Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge"

Transkript

1 Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen i regionen får gode og likeverdige spesialisthelsetjenester når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. har det overordna ansvaret for å gi befolkningen i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag spesialisthelsetjenester. Dette omfatter spesialiserte helsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helseregionenes hovedoppgaver er: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende s ansvar blir ivaretatt gjennom kjøp fra heleide datterforetak, andre helseregioner samt kjøp av tjenester fra ulike private aktører. hadde ved utgangen av 2014 avtale med 148 privatpraktiserende avtalespesialister. I tillegg hadde regionen avtale med fire private kommersielle sykehus innen somatikk, tre private ideelle institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, ni private institusjoner innen spesialisert rehabilitering, to private laboratorier og fire avtaler innen billeddiagnostiske undersøkelser. Foretaksgruppa omfatter om lag medarbeidere og et årlig budsjett på omlag 19,3 milliarder kroner. er lokalisert på Stjørdal. Viktige aktiviteter i 2014 Fem mål ble løftet fram som særlig viktig for helseforetakene i Helse Midt-Norge i 2014: Færre pasientskader Ingen skal oppleve fristbrudd Kortere ventetid Færre avvik på arbeidstidsbestemmelsene Bærekraftig økonomi. I tillegg kan det kort nevnes noen saker som: ehelse: Planlegging av store investeringer i IKT som anskaffelse og implementering av nytt pasientadministrativt system og ny elektronisk pasientjournal (EPJ/PAS) nytt økonomi- og logistikksystem (ERP) Endringer i ledelsen I foretaksmøte i desember 2014 vedtok helse- og omsorgsministeren å lokalisere nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal til Opdøl ved Molde Planlegging av pilotfase iht. ny nasjonal plattform for web Program for kvalitet og pasientsikkerhet Selskapsstruktur og organisering Staten v/helse og omsorgsdepartementet eier 100 prosent av som igjen er eier av St. Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Møre og Romsdal HF, 1

2 Ambulanse Midt-Norge HF, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Trøndelag Ortopediske Verksted AS (datterdatter) Datterforetaket Ambulanse Midt-Norge HF inngikk i foretaksgruppen i Foretakets virksomhet er fra og med i hovedsak overført til sykehusforetakene. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har en sentral rolle i anskaffelse og videresalg, samt produksjon av legemidler, rådgivning og kontroll for å sikre riktig bruk av legemidler. er sammen med de tre andre regionale helseforetakene eier av følgende selskap; Sykehusbygg HF Nasjonal IKT HF Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Luftambulansetjenesten ANS Helseforetakenes driftsorganisasjon for Nødnett HF Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Sterk fokus på å utvikle pasientens helsetjeneste Ta i bruk pasientens egne ressurser Standardisering og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosesser støttet av hensiktsmessige IKT-løsninger Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet har i 2014 påbegynt arbeidet med en ny strategi for forskning og innovasjon samt en strategi for utdanning og kompetanseutvikling. Regjeringen har varslet at de høsten 2015 vil legge fram en stortingsmelding om Nasjonal helse- og sykehusplan. Gjennomføringen av varslet innhold i denne planen vil kunne ha konsekvenser både for struktur, organisering, drift og investeringsplaner i foretakene. Helse Midt-Norge vil i 2015 sette i gang et nytt strategiarbeid som ser lengre enn år 2020 og som tar opp i seg de nye varslede føringene. Strategiutvikling Strategi 2020 er Helse Midt-Norges strategi for å utvikle likeverdige og framtidsrettede spesialisthelsetjenester for befolkningen. Strategien skal være førende for øvrige strategier og handlingsplaner i foretaksgruppen, og skal understøttes av Helse Midt-Norges langtidsplaner, -budsjetter, årlige styringsdokumenter mv. For å nå hovedmålene i Strategi 2020 skal foretaksgruppa konsentrere arbeidet om strategiene: «Bedre pasientsikkerhet og kvalitet» og «Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom». Begge strategiene skal realiseres gjennom Helse Midt-Norges oppgaver Pasientbehandling Viktige områder i pasientbehandling er pasientrettigheter, pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i Helse Midt Norge. Pasientrettigheter Det har over tid vært et klart styringsmål å redusere ventetidene og unngå fristbrudd. Selv om det er registrert en positiv utvikling de siste årene, er målet likevel ikke nådd. 2

3 Helse Møre og Romsdal HF Gj.sn v.tid avviklet Antall fristbrudd Andel fristbrudd 4,9 % 4,3 % 5,2 % 13,0 % Helse Nord-Trøndelag HF Gj.sn v.tid avviklet Antall fristbrudd Andel fristbrudd 3,6 % 4,2 % 5,6 % 8,5 % St. Olavs Hospital HF Gj.sn v.tid avviklet Antall fristbrudd Andel fristbrudd 3,0 % 6,3 % 6,3 % 14,9 % Gj.sn v.tid avviklet Antall fristbrudd Andel fristbrudd 3,9 % 5,2 % 5,8 % 13,0 % Det ble innført kvalitetsbasert finansiering i Dette betyr at en andel av finansieringen er avhengig av resultatene på et utvalg kvalitetsindikatorer. Helse Midt-Norge fikk god uttelling i denne ordningen, noe som førte til at regionen ble tilført 24 millioner kroner mer enn før ordningen ble innført. Halvparten av disse midlene ble benyttet til finansiering av prosjekter som stimulerer til økt kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen. Pasientsikkerhet Helse Midt Norge RHF etablerte i 2014 Program for kvalitet og pasientsikkerhet med målsetning om å: Øke kvaliteten på helsetjenestene som ytes, med spesiell oppmerksomhet knyttet til diagnostikk og behandling Øke pasientssikkerheten ved å: o redusere pasientskader (50 pst. reduksjon av forebyggbare skader og uønskede hendelser innen fem år) o bygge varige strukturer for pasientsikkerhet o forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Programmet skal bidra til koordinering og erfaringsoverføring; både mellom de regionale helseforetakene og mellom helseforetak i Helse Midt-Norge. Det samarbeides tett med de lokale helseforetakene for å innføre og følge opp tiltakene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Programmet skal videre sørge for at kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas også i andre regionale utviklingsprosjekter, og sikre at pasientsikkerhet integreres i øvrig forbedringsarbeid i Helse Midt Norge. Det gjennomføres lokale pasientsikkerhetsprosjekt med støtte fra det regionale programmet. I 2014 er det gjennomført pasientsikkerhetskulturundersøkelse ved alle 3 sykehusforetak. Det var god oppslutning om undersøkelsen ved St. Olavs Hospital HF og i Helse Nord- Trøndelag HF, men svakere i Helse Møre og Romsdal. Resultater av måleverktøyet Global Trigger Tool (GTT) leveres regelmessig fra alle foretak. Høsten 2014 ble det gjennomført en regional erfaringskonferanse om pasientsikkerhet med god deltakelse fra alle HF. 3

4 Samhandling Erfaringene etter fire år med samhandlingsreformen viser mange positive utviklingstrekk. Alle sykehusforetakene har inngått samarbeidsavtaler og etablert samarbeidsorganer med kommunene i sine opptaksområder. 64 kommuner i Midt-Norge har etablert heldøgnstilbud om øyeblikkelig hjelp til innbyggerne sine. Det er for tidlig å vurdere om dette har ført til redusert bruk av sykehusene. Antall pasienter som blir værende på sykehusene etter de er ferdigbehandlet, dvs. er utskrivningsklare, ble redusert i løpet av 2014, sammenlignet med Dette er ofte eldre pasienter som skal overføres til sykehjem. Pasienter som bor i de store byene må ofte vente lenger på plass i sykehjem enn de som bor i utenfor byene. Rusbehandling Det har i flere år vært en styrking av tilbudet for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling. Opptrappingen som har pågått over flere år har bidratt til et vesentlig bedre tilbud. Tettere samarbeid mellom rus, psykisk helsevern og somatikk skal bidra ytterligere forbedringer i tilbudet. I 2014 ble Rusbehandling Midt-Norge HF integrert i sykehusforetakene. Avtalene med de private rusinstitusjonene ivaretas av seksjon for analyse og pasientkoordinering (SAP) ved St. Olavs Hospital HF. Det er i 2014 bevilget midler til nasjonal kompetansetjeneste TSB for å sikre samarbeid og deltagelse i nasjonalt prosjekt for å hindre frafall i behandling, såkalte dropout. Det regionale arbeidet med dropout er forankret i regionalt fagledernettverk innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er utnevnt koordinatorer ved alle TSB-klinikkene i regionen inkludert private. Prosjektet ledes og administreres av SAP, i tett samarbeid med nasjonal kompetansetjeneste TSB. Psykisk helsevern Det har vært en dreining fra døgninnleggelser til dag og poliklinisk behandling, samt ambulante tjenester. Utviklingen målt både i aktivitet og ventetider viser at det i 2014 var en høyere vekst i psykisk helsevern enn for somatikk. Dette er i tråd med styringskravene fra vår eier. Habilitering/rehabilitering Helse Midt-Norge har sammen med kommunene etablert et prosjekt som har til hensikt å definere kapasitet, kompetanse og ansvarsavklaring for rehabiliteringsfeltet. Arbeidet ble avsluttet våren Lokal plan i Møre og Romsdal HF er utarbeidet, mens den er under arbeid i de to andre foretakene. Viktige mål er å kunne tilby riktig tjeneste til riktig tid og til rett person. Dette innebærer at en må sikre at de som jobber i tjenesten har riktig kompetanse, og at det er nok kapasitet til alle som skal betjenes. I 2014 ble ressursenhet for forskning og fagutvikling i habilitering etablert ved NTNU (RKBU), på oppdrag fra. Behandling av traumer, ved Lukasstiftelsen, Betania Malvik, ble nedlagt i Et nytt tilbud for denne pasientgruppen er nå etablert ved St. Olavs Hospital HF. Opplæring av pasienter og pårørende Hovedmålet med opplæring av pasienter og pårørende er å bidra til selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Opplæring skal være en naturlig del i pasientforløpene for pasienter og pårørende som har behov for informasjon, undervisning og veiledning. 4

5 Det arrangeres mange ulike typer kurs i helseforetakene; fra grupper for personer med diabetes, epilepsi eller artrose, til grupper for barn som har en mor eller far med psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Helseforetakenenes evalueringsarbeid for å utvikle kunnskapspsbaserte opplæringstilbud er et kontinuerlig arbeid. Utdanning av helsepersonell Spesialisthelsetjenesten deltar i stor grad i både den teoretiske og den praktiske delen av utdanningene. Ansatte i spesialisthelsetjenesten bidrar til relevant teoriundervisning, som timelærere og i kombinerte stillinger. Spesialistutdanning for leger og psykologer medfører omfattende internundervisning og veiledningsoppgaver. Praksisstudier er en sentral del av helse- og sosialfaglige utdanninger og refererer til ekstern praksis for studenter i virksomhet, som en del av studieforløpet. Dette er viktig for yrkeskvalifiseringen og for at kandidatene er forberedt og motivert til yrkesutøvelsen. I Helse Midt-Norge samarbeides det med utdanningssektoren både lokalt og regionalt. Samarbeidet med universiteter og høyskoler er regulert i instruks gitt fra HOD. Helse Midt- Norge RHF har to regionale samarbeidsorganer innen utdanning og forskning, med henholdsvis NTNU og høyskolene i regionen. Det er i tillegg etablerte lokale samarbeidsorganer mellom de enkelte helseforetak og utdanningsinstitusjoner. De regionale samarbeidsorganene er rådgivende til styret i. I mai 2013 ble det fastsatt ny instruks fra HOD, denne er lagt til grunn for utredning om organisering av samarbeidsorganene som er gjennomført i Samarbeidsorganene skal i hovedsak videreføres slik de er i dag, men er supplert med brukerrepresentasjon, gjensidig representasjon på tvers av organene og årlig strategimøter som skal bidra til å sikre bedre sammenheng mellom de to samarbeidsorganene. har i 2014 utviklet strategi for utdanning og kompetanseutvikling som ble vedtatt i styret 12. mars Strategien skal bidra til at organisasjonen er i stand til å møte fremtidens behov for kompetanse. Forskning, utvikling og innovasjon Forskning er et av satsningsområdene i Helse Midt Norge. Innsatsen kanaliseres dels gjennom helseforetakene og dels gjennom Samarbeidsorganet mellom Helse Midt Norge og NTNU. Samarbeidsorganet HMN-NTNU forvaltet i 2014 totalt 204,5 millioner kroner til forskning og kompetanseutvikling. I tillegg bruker de enkelte foretakene ytterligere ressurser på forskning, fordelt gjennom styringsdokumentene, totalt 140 millioner. Det var også avsatt midler bl.a. til psykiatrisatsing, innovasjon og kvalitetsregistre, slik at totale midler til forskning, innovasjon og utvikling i regionen tilsvarte 378 millioner. Totale kostnader til forskning i helseregionen utgjorde 220,2 millioner kroner i 2014 mot 235,7 millioner kroner i Forskningsmidlene blir i stor grad benyttet til pasientnær klinisk forskning, men også til translasjonsforskning, samhandlingsforskning og helsetjenesteforskning. Forskningsmiljøene innen MR, ultralyd og bildestyrt kirurgi er blant de ledende i landet. St. Olavs Hospital HF har tatt i bruk en PET MR-maskin som har bidratt til å øke forskningsinnsatsen innenfor bildebehandling. Samtidig er det kreftforskning som får høyest andel av forskningsmidlene, sammen med forskning på hjerte-kar og psykisk helsevern. Mesteparten av de regionale forskningsmidlene er konkurranseutsatt og benyttes til forskerutdanning og forskningsprosjekter. I 5

6 2014 var det over 120 pågående doktorgradsprosjekter, og 70 postdoktor- og forskerstillinger. I tillegg finansieres rundt 65 større prosjekter og en rekke mindre tiltak. En stor del av forskningen foregår i samarbeid med NTNU i den integrerte universitetsklinikken, men noe foregår også i samarbeid med høgskolene i regionen. Totale ressurser benyttet til utvikling i 2014 er beregnet til 70,3 millioner kroner. Tilsvarende ressursbruk i 2013 var på 88,8 millioner kroner. har samarbeid med NTNU Technology Transfer (TTO) og Innomed om å være pådrivere for innovasjonsarbeid i regionen. Arbeidet skal stimulere til økt innovasjon gjennom nær kontakt med alle helseforetakene. Dette er et arbeid som krever tid og innsats, og det er i 2014 etablert 8 prosjekter innenfor området tjenesteinnovasjon, drevet av InnoMed. De fleste ideene kommer fra miljøer vedst. Olavs Hospital HF, men det jobbes med tiltak for også å styrke innovasjonsarbeidet i de andre helseforetakene. har i 2014 startet arbeidet med å utarbeide nye strategier for forskning og innovasjon, i tråd med oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet og HelseOmsorg21. Dette arbeidet sluttføres i Strategiene skal danne grunnlag for regionens prioriteringer i årene framover, og sikre en målrettet og helhetlig innsats innen forskning og innovasjon i hele helseregionen. Årsregnskap Fortsatt drift Styret og administrerende direktør bekrefter i samsvar med regnskapslovens 3-3 at årsregnskapet for 2014 er utarbeidet på grunnlag av forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet er avlagt etter regnskapsloven og norske regnskapsprinsipper. Regnskapsanalyse Årsresultatet for foretaksgruppen var 2 251,7 mill kroner i 2014, mot et resultat på 286 mill kroner i Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav var at helseregionen samlet sett skal gå med overskudd tilsvarende 1 449,4 mill kroner. Resultatkravet ble endret fra 0 til et overskuddskrav på minimum 1 449,4 mill kroner som følge av endrede innteksrammer og pensjonsrettigheter i Budsjettert årsresultat for foretaksgruppen på 534,9 mill kroner ble endret til et internt krav på mill kroner. Det var i 2014 en vekst i aktiviteten på de aller fleste områdene sammenlignet med 2013, jf. aktivitetstall i årsregnskapets note 3. Samtidig ble den aktivitetsbaserte finansieringen endret fra 40 % i 2013 til 50 % i Dette gir utslag i en reduksjon i basisramme fra 2013 til 2014 og en vekst i aktivitetsbaserte inntekter. Lønns- og personalkostnader utgjorde 55 % av foretaksgruppens totale driftskostnader i 2014 mot 61 % i I dette ligger mill kr i lavere pensjonskostnader i 2014 sammenlignet med Lønnskostnader isolert økte med om lag 5 % fra 2013 til Antall ansatte økte i samme periode med 1,2 % og antall årsverk med 2,4 %. Nye uførepensjonsregler og levealdersjusteringer er innført i 2014 for offentlige 6

7 tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 eller senere. Denne endringen har gitt foretaksgruppen vesentlig lavere pensjonskostnader enn budsjettert. Som en følge av dette ble basisrammen redusert med 723,3 millioner kroner, samtidig som det ble satt et resultatkrav fra eier på 1,449 milliarder kroner. Inntekter og kostnader for 2013 og 2014 er følgelig ikke direkte sammenlignbare. har pr en samlet brutto pensjonsforpliktelse på millioner kroner mot millioner kroner pr Netto balanseførte pensjonsmidler var på henholdsvis millioner kroner og 200 millioner kroner i 2014 og Pensjonsforpliktelsene vil påvirke foretaksgruppens framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Per utgjør ikke resultatført estimat- og planendringer millioner kroner mot millioner kroner pr s egenkapital er på millioner kroner pr , det vil si millioner kroner lavere enn ikke resultatført estimatavvik pr Konsernresultatregnskap (i millioner kroner) Endring Driftsinntekter Basisramme ,9 % Aktivitetsbasert inntekt ,3 % Andre driftsinntekter ,1 % Sum driftsinntekter ,5 % Driftskostnader Kjøp av helsetjenester ,9 % Varekostnad ,4 % Lønn og annen personalkostnad ,4 % Avskrivninger og nedskrivninger ,1 % Annen driftskostnad ,7 % Sum driftskostnader ,3 % Driftsresultat ,1 % Netto finansposter ,0 % Årets resultat ,4 % Kontantstrømmer Kontantstrøm fra driften var på 741 millioner kroner i 2014, sammenlignet med millioner kroner i Kontantstrøm benyttet til investeringer var på netto 882 millioner kroner i 2014 mot 451 millioner kroner i Anskaffelse anleggsmidler utgjorde totalt 888 millioner kroner i 2014, det vil si 153 millioner kroner mindre enn i Det har vært en økning i investeringer innen IKT/programvare og lignende og medisinsk teknisk utstyr (MTU) fra 2013 til For øvrige anleggsgrupper har det vært noe nedgang. s kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter er i hovedsak knyttet 7

8 til nedbetaling av langsiktig lån og driftskreditt fra Helse- og omsorgsdepartementet. Likviditet og kapitalforhold Helse Midt-Norge er av eier pålagt årlig reduksjon av driftskreditten, og rammen ble i utgangspunktet satt til millioner kroner med en gradvis nedjustering på 167 mill kr gjennom året. På grunn av lavere pensjonskostnad enn forutsatt og trekk i basisramme som følge av dette, ble rammen justert tilsvarende til millioner kroner ved utgangen av Det er ikke tatt opp nye lån i Avdrag på eksisterende lån utgjør 244 millioner kroner pr år i Årsresultat Årsresultatet for viser et overskudd på millioner kroner. Lønns- og personalkostnadene i Helse Midt- Norge RHF har økt med 3,2 % i Betydelige investeringer i helseregionens IKTinfrastruktur er en av årsakene til økte avskrivningskostnader. Finansiell risiko Helse Midt-Norges inntekter er i all hovedsak overføringer fra Staten. Kredittrisikoen anses derfor som lav. har en rentebærende gjeld til investeringer på 3,5 mrd kr. Av de langsiktige lånene fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helse Midt-Norge tilnærmet 100 prosent fast rente. Av porteføljens rentebinding forfaller 52 prosent fra null til fem år. Innskuddsrenten i gjeldende bankavtale er basert på flytende rente. Det samme er renten på driftskreditt. På grunn av redusert driftskreditt og gunstige rentevilkår på innskudd og langsiktige lån er netto finansposter bedret med om lag 12 millioner kroner sammenliknet med Samlet sett vurderes renterisikoen som akseptabel. Det er våren 2015 under etablering en finansstrategi som blant annet skal regulere forhold knyttet til interne lån. Handel som involverer fremmed valuta er begrenset og risikoen vurderes som forholdsvis lav. Framtidsutsikter for Helse Midt- Norge Styret har i Årlig melding for 2014 gitt en presentasjon av framtidige utfordringer og mål, og hvilke strategiske valg som Helse Midt-Norge planlegger for å nå disse målene. Dette dokumentet finnes på Det er en forutsetning at det skapes overskudd fra driften i helseforetakene for å sikre nødvendig kapital for framtidsrettet helsetilbud. Det er gjennom god styring og god drift at helseforetakene legger grunnlaget for en bærekraftig utvikling og bedring av behandlingstilbudet. Styret er opptatt av at foretakene skal ha økonomisk kontroll. Foretaksgruppa står foran store og krevende investeringsoppgaver i årene framover. Det er derfor avgjørende å kunne opparbeide tilstrekkelig likviditet i forkant. Det forutsettes derfor en årlig effektivisering innen alle tjenesteområder i foretaksgruppa. Uten en slik årlig effektivisering som gir varig effekt vil ikke Helse Midt-Norge kunne muliggjøre de planlagte store investeringer innen sykehusbygg og IKT. Forbedring i pasienttilbudet krever kontinuerlig omstilling i sykehusene. Foretakene i Midt-Norge er i en fase med krevende omstillings- og forbedringsarbeid og 8

9 det er gjennomført mye godt arbeid. Helsetjenestens viktigste ressurs er medarbeiderne og dette arbeidet forutsetter både tydelig ledelse og medvirkning fra ansatte. Arbeidsmiljø Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for god pasientbehandling og pasientsikkerhet. Høsten 2014 gjennomførte Helse Midt-Norge arbeidsmiljøundersøkelsen med en svarprosent på 79 og høy skår på viktige arbeidsmiljøfaktorer som motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet til arbeidsplassen. Det har vært stor aktivitet knyttet til opplæring av ledere i hvordan de kan drive prosessarbeid for å bruke resultatene til godt utviklingsarbeid. Oppfølgingsarbeidet ble umiddelbart satt i gang etter undersøkelsen og status på arbeidet skal rapporteres innen 1. kvartal i Helseforetakene jobber kontinuerlig med å øke andel faste stillinger, øke stillingsandelen for medarbeidere i deltidsstillinger og tilby flere heltidsstillinger. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse blant alle fast ansatte har vært stabil sist år og var ved utgangen av 2014 på 89,9 pst. Andel fast ansatte som arbeider deltid er økt med 0.3 pst. fra 30,8 pst. i 2013 til 31,1 pst. i Antall gjennomsnittlig ansatte i Helse Midt- Norge var i mot i 2013, en økning på 250 som fordeler seg jevnt mellom foretakene. Dette inkluderer også vikarer og midlertidig ansatte. hadde gjennomsnittlig 387 årsverk i 2014 mot 360 i Av disse var 73 årsverk i foretaksadministrasjonen i Stjørdal, 297 årsverk hos Hemit og 17 hos Helsebygg. Helse Midt-Norge har som mål å overholde arbeidstidsbestemmelsene. Det har vært en positiv utvikling i antall avvik i løpet av året. Både eier og helseforetakene har fokusert på arbeidstidsordninger. Dette er et kontinuerlig arbeid. Foretakene jobber systematisk og godt med dette i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten for å lukke avvikene. Sykefravær, skader og ulykker Å redusere sykefraværet er en prioritert oppgave i alle foretak. Ved utgangen av 2014 var sykefraværet på 7,6 pst., en økning på 0,1 prosentpoeng i forhold til utgangen av Det totale sykefraværet var på dager i 2014 mot dager i Forskjellene i sykefraværet mellom de tre sykehusforetakene skiller 1,2 prosentpoeng mellom høyeste og laveste. Det er fortsatt store variasjoner mellom stillingsgrupper, alder og kjønn. Vi ser en liten økning i sykefraværet hos menn og tilsvarende en liten nedgang hos kvinner. Sykefraværet er fortsatt høyest hos kvinner med 8,2 pst. mot 4,8 pst. hos menn. Hvert foretak har etablert planer med måltall som skulle føre til en sykefraværsprosent samlet for foretaksgruppen på 7 pst. ved utgangen av Det er fortsatt en stykke igjen før måloppnåelse. Sykefravær Foretak Endring St.Olavs Hospital 8 % 7,8 % 0,1 HF Helse Møre og 7,8 % 7,6 % 0,2 Romsdal HF Helse Nord- 6,8 % 7,5 % -0,7 Trøndelag HF Sykehusapotekene 5,6 % 8,9 % -3,3 HF Ambulanse Midt- 5,9 % 4,7 % 1,2 Norge HF Helse Midt-Norge 4,3 % 4,4 % 1,2 RHF Totalt 7,6 % 7,5 % -0,1 9

10 Gjennomsnittlig sykefravær i Helse Midt- Norge RHF for 2014 er 4,3 mot 4,4 pst. i Det totale sykefraværet var på 3784 dager i 2014 mot dager i Tilsvarende som i 2013 er det ikke registrert ulykker med alvorlige personskade eller alvorlige materielle skader i Det ble registret 22 antall personskader med fravær i 2014 mot 32 i Det ble innrapportert uønskede hendelser knyttet til HMS i foretaksgruppen for 2014 mot i De største kategoriene er trusler og vold mot medarbeidere innen psykisk helsevern. Innenfor de andre områdene er det løft, klemming, kutt og fall som representerer de uønskede hendelsene. Økt rapportering av uønskede hendelser er et viktig grunnlag for å kunne iverksette gode tiltak. Likestilling og diskriminering Styret i har en god balanse mellom kvinner og menn. Av de seks eieroppnevnte medlemmer er 3 kvinner og 3 menn. De ansattvalgte styremedlemmer fordeler seg med to kvinner og to menn. Ledergruppen i består av fem kvinner og tre menn. Blant de ansatte i er det en tilnærmet lik fordeling mellom antall kvinner og menn. Brukerutvalget i Helse Midt RHF består av 5 kvinner og 5 menn med mannlig leder. Toppledelsen i Helse Midt-Norge er overvekt av menn. Ved årsskiftet var en av sju styreledere i foretakene kvinne. Tilsvarende er en av sju administrerende direktører i foretakene kvinne. Styrene i foretakene er representert med god likevekt mellom kjønnene. Av samtlige ledere i foretaksgruppen er 58 pst. kvinner og 42 pst. menn som representerer en reduksjon i andel kvinnelige ledere med 1 prosentpoeng. Kjønnsfordelingen blant legene i Helse Midt- Norge er 53 pst. menn og 47 pst. kvinner, som er det samme som i Arbeidet med å redusere deltid er et viktig likestillingsaspekt siden de fleste i deltidsstillinger er kvinner. Helseforetakene og sykehusene er kvinnedominerte arbeidsplasser. Godt over tre fjerdedeler av de ansatte er kvinner. I enkelte yrkesgrupper er kvinnedelen spesielt stor, blant annet i yrkesgruppene sykepleiere, hjelpepleiere og renholdspersonale. Det er store lønnsforskjeller mellom de ulike yrkesgruppene i foretaksgruppen. Men dersom en sammenlikner lønnsnivå for menn og kvinner i samme yrkesgruppe, er det vanskelig å se ulikhet innenfor tariffestede områder i foretaksgruppen. De enkelte foretakene har fokus på tiltak for økt tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Det foreligger felles prosedyrer i helseregionen for utlysning av ledige stillinger mv. Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Ytre miljø Miljøledelse Helse og omsorgsdepartementet pålegger helseforetakene å gjennomføre en rekke miljøtiltak. Dette kommer i tillegg til krav som er satt i lover og regler. Mange av disse 10

11 tiltakene samordnes i det nasjonale prosjektet Grønt Sykehus, der Helse Midt-Norge er medlem. Helse Midt-Norge ønsker å kontinuerlig forbedre sine miljøprestasjoner, og være i forkant i forhold til nye myndighetskrav. har vedtatt følgende miljøpolitikk: skal i sin daglige drift bidra til en bærekraftig utvikling, og kontinuerlig redusere sin påvirkning på det ytre miljø. Gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet skal overholdes, og det skal arbeides kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene på det ytre miljø fra vår egen virksomhet og tjenestene vi leverer. Miljøavvik skal rapporteres og tiltak skal iverksettes hurtig. Leverandører, kunder og samarbeidspartnere skal kjenne til, og identifisere seg med Helse Midt-Norge sin miljøprofil. St. Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge RHFs IT-enhet (Hemit) ble sertifisert etter standarden NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyring, ytre miljø i Med unntak av Ambulanse Midt-Norge HF er de øvrige helseforetakene og sertifisert i Ambulanse Midt-Norge HF er fra 2015 innlemmet i sykehusforetakene og vil omfattes av deres miljøstyringssystem. For å opprettholde sertifiseringen vil det årlig gjennomføres eksterne revisjoner for å få bekreftet at miljøstyringssystemet følges opp i tråd med standarden og at det skjer en kontinuerlig forbedring i dette arbeidet. reduksjon på ca 7,7 GWh. I 2014 har det vært en nedgang i alle energikilder med unntak av fjernkjøling som har økt med 1,8 GWh. Reduksjonen i energibruk har vært størst ved St. Olavs Hospital HF. Helse Midt-Norge har et regionalt investeringsprogram innen energieffektivisering. Dette programmet er godkjent av og får støtte fra Enova. Investeringsprogrammet har pågått siden 2009 og budsjetterte med å bruke 89 millioner kroner til miljøforbruk og brukte om lag 50 mill kroner, hvorav 5 millioner kroner ble finansiert med støtte fra Enova. 15 millioner kroner ble hentet fra Helse Midt- Norge over investeringsbudsjettet. Prosjektet ble sluttført i 2014, og det skal legges frem sluttrapport og forslag til videreføring av ENØK-arbeidet i løpet av våren Avfall Helseregionen har som målsetting å bedre kildesorteringen og øke andelen avfall som sendes til gjenvinning. Det er bare sykehusforetakene som har utstyr til å veie avfallet før levering. De andre foretakene leverer avfall til kommunal/interkommunal renovasjon. Sykehusapotekene har prosedyrer for håndtering og sortering av legemiddel - og risikoavfall. Det er inngått avtale med helseforetakene og Norsk Medisinaldepot om levering av risikoavfall til forbrenning. Mobiltelefoner og datamaskiner blir returnert til leverandør eller lokal renovatør som EE avfall. Den målte mengden avfall ble redusert med 165 tonn i 2014, fra tonn i 2013 til tonn i Gjenvinnbart avfall utgjorde 25 prosent i Energi Registrert energiforbruk har gått ned fra om lag 211,4 GWh i 2013 til 203,7 GWh i 2014, en 11

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Årsregnskap 28 1.1.28-31.12.28 Innhold: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 28 - Helse Nord-Trøndelag HF (Beløp i hele 1.) RESULTATREGNSKAP Note nr 28

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 2 355 013 2 771 036 Aktivitetsbasert inntekt 2 1 477 387 1 180 871 Annen driftsinntekt 2, 8 164 306 144 581 Sum

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart Årsrapport 2014 Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk

Detaljer

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god r egnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer