den kommunale revisjonen i Norge spesielt og om evaluering av offentlig politikk generelt. Disse to prosjektene blir omtalt i det neste avsnittet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "den kommunale revisjonen i Norge spesielt og om evaluering av offentlig politikk generelt. Disse to prosjektene blir omtalt i det neste avsnittet."

Transkript

1 1 Grunnlagsnotat for utlysning av forprosjektmidler vedrørende forskningsbasert evaluering av ordningen med mulighet for kommuner og fylkeskommuner til å konkurranseutsette sine revisjonstjenester Innledning Formålet med dette notatet er å gi en problembeskrivelse av forskningsbasert evaluering av ordningen med mulighet for norske kommuner og fylkeskommuner til å konkurranseutsette sine revisjonstjenester. Evaluering kan defineres som systematisk anvendelse av samfunnsvitenskapelige forskningsprosedyrer i vurderinger av formuleringen og utformingen, iverksettingen og nytten av sosiale endringsprogrammer (Brooks 1997). I denne sammenhengen kan det innebære at evalueringen skal være uavhengig, at evalueringen bør bygge på etablert kunnskap og bidra til kumulativ forskning, at evalueringen skal bruke vitenskapelige metoder, og at problemstillingene bør velges blant politisk og administrativt aktuelle spørsmål. Tilsyn og kontroll har fått stor utbredelse i politikk og forvaltning, og revisjon har blitt brukt i offentlig styring gjennom lang tid. Revisjon er viktig for å skape og opprettholde tillit til aktører og foretak i tradisjonelle markeder så vel som til organisasjoner og institusjoner i det politiske systemet. Revisjon er en klassisk profesjon som i stor grad bygger på tillit og at profesjonen selv utøver kontroll med egen virksomhet, blant annet gjennom sertifiseringsordninger og standarder for god regnskaps- og revisjonsskikk. Samtidig er revisjon en tjeneste som tilbys i et marked og hvor det kan knytte seg økonomiske og politiske interesser til revisjonens aktiviteter og resultater. I den senere tid har den private revisjonsbransjen nasjonalt og internasjonalt opplevd en rekke skandaler, noe som viser at reguleringen av denne bransjen har visse utfordringer. Tradisjonelt har revisjon av offentlig virksomhet blitt regulert og organisert forskjellig fra revisjon i privat sektor. Riksrevisjonen er offentlig og uavhengig og er Stortingets kontroll av forvaltningen (Christensen, Helgesen og Lægreid 2001). Kommunal revisjon er underlagt kommunestyrene (fylkestingene). Da kommuneloven ble endret i 1992 (Ot.prp. nr. 42 ( )), ønsket Stortinget å styrke kommunenes selvstyre og egenkontroll gjennom blant annet å opprette kommunestyrenes kontrollutvalg og ved å pålegge krav om forvaltningsrevisjon. Et mindretall foreslo å oppheve kommunerevisorenes monopol og tillate konkurranse. Flertallet

2 2 valgte imidlertid å videreføre ordningen med en kommunal revisjon uten konkurranse fra eksterne revisorer. Kommunene kunne imidlertid velge om de ville ha en egen, kommunal revisjon eller en revisjon i samarbeid med flere kommuner (distriktsrevisjon). Kommunerevisjonen i Norge har, blant annet i lys av trusselen om konkurranseutsetting, vært gjennom en omstrukturering. Det har siden begynnelsen av 1990-tallet foregått en konsentrasjon hvor mange kommuner har inngått samarbeid og dannet distriktsrevisjoner, og i 2004 var det kun 7 store kommuner som hadde en egen kommunerevisjon (Johnsen, Vabo og Sletnes 2004). Norges kommunerevisorforbund (NKRF) forsøkte på slutten av 1990-tallet å danne an landsdekkende enhet og en sertifiseringsordning for kommunale revisorer, men dette arbeidet fikk ikke støtte. Foreningen gjennomførte i 2000 en kartlegging av medlemmenes kompetanse og har arbeidet aktivt med kurs og kompetanseutvikling. Fra 1. juli 2004 har det blitt tillatt å konkurranseutsette den kommunale revisjonen (Ot.prp. nr. 70 ( )). I følge kommunelovens 78, 3. ledd bestemmer kommunestyret (fylkestinget) selv hvilken revisor den vil ha og om den skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret (fylkestinget) og er i følge kommuneloven og revisjonsforskriftene ansvarlig for at regnskapene revideres, at det er internkontroll og at det skjer en forvaltningsrevisjon. Det er interessant å evaluere hvordan dereguleringen av den kommunale revisjonen har virket i forhold til revisjonens roller for å gi uavhengig bekreftelse av økonomisk informasjon og for å framskaffe informasjon med tanke på fremme mer effektiv og demokratisk styring i samfunnet. Konkurranseutsetting av offentlige tjenester reduserer i gjennomsnitt kostnadene med 6 12 prosent samtidig med at kvaliteten kan opprettholdes eller øke (Hodge 2000). For tjenester som er forholdsvis lette å måle, typisk vei, vannforsyning og renovasjon, kan kostnadene i gjennomsnitt reduseres med så mye som prosent, jf. også NOU 2000:19 «Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse?». Imidlertid er kommunal revisjon en tjeneste som NOUen ikke vurderte og som er vanskelig å måle, og konkurranseutsetting av offentlige tjenester kan generelt medføre transaksjonskostnader og problemer både med at lokale markeder mangler og at markedet kan «forsvinne» etter at en kontrakt er inngått (Robertsen 1999). Det finnes ennå lite forskning og evaluering av kommunal revisjon i Norge. Imidlertid har det blitt gjennomført to prosjekter i regi av Norges forskningsråd, som kan gi relevant bakgrunnskunnskap for forskningsbasert evaluering, både når det gjelder faktakunnskap om

3 3 den kommunale revisjonen i Norge spesielt og om evaluering av offentlig politikk generelt. Disse to prosjektene blir omtalt i det neste avsnittet. Tidligere forskning om kommunal revisjon i Norge Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) gjennomførte i perioden et prosjekt i kommunelovprogrammet med tittelen «Effektiv læring og demokratisk kontroll? En studie av kontroll og tilsynsordningene i kommuner og fylkeskommuner». Dette prosjektet hadde sin faglige bakgrunn i statsvitenskap og organisasjonsteori. Prosjektet hadde som utgangspunkt at den nye kommuneloven som kom i 1992 inneholdt flere bestemmelser som skulle styrke kommunenes og fylkeskommunenes egenkontroll, bl.a. gjennom opprettelse av lovbestemte kontrollutvalg. Prosjektet tok sikte på å bygge opp kunnskap om organiseringen og virkemåten til egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner. Viktige problemstillinger var hvordan kontrollutvalgene var organisert, deres sammensetting og arbeidsoppgaver og forholdet mellom utvalgene og det øvrige politisk-administrative apparatet i kommunene. Prosjektet undersøkte hvilken betydning kontrollutvalgene hadde for å framskaffe data og vurdere produksjons- og formålseffektivitet i kommunens aktivitet. I tillegg analyserte prosjektet hvilken betydning utvalgene hadde for den demokratiske kontrollen med den kommunale/fylkeskommunale administrasjonen. Prosjektet ble gjennomført i tre faser: en forstudie, case-studier i et mindre antall kommuner (Opedal og Østtveiten 1998), og en bred kartlegging av kontroll- og tilsynsordningene i alle landets kommuner og fylkeskommuner (Opedal og Østtveiten 2000). Evalueringen viste at aktiviteten i kontrollutvalgene økte i tiden etter at den nye kommuneloven trådte i kraft. Antall saker i de 39 kontrollutvalgene som ble undersøkt, økte med 14 prosent fra 1993 til 1997, men denne økningen kom hovedsakelig i tradisjonelle kontrolloppgaver og i mindre grad i forvaltningsrevisjon. I 1998 ble kun 12 prosent av revisorårsverkene brukt til forvaltningsrevisjon, og denne andelen varierte fra 0 til 40 prosent. Faktorer som synes å fremme forvaltningsrevisjon var spesialisering, at det var en egen enhet for forvaltningsrevisjon, at det var samfunnsvitenskapelig og juridisk kompetanse i revisjonen, og revisjonsenhetens størrelse. Konklusjonen på evalueringen var at kommunene hadde styrket kontrollen med egen virksomhet, men ikke på en slik måte som var tiltenkt i kommunelovarbeidet. I stedet for at forvaltningsrevisjonen ble en betydelig viktigere del i

4 4 kommunerevisjonens arbeid, skjedde det en skjerping av den tradisjonelle, regelorienterterte regnskapsrevisjonen (Opedal og Østtveiten 2003). Agderforskning gjennomførte i perioden et prosjekt, «Konkurranseutsetting av kommunal revisjon», i Offentlig sektor i endring-programmet (OSIE). Agderforsknings prosjekt besto av tre deler: Utvikling av et rammeverk for å evaluere konkurranseutsetting, en case-studie av forvaltningsrevisjonen, og en empirisk studie av styringsstrukturer og revisjonshonorarer. Prosjektet fremskaffet en del faktakunnskap om det kommunale revisjonsmarkedets virkemåte og organisering i Finland og Norge i 1996 og 2000, og prosjektet kartla og dokumenterte en del styringsproblemer og -muligheter knyttet til konkurranseutsetting teoretisk og empirisk. Finland harmoniserte sitt kommuneregnskap til bedriftsregnskap og konkurranseutsatte den kommunale revisjonen i Prosjektet anvendte økonomisk organisasjonsteori, spesielt agentteori og transaksjonskostnadsanalyse, på spørsmålet om hvordan styring og organisering virker når de som produserer tjenestene (revisorene) har bedre tilgang til informasjon (asymmetrisk informasjon) enn de som betaler for og bruker tjenestene (kommunestyrene og kontrollutvalgene). Spesielt studerte prosjektet styringsstrukturen delt eierskap/interorganisatorisk samarbeid (distriktsrevisjon), som er lite studert empirisk i transaksjonskostnadsanalysen i forhold til egen produksjon og kjøp fra markedet. Analysene viste at konkurranseutsetting av offentlig revisjon kan føre til at kjøperne av revisjonstjenestene blir bedre i å bruke revisjonens produkter og at revisorene blir bedre i å markedsføre seg og sine tjenester enn før. Selve konkurranseutsettingsprosessen kan slik sett gi verdifull læring. Konkurranseutsettingen kan likevel i enkelte tilfeller være uheldig for kommunal revisjon. Produktet er vanskelig å måle og kontrollere, og dette kan skape problemer i kontraktsfastsettelsen og -oppfølgingen. Konkurransen om revisjonsoppdragene kan i verste fall gå ut over revisjonskvaliteten og uavhengigheten (Johnsen, Robertsen og Åsland 2004). Case-studien med intervjuer av finske og norske kommunerevisorer og kommunale ledere viste at forvaltningsrevisjon ble vurdert som nyttig av kommunale topp- og mellomledere (Johnsen, Meklin, Oulasvirta og Vakkuri 2001). En analyse av kommunal revisjon i 47 finske og i 298 norske kommuner (Johnsen, Meklin, Oulasvirta og Vakkuri 2004) viste at det var fallende revisjonshonorarer per innbygger med økende

5 5 kommunestørrelse, men stordriftsfordelene synes å være uttømt fra innbyggere per kommune i Norge. Flertallet av kommunene i både Finland og Norge brukte samarbeidsløsninger, henholdsvis en landsdekkende, kommunal revisor og distriktsrevisorer, fremfor private eller kommunale revisorer. Kommunale revisjonshonorarer i Norge var høyere enn i Finland, men mange forhold som kommunestruktur, regnskapssystemer og innholdet i revisjonen gjorde at det ikke var mulig å sammenligne tallene for revisjonshonorarer direkte mellom landene. Det var interesse fra et økende antall private revisjonsfirma i å delta i det finske kommunale revisjonsmarkedet etter konkurranseutsettingen, noe som tydet på en utvikling av markedet over tid. Utfordringer i styring og regulering av offentlig revisjon Fraværet av konkurranse i det norske kommunale revisjonsmarkedet inntil 2004 kan tenkes å ha skapt visse problemer som lav omstillingsevne til nye krav og utfordringer som for eksempel ønske om mer forvaltningsrevisjon og rådgivning (Opedal og Østtveiten 2003), liten vekt på formidling og brukerrettet «markedsføring» av revisjonsproduktene utover kommunestyrene for eksempel overfor politiske partier og media (Johnsen 2003), og liten vekt på kostnadsbevissthet gjennom for eksempel hensiktsmessig organisering (Johnsen, Meklin, Oulasvirta og Vakkuri 2004). Konkurranseutsetting av kommunal revisjon i Norge, slik det er gjort i andre land som det er naturlig å sammenligne med som Danmark, Finland, Sverige og Storbritannia, kan tenkes å kunne forbedre slike styringsproblemer. Samtidig kan konkurranseutsetting og inntreden av private regnskapsselskaper som lever av å selge både revisjon og rådgiving i det kommunale revisjonsmarkedet, medføre visse styringsproblemer. Tradisjonelt har konkurransen blant revisorene vært profesjonsstyrt, dvs. at revisorene har konkurrert på omdømme og tilpasset seg en standard som i stor grad har vært bestemt av profesjonen selv. Videre har det skjedd en konsentrasjon i revisjonsmarkedet hvor markedet har blitt dominert av noen få, og stadig færre, store internasjonale revisjonsfirma. Disse styrings- og konkurranseproblemene har erfaringsmessig skapt problemer i revisjonsmarkedet. I den internasjonale fagdebatten i revisjonsfaget har det videre blitt diskutert hvorvidt revisjonshonorarene faktisk har dekket de reelle kostnadene eller om revisjonsoppdragene heller har vært priset lavt og fungert som døråpner for regnskapsselskapene til å kunne selge dyre og lukrative konsulentoppdrag (Johnsen, Sletnes og Vabo 2004). Det er derfor ikke gitt at konkurranseutsetting av kommunal revisjon, forstått

6 6 som revisjon utelukkende utført av eksterne (private) revisorer, vil gi bedre eller billigere kommunerevisjon over tid. Dette betyr at statens regulering av det kommunale revisjonsmarkedet og kommunenes valg av styringsstrukturer kan ha stor betydning for revisjonskostnader forstått som summen av revisjonshonorarer og transaksjonskostnader, revisjonskvalitet og uavhengighet (Johnsen, Robertsen og Åsland 2004). Som følge av innføringen av konkurranseutsettingen av kommunal revisjon i 2004, ble kommunestyrene i følge kommunelovens 77 punkt 10 pålagt å stille sekretærbistand for kontrollutvalgene. Denne sekretærbistanden skulle være uavhengig av den valgte revisoren, enten denne var egen eller ekstern. Informasjon fra NKRF tyder på at kommunene så langt har valgt mange ulike organisasjonsløsninger for denne sekretærbistanden. Relevante problemstillinger ved evaluering av konkurranseutsetting av kommunal revisjon Forskningsbasert evaluering av konkurranseutsettingen av den kommunale revisjonen kan gripes an vidt. Mange fag kan være relevante, for eksempel rettsvitenskap, samfunnsøkonomi, statsvitenskap, sosiologi, organisasjonsteori og regnskap, og det er en rekke valgmuligheter i metoder. Videre kan den kommunale revisjonen ses i sammenheng med virkemåten til regnskapsprofesjonen internasjonalt og hvordan statens øvrige politikk og regulering fungerer, herunder organiseringen av lokalforvaltningen og utformingen av offentlige regnskaps- og rapporteringssystemer. På bakgrunn av diskusjonen ovenfor er det mulig å formulere en rekke problemstillinger. Noen stikkord her er prosess, struktur, virkninger og regulering. Aktuelle forskningsspørsmål kan knyttes til hvordan konkurranseutsettingsprosesser fungerer, hvordan strukturen i det kommunale revisjonsmarkedet er, hva slags virkninger konkurranseutsettingen har, og hvordan reguleringen av den kommunale revisjonen bør være. Denne listen er ikke uttømmende, og andre relevante tema enn dem som er nevnt ovenfor, kan også være aktuelle.

7 7 Referanser Brooks, Roger A. (1997): Evaluation and auditing in state legislatures. In Eleanor Chelimsky and William R. Shadish (eds.), Evaluation for the 21st Century. A Handbook: London: Sage. Christensen, Tom, Sture Berg Helgesen og Per Lægreid (2001): En revitalisert riksrevisjon. I Bent Sofus Tranøy og Øyvind Østerud (red.) (2001), Den fragmenterte staten: Reformer, makt og styring: Oslo: Gyldendal Akademisk. Hodge, Graeme A. (2000): Privatization: An International Review of Performance. Boulder, Colorado: Westview Press. Johnsen, Åge (2003): Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 19(4): Johnsen, Åge, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo (red.) (2004): Konkurranseutsetting i kommunene. Oslo: Abstrakt Forlag. Johnsen, Åge, Karl Robertsen and Dag Yngvar Åsland (2004): Contracting out municipal auditing: Conceptual framework and assessment. Evaluation, 10(3): Johnsen, Åge, Pentti Meklin, Lasse Oulasvirta and Jarmo Vakkuri (2001): Performance auditing in local government: An exploratory study of perceived efficiency of municipal value for money auditing in Finland and Norway. The European Accounting Review, 10(3): Johnsen, Åge, Pentti Meklin, Lasse Oulasvirta and Jarmo Vakkuri (2004): Governance structures and contracting out of municipal auditing in Finland and Norway. Financial Accountability and Management, 20(4): NOU 2000:19: Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer. Oslo: Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Opedal, Ståle og Helge Strand Østtveiten (1998): Kontrollere, revidere, evaluere... En casestudie av kontrollutvalgene i utvalgte kommuner og fylkeskommuner. NIBR notat 1998:107. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Opedal, Ståle og Helge Strand Østtveiten (2000): Full kontroll?. NIBR prosjektrapport 2000:10. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Opedal, Ståle og Helge Strand Østtveiten (2003): Forvaltningsrevisjon til besvær. Nordisk Administrativt Tidsskrift, 84(3): Ot.prp. nr. 42 ( ): Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Oslo: Kommunaldepartementet. Ot.prp. nr. 70 ( ): Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om

8 8 kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet. Robertsen, Karl (1999): Konkurranseutsetting av offentlig virksomhet. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 2(1):

Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet

Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet Åge Johnsen aage.johnsen@oks.hio.no Performance audit in politics: The municipal audit s roles in the Norwegian

Detaljer

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon Beate Hess-Bolstad og Hilde Kari Maugesten Konkurranseutsetting av kommunal revisjon -en analyse av kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000-2012 Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Kommunal omorganisering og nye styringstiltak til ingen nytte?

Kommunal omorganisering og nye styringstiltak til ingen nytte? Kommunal omorganisering og nye styringstiltak til ingen nytte? En studie av sammenhengen mellom kommunal organisering og resultater Sissel Hovik NIBR sissel.hovik@nibr.no og Inger Marie Stigen NIBR inger.stigen@nibr.no

Detaljer

KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET

KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET RAPPORT FRA EN ARBEIDSGRUPPE FRA DE NORDISKE KONKURRANSEMYNDIGHETER 1. AUGUST 1998 1 INNHOLD.DSLWWHO,QQOHGQLQJ...3 $UEHLGVJUXSSHQVPDQGDW...4 $UEHLGVJUXSSHQVVDPPHQVHWQLQJRJDUEHLG...4

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer

Den vanskelige uavhengigheten

Den vanskelige uavhengigheten Marthe Indset og Trond Tjerbo Den vanskelige uavhengigheten Utredning om kommunal revisjon og uavhengighet Den vanskelige uavhengigheten Marthe Indset og Trond Tjerbo Den vanskelige uavhengigheten Utredning

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Offentlige velferdsgoder

Offentlige velferdsgoder Bjarne Jensen Offentlige velferdsgoder Økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management Delrapport 1: Økonomistyringssystemer og New Public Management Høgskolen i Hedmark Rapport nr. 12 2007

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Erfaringer med tonivåmodell

Erfaringer med tonivåmodell Erfaringer med tonivåmodell Midtre Gauldal kommune April 2011 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune. Den er basert på forvaltningsrevisjon som er

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten?

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Christian Andersen, Kurt R. Brekke, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen, Odd Rune Straume og Kjell J. Sunnevåg SNF prosjektnr. 2715 Prosjektet

Detaljer