Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur. Årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Virksomhetsområder 1 Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur Årsrapport 2009

2 2 Introduksjon Fra norsk til nordisk Etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet ved inngangen til 2009, ble Infratek en ledende nordisk aktør i markedet for bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur har omfattet store interne integrasjonsprosesser i hele virksomheten, og konsernet er nå posisjonert for ytterligere vekst i det nordiske markedet Konkurranseutsetting Etableres egne AS i Hafslund Krav til effektivisering og lønnsomhet Eget forretningsområde i Hafslund Børsnotering Kjøp av Fortums entrepenørvirksomhet Nordisk leverandør Nøkkeltall Driftsinntekter per forretningsområde, % = millioner kroner Sikkerhet 11 % Antall ansatte per land, 31. desember % = Finland 143 Infrastruktur Vest 49 % Norge 919 Infrastruktur Øst 40 % Sverige Resultat (Millioner kroner) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Årsresultat Driftsmargin (%) 2,9 % 7,4 % Kapitalforhold per (Millioner kroner) Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel (%) 55 % 62 % Netto kontantbeholdning Kroner per aksje Resultat 0,30 1,90 Utbytte * 2,00 1,38 Kontantstrøm fra driften 0,60 3,60 Merk: Kjøp av Fortums entreprenørvirksomhet i 2009 forklarer økningen i driftsinntekter fra 2008 til * Styrets forslag til ekstraordinært utbytte for regnskapsåret 2009.

3 Virksomhetsområder 3 Innhold Nøkkeltall Konsernsjefen har ordet i korte trekk 6 Kort om Infratek 8 Infrastruktur 10 Sikkerhet 14 Medarbeidere og kompetanse 18 Styret og konsernledelsen 20 Styrets årsberetning 22 Regnskap og noter konsernet 26 Regnskap og noter ASA 58 Eierstyring og selskapsledelse 70 Aksjonærinformasjon 72 Analytisk informasjon 74 Adresser 76

4 4 Introduksjon Konsernsjefen har ordet Inneværende år har vært et begivenhetsrikt år for Infratek. I januar 2009 ble Fortums nordiske entreprenørvirksomhet formelt en del av Infratek-konsernet. Overtagelsen innebar at Infratek ble en nordisk aktør og det ble igangsatt en svært omfattende integrasjonsprosess. Det er investert betydelige midler og stor intern arbeidsinnsats for å etablere en felles nordisk struktur. Som noen hovedtiltak kan jeg nevne implementeringen av et felles forretningssystem, etableringen av en egen IT-plattform og opprettelsen av egne regnskaps- og lønnsfunksjoner i alle land. Parallelt er konsernets visjon, forretningsidé og strategiske retning forankret hos ansatte på en rundreise til alle lokasjoner i Norden. Vi har også foretatt en fullstendig omprofilering av virksomheten med vår nye visuelle identitet. Markedet i 2009 har vært lite forutsigbart og har bydd på en rekke utfordringer. Spesielt innen infrastrukturvirksomheten var første halvår krevende, med lav oppdragsmengde. Unormalt stabile værforhold bidro til at den vante mengden ekstraordinære oppdrag var fraværende. I tillegg signaliserte store viktige infrastrukturkunder allerede ved inngangen til året at investeringsnivået i 2009 ville bli redusert med prosent. For sikkerhetsvirksomheten har markedet vært mer stabilt, men bortfallet av en stor mobil utrykningskontrakt medførte at konsernets vaktvirksomhet ble solgt til Vakt Service AS i juni Med denne transaksjonen ble konsernets virksomhet rendyrket rundt vår tekniske kjernekompetanse. I tillegg ble det gjennomført tiltak innen sikkerhetsområdet som har gitt ønskede positive resultater, og enheten har oppnådd en tydelig markedsposisjon som gir grunnlag for nordisk ekspansjon. Utsiktene for 2010 er lysere. Det ble kommunisert til markedet at 2009 var et år med oppmerksomheten rettet mot en nordisk integrasjon innen infrastrukturområdet. Vi er kommet svært langt på denne reisen og er nå rigget til å kapitalisere på investeringen. Den nordiske plattformen vi nå har bygget vil gi oss gode muligheter til å realisere stordriftsfordeler og å måle og forbedre effektiviteten i konsernet. Dette legger til rette for ytterligere vekst både organisk og strukturelt, godt forankret i Infrateks forretningsidé: Bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Vi vil i 2010 fortsette arbeidet med å tilpasse konsernets virksomhet for å ytterligere rette oss mot kundenes behov for tilstedeværelse og økt kapasitet. Et av tiltakene vi gjør er å reorganisere forretningsområdene innen konsernets infrastrukturvirksomhet. Endringen bidrar til å styrke vår tilstedeværelse og kapasitet innen den lokale infrastrukturen, og samtidig synliggjøre ytterligere vår mobilitet og kompetanse innen det sentrale kraftnettet. Infratek besitter stor kapasitet og bred kompetanse for å betjene forespørsler på de høyeste spenningsnivåer, hvor det vil være en betydelig vekst i investeringene i årene fremover. Jeg er av den klare formening at den kapasitet og kompetanse som finnes i dag ikke kommer til å være tilstrekkelig til å betjene etterspørselen i det fremtidige markedet for elektrisitetsforsyning i Norden. Det er et betydelig gap mellom varslede investeringer og tilgjengelig kapasitet på utførersiden på mellomlang sikt. Infratek har i denne sammenheng etablert en egen, intern opplæringsenhet, Infratekskolen, for å bidra til økt nyrekruttering og bedre muligheter for etterutdannelse. For å ytterligere frigjøre kapasitet må det gjennomføres en forsert rendyrkning av eierskap og utførerskap innen markedet for kritisk infrastruktur. Spesielt innen offentlig forvalting er en betydelig utførende kapasitet uforløst. I tillegg til å frigjøre kapasitet vil dette medvirke til bedret kvalitet, markedsbaserte priser og økt beredskap i samfunnet. Med en endringsvillig og dedikert organisasjon, der tillitsvalgte er involvert i sentrale veivalg, er jeg trygg på at Infratek ytterligere vil forbedre leveransene og bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver i fremtiden. Vi manøvrerer i et marked med store muligheter, og vi holder stø kurs i tråd med vår visjon om å bli den ledende aktøren innen kritisk infrastruktur i Norden. Bjørn Frogner // konsernsjef Kort om Bjørn Frogner Bjørn Frogner har vært Infrateks konsernsjef siden konsernet ble utskilt fra Hafslund og notert på Oslo Børs i Frem til utskillelsen hadde Frogner vært ansatt i Hafslund siden 2001, blant annet som konserndirektør for forretningsområdene som Infratek har sitt utspring fra; Tekniske tjenester og før det Entreprenør og Sikkerhet. I en periode var han også konserndirektør for forretningsutvikling i Hafslund. Tidligere har Frogner vært stabs- og økonomidirektør i Schibsted Trykk AS, økonomisjef i Veidekke ASA og har i tillegg bakgrunn fra revisjonsselskapet KPMG.

5 Virksomhetsområder 5 Vi manøvrerer i et marked med store muligheter, og vi holder stø kurs i tråd med vår visjon om å bli den ledende aktøren innen kritisk infrastruktur i Norden. Bjørn Frogner // konsernsjef

6 6 Introduksjon 2009 i korte trekk Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Overtakelsen av Fortums Infratek inngår avtale med Konsernet er ferdig Infratek går inn i et nytt entreprenørvirksomhet Vakt Service AS om salg omprofilert fra Hafslund og strategisk viktig byom- godkjennes av konkur- av konsernets vaktvirk- Infratek og Fortum til råde gjennom tildelingen ransemyndighetene og somhet og en Infratek. Omprofileringen av en syv år lang ramme- transaksjonen gjennom- SMB-alarmportefølje. omfatter blant annet ny avtale med Gøteborg føres. Infratek-konsernet Salget inkluderer om lag visuell profil for presenta- Energi innen både el- og går fra norsk til nordisk, 500 ansatte. Infratek sjonsmateriell, arbeidstøy fibernett. og starter integrasjons- rendyrker med dette og rundt 1300 kjøretøy. prosessen. konsernets virksomhet. Konsernets stabsfunk- Egne lønns- og regnskaps- sjoner organiseres i fire Konsernet etablerer tre Infratek tildeles fem avdelinger etableres i nye fora bestående av forretningsområder: kontrakter fra Hafslund Norge, Sverige og Finland. fagpersonell fra kon- Infrastruktur Vest Fjernvarme, og én sernets tre forretnings- Infrastruktur Øst kontrakt fra Fredrikstad Konsernet etablerer egen områder. De fire foraene Sikkerhet Fjernvarme, noe som IT-plattform, og felles er: IKT, HR, Innkjøp, og bidrar til å etablere ERP-system er Marked og Kommunikasjon. Infratek som ledende implementert i alle tre leverandør av tjenester land. Med åpningen av et på det norske nytt kontor i Malmø har fjernvarmemarkedet. Infratek tilstedeværelse på 53 lokasjoner i Norden.

7 Virksomhetsområder 7 Det er investert betydelige midler og stor intern arbeidsinnsats for å etablere en felles nordisk struktur. Bjørn Frogner // konsernsjef

8 8 Introduksjon Kort om Infratek Etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet ble Infratek en ledende nordisk aktør i markedet for bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur har omfattet store interne integrasjonsprosesser i hele virksomheten, og konsernet er nå posisjonert for ytterligere vekst i det nordiske markedet. Kritisk infrastruktur Infratek er et av Nordens ledende selskaper innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, fibernett, fjernvarme, belysning, offentlig transport, elsikkerhet og tekniske høysikkerhetsløsninger. Konsernet retter seg mot det profesjonelle markedet, med et betydelig antall større virksomheter innen både offentlig og privat sektor. Infratek har hovedkontor i Oslo, og konsernets 1900 ansatte arbeider fra 53 lokasjoner i Norge, Sverige og Finland. Konsernet er notert på Oslo Børs. En omfattende integrasjon gjennomført 2009 ble det store integrasjonsåret i Infratek. Etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet ved inngangen til året, gikk Infratek fra rundt 1000 til nærmere 2000 ansatte, og fra norsk til nordisk aktør. For å realisere synergier i den sammenslåtte virksomheten, og etablere en slagkraftig nordisk leverandør innen infrastruktur og teknisk sikkerhet, gjennomførte konsernet en rekke viktige og omfattende integrasjonsprosesser som blant annet omfattet: omstrukturering av forretningsområdene og etablering av nye operative enheter Opprettelse av egne regnskaps- og lønnsfunksjoner i alle land Implementering av nytt, felles forretningssystem (ERP) for alle land Etablering av egen IT-plattform Fullstendig omprofilering av hele konsernet Implementering av felles konsernstrategi intern kulturbygging og opplæring i felles forretningskultur, strategi, visjon og verdier Store ressurser har vært knyttet opp mot integrasjonen, i form av omdisponering av kapasitet fra markedsrettet arbeid til interne prosesser, men også i form av rene kostnader og investeringer i forbindelse med integrasjonen. Prosessen har medført integrasjonskostnader på 23 millioner kroner og integrasjonsinvesteringer på 33 millioner. kroner. Til tross for at dette hadde innvirkning på resultatene for 2009 har det vært målrettede og viktige investeringer for etableringen av et ledende nordisk konsern. Strategi for nordisk vekst Infratek har en strategisk målsetning om ytterligere nordisk vekst, både organisk og strukturelt, innen konsernets prioriterte satsingsområder. Infratek er allerede en av de ledende leverandørene innen alle virksomhetsområder, noe som er en målrettet strategisk satsing. Det langsiktige vekstpotensialet innen konsernets leveranser følges nøye, og det legges vekt på en fleksibel ressursutnyttelse av arbeidsstyrken og kompetansen med hensyn til eventuelle omallokeringer til områder med større fremtidig potensial. Denne fleksibiliteten muliggjøres av en spisset kjernekompetanse innen tekniske tjenester, og satsing på intern kompetanseutvikling og videreutdanning. Innen infrastrukturvirksomheten ble forretningsområdene omorganisert ved inngangen til 2010 for å være bedre rustet til å møte fremtidige behov i markedet. Forretningsområdet Lokal Infrastruktur skal møte behovene for sterk tilstedeværelse og effektiv logistikk innen den lokale infrastrukturen, som blant annet omfatter distribusjonsnett, fibernett og fjernvarme. Forretningsområdet Sentral Infrastruktur skal legge til rette for en effektiv bruk av konsernets mobile kompetanse innen strømnett med høyere spenningsnivåer, for å ta del i den investeringsveksten aktørene innen det sentrale strømnettet i Norden har varslet for årene som kommer. Også for sikkerhetsvirksomheten er nordisk vekst en langsiktig målsetning. Etter salg av vaktvirksomheten i 2009 er Infratek nå nummer én eller to innen alle leveranseområder i det norske markedet, og kjernekompetansen er spisset rundt tekniske tjenester. Styrende prinsipper Forretningsidé: Visjon: Verdier: Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur. Sammen skal vi levere og bli ledende i Norden. Tilstede, arbeidsglede, bevegelse.

9 9 Ny markedsrettet organisering fra 2010 Infratek med 53 Lokasjoner i norden Infratek ASA 919 ansatte Finans Lokal infrastruktur Sentral infrastruktur Sikkerhet IT Innkjøp HR Marked og kommunikasjon 143 ansatte 807 ansatte

10 10 INFRATEK Årsrapport 2009 Virksomhetsområder Infrastruktur Sentral- og regionalnett Distribusjonsnett Transformatorstasjoner Fiber/telekom Veibelysning Jernbane/sporvei Fjernvarme

11 Forretningsområder 11 Driftsinntekter - Infrastruktur, % = millioner kroner Driftsresultat - Infrastruktur, 2009 millioner kroner Finland 9 % 47,4 4,5 % Driftsmargin Sverige 48 % Norge 45 % 13,5 1,3 % 17,9 8,5 % Norge Sverige Finland Overtakelsen av Fortums entreprenørvirksomhet etablerte Infratek som en ledende aktør på det nordiske markedet innen bygging, vedlikehold og drifting av infrastruktur. Konsernet leverer i dag tjenester rettet mot kraftforsyning, telekom, fjernvarme, veibelysning og jernbane. Med driftsinntekter på 2312 millioner kroner utgjør leveransene innen bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur 89,1 prosent av konsernets samlede omsetning, og omfatter 1648 ansatte. I 2009 ble disse leveransene utført av forretningsområdene Infrastruktur Vest og Infrastruktur Øst. Forretningsområdene delte Norden mellom seg, hvor Infrastruktur Vest har virksomhet i Norge og på vestkysten av Sverige, og Infrastruktur Øst i de øvrige delene av Sverige samt i Finland. Fra 2010 reorganiserer konsernet forretningsområdene til Lokal Infrastruktur og Sentral Infrastruktur. Forretningsområdenes leveranser rettes i hovedsak mot fem markedssegmenter: Strømnett Leveransene innen strømnettet omfatter distribusjonsnett, regional- og sentralnett for kraftoverføring, transformatorstasjoner samt tekniske anlegg i kraftverk. Dette innebærer en kompetanse innen alle spenningsnivåer fra installasjoner med lavere spenning under 1000 V til de større overføringslinjene på 420 kv. Tjenestene retter seg mot nettselskaper, kraftprodusenter, industri med egen konsesjon, utbyggere, utstyrsindustri og andre virksomheter med behov for nytilknytning eller endring i eksisterende el-infrastruktur. Vei- og gatebelysning Infrateks tjenester innen vei- og gatebelysning omfatter bygging, drift og vedlikehold samt tilhørende styringssystemer for vei- og gatelys. Tjenestene leveres til utbyggere og eiere av veinett, og andre offentlige og private aktører med behov for egne belysningsanlegg. Fiber/telekom Fiber/telekom henvender seg til telekom- og bredbåndsaktører for bygging og vedlikehold av tekniske anlegg knyttet til fiberoptiske stamnett med tilhørende aksessnett til kundene. I tillegg ser konsernet på mulighetene for å etablere seg innen trådløse nettverk med høy overføringskapasitet. Tjenestene rettes mot eiere av tele- og datateknisk infrastruktur, i tillegg til tjeneste- og utstyrsleverandører. Fjernvarme Infratek påtar seg ansvaret for bygging av fjernvarmenett og mindre produksjonsanlegg, tilknytning av nye kundesentraler, i tillegg til vedlikehold, feilretting og beredskap på eksisterende anlegg. Kunder er energiselskaper, industri med varmeproduksjon og sluttbrukere av fjernvarme. Sporvei og jernbane Infratek leverer tjenester til utbyggere og eiere av infrastruktur for sporvei og jernbane. Tjenestene omfatter leveranser innen fundament, spor og sporvekslere, signal-, sikringsog teleanlegg, strømforsyning, billettautomater og IT-systemer.

12 12 Forretningsområder Resultater i 2009 Resultatene i forretningsområdene Infrastruktur Vest og Infrastruktur Øst har i 2009 vært preget av konsernets strukturelle vekst og behovet for kapasitet til interne integrasjonsprosesser. Svekkede makroøkonomiske forhold og stabile værforhold uten ekstremvær bidro til lavere oppdragsmengde både for beredskapstjenester og nybygging av infrastruktur sammenliknet med foregående år. Konsernets norske og finske infrastrukturvirksomhet kan vise til tilfredsstillende driftsmarginer, mens virksomheten i Sverige trekker driftsmarginen ned Infrastruktur Infrastruktur Millioner kroner Vest Øst Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn Driftsresultat Driftsmargin 4,2 % 2,1 % Forretningsområdene Infrastruktur Vest og Infrastruktur Øst hadde ved utgangen av 2009 henholdsvis 844 ansatte (829 årsverk) og 804 ansatte (768 årsverk). Markedsutsikter Markedet for bygging, vedlikehold og drifting av infrastruktur har vært jevnt voksende de senere årene, og både makroøkonomiske indi-katorer og behovet for vedlikehold/ fornying av eksisterende infrastruktur tilsier en stabil økning også i årene som kommer. Endrede værforhold, aldrende infrastruktur og fokus på fornybare energikilder med tilhørende infrastruktur er viktige drivere for det økte aktivitetsnivået. Svekkede makroøkonomiske forhold og økt økonomisk usikkerhet har imidlertid gitt et midlertidig utslag i etterspørselen etter Infrateks tjenester. Markedet for infrastruktur er delvis fragmentert og umodent. For å oppnå effektiv drift er en konsolidering av bransjen påkrevd over tid. En betydelig andel av markedet betjenes i dag av egne driftsavdelinger hos energiselskapene. I tillegg består leverandørmarkedet av noen få, større aktører, flere finansielt eid, samt mindre regionale og lokale selskaper som spesialiserer seg innen enkelte produktområder. Strategi Etter en omfattende integrasjonsprosess i 2009 har Infratek nå en solid nordisk plattform som gir grunnlag for å realisere stordriftsfordeler og å måle og forbedre effektiviteten i konsernet. Dette legger også til rette for å realisere konsernets ambisjoner om ytterligere organisk og strukturell vekst. Infratek er en totalleverandør innen bygging, vedlikehold og drifting av infrastruktur. Det søkes å opprettholde en god balanse mellom prosjekter knyttet til nybygging og vedlikehold av infrastruktur, og prosjekter knyttet til beredskap og drift. Innen markedet for lokal infrastruktur er det en målsetning for konsernet å etablere et solid fotfeste i de største byene i Norden. Dette fordrer god tilstedeværelse og kapasitet i disse områdene, i form av både mannskap, utstyr og materiell. Samtidig skal Infratek være en sentral partner i utbyggingen av det sentrale kraftnettet i Norden. Dette krever i større grad mobilitet av ressurser og en samordning av kompetanse i hele Norden. Med utgangspunkt i disse strategiske linjene foretok Infratek en viktig organisatorisk endring i overgangen til 2010, med organisering til to nye forretningsområder. Ny organisasjonsstruktur fra 2010 Med virkning fra 1. januar 2010 endret Infratek organisasjonsstruktur innen infrastrukturvirksomheten. De tidligere forretningsområdene Infrastruktur Vest og Infrastruktur Øst ble organisert i to nye forretningsområder: Lokal Infrastruktur og Sentral Infrastruktur. De to nye forretningsområdene skal bidra til at Infratek bedre kan støtte kundenes behov for sterk geografisk tilstedeværelse innen den lokale infrastrukturen og økt tilgang på konsernets samlede kompetanse og kapasitet mot det sentrale kraftnettet i Norden innen sentral infrastruktur. Konsernets tjenester fordeler seg som følger innen de to forretningsområdene: lokal Infrastruktur: Distribusjons-/lokalnett, vei- og gatelys, fiber/telekom, fjernvarme, og jernbane/sporvei. sentral Infrastruktur: Alle tjenester rettet mot infrastruktur for kraftoverføring i Norden, og inkluderer transformatorstasjoner, kraftkabler og kraftlinjer for høyere spenning. Lokal- og Sentral infrastruktur er lokalisert på rundt 50 steder i Norge, Sverige og Finland. Med bred tilstedeværelse og mobil kompetanse kan konsernet dekke hele regionen. Ny markedsrettet organisasjonsstruktur fra 2010 Lokal infrastruktur Sentral infrastruktur

13 Forretningsområder 13 Noen av våre leveranser Transformatorstasjon for Fingrid i Finland Infratek fikk i 2009 oppdraget med å designe og bygge en understasjon med spenningsnivåer på 400 kv, 100 kv og 20 kv i nærheten av Vaasa, på vestkysten av Finland. Oppdraget utføres på vegne av Fingrid Oyj, og kontrakten har en verdi på EUR 8 millioner. Stasjonen skal stå ferdig høsten Regionalnett for Fortum i Sverige Infratek ble i 2009 tildelt oppdraget med å bygge en 75 kilometer 130 kv luftledning mellom Malung og Mockfjärd i Dalarne i Sverige. Kontrakten har en verdi på SEK 50 millioner, og prosjektet sluttføres våren På oppstartstidspunktet var denne luftledningen det største 130 kv byggeprosjektet i Sverige. Totalleveranser for Arlanda Express i Sverige Arlanda Express flytoget som opererer mellom Arlanda flyplass og Stockholm er en stor kunde der Infratek utfører både bygging, drifting og vedlikehold. Leveransene på dette området omfatter hele spekteret fra spor og fundament, strømforsyning, tele- og signalanlegg og billettautomater/andre datasystemer. Kraftkabler for Statnett i Norge Infratek er en ledende aktør innen feilsøking og vedlikehold på oljeisolerte kraftkabler. For Statnett utførte Infratek flere slike oppdrag i 2009, blant annet regenerering av kabelolje i fire fjordstrøk i Nord- Norge; Ofotfjorden, Tjeldsundet, Rombaksfjord og Skjomenfjorden. I tillegg spilte Infratek en sentral rolle i reparasjonene av Statnetts Oslofjord-kabler i Fjernvarmeutbygging for Hafslund Fjernvarme i Norge Infratek ble i mai tildelt fem kontrakter av Hafslund Fjernvarme som omfattet totalentreprise for leveranse og installasjon av rør-anlegg og varmevekslere for fjernvarme i Oslo, med en samlet verdi på 48 millioner kroner. I løpet av de seneste par årene har Infratek etablert seg som en ledende aktør innen bygging og drifting av fjernvarmenett et område som er preget av sterk vekst i Norge.

14 14 INFRATEK Årsrapport 2009 Virksomhetsområder Sikkerhet Alarmsystemer Adgangskontroll Kameraovervåkning Lås og beslag Elektronisk varesikring Driftstjenester Elsikkerhet

15 Forretningsområder 15 Driftsinntekter Sikkerhet, % = 296 millioner kroner Driftsresultat Sikkerhet, 2009 millioner kroner Elsikkerhet 24 % 23,3 47,7 Sikkerthetsløsninger 76 % 24,4 Driftsresultat fra ordinær drift Gevinst ved salg av SMB-alarmportefølje Driftsresultat Infratek, ved forretningsområdet Sikkerhet, er totalleverandør av tekniske sikkerhetsløsninger for storkundemarkedet, og er i tillegg Norges største leverandør av elsikkerhetstjenester. En målrettet effektivisering av drift og ressurser, og et salg av en SMB-alarmportefølje, bidro til en betydelig forbedring av forretningsområdets resultater i Sikkerhetsløsningene og tjenestene innen elsikkerhet leveres hovedsakelig i Norge, men Infratek har også prosjektleveranser internasjonalt. Våren 2009 solgte Infratek vaktvirksomheten og en SMB-alarmportefølje til Vakt Service AS. Med dette rendyrket konsernet sin tekniske kjernekompetanse mot storkundemarkedet og reduserte antall ansatte med 500. Sikkerhetsløsninger Forretningsområdet Sikkerhet leverer integrerte sikkerhetssystemer med et betydelig behov for kundetilpasning. Blant leveransene er adgangskontroll, alarmsystemer, kameraovervåkning, lås og beslag og driftstjenester. Infratek forhandler utstyr fra noen av verdens ledende produsenter på sikkerhetsløsninger, og komplementære agenturer gir fleksibilitet og gjør at løsningene kan skreddersys etter kundenes behov. Med en egen døgnbemannet driftssentral tilbyr Infratek også drifting av kundenes sikkerhetsløsninger. Infratek Sikkerhet AS har datterselskapet Eiendomssikring AS, som er eid 51 prosent. Eiendomssikring leverer produkter og tjenester innen lås og beslag. Bransjtilpassede sikkerhetseløsninger Infratek leverer sikkerhetsløsninger til kunder fra flere ulike bransjer, men har også enheter som retter seg spesielt inn mot to bransjesegmenter: Varehandel og Olje- og Gass. Dette er bransjer som i tillegg til behovet for tradisjonell sikring, også har helt spesielle behov knyttet til virksomheten de utøver. Innen varehandel leverer Infratek elektronisk varesikring og kundetellersystemer i tillegg til øvrige sikkerhetssystemer; løsninger som legger til rette for redusert svinn og bedre lønnsomhet. Innen olje- og gass leverer Infratek ATEXspesifiserte produkter, som er spesielt tilrettelagt for bruk på anlegg og installasjoner med eksplosjonsfarlige omgivelser. Selskapet har lang erfaring innen dette segmentet samt nødvendig kompetanse og sertifisering for å utføre arbeid på produksjonsanlegg. Infratek tilbyr løsninger internasjonalt innen olje- og gass segmentet. Elsikkerhet Infrateks virksomhet innen elsikkerhet utfører oppgaver som Det Lokale Eltilsynet (DLE) på vegne av nettselskaper. DLE-oppgavene består i tilsyn med elektriske anlegg og virksomheter, kontroll av elektrisk utstyr, informasjons- og rådgivningsarbeid samt bistand til politiet ved etterforskning av branner. Elsikkerhet utfører også måling og kalibrering av strømmålere. DLE-oppgavene er lovpålagt

16 16 Forretningsområder netteiere som kjøper tjenesten fra eksterne leverandører. Tjenesten reguleres av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Resultater i 2009 Resultatene i forretningsområdet Sikkerhet er betydelig forbedret fra 2008, med et driftsresultat på 48 millioner kroner og en driftsmargin på 15 prosent. Forbedringen kommer delvis som følge av tiltak som ble iverksatt etter svake resultater i Blant annet har forretningsområdet redusert de administrative utgiftene til et nivå som bedre harmoniserer med den utførende kapasiteten, det har vært et økt fokus på styrket ressursutnyttelse, og i tillegg er det gjennomført en målrettet reduksjon av varelageret. Salget av SMB-alarmporteføljen bidro i tillegg til driftsresultatet med en regnskapsmessig gevinst på 23,3 millioner kroner. Kostnader forbundet med utskillelse av vaktvirksomheten og nedbemanninger i organisasjonen trekker ned resultatet med 2,3 millioner kroner. Markedet for elsikkerhetstjenester har vært tilfresstillende i 2009, men er samtidig preget av økt konkurranse og prispress. Millioner kroner 2009 Driftsinntekter 296 Gevinst v/ salg av alarmportefølje 23 Driftsresultat før avskrivn. 52 Driftsresultat 48 Driftsmargin eks. salg av alarmportefølje 8,0 % Driftsmargin 15,0 % Forretningsområdet Sikkerhet hadde ved utgangen av ansatte (209 årsverk), hvorav 147 ansatte innen sikkerhetsløsninger og 63 ansatte innen elsikkerhet. Strategi Med salg av vaktvirksomheten og SMB-alarmporteføljen rendyrket Infratek sin sikkerhetssatsing rundt kjernekompetansen teknisk sikkerhet. Samtidig innehar virksomheten nå en ledende posisjon i de segmentene den retter seg inn mot. Sikkerhet er nå nummer én som leverandør til segmentene varehandel og oljeog gass. Samtidig skal virksomheten vokse ytterligere innen bransjer der Infratek allerede er en ledende leverandør, som blant annet bank og post, kraftsektoren, eiendom og helsevesen. I tillegg til å øke kundemassen i disse bransjene, utgjør mersalg overfor etablerte kunder et stort potensial og vil fortsatt være en strategisk viktig satsing for forretningsområdet. Store kunder av tekniske høysikkerhetsløsninger er i økende grad internasjonale, med et tiltakende behov for standardiserte løsninger på tvers av landegrenser. Med utgangspunkt i dette, og i tråd med konsernets overordnede strategi, vil det også innen sikkerhetsområdet søkes muligheter for organisk og strukturell vekst i Norden - først og fremst rettet mot eksisterende kundeportefølje gjennom økt geografisk tilstedeværelse. I 2009 vant Infratek første samleveranse mellom sikkerhetog infrastrukturvirksomheten utenfor Norge et viktig steg for ytterligere å styrke Infratek som nordisk konsern. Innen elsikkerhet skal Infratek fortsatt inneha en aktiv rolle i markedet for myndighetspålagte kontrolltjenester av elsikkerhet. Marked og markedsutsikter Sikkerhetsmarkedet er en internasjonal vekstbransje drevet fremover av økt kriminalitet, raskere teknologisk utvikling og en økning i kjøp av tjenester fra tredjepartsleverandører. Både private og offentlige aktører ønsker i økende grad å sikre egen virksomhet for å forhindre avbrudd og tap. På dette markedet konkurrerer Infratek både med tradisjonelle sikkerhetsleverandører og elektroinstallasjonsselskaper. Etter en rekke, større branner de siste par årene har det blitt et sterkere fokus på behovet for tilsyn av elektriske anlegg, selv om markedet for elsikkerhetstjenester kan beskrives som stabilt. Eventuelle nye regulatoriske krav kan bidra til å øke denne aktiviteten i et lengre perspektiv. Markedet er imidlertid preget av mer aktive aktører og økt konkurranse. Som det største elsikkerhetsselskapet i Norge er Infratek posisjonert for en eventuell vekst på dette området.

17 Forretningsområder 17 Noen av våre leveranser Sikring av Posten Norges nye terminal Infratek fikk i 2008 oppdraget med å levere sikkerhetsanlegg til Posten Norges nye terminal på Robsrud i Lørenskog, som åpnet 29. januar Med en bygningsmasse på totalt m2 er terminalen Norges største industribygg, og er en av verdens mest fremtidsrettede postterminaler. Infrateks leveranser omfattet systemer for adgangskontroll, alarmer og kameraovervåkning. Sikkerhetsløsninger til Statoil Infratek leverte i 2009 systemer for adgangskontroll og kameraovervåkning i forbindelse med utvidelsen av Statoils raffineri på Mongstad og prosessanlegg på Kårstø. I tillegg ble Infratek tildelt en langsiktig avtale om å levere nye ID-kort til alle ansatte i Statoils virksomhet i Norge og internasjonalt, med et ventet volum på rundt kort. Varesikring for NorgesGruppen Infratek inngikk i 2009 en langsiktig rammeavtale med NorgesGruppen ASA om leveranse, installasjon, drifting og service av elektronisk varesikring til NorgesGruppens dagligvarekjeder. Løsningene baserer seg på den moderne AM-teknologien, som øker nøyaktigheten fra rundt 80 prosent til 95 prosent sammenlignet med tradisjonelle løsninger.

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2010 Infratek ASA tirsdag 11. mai 2010 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2010 Infratek ASA tirsdag 11. mai 2010 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2010 Infratek ASA tirsdag 11. mai 2010 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009. Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010

Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009. Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010 Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010 Hovedtrekk 4. kvartal 2009 Driftsinntekter i 4. kvartal på 765 millioner opp 118 millioner

Detaljer

årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur

årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur Introduksjon 2 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur Innhold 3 Introduksjon Med virksomhet i Norge, Sverige og

Detaljer

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER VI BYGGER, DRIFTER OG SIKRER KRITISK INFRAS TRUKTUR 2 INTRODUKSJON INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER FORTUMS ENTREPRENØR- VIRKSOMHET FORRETNINGSOMRÅDER

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012

Resultat 2. kvartal 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012 Hovedtrekk 2. kvartal 2012 Driftsinntekter på 675 millioner (691 millioner) Driftsresultat i 2. kvartal på 20,4 millioner (27,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008

Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008 Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008 Høydepunkter Et tilfredsstillende kvartal med godt aktivitetsnivå innen Infrastruktur. Salgsinntekter på 363 millioner (337 millioner) en vekst på 7,8 prosent mot fjoråret.

Detaljer

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Organisering Hafslund Infratek ASA Bjørn Frogner (CEO) Økonomi og finans Heidi Ulmo (CFO) Infrastruktur - Lars Bangen Elmontasje

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2011 Infratek ASA tirsdag 10. mai 2011 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2011 Infratek ASA tirsdag 10. mai 2011 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2011 Infratek ASA tirsdag 10. mai 2011 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

INFRATEK ASA 1. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER I 1. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 570 millioner (603 millioner) Driftsresultat i 1. kvartal på -29,7 millioner (-2,0 millioner) Vanskelige driftsforhold som

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Omstilling og endring i en entreprenørbedrift Hvordan håndterer man omstillingsprosesser og hvordan forberede seg på de som kommer fremover?

Omstilling og endring i en entreprenørbedrift Hvordan håndterer man omstillingsprosesser og hvordan forberede seg på de som kommer fremover? Omstilling og endring i en entreprenørbedrift Hvordan håndterer man omstillingsprosesser og hvordan forberede seg på de som kommer fremover? HR-konferansen 02. februar 2012 Lars Bangen, Konserndirektør

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon Nettpartner AS Selskapspresentasjon Eierskap Energiselskapet Buskerud AS 66 % Hadeland Energi AS 34 % Fredrikstad Energi AS 60 % EH Holding 40 % Visjon og forretningsidé Nettpartner selskapet alle i bransjen

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2012

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2012 INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2012 HØYDEPUNKTER I 4. KVARTAL 2012 Driftsinntekter på 837 millioner (906 millioner) Driftsresultat i 4. kvartal på 54,0 millioner (34,8 millioner) Tilfredsstillende

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Hovedtrekk 4. kvartal 2012 Driftsinntekter på 837 millioner (906 millioner) Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper DLE-konferansen 2007 Sigurd Kvistad Innhold Hafslund Nett Organisering av DLE-aktiviteter i Hafslund Nett Hvorfor Hafslund Nett valgte å kjøpe tjenester

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen

Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen Q4 - Network Electronics ASA Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen Høydepunkter fra Q4 Selskapet rundet 100 MNOK i årsomsetning Omsetningen i Q4 på 28,5 MNOK

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Sverre Munck konserndirektør Kjell Aamot konsernsjef Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør Schibsted Overskrifter Aftonbladet - Skandinavias største avis Sterk resultatfremgang

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2011

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2011 INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal HØYDEPUNKTER I 4. KVARTAL Omsetningsvekst på 8 prosent i forhold til samme periode i fjor - 906 millioner i kvartalet Driftsresultat på 34,8 millioner, samme kvartal

Detaljer

Neste generasjons energiselskap

Neste generasjons energiselskap Neste generasjons energiselskap Beste praksis fra Fortum Jan-Erik Lager, hovedverneombud i Fortum Distribution AS og Fortum Markets AS Fortum et av Nordens største energiselskaper Børsnotert i Helsinki.

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. november 2008

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. november 2008 Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. november 2008 1. Risikofaktorer Likviditetsrisiko Hafslund hadde uutnyttede trekkrettigheter på 4,1 milliarder kroner per 31. desember 2008. 2.

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer