Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning."

Transkript

1 STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til nytt sykehus på Kalnes. Det har vært nødvendig å foreta en stram prioritering av IKT-løsninger. Dette betyr betydelig gjenstående arbeid etter innflytting for å realisere de IKT-løsninger som lå til grunn for beslutningen om bygging av nytt sykehus. Endrede målbilder og løsninger beskrives. Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. 2. Styret i Sykehuset Østfold legger til grunn at Helse Sør-Øst og Sykehuspartner gjennom Prosjekt nytt østfoldsykehus leverer funksjonelle løsninger med tilhørende systemer som tidligere besluttet. 3. Styret ber om at det i samarbeid med Helse Sør-Øst, Sykehuspartner og Prosjekt nytt østfoldsykehus arbeides videre med å skaffe oversikt over de forventede leveransene og økonomiske belastningene som vil påføres Sykehuset Østfold. 4. Styret ber administrerende direktør om å dimensjonere en mottaksorganisasjon for IKT, samt utarbeide opplæringsplaner. 5. Styret ber om å bli løpende orientert om IKT-arbeidet i Sykehuset Østfold. Fredrikstad, den Just Ebbesen adm. direktør Vedlegg: 1 Utdrag IKT Nytt østfoldsykehus Master Scope Status 2 Sak Utvidet omfang IKT Prosjekt nytt østfoldsykehus

2 Styremøte 25. februar 2013 Side 2 av Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Status og fremdrift for IKT-arbeidet frem mot nytt østfoldsykehus og ny sykehusstruktur tilsier fokus på styring og kontroll av de ulike leveransene og deres interne avhengigheter. I samarbeid med Helse Sør-Øst (HSØ), Sykehuspartner, samt Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) som ny leveranseansvarlig, må funksjonelt omfang og økonomiske konsekvenser i forkant og etterkant av innflytting på Kalnes klarlegges og detaljeres. For å sikre nødvendig styring og kontroll, dimensjoneres det et tilstrekkelig IKT-program ved Sykehuset Østfold (SØ), slik at oppgavene tilknyttet premissgivning, mål- og kravbeskrivelser, bestillinger og mottak av IKT-løsninger ivaretas. Risikoen tilknyttet leveransene av IKT-løsninger til SØ og nytt østfoldsykehus er vesentlig. SØ vil derfor løpende kartlegge og vurdere usikkerheten til de ulike leveransene og målbildene frem mot åpningen av nytt bygg. Status vil rapporteres til SØs styre. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Visjon for nytt østfoldsykehus - vedtatte målbilder for IKT Realiseringen av nytt østfoldsykehus på Kalnes har frambrakt et gjennomarbeidet målbilde for IKT ved Sykehuset Østfold (SØ). Målbildene er beskrevet i konsept- og forprosjektrapport, IKT-samlet plan for nytt østfoldsykehus og IKT-områdeplaner for SØ. Ved utarbeidelse og vedtak var målene vurdert som nøkterne, men likevel ambisiøse på enkeltområder, i forhold til tidligere ambisjoner ved nye sykehusbygg i Norge. I første rekke har sykehuset fokusert på funksjonelle mål for å møte antatt forventningsbilde fra Dette innebærer utvikling av måten medarbeidere skal yte tjenester overfor pasienter og pårørende på, understøttet av moderne IKT-løsninger. Innføring av fellesregional plattform (FRP), ny klinisk arbeidsflate, nytt laboratoriesystem, gjennomgående kurveløsning med lukket medikasjonssløyfe, ny og moderne økonomi- og logistikkløsning som understøtter nytt driftskonsept, integrerte og høyteknologiske byggnære løsninger var og er viktige deler av målene frem mot innflytting på Kalnes. Samlet skal disse elementene realisere et av Europas mest moderne sykehus ved innflytting Konsept- og forprosjektrapport nytt østfoldsykehus Revidert konseptrapport og forprosjektrapporten for nytt østfoldsykehus beskrev og definerte sentrale IKT-mål for det nye sykehuset på Kalnes, og SØ som helhet ved innflyttingstidspunktet. De beskrevne målene er viktige bidrag til oppfyllelse av helhetlig målbilde og visjon. Et utdrag av sentrale mål fra disse rapportene er beskrevet under. Tidlig ibruktakelse Revidert konseptrapport for nytt østfoldsykehus (november 2008) vektla betydningen av kultur- og organisasjonsutvikling for å kunne utnytte nye IKT-verktøy på en mer optimal måte, slik at gevinster kan realiseres. Rapporten beskriver i sitt avsnitt relatert til IKT (s. 36): Det er viktig at prosessene skissert over startes nå, og at nye systemer og utvikling skjer fortløpende frem til et nytt sykehus står ferdig. Man kan ikke flytte inn i et nytt hus og samtidig konfronteres med mange nye

3 Styremøte 25. februar 2013 Side 3 av 13 teknologiske løsninger. Løsninger må i størst mulig grad være prøvet ut og satt i produksjon før innflytting. Dette ble konkretisert i forprosjektrapporten (november 2010), hvor tidlig test, pilotering og ibruktakelse av IKT-systemer ble vektlagt. En gjennomføringsstrategi for slik tidlig implementering beskrev SØ Moss som en lokasjon hvor dette på en effektiv måte kunne oppfylles. Beslutnings- og prosesstøtte; klinisk portal Beslutningsstøtte ble i revidert konseptrapport fremholdt som et viktig område innenfor spesialisthelsetjenestens bruk og nytte av IKT i fremtiden. Forprosjektrapporten har tilsvarende mål og relaterte områder beskrevet i IKT-planen. Særlig viktig var innføringen av en felles klinisk arbeidsflate i form av løsninger for prosess- og beslutningsstøtteverktøy med en funksjonalitet som understøttet hele behandlingsforløpet ved sykehuset. Understøttet av en journal med vesentlig mer strukturert informasjonsregistrering og utveksling, vil det være sannsynlig å realisere et ambisiøst målbilde på området. Beslutnings- og prosesstøtte; elektronisk kurve En betydelig digitalisering av manuelle rutiner har vært en nødvendig og sentral ambisjon ved realiseringen av nytt østfoldsykehus. Dette målet fra revidert konseptrapport konkretiseres i planverket gjennom blant annet innføringen av en gjennomgående elektronisk kurve. Denne systeminnføringen ved akutt, operasjon, intensiv og sengeposter er omfattende og krevende, både teknisk og funksjonelt, men gir potensielt store gevinster gjennom nye og mer effektive arbeidsprosesser, og vesentlig økt kvalitet og sikkerhet tilknyttet behandling. Kurve danner mye av grunnlaget for innføringen av lukket sløyfe for legemiddelhåndtering. Ensengsrom; sensorteknologi, sporing Nytt østfoldsykehus på Kalnes vil ved ferdigstillelse være landets første sykehus med kun ensengsrom tilknyttet byggets sengeposter. Dette gir vesentlige fordeler både for pasienter og pårørende, i tillegg til helsepersonellets kliniske arbeid og i driften av sykehuset forøvrig. Forutsetningen for effektiv drift med et slikt romkonsept, er innføring og bruk av gode teknologiske støttesystemer. I konsept- og forprosjektrapport er det lagt vekt på bruk av ulik sensorteknologi og sporingsløsninger. Gjennom etablering av en robust og fremtidsrettet infrastruktur for slik teknologi, sammen med effektive og understøttende systemløsninger, vil man bidra til å sikre en tilfredsstillende oppstart og grunnlag for videre utvikling av romkonseptet for bygget. Logistikk, lager, ERP-løsning Planleggingen av nytt østfoldsykehus på Kalnes har lagt til grunn «just-in-time»-leveranser og prinsippet om aktiv forsyning av varer og forsendelser. En viktig konsekvens av dette er det begrensede arealet for lagerplass som er satt av i bygget. Sykehuset bygges uten eget sentrallager, og skal benytte foretaksgruppens eksterne forsyningssenter. Forutsetninger for løsningen er hyppige leveranser av mat, tøy og forbruksmateriell, som effektivt distribueres ut i bygget gjennom blant annet automatisk gående vogner (AGV). All logistikk forutsettes således understøttet og styrt av en overordnet ERP-systemløsning med integrasjoner mot systemer internt og eksternt for helseforetaket Langtidsplaner Helse Sør-Øst, områdeplaner SØ, Samlet plan For IKT-området har man siden godkjenningen av forprosjektrapporten i desember 2010 videreutviklet og detaljert målbildene og realiseringsplanene. Dette er gjort gjennom revisjoner av IKT-plan for nytt østfoldsykehus, utarbeidelse av IKT-områdeplaner for SØ, og en samlet plan for IKT. Planverket har vært forankret og hatt sitt utgangspunkt i IKT-arbeidet og vedtatte IKT-planer i Helse Sør-Øst (HSØ). En rekke regionale og nasjonale IKT-prosjekt og program er i planene lagt til grunn for realiseringen av målbildene.

4 Styremøte 25. februar 2013 Side 4 av 13 Samlet plan for IKT ved nytt østfoldsykehus ble utarbeidet som en felles og omforent leveranse fra Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ), Sykehuspartner og SØ. Første versjon av planverket ble vedtatt i programstyret for IKT nytt østfoldsykehus den , og innholdet videre revidert frem mot årsskiftet. Her beskrives opp mot 70 IKT-aktiviteter som må realiseres gitt de beskrevne målbildene, og ulike forutsetninger for ibruktakelsen av bygget. Grunnet de utfordringene som foreligger på IKT-området vedtok programstyret at deler av Samlet plan for IKT skulle prioriteres inn i 10 basisområder, som da skulle utgjøre det videre fokuset for IKT-leveransene mot nytt østfoldsykehus. Leveranser som ikke var en del av disse 10 basisområdene vil ikke bli prioritert. Denne prioriteringen betyr at det vil være et betydelig gjenstående arbeid for å kunne realisere de IKT løsninger som lå til grunn for beslutningen for bygging av nytt sykehus. 2.2 IKT-ansvarslinjer, styrings- og leveransestruktur i Helse Sør-Øst I perioden fra godkjenning av revidert konseptrapport i 2008 og frem til i dag har ansvaret for styring og leveranser av IKT-tjenester blitt endret. SØ har løpende tilpasset sin kapasitet og rolle innenfor IKT-området med de regionale strategiene, planene og de faktiske endringene som er gjennomført. Dette har blant annet betydd en betydelig reduksjon av IKT-bemanningen ved helseforetaket, og gjennom dette bortfall av alle IKT-drifts-, forvaltnings- og utviklingsroller Opprettelse av Sykehuspartner Frem til september 2009 hadde SØ, som de fleste andre helseforetak i tidligere Helse Øst, egen IT-avdeling med ansvar for drift og forvaltning av IKT. Gjennom denne, og øvrig organisasjon, ble IKT-målbilder understøttende til overordnede virksomhetsmål, vurdert, vedtatt og realisert. Helseforetakene i Helse Øst, og seinere Helse Sør-Øst, hadde samtidig et forpliktende samarbeid gjennom ulike koordineringsfunksjoner i regi av det regionale foretaket. Etter denne datoen ble drift og forvaltning overført til Sykehuspartner, Helse Sør-Øst. Dette var et resultat av et vedtak i styret for Helse Sør-Øst (Sak ), hvor opprettelsen av en felles tjenesteleverandør med utgangspunkt i Sykehuspartner ble besluttet. Dette ble videre bekreftet og detaljert i styresak nr. 3. Overføringen av personale og økonomiske ressurser for realiseringen av en slik fellesregional tjenesteleverandør ble sett på som et viktig ledd i standardiseringsønsket for IKT i regionen Fellesregional styring av IKT Styret i Helse Sør-Øst vedtok i samme styresak i 2008 ( nr. 3) å etablere en regional samordning av hele den samlede IKT-prosjektporteføljen i foretaksgruppen. Porteføljestyringen skal sikre standardisering, riktig prioritering og god styring av investeringsmidler på IKT-området. Gjennom en felles drift og forvaltning av IKT-miljøet, og regional styring av IKT-investeringer, har SØ dermed hatt en begrenset mulighet for direkte styring av arbeidet med prioritering og realisering av løsninger ved eget helseforetak og frem mot nytt østfoldsykehus. Ansatte ved IKT-avdelingen, og andre nøkkelpersoner i SØ har deltatt i prosjekter, programmer og ulike regionale fora der dette har vært ønsket fra regionalt helseforetak og/eller regionale program.

5 Styremøte 25. februar 2013 Side 5 av 13 Gjennom dette har premissgiver- og bestillerrollen i styringsmodellen blitt nyttet av foretaket for å sikre egne interesser og krav. 2.3 Regionale prosjekter og programmer Gjennom realisering av fellesregionale og nasjonale systemløsninger, søker Helse Sør-Øst blant annet å optimalisere ressursutnyttelsen innen IKT-området. Etter sentraliseringen av både styring og leveranse av IKT, er målene som er beskrevet for nytt østfoldsykehus i stor grad avhengig av fellesregionale systemløsninger, realisert gjennom fellesregionale prosjekter og programmer Avhengigheter mellom mål og fellesregionale programmer (FRP) De ulike fellesregionale programmene for IKT er en viktig del av IKT-målene for nytt østfoldsykehus. Følgende fellesregionale program (tidligere eller nåværende) har leveranser eller er sentrale for at SØ skal kunne nå sine reviderte IKT målbilder. Nåværende implementeringsplan, og avhengigheter og forutsetninger på leveransene er også beskrevet. Leveranse Innhold/omfang Implementerings-plan DIPS Klinisk dokumentasjon RIS/ PACS Kurve og medikasjonssløyfe LAB-system DIPS oppgraderes til å støtte: - Strukturert journal - Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) - Forskrift for medisinering (FEST) - Meldingsløftet (IHR) - Forberedelse for eresept - Beslutningsstyrt tilgang Migrering og konfigurering for å støtte ny organisasjon på Kalnes Avrop av DIPS moduler - Lokal oppgradering av dagens løsning (regional løsning kommer for sent i forhold til innflytting) - Røntgenbilder tilgjengelig i journal (DIPS) - Kommunikasjonsmodul for å motta rekvisisjon og sende svar på riktig format (IHR) - Helhetlig kurve for akutt, intensiv, operasjon og sengepost - Støtte for lukket medisinerings-sløyfe - Implementere medisinsk forordningskonsept - Løsning for pasient-id - Ny felles regional IKT-løsning for generell LAB-medisin, Implementeres i SØ Q og på Kalnes Q IHR (meldingsløftet) innføres i SØ Q Lokal oppdatering planlagt implementert i SØ Q og på Kalnes Q SØ foreslått som siste foretak for ny regional løsning. Uavklart om SØ skal implementere kommunikasjonsmoduler fra ny løsning. Piloteres i SØ Q med påfølgende trinnvise leveranser frem mot Kalnes i Q Utrulling i SØ og på Kalnes er ikke inkludert i regionalt program (kun pilot) - Utvikling av sengepostkurve har kommet mye kortere enn opprinnelig opplyst fra det regionale programmet Implementeres i SØ Q Viktigste avhengigheter og forutsetninger - Ny regional plattform - Nasjonal implementering av FEST - Integrasjon mot meldingsvarsler - Ingen rammeavtale med DIPS, avrop på moduler må gjøres før Ny standard for rekvirentkoder og medisinske koder - Implementering av regionalt nødnummer (manglende personnummer) - Ny regional plattform - Integrasjon mot meldingsvarsler - Regional implementering av meldingsløftet (IHR) - Ny regional plattform - Medisinsk forsyningskonsept - Integrasjon mot meldingsvarsler - Nasjonal implementering av FEST Uavklart/ikke forpliktet - Komplisert integrasjon mot DIPS - Regional kurve har ikke endelig avklart ressursbehov mot DIPS - Ny regional plattform

6 Styremøte 25. februar 2013 Side 6 av 13 ERP mikrobiologi, patologi og blodbank - Integrasjoner mot MTU - Teknisk oppgradering av lokalt økonomi- og logistikksystem (IFS) - Nytt regionalt økonomi- og logistikk-system - efaktura - Integrasjon mot eksterne tjenester (bank, finans, registre, etc) - Integrasjon mot DIPS - Integrasjon mot bestillingssystemer/forsyningssystemer - Integrasjon mot personal- og lønnssystemer - Leveranser mot Kalnes er ikke inkludert i regionalt program - Standardisering av IHR er ikke synkronisert med lab prosjektet - Leveransen inkluderer ikke integrasjon mot maskinpark på Kalnes. Dette planlegges ivaretatt i ny styringsmodell ved at det inngås en avtale direkte mellom PNØ og leverandøren av nytt labsystem - Lokal oppgradering i SØ Q Regional løsning på Kalnes Q Omfang av leveransen - Ingen plan for videre leveranser i tråd med funksjonelle krav etter Uhyre tidskritisk på tross av målrettet og godt samarbeid mellom SØ og HSØ - Komplisert ressurssituasjon på grunn av teknisk oppgradering IFS - Dobbeljobb på grunn av forsinket leveranse av plattform - Integrasjon mot DIPS - Integrasjon mot regional kurveløsning - Regional implementering av meldingsløftet (IHR) - Implementering av regionalt nødnummer (manglende personnummer) - Ny standard for rekvirentkoder og medisinske koder - - Ny regional plattform - Innføring av regionalt Ledelses- Informasjonssystem (LIS) - Meldingstjener (RPSM) - Apotektjenester Videre utvikling etter 2015 Plattform Etablering av ny regional plattform inklusiv: - Identity management (IAM, IDM, provisjoneringsløsning) - Støtte for mobilitet i klinisk og administrativ hverdag - Omlegging av alle klienter til ny Sykehus IKT (SIKT) plattform - Ny integrasjonsplattform og etablering av nye integrasjoner - Løsning for sikker print - Omlegging av eksisterende tjenester - Løsninger for intern samhandling, inkl. dokument-deling, video og telefoni Omlegging av klienter innen Q Leveranser av løsninger frem mot Kalnes Q Uenighet om hva målbildet for plattformleveransen omfatter. - Total foranalyse relatert til Min Arbeidsplass inkl. konsept for mobilitet er ikke ferdigstilt, derav manglende planer. - Foranalyse mobil plattform forsinket, nå antydet ferdigstilt Stort merarbeid og merkostnad på grunn av behov for implementering av systemer på gammel plattform før overføring til ny - Leveranser fra PNØ og SP på datarom, nettverk, infrastruktur og klienter Klinisk Portal - Ikke avklart, blir ikke levert - Foranalyse ikke påbegynt Regionalt prosjekt ble stoppet våren 2011 Sak- arkiv Public 360 Erstatte dagens delvis manuelle løsning med fellesregional sakarkiv-løsning. Dagens løsning tilfredsstiller ikke lov- og regelverk. Innføring i organisasjon ved årsskiftet -Endelig innføringsplan er ikke lagt Plattform må være ferdig innført, tilgang forutsettes fra en én-sonet klientstruktur

7 Styremøte 25. februar 2013 Side 7 av 13 Av de 10 prioriterte IKT-aktivitetene frem mot innflytting utgjør 6 realiseringer i forbindelse med fellesregionale program eller prosjekt. Klinisk portal utgjør et viktig målbilde, men er satt inn som en tilleggsaktivitet da det nå vil være en lokal innføring, med stort utviklings- og tilpasningsbehov kun for eget foretak. Sak-arkiv søkes løst i linjen i SØ, da dagens løsning ikke er i overensstemmelse med gjeldende lov- og regelverk relatert til journalføring av egen saksbehandling Gjennomføringsstrategi FRP SØ opplever at de fellesregionale programmene og prosjektene gjennomføres ved omfattende prosesser. Bruk av eksterne konsulenter, bred involvering av alle helseforetak og Sykehuspartner, og betydelige avhengigheter programmene og prosjektene imellom, kan resultere i lite effektive utviklings-, anskaffelses- og innføringsprosesser Sykehuspartners leveranseevne Siden Sykehuspartners utvidelse til også å omfatte IKT-drift og forvaltning ved tidligere Helse Østforetak, har enhetens leveranseevne vært begrenset. Ressursutfordringer og en organisasjon under oppbygging er mulige årsaker til dette. SØ har også spilt inn fellesleverandørens organisering mot SØ som en kilde til lang behandlingstid på forespørsler og forsinkelser i leveranser. Med i stor grad lokalt installert og driftede løsninger, gir saksbehandling i en regional organisasjon uforholdsmessig mye merkantil og ledelsesmessig oppfølging. Avstanden mellom SØs brukere med behov for endrede, tilpassede og oppgraderte IKT-løsninger og de som utfører dette arbeidet oppleves som stor Generelle konsekvenser Disse forholdene kan betraktes å være naturlige konsekvenser av å samordne regionens administrative støttefunksjoner, hvor krav og behov tilknyttet helseforetakene skal harmoniseres. Samtidig har de faktiske følgene av dette i ulike regionale programmer, og i IKT-leveransene generelt vært store, og har påvirket hvordan SØ har fått realisert sine virksomhetsmessige mål. Forsinkelser Frem til basisleveransene ble definert har det vært vanskelig for SØ å ha trygghet for hvilke løsninger og systemer som kan realiseres. Opplevde forsinkelser fra både fellesregionale programmer og Sykehuspartner har ført til at SØ har avventet å bemanne sine mottaksprosjekter. Videre har dette i sterk grad vanskeliggjort planlegging av opplæring av medarbeidere i nye systemer, uten at dette går utover daglig drift. Funksjonalitet Gjennom det regionale arbeidet for å oppnå felles IKT-løsninger i foretaksgruppen, søker man å finne en modell for harmonisering av behov og krav i de ulike fagmiljøene i helseforetakene. Dette er i tråd med regionale mål om standardisering av arbeidsprosesser og deres underliggende støttesystemer. Dette er en grunnleggende premiss for at man kan få etablert fellestjenester gjennom Sykehuspartner. Denne strategien stiller SØ seg bak på prinsipielt grunnlag. Imidlertid er det så pass langt igjen til at de felles regionale løsningene er på plass, og at standarder er ferdig utviklet, at dette medfører utfordringer i en mellomfase. Særlig gjelder dette å tilpasse de regionale

8 Styremøte 25. februar 2013 Side 8 av 13 løsningene tidsmessig i relasjon til de absolutte kravene som må innfris for å kunne åpne sykehuset på Kalnes til avtalt tid og med tilstrekkelig grad av funksjonalitet. Økonomi Gjennomføringsstrategien beskrevet over tilsier en vesentlig kostnad for kravsetting, anskaffelse og innføring i regi av fellesregionale prosjekt. Ved utsettelser, forsinkelser og funksjonalitetsbegrensninger øker denne kostnaden ytterligere. Ikke-realiserte endringer i IKT betyr ofte at suboptimale arbeidsprosesser vedvarer over lengre tid enn forutsatt og ønsket. Tapet dette har gitt oppleves å være vesentlig i perioden etter regionaliseringen av styring, drift og forvaltning av IKTområdet. SØ har proaktivt meldt fra til regionalt helseforetak om at gjennomføringsstrategien for flere program bør endres Særlige konsekvenser - Sykehuset Østfold Vedlegg 1 gjengir aktivitetene tilknyttet Master Scope for IKT frem mot nytt østfoldsykehus. Listen beskriver omfanget av nedprioriteringer av IKT-løsninger for å sikre at sykehuset kan åpne til planlagt tid. Videre illustrerer den det gjenstående arbeidet som må iverksettes etter åpning i 2015, slik at man kan få levert de funksjonelle løsningene med tilhørende systemer som lå til grunn for vedtak om bygging av nytt sykehus. For flere IKT-aktiviteter frem mot nytt østfoldsykehus har det vært utfordrende å starte opp arbeidet grunnet manglende eller uklare avtaler med leverandører i markedet. Dette har også fått konsekvenser for rekkefølgen og avhengigheter aktiviteter imellom. Eksempler på dette er ERPløsning, PAS/EPJ, sterilsentral, kurve, kjøkkensystem. For enkelte av disse systemene har SØ etter avklaring med HSØ, gått ut med egen anbudsforespørsel i markedet. Innføring av regional tjenesteplattform er på mange måter å betrakte som en forutsetning for overordnede systeminnføringer ved helseforetaket. Det er en omfattende endring som ble bestilt og ønsket/ønskes innført på et tidligst mulig tidspunkt. Dette for å ferdigstille nødvendig grunnleggende infrastruktur og plattformtjenester slik at systemløsningene kan innføres, og tas i bruk mest mulig hensiktsmessig. Leveransene her har vært preget av forsinkelser, og innføringen vil nå gjøres parallelt med innføring og bredding av flere større systemløsninger. SØ opplever fortsatt vesentlig usikkerhet tilknyttet ny teknisk plattform og Sykehuspartners leveranseevne. Samtidig er kostnaden for omleggingen nå beregnet til nærmere 90 mill. kroner, fra et opprinnelig kostnadsestimat på 36,5 mill. kroner beskrevet i foranalysen for arbeidet. 2.4 Revidert omfang, konsekvenser og risiko Basisliste - Master Scope Gitt dagens status for de fellesregionale programmenes leveranser, og andre IKT-leveranser fra Sykehuspartner til SØ, har det vært et behov for å endre omfang og ambisjoner innen IKTområdet. Sammen med programkontoret for IKT for nytt østfoldsykehus er det utarbeidet en basisliste med 10 IKT-målbilder og tilhørende systemløsninger som prioriteres for innføring i SØ før innflytting på Kalnes. Det er også beskrevet 4 prioriterte tilleggsområder hvor realiseringsplanene vil fremgå av et eget foranalysearbeid.

9 Styremøte 25. februar 2013 Side 9 av 13 De 10 systemløsningene/ikt-målbildene er beskrevet i figuren under. Her beskrives også hvilken aktør som er ansvarlig for realisering av løsning. Merk at SØ bestiller alle lokalt initierte endringer innen IKT fra Sykehuspartner, eventuelt også i samarbeid med 3. part Samlede konsekvenser Manglende realisering av funksjonelle mål Basislisten reflekterer en delmengde av opprinnelig realiseringsplan for IKT ved nytt østfoldsykehus. Omfangsreduksjonen har ført til at opprinnelig viktige mål for nytt østfoldsykehus ikke realiseres i forkant av innflytting. Følgende løsninger beskrevet i forprosjektrapporten (IKTplan) vil ikke kunne realiseres innenfor vedtatt basisliste: Beslutningsstøtte; klinisk portal vil vanskelig realiseres, kun mulig i begrenset omfang. Løsning for overvåking og innsamling av strukturerte data fra alle komponenter og løsninger som inngår i pasientforløpet, integrert med regional infobank. Et forbedret avviks- og kvalitetsstyringsverktøy for kontinuerlig forbedring av behandlingsforløpet. En løsning for bestilling av timer/innleggelse, innkalling og påminnelser som sikrer at alle forutsetninger for time er ivaretatt, at riktig informasjon finnes i henvisningen, og at det settes opp timebestilling til alle undersøkelser som er forbundet med behandlingen. Det skal implementeres en portal for pasienter, pårørende og besøkende. Informasjon skal tilrettelegges for publisering på dynamiske informasjonstavler i det nye sykehuset. Høyere effektivitet ved automatisk registrering av pasientflyt og hvor pasienten befinner seg

10 Styremøte 25. februar 2013 Side 10 av 13 Datafangst av strukturert informasjon fra tekniske systemer for å effektivisere teknisk og klinisk drift av sykehuset. Økt risiko ved implementering Forsinkelser og manglende leveranser har ført til at de fleste IKT-aktivitetene som gjennomføres i forkant av innflytting på Kalnes, realiseres i løpet av de siste 20 måneder før ferdigstillelse. Dette gir større kompleksitet, da tidligere enkeltaktiviteter nå blir parallellaktiviteter som ikke vil kunne gjennomføres uavhengig av hverandre. Plattformendringene gir særlige utfordringer innen dette området. Planverk, testing, opplæring og bredding i organisasjonen tilknyttet hver aktivitet må ta høyde for alle slike avhengigheter. Kompleksitetsbildet kan betraktes fra ulike synsvinkler og innenfor ulike fagdeler av IKT. En god synliggjøring kan ta utgangspunkt i integrasjonsutfordringene, og kartlagt ansvar for disse. Programkontoret for nytt østfoldsykehus har utarbeidet en visualisering gjengitt i figuren under. Økt risiko grunnet manglende pilotering og tid til opplæring Opprinnelig plan var utstrakt pilotering av nye løsningskonsepter og systemløsninger i Moss, for å sikre målbildet om tidlig ibruktakelse. Dette overordnede prinsippet vil i stor grad bortfalle grunnet allerede inntrufne forsinkelser. Pilotering og uttesting vil foregå i kortere tid og i mindre skala. Konsekvensene av å sikre opplæring av brukere blir også vanskelig i forhold til å ivareta daglig drift i SØ. Risikoen tilknyttet innflytting og ibruktakelse av nytt bygg på Kalnes vil dermed være høyere enn opprinnelig beregnet og planlagt.

11 Styremøte 25. februar 2013 Side 11 av 13 Økt risiko for ytterligere forsinkelser Stor og økende kompleksitet i realiseringen av IKT-løsningene i forkant av innflytting tilsier en økt risiko for ytterligere forsinkelser. Virksomhetens evne til å ta i bruk nye IKT-systemer og dermed nye arbeidsprosesser over en gitt tid er begrenset. Dette vil potensielt også være avgjørende for hvilke systemløsninger som prioriteres innført til hvilken tid, og hva som eventuelt må utsettes til etter innflytting. Økt risiko for økonomisk overforbruk Høy kompleksitet, kombinert med begrenset tid, tilsier at man ikke har mulighet for å vurdere alle beslutninger relatert til IKT på et godt nok grunnlag. Man kan forutse et samtidig ønske om risikoreduksjon, løst gjennom overforbruk på ressurser, innleie, koordinerende ledelsesnivåer, investeringer i større kapasitet eller mer omfattende løsninger, i søken etter å realisere faktiske leveranser. En fortsatt rolleuklarhet mellom aktørene er også en vesentlig kilde til kompleksitet, og vil gi tilsvarende resultater Økonomi/utgifter merkostnader av utsettelser SØ har våren 2012 kostnadsberegnet innføringen av IKT på Kalnes til størrelsesorden 1,4 mrd. kroner. Regionalt programkontor for IKT ved nytt østfoldsykehus har forsøkt å kvalitetssikre og komme med nærmere estimater. Foreløpige tall tyder på at SØs anslag er lavt. Helse Sør-Øst og SØ jobber aktivt med å revidere disse tallene basert på reviderte målbilder og gjennomføringsplaner. Det er enighet om at man må finne en modell der arbeidet i større grad baserer seg på design to cost tilnærming. Dette innebærer at prosjektstyring i større grad tar utgangspunkt i en gitt verdi og ser hva man kan få av funksjonalitet / leveranser innen denne kostnadsrammen. Det er ikke endelig avklart hvordan ulike kostnadselementer skal fordeles mellom Sykehuspartner, HSØ og SØ. Utsettelser og forsinkelser beskrevet i punkt gir en rekke parallelle innføringsaktiviteter innen IKT. Kompleksiteten øker, behovet for bruk av eksterne ressurser øker tilsvarende og derved øker både risiko- og kostnadsbilde. SØ har etterlyst en sterkere og mer enhetlig ledelse av IKT-leveransene til nytt østfoldsykehus. Ulike styringsmodeller er prøvd ut, uten at dette til nå har lykkes. Ny modell er nå realisert gjennom flyttingen av alt leveranseansvar til PNØ. SØ forventer en vesentlig bedret koordinering og kontroll som et resultat av dette. SØ erkjenner også at foretakets styring, og dermed ressursinnsats innen IKT, må økes betraktelig i forhold til tidligere vurderinger av dette. Finansieringsmodell for IKT-løsninger på Kalnes må konstrueres slik at SØ får en tjenestepris som sikrer at den kliniske driften ikke må reduseres grunnet høye IKT-kostnader Gevinstrealisering Med redusert funksjonalitet ved innflytting på Kalnes i 2015, må det forventes et ytterligere kostnadspådrag i perioden for å kunne realisere IKT-målene for nytt østfoldsykehus. I praksis betyr dette at den reelle gevinstrealiseringen av nytt bygg først vil starte flere år etter innflytting. Med uklarhet knyttet til fordeling av kostnader mellom Sykehuspartner (og dermed

12 Styremøte 25. februar 2013 Side 12 av 13 tjenestepris), HSØ og SØ vil dette få konsekvenser for når man kan realisere gevinstene som forutsatt. 3 Administrerende direktørs vurderinger 3.1 IKT konsekvenser for Sykehuset Østfolds organisasjon IKT-arbeidets intensitet frem mot innflytting og ibruktakelsen av Kalnes vil, som beskrevet over være høyt. Støttesystemene som innføres tilsier en krevende og omfattende omstillingsprosess for organisasjon og ansatte de neste årene. De fleste medarbeiderne vil berøres av opplæring og testing, utvikling, innføring og tilpasning til nye arbeidsprosesser med tilknyttede nye IKT-verktøy. Midlertidige IKT-løsninger i perioden kan også bety uklarhet og usikkerhet i administrative og kliniske arbeidsprosesser. Foretakets ordinære aktvitetsnivå tilknyttet leveranser av helsetjenester kan forventes å bli påvirket periodevis frem mot innflytting. Arbeidet i IKT-program og OU-prosjekt planlegges og tilpasses med risikoreduserende tiltak relatert til dette. 3.2 IKT-organisering og oppfølging roller og ansvar Vedlagte sak til prosjektstyret nytt østfoldsykehus (vedlegg 2) beskriver hvordan ny leveranseorganisasjon i regi av PNØ skal organiseres og bemannes, og deres tilnærming til tildelt oppgave. Dette vil blant annet klargjøre forventninger og styrke ledelsen av regionale leveranser. Administrerende direktør anser denne organiseringen og oppfølgingen av IKT-leveranser til nytt østfoldsykehus å være formålstjenlig. Samtidig vil PNØ ha behov for en opplyst og virksom kravstiller og premissgiver for arbeidet gjennom aktiv deltagelse i leveransearbeidet fra SØ sin side. De uferdige målbildene, kravene og premissene fra regionalt nivå kan ikke erstattes av PNØs organisasjon, men må beskrives og detaljeres i tett samarbeid mellom PNØ og SØ. Konsekvensene er økt ressursbruk isolert sett ved SØ. Gjennom en kritisk gjennomgang og koordinering av roller og ansvar hos regionale programmer, Sykehuspartner, PNØ og SØ skal det allikevel ikke bety en økning av kostnader totalt. Denne prosessen er startet opp. For å kvalitetssikre arbeid i egen og leverandørers organisasjon, og forvalte et mest mulig korrekt risikobilde av IKT-området i perioden frem mot innflytting, vil det foretas innleie fra en ekstern tjenestetilbyder på området. Denne vil rapportere til administrerende direktør i SØ. 3.3 Økonomisk belastning - finansieringsmidler Beskrevet ressursbehov tilknyttet IKT-aktivitetene ved SØ tilsier vesentlig økte økonomiske rammer for å realisere revidert omfang av målbildene for nytt østfoldsykehus. For å sikre den planlagte og ønskede økonomiske gevinsten av nytt bygg, må det avsettes midler også etter innflytting for realisering av gjenstående mål for den nye sykehusstrukturen i Østfold. Arbeidet med å fastsette de økonomiske konsekvensene og godkjente rammer pågår med full styrke både i helseforetaket, på leverandørsiden gjennom PNØ og i Helse Sør-Øst. Det er av avgjørende betydning at SØs IKT-organisasjon blir gjort i stand til å representere en effektiv premissgiver og bestiller, samtidig som innføringsaktivitetene forvaltes og gjennomføres med tilstrekkelige ressurser. Administrerende direktør søker således å sikre at nødvendige midler tildeles SØ for gjennomføringen av dette arbeidet.

13 Styremøte 25. februar 2013 Side 13 av Revidert finansieringsmodell for IKT-investeringer og drift Det omfattende behovet for IKT-investeringer er i stor grad grunnet i regionale forhold. Ekstra høye pukkelkostnader i forkant av innflytting er drevet av regionale forsinkelser og avbrudd i planlagte leveranser. Administrerende direktør fremholder at dagens finansieringsmodell for IKTinvesteringer ikke gjenspeiler dette ansvarsforholdet. I praksis gjennomføres regionens nødvendige IKT-investeringer og feilrettinger ved SØ, og disse kan således som en regel ikke tillegges SØs driftsbudsjett. Administrerende direktør viser til at SØ og HSØ er i en prosess for avklaring av økonomisk ansvar og avskrivninger med overnevnte forhold som utgangspunkt.

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Saksframlegg Styre: Møte dato: 30.01.2013 Dok. nr. 0101-13-0003 Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Sak 4-2013:Utvidet omfang IKT Forslag til vedtak: 1. Prosjektstyret godkjenner forslag til revisjon av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Gode og likevdige helsetjenest til alle som treng det, når de treng det, uavhengig av ald, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fornyingsprogrammet for standardising av teknologiske

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT 2-2013 DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

SP IKT SØK. SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015

SP IKT SØK. SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015 SP IKT SØK Sykehuspartner IKT Sykehuset Østfold - Kalnes SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015 Innhold Transformasjon Fokus Forberedelser

Detaljer

Forventninger og muligheter

Forventninger og muligheter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Frokostseminar Steinar Marthinsen, viseadm.dir

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 067-2008 Nr. 3 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT LØSNINGSFORSLAG Forslag til vedtak: 1. Organiseringen

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold ehelsedagene 2016 Asbjørn Elgen, Medisinsk fagsjef IKT Sykehuset Østfold Innhold Status Elektronisk kurve i SØ Den tornefulle veien fram

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2013 STATUS PR 291213 Dok nr: 0101-14-0009 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,

Detaljer

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Gjennomføringsplan 2014 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2014 for Digital fornying Dato: 11.12.13 1 / 35 for Prioriteringer og tildeling 2014, tidsplaner 2014-2018 Versjon Godkjent av Rolle Dato 2013 Fornyingsstyret Programeier 6.mai 2013 2014 Fornyingsstyret Programeier 11. desember

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

SAK NR 063 2011 OVERORDNET IKT STATUS OG UTORDRINGER I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR 063 2011 OVERORDNET IKT STATUS OG UTORDRINGER I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 24.08.11 SAK NR 063 2011 OVERORDNET IKT STATUS OG UTORDRINGER I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: Styret tar saken til orientering. Styret legger til grunn at

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS

Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området

LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området Dette memo opsummerer de fem hovedfunn som projektgruppen har identifisert i forbindelse med forprosjektet Utredning av

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner. Sammendrag - Sluttrapport fase 1 15. november, 2007

Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner. Sammendrag - Sluttrapport fase 1 15. november, 2007 Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner Sammendrag - Sluttrapport fase 1 15. november, 2007 1. Innledning 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartmentet (heretter HOD) ga i foretaksmøtet

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad Seminar Tekna 9. januar 2014 Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Standardiserte arbeidsprosesser Regional IKT-enhet Pasientmedvirkning

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Integrasjonsstatus uke 48

Integrasjonsstatus uke 48 Integrasjonsstatus uke 48 Overgripende prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering Ferie Operasjonell

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/952 Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum Sammendrag: Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 1 2015 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Tertialrapport 30. april 2015 og programmenes status per 12. mai 2015, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr 2 Helsevesenets oppgaver Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015

Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015 Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen Side: 1 / 10 Samlet plan SØ 2015 Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Adm. dir. SØ 12.02.2014 1 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 006-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 006-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 5. februar 2015 SAK NR 006-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om IKT-infrastrukturmodernisering

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6. Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6. Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/854 Unntatt offentlighet jf offentleglova 23, 1. ledd Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg Sammendrag: Det er innledet

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør Porteføljestyring i Helse Sør-Øst Pasientenes behov skal være førende for struktur, organisering og innhold i tjenestene 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør 1 Tema Kort om Helse Sør-Øst Helse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 STYREMØTE 23. mars 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07072 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 Sammendrag: Risikoen er redusert for flere av områdene

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Risikovurdering Vedlegg 1 1. Tertial 2011 Vedlegg til styresak 47/2011 Ledelsens gjennomgang Oslo universitetssykehus 1. tertial 2011 - risikovurdering. Side 1. Risikovurdering 1.

Detaljer