Versjon 01. juli Oversikt over Investeringsprosjekter (-27)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 01. juli Oversikt over Investeringsprosjekter (-27)"

Transkript

1 Versjon 01. juli 2020 Oversikt over Investeringsprosjekter (-27) 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Ref. 1 - Overordnet oversikt kommende tiltak ved Fv Ref. 1. b - Separering Klavestadhaugen-Sandbakken-«Meieriet»... 6 Ref. 2 - Trykkavløp i områder med spredt bebyggelse... 7 Ref. 2. a - Bråtenåsen Bergbykroken Trykkavløp anlegg nr Ref. 2. b - Sikkelandsveien Lindemarksvei Trykkavløp anlegg nr Ref. 2. c - Iseveien Kampenes Trykkavløp anlegg nr Ref. 2. d - Maugestenveien Finnestad Trykkavløp anlegg 15 og Ref. 2. e - Solli/Vister Trykkavløp anlegg nr. 6,12,13 og Ref. 3 - Overordnet oversikt Nipaprosjektet Ref. 3. a - Baterød Gjellestad Ref. 3. b - Gjellestad - Isefoss Ref. 3. c - Elvestad til Rundkjøring Rv Ref. 3. d - Vann/Avløp-stasjon Elvestad Ref. 4 - Overordnet oversikt Regional og lokal ringledning Ref. 4. a - Delstrekning Regional og lokal ringledning Elvestad-Skjebergveien Ref. 5 - Flomveier Stasjonsbyen Ref. 6 - VA ved utbygging ny Fv109 - Uviss oppstart Ref. 7 - Utrede transportssystemer avløp Nordberg Sundløkka Ref. 8 - Beskrivelse og omfang tiltak i nedslagsfelt Brevikbekken Ref. 9 - Separering Tunevannet øvre. Oversikt og beskrivelse faser Ref Omlegging av VA-ledninger Alb.Moskausvei til Sarpsborgveien Ref Opprydding i nedslagsfelt til KP404 Brusevoldbekken Ref. 12 Omlegging VA Brusemyrveien Ref Opprydding i nedslagsfelt Rådhusveien (KP433) Ref Nedslagsfelt Brevikbekken Albert Moskausvei mv Ref. 14. b - Nedslagsfelt Brevikbekken Vogtsgt mv Ref Ny avløpstasjon Elvegata Ref Opprydding Hafslundskogen Ref Separering Opsund Ref Vannledning Baterød Glengshølen (Elveledning) Ref Separering sentrum syd Ref Sammenkobling reservevann Gaupefaret høydebasseng

3 Ref Overløpstiltak, mudring og utfasing Ref Forbedring slamsentrifugering Ref Årlig bevilgning - Oppgradering Avløpspumpestasjoner Ref Forprosjekt nytt renseanlegg Ref Nytt vannverk/kapasitetsøkning Baterød Ref Trykkforsterkere vann Ref Drift,- og vedlikeholdssystemer vannverk og renseanlegg Ref Nytt styresystem (SD) Baterød og Isesjø Ref Nytt styresystem (SD) for driftskontrollen Ref Elektro Isesjø Ref Uforutsette tiltak Vann og avløp Ref. 32 Innspill til tiltak i kommende HP

4 Innledning Overordnede mål og strategier nedfelt i gjeldende Kommunedelplan VVA, vilkår fra overordnede myndighetsområder som Mattilsynet (MATS) og Fylkesmannen (FMVA), kommunens Bystyre-vedtak og til en hver tids egne kjente behov gir føringer for valg av, - og prioriteringer av investeringstiltakene. Større oppgraderinger og investeringer på vegområdet og fjernvarmeutbygging vil også kunne utløse prioriterte VA-tiltak dersom eksisterende ledningsnett på samme strekninger har et opplagt behov for utskifting/separering. Med grunnlag i ovennevnte føringer vurderer og beslutter Virksomhet Vann og avløp som «tiltakseier» hvilke anlegg som med gitte oppstartstidspunkter skal prioriteres i HP-perioden. Virksomhet Utbygging, Team VVA har ansvaret for og gjennomfører utbyggingen fra og med eventuelle forprosjekt, prosjektering, prosjektledelse og evt. byggeledelse til ferdigstillelse og der etter overlevering til drift hos Virksomhet Vann og avløp. I gjennomføringsløpet kreves det tett innvolvering fra VA-drift og tiltakseier. «Tiltaksboka» viser pågående og kommende investeringstiltak innenfor VVA-området i gjeldende HPperiode samt nåværende tiltenkt innsats i påfølgende 4-årsperiode I tillegg er det også en oversikt over innspill til nye tiltak kommende HP-periode Denne opplistingen er avsluttet i juni 2020 og finnes på sluttsidene i dette dokumentet. Hvert enkelt tiltak, eller større tiltaksområder er avmerket og illustrert i kart og beskrevet i mer eller mindre detaljert omfang. Her skal en kunne finne opplysninger om tiltaksart, sted, formål, oppstart og framdrift, samt budsjetterte kostnader. «Tiltaksboka» er ment å fungere som et internt informasjons, - og planleggingsgrunnlag. Forhåpentligvis kan den skape en lettere tilgjengelighet for å se, samt skille i omfanget av tiltak, formål, navn, hvor, begreper og tidfestelser. Oversikten vil forhåpentligvis også være nyttig i fasen for planlegging av kommende aktiviteter innenfor veg, park, bygg, mm. Det forutsettes at innholdet revideres årlig og slikt sett kan være et oppdatert grunnlag i kommunens årlige HP-prosesser. Grunnlaget for revideringen hentes fra føringene nevnt innledningsvis og gjennom drøftinger i VVA-statusmøter gjennom året. «Tiltaksboka» vil være mest aktuell for «teamene» VVA-prosjekt, VVA-drift, Forvaltning og Myndighet innenfor området Teknisk. Dokumentet er utarbeidet av Einar Olavesen og Fredrik Svendsen, Virksomhet Vann og avløp. 4

5 Ref. 1 - Overordnet oversikt kommende tiltak ved Fv118 Overordnet oversikt. Dette er en samlet oversikt som viser kommende tiltak langs Fv118 fra Sandbakken til Hafslund. Alle tiltak vises som egne prosjekter i de kommende Tiltaksprogrammene Behov for samkjøring med vegeiers senere tiltak på Fv118-strekningen. Bevilgningene tilligger hvert enkelt tiltak. 5

6 Ref. 1. b - Separering Klavestadhaugen-Sandbakken-«Meieriet» Formål/ føring: Separering og utskifting - BYS 44/13 Tiltaket er en del av «Fylkesmannspakka» separering Klavestaddhaugen-Sandbakken og medfører full utskifting og fornying av VA-nettet på Etappe 4 Sandbakken. Omfatter også en strekning som forberedende og foreløpig fungerende ringledning vann for å styrke tilførsel mellom Ravneberget og Bassengveien i påvente av fullt utbygd ringledning. Merk spesielt at det kreves lokale tiltak for trykkøkning for eiendommene med lavt trykk tilkoplet lavtrykksone fra Bukkestenveien og nordover. Sluttføring VA videre langs FV118 samkjøres med vegeiers senere tiltak på strekningen. Oppstart: 2020 Prosjektleder: Fahil Serdar Prosjektnr: Vannledning «Meieriet» - Sandbakken skole Kr ,- Prosjektnr: Avløpsledning «Meieriet» - Sandbakken skole Kr ,- 6

7 Ref. 2 - Trykkavløp i områder med spredt bebyggelse 7

8 Ref. 2. a - Bråtenåsen Bergbykroken Trykkavløp anlegg nr 9 Formål/ føring: Utbygging av kommunalt trykkavløp i områder med spredt bebyggelse. BYS 54/12 Mulig løsning å innkludere eksisterende private ledninger i området etter nærmere avtaler. Legges med vannledning i alle områder uten eksisterende kommunal vannforsyning. Oppstart: 2018 Prosjektleder: Gunnar Fossen Larsen Gjennomføring: 2020 Prosjektnr: Avløpsledning Bråtenåsen- Bergbykroken Kr ,- 8

9 Ref. 2. b - Sikkelandsveien Lindemarksvei Trykkavløp anlegg nr 19 Formål/ føring: Utbygging av kommunalt trykkavløp i områder med spredt bebyggelse. BYS 54/12 Legges med vannledning i alle områder uten eksisterende kommunal vannforsyning. Oppstart: 2019 Prosjektleder: Gunnar Fossen Larsen Gjennomføring: 2020 Prosjektnr: Vannledning Sikkelandsveien Lindemarkveien Kr ,- Prosjektnr: Avløpsledning Sikkelandsveien Lindemarkveien Kr ,- 9

10 Ref. 2. c - Iseveien Kampenes Trykkavløp anlegg nr 20 Formål/ føring: Utbygging av kommunalt trykkavløp i områder med spredt bebyggelse. BYS 54/12 Anlegges og avsluttes som gravitasjonsanlegg fram til jernbanen. Bebyggelse nord for jernbanen tilkoples planlagt kommende VA-ledninger/trasé til Ise Arbeidet utføres som egenregi av drift VA, Team ledningsnett Legges med vannledning i alle områder uten eksisterende kommunal vannforsyning. Oppstart: 2019 Prosjektleder: Gunnar Fossen Larsen Gjennomføring: 2020 Prosjektnr: Avløpsledning Iseveien Kampenes Kr ,- Prosjektnr: Vannledning Iseveien Kampenes Kr ,- 10

11 Ref. 2. d - Maugestenveien Finnestad Trykkavløp anlegg 15 og 18 Formål/ føring: Utbygging av kommunalt trykkavløp i områder med spredt bebyggelse. BYS 54/12 Legges med vannledning i alle områder uten eksisterende kommunal vannforsyning. Vannledning dimensjoneres til å kunne ha kapasitet for en evt. framtidig videreføring fra Holen bru til Jelsnes som én del av to-sidig forsyning til området. Oppstart: 2019 Prosjektleder: Gunnar Fossen Larsen Gjennomføring: 2020 Prosjektnr: Vannledning Maugestenveien Finnestad (1), 18. Kr ,- Prosjektnr: Vannledning Maugestenveien Finnestad, (2),15 Kr ,- Prosjektnr: Avløpsledning Maugestenveien Finnestad (1),18. Kr ,- Prosjektnr: Avløpsledning Maugestenveien Finnestad, (2),15. Kr ,- 11

12 Ref. 2. e - Solli/Vister Trykkavløp anlegg nr. 6,12,13 og 16 Formål/ føring: Utbygging av kommunalt trykkavløp i områder med spredt bebyggelse. BYS 54/12 Legges med vannledning i alle områder uten eksisterende kommunal vannforsyning. Oppstart: 2020 Prosjektleder: Gunnar Fossen Larsen Gjennomføring: 2021 Prosjektnr: Vannledninger Solli og Vister 4 etapper Kr ,- Prosjektnr: Avløpsledninger Solli og Vister 4 etapper Kr ,- 12

13 Ref. 3 - Overordnet oversikt Nipaprosjektet Hovedringledning Vann Baterød - Gjellestad Overføringsledning avløp Gjellestad Ise Vannledning Hovedringledning Vann 13

14 Ref. 3. a - Baterød Gjellestad Formål/ føring: Utløst av Fylkesmannspakke og hovedstrategier i VVA-plan, hhv BYS44/13 og BYS 27/16 Prosjektet er en del av ringledningen for vannforsyningen og tidligere planlagt overføringsledning for avløp. Ringledning vann skal være hovedforbindelsen mellom høydeassenget på Ravneberget og mot høydebassenget på Sandbakken. Planlagte overføringsledning avløp Gjellestad til Bryggeriet utgår. Det er besluttet at nåværende avløps-strøm til Sundløkka skal opprettholdes. En utredning om et mulig felles RA for Nedre Glommaregionen pågår. Resultatet her vil avgjøre om avløpet skal behandles ved Alvim eller på Øra Fylkesmannen er orientert om endringen. Oppstart: 2020 Prosjektleder: Gunnar Fossen Larsen Prosjektnr: Vannledning Baterød- Elvestad (Gjellestad). Kr ,- 14

15 Ref. 3. b - Gjellestad - Isefoss Formål/ føring: Utløst av Fylkesmannspakka og hovedstrategier i VVA-plan, hhv BYS44/13 og BYS 27/16 Tilknyttet ringledningen vann for å oppnå en styrket vannforsyning til Ise. Det legges også avløpsledning for å tilknytte avløpet på Ise. Avløpsrenseanlegget Isefoss skal saneres. Oppstart: 2020 Prosjektleder: Gunnar Fossen Larsen Prosjektnr: Vannledning Elvestad - Isefoss (Nipa) Kr ,- Prosjektnr: Avløpsledning Elvestad - Isefoss (Nipa) Kr ,- 15

16 Ref. 3. c - Elvestad til Rundkjøring Rv22 Formål/ føring: Utløst av Fylkesmannspakka fram til jernbanesporet og videre som en del av hovedstrategier i VVA-plan, hhv BYS44/13 og BYS 27/16 (Ringledninger) Prosjektet er en del av ringledningen for vannforsyningen og overføringsledning for avløp. Ringledning vann skal være hovedforbindelsen mellom høydeassenget på Ravneberget og mot høydebassenget på Sandbakken. Oppstart: 2019 Prosjektleder: Gunnar Fossen Larsen Gjennomføring: 2020 Prosjektnr: Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa) Kr ,- Prosjektnr: Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa) Kr ,- 16

17 Ref. 3. d - Vann/Avløp-stasjon Elvestad Formål/føring: Ny KP 403 Utløst av Fylkesmannspakka og som en del av hovedstrategier i VVA-plan, hhv BYS44/13 og BYS 27/16 (Ringledninger) For å styre vann og avløpstrømmene i Nipa- og Ringledningsprosjektet så må vi etablere en felles hovedstasjon for vann og avløp på Gjellestad. Oppstart: 2018 Prosjektleder: Gunnar Fossen Larsen Gjennomføring: 2020/2021 Prosjektnr: Pumpestasjon Elvestad - (Veg-Vann) Kr ,- Prosjektnr: Pumpestasjon Elvestad - (Veg-Avløp) Kr ,- 17

18 Ref. 4 - Overordnet oversikt Regional og lokal ringledning Oversiktskart Ringledning Baterød - Bassengveien - Haugeveien Blir utført under Nipa- Prosjektet Ikke bestemt hvilke alternativ som blir valgt. Haugeveien eller Bjørnstad 18

19 Ref. 4. a - Delstrekning Regional og lokal ringledning Elvestad- Skjebergveien Formål/ føring: Utløst av hovedstrategier i VVA-plan, BYS 44/13 (Ringledninger) Prosjektet skal realiseres for å styrke vanntilførselen mellom øst og vest for Glomma uavhengig av framtidig vannverkssituasjon i kommunen. De stiplede linjene er ikke tatt med i budsjettene eller detaljplanlagt da vi første omgang oppgraderer ledningen i Fv118 i forbindelse med separeringen av avløpet i området. Samkjøres stedvis med separering av avløp Klavestadhaugen. Oppstart: Prosjektleder: Uavklart Gunnar Fossen Larsen Prosjektnr: Ringledning Elvestad- Haugeveien (Rundkjøring Rv22) Kr ,- 19

20 Ref. 5 - Flomveier Stasjonsbyen Utøst av behov for å redusere overvannsproblemer i Stasjonsbyen. Statens vegvesen og BaneNor er invitert til et samarbeid om flere tiltak og kostnadsfordeling. Sarpsborg besørger gjennomføring av bygging av ny flomvei med økt kapasitet fra Heiabekken til Skjebergbekken. Sak om tilleggsbevilgning er fremmet og vedtatt for nye vannledning, og nødvendige tiltak som føleg av vanskelige grunnforhold (kvikkleiere). Oppstart: 2019 Prosjektleder: Einar Uno Henriksen Prosjektnr: Flomvei Heiabekken Skjebergbekken Kr ,- Prosjektnr: Utskifting vannledning Kr ,- 20

21 Ref. 6 - VA ved utbygging ny Fv109 - Uviss oppstart Formål/ føring: Utløst av hovedstrategier i VVA-plan, BYS 44/13 (Ringledninger) Utøst av behov for nye hovedveier for vann og avløp fra Greåker og opp til Brevikbekken. Ny «Nedre Glomma-vannledning» for styrking regional forsyningssikkerhet for Fredrikstad og Sarpsborg er besluttet å bygge. Etter geotekniske undersøkelser og påviste vanskelige grunnforhold er utbygging av ny Fv109 satt på vent. Avsatte prosjekteringsmilder er overført til delstrekning ny Fv109 Brevikbekken - Torsbekkdalen Oppstart: Prosjektleder: Uviss Uviss Prosjektnr: Vannledning Fv109 Kr ,- Prosjektnr: Avløpsledning Fv109 Kr ,- Prosjektnr: Omlegging vannledning ny Fv109 Torsbekkd.- Alvim Kr 21

22 Ref. 7 - Utrede transportssystemer avløp Nordberg Sundløkka Utløst av behov for oppgraderinger/endringer hovedveier for avløp fra Sarpsborg øst til Sundløkka i forbindelse med beslutningen om å opprettholde nåværende avløpsstrøm. Ledningen kan tilsluttes en mulig felles avløpstransport til et eventuelt nytt RA i Nedre Glomma. Ved evt. realisering av ett nytt felles RA for FK og SK vil en alternativ trasé over Østre Årum og til Vesten i Borge kunne være aktuell. Ved et slikt valg vil det være naturlig med en fellsføring med Regionalringledningen for vann fram til «MOVAR-ledningen» i Nordre Borge. Oppstart: 2020 Prosjektansvarlig: Einar Olavesen Prosjektnr: Kr ,- Utredning oppgradere/endringer avløpsstrømmer Sarpsborg øst Sundløkka 22

23 Ref. 8 - Beskrivelse og omfang tiltak i nedslagsfelt Brevikbekken Utløst av hovedstrategier i VVA-plan, BYS 44/13 Brevikbekken er en resipient som skal prioritres. Et LNF-område med rikt fugle,- og dyreliv. Innvesteringene får full uttelling umiddelbart med hensyn til at dette føres rett inn på KP209 Brevikbekken og direkte til Alvim RA250. Tidligere tiltak i området forankret i Fylkesmannspakka hvor ledningen fra Gålum til Brevikbekken er ferdig lagt for å få separert avløp fra Bjørnstad og Nytt Sykehus prioritert inn på rensenalegget Tunejordet vest er også et ledd i å få Brevikbekken ren da vi fører separert avløp fra Mdm Arnesensvei direkte til KP209 Brevikbekken. Separering Tunevannet syd/øst er et ledd i Tunevannsprosjektet som førte til at dette området ble prioritert opp. Det er satt av årlige summer for investering i dette nedslagsfeltet. For hver år som det HP blir oppdatert så må vi se på hvilke områder som skal separeres. I karttet under er det delt opp i 5 hovedområder som igjen må deles opp i prosjekter: 1. Tunevannet Syd/Vest er opprioritert i forbindelse med Tunevannsprosjektet 2. Brevik vest. Dette må ses i sammenheng med Brevik øst da det ikke er ønskelig å dele gatene. Brevik øst med nedslagsfelt til Torsbekk er også klargjort slik at vi får utelling for investeringene umiddelbart. 3. Gjenstående felt Tunejordet vest må vente til Jernbanetraseen er valgt. Traseen vil muligens kunne gå rett igjennom dette området. 4. Yvenåsen må ses på sammen med overføring av kloakk fra Yvenområdet til Brevikbekken. Dette er et tiltak som ligger litt i dvale i forbindelse med dårlige grunnforhold og utbygging av Fv Grålum er det siste området vi ser på i dette nedslagsfeltet. Ledningene her er lagt i tidsrommet 1950 til Det er satt av samlet 60 mill på vann og 60 mill på avløp i perioden fram til og med Nærmere vurderinger vil gi grunnlag for prioriteringer og framdrift. 23

24 1: Separering Tunevannet Øst 3. Separering Tunejordet. Prosjektet har finansiert oppstart i Grålum. Omfatter også forsterking av brannvann til Brevik. 2. Brevik vest. Må ses i sammenheng med Brevik nedslagsfelt, Torsbekkdalen. 4. Yvenåsen. 24

25 Ref. 9 - Separering Tunevannet øvre. Oversikt og beskrivelse faser Tiltakene er ledd i separeringen av nedslagsfeltet Brevikbekken. Under arbeidet med tiltaksanalysen for Tunevannet ble dette spesifikke området tatt inn og opprioritert med bakgrunn i antatt avrenning fra eksisterende avløpssystemer til Tunvannet. Lundgårdsvei Fase 1 (Utløst av beslutning om oppgradering vei) Gjennomføring: Prosjektnr: Separering Lundgårds vei Kr ,- Prosjektnr: Separering Lundgårdsvei Kr ,- Prosjektnr: Oppgradering Lundegårdsvei Kr ,- Prosjektleder: Einar Uno Henriksen Prost Bangs Vei Fase 2 (Utløst av manglende rørnett og utfasing av trykkforsterker) Gjennomføring: Prosjektnummer: Ingår under prosjekt nord Prosjektnummer: Ingår under prosjekt nord Prosjektleder: Einar Uno Henriksen 25

26 Tunevannet syd/øst syd for Madam Arnesensvei Fase 3 (Prosjektet er et ledd i separering nedslagsfelt brevikbekken) Gjennomføring: Prosjektnr: Vannledninger Tunevannet vest Kr ,- Prosjektnr: Avløpstiltak Tunevannet vest Kr ,- Prosjektleder: Einar Uno Henriksen Tunevannet syd øst nord for Madam Arnesensvei Fase 3. (Prosjektet er et ledd i separering nedslagsfeltet brevikbekken) Gjennomføring: Prosjektnr: Vannledninger Tunevannet vest Kr ,- Prosjektnr: Avløpstiltak Tunevannet vest Kr ,- Prosjektleder: Einar Uno Henriksen Tunevannet syd/øst Lærer Nygårdsvei Fase 4. (prosjektet er et ledd i separering nedslagsfeltet brevikbekken) Gjennomføring: Prosjektnr: Vannledninger Tunevannet vest Kr ,- Prosjektnr: Avløpstiltak Tunevannet vest Kr ,- Prosjektleder: Einar Uno Henriksen Tunevannet syd øst Tunevannveien, Fase 5 Inngår i nord for madam Arnesensvei (Prosjektet er et ledd i separering nedslagsfeltet brevikbekken) Gjennomføring: Prosjektnr: Vannledninger Tunevannet vest Kr Inngår i nord,- Prosjektnr: Avløpstiltak Tunevannet vest Kr Inngår i nord,- Prosjektleder: Einar Uno Henriksen Tunevannet syd/øst utfasing trykkforsterker og ny vannledning landemyra Gjennomføring: Prosjektnr: Prosjektleder: Einar Uno Henriksen Kr ,- 26

27 Ref Omlegging av VA-ledninger Alb.Moskausvei til Sarpsborgveien Formål/ føring: Utløst av beslutning om oppgradering vei. Hele veien skal masseutskiftes og bygges opp på nytt. Alder på ledningene er ikke bestemt, men de er trolig fra rundt De er i meget dårlig forfatning og området skal separeres. Oppstart: 2019 Gjennomføring: 2020 Prosjektleder: Piotr Korpalski Prosjektnr: Vannledning Albert Moskausv/Sarpsborgvn Kr ,- Prosjektnr: Avløpsledning Albert Moskausv/Sarpsborgvn Kr ,- Prosjektnr: Oppgradering Albert Moskausv. Kr ,- 27

28 Ref Opprydding i nedslagsfelt til KP404 Brusevoldbekken Utløst av hovedstrategier i VVA-plan, BYS 44/13 Separering i nedslagsfeltet til KP404 innklusive utskifting vannledninger. Prosjektet kan deles opp i flere entrepriser. Oppstart og gjennomføring: Prosjektleder: Jorunn Olsen Prosjektnr: Vannledning Brusevoldbekken (sone 404) Kr ,- Prosjektnr: Avløpsledning Brusevoldbekken Kr ,- 28

29 Ref. 12 Omlegging VA Brusemyrveien Utløst av egne kjente behov Omlegging eksisterende VA-ledninger i Brusemyrveien på strekningen KP403 til Jellestadvn pga. dårlig kapasitet og driftsproblemer. Utbygger av nytt boligfelt Kroken (Jellestadveien) finaniserer (1mill) av tiltaket. Oppstart og gjennomføring: Prosjektleder: Jan Aas Prosjektnr: Vannledning Brusemyrveien KP403 - Jellestadvn Kr ,- (Det søkes om tilleggsbevilgning 2 mill, tot 8 mill) Prosjektnr: Avløpsledning Brusemyrveien KP403 - Jellestadvn Kr ,- (Det søkes om tilleggsbevilgning 4 mill, tot 13 mill) 29

30 Ref Opprydding i nedslagsfelt Rådhusveien (KP433) Utløst av hovedstrategier i VVA-plan, BYS 44/13 Separere hele nedslagsfeltet til KP433 Rådhusveien. Utløser også full utskifting av vannledningene. De røde ledningen på kartet er fellesledninger. Kan være aktuelt med oppdeling i flere entrepriser. Kan være aktuelt med samkjøring tiltak; Ringledning Raveberget Bassengveien også sammenholdt med Fv118 Skjebergveien. Oppstart: Prosjektleder: Fahil Serdar Prosjektnr: Vannledning Kalabekken Kr ,- Prosjektnr: Avløpsledning Kalabekken Kr ,- 30

31 Ref Nedslagsfelt Brevikbekken Albert Moskausvei mv. Utløst av hovedstrategier i VVA-plan, BYS 44/13 Separering i avmerket område. Vurdere lsøninger og gjennomføringsmodell som følge av komplisert område å angripe pga veldig dårlig grunnforhold og mye trafikk. Oppstart og gjennomføring: Prosjektleder: Jorun Olsen Nedenstånde budsjettoppføring omfatter samtlige tiltak fram til og med 2024 Årlige budsjettmidler framkommer i HP for hvert år i tiltaksperioden. Prosjektnr: Vannledninger Tunevannet vest Kr ,- Prosjektnr: Avløpstiltak Tunevannet vest Kr ,- 31

32 Ref. 14. b - Nedslagsfelt Brevikbekken Vogtsgt mv. Utløst av hovedstrategier i VVA-plan, BYS 44/13 Separering i avmerket område. Vurdere løsninger og gjennomføringsmodell som følge av komplisert område å angripe pga antatt dårlig grunnforhold. Det bør vurderes å legge nye vannledninger for en sammenkobling for å øke bannvannsikkerheten. Oppstart: 2020 Prosjektleder: Jorun Olsen Nedenstånde budsjettoppføring omfatter samtlige tiltak fram til og med Årlige budsjettmidler framkommer i HP for hvert år i tiltaksperioden. Prosjektnr: Vannledninger Tunevannet vest Kr ,- Prosjektnr: Avløpstiltak Tunevannet vest Kr ,- 32

33 Ref Ny avløpstasjon Elvegata Plassering ny kommunal stasjon Denne AF-ledningen endres til OV Separering av avløp og omlegging av vannledninger Eks KP011 Melløs Stasjonen overføres til Borregaard 33

34 KP011 Melløs Dette er en stasjon som er felleseie med Borregaard. Det finnes en avtale på dette. Etter at Melløs ble en International havn har driften blitt nesten umulig, det å komme inn i havnen er nesten umulig. Stasjonen er også klar for oppgradering og burde vært omfattet av driftskontrollen. Stasjonen flyttes og KP011 kan overføres Borregaard i sin helhet. Ny stasjon Ordne med grunnerverv. Og reforhandle avtale med Borregaard. Prisoverslag Ny stasjon kr ,- Separering av alt AF med omlegging av vann 310m a kr ,- kr ,- Området er innenfor rasfarlig område påslig i pris kr ,- Sum kr ,- Oppstart: 2020 Prosjektleder: Piotr Korpalski Ny KP011 Melløs samlet VVA Kr ,- Prosjektnr: Tiltak vann Kr ,- Prosjektnr: Tiltak avløp Kr ,- Prosjektnr: Tiltak pumpestasjon Kr ,- 34

35 Ref Opprydding Hafslundskogen Utløst av hovedstrategier i VVA-plan, BYS 44/13 Separere gjenstående AF-systemer i nedslagsfeltet til KP405 Skogveien. Utløser også full utskifting av vannledningene. De røde ledningen på kartet er fellesledninger. Kan være aktuelt med samkjøring tiltak med Fv118 Skjebergveien. Oppstart: 2020 Prosjektleder: Fahil Serdar Prosjektnr: Vannledning Hafslundskogen Kr ,- Prosjektnr: Separering Hafslundskogen Kr ,- 35

36 Ref Separering Opsund Utløst av hovedstrategier i VVA-plan, BYS 44/13 Nesten hele området består av fellessystem og er fra 1940 tallet og fram til En stor og sentral hovedledning vann (ø500) ligger gjennom tett bebyggelse. Ny planlagt elveledning erstatter denne. Oppstart: 2021 og utover Prosjektleder: Piotr Korpalski Prosjektnr: xxxx Separering Opsund Kr ,- Prosjektnr: xxxx Separering Opsund Kr ,- All separering får umiddelbar virkning i og med at overvann føres direkte til resipient Glomma. Den totale lengden på grøfter er ca lm med en pris på kr pr løpemeter vil det til sammen bli en investering på ca kr ,- En innvesteringstakt med 20 mil pr år innebærer at arbeidet vil pågå i 6 år Feltet må senere deles inn i soner for å oppnå rasjonell framdrift/effekt. 36

37 Ref Vannledning Baterød Glengshølen (Elveledning) Omleggingen av VL 500 mm i Glomma Erstatte eksisterende eldre (1952) ø 500 vl. gjennom bebyggelsen på Opsund. Trase på land utgår pga. kostnadene av grøft-utforming og konsekvensene av eventuelt brudd i overførings-vannledningen i en eneboligområdet. Omleggingen er forberedende tiltak før oppstart av foreslått separering hele Opsund. Det er sett på to alternativer for hvor VL kan ligge. Valgt trasé er hovedsakelig konsentrert om samme trasé som ble planlagt i NIPA prosjektet og som NVE og byggesak har godkjent. Påkoblingen ved kum 8599, avsluttes ved kum Oppstart: 2020 Gjennomføring:

38 Ref Separering sentrum syd Utløst av hovedstrategier i VVA-plan, BYS 44/13 Prosjektet er en samlepost HP Det er satt av pr år på vann og avløp. Hvilke områder vi tar må ses på når vi nærmer oss. Dette er et prosjekt som må vedvare i flere år framover. Det er naturlig å velge områder hvor vi får direkte nytte av innvesteringene. Oppstart: Opprinnelig fra 2021 og utover Prosjektleder: Prosjektnr: Separering sentrum syd Kr ,- Prosjektnr: Separering sentrum syd Kr ,- (Hele tiltaket foreslås utsatt og erstattet med sanering/separering av Opsund og Hafslundsøy). 38

39 Ref Sammenkobling reservevann Gaupefaret høydebasseng Utløst av hovedstrategier i VVA-plan, BYS 44/13 Tiltaket har uklar betegnelse anbefales omdøpt til: Mulig flytting av VP307 Tune krk. Utrede muligheten for å flytte funkjsonaliteten til VP307 til eksisterende trykkforsterker PV9002 reservevannforsyningen. Avklares og samordnes eventuelt med øvrige aktører Reservevannsledningen. Oppstart: 2019 Gjennomføring: 2020 Prosjekteier: Jon Oddvar Thorbjørnsen Prosjektnr: Sammenkobling reservevann Gaupefaret HB Kr ,- 39

40 Ref Overløpstiltak, mudring og utfasing. Pumpestasjoner (KP) sårbare resipienter Forhindre overløp til sårbare/kritiske resipienter. Tiltak konkretiseres/prioteres etter miljørisikovurdering i 2020 Årlige investeringer på 1 mill i kommende HP Oppstart: 2019 Gjennomføring: 2020 Prosjektleder: Svein Arne Korsæth Olsen Prosjektnr: Status og tiltak overløp Kr ,- 40

41 Ref Forbedring slamsentrifugering Eksisterende sentrifuger er lite effektive. Implementere ny generasjon sentrifuger for å øke tørrstoffandel i slam samt forbedre kvalitet på rejektvann. Bedret kvalitet på rejektvann fører til økt rensegrad i behandlingsprosess. Oppstart: 2019 Prosjektleder: Khalid Zaidan Prosjektnr: Forbedring slamsentrifugering Kr ,- Midler: ,- i

42 Ref Årlig bevilgning - Oppgradering Avløpspumpestasjoner Formål/ føring: Egne kjente behov Oppgradering pumpestasjoner. Årlige bevilgninger på 5 mill. Kjente behov pr dato er: KP008 Baterød, nytt el-anlegg/ombygning (tilbygg) 2019 KP229 Fløterveien, nytt el-anl innkl styring (PLS) 2019 KP232 Stikkaveien, nytt el-anlegg/ombygning (tilbygg) 2020 Oppstart: Årlig Prosjektansvarlig: Jon O Thorbjørnsen Prosjektnr: Oppgradering avløpspumpestasjoner Kr ,- 42

43 Ref Forprosjekt nytt renseanlegg Utløst av bystyrevedtak om å gå videre med å utrede et mulig felles avløspsrenseanlegg for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Arbeidet gjennomføres av en nedsatt arbeidsgruppe med to representanter fra hhv FREVAR, Fredrikstad og Sarpsborg. Styringsgruppa består av direktørene for teknisk i Fredrikstad og Sarpsborg samt direktøren ved FREVAR. Forankret mandat er å presentere en realiserbar løsning som skal sluttbehandles ila Arbeidet med ytterligere beslutningsgrunnlag forventes avsluttet i Oppstart: 2019 Prosjektansvarlig: Einar Olavesen Prosjektnr: Kr ,- Utrede/forprosjekt mulig felles avløpsrenseanlegg med tilhørende transportssystem i Nedre Glomma- regionen. 43

44 Ref Nytt vannverk/kapasitetsøkning Baterød Utløst av hovedstrategier i VVA-plan, BYS 44/13 Nytt vannverk på Baterød. Oppstart: Usikkert pr dags dato Prosjekteier: xxxx Prosjektnr: Nytt vannverk/kapasitetsøkning Baterød Kr ,- 44

45 Ref Trykkforsterkere vann Oppstadveien. Omfatter oppgradering av stasjonen. Det legges opp til overvåking av enheten samtidig. Formål/ føring: Egne kjente behov Oppstart: 2020 Prosjektleder: Kurt Magnussen / Fahil Sardar Prosjektnr: Oppgradering trykkforsterkere Opstadveien Kr ,- Hasleåsen. Behov for fornying/oppgradering av trykkforsterkeren. Det legges opp til overvåking av enheten samtidig. Tiltaket kan endres dersom ny samlet vurdering for forsyning i hele Varteig-området kommer fram til en annen helhetlig løsning. Formål/føring: Egne kjente behov Oppstart: 2018 Prosjektansvarlig: Kurt Magnussen Prosjektnr: Oppgradere trykkforsterkere Hasleåsen Kr ,- 45

46 Hevingen. Stasjon. Oppgradering/fornying av trykkforsterkeren. Kan bli endret. Formål/føring: Egne kjente behov Oppstart: 2020 Prosjektleder: Fahil Sardar Prosjektnr: Oppgradere trykkforsterkere Hevingen Kr ,- Vernerveien. Oppgradering/fornying av trykkforsterkeren. Tiltaket kan endres dersom ny samlet vurdering for forsyning i hele området kommer fram til en annen helhetlig løsning hvor også trykkeforsterker VP502 Bassengveien kan implemneteres. Formål/føring: Egne kjente behov Oppstart: 2019/2020 Prosjektleder: Fahil Sardar Prosjektnr: Oppgradere trykkforsterkere Vernerveien Kr ,- 46

47 Bassengveien. Oppgradering/fornying av trykkforsterkeren. Forsterken er bygd sammen med en Høydebassenget i Skjeberg. Tiltaket kan endres dersom ny samlet vurdering for forsyning i hele området kommer fram til en annen helhetlig løsning hvor også trykkeforsterker VP508 Vernerveien kan implementeres. Store deler av planlagt tiltak Bassengveien utgår til fordel tiltak på VP Vernerveien Formål/ føring: Egne kjente behov Oppstart: Prosjektleder: Gunnar Fossen Larsen/Fahil Sardar Prosjektnr: Oppgradering Bassengveien/Vernerveien Kr ,- Lillebykrysset Rønneldveien. ( Tidligere Gåserød VP506/SandbekkVP 505 ) Denne blir en opsjon på Fahil sine trykkforsterkere. Oppgradering/fornying av trykkforstere blir en nyetablert stasjon. Gåserød og Sandbekk er byttet ut i en stasjon i lillebykrysset. Oppstart: Uvvist Prosjektleder: Fahil Sardar? Prosjektnr: xxxxxx 47

48 Ref Drift,- og vedlikeholdssystemer vannverk og renseanlegg. Oppbygging av vedlikeholdssystem for vannverk og avløsprenseanlegg. Prosessanleggenes enheter struktureres med fagnummer. Oversikt leverandører, reservedeler, vedlikeholdsintervaller og tilhørende kostnadsbilder. Koples mot øvrige fagsystemer. 1,5 mill i 2019 og 1,5 mill 2020 Oppstart: 2019 Prosjektleder: Oddleif Olsen Prosjektnr: Drift- og vedlikeholdssystemer VV og RA Kr ,- 48

49 Ref Nytt styresystem (SD) Baterød og Isesjø Oppgraderinger og vedlikehold. Driftskontroll er oppgradering til nyere system. Det samme gjelder Baterød. For styring av prosessene. Omtrent som å gå fra Windows xp til Windows 10. Oppstart: 2019 Prosjektnr: Oppgradere styresystem Baterød Kr ,- 49

50 Ref Nytt styresystem (SD) for driftskontrollen Oppgraderinger og vedlikehold. Driftskontroll er oppgradering til nyere system. Det samme gjelder Baterød. For styring av prosessene. Omtrent som å gå fra Windows xp til Windows 10. For Isesjø er det å bytte ut foreldede elektrokomponenter med nye. Oppstart: 2020? Prosjektansvarlig: xxxx Prosjektnr: Oppgradere styresystem driftskontroll Kr ,- 50

51 Ref Elektro Isesjø Formål/ føring: Egne kjente behov Oppstart: 2018? Prosjektansvarlig: Kurt Magnussen Prosjektnr: XXXXXX Oppgradere Elektro Isesjø vannverk Kr ,- 51

52 Ref Uforutsette tiltak Vann og avløp Prosjekt nr: Hvert år Uforutsette prosjekter vann kr ,- Prosjekt nr: Hvert år Uforutsette prosjekter Avløp kr ,- 52

53 Ref. 32 Innspill til tiltak i kommende HP Nye innspill investeringer HP versjon pr. juni 2020 Innspillene som gjelder investeringer skal gjennom videre vurdering internt i HP-prosessen videre avgjør endelig forslag til nye tiltak som til slutt skal be handles politisk des

54 54

Vedlegg 3 Nærmere om konsekvenser for dyrket mark, privat eiendom mm. i Sarpsborg Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad

Vedlegg 3 Nærmere om konsekvenser for dyrket mark, privat eiendom mm. i Sarpsborg Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad Vedlegg 3 Nærmere om konsekvenser for dyrket mark, privat eiendom mm. i Sarpsborg Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad August 2016 Dette er ikke en fullverdig konsekvensutredning. Dette er en synliggjøring

Detaljer

Bilag Ruteområde 1 Ordinære ruter i Sarpsborg. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Bilag Ruteområde 1 Ordinære ruter i Sarpsborg. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Bilag 3.1.1 Ruteområde 1 Ordinære ruter i Sarpsborg Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Rute 200 Glommaringen... 4 3 Rute 201 Sarpsborg - Ullerøy... 6 4 Rute 202

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4903-1 Arkiv: 202 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4903-1 Arkiv: 202 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Kommunestyret Formannskapet Arkivsaksnr.: 12/4903-1 Arkiv: 202 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER

Detaljer

11. MARS 2019 BESKRIVELSE AV TILTAK OG BEREGING AV KOSTNADER VEDLEGG 2

11. MARS 2019 BESKRIVELSE AV TILTAK OG BEREGING AV KOSTNADER VEDLEGG 2 11. MARS 2019 BESKRIVELSE AV TILTAK OG BEREGING AV KOSTNADER VEDLEGG 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Tiltak nr. 1 Utviding av Holdebakken høydebasseng... 4 2.1 Beskrivelse av tiltak... 4 2.2 Kostnader...

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

InterCity-prosjektet ØSTFOLDBANEN, FREDRIKSTAD-SARPSBORG FAGRAPPORT VA, KRYSSENDE INFRASTRUKTUR ROLVSØY - KLAVESTAD

InterCity-prosjektet ØSTFOLDBANEN, FREDRIKSTAD-SARPSBORG FAGRAPPORT VA, KRYSSENDE INFRASTRUKTUR ROLVSØY - KLAVESTAD ØSTFOLDBANEN, FREDRIKSTAD-SARPSBORG Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert / kommentert Revider og send inn på nytt Kun for informasjon Revidert iht. kommentarer MKKS TIVN ANO 00A Første

Detaljer

RAPPORT. Lars Meyers gt 23/25 -Overordna VA plan MEYERSGATE 1 AS SJR PA OG INFRASTRUKTUR PROSJEKTNUMMER ODDBJØRN BREIVIK

RAPPORT. Lars Meyers gt 23/25 -Overordna VA plan MEYERSGATE 1 AS SJR PA OG INFRASTRUKTUR PROSJEKTNUMMER ODDBJØRN BREIVIK MEYERSGATE 1 AS Lars Meyers gt 23/25 -Overordna VA plan PROSJEKTNUMMER 51963001 SJR PA OG INFRASTRUKTUR ODDBJØRN BREIVIK Sweco Bomveien 13 NO 7725 Steinkjer, Norge Telefon +47 74 16 07 50 www.sweco.no

Detaljer

SIKKER VANNFORYNING I VERDAL OG LEVANGER

SIKKER VANNFORYNING I VERDAL OG LEVANGER SIKKER VANNFORYNING I VERDAL OG LEVANGER RESERVEVANNSANLEGG VERDAL-LEVANGER LEVANGER Trasé reservevannsledning Historikk Første møte i oktober 2008 og konsept noenlunde bestemt i 2008 Nettsimulering og

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET 1.5.16 Bakgrunn Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplaner i Søgne kommune også lages rammeplan for vann og avløp

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

1 Innledning 3. 2 Kommunedelplanens struktur 3

1 Innledning 3. 2 Kommunedelplanens struktur 3 SARPSBORG KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN VEI, VANN OG AVLØP DEL 1 2015-2026 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Kommunedelplanens struktur 3 3 Overordnet situasjonsbeskrivelse med hovedtiltak 4 3.1 Vei 4 3.2 Vannforsyning

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Bransjemøte 8.mars 2016

Bransjemøte 8.mars 2016 Rv. 19 Moss ferjeleie Bransjemøte 8.mars 2016 Rv. 19 Moss ferjeleie Definisjoner Ferjekai omfatter ferjelem, kjørerampe med tilhørende kaianlegg Ferjeleie omfatter en eller flere ferjekaier med tilhørende

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

Reservevannssamarbeidet Fredrikstad, Sarpsborg, MOVAR

Reservevannssamarbeidet Fredrikstad, Sarpsborg, MOVAR Reservevannssamarbeidet Fredrikstad, Sarpsborg, MOVAR Bjørnåsen Moss Tegnforklaring: Vannverk Basseng Kommunal ledning Reservevannsforsyning Trykkøkningsstasjon N S Rygge Vansjø vannverk Vansjø Glomma

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8394-5 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Ny tiltaksplan for vann og avløp 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Saksnr.: 2016/6621 Dokumentnr.: 21 Løpenr.: 196314/2016 Klassering: L12 Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Fastsetting av

Detaljer

N/F daa %-BYA=50% o_sf1 H140_2. f_skv5. o_sf1 N/F daa %-BYA=50% N/F2 7.8 daa. N/F daa %-BYA=50% N/F8 8.6 daa %-BYA=50% N/F3 8.

N/F daa %-BYA=50% o_sf1 H140_2. f_skv5. o_sf1 N/F daa %-BYA=50% N/F2 7.8 daa. N/F daa %-BYA=50% N/F8 8.6 daa %-BYA=50% N/F3 8. 23 34 33 5 22 5 4.0 4.0 SVG2 50 E6 10.0 N/F10 2.0 daa 6.0 f_skv6 SVG3 24 N/F9 14.1 daa N/F11 29.1 daa 6 2 2 10 f_skv6 o_sf1 o_skv2 Vognvegen 2.5 2.4 Fortau 6.2 2.7 14.0 14 2.5 3 6 2.5 10.5 10.5 Eksisterende

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5 RINGERIKE KOMMUNE NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INDHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Kilemoen Vannverk 2 3 Trykksone Ulveliåsen

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Hemnes kommune fra smul sjø til evig snø

Hemnes kommune fra smul sjø til evig snø Ca. 4500 innbyggere 1589 km2 5 tettsteder: Hemnesberget Finneidfjord Bjerka Korgen Bleikvasslia Hemnes kommune fra smul sjø til evig snø ORGANISERING AV KTE/BED (TEK) Prosjektteam F a g a n s v a r l i

Detaljer

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ULLENSAKER KOMMUNE BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens vei 12 Postboks 2564 Sentrum 1714 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Overordnet VA-plan Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Søgne kommune Arkiv: K70 Saksmappe: 2012/338-10125/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 17.03.2014 Saksframlegg Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14

Detaljer

Investering Vannledning vestside etappe 3 Prosjekt nr: 6194 Kommune: Kongsvinger Strekning: Unum Brandval

Investering Vannledning vestside etappe 3 Prosjekt nr: 6194 Kommune: Kongsvinger Strekning: Unum Brandval Investering 2010 Vannledning vestside etappe 3 Prosjekt nr: 6194 Strekning: Unum Brandval ledning 4300 meter 355mm PE 100 SDR 11 Ekstra kostnader med tilkoplinger til eksisterende ledninger til/fra høydebasseng.

Detaljer

InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111

InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111 InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111 Orientering for styringsgruppe og referansegruppe i Bypakke Nedre Glomma 26.01.2017 1 Agenda Intro Kort om bakgrunn,

Detaljer

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Erfaringer fra arbeidsgruppen Wenche Myhrvold Olsen Miljø- og avløpsrådgiver Norsk Vanns fagtreff 24. oktober2017 Eidsberg kommune Blir fra 01.01.2020 en del av Indre

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES Agenda Info om Vannbransjen Investeringer fra 2017-220 Vann og avløp Lengden på de norske vann- og avløpsledningene er 280.000 km. Det tilsvarer 7 ganger rundt jorden ved

Detaljer

Overordnet VA-rammeplan

Overordnet VA-rammeplan Overordnet VA-rammeplan Prosjekt Tananger sentrum Områderegulering, plan 0444 Oppdragsgiver Sola kommune Arealbruk v /Anne Helene Hana Utarbeidet av Richard Riska Dato 25.05.2018 Revisjon TANANGER SENTRUM,

Detaljer

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/ Ås kommune Tiltaksplan for kommunal vannforsyning 2014-2018 Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/02200-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 Kommunestyret

Detaljer

åpen nyskapende samhandlende Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan

åpen nyskapende samhandlende Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan Velkommen til informasjonsmøte 8. November 2018 Agenda: Utbedringer som gjennomføres i Dalabakkan Et innblikk i anleggsarbeidene som har pågått Status på arbeidet

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Kaia Bing. Vurdering av VA løsning og tiltak for omregulering av Åskollvegen boligfelt

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Kaia Bing. Vurdering av VA løsning og tiltak for omregulering av Åskollvegen boligfelt KUNDE / PROSJEKT Block Watne AS Omregulering Åskollvegen, Gjøvik kommune PROSJEKTNUMMER 55895001 PROSJEKTLEDER Maren Eskeland Storsveen OPPRETTET AV Kaia Bing DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL:

Detaljer

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling MULIGHETSSTUDIE 87 8 Vurdering av traséforslag og anbefaling Under følger en vurdering av foreslåtte traséforslag i foregående kapittel og hvilken trasé som foreslås for Indre og Nedre bane. 8.1 Indre

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

Gaustadvegen næringspark, Eidskog Eidskog kommune VVA notat med kostnadsestimat

Gaustadvegen næringspark, Eidskog Eidskog kommune VVA notat med kostnadsestimat 20.09.2018 Prosjekt 1366 Gaustadvegen næringspark, Eidskog Eidskog kommune VVA notat med kostnadsestimat Kenneth Bjørnstad AREALTEK AS Innhold 1. Oppdragsbeskrivelse... 2 2. Topologi og grunnforhold...

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

Sandsbråten - del av eiendommen. Vann - og avløpsplan

Sandsbråten - del av eiendommen. Vann - og avløpsplan Revidert VA plan versjon 28 oktober 2018 Sandsbråten - del av eiendommen Gnr. 71 / 1 1 i Si gdal kommune Vann - og avløpsplan Oppdragsgiver: Rolf Hagajordet Formell oppdragstittel: VA plan Sandsbråten

Detaljer

1 Bakgrunn. 2 Beskrivelse tiltak

1 Bakgrunn. 2 Beskrivelse tiltak MEMO TITEL Utbygging Øya, Brutorget, Arnemannsveien 3 DATO 03. juni 2015, rev. 23.06.2015 TIL Tronrud Eiendom AS KOPI Ringerike kommune, Vardar Varme AS FRA Dordi Skjevling PROJEKTNR A042643 ADRESSE COWI

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4663-1 Arkiv: M30 Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M41 &30 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/156-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M41 &30 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/156-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M41 &30 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/156-3 HOVEDPRINSIPP REVIDERING AV HOVEDPLAN AVLØP OG HOVEDPLAN VANNFORSYNING - NY BEHANDLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger Private stikkledninger. Kommunestyret

Tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger Private stikkledninger. Kommunestyret Tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger Private stikkledninger Kommunestyret 05.09.19 Kommunens mål for avløp: Hovedplan avløp: «På lang sikt skal alle boliger i Ringerike kommune ha en avløpssituasjon

Detaljer

OPPGRADERING AV LANGGATA

OPPGRADERING AV LANGGATA SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/07108-2 Saksbehandler Kjersti Ohr Behandles av Møtedato Utvalg for tekniske saker 27.11.2013 Formannskapet 10.12.2013 OPPGRADERING AV LANGGATA Saken gjelder

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE VA TYBAKKEN ØST 1 GENERELL ANLEGGSINFORMASJON

ARENDAL KOMMUNE VA TYBAKKEN ØST 1 GENERELL ANLEGGSINFORMASJON ARENDAL KOMMUNE VA TYBAKKEN ØST 1 GENERELL ANLEGGSINFORMASJON JUNI 2016 1 BESKRIVELSE AV ANLEGGET Arendal kommune ved enhet for kommunalteknikk og geodata står som tiltakshaver for sanering av kommunalt

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING, VANN- OG AVLØPSANLEGG FOR UTBYGGING PÅ FLOTMYR INNHOLD 1 ORIENTERING 2 2 BESKRIVELSE AV DAGENS OVERVANNSHÅNDTERING 2

OVERVANNSHÅNDTERING, VANN- OG AVLØPSANLEGG FOR UTBYGGING PÅ FLOTMYR INNHOLD 1 ORIENTERING 2 2 BESKRIVELSE AV DAGENS OVERVANNSHÅNDTERING 2 HAUGESUND KOMMUNE OVERVANNSHÅNDTERING, VANN- OG AVLØPSANLEGG FOR UTBYGGING PÅ FLOTMYR ADRESSE COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 ORIENTERING 2 2 BESKRIVELSE AV DAGENS

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

NOTAT. Områderegulering Herbergåsen Næringspark Overordnet VA plan INNHOLD

NOTAT. Områderegulering Herbergåsen Næringspark Overordnet VA plan INNHOLD NOTAT Oppdragsnavn Herbergåsen, Områdereguleringsplan Prosjekt nr. 1350025214 Dato 30.01.2019 Kunde Nes kommune Notat nr. RIVA-NOT-003 Versjon 1 Til Nes kommune Fra Rambøll Norge AS v/ivar Soares Urdalen

Detaljer

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Siv.ing. Kaj-Werner Grimen Sektorsjef Vann og avløp MOVAR IKS MOVAR

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram FOR HOVEDPLAN VANN, VANNMILJØ OG AVLØP FLAKSTAD KOMMUNE 2018-2028 Forslag til planprogram for Hovedplan Vann, Vannmiljø og Avløp Flakstad kommune 2018-2028 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell.

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Vann for livet Sanitærløsninger for bedre helse og miljø VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Sverre Ottesen, daglig leder i FjellVAR as sverre.ottesen@fjellvar.as Disposisjon. Om Fjell kommune

Detaljer

N o t a t M U L T I C O N S U L T. 1. Innledning

N o t a t M U L T I C O N S U L T. 1. Innledning N o t a t Oppdrag: VA-rammeplan Arna Urban Dato: 10.12.2011 Emne: Oppdr.nr.: 613731 Til: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Kopi: Wiberg arkitekter Utarbeidet av: Terje Eithun Sign.: Kontrollert av:

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer

NOTAT. Innledning. Torstein Dahle. 2210_219 Johan Berentsens vei. VA-Rammeplan

NOTAT. Innledning. Torstein Dahle. 2210_219 Johan Berentsens vei. VA-Rammeplan NOTAT Skrevet av: Revisjon: 01 Side: 1 av 13 Torstein Dahle Dato: 07.03.2017 Prosjekt nr. / Prosjekt: 2210_219 Johan Berentsens vei Tittel: VA-Rammeplan Innledning VA-rammeplan angår Johan Berntsens vei

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING SARPSBORG KOMMUNE, ENHET EIENDOM OG NÆRING/HALVOR FJELD HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad

Detaljer

InterCity Fredrikstad- Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru. Statusorientering for styringsgruppe i Bypakke Nedre Glomma

InterCity Fredrikstad- Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru. Statusorientering for styringsgruppe i Bypakke Nedre Glomma InterCity Fredrikstad- Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru Statusorientering for styringsgruppe i Bypakke Nedre Glomma 17.03.2017 Agenda Kort repetisjon av vurderte alternativer i optimaliseringsrapport

Detaljer

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen HOLE KOMMUNE Notat Fra : Teknisk/eiendom Saksbehandler : AST-TEK-TEK Arkivref. : 2002/001323-K54 Dato : 22.12.2002 Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen Innledning KUR-prosjektet ble vedtatt satt i gang

Detaljer

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato:

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave: 1 Dato: 2015.02.03 Vannforsyning Felle - Vurdering II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave/dato: 1 / 2015.02.03

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Rullering FKDP Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Vedlegg 1. Sammendragsrapport Rullering FKDP Vedlegg 2

Rullering FKDP Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Vedlegg 1. Sammendragsrapport Rullering FKDP Vedlegg 2 RINGSAKER KOMMUNE Rullering av Felles kommunedelplan vann og avløp 2014-2023. Hamar-Løten-Ringsaker-Stange Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 19/2974 19/19900

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet reguleringsplan Steingardsvegen, Landro GNR. BNR. 24/16 med flere i Fjell Kommune. Arealplan-ID: 1246_20170002 tilknyttet reguleringsplan Tiltakshaver: Øygarden Tomteselskap AS Utarbeidet av: Byggadministrasjon Harald

Detaljer

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257

Detaljer

Damsgårdsveien 106 AS. Damsgårdsveien 106, Reguleringsplan ID 1201_ , VA-rammeplan. Utgave: 1. Dato:

Damsgårdsveien 106 AS. Damsgårdsveien 106, Reguleringsplan ID 1201_ , VA-rammeplan. Utgave: 1. Dato: Damsgårdsveien 106, Reguleringsplan ID 1201_63070000, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2015-05-29 Damsgårdsveien 106, Reguleringsplan ID 1201_63070000, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kart og geodata aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart

Kart og geodata aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart Kart og geodata 24.08.2007.aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart Tilbake til kart Nye prosjekter 2010 Forprosjekt (vann og avløp): Austad Åskollen Skogliveien Bragernes, vannledning Narverud Rosenkrantzgata

Detaljer

Sammendrag: Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. kvartal til orientering.

Sammendrag: Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. kvartal til orientering. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/1200 RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. KVARTAL Vedlegg: Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Detaljer

11001 Ing. Løvstads plan 29.05.1879. 11002 St.Olavs gravlund 13.01.1892. Regulering av grense ved Enggata 11.02.1905

11001 Ing. Løvstads plan 29.05.1879. 11002 St.Olavs gravlund 13.01.1892. Regulering av grense ved Enggata 11.02.1905 Arkivnr Navn Dato Foreløpig begrunnelse ved oppstart 11001 Ing. Løvstads plan 29.05.1879 Planen kan ikke anvendes til enkeltsak-sbehandling. Saker behandles etter sentrumsplanen eller nyere reguleringsplan

Detaljer

Vedlegg til investeringstiltak Trøgstad kommune Årsbudsjett 2019 Økonomiplan

Vedlegg til investeringstiltak Trøgstad kommune Årsbudsjett 2019 Økonomiplan Vedlegg til investeringstiltak Trøgstad kommune Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 Prosjekt 7214 Trykkavløp pilotprosjekt Ferdigstillelse av prosjekt som startet i 2015. Budsjett 2019 er en rebudsjettering

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

AROS ARKITEKTER AS LITLE RISA VA-BESKRIVELSE 08. DES 2015

AROS ARKITEKTER AS LITLE RISA VA-BESKRIVELSE 08. DES 2015 AROS ARKITEKTER AS LITLE RISA VA-BESKRIVELSE 08. DES 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan Litle Risa VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2774 Oppdragsgiver: Aros Arkitekter

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Fv. 109 Råbekken - Alvim Tilbudskonferanse

Fv. 109 Råbekken - Alvim Tilbudskonferanse Fv. 109 Råbekken - Alvim Tilbudskonferanse 13.3.14 Prosent Hvordan reiser folk i Nedre Glomma? Transportmiddelbruk på reiser foretatt av bosatte i Fredrikstad og Sarpsborg Sarpsborg Fredrikstad 70 60 50

Detaljer

Kommunedelplan Felles veg og bane ved Sarpsfossen - Tilleggsutredning Vegalternativ 10

Kommunedelplan Felles veg og bane ved Sarpsfossen - Tilleggsutredning Vegalternativ 10 Arkivsak-dok. 16/02044-264 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 12.04.2018 Bystyret 2015-2019 12.04.2018 Kommunedelplan Felles veg og bane ved Sarpsfossen - Tilleggsutredning

Detaljer

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland grense og Hedmark grense Med følgende delstrekninger: Vikna Gartland (Fv. 770, Fv. 17, Fv. 775) Gartland Åsen (E6) Åsen Stjørdal (E6) Stjørdal Storlien(E14)

Detaljer

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 20.12.2017 VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 20.12.2017 Tiltakshaver:

Detaljer

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5 10 1 1 Tinn_kommune Generell VA Flomsonekartlegging nær VA installasjoner Prioritet 1 1,5 2017 Viktig grunnlag for prosjektering. 1,5 10 1 2 Tinn_kommune Generell VA Ny VVA Norm Prioritet 1 0,3 2017 Ønsket

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 611939-05 Berg kommune Forprosjekt VA Senjahopen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Sigrid Anita Bjørck Kvalitetskontroll: Tor-Erik Iversen FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING Senjahopen,

Detaljer

Hva sier forskriftene om kommunale vannog avløpsgebyrer:

Hva sier forskriftene om kommunale vannog avløpsgebyrer: Vann og avløp i Bergen kommune Regulativ 2008 Hva sier forskriftene om kommunale vannog avløpsgebyrer: 1.Rammen for gebyrene Vann og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale

Detaljer

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Vann Avløp Vann Avløp Vann Avløp Vann Avløp Vann Avløp 2014-2018 Vann Avløp

Vann Avløp Vann Avløp Vann Avløp Vann Avløp Vann Avløp 2014-2018 Vann Avløp Handl.program inv 2014-18 Side 1 av 5 UTREDNINGSTILTAK UT01 TEKNISKE ANLEGG Kommunale vannverk LVV Korgen -Overvåkings- og tiltaksplan mht. kilde, sikringssoner og beskyttelse. 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 4,5

Detaljer

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold.

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold. Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Postboks 2076 3103 Tønsberg Att.: Berit Løkken Jernbanealleen 17 3210 Sandefjord Telefon: 335 222 60 Telefax: 335 222 61 Mail: firmapost@vaconsult.no Hjemmeside:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Støy

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Støy Vedlegg A8 - Støy Denne utredningen ble laget til 1. gangs behandling av områdereguleringsplanen for Gretnes/Sundløkka 21.05.2015, og er ikke revidert etter dette. Rapporten bygger på tall fra trafikkutredningen

Detaljer

NOTAT VANN OG AVLØP ROLIGHETEN INNHOLD GAMLE ISEVEI EIENDOM. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Planlagt situasjon 2.

NOTAT VANN OG AVLØP ROLIGHETEN INNHOLD GAMLE ISEVEI EIENDOM. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Planlagt situasjon 2. GAMLE ISEVEI EIENDOM NOTAT VANN OG AVLØP ROLIGHETEN ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

OS Viktige VA- utfordringer for. Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune.

OS Viktige VA- utfordringer for. Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune. OS 30.03.2011 Viktige VA- utfordringer for fremtiden rammevilkår og regler Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune. Overtakelse av private stikkledninger i Stavanger kommune

Detaljer

Separering av VA anlegg i Verdal kommune. Erfaringer

Separering av VA anlegg i Verdal kommune. Erfaringer Separering av VA anlegg i Verdal kommune. Erfaringer Lokale forhold i Verdal Verdal sentrum svært flatt Fall på selvfallsledninger fra 3 10 promille Gammelt avløpsledningsnett utbygd som fellessystem bestående

Detaljer