærming til markedet i Q3 og har hatt en inntektsvekst på mer enn det dobbelte av vekstraten i markedet for øvrig. Denne

Detaljer

Q2-2012. Delårsrapport Januar-Juni 2012

Q2-2012. Delårsrapport Januar-Juni 2012 Q2-2012 Delårsrapport Januar-Juni 2012 1 "Vi har vært aggressive i Q2 og fortsatte å vinne markedsandeler under vanskelige markedsforhold. Denne tilnærmingen har påvirket produktmarginene negativt, men

Detaljer

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013

Q1 2013. Delårsrapport Januar-Mars 2013 Q1 213 Delårsrapport Januar-Mars 213 Jeg er svært fornøyd med at vi til tross for vanskelige markedsforhold i Q1 har fortsatt å vinne markedsandeler. Claus Hougesen konsernsjef i Atea Hovedpunkter Driftsinntekter

Detaljer

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014

Q1 2014. Delårsrapport Januar-Mars 2014 Q1 214 Delårsrapport Januar-Mars 214 Jeg er fornøyd med å se en EBITDA-vekst på 28 prosent. EBITDA-forbedringen har blitt oppnådd gjennom kombinasjonen av inntektsvekst og positive effekter fra programmet

Detaljer

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013 Q4 213 Delårsrapport Januar-Desember 213 Jeg er fornøyd med å se at både driftsinntektene og EBITDA har økt i forhold til samme kvartal i fjor, tatt i betraktning de fortsatt vanskelige markedsforholdene.

Detaljer

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013 Q2 213 Delårsrapport Januar-Juni 213 Jeg er svært fornøyd med å se et fortsatt sterkt resultat og tosifret vekst i programvare- og tjenestesegmentene. Vanskelige forhold i hardwaremarkedet har imidlertid

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA - rapporterer sterk resultatvekst Styret i Blom er tilfreds med å kunne presentere et resultatregnskap for 2. kvartal med en omsetning på Nok 46,6 millioner, mot

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Resultat for 1. kvartal 2005 viser et overskudd før skatt på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67 millioner. Dette er en meget sterk

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 2. Kvartal Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 2dre kvartal 2007 Hovedpunkter Søknad for notering

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 Inntekter på 345,5 mill. kroner i 3. kvartal (338,8 mill. kroner i 3. kvartal 2003) Bruttomargin på 35,2% i 3. kvartal (34,8%) Driftsresultat

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport juli - september 2006

Kvartalsrapport juli - september 2006 Kvartalsrapport juli - september 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009 Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009 et 1. halvår 2009 Omsetningen i første halvår 2009 var på 1 653 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 525 MNOK i første halvår 2008. EBITDA i første halvår 2009 var

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2013

Kvartalsrapport oktober desember 2013 Kvartalsrapport oktober desember 2013 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 438,8 436,9 1 668,9 1 759,5 EBITDA 48,2 53,9 134,7 149,9 Driftsresultat 32,9 37,6 68,7 85,6 Netto finans (8,2) (6,4) (27,4) (34,8)

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010

Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010 Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010 et 4. kvartal og foreløpig for året 2010 Omsetningen var 863 MNOK i 4. kvartal 2010 mot 889 MNOK i 4. kvartal 2009. Omsetningen var 3.588 MNOK i 2010 mot 3.467 MNOK

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer