NOTAT Vurdering av overvannshåndtering for felt 9.4, Fornebu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT Vurdering av overvannshåndtering for felt 9.4, Fornebu"

Transkript

1 Oppdragsnavn: Tekniksinf. - Regplan Forneburingen felt 9.4 Bistand Oppdragsnummer: Utarbeidet av: Kim Haukeland Paus Dato: Tilgjengelighet: Åpen Vurdering av overvannshåndtering for felt 9.4, Fornebu 1. INNLEDNING KRAV, RETNINGSLINJER OG FØRINGER Byggteknisk forskrift Bærum kommune kommuneplanens arealdel Veileder for overvannshåndtering for utbyggere og grunneiere Tre-trinnsstrategien for overvann Øvrige planer Forprosjekt for Sentralparken Fornebu Kommunedelplan 3: Fornebu planbeskrivelse ( ) SITUASJONSBESKRIVELSE Grunnforhold Strømningsveier for overvann BESKRIVELSE OG FUNKSJONSKRAV FOR OVERVANNSHÅNDTERING Trinn Føringer og funksjonskrav ved etablering av overvannsdammer med permanent vannspeil Trinn Beregning av nødvendig fordrøyningsvolum Trinn OPPSUMMERING VEDLEGG A: OVERSLAGSBEREGNING AV FORDRØYNINGSBEHOV VEDLEGG B: OVERSLAGSBEREGNING AV FLOMVEI side 1 av 18

2 1. INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet av Asplan Viak AS på vegne av OBOS i forbindelse med regulering av Fornebu felt 9.4 i Bærum kommune. Notatet omhandler en gjennomgang av krav, retningslinjer og føringer knyttet til overvann samt vurdering, prinsipper og beskrivelse av systemer for overvannshåndtering i forbindelse med regulering av felt KRAV, RETNINGSLINJER OG FØRINGER 2.1. Byggteknisk forskrift Følgende fremkommer om overvann i Byggteknisk forskrift (TEK17): Grunnvann, overvann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, soppdannelse eller andre hygieniske problemer (TEK17, 13-9). Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overvann, inkludert takvann (TEK17, 13-11). Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene (TEK17, 158, ledd (1)). Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet (TEK17, 15-8, ledd (2)). Når tilrenningen er større enn det anleggets sluk og overvannledninger er dimensjonert for, eller der ledningssystemet tilstoppes eller ødelegges, må det overskytende vannet ledes bort via planlagte flomveier og med minst mulig skade eller ulempe for miljøet og omgivelsene (TEK17, preakseptert ytelse til 15-8 ledd (2)). Lokal overvannshåndtering innebærer å la vannet finne naturlige veier via infiltrasjon til grunnen eller bortledning via åpne vannveier og dammer. Det vil ofte være nødvendig med fordrøyning der det ikke er tilstrekkelig kapasitet i vassdrag eller ledningssystemet (TEK17, veiledning til 15-8 ledd (1)). Lokal overvannshåndtering vil bidra til å opprettholde vannets naturlige kretsløp og utnytte naturens selvrensingsevne (TEK17, veiledning til 15-8 ledd (1)). Infiltrasjon og fordrøyning er å foretrekke ut fra miljøhensyn og avløpsnettets begrensninger til å ta imot store nedbørsmengder. Lokal håndtering av overvannet er også fordelaktig med tanke på vannbalansen i området, jf. vannressursloven 7, annet ledd. (TEK17, veiledning til 15-8 ledd (1)) Bærum kommune kommuneplanens arealdel I Bærum kommune kommuneplanens arealdel fremkommer følgende bestemmelser knyttet til overvann: Overvannet skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent, det vil si gjennom infiltrasjon og fordrøyning i grunnen og åpen vannveier, eller på annen måte utnyttes som ressurs slik at vannets naturlig kretsløp overholdes og naturens selvrensningsevne utnyttes. Flerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes. Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier ivaretas. side 2 av 18

3 Videre fremkommer følgende retningslinjer i kommuneplanens arealdel knyttet til overvann: Ved regulering bør det fastsettes konkrete krav til blågrønn faktor eller tilsvarende ordning med utgangspunkt i norm for blågrønn faktor. I plan- og byggesaker skal tiltak for å begrense/forsinke avrenning av overvann utredes, herunder størst mulig andel permeable flater og bruk av grønne tak, dammer og vannspeil. Overvann skal så langt som mulig utnyttes som et positivt element i byggeområdene Veileder for overvannshåndtering for utbyggere og grunneiere Bærum kommune har i tillegg en veileder for utbyggere og grunneiere knyttet til overvannshåndtering hvor følgende hovedprinsipper fremkommer: 1. Tilførsel av overvann til offentlig avløpsnett skal minimeres 2. Alt overvann skal i utgangspunktet tas hånd om åpent og lokalt 3. Tre-trinnsstrategien skal legges til grunn ved større utbygginger Tre-trinnsstrategien for overvann Norsk Vanns tre-trinnsstrategien er illustrert Figur 1 og dens tolkning er beskrevet i under kap. 4. Figur 1: Tre-trinnsstrategi for håndtering av overvann basert på anbefaling fra Norsk Vann. I forhold til opprinnelig strategi er det lagt til et trinn 0 som omfatter den planleggingen som er nødvendig for å sikre at en oppnår intensjonene i trinn 1 til 3, samt et trinn 4 som omfatter vassdragenes avhengighet av overvann og rolle som transportsystem for overvann ut av bebygde områder. side 3 av 18

4 2.5. Øvrige planer Forprosjekt for Sentralparken Fornebu I 2005 ble det utarbeidet et forprosjekt for Sentralparken Fornebu av Bjørbekk og Lindheim i samarbeid med Norconsult for Statsbygg Infrastruktur Fornebu. Fra høringsversjonen av forprosjektet fremkommer det følgende: «Det er vedtatt at hele sentralparken på Fornebu og tilstøtende boligområder innenfor Indre Ringvei skal ha en overflatebasert overvannsløsning. Tak og overvann fra boligområdene fordrøyes på egen grunn og føres så i åpne renner ut i de grønne korridorene og ut mot hovedstrøket.» «Overvannshåndtering i renner. Renneforbindelse fra boligområdene og frem til hovedrenne i de enkelte grønedragene vil opparbeides i forbindelse med utbygging av de enkelte delområdene» Videre fremkommer det at alle grønne korridorer inn til parken skal ha opplegg for overflatehåndtering av overvannet, og at overvann fra tilgrensende utbyggingsområder skal ledes i åpne systemer ut i grøntdraget. I forprosjektet er det også gitt utløpsmengder for de ulike feltene. For felt 9.4 er det gitt et utløp på totalt 328 l/s mot Sentraldammen. I forprosjektet er det også gitt en overslagberegning på fordrøyningsbehov i tilstøtende boligområder som tilsier 32 m 3 per ha. Nedbørhendelse med 2 års gjentaksintervall er lagt til grunn Kommunedelplan 3: Fornebu planbeskrivelse ( ) I kap. 2.5 Teknisk infrastruktur fremkommer det følgende: «Overvannshåndtering i bebyggelsen løses i hovedsak med at overvannet føres på overflaten til den overordnede grønnstrukturen og til eksisterende overvannsledninger på den tidligere flyplassen.» I kap Overvann fremkommer det følgende: «Overvannet skal utnyttes som en ressurs i grønnstrukturen, både som estetisk element, og for å sikre økt biologisk mangfold. Overvannet skal også bistå til å gi trær og grøntanlegg bedre vekstforhold. I tillegg må alle byrom må være klimatilpasset og bruke regnvann som en ressurs og kvalitet. Løsningene kan f.eks. bestå av drenerende faste dekker, regnbed, dammer, vannspeil, renner, fuktdrag og som vannstrenger i grøntarealene. Slike løsninger vil også berike området visuelt og opplevelsesmessig. Innenfor Forneburingen og for fremtidige utbyggingsområder som vender mot Holtekilen skal overvannshåndtering fra de ulike utbyggingsfeltene ivaretas gjennom åpne overvannsløsninger. Slike overflatebaserte løsninger gjelder blant annet for byggeområder som grenser ut mot grøntstrukturen i Nansenparken og i grøntdrag i «Dumpa» fra Telenor arena og nedover mot Holtekilen. Overvannet skal ledes via grønne forsenkninger, renner og kanaler fra utbyggingsområdene og frem til de grønne korridorene i parken. I grøntkorridorene transporteres overvannet i renner og kanaler mot Nansendammen og videre mot Storøykilen, samt mot Koksabukta, Holtekilen, og mot Lysakerfjorden. For åpne overvannsløsninger skal man også sikre lokal fordrøyning/ infiltrasjon innenfor de enkelte byggefeltene» «Innenfor Forneburingen dreneres alt overvann mot Nansenparken etter prinsippet «overflatebasert overvannshåndtering». Økt boligtall/fortetting løses på samme måte. Krav til overvannshåndtering vil fastlegges mer detaljert gjennom de enkelte reguleringsplanene, der krav til overvannsløsninger vil inngå som rekkefølgekrav.» side 4 av 18

5 Figur 2: Avrenning og flomveier på Fornebu (fra teknisk hovedplan, tegning Norconsult). 3. SITUASJONSBESKRIVELSE 3.1. Grunnforhold Basert på NGU sine løsmassekart (NGU, 2019) er infiltrasjonsevne ikke klassifisert i planområdet (Figur 3). Ved befaring ble det videre observert vannspeil på anslagsvis kote moh (Figur 4). Nedbørmengden dagene før befaring var begrenset og observasjonen tilsier dermed begrensende infiltrasjonsforhold på overflaten lokalt. Det er ikke vurdert om det er bedre infiltrasjonsforhold i dypere lag. side 5 av 18

6 Figur 3: Planområdet består av ikke-klassifisert infiltrasjonsevne (NGU, 2019). Figur 4: Stående vann i planområdet ved befaring 28.september Basert på høydedata.no ligger vannspeilet på kote ca moh. Nedbørmengde de foregående 6 dagene var ca. 4,7 mm Strømningsveier for overvann Det er utført terrenganalyser i ArcGIS Pro for å anslå fallretning på overvannet og lokale strømningsveier i planområdet. Terrengdata er hentet fra høydedata.no (0,25 m fra 2013). Resultatene side 6 av 18

7 av analysene er vist i Figur 5 og Figur 6. Analysene er i overenstemmelse med den overordnede planen for flomveier i teknisk hovedplan (Figur 2) og viser at det går dreneringslinjer i grøntdraget vest for felt 9.4 som vil lede overvann ned mot sentraldammen. Resultatene viser videre at felt 9.4 ikke vil motta vann fra nærliggende arealer. Figur 5: Beregnede avrenningslinjer for felt 9.4. Figur 6: Beregnede avrenningslinjer for vestre del av felt 9.4 med grøntdrag i vest (venstre) og nordøstre del av felt 9.4 samt grøntdrag i nord (høyre). side 7 av 18

8 4. BESKRIVELSE OG FUNKSJONSKRAV FOR OVERVANNSHÅNDTERING Figur 7 viser illustrasjonsplanen for felt 9.4 og Figur 8 illustrerer en overordnet plan for håndtering av overvann for felt 9.4. Det legges opp til koter i planområdet som tilsier at overvann faller mot grøntdrag i vest. Med hensyn til overvannshåndteringen, medfører dette en videreføring av eksisterende avrenningssituasjon. Figur 7: Illustrasjonsplan for felt 9.4. side 8 av 18

9 Figur 8: Overvannsplan for felt 9.4 (utarbeidet av SLA, ). Overvann som genereres på uteplasser, i gårdsrom, interne veier og gaterom føres i egne traséer på overflaten mot grønt draget i vest. Krav om flomveier (trinn 3) medfører et behov for sammenhengende traséer på terreng. Ved å også utnytte de samme traséene for å håndtere nedbør av mer dagligdags karakter (trinn 1) vil en redusere behovet og kostnadene knyttet til anlegging av ledninger, kummer og sandfang for overvann. Der kryssing av vannveier må gjøres vil rister eller tilsvarende løsninger kunne etableres. Utover å tilfredsstille funksjonskrav i trinn 1 og 3 vil åpne systemer også kunne gi tilleggsverdier som f.eks. estetikk, rekreasjon, grøntareal og økt biologisk mangfold. Nedbør som treffer takarealer håndteres via blant annet grønne tak. Det er per dags dato ikke avklart for hvilke bygg takvann vil ledes til rør under bakken og/eller ha utkast på terreng og ledes til de renner og systemer som skal håndtere avrenning fra bakkenivå. Ved utkast av takvann på terreng må nedløpsarrangement sikres slik at frost ikke medfører redusert ytelse, skader på bygg eller arealer med isdannelse. I påfølgende kapitler gjennomgås områdets prinsipper for håndtering av overvann samt funksjonskrav iht. tre-trinnsstrategien Trinn 1 Trinn 1 omfatter fysiske tiltak som fanger opp og håndterer avrenning fra mindre regn. En mulig definisjon kan være å definere trinn 1 som den nedbørmengden du må håndtere, for å fange opp f.eks. 95 % av års-nedbøren. Analyser for Oslo viser at denne mengden typisk utgjør om lag en tredjedel av nedbørmengder med 2 års gjentaksintervall (Paus, 2018). Formålene med tiltak i trinn 1 kan oppsummeres som følgende: side 9 av 18

10 Oppnå en naturlig vannbalanse som vil bidra til å bedre lokalklima, opprettholde grunnvannsstand og øke minstevannføring i vassdragene. Redusere mengden overvann ført til avløpsrenseanlegg over året. Beskyttelse av vannkvalitet i vassdrag gjennom rensing av forurenset overvann. Gjenbruk av overvann til f.eks. vanning av vegetasjon, kjøling, spyling av toaletter og lignende. Utnytte vannets estetiske kvaliteter gjennom permanente vannspeil i bymiljøet. Etablering av verdifull vegetasjon og biologisk mangfold i bymiljøet som krever våte og/eller akvatiske miljøer. Figur 9 illustrerer prinsipper for hvordan planområdet vil håndtere avrenning i trinn 1. Som vist i illustrasjonsplanen i Figur 7 vil gårdsrom utformes med en relativt høy andel vegetasjon som medfører at nedbøren i trinn 1 fortrinnsvis vil håndteres gjennom naturbaserte prinsipper (infiltreres i vekstjorden over dekket lokalt, tas opp i vegetasjonen og fordampes). Videre vil takvann håndteres hovedsakelig via grønne tak (opptak i vegetasjon og fordampning). I gaterommene ledes vannet via renner og våtmarksdrag mot vegeterte forsenkninger som håndterere overvannet via naturbaserte og overflate-baserte prinsipper. Som vist i Figur 9 er det også avsatt arealer der infiltrasjon av overvann ned til grunnen kan fremmes. Figur 9: Plan for håndtering av overvann i trinn 1 i tre-trinnsstrategien (utarbeidet av SLA) Føringer og funksjonskrav ved etablering av overvannsdammer med permanent vannspeil Ved utforming av evt. permanente vannspeil forsynt med overvann bør det vektlegges at vannkvaliteten i vannspeilene skal fremstå innbydende og at dammene skal utgjøre et positivt landskapselement. For å redusere energiforbruk og driftsbehov bør en unngå at dam-anleggene er avhengig av pumper for resirkulering. Utforming av dammene bør videre ikke øke behovet for tilførsel av drikkevann i perioder med tørke og/eller algevekst. side 10 av 18

11 Som et utgangspunkt for å sikre god vannkvalitet samt redusere risiko for begroing, er det foreslått krav til at vannets oppholdstid i sommersesongen (juni-august) ikke skal overstige 21 dager mer enn én gang hvert femte år. Det vil si at tilførsel-arealet til dammene må være tilstrekkelig stort slik at tørkeperioder hvor det går mer enn 21 dager før alt vannet er skiftet ut, ikke forekommer oftere enn én gang hvert femte år. For å oppnå dette kravet er det utført en analyse på forholdet mellom volumet på det permanente vannspeilet, og størrelsen på avrenningsarealet som forsyner vannspeilet med overvann. Det er i analysen benyttet døgnnedbør fra stasjon Oslo - Blindern PLU over en 30 års periode ( ). Videre er det utført en enkel beregning av tilførsel via nedbør per dag og dermed frekvensen av utskiftninger i perioden juni-august for hele perioden. Endelig er det beregnet antall episoder hvor dager mellom hver enkelt utskifting (oppholdstid) er høyere 21 dager samt tilhørende gjentaksintervall for en slik episode. Resultatene fra analysen er vist i Figur 10 og illustrerer hvordan forholdet mellom det permanente vannvolumet (V dam) og det reduserte nedbørfeltet tilknyttet dammen (A red) varierer med gjentaksintervallet for at oppholdstiden overgår 21 dager i perioden juniaugust. Figur 10: Estimert sammenheng mellom gjentaksintervall for at oppholdstiden i dammen er større enn 21 dager i perioden juni-august og forholdstallet mellom permanent vannvolum (Vdam) og det reduserte nedbørfeltet (Ared). Sammenhengen er basert på verdier for døgnnedbør fra stasjon Blindern perioden Røde linjer viser at et permanent vannvolum på ca. 5 m 3 og tilhørende redusert nedbørfelt på 1000 m 2 vil ha en oppholdstid på mer tre uker i sommer-sesongen én gang hvert femte år. For å nå kravet at ikke oppholdstiden i perioden juni-august overgår 21 dager mer enn én gang hvert femte år, må vannvolumet være mindre enn 5 m 3 per redusert da (Figur 10). Eksempelvis, hvis et redusert avrenningsareal på 1000 m 2 tilføres et vannspeil med volum på 5 m 3, vil oppholdstiden påregnelig overgå 21 dager kun én gang hvert femte år. Videre i FoU-prosjektet Åpne overvannsløsninger Erfaringer og anbefalinger (Statsbygg, 2004) fremkommer følgende forhold som bør hensyntas ved etablering av overvannsdammer med permanent vannspeil. Av hensyn til den visuelle opplevelsen bør vannspeilet ligge høyt i terrenget. side 11 av 18

12 Kantsonen bør ha en klar opparbeidelse enten som naturlig bredde eller med steinsatte kanter. Bratte kanter må unngå av hensyn til sikkerheten for barn. Sikker bunntetting er en forutsetning for velfungerende dammer. Vannets oppholdstid bør ikke overskride 21 dager i sommersesongen. Middeldybden bør ikke være over 1,5 m. Langstrakt form som sikrer god gjennomstrømning i hele vannvolumet. Tilrettelegge for etablering av rotfestede vannplanter (benytte lokale arter). Resirkulering eller tilførsel fra ekstern vannkilde er gunstig for opprettholde vannkvaliteten i lange tørrværsperioder Trinn 2 Trinn 2 omfatter fysiske tiltak som fordrøyer og forsinker avrenning fra store regn lokalt på egen eiendom før påslipp til kommunalt avløpssystem, utløp til vassdrag, vannvei i grøntstruktur eller liknende. I prinsippet kan trinn 2 løses med overvannstiltak, som omfattes i trinn 1 hvis disse gis tilstrekkelig størrelse. Ved dimensjonering av tiltak i trinn 2 er det nødvendig å benytte en klimafaktor for å ivareta forventet økt nedbør som følge av global oppvarming. Forskjellen mellom det påregnelige utløpet som følge av fremtidens nedbør, og det maksimale utløpet utgjør et volum som må håndteres på egen eiendom. Dette fordrøyningsvolumet kan plasseres på terrengnivå i forsenkninger, under terrengnivå i magasiner eller på tak-arealer. Figur 11 illustrerer hvordan planområdet vil håndtere avrenning i trinn 2. Utover den fordrøyningseffekten som vil kunne medregnes i trinn 1, vil det etableres et større åpent fordrøyningsanlegg i felleshagen samt enkelte mindre fordrøyningsanlegg vest for bebyggelsen i felt 9.4. Figur 11: Plan for håndtering av overvann i trinn 2 i tre-trinnsstrategien (utarbeidet av SLA) Beregning av nødvendig fordrøyningsvolum Det er videre utført en overslags-beregning for fordrøyningsbehovet i felt 9.4. I beregningene er det lagt til grunn at avrenningsmengden fra felt 9.4 ikke skal overstige den totale mengden som side 12 av 18

13 fremkommer i forprosjektet til Sentralparken (328 l/s) for et regn med 10 års gjentaksintervall og klimafaktor på 1,30. Det er antatt at felt 9.4 har en utstrekning på 3,8 ha og en midlere avrenningskoeffisient på 0,60. Beregninger er utført ved å bruke den rasjonale formel, nedbørstatistikk fra Blindern PLU og regnenvelopmetoden (Vedlegg B). Resultatene viser at hvis maksimalt 328 l/s skal videreføres fra felt 9.4 for en 10 års hendelse med klimafaktor på 1,30, vil det totale fordrøyningsbehovet være ca. 300 m 3. Dette utgjør ca. 80 m 3 per ha. Iht. prinsippene i Figur 9 og Figur 11 vil volumbehovet dekkes av vegeterte overflater i gårdsrom, grønne tak, vegeterte forsenkninger og infiltrasjonsarealer. Videre dimensjonering av fordrøyningstiltak avhenger av en klargjøring av funksjonskrav til overvannet i området. På generelt grunnlag anbefales det at slike funksjonskrav settes i sammenheng med en helhetlig plan for overvannshåndtering fra alle felt som fører avrenning mot Sentraldammen. En slik helhetlig plan vil sånn sett gi en optimalisering av overvannssystemet Trinn 3 Trinn 3 omfatter planlagte flomveier som sikrer at overskytende vannmengder føres trygt ut av område med minimalt med skade når tiltak i trinn 1 og 2 ikke har kapasitet. Flomveier bør planlegges helhetlig og føres åpent på terreng. Godt planlagte flomveier i kombinasjon med kontrollerte oversvømmelsesarealer er sammen med tiltak som avlaster det kommunale avløpsnettet det fremste tiltaket for å redusere skader på bygninger og infrastruktur som følge av oversvømmelse. Figur 12 illustrerer håndtering av trinn 3 er tenkt i planområdet og er i tråd med beregnede dreneringslinjer (Figur 5). Figur 12: Plan for håndtering av overvann i trinn 3 i tre-trinnsstrategien (utarbeidet av SLA). side 13 av 18

14 Det er beregnet nødvendig dimensjoner på flomveier internt i planområdet som funksjon av type flomvei, størrelse på nedbørfelt tilknyttet og fall. Generelt vil nødvendig bredde for å videreføre dimensjonerende vannføring øke med økende nedbørfelt, minkende lengdefall, minkende dybde på flomvei og minkende helning på sidekanter. I tillegg vil vegeterte og/eller ujevne overflater kreve en større bredde enn jevne overflater som betong og liknende. Ved beregninger er det tatt utgangspunkt i tre ulike typer flomveier som angitt i Tabell 1. Tabell 1: Tre typer flomveier og antatte utforminger. Antatt utforming Bunnbredde på 50 cm og sidehelning på 1:4. Bunnbredde på 50 cm og sidehelning på 1:4. Bunnseksjon har bredde på 30 cm og dybde på 30 cm. Sidehelning på terreng er 1:10. Overflate (Mannings tall) Gresskledd (M = 33 m 1/3 /s). Belegningsstein (M = 60 m 1/3 /s). Betong eller tilsvarende (M = 80 m 1/3 /s). Flomveier som definert i Tabell 1 er dimensjonert for å kunne videreføre en regnhendelse med 200 års gjentaksintervall og klimafaktor på 1,40. Det er antatt at konsentrasjonstiden i feltet er kort (10 min) og det er benyttet nedbørstatistikk fra Blindern ( ). Midlere fall i området fra øst til vest er ca. 10. Det er beregnet for henholdsvis fall på 5, 10 og 15. Resultatene er oppsummert i Tabell 2 og illustrert og eksemplifisert for situasjonen med 5 i Figur 13. Tabell 2: Resultater fra dimensjonering av tre typer flomveier for varierende lengdefall (5, 10 og 15 ) og redusert nedbørfelt (500 til m 2 ). side 14 av 18

15 Grønn avledning Fall Fall Fall [ ] [ ] [ ] Redusert nedbørfelt Q 200 år H 200 år B 200 år Q 2 år H 2 år B 2 år Q 200 år H 200 år B 200 år Q 2 år H 2 år B 2 år Q 200 år H 200 år B 200 år Q 2 år H 2 år B 2 år [m2] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] Avledning i belegning Fall Fall Fall [ ] [ ] [ ] Redusert nedbørfelt Q 200 år H 200 år B 200 år Q 2 år H 2 år B 2 år Q 200 år H 200 år B 200 år Q 2 år H 2 år B 2 år Q 200 år H 200 år B 200 år Q 2 år H 2 år B 2 år [m2] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] Linjedrenering Fall Fall Fall [ ] [ ] [ ] Redusert nedbørfelt Q 200 år H 200 år B 200 år Q 2 år H 2 år B 2 år Q 200 år H 200 år B 200 år Q 2 år H 2 år B 2 år Q 200 år H 200 år B 200 år Q 2 år H 2 år B 2 år [m2] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] [l/s] [cm] [cm] side 15 av 18

16 Figur 13: Nødvendig bredde ved 200 års nedbør med klimafaktor 1,40 for tre typer flomvei som funksjon av redusert nedbørfelt. Lengdefallet er antatt å være 5. Beregningseksempelet er gjengitt mer detaljert i vedlegg B. 5. OPPSUMMERING Dette notatet redegjør for håndtering av overvann ved Felt 9.4, Fornebu, Bærum. Planområdet har fall mot vest og avrenning vil føres mot grøntdrag i vest. Herfra vil vannet føres ned mot Sentraldammen som er en kunstig dam utformet for å motta overvann fra bebyggelsen innenfor ringveien. Tre-trinnsstrategien for håndtering av overvann er lagt til grunn for prinsipper og løsningsvalg. For å håndtere nedbørmengder i trinn 1 etter naturbaserte prinsipper vil det etableres vegetasjonsfelt, åpne renner, infiltrasjonssoner og grønne tak. Videre, for å håndtere nedbørmengder i trinn 2 vil det etableres nedsenkende vegetasjonsområder i gaterommene. Det er utført overslagberegninger for fordrøyningsbehov for planområdet som tilsier 80 m 3 per ha. Det bemerkes at beregningene er basert på forprosjekt for Sentralparken fra For å optimalisere overvannssystemet og fordrøyningsbehovet lokalt, både med hensyn til dagens praksis og de stedlige forutsetningene, anbefales det å utarbeide en helhetlig plan for overvann for alle områder innenfor ringveien. For å håndtere nedbørmengder i trinn 3 benyttes de samme traséene som er ment for å håndtere trinn 1. Flomveiene fra bebyggelsen føres ut til vestre grøntdrag. Som hovedprinsipp vil det legges til grunn åpen håndtering av overvann. Det vil si bruk av åpne renner, vannspeil og vegetasjonsfelt for håndtering av overvann. For takarealer vil det etableres grønne tak. Hvilke bygg som vil føre takvann ned til eget ledningsanlegg under bakken, og evt. hvilke bygg som vil ha utkast av overvann på terreng må avklares i videre detaljering. side 16 av 18

17 Nødvendig fordrøyningsvolum [m 3 ] VEDLEGG A: OVERSLAGSBEREGNING AV FORDRØYNINGSBEHOV FORDRØYNING - Beregning av nødvendig volum Prosjekt: Fornebu felt 9.4 Dato: INPUT Funksjonskrav: Fylke: Oslo (Fylke for uthenting av data) Stasjon: OSLO - BLINDERN PLU - (Stasjon for uthenting av data) Kf = (Klimafaktor) GI = 10 år (Dim. gjentaksintervall) Qmaks, ut = l/s (Maksimalt videreført) Qmidlere/Qmaks, ut = (Forhold for midlere utløp) m 3 Felt: A = m 2 (Størrelse nedbørfelt) ϕ = (Midlere avrenningskoeffisient) tk = 20 min (Konsentrasjonstid) Regnvarighet [min] RESULTATER tr I Kf I Kf P Kf V Dimensjonerende verdier: [min] [l/(s ha] [ - ] [m/s] [mm] [m 3 ] V = 301 m 3 (Nødvendig fordrøyningsvolum) E A ϕ = m 2 (Redusert nedbørfelt) E Qmidlere = l/s (Midlere utløp) E K f = (Klimafaktor) E P K f = 25 mm (Dimensjonerende nedbørmengde) E I K f = l/(s ha) (Dimensjonerende nedbørintensitet) E tr = 20 min (Dimensjonerende regnvarighet) E Q = 481 l/s (Dimensjonerende tilrenning) E E E Hydrologisk stasjon: E Fylke: Oslo (Fylke) E Kommune: Oslo (Kommune) Stasjon: OSLO - BLINDERN PLU (Stasjonsnavn) Stasjonsnr: (Stasjonsnummer) Høyde: 94 m.o.h. (Høyde over havet) Breddegrad: (Breddegrad) Lengdegrad: (lengdegrad) Periode: (Måleperiode) Lengde: 49 år (Antall sesonger) Referanser: Forutsetninger: Lindholm, O. m.fl. (2012) Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem. Norsk Vann rapport eklima.no - Konstant nedbørintensitet - Konstant utløp fra magasin - Regnenvelopmetode for bestemmelse av volum - Konsentrasjonstid/regnvarighet 10 min - Ingen singulærtap, trykkløst og 10 C side 17 av 18

18 VEDLEGG B: OVERSLAGSBEREGNING AV FLOMVEI FLOMVEI - Beregning av nødvendig bredde/dybde for varierende gjentaksintervall INPUT Den rasjonale formel: Funksjonskrav: Nr. Material-type Mannings tall Fylke: Oslo (Fylke for uthenting av data) 1 Treplanker i kanal 83 Mannings formel: Stasjon: OSLO - BLINDERN PLU - (Stasjon for uthenting av data) 2 Betong - rett kulvert uten sedimenter 90 Kf = (Klimafaktor) 3 Betong (rør med kummer, innløp etc.) 67 4 Pukk (kanal uten sedimenter/avfall) 40 5 Gresskledd kanal eller grøft 33 Tilrenningsfelt: 6 Fjellgrøfter eller kanaler i fjell. Godt rensket. 29 Mannings tall: A = m 2 (Størrelse nedbørfelt) 7 Egendefinert nr ϕ = (Midlere avrenningskoeffisient) 8 Egendefinert nr L = 1000 m (Lengde på felt) 9 Egendefinert nr Hmin = 0 m (Min terrenghøyde) Hmaks = 80 m (Maks terrenghøyde) Ase = (Andel innsjø i felt) Felt Utbygd - (type felt for bergening av tk) Flomvei: S = m/m (Lengdefall på flomvei) b = 0.50 m (Bunnbredde kanal) h = 0.00 m (Høyde på kanalsegment) Iv = 0.25 m/m (Sidehelning venstre) Ih = 0.25 m/m (Sidehelning høyre) Overflate (Mv) = 5 - (se nr. i egen tabell) Overflate (Mb) = 5 - (se nr. i egen tabell) Overflate (Mh) = 5 - (se nr. i egen tabell) RESULTATER Dimensjonerende verdier: A ϕ = m 2 (Redusert nedbørfelt) tk = 10 min (Konsentrasjontid) tr = 10 min (Dimensjonerende regnvarighet) Mv = 33 m 1/3 /s (Mannings tall) Mb = 33 m 1/3 /s (Mannings tall) Mh = 33 m 1/3 /s (Mannings tall) H [m] år år år B [m] Hydrologisk stasjon: Q [l/s] H [m] H - h [m] B [m] v [m/s] xv [m] xh [m] VIS Fylke: Oslo (Fylke) 200 år X Kommune: Oslo (Kommune) 100 år Stasjon: OSLO - BLINDERN PLU (Stasjonsnavn) 50 år Stasjonsnr: (Stasjonsnummer) 25 år Høyde: 94 m.o.h. (Høyde over havet) 20 år X Breddegrad: (Breddegrad) 10 år Lengdegrad: (lengdegrad) 5 år Periode: (Måleperiode) 2 år X Lengde: 49 år (Antall sesonger) Referanser: Lindholm, O. m.fl. (2012) Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem. Norsk Vann rapport eklima.no NVE (2011) Vassdragshåndboka Statens Vegvesen (2014) Vegbygging. Håndbok N200. Forutsetninger: - Konstant nedbørintensitet - Mannings formel - Den rasjonale formel side 18 av 18

TOLKNING AV TRE-TRINNSSTRATEGIEN FOR HÅNDTERING AV OVERVANN OG EKSEMPLER PÅ DIMENSJONERING

TOLKNING AV TRE-TRINNSSTRATEGIEN FOR HÅNDTERING AV OVERVANN OG EKSEMPLER PÅ DIMENSJONERING Oppdragsnavn: Hovedplan overvann VIVA Oppdragsnummer: 613837-13 Utarbeidet av: Kim Haukeland Paus Dato: 07.02.2019 Tilgjengelighet: Åpen TOLKNING AV TRE-TRINNSSTRATEGIEN FOR HÅNDTERING AV OVERVANN OG EKSEMPLER

Detaljer

Tre-trinns strategien og dimensjonering i praksis

Tre-trinns strategien og dimensjonering i praksis Tre-trinns strategien og dimensjonering i praksis Å planlegge for mye vann 7.mar 2018 Oslo dr.ing, Kim H. Paus (kimh.paus@asplanviak.no) Strategi for håndtering av overvann Planlegging Fang opp, rens og

Detaljer

Endringer i TEK17 setter nye krav til håndtering av overvann i byggetiltak. En oppsummering. Tromsø Kjetil Brekmo

Endringer i TEK17 setter nye krav til håndtering av overvann i byggetiltak. En oppsummering. Tromsø Kjetil Brekmo Endringer i TEK17 setter nye krav til håndtering av overvann i byggetiltak. En oppsummering. Tromsø 21.11.2017 Kjetil Brekmo 13-11. Overvann Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING HOLSTADÅSEN ØST. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT ULRD EHAL

OVERVANNSHÅNDTERING HOLSTADÅSEN ØST. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT ULRD EHAL ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNSHÅNDTERING HOLSTADÅSEN ØST OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A093593 01 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1: Avløp og lokal overvannsdisponering Vær Smart Lillehammer, 26 januar 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG SPILLVANN

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS VA-konferansen Møre og Romsdal 2011 Årsmøte Driftsassistansen Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter Svein Ole Åstebøl, COWI AS Overvann som ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer

Detaljer

Overvannshåndtering. og tettsteder. Fagsamling NVE. 19.September Stjørdal. dr.ing, Kim H. Paus

Overvannshåndtering. og tettsteder. Fagsamling NVE. 19.September Stjørdal. dr.ing, Kim H. Paus Overvannshåndtering i byer og tettsteder Fagsamling NVE 19.September 2018 Stjørdal dr.ing, Kim H. Paus (kimh.paus@asplanviak.no) Fremtidens by (1900)? Fremtidens by (2018)? Oslo 2018 Bergen 2018 Trondheim

Detaljer

I forbindelse med regulering har vi utarbeidet denne rapporten om overvann; utfordringer, ved utbygging av eiendommen.

I forbindelse med regulering har vi utarbeidet denne rapporten om overvann; utfordringer, ved utbygging av eiendommen. Til: Byggtilttak AS Fra: Ingeniørfirmaet Svendsen & Co, ved Anders Due Nordlie Dato: 15.02.2019 Jutulveien 52 (G.nr. 1 / B.nr. 4024) Sarpsborg kommune Redegjørelse for overvann Jutulveien 52. I forbindelse

Detaljer

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien LOD-tiltak Oddvar Lindholm NMBU Bruk 3-leddsstrategien i planene Tallene er eksempler og må tilpasses lokalt. Fang opp og infiltrer alle regn

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kirsti Hanebrekke. Kirsti Hanebrekke

PROSJEKTLEDER. Kirsti Hanebrekke. Kirsti Hanebrekke KUNDE / PROSJEKT Eiendom og utvikling EKT Enebakk kommune Småttaveien 15- Overvannsnotat PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Kirsti Hanebrekke OPPRETTET AV Kirsti Hanebrekke DATO REV. DATO 09.05.2018 DISTRIBUSJON:

Detaljer

Hovedplan overvann Odda kommune

Hovedplan overvann Odda kommune Hovedplan overvann Odda kommune 30.Nov 2017 Seminar status i prosjektet flaum- og skredfare i Odda kommune dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet Separatsystem SEPARATSYSTEM BESTÅENDE

Detaljer

Grebkøl eiendom. Notat. N-02 Overvannsplan Løkberg. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Grebkøl eiendom. Notat. N-02 Overvannsplan Løkberg. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Grebkøl eiendom Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS N-02 Dok.nr Tittel 09.12.2016 Andreas Simonsen/Karl Falch Tor Helge Nordvang Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

- som del av byplanleggingen

- som del av byplanleggingen Overvannshåndtering - som del av byplanleggingen 19.Okt 2017 Brunsjmøte TEKNA Overvannshåndtering og grøntstruktur dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet Separatsystem SEPARATSYSTEM

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Overvann og mere overvann - fra tre til mange trinn. dr.ing, Kim H. Paus

Overvann og mere overvann - fra tre til mange trinn. dr.ing, Kim H. Paus Overvann og mere overvann - fra tre til mange trinn dr.ing, Kim H. Paus (kimh.paus@asplanviak.no) Fremtidens by (1900) Vincent Callebaut Fremtidens by (2018) Dagens by (2018) Oslo Dagens by (2018) Trondheim

Detaljer

A OVERORDNET OVERVANNSPLAN BUHOLEN OMSORGSBOLIGER MAI 2019 RÆLINGEN KOMMUNE. Hvervenmoveien Hønefoss A A

A OVERORDNET OVERVANNSPLAN BUHOLEN OMSORGSBOLIGER MAI 2019 RÆLINGEN KOMMUNE. Hvervenmoveien Hønefoss A A MAI 2019 A124923 ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.com OVERORDNET OVERVANNSPLAN BUHOLEN OMSORGSBOLIGER OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A123446 A123446.001 VERSJON UTGIVELSESDATO

Detaljer

1 FORMÅL 2 BEGRENSNINGER 3 FUNKSJONSKRAV. Kommunaltekniske normer for vann- og avløpsanlegg. Revidert:

1 FORMÅL 2 BEGRENSNINGER 3 FUNKSJONSKRAV. Kommunaltekniske normer for vann- og avløpsanlegg. Revidert: Kommunaltekniske normer for vann- og avløpsanlegg Vedlegg 9 Overvannshåndtering Revidert: 1.6.017 1 FORMÅL Vedleggets formål er å fastslå hvilke krav som stilles i forbindelse med håndtering av overvann.

Detaljer

Løkenåsen C2 - VA og overvann

Løkenåsen C2 - VA og overvann Løkenåsen C2 - VA og overvann Tilknytning VA til offentlig ledningsnett Det er innhentet underlag «VA-plan» for planlagt utbygging for Løkenåsen som helhet. Fra denne planen fremkommer det at det vil legges

Detaljer

Overvann og blågrønne prinsipper

Overvann og blågrønne prinsipper Overvann og blågrønne prinsipper Informasjonskveld om overvann Lørenskog 21.juni 2016 dr.ing, Kim H. Paus Agenda 1. Utfordringene 2. 3-trinnsstragi 3. Tiltak 4. Virkemidler Avrenning Utfordring 1: Fortetting

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Roy Schjønberg OPPRETTET AV. Roy Schjønberg

OPPDRAGSLEDER. Roy Schjønberg OPPRETTET AV. Roy Schjønberg OPPDRAG Overvannshåndtering Løkenåsveien 45 OPPDRAGSNUMMER 279500001 OPPDRAGSLEDER Roy Schjønberg OPPRETTET AV Roy Schjønberg DATO 03.11.2017 Overvannshåndtering - Løkenåsveien - Gamleveien 1. Bakgrunn

Detaljer

Innhold. VA-rammeplan. Regulering Kokstadflaten 4. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon

Innhold. VA-rammeplan. Regulering Kokstadflaten 4. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon VA-rammeplan Regulering Kokstadflaten 4 Til: Nordea Liv Eiendom Dato: 26.09.18 Prosjekt: Regulering Kokstadflaten 4 Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: Marte.holmeseth@sweco.no

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr Moss kommune NOU 2015:16 Overvann i byggesakene Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr. 477 74 400 Tiltak for å redusere skadevirkningene må planlegges Endret klima, mer totalnedbør, mer intens

Detaljer

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby OVERVANNSNOTAT PROSJEKT PROSJEKTLEDER DATO REVIDERT Detaljregulering B14, B2, B3 og B5 Torbjørn Friborg 30.11.2016 PROSJEKTNUMMER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV 27345001 Torbjørn Friborg Ole Einar Garder

Detaljer

S.E.P. CONSULT AS Prosjektadministrasjon

S.E.P. CONSULT AS Prosjektadministrasjon RAPPORT Rælingen kommune F5 Hekneråsen Feltutbygging boliger OVERVANNSHÅNDTERING PÅ PRIVAT FELT Dato: Revidert 26.02.2019 Utarbeidet av: Siv.ing Einar Påsche Rev. Dato Beskrivelse Egenkontroll Sidemannskontroll

Detaljer

VA-PLAN NOTAT INNHOLD

VA-PLAN NOTAT INNHOLD NOTAT Oppdragsgiver: Block Watne AS/ Læringsverkstedet Oppdrag: 614440-01 Willersrudjordet Dato/revisjon: 18.12.2017 Skrevet av: Harald Opsahl Kvalitetskontroll: John Evald Fjellsøy VA-PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn...2

Detaljer

NOTAT. Veiavangen skole og flerbrukshall reguleringsplan Nedre Eiker kommune v/ Morten Gulbrandsen. Dato Fra Kontrollert av: Godkjent av:

NOTAT. Veiavangen skole og flerbrukshall reguleringsplan Nedre Eiker kommune v/ Morten Gulbrandsen. Dato Fra Kontrollert av: Godkjent av: NOTAT Oppdrag Veiavangen skole og flerbrukshall reguleringsplan Kunde Nedre Eiker kommune v/ Morten Gulbrandsen Notat nr. 01 - Overvann Dato 07.04.17 Fra Kontrollert av: Godkjent av: Marius Brandtenborg,

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Marc Ebhardt OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KONTROLLERT AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Marc Ebhardt OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KONTROLLERT AV. Torbjørn Friborg KUNDE / PROSJEKT BEE AS Kirkeveien 1 landskapsplan PROSJEKTNUMMER 29656001 PROSJEKTLEDER Marc Ebhardt OPPRETTET AV Gunhild Nersten KONTROLLERT AV Torbjørn Friborg DATO REV. DATO Overvannshåndtering for

Detaljer

Crash-kurs i overvannsberegninger

Crash-kurs i overvannsberegninger Crash-kurs i overvannsberegninger Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Tid Overvannsmengder Den rasjonale formel

Detaljer

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Innlegg for årsmøte i driftsassistansen, 25. mai 2011 Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn om industriområdet slik det ble planlagt og

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet reguleringsplan Luren, Foldnes GNR. BNR. med flere i Fjell Kommune. Arealplan-ID: 1246_20140003 VA-Rammeplan tilknyttet reguleringsplan Tiltakshaver: Straume Mesterbygg AS Utarbeidet av: Byggadministrasjon Harald Bjørndal

Detaljer

Bærekraftig overvannshåndtering

Bærekraftig overvannshåndtering Boligplanlegging i by 15. 17. oktober 2012 Bærekraftig overvannshåndtering Svein Ole Åstebøl, COWI AS Svein Ole Åstebøl, COWI AS Bærekraftig overvannshåndtering i by Utnytte overvannets rekreasjons- og

Detaljer

Prinsipper for overvannshåndering på Skjønnhaugtunet, Gjerdrum kommune

Prinsipper for overvannshåndering på Skjønnhaugtunet, Gjerdrum kommune NOTAT Oppdrag Overvannshåndtering Skjønnhaugtunet Dato 2016/08/22 Utarbeidet av: Ragnhild Nordmelan Rev. 03 18.05.17 Prinsipper for overvannshåndering på Skjønnhaugtunet, Gjerdrum kommune 1. Generelle

Detaljer

I forbindelse med regulering har vi utarbeidet denne rapporten om overvann hvor vi ser på grunnforhold, flomveier og overvannsvurdering.

I forbindelse med regulering har vi utarbeidet denne rapporten om overvann hvor vi ser på grunnforhold, flomveier og overvannsvurdering. Jens Helge Gundersen O.nr.: 1025.001 Vestby kommune Redegjørelse for overvann - Son. I forbindelse med regulering har vi utarbeidet denne rapporten om overvann hvor vi ser på grunnforhold, flomveier og

Detaljer

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN Askhøgda BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN 15.03.2017 Generelt Utgangspunktet for overvannshåndteringen er Oslo kommunes veileder for utbyggere, «Overvannshåndtering». Overvannet skal i størst mulig grad

Detaljer

Bestemmelser pbl. Plandelen 11-9. Generell bestemmelser til kommuneplanens arealdel 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan

Bestemmelser pbl. Plandelen 11-9. Generell bestemmelser til kommuneplanens arealdel 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan Overvann 06.06.2012 Agenda Ø Bestemmelser i pbl,tek10, VTEK og SAK10 Ø Planbestemmelser (KD 2013- arealdel) Foreløpige forslag Ø Reguleringsbestemmelser som brukes Ø Vanngruppen vurderer Ø kommentarer/vilkår

Detaljer

Prosjektleder: Silje Nesland Kontrollert av: NOVIGO. Kontrollert av: NOFRIB

Prosjektleder: Silje Nesland Kontrollert av: NOVIGO. Kontrollert av: NOFRIB memo01.docx 2012-03-28-14 Prosjekt: Overvannshåndtering Vister Næringspark Opprettet av: Steinar Nylænde Revidert av: NOCHAN Prosjektleder: Silje Nesland Kontrollert av: NOVIGO Kontrollert av: NOFRIB Prosjektnummer:

Detaljer

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Revidert: Skrevet av: AO / FBT. Ref. VA-etaten: ELES

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Revidert: Skrevet av: AO / FBT. Ref. VA-etaten: ELES Oppdrag: P09014 - VA-rammeplan Dato: 28.01.15 Revidert: 12.06.2015 Skrevet av: AO / FBT Ref. VA-etaten: 201121097-2 ELES VA-RAMMEPLAN for Skuteviksveien 30 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

INNLEDNING VA-LØSNINGER VA PLAN. 2.1 Eksisterende situasjon NOTAT INNHOLD

INNLEDNING VA-LØSNINGER VA PLAN. 2.1 Eksisterende situasjon NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Fagsnekkern Robert Hilstad AS Oppdrag: 606805-01 Lassvebergveien VA-plan Dato: 08.12.2017 Skrevet av: Jesse Smith Kvalitetskontroll: Trond Arne Bonslet VA PLAN INNHOLD Innledning... 1 VA-Losninger...

Detaljer

Overvann, regelverk og praksis Trondheim

Overvann, regelverk og praksis Trondheim Håkon Pedersen, kommunalteknikk Overvann, regelverk og praksis Trondheim Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Fra regn- / snøsmelteflom 1997 2 Relevante lover og sentrale forskrifter Forurensningsforskriften 11-1.

Detaljer

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING Regnenvelopmetoden 1. Les igjennom oppgaveteksten Eksempel 3: Et avløpsfelt i en by har et areal på 70 ha og avrenningskoeffisienten er 0,30. Kommunen ønsker å fordrøye

Detaljer

OVERVANNSNOTAT MEIERIBYEN. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT SVO JOKD ADRESSE COWI AS

OVERVANNSNOTAT MEIERIBYEN. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT SVO JOKD ADRESSE COWI AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNSNOTAT MEIERIBYEN OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A092334 01 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET

Detaljer

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Saksnummer 11/959 Overvann, herunder drensvann, skal håndteres lokalt i feltet og deretter føres via grøfter på oversiden av veger til elven vest fra

Detaljer

KOLSTAD OG KLOMMESTEIN SKOG I FROGN KOMMUNE OVERORDNET OVERVANNSPLAN

KOLSTAD OG KLOMMESTEIN SKOG I FROGN KOMMUNE OVERORDNET OVERVANNSPLAN Oppdragsgiver: Oppdrag: 610256-01 Områdeplan Kolstad og Klommestein skog i Frogn kommune Dato: 06.04.2018 Revidert 10/10-2018 Skrevet av: Inga McCarley Potter og Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning Økt Avrenning Punkttiltak i avløpssystemet Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning MFT Teknologi for beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning Produktutvikler og Leverandør av standardiserte

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Overvannsplan i forbindelse med detaljregulering av NY 6 Gran

Overvannsplan i forbindelse med detaljregulering av NY 6 Gran NOTAT OPPDRAG Gran N6 - Overvannshåndtering OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø DATO 03.10.2016 OPPDRAGSNUMMER 860871 OPPRETTET AV Gunhild Nersten KONTROLLERT AV Torbjørn Friborg TIL Enebakk kommune Overvannsplan

Detaljer

Veileder overvann. 1. Klimafaktor, avrenningskoeffisienter og 3-ledd strategien

Veileder overvann. 1. Klimafaktor, avrenningskoeffisienter og 3-ledd strategien Vedlegg til VA-norm Veileder overvann 1. Klimafaktor, avrenningskoeffisienter og 3-ledd strategien Både ved etablering av nye ledningsanlegg og fornyelse av eksisterende ledningsanlegg legges det til grunn

Detaljer

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Lørenskog kommune, Kommunalteknikk v/yvona Holbein, Stort fordrøyningsområde/park, Fourth Ward Park, Atlanta, USA 1 Agenda 1. Strategi

Detaljer

OMRÅDEREGULERING DAMMENSVIKA FAGRAPPORT OVERVANN OG VA-INFRASTRUKTUR

OMRÅDEREGULERING DAMMENSVIKA FAGRAPPORT OVERVANN OG VA-INFRASTRUKTUR Beregnet til Områderegulering Dammensvika Dokument type Fagrapport Dato 08/08/18 OMRÅDEREGULERING DAMMENSVIKA FAGRAPPORT OVERVANN OG VA-INFRASTRUKTUR OMRÅDEREGULERING DAMMENSVIKA FAGRAPPORT OVERVANN OG

Detaljer

Overvann Har du en plan?

Overvann Har du en plan? Overvann Har du en plan? 16. oktober 2018 Alexandra Röttorp og Ursula Zühlke Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Innehold Bakgrunn: Hvorfor er overvann viktig for VAV? Hva gjør kommunen? Planer Byggesaker

Detaljer

1 Innledning Eksisterende forhold Vannmengdeberegning lokal bekk Vannmengdeberegning eksisterende boligfelt...

1 Innledning Eksisterende forhold Vannmengdeberegning lokal bekk Vannmengdeberegning eksisterende boligfelt... Oppdragsgiver: Gjøvik Kommune Oppdrag: 534737 Reguleringsplan Sagstugrenda II i Gjøvik Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Petter Snilsberg VURDERING AV EKS. OV-LEDNINGER INNHOLD 1

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

I den forbindelse har kommunen bedt om en enkel kommunalteknisk plan for VA for planlagt utbygging av eiendommen.

I den forbindelse har kommunen bedt om en enkel kommunalteknisk plan for VA for planlagt utbygging av eiendommen. Oppdragsgiver: Høvringen Høgfjellshotell AS Oppdrag: 607773-01 Torødveien 94 Del: Revisjon 1 Dato: 2017-02-13 Skrevet av: René Kristensen Kvalitetskontroll: Sjur Huseby KOMMUNALTEKNISK PLAN TORØDVEIEN

Detaljer

Innhold. Kroken boligområde Overvannsberegning. Kroken boligområde Overvannsberegning Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold. Kroken boligområde Overvannsberegning. Kroken boligområde Overvannsberegning Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon Kroken boligområde Overvannsberegning Til: Sarpsborg kommune VA-etaten Dato: 15.02.2017 Prosjekt: Notat vedr.: Kroken boligområde Overvannsberegning Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: bengt.clausen@sweco.no

Detaljer

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

OVERVANNSPLAN. Detaljregulering Sletner Brennemoen, deler av gbnr 13/1 Eidsberg. Dagens bekk slik den renner igjennom planområdet under nedbør.

OVERVANNSPLAN. Detaljregulering Sletner Brennemoen, deler av gbnr 13/1 Eidsberg. Dagens bekk slik den renner igjennom planområdet under nedbør. OVERVANNSPLAN Detaljregulering Sletner Brennemoen, deler av gbnr 13/1 Eidsberg Dagens bekk slik den renner igjennom planområdet under nedbør. 1 DAGENS SITUASJON Hele planområdet er i dag dekket av vegetasjon.

Detaljer

Håndtering av overvann - hvordan samarbeide?

Håndtering av overvann - hvordan samarbeide? Håndtering av overvann - hvordan samarbeide? Fagsamling NVE 8.feb 2018 Ålesund dr.ing, Kim H. Paus (kimh.paus@asplanviak.no) Vincent Callebaut Felles informasjonshorisont? Lørenskog 2018 Oslo 2018 Bergen

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS Nordra Lia, Anglavik Gnr.38 bnr.226 mfl. Fjell kommune DOKUMENTNAVN VA-rammeplan for Nordra Lia, Anglavik - DATO KUNDE Foldnes Utbygging AS 2 2017-03-31

Detaljer

VA-PLAN NOTAT INNHOLD

VA-PLAN NOTAT INNHOLD NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 613317-01 Asper Reisop Dato/revisjon: 01.02.2019 Skrevet av: Stian Ananiassen Kvalitetskontroll: Harald Opsahl VA-PLAN INNHOLD Bakgrunn... 2 Dagens situasjon... 3... 4 3.1

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Teknakonferanse: En blågrønn fremtid Clarion Hotel Gardermoen 15.-16. oktober 2013 Pedro Ardila Samarbeid

Detaljer

OVERVANN DESEMBER 2016 MOSS OG VÅLER NÆRINGSPARK AS KONSEKVENUTREDNING FOR VÅLER NÆRINGSPARK, FELT 2

OVERVANN DESEMBER 2016 MOSS OG VÅLER NÆRINGSPARK AS KONSEKVENUTREDNING FOR VÅLER NÆRINGSPARK, FELT 2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2016 MOSS OG VÅLER NÆRINGSPARK AS OVERVANN KONSEKVENUTREDNING FOR VÅLER NÆRINGSPARK, FELT

Detaljer

I forbindelse med utbygningen av Grønskjeret 7 er det utarbeidet en reguleringsplan, plan ID , for eiendom gnr./bnr. 186/143 m.fl.

I forbindelse med utbygningen av Grønskjeret 7 er det utarbeidet en reguleringsplan, plan ID , for eiendom gnr./bnr. 186/143 m.fl. Oppdragsgiver: Bernt Fossdal Oppdrag: 605801-01 Grønskjeret, VA-rammeplan Dato: 25.01.2016 Skrevet av: Margrethe Dalsgaard Bonnerup Kvalitetskontroll: Tor Andersson VA-RAMMEPLAN, GRØNSKJERET BOLIG INNHOLD

Detaljer

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lokal overvannshåndtering = god klimatilpasning Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lastes ned fra: vannportalen.no/rogaland Asplan Viak har utarbeidet håndboka på oppdrag fra Styringsgruppen i Jæren Vannområde.

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Nyhaugveien. Nyhaugveien Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Nyhaugveien. Nyhaugveien Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon Nyhaugveien Til: Wergeland Boligutvikling Dato: Rev 3. 24.10.2017 Prosjekt: Notat vedr.: Nyhaugveien Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: bengt.clausen@sweco.no Telefon: 404 66

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Lokal overvannsdisponering. løsninger

Lokal overvannsdisponering. løsninger VA DAGENE PÅ SØRLANDET 26. 27. mars 2014 Lokal overvannsdisponering Eksempler Svein Ole Åstebøl, på COWI tekniske AS løsninger Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer Overvann som ressurs/blågrønne løsninger

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming.

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming. Estimering av endret avrenning fra deponiområdet på Salte Innledning Det foreligger planer om etablering av et massedeponi på et areal på Salte. Endret arealbruk og endret topografi av området kan medføre

Detaljer

Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer. - Robuste overvannsløsninger i betong

Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer. - Robuste overvannsløsninger i betong Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer - Robuste overvannsløsninger i betong Basal 2001-2014 2000 1800 1600 1400 1200 Omsetning 1000 Pipelife 800 Wavin 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Løsninger: Overordnede strategier

Løsninger: Overordnede strategier Løsninger: Overordnede strategier Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Foto: Olav Fergus Kvalnes (2014) Alt. 1:

Detaljer

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan Røyken Næringspark Felt C Overvannsplan 2 Røyken Eiendomsutvikling AS Overvannsplan Felt C Røyken Næringspark COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr Versjonsnr

Detaljer

Vi viser til VA-rammeplan for Nesttunhalsen, mottatt den samt revidert VArammeplan

Vi viser til VA-rammeplan for Nesttunhalsen, mottatt den samt revidert VArammeplan VANN- OG AVLØPSETATEN Fjøsangerveien 68 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 00 Organisasjonsnummer 974600951 va-kundeservice@bergen.kommune.no www.bergenvann.no Sweco Norge AS Avd Bergen Fantoftvegen

Detaljer

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING Oppdragsgiver: ved Øystein Østermann Oppdrag: 611307-02 Skogsrudveien Fjellstrand Nesodden Plan for overvannshåndtering Dato: 16.01.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter / Knut Robert Robertsen / Janicke

Detaljer

Disponering av overvann i fremtidens byer

Disponering av overvann i fremtidens byer Disponering av overvann i fremtidens byer 13.Okt 2017 Seminar Norsk Vannforening Blågrønn infrastruktur mer enn bare overvann? dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet Separatsystem SEPARATSYSTEM

Detaljer

VA-rammeplan, Stølsmarka, gnr/bnr 137/693 m.fl., Lindås kommune

VA-rammeplan, Stølsmarka, gnr/bnr 137/693 m.fl., Lindås kommune Notat Dato: 04.12.2017 Emne: Til: Utarbeidet av: VA-rammeplan, Stølsmarka, gnr/bnr 137/693 m.fl., Lindås kommune Nordhordland Kristne Grunnskole Erik Aschjem VA-rammeplanen er utarbeidet ifm. reguleringsplan.

Detaljer

Overvann: fra problem til ressurs!

Overvann: fra problem til ressurs! Nansenparken, Fornebu kilde: Sweco AS Overvann: fra problem til ressurs! Strategi for overvannshåndtering 1 INNHOLD Overvannshåndtering i Bærum kommune 3 Overordnede mål for overvannsstrategien 5 Hva slags

Detaljer

1 Innledning Området Naturgrunnlag Berggrunn Løsmasser Grunnvann Hydrologi...

1 Innledning Området Naturgrunnlag Berggrunn Løsmasser Grunnvann Hydrologi... Oppdragsgiver: Gjøvik Kommune Oppdrag: 534737 Reguleringsplan Sagstugrenda II i Gjøvik Dato: 2014-07-03 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: OVERVANN, GRUNNVANN I PLANOMRÅDET INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan P42 Hopsnesvegen 48 GNR. BNR. 41/973 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Revidert: 14.07.2015 Revidert: 11.06.2015 Utarbeidet: 11.05.2015 I forbindelse med reguleringsplan

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

Overvannsberegninger for Fjerdingby

Overvannsberegninger for Fjerdingby Overvannsberegninger for Fjerdingby Sammendrag Maksimal avrenning for planområdet Fjerdingby er estimert for en 200 års nedbørhendelse med 1.5 i klimafaktor. Det er også estimert avrenningen og dimensjonering

Detaljer

N OTAT Vurdering av overvannshåndtering i forbindelse detaljregulering av Vaterland, Slemmestad

N OTAT Vurdering av overvannshåndtering i forbindelse detaljregulering av Vaterland, Slemmestad Oppdragsgiver: Slemmestad Brygge AS Oppdragsnavn: Vaterlandsutbyging Oppdragsnummer: 622445-02 Utarbeidet av: Kim Haukeland Paus Oppdragsleder: Utku Köz Tilgjengelighet: Åpen N OTAT Vurdering av overvannshåndtering

Detaljer

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum OPPDRAG Detaljregulering for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum Nord OPPDRAGSLEDER Anita Myrmæl DATO 12.08.2016 OPPDRAGSNUMMER 16912001 OPPRETTET AV Torbjørn Friborg KONTROLLERT AV Frank Lauritzen TIL

Detaljer

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT Oppdragsgiver: Funkelia AS Oppdrag: 606987-01 Overvann Kampestadlia Dato: 12.03.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter og Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringer fra Bergen kommune

Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringer fra Bergen kommune Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringer fra Bergen kommune Rammevillkårskonfeansen, Randi Erdal, VA-etaten De ulike aktørene Gode samarbeidsrutinar mellom ulike avdelingar er viktig for å oppnå

Detaljer

OVERVANNSPLAN, KILENVEIEN 2

OVERVANNSPLAN, KILENVEIEN 2 Oppdragsgiver: Oppdrag: 603992-01 Kilenkollen VA Prosjektering Dato: 09.10.2015 Skrevet av: Kim Haukeland Paus Kvalitetskontroll: Harald Opsahl OVERVANNSPLAN, KILENVEIEN 2 INNHOLD Innledning... 2 Beskrivelse...

Detaljer