Kjære kollegaer. Vi bles nytt liv i turlaget. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. 02. April 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære kollegaer. Vi bles nytt liv i turlaget. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. 02. April 2009"

Transkript

1 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Vi bles nytt liv i turlaget Vi har mykje flott turterreng i distriktet vårt, perler som ligg og ventar. Ikkje alle av oss er like godt kjende i distriktet og i tillegg til at det kan vere greitt å ha med kjentfolk, er det også triveleg å gå på tur i lag! I fyrste omgong legg i opp til turar i nærmiljøet der det er enkelt å kome seg til og frå utgangspunkta. 1. tur går til Hasundhornet søndag 26. april. Har du lyst til å vere med i ei gruppe som planlegg turar og kan du stille som kontaktperson for enkelte turar? Gi i så fall beskjed i sentralbordet på Kleven Verft. Per Rydjord, Randulf Havåg og Rune Hjelmeseth fungerer som turstyre og vil få litt skrive og koordineringsstøtte frå administrasjonen. Det er flott om dei som er i arbeid på Myklebust ikkje berre deltek på turane, noko som er ei sjølvfølgje J, men også vil vere med på å legge til rette turane og sette opp turprogram. Det er tenkt å få til eit variert program med lette, medium og tunge turar. På dei lette turane vil det vere naturleg å ta med ungar og om ikkje forma er på topp så vil det gå fint likevel, dette vert koseturar. På dei tunge turane vil det vere ein fordel å vere i bra fysisk form. Desse turane er berekna på dei som ser utfordringar i fjelltoppar der det er ein fordel å ha med kjentfolk. Medium turane er for dei som er glade i fine turar og som ikkje er heilt uvande med å gå i fjellet. Så snart turprogrammet er utarbeidd vil det bli hengt opp oppslag på bedriftene. Kjære kollegaer 02. April 2009 Korleis kan vi samarbeide betre internt i Kleven Maritime? Dette spørsmålet stiller eg meg sjølv ofte, fordi eg med jamne mellomrom vert merksam på sider ved drifta og prosjektgjennomføringane som ikkje tyder på optimalt samarbeid. Eg trur at vi på mange område jobbar godt i lag, men at vi innanfor deler av verksemda vår kan bli betre på dette området. Når vi erkjenner dei store utfordringane vi har med lønsam prosjektgjennomføring, og ser at vi treng alle våre krefter på å arbeide positivt og målretta i lag, vonar eg at vi kan legge eventuell intern strid til sides og konsentrere oss om hovudmålet. Konsernet har teke på seg ei rekke prosjekt som delvis skal gjennomførast i fellesskap, og som vil krevje eit intensivt og godt samarbeid og samspel. Eg veit at nokre meiner dette er feil, og helst såg at alt var som før, i gode gamle dagar. Bodskapen min er at vi alle må samle kreftene våre dei positive kreftene for å lukkast samla sett. Vi har vorte nøydde til å akseptere mange endringar i produksjonsforløpet av prosjekta våre dei siste åra. Årsakene er fleire, men for seint leverte skrog og utstyr er viktige stikkord. Dette har ført til at mange planar har vorte kasta om på, noko som har ført til meirarbeid og frustrasjonar for mange. Vi må framleis rekne med endringar, ikkje la oss frustrere for mykje av det. Vi har fått to kanselleringar, og reknar ikkje med at det skal verte fleire. No arbeider vi hardt for å omarbeide planane og reforhandle med leverandørar, og vi har opplevd at det som i utgangspunktet var negativt har vorte snudd til noko positivt. Det første skroget til VS 491 CD-serien til Siem Offshore er no på veg frå Kherson i Ukraina rett nok tre månader for seint, men likevel ein viktig milepel i prosjektet. Sjøsetting av det fyrste skroget frå beddingen på Kleven nærmar seg også. Etter nokre justeringar er datoen sett til 15. april. Levering er planlagt 15. juli 2009, og den datoen nærmar seg fort. Med topp innsats, godt samarbeid og god koordinering skal vi lukkast. Då vil vi legge opp til ei skikkelig markering i samband med dåp av den fyrste båten i serien. Vi planlegg også ei større markering når KV Barentshav skal døypast i Fosnavåg 22. august Levering finn stad litt tidlegare, 15. juli. Ambisjonen er å skape mykje merksemd kring Myklebust Verft, Kleven Maritime, og om dei svært miljøvenlege kystvaktfartya; verdas fyrste med gassdrift. Kvar ny kystvakt sparer miljøet for årlege utslepp tilsvarande bilar (NOx), og 400 bilar (Co2). Med kombinasjonen av dieselmekanisk og gasselektrisk framdrift kan desse båtane verkeleg kallast hybridfarty. God påske frå Ståle

2 Nytilsette i Kleven Maritime Ulsteinvik Rafal Kmiec -service. Stanislaw Jakubowski -stålutrustning Gursken Lukasz Szyszko -snekkar Gunn Anita Vildalen -sveisar Førde Ionut Draghia, til venstre. - stålutrusting Per Henrik Milde, i midten - rør Grzegorz Ciacka,til høgre - stålutrusting Marcin Pawlak er 31 år og er frå Polen. Heimstaden hans er Swinoujscie, nord-vest i Polen, men no har han blitt Hareidsdøling. Har du familie Maric? Ja, eg har kone og to born. Ei jente på 4 år, og ein gut på 8 år. Korleis fekk du jobb ved Kleven Verft? Eg jobba først for Genfer Lloyd her. So fekk eg tilbod om å jobbe for Kleven i staden. Etter å ha diskutert det med familien, bestemte vi oss for å flytte hit. Kva var det som gjorde at de tok denne avgjerda? Først og fremst var det at eg og familien min har betre framtidsutsikter her. Vi har ikkje så mange bekymringar, spesielt når det gjeld økonomi. Vi trivst godt her, det er ein fin plass å bu. Har de fått norske vener? Vi kjenner mange som vi pratar med når vi treffer dei, men vi vaksne har ikkje fått nære norske vener. Ungane derimot, dei har også fått mange norske venner. Når vi finn på noko i helgane, vert det som oftast i lag med andre polakkar som bur her. Både dei som arbeidar på Kleven, og folk som arbeidar andre stadar. Kva gjer du på i fritida? Eg fiskar mykje, både eg og kona mi likar godt å fiske, og det får vi. Har kona di fått seg arbeid? Ja, ho arbeidar som frisør ved frisørsalongen Noy i Ulsteinvik. Korleis går det med det norske språket? Ungane snakkar veldig bra norsk. Dei går i barnehage og på skule, og lærer fort. Kona mi snakkar også bra norsk, betre enn meg. Kor lenge ser du for deg at de vert buande i Noreg? Vi har ingen planar om å flytte tilbake til Polen med det fyrste. Sjølvsagt saknar vi heimstaden vår og familiane våre, men akkurat no har vi veldig godt her. Er det noko du ikkje likar ved å bu her? Ja, det regnar for mykje J Er det noko du synest er spesielt positivt? Det er heilt klart positivt at vi det enklare med tanke på økonomi. I Polen hadde vi heile tida lite pengar, sjølv om både eg og kona mi var i arbeid. Utanom det, so er her også veldig vakkert. Her er både fjell og sjø, - mykje fin natur. Vi har funne mange spennande plassar i nærområdet som vi likar å utforske. Vi har også planlagt å reise ein tur til Trondheim og vil gjerne sjå meir av Norge. Kva synest du om nordmenn? Nordmenn og Sunnmøringar er som folk elles i verda, nokre verkar kalde og inneslutta medan andre er opne og trivelege. Av og til tenkjer eg at det er ikkje sikkert alle likar at eg har funne meg til rette her, men eg vel å tru at det ikkje er slik. Heldigvis er dei aller fleste blide og hyggelege mot meg og familien min. Vi er veldig fornøygde med at vi har kjøpt oss hus på Hareid. Naboar og andre kjem bort og pratar, dei er hyggelige mot oss. Vi føler oss veldig velkomne der. 2

3 Siem har kansellert 2 farty av VS 491 CD serien I oktober 2006 vart dei fyrste to, av i alt 12 kontraktar, skrive med Siem Offshore på desse store ankerhandlarane. Seinare har to av kontraktane vorte overførte frå Siem Offshore til Singa Star i Singapore. Singa Star er eit selskap som har store eigendelar i Siem. Det er kontraktane på B328 og B330 som no er kansellerte. Det vert ein avansert kabal å legge, sidan mykje utstyr alt er bestilt til desse byggnummera, utstyr som no må om adresserast til andre byggnummer i VS491 CD seien. Dette arbeidet er i gang og det vert opplevd stor velvilje hjå underleverandørane rundt om. Sidan dette er byggenummer midt inne i serien så vil det ikkje få konsekvensar for ordrehorisonten i Kleven Maritime. Dei tilsette er framleis sikra arbeid ut Myklebust har gått over til skanning av fakturaer For ei tid tilbake skreiv Kleven Maritime kontrakt med Compello om leveranse av eit elektronisk fakturahandteringssystem. Siste året har Tor Helge Lillebø ved Myklebust Verft jobba tett både med MultiPlus og Compello for å få løysinga på plass. Det er ein heilt ny integrasjon som skal utviklast, noko som har vore noko meir krevjande enn føresett. Men, vi meiner no vi nærmar oss mål og dei fleste fakturaene går no gjennom Compello, seier Tor Helge. Løysinga inneber at innkjøparar og andre Kontroller Tor Helge Lillebø og økonomimedarbeider Lena attestantar får melding på e-post om at der er Anette Muren arbeidear med å få fakturaflyten elektronisk fakturaer som skal godkjennast. Vi slepp arbeidet med å kopiere, flytte og arkivere og mykje av posteringsinformasjonen vert henta automatisk frå vårt erp-system, seier Tor Helge. Brukarane kan enkelt sjekke fakturaer frå sin pc. Der vi før måtte leite i permar etter bilag kan vi no enkelt finne dei via datamaskina. Med Compello på plass kan vi også ta imot elektroniske fakturaer. Då slepp vi å skanne kvar enkelt, slik vi gjer no. Straks det tekniske mellom MultiPlus og Compello er på plass er det planen at Kleven Verft også skal ta i bruk løysinga. Ny tidsrekord i montering av helikopterdekk? I følgje Marine Aluminium, som er leverandør av plattforma, så har dei aldri opplevd ei så rask montering av eit helikopterdekk før, som det vart gjort på bygg 326 ved Myklebust Verft. Fartyet som fekk helikopterplattforma montert i rekordfart er ein MT 6017 som skal leverast til Siem Offshore. Planlagt levering av ferdig fartøy er medio mai Fartyet skal få namnet Siem Dorado. Honnør går til dei i prosjektet som la til rette for denne jobben, seier plassjef Hans Kristian Opsal. 3

4 Status for resultat i 2008 Vi er alt komne 3 månader inn i 2009 og normalt skulle vi ha vore ferdig med årsoppgjeret for 2008 på dette tidspunktet. Vi er imidlertid avhengig av å sluttføre nokre prosessar som kan få innverknad på resultatet. Vi ser likevel hovudtrenden og summerar opp følgjande: - Gjennomgåande leverer vi svake resultat på prosjekta. Dette gjeld både KVE og MVE. - Lyspunktet for KVE er B319 som gav eit greitt positivt resultat. - For MVE vart det økonomiske resultatet av reparasjon og vedlikehald positivt sjølv med eit relativt lite volum i Forseinkingar har medført at fleire prosjekt har blitt belasta med døgnmult. - Kystvaktprosjekta på MVE er forseinka og vil kunne påfører MVE relativt store tap. - KVE har realisert betydelig valutagevinst i Dette er realisert ved dei store svingingane i valutakursane hausten Rentekostnader på lån har belasta resultata i stor grad. Årsakene til dei svake prosjektresultata er mange og ulike: - Kvalitetsmanglar på utstyr og komponentar, og forseinkingar frå skrogverfta. - Forseinking av og kvalitetsmanglar på produksjonsunderlag. - Renteauke og generell kostnadsauke, spesiell på stål og skrogbygging. Her er likevel positive element å trekke fram: - Vi har levert skip av ypparleg kvalitet som kundane våre er svært godt nøgde med. - Oppnådd fint resultat på kostnadsreduksjonsprogram på indirekte kostnadar. - Det er sett i gong fleire gode prosessar innan opplæring/utvikling. - Vi har fått fleire dyktige kollegaer gjennom Avdelinga i Førde med sine tilsette har blitt eit viktig supplement i Kleven Maritime. Førdegjengen gjer ein innsats på Møre Alt då det vart klart at B324 ikkje skulle tilbake til Førde etter dokkinga på Myklebust, men derimot gjerast klar for levering i Ulsteinvik, såg gjengen i Førde føre seg at dei skulle til Møre. I utgangspunktet var gleda lita og skepsisen stor, men det skulle vise seg at det vart ei givande erfaring for karane. Produksjonsleiar Stein Ivar Hofsøy har vore vekependlar til Møre ei tid og har hatt store utfordringar. Han bur saman med ca 20 andre Sunnfjordingar på barakkeriggen på Skjæret. Han meinar det fungerar bra med bustad og mat, i alle fall midt i vekene. Lokalitetane på Kleven er fine, men dei føler nok at når det gjeld å gjere B324 ferdig så er dei for mykje overletne til seg sjølve og skulle ynskje at fleire av Kleven sine produksjonsarbeidarar var med i å ferdigstille fartyet. Spesielt føler dei at dei kunne ha trengt meir støtte med maskinarbeidet. Problem som dukka opp i propellsystemet gjorde at B324 måtte dokkast på ny og dette førte til ytterlegare utfordringar i framdrifta. Håpet er likevel å få levere til reiar før påske. Hofsøy seier at lærekurva har vore bratt, men vonar at dei kan dra lærdomen med seg over til neste byggeprosjekt. Når han ser på dette fyrste byggeprosjektet i heilheit så føler han at dei har fått det bra til. Han er stolt av karane som har stått på og vore både villige og kreative. Neste bygg til Førde er bygg 328, Siem Sapphire, som er venta til Førde i slutten på april. Mange av arbeidarane er permitterte, og vil bli det fram til skroget er på plass. Når B328 har klappa til kai, så er vi klare til å gjere ein ny stor innsats, seier produksjonsleiar Hofsøy ikkje ein einaste sunnmørstone å høyre i den klingande nordlandsdialekta! 4

5 Ferdigstilte skip frå Kleven Maritime 1. kvartal 2009 Februar B.323 KVE MT 6016 Siem Offshore Mars B.325 KVE MT 6016 Mk III Rem Offshore April B.324 KVE UT 712 L Rem Offshore Siem Marlin Rem Poseidon Rem Viking Siste skip til Rem Offshore i denne omgong I 2005 starta eit samarbeid mellom Kleven Maritime og Rem Offshore som skulle viste seg å bli meir omfattande enn nokon av partane trudde. I løpet av desse 4 åra har det vore skrive 10 kontraktar og det er levert 10 praktfulle skip frå Kleven til Rem. Skipstypene har variert mellom ankerhandlere og andre offshore spesialfarty og designa har variert mellom Rolls-Royce og Marin Teknikk. 7 farty har hatt varierande design frå Marin Teknikk medan dei tre med Rolls-Royce design alle har vore av typen UT 712. Fartya er no i arbeid over heile verda, mellom anna i Mexico og i Brasil medan andre er i drift i norske farvatn. Både reiar og brukarane av fartya er svært nøgde med arbeidet som er utført Når Åge av Kleven. kom på på sitt desse første fartya. besøk i Kjøyla var han å rekne for ein småreiar. I løpet av desse 4 åra har Rem blitt notert på Oslo Børs og er stadig i media sitt fokus. At det er oppslag om Åge og hans verksemd i riksdekkande næringslivs- og finansskrifter er ikkje lengre noko særhende. No er han av dei største offshorereiarane i Europa og tener gode pengar både på drift og på vidaresal av fartya som er leverte frå Kleven. Mange av Kleven sine tilsette har knytt nære band til Åge og hans tilsette gjennom desse åra. Band som nok vil vare ved sjølv om selskapa ikkje skal arbeide så tett innpå kvarandre ei tid framover. Byggnr. 325 vart levert frå Kleven til Rem og plana er at det siste fartyet, som alt er seld vidare til eit anna reiarlag, skal overleverast før påske. Vi ynskjer lukke til vidare og takkar for samarbeidet, - for denne gong! Reiar Åge Remøy på kaia ved Kleven Verft under dåpen av REM Poseidon i mars. 5

6 Bygg 325 fekk namnet Rem Poseidon Gudmor Elisabeth Borgund smelte flaska i skutesida med sikker hand etter at ho hadde ynskt både båt og mannskap hell og lykke på alle hav. Det var i solsteiken fredag 20. mars at B.nr 325 var midtpunkt for den tradisjonelle seremonien og måndagen etter vart skipet overlevert til reiarlaget i Fosnavåg. Det vert ofte presisert at det er gudmor si plikt å følje godt med på korleis fartyet ho har døypt oppheld seg og korleis mannskap og chartrarar har det om bord. Dette vert nok ein enklare jobb for denne gudmora, enn for dei fleste andre. Elisabeth er nemleg gift med skipperen om bord, Ole Bjørn Borgund. Ole Bjørn er dessutan sonen til Odd Borgund, som er ein av veteranane på Myklebust Verft. Rem Poseidon gjekk frå verftet i Ulsteinvik og sette kursen for Mjølstadneset. Der etter går ferda mot Aberdeen for å gjere klart for arbeidsoppdrag i Middelhavet. Etter flaseknusing og nasjonalsong var det ein enkel lunch og gåveoverrekking om bord i REM Poseidon Bilde frå skrytealbum: BN.310 REM Fortune BN.311 REM Commander BN.312 REM Fortress BN.313 REM Balder Levert Levert Levert Levert BN.316 REM Etive BN.320 REM Forza BN.321 REM Clough BN.320 REM Odin Levert Levert Levert Levert BN.325 REM Poseidon BN.324 REM Viking Levert Levert farty frå Kleven Maritime til REM Offshore på 39 månadar 6

7 Ny vinnarklasse frå Gursken Plassjef Hans Kristian Opsal inviterte klassestyrar Tore Almestad og vinnarane til feiring med is. Klassa fekk også presentert kystvaktprosjektet av prosjektleiar Roger Paul Hauge. Dyktig vinnar av ein pc-sekk etter ein quiz om livet på skipsverftet blei elev Kamilla Kirkholm. Nok ein gong har skuleelevane ved Gursken Oppvekstsenter hevda seg i den maritime kunnskapstevlinga som Maritimt Forum står bak. I fjor, som var fyrste året denne tevlinga fann stad, kapra dei dyktige elevane i Gursken alle fyrsteplassane. Det vart då heider og ære til både 8., 9. og 10. klassesteg. I år vart det fyrsteplass til det 8. klassesteget ved skulen. Dei fekk dermed tildelt ein førstepremie som har ein verdi på kroner. 20 skular deltok i konkurransen og også i år var det elevane i Gursken som berga æra for Ytre Søre Sunnmøre. I år, som i fjor, blei vinnarane invitert til feiring med servering av is på Myklebust Verft. Klassa har mellom anna brukt verksemda som kjelde til prosjektarbeidet og vinnarane hadde med seg eit døme på resultatet. I ein eigenprodusert videofilm ser vi kranformann Kenneth Strand bli intervjua. Seinare i filmen får vi også sjå at ein av elevane prøve seg bak spakane på ei av dei store kranene. Hans Kristian Opsal gratulerte klassa med sigeren. Vi syns det er stas at dokke viser så stort engasjement for den næringa vi representerer og vonar at mange av dokke vel ei utdanning innan den maritime næringa, seier Hans Kristian. Sion i ny drakt ved MVE Historia til Sion har fått eit nytt kapittel. I vinter har der blitt støypt nytt golv og siste vekene har lys, maskiner og utstyr til ein ny rørverkstad kome på plass. Det har tidlegare vore tronge kår for rørproduksjonen ved verftet. Med denne investeringa er målet at denne flaskehalsen vert borte. Kvar er alle båtane? Siste tida har det vore trongt om kaiplass på Kleven var der ikkje ein båt å sjå. Bygg 323 og 325 var levert til reiar og B324 var på Fiskarstranda i dokk. Heldigvis vart dette synet kortvarig. Alt neste dag låg der båt ved kaia. 7

8 Bygg 328 på veg til Førde, turen tek ca 25 dagar Er det nok med ei gul stripe for denne kolossen, Navarsete? - Vi får satse på at nokon ser til å få vatn under kjølen, den treng det skal den få delta i 1. mai feiringa i Førde. Det fyrste VS 491 CD skroget som er bygd ved Kherson i Ukraina er no på veg til Førde. Slepet frå Ukraina tek normalt 25 dagar, avhengig av vêrforholda. Det betyr at skroget etter planen skal leggje til kai på Øyrane ca 23. april. Kherson ligg ved Svartehavet, og slepet skal gå vidare gjennom Bosporusstredet i Istanbul, gjennom heile Middelhavet, ut Gibraltar-stredet og vidare Atlanterhavet og Nordsjøen til Sunnfjord. Kystvakter til Remøy Management B49 under bygging i Romania, B52 under arbeid i Romania. B48 får montert thrustere, propeller og ror den er snart klar for slep til Norge. i dokka på Myklebust Verft. Myklebust bygg verdas mest miljøvenlege kystvaktfarty. Byggnr. 48, den fyrste av i alt fire, vil få namnet Barentshav og etter plana skal dåpen skal gå føre seg i Fosnavåg i august. Det evinnelige spørsmålet endelig oppklart: Ei høne og eit egg ligg i senga. Egget ligg med ryggen til høna og ser sur og misfornøgd ut. Høna smiler fornøgd, strekker seg bedagelig og tenner seg ein røyk. - Jaja, seier høna : - Der fekk vi endelig svaret på DET spørsmålet! 8

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Desember 2009 Takk for innsatsen i eit innhaldsrikt år Denne førjulsveka har eg snakka med to viktige kundar for Kleven Maritime Ståle Remøy og Kristian

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Desse skipa har forlete verfta hittil i år. 04. juli 2008. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime

Desse skipa har forlete verfta hittil i år. 04. juli 2008. Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime 04. juli 2008 Våre nye kollegaer i Førde Vi er i rute i Førde! 14. august er den magiske dato for oppstart. Då skal bygg 324, som skal leverast til

Detaljer

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 4. - februar 2010 Eit spark i røvi... Meir side 3 Omveg til prosessfaget Meir side 4 Vil ha ny skilting framover Meir side 7 DETTE ER PRO Y-vegen funkar E Elkem Bremanger

Detaljer

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7 Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 4. - mai 2010 BIS Production Partner Meir side 3 Ewos Meir side 6 Det nye faget Meir side 7 E DETTE ER PRO Elkem Bremanger Lærling i gjenge Runar Eikenes (18) frå Førde

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009

Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009 Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009 Verdivalet Rimelege bustader, nærleik til familien, rom plass og nettverk gjorde at familien Berget slo rot på Åheim Side 6-7 EIN GRUNN TIL Å SMILE

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug.

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Næringsav sa i Askvoll Nr. 4 25 juni 2015 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Krabbefestivalen Sauene lokka Peder heim... s. 4 Frå topp til tå........ s. 8 Ein amerikansk

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 29 JANUAR 2009 NR 5 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Utsett Kvalitetsikringsarbeidet av Stad skipstunnel tek lenger tid og tunnelen

Detaljer

Kva skjer med julegrana vår?

Kva skjer med julegrana vår? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULA 2006 2. årgang Laussal kr. 40,- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2013 Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 Ny kringkastingssjef Intervju side 8-9

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7.

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. - januar 2013 Gode råd gratis! Les s. 3 Kick-off for lærlingar Les s. 6 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger nesseplast Målet med denne utgåva

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer