den kommunale revisjonen i Norge spesielt og om evaluering av offentlig politikk generelt. Disse to prosjektene blir omtalt i det neste avsnittet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "den kommunale revisjonen i Norge spesielt og om evaluering av offentlig politikk generelt. Disse to prosjektene blir omtalt i det neste avsnittet."

Transkript

1 1 Grunnlagsnotat for utlysning av forprosjektmidler vedrørende forskningsbasert evaluering av ordningen med mulighet for kommuner og fylkeskommuner til å konkurranseutsette sine revisjonstjenester Innledning Formålet med dette notatet er å gi en problembeskrivelse av forskningsbasert evaluering av ordningen med mulighet for norske kommuner og fylkeskommuner til å konkurranseutsette sine revisjonstjenester. Evaluering kan defineres som systematisk anvendelse av samfunnsvitenskapelige forskningsprosedyrer i vurderinger av formuleringen og utformingen, iverksettingen og nytten av sosiale endringsprogrammer (Brooks 1997). I denne sammenhengen kan det innebære at evalueringen skal være uavhengig, at evalueringen bør bygge på etablert kunnskap og bidra til kumulativ forskning, at evalueringen skal bruke vitenskapelige metoder, og at problemstillingene bør velges blant politisk og administrativt aktuelle spørsmål. Tilsyn og kontroll har fått stor utbredelse i politikk og forvaltning, og revisjon har blitt brukt i offentlig styring gjennom lang tid. Revisjon er viktig for å skape og opprettholde tillit til aktører og foretak i tradisjonelle markeder så vel som til organisasjoner og institusjoner i det politiske systemet. Revisjon er en klassisk profesjon som i stor grad bygger på tillit og at profesjonen selv utøver kontroll med egen virksomhet, blant annet gjennom sertifiseringsordninger og standarder for god regnskaps- og revisjonsskikk. Samtidig er revisjon en tjeneste som tilbys i et marked og hvor det kan knytte seg økonomiske og politiske interesser til revisjonens aktiviteter og resultater. I den senere tid har den private revisjonsbransjen nasjonalt og internasjonalt opplevd en rekke skandaler, noe som viser at reguleringen av denne bransjen har visse utfordringer. Tradisjonelt har revisjon av offentlig virksomhet blitt regulert og organisert forskjellig fra revisjon i privat sektor. Riksrevisjonen er offentlig og uavhengig og er Stortingets kontroll av forvaltningen (Christensen, Helgesen og Lægreid 2001). Kommunal revisjon er underlagt kommunestyrene (fylkestingene). Da kommuneloven ble endret i 1992 (Ot.prp. nr. 42 ( )), ønsket Stortinget å styrke kommunenes selvstyre og egenkontroll gjennom blant annet å opprette kommunestyrenes kontrollutvalg og ved å pålegge krav om forvaltningsrevisjon. Et mindretall foreslo å oppheve kommunerevisorenes monopol og tillate konkurranse. Flertallet

2 2 valgte imidlertid å videreføre ordningen med en kommunal revisjon uten konkurranse fra eksterne revisorer. Kommunene kunne imidlertid velge om de ville ha en egen, kommunal revisjon eller en revisjon i samarbeid med flere kommuner (distriktsrevisjon). Kommunerevisjonen i Norge har, blant annet i lys av trusselen om konkurranseutsetting, vært gjennom en omstrukturering. Det har siden begynnelsen av 1990-tallet foregått en konsentrasjon hvor mange kommuner har inngått samarbeid og dannet distriktsrevisjoner, og i 2004 var det kun 7 store kommuner som hadde en egen kommunerevisjon (Johnsen, Vabo og Sletnes 2004). Norges kommunerevisorforbund (NKRF) forsøkte på slutten av 1990-tallet å danne an landsdekkende enhet og en sertifiseringsordning for kommunale revisorer, men dette arbeidet fikk ikke støtte. Foreningen gjennomførte i 2000 en kartlegging av medlemmenes kompetanse og har arbeidet aktivt med kurs og kompetanseutvikling. Fra 1. juli 2004 har det blitt tillatt å konkurranseutsette den kommunale revisjonen (Ot.prp. nr. 70 ( )). I følge kommunelovens 78, 3. ledd bestemmer kommunestyret (fylkestinget) selv hvilken revisor den vil ha og om den skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret (fylkestinget) og er i følge kommuneloven og revisjonsforskriftene ansvarlig for at regnskapene revideres, at det er internkontroll og at det skjer en forvaltningsrevisjon. Det er interessant å evaluere hvordan dereguleringen av den kommunale revisjonen har virket i forhold til revisjonens roller for å gi uavhengig bekreftelse av økonomisk informasjon og for å framskaffe informasjon med tanke på fremme mer effektiv og demokratisk styring i samfunnet. Konkurranseutsetting av offentlige tjenester reduserer i gjennomsnitt kostnadene med 6 12 prosent samtidig med at kvaliteten kan opprettholdes eller øke (Hodge 2000). For tjenester som er forholdsvis lette å måle, typisk vei, vannforsyning og renovasjon, kan kostnadene i gjennomsnitt reduseres med så mye som prosent, jf. også NOU 2000:19 «Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse?». Imidlertid er kommunal revisjon en tjeneste som NOUen ikke vurderte og som er vanskelig å måle, og konkurranseutsetting av offentlige tjenester kan generelt medføre transaksjonskostnader og problemer både med at lokale markeder mangler og at markedet kan «forsvinne» etter at en kontrakt er inngått (Robertsen 1999). Det finnes ennå lite forskning og evaluering av kommunal revisjon i Norge. Imidlertid har det blitt gjennomført to prosjekter i regi av Norges forskningsråd, som kan gi relevant bakgrunnskunnskap for forskningsbasert evaluering, både når det gjelder faktakunnskap om

3 3 den kommunale revisjonen i Norge spesielt og om evaluering av offentlig politikk generelt. Disse to prosjektene blir omtalt i det neste avsnittet. Tidligere forskning om kommunal revisjon i Norge Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) gjennomførte i perioden et prosjekt i kommunelovprogrammet med tittelen «Effektiv læring og demokratisk kontroll? En studie av kontroll og tilsynsordningene i kommuner og fylkeskommuner». Dette prosjektet hadde sin faglige bakgrunn i statsvitenskap og organisasjonsteori. Prosjektet hadde som utgangspunkt at den nye kommuneloven som kom i 1992 inneholdt flere bestemmelser som skulle styrke kommunenes og fylkeskommunenes egenkontroll, bl.a. gjennom opprettelse av lovbestemte kontrollutvalg. Prosjektet tok sikte på å bygge opp kunnskap om organiseringen og virkemåten til egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner. Viktige problemstillinger var hvordan kontrollutvalgene var organisert, deres sammensetting og arbeidsoppgaver og forholdet mellom utvalgene og det øvrige politisk-administrative apparatet i kommunene. Prosjektet undersøkte hvilken betydning kontrollutvalgene hadde for å framskaffe data og vurdere produksjons- og formålseffektivitet i kommunens aktivitet. I tillegg analyserte prosjektet hvilken betydning utvalgene hadde for den demokratiske kontrollen med den kommunale/fylkeskommunale administrasjonen. Prosjektet ble gjennomført i tre faser: en forstudie, case-studier i et mindre antall kommuner (Opedal og Østtveiten 1998), og en bred kartlegging av kontroll- og tilsynsordningene i alle landets kommuner og fylkeskommuner (Opedal og Østtveiten 2000). Evalueringen viste at aktiviteten i kontrollutvalgene økte i tiden etter at den nye kommuneloven trådte i kraft. Antall saker i de 39 kontrollutvalgene som ble undersøkt, økte med 14 prosent fra 1993 til 1997, men denne økningen kom hovedsakelig i tradisjonelle kontrolloppgaver og i mindre grad i forvaltningsrevisjon. I 1998 ble kun 12 prosent av revisorårsverkene brukt til forvaltningsrevisjon, og denne andelen varierte fra 0 til 40 prosent. Faktorer som synes å fremme forvaltningsrevisjon var spesialisering, at det var en egen enhet for forvaltningsrevisjon, at det var samfunnsvitenskapelig og juridisk kompetanse i revisjonen, og revisjonsenhetens størrelse. Konklusjonen på evalueringen var at kommunene hadde styrket kontrollen med egen virksomhet, men ikke på en slik måte som var tiltenkt i kommunelovarbeidet. I stedet for at forvaltningsrevisjonen ble en betydelig viktigere del i

4 4 kommunerevisjonens arbeid, skjedde det en skjerping av den tradisjonelle, regelorienterterte regnskapsrevisjonen (Opedal og Østtveiten 2003). Agderforskning gjennomførte i perioden et prosjekt, «Konkurranseutsetting av kommunal revisjon», i Offentlig sektor i endring-programmet (OSIE). Agderforsknings prosjekt besto av tre deler: Utvikling av et rammeverk for å evaluere konkurranseutsetting, en case-studie av forvaltningsrevisjonen, og en empirisk studie av styringsstrukturer og revisjonshonorarer. Prosjektet fremskaffet en del faktakunnskap om det kommunale revisjonsmarkedets virkemåte og organisering i Finland og Norge i 1996 og 2000, og prosjektet kartla og dokumenterte en del styringsproblemer og -muligheter knyttet til konkurranseutsetting teoretisk og empirisk. Finland harmoniserte sitt kommuneregnskap til bedriftsregnskap og konkurranseutsatte den kommunale revisjonen i Prosjektet anvendte økonomisk organisasjonsteori, spesielt agentteori og transaksjonskostnadsanalyse, på spørsmålet om hvordan styring og organisering virker når de som produserer tjenestene (revisorene) har bedre tilgang til informasjon (asymmetrisk informasjon) enn de som betaler for og bruker tjenestene (kommunestyrene og kontrollutvalgene). Spesielt studerte prosjektet styringsstrukturen delt eierskap/interorganisatorisk samarbeid (distriktsrevisjon), som er lite studert empirisk i transaksjonskostnadsanalysen i forhold til egen produksjon og kjøp fra markedet. Analysene viste at konkurranseutsetting av offentlig revisjon kan føre til at kjøperne av revisjonstjenestene blir bedre i å bruke revisjonens produkter og at revisorene blir bedre i å markedsføre seg og sine tjenester enn før. Selve konkurranseutsettingsprosessen kan slik sett gi verdifull læring. Konkurranseutsettingen kan likevel i enkelte tilfeller være uheldig for kommunal revisjon. Produktet er vanskelig å måle og kontrollere, og dette kan skape problemer i kontraktsfastsettelsen og -oppfølgingen. Konkurransen om revisjonsoppdragene kan i verste fall gå ut over revisjonskvaliteten og uavhengigheten (Johnsen, Robertsen og Åsland 2004). Case-studien med intervjuer av finske og norske kommunerevisorer og kommunale ledere viste at forvaltningsrevisjon ble vurdert som nyttig av kommunale topp- og mellomledere (Johnsen, Meklin, Oulasvirta og Vakkuri 2001). En analyse av kommunal revisjon i 47 finske og i 298 norske kommuner (Johnsen, Meklin, Oulasvirta og Vakkuri 2004) viste at det var fallende revisjonshonorarer per innbygger med økende

5 5 kommunestørrelse, men stordriftsfordelene synes å være uttømt fra innbyggere per kommune i Norge. Flertallet av kommunene i både Finland og Norge brukte samarbeidsløsninger, henholdsvis en landsdekkende, kommunal revisor og distriktsrevisorer, fremfor private eller kommunale revisorer. Kommunale revisjonshonorarer i Norge var høyere enn i Finland, men mange forhold som kommunestruktur, regnskapssystemer og innholdet i revisjonen gjorde at det ikke var mulig å sammenligne tallene for revisjonshonorarer direkte mellom landene. Det var interesse fra et økende antall private revisjonsfirma i å delta i det finske kommunale revisjonsmarkedet etter konkurranseutsettingen, noe som tydet på en utvikling av markedet over tid. Utfordringer i styring og regulering av offentlig revisjon Fraværet av konkurranse i det norske kommunale revisjonsmarkedet inntil 2004 kan tenkes å ha skapt visse problemer som lav omstillingsevne til nye krav og utfordringer som for eksempel ønske om mer forvaltningsrevisjon og rådgivning (Opedal og Østtveiten 2003), liten vekt på formidling og brukerrettet «markedsføring» av revisjonsproduktene utover kommunestyrene for eksempel overfor politiske partier og media (Johnsen 2003), og liten vekt på kostnadsbevissthet gjennom for eksempel hensiktsmessig organisering (Johnsen, Meklin, Oulasvirta og Vakkuri 2004). Konkurranseutsetting av kommunal revisjon i Norge, slik det er gjort i andre land som det er naturlig å sammenligne med som Danmark, Finland, Sverige og Storbritannia, kan tenkes å kunne forbedre slike styringsproblemer. Samtidig kan konkurranseutsetting og inntreden av private regnskapsselskaper som lever av å selge både revisjon og rådgiving i det kommunale revisjonsmarkedet, medføre visse styringsproblemer. Tradisjonelt har konkurransen blant revisorene vært profesjonsstyrt, dvs. at revisorene har konkurrert på omdømme og tilpasset seg en standard som i stor grad har vært bestemt av profesjonen selv. Videre har det skjedd en konsentrasjon i revisjonsmarkedet hvor markedet har blitt dominert av noen få, og stadig færre, store internasjonale revisjonsfirma. Disse styrings- og konkurranseproblemene har erfaringsmessig skapt problemer i revisjonsmarkedet. I den internasjonale fagdebatten i revisjonsfaget har det videre blitt diskutert hvorvidt revisjonshonorarene faktisk har dekket de reelle kostnadene eller om revisjonsoppdragene heller har vært priset lavt og fungert som døråpner for regnskapsselskapene til å kunne selge dyre og lukrative konsulentoppdrag (Johnsen, Sletnes og Vabo 2004). Det er derfor ikke gitt at konkurranseutsetting av kommunal revisjon, forstått

6 6 som revisjon utelukkende utført av eksterne (private) revisorer, vil gi bedre eller billigere kommunerevisjon over tid. Dette betyr at statens regulering av det kommunale revisjonsmarkedet og kommunenes valg av styringsstrukturer kan ha stor betydning for revisjonskostnader forstått som summen av revisjonshonorarer og transaksjonskostnader, revisjonskvalitet og uavhengighet (Johnsen, Robertsen og Åsland 2004). Som følge av innføringen av konkurranseutsettingen av kommunal revisjon i 2004, ble kommunestyrene i følge kommunelovens 77 punkt 10 pålagt å stille sekretærbistand for kontrollutvalgene. Denne sekretærbistanden skulle være uavhengig av den valgte revisoren, enten denne var egen eller ekstern. Informasjon fra NKRF tyder på at kommunene så langt har valgt mange ulike organisasjonsløsninger for denne sekretærbistanden. Relevante problemstillinger ved evaluering av konkurranseutsetting av kommunal revisjon Forskningsbasert evaluering av konkurranseutsettingen av den kommunale revisjonen kan gripes an vidt. Mange fag kan være relevante, for eksempel rettsvitenskap, samfunnsøkonomi, statsvitenskap, sosiologi, organisasjonsteori og regnskap, og det er en rekke valgmuligheter i metoder. Videre kan den kommunale revisjonen ses i sammenheng med virkemåten til regnskapsprofesjonen internasjonalt og hvordan statens øvrige politikk og regulering fungerer, herunder organiseringen av lokalforvaltningen og utformingen av offentlige regnskaps- og rapporteringssystemer. På bakgrunn av diskusjonen ovenfor er det mulig å formulere en rekke problemstillinger. Noen stikkord her er prosess, struktur, virkninger og regulering. Aktuelle forskningsspørsmål kan knyttes til hvordan konkurranseutsettingsprosesser fungerer, hvordan strukturen i det kommunale revisjonsmarkedet er, hva slags virkninger konkurranseutsettingen har, og hvordan reguleringen av den kommunale revisjonen bør være. Denne listen er ikke uttømmende, og andre relevante tema enn dem som er nevnt ovenfor, kan også være aktuelle.

7 7 Referanser Brooks, Roger A. (1997): Evaluation and auditing in state legislatures. In Eleanor Chelimsky and William R. Shadish (eds.), Evaluation for the 21st Century. A Handbook: London: Sage. Christensen, Tom, Sture Berg Helgesen og Per Lægreid (2001): En revitalisert riksrevisjon. I Bent Sofus Tranøy og Øyvind Østerud (red.) (2001), Den fragmenterte staten: Reformer, makt og styring: Oslo: Gyldendal Akademisk. Hodge, Graeme A. (2000): Privatization: An International Review of Performance. Boulder, Colorado: Westview Press. Johnsen, Åge (2003): Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 19(4): Johnsen, Åge, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo (red.) (2004): Konkurranseutsetting i kommunene. Oslo: Abstrakt Forlag. Johnsen, Åge, Karl Robertsen and Dag Yngvar Åsland (2004): Contracting out municipal auditing: Conceptual framework and assessment. Evaluation, 10(3): Johnsen, Åge, Pentti Meklin, Lasse Oulasvirta and Jarmo Vakkuri (2001): Performance auditing in local government: An exploratory study of perceived efficiency of municipal value for money auditing in Finland and Norway. The European Accounting Review, 10(3): Johnsen, Åge, Pentti Meklin, Lasse Oulasvirta and Jarmo Vakkuri (2004): Governance structures and contracting out of municipal auditing in Finland and Norway. Financial Accountability and Management, 20(4): NOU 2000:19: Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer. Oslo: Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Opedal, Ståle og Helge Strand Østtveiten (1998): Kontrollere, revidere, evaluere... En casestudie av kontrollutvalgene i utvalgte kommuner og fylkeskommuner. NIBR notat 1998:107. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Opedal, Ståle og Helge Strand Østtveiten (2000): Full kontroll?. NIBR prosjektrapport 2000:10. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Opedal, Ståle og Helge Strand Østtveiten (2003): Forvaltningsrevisjon til besvær. Nordisk Administrativt Tidsskrift, 84(3): Ot.prp. nr. 42 ( ): Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Oslo: Kommunaldepartementet. Ot.prp. nr. 70 ( ): Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om

8 8 kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet. Robertsen, Karl (1999): Konkurranseutsetting av offentlig virksomhet. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 2(1):

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:13 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:13 ( ) Innst. S. nr. 131 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument nr. 8:13 (2006-2007) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon)

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) 21. februar 2017 1 Begrepet egenkontroll? Hvorfor egenkontroll? Hva menes med egenkontrollbegrepet? Kommunene viktige leverandører

Detaljer

Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet

Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet Åge Johnsen aage.johnsen@oks.hio.no Performance audit in politics: The municipal audit s roles in the Norwegian

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN KOMMUNAL REVISJON M.M. - HØRING

FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN KOMMUNAL REVISJON M.M. - HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN KOMMUNAL REVISJON M.M. - HØRING Kontrollutvalget i Levanger har i møte 3. februar 2003 behandlet høringsnotat fra Kommunal- og regionaldepartementet, og har følgende

Detaljer

Nytt fra NKRF v/styreleder Per Olav Nilsen. Scandic Nidelven Hotell, Trondheim 28. januar 2016

Nytt fra NKRF v/styreleder Per Olav Nilsen. Scandic Nidelven Hotell, Trondheim 28. januar 2016 Nytt fra NKRF v/styreleder Per Olav Nilsen Scandic Nidelven Hotell, Trondheim 28. januar 2016 Aktuelle saker Kommunereform Kommunelovutvalget God offentlig revisjonsskikk Nasjonalt organ Lovutvalg for

Detaljer

rivate revisorer kan velges som revisor i kommuner og fylkeskommuner

rivate revisorer kan velges som revisor i kommuner og fylkeskommuner rivate revisorer kan velges som revisor i kommuner og fylkeskommuner Mange kommuner har allerede konkurranseutsatt revisjonen. Undersøkelser viser at kommunene er meget godt fornøyde med de private revisorene,

Detaljer

Styrket kommunal egenkontroll. Arbeidsgruppas rapport Bjørn Arild Gram

Styrket kommunal egenkontroll. Arbeidsgruppas rapport Bjørn Arild Gram Styrket kommunal egenkontroll Arbeidsgruppas rapport Bjørn Arild Gram Utgangspunkt Det grunnleggende utgangspunktet er ivaretakelse og styrking av det lokale folkestyret Det er dette som vi skal bygge

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Tiltak for å styrke konkurransekraft til kommunale revisjonsenheter. MNKRF`s Nyttårsmøte Trondheim, 28.01.2014 Daglig leder Inge Storås

Tiltak for å styrke konkurransekraft til kommunale revisjonsenheter. MNKRF`s Nyttårsmøte Trondheim, 28.01.2014 Daglig leder Inge Storås Tiltak for å styrke konkurransekraft til kommunale revisjonsenheter MNKRF`s Nyttårsmøte Trondheim, 28.01.2014 Daglig leder Inge Storås Bakgrunn og formål Kommunelovens endring 01.07.2004 Flere revisjonsenheter

Detaljer

Arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for åstyrke egenkontrollen

Arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for åstyrke egenkontrollen Arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for åstyrke egenkontrollen Martin Hill Oppegaard, sekretær for arbeidsgruppen (KRD) NKRFs fagkonferanse 2009, Arendal Hva er egenkontrollen? Kontrollutvalget folkevalgt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

«Dobbelt så god til halve prisen

«Dobbelt så god til halve prisen «Dobbelt så god til halve prisen Kontrollutvalget i Bergen er svært tilfreds...» Kommunal Rapport, 27. mars 2014 rivate revisjonsselskap kan velges som revisor i kommuner og fylkeskommuner Mange kommuner

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kommunelovens kap. 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon

Kommunelovens kap. 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon Kommunelovens kap. 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon Agenda Innledning ved avdelingsdirektør Asbjørn Lund Gjennomgang av regelverket ved seniorrådgiver Mette Rundsveen Spørsmål Bakgrunn Henvendelser

Detaljer

Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO

Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO Innlegg på Statsviterkonferansen, 24.mai 2014 1. Spørsmål som skal diskuteres Hva

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2016. Denne skal gi et bilde

Detaljer

FREMTIDENS REVISJONSORDNING FOR BERGEN KOMMUNE

FREMTIDENS REVISJONSORDNING FOR BERGEN KOMMUNE Saksnr: 200802629-228 Opprettet: 05102011 Delarkiv: KTRU-0224 Notat: 04.10.2011 Til: Kontrollutvalget Fra: Knut R. Nergaard FREMTIDENS REVISJONSORDNING FOR BERGEN KOMMUNE 1. Oppdraget Bergen bystyre fattet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen) Våler kommune Kommunal og regionaldepartementet Dato: 15.09.2011 Vår ref: 11/1239-2 Deres ref: Saksbeh. tlf: Per Olav Lund Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Mer rapportering mindre kontroll?

Mer rapportering mindre kontroll? Den nye kommunen: Styrings- og ledelsesutfordringer Gardermoen, 16. november 2010 Mer rapportering mindre kontroll? Signy Irene Vabo Høgskolen i Oslo «Ethical action in public management plays out in discretion»

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON OPPEGÅRD KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2013 2016 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SAK 56/12 Plan for forvaltningsrevisjon i Oppegård kommune 2013-2016 Bakgrunn Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov

Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov Komite for fullmakter og politisk styringssystem behandlet saken i møtet 060916 sak 48-16 og avga følgende innstilling: 1.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post:

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post: STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 30.september 2009 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, Møterom Drengstu (underetasjen) De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Alvdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 24. november 2016, Sak 36/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2009 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Miljøbygget, Sal II De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Organisatoriske endringer i kommune Norge i et etisk perspektiv

Organisatoriske endringer i kommune Norge i et etisk perspektiv Etikksamling: Tillitskapende forvaltning Organisatoriske endringer i kommune Norge i et etisk perspektiv 10. juni 2009 Signy Irene Vabo Høgskolen i Oslo Det jeg skal snakke om Overordnet etisk forståelsesramme

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post:

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post: STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 6.september 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 013/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 013/10 Referatsaker LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 13.september 2010 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Høring NOU 2016:4 - Ny kommunelov

Høring NOU 2016:4 - Ny kommunelov Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring NOU 2016:4 - Ny kommunelov Vi viser til høringsbrev datert 04.04.16, om NOU 2016:4 Ny kommunelov. Dette er en felles høringsuttalelse fra - Kontrollutvalgssekretariatet

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 Valg av revisjonsordning Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret vedtar å videreføre ordningen med kjøp av revisjonstjenester

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS Kommunal egenkontroll Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver Fellessamling Mosjøen 12.01.2015 Om Deloitte Deloitte er en virksomhet med 1200 ansatte som arbeider i hovedsak med revisjon, evaluering

Detaljer

Informasjon om forvaltningsrevisjon

Informasjon om forvaltningsrevisjon Informasjon om forvaltningsrevisjon Hvem er vi? (RRI) ble opprettet i 2014 og er en sammenslutning av de tre tidligere revisjonsdistriktene på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike distriktsrevisjon.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 25.9.2013 Varighet: 12.00 16.00 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyre og lokaldemokrati: en empirisk undersøkelse av makt tillagt kommunestyret HiNT-rapport 94, Gjermund Haga, Espen Leirset og

Kommunestyre og lokaldemokrati: en empirisk undersøkelse av makt tillagt kommunestyret HiNT-rapport 94, Gjermund Haga, Espen Leirset og Kommunestyre og lokaldemokrati: en empirisk undersøkelse av makt tillagt kommunestyret HiNT-rapport 94, 18.2.2014 Gjermund Haga, Espen Leirset og Ørnulf Lillestøl Kommunelovens 1 Folkestyre Rasjonell og

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon Beate Hess-Bolstad og Hilde Kari Maugesten Konkurranseutsetting av kommunal revisjon -en analyse av kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000-2012 Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov. Folkevalgte organer og administrasjonen (kapittel 8)

Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov. Folkevalgte organer og administrasjonen (kapittel 8) Kommunal- og moderniseringsdepartementet postmottak@kmd.dep.no Deres ref 16/1559-2 6. oktober 2016 Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov Vi viser til brev av 6. april 2016. Utvalget

Detaljer

Notat om hovedpunktene i rapport fra. Arbeidsgruppe for å styrke egenkontrollen i kommuner/fylkeskommuner

Notat om hovedpunktene i rapport fra. Arbeidsgruppe for å styrke egenkontrollen i kommuner/fylkeskommuner Notat om hovedpunktene i rapport fra Arbeidsgruppe for å styrke egenkontrollen i kommuner/fylkeskommuner BAKGRUNN Kommunal- og regionaldepartementet satte høsten 2008 ned en arbeidsgruppe som skulle foreslå

Detaljer

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) 3. utgave 2015 Omslagsdesign: Erling Storvik Design Ombrekking: Prograph

Detaljer

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken 1 Innhold Forord...7 Kapittel 1 GENERELT OM KOMMUNAL VIRKSOMHET...11 1.1 Særtrekk ved kommunal sektor...11 1.2

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Skaun kommune

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Skaun kommune ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2011 Skaun kommune Vedtatt av Kontrollutvalget i sak 14/12, 20.4.2012 1 Innledning Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av dette føre det løpende tilsynet

Detaljer

Høringssvar- forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover. Formannskapet vedtok d.å. følgende høringssvar til ovennevnte :

Høringssvar- forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover. Formannskapet vedtok d.å. følgende høringssvar til ovennevnte : Ordføreren Kommunal og regionaldepartementet Vår saksbehandler Rita Ottervik Vår ref. 11/29540/030 &13 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato 18.10.2011 Høringssvar- forslag til endringer i kommuneloven

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2004-2007 - SILJAN KOMMUNE - 2004 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Siljan

Detaljer

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Fagkonferansen 2012, NKRF Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008 Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Tema Bakgrunn for evalueringen, anbudsprosess, kriterier for valg av utfører

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 1 Kontrollutvalgets oppgaver Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

Forum for etikk i kommunesektoren. Invitasjon til møte 26. september

Forum for etikk i kommunesektoren. Invitasjon til møte 26. september Inviterte enkeltpersoner i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 06/1733-1 MOP 31.08.2006 Forum for etikk i kommunesektoren. Invitasjon til møte 26. september Regjeringen har høye ambisjoner for kommune-norge.

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Daglig leder Norges Kommunerevisorforbund

Daglig leder Norges Kommunerevisorforbund KRDs arbeidsgruppe for vurdering av egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner Kontrollutvalg og revisor Ole Kristian Rogndokken Daglig leder Norges Kommunerevisorforbund Disposisjon Mandat Anbefalinger

Detaljer

Konsernperspektivet i tilsyn og revisjon

Konsernperspektivet i tilsyn og revisjon Konsernperspektivet i tilsyn og revisjon NKRF fagkonferanse 13. juni 2016 Foto: Ernst Furuhatt Konsernperspektivet Hvorfor? Første og viktigste spørsmålet er alltid HVORFOR? Kommunelovens 1 Lovens formål

Detaljer

Ot.prp. nr. 70 ( ) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkes kommuner m.m. (kommunal revisjon)

Ot.prp. nr. 70 ( ) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkes kommuner m.m. (kommunal revisjon) Ot.prp. nr. 70 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkes kommuner m.m. (kommunal revisjon) Innhold 1 Bakgrunnen for departementets 2.3.6.1 Danmark... 22 forslag...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 20.01.2009 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr. 1/09 09/58 KOMMUNENS BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER Utv.sak nr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den 9.3.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Folldal kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Folldal kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Folldal kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 1. april 2014 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kommunerevisoren. Revisors uavhengighet i offentlig sektor Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Revisjon av fylkesvegregnskapene

Kommunerevisoren. Revisors uavhengighet i offentlig sektor Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Revisjon av fylkesvegregnskapene Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2010 65. årgang Les mer om: Revisors uavhengighet i offentlig sektor Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Revisjon av fylkesvegregnskapene www.nkrf.no

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.12.2007 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng)

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) Pensumlister for master i verdibasert ledelse, 2016-2017 MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) 2016-2017 Obligatorisk pensum: (Ca. 750 sider) Askeland, Harald (2009): Hvordan forstå

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 7. september 2015 Tid: Kl. 10.00 Sted: Verran servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat FKTs Sekretariatssamling Scandic Oslo City, 12. mars 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte Agenda Planlegging av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Utkast til kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING...

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 7. september 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER HØRINGSUTKAST FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må det snarest meldes ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90 58 90 43.

Dersom du ikke kan møte må det snarest meldes ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90 58 90 43. Vår ref. 15/151-2 033 /VONEBE Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.02.2015 Arendal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette kalt inn til møte: Dato: 11.02.2015 Tid: Kl. 09:00 14:00 Sted: Arendal Kultur-

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Eiere: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Rogaland Fylkeskommune, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger og Strand kommune Vi sikrer fellesskapets

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 02.01.2012 12/003 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 10. januar 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven Veileder Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer