Sak 1: Åpning og konstituering Fylkesleder innledet møtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 1: Åpning og konstituering Fylkesleder innledet møtet."

Transkript

1 Fylkesårsmøte i Buskerud SV, lørdag 9. februar Tid: Lørdag 9. februar 2012, kl Sted: Folkets Hus, Drammen. Til stede: Styret: Runar Gravdal (leder), (nestleder), og Caroline Bredal Martinsen (SU/Styremedlem). Nedre Eiker: Ellen Orsteen, Roger Andersen. Øvre Eiker: Torstein Bundli, Anita Bundli. Lier: Kathy Lie, Even Granberg, Henrik Fjellanger, Annlaug Røine, Arne Nævra, Trond Johannessen, Aihan Jaf. Hurum: Martin Berthelsen, Mette Indrehus Røyken: Anne Wraa,, Tjøstolv Songedal, Karin Buberg Drammen: Rune Kjeldsen, Maren S Syltevik, Jacob Joneberg, Per Kildal Andersen, Haldis Garnås, Liv Elisabeth Havnerås, Kjetil Balog, Sadi Emeci, Grete Noem, Svein Stubberud. Kongsberg: Bror von Krogh, Toril Mesna Ringerike: Parviz Salimi Hemsedal: Tori Snerte Nore og Uvdal: Ingen delegater Modum: Ingen delegater Hole: Kari Strande SU: Torkild Balog, Sahana Sriskandarajah, Boye Molberg Sak 1: Åpning og konstituering Fylkesleder innledet møtet. Innkallingen ble godkjent, og dagsorden ble vedtatt med presisering fra Tjøstolv Songedal mht valg av Landsmøtedelegater. Forretningsorden vedtatt uten merknader. Følgende ble valgt til møteledelse: Dirigenter: og Tori Snerte Fullmaktskomité: og Caroline Bredal Martinsen Referenter: Rune Kjeldsen, Ida Elisabeth Thorbjørnsen (distriktssekretær). Redaksjonskomité: Liv Elisabeth Havnerås, Kjetil Balog, Kari Strande, Arne Nævra og Caroline B. Martinsen. Protokollunderskrivere: Thorstein Bundli og Tjøstolv Songedal Tellekorps blir oppnevnt ved behov. Årsmøtet har 40 stemmeberettigete delegater, hvorav 17 kvinner og 23 menn Hilsningstale fra Palestinakomiteen Drammen og Omegn v/øyvind Martinsen Sak 2: Innkomne saker/uttalelser Presentert av Uttalelse: - Oslofjordtunnelen(forslag fra Røyken) 1

2 - God jernbane for alle (forslag fra Røyken) - Demokratisk styrt kollektivtrafikk (Toril Mesna, Kongsberg ) - Ja til faste stillinger og norske lønns- og arbeidsvilkår Nei til EØS! () - Få fart på jernbanen (Kjetil Balog, Drammen) - Bærebjelken i Buskerudbyen! (Kjetil Balog, Drammen) - Sykehuslokalisering og Kommunekrangel (Arne Nævra) - Kamp for lokalsykehusene (Bror von Krogh, Kongsberg) Andre forslag: - Trygge møteplasser i SV : Arne Nævra Bror von Krogh Kari Strande Kjetil Balog Runar Gravdal Even Granberg Replikk: Ida Elisabeth Thorbjørnsen Replikk: Runar Gravdal Replikk: Martin Berthelsen Forslag: Forslag til uttalelse fra Nedre og Øvre Eiker om kollektivtrafikk lagt fram. Vedtak: Forslaget oversendes redaksjonskomiteen. Hilsningstale fra Buskerud Nei til EU v/nestleder Jan Erik Skretteberg Forslag fra dirigentbordet: Utsette sak 4: Regnskap til etter lunsj, slik at vi overholder tidsskjemaet frem mot lunsj. Årsmøtet godkjente dette. Sak 3: Årsmeldinger Årsmelding, miljøpolitisk utvalg Lagt frem av Arne Nævra Årsberetning fra styret Presentert av Årsmelding, Faglig politisk utvalg Lagt frem av Rune Kjeldsen Årsmelding, kvinnepolitisk utvalg Orientering ved Maren S Syltevik Sosialistisk Ungdom Orientering ved Torkild Balog 2

3 Det er ikke mottatt beretninger fra jernbanepolitisk utvalg, Etnisk likestillingsutvalg og Fylkestingsgruppa. Tori Snerte Årsmeldingene ble tatt opp til behandling samlet, og enstemmig godkjent av årsmøtet Tale til årsmøtet v/snorre Valen Snorre tok for seg hva vi har fått til og hvordan vi skal være stolte av dette inn i valgkampen. Vi har gått til valg på regjeringssamarbeid to ganger og vunnet begge gangene. SV er nødvendig for at forskjellene skal minke. Rettferdighet må få en større plass i årets valgkamp. Snorre klarte å løfte stemningen og engasjementet i forsamlingen. Disse hadde ordet: Tjøstolv Songedal Even Granberg Runar Gravdal Arne Nævra Torkil Balog Oppsummering ved Snorre Valen [lunsj] Hilsningstale fra Fellesforbundet Buskerud v/ Terje Karlsen Forslag: Dirigentbordet foreslår at Budsjettet behandles rett etter Regnskapet. Deretter vil Parviz Salimi, fra ELU, orientere litt om sitt arbeid. Vedtak: Enstemmig vedtatt Tale til årsmøtet ved Shan Nalliah (Drammen SV) om situasjonen for Tamilene på Sri Lanka Sak 4: Regnskap 2012 Resultatregnskap og balanse ble lagt fram av Runar Gravdal. Revisjonens innstilling var kritisk til regnskapsføringen siste år, og kom med innspill til hvordan praksis kan endres. Revisjonens innstilling var at årsmøtet til tross for kritikken skulle godkjenne regnskapet. 3

4 Disse hadde ordet: Bror von Krogh Torkild Balog Tori Snerte Thorstein Bundli Replikk: Ida Elisabeth Thorbjørnsen x2 Replikk: Runar Gravdal Forslag: Årsmøtet tar stilling til om fordringer fra 2009, 2010 og 2011 til lokallaga skal innkreves? Avstemming: Enstemmig vedtatt Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet med fremlagte merknader. Godkjent mot tre stemmer Sak 6: Budsjett Forslag til budsjett ble presentert av Runar Gravdal. Følgende hadde ordet: Tori Snerte Replikk: Runar Gravdal Replikk: Vedtak: Fremlagt budsjett ble enstemmig vedtatt Parviz Salimi, leder i Etnisk Likestillingsutvalg, orienterte om sitt arbeid. Sak 5: Arbeids- og organisasjonsplan 2012 Distriktssekretæren orienterte om arbeidet med ny rullerende arbeids- og organisasjonsplan. Følgende hadde ordet: Kari Strande Tori Snerte Runar Gravdal Martin Berthelsen Even Granberg Caroline B Martinsen Even Granberg Tori Snerte Henrik Fjellanger Arne Nævra Martin Berthelsen Replikk: Ida Elisabeth Thorbjørnsen 4

5 Forslag: Følgende forslag på hovedsaker: Even Granberg (Lier SV): Linje 78 Miljø- (Lofoten); Linje 79 Privatisering; Linje 80 Innvandringspolitikk; Linje 81 (ny) Helse- Tannhelse; Linje82 (ny) Jernbane (tillegg til Lier SVs forslag): Deltid en mulighet- Heltid en Rettighet : Hvilke saker som skal prioriteres i arbeids- og organisasjonsplan, oversendes FS. Caroline B Martinsen: Sette inn gratis tannhelse som hovedprioritering til valget 2013 (ref. linje 78-80) Even Granberg: Tidligere forslag oversendes fylkesstyret for behandling Tori Snerte: o Landbruk, mat og miljø i kombinasjon o Småbrukarlaget er 100år i 2013 o Kanskje en landbruk/miljø/mat- konferanse, med miljøpolitisk utvalg i spissen o Samarbeid: SV, Småbrukarlaget, Naturvernforbundet, Friskliv : SV skal kjempe mot fordommer og hatefulle ytringer. Reise Solidaritet og nestekjærlighet som et bærende Lier SV: o Sosial boligbygging og boligfordeling. Alle skal ha mulighet til et skikkelig sted å bo o Tannhelse inn i det offentlige helsevesen på lik linje med annen offentlig helsehjelp. o Jernbane. Utbygging v intercity pentagram. Ringeriksbanen og Kongsberg. o Flykning og asylpolitikk Avstemming: Innkomne forslag oversendes fylkesstyret- Enstemmig vedtatt Forslag: Arbeids- og organisasjonsplanen for vedtas Vedtak: Planen ble enstemmig vedtatt. FS vedtar hovedsatsningsområdene og sender endelig plan ut til lokallagene. Sak 7: Vedtekter Endringsforslag lagt frem av distriktssekretæren I dagens vedtekter er det satt opp slik: 4.6. Valg Årsmøtet velger: Fylkesstyre (jfr om sammensetning). Leder og nestledere velges ikke samme år. Arbeidsutvalg (jfr om sammensetning) Revisorer(2 revisorer og en vararevisor) SUs representant i Fylkesstyret velges av Buskerud SU. Valg av landstyrerepresentant med tre vara i år med landsmøte Valg av delegater til landsmøtet i år med landsmøte Det foreslås at det endres til følgende: 4.6. Valg Årsmøtet velger: Fylkesstyre (jfr om sammensetning). Leder og nestledere velges ikke samme år. 5

6 Arbeidsutvalg (jfr om sammensetning) Revisorer(2 revisorer og en vararevisor). Velges for 2 år om gangen. Valgkomité. Velges for 2 år om gangen SUs representant i Fylkesstyret velges av Buskerud SU. Valg av landstyrerepresentant med tre vara i år med landsmøte Valg av delegater til landsmøtet i år med landsmøte Tjøstolv Songedal Følgende hadde ordet: 39 stemmeberettigete delegater i salen Forslag: det bør presiseres at det gjelder medlemmer i valgkomiteen, og ikke komiteen i sin helhet som velges i toårige intervaller. Ordet medlemmer legges til. Avstemming forslag: Enstemmig vedtatt Vedtak: Forslag til endring av vedtektene enstemmig vedtatt Sak 8: Vedtak - Trygge møteplasser i SV Vedtak: Enstemmig vedtatt Redaksjonskomiteen la frem sin innstilling til uttalelser - Ja til faste stillinger og norske lønns- og arbeidsvilkår Nei til EØS! - Bærebjelken i Buskerudbyen! - Få fart på jernbanen - Bedre Oslofjordforbindelse snarest! - Ny giv i kollektivtransporten - Spikkestadbanen - Sykehuslokalisering og Kommunekrangel : Henrik Fjellanger Runar Gravdal Haldis Garnås Even Granberg 6

7 Parviz Salimi Forslag: - : Forslag om å sende sykehussaken over til FS for endelig behandling. - Nytt omforent forslag til sykehussaken fra Arne Nævra Avstemminger: - Ja til faste stillinger og norske lønns- og arbeidsvilkår Nei til EØS!: Vedtatt mot 2 stemmer - Sykehuslokalisering og Kommunekrangel o Forslag om å oversende forslaget til FS: Falt mot 2 stemmer o Omforent forslag fra Arne Nævra: Enstemmig vedtatt - Få fart på jernbanen: Enstemmig vedtatt - Bærebjelken i Buskerudbyen: Enstemmig vedtatt - Ny giv i kollektivtrafikken: Enstemmig vedtatt - Spikkestadbanen: Enstemmig vedtatt - Bedre Oslofjordforbindelse snarest!: Enstemmig vedtatt Sak 8: Valg Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av Tori Snerte Fylkesstyret AU (velges for 2 år av gangen) Leder(AU): Runar Gravdal, Lier (gjenvalg) Valgt ved akklamasjon Nestleder(AU: Økonomiansvarlig(AU):, Nedre Eiker (ikke på valg) Gotfred Rygh, Modum (ikke på valg) SU velger egen representant: Caroline Bredal Martinsen Øvrige medlemmer (velges for 1 år av gangen) Medlem, Røyken (gjenvalg) Medlem Kari Strande, Hole (ny) Medlem Ahmad Ghanizadeh, Hole (ny) Vararepresentanter til FS (alle velges for 1 år av gangen) 1.vara: 2.vara: Mette Indrehus, Hurum (ny) Tori Snerte, Hemsedal (ny) Utvalg (alle velges for 1 år av gangen) 7

8 Leder av Kvinnepolitisk utvalg: Leder av Miljøpolitisk utvalg: Leder av Etnisk likestillingsutvalg: Leder av Faglig-politisk utvalg: Leder av Jernbanepolitisk utvalg: Annlaug Røine, Lier (ny) Arne Nævra, Lier (gjenvalg) Parviz Salimi, Ringerike (gjenvalg) Rune Kjeldsen, Drammen (gjenvalg) Hallvard Indgjerd, Ål (gjenvalg) Valgkomite. På valg for 2 år: Leder: Axel Sjøberg, Ringerike (leder) (ny), Røyken (2014) Maren Storlien Syltevik, Drammen (ny) Varaer (På valg for 2 år): Ingrid Madsen, Drammen (2014) Torstein Bundli, Øvre Eiker (ny) Revisorer. Velges for 2 år: Revisorer: Eva Klunderud, Øvre Eiker (på valg i 2014) Torkild Balog, Drammen (ny) (på valg i 2015) Vara: Laila Wennesland, Kongsberg (ny) (på valg i 2015) Landsstyrerepresentant og varaer (velges for 2 år) Valgkomiteens innstilling: LS representant: Runar Gravdal 1. vara: 2. vara: Rune Kjeldsen 3. vara: Kari Strande : Arne Nævra Forslag: Siden det ikke er kommet in motforslag velges listen samlet. Avstemming: Vedtatt Vedtak: Listen, med unntak av leder, velges samlet. Valgt ved akklamasjon Delegater til landsmøtet: Fylkesstyret innstiller (etter vedtektene) delegater og varaer til landsmøtet. 8

9 Presentert av. 1. Tommy Andresen (SU) 2. Gernot Ernst, Kongsberg 3. Tori Snerte Caroline Bredal Martinsen Varaliste/ Observatør: Øvrig varaliste: Annlaug Røine Toril Mesna Roger Andersen Disse hadde ordet: Parivz Salimi Rune Kjeldsen Annlaug Røine Caroline Bredal Martinsen Rune Kjeldsen Replikk: Ida E Thorbjørnsen Forslag: - Drammen Sv foreslår Jacob Joneberg mot - Haldis Garnås: Rune K inn på øvrig varaliste - Annlaug Røine; Kathy Lie inn på øvrig vara liste 1. Tommy Andresen (SU) 2. Gernot Ernst, Kongsberg 3. Tori Snerte, Hemsedal 4., Røyken 5., Nedre Eiker 6. Caroline Bredal Martinsen, Drammen Stemt samlet- Enstemmig valgt Varaliste/ Observatør: Annlaug Røine Enstemmig vedtatt satt opp mot Jacob Joneberg valgt med 22 mot 10 stemmer 9

10 Forslag: Jacob Joneberg velges til Øvrig varaliste Øvrig varaliste: Toril Mesna, Kongsberg Roger Andersen, Nedre Eiker Jacob Joneberg, Drammen Rune Kjeldsen, Drammen Kathy Lie, Lier Valgt ved akklamasjon Protokolltilførsel: FS velger kandidater fra varalista i henhold til kjønn og geografisk sammensetning Avslutning Fylkesleder takket dirigentbordet, og de fremmøtte delegatene. Årsmøtet ble avsluttet med internasjonalen Møtet hevet kl Protokollen er lest og underskrevet av: 10

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2014 Møtet startet kl. 13.00. Ved møtets start var det fremmøtt 92 stemmeberettigede. I tillegg ble det fremlagt 11 fullmakter, til sammen 103 stemmer. Antall tilstedeværende

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 * = vedlegg på Web- siden SAK HANDLER OM LEGGES FRAM AV STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK NR. 1 Åpning Styret v/leder Ole-Andreas Holmsen

Detaljer

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Velkommen til årsmøtet i Oslo SV 2013 Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo SV og tar de viktigste beslutningene for fylkeslaget det neste

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

BRF Innsekten. Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015.

BRF Innsekten. Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015. BRF Innsekten Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015. 1. Åpning Styreleder Petter Rødsten ønsket velkommen til den 15 generalforsamling. Sted: Riksbyggen, Carlbecksvägen, Mariestad, Møtet startet

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer