Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge"

Transkript

1 Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen i regionen får gode og likeverdige spesialisthelsetjenester når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. har det overordna ansvaret for å gi befolkningen i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag spesialisthelsetjenester. Dette omfatter spesialiserte helsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helseregionenes hovedoppgaver er: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende s ansvar blir ivaretatt gjennom kjøp fra heleide datterforetak, andre helseregioner samt kjøp av tjenester fra ulike private aktører. hadde ved utgangen av 2014 avtale med 148 privatpraktiserende avtalespesialister. I tillegg hadde regionen avtale med fire private kommersielle sykehus innen somatikk, tre private ideelle institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, ni private institusjoner innen spesialisert rehabilitering, to private laboratorier og fire avtaler innen billeddiagnostiske undersøkelser. Foretaksgruppa omfatter om lag medarbeidere og et årlig budsjett på omlag 19,3 milliarder kroner. er lokalisert på Stjørdal. Viktige aktiviteter i 2014 Fem mål ble løftet fram som særlig viktig for helseforetakene i Helse Midt-Norge i 2014: Færre pasientskader Ingen skal oppleve fristbrudd Kortere ventetid Færre avvik på arbeidstidsbestemmelsene Bærekraftig økonomi. I tillegg kan det kort nevnes noen saker som: ehelse: Planlegging av store investeringer i IKT som anskaffelse og implementering av nytt pasientadministrativt system og ny elektronisk pasientjournal (EPJ/PAS) nytt økonomi- og logistikksystem (ERP) Endringer i ledelsen I foretaksmøte i desember 2014 vedtok helse- og omsorgsministeren å lokalisere nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal til Opdøl ved Molde Planlegging av pilotfase iht. ny nasjonal plattform for web Program for kvalitet og pasientsikkerhet Selskapsstruktur og organisering Staten v/helse og omsorgsdepartementet eier 100 prosent av som igjen er eier av St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Møre og Romsdal HF, 1

2 Ambulanse Midt-Norge HF, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Trøndelag Ortopediske Verksted AS (datterdatter) Datterforetaket Ambulanse Midt-Norge HF inngikk i foretaksgruppen i Foretakets virksomhet er fra og med i hovedsak overført til sykehusforetakene. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har en sentral rolle i anskaffelse og videresalg, samt produksjon av legemidler, rådgivning og kontroll for å sikre riktig bruk av legemidler. er sammen med de tre andre regionale helseforetakene eier av følgende selskap; Sykehusbygg HF Nasjonal IKT HF Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Luftambulansetjenesten ANS Helseforetakenes driftsorganisasjon for Nødnett HF Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Sterk fokus på å utvikle pasientens helsetjeneste Ta i bruk pasientens egne ressurser Standardisering og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosesser støttet av hensiktsmessige IKT-løsninger Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet har i 2014 påbegynt arbeidet med en ny strategi for forskning og innovasjon samt en strategi for utdanning og kompetanseutvikling. Regjeringen har varslet at de høsten 2015 vil legge fram en stortingsmelding om Nasjonal helse- og sykehusplan. Gjennomføringen av varslet innhold i denne planen vil kunne ha konsekvenser både for struktur, organisering, drift og investeringsplaner i foretakene. Helse Midt-Norge vil i 2015 sette i gang et nytt strategiarbeid som ser lengre enn år 2020 og som tar opp i seg de nye varslede føringene. Strategiutvikling Strategi 2020 er Helse Midt-Norges strategi for å utvikle likeverdige og framtidsrettede spesialisthelsetjenester for befolkningen. Strategien skal være førende for øvrige strategier og handlingsplaner i foretaksgruppen, og skal understøttes av Helse Midt-Norges langtidsplaner, -budsjetter, årlige styringsdokumenter mv. For å nå hovedmålene i Strategi 2020 skal foretaksgruppa konsentrere arbeidet om strategiene: «Bedre pasientsikkerhet og kvalitet» og «Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom». Begge strategiene skal realiseres gjennom Helse Midt-Norges oppgaver Pasientbehandling Viktige områder i pasientbehandling er pasientrettigheter, pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i Helse Midt Norge. Pasientrettigheter Det har over tid vært et klart styringsmål å redusere ventetidene og unngå fristbrudd. Selv om det er registrert en positiv utvikling de siste årene, er målet likevel ikke nådd. 2

3 Helse Møre og Romsdal HF Gj.sn v.tid avviklet Antall fristbrudd Andel fristbrudd 4,9 % 4,3 % 5,2 % 13,0 % Helse Nord-Trøndelag HF Gj.sn v.tid avviklet Antall fristbrudd Andel fristbrudd 3,6 % 4,2 % 5,6 % 8,5 % St. Olavs Hospital HF Gj.sn v.tid avviklet Antall fristbrudd Andel fristbrudd 3,0 % 6,3 % 6,3 % 14,9 % Gj.sn v.tid avviklet Antall fristbrudd Andel fristbrudd 3,9 % 5,2 % 5,8 % 13,0 % Det ble innført kvalitetsbasert finansiering i Dette betyr at en andel av finansieringen er avhengig av resultatene på et utvalg kvalitetsindikatorer. Helse Midt-Norge fikk god uttelling i denne ordningen, noe som førte til at regionen ble tilført 24 millioner kroner mer enn før ordningen ble innført. Halvparten av disse midlene ble benyttet til finansiering av prosjekter som stimulerer til økt kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen. Pasientsikkerhet Helse Midt Norge RHF etablerte i 2014 Program for kvalitet og pasientsikkerhet med målsetning om å: Øke kvaliteten på helsetjenestene som ytes, med spesiell oppmerksomhet knyttet til diagnostikk og behandling Øke pasientssikkerheten ved å: o redusere pasientskader (50 pst. reduksjon av forebyggbare skader og uønskede hendelser innen fem år) o bygge varige strukturer for pasientsikkerhet o forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Programmet skal bidra til koordinering og erfaringsoverføring; både mellom de regionale helseforetakene og mellom helseforetak i Helse Midt-Norge. Det samarbeides tett med de lokale helseforetakene for å innføre og følge opp tiltakene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Programmet skal videre sørge for at kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas også i andre regionale utviklingsprosjekter, og sikre at pasientsikkerhet integreres i øvrig forbedringsarbeid i Helse Midt Norge. Det gjennomføres lokale pasientsikkerhetsprosjekt med støtte fra det regionale programmet. I 2014 er det gjennomført pasientsikkerhetskulturundersøkelse ved alle 3 sykehusforetak. Det var god oppslutning om undersøkelsen ved St. Olavs Hospital HF og i Helse Nord- Trøndelag HF, men svakere i Helse Møre og Romsdal. Resultater av måleverktøyet Global Trigger Tool (GTT) leveres regelmessig fra alle foretak. Høsten 2014 ble det gjennomført en regional erfaringskonferanse om pasientsikkerhet med god deltakelse fra alle HF. 3

4 Samhandling Erfaringene etter fire år med samhandlingsreformen viser mange positive utviklingstrekk. Alle sykehusforetakene har inngått samarbeidsavtaler og etablert samarbeidsorganer med kommunene i sine opptaksområder. 64 kommuner i Midt-Norge har etablert heldøgnstilbud om øyeblikkelig hjelp til innbyggerne sine. Det er for tidlig å vurdere om dette har ført til redusert bruk av sykehusene. Antall pasienter som blir værende på sykehusene etter de er ferdigbehandlet, dvs. er utskrivningsklare, ble redusert i løpet av 2014, sammenlignet med Dette er ofte eldre pasienter som skal overføres til sykehjem. Pasienter som bor i de store byene må ofte vente lenger på plass i sykehjem enn de som bor i utenfor byene. Rusbehandling Det har i flere år vært en styrking av tilbudet for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling. Opptrappingen som har pågått over flere år har bidratt til et vesentlig bedre tilbud. Tettere samarbeid mellom rus, psykisk helsevern og somatikk skal bidra ytterligere forbedringer i tilbudet. I 2014 ble Rusbehandling Midt-Norge HF integrert i sykehusforetakene. Avtalene med de private rusinstitusjonene ivaretas av seksjon for analyse og pasientkoordinering (SAP) ved St. Olavs Hospital HF. Det er i 2014 bevilget midler til nasjonal kompetansetjeneste TSB for å sikre samarbeid og deltagelse i nasjonalt prosjekt for å hindre frafall i behandling, såkalte dropout. Det regionale arbeidet med dropout er forankret i regionalt fagledernettverk innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er utnevnt koordinatorer ved alle TSB-klinikkene i regionen inkludert private. Prosjektet ledes og administreres av SAP, i tett samarbeid med nasjonal kompetansetjeneste TSB. Psykisk helsevern Det har vært en dreining fra døgninnleggelser til dag og poliklinisk behandling, samt ambulante tjenester. Utviklingen målt både i aktivitet og ventetider viser at det i 2014 var en høyere vekst i psykisk helsevern enn for somatikk. Dette er i tråd med styringskravene fra vår eier. Habilitering/rehabilitering Helse Midt-Norge har sammen med kommunene etablert et prosjekt som har til hensikt å definere kapasitet, kompetanse og ansvarsavklaring for rehabiliteringsfeltet. Arbeidet ble avsluttet våren Lokal plan i Møre og Romsdal HF er utarbeidet, mens den er under arbeid i de to andre foretakene. Viktige mål er å kunne tilby riktig tjeneste til riktig tid og til rett person. Dette innebærer at en må sikre at de som jobber i tjenesten har riktig kompetanse, og at det er nok kapasitet til alle som skal betjenes. I 2014 ble ressursenhet for forskning og fagutvikling i habilitering etablert ved NTNU (RKBU), på oppdrag fra. Behandling av traumer, ved Lukasstiftelsen, Betania Malvik, ble nedlagt i Et nytt tilbud for denne pasientgruppen er nå etablert ved St. Olavs Hospital HF. Opplæring av pasienter og pårørende Hovedmålet med opplæring av pasienter og pårørende er å bidra til selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Opplæring skal være en naturlig del i pasientforløpene for pasienter og pårørende som har behov for informasjon, undervisning og veiledning. 4

5 Det arrangeres mange ulike typer kurs i helseforetakene; fra grupper for personer med diabetes, epilepsi eller artrose, til grupper for barn som har en mor eller far med psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Helseforetakenenes evalueringsarbeid for å utvikle kunnskapspsbaserte opplæringstilbud er et kontinuerlig arbeid. Utdanning av helsepersonell Spesialisthelsetjenesten deltar i stor grad i både den teoretiske og den praktiske delen av utdanningene. Ansatte i spesialisthelsetjenesten bidrar til relevant teoriundervisning, som timelærere og i kombinerte stillinger. Spesialistutdanning for leger og psykologer medfører omfattende internundervisning og veiledningsoppgaver. Praksisstudier er en sentral del av helse- og sosialfaglige utdanninger og refererer til ekstern praksis for studenter i virksomhet, som en del av studieforløpet. Dette er viktig for yrkeskvalifiseringen og for at kandidatene er forberedt og motivert til yrkesutøvelsen. I Helse Midt-Norge samarbeides det med utdanningssektoren både lokalt og regionalt. Samarbeidet med universiteter og høyskoler er regulert i instruks gitt fra HOD. Helse Midt- Norge RHF har to regionale samarbeidsorganer innen utdanning og forskning, med henholdsvis NTNU og høyskolene i regionen. Det er i tillegg etablerte lokale samarbeidsorganer mellom de enkelte helseforetak og utdanningsinstitusjoner. De regionale samarbeidsorganene er rådgivende til styret i. I mai 2013 ble det fastsatt ny instruks fra HOD, denne er lagt til grunn for utredning om organisering av samarbeidsorganene som er gjennomført i Samarbeidsorganene skal i hovedsak videreføres slik de er i dag, men er supplert med brukerrepresentasjon, gjensidig representasjon på tvers av organene og årlig strategimøter som skal bidra til å sikre bedre sammenheng mellom de to samarbeidsorganene. har i 2014 utviklet strategi for utdanning og kompetanseutvikling som ble vedtatt i styret 12. mars Strategien skal bidra til at organisasjonen er i stand til å møte fremtidens behov for kompetanse. Forskning, utvikling og innovasjon Forskning er et av satsningsområdene i Helse Midt Norge. Innsatsen kanaliseres dels gjennom helseforetakene og dels gjennom Samarbeidsorganet mellom Helse Midt Norge og NTNU. Samarbeidsorganet HMN-NTNU forvaltet i 2014 totalt 204,5 millioner kroner til forskning og kompetanseutvikling. I tillegg bruker de enkelte foretakene ytterligere ressurser på forskning, fordelt gjennom styringsdokumentene, totalt 140 millioner. Det var også avsatt midler bl.a. til psykiatrisatsing, innovasjon og kvalitetsregistre, slik at totale midler til forskning, innovasjon og utvikling i regionen tilsvarte 378 millioner. Totale kostnader til forskning i helseregionen utgjorde 220,2 millioner kroner i 2014 mot 235,7 millioner kroner i Forskningsmidlene blir i stor grad benyttet til pasientnær klinisk forskning, men også til translasjonsforskning, samhandlingsforskning og helsetjenesteforskning. Forskningsmiljøene innen MR, ultralyd og bildestyrt kirurgi er blant de ledende i landet. St. Olavs Hospital HF har tatt i bruk en PET MR-maskin som har bidratt til å øke forskningsinnsatsen innenfor bildebehandling. Samtidig er det kreftforskning som får høyest andel av forskningsmidlene, sammen med forskning på hjerte-kar og psykisk helsevern. Mesteparten av de regionale forskningsmidlene er konkurranseutsatt og benyttes til forskerutdanning og forskningsprosjekter. I 5

6 2014 var det over 120 pågående doktorgradsprosjekter, og 70 postdoktor- og forskerstillinger. I tillegg finansieres rundt 65 større prosjekter og en rekke mindre tiltak. En stor del av forskningen foregår i samarbeid med NTNU i den integrerte universitetsklinikken, men noe foregår også i samarbeid med høgskolene i regionen. Totale ressurser benyttet til utvikling i 2014 er beregnet til 70,3 millioner kroner. Tilsvarende ressursbruk i 2013 var på 88,8 millioner kroner. har samarbeid med NTNU Technology Transfer (TTO) og Innomed om å være pådrivere for innovasjonsarbeid i regionen. Arbeidet skal stimulere til økt innovasjon gjennom nær kontakt med alle helseforetakene. Dette er et arbeid som krever tid og innsats, og det er i 2014 etablert 8 prosjekter innenfor området tjenesteinnovasjon, drevet av InnoMed. De fleste ideene kommer fra miljøer vedst. Olavs Hospital HF, men det jobbes med tiltak for også å styrke innovasjonsarbeidet i de andre helseforetakene. har i 2014 startet arbeidet med å utarbeide nye strategier for forskning og innovasjon, i tråd med oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet og HelseOmsorg21. Dette arbeidet sluttføres i Strategiene skal danne grunnlag for regionens prioriteringer i årene framover, og sikre en målrettet og helhetlig innsats innen forskning og innovasjon i hele helseregionen. Årsregnskap Fortsatt drift Styret og administrerende direktør bekrefter i samsvar med regnskapslovens 3-3 at årsregnskapet for 2014 er utarbeidet på grunnlag av forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet er avlagt etter regnskapsloven og norske regnskapsprinsipper. Regnskapsanalyse Årsresultatet for foretaksgruppen var 2 251,7 mill kroner i 2014, mot et resultat på 286 mill kroner i Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav var at helseregionen samlet sett skal gå med overskudd tilsvarende 1 449,4 mill kroner. Resultatkravet ble endret fra 0 til et overskuddskrav på minimum 1 449,4 mill kroner som følge av endrede innteksrammer og pensjonsrettigheter i Budsjettert årsresultat for foretaksgruppen på 534,9 mill kroner ble endret til et internt krav på mill kroner. Det var i 2014 en vekst i aktiviteten på de aller fleste områdene sammenlignet med 2013, jf. aktivitetstall i årsregnskapets note 3. Samtidig ble den aktivitetsbaserte finansieringen endret fra 40 % i 2013 til 50 % i Dette gir utslag i en reduksjon i basisramme fra 2013 til 2014 og en vekst i aktivitetsbaserte inntekter. Lønns- og personalkostnader utgjorde 55 % av foretaksgruppens totale driftskostnader i 2014 mot 61 % i I dette ligger mill kr i lavere pensjonskostnader i 2014 sammenlignet med Lønnskostnader isolert økte med om lag 5 % fra 2013 til Antall ansatte økte i samme periode med 1,2 % og antall årsverk med 2,4 %. Nye uførepensjonsregler og levealdersjusteringer er innført i 2014 for offentlige 6

7 tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 eller senere. Denne endringen har gitt foretaksgruppen vesentlig lavere pensjonskostnader enn budsjettert. Som en følge av dette ble basisrammen redusert med 723,3 millioner kroner, samtidig som det ble satt et resultatkrav fra eier på 1,449 milliarder kroner. Inntekter og kostnader for 2013 og 2014 er følgelig ikke direkte sammenlignbare. har pr en samlet brutto pensjonsforpliktelse på millioner kroner mot millioner kroner pr Netto balanseførte pensjonsmidler var på henholdsvis millioner kroner og 200 millioner kroner i 2014 og Pensjonsforpliktelsene vil påvirke foretaksgruppens framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Per utgjør ikke resultatført estimat- og planendringer millioner kroner mot millioner kroner pr s egenkapital er på millioner kroner pr , det vil si millioner kroner lavere enn ikke resultatført estimatavvik pr Konsernresultatregnskap (i millioner kroner) Endring Driftsinntekter Basisramme ,9 % Aktivitetsbasert inntekt ,3 % Andre driftsinntekter ,1 % Sum driftsinntekter ,5 % Driftskostnader Kjøp av helsetjenester ,9 % Varekostnad ,4 % Lønn og annen personalkostnad ,4 % Avskrivninger og nedskrivninger ,1 % Annen driftskostnad ,7 % Sum driftskostnader ,3 % Driftsresultat ,1 % Netto finansposter ,0 % Årets resultat ,4 % Kontantstrømmer Kontantstrøm fra driften var på 741 millioner kroner i 2014, sammenlignet med millioner kroner i Kontantstrøm benyttet til investeringer var på netto 882 millioner kroner i 2014 mot 451 millioner kroner i Anskaffelse anleggsmidler utgjorde totalt 888 millioner kroner i 2014, det vil si 153 millioner kroner mindre enn i Det har vært en økning i investeringer innen IKT/programvare og lignende og medisinsk teknisk utstyr (MTU) fra 2013 til For øvrige anleggsgrupper har det vært noe nedgang. s kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter er i hovedsak knyttet 7

8 til nedbetaling av langsiktig lån og driftskreditt fra Helse- og omsorgsdepartementet. Likviditet og kapitalforhold Helse Midt-Norge er av eier pålagt årlig reduksjon av driftskreditten, og rammen ble i utgangspunktet satt til millioner kroner med en gradvis nedjustering på 167 mill kr gjennom året. På grunn av lavere pensjonskostnad enn forutsatt og trekk i basisramme som følge av dette, ble rammen justert tilsvarende til millioner kroner ved utgangen av Det er ikke tatt opp nye lån i Avdrag på eksisterende lån utgjør 244 millioner kroner pr år i Årsresultat Årsresultatet for viser et overskudd på millioner kroner. Lønns- og personalkostnadene i Helse Midt- Norge RHF har økt med 3,2 % i Betydelige investeringer i helseregionens IKTinfrastruktur er en av årsakene til økte avskrivningskostnader. Finansiell risiko Helse Midt-Norges inntekter er i all hovedsak overføringer fra Staten. Kredittrisikoen anses derfor som lav. har en rentebærende gjeld til investeringer på 3,5 mrd kr. Av de langsiktige lånene fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helse Midt-Norge tilnærmet 100 prosent fast rente. Av porteføljens rentebinding forfaller 52 prosent fra null til fem år. Innskuddsrenten i gjeldende bankavtale er basert på flytende rente. Det samme er renten på driftskreditt. På grunn av redusert driftskreditt og gunstige rentevilkår på innskudd og langsiktige lån er netto finansposter bedret med om lag 12 millioner kroner sammenliknet med Samlet sett vurderes renterisikoen som akseptabel. Det er våren 2015 under etablering en finansstrategi som blant annet skal regulere forhold knyttet til interne lån. Handel som involverer fremmed valuta er begrenset og risikoen vurderes som forholdsvis lav. Framtidsutsikter for Helse Midt- Norge Styret har i Årlig melding for 2014 gitt en presentasjon av framtidige utfordringer og mål, og hvilke strategiske valg som Helse Midt-Norge planlegger for å nå disse målene. Dette dokumentet finnes på Det er en forutsetning at det skapes overskudd fra driften i helseforetakene for å sikre nødvendig kapital for framtidsrettet helsetilbud. Det er gjennom god styring og god drift at helseforetakene legger grunnlaget for en bærekraftig utvikling og bedring av behandlingstilbudet. Styret er opptatt av at foretakene skal ha økonomisk kontroll. Foretaksgruppa står foran store og krevende investeringsoppgaver i årene framover. Det er derfor avgjørende å kunne opparbeide tilstrekkelig likviditet i forkant. Det forutsettes derfor en årlig effektivisering innen alle tjenesteområder i foretaksgruppa. Uten en slik årlig effektivisering som gir varig effekt vil ikke Helse Midt-Norge kunne muliggjøre de planlagte store investeringer innen sykehusbygg og IKT. Forbedring i pasienttilbudet krever kontinuerlig omstilling i sykehusene. Foretakene i Midt-Norge er i en fase med krevende omstillings- og forbedringsarbeid og 8

9 det er gjennomført mye godt arbeid. Helsetjenestens viktigste ressurs er medarbeiderne og dette arbeidet forutsetter både tydelig ledelse og medvirkning fra ansatte. Arbeidsmiljø Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for god pasientbehandling og pasientsikkerhet. Høsten 2014 gjennomførte Helse Midt-Norge arbeidsmiljøundersøkelsen med en svarprosent på 79 og høy skår på viktige arbeidsmiljøfaktorer som motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet til arbeidsplassen. Det har vært stor aktivitet knyttet til opplæring av ledere i hvordan de kan drive prosessarbeid for å bruke resultatene til godt utviklingsarbeid. Oppfølgingsarbeidet ble umiddelbart satt i gang etter undersøkelsen og status på arbeidet skal rapporteres innen 1. kvartal i Helseforetakene jobber kontinuerlig med å øke andel faste stillinger, øke stillingsandelen for medarbeidere i deltidsstillinger og tilby flere heltidsstillinger. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse blant alle fast ansatte har vært stabil sist år og var ved utgangen av 2014 på 89,9 pst. Andel fast ansatte som arbeider deltid er økt med 0.3 pst. fra 30,8 pst. i 2013 til 31,1 pst. i Antall gjennomsnittlig ansatte i Helse Midt- Norge var i mot i 2013, en økning på 250 som fordeler seg jevnt mellom foretakene. Dette inkluderer også vikarer og midlertidig ansatte. hadde gjennomsnittlig 387 årsverk i 2014 mot 360 i Av disse var 73 årsverk i foretaksadministrasjonen i Stjørdal, 297 årsverk hos Hemit og 17 hos Helsebygg. Helse Midt-Norge har som mål å overholde arbeidstidsbestemmelsene. Det har vært en positiv utvikling i antall avvik i løpet av året. Både eier og helseforetakene har fokusert på arbeidstidsordninger. Dette er et kontinuerlig arbeid. Foretakene jobber systematisk og godt med dette i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten for å lukke avvikene. Sykefravær, skader og ulykker Å redusere sykefraværet er en prioritert oppgave i alle foretak. Ved utgangen av 2014 var sykefraværet på 7,6 pst., en økning på 0,1 prosentpoeng i forhold til utgangen av Det totale sykefraværet var på dager i 2014 mot dager i Forskjellene i sykefraværet mellom de tre sykehusforetakene skiller 1,2 prosentpoeng mellom høyeste og laveste. Det er fortsatt store variasjoner mellom stillingsgrupper, alder og kjønn. Vi ser en liten økning i sykefraværet hos menn og tilsvarende en liten nedgang hos kvinner. Sykefraværet er fortsatt høyest hos kvinner med 8,2 pst. mot 4,8 pst. hos menn. Hvert foretak har etablert planer med måltall som skulle føre til en sykefraværsprosent samlet for foretaksgruppen på 7 pst. ved utgangen av Det er fortsatt en stykke igjen før måloppnåelse. Sykefravær Foretak Endring St.Olavs Hospital 8 % 7,8 % 0,1 HF Helse Møre og 7,8 % 7,6 % 0,2 Romsdal HF Helse Nord- 6,8 % 7,5 % -0,7 Trøndelag HF Sykehusapotekene 5,6 % 8,9 % -3,3 HF Ambulanse Midt- 5,9 % 4,7 % 1,2 Norge HF Helse Midt-Norge 4,3 % 4,4 % 1,2 RHF Totalt 7,6 % 7,5 % -0,1 9

10 Gjennomsnittlig sykefravær i Helse Midt- Norge RHF for 2014 er 4,3 mot 4,4 pst. i Det totale sykefraværet var på 3784 dager i 2014 mot dager i Tilsvarende som i 2013 er det ikke registrert ulykker med alvorlige personskade eller alvorlige materielle skader i Det ble registret 22 antall personskader med fravær i 2014 mot 32 i Det ble innrapportert uønskede hendelser knyttet til HMS i foretaksgruppen for 2014 mot i De største kategoriene er trusler og vold mot medarbeidere innen psykisk helsevern. Innenfor de andre områdene er det løft, klemming, kutt og fall som representerer de uønskede hendelsene. Økt rapportering av uønskede hendelser er et viktig grunnlag for å kunne iverksette gode tiltak. Likestilling og diskriminering Styret i har en god balanse mellom kvinner og menn. Av de seks eieroppnevnte medlemmer er 3 kvinner og 3 menn. De ansattvalgte styremedlemmer fordeler seg med to kvinner og to menn. Ledergruppen i består av fem kvinner og tre menn. Blant de ansatte i er det en tilnærmet lik fordeling mellom antall kvinner og menn. Brukerutvalget i Helse Midt RHF består av 5 kvinner og 5 menn med mannlig leder. Toppledelsen i Helse Midt-Norge er overvekt av menn. Ved årsskiftet var en av sju styreledere i foretakene kvinne. Tilsvarende er en av sju administrerende direktører i foretakene kvinne. Styrene i foretakene er representert med god likevekt mellom kjønnene. Av samtlige ledere i foretaksgruppen er 58 pst. kvinner og 42 pst. menn som representerer en reduksjon i andel kvinnelige ledere med 1 prosentpoeng. Kjønnsfordelingen blant legene i Helse Midt- Norge er 53 pst. menn og 47 pst. kvinner, som er det samme som i Arbeidet med å redusere deltid er et viktig likestillingsaspekt siden de fleste i deltidsstillinger er kvinner. Helseforetakene og sykehusene er kvinnedominerte arbeidsplasser. Godt over tre fjerdedeler av de ansatte er kvinner. I enkelte yrkesgrupper er kvinnedelen spesielt stor, blant annet i yrkesgruppene sykepleiere, hjelpepleiere og renholdspersonale. Det er store lønnsforskjeller mellom de ulike yrkesgruppene i foretaksgruppen. Men dersom en sammenlikner lønnsnivå for menn og kvinner i samme yrkesgruppe, er det vanskelig å se ulikhet innenfor tariffestede områder i foretaksgruppen. De enkelte foretakene har fokus på tiltak for økt tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Det foreligger felles prosedyrer i helseregionen for utlysning av ledige stillinger mv. Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Ytre miljø Miljøledelse Helse og omsorgsdepartementet pålegger helseforetakene å gjennomføre en rekke miljøtiltak. Dette kommer i tillegg til krav som er satt i lover og regler. Mange av disse 10

11 tiltakene samordnes i det nasjonale prosjektet Grønt Sykehus, der Helse Midt-Norge er medlem. Helse Midt-Norge ønsker å kontinuerlig forbedre sine miljøprestasjoner, og være i forkant i forhold til nye myndighetskrav. har vedtatt følgende miljøpolitikk: skal i sin daglige drift bidra til en bærekraftig utvikling, og kontinuerlig redusere sin påvirkning på det ytre miljø. Gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet skal overholdes, og det skal arbeides kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene på det ytre miljø fra vår egen virksomhet og tjenestene vi leverer. Miljøavvik skal rapporteres og tiltak skal iverksettes hurtig. Leverandører, kunder og samarbeidspartnere skal kjenne til, og identifisere seg med Helse Midt-Norge sin miljøprofil. St. Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge RHFs IT-enhet (Hemit) ble sertifisert etter standarden NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyring, ytre miljø i Med unntak av Ambulanse Midt-Norge HF er de øvrige helseforetakene og sertifisert i Ambulanse Midt-Norge HF er fra 2015 innlemmet i sykehusforetakene og vil omfattes av deres miljøstyringssystem. For å opprettholde sertifiseringen vil det årlig gjennomføres eksterne revisjoner for å få bekreftet at miljøstyringssystemet følges opp i tråd med standarden og at det skjer en kontinuerlig forbedring i dette arbeidet. reduksjon på ca 7,7 GWh. I 2014 har det vært en nedgang i alle energikilder med unntak av fjernkjøling som har økt med 1,8 GWh. Reduksjonen i energibruk har vært størst ved St. Olavs Hospital HF. Helse Midt-Norge har et regionalt investeringsprogram innen energieffektivisering. Dette programmet er godkjent av og får støtte fra Enova. Investeringsprogrammet har pågått siden 2009 og budsjetterte med å bruke 89 millioner kroner til miljøforbruk og brukte om lag 50 mill kroner, hvorav 5 millioner kroner ble finansiert med støtte fra Enova. 15 millioner kroner ble hentet fra Helse Midt- Norge over investeringsbudsjettet. Prosjektet ble sluttført i 2014, og det skal legges frem sluttrapport og forslag til videreføring av ENØK-arbeidet i løpet av våren Avfall Helseregionen har som målsetting å bedre kildesorteringen og øke andelen avfall som sendes til gjenvinning. Det er bare sykehusforetakene som har utstyr til å veie avfallet før levering. De andre foretakene leverer avfall til kommunal/interkommunal renovasjon. Sykehusapotekene har prosedyrer for håndtering og sortering av legemiddel - og risikoavfall. Det er inngått avtale med helseforetakene og Norsk Medisinaldepot om levering av risikoavfall til forbrenning. Mobiltelefoner og datamaskiner blir returnert til leverandør eller lokal renovatør som EE avfall. Den målte mengden avfall ble redusert med 165 tonn i 2014, fra tonn i 2013 til tonn i Gjenvinnbart avfall utgjorde 25 prosent i Energi Registrert energiforbruk har gått ned fra om lag 211,4 GWh i 2013 til 203,7 GWh i 2014, en 11

12 Transport Transport av pasienter er ett av områdene der en ser det største potensialet til å redusere miljøpåvirkningen, og er også et område der det er gjort store framskritt. Reiseplanleggerne på Pasientreisekontorene legger stor vekt på at kapasiteten i bilene og bussene skal være best mulig utnyttet. Det stilles også krav til transportørene at de skal prioritere samkjøring. Fastprisavtaler med transportørene har også gitt færre kjørte kilometer pr. transportoppdrag. Innføring av nettmøter og utbygging av kapasiteten for videokonferanse har ikke ført til færre flyreiser i Antall tur-retur reiser med fly har økt med 18 pst. i 2014 i forhold til Antall flydde kilometer har økt med 12 pst. og utslipp av Co2 har økt med 14 pst. i samme periode. Det er utbetalt mindre kjøregodtgjørelser beregnet ut fra km i 2014 enn i 2013 i helseregionen. Det er også økt antall parkeringsplasser for ansatte. Denne økningen er kommet i parkeringsplasser som de ansatte må betale for. Netto er andel liter bensin og diesel brukt til egne biler lavere enn i Det er kun Helse Nord-Trøndelag HF som rapporterer at de kjøper klimakvoter knyttet opp mot sitt forbruk av bensin og diesel. Der har de en andel på 100 pst. I Helse Møre og Romsdal HF har de startet en prøveperiode med 6 elbiler som tjenestebiler, og de har også satt opp flere sykkelstativer ved flere av lokalitetene for å stimulere til mer bruk av sykkel. Innkjøp Helse Midt-Norge stiller krav til miljø ved innkjøp fra våre leverandører og deres produkter der det er relevant. Helse Midt- Norge er kontrollmedlem i ordningen Grønt Punkt og medlem i Svanen i regi av Stiftelsen Miljømerking. Med hensyn til leverandørene stilles det krav om å være tilknyttet en returemballasjeordning og eventuelt til miljøstyringssystem. Med hensyn til produktene stilles det krav om at de skal ha dokumentasjon tilsvarende et miljømerke, det benyttes etablerte kriteriesett for miljø eller bes om egenerklæringer for miljøegenskapene ved evalueringen av tilbudene. Helse Nord-Trøndelag er et av helseforetakene i regionen som har kommet langt i forhold til å stille miljøkrav til produktene de kjøper inn. I avtalene med nye leverandører har de tatt inn følgende krav: Leverandøren skal arbeide aktivt for å minske miljøbelastningen ved oppfyllelse av avtalen. Leverandøren skal løpende dokumentere hvilket arbeid som nedlegges for å minske miljøbelastningen, og er pliktig til å framlegge dokumentasjon på oppdragsgivers forespørsel. Dersom leverandøren ikke kan dokumentere at avtalens miljøkrav er oppfylt, vil dette bli ansett som et vesentlig mislighold, som gir oppdragsgiver rett til å heve avtalen. Statens krav til økt elektronisk handel har som hovedmål å forvalte felleskapets midler på best mulig måte, men forutsettes også å bidra til store miljøgevinster ved redusert papirbruk og færre postforsendelser som igjen reduserer CO2 utslippet. Helse Midt-Norge har ikke fastsatt konkrete mijømål, men har i 2014 igangsatt flere tiltak for å sikre økt e- handel med helseregionenes kunder og leverandører. Tiltakene forventes å få størst effekt først i slutten av 2015 og 2015 ved innførring av nytt ERP-system. Disponering av årsresultatet Styret foreslår at årets overskudd på 1948,110 millioner kroner i anvendes til dekning av tidligere års udekket tap og overføring til annen egenkapital med 12

13 1 943,275 millioner kroner og 4,835 millioner kroner overføres til fond for vurderingsforskjeller. Total egenkapital etter dette er på millioner i. Stjørdal, 16. april 2015 Ola Strand Paul Steinar Valle Vigdis Harsvik styreleder nestleder styremedlem Tore Kristiansen Liv Stette Brit Tove Welde styremedlem styremedlem styremedlem Sølvi Sæther Ivar Østrem Randulf Søberg styremedlem styremedlem styremedlem Daniel Haga kst. administrerende direktør 13

14 Beløp i 1000 NOK Resultatregnskap Konsern Morselskap Tekst Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og andre personalkostnader 6, Ordinære avskrivinger 9, Nedskrivinger 9, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekt Nedskriving av finansielle anleggsmidler Annen finanskostnad Netto finansresultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer Konsern Org.nr

15 Balanse Konsern Beløp i 1000 NOK Morselskap Tekst Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle driftsmidler Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Investering i datterselskap/-foretak Investeringer i FKV og TS Investering i andre aksjer og andeler Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Varer Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Konsern Org.nr

16 Balanse Konsern Beløp i 1000 NOK Morselskap Tekst Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet Langsiktig gjeld til foretak i samme konsern Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Driftskreditt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Konsern Org.nr

17 Balanse Beløp i 1000 NOK Konsern Morselskap Tekst Note Stjørdal, Styret for Konsern Ola Strand styreleder Paul Steinar Valle nesteleder Vigdis Harsvik styremedlem Tore Kristiansen styremedlem Brit Tove Welde styremedlem Sølvi Sæther styremedlem Ivar Østrem styremedlem Randolf Søberg styremedlem Liv Stette styremedlem Daniel Haga kst daglig leder Konsern Org.nr

18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Beløp i hele 1 000) KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Årsresultat før skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger 9, Nedskrivninger anleggsmidler 9, Øvrige resultatposter uten kontanteffekt Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktig gjeld 20, Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn- /utbetalinger i pensjonsordninger Inntektsføring av investeringstilskudd Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER 0 0 Innbetalinger ved salg av driftsmidler Overføring av varige driftsmidler til HF 9, Ovefføring av varige driftsmidler til NTNU Utbetaling ved kjøp av driftsmidler Innbetalinger ved avdrag på utlån Utbetalinger ved utlån Innbetaling ved salg og opphør av andre finansielle eiendeler Utbetaling ved kjøp av andre finansielle eiendeler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Ekstraord nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt Overført investeringstilskudd og lån til HF Overført investeringstilskudd til NTNU Innbetaling av investeringstilskudd Endring øvrige langsiktige forpliktelser 10, Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Ubenyttet trekkramme i Norges Bank pr Likviditetsreserve Innvilget kredittramme i Norges Bank pr

19 Note: 1 Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet og etablering av Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, jf. Lov om helseforetak. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og retningslinjer gitt av eier. De viktigste prinsippene er omtalt nedenfor. er etablert som et regionalt helseforetak, og virksomheten reguleres særskilt gjennom helseforetaksloven. ble stiftet Staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene den , og på dette tidspunkt ble foretaksgruppen etablert. Åpningsbalansen I forbindelse med sykehusreformen og etablering av helseregionene ble det utarbeidet åpningsbalanse for helseforetakene. Som følge av at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, representerer bruksverdi virkelig verdi for anleggsmidler. I åpningsbalansen er bruksverdien satt til gjenanskaffelseskost. For bygg og tomter er gjenanskaffelsesverdi basert på takster utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer høsten I gjenanskaffelsesverdien er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler er gjenanskaffelseskost beregnet. For overførte anleggsmidler der det pr var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i framtiden, er det gjort fradrag i åpningsbalansen. Tilsvarende ble gjennomført i 2004 i forbindelse med overføring av rusbehandling. Prinsipper for konsolidering består av konsernets administrasjon som er plassert på Stjørdal, prosjektorganisasjonen Helsebygg Midt- Norge og IKT-avdelingen Hemit, begge i Trondheim. Helsebygg har hatt som oppgave å ivareta planlegging og bygging av nytt universitetssykehus ved datterforetaket St. Olavs Hospital HF i Trondheim. Avdelingen er ved årsskiftet 2014/2015 under avvikling. Hemit ble etablert i 2003, og er en samordning av IT-tjenestene i regionene. Regnskapet for foretaksgruppen inkluderer helseforetakene Helse Nord-Trøndelag, St. Olavs Hospital, Helse Møre og Romsdal, Sykehusapotekene i Midt-Norge og Ambulanse Midt-Norge, samt aksjeselskapet Trøndelag Ortopediske Verksted som eies av datterforetaket St. Olavs Hospital HF. Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede finansielle stillingen når morselskapet Helse Midt- Norge RHF og dets eierandeler i datterforetak og andre kontrollerte foretak presenteres som én økonomisk enhet. Alle foretakene har benyttet konsistente prinsipper, og de vesentligste interne forhold mellom foretakene er eliminert. Regnskapet for foretaksgruppen er utarbeidet som om gruppen var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom foretakene i gruppen er eliminert. Alle bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet føres via det regionale helseforetaket. Kostpris på andel i helseforetakene elimineres mot egenkapitalen. Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsippene om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene kan hovedsakelig deles i tre: fast grunnfinansiering (basis) fra eier aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter, inkludert øremerkede tilskudd Inntekter fra Helse- og omsorgsdepartementet som går via det regionale helseforetaket er bruttoført i. Grunnfinansiering Grunnfinansieringen består av basisramme som er rammetilskudd fra Staten. Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra Helse Midt-Norge RHF som fast bevilgning til drift av foretakene. Grunnfinansieringen inntektsføres i det regnskapsåret midlene tildeles, og inntektsføring av basisramme gjennom året skjer i henhold til aktivitet. Ved overtakelse av nye oppgaver der departementet har holdt igjen midler for deler av året, er tilsvarende beløp avsatt som en inntekt i resultatregnskapet og en fordring på Helse- og omsorgsdepartementet. Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-refusjon (ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra Helfo og egenandeler), gjestepasientinntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og røntgentjenester. Inntektsføringen skjer i den perioden aktiviteten er utført. Øremerkede tilskudd

20 Øremerkede tilskudd inntektsføres i takt med bruken av midlene. Investeringstilskudd føres som utsatt inntekt i balansen i den grad midlene ikke er benyttet. Når tilskuddet til investeringer benyttes, bruttoføres eiendelen og tilskuddet som henholdsvis anleggsmiddel og utsatt inntekt. Den utsatte inntekten resultatføres over samme periode som driftsmidlet avskrives. Andre inntekter Gaver disponeres i samsvar med de betingelsene eller ønsker giver har for disponeringen av midlene. Dersom giver har betingelser eller ønsker om at gaven skal disponeres til konkrete aktiviteter, prosjekter eller investeringer, klassifiseres den som tilskudd og regnskapsføres etter reglene for øremerkede tilskudd. Andre inntekter knyttet til kjernevirksomheten er inntekter fra apotekene og fra kommuner for utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetakene inntekter fra kantiner og leieinntekter fra personalboliger. Salg av varer og andre tjenester inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert. Salg av varer og tjenester mellom foretak i helseforetaksgruppen skjer i utgangspunktet til ordinær pris. Flere tjenester faktureres ikke, men er regulert gjennom tildeling av basisrammen. Dette gjelder først og fremst ved behandling av pasienter som er bosatt i Midt-Norge, men innenfor et annet helseforetaks geografiske opptaksområde (gjestepasientoppgjør i regionen). Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med inntektsføring av de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset levetid skal avskrives planmessig. Dersom det finner sted en verdiforringelse som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet til virkelig verdi. Tilsvarende prinsipp legges normalt til grunn for gjeldsposter. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig gjeld vises som langsiktig gjeld. Immaterielle eiendeler Utgifter til forskning og utvikling (FoU) er kostnadsført, ut fra det forhold at sammenhengen mellom utgifter til forskning og eventuelle framtidige inntekter er uklare. Utgifter til andre immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt, det vil si at det forventes at de vil gi framtidige inntekter eller vesentlige reduksjoner i framtidige kostnader. Dette gjelder i hovedsak utgifter til lisenser og programvare. Immaterielle eiendeler som er balanseført avskrives lineært over antatt økonomisk levetid fra det tidspunktet eiendelen blir tatt i bruk. Varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter eiendom, anlegg og utstyr som er beregnet for produksjon, levering av varer eller administrative formål og som har varig levetid. Disse balanseføres til kost fratrukket eventuelle akkumulerte av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en utnyttbar levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kr Varige driftsmidler avskrives hovedsakelig lineært over utnyttbar levetid fra det tidspunktet driftsmidlet blir tatt i bruk. Det tas hensyn til utrangeringsverdi når avskrivningsplanene gjennomgås. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi, blir driftsmiddelet nedskrevet til gjenvinnbar verdi dersom denne er lavere enn regnskapsført verdi. Balanseføring blir foretatt løpende gjennom året av investeringer på nybygg. Ved balanseføring av bygg legges det til grunn reelle kostnader for ulike bygningsdeler ved dekomponering. Finansieringsutgifter ved tilvirkning av egne driftsmidler balanseføres. I tillegg balanseføres ombygninger/påkostninger på eksisterende bygningsmasse hvor det skjer en verdiøkning eller vesentlig forlengelse av gjenværende levetid. Gevinst eller tap ved salg av driftsmidler behandles som ordinær driftsinntekt eller driftskostnad. Utgifter til periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr periodiseres. Utgifter til løpende vedlikehold av driftsmidler for øvrig kostnadsføres løpende som driftskostnader. Det følger av Helseforetakslovens at det er restriksjoner med hensyn til foretakets muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet, samt mulighet for opptak av lån, garantier og pantstillelser. Restriksjonene har betydning for hvordan foretakets anleggsverdier ble vurdert ved etablering av åpningsbalansen. Datterselskaper Med datterselskap menes blant annet foretak som eies med mer enn 50 %, hvor investeringen er av langvarig karakter og hvor foretaket har bestemmende innflytelse. Datterselskap vurderes etter kostmetoden i foretakets regnskap. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når det har oppstått verdifall som skyldes årsaker

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Fortsatt drift 7 Regnskapsanalyse 7 Kontantstrømmer Likviditet og kapitalforhold. 8 8 Årsresultat Helse Midt-Norge RHF 9 Finansiell risiko 9

Fortsatt drift 7 Regnskapsanalyse 7 Kontantstrømmer Likviditet og kapitalforhold. 8 8 Årsresultat Helse Midt-Norge RHF 9 Finansiell risiko 9 Innhold Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge 2 Vår virksomhet 2 Viktige aktiviteter i 2014 2 Selskapsstruktur og organisering 3 Strategiutvikling 3 Helse Midt-Norges oppgaver 3 Pasientbehandling

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959 Resultatregnskap Beløp i 1000 NOK Ambulanse Midt-Norge HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1,2 0 789 990 Aktivitetsbasert inntekt 1,2-38 1 959 Annen driftsinntekt 1,2,17 1 343 21 075

Detaljer

Styrets årsberetning og årsregnskap for Helse Midt-Norge RHF 2014

Styrets årsberetning og årsregnskap for Helse Midt-Norge RHF 2014 Styrets årsberetning og årsregnskap for 2014 1 Helse Nord- Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Helse Møre og Romsdal HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Trøndelag Ortopediske Verksted AS 2 Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 30/15 Orienteringssaker - Vedlegg utkast styrets årsberetning 2014 for Helse Midt-Norge Saksbehandler Ansvarlig direktør Lillian Engen Saksmappe 2014/496

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Helse Midt-Norge årsberetning 2013. Vår virksomhet. Selskapsstruktur og organisering

Helse Midt-Norge årsberetning 2013. Vår virksomhet. Selskapsstruktur og organisering Helse Midt-Norge årsberetning 2013 Vår virksomhet Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak som har ansvar for å gi befolkningen i Norge tilgang til spesialisthelsetjenester. Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer