SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Abrahamsen, BYGGA Arkiv: NAVNP Portør pensjonat Arkivsaksnr.: 02/ GANGS BEHANDLING AV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Abrahamsen, BYGGA Arkiv: NAVNP Portør pensjonat Arkivsaksnr.: 02/ GANGS BEHANDLING AV"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Abrahamsen, BYGGA Arkiv: NAVNP Portør pensjonat Arkivsaksnr.: 02/ GANGS BEHANDLING AV MILJØREVISJON AV REGULERINGSPLAN FOR PORTØR PENSJONAT GBNR. 6/47 OG 7/39, 217, 229, 273 M/FL. Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Miljørevisjon av Reguleringsplan for Portør Pensjonat med tilhørende bestemmelser, basert på Kragerø kommunestyrets vedtak om Kommuneplanen av , godkjennes med følgende presiseringer : 1. Arealer til byggeformål begrenses generelt til fordel for tilstøtende friluftsområder. Eventuell ny bebyggelse fortettes i byggeformål og reduseres i høyder, i forhold til tidligere vedtatt reguleringsplan. 2. I området B1(boligbebyggelse) reduseres byggeformålet, men de tre nye frittliggende eneboligene videreføres med krav om stedlig tilpassing. (Er begrunnet i saksframlegget etter høring) Området B2 (boligbebyggelse) utvides og gis tillatelse til oppføring av to nye frittliggende eneboliger med krav om stedlig tilpassing. Ny boligbebyggelse skal ikke overstige maks mønehøyde fra gjennomsnittlig planert terreng på 7 m og ellers tilpasses de stedlige forhold. 3. I områdene H1, H2, H3 og H4 (fritidsbebyggelse) videreføres antall nye hytter og byggeformålene reduseres. Område H1 omfatter eksisterende fritidsbebyggelse og anses som ferdig utbygget. Eventuelle oppgraderinger som berører eksteriøret skal legges fram for bygningsrådet til behandling. (Formålet reduseres ytterligere etter høring) Område H2 omfatter eksisterende fritidsbebyggelse og anses som ferdig utbygget. Gitt byggetillatelse på 7/57 kan imidlertid gjennomføres etter gjeldende tidsfrister. Eventuelle oppgraderinger som berører eksteriøret skal legges fram for bygningsrådet til behandling. (Formålet reduseres ytterligere etter høring) I område H3 kan det oppføres to fritidsbygg á maks 75 m2 BYA og maks mønehøyde

2 2 på 4,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Byggene skal harmoneres med omkringliggende bebyggelse. I H4 kan det oppføres hytter med tilhørende anlegg. Hver enhet kan utbygges med maksimalt 100 m2 BYA. Hyttene 1 og 5 kan oppføres med maksimal mønehøyde på 4,5 m. Hyttene 2, 3 og 4 kan oppføres med maksimal mønehøyde på 6 m. Til hvert fritidshus kan det oppføres en bod/uthus på inntil 15 m2 BYA, med maks mønehøyde på 4 m og plassert i umiddelbar nærhet til hovedbygningen. Uthus skal oppføres uten isolasjon og innvendig kledning og kun med nødvendige vinduer. (Begrunnet i nye saksvurderinger) 4. Pensjonatet, N1, med haveanlegget mot sør og øst samt eksisterende adkomst mot veien, gis status som bevaringsområde. Nåværende kjøkkentilbygg mot øst bør med fordel ombygges i mer tilpasset stiluttrykk til det gamle pensjonatet. Pensjonathaven mot sør må ivaretas med de topografiske forholdene som er der i dag. (Endret) Eksisterende utleiebygg i haven kan erstattes med nybygg som i eksteriør, form og uttrykk tilnærmet gjenskapes, men med interiør og innvendige fasiliteter som tifredsstiller dagens krav og behov. (Endret) Mot vest tillates etablert frittliggende, og diskret tilknyttet pensjonatet, utleieenheter som i høyde og uttrykk innordnes og tilpasses nåværende pensjonatbygg. Nye utleieenheter/ leiligheter må ikke overstige 40 m2 BYA og ha maks mønehøyde 6m. Enhetene kan ikke selges ut av pensjonatet til tradisjonelt fritidsformål. Utleie skal være minst 9 måneder og skje som næringsvirksomhet i fellesdrift. Ny bebyggelse må tilpasses den eldste delen av eksisterende pensjonat og ellers den typiske gamle bebyggelsen i Portør. (Endret) Formålsområdet i eksisterende reguleringsplan begrenses og tillegges tilstøtende friluftsområde mot sjøsiden i sør. Mot Portørveien, nord-vest for eksisterende pensjonat, kan det etableres ny adkomst og parkering til pensjonatet i kombinasjon med eksisterende topografiske og naturgitte forhold. 5. N2, Portørenga, videreføres som eksisterende næringsvirksomhet med utleie av båtplasser, opplag og vedlikehold av båter samt utleie av ferieleiligheter i et eget bygg. Tilhørende bolig for eier videreføres. Eksisterende utleie/verkstedbygg mot nordøst kan erstattes med nytt utleiebygg med to - tre enheter på maks 75 m2 og maks mønehøyde på 6 m. Erstatningsbygget må etableres på sørsiden av annet utleiebygg og eksisterende utleiebygg/verkstedsbygg må rives. Verksteddelen flyttes til annet eksisterende uthus. Nytt bygg må tilpasses det øvrige bygningsmiljøet på stedet. Ingen nye tiltak tillates i sjøen. Bryggeanlegg videreføres slik situasjonen er pr. dags dato. (Ovenstående to avsnitt er endret etter høring)

3 3 6. Småbåthavna N3, videreføres fra gjeldende reguleringsplan, men reduseres og justeres i henhold til skisseforslag av Den viste moloen utføres tradisjonelt i oppmurt stein og tilpasses stedlige forhold.(endret)(se vedlagte kart, skisser og fotos) 7. Utleiehytter for Pensjonatet, NU1, NU2, NU3 og NU4. NU1 videreføres som i gjeldende plan, men begrenses vesentlig i areal og tillates ikke bebygget med de 4 tidligere tillatte nye utleiehyttene. De eksisterende to små utleiehyttene og en bod ønskes i prinsippet bevart. Bygningene, også boden, kan oppgraderes for utleie og tilbygges med sanitærfunksjoner men uten at miljøkvalitetene forringes. Tilbygg etableres motsatt sjøsiden og maks 6 m2 BYA. (Endret) NU2 videreføres med mulighet for en ny utleiehytte som i gjeldende plan. Utleiehytte må tilpasses eksisterende bebyggelse og ikke overstige 75 m2 BYA og med maks mønehøyde på 4,5 m. Formålsarealet begrenses til fordel for omkringliggende friluftsområde. NU3 og NU4 videreføres som i gjeldende plan, men formålsarealet begrenses vesentlig til fordel for omkringliggende friluftsområde. Utleiehytte i NU3 som ikke har bod, kan tilføyes ny bod på maks 15 m2. Bebyggelsen anses da som ferdig utbygget. (Endret) 8. Boliger tilknyttet pensjonatet, NB1 og NB2. NB1 videreføres som i gjeldende plan, men begrenses vesentlig i formålsareal til fordel for tilstøtende friluftsområde. Bebyggelsen anses som ferdig utbygget. NB2 videreføres som i gjeldende plan med mulighet for en ny boligenhet. Ny boligenhet må ikke overstige 75 m2 BYA og med maks mønehøyde på 4,5 m. Dersom det er formålstjenlig kan NB2 og N1, Pensjonatet, slås sammen til ett byggeområde hvor tilhørende to boligfunksjoner blir ivaretatt innenfor området. Ved sammenslåing gjelder mønehøyder som angitt i N1. 9. Campingplassen videreføres som i gjeldende plan men justeres noe i formålsgrensene ut fra gjeldende topografiske forhold, spesielt mot Brokkheller. Tidligere badestrand ved Brokheller gjenåpnes ved at gjennomstrømning av sjøvann muliggjøres under veien. (Tillegg etter høring) 10. Gangveien mellom parkeringsplassen ved pensjonatet, P5, og friluftsområdet F5 opparbeides i henhold til krav om universell utforming. (Endret) 11. Parkeringsplasser: P1 tilrettelegges primært for næringsvirksomheten og besøkende til N2 i Portørenga. P2 tilrettelegges for småbåtanlegget N3. P3 tilrettelegges primært for Portør Pensjonat og friluftsområdet F5. P4 tilrettelegges for utleiehyttene på områdene NU2, NU3 og NU4 samt hyttene i H3. P5 tilrettelegges for utleiehyttene i NU1 og friluftsområdet F5 s bevegelseshemmede. 12. Friluftsområdene F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 og F8 omfatter de deler av planområdet

4 4 som skal brukes til rekreasjon og lek. 13. I området oppe i skaret ved parkeringsplassen skal det avsettes en skånsom plass for søppelcontainere. Likeledes må det avsettes slik plass ved Pensjonatet, mellom vei /P Fargekoder i kartets tegnforklaring skal harmoniseres med plankartet. (Nytt) 15. Reguleringsgrensen mot nord justeres som i eksisterende plan. (Nytt) 16. Parkering langs Portørveien må ikke tillates. (Nytt) 17. Forslag til vedtak er justert i henhold til innkomne bemerkninger og Fylkesmannens innsigelser. Kragerø kommune anser derfor at innsigelsene er tatt til følge, bortsett fra for Småbåtanlegget N3 der Fylkesmanne opprettholder innsigelsen. Dette medfører mekling med Fylkesmannen angående Småbåtanlegget N3 etter formannskapets behandling dersom Rådmannens forslag til vedtak opprettholdes.(nytt) 18. Reguleringsbestemmelsene tilpasses endelig vedtak. Reguleringsplanen gis ny dato, , og legges fram for kommunestyret med slik : INNSTILLING : Kragerø kommunestyre vedtar Miljørevisjon av reguleringsplan for Portør Pensjonat med tilhørende bestemmelser, sist revidert ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under hjelpeoverskriftene nedenfor denne linja Kragerø, den Ole Magnus Stensrud Rådmann

5 5 SAKSOPPLYSNINGER Saken ekspederes til: - Fylkesmannen i Telemark - Telemark fylkeskommune - Statens vegvesen - Kragerø Havnevesen KF - Ole Magne Pedersen - Svein Klausen Som trykte vedlegg følger: - Oversiktskart - Reguleringsplankart - Reguleringsbestemmelser - Planbeskrivelse - Karter, skisser og fotos ang. Småbåtanlegget N3, Røverhavna (til 2. gangs beh.) Følgende dokumenter finnes i saksmappen: - Dokumenter fra forrige revisjon av planen - Andre relevante dokumenter - Dokumentasjon for varsling og igangsetting av planarbeid - Mottatte bemerkninger og kommentarer etter forhåndsvarslingen - Reguleringsbeskrivelse - Reguleringsbestemmelser - Liste over berørte parter til planområdet - Saksprotokoll og utsendelsesbrev i forbindelse med 1. gangs beh. i bygningsrådet - Innkomne høringsuttalelser etter 1. gangs behandling i bygningsrådet Bakgrunnen for saken - Se vedlagte Planbeskrivelse elektronisk tilgjengelig Saksbeskrivelse - Se vedlagte Planbeskrivelse elektronisk tilgjengelig Andre opplysninger Forhåndsvarsling Planarbeidet ble varslet med annonser i Kragerø Blad Vestmar og TA lørdag den Samtidig ble aktuelle offentlige instanser og samtlige grunneiere og berørte parter innenfor planområdet tilskrevet. Høringsfrist ble satt til Liste over tilskrevne er å finne i saksmappen. Et dialogmøte med grunneierne Magne Pedersen og Tove Pedersen / Oddvar Lien og Kragerø kommune, enhet for bygg og areal, v/aukje Hof og Arnt Rugseth fant sted på Teknisk etat den 27, Hensikten med møtet var å uttrykke tanker omkring utviklingen av bl.a. pesjonatet. Det har også vært avholdt planmøter og befaringer i området.

6 6 Merknader Ved fristens utløp var det kommet inn følgende merknader som her er kort referert og kommentert. Alle mottatte kommentarer er for øvrig å finne i saksmappen : Fylkesmannen i Telemark (brev av ) : Det vises til RPRO pkt der det legges vekt på å opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til strandsonen samt mulighetene for å ferdes langs sjøen. Det vises også til Storingsmelding 26 der det oppfordres til en streng praksis ved behandling av plansaker og dispensasjoner i 100-metersbeltet. Det vises også til ny planlov om det samme. Biologisk mangfold er norsk satsingsområde. Dette medfører at viktige leveområder for sjeldne, truede og sårbare arter m.m. må spares for inngrep. Dette må prioriteres i planarbeidet. Dersom det framkommer opplysninger om slike forekomster må dette legges til grunn i planleggingen. Rådmannen er av den oppfatning at planforslaget skal ta til følge innspillene som fylkesmannen fremmer. Hensikten med miljørevisjonen er nettopp å følge opp de sentrale retningslinjene og føringene. Statens vegvesen (brev av ) : Ingen merknader. Tas til etterretning. Kystverket Sørøst (brev av ) : Det bes om at utarbeidet planforslag oversendes Kystverket Sørøst og at planprosessen skjer nært samarbeid med lokal havnemyndighet. Planforslaget vil bli oversendt Kystverket. De lokale havnemyndighetene vil likeledes bli involvert i reguleringsprosessen ved at saken skal følge vanlige høringsrutiner. Fortidsminneforeningen Telemark avdeling (brev av ) : Innenfor planområdet ligger Brokhelleren, et viktig kulturminne med både historisk og sagnmessig interesse muligens tatt i bruk i yngre steinalder, og vil derfor gjøre den til et automatisk fredet kulturminne. Ellers bifalles arbeidet som er igangsatt av kommunen og håper at det bidrar til å styre det økende utbyggingspresset som er i kystsonen. Brokkhelleren (som det står skrevet på offisielle kart) vil bli bevart gjennom såkalt hensynssone og tilstøtende campingplass trekkes lenger bort. Forhold som foreningen påpeker er spesielt vektlagt i planen. Kragerø Energi AS (brev av ) :

7 7 Det er både høyspent og lavspent anlegg i reguleringsområdet, og høyspenten må vises som fareområde på kartet. Regler for arbeider nært høyspent må følges og elverket må varsles i god tid på forhånd. Dersom ny virksomhet ønskes tilknyttet nettet ønskes det tilbakemelding om dette så fort som mulig, dette pga. kapasiteten. Det bes om at det i reguleringsbestemmelsene formuleres at utbygger tar kontakt med nettselskapet for å avklare eventuell plassering og utforming av transformator dersom det blir behov. Likeledes må nettselskapet varsles dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning. Det forventes kontakt i den videre saksgang. Kragerø Energi AS er i dette planarbeidet høringsinstans og vil derfor bli holdt løpende orienter i planprosessen. Reguleringsbestemmelsene vil også formuleres i henhold til framtidige energileveranser som følge av behov i planområdet. Rådet for funksjonshemmede, Kragerø kommune (notat av ) : Det forventes at hytter og området får universell utforming ved utbygging. Rådet stiller seg til rådighet i det videre arbeidet. De krav som finnes for universal utforming vil bli fulgt i planarbeidet og utbygginger i området. I tillegg vil det bli ytterligere tilrettelagt i friluftsområdene. Kragerø og Skåtøy historielag v/sverre Okkenhaug (mail av ) : Historielaget Stiller spørsmålet om Brokhellerne kan være interessant attraksjon som en del av Geopark-prosjektet og om grunneierne burde tas kontakt med i den anledning. Rådmannen s kommentarer : Brokkhellerne (som det står skrevet på offisielle kart) ligger i friluftsområde, og vil ikke bli endret fra eksisterende forhold. Dersom det skal innlemmes i Geoparkområdet må dette formelt klareres og grunneierne involveres. Inntil videre er det mulig å forsterke reguleringsstatusen ved å vise det i reguleringsplanen som hensynsområde for å gi det ytterligere beskyttelse. Advokatfirmaet Midgaard & Opthun AS p.v.a. Portør Pensjonat (brev av ) : Portør Pensjonat er det siste av mange pensjonater i Kragerødistriktet som fortsatt eksisterer. Frafallet forteller at næringsgrunnlaget må styrkes for at det i dag skal være liv laga for pensjonatdrift. For å styrke driftsgrunnlaget mener eierne at gjeldende reguleringsplan er riktig, og at det bør bygges nye småhus uten silhuettvirkning til utleie rundt pensjonatet. Det vises til modell og skisser utarbeidet av arkitekt Svein Klausen, som for øvrig er fra Portør. Av andre tiltak som bør gjennomføres er at det også bør være mulig å bygge enebolig vest for Tove og Oddvar Liens nåværende bolig samt at småbåthavna utvides mot vest.

8 8 Området rundt pensjonatet vil gis anledning til ny og konsentrert bebyggelse som tilbygg til pensjonatet og frittliggende bygg, nettopp for å kunne bidra til å styrke driftsgrunnlaget til pensjonatet. Videre er det i miljørevisjonen også lagt inn to nye eneboliger ved Tove og Oddvar Lien samt at småbåthavnen foreslås utvidet mot vest, nettopp for å forbedre adgangen til sjøen. Svein Klausen arkitekt mnal, Lillehammer/Portør (brev av ) : Det vises til tidligere skriv vedrørende Portør og Portør Pensjonat som er vedlagt : Merknader til Ark. Bothners nabovarsel av , brev til Kragerø kommune, Planavdelingen og KV, av , Brev til Trine Jørgensen, leder planutvalget, av , brev til Kragerø kommune, Rugseth og Trine Jørgensen, av Det opplyses også om at Klausen har utarbeidet terrengmodell med innlagte bygninger for eierne av portør Pensjonat som innspill til reguleringsplanen. Videre påpekes nødvendigheten av en miljørevisjon også av reguleringsplanen for ytre del av Portør inkludert Himmel og Hav, og at hele Portør sees litt i sammenheng. Helst burde ny bebyggelse på Himmel og Hav reduseres til en etasje. Generelt er det behov for regulert orden for bilparkering, båtparkering, VA-anlegg og el-anlegg. I brevene som det vises til dreier det seg hovedsakelig om å se hele Portør som ett reguleringsområde og ikke bare som mindre reguleringer av enkeltstående eiendommer. Videre er fokuset satt på skandaleprosjektet Himmel og Hav og høydene der samt generell synspunkter om byggeskikken i Portør. Byggeskikken og de historiske forholdene i Portør er imidlertid forholdsvis godt kjent også gjennom andre kanaler. Når det gjelder miljørevisjon av ytre del av Portør med Himmel og Hav inkludert, skal det opplyses om at kommunestyret har vedtatt miljørevisjon av denne planen og at det vil bli satt i gang i kjølevannet av denne planen. Bjørnar Polmar, Oslo / Portør (brev av ) : Det bes om forståelse for at innspillet kan være subjektivt pga. sterke følelser for området. Pensjonatet er en viktig institusjon i Portør og det er beklagelig at ulike drivere ikke har oppnådd tilstrekkelig lønnsomhet. Portør Panorama er eksempel på hvor galt det kan gå, en fantastisk beliggenhet, men med ødeleggende utforming og verre ser det ut til å kunne bli, med uforståelige nye hytter. Området langs kysten er unikt, og eventuell utbygging må derfor skje med varsomhet helst ikke i det hele tatt. En fortetning rundt Pensjonatet vil redusere tilgangen og opplevelsen av sjøen i det uberørte området. Naturen og hyttene er kjent for sin spesielle sameksistens selv verdenskjente hytter som det valfartes til. Denne tradisjonen må føres videre - - -

9 9 Det er ikke vanskelig å være enig i bekymringen for Portør og hvordan det kan ødelegges. Likevel tror vi at miljørevideringen av planverket i Portør nå vil gi godt grunnlag for en kontrollert utvikling hvor miljøfaktorene i stor grad blir fokusert på samtidig som næringsvirksomhetene i området gis utviklingsmuligheter som både kan stimulere den framtidige drift og berike tilbudene for de som ønsker å besøke Portør. ADMINISTRASJONEN HADDE FØLGENDE SAKSVURDERING TIL 1. GANGS BEHANDLINGEN I BYGNINGSRÅDET DEN , SAK 232/09 AV MILJØREVISJON AV REGULERINGSPLAN FOR PORTØR PENSJONAT : SAKSVURDERING De viktigste sider ved saken Siste revisjon av Reguleringsplan for Portør Pensjonat er fra 2003 og er fortsatt gjeldende. Reguleringsplanen vurderes imidlertid å være noe uklar i forhold til utbyggingsmulighetene, spesielt i byggeområdene tilknyttet pensjonatet. Dette har resultert i at det i forbindelse med siste revisjon av kommuneplanen ble vedtatt at reguleringsplanen skal gjennomgå miljørevisjon hvor rikspolitiske retningslinjer og føringer blir innarbeidet. Dette planarbeidet er nå gjennomført og utarbeidet av Kragerø kommune. Det er spesielt størrelser på byggeområder og størrelser på bygg som det er satt fokus på i denne miljørevisjonen. Hensynet til det typiske Portør er forsøkt videreført i planarbeidet og presiseringer om nye tiltak er detaljert i stor grad. Det som preger Portør i dag og som betraktes som viktige miljøkvaliteter, er registrert og tatt inn i planen som vesentlige elementer. Bebyggelsen i Portør er generelt nøktern og lavmælt. Nesten ingen bygg er høyere enn halvannen etasje og er plassert lunt og skånsomt i terrenget uten stor eksponering. Vertshuset Himmel og Hav er unntaket, og det vurderes at Portør ikke tåler flere slike prosjekter før særpreg og miljøkvaliteter blir skadelidende. Derfor er krav til volumer og bygningshøyder gitt vesentlig oppmerksomhet i denne miljørevisjonen. I tillegg har sentrale retningslinjer og føringer de siste årene stadig blitt strengere med hensyn til nye tiltak i strandsonen, hvilket er sterkt medvirkende til at eldre reguleringsplaner ønskes oppdatert og fornyet i retning av de nyeste holdninger til arealbruk og for å ivareta miljøkvaliteter og allmennhetens generelle interesser. Målsettingen Miljørevisjonen av eksisterende reguleringsplan er resultat av intensjonene som ble lagt til grunn i nylig vedtatt kommuneplan. Det overordnede mål er at Portør skal ivareta vår tids holdninger og rikspolitiske føringer til arealbruk, miljøkvaliteter og allmennhetens generelle interesser i strandsonen.

10 10 Portør er også en vesentlig bidragsyter i kommunens reiselivsnæring og må tilrettelegges, oppgraderes og oppdateres slik tidens strømninger gir anledning til. Målet er at bedriften skal være fremtidsrettet, bærekraftig og gi muligheter for helårige arbeidsplasser og drift. Reguleringsplanen vil derfor kunne være et godt verktøy for en konstruktiv og fremtidsrettet utvikling med positive ringvirkninger langt utenfor planområdet. Forslag til løsning Miljørevisjon av Reguleringsplan for Portør Pensjonat med tilhørende bestemmelser, basert på Kragerø kommunestyrets vedtak om Kommuneplanen av , godkjennes med presiseringer som vist i Rådmannens forslag til vedtak. KONSEKVENSER Økonomiske konsekvenser En tidsriktig oppgradering av reguleringsplanen for Portør Pensjonat vil kunne medføre tiltak som på sikt kan gi positive uttellinger for kommunen. For utbyggere i området vil planen gi anledning til realiseringer som involverer økonomiske konsekvenser. Administrative konsekvenser Vanlige administrative konsekvenser som følge av behandlingsprosedyren. Næringsmessige konsekvenser Planen inneholder muligheter for en konstruktiv, fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling for de virksomheter som er i området og for kommunen generelt. Miljømessige konsekvenser Det vurderes at planen nå kan gi svært positive konsekvenser for miljøet som er godt ivaretatt i miljørevisjonen. Andre konsekvenser Totalt sett synes alle konsekvenser som miljørevisjonen av planen medfører å bli positive for Kragerø. Kragerø, den ETTER DENNE SAKSVURDERINGEN FREMMET RÅDMANNEN FØLGENDE FORSLAG TIL VEDTAK TIL BYGNINGSRÅDETS 1. GANGS BEHANDLING :

11 11 Miljørevisjon av Reguleringsplan for Portør Pensjonat med tilhørende bestemmelser, basert på Kragerø kommunestyrets vedtak om Kommuneplanen av , godkjennes med følgende presiseringer : 1. Arealer til byggeformål begrenses generelt til fordel for tilstøtende friluftsområder. Eventuell ny bebyggelse fortettes i byggeformål og reduseres i høyder, i forhold til tidligere vedtatt reguleringsplan. 2. I området B1(boligbebyggelse) reduseres byggeformålet, men de tre nye frittliggende eneboligene videreføres med krav om stedlig tilpassing. Området B2 (boligbebyggelse) utvides og gis tillatelse til oppføring av to nye frittliggende eneboliger med krav om stedlig tilpassing. Ny bebyggelse skal ikke overstige maks mønehøyde fra gjennomsnittlig planert terreng på 7 m og ellers tilpasses de stedlige forhold. 3. I områdene H1, H2, H3 og H4 (fritidsbebyggelse) videreføres antall nye hytter og byggeformålene reduseres. Område H1 omfatter eksisterende fritidsbebyggelse og anses som ferdig utbygget. Eventuelle oppgraderinger som berører eksteriøret skal legges fram for bygningsrådet til behandling. Område H2 omfatter eksisterende fritidsbebyggelse og anses som ferdig utbygget. Gitt byggetillatelse på 7/57 kan imidlertid gjennomføres etter gjeldende tidsfrister. Eventuelle oppgraderinger som berører eksteriøret skal legges fram for bygningsrådet til behandling. I område H3 kan det oppføres to fritidsbygg á maks 75 m2 BYA og maks mønehøyde på 4,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Byggene skal harmoneres med omkringliggende bebyggelse. I H4 kan det oppføres hytter med tilhørende anlegg. Hver enhet kan utbygges med maksimalt 100 m2 BYA. Hyttene 1 og 5 kan oppføres med maksimal mønehøyde på 4,5 m. Hyttene 2, 3 og 4 kan oppføres med maksimal mønehøyde på 6 m. Til hvert fritidshus kan det oppføres en bod/uthus på inntil 15 m2 BYA, med maks mønehøyde på 4 m og plassert i umiddelbar nærhet til hovedbygningen. Uthus skal oppføres uten isolasjon og innvendig kledning og kun med nødvendige vinduer. 4. Pensjonatet, N1, tillates utvidet med utleieenheter mot øst og vest men ikke høyere enn nåværende bygg. Eksisterende utleiebygg i haven kan erstattes med nybygg med maks mønehøyde 6 m. Nye utleieenheter/leiligheter må ikke overstige 40 m2 BYA og kan ikke selges ut av pensjonatet til fritidsformål. Ny bebyggelse må tilpasses den eldste delen av eksisterende pensjonat og ellers den typiske gamle bebyggelsen i Portør. Nåværende pensjonathave mot sør må ivaretas med de topografiske forholdene som er der i dag.

12 12 Formålsområdet i eksisterende reguleringsplan begrenses og tillegges tilstøtende friluftsområde mot sjøsiden i sør. Mot Portørveien, nord-vest for eksisterende pensjonat, kan det etableres ny adkomst og parkering til pensjonatet i kombinasjon med eksisterende topografiske og naturgitte forhold. 5. N2, Portørenga, videreføres som eksisterende næringsvirksomhet med utleie av båtplasser, opplag og vedlikehold av båter samt utleie av ferieleiligheter i et eget bygg. Tilhørende bolig for eier videreføres. Vestre uthus kan erstattes med ny og større sjøbod som i størrelse og form må tilpasses det øvrige bygningsmiljøet på stedet. Bryggeanlegget kan utvides i henhold til tidligere vedtak som vist på plankartet, og brygga ved ny sjøbod kan utvides i henhold til tidligere planer og etter gjeldende krav, spesielt for tiltak i sjø. 6. Småbåthavna, N3, videreføres fra gjeldende reguleringsplan, men kan utvides mot nordvest. Tidligere tillatte sjøbod opprettholdes men må gis en form og størrelse som tilpasses stedet. 7. Utleiehytter for Pensjonatet, NU1, NU2, NU3 og NU4. NU1 videreføres som i gjeldende plan, men begrenses vesentlig i areal og tillates ikke bebygget med de 4 tidligere tillatte nye utleiehyttene. De eksisterende to små utleiehyttene og en bod ønskes i prinsippet bevart. Bygningene, også boden, kan oppgraderes og tilbygges med sanitærfunksjoner for utleie men uten at miljøkvalitetene forringes. NU2 videreføres med mulighet for en ny utleiehytte som i gjeldende plan. Utleiehytte må tilpasses eksisterende bebyggelse og ikke overstige 75 m2 BYA og med maks mønehøyde på 4,5 m. Formålsarealet begrenses til fordel for omkringliggende friluftsområde. NU3 og NU4 videreføres som i gjeldende plan, men formålsarealet begrenses vesentlig til fordel for omkringliggende friluftsområde. Bebyggelsen anses som ferdig utbygget. 8. Boliger tilknyttet pensjonatet, NB1 og NB2. NB1 videreføres som i gjeldende plan, men begrenses vesentlig i formålsareal til fordel for tilstøtende friluftsområde. Bebyggelsen anses som ferdig utbygget. NB2 videreføres som i gjeldende plan med mulighet for en ny boligenhet. Ny boligenhet må ikke overstige 75 m2 BYA og med maks mønehøyde på 4,5 m. Dersom det er formålstjenlig kan NB2 og N1, Pensjonatet, slås sammen til ett byggeområde hvor tilhørende to boligfunksjoner blir ivaretatt innenfor området. Ved sammenslåing gjelder mønehøyder som angitt i N1. 9. Campingplassen videreføres som i gjeldende plan men justeres noe i formålsgrensene

13 13 ut fra gjeldende topografiske forhold, spesielt mot Brokkheller. 10. Gangveien mellom parkeringsplassen ved pensjonatet, P5, og friluftsområdet F5 opparbeides i henhold til krav om universell utforming. Gangveien skal også kunne benyttes til kjøreatkomst til hytteområdet H Parkeringsplasser: P1 tilrettelegges primært for næringsvirksomheten og besøkende til N2 i Portørenga. P2 tilrettelegges for småbåtanlegget N3. P3 tilrettelegges primært for Portør Pensjonat og friluftsområdet F5. P4 tilrettelegges for utleiehyttene på områdene NU2, NU3 og NU4 samt hyttene i H3. P5 tilrettelegges for utleiehyttene i NU1 og friluftsområdet F5 s bevegelseshemmede. 12. Friluftsområdene F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 og F8 omfatter de deler av planområdet som skal brukes til rekreasjon og lek. 13. Reguleringsbestemmelsene tilpasses endelig vedtak. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes samtlige berørte parter i henh. til utarbeidet liste i saksmappen, og følgende offentlige instanser til uttalelse : - Fylkesmannen i Telemark - Telemark fylkeskommune - Statens vegvesen - Telenor - Kystverket Sørøst - Norsk Sjøfartsmuseum - Naturvernforbundet i Telemark - Fortidsminneforeningen avdeling Telemark - Kragerø Energi - Kragerø Havnevesen KF - Kragerø Turistforening - Kragerø Natur- og Ungdom - Kragerø Ungdomsråd - Eldrerådet - Rådet for funksjonshemmede - Miljørettet helsevern i Grenland Dersom svar ikke er kommet innen forutsettes det at merknader/innsigelser ikke vil komme. TIDLIGERE BEHANDLING : KRAGERØ BYGNINGSRÅD 1. GANGS BEHANDLET MILJØREVISJON AV REGULERINGSPLAN FOR PORTØR PENSJONAT MEDTILHØRENDE BESTEMMELSER I MØTE DEN , SAK 232/09, HVOR DET BLE FATTET FØLGENDE VEDTAK :

14 14 Miljørevisjon av Reguleringsplan for Portør Pensjonat med tilhørende bestemmelser, basert på Kragerø kommunestyrets vedtak om Kommuneplanen av , godkjennes med følgende presiseringer : 1. Arealer til byggeformål begrenses generelt til fordel for tilstøtende friluftsområder. Eventuell ny bebyggelse fortettes i byggeformål og reduseres i høyder, i forhold til tidligere vedtatt reguleringsplan. 2. I området B1(boligbebyggelse) reduseres byggeformålet, men de tre nye frittliggende eneboligene videreføres med krav om stedlig tilpassing. Området B2 (boligbebyggelse) utvides og gis tillatelse til oppføring av to nye frittliggende eneboliger med krav om stedlig tilpassing. Ny bebyggelse skal ikke overstige maks mønehøyde fra gjennomsnittlig planert terreng på 7 m og ellers tilpasses de stedlige forhold. 3. I områdene H1, H2, H3 og H4 (fritidsbebyggelse) videreføres antall nye hytter og byggeformålene reduseres. Område H1 omfatter eksisterende fritidsbebyggelse og anses som ferdig utbygget. Eventuelle oppgraderinger som berører eksteriøret skal legges fram for bygningsrådet til behandling. Område H2 omfatter eksisterende fritidsbebyggelse og anses som ferdig utbygget. Gitt byggetillatelse på 7/57 kan imidlertid gjennomføres etter gjeldende tidsfrister. Eventuelle oppgraderinger som berører eksteriøret skal legges fram for bygningsrådet til behandling. I område H3 kan det oppføres to fritidsbygg á maks 75 m2 BYA og maks mønehøyde på 4,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Byggene skal harmoneres med omkringliggende bebyggelse. I H4 kan det oppføres hytter med tilhørende anlegg. Hver enhet kan utbygges med maksimalt 100 m2 BYA. Hyttene 1 og 5 kan oppføres med maksimal mønehøyde på 4,5 m. Hyttene 2, 3 og 4 kan oppføres med maksimal mønehøyde på 6 m. Til hvert fritidshus kan det oppføres en bod/uthus på inntil 15 m2 BYA, med maks mønehøyde på 4 m og plassert i umiddelbar nærhet til hovedbygningen. Uthus skal oppføres uten isolasjon og innvendig kledning og kun med nødvendige vinduer. 4. Pensjonatet, N1, tillates utvidet med utleieenheter mot øst og vest men ikke høyere enn nåværende bygg. Eksisterende utleiebygg i haven kan erstattes med nybygg med maks mønehøyde 6 m. Nye utleieenheter/leiligheter må ikke overstige 40 m2 BYA og kan ikke selges ut av pensjonatet til fritidsformål. Ny bebyggelse må tilpasses den eldste delen av eksisterende pensjonat og ellers den typiske gamle bebyggelsen i Portør. Nåværende pensjonathave mot sør må ivaretas med de topografiske forholdene som er der i dag.

15 15 Formålsområdet i eksisterende reguleringsplan begrenses og tillegges tilstøtende friluftsområde mot sjøsiden i sør. Mot Portørveien, nord-vest for eksisterende pensjonat, kan det etableres ny adkomst og parkering til pensjonatet i kombinasjon med eksisterende topografiske og naturgitte forhold. 5. N2, Portørenga, videreføres som eksisterende næringsvirksomhet med utleie av båtplasser, opplag og vedlikehold av båter samt utleie av ferieleiligheter i et eget bygg. Tilhørende bolig for eier videreføres. Vestre uthus kan erstattes med ny og større sjøbod som i størrelse og form må tilpasses det øvrige bygningsmiljøet på stedet. Bryggeanlegget kan utvides i henhold til tidligere vedtak som vist på plankartet, og brygga ved ny sjøbod kan utvides i henhold til tidligere planer og etter gjeldende krav, spesielt for tiltak i sjø. 6. Småbåthavna, N3, videreføres fra gjeldende reguleringsplan, men kan utvides mot nordvest. Tidligere tillatte sjøbod opprettholdes men må gis en form og størrelse som tilpasses stedet. 7. Utleiehytter for Pensjonatet, NU1, NU2, NU3 og NU4. NU1 videreføres som i gjeldende plan, men begrenses vesentlig i areal og tillates ikke bebygget med de 4 tidligere tillatte nye utleiehyttene. De eksisterende to små utleiehyttene og en bod ønskes i prinsippet bevart. Bygningene, også boden, kan oppgraderes og tilbygges med sanitærfunksjoner for utleie men uten at miljøkvalitetene forringes. NU2 videreføres med mulighet for en ny utleiehytte som i gjeldende plan. Utleiehytte må tilpasses eksisterende bebyggelse og ikke overstige 75 m2 BYA og med maks mønehøyde på 4,5 m. Formålsarealet begrenses til fordel for omkringliggende friluftsområde. NU3 og NU4 videreføres som i gjeldende plan, men formålsarealet begrenses vesentlig til fordel for omkringliggende friluftsområde. Bebyggelsen anses som ferdig utbygget. 8. Boliger tilknyttet pensjonatet, NB1 og NB2. NB1 videreføres som i gjeldende plan, men begrenses vesentlig i formålsareal til fordel for tilstøtende friluftsområde. Bebyggelsen anses som ferdig utbygget. NB2 videreføres som i gjeldende plan med mulighet for en ny boligenhet. Ny boligenhet må ikke overstige 75 m2 BYA og med maks mønehøyde på 4,5 m. Dersom det er formålstjenlig kan NB2 og N1, Pensjonatet, slås sammen til ett byggeområde hvor tilhørende to boligfunksjoner blir ivaretatt innenfor området. Ved sammenslåing gjelder mønehøyder som angitt i N1. 9. Campingplassen videreføres som i gjeldende plan men justeres noe i formålsgrensene

16 16 ut fra gjeldende topografiske forhold, spesielt mot Brokkheller. 10. Gangveien mellom parkeringsplassen ved pensjonatet, P5, og friluftsområdet F5 opparbeides i henhold til krav om universell utforming. Gangveien skal også kunne benyttes til kjøreatkomst til hytteområdet H Parkeringsplasser: P1 tilrettelegges primært for næringsvirksomheten og besøkende til N2 i Portørenga. P2 tilrettelegges for småbåtanlegget N3. P3 tilrettelegges primært for Portør Pensjonat og friluftsområdet F5. P4 tilrettelegges for utleiehyttene på områdene NU2, NU3 og NU4 samt hyttene i H3. P5 tilrettelegges for utleiehyttene i NU1 og friluftsområdet F5 s bevegelseshemmede. 12. Friluftsområdene F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 og F8 omfatter de deler av planområdet som skal brukes til rekreasjon og lek. 13. Reguleringsbestemmelsene tilpasses endelig vedtak. 14. I området oppe i skaret ved parkeringsplassen skal det avsettes en skånsom plass for søppelcontainere. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes samtlige berørte parter i henh. til utarbeidet liste i saksmappen, og følgende offentlige instanser til uttalelse : - Fylkesmannen i Telemark - Telemark fylkeskommune - Statens vegvesen - Telenor - Kystverket Sørøst - Norsk Sjøfartsmuseum - Naturvernforbundet i Telemark - Fortidsminneforeningen avdeling Telemark - Kragerø Energi - Kragerø Havnevesen KF - Kragerø Turistforening - Kragerø Natur- og Ungdom - Kragerø Ungdomsråd - Eldrerådet - Rådet for funksjonshemmede - Miljørettet helsevern i Grenland Dersom svar ikke er kommet innen forutsettes det at merknader/innsigelser ikke vil komme. INNKOMNE HØRINGSUTTALELSER ETTER 1. GANGS BEHANDLINGEN : Fylkesmannen i Telemark (brev av ) :

17 17 Fylkesmannens ulike fagavdelinger svarer i brevet samlet, og det gis positive tilbakemeldinger på at det gjøres miljørevisjon av Reguleringsplan for Portør Pensjonat og i etterkant Reguleringsplan for ytre del av Portør. Det oppfordres derfor til å se disse planene i sammenheng og at de behandles samtidig. Det vises spesielt til statlig miljøpolitikk der strandsonevernet blir stadig strengere og mer langsiktig fra Regjeringens side. Portørlandet har særdeles stor verdi og bør i størst mulig grad vernes og bevares som landskaps og friluftsområde. Småbåtanlegget N3 videreføres fra gjeldende plan og utvides vesentlig. Anlegget er i liten grad realisert og siden området har store landskaps- og friluftskvaliteter bør utbyggingen tas ut av planen. Fylkesmannen har innsigelse til arealformålet N3. Portør Pensjonat N1 kan utvides mot øst og vest. Byggingen kan komme i konflikt med byggeforbudet i strandsonen i østre del. Fylkesmannen har innsigelse til arealavgrensningen i vestre del. Utleiehyttene i NU1 gir mulighet for oppgraderinger men begrensning for utvidelser er ikke angitt. Fylkesmannen har innsigelse til bestemmelsen for NU1. Utleiehyttene i NU2 viser på plankartet 1 ny hytte men beskriver 2 i bestemmelsene. Nye utleiehytter vurderes å ha negative konsekvenser for landskapsverdiene. Fylkesmannen har innsigelse til nye utleieenheter i NU2. Fritidsbebyggelse i H1 og H2 omfatter eksisterende bebyggelse. Kun nødvendig areal for byggeområde må vises på plankartet. Fylkesmannen har innsigelse til avgrensningen for begge områdene. Næringsområdet N2, Portørenga, har innenfor området betydelige naturverdier med bl.a. ålegraseng på bløtbunn i sjøen. Dette er ikke forenlig med utvidelse av bryggeanlegg. Dersom tidligere godkjente, ikke realiserte byggeområder kommer i konflikt med naturverdier/biologisk mangfold so det foreligger ny kunnskap om, bør disse endres ved miljørevisjonen. Fylkesmannen har innsigelse til formål i sjø. Næringsområdet N2 videreføres med forslag om å erstatte eksisterende uthus med ny og større sjøbod. Fylkesmannen har innsigelse til at uthus erstattes av sjøbod. Fritidsbebyggelse H4 og Boligbebyggelse B1 videreføres uten tilstrekkelig begrunnelse. Begrunnelse må ta utgangspunkt i RPR for oslofjorden og bestemmelser i PGL om miljørevisjon. Fylkesmannen har innsigelse for at videreføring ikke er begrunnet. Fylkesmannens innsigelser medførte at det ble avholt et etterfølgende drøftingsmøte i Statens hus i Skien den Til stede på møtet var Ragnhild Iversen og Morten Johannessen fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark og Arnt Rugseth og Jan Abrahamsen fra Kragerø kommune. Konklusjonene fra dette møte ble gitt i Fylkesmannes møtereferat av med presiseringer den :

18 18 Småbåtanlegget N3 : Da anlegget i litengrad er realisert, bør videre utbygging tas ut av planen på grunn av landskaps- og friluftskvaliteter. Innsigelsen opprettholdes. Kommunen skal etter dette utarbeide forslag til løsning, om småbåtanleggets funksjon, hva det skal betjene, gangavstander og alternativ lokalisering. Pensjonatet N1 : Tilbygging av pensjonatet mot øst kan komme i konflikt med byggeforbudet i strandsonen. Innsigelse opprettholdes for bygging mot øst. Det var enighet om at bygging mot øst skal tas ut av planen. Dette må tilbakemeldes. Utleiehytter NU1 og NU2 : Utvidelser av bygg i NU1 må presiseres da store utvidelser kan være i strid med strandsonevernet. I NU2 må kart og bestemmelser være i overensstemmelse. Innsigelse opprettholdes til dette bekreftes ordnet. Fritidsbebyggelse H1 og H2 : Byggeområdene må avgrenses til bare nødvendig areal. Innsigelse opprettholdes til dette bekreftes ordnet. Portørenga N2 : Nye tiltak skal ikke iverksettes i sjøen og planlagt ny sjøbod skal flyttes til sørsiden av utleiebygg. Innsigelse opprettholdes til dette bekreftes ordnet. Boligbebyggelse B1 og fritidsbebyggelse H4 : Begrunnelse for utbyggingen med utgangspunkt i RPR for Oslofjorden må utføres. Innsigelse opprettholdes til dette bekreftes ordnet. Kragerø kommune ga på bakgrunn av resultatet fra drøftningsmøtet hos Fylkesmannen, følgende tilbakemelding : TILBAKEMELDING PÅ FYLKESMANNENS HØRINGSINNSPILL TIL MILJØREVISJON AV REGULERINGSPLAN FOR PORTØR PENSJONAT Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 02/ /JANA NAVNP Portør pensjonat Viser til Fylkesmannes høringsbrev av , etterfølgende drøftingsmøte hos Fylkesmannen den og Fylkesmannens møtereferat av med presiseringer den Vår tilbakemelding er følgende : Generelt : Hele ytre del av Portørlandet ses på og vurderes under ett for å danne et overordnet syn på vesentlige disposisjoner i området. Det er spesielt to næringsvirksomheter som det i en årrekke er satset på i Portør, nemlig Portør Pensjonat og Himmel og Hav. Likeledes er skjærgårdsparken, friluftsområdene og ikke minst den gamle bebyggelsen i Portør havn satsningsområder som prioriteres høyt i planstrategiene i det fremtidige Portør. I dette bilde er tilgjengelighet og den økende fritidsbåtflåten aktiviteter som til tider påvirker området i stor grad og som vi forsøker å gi rimelige, gode og langsiktige forhold for i Portør. I denne sammenheng har det i årenes løp vært arbeidet med 3 lokaliseringer av tilbud til båtfolket.

19 19 Portør Havn : Portør Havn med den gamle bebyggelsen og kommunebrygga er der hvor presset fra båtfolket i dag er størst. Av den grunn ble det i reguleringsplanen for Ytre del av Portør med Himmel og Hav av 1992, vist en ny 35 m lang gjestebrygge ut fra kommunebrygga. Denne brygga høstet stor lokal motstand og er heller aldri realisert. I dag ser vi at denne flytebrygga vil være uheldig for det verneverdige miljøet i Portør Havn, og vil derfor med stor sannsynlighet utgå i den pågående miljørevisjonen av denne planen. Avstand til Portør Pensjonat : 500 m Avstand til Himmel og Hav : 400 m Avstand til Portørenga : 1300 m Urene : I forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen for Ytre del av Portør med Himmel og Hav, vedtatt i 1992, ble det også regulert inn en ny gjestehavn i Urene mellom Terningen og Vakthusheia. Denne havna er veldig trang og grunn og det er kun brygge mot Terningen som ble bygget. Havna er likevel mye brukt og i den pågående miljørevisjonen av reguleringsplanen vil det bli foreslått å videreutvikle tilbudet mot Vakthusheia, hvilket vil ytterligere avlaste trykket i Portør Havn. Avstand til Portør Pensjonat : 400 m Avstand til Himmel og Hav : 250 m Avstand til Portørenga : 1150 m Følgende tilbakemeldinger relaterer seg til pågående miljørevisjon av reguleringsplan for Portør Pensjonat som etter behandling i bygningsrådet ble sendt til høring i desember 2009: Fritids- og turistformål, Småbåtanlegg N3 : Kragerø kommune blir bedt om å utarbeide nytt forslag til løsning, hva småbåtanlegget skal betjene, akseptable gangavstander og alternative lokaliseringer. Svar : Småbåtanlegget N3, Røverhavna, er opprinnelig en gammel havn tilknyttet Portør Pensjonat. Denne havna har lenge vært ønsket utvidet, hvilke reguleringsplaner av 1991, videreført i 2003, godkjente. Men på grunn av liten inntjening for pensjonatet har det ikke vært penger til å realisere den godkjente utbyggingen ut over noen mindre brygger, fortøyningsstokker og bolter i fjellet. Behovet for en nødvendig og skikkelig molo for å skjerme selve havnen har det ganske enkelt så langt ikke vært råd til. Dersom pensjonatet gis muligheter for gode og fremtidsrettede vekstvilkår, hvilket denne planen nå menes å legge opp til, vil forhåpentligvis økonomien gi anledning til å iverksette utbyggingen av Røverhavna slik som det over år har vært stort behov for. Pensjonatet med sine utleiehytter vil da kunne tilby sine gjester gode havneforhold både til korte og lengre besøk. Dette vil selvfølgelig også kunne tilbys gjester til Himmel og Hav og til Portørenga. Videre vil pensjonatets egne båter til utleie, havfiske og sjøsport få en tilfredsstillende havn for sin varierte virksomhet. I det siste reviderte skisseforslaget er småbåtanlegget N3 redusert til en størrelse som kan forsvare investeringer og de funksjonene som er tiltenkt bruken både på kort og lengre sikt.

20 20 Avstand til Portør Pensjonat : 300 m Avstand til Himmel og Hav : 475 m Avstand til Portørenga : 675 m Konlusjon angående småbåtanleggene i Portør området : Det er de to småbåtanleggene Urene og Røverhavna som er aktuelle havner i det fremtidige Portør området. Urene vurderes å egne seg best som en typisk småbåthavn og gjestehavn på grunn av sin tranghet og begrensede dybde. Røverhavna befinner seg noe tilbaketrukket og utenfor allfarvei hvor båtfolket oppsøker svaberga. Denne havna retter seg mer direkte opp mot virksomhetene knyttet til Portør Pensjonat og muligens også Himmel og Hav både som besøkshavn og til båter som brukes fra disse etablissementene. Det vurderes derfor at begge disse havnene er svært viktige for det fremtidige Portør. Fritids- og turistformål, Portør Pensjonat, N1 : Det er enighet om avgrensninger i østre del. Utleiehytter for pensjonatet, NU1 : Maksimalt areal for sanitærtilbygg som bygges motsatt sjøsiden blir 6 m2 BYA. Utleiehytter for pensjonatet, NU2 : Det er enighet om at bestemmelser og plankart samsvares med en ny hytte. Fritidsbebyggelse, H1 og H2 : Det er enighet om å begrense byggeområdene til utbygd område/privat sone. Fritids- og turistformål, Portørenga, N2 : Det er enighet om at ingen nye tiltak skal iverksettes i sjøen. Eksisterende uthus mot nordøst ønskes ombygget til Sjøbod. Virkeligheten er at eksisterende uthus (3 x 5 m) i dag er delt i to hvor den ene delen er et lite verksted og den andre er innredet til et utleierom med en køyeseng. Utleiedelen er tilknyttet utleiehytta som i dag består av en nyoppusset enhet (ca 55 m2) på sørsiden av uthuset. Ønsket er å utvide utleietilbudet for virksomheten i Portørenga ved å erstatte nåværende uthus med en ny sjøbod på maks 75 m2 med to tre nye utleieenheter. Verksteddelen flyttes til annet eksisterende uthus. Det ønskede tiltaket vurderes, etter nærmere presiseringer fra tiltakshaver, å kunne imøtekommes positivt som en del av næringstilbudet for denne virksomheten. Boligbebyggelse B1 og fritidsbebyggelse H4 ved Portørenga : Det er enighet om at kommunen nærmere skal synliggjøre hva som skal gjøres i områdene : Boligbebyggelse B1 ved Portørenga. Begrunnelsen for at de tre boligene er videreført fra forrige reviderte plan av 2003, er primært behovet for ny, fast bosetting i Portørområdet for bl.a. de næringsvirksomhetene som er bygget opp her. Kragerø

21 21 kommune ønsker fortsatt å opprettholde og stimulere til fast bosetning i dette området av skjærgården. De tre boligene vurderes i planen også å være godt skjermet og tilpasset landskapet. Fylkesmannens innsigelse til manglende begrunnelse, vurderes hermed tatt til følge. Fritidsbebyggelse H4 ved Portørenga. Ved forrige revisjon av planen i 2003, ble 10 hytter som ikke var bygd nordøst i dette området, tatt ut av planen på grunn av miljømessige forhold. Det ble igjen 5 ubebygde hytter i planen som ble vurdert ikke å ha uheldige landskapsinnvirkninger på grunn av allerede 3 eksisterende hytter i dette området og at topografien tilsa ingen betydelige og negative virkninger. En av hyttene er i ettertid bygget. De 4 resterende (1,2,4 og 5 på plankartet) er i denne miljørevisjonen igjen vurdert ikke å ha uheldige landskapsmessige virkninger, og foreslås derfor videreført, men med ytterligere høydebegrensninger for å være på den sikre siden. Fylkesmannens innsigelse til manglende begrunnelse, vurderes hermed tatt til følge. Med hilsen Vedlegg : kart og fotos Jan Abrahamsen kommunearkitekt På bakgrunn av Kragerø kommunes tilbakemelding arrangeres det nytt møte med Fylkesmannen i Skien den Til stede på møtet var Ragnhild Iversen og Morten Johannessen fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark og Arnt Rugseth og Jan Abrahamsen fra Kragerø kommune. Planutkastene ble gjennomgått og drøftet. Fylkesmannens tilbakemelding ble lovet levert ganske snart og etter en eventuell befaring i Portør. Befaringen ble ikke gjennomført. Fylkesmannen gir på bakgrunn av ovenstående tilbakemelding, svar i brev av : Innsigelsene trekkes for Portør Pensjonat N1, utleiehyttene NU1 og NU2, fritidsbebyggelse H1 og H2, Portørenga N2 samt boligbebyggelse B1 og fritidsbebyggelse H4 ved Portørenga. I drøftingsmøte fremla kommunen et redusert forslag til utbygging av småbåtanlegget N3, Røverhavna. Fylkesmannens miljøvernavdeling har vurdert forslaget, og har kommet til at innsigelsen ligger fast. Portørlandet har særdeles stor landskapsverdi og er et viktig friluftsområde. Videre utbygging av småbåtanlegg vil være i strid med den statlige strandpolitikken. Fylkesmannen peker samtidig på muligheten for å se behovet for småbåtanlegg i sammenheng med reguleringsplan for Ytre Portør der planbehandling er varslet. Innsigelsen opprettholdes for N3. Fylkesmannens - og andres - anmodninger om å se hele Portørlandet under ett er i høy grad gjort fra kommunens side i denne planprosessen. Det er til og med gjort

22 22 vurderinger hvor tilstøtende områder som Stabbestad og Gjerneslandet er trukket inn. Oppfordringer om å se miljørevisjonene av reguleringsplanene for Portør Pensjonat og Ytre del av Portør i sammenheng og mest mulig samtidig vil bli fulgt opp med at den politiske behandling av disse to planene blir lagt til samme møtetidspunkter. Så tidlig som i 1980-årene ble det vedtatt at Portør skulle være et av kommunens tre satsningsområder i turistmessig sammenheng. Dette ble fulgt opp i overordnede planer både av Fylkeskommunen og Staten. I forbindelse med etableringen av skjærgårdsparken tidlig i 1990-årene, hvor Miljøverndepartementet var sterkt involvert, ble også en bit av statens friluftsområde i Portør solgt til private for å etablere vertshuset Himmel og Hav med tilhørende statlig serviceanlegg, til bruk for båtfolket og allmennheten som besøker området. I alle etterfølgende planer har Kragerø kommune fulgt opp denne satsingen på turistnæringsvirksomhetene i Portør hvor både Portør Pensjonat og Himmel og Hav er sentrale aktører. Det er i denne sammenhengen at småbåtanlegget N3 er vurdert som viktig støtte for begge disse virksomhetene. Småbåtanlegget N3, slik det vises i planutkastet, er nettopp resultat av at Portørområdet er vurdert i et større omfang. Presset for båtplasser til fritidsflåten i alle størrelser synes bare å øke i Portør, og spesielt er i dag Portør Havn med kommunebrygga og den omkringliggende gamle, verneverdige bebyggelsen utsatt. I gjeldende reguleringsplan for Ytre del av Portør fra 1992 er det vist en flytebrygge ut fra kommunebrygga til skjæret med stake utenfor. Denne flytebrygga er ikke realisert, og må i dag sies å ha gått ut på dato. Miljøkvalitetene og verneforholdene i Portør Havn tilsier at i dag at det frarådes med en slik flytebrygge foran den gamle bebyggelsen. Men behovet for landkjenning i Portør er fortsatt økende og det er i den sammenheng at forslaget om tilrettelegging i småbåtanlegget N3 er foreslått og for å avlaste presset i bl.a. den verneverdige Portør Havn. Et annet supplement er å også videreutvikle småbåthavna Urene mellom Terningen og Vakthusheia. Rådmannen er av den oppfatning at det er svært viktig å stimulere de virksomhetene som er etablert ute i skjærgården til levelige forhold også i fremtiden. Hensynet til landskapsverdi og friluftsliv er også svært viktig, men nettopp på dette stedet hvor eksisterende småbåthavn N3 ønskes videreutviklet, mener vi at både landskapsverdier og friluftsliv befinner seg noe utenfor de mest attraktive og besøkte stedene i området. Dessuten er den nærliggende Portørveien også noe som berører dette landskapet. En småbåthavn kan også oppleves som positivt i kystmiljøet. Det er tradisjon for småbåthavner langs kysten, det vitner om folks tilknytning til sjøen i generasjoner, og de kan gjøres vakre i oppmurte steinblokker tilpasset de stedlige forhold. Rådmannen står derfor fast ved at småbåtanlegget N3 videreutvikles i tråd med det siste justerte forslaget av Telemark fylkeskommune (brev av ) : Portør er et særmerket sted på telemarks-kysten. Attraksjonen ligger i det sårbare, småskala natur- og kulturlandskapet. Det enhetlige kultur- og naturmiljøet er i dag delt i to ulike planer. Disse planene bør ses i sammenheng, både hva gjelder konkret arealdisponering, tålegrenser og verneproblematikk. Et annet viktig samordningsbehov er i forhold til næringsutvikling. Det bør ikke (slik planforslaget nå åpner for)

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 26/36 Arkivsaksnr.: 04/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 26/36 Arkivsaksnr.: 04/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 26/36 Arkivsaksnr.: 04/03337-003 ERSTATNINGSHYTTE LILLE SKOGHOLMEN G/BNR, 26/36 OLE TORGERSEN Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 31/375 Arkivsaksnr.: 07/1993-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 31/375 Arkivsaksnr.: 07/1993-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 31/375 Arkivsaksnr.: 07/1993-6 NYBYGG UTHUS - NORDRE BÆRØ - TOMT NR. 2 - GBNR. 31/375 - ØVERBY Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50 Søgne kommune Arkiv: 26/66 Saksmappe: 2017/3616-7244/2018 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 09.02.2018 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

1.gangsbehandling av detaljregulering for Østre Taterholmen

1.gangsbehandling av detaljregulering for Østre Taterholmen Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2019/138-2 Arkiv: L13 Saksbeh: Andreas G. Stensland Dato: 29.03.2019 Utv.saksnr Utvalg Teknikk-, plan og naturutvalg Møtedato 1.gangsbehandling av detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/1193-16208/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.03.2017 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID 201504

Detaljer

Detaljreguleringsplan for kvartal Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for kvartal Sluttbehandling Arkivsak-dok. 15/06848-70 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 29.11.2017 Bystyret 2015-2019 14.12.2017 Detaljreguleringsplan for kvartal

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2010/977 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 17587/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 06.11.2018 85/18 Kommunestyret 15.11.2018 41/18

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2016/3084 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 25.03.2019 A-sak. Fastsetting av planprogram - Forslag til reguleringsplan Hurum Pukkverk - Hurum Pukk AS Saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 7 1.gangsbehandling detaljregulering for Nes strandhager - gbnr 137/7

SAKSFRAMLEGG. 7 1.gangsbehandling detaljregulering for Nes strandhager - gbnr 137/7 Arkivsak: 2015/2205-32 Arkiv: 137/7 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 12.09.2017 Formannskapet 19.09.2017 Kommunestyret 26.09.2017

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 15/2248

Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 15/2248 Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL 201507 Arkivsaksnr.: 15/2248 DETALJREGULERING - PLANID 201507 - HAUGAN VEST GNR 18, BNR. 183 I ØYER, - SLUTTBEHANDLING... Sett inn saksutredningen under denne linja

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Høllebukta vest - 3.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Høllebukta vest - 3.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1305 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14920/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 18.09.2018 68/18 Kommunestyret 25.10.2018 36/18

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Sluttbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-27071/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.08.2017 Saksframlegg Sluttbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-56 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2011/172-16611/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 04.04.2017 Saksframlegg Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 Utv.saksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/ Kommunestyret 89/ Planid Reguleringsplan Pulden - 2.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/ Kommunestyret 89/ Planid Reguleringsplan Pulden - 2. Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2017006 Arkivsaksnr: 2017/424-16 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/17 21.09.2017 Kommunestyret 89/17 25.09.2017

Detaljer

Gnr. 48, bnr. 1 - Reguleringsplan for Letvika hytteområde, 2. gangs behandling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Gnr. 48, bnr. 1 - Reguleringsplan for Letvika hytteområde, 2. gangs behandling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2008/8211-13 Saksbehandler: Stig Bjøru Saksframlegg Gnr. 48, bnr. 1 - Reguleringsplan for Letvika hytteområde, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2016/2408-50561/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID 201609

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGG Arkiv: GBNR 27/69 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGG Arkiv: GBNR 27/69 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGG Arkiv: GBNR 27/69 Arkivsaksnr.: 03/01922-002 SØKNAD BETONG BØLGEDEMPER ARØY G/BNR. 27/69 - BJØRN KAABER TILBYGG TIL BRYGGE. Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling etter mekling.

Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling etter mekling. Arkivsak. Nr.: 2012/1104-26 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 22/13 06.05.2013 Kommunestyret Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2018/1556-627/2019 Saksbehandler: Mari Sørskår Larsen Dato: 08.01.2019 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID 201804 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 31/325 Arkivsaksnr.: 04/ NYBYGG HYTTE BÆRØY G/BNR. 31/325 - SVEINUNG AUSTEFJORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 31/325 Arkivsaksnr.: 04/ NYBYGG HYTTE BÆRØY G/BNR. 31/325 - SVEINUNG AUSTEFJORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 31/325 Arkivsaksnr.: 04/02906-007 NYBYGG HYTTE BÆRØY G/BNR. 31/325 - SVEINUNG AUSTEFJORD Rådmannens forslag til vedtak: Kragerø bygningsråd godkjenner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 - Plan ID

Saksframlegg. Sluttbehandling - detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2016/3298-22900/2018 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 15.05.2018 Saksframlegg Sluttbehandling - detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 - Plan ID 201616

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Valnesvika, Valnes, Bodø Kommune

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Valnesvika, Valnes, Bodø Kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2014 59084/2014 2013/6897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/53 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/162 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

NOTAT. Planinitiativet skal redegjøre for: a) Formålet med planen. b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet BAKGRUNN

NOTAT. Planinitiativet skal redegjøre for: a) Formålet med planen. b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet BAKGRUNN NOTAT OPPDRAG Sokn Camping DOKUMENTKODE 10207522-PLAN-NOT-01- Planinitiativ EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sokn Camping OPPDRAGSLEDER Gina Skogen KONTAKTPERSON Frode Steine SAKSBEHANDLER Gina

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

ARHO/2017/ /246/2. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 19/

ARHO/2017/ /246/2. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 19/ Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 28 Referanse ARHO/2017/1528-26/246/2 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 19/4 28.01.2019 Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsenget

Detaljer

Gbnr 427/1/2 - Solnes båthavn - Detaljregulering sluttbehandling

Gbnr 427/1/2 - Solnes båthavn - Detaljregulering sluttbehandling PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-29 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 23.10.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 223/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR «SANNAN», DEL AV GNR/BNR 70/17, BJUGN KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR «SANNAN», DEL AV GNR/BNR 70/17, BJUGN KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR «SANNAN», DEL AV GNR/BNR 70/17, BJUGN KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.12.2018 Dato for godkjenning av bestemmelser: 04.10.2018 1 AVGRENSNING Det

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/1037

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/1037 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201610 Arkivsaksnr.: 17/1037 Kommunal detaljregulering «Fredly» - planid. 201610 offentlig ettersyn Vedlegg: 1. Plankart m 1:1.000, dat. 13.04.18

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/184 REGULERINGSPLAN FOR TERNINGEN - GNR. 32, BNR. 1 OG 2 Saksbehandler: Jørgen Sætre Arkiv: PLAN 32/2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/14 Formannskapet 11.02.2014

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Arkivsaksnr.: 10/1437-13 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling Arkivsak-dok. 17/07876-100 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 05.06.2019 Bystyret 2015-2019 20.06.2019 Detaljreguleringsplan for

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Stutehavn Småbåthavn, Hvaler kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Stutehavn Småbåthavn, Hvaler kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Stutehavn Småbåthavn, Hvaler kommune Planbeskrivelsen er utarbeidet: 06.07.2009 Sist revidert: 11.08.2010 1.0. Bakgrunn for planarbeidet. Deler av arealet er i dag benyttet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Rødnes-Langestrand - Sluttbehandling for detaljregulering nr. T

Rødnes-Langestrand - Sluttbehandling for detaljregulering nr. T JournalpostID: 18/1039 Arkiv: PLANID-T2016004, PLANNAVN-Rødnes- Langestrand, GBNR- 208/275, FA-L13 Saksbehandler: Elise Westgaard Telefon: Kommuneutvikling Rødnes-Langestrand - Sluttbehandling for detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE 238/269 ENDRING REGULERINGSPLAN FOR GAUDALEN, HOVIN - GNR./BNR. 238/1 OG. Planid MELHUS KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE 238/269 ENDRING REGULERINGSPLAN FOR GAUDALEN, HOVIN - GNR./BNR. 238/1 OG. Planid MELHUS KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE ENDRING REGULERINGSPLAN FOR GAUDALEN, HOVIN - GNR./BNR. 238/1 OG 238/269 Planid. 2011010 MELHUS KOMMUNE Forslagsstiller: Nedre Hovin Eiendom AS Dato 04.04.2019 Sist revidert: Utarbeidet

Detaljer

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR Vår ref. Deres ref. Dato: 15/2733/FA - L12/RJO/ 05.04.2016 Mindre endring av reguleringsplan Sandvik. Vedtak Formannskapet

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Abrahamsen, BYGG Arkiv: GBNR 39/31 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Abrahamsen, BYGG Arkiv: GBNR 39/31 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Abrahamsen, BYGG Arkiv: GBNR 39/31 Arkivsaksnr.: 03/02231-010 KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK AV 26.08.2003 ANGÅENDE : TILBYGG BOLIG THOMESHEIVEIEN 25 - G/BNR. 39/31 - LASSE LARSEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 35/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 35/ Sunndal kommune Arkiv: 20120240 Arkivsaksnr: 2011/874-124 Saksbehandler: Berit Skjevling Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 35/16 19.04.2016 Reguleringsplan Øksendalsøra kommunehusområdet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/37/232 - Reguleringsplan Måkevegen 2 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingrid Okkenhaug Bævre ingrid.okkenhaug.bavre@innherred-samkommune.no 74048500 Arkivref: 2008/5381 - /1721/37/232

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2017/4046-2 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - tomt nr 14 - Storvikav 12, 7502 Stjørdal - Søknad

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 Arkivsaksnr: 2013/5095 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR TORENGÅSEN

Detaljer

Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering

Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering Tjøme kommune Rødsgt. 36 3145 TJØME Deres ref Vår ref Dato 200500079 /MT 09.05.06 Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering Miljøverndepartementet viser til kommunens brev av 30. januar

Detaljer

Planbeskrivelse for reguleringsplanene for båtorden ved Mathiaskilen, Breivannstorget og Kariåsen - alle ved Breivannet i Lardal kommune

Planbeskrivelse for reguleringsplanene for båtorden ved Mathiaskilen, Breivannstorget og Kariåsen - alle ved Breivannet i Lardal kommune - alle ved Breivannet i Lardal kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLANENE: BÅTORDEN VED MATHIASKILEN, BÅTORDEN VED BREIVANNSTORGET, BÅTORDEN VED KARIÅSEN PÅ FRITZØE SKOGERS EIENDOM VED BREIVANN I LARDAL

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring

Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2008/551-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: 30.10.2009 Utv.saksnr Utvalg Planutvalg Møtedato Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER VESTRE DEL AV LYNGØY I MANDAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER VESTRE DEL AV LYNGØY I MANDAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER VESTRE DEL AV LYNGØY I MANDAL KOMMUNE 08.10.2014 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder med følgende

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.06.2006 Arkivsak: 06/01183-014508/06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV NAVNEBERGET B12 Behandling: Innstillingen fra formannskapet

Detaljer

Behandlet/Behandles av. Utv.sak nr 0075/97 REG R-163 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMEL FOR DELER AV VESTRE HAUGERUD

Behandlet/Behandles av. Utv.sak nr 0075/97 REG R-163 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMEL FOR DELER AV VESTRE HAUGERUD Kommunestyret Utv.sak nr.:0075/97 Behandlet/Behandles av Utvalg Saksbehandler Utv.sak nr Møtedato Arkivnr Saknr Det faste utvalg for plansaker Finn Lenschow 0036/97 15.05.97 REG R-163 97/01546 Det faste

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32 Søgne kommune Arkiv: 20/123 Saksmappe: 2014/2550-29195/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 05.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende

Detaljer

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl.

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Planbestemmelser 5041 - SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Arkivsak: 11/2156 Arkivkode: PLANR 5041 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 gnr. 123/8 mfl. Godkjent i Karmøy kommunestyre 11.12.2014. Disse

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:04/00838 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 14.04.2005 0036/05 FORMANNSKAPET 12.05.2005 0040/05 FORMANNSKAPET 13.10.2005 0111/05

Detaljer