Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur. Årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Virksomhetsområder 1 Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur Årsrapport 2009

2 2 Introduksjon Fra norsk til nordisk Etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet ved inngangen til 2009, ble Infratek en ledende nordisk aktør i markedet for bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur har omfattet store interne integrasjonsprosesser i hele virksomheten, og konsernet er nå posisjonert for ytterligere vekst i det nordiske markedet Konkurranseutsetting Etableres egne AS i Hafslund Krav til effektivisering og lønnsomhet Eget forretningsområde i Hafslund Børsnotering Kjøp av Fortums entrepenørvirksomhet Nordisk leverandør Nøkkeltall Driftsinntekter per forretningsområde, % = millioner kroner Sikkerhet 11 % Antall ansatte per land, 31. desember % = Finland 143 Infrastruktur Vest 49 % Norge 919 Infrastruktur Øst 40 % Sverige Resultat (Millioner kroner) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Årsresultat Driftsmargin (%) 2,9 % 7,4 % Kapitalforhold per (Millioner kroner) Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel (%) 55 % 62 % Netto kontantbeholdning Kroner per aksje Resultat 0,30 1,90 Utbytte * 2,00 1,38 Kontantstrøm fra driften 0,60 3,60 Merk: Kjøp av Fortums entreprenørvirksomhet i 2009 forklarer økningen i driftsinntekter fra 2008 til * Styrets forslag til ekstraordinært utbytte for regnskapsåret 2009.

3 Virksomhetsområder 3 Innhold Nøkkeltall Konsernsjefen har ordet i korte trekk 6 Kort om Infratek 8 Infrastruktur 10 Sikkerhet 14 Medarbeidere og kompetanse 18 Styret og konsernledelsen 20 Styrets årsberetning 22 Regnskap og noter konsernet 26 Regnskap og noter ASA 58 Eierstyring og selskapsledelse 70 Aksjonærinformasjon 72 Analytisk informasjon 74 Adresser 76

4 4 Introduksjon Konsernsjefen har ordet Inneværende år har vært et begivenhetsrikt år for Infratek. I januar 2009 ble Fortums nordiske entreprenørvirksomhet formelt en del av Infratek-konsernet. Overtagelsen innebar at Infratek ble en nordisk aktør og det ble igangsatt en svært omfattende integrasjonsprosess. Det er investert betydelige midler og stor intern arbeidsinnsats for å etablere en felles nordisk struktur. Som noen hovedtiltak kan jeg nevne implementeringen av et felles forretningssystem, etableringen av en egen IT-plattform og opprettelsen av egne regnskaps- og lønnsfunksjoner i alle land. Parallelt er konsernets visjon, forretningsidé og strategiske retning forankret hos ansatte på en rundreise til alle lokasjoner i Norden. Vi har også foretatt en fullstendig omprofilering av virksomheten med vår nye visuelle identitet. Markedet i 2009 har vært lite forutsigbart og har bydd på en rekke utfordringer. Spesielt innen infrastrukturvirksomheten var første halvår krevende, med lav oppdragsmengde. Unormalt stabile værforhold bidro til at den vante mengden ekstraordinære oppdrag var fraværende. I tillegg signaliserte store viktige infrastrukturkunder allerede ved inngangen til året at investeringsnivået i 2009 ville bli redusert med prosent. For sikkerhetsvirksomheten har markedet vært mer stabilt, men bortfallet av en stor mobil utrykningskontrakt medførte at konsernets vaktvirksomhet ble solgt til Vakt Service AS i juni Med denne transaksjonen ble konsernets virksomhet rendyrket rundt vår tekniske kjernekompetanse. I tillegg ble det gjennomført tiltak innen sikkerhetsområdet som har gitt ønskede positive resultater, og enheten har oppnådd en tydelig markedsposisjon som gir grunnlag for nordisk ekspansjon. Utsiktene for 2010 er lysere. Det ble kommunisert til markedet at 2009 var et år med oppmerksomheten rettet mot en nordisk integrasjon innen infrastrukturområdet. Vi er kommet svært langt på denne reisen og er nå rigget til å kapitalisere på investeringen. Den nordiske plattformen vi nå har bygget vil gi oss gode muligheter til å realisere stordriftsfordeler og å måle og forbedre effektiviteten i konsernet. Dette legger til rette for ytterligere vekst både organisk og strukturelt, godt forankret i Infrateks forretningsidé: Bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Vi vil i 2010 fortsette arbeidet med å tilpasse konsernets virksomhet for å ytterligere rette oss mot kundenes behov for tilstedeværelse og økt kapasitet. Et av tiltakene vi gjør er å reorganisere forretningsområdene innen konsernets infrastrukturvirksomhet. Endringen bidrar til å styrke vår tilstedeværelse og kapasitet innen den lokale infrastrukturen, og samtidig synliggjøre ytterligere vår mobilitet og kompetanse innen det sentrale kraftnettet. Infratek besitter stor kapasitet og bred kompetanse for å betjene forespørsler på de høyeste spenningsnivåer, hvor det vil være en betydelig vekst i investeringene i årene fremover. Jeg er av den klare formening at den kapasitet og kompetanse som finnes i dag ikke kommer til å være tilstrekkelig til å betjene etterspørselen i det fremtidige markedet for elektrisitetsforsyning i Norden. Det er et betydelig gap mellom varslede investeringer og tilgjengelig kapasitet på utførersiden på mellomlang sikt. Infratek har i denne sammenheng etablert en egen, intern opplæringsenhet, Infratekskolen, for å bidra til økt nyrekruttering og bedre muligheter for etterutdannelse. For å ytterligere frigjøre kapasitet må det gjennomføres en forsert rendyrkning av eierskap og utførerskap innen markedet for kritisk infrastruktur. Spesielt innen offentlig forvalting er en betydelig utførende kapasitet uforløst. I tillegg til å frigjøre kapasitet vil dette medvirke til bedret kvalitet, markedsbaserte priser og økt beredskap i samfunnet. Med en endringsvillig og dedikert organisasjon, der tillitsvalgte er involvert i sentrale veivalg, er jeg trygg på at Infratek ytterligere vil forbedre leveransene og bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver i fremtiden. Vi manøvrerer i et marked med store muligheter, og vi holder stø kurs i tråd med vår visjon om å bli den ledende aktøren innen kritisk infrastruktur i Norden. Bjørn Frogner // konsernsjef Kort om Bjørn Frogner Bjørn Frogner har vært Infrateks konsernsjef siden konsernet ble utskilt fra Hafslund og notert på Oslo Børs i Frem til utskillelsen hadde Frogner vært ansatt i Hafslund siden 2001, blant annet som konserndirektør for forretningsområdene som Infratek har sitt utspring fra; Tekniske tjenester og før det Entreprenør og Sikkerhet. I en periode var han også konserndirektør for forretningsutvikling i Hafslund. Tidligere har Frogner vært stabs- og økonomidirektør i Schibsted Trykk AS, økonomisjef i Veidekke ASA og har i tillegg bakgrunn fra revisjonsselskapet KPMG.

5 Virksomhetsområder 5 Vi manøvrerer i et marked med store muligheter, og vi holder stø kurs i tråd med vår visjon om å bli den ledende aktøren innen kritisk infrastruktur i Norden. Bjørn Frogner // konsernsjef

6 6 Introduksjon 2009 i korte trekk Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Overtakelsen av Fortums Infratek inngår avtale med Konsernet er ferdig Infratek går inn i et nytt entreprenørvirksomhet Vakt Service AS om salg omprofilert fra Hafslund og strategisk viktig byom- godkjennes av konkur- av konsernets vaktvirk- Infratek og Fortum til råde gjennom tildelingen ransemyndighetene og somhet og en Infratek. Omprofileringen av en syv år lang ramme- transaksjonen gjennom- SMB-alarmportefølje. omfatter blant annet ny avtale med Gøteborg føres. Infratek-konsernet Salget inkluderer om lag visuell profil for presenta- Energi innen både el- og går fra norsk til nordisk, 500 ansatte. Infratek sjonsmateriell, arbeidstøy fibernett. og starter integrasjons- rendyrker med dette og rundt 1300 kjøretøy. prosessen. konsernets virksomhet. Konsernets stabsfunk- Egne lønns- og regnskaps- sjoner organiseres i fire Konsernet etablerer tre Infratek tildeles fem avdelinger etableres i nye fora bestående av forretningsområder: kontrakter fra Hafslund Norge, Sverige og Finland. fagpersonell fra kon- Infrastruktur Vest Fjernvarme, og én sernets tre forretnings- Infrastruktur Øst kontrakt fra Fredrikstad Konsernet etablerer egen områder. De fire foraene Sikkerhet Fjernvarme, noe som IT-plattform, og felles er: IKT, HR, Innkjøp, og bidrar til å etablere ERP-system er Marked og Kommunikasjon. Infratek som ledende implementert i alle tre leverandør av tjenester land. Med åpningen av et på det norske nytt kontor i Malmø har fjernvarmemarkedet. Infratek tilstedeværelse på 53 lokasjoner i Norden.

7 Virksomhetsområder 7 Det er investert betydelige midler og stor intern arbeidsinnsats for å etablere en felles nordisk struktur. Bjørn Frogner // konsernsjef

8 8 Introduksjon Kort om Infratek Etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet ble Infratek en ledende nordisk aktør i markedet for bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur har omfattet store interne integrasjonsprosesser i hele virksomheten, og konsernet er nå posisjonert for ytterligere vekst i det nordiske markedet. Kritisk infrastruktur Infratek er et av Nordens ledende selskaper innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, fibernett, fjernvarme, belysning, offentlig transport, elsikkerhet og tekniske høysikkerhetsløsninger. Konsernet retter seg mot det profesjonelle markedet, med et betydelig antall større virksomheter innen både offentlig og privat sektor. Infratek har hovedkontor i Oslo, og konsernets 1900 ansatte arbeider fra 53 lokasjoner i Norge, Sverige og Finland. Konsernet er notert på Oslo Børs. En omfattende integrasjon gjennomført 2009 ble det store integrasjonsåret i Infratek. Etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet ved inngangen til året, gikk Infratek fra rundt 1000 til nærmere 2000 ansatte, og fra norsk til nordisk aktør. For å realisere synergier i den sammenslåtte virksomheten, og etablere en slagkraftig nordisk leverandør innen infrastruktur og teknisk sikkerhet, gjennomførte konsernet en rekke viktige og omfattende integrasjonsprosesser som blant annet omfattet: omstrukturering av forretningsområdene og etablering av nye operative enheter Opprettelse av egne regnskaps- og lønnsfunksjoner i alle land Implementering av nytt, felles forretningssystem (ERP) for alle land Etablering av egen IT-plattform Fullstendig omprofilering av hele konsernet Implementering av felles konsernstrategi intern kulturbygging og opplæring i felles forretningskultur, strategi, visjon og verdier Store ressurser har vært knyttet opp mot integrasjonen, i form av omdisponering av kapasitet fra markedsrettet arbeid til interne prosesser, men også i form av rene kostnader og investeringer i forbindelse med integrasjonen. Prosessen har medført integrasjonskostnader på 23 millioner kroner og integrasjonsinvesteringer på 33 millioner. kroner. Til tross for at dette hadde innvirkning på resultatene for 2009 har det vært målrettede og viktige investeringer for etableringen av et ledende nordisk konsern. Strategi for nordisk vekst Infratek har en strategisk målsetning om ytterligere nordisk vekst, både organisk og strukturelt, innen konsernets prioriterte satsingsområder. Infratek er allerede en av de ledende leverandørene innen alle virksomhetsområder, noe som er en målrettet strategisk satsing. Det langsiktige vekstpotensialet innen konsernets leveranser følges nøye, og det legges vekt på en fleksibel ressursutnyttelse av arbeidsstyrken og kompetansen med hensyn til eventuelle omallokeringer til områder med større fremtidig potensial. Denne fleksibiliteten muliggjøres av en spisset kjernekompetanse innen tekniske tjenester, og satsing på intern kompetanseutvikling og videreutdanning. Innen infrastrukturvirksomheten ble forretningsområdene omorganisert ved inngangen til 2010 for å være bedre rustet til å møte fremtidige behov i markedet. Forretningsområdet Lokal Infrastruktur skal møte behovene for sterk tilstedeværelse og effektiv logistikk innen den lokale infrastrukturen, som blant annet omfatter distribusjonsnett, fibernett og fjernvarme. Forretningsområdet Sentral Infrastruktur skal legge til rette for en effektiv bruk av konsernets mobile kompetanse innen strømnett med høyere spenningsnivåer, for å ta del i den investeringsveksten aktørene innen det sentrale strømnettet i Norden har varslet for årene som kommer. Også for sikkerhetsvirksomheten er nordisk vekst en langsiktig målsetning. Etter salg av vaktvirksomheten i 2009 er Infratek nå nummer én eller to innen alle leveranseområder i det norske markedet, og kjernekompetansen er spisset rundt tekniske tjenester. Styrende prinsipper Forretningsidé: Visjon: Verdier: Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur. Sammen skal vi levere og bli ledende i Norden. Tilstede, arbeidsglede, bevegelse.

9 9 Ny markedsrettet organisering fra 2010 Infratek med 53 Lokasjoner i norden Infratek ASA 919 ansatte Finans Lokal infrastruktur Sentral infrastruktur Sikkerhet IT Innkjøp HR Marked og kommunikasjon 143 ansatte 807 ansatte

10 10 INFRATEK Årsrapport 2009 Virksomhetsområder Infrastruktur Sentral- og regionalnett Distribusjonsnett Transformatorstasjoner Fiber/telekom Veibelysning Jernbane/sporvei Fjernvarme

11 Forretningsområder 11 Driftsinntekter - Infrastruktur, % = millioner kroner Driftsresultat - Infrastruktur, 2009 millioner kroner Finland 9 % 47,4 4,5 % Driftsmargin Sverige 48 % Norge 45 % 13,5 1,3 % 17,9 8,5 % Norge Sverige Finland Overtakelsen av Fortums entreprenørvirksomhet etablerte Infratek som en ledende aktør på det nordiske markedet innen bygging, vedlikehold og drifting av infrastruktur. Konsernet leverer i dag tjenester rettet mot kraftforsyning, telekom, fjernvarme, veibelysning og jernbane. Med driftsinntekter på 2312 millioner kroner utgjør leveransene innen bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur 89,1 prosent av konsernets samlede omsetning, og omfatter 1648 ansatte. I 2009 ble disse leveransene utført av forretningsområdene Infrastruktur Vest og Infrastruktur Øst. Forretningsområdene delte Norden mellom seg, hvor Infrastruktur Vest har virksomhet i Norge og på vestkysten av Sverige, og Infrastruktur Øst i de øvrige delene av Sverige samt i Finland. Fra 2010 reorganiserer konsernet forretningsområdene til Lokal Infrastruktur og Sentral Infrastruktur. Forretningsområdenes leveranser rettes i hovedsak mot fem markedssegmenter: Strømnett Leveransene innen strømnettet omfatter distribusjonsnett, regional- og sentralnett for kraftoverføring, transformatorstasjoner samt tekniske anlegg i kraftverk. Dette innebærer en kompetanse innen alle spenningsnivåer fra installasjoner med lavere spenning under 1000 V til de større overføringslinjene på 420 kv. Tjenestene retter seg mot nettselskaper, kraftprodusenter, industri med egen konsesjon, utbyggere, utstyrsindustri og andre virksomheter med behov for nytilknytning eller endring i eksisterende el-infrastruktur. Vei- og gatebelysning Infrateks tjenester innen vei- og gatebelysning omfatter bygging, drift og vedlikehold samt tilhørende styringssystemer for vei- og gatelys. Tjenestene leveres til utbyggere og eiere av veinett, og andre offentlige og private aktører med behov for egne belysningsanlegg. Fiber/telekom Fiber/telekom henvender seg til telekom- og bredbåndsaktører for bygging og vedlikehold av tekniske anlegg knyttet til fiberoptiske stamnett med tilhørende aksessnett til kundene. I tillegg ser konsernet på mulighetene for å etablere seg innen trådløse nettverk med høy overføringskapasitet. Tjenestene rettes mot eiere av tele- og datateknisk infrastruktur, i tillegg til tjeneste- og utstyrsleverandører. Fjernvarme Infratek påtar seg ansvaret for bygging av fjernvarmenett og mindre produksjonsanlegg, tilknytning av nye kundesentraler, i tillegg til vedlikehold, feilretting og beredskap på eksisterende anlegg. Kunder er energiselskaper, industri med varmeproduksjon og sluttbrukere av fjernvarme. Sporvei og jernbane Infratek leverer tjenester til utbyggere og eiere av infrastruktur for sporvei og jernbane. Tjenestene omfatter leveranser innen fundament, spor og sporvekslere, signal-, sikringsog teleanlegg, strømforsyning, billettautomater og IT-systemer.

12 12 Forretningsområder Resultater i 2009 Resultatene i forretningsområdene Infrastruktur Vest og Infrastruktur Øst har i 2009 vært preget av konsernets strukturelle vekst og behovet for kapasitet til interne integrasjonsprosesser. Svekkede makroøkonomiske forhold og stabile værforhold uten ekstremvær bidro til lavere oppdragsmengde både for beredskapstjenester og nybygging av infrastruktur sammenliknet med foregående år. Konsernets norske og finske infrastrukturvirksomhet kan vise til tilfredsstillende driftsmarginer, mens virksomheten i Sverige trekker driftsmarginen ned Infrastruktur Infrastruktur Millioner kroner Vest Øst Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn Driftsresultat Driftsmargin 4,2 % 2,1 % Forretningsområdene Infrastruktur Vest og Infrastruktur Øst hadde ved utgangen av 2009 henholdsvis 844 ansatte (829 årsverk) og 804 ansatte (768 årsverk). Markedsutsikter Markedet for bygging, vedlikehold og drifting av infrastruktur har vært jevnt voksende de senere årene, og både makroøkonomiske indi-katorer og behovet for vedlikehold/ fornying av eksisterende infrastruktur tilsier en stabil økning også i årene som kommer. Endrede værforhold, aldrende infrastruktur og fokus på fornybare energikilder med tilhørende infrastruktur er viktige drivere for det økte aktivitetsnivået. Svekkede makroøkonomiske forhold og økt økonomisk usikkerhet har imidlertid gitt et midlertidig utslag i etterspørselen etter Infrateks tjenester. Markedet for infrastruktur er delvis fragmentert og umodent. For å oppnå effektiv drift er en konsolidering av bransjen påkrevd over tid. En betydelig andel av markedet betjenes i dag av egne driftsavdelinger hos energiselskapene. I tillegg består leverandørmarkedet av noen få, større aktører, flere finansielt eid, samt mindre regionale og lokale selskaper som spesialiserer seg innen enkelte produktområder. Strategi Etter en omfattende integrasjonsprosess i 2009 har Infratek nå en solid nordisk plattform som gir grunnlag for å realisere stordriftsfordeler og å måle og forbedre effektiviteten i konsernet. Dette legger også til rette for å realisere konsernets ambisjoner om ytterligere organisk og strukturell vekst. Infratek er en totalleverandør innen bygging, vedlikehold og drifting av infrastruktur. Det søkes å opprettholde en god balanse mellom prosjekter knyttet til nybygging og vedlikehold av infrastruktur, og prosjekter knyttet til beredskap og drift. Innen markedet for lokal infrastruktur er det en målsetning for konsernet å etablere et solid fotfeste i de største byene i Norden. Dette fordrer god tilstedeværelse og kapasitet i disse områdene, i form av både mannskap, utstyr og materiell. Samtidig skal Infratek være en sentral partner i utbyggingen av det sentrale kraftnettet i Norden. Dette krever i større grad mobilitet av ressurser og en samordning av kompetanse i hele Norden. Med utgangspunkt i disse strategiske linjene foretok Infratek en viktig organisatorisk endring i overgangen til 2010, med organisering til to nye forretningsområder. Ny organisasjonsstruktur fra 2010 Med virkning fra 1. januar 2010 endret Infratek organisasjonsstruktur innen infrastrukturvirksomheten. De tidligere forretningsområdene Infrastruktur Vest og Infrastruktur Øst ble organisert i to nye forretningsområder: Lokal Infrastruktur og Sentral Infrastruktur. De to nye forretningsområdene skal bidra til at Infratek bedre kan støtte kundenes behov for sterk geografisk tilstedeværelse innen den lokale infrastrukturen og økt tilgang på konsernets samlede kompetanse og kapasitet mot det sentrale kraftnettet i Norden innen sentral infrastruktur. Konsernets tjenester fordeler seg som følger innen de to forretningsområdene: lokal Infrastruktur: Distribusjons-/lokalnett, vei- og gatelys, fiber/telekom, fjernvarme, og jernbane/sporvei. sentral Infrastruktur: Alle tjenester rettet mot infrastruktur for kraftoverføring i Norden, og inkluderer transformatorstasjoner, kraftkabler og kraftlinjer for høyere spenning. Lokal- og Sentral infrastruktur er lokalisert på rundt 50 steder i Norge, Sverige og Finland. Med bred tilstedeværelse og mobil kompetanse kan konsernet dekke hele regionen. Ny markedsrettet organisasjonsstruktur fra 2010 Lokal infrastruktur Sentral infrastruktur

13 Forretningsområder 13 Noen av våre leveranser Transformatorstasjon for Fingrid i Finland Infratek fikk i 2009 oppdraget med å designe og bygge en understasjon med spenningsnivåer på 400 kv, 100 kv og 20 kv i nærheten av Vaasa, på vestkysten av Finland. Oppdraget utføres på vegne av Fingrid Oyj, og kontrakten har en verdi på EUR 8 millioner. Stasjonen skal stå ferdig høsten Regionalnett for Fortum i Sverige Infratek ble i 2009 tildelt oppdraget med å bygge en 75 kilometer 130 kv luftledning mellom Malung og Mockfjärd i Dalarne i Sverige. Kontrakten har en verdi på SEK 50 millioner, og prosjektet sluttføres våren På oppstartstidspunktet var denne luftledningen det største 130 kv byggeprosjektet i Sverige. Totalleveranser for Arlanda Express i Sverige Arlanda Express flytoget som opererer mellom Arlanda flyplass og Stockholm er en stor kunde der Infratek utfører både bygging, drifting og vedlikehold. Leveransene på dette området omfatter hele spekteret fra spor og fundament, strømforsyning, tele- og signalanlegg og billettautomater/andre datasystemer. Kraftkabler for Statnett i Norge Infratek er en ledende aktør innen feilsøking og vedlikehold på oljeisolerte kraftkabler. For Statnett utførte Infratek flere slike oppdrag i 2009, blant annet regenerering av kabelolje i fire fjordstrøk i Nord- Norge; Ofotfjorden, Tjeldsundet, Rombaksfjord og Skjomenfjorden. I tillegg spilte Infratek en sentral rolle i reparasjonene av Statnetts Oslofjord-kabler i Fjernvarmeutbygging for Hafslund Fjernvarme i Norge Infratek ble i mai tildelt fem kontrakter av Hafslund Fjernvarme som omfattet totalentreprise for leveranse og installasjon av rør-anlegg og varmevekslere for fjernvarme i Oslo, med en samlet verdi på 48 millioner kroner. I løpet av de seneste par årene har Infratek etablert seg som en ledende aktør innen bygging og drifting av fjernvarmenett et område som er preget av sterk vekst i Norge.

14 14 INFRATEK Årsrapport 2009 Virksomhetsområder Sikkerhet Alarmsystemer Adgangskontroll Kameraovervåkning Lås og beslag Elektronisk varesikring Driftstjenester Elsikkerhet

15 Forretningsområder 15 Driftsinntekter Sikkerhet, % = 296 millioner kroner Driftsresultat Sikkerhet, 2009 millioner kroner Elsikkerhet 24 % 23,3 47,7 Sikkerthetsløsninger 76 % 24,4 Driftsresultat fra ordinær drift Gevinst ved salg av SMB-alarmportefølje Driftsresultat Infratek, ved forretningsområdet Sikkerhet, er totalleverandør av tekniske sikkerhetsløsninger for storkundemarkedet, og er i tillegg Norges største leverandør av elsikkerhetstjenester. En målrettet effektivisering av drift og ressurser, og et salg av en SMB-alarmportefølje, bidro til en betydelig forbedring av forretningsområdets resultater i Sikkerhetsløsningene og tjenestene innen elsikkerhet leveres hovedsakelig i Norge, men Infratek har også prosjektleveranser internasjonalt. Våren 2009 solgte Infratek vaktvirksomheten og en SMB-alarmportefølje til Vakt Service AS. Med dette rendyrket konsernet sin tekniske kjernekompetanse mot storkundemarkedet og reduserte antall ansatte med 500. Sikkerhetsløsninger Forretningsområdet Sikkerhet leverer integrerte sikkerhetssystemer med et betydelig behov for kundetilpasning. Blant leveransene er adgangskontroll, alarmsystemer, kameraovervåkning, lås og beslag og driftstjenester. Infratek forhandler utstyr fra noen av verdens ledende produsenter på sikkerhetsløsninger, og komplementære agenturer gir fleksibilitet og gjør at løsningene kan skreddersys etter kundenes behov. Med en egen døgnbemannet driftssentral tilbyr Infratek også drifting av kundenes sikkerhetsløsninger. Infratek Sikkerhet AS har datterselskapet Eiendomssikring AS, som er eid 51 prosent. Eiendomssikring leverer produkter og tjenester innen lås og beslag. Bransjtilpassede sikkerhetseløsninger Infratek leverer sikkerhetsløsninger til kunder fra flere ulike bransjer, men har også enheter som retter seg spesielt inn mot to bransjesegmenter: Varehandel og Olje- og Gass. Dette er bransjer som i tillegg til behovet for tradisjonell sikring, også har helt spesielle behov knyttet til virksomheten de utøver. Innen varehandel leverer Infratek elektronisk varesikring og kundetellersystemer i tillegg til øvrige sikkerhetssystemer; løsninger som legger til rette for redusert svinn og bedre lønnsomhet. Innen olje- og gass leverer Infratek ATEXspesifiserte produkter, som er spesielt tilrettelagt for bruk på anlegg og installasjoner med eksplosjonsfarlige omgivelser. Selskapet har lang erfaring innen dette segmentet samt nødvendig kompetanse og sertifisering for å utføre arbeid på produksjonsanlegg. Infratek tilbyr løsninger internasjonalt innen olje- og gass segmentet. Elsikkerhet Infrateks virksomhet innen elsikkerhet utfører oppgaver som Det Lokale Eltilsynet (DLE) på vegne av nettselskaper. DLE-oppgavene består i tilsyn med elektriske anlegg og virksomheter, kontroll av elektrisk utstyr, informasjons- og rådgivningsarbeid samt bistand til politiet ved etterforskning av branner. Elsikkerhet utfører også måling og kalibrering av strømmålere. DLE-oppgavene er lovpålagt

16 16 Forretningsområder netteiere som kjøper tjenesten fra eksterne leverandører. Tjenesten reguleres av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Resultater i 2009 Resultatene i forretningsområdet Sikkerhet er betydelig forbedret fra 2008, med et driftsresultat på 48 millioner kroner og en driftsmargin på 15 prosent. Forbedringen kommer delvis som følge av tiltak som ble iverksatt etter svake resultater i Blant annet har forretningsområdet redusert de administrative utgiftene til et nivå som bedre harmoniserer med den utførende kapasiteten, det har vært et økt fokus på styrket ressursutnyttelse, og i tillegg er det gjennomført en målrettet reduksjon av varelageret. Salget av SMB-alarmporteføljen bidro i tillegg til driftsresultatet med en regnskapsmessig gevinst på 23,3 millioner kroner. Kostnader forbundet med utskillelse av vaktvirksomheten og nedbemanninger i organisasjonen trekker ned resultatet med 2,3 millioner kroner. Markedet for elsikkerhetstjenester har vært tilfresstillende i 2009, men er samtidig preget av økt konkurranse og prispress. Millioner kroner 2009 Driftsinntekter 296 Gevinst v/ salg av alarmportefølje 23 Driftsresultat før avskrivn. 52 Driftsresultat 48 Driftsmargin eks. salg av alarmportefølje 8,0 % Driftsmargin 15,0 % Forretningsområdet Sikkerhet hadde ved utgangen av ansatte (209 årsverk), hvorav 147 ansatte innen sikkerhetsløsninger og 63 ansatte innen elsikkerhet. Strategi Med salg av vaktvirksomheten og SMB-alarmporteføljen rendyrket Infratek sin sikkerhetssatsing rundt kjernekompetansen teknisk sikkerhet. Samtidig innehar virksomheten nå en ledende posisjon i de segmentene den retter seg inn mot. Sikkerhet er nå nummer én som leverandør til segmentene varehandel og oljeog gass. Samtidig skal virksomheten vokse ytterligere innen bransjer der Infratek allerede er en ledende leverandør, som blant annet bank og post, kraftsektoren, eiendom og helsevesen. I tillegg til å øke kundemassen i disse bransjene, utgjør mersalg overfor etablerte kunder et stort potensial og vil fortsatt være en strategisk viktig satsing for forretningsområdet. Store kunder av tekniske høysikkerhetsløsninger er i økende grad internasjonale, med et tiltakende behov for standardiserte løsninger på tvers av landegrenser. Med utgangspunkt i dette, og i tråd med konsernets overordnede strategi, vil det også innen sikkerhetsområdet søkes muligheter for organisk og strukturell vekst i Norden - først og fremst rettet mot eksisterende kundeportefølje gjennom økt geografisk tilstedeværelse. I 2009 vant Infratek første samleveranse mellom sikkerhetog infrastrukturvirksomheten utenfor Norge et viktig steg for ytterligere å styrke Infratek som nordisk konsern. Innen elsikkerhet skal Infratek fortsatt inneha en aktiv rolle i markedet for myndighetspålagte kontrolltjenester av elsikkerhet. Marked og markedsutsikter Sikkerhetsmarkedet er en internasjonal vekstbransje drevet fremover av økt kriminalitet, raskere teknologisk utvikling og en økning i kjøp av tjenester fra tredjepartsleverandører. Både private og offentlige aktører ønsker i økende grad å sikre egen virksomhet for å forhindre avbrudd og tap. På dette markedet konkurrerer Infratek både med tradisjonelle sikkerhetsleverandører og elektroinstallasjonsselskaper. Etter en rekke, større branner de siste par årene har det blitt et sterkere fokus på behovet for tilsyn av elektriske anlegg, selv om markedet for elsikkerhetstjenester kan beskrives som stabilt. Eventuelle nye regulatoriske krav kan bidra til å øke denne aktiviteten i et lengre perspektiv. Markedet er imidlertid preget av mer aktive aktører og økt konkurranse. Som det største elsikkerhetsselskapet i Norge er Infratek posisjonert for en eventuell vekst på dette området.

17 Forretningsområder 17 Noen av våre leveranser Sikring av Posten Norges nye terminal Infratek fikk i 2008 oppdraget med å levere sikkerhetsanlegg til Posten Norges nye terminal på Robsrud i Lørenskog, som åpnet 29. januar Med en bygningsmasse på totalt m2 er terminalen Norges største industribygg, og er en av verdens mest fremtidsrettede postterminaler. Infrateks leveranser omfattet systemer for adgangskontroll, alarmer og kameraovervåkning. Sikkerhetsløsninger til Statoil Infratek leverte i 2009 systemer for adgangskontroll og kameraovervåkning i forbindelse med utvidelsen av Statoils raffineri på Mongstad og prosessanlegg på Kårstø. I tillegg ble Infratek tildelt en langsiktig avtale om å levere nye ID-kort til alle ansatte i Statoils virksomhet i Norge og internasjonalt, med et ventet volum på rundt kort. Varesikring for NorgesGruppen Infratek inngikk i 2009 en langsiktig rammeavtale med NorgesGruppen ASA om leveranse, installasjon, drifting og service av elektronisk varesikring til NorgesGruppens dagligvarekjeder. Løsningene baserer seg på den moderne AM-teknologien, som øker nøyaktigheten fra rundt 80 prosent til 95 prosent sammenlignet med tradisjonelle løsninger.

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2010 Infratek ASA tirsdag 11. mai 2010 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2010 Infratek ASA tirsdag 11. mai 2010 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2010 Infratek ASA tirsdag 11. mai 2010 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009. Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010

Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009. Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010 Resultat 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 24. februar 2010 Hovedtrekk 4. kvartal 2009 Driftsinntekter i 4. kvartal på 765 millioner opp 118 millioner

Detaljer

Resultat 2. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010

Resultat 2. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010 Resultat 2. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010 Hovedtrekk 2. kvartal 2010 Driftsinntekter på 694 millioner (630 millioner) betydelig økning i aktivitetsnivå gjennom kvartalet

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 12. mai 2010

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 12. mai 2010 Resultat 1. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 12. mai 2010 Hovedtrekk 1. kvartal 2010 2 Streng vinter med betydelig tele gav utfordrende driftsmessige forhold og redusert aktivitet Driftsinntekter

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Resultat 3. kvartal 2008 Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Et tilfredsstillende kvartal med godt aktivitetsnivå innen Infrastruktur Salgsinntekter

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011 Resultat 1. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011 Hovedtrekk 1. kvartal 2011 Omsetningsvekst på 15 prosent i forhold til samme periode i fjor omsetning på 579 millioner i kvartalet

Detaljer

INFRATEK ASA 1. kvartal 2009

INFRATEK ASA 1. kvartal 2009 INFRATEK ASA 1. kvartal 2009 HØYDEPUNKTER Nordisk markedsposisjon fra 2009 - Fortums entreprenørvirksomhet overtatt 15. januar Svak start på året stabilt vær, sviktende etterspørsel og integrasjon Fortums

Detaljer

årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur

årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur årsrapport infratek 1 årsrapport 2010 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur Introduksjon 2 Ledende i Norden innen kritisk infrastruktur Innhold 3 Introduksjon Med virksomhet i Norge, Sverige og

Detaljer

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER VI BYGGER, DRIFTER OG SIKRER KRITISK INFRAS TRUKTUR 2 INTRODUKSJON INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER FORTUMS ENTREPRENØR- VIRKSOMHET FORRETNINGSOMRÅDER

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012

Resultat 2. kvartal 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 22. august 2012 Hovedtrekk 2. kvartal 2012 Driftsinntekter på 675 millioner (691 millioner) Driftsresultat i 2. kvartal på 20,4 millioner (27,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2011 Infratek ASA tirsdag 10. mai 2011 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2011 Infratek ASA tirsdag 10. mai 2011 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2011 Infratek ASA tirsdag 10. mai 2011 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Organisering Hafslund Infratek ASA Bjørn Frogner (CEO) Økonomi og finans Heidi Ulmo (CFO) Infrastruktur - Lars Bangen Elmontasje

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 10. mai 2012

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 10. mai 2012 Resultat 1. kvartal 2012 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 10. mai 2012 Hovedtrekk 1. kvartal 2012 Historisk godt første kvartal - driftsresultat på -2,0 millioner (-14,4 millioner) Omsetningsvekst

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008

Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008 Aksjonærrapport - 3. kvartal 2008 Høydepunkter Et tilfredsstillende kvartal med godt aktivitetsnivå innen Infrastruktur. Salgsinntekter på 363 millioner (337 millioner) en vekst på 7,8 prosent mot fjoråret.

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

INFRATEK ASA 1. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER I 1. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 570 millioner (603 millioner) Driftsresultat i 1. kvartal på -29,7 millioner (-2,0 millioner) Vanskelige driftsforhold som

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

INFRATEK ASA 3. kvartal 2012

INFRATEK ASA 3. kvartal 2012 INFRATEK ASA 3. kvartal 2012 HØYDEPUNKTER 3. KVARTAL 2012 Driftsinntekter på 694 millioner (714 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 35,1 millioner (53,3 millioner) Tilfredsstillende utvikling for

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

INFRATEK ASA 1. kvartal 2010

INFRATEK ASA 1. kvartal 2010 INFRATEK ASA 1. kvartal 2010 HØYDEPUNKTER Streng vinter med betydelig tele gav utfordrende driftsmessige forhold og redusert aktivitet. Driftsinntekter på 503 millioner (550 millioner) planlagte vinteraktiviteter

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Resultat 3. kvartal Lars Bangen, konstituert konsernsjef Infratek ASA 30. oktober 2013

Resultat 3. kvartal Lars Bangen, konstituert konsernsjef Infratek ASA 30. oktober 2013 Lars Bangen, konstituert konsernsjef Infratek ASA 30. oktober 2013 Hovedtrekk 3. kvartal 2013 Driftsinntekter på 736 millioner (687 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 36 millioner (33 millioner)

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

INFRATEK ASA 1. kvartal 2012

INFRATEK ASA 1. kvartal 2012 INFRATEK ASA 1. kvartal 2012 HØYDEPUNKTER Historisk godt første kvartal - driftsresultat på -2,0 millioner (-14,4 millioner) Omsetningsvekst på 4,3 prosent i forhold til samme periode i fjor omsetning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2009

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2009 INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2009 HØYDEPUNKTER I 4. KVARTAL 2009 Driftsinntekter i 4. kvartal på 765 millioner opp 118 millioner mot foregående kvartal. Godt driftsresultat i 4. kvartal på 62,2

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Årsrapport I 2007 gikk Hafslund Infratek på børs en ny og spennende industriell satsing

Årsrapport I 2007 gikk Hafslund Infratek på børs en ny og spennende industriell satsing Årsrapport 2007 I 2007 gikk Hafslund Infratek på børs en ny og spennende industriell satsing Hafslund Infratek på 1-2-3 NØKKELTALL 1) Mill. kroner 2005 2006 2007 Salgsinntekter 828 976 1 367 Driftsresultat

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2009

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2009 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2009 HØYDEPUNKTER I 2. KVARTAL 2009 Driftsinntekter i 2. kvartal på 630 millioner redusert aktivitetsnivå og økt konkurranse mot fjoråret. Positivt driftsresultat i

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 8. mai 2013

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 8. mai 2013 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 8. mai 2013 Hovedtrekk 1. kvartal 2013 Driftsinntekter på 570 millioner (603 millioner) Driftsresultat i 1. kvartal på 29,7 millioner (-2,0 millioner) Vanskelige

Detaljer

Omstilling og endring i en entreprenørbedrift Hvordan håndterer man omstillingsprosesser og hvordan forberede seg på de som kommer fremover?

Omstilling og endring i en entreprenørbedrift Hvordan håndterer man omstillingsprosesser og hvordan forberede seg på de som kommer fremover? Omstilling og endring i en entreprenørbedrift Hvordan håndterer man omstillingsprosesser og hvordan forberede seg på de som kommer fremover? HR-konferansen 02. februar 2012 Lars Bangen, Konserndirektør

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon Nettpartner AS Selskapspresentasjon Eierskap Energiselskapet Buskerud AS 66 % Hadeland Energi AS 34 % Fredrikstad Energi AS 60 % EH Holding 40 % Visjon og forretningsidé Nettpartner selskapet alle i bransjen

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Presentasjon Goodtech ASA

Presentasjon Goodtech ASA Presentasjon Goodtech ASA Generalforsamling Oslo, 25.4.2012 Innhold Goodtech introduksjon Marked Hovedpunkter fra 2011/ tidlig 2012 Oppsummering / Fremtidsutsikter Din suksess vårt mål! 2 Nye Goodtech

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

HNA/HNB - Trykkfeil i vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling

HNA/HNB - Trykkfeil i vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling MeldingsID: 258053 Innsendt dato: 16.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: HAFS Hafslund ASA XOSL GENERALFORSAMLINGSINFO

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera-gruppens fokus på løsninger som gir kundene resultater og effekt på kortere sikt, utført av erfaren spisskompetanse, gjør at konsernet opplever

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Aksjonærrapport - 1. kvartal 2008

Aksjonærrapport - 1. kvartal 2008 Aksjonærrapport - 1. kvartal 2008 Høydepunkter Et tradisjonelt sesongmessig svakt kvartal preget av omprofilering og nyetableringer. Salgsinntekter på 293 millioner (305 millioner) noe under fjoråret men

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultat for andre kvartal Hallgeir Skogen CEO Live Haukvik Aker CFO

Resultat for andre kvartal Hallgeir Skogen CEO Live Haukvik Aker CFO Resultat for andre kvartal 2007 Hallgeir Skogen CEO Live Haukvik Aker CFO Oslo, 17. august 2007 Agenda Hovedpunkter Hallgeir skogen Nøkkeltall Live Haukvik Aker Teknologi Hallgeir Skogen Fabrikasjon Hallgeir

Detaljer

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2012

INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2012 INFRATEK ASA 2. halvår og 4. kvartal 2012 HØYDEPUNKTER I 4. KVARTAL 2012 Driftsinntekter på 837 millioner (906 millioner) Driftsresultat i 4. kvartal på 54,0 millioner (34,8 millioner) Tilfredsstillende

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Hovedtrekk 4. kvartal 2012 Driftsinntekter på 837 millioner (906 millioner) Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Nettpartner Konsern. Selskapspresentasjon

Nettpartner Konsern. Selskapspresentasjon Nettpartner Konsern Selskapspresentasjon Visjon og forretningsidé Nettpartner selskapet alle i bransjen ønsker å etterlikne! Nettpartner skal være best på ideer og konsepter innen bygging, vedlikehold

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2012

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2012 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2012 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2012 Driftsinntekter på 675 millioner (691 millioner) Driftsresultat i 2. kvartal på 20,4 millioner (27,4 millioner) Økt driftsmargin innen

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Exense Q2 - første halvår r 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Resultat 2. kvartal 1. halvår 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for annet kvartal, første

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand AF Gruppen 4. kvartal 2010 15. februar 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Rekordresultat og god vekst i 2010 Resultat før skatt 4. kvartal: MNOK 118 (107) 2010: MNOK 372 (366) Høy avkastning på investert

Detaljer