Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning."

Transkript

1 STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til nytt sykehus på Kalnes. Det har vært nødvendig å foreta en stram prioritering av IKT-løsninger. Dette betyr betydelig gjenstående arbeid etter innflytting for å realisere de IKT-løsninger som lå til grunn for beslutningen om bygging av nytt sykehus. Endrede målbilder og løsninger beskrives. Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. 2. Styret i Sykehuset Østfold legger til grunn at Helse Sør-Øst og Sykehuspartner gjennom Prosjekt nytt østfoldsykehus leverer funksjonelle løsninger med tilhørende systemer som tidligere besluttet. 3. Styret ber om at det i samarbeid med Helse Sør-Øst, Sykehuspartner og Prosjekt nytt østfoldsykehus arbeides videre med å skaffe oversikt over de forventede leveransene og økonomiske belastningene som vil påføres Sykehuset Østfold. 4. Styret ber administrerende direktør om å dimensjonere en mottaksorganisasjon for IKT, samt utarbeide opplæringsplaner. 5. Styret ber om å bli løpende orientert om IKT-arbeidet i Sykehuset Østfold. Fredrikstad, den Just Ebbesen adm. direktør Vedlegg: 1 Utdrag IKT Nytt østfoldsykehus Master Scope Status 2 Sak Utvidet omfang IKT Prosjekt nytt østfoldsykehus

2 Styremøte 25. februar 2013 Side 2 av Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Status og fremdrift for IKT-arbeidet frem mot nytt østfoldsykehus og ny sykehusstruktur tilsier fokus på styring og kontroll av de ulike leveransene og deres interne avhengigheter. I samarbeid med Helse Sør-Øst (HSØ), Sykehuspartner, samt Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) som ny leveranseansvarlig, må funksjonelt omfang og økonomiske konsekvenser i forkant og etterkant av innflytting på Kalnes klarlegges og detaljeres. For å sikre nødvendig styring og kontroll, dimensjoneres det et tilstrekkelig IKT-program ved Sykehuset Østfold (SØ), slik at oppgavene tilknyttet premissgivning, mål- og kravbeskrivelser, bestillinger og mottak av IKT-løsninger ivaretas. Risikoen tilknyttet leveransene av IKT-løsninger til SØ og nytt østfoldsykehus er vesentlig. SØ vil derfor løpende kartlegge og vurdere usikkerheten til de ulike leveransene og målbildene frem mot åpningen av nytt bygg. Status vil rapporteres til SØs styre. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Visjon for nytt østfoldsykehus - vedtatte målbilder for IKT Realiseringen av nytt østfoldsykehus på Kalnes har frambrakt et gjennomarbeidet målbilde for IKT ved Sykehuset Østfold (SØ). Målbildene er beskrevet i konsept- og forprosjektrapport, IKT-samlet plan for nytt østfoldsykehus og IKT-områdeplaner for SØ. Ved utarbeidelse og vedtak var målene vurdert som nøkterne, men likevel ambisiøse på enkeltområder, i forhold til tidligere ambisjoner ved nye sykehusbygg i Norge. I første rekke har sykehuset fokusert på funksjonelle mål for å møte antatt forventningsbilde fra Dette innebærer utvikling av måten medarbeidere skal yte tjenester overfor pasienter og pårørende på, understøttet av moderne IKT-løsninger. Innføring av fellesregional plattform (FRP), ny klinisk arbeidsflate, nytt laboratoriesystem, gjennomgående kurveløsning med lukket medikasjonssløyfe, ny og moderne økonomi- og logistikkløsning som understøtter nytt driftskonsept, integrerte og høyteknologiske byggnære løsninger var og er viktige deler av målene frem mot innflytting på Kalnes. Samlet skal disse elementene realisere et av Europas mest moderne sykehus ved innflytting Konsept- og forprosjektrapport nytt østfoldsykehus Revidert konseptrapport og forprosjektrapporten for nytt østfoldsykehus beskrev og definerte sentrale IKT-mål for det nye sykehuset på Kalnes, og SØ som helhet ved innflyttingstidspunktet. De beskrevne målene er viktige bidrag til oppfyllelse av helhetlig målbilde og visjon. Et utdrag av sentrale mål fra disse rapportene er beskrevet under. Tidlig ibruktakelse Revidert konseptrapport for nytt østfoldsykehus (november 2008) vektla betydningen av kultur- og organisasjonsutvikling for å kunne utnytte nye IKT-verktøy på en mer optimal måte, slik at gevinster kan realiseres. Rapporten beskriver i sitt avsnitt relatert til IKT (s. 36): Det er viktig at prosessene skissert over startes nå, og at nye systemer og utvikling skjer fortløpende frem til et nytt sykehus står ferdig. Man kan ikke flytte inn i et nytt hus og samtidig konfronteres med mange nye

3 Styremøte 25. februar 2013 Side 3 av 13 teknologiske løsninger. Løsninger må i størst mulig grad være prøvet ut og satt i produksjon før innflytting. Dette ble konkretisert i forprosjektrapporten (november 2010), hvor tidlig test, pilotering og ibruktakelse av IKT-systemer ble vektlagt. En gjennomføringsstrategi for slik tidlig implementering beskrev SØ Moss som en lokasjon hvor dette på en effektiv måte kunne oppfylles. Beslutnings- og prosesstøtte; klinisk portal Beslutningsstøtte ble i revidert konseptrapport fremholdt som et viktig område innenfor spesialisthelsetjenestens bruk og nytte av IKT i fremtiden. Forprosjektrapporten har tilsvarende mål og relaterte områder beskrevet i IKT-planen. Særlig viktig var innføringen av en felles klinisk arbeidsflate i form av løsninger for prosess- og beslutningsstøtteverktøy med en funksjonalitet som understøttet hele behandlingsforløpet ved sykehuset. Understøttet av en journal med vesentlig mer strukturert informasjonsregistrering og utveksling, vil det være sannsynlig å realisere et ambisiøst målbilde på området. Beslutnings- og prosesstøtte; elektronisk kurve En betydelig digitalisering av manuelle rutiner har vært en nødvendig og sentral ambisjon ved realiseringen av nytt østfoldsykehus. Dette målet fra revidert konseptrapport konkretiseres i planverket gjennom blant annet innføringen av en gjennomgående elektronisk kurve. Denne systeminnføringen ved akutt, operasjon, intensiv og sengeposter er omfattende og krevende, både teknisk og funksjonelt, men gir potensielt store gevinster gjennom nye og mer effektive arbeidsprosesser, og vesentlig økt kvalitet og sikkerhet tilknyttet behandling. Kurve danner mye av grunnlaget for innføringen av lukket sløyfe for legemiddelhåndtering. Ensengsrom; sensorteknologi, sporing Nytt østfoldsykehus på Kalnes vil ved ferdigstillelse være landets første sykehus med kun ensengsrom tilknyttet byggets sengeposter. Dette gir vesentlige fordeler både for pasienter og pårørende, i tillegg til helsepersonellets kliniske arbeid og i driften av sykehuset forøvrig. Forutsetningen for effektiv drift med et slikt romkonsept, er innføring og bruk av gode teknologiske støttesystemer. I konsept- og forprosjektrapport er det lagt vekt på bruk av ulik sensorteknologi og sporingsløsninger. Gjennom etablering av en robust og fremtidsrettet infrastruktur for slik teknologi, sammen med effektive og understøttende systemløsninger, vil man bidra til å sikre en tilfredsstillende oppstart og grunnlag for videre utvikling av romkonseptet for bygget. Logistikk, lager, ERP-løsning Planleggingen av nytt østfoldsykehus på Kalnes har lagt til grunn «just-in-time»-leveranser og prinsippet om aktiv forsyning av varer og forsendelser. En viktig konsekvens av dette er det begrensede arealet for lagerplass som er satt av i bygget. Sykehuset bygges uten eget sentrallager, og skal benytte foretaksgruppens eksterne forsyningssenter. Forutsetninger for løsningen er hyppige leveranser av mat, tøy og forbruksmateriell, som effektivt distribueres ut i bygget gjennom blant annet automatisk gående vogner (AGV). All logistikk forutsettes således understøttet og styrt av en overordnet ERP-systemløsning med integrasjoner mot systemer internt og eksternt for helseforetaket Langtidsplaner Helse Sør-Øst, områdeplaner SØ, Samlet plan For IKT-området har man siden godkjenningen av forprosjektrapporten i desember 2010 videreutviklet og detaljert målbildene og realiseringsplanene. Dette er gjort gjennom revisjoner av IKT-plan for nytt østfoldsykehus, utarbeidelse av IKT-områdeplaner for SØ, og en samlet plan for IKT. Planverket har vært forankret og hatt sitt utgangspunkt i IKT-arbeidet og vedtatte IKT-planer i Helse Sør-Øst (HSØ). En rekke regionale og nasjonale IKT-prosjekt og program er i planene lagt til grunn for realiseringen av målbildene.

4 Styremøte 25. februar 2013 Side 4 av 13 Samlet plan for IKT ved nytt østfoldsykehus ble utarbeidet som en felles og omforent leveranse fra Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ), Sykehuspartner og SØ. Første versjon av planverket ble vedtatt i programstyret for IKT nytt østfoldsykehus den , og innholdet videre revidert frem mot årsskiftet. Her beskrives opp mot 70 IKT-aktiviteter som må realiseres gitt de beskrevne målbildene, og ulike forutsetninger for ibruktakelsen av bygget. Grunnet de utfordringene som foreligger på IKT-området vedtok programstyret at deler av Samlet plan for IKT skulle prioriteres inn i 10 basisområder, som da skulle utgjøre det videre fokuset for IKT-leveransene mot nytt østfoldsykehus. Leveranser som ikke var en del av disse 10 basisområdene vil ikke bli prioritert. Denne prioriteringen betyr at det vil være et betydelig gjenstående arbeid for å kunne realisere de IKT løsninger som lå til grunn for beslutningen for bygging av nytt sykehus. 2.2 IKT-ansvarslinjer, styrings- og leveransestruktur i Helse Sør-Øst I perioden fra godkjenning av revidert konseptrapport i 2008 og frem til i dag har ansvaret for styring og leveranser av IKT-tjenester blitt endret. SØ har løpende tilpasset sin kapasitet og rolle innenfor IKT-området med de regionale strategiene, planene og de faktiske endringene som er gjennomført. Dette har blant annet betydd en betydelig reduksjon av IKT-bemanningen ved helseforetaket, og gjennom dette bortfall av alle IKT-drifts-, forvaltnings- og utviklingsroller Opprettelse av Sykehuspartner Frem til september 2009 hadde SØ, som de fleste andre helseforetak i tidligere Helse Øst, egen IT-avdeling med ansvar for drift og forvaltning av IKT. Gjennom denne, og øvrig organisasjon, ble IKT-målbilder understøttende til overordnede virksomhetsmål, vurdert, vedtatt og realisert. Helseforetakene i Helse Øst, og seinere Helse Sør-Øst, hadde samtidig et forpliktende samarbeid gjennom ulike koordineringsfunksjoner i regi av det regionale foretaket. Etter denne datoen ble drift og forvaltning overført til Sykehuspartner, Helse Sør-Øst. Dette var et resultat av et vedtak i styret for Helse Sør-Øst (Sak ), hvor opprettelsen av en felles tjenesteleverandør med utgangspunkt i Sykehuspartner ble besluttet. Dette ble videre bekreftet og detaljert i styresak nr. 3. Overføringen av personale og økonomiske ressurser for realiseringen av en slik fellesregional tjenesteleverandør ble sett på som et viktig ledd i standardiseringsønsket for IKT i regionen Fellesregional styring av IKT Styret i Helse Sør-Øst vedtok i samme styresak i 2008 ( nr. 3) å etablere en regional samordning av hele den samlede IKT-prosjektporteføljen i foretaksgruppen. Porteføljestyringen skal sikre standardisering, riktig prioritering og god styring av investeringsmidler på IKT-området. Gjennom en felles drift og forvaltning av IKT-miljøet, og regional styring av IKT-investeringer, har SØ dermed hatt en begrenset mulighet for direkte styring av arbeidet med prioritering og realisering av løsninger ved eget helseforetak og frem mot nytt østfoldsykehus. Ansatte ved IKT-avdelingen, og andre nøkkelpersoner i SØ har deltatt i prosjekter, programmer og ulike regionale fora der dette har vært ønsket fra regionalt helseforetak og/eller regionale program.

5 Styremøte 25. februar 2013 Side 5 av 13 Gjennom dette har premissgiver- og bestillerrollen i styringsmodellen blitt nyttet av foretaket for å sikre egne interesser og krav. 2.3 Regionale prosjekter og programmer Gjennom realisering av fellesregionale og nasjonale systemløsninger, søker Helse Sør-Øst blant annet å optimalisere ressursutnyttelsen innen IKT-området. Etter sentraliseringen av både styring og leveranse av IKT, er målene som er beskrevet for nytt østfoldsykehus i stor grad avhengig av fellesregionale systemløsninger, realisert gjennom fellesregionale prosjekter og programmer Avhengigheter mellom mål og fellesregionale programmer (FRP) De ulike fellesregionale programmene for IKT er en viktig del av IKT-målene for nytt østfoldsykehus. Følgende fellesregionale program (tidligere eller nåværende) har leveranser eller er sentrale for at SØ skal kunne nå sine reviderte IKT målbilder. Nåværende implementeringsplan, og avhengigheter og forutsetninger på leveransene er også beskrevet. Leveranse Innhold/omfang Implementerings-plan DIPS Klinisk dokumentasjon RIS/ PACS Kurve og medikasjonssløyfe LAB-system DIPS oppgraderes til å støtte: - Strukturert journal - Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) - Forskrift for medisinering (FEST) - Meldingsløftet (IHR) - Forberedelse for eresept - Beslutningsstyrt tilgang Migrering og konfigurering for å støtte ny organisasjon på Kalnes Avrop av DIPS moduler - Lokal oppgradering av dagens løsning (regional løsning kommer for sent i forhold til innflytting) - Røntgenbilder tilgjengelig i journal (DIPS) - Kommunikasjonsmodul for å motta rekvisisjon og sende svar på riktig format (IHR) - Helhetlig kurve for akutt, intensiv, operasjon og sengepost - Støtte for lukket medisinerings-sløyfe - Implementere medisinsk forordningskonsept - Løsning for pasient-id - Ny felles regional IKT-løsning for generell LAB-medisin, Implementeres i SØ Q og på Kalnes Q IHR (meldingsløftet) innføres i SØ Q Lokal oppdatering planlagt implementert i SØ Q og på Kalnes Q SØ foreslått som siste foretak for ny regional løsning. Uavklart om SØ skal implementere kommunikasjonsmoduler fra ny løsning. Piloteres i SØ Q med påfølgende trinnvise leveranser frem mot Kalnes i Q Utrulling i SØ og på Kalnes er ikke inkludert i regionalt program (kun pilot) - Utvikling av sengepostkurve har kommet mye kortere enn opprinnelig opplyst fra det regionale programmet Implementeres i SØ Q Viktigste avhengigheter og forutsetninger - Ny regional plattform - Nasjonal implementering av FEST - Integrasjon mot meldingsvarsler - Ingen rammeavtale med DIPS, avrop på moduler må gjøres før Ny standard for rekvirentkoder og medisinske koder - Implementering av regionalt nødnummer (manglende personnummer) - Ny regional plattform - Integrasjon mot meldingsvarsler - Regional implementering av meldingsløftet (IHR) - Ny regional plattform - Medisinsk forsyningskonsept - Integrasjon mot meldingsvarsler - Nasjonal implementering av FEST Uavklart/ikke forpliktet - Komplisert integrasjon mot DIPS - Regional kurve har ikke endelig avklart ressursbehov mot DIPS - Ny regional plattform

6 Styremøte 25. februar 2013 Side 6 av 13 ERP mikrobiologi, patologi og blodbank - Integrasjoner mot MTU - Teknisk oppgradering av lokalt økonomi- og logistikksystem (IFS) - Nytt regionalt økonomi- og logistikk-system - efaktura - Integrasjon mot eksterne tjenester (bank, finans, registre, etc) - Integrasjon mot DIPS - Integrasjon mot bestillingssystemer/forsyningssystemer - Integrasjon mot personal- og lønnssystemer - Leveranser mot Kalnes er ikke inkludert i regionalt program - Standardisering av IHR er ikke synkronisert med lab prosjektet - Leveransen inkluderer ikke integrasjon mot maskinpark på Kalnes. Dette planlegges ivaretatt i ny styringsmodell ved at det inngås en avtale direkte mellom PNØ og leverandøren av nytt labsystem - Lokal oppgradering i SØ Q Regional løsning på Kalnes Q Omfang av leveransen - Ingen plan for videre leveranser i tråd med funksjonelle krav etter Uhyre tidskritisk på tross av målrettet og godt samarbeid mellom SØ og HSØ - Komplisert ressurssituasjon på grunn av teknisk oppgradering IFS - Dobbeljobb på grunn av forsinket leveranse av plattform - Integrasjon mot DIPS - Integrasjon mot regional kurveløsning - Regional implementering av meldingsløftet (IHR) - Implementering av regionalt nødnummer (manglende personnummer) - Ny standard for rekvirentkoder og medisinske koder - - Ny regional plattform - Innføring av regionalt Ledelses- Informasjonssystem (LIS) - Meldingstjener (RPSM) - Apotektjenester Videre utvikling etter 2015 Plattform Etablering av ny regional plattform inklusiv: - Identity management (IAM, IDM, provisjoneringsløsning) - Støtte for mobilitet i klinisk og administrativ hverdag - Omlegging av alle klienter til ny Sykehus IKT (SIKT) plattform - Ny integrasjonsplattform og etablering av nye integrasjoner - Løsning for sikker print - Omlegging av eksisterende tjenester - Løsninger for intern samhandling, inkl. dokument-deling, video og telefoni Omlegging av klienter innen Q Leveranser av løsninger frem mot Kalnes Q Uenighet om hva målbildet for plattformleveransen omfatter. - Total foranalyse relatert til Min Arbeidsplass inkl. konsept for mobilitet er ikke ferdigstilt, derav manglende planer. - Foranalyse mobil plattform forsinket, nå antydet ferdigstilt Stort merarbeid og merkostnad på grunn av behov for implementering av systemer på gammel plattform før overføring til ny - Leveranser fra PNØ og SP på datarom, nettverk, infrastruktur og klienter Klinisk Portal - Ikke avklart, blir ikke levert - Foranalyse ikke påbegynt Regionalt prosjekt ble stoppet våren 2011 Sak- arkiv Public 360 Erstatte dagens delvis manuelle løsning med fellesregional sakarkiv-løsning. Dagens løsning tilfredsstiller ikke lov- og regelverk. Innføring i organisasjon ved årsskiftet -Endelig innføringsplan er ikke lagt Plattform må være ferdig innført, tilgang forutsettes fra en én-sonet klientstruktur

7 Styremøte 25. februar 2013 Side 7 av 13 Av de 10 prioriterte IKT-aktivitetene frem mot innflytting utgjør 6 realiseringer i forbindelse med fellesregionale program eller prosjekt. Klinisk portal utgjør et viktig målbilde, men er satt inn som en tilleggsaktivitet da det nå vil være en lokal innføring, med stort utviklings- og tilpasningsbehov kun for eget foretak. Sak-arkiv søkes løst i linjen i SØ, da dagens løsning ikke er i overensstemmelse med gjeldende lov- og regelverk relatert til journalføring av egen saksbehandling Gjennomføringsstrategi FRP SØ opplever at de fellesregionale programmene og prosjektene gjennomføres ved omfattende prosesser. Bruk av eksterne konsulenter, bred involvering av alle helseforetak og Sykehuspartner, og betydelige avhengigheter programmene og prosjektene imellom, kan resultere i lite effektive utviklings-, anskaffelses- og innføringsprosesser Sykehuspartners leveranseevne Siden Sykehuspartners utvidelse til også å omfatte IKT-drift og forvaltning ved tidligere Helse Østforetak, har enhetens leveranseevne vært begrenset. Ressursutfordringer og en organisasjon under oppbygging er mulige årsaker til dette. SØ har også spilt inn fellesleverandørens organisering mot SØ som en kilde til lang behandlingstid på forespørsler og forsinkelser i leveranser. Med i stor grad lokalt installert og driftede løsninger, gir saksbehandling i en regional organisasjon uforholdsmessig mye merkantil og ledelsesmessig oppfølging. Avstanden mellom SØs brukere med behov for endrede, tilpassede og oppgraderte IKT-løsninger og de som utfører dette arbeidet oppleves som stor Generelle konsekvenser Disse forholdene kan betraktes å være naturlige konsekvenser av å samordne regionens administrative støttefunksjoner, hvor krav og behov tilknyttet helseforetakene skal harmoniseres. Samtidig har de faktiske følgene av dette i ulike regionale programmer, og i IKT-leveransene generelt vært store, og har påvirket hvordan SØ har fått realisert sine virksomhetsmessige mål. Forsinkelser Frem til basisleveransene ble definert har det vært vanskelig for SØ å ha trygghet for hvilke løsninger og systemer som kan realiseres. Opplevde forsinkelser fra både fellesregionale programmer og Sykehuspartner har ført til at SØ har avventet å bemanne sine mottaksprosjekter. Videre har dette i sterk grad vanskeliggjort planlegging av opplæring av medarbeidere i nye systemer, uten at dette går utover daglig drift. Funksjonalitet Gjennom det regionale arbeidet for å oppnå felles IKT-løsninger i foretaksgruppen, søker man å finne en modell for harmonisering av behov og krav i de ulike fagmiljøene i helseforetakene. Dette er i tråd med regionale mål om standardisering av arbeidsprosesser og deres underliggende støttesystemer. Dette er en grunnleggende premiss for at man kan få etablert fellestjenester gjennom Sykehuspartner. Denne strategien stiller SØ seg bak på prinsipielt grunnlag. Imidlertid er det så pass langt igjen til at de felles regionale løsningene er på plass, og at standarder er ferdig utviklet, at dette medfører utfordringer i en mellomfase. Særlig gjelder dette å tilpasse de regionale

8 Styremøte 25. februar 2013 Side 8 av 13 løsningene tidsmessig i relasjon til de absolutte kravene som må innfris for å kunne åpne sykehuset på Kalnes til avtalt tid og med tilstrekkelig grad av funksjonalitet. Økonomi Gjennomføringsstrategien beskrevet over tilsier en vesentlig kostnad for kravsetting, anskaffelse og innføring i regi av fellesregionale prosjekt. Ved utsettelser, forsinkelser og funksjonalitetsbegrensninger øker denne kostnaden ytterligere. Ikke-realiserte endringer i IKT betyr ofte at suboptimale arbeidsprosesser vedvarer over lengre tid enn forutsatt og ønsket. Tapet dette har gitt oppleves å være vesentlig i perioden etter regionaliseringen av styring, drift og forvaltning av IKTområdet. SØ har proaktivt meldt fra til regionalt helseforetak om at gjennomføringsstrategien for flere program bør endres Særlige konsekvenser - Sykehuset Østfold Vedlegg 1 gjengir aktivitetene tilknyttet Master Scope for IKT frem mot nytt østfoldsykehus. Listen beskriver omfanget av nedprioriteringer av IKT-løsninger for å sikre at sykehuset kan åpne til planlagt tid. Videre illustrerer den det gjenstående arbeidet som må iverksettes etter åpning i 2015, slik at man kan få levert de funksjonelle løsningene med tilhørende systemer som lå til grunn for vedtak om bygging av nytt sykehus. For flere IKT-aktiviteter frem mot nytt østfoldsykehus har det vært utfordrende å starte opp arbeidet grunnet manglende eller uklare avtaler med leverandører i markedet. Dette har også fått konsekvenser for rekkefølgen og avhengigheter aktiviteter imellom. Eksempler på dette er ERPløsning, PAS/EPJ, sterilsentral, kurve, kjøkkensystem. For enkelte av disse systemene har SØ etter avklaring med HSØ, gått ut med egen anbudsforespørsel i markedet. Innføring av regional tjenesteplattform er på mange måter å betrakte som en forutsetning for overordnede systeminnføringer ved helseforetaket. Det er en omfattende endring som ble bestilt og ønsket/ønskes innført på et tidligst mulig tidspunkt. Dette for å ferdigstille nødvendig grunnleggende infrastruktur og plattformtjenester slik at systemløsningene kan innføres, og tas i bruk mest mulig hensiktsmessig. Leveransene her har vært preget av forsinkelser, og innføringen vil nå gjøres parallelt med innføring og bredding av flere større systemløsninger. SØ opplever fortsatt vesentlig usikkerhet tilknyttet ny teknisk plattform og Sykehuspartners leveranseevne. Samtidig er kostnaden for omleggingen nå beregnet til nærmere 90 mill. kroner, fra et opprinnelig kostnadsestimat på 36,5 mill. kroner beskrevet i foranalysen for arbeidet. 2.4 Revidert omfang, konsekvenser og risiko Basisliste - Master Scope Gitt dagens status for de fellesregionale programmenes leveranser, og andre IKT-leveranser fra Sykehuspartner til SØ, har det vært et behov for å endre omfang og ambisjoner innen IKTområdet. Sammen med programkontoret for IKT for nytt østfoldsykehus er det utarbeidet en basisliste med 10 IKT-målbilder og tilhørende systemløsninger som prioriteres for innføring i SØ før innflytting på Kalnes. Det er også beskrevet 4 prioriterte tilleggsområder hvor realiseringsplanene vil fremgå av et eget foranalysearbeid.

9 Styremøte 25. februar 2013 Side 9 av 13 De 10 systemløsningene/ikt-målbildene er beskrevet i figuren under. Her beskrives også hvilken aktør som er ansvarlig for realisering av løsning. Merk at SØ bestiller alle lokalt initierte endringer innen IKT fra Sykehuspartner, eventuelt også i samarbeid med 3. part Samlede konsekvenser Manglende realisering av funksjonelle mål Basislisten reflekterer en delmengde av opprinnelig realiseringsplan for IKT ved nytt østfoldsykehus. Omfangsreduksjonen har ført til at opprinnelig viktige mål for nytt østfoldsykehus ikke realiseres i forkant av innflytting. Følgende løsninger beskrevet i forprosjektrapporten (IKTplan) vil ikke kunne realiseres innenfor vedtatt basisliste: Beslutningsstøtte; klinisk portal vil vanskelig realiseres, kun mulig i begrenset omfang. Løsning for overvåking og innsamling av strukturerte data fra alle komponenter og løsninger som inngår i pasientforløpet, integrert med regional infobank. Et forbedret avviks- og kvalitetsstyringsverktøy for kontinuerlig forbedring av behandlingsforløpet. En løsning for bestilling av timer/innleggelse, innkalling og påminnelser som sikrer at alle forutsetninger for time er ivaretatt, at riktig informasjon finnes i henvisningen, og at det settes opp timebestilling til alle undersøkelser som er forbundet med behandlingen. Det skal implementeres en portal for pasienter, pårørende og besøkende. Informasjon skal tilrettelegges for publisering på dynamiske informasjonstavler i det nye sykehuset. Høyere effektivitet ved automatisk registrering av pasientflyt og hvor pasienten befinner seg

10 Styremøte 25. februar 2013 Side 10 av 13 Datafangst av strukturert informasjon fra tekniske systemer for å effektivisere teknisk og klinisk drift av sykehuset. Økt risiko ved implementering Forsinkelser og manglende leveranser har ført til at de fleste IKT-aktivitetene som gjennomføres i forkant av innflytting på Kalnes, realiseres i løpet av de siste 20 måneder før ferdigstillelse. Dette gir større kompleksitet, da tidligere enkeltaktiviteter nå blir parallellaktiviteter som ikke vil kunne gjennomføres uavhengig av hverandre. Plattformendringene gir særlige utfordringer innen dette området. Planverk, testing, opplæring og bredding i organisasjonen tilknyttet hver aktivitet må ta høyde for alle slike avhengigheter. Kompleksitetsbildet kan betraktes fra ulike synsvinkler og innenfor ulike fagdeler av IKT. En god synliggjøring kan ta utgangspunkt i integrasjonsutfordringene, og kartlagt ansvar for disse. Programkontoret for nytt østfoldsykehus har utarbeidet en visualisering gjengitt i figuren under. Økt risiko grunnet manglende pilotering og tid til opplæring Opprinnelig plan var utstrakt pilotering av nye løsningskonsepter og systemløsninger i Moss, for å sikre målbildet om tidlig ibruktakelse. Dette overordnede prinsippet vil i stor grad bortfalle grunnet allerede inntrufne forsinkelser. Pilotering og uttesting vil foregå i kortere tid og i mindre skala. Konsekvensene av å sikre opplæring av brukere blir også vanskelig i forhold til å ivareta daglig drift i SØ. Risikoen tilknyttet innflytting og ibruktakelse av nytt bygg på Kalnes vil dermed være høyere enn opprinnelig beregnet og planlagt.

11 Styremøte 25. februar 2013 Side 11 av 13 Økt risiko for ytterligere forsinkelser Stor og økende kompleksitet i realiseringen av IKT-løsningene i forkant av innflytting tilsier en økt risiko for ytterligere forsinkelser. Virksomhetens evne til å ta i bruk nye IKT-systemer og dermed nye arbeidsprosesser over en gitt tid er begrenset. Dette vil potensielt også være avgjørende for hvilke systemløsninger som prioriteres innført til hvilken tid, og hva som eventuelt må utsettes til etter innflytting. Økt risiko for økonomisk overforbruk Høy kompleksitet, kombinert med begrenset tid, tilsier at man ikke har mulighet for å vurdere alle beslutninger relatert til IKT på et godt nok grunnlag. Man kan forutse et samtidig ønske om risikoreduksjon, løst gjennom overforbruk på ressurser, innleie, koordinerende ledelsesnivåer, investeringer i større kapasitet eller mer omfattende løsninger, i søken etter å realisere faktiske leveranser. En fortsatt rolleuklarhet mellom aktørene er også en vesentlig kilde til kompleksitet, og vil gi tilsvarende resultater Økonomi/utgifter merkostnader av utsettelser SØ har våren 2012 kostnadsberegnet innføringen av IKT på Kalnes til størrelsesorden 1,4 mrd. kroner. Regionalt programkontor for IKT ved nytt østfoldsykehus har forsøkt å kvalitetssikre og komme med nærmere estimater. Foreløpige tall tyder på at SØs anslag er lavt. Helse Sør-Øst og SØ jobber aktivt med å revidere disse tallene basert på reviderte målbilder og gjennomføringsplaner. Det er enighet om at man må finne en modell der arbeidet i større grad baserer seg på design to cost tilnærming. Dette innebærer at prosjektstyring i større grad tar utgangspunkt i en gitt verdi og ser hva man kan få av funksjonalitet / leveranser innen denne kostnadsrammen. Det er ikke endelig avklart hvordan ulike kostnadselementer skal fordeles mellom Sykehuspartner, HSØ og SØ. Utsettelser og forsinkelser beskrevet i punkt gir en rekke parallelle innføringsaktiviteter innen IKT. Kompleksiteten øker, behovet for bruk av eksterne ressurser øker tilsvarende og derved øker både risiko- og kostnadsbilde. SØ har etterlyst en sterkere og mer enhetlig ledelse av IKT-leveransene til nytt østfoldsykehus. Ulike styringsmodeller er prøvd ut, uten at dette til nå har lykkes. Ny modell er nå realisert gjennom flyttingen av alt leveranseansvar til PNØ. SØ forventer en vesentlig bedret koordinering og kontroll som et resultat av dette. SØ erkjenner også at foretakets styring, og dermed ressursinnsats innen IKT, må økes betraktelig i forhold til tidligere vurderinger av dette. Finansieringsmodell for IKT-løsninger på Kalnes må konstrueres slik at SØ får en tjenestepris som sikrer at den kliniske driften ikke må reduseres grunnet høye IKT-kostnader Gevinstrealisering Med redusert funksjonalitet ved innflytting på Kalnes i 2015, må det forventes et ytterligere kostnadspådrag i perioden for å kunne realisere IKT-målene for nytt østfoldsykehus. I praksis betyr dette at den reelle gevinstrealiseringen av nytt bygg først vil starte flere år etter innflytting. Med uklarhet knyttet til fordeling av kostnader mellom Sykehuspartner (og dermed

12 Styremøte 25. februar 2013 Side 12 av 13 tjenestepris), HSØ og SØ vil dette få konsekvenser for når man kan realisere gevinstene som forutsatt. 3 Administrerende direktørs vurderinger 3.1 IKT konsekvenser for Sykehuset Østfolds organisasjon IKT-arbeidets intensitet frem mot innflytting og ibruktakelsen av Kalnes vil, som beskrevet over være høyt. Støttesystemene som innføres tilsier en krevende og omfattende omstillingsprosess for organisasjon og ansatte de neste årene. De fleste medarbeiderne vil berøres av opplæring og testing, utvikling, innføring og tilpasning til nye arbeidsprosesser med tilknyttede nye IKT-verktøy. Midlertidige IKT-løsninger i perioden kan også bety uklarhet og usikkerhet i administrative og kliniske arbeidsprosesser. Foretakets ordinære aktvitetsnivå tilknyttet leveranser av helsetjenester kan forventes å bli påvirket periodevis frem mot innflytting. Arbeidet i IKT-program og OU-prosjekt planlegges og tilpasses med risikoreduserende tiltak relatert til dette. 3.2 IKT-organisering og oppfølging roller og ansvar Vedlagte sak til prosjektstyret nytt østfoldsykehus (vedlegg 2) beskriver hvordan ny leveranseorganisasjon i regi av PNØ skal organiseres og bemannes, og deres tilnærming til tildelt oppgave. Dette vil blant annet klargjøre forventninger og styrke ledelsen av regionale leveranser. Administrerende direktør anser denne organiseringen og oppfølgingen av IKT-leveranser til nytt østfoldsykehus å være formålstjenlig. Samtidig vil PNØ ha behov for en opplyst og virksom kravstiller og premissgiver for arbeidet gjennom aktiv deltagelse i leveransearbeidet fra SØ sin side. De uferdige målbildene, kravene og premissene fra regionalt nivå kan ikke erstattes av PNØs organisasjon, men må beskrives og detaljeres i tett samarbeid mellom PNØ og SØ. Konsekvensene er økt ressursbruk isolert sett ved SØ. Gjennom en kritisk gjennomgang og koordinering av roller og ansvar hos regionale programmer, Sykehuspartner, PNØ og SØ skal det allikevel ikke bety en økning av kostnader totalt. Denne prosessen er startet opp. For å kvalitetssikre arbeid i egen og leverandørers organisasjon, og forvalte et mest mulig korrekt risikobilde av IKT-området i perioden frem mot innflytting, vil det foretas innleie fra en ekstern tjenestetilbyder på området. Denne vil rapportere til administrerende direktør i SØ. 3.3 Økonomisk belastning - finansieringsmidler Beskrevet ressursbehov tilknyttet IKT-aktivitetene ved SØ tilsier vesentlig økte økonomiske rammer for å realisere revidert omfang av målbildene for nytt østfoldsykehus. For å sikre den planlagte og ønskede økonomiske gevinsten av nytt bygg, må det avsettes midler også etter innflytting for realisering av gjenstående mål for den nye sykehusstrukturen i Østfold. Arbeidet med å fastsette de økonomiske konsekvensene og godkjente rammer pågår med full styrke både i helseforetaket, på leverandørsiden gjennom PNØ og i Helse Sør-Øst. Det er av avgjørende betydning at SØs IKT-organisasjon blir gjort i stand til å representere en effektiv premissgiver og bestiller, samtidig som innføringsaktivitetene forvaltes og gjennomføres med tilstrekkelige ressurser. Administrerende direktør søker således å sikre at nødvendige midler tildeles SØ for gjennomføringen av dette arbeidet.

13 Styremøte 25. februar 2013 Side 13 av Revidert finansieringsmodell for IKT-investeringer og drift Det omfattende behovet for IKT-investeringer er i stor grad grunnet i regionale forhold. Ekstra høye pukkelkostnader i forkant av innflytting er drevet av regionale forsinkelser og avbrudd i planlagte leveranser. Administrerende direktør fremholder at dagens finansieringsmodell for IKTinvesteringer ikke gjenspeiler dette ansvarsforholdet. I praksis gjennomføres regionens nødvendige IKT-investeringer og feilrettinger ved SØ, og disse kan således som en regel ikke tillegges SØs driftsbudsjett. Administrerende direktør viser til at SØ og HSØ er i en prosess for avklaring av økonomisk ansvar og avskrivninger med overnevnte forhold som utgangspunkt.

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07075 Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 Sammendrag: Overordnet risikorapport for mai omfatter samlet plan SØ 2015,

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07069 Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015 Sammendrag: Styret får en rapport om status for samlet plan SØ 2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016 STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01010 Ledelsens gjennomgåelse II-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført mai/juni 2016. Områdene med høyest risiko i perioden

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse I-2016

STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse I-2016 STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00021 Ledelsens gjennomgåelse I-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført januar 2016. Områdene med høyest risiko gjelder

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Saksframlegg Styre: Møte dato: 30.01.2013 Dok. nr. 0101-13-0003 Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Sak 4-2013:Utvidet omfang IKT Forslag til vedtak: 1. Prosjektstyret godkjenner forslag til revisjon av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 089-2015 OMRÅDEPLAN IKT 2016 2020 (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 8 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012-2013 inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Gode og likevdige helsetjenest til alle som treng det, når de treng det, uavhengig av ald, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fornyingsprogrammet for standardising av teknologiske

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Programstyre IKT nytt østfoldsykehus

Programstyre IKT nytt østfoldsykehus Prosjekt nytt østfoldsykehus Tuneveien 20 1710 Sarpsborg Protokoll Styre: Sted: Programstyre IKT nytt østfoldsykehus Grev Wedels plass Dato: 31.10.2012 Tid: kl. 08.00-11.00 Dok. nr. 0300-12-0096 Følgende

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR 019-2016 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status per tredje tertial

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 079-2017 MÅL 2018 PROSESS OG STATUS Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 29. november 2017

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Kurveløsning i Helse Sør-Øst Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Innledning Overordnet status regionalt kurve- og medikasjonsprosjekt i Helse Sør-Øst: Oppgradering til Metavision versjon 6.7

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 SAK NR 023-2017 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 055-2013 INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Styret slutter seg til planen for

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR 065-2015 TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagt konsept for håndtering

Detaljer

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Trygghet Respekt Kvalitet Historisk 3 Utfordringer og trender Kunnskapsmengden dobles hvert annet år Pasientens

Detaljer

SP IKT SØK. SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015

SP IKT SØK. SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015 SP IKT SØK Sykehuspartner IKT Sykehuset Østfold - Kalnes SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015 Innhold Transformasjon Fokus Forberedelser

Detaljer

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt F. Nilsfors Bodø, 2.12.2016 Styresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet,

Detaljer

pr. 31. desember 2014

pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt Nilsfors/Hilde Rolandsen Bodø, 13.2.2015 Styresak 17-2015 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Org.nr. 98 68 776 HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Styresak 0/7 Risikovurdering Gjennomføringsevne e-helseporteføljen Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe /7 Dag Hårstad/Åsmund Kjeldstad Lie

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT 2-2013 DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet

Detaljer

Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering.

Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 047 2016 DIGITAL FORNYING OG ØKT SATSING PÅ IKT OMRÅDET Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering. Brumunddal, 9.

Detaljer

IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak september 2016 Cathrine M. Lofthus

IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak september 2016 Cathrine M. Lofthus IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak 069-2016 8. september 2016 Cathrine M. Lofthus IKT-infrastruktur - dagens situasjon Helse Sør-Øst har en aldrende og komplisert IKT-infrastruktur

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.1 20.10.2015 Alle Dokumentet opprettet Mona Kristine Andersen 0.9 Flere Oppdatert etter tilbakemeldinger fra

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekt Regional standardisering klinisk

Detaljer

Forventninger og muligheter

Forventninger og muligheter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Frokostseminar Steinar Marthinsen, viseadm.dir

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 011-2009 HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagte handlingsplan

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF 20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst skal tilby rett behandling på rett sted og dette krever en sikker og effektiv

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 10 Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 29. januar 2015 1.2 RKL Programstyret Revidert med endret styringsstruktur og reviderte resultatmål 30. juni 2017 2 / 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 067-2008 Nr. 3 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT LØSNINGSFORSLAG Forslag til vedtak: 1. Organiseringen

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR STATUS DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR STATUS DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR 028-2015 STATUS DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen av IKT-programmet Digital

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/15 Anskaffelsesprogram ny PAS EPJ Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 14/501 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte 5. november 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 51/17 Program K2- videre med SAP (HMN LØ fase 2) Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/6 Anne Trine Kjeldstad Anne Marie Barane Dato for styremøte 22. juni 2017

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2015 SAK NR INNFØRING AV ELEKTRONISK KURVE- OG MEDIKASJONSLØSNING STATUS OG VIDERE PLANER

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2015 SAK NR INNFØRING AV ELEKTRONISK KURVE- OG MEDIKASJONSLØSNING STATUS OG VIDERE PLANER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2015 SAK NR 103-2016 INNFØRING AV ELEKTRONISK KURVE- OG MEDIKASJONSLØSNING STATUS OG VIDERE PLANER Forslag til vedtak: 1. Regional

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Gjennomføringsplan 2014 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2014 for Digital fornying Dato: 11.12.13 1 / 35 for Prioriteringer og tildeling 2014, tidsplaner 2014-2018 Versjon Godkjent av Rolle Dato 2013 Fornyingsstyret Programeier 6.mai 2013 2014 Fornyingsstyret Programeier 11. desember

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 60/16 Helseplattformen Nasjonal forankring Saksbehandler Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Stig Slørdahl Saksmappe 16/291 Dato for styremøte 27. juni 2016 Forslag til vedtak:

Detaljer

fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering, Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport oppfølging av styresak

fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering, Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport oppfølging av styresak Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: B. Nilsfors/H. Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 12.5.2017 Styresak 57-2017 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan

Detaljer

Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014

Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014 Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014 Heidi Talsethagen, Helse Nord FIKS 5 helseforetak 11 somatiske sykehus 2 psykiatriske sykehus 14 distriktspsykiatriske sentre (DPS) 4 distriktsmedisinske

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 25-2017 Status budsjett Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Nytt sykehus 2 år i drift

Nytt sykehus 2 år i drift Nytt sykehus 2 år i drift.hvordan har det gått? Helge Stene Johansen. Direktør fag og utvikling Sykehuset Østfold HF For framtiden ikke for fortiden Nytt bygg og tostrukturmodell Psykiatri og somatikk

Detaljer

Styresak 41/2017: Elektronisk Medikasjon og Kurve fase 3

Styresak 41/2017: Elektronisk Medikasjon og Kurve fase 3 Styresak 41/2017: Elektronisk Medikasjon og Kurve fase 3 Møtedato: 27.04.2017 Møtested: Telefonmøte Forord Planleggingsfasen for systemstøtte for Elektronisk Medikasjon og Kurve (fase 2) i elektronisk

Detaljer

Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: IKT:

Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: IKT: Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: Dette vedlegget er en komplett oversikt over alle bestillinger gitt i oppdragsdokumentet 2015. Oversikten er et verktøy for å sikre at alle

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer