Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur. Årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Virksomhetsområder 1 Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur Årsrapport 2009

2 2 Introduksjon Fra norsk til nordisk Etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet ved inngangen til 2009, ble Infratek en ledende nordisk aktør i markedet for bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur har omfattet store interne integrasjonsprosesser i hele virksomheten, og konsernet er nå posisjonert for ytterligere vekst i det nordiske markedet Konkurranseutsetting Etableres egne AS i Hafslund Krav til effektivisering og lønnsomhet Eget forretningsområde i Hafslund Børsnotering Kjøp av Fortums entrepenørvirksomhet Nordisk leverandør Nøkkeltall Driftsinntekter per forretningsområde, % = millioner kroner Sikkerhet 11 % Antall ansatte per land, 31. desember % = Finland 143 Infrastruktur Vest 49 % Norge 919 Infrastruktur Øst 40 % Sverige Resultat (Millioner kroner) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Årsresultat Driftsmargin (%) 2,9 % 7,4 % Kapitalforhold per (Millioner kroner) Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel (%) 55 % 62 % Netto kontantbeholdning Kroner per aksje Resultat 0,30 1,90 Utbytte * 2,00 1,38 Kontantstrøm fra driften 0,60 3,60 Merk: Kjøp av Fortums entreprenørvirksomhet i 2009 forklarer økningen i driftsinntekter fra 2008 til * Styrets forslag til ekstraordinært utbytte for regnskapsåret 2009.

3 Virksomhetsområder 3 Innhold Nøkkeltall Konsernsjefen har ordet i korte trekk 6 Kort om Infratek 8 Infrastruktur 10 Sikkerhet 14 Medarbeidere og kompetanse 18 Styret og konsernledelsen 20 Styrets årsberetning 22 Regnskap og noter konsernet 26 Regnskap og noter ASA 58 Eierstyring og selskapsledelse 70 Aksjonærinformasjon 72 Analytisk informasjon 74 Adresser 76

4 4 Introduksjon Konsernsjefen har ordet Inneværende år har vært et begivenhetsrikt år for Infratek. I januar 2009 ble Fortums nordiske entreprenørvirksomhet formelt en del av Infratek-konsernet. Overtagelsen innebar at Infratek ble en nordisk aktør og det ble igangsatt en svært omfattende integrasjonsprosess. Det er investert betydelige midler og stor intern arbeidsinnsats for å etablere en felles nordisk struktur. Som noen hovedtiltak kan jeg nevne implementeringen av et felles forretningssystem, etableringen av en egen IT-plattform og opprettelsen av egne regnskaps- og lønnsfunksjoner i alle land. Parallelt er konsernets visjon, forretningsidé og strategiske retning forankret hos ansatte på en rundreise til alle lokasjoner i Norden. Vi har også foretatt en fullstendig omprofilering av virksomheten med vår nye visuelle identitet. Markedet i 2009 har vært lite forutsigbart og har bydd på en rekke utfordringer. Spesielt innen infrastrukturvirksomheten var første halvår krevende, med lav oppdragsmengde. Unormalt stabile værforhold bidro til at den vante mengden ekstraordinære oppdrag var fraværende. I tillegg signaliserte store viktige infrastrukturkunder allerede ved inngangen til året at investeringsnivået i 2009 ville bli redusert med prosent. For sikkerhetsvirksomheten har markedet vært mer stabilt, men bortfallet av en stor mobil utrykningskontrakt medførte at konsernets vaktvirksomhet ble solgt til Vakt Service AS i juni Med denne transaksjonen ble konsernets virksomhet rendyrket rundt vår tekniske kjernekompetanse. I tillegg ble det gjennomført tiltak innen sikkerhetsområdet som har gitt ønskede positive resultater, og enheten har oppnådd en tydelig markedsposisjon som gir grunnlag for nordisk ekspansjon. Utsiktene for 2010 er lysere. Det ble kommunisert til markedet at 2009 var et år med oppmerksomheten rettet mot en nordisk integrasjon innen infrastrukturområdet. Vi er kommet svært langt på denne reisen og er nå rigget til å kapitalisere på investeringen. Den nordiske plattformen vi nå har bygget vil gi oss gode muligheter til å realisere stordriftsfordeler og å måle og forbedre effektiviteten i konsernet. Dette legger til rette for ytterligere vekst både organisk og strukturelt, godt forankret i Infrateks forretningsidé: Bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Vi vil i 2010 fortsette arbeidet med å tilpasse konsernets virksomhet for å ytterligere rette oss mot kundenes behov for tilstedeværelse og økt kapasitet. Et av tiltakene vi gjør er å reorganisere forretningsområdene innen konsernets infrastrukturvirksomhet. Endringen bidrar til å styrke vår tilstedeværelse og kapasitet innen den lokale infrastrukturen, og samtidig synliggjøre ytterligere vår mobilitet og kompetanse innen det sentrale kraftnettet. Infratek besitter stor kapasitet og bred kompetanse for å betjene forespørsler på de høyeste spenningsnivåer, hvor det vil være en betydelig vekst i investeringene i årene fremover. Jeg er av den klare formening at den kapasitet og kompetanse som finnes i dag ikke kommer til å være tilstrekkelig til å betjene etterspørselen i det fremtidige markedet for elektrisitetsforsyning i Norden. Det er et betydelig gap mellom varslede investeringer og tilgjengelig kapasitet på utførersiden på mellomlang sikt. Infratek har i denne sammenheng etablert en egen, intern opplæringsenhet, Infratekskolen, for å bidra til økt nyrekruttering og bedre muligheter for etterutdannelse. For å ytterligere frigjøre kapasitet må det gjennomføres en forsert rendyrkning av eierskap og utførerskap innen markedet for kritisk infrastruktur. Spesielt innen offentlig forvalting er en betydelig utførende kapasitet uforløst. I tillegg til å frigjøre kapasitet vil dette medvirke til bedret kvalitet, markedsbaserte priser og økt beredskap i samfunnet. Med en endringsvillig og dedikert organisasjon, der tillitsvalgte er involvert i sentrale veivalg, er jeg trygg på at Infratek ytterligere vil forbedre leveransene og bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver i fremtiden. Vi manøvrerer i et marked med store muligheter, og vi holder stø kurs i tråd med vår visjon om å bli den ledende aktøren innen kritisk infrastruktur i Norden. Bjørn Frogner // konsernsjef Kort om Bjørn Frogner Bjørn Frogner har vært Infrateks konsernsjef siden konsernet ble utskilt fra Hafslund og notert på Oslo Børs i Frem til utskillelsen hadde Frogner vært ansatt i Hafslund siden 2001, blant annet som konserndirektør for forretningsområdene som Infratek har sitt utspring fra; Tekniske tjenester og før det Entreprenør og Sikkerhet. I en periode var han også konserndirektør for forretningsutvikling i Hafslund. Tidligere har Frogner vært stabs- og økonomidirektør i Schibsted Trykk AS, økonomisjef i Veidekke ASA og har i tillegg bakgrunn fra revisjonsselskapet KPMG.

5 Virksomhetsområder 5 Vi manøvrerer i et marked med store muligheter, og vi holder stø kurs i tråd med vår visjon om å bli den ledende aktøren innen kritisk infrastruktur i Norden. Bjørn Frogner // konsernsjef

6 6 Introduksjon 2009 i korte trekk Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Overtakelsen av Fortums Infratek inngår avtale med Konsernet er ferdig Infratek går inn i et nytt entreprenørvirksomhet Vakt Service AS om salg omprofilert fra Hafslund og strategisk viktig byom- godkjennes av konkur- av konsernets vaktvirk- Infratek og Fortum til råde gjennom tildelingen ransemyndighetene og somhet og en Infratek. Omprofileringen av en syv år lang ramme- transaksjonen gjennom- SMB-alarmportefølje. omfatter blant annet ny avtale med Gøteborg føres. Infratek-konsernet Salget inkluderer om lag visuell profil for presenta- Energi innen både el- og går fra norsk til nordisk, 500 ansatte. Infratek sjonsmateriell, arbeidstøy fibernett. og starter integrasjons- rendyrker med dette og rundt 1300 kjøretøy. prosessen. konsernets virksomhet. Konsernets stabsfunk- Egne lønns- og regnskaps- sjoner organiseres i fire Konsernet etablerer tre Infratek tildeles fem avdelinger etableres i nye fora bestående av forretningsområder: kontrakter fra Hafslund Norge, Sverige og Finland. fagpersonell fra kon- Infrastruktur Vest Fjernvarme, og én sernets tre forretnings- Infrastruktur Øst kontrakt fra Fredrikstad Konsernet etablerer egen områder. De fire foraene Sikkerhet Fjernvarme, noe som IT-plattform, og felles er: IKT, HR, Innkjøp, og bidrar til å etablere ERP-system er Marked og Kommunikasjon. Infratek som ledende implementert i alle tre leverandør av tjenester land. Med åpningen av et på det norske nytt kontor i Malmø har fjernvarmemarkedet. Infratek tilstedeværelse på 53 lokasjoner i Norden.

7 Virksomhetsområder 7 Det er investert betydelige midler og stor intern arbeidsinnsats for å etablere en felles nordisk struktur. Bjørn Frogner // konsernsjef

8 8 Introduksjon Kort om Infratek Etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet ble Infratek en ledende nordisk aktør i markedet for bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur har omfattet store interne integrasjonsprosesser i hele virksomheten, og konsernet er nå posisjonert for ytterligere vekst i det nordiske markedet. Kritisk infrastruktur Infratek er et av Nordens ledende selskaper innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, fibernett, fjernvarme, belysning, offentlig transport, elsikkerhet og tekniske høysikkerhetsløsninger. Konsernet retter seg mot det profesjonelle markedet, med et betydelig antall større virksomheter innen både offentlig og privat sektor. Infratek har hovedkontor i Oslo, og konsernets 1900 ansatte arbeider fra 53 lokasjoner i Norge, Sverige og Finland. Konsernet er notert på Oslo Børs. En omfattende integrasjon gjennomført 2009 ble det store integrasjonsåret i Infratek. Etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet ved inngangen til året, gikk Infratek fra rundt 1000 til nærmere 2000 ansatte, og fra norsk til nordisk aktør. For å realisere synergier i den sammenslåtte virksomheten, og etablere en slagkraftig nordisk leverandør innen infrastruktur og teknisk sikkerhet, gjennomførte konsernet en rekke viktige og omfattende integrasjonsprosesser som blant annet omfattet: omstrukturering av forretningsområdene og etablering av nye operative enheter Opprettelse av egne regnskaps- og lønnsfunksjoner i alle land Implementering av nytt, felles forretningssystem (ERP) for alle land Etablering av egen IT-plattform Fullstendig omprofilering av hele konsernet Implementering av felles konsernstrategi intern kulturbygging og opplæring i felles forretningskultur, strategi, visjon og verdier Store ressurser har vært knyttet opp mot integrasjonen, i form av omdisponering av kapasitet fra markedsrettet arbeid til interne prosesser, men også i form av rene kostnader og investeringer i forbindelse med integrasjonen. Prosessen har medført integrasjonskostnader på 23 millioner kroner og integrasjonsinvesteringer på 33 millioner. kroner. Til tross for at dette hadde innvirkning på resultatene for 2009 har det vært målrettede og viktige investeringer for etableringen av et ledende nordisk konsern. Strategi for nordisk vekst Infratek har en strategisk målsetning om ytterligere nordisk vekst, både organisk og strukturelt, innen konsernets prioriterte satsingsområder. Infratek er allerede en av de ledende leverandørene innen alle virksomhetsområder, noe som er en målrettet strategisk satsing. Det langsiktige vekstpotensialet innen konsernets leveranser følges nøye, og det legges vekt på en fleksibel ressursutnyttelse av arbeidsstyrken og kompetansen med hensyn til eventuelle omallokeringer til områder med større fremtidig potensial. Denne fleksibiliteten muliggjøres av en spisset kjernekompetanse innen tekniske tjenester, og satsing på intern kompetanseutvikling og videreutdanning. Innen infrastrukturvirksomheten ble forretningsområdene omorganisert ved inngangen til 2010 for å være bedre rustet til å møte fremtidige behov i markedet. Forretningsområdet Lokal Infrastruktur skal møte behovene for sterk tilstedeværelse og effektiv logistikk innen den lokale infrastrukturen, som blant annet omfatter distribusjonsnett, fibernett og fjernvarme. Forretningsområdet Sentral Infrastruktur skal legge til rette for en effektiv bruk av konsernets mobile kompetanse innen strømnett med høyere spenningsnivåer, for å ta del i den investeringsveksten aktørene innen det sentrale strømnettet i Norden har varslet for årene som kommer. Også for sikkerhetsvirksomheten er nordisk vekst en langsiktig målsetning. Etter salg av vaktvirksomheten i 2009 er Infratek nå nummer én eller to innen alle leveranseområder i det norske markedet, og kjernekompetansen er spisset rundt tekniske tjenester. Styrende prinsipper Forretningsidé: Visjon: Verdier: Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur. Sammen skal vi levere og bli ledende i Norden. Tilstede, arbeidsglede, bevegelse.

9 9 Ny markedsrettet organisering fra 2010 Infratek med 53 Lokasjoner i norden Infratek ASA 919 ansatte Finans Lokal infrastruktur Sentral infrastruktur Sikkerhet IT Innkjøp HR Marked og kommunikasjon 143 ansatte 807 ansatte

10 10 INFRATEK Årsrapport 2009 Virksomhetsområder Infrastruktur Sentral- og regionalnett Distribusjonsnett Transformatorstasjoner Fiber/telekom Veibelysning Jernbane/sporvei Fjernvarme

11 Forretningsområder 11 Driftsinntekter - Infrastruktur, % = millioner kroner Driftsresultat - Infrastruktur, 2009 millioner kroner Finland 9 % 47,4 4,5 % Driftsmargin Sverige 48 % Norge 45 % 13,5 1,3 % 17,9 8,5 % Norge Sverige Finland Overtakelsen av Fortums entreprenørvirksomhet etablerte Infratek som en ledende aktør på det nordiske markedet innen bygging, vedlikehold og drifting av infrastruktur. Konsernet leverer i dag tjenester rettet mot kraftforsyning, telekom, fjernvarme, veibelysning og jernbane. Med driftsinntekter på 2312 millioner kroner utgjør leveransene innen bygging, drifting og vedlikehold av infrastruktur 89,1 prosent av konsernets samlede omsetning, og omfatter 1648 ansatte. I 2009 ble disse leveransene utført av forretningsområdene Infrastruktur Vest og Infrastruktur Øst. Forretningsområdene delte Norden mellom seg, hvor Infrastruktur Vest har virksomhet i Norge og på vestkysten av Sverige, og Infrastruktur Øst i de øvrige delene av Sverige samt i Finland. Fra 2010 reorganiserer konsernet forretningsområdene til Lokal Infrastruktur og Sentral Infrastruktur. Forretningsområdenes leveranser rettes i hovedsak mot fem markedssegmenter: Strømnett Leveransene innen strømnettet omfatter distribusjonsnett, regional- og sentralnett for kraftoverføring, transformatorstasjoner samt tekniske anlegg i kraftverk. Dette innebærer en kompetanse innen alle spenningsnivåer fra installasjoner med lavere spenning under 1000 V til de større overføringslinjene på 420 kv. Tjenestene retter seg mot nettselskaper, kraftprodusenter, industri med egen konsesjon, utbyggere, utstyrsindustri og andre virksomheter med behov for nytilknytning eller endring i eksisterende el-infrastruktur. Vei- og gatebelysning Infrateks tjenester innen vei- og gatebelysning omfatter bygging, drift og vedlikehold samt tilhørende styringssystemer for vei- og gatelys. Tjenestene leveres til utbyggere og eiere av veinett, og andre offentlige og private aktører med behov for egne belysningsanlegg. Fiber/telekom Fiber/telekom henvender seg til telekom- og bredbåndsaktører for bygging og vedlikehold av tekniske anlegg knyttet til fiberoptiske stamnett med tilhørende aksessnett til kundene. I tillegg ser konsernet på mulighetene for å etablere seg innen trådløse nettverk med høy overføringskapasitet. Tjenestene rettes mot eiere av tele- og datateknisk infrastruktur, i tillegg til tjeneste- og utstyrsleverandører. Fjernvarme Infratek påtar seg ansvaret for bygging av fjernvarmenett og mindre produksjonsanlegg, tilknytning av nye kundesentraler, i tillegg til vedlikehold, feilretting og beredskap på eksisterende anlegg. Kunder er energiselskaper, industri med varmeproduksjon og sluttbrukere av fjernvarme. Sporvei og jernbane Infratek leverer tjenester til utbyggere og eiere av infrastruktur for sporvei og jernbane. Tjenestene omfatter leveranser innen fundament, spor og sporvekslere, signal-, sikringsog teleanlegg, strømforsyning, billettautomater og IT-systemer.

12 12 Forretningsområder Resultater i 2009 Resultatene i forretningsområdene Infrastruktur Vest og Infrastruktur Øst har i 2009 vært preget av konsernets strukturelle vekst og behovet for kapasitet til interne integrasjonsprosesser. Svekkede makroøkonomiske forhold og stabile værforhold uten ekstremvær bidro til lavere oppdragsmengde både for beredskapstjenester og nybygging av infrastruktur sammenliknet med foregående år. Konsernets norske og finske infrastrukturvirksomhet kan vise til tilfredsstillende driftsmarginer, mens virksomheten i Sverige trekker driftsmarginen ned Infrastruktur Infrastruktur Millioner kroner Vest Øst Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn Driftsresultat Driftsmargin 4,2 % 2,1 % Forretningsområdene Infrastruktur Vest og Infrastruktur Øst hadde ved utgangen av 2009 henholdsvis 844 ansatte (829 årsverk) og 804 ansatte (768 årsverk). Markedsutsikter Markedet for bygging, vedlikehold og drifting av infrastruktur har vært jevnt voksende de senere årene, og både makroøkonomiske indi-katorer og behovet for vedlikehold/ fornying av eksisterende infrastruktur tilsier en stabil økning også i årene som kommer. Endrede værforhold, aldrende infrastruktur og fokus på fornybare energikilder med tilhørende infrastruktur er viktige drivere for det økte aktivitetsnivået. Svekkede makroøkonomiske forhold og økt økonomisk usikkerhet har imidlertid gitt et midlertidig utslag i etterspørselen etter Infrateks tjenester. Markedet for infrastruktur er delvis fragmentert og umodent. For å oppnå effektiv drift er en konsolidering av bransjen påkrevd over tid. En betydelig andel av markedet betjenes i dag av egne driftsavdelinger hos energiselskapene. I tillegg består leverandørmarkedet av noen få, større aktører, flere finansielt eid, samt mindre regionale og lokale selskaper som spesialiserer seg innen enkelte produktområder. Strategi Etter en omfattende integrasjonsprosess i 2009 har Infratek nå en solid nordisk plattform som gir grunnlag for å realisere stordriftsfordeler og å måle og forbedre effektiviteten i konsernet. Dette legger også til rette for å realisere konsernets ambisjoner om ytterligere organisk og strukturell vekst. Infratek er en totalleverandør innen bygging, vedlikehold og drifting av infrastruktur. Det søkes å opprettholde en god balanse mellom prosjekter knyttet til nybygging og vedlikehold av infrastruktur, og prosjekter knyttet til beredskap og drift. Innen markedet for lokal infrastruktur er det en målsetning for konsernet å etablere et solid fotfeste i de største byene i Norden. Dette fordrer god tilstedeværelse og kapasitet i disse områdene, i form av både mannskap, utstyr og materiell. Samtidig skal Infratek være en sentral partner i utbyggingen av det sentrale kraftnettet i Norden. Dette krever i større grad mobilitet av ressurser og en samordning av kompetanse i hele Norden. Med utgangspunkt i disse strategiske linjene foretok Infratek en viktig organisatorisk endring i overgangen til 2010, med organisering til to nye forretningsområder. Ny organisasjonsstruktur fra 2010 Med virkning fra 1. januar 2010 endret Infratek organisasjonsstruktur innen infrastrukturvirksomheten. De tidligere forretningsområdene Infrastruktur Vest og Infrastruktur Øst ble organisert i to nye forretningsområder: Lokal Infrastruktur og Sentral Infrastruktur. De to nye forretningsområdene skal bidra til at Infratek bedre kan støtte kundenes behov for sterk geografisk tilstedeværelse innen den lokale infrastrukturen og økt tilgang på konsernets samlede kompetanse og kapasitet mot det sentrale kraftnettet i Norden innen sentral infrastruktur. Konsernets tjenester fordeler seg som følger innen de to forretningsområdene: lokal Infrastruktur: Distribusjons-/lokalnett, vei- og gatelys, fiber/telekom, fjernvarme, og jernbane/sporvei. sentral Infrastruktur: Alle tjenester rettet mot infrastruktur for kraftoverføring i Norden, og inkluderer transformatorstasjoner, kraftkabler og kraftlinjer for høyere spenning. Lokal- og Sentral infrastruktur er lokalisert på rundt 50 steder i Norge, Sverige og Finland. Med bred tilstedeværelse og mobil kompetanse kan konsernet dekke hele regionen. Ny markedsrettet organisasjonsstruktur fra 2010 Lokal infrastruktur Sentral infrastruktur

13 Forretningsområder 13 Noen av våre leveranser Transformatorstasjon for Fingrid i Finland Infratek fikk i 2009 oppdraget med å designe og bygge en understasjon med spenningsnivåer på 400 kv, 100 kv og 20 kv i nærheten av Vaasa, på vestkysten av Finland. Oppdraget utføres på vegne av Fingrid Oyj, og kontrakten har en verdi på EUR 8 millioner. Stasjonen skal stå ferdig høsten Regionalnett for Fortum i Sverige Infratek ble i 2009 tildelt oppdraget med å bygge en 75 kilometer 130 kv luftledning mellom Malung og Mockfjärd i Dalarne i Sverige. Kontrakten har en verdi på SEK 50 millioner, og prosjektet sluttføres våren På oppstartstidspunktet var denne luftledningen det største 130 kv byggeprosjektet i Sverige. Totalleveranser for Arlanda Express i Sverige Arlanda Express flytoget som opererer mellom Arlanda flyplass og Stockholm er en stor kunde der Infratek utfører både bygging, drifting og vedlikehold. Leveransene på dette området omfatter hele spekteret fra spor og fundament, strømforsyning, tele- og signalanlegg og billettautomater/andre datasystemer. Kraftkabler for Statnett i Norge Infratek er en ledende aktør innen feilsøking og vedlikehold på oljeisolerte kraftkabler. For Statnett utførte Infratek flere slike oppdrag i 2009, blant annet regenerering av kabelolje i fire fjordstrøk i Nord- Norge; Ofotfjorden, Tjeldsundet, Rombaksfjord og Skjomenfjorden. I tillegg spilte Infratek en sentral rolle i reparasjonene av Statnetts Oslofjord-kabler i Fjernvarmeutbygging for Hafslund Fjernvarme i Norge Infratek ble i mai tildelt fem kontrakter av Hafslund Fjernvarme som omfattet totalentreprise for leveranse og installasjon av rør-anlegg og varmevekslere for fjernvarme i Oslo, med en samlet verdi på 48 millioner kroner. I løpet av de seneste par årene har Infratek etablert seg som en ledende aktør innen bygging og drifting av fjernvarmenett et område som er preget av sterk vekst i Norge.

14 14 INFRATEK Årsrapport 2009 Virksomhetsområder Sikkerhet Alarmsystemer Adgangskontroll Kameraovervåkning Lås og beslag Elektronisk varesikring Driftstjenester Elsikkerhet

15 Forretningsområder 15 Driftsinntekter Sikkerhet, % = 296 millioner kroner Driftsresultat Sikkerhet, 2009 millioner kroner Elsikkerhet 24 % 23,3 47,7 Sikkerthetsløsninger 76 % 24,4 Driftsresultat fra ordinær drift Gevinst ved salg av SMB-alarmportefølje Driftsresultat Infratek, ved forretningsområdet Sikkerhet, er totalleverandør av tekniske sikkerhetsløsninger for storkundemarkedet, og er i tillegg Norges største leverandør av elsikkerhetstjenester. En målrettet effektivisering av drift og ressurser, og et salg av en SMB-alarmportefølje, bidro til en betydelig forbedring av forretningsområdets resultater i Sikkerhetsløsningene og tjenestene innen elsikkerhet leveres hovedsakelig i Norge, men Infratek har også prosjektleveranser internasjonalt. Våren 2009 solgte Infratek vaktvirksomheten og en SMB-alarmportefølje til Vakt Service AS. Med dette rendyrket konsernet sin tekniske kjernekompetanse mot storkundemarkedet og reduserte antall ansatte med 500. Sikkerhetsløsninger Forretningsområdet Sikkerhet leverer integrerte sikkerhetssystemer med et betydelig behov for kundetilpasning. Blant leveransene er adgangskontroll, alarmsystemer, kameraovervåkning, lås og beslag og driftstjenester. Infratek forhandler utstyr fra noen av verdens ledende produsenter på sikkerhetsløsninger, og komplementære agenturer gir fleksibilitet og gjør at løsningene kan skreddersys etter kundenes behov. Med en egen døgnbemannet driftssentral tilbyr Infratek også drifting av kundenes sikkerhetsløsninger. Infratek Sikkerhet AS har datterselskapet Eiendomssikring AS, som er eid 51 prosent. Eiendomssikring leverer produkter og tjenester innen lås og beslag. Bransjtilpassede sikkerhetseløsninger Infratek leverer sikkerhetsløsninger til kunder fra flere ulike bransjer, men har også enheter som retter seg spesielt inn mot to bransjesegmenter: Varehandel og Olje- og Gass. Dette er bransjer som i tillegg til behovet for tradisjonell sikring, også har helt spesielle behov knyttet til virksomheten de utøver. Innen varehandel leverer Infratek elektronisk varesikring og kundetellersystemer i tillegg til øvrige sikkerhetssystemer; løsninger som legger til rette for redusert svinn og bedre lønnsomhet. Innen olje- og gass leverer Infratek ATEXspesifiserte produkter, som er spesielt tilrettelagt for bruk på anlegg og installasjoner med eksplosjonsfarlige omgivelser. Selskapet har lang erfaring innen dette segmentet samt nødvendig kompetanse og sertifisering for å utføre arbeid på produksjonsanlegg. Infratek tilbyr løsninger internasjonalt innen olje- og gass segmentet. Elsikkerhet Infrateks virksomhet innen elsikkerhet utfører oppgaver som Det Lokale Eltilsynet (DLE) på vegne av nettselskaper. DLE-oppgavene består i tilsyn med elektriske anlegg og virksomheter, kontroll av elektrisk utstyr, informasjons- og rådgivningsarbeid samt bistand til politiet ved etterforskning av branner. Elsikkerhet utfører også måling og kalibrering av strømmålere. DLE-oppgavene er lovpålagt

16 16 Forretningsområder netteiere som kjøper tjenesten fra eksterne leverandører. Tjenesten reguleres av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Resultater i 2009 Resultatene i forretningsområdet Sikkerhet er betydelig forbedret fra 2008, med et driftsresultat på 48 millioner kroner og en driftsmargin på 15 prosent. Forbedringen kommer delvis som følge av tiltak som ble iverksatt etter svake resultater i Blant annet har forretningsområdet redusert de administrative utgiftene til et nivå som bedre harmoniserer med den utførende kapasiteten, det har vært et økt fokus på styrket ressursutnyttelse, og i tillegg er det gjennomført en målrettet reduksjon av varelageret. Salget av SMB-alarmporteføljen bidro i tillegg til driftsresultatet med en regnskapsmessig gevinst på 23,3 millioner kroner. Kostnader forbundet med utskillelse av vaktvirksomheten og nedbemanninger i organisasjonen trekker ned resultatet med 2,3 millioner kroner. Markedet for elsikkerhetstjenester har vært tilfresstillende i 2009, men er samtidig preget av økt konkurranse og prispress. Millioner kroner 2009 Driftsinntekter 296 Gevinst v/ salg av alarmportefølje 23 Driftsresultat før avskrivn. 52 Driftsresultat 48 Driftsmargin eks. salg av alarmportefølje 8,0 % Driftsmargin 15,0 % Forretningsområdet Sikkerhet hadde ved utgangen av ansatte (209 årsverk), hvorav 147 ansatte innen sikkerhetsløsninger og 63 ansatte innen elsikkerhet. Strategi Med salg av vaktvirksomheten og SMB-alarmporteføljen rendyrket Infratek sin sikkerhetssatsing rundt kjernekompetansen teknisk sikkerhet. Samtidig innehar virksomheten nå en ledende posisjon i de segmentene den retter seg inn mot. Sikkerhet er nå nummer én som leverandør til segmentene varehandel og oljeog gass. Samtidig skal virksomheten vokse ytterligere innen bransjer der Infratek allerede er en ledende leverandør, som blant annet bank og post, kraftsektoren, eiendom og helsevesen. I tillegg til å øke kundemassen i disse bransjene, utgjør mersalg overfor etablerte kunder et stort potensial og vil fortsatt være en strategisk viktig satsing for forretningsområdet. Store kunder av tekniske høysikkerhetsløsninger er i økende grad internasjonale, med et tiltakende behov for standardiserte løsninger på tvers av landegrenser. Med utgangspunkt i dette, og i tråd med konsernets overordnede strategi, vil det også innen sikkerhetsområdet søkes muligheter for organisk og strukturell vekst i Norden - først og fremst rettet mot eksisterende kundeportefølje gjennom økt geografisk tilstedeværelse. I 2009 vant Infratek første samleveranse mellom sikkerhetog infrastrukturvirksomheten utenfor Norge et viktig steg for ytterligere å styrke Infratek som nordisk konsern. Innen elsikkerhet skal Infratek fortsatt inneha en aktiv rolle i markedet for myndighetspålagte kontrolltjenester av elsikkerhet. Marked og markedsutsikter Sikkerhetsmarkedet er en internasjonal vekstbransje drevet fremover av økt kriminalitet, raskere teknologisk utvikling og en økning i kjøp av tjenester fra tredjepartsleverandører. Både private og offentlige aktører ønsker i økende grad å sikre egen virksomhet for å forhindre avbrudd og tap. På dette markedet konkurrerer Infratek både med tradisjonelle sikkerhetsleverandører og elektroinstallasjonsselskaper. Etter en rekke, større branner de siste par årene har det blitt et sterkere fokus på behovet for tilsyn av elektriske anlegg, selv om markedet for elsikkerhetstjenester kan beskrives som stabilt. Eventuelle nye regulatoriske krav kan bidra til å øke denne aktiviteten i et lengre perspektiv. Markedet er imidlertid preget av mer aktive aktører og økt konkurranse. Som det største elsikkerhetsselskapet i Norge er Infratek posisjonert for en eventuell vekst på dette området.

17 Forretningsområder 17 Noen av våre leveranser Sikring av Posten Norges nye terminal Infratek fikk i 2008 oppdraget med å levere sikkerhetsanlegg til Posten Norges nye terminal på Robsrud i Lørenskog, som åpnet 29. januar Med en bygningsmasse på totalt m2 er terminalen Norges største industribygg, og er en av verdens mest fremtidsrettede postterminaler. Infrateks leveranser omfattet systemer for adgangskontroll, alarmer og kameraovervåkning. Sikkerhetsløsninger til Statoil Infratek leverte i 2009 systemer for adgangskontroll og kameraovervåkning i forbindelse med utvidelsen av Statoils raffineri på Mongstad og prosessanlegg på Kårstø. I tillegg ble Infratek tildelt en langsiktig avtale om å levere nye ID-kort til alle ansatte i Statoils virksomhet i Norge og internasjonalt, med et ventet volum på rundt kort. Varesikring for NorgesGruppen Infratek inngikk i 2009 en langsiktig rammeavtale med NorgesGruppen ASA om leveranse, installasjon, drifting og service av elektronisk varesikring til NorgesGruppens dagligvarekjeder. Løsningene baserer seg på den moderne AM-teknologien, som øker nøyaktigheten fra rundt 80 prosent til 95 prosent sammenlignet med tradisjonelle løsninger.

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER

INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER VI BYGGER, DRIFTER OG SIKRER KRITISK INFRAS TRUKTUR 2 INTRODUKSJON INFRATEK ÅRSRAPPORT 2008 INFRATEK KORT OPPSUMMERT INFRASTRUKTUR TEKNIKK VAKTTJENESTER FORTUMS ENTREPRENØR- VIRKSOMHET FORRETNINGSOMRÅDER

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC.

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC. Home / Styrets beretning Styrets beretning Hafslund har i 2010 vært preget av store investeringer og prosjekter. Et energigjenvinningsanlegg er ferdigstilt, Europas største pelletsfabrikk er bygd, og byggingen

Detaljer

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4 ÅRSRAPPORT 2003 Innholdsfortegnelse Kort om Hafslund 1 Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2 Forretningsområdene 3 Viktige hendelser i 2003 4 Konsernsjefen 5 Veien mot det nye

Detaljer

Hafslund vi gjør hverdagen tryggere og bedre, så kan du nyte øyeblikket. Strøm- og sikkerhetsteknologi smelter sammen og åpner for nye muligheter.

Hafslund vi gjør hverdagen tryggere og bedre, så kan du nyte øyeblikket. Strøm- og sikkerhetsteknologi smelter sammen og åpner for nye muligheter. ÅRSRAPPORT 2004 Hafslund vi gjør hverdagen tryggere og bedre, så kan du nyte øyeblikket. Strøm- og sikkerhetsteknologi smelter sammen og åpner for nye muligheter. Innhold Introduksjon Kort om Hafslund

Detaljer

Årsrapport Nokas as 2o1o 1

Årsrapport Nokas as 2o1o 1 Årsrapport Nokas AS 2o1O 1 Nøkkeltall Driftsinntekter 1251 m 1166 m 1037 m 786 m 497 m 2006 2007 2008 2009 2010 137 m EBITDA 106 m 73 m 36 m 29 m 2006 2007 2008 2009 2010 68 m resultat før skatt 41 m 9

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Hafslund 2002. Kapitteltittel/hovedheading settes i Trebuchet norm 16 pt/20 pt, sperring 2 ÅRSRAPPORT

Hafslund 2002. Kapitteltittel/hovedheading settes i Trebuchet norm 16 pt/20 pt, sperring 2 ÅRSRAPPORT BBDO Oslo Foto: Alexander Hagstadius, Bård Ek, Getty Images Hafslund 2002 Kapitteltittel/hovedheading settes i Trebuchet norm 16 pt/20 pt, sperring 2 Hafslund ASA Sommerrogt. 1 Postboks 2468, Solli N-0202

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Vi har lang erfaring innen fornybar energi, og vi vil forsterke denne innsatsen i årene som kommer. Det startet med vannkraften. Sammen med fjernvarme, bioenergi

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

(Beløp i MNOK) 2005 2004

(Beløp i MNOK) 2005 2004 Årsrapport 2005 Nøkkeltall* Driftsinntekter 3 482,5 4 041,4 Dekningsbidrag 1 376,3 1 518,9 Dekningsbidrag (%) 39,5 37,6 EBIT -219,4-148,3 EBIT-margin (%) -6,3-3,7 Antall ansatte pr. 31.12. 1 693 1 859

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Innhold. Finansiell kalender for Orkla ASA

Innhold. Finansiell kalender for Orkla ASA Årsrapport 2010 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Styret i Orkla 6 Styrets årsberetning 8 Konsernledelsen 22 Eierstyring og selskapsledelse 23 Årsregnskap 32 Noter 44 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

ergogroup årsrapport 2009

ergogroup årsrapport 2009 ergogroup årsrapport 2009 NØKKELTALL OG GRAFER OMSETNING OMSETNING 100 % 100 % 90 % 80 % 32 25 16 16 13 90 % 80 % 37 38 39 70 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 30 % 68 75 84 84 87 40 % 30 % 63 62 61 20 %

Detaljer

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr.

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr. Årsrapport 2004 2 ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note Omsetning 51 458 51 694 4, 5 EBITDA 2 607 2 366 Aker Kværner 1 003 1 401 Aker Yards 1 610 802 Aker Seafoods 74 109

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer