Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning."

Transkript

1 STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til nytt sykehus på Kalnes. Det har vært nødvendig å foreta en stram prioritering av IKT-løsninger. Dette betyr betydelig gjenstående arbeid etter innflytting for å realisere de IKT-løsninger som lå til grunn for beslutningen om bygging av nytt sykehus. Endrede målbilder og løsninger beskrives. Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. 2. Styret i Sykehuset Østfold legger til grunn at Helse Sør-Øst og Sykehuspartner gjennom Prosjekt nytt østfoldsykehus leverer funksjonelle løsninger med tilhørende systemer som tidligere besluttet. 3. Styret ber om at det i samarbeid med Helse Sør-Øst, Sykehuspartner og Prosjekt nytt østfoldsykehus arbeides videre med å skaffe oversikt over de forventede leveransene og økonomiske belastningene som vil påføres Sykehuset Østfold. 4. Styret ber administrerende direktør om å dimensjonere en mottaksorganisasjon for IKT, samt utarbeide opplæringsplaner. 5. Styret ber om å bli løpende orientert om IKT-arbeidet i Sykehuset Østfold. Fredrikstad, den Just Ebbesen adm. direktør Vedlegg: 1 Utdrag IKT Nytt østfoldsykehus Master Scope Status 2 Sak Utvidet omfang IKT Prosjekt nytt østfoldsykehus

2 Styremøte 25. februar 2013 Side 2 av Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Status og fremdrift for IKT-arbeidet frem mot nytt østfoldsykehus og ny sykehusstruktur tilsier fokus på styring og kontroll av de ulike leveransene og deres interne avhengigheter. I samarbeid med Helse Sør-Øst (HSØ), Sykehuspartner, samt Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) som ny leveranseansvarlig, må funksjonelt omfang og økonomiske konsekvenser i forkant og etterkant av innflytting på Kalnes klarlegges og detaljeres. For å sikre nødvendig styring og kontroll, dimensjoneres det et tilstrekkelig IKT-program ved Sykehuset Østfold (SØ), slik at oppgavene tilknyttet premissgivning, mål- og kravbeskrivelser, bestillinger og mottak av IKT-løsninger ivaretas. Risikoen tilknyttet leveransene av IKT-løsninger til SØ og nytt østfoldsykehus er vesentlig. SØ vil derfor løpende kartlegge og vurdere usikkerheten til de ulike leveransene og målbildene frem mot åpningen av nytt bygg. Status vil rapporteres til SØs styre. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Visjon for nytt østfoldsykehus - vedtatte målbilder for IKT Realiseringen av nytt østfoldsykehus på Kalnes har frambrakt et gjennomarbeidet målbilde for IKT ved Sykehuset Østfold (SØ). Målbildene er beskrevet i konsept- og forprosjektrapport, IKT-samlet plan for nytt østfoldsykehus og IKT-områdeplaner for SØ. Ved utarbeidelse og vedtak var målene vurdert som nøkterne, men likevel ambisiøse på enkeltområder, i forhold til tidligere ambisjoner ved nye sykehusbygg i Norge. I første rekke har sykehuset fokusert på funksjonelle mål for å møte antatt forventningsbilde fra Dette innebærer utvikling av måten medarbeidere skal yte tjenester overfor pasienter og pårørende på, understøttet av moderne IKT-løsninger. Innføring av fellesregional plattform (FRP), ny klinisk arbeidsflate, nytt laboratoriesystem, gjennomgående kurveløsning med lukket medikasjonssløyfe, ny og moderne økonomi- og logistikkløsning som understøtter nytt driftskonsept, integrerte og høyteknologiske byggnære løsninger var og er viktige deler av målene frem mot innflytting på Kalnes. Samlet skal disse elementene realisere et av Europas mest moderne sykehus ved innflytting Konsept- og forprosjektrapport nytt østfoldsykehus Revidert konseptrapport og forprosjektrapporten for nytt østfoldsykehus beskrev og definerte sentrale IKT-mål for det nye sykehuset på Kalnes, og SØ som helhet ved innflyttingstidspunktet. De beskrevne målene er viktige bidrag til oppfyllelse av helhetlig målbilde og visjon. Et utdrag av sentrale mål fra disse rapportene er beskrevet under. Tidlig ibruktakelse Revidert konseptrapport for nytt østfoldsykehus (november 2008) vektla betydningen av kultur- og organisasjonsutvikling for å kunne utnytte nye IKT-verktøy på en mer optimal måte, slik at gevinster kan realiseres. Rapporten beskriver i sitt avsnitt relatert til IKT (s. 36): Det er viktig at prosessene skissert over startes nå, og at nye systemer og utvikling skjer fortløpende frem til et nytt sykehus står ferdig. Man kan ikke flytte inn i et nytt hus og samtidig konfronteres med mange nye

3 Styremøte 25. februar 2013 Side 3 av 13 teknologiske løsninger. Løsninger må i størst mulig grad være prøvet ut og satt i produksjon før innflytting. Dette ble konkretisert i forprosjektrapporten (november 2010), hvor tidlig test, pilotering og ibruktakelse av IKT-systemer ble vektlagt. En gjennomføringsstrategi for slik tidlig implementering beskrev SØ Moss som en lokasjon hvor dette på en effektiv måte kunne oppfylles. Beslutnings- og prosesstøtte; klinisk portal Beslutningsstøtte ble i revidert konseptrapport fremholdt som et viktig område innenfor spesialisthelsetjenestens bruk og nytte av IKT i fremtiden. Forprosjektrapporten har tilsvarende mål og relaterte områder beskrevet i IKT-planen. Særlig viktig var innføringen av en felles klinisk arbeidsflate i form av løsninger for prosess- og beslutningsstøtteverktøy med en funksjonalitet som understøttet hele behandlingsforløpet ved sykehuset. Understøttet av en journal med vesentlig mer strukturert informasjonsregistrering og utveksling, vil det være sannsynlig å realisere et ambisiøst målbilde på området. Beslutnings- og prosesstøtte; elektronisk kurve En betydelig digitalisering av manuelle rutiner har vært en nødvendig og sentral ambisjon ved realiseringen av nytt østfoldsykehus. Dette målet fra revidert konseptrapport konkretiseres i planverket gjennom blant annet innføringen av en gjennomgående elektronisk kurve. Denne systeminnføringen ved akutt, operasjon, intensiv og sengeposter er omfattende og krevende, både teknisk og funksjonelt, men gir potensielt store gevinster gjennom nye og mer effektive arbeidsprosesser, og vesentlig økt kvalitet og sikkerhet tilknyttet behandling. Kurve danner mye av grunnlaget for innføringen av lukket sløyfe for legemiddelhåndtering. Ensengsrom; sensorteknologi, sporing Nytt østfoldsykehus på Kalnes vil ved ferdigstillelse være landets første sykehus med kun ensengsrom tilknyttet byggets sengeposter. Dette gir vesentlige fordeler både for pasienter og pårørende, i tillegg til helsepersonellets kliniske arbeid og i driften av sykehuset forøvrig. Forutsetningen for effektiv drift med et slikt romkonsept, er innføring og bruk av gode teknologiske støttesystemer. I konsept- og forprosjektrapport er det lagt vekt på bruk av ulik sensorteknologi og sporingsløsninger. Gjennom etablering av en robust og fremtidsrettet infrastruktur for slik teknologi, sammen med effektive og understøttende systemløsninger, vil man bidra til å sikre en tilfredsstillende oppstart og grunnlag for videre utvikling av romkonseptet for bygget. Logistikk, lager, ERP-løsning Planleggingen av nytt østfoldsykehus på Kalnes har lagt til grunn «just-in-time»-leveranser og prinsippet om aktiv forsyning av varer og forsendelser. En viktig konsekvens av dette er det begrensede arealet for lagerplass som er satt av i bygget. Sykehuset bygges uten eget sentrallager, og skal benytte foretaksgruppens eksterne forsyningssenter. Forutsetninger for løsningen er hyppige leveranser av mat, tøy og forbruksmateriell, som effektivt distribueres ut i bygget gjennom blant annet automatisk gående vogner (AGV). All logistikk forutsettes således understøttet og styrt av en overordnet ERP-systemløsning med integrasjoner mot systemer internt og eksternt for helseforetaket Langtidsplaner Helse Sør-Øst, områdeplaner SØ, Samlet plan For IKT-området har man siden godkjenningen av forprosjektrapporten i desember 2010 videreutviklet og detaljert målbildene og realiseringsplanene. Dette er gjort gjennom revisjoner av IKT-plan for nytt østfoldsykehus, utarbeidelse av IKT-områdeplaner for SØ, og en samlet plan for IKT. Planverket har vært forankret og hatt sitt utgangspunkt i IKT-arbeidet og vedtatte IKT-planer i Helse Sør-Øst (HSØ). En rekke regionale og nasjonale IKT-prosjekt og program er i planene lagt til grunn for realiseringen av målbildene.

4 Styremøte 25. februar 2013 Side 4 av 13 Samlet plan for IKT ved nytt østfoldsykehus ble utarbeidet som en felles og omforent leveranse fra Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ), Sykehuspartner og SØ. Første versjon av planverket ble vedtatt i programstyret for IKT nytt østfoldsykehus den , og innholdet videre revidert frem mot årsskiftet. Her beskrives opp mot 70 IKT-aktiviteter som må realiseres gitt de beskrevne målbildene, og ulike forutsetninger for ibruktakelsen av bygget. Grunnet de utfordringene som foreligger på IKT-området vedtok programstyret at deler av Samlet plan for IKT skulle prioriteres inn i 10 basisområder, som da skulle utgjøre det videre fokuset for IKT-leveransene mot nytt østfoldsykehus. Leveranser som ikke var en del av disse 10 basisområdene vil ikke bli prioritert. Denne prioriteringen betyr at det vil være et betydelig gjenstående arbeid for å kunne realisere de IKT løsninger som lå til grunn for beslutningen for bygging av nytt sykehus. 2.2 IKT-ansvarslinjer, styrings- og leveransestruktur i Helse Sør-Øst I perioden fra godkjenning av revidert konseptrapport i 2008 og frem til i dag har ansvaret for styring og leveranser av IKT-tjenester blitt endret. SØ har løpende tilpasset sin kapasitet og rolle innenfor IKT-området med de regionale strategiene, planene og de faktiske endringene som er gjennomført. Dette har blant annet betydd en betydelig reduksjon av IKT-bemanningen ved helseforetaket, og gjennom dette bortfall av alle IKT-drifts-, forvaltnings- og utviklingsroller Opprettelse av Sykehuspartner Frem til september 2009 hadde SØ, som de fleste andre helseforetak i tidligere Helse Øst, egen IT-avdeling med ansvar for drift og forvaltning av IKT. Gjennom denne, og øvrig organisasjon, ble IKT-målbilder understøttende til overordnede virksomhetsmål, vurdert, vedtatt og realisert. Helseforetakene i Helse Øst, og seinere Helse Sør-Øst, hadde samtidig et forpliktende samarbeid gjennom ulike koordineringsfunksjoner i regi av det regionale foretaket. Etter denne datoen ble drift og forvaltning overført til Sykehuspartner, Helse Sør-Øst. Dette var et resultat av et vedtak i styret for Helse Sør-Øst (Sak ), hvor opprettelsen av en felles tjenesteleverandør med utgangspunkt i Sykehuspartner ble besluttet. Dette ble videre bekreftet og detaljert i styresak nr. 3. Overføringen av personale og økonomiske ressurser for realiseringen av en slik fellesregional tjenesteleverandør ble sett på som et viktig ledd i standardiseringsønsket for IKT i regionen Fellesregional styring av IKT Styret i Helse Sør-Øst vedtok i samme styresak i 2008 ( nr. 3) å etablere en regional samordning av hele den samlede IKT-prosjektporteføljen i foretaksgruppen. Porteføljestyringen skal sikre standardisering, riktig prioritering og god styring av investeringsmidler på IKT-området. Gjennom en felles drift og forvaltning av IKT-miljøet, og regional styring av IKT-investeringer, har SØ dermed hatt en begrenset mulighet for direkte styring av arbeidet med prioritering og realisering av løsninger ved eget helseforetak og frem mot nytt østfoldsykehus. Ansatte ved IKT-avdelingen, og andre nøkkelpersoner i SØ har deltatt i prosjekter, programmer og ulike regionale fora der dette har vært ønsket fra regionalt helseforetak og/eller regionale program.

5 Styremøte 25. februar 2013 Side 5 av 13 Gjennom dette har premissgiver- og bestillerrollen i styringsmodellen blitt nyttet av foretaket for å sikre egne interesser og krav. 2.3 Regionale prosjekter og programmer Gjennom realisering av fellesregionale og nasjonale systemløsninger, søker Helse Sør-Øst blant annet å optimalisere ressursutnyttelsen innen IKT-området. Etter sentraliseringen av både styring og leveranse av IKT, er målene som er beskrevet for nytt østfoldsykehus i stor grad avhengig av fellesregionale systemløsninger, realisert gjennom fellesregionale prosjekter og programmer Avhengigheter mellom mål og fellesregionale programmer (FRP) De ulike fellesregionale programmene for IKT er en viktig del av IKT-målene for nytt østfoldsykehus. Følgende fellesregionale program (tidligere eller nåværende) har leveranser eller er sentrale for at SØ skal kunne nå sine reviderte IKT målbilder. Nåværende implementeringsplan, og avhengigheter og forutsetninger på leveransene er også beskrevet. Leveranse Innhold/omfang Implementerings-plan DIPS Klinisk dokumentasjon RIS/ PACS Kurve og medikasjonssløyfe LAB-system DIPS oppgraderes til å støtte: - Strukturert journal - Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) - Forskrift for medisinering (FEST) - Meldingsløftet (IHR) - Forberedelse for eresept - Beslutningsstyrt tilgang Migrering og konfigurering for å støtte ny organisasjon på Kalnes Avrop av DIPS moduler - Lokal oppgradering av dagens løsning (regional løsning kommer for sent i forhold til innflytting) - Røntgenbilder tilgjengelig i journal (DIPS) - Kommunikasjonsmodul for å motta rekvisisjon og sende svar på riktig format (IHR) - Helhetlig kurve for akutt, intensiv, operasjon og sengepost - Støtte for lukket medisinerings-sløyfe - Implementere medisinsk forordningskonsept - Løsning for pasient-id - Ny felles regional IKT-løsning for generell LAB-medisin, Implementeres i SØ Q og på Kalnes Q IHR (meldingsløftet) innføres i SØ Q Lokal oppdatering planlagt implementert i SØ Q og på Kalnes Q SØ foreslått som siste foretak for ny regional løsning. Uavklart om SØ skal implementere kommunikasjonsmoduler fra ny løsning. Piloteres i SØ Q med påfølgende trinnvise leveranser frem mot Kalnes i Q Utrulling i SØ og på Kalnes er ikke inkludert i regionalt program (kun pilot) - Utvikling av sengepostkurve har kommet mye kortere enn opprinnelig opplyst fra det regionale programmet Implementeres i SØ Q Viktigste avhengigheter og forutsetninger - Ny regional plattform - Nasjonal implementering av FEST - Integrasjon mot meldingsvarsler - Ingen rammeavtale med DIPS, avrop på moduler må gjøres før Ny standard for rekvirentkoder og medisinske koder - Implementering av regionalt nødnummer (manglende personnummer) - Ny regional plattform - Integrasjon mot meldingsvarsler - Regional implementering av meldingsløftet (IHR) - Ny regional plattform - Medisinsk forsyningskonsept - Integrasjon mot meldingsvarsler - Nasjonal implementering av FEST Uavklart/ikke forpliktet - Komplisert integrasjon mot DIPS - Regional kurve har ikke endelig avklart ressursbehov mot DIPS - Ny regional plattform

6 Styremøte 25. februar 2013 Side 6 av 13 ERP mikrobiologi, patologi og blodbank - Integrasjoner mot MTU - Teknisk oppgradering av lokalt økonomi- og logistikksystem (IFS) - Nytt regionalt økonomi- og logistikk-system - efaktura - Integrasjon mot eksterne tjenester (bank, finans, registre, etc) - Integrasjon mot DIPS - Integrasjon mot bestillingssystemer/forsyningssystemer - Integrasjon mot personal- og lønnssystemer - Leveranser mot Kalnes er ikke inkludert i regionalt program - Standardisering av IHR er ikke synkronisert med lab prosjektet - Leveransen inkluderer ikke integrasjon mot maskinpark på Kalnes. Dette planlegges ivaretatt i ny styringsmodell ved at det inngås en avtale direkte mellom PNØ og leverandøren av nytt labsystem - Lokal oppgradering i SØ Q Regional løsning på Kalnes Q Omfang av leveransen - Ingen plan for videre leveranser i tråd med funksjonelle krav etter Uhyre tidskritisk på tross av målrettet og godt samarbeid mellom SØ og HSØ - Komplisert ressurssituasjon på grunn av teknisk oppgradering IFS - Dobbeljobb på grunn av forsinket leveranse av plattform - Integrasjon mot DIPS - Integrasjon mot regional kurveløsning - Regional implementering av meldingsløftet (IHR) - Implementering av regionalt nødnummer (manglende personnummer) - Ny standard for rekvirentkoder og medisinske koder - - Ny regional plattform - Innføring av regionalt Ledelses- Informasjonssystem (LIS) - Meldingstjener (RPSM) - Apotektjenester Videre utvikling etter 2015 Plattform Etablering av ny regional plattform inklusiv: - Identity management (IAM, IDM, provisjoneringsløsning) - Støtte for mobilitet i klinisk og administrativ hverdag - Omlegging av alle klienter til ny Sykehus IKT (SIKT) plattform - Ny integrasjonsplattform og etablering av nye integrasjoner - Løsning for sikker print - Omlegging av eksisterende tjenester - Løsninger for intern samhandling, inkl. dokument-deling, video og telefoni Omlegging av klienter innen Q Leveranser av løsninger frem mot Kalnes Q Uenighet om hva målbildet for plattformleveransen omfatter. - Total foranalyse relatert til Min Arbeidsplass inkl. konsept for mobilitet er ikke ferdigstilt, derav manglende planer. - Foranalyse mobil plattform forsinket, nå antydet ferdigstilt Stort merarbeid og merkostnad på grunn av behov for implementering av systemer på gammel plattform før overføring til ny - Leveranser fra PNØ og SP på datarom, nettverk, infrastruktur og klienter Klinisk Portal - Ikke avklart, blir ikke levert - Foranalyse ikke påbegynt Regionalt prosjekt ble stoppet våren 2011 Sak- arkiv Public 360 Erstatte dagens delvis manuelle løsning med fellesregional sakarkiv-løsning. Dagens løsning tilfredsstiller ikke lov- og regelverk. Innføring i organisasjon ved årsskiftet -Endelig innføringsplan er ikke lagt Plattform må være ferdig innført, tilgang forutsettes fra en én-sonet klientstruktur

7 Styremøte 25. februar 2013 Side 7 av 13 Av de 10 prioriterte IKT-aktivitetene frem mot innflytting utgjør 6 realiseringer i forbindelse med fellesregionale program eller prosjekt. Klinisk portal utgjør et viktig målbilde, men er satt inn som en tilleggsaktivitet da det nå vil være en lokal innføring, med stort utviklings- og tilpasningsbehov kun for eget foretak. Sak-arkiv søkes løst i linjen i SØ, da dagens løsning ikke er i overensstemmelse med gjeldende lov- og regelverk relatert til journalføring av egen saksbehandling Gjennomføringsstrategi FRP SØ opplever at de fellesregionale programmene og prosjektene gjennomføres ved omfattende prosesser. Bruk av eksterne konsulenter, bred involvering av alle helseforetak og Sykehuspartner, og betydelige avhengigheter programmene og prosjektene imellom, kan resultere i lite effektive utviklings-, anskaffelses- og innføringsprosesser Sykehuspartners leveranseevne Siden Sykehuspartners utvidelse til også å omfatte IKT-drift og forvaltning ved tidligere Helse Østforetak, har enhetens leveranseevne vært begrenset. Ressursutfordringer og en organisasjon under oppbygging er mulige årsaker til dette. SØ har også spilt inn fellesleverandørens organisering mot SØ som en kilde til lang behandlingstid på forespørsler og forsinkelser i leveranser. Med i stor grad lokalt installert og driftede løsninger, gir saksbehandling i en regional organisasjon uforholdsmessig mye merkantil og ledelsesmessig oppfølging. Avstanden mellom SØs brukere med behov for endrede, tilpassede og oppgraderte IKT-løsninger og de som utfører dette arbeidet oppleves som stor Generelle konsekvenser Disse forholdene kan betraktes å være naturlige konsekvenser av å samordne regionens administrative støttefunksjoner, hvor krav og behov tilknyttet helseforetakene skal harmoniseres. Samtidig har de faktiske følgene av dette i ulike regionale programmer, og i IKT-leveransene generelt vært store, og har påvirket hvordan SØ har fått realisert sine virksomhetsmessige mål. Forsinkelser Frem til basisleveransene ble definert har det vært vanskelig for SØ å ha trygghet for hvilke løsninger og systemer som kan realiseres. Opplevde forsinkelser fra både fellesregionale programmer og Sykehuspartner har ført til at SØ har avventet å bemanne sine mottaksprosjekter. Videre har dette i sterk grad vanskeliggjort planlegging av opplæring av medarbeidere i nye systemer, uten at dette går utover daglig drift. Funksjonalitet Gjennom det regionale arbeidet for å oppnå felles IKT-løsninger i foretaksgruppen, søker man å finne en modell for harmonisering av behov og krav i de ulike fagmiljøene i helseforetakene. Dette er i tråd med regionale mål om standardisering av arbeidsprosesser og deres underliggende støttesystemer. Dette er en grunnleggende premiss for at man kan få etablert fellestjenester gjennom Sykehuspartner. Denne strategien stiller SØ seg bak på prinsipielt grunnlag. Imidlertid er det så pass langt igjen til at de felles regionale løsningene er på plass, og at standarder er ferdig utviklet, at dette medfører utfordringer i en mellomfase. Særlig gjelder dette å tilpasse de regionale

8 Styremøte 25. februar 2013 Side 8 av 13 løsningene tidsmessig i relasjon til de absolutte kravene som må innfris for å kunne åpne sykehuset på Kalnes til avtalt tid og med tilstrekkelig grad av funksjonalitet. Økonomi Gjennomføringsstrategien beskrevet over tilsier en vesentlig kostnad for kravsetting, anskaffelse og innføring i regi av fellesregionale prosjekt. Ved utsettelser, forsinkelser og funksjonalitetsbegrensninger øker denne kostnaden ytterligere. Ikke-realiserte endringer i IKT betyr ofte at suboptimale arbeidsprosesser vedvarer over lengre tid enn forutsatt og ønsket. Tapet dette har gitt oppleves å være vesentlig i perioden etter regionaliseringen av styring, drift og forvaltning av IKTområdet. SØ har proaktivt meldt fra til regionalt helseforetak om at gjennomføringsstrategien for flere program bør endres Særlige konsekvenser - Sykehuset Østfold Vedlegg 1 gjengir aktivitetene tilknyttet Master Scope for IKT frem mot nytt østfoldsykehus. Listen beskriver omfanget av nedprioriteringer av IKT-løsninger for å sikre at sykehuset kan åpne til planlagt tid. Videre illustrerer den det gjenstående arbeidet som må iverksettes etter åpning i 2015, slik at man kan få levert de funksjonelle løsningene med tilhørende systemer som lå til grunn for vedtak om bygging av nytt sykehus. For flere IKT-aktiviteter frem mot nytt østfoldsykehus har det vært utfordrende å starte opp arbeidet grunnet manglende eller uklare avtaler med leverandører i markedet. Dette har også fått konsekvenser for rekkefølgen og avhengigheter aktiviteter imellom. Eksempler på dette er ERPløsning, PAS/EPJ, sterilsentral, kurve, kjøkkensystem. For enkelte av disse systemene har SØ etter avklaring med HSØ, gått ut med egen anbudsforespørsel i markedet. Innføring av regional tjenesteplattform er på mange måter å betrakte som en forutsetning for overordnede systeminnføringer ved helseforetaket. Det er en omfattende endring som ble bestilt og ønsket/ønskes innført på et tidligst mulig tidspunkt. Dette for å ferdigstille nødvendig grunnleggende infrastruktur og plattformtjenester slik at systemløsningene kan innføres, og tas i bruk mest mulig hensiktsmessig. Leveransene her har vært preget av forsinkelser, og innføringen vil nå gjøres parallelt med innføring og bredding av flere større systemløsninger. SØ opplever fortsatt vesentlig usikkerhet tilknyttet ny teknisk plattform og Sykehuspartners leveranseevne. Samtidig er kostnaden for omleggingen nå beregnet til nærmere 90 mill. kroner, fra et opprinnelig kostnadsestimat på 36,5 mill. kroner beskrevet i foranalysen for arbeidet. 2.4 Revidert omfang, konsekvenser og risiko Basisliste - Master Scope Gitt dagens status for de fellesregionale programmenes leveranser, og andre IKT-leveranser fra Sykehuspartner til SØ, har det vært et behov for å endre omfang og ambisjoner innen IKTområdet. Sammen med programkontoret for IKT for nytt østfoldsykehus er det utarbeidet en basisliste med 10 IKT-målbilder og tilhørende systemløsninger som prioriteres for innføring i SØ før innflytting på Kalnes. Det er også beskrevet 4 prioriterte tilleggsområder hvor realiseringsplanene vil fremgå av et eget foranalysearbeid.

9 Styremøte 25. februar 2013 Side 9 av 13 De 10 systemløsningene/ikt-målbildene er beskrevet i figuren under. Her beskrives også hvilken aktør som er ansvarlig for realisering av løsning. Merk at SØ bestiller alle lokalt initierte endringer innen IKT fra Sykehuspartner, eventuelt også i samarbeid med 3. part Samlede konsekvenser Manglende realisering av funksjonelle mål Basislisten reflekterer en delmengde av opprinnelig realiseringsplan for IKT ved nytt østfoldsykehus. Omfangsreduksjonen har ført til at opprinnelig viktige mål for nytt østfoldsykehus ikke realiseres i forkant av innflytting. Følgende løsninger beskrevet i forprosjektrapporten (IKTplan) vil ikke kunne realiseres innenfor vedtatt basisliste: Beslutningsstøtte; klinisk portal vil vanskelig realiseres, kun mulig i begrenset omfang. Løsning for overvåking og innsamling av strukturerte data fra alle komponenter og løsninger som inngår i pasientforløpet, integrert med regional infobank. Et forbedret avviks- og kvalitetsstyringsverktøy for kontinuerlig forbedring av behandlingsforløpet. En løsning for bestilling av timer/innleggelse, innkalling og påminnelser som sikrer at alle forutsetninger for time er ivaretatt, at riktig informasjon finnes i henvisningen, og at det settes opp timebestilling til alle undersøkelser som er forbundet med behandlingen. Det skal implementeres en portal for pasienter, pårørende og besøkende. Informasjon skal tilrettelegges for publisering på dynamiske informasjonstavler i det nye sykehuset. Høyere effektivitet ved automatisk registrering av pasientflyt og hvor pasienten befinner seg

10 Styremøte 25. februar 2013 Side 10 av 13 Datafangst av strukturert informasjon fra tekniske systemer for å effektivisere teknisk og klinisk drift av sykehuset. Økt risiko ved implementering Forsinkelser og manglende leveranser har ført til at de fleste IKT-aktivitetene som gjennomføres i forkant av innflytting på Kalnes, realiseres i løpet av de siste 20 måneder før ferdigstillelse. Dette gir større kompleksitet, da tidligere enkeltaktiviteter nå blir parallellaktiviteter som ikke vil kunne gjennomføres uavhengig av hverandre. Plattformendringene gir særlige utfordringer innen dette området. Planverk, testing, opplæring og bredding i organisasjonen tilknyttet hver aktivitet må ta høyde for alle slike avhengigheter. Kompleksitetsbildet kan betraktes fra ulike synsvinkler og innenfor ulike fagdeler av IKT. En god synliggjøring kan ta utgangspunkt i integrasjonsutfordringene, og kartlagt ansvar for disse. Programkontoret for nytt østfoldsykehus har utarbeidet en visualisering gjengitt i figuren under. Økt risiko grunnet manglende pilotering og tid til opplæring Opprinnelig plan var utstrakt pilotering av nye løsningskonsepter og systemløsninger i Moss, for å sikre målbildet om tidlig ibruktakelse. Dette overordnede prinsippet vil i stor grad bortfalle grunnet allerede inntrufne forsinkelser. Pilotering og uttesting vil foregå i kortere tid og i mindre skala. Konsekvensene av å sikre opplæring av brukere blir også vanskelig i forhold til å ivareta daglig drift i SØ. Risikoen tilknyttet innflytting og ibruktakelse av nytt bygg på Kalnes vil dermed være høyere enn opprinnelig beregnet og planlagt.

11 Styremøte 25. februar 2013 Side 11 av 13 Økt risiko for ytterligere forsinkelser Stor og økende kompleksitet i realiseringen av IKT-løsningene i forkant av innflytting tilsier en økt risiko for ytterligere forsinkelser. Virksomhetens evne til å ta i bruk nye IKT-systemer og dermed nye arbeidsprosesser over en gitt tid er begrenset. Dette vil potensielt også være avgjørende for hvilke systemløsninger som prioriteres innført til hvilken tid, og hva som eventuelt må utsettes til etter innflytting. Økt risiko for økonomisk overforbruk Høy kompleksitet, kombinert med begrenset tid, tilsier at man ikke har mulighet for å vurdere alle beslutninger relatert til IKT på et godt nok grunnlag. Man kan forutse et samtidig ønske om risikoreduksjon, løst gjennom overforbruk på ressurser, innleie, koordinerende ledelsesnivåer, investeringer i større kapasitet eller mer omfattende løsninger, i søken etter å realisere faktiske leveranser. En fortsatt rolleuklarhet mellom aktørene er også en vesentlig kilde til kompleksitet, og vil gi tilsvarende resultater Økonomi/utgifter merkostnader av utsettelser SØ har våren 2012 kostnadsberegnet innføringen av IKT på Kalnes til størrelsesorden 1,4 mrd. kroner. Regionalt programkontor for IKT ved nytt østfoldsykehus har forsøkt å kvalitetssikre og komme med nærmere estimater. Foreløpige tall tyder på at SØs anslag er lavt. Helse Sør-Øst og SØ jobber aktivt med å revidere disse tallene basert på reviderte målbilder og gjennomføringsplaner. Det er enighet om at man må finne en modell der arbeidet i større grad baserer seg på design to cost tilnærming. Dette innebærer at prosjektstyring i større grad tar utgangspunkt i en gitt verdi og ser hva man kan få av funksjonalitet / leveranser innen denne kostnadsrammen. Det er ikke endelig avklart hvordan ulike kostnadselementer skal fordeles mellom Sykehuspartner, HSØ og SØ. Utsettelser og forsinkelser beskrevet i punkt gir en rekke parallelle innføringsaktiviteter innen IKT. Kompleksiteten øker, behovet for bruk av eksterne ressurser øker tilsvarende og derved øker både risiko- og kostnadsbilde. SØ har etterlyst en sterkere og mer enhetlig ledelse av IKT-leveransene til nytt østfoldsykehus. Ulike styringsmodeller er prøvd ut, uten at dette til nå har lykkes. Ny modell er nå realisert gjennom flyttingen av alt leveranseansvar til PNØ. SØ forventer en vesentlig bedret koordinering og kontroll som et resultat av dette. SØ erkjenner også at foretakets styring, og dermed ressursinnsats innen IKT, må økes betraktelig i forhold til tidligere vurderinger av dette. Finansieringsmodell for IKT-løsninger på Kalnes må konstrueres slik at SØ får en tjenestepris som sikrer at den kliniske driften ikke må reduseres grunnet høye IKT-kostnader Gevinstrealisering Med redusert funksjonalitet ved innflytting på Kalnes i 2015, må det forventes et ytterligere kostnadspådrag i perioden for å kunne realisere IKT-målene for nytt østfoldsykehus. I praksis betyr dette at den reelle gevinstrealiseringen av nytt bygg først vil starte flere år etter innflytting. Med uklarhet knyttet til fordeling av kostnader mellom Sykehuspartner (og dermed

12 Styremøte 25. februar 2013 Side 12 av 13 tjenestepris), HSØ og SØ vil dette få konsekvenser for når man kan realisere gevinstene som forutsatt. 3 Administrerende direktørs vurderinger 3.1 IKT konsekvenser for Sykehuset Østfolds organisasjon IKT-arbeidets intensitet frem mot innflytting og ibruktakelsen av Kalnes vil, som beskrevet over være høyt. Støttesystemene som innføres tilsier en krevende og omfattende omstillingsprosess for organisasjon og ansatte de neste årene. De fleste medarbeiderne vil berøres av opplæring og testing, utvikling, innføring og tilpasning til nye arbeidsprosesser med tilknyttede nye IKT-verktøy. Midlertidige IKT-løsninger i perioden kan også bety uklarhet og usikkerhet i administrative og kliniske arbeidsprosesser. Foretakets ordinære aktvitetsnivå tilknyttet leveranser av helsetjenester kan forventes å bli påvirket periodevis frem mot innflytting. Arbeidet i IKT-program og OU-prosjekt planlegges og tilpasses med risikoreduserende tiltak relatert til dette. 3.2 IKT-organisering og oppfølging roller og ansvar Vedlagte sak til prosjektstyret nytt østfoldsykehus (vedlegg 2) beskriver hvordan ny leveranseorganisasjon i regi av PNØ skal organiseres og bemannes, og deres tilnærming til tildelt oppgave. Dette vil blant annet klargjøre forventninger og styrke ledelsen av regionale leveranser. Administrerende direktør anser denne organiseringen og oppfølgingen av IKT-leveranser til nytt østfoldsykehus å være formålstjenlig. Samtidig vil PNØ ha behov for en opplyst og virksom kravstiller og premissgiver for arbeidet gjennom aktiv deltagelse i leveransearbeidet fra SØ sin side. De uferdige målbildene, kravene og premissene fra regionalt nivå kan ikke erstattes av PNØs organisasjon, men må beskrives og detaljeres i tett samarbeid mellom PNØ og SØ. Konsekvensene er økt ressursbruk isolert sett ved SØ. Gjennom en kritisk gjennomgang og koordinering av roller og ansvar hos regionale programmer, Sykehuspartner, PNØ og SØ skal det allikevel ikke bety en økning av kostnader totalt. Denne prosessen er startet opp. For å kvalitetssikre arbeid i egen og leverandørers organisasjon, og forvalte et mest mulig korrekt risikobilde av IKT-området i perioden frem mot innflytting, vil det foretas innleie fra en ekstern tjenestetilbyder på området. Denne vil rapportere til administrerende direktør i SØ. 3.3 Økonomisk belastning - finansieringsmidler Beskrevet ressursbehov tilknyttet IKT-aktivitetene ved SØ tilsier vesentlig økte økonomiske rammer for å realisere revidert omfang av målbildene for nytt østfoldsykehus. For å sikre den planlagte og ønskede økonomiske gevinsten av nytt bygg, må det avsettes midler også etter innflytting for realisering av gjenstående mål for den nye sykehusstrukturen i Østfold. Arbeidet med å fastsette de økonomiske konsekvensene og godkjente rammer pågår med full styrke både i helseforetaket, på leverandørsiden gjennom PNØ og i Helse Sør-Øst. Det er av avgjørende betydning at SØs IKT-organisasjon blir gjort i stand til å representere en effektiv premissgiver og bestiller, samtidig som innføringsaktivitetene forvaltes og gjennomføres med tilstrekkelige ressurser. Administrerende direktør søker således å sikre at nødvendige midler tildeles SØ for gjennomføringen av dette arbeidet.

13 Styremøte 25. februar 2013 Side 13 av Revidert finansieringsmodell for IKT-investeringer og drift Det omfattende behovet for IKT-investeringer er i stor grad grunnet i regionale forhold. Ekstra høye pukkelkostnader i forkant av innflytting er drevet av regionale forsinkelser og avbrudd i planlagte leveranser. Administrerende direktør fremholder at dagens finansieringsmodell for IKTinvesteringer ikke gjenspeiler dette ansvarsforholdet. I praksis gjennomføres regionens nødvendige IKT-investeringer og feilrettinger ved SØ, og disse kan således som en regel ikke tillegges SØs driftsbudsjett. Administrerende direktør viser til at SØ og HSØ er i en prosess for avklaring av økonomisk ansvar og avskrivninger med overnevnte forhold som utgangspunkt.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003)

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innst. S. nr. 126 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Jobb Smartere i departementene R6

Jobb Smartere i departementene R6 Forprosjektrapport Jobb Smartere i departementene R6 Del 1; IKT/samhandling/nye arbeidsformer Beslutningsunderlag for prosjektgjennomføring August 2010 1 Innhold Sammendrag og anbefaling 3 1 Bakgrunn 5

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer