Marianne Gullestad Innlegg ved presentasjon av essaysamlingen Plausible Prejudice 28. mars 2006.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marianne Gullestad Innlegg ved presentasjon av essaysamlingen Plausible Prejudice 28. mars 2006."

Transkript

1 Essay i Klassekampen 29. mars 2006 Om å se og bli sett Marianne Gullestad Innlegg ved presentasjon av essaysamlingen Plausible Prejudice 28. mars Plausible Prejudice er en samling artikler som er skrevet over mer enn ti år. Derfor er den knyttet til hele tre forskningsprosjekter: Mest til et prosjekt om norsk innvandringsdebatt som resulterte i boken Det norske sett med nye øyne, men også til livshistorieprosjektet Skriv ditt liv og til det som har vært mitt viktigste prosjekt de siste tre årene, en bok om misjonsbilder fra Afrika. I det siste prosjektet bruker jeg teorier om rasisme og postkolonialisme som også var nyttige for redigeringen av Plausible Prejudice. De fleste kapitlene har tidligere vært trykket som artikler i engelskspråklige antropologitidsskrifter. Dette innebærer forhåpentligvis en forbedring, ettersom de dermed har vært gjennom internasjonal fagfellevurdering og videre bearbeiding på det grunnlaget. Når jeg nå med god hjelp av Universitetsforlaget har samlet dem innenfor to permer med en ny innledning har jeg to målsettinger. Den ene er å gjøre dem mer tilgjengelige for et internasjonalt tverrfaglig publikum. Den andre er å nå et norsk publikum. Tanken er at det kanskje er lettere for mange nordmenn å se egne livsmønstre og tankemønstre litt utenfra når de kommer på et språk som er fremmed, men samtidig forståelig. Denne nye boken er med andre ord en foredlet resirkulering av ideene i Det norske sett med nye øyne med ny språklig innpakning og flere nye artikler. Jeg har valgt å bruke dette innlegget til å reflektere over hva som for tiden er kommunikasjonssituasjonen for de av oss som ønsker ta opp sensitive temaer som

2 diskriminering og rasetenkning i det offentlige rommet, og bruker da mottagelsen av mine egne analyser som eksempel. Jeg prøver altså å se det allmenne i det spesielle. På mange måter var mottagelsen av Det norske sett med nye øyne en slags validering av et av hovedpoengene i begge bøkene, nemlig at det er vanskelig å ta opp temaer som angår rasisme og diskriminering når denne er hverdagslig og institusjonell og ikke voldelig og ekstremistisk. 1 Samtidig er motstanden også en illustrasjon av det faktum at vi som tilhører de pratende klasser ikke er vant til å bli kikket i kortene. Både i Det norske sett med nye øyne og i Plausible Prejudice legger jeg hovedvekten på uttalelser fra den kulturelle og politiske eliten, inkludert journalister, professorer og politikere. Vi er vant til å være de som ser, og ikke til selv å bli sett med akkurat samme type blikk som vi bruker på andre. Som eksempel vil jeg sitere fra et langt intervju med den anerkjente sosialantropologen Fredrik Barth i siste nummer av Forskerforum (nr. 2 / 2006), gjort av Jon Hustad, en meget dyktig journalist. Hensikten min er å analysere frem det typiske i de tankemønstrene som formuleres, nemlig at store deler av den norske eliten aktivt motsetter seg kritiske analyser av majoritetens verdibegreper og tankemønstre på sensitive områder. 2 Derfor kaller jeg dem i fortsettelsen bare antropologen og journalisten. Uten å nevne navn, kommenterer begge to en kronikk i Dagbladet i 2004 der jeg brukte en anekdote om en stirrende dame som eksempel. 3 Dette eksempelet har jeg hentet fra faglitteraturen, 4 og det er også brukt i Det norske sett med nye øyne og i en enda mer utførlig versjon i Plausible Prejudice, kapittel 8. Den lille anekdoten er som følger: En dame fra Bærum forteller en sensasjonell nyhet til sine venninner: «Tenk jeg så en svart mann som jogget i Vestmarka. Det har jeg aldri sett før. Jeg ble bare stående og stirre.» 2

3 Det kan helt sikkert diskuteres om dette eksempelet var det mest velvalgte for formålet. Min bruk er inspirert av en berømt tekst av legen, psykiateren og kolonialisme-teoretikeren Frantz Fanon. Der reflekterer han tenksomt over hvor vondt det gjorde ham at en uskyldig liten gutt i Luxenbourg-haven i Paris sa se, en neger til sin mor i det de passerte ham. 5 Målsettingen min var - og er -- å bidra til mer ettertanke ved å vise at mange små tilsynelatende trivielle handlinger som for eksempel å bli stående å stirre, og som nettopp ikke er motivert av hat eller vond vilje, likevel kan ha negative virkninger. Forskjellen mellom å se bare på intensjoner eller også på virkninger representerer nemlig en grunnleggende distinksjon i dagens forskning om relasjonene mellom minoriteter og majoritet. Hvordan man ser på dette har store konsekvenser for hva man ser som om rasisme og etnisk diskriminering. Både i kronikken og i Pausible Prejudice analyserer jeg frem noen av de forestillingene om svarte menn som kanskje kan ligge bak stirringen og antyder at slike forestillinger er knyttet til mer omfattende historiske, sosiale, økonomiske og politiske forhold. Ett forhold er en del minoritetsungdommers sårede selvbilde og opplevelse av ikke å bli akseptert i Norge. Et annet forhold er den tallmessig dokumenterte diskrimineringen på boligmarkedet, arbeidsmarkedet, i hverdagslivet og i mediene. Med denne bakgrunnsinformasjonen in mente, skulle leserne nå være klar for eksempelet. Journalisten spør og antropologen svarer: "-- Er det god samfunnskritikk av en ledende norsk antropolog å kritisere norske forstadskvinner i et helt hvitt område for å se litt lenge på en stor svart mann som jogger i skogen? -- Nei det er jo bare tøvete. Det vitner om manglende evne til innlevelse. Så joda, det er en sektor av mennesker innenfor antropologien som snakker sånn. De er rett nok ikke altfor representative. Slike utsagn er uttrykk for 3

4 deres tanke om at vi burde være mer kulturrelativistiske i Norge. For å bevise dette, trekker de frem noen latterlige eksempler på det de mener er manglende kulturrelativisme. Men når det er sagt, vil jeg hevde at det meste av antropologiske studier som er gjort i felten her i Norge, har vært menneskevennlige. Du finner ikke en større dyrker av Senja enn Ottar Brox." Den som leser nøye, vil oppdage enkelte forskjeller mellom min utlegning av anekdoten og journalistens. Jeg beskrev ikke Bærum som et helt hvitt område, noe det faktisk heller ikke er. Og jeg omtalte ikke den svarte mannen som stor. Disse små forskjellene vil jeg tro er interessante for en folkloristisk analyse av hvordan historier endrer karakter mens de vandrer. Historiene gjøres tydeligere og får en viss vinkling ved at figurene og omgivelsene forstørres og forminskes, alt ettersom. Den viktigste meningsforskjellen er likevel at jeg faktisk ikke kritiserte verken den anonyme damen eller hennes venninner. Det går et avgjørende skille mellom kritikk av personer og en kritisk samfunnsanalyse som forsøker å reflektere over underliggende kulturelle tankemønstre med utgangspunkt i handlinger og tekster. Journalisten er dessverre ikke alene om å tolke mine analyser som beskyldninger og personlig kritikk. En god del lesere tolker argumenter som moralisering og lukker på denne måten igjen for videre refleksjon og diskusjon. Dette problemet angår mange ytringer på sensitive felt, og utgjør en barriere for fri meningsutveksling, med den mulighet denne kan innebære for at alle parter modifiserer sine synspunkter. Jeg har også noen kommentarer til sosialantropologens svar. Han ser ut til å straks være klar over hvilken forsker og hvilken tekst det siktes til, og også til å være enig i journalistens tolkning. Han setter en negativ merkelapp -- tøvete på teksten, og kaller eksempelet 4

5 latterlig. Dette begrunnes med at analysene vitner om manglende innlevelse. Det virker med andre ord selvklart at det er den norske kvinnens situasjon det gjelder å leve seg inn i, ikke situasjonen til den svarte mannen (som også kunne være norsk). Min kollega avviser på dette grunnlag mitt bidrag, som jo går ut på også å problematisere hvilke virkninger hennes handlinger kan ha på den joggende mannen. Som nevnt kan handlinger uten negative intensjoner likevel kan ha negative virkninger for den som gang på gang opplever å bli skilt ut som spesiell. Eksempelet viser at det norske eurosentriske perspektivet er selvfølgelig, ikke bare for folk flest, men også for mange samfunnsforskere. Når noen setter forskerblikket på den norske eliten, og belyser hva vanlig norsk praksis kan bety for minoriteter, reagerer mange ellers kloke mennesker med avvisning. Min kollega utdyper de negative karakteristikkene ved å tillegge meg og enkelte andre antropologer et ønske om mer kulturrelativisme i Norge. I den norske offentligheten er kulturrelativisme og kulturrelativist de senere årene dessverre blitt en slags skjellsord som er mer eller mindre synonymt med nihilisme og nihilist. Samtidig som antropologen istemmer journalistens beskrivelse av min analyse som kritikk av den hvite kvinnen, mener han at jeg formulerer et kulturrelativistisk standpunkt. Her er det noe i logikken som ser ut til å svikte. Man kan jo ikke på samme tid være både kritisk og relativistisk. Jeg har formulert mitt syn på kulturrelativisme i mange sammenhenger, og sist i kapittel 12 i Plausible Prejudice. Min posisjon er at sosialantropologer og andre kulturforskere ikke bare bør ta godt vare på, men også iherdig forsvare, en form for metodisk, deskriptiv kulturrelativisme. Det betyr å ikke felle verdidommer før man har satt seg inn i synspunktene til dem saken gjelder og den livsverden de lever innenfor. I en tid da mange dessverre nøyer seg med lettvinte stereotypier, er dette viktigere enn noensinne. Samtidig vil jeg hevde med 5

6 like stor styrke at den beskrivende kulturrelativismen ikke må forveksles med normativ kulturrelativisme, at alt er like bra. Alt er ikke like bra. Dette prinsipielle standpunktet og den måten det hviler på et skille mellom deskriptiv og normativ kulturrelativisme tror jeg faktisk at jeg deler med min intervjuede kollega. Likevel, når temaet er etnisk diskriminering og rasetenkning, avviser han videre diskusjon ved hjelp av dagens populistiske strømninger, der kulturrelativisme bare er et skjellsord. Det er synd, for vi behøver mye nytenkning for å bli i stand sette gode ord på hva som i dag fruktbart kan defineres som etnisk diskriminering og rasisme, og hvordan dette henger sammen med mer andre samfunnsprosesser. Antakelig for å avslutte diskusjonen av dette temaet med noe positivt, hevder antropologen at i motsetning til mine studier, er de fleste andre antropologiske studier av Norge menneskevennlige. Etter som min tekst prøvde å ta den svarte mannens perspektiv, er jeg nesten fristet til å spørre hvem min kollega her underforstått definerer som et menneske. I det hele tatt er menneskevennlig er et nytt begrep for meg i faglig sammenheng. Det er et vakkert ord, så det er jo litt trist og kanskje ikke helt rettferdig at ens analyser blir betraktet som menneskeuvennlige. Men når jeg leser den påfølgende eksemplifisering av hva som er menneskevennlig, fortar denne tristheten seg heldigvis. For å være en menneskevennlig forsker ser det ut til at man ikke bare må analysere men også regelrett dyrke Norge. Men er dette et rimelig krav? Bør en samfunnsforsker faktisk dyrke dem hvis handlinger og ytringer hun studerer? I sterk kontrast til det implisitte krav om å dyrke Senja og Norge for å drive menneskevennlig samfunnsforskning, mener jeg at vi som er forskere har som oppgave å søke sannhet, selv om den fra tid til annen kan være ubehagelig. Boken Plausible Prejudice er faktisk en kjærlighetserklæring til Norge. Den er skrevet av en forsker som ikke behandler Norge som et glansbilde, men som håper at evnen til selvrefleksjon i fremtiden kan bli en sentral del av det norske selvbildet -- også når det gjelder sensitive temaer som etnisk diskriminering og 6

7 rasetenkning, og også for de pratende klasser. Vi må simpelthen venne oss til selv å bli sett på med kritisk-analyserende blikk fra mange nye ståsteder. 1 Se også Øyvind Fuglerud, 2002: Politikk og kunnskap noen kommentarer til antropologers rolle i samfunnsdebatten. Norsk antropologisk tidsskrift 13(4): Se også Ida Hydle, under trykking: Om retorikk og dialogisme når antropologer studerer antropologer. Retorica Scandinavica, Hun tar opp den samme problematikken med både mottagelsen av Det norske sett med nye øyne og et evalueringsprosjekt hun har utført som eksempler. 3 Marianne Gullestad: Diskriminering på dagsordenen. Dagbladet lørdag Anekdoten er hentet fra Inger-Lise Lien 1996: Ordet som stempler djevlene. Oslo: Aventura, side Frantz Fanon, 1986 [1952]: Black Skin, White Masks. London: Pluto Press. 7

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

3. Interkulturell kommunikasjon

3. Interkulturell kommunikasjon Øyvind Dahl Læreverk for programfaget Kommunikasjon og kultur (KK 1) 3. Interkulturell kommunikasjon Hva er interkulturell kommunikasjon? Vi kjenner ordet inter fra uttrykkene internasjonal og interkommunal.

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Å gi av seg selv i relasjonen

Å gi av seg selv i relasjonen Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern.

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Idé, tekst, oppgaver og illustrasjoner: Siv Lakou Noen tekster og fotos: IMDi Forord I perioden 1999-2001

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

MAKT OG MEDIER. Mediene er viktige bindeledd mellom individ og samfunn, og er ofte avgjørende for vår meningsdanning om verden

MAKT OG MEDIER. Mediene er viktige bindeledd mellom individ og samfunn, og er ofte avgjørende for vår meningsdanning om verden Hva vet du om det som foregår i Kina eller i Sør-Afrika for tiden? Det er få av oss som har vært der, det vi vet eller tror vi vet, er oppfatninger som i stor grad er skapt gjennom massemediene. Hva vet

Detaljer

Å forske i eget felt. - Når forskningen møter journalistikken. Innledning. -Du kan jo bare skrive en sak når du først er her?

Å forske i eget felt. - Når forskningen møter journalistikken. Innledning. -Du kan jo bare skrive en sak når du først er her? Birgit Røe Mathisen, Universitet i Nordland Å forske i eget felt - Når forskningen møter journalistikken Innledning -Du kan jo bare skrive en sak når du først er her? Ordene fra vaktsjefen falt på desken

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Naturen i Stor-Elvdal, ulven og det sosiale landskapet En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Danning gjennom filosofisk dialog

Danning gjennom filosofisk dialog Guro Hansen Helskog Danning gjennom filosofisk dialog - en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? Referanse:I: Hagtvedt, Bernt og Ognjenovic, Gorana (red): Dannelse. Tenkning, modning,

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

KAPITTEL 1: INNLEDNING OG PRESENTASJON AV OPPGAVENS PROBLEMSTILLING... 5 KAPITTEL 2: METODE... 10 2. 1 OPPGAVENS UTGANGSPUNKT OG TEMAVALG...

KAPITTEL 1: INNLEDNING OG PRESENTASJON AV OPPGAVENS PROBLEMSTILLING... 5 KAPITTEL 2: METODE... 10 2. 1 OPPGAVENS UTGANGSPUNKT OG TEMAVALG... KAPITTEL 1: INNLEDNING OG PRESENTASJON AV OPPGAVENS PROBLEMSTILLING.... 5 KAPITTEL 2: METODE... 10 2. 1 OPPGAVENS UTGANGSPUNKT OG TEMAVALG...10 2. 1. 1 ENDRET FOKUS... 11 2. 1. 2 KVALITATIV METODE OG SUBJEKTIVITET...

Detaljer

Å gjøre seg synlig for seg selv og andre

Å gjøre seg synlig for seg selv og andre %DUQ nr. 1 2002:49-67, ISSN 0800-1669 2002 Norsk senter for barneforskning Å gjøre seg synlig for seg selv og andre Om avgrensnings- og selvhevdelsesstrategier blant 0-3-åringer i barnehage Ninni Sandvik

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer