Mulighetsrom fremtidig Fellestjeneste for beslutningsstøtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighetsrom fremtidig Fellestjeneste for beslutningsstøtte"

Transkript

1 Mulighetsrom fremtidig Fellestjeneste for beslutningsstøtte Instituttsektor Helsesektor Næringsliv SSB (typer) Use case kategorier og grupper Mottaker Institusjoner Institusjoner Institusjoner Kunnskapsdepartementet Administrasjon og økonomi HR Utdanning Forskning Strategi og styring Ekstern datautveksling og Fraværsoppfølgning rapportering Økonomistyring Prosjektstyring Budsjett og prognose Eiendomsdrift og arealforvaltning Innkjøp og anskaffelser Saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning Omdømme og kommunikasjon Miljø og bærekraft Arbeidsplan Eiendom HMS HR Kompetanse Læringssystemer (LMS) Bemanningsoversikt og bemanningsplanlegging Arbeidstidsfordeling Kompetanseoversikt og - planlegging HMS-oppfølgning Reisetid Rekruttering Medarbeideroppfølgning og arbeidsmiljø Økonomi-, støtte- og virksomhetssystemer Økonomi og Innkjøp Prosjekt Publisering Reise Sak og arkiv Studieadministrasjon Studentrekruttering Studie- og undervisningsplanlegging Studentoppfølging Studiekvalitet (evaluering og tilsyn) Alumni Data i fellestjeneste for beslutningsstøtte Institusjoner Publisering Forskningssamarbeid Forskerutdanning Forskningsprosjekter og søknader Kommersialisering og innovasjon Felles rapporterings- og datavarehusløsninger i sektoren Publisering (DUCT) Studieadministrasjon (STAR) NSD (DBH) *Se neste foil for detaljer Institusjoner Strategiutvikling Strategisk styring Oppfølgning av strategi og endringsarbeid Oppfølgning av tverrfaglige ambisjoner Interne rapporteringskrav Sektor, offentlig og privat næringssamarbeid Arbeidsmarked Bedriftsinformasjon Demografi Forskning FoU Diku DBH Andre systemer og datakildetyper NOKUT Offentlig rapportering (pålagt) Ranking Eksternt samarbeid, rapportering og undersøkelser Kommersialisering Rekruttering Undersøkelse Udir Forskningsprosjekter Tilsyn og revisjon Masterdata (detaljeres nærmere) NFR Forskere

2 UC Kategori: 1. Administrasjon og Økonomi Mottakere; Institusjoner /Regnskaps system /lønns system 3. UBW/ 4. Visma innkjøpssystem 5. UBW/Prosjektmodul 6. P360/ePhorte Sak/Arkiv system 7. Eiendomssystemer 8. SoMe 9. Service- og support-verktøy Use case grupper Domene Økonomistyring Rapporter som viser økonomisk status på organisasjonsenheter til bruk for ledere/økonomer/lederstøtte på forskjellige nivåer for oppfølgning. Data om økonomiprosessen. Metadata. Ref fakturadata (antall fakturaer, behandlingstid etc). 1.Regnskap /Regnskaps system Prosjektstyring Rapporter som viser fremdrift/økonomistatus på prosjekt/porteføljenivå samt annen nøkkelinformasjon på porteføljenivå. 1. Regnskap 2. Prosjekt 1.UBW/Regnskap 2.UBW/Prosjektmodul Budsjett og prognose Simulering av fremtidige inntekter, Langtidsbudsjett 1. Budsjett 2. Resultatoppnåelse Eiendomsdrift og arealforvaltning Eiendomsdata. For eksempel arealdata, leiepriser, FDVU kostnader, utnyttelsesgrad etc. 2. STAR, DUCT, DBH 1. FDVU 1. Statsbygg, Eiendomssystem (lokale) Innkjøp og anskaffelser Statistikk for innkjøp, for eksempel innkjøp utenfor rammeavtale etc. Forpliktelsesregnskap og bruk av innkjøpsordre. 1.Innkjøp 1.UBW 2. Visma Innkjøpssystem Saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning Se foil 6. for gevinstindikatorer fra PoC/demotesting i BOTT SA (Sak- arkivprosjekt), Saker behandlet og ubehandlet med saksbehandlingstid i Serviceog supportverktøy 1.Sak og arkiv 2. Service- og supportverktøy 1. P360, ephorte, Ny sektorløsning (2021+) 2. Topdesk, ServiceNow, RT Omdømme og kommunikasjon Snakkes det positivt eller negativt om universitetet/høgskolen? Lese feed fra for eks. facebook og ha tekstmining- og sentimentsanalyse om institusjonen Formidling og samfunnskontakt: Synlighet i media fordelt på avdeling/fagfelt/person Formidlingskategorier (konferanser, tidsskrifter, media, kunstnerisk bidrag mv.) 1. Omdømme 1. Sosiale medier (FB,..) 1. Medieovervåkning 2. Tidsskrifter 1.Media 2. CRIStin Miljø og bærekraft Enkelte institusjoner har etablert miljøregnskap, Diku har høring ute for «Grønne indikatorer», Kan være ønskelig å se til FNs bærekraftmål 1. Reise, 2. Utslipp 3. FDVU 1.Reisebyrå, HR, Innkjøp 2. Strømleverandør 3.

3 UC Kategori: 2. HR Mottakere; Institusjoner, KD, DBH, SSB 1. Lønns-/HR-system 2. HMS-avviksystem 3. Arbeidsplansystem 4. Cristin 5. FS 6. Kompetansesystem 7. Timeregistreringssystem 8. Medarbeiderundersøkelse-system 9. Bibliometriske kilder 10. ARK Use case grupper Domene Fraværsoppfølgning Bemanningsoversikt og bemanningsplanlegging Arbeidstidsfordeling Kompetanseoversikt og -planlegging Rapportering av sykefravær, ferie og permisjoner Planlegging av ferie Rapportering av bemanning inkl. lønnsstatistikk, Planlegging av fremtidig bemanning, Prognostisering av fremtidig bemanningsbehov, Oversikt over turnover, Ressurser som er bundet opp langvarige prosjekter, Personer som går av med pensjon Rapportering av arbeidsplaner for faglig ansatte (kobling mot for eksempel studieprogram for å se input vs. output) Planlegging av arbeidstidsfordeling for faglig ansatte Prognostisering av optimal arbeidstidsfordeling for faglig ansatte. Koble arbeidstidsfordeling opp mot bygg/arealdata, som grunnlag for dimensjonering og fordeling av kontorplasser. Rapportering av kompetanseoversikt for alle ansatte Planlegging av fremtidig kompetansebehov for alle ansatte Prognostisering av fremtidig kompetansebehov for alle ansatte 1. Lønn og Personal 2. HR 1. Lønn og Personal 2. HR 1. Lønn og Personal 2. HR 3. Forskning 4. Arbeidsplan 1. Lønn og Personal 2. HR 3. Forskning 4. Arbeidsplan 5. Utdanning 6. Kompetanse 1. SAP, Paga 2. Fellestjeenste (2021+) 1. SAP, Paga 2. Fellestjeneste (2021+) 1. SAP, Paga 2. Fellestjeneste (2021+) 3. Cristin, 4. [navn] 1. SAP, Paga 2. Fellestjeneste (2021+) 3. Cristin 4. [navn] 5. FS, 6. kompetanseoversiktsystem/hr? HMS-oppfølging Rapportering av HMS-avvik 1. HMS 1. HMS-avviksystem Reisetid Rapportering av reisetid utenfor campus 1. Lønn og Personal 1. SAP timeregistreringsmodul Rekruttering Rapportering på utlyste stillinger, nyansettelser, søkere, Kompetanseprofiler basert på bibliometriske kilder 1. Stillingsannonse 3. HR 4. CV/Kandidatkilder 1. Jobb Norge Lønns 3. Fellestjeneste (2021+) 4. Bibliometriske kilder

4 UC Kategori: 2. HR Mottakere; Institusjoner, 1. Lønns-/HR-system 2. Arbeidsplansystem 3. Cristin 4. Medarbeiderundersøkelse-system 5. ARK Use case grupper Domene Medarbeideroppfølging og arbeidsmiljø Medarbeideres aktiviteter og produksjon, som for eksempel forskningsoppgaver, forskningsproduksjon, siteringer, publiseringer, studentevalueringer og undervisningsoppgaver, er tilgjengelig og mulig å sammenstille fra personnivå og aggregert. Institusjonene kan selv velge på hvilket aggregeringsnivå det er nyttig å bruke/vise disse dataene. Kan brukes som en del av arbeidsplanlegging og medarbeideroppfølging, eller som i dag på et høyere aggregeringsnivå. Resultater fra medarbeiderundersøkelser tilgjengeliggjøres, på laveste mulig aggregeringsnivå som ivaretar anonymitet. 1. Lønn og Personal 2. HR 3. Forskning 4. Arbeidsplan 5. Arbeidsmiljø 6. Kompetanse 1. SAP, Paga 2. Fellestjeneste (2021+) 3. Cristin 4. [Arbeidstidsystem 5. ARK, medarbeiderundersøkelser 6. HR

5 UC Kategori: 3. Utdanning (1/4) Mottakere; Institusjoner, NOKUT, KD, DBH, m.m. 1. STAR 2. DBH 3. SSB 4. NAV 5. Utdanningsdirektoratet 6. DUCT 7. HR 8. Surveydata 9. LMS 10. Nifu 11. DIKU 12. TP/TimeEdit 13. Leganto 14. NVB Use case grupper Domene Studentrekruttering Studie- og undervisningsplanlegging Får å kunne dimensjonere våre tilbud, både lokalt og nasjonalt er det viktig med data fra en rekke kilder. Tall på elever i VGS, befolkningsframskriving, studietilbøyelighet m.m. Mottaker er: Institusjoner, KD, fylkeskommune, kommuner (de to siste har et særskilt ansvar for kompetanseutvikling i sin region) Planlegging av undervisning med inneværende studentbeholding Programmet beregner prognoser for gjennomstrømming kommende semester/år. Beregningsgrunnlaget er indikatorer for å beregnes sannsynlighet for frafall kan for eksempel være inntakskvalitet inkludert studieretning vgs, alder, adresse, historikk studieprogram. Formålet er å vurdere behov for tiltak i undervisningen og økonomisk bærekraft. Pensumlister for emner. Økonomianalyse Bruker går inn i systemet og får en oversikt over forholdet mellom arbeidsinnsatsen og resultatindikatorer. Input er arbeidsinnsats og output er inntekter og kvalitetsindikatorer. Bruker kan få opp absolutte og relative tall for både in og output. Systemet indikerer grad av økonomisk bærekraft og anbefaler justeringer i aktivtetsnivå for økt økonomisk handlingsrom. Bruker kan skrive tilbake til systemet ønsket aktivitetsnivå/arbeidsinnsats og få beregnet endringer i inntekter og ambisjoner for kvalitetsøkning/reduksjon. Oversikt over timeplanen antall forelesningstimer per ansatt, dette kan kobles videre mot HR-data på arbeidstidsfordeling. 1. Opptak 2. Demografiske data 3. Utdanning 1. Opptak 2. Demografiske data 3. Utdanning 1. Regnskap, 2. Utdanning, 3. Lønn og Personal 4. Timeplanlegging 1. Udir (elevdata), NVB Nasjonal vitnemålsdatabase 2. SSB (demografiske data og studietilbøyelighet), 3. STAR (studentdata, hva velger de) se f.eks Udir (elevdata), NVB Nasjonal vitnemålsdatabase 2. SSB (demografiske data og studietilbøyelighet), 3. STAR (studentdata, hva velger de) se f.eks. Leganto 2. DBH 3. SAP 4. WorkPlan/TE (TimeEdit?)/TP

6 UC Kategori: 3. Utdanning (2/4) Mottakere; Institusjoner, NOKUT, KD, DBH, m.m. 1. STAR 2. DBH 3. SSB 4. NAV 5. Utdanningsdirektoratet 6. DUCT 7. HR 8. Surveydata 9. LMS 10. Nifu 11. DIKU 12. NVB Use case grupper Domene Studie- og undervisningsplanlegging Markedsanalyse Det fremkommer opplysninger om markedsandel av det regionale markedet og det nasjonale markedet: hvor mange av de som valgte å studere dette året har valgt mitt program, institutt, fakultet eller institusjon? Det finnes også opplysninger om hva som kjennetegner den gruppen som har valgt å studere hos hver institusjon (sammenligningsgrunnlag). Benchmarking mot andre institusjoner 1. Opptak 2. Demografiske data 3. Utdanning 4. Elevdata 1. Opptaksdata (STAR), NVB 2. SSB/Persondata studenter, 3.? 4.? Markedsanalyse Beslutningstagere går inn i systemet og for oversikt over hvordan studentene beveger seg fra påbegynt vgs til hvor det ender etter avsluttet opphold i UH sektoren. Systemet viser hvordan studentene fordeler seg fra vgs til ulike programmer-institusjoner, hvordan studentene beveger seg i løpet av et studieløp innad i en institusjon og mellom institusjoner. Bruker har anledning til å se på ulike reiser for nærmere analyse, inklusiv utvekslingsopphold. Bruker kan få opp kjennetegn ved studentene inne ulike "studentflyter" Bruker kan klikke seg inn på oversikt over hvor reisen ender; sysselsatt eller ikke sysselsatt, relevant jobb eller ikke relatert, lønnsnivå, arbeidsgivers postnummer. 1. Demografiske data 2. Utdanning 1. SSB, NAV (arbeidsliv) 2. STAR Markedsanalyse Bruker får opp opplysninger om etterspørsel i markedet og systemet gir en vurdering av eget tilbud, mot markedet og andre institusjoners tilbud. Systemet gir indikasjoner på inflasjon, konkurransekraft, hull i markedet basert på elev og demografidata på regionalt og nasjonalt nivå. 1. Demografiske data 2. Elevdata 1. NAV, SSB, Arbeidsgiverorganisasjoner, Arbeidstagerorganisasjoner, Kompetanse Norge 2. Elevdata,

7 UC Kategori: 3. Utdanning (3/4) Mottakere; Institusjoner, NOKUT, KD, DBH, m.m. 1. STAR 2. DBH 3. SSB 4. NAV 5. Utdanningsdirektoratet 6. DUCT 7. HR 8. Surveydata 9. LMS 10. Nifu 11. DIKU 12. GAUS 13. RUST 14. Leganto 15. Alma/Oria 16. Studiebarometeret Use case grupper Domene Studentoppfølging Gjennom året jobbes det med å forhindre frafall. Bruker går inn i systemet for å følge utviklingen til den enkelte student. Systemet gir oversikt over utvikling på indikatorer på frafall, og identifiserer positiv eller negativ trend. Slike indikatorer kan for eksempel være antall konter, stryk, aktivitet i studentsystemer, svar på trivselsundersøkelser. Læringsanalyse og adaptiv læring kan være en måte å følge opp studentene for å vurdere deres nivå. 1. Utdanning 2. Demografiske data 3. Læringsanalyse 1. Canvas data, STAR, LMS, DIKU, Studiebarometeret 2. SSB 3. Læringsanalyse Studiekvalitet (evaluering og tilsyn) Evaluere studieåret - etablere best practice Ledelsen går inn i systemet og får en oversikt over forholdet mellom input som er studentmassen (profil), og output som for eksempel er gjennomstrømningsgrad, poengproduksjon, studenttilfredshet og grad av sysselsetting, Oversikt over pensum knyttet til emne. Bibliotekene har valgt pensum tilgjengelig 1. Utdanning 2. Demografiske data 3. Læringsanalyse 4. Bibliotek 1. Canvas data, STAR, LMS, DIKU, Studiebarometeret 2. SSB 3. Læringsanalyse 4. Leganto Evaluere studieåret - etablere best practice (2) Bruker kan gå inn i systemet å få opp de programmene som har best forhold mellom input og output og opplysninger om hvordan disse er organisert. Det kan være for eksempel formell kompetanse hos foreleser og når i studieforløpet de underviser, når/om det er praksis, undervisningsmetode som brukes, grad av lærerstyrt aktivitet, eksamensform eller lignende Programmet skiller mellom programmer som har ulik inntaksprofil. 1. Utdanning 2. HR 3. Demografiske data 1. FS, STAR, Canvas, LMS, Studiebarometeret 2. HR 3. SSB Studiekvalitet tilsyn og planlegging Systemet beregner om programmet tilfredsstiller kravene i tilsynsforskriften. Og gir en beregning for hvor lenge dette vil vare uten tiltak (pensjonering av førstekompetanse for eksempel). F.eks. liste over ansatte tilknyttet studietilbudet, forskningsaktiviteten, studentdata. (ad.hoc) 1. Utdanning 2. Forskning 3. Lønn og Personal 4. HR 1. STAR, FS, Studiebarometeret 2. DUCT, Cristin 3. SAP 4. HR

8 UC Kategori: 3. Utdanning (4/4) Mottakere; Institusjoner, NOKUT, KD, DBH, m.m. 1. STAR (og FS) 2. DBH 3. SSB 4. NAV 5. Utdanningsdirektoratet 6. DUCT 7. HR 8. Surveydata 9. LMS 10. Nifu 11. DIKU 12. LRS Learning record store Use case grupper Domene Studiekvalitet (evaluering og tilsyn) Fungerer vår undervisning? Bruke læringsanalyse for å vurdere studentenes læringsutbytte av undervisningen som tilbys For eksempel kombinere informasjon om studentprofil, studenthandlinger gjennom året og karakterutviking se rekrutering og planlegging over, med opplysninger om undervisningen se evaluering av studie året og studiekvalitet over. Samt ressursinnsats undervisning. 1. Utdanning 2. Demografiske data 3. Læringsanalyse Studiekvalitet (evaluering og tilsyn) Hvor stor del av undervisningen foregår digitalt? 1 Utdanning, 2. Samhandlingsdata 13. CRM 14. Zoom 15. Teams 16. Emneevaluering 17. Studiebarometeret 1. STAR, LMS, Emneevaluering (ny), Studiebarometeret 2. SSB, NAV 3. Læringsanalyse 1. LMS, Studiebarometeret 2. Zoom, Teams Studiekvalitet (evaluering og tilsyn) Antall studenter fanget opp i plagiatkontroll. Antall utestengte studenter 1. Utdanning 1. Plagiatkontroll, RUST, Studiebarometeret Alumni Hvordan går det med våre alumner basert på registerdata? Hva slags jobb får de og hvor relevant er den? Hvor godt forberedt på arbeidslivet er de etter endt utdanning? Har de kontakt med institusjonen fortsatt? Hvilke etter- og videreutdanningskurs tilbyr vi gruppen? 1. Demografiske data 2. Utdanning 1. SSB, NAV, Nifu kandidatundersøkelse f.eks. /uddannelseszoom/#!#%2f 2. FS, STAR

9 UC Kategori: 4. Forskning Mottakere; Institusjoner, KD, DBH, NOKUT SSB, NIFU mm. Forutsetning: Alle data skal kunne tas ned på institusjon/fak/institutt og individnivå (der dette er hensiktsmessig) 1. STAR 2. DUCT 3. NFR 4. EU 5. TTO/lign. 6. UBW 11. DIKU 7. Bibliometriske verktøy 12. Indikatorrapporten 8. (FoU-undersøkelsen (NIFU)) (NIFU/NTNU) 9. Cristin 13. Masterdatakilder for 10. SAP forskning Use case grupper Domene Publisering Forskningssamarbeid Oversikt over publisering, publiseringspoeng, kanaler, tidsskrifter, Open Access (og Bibliometri). Bør kunne kobles på årsverk (publiseringspoeng per årsverk). Bibliometri vil kunne berike data om publisering i Cristin, og gi institusjoner og lignende informasjon om gjennomslagskraft o.l. Oversikt over samarbeid på publikasjoner samt på prosjekter (nasjonal/internasjonal, sektor). 1. Forskning 3. HR 4. Bibliometri Forskning Forskerutdanning Oversikter over avtaler, avlagte grader, gjennomføring 1. Utdanning, Forskningsprosjekter og søknader Kommersialisering og innovasjon Oversikter over prosjekter, status for prosjekter, tidsperiode, samarbeidspartnere (og prosjekttype vanskelig med ny porteføljestyring i NFR) samt prosjekter koblet til prosjektøkonomi. Ofte svært mangelfulle koblingsdata på sted fra Forskningsrådet (i mange tilfeller kun på institusjon ikke på fak/instituttnivå). Koblinger på lavere nivå må i stor grad gjøres på institusjonene per i dag. Ønsker å se på muligheten for å se prosjektet fra start (søknad) til slutt (inkl. Publ. knyttet til dette). Oversikt over søknader og statistikk tilslag/avslag. Ressursinnsats i prosjekter Oversikt over patenter, lisenser og forretningsideer. Rapporteres på tre indikatorer til KD årlig. Bør også på sikt ha inn andre kilder som beskriver et bredere samfunnsbidrag (det være seg deltakelse i off. utvalg, foredrag, avisinnlegg o.l. Men ikke kilder på dette per i dag). 1. Forskning 2. Prosjektøkonomi 1. Cristin, Kanalregisteret, Siteringer 3. HR 4. Bibliometriske verktøy 1. Cristin, NFR, Samarbeidsinstitusjoner 1. FS, STAR 1. NFR, ecorda (EU), Cristin, Masterdatakilder for forskning: Prosjekter, DIKU Espresso (Utdanningsprosjekter), Andre forskningsdatabaser inkludert lokale løsninger, 2. UBW - prosjekt, 1. Innovasjon, 1. TTO, Egne registre ved hver institusjon, Indikatorrapporten fra 2019 (NIFU/SSB/NFR/Innovasjon Norge m.fl)

10 UC Kategori: 5. Strategi og styring (1/2) Mottakere; Institusjoner, ledere på alle nivåer (fakultet, institutt), prosjektledere, ledere på funksjonsområder, 1. Tildelingsbrev KD 2. Fordelingsmodell KD 3. Intern fordelingsmodell BOA 4. SAP 5. HR STAR 7. DBH 8. FS 9. Studiebarometeret 10. Kandidatundersøkelse 11. DUCT 12. NFR 13. Ecorda 14. UBW 15. TTO 16. Prosjektstyringsverktøy 17. Inst. Spesifikke kilder Use case grupper Domene Strategiutvikling Vurdering av institusjonens komparative fortrinn, Benchmarking for å følge opp strukturmeldingen og unngå unødvendig konkurranse mellom institusjonene Simulering/prognoser av fremtidig inntekter og kostnader 1. Tildelingsbrev KD 2. Økonomi 3. Lønn og Personal 4. HR 5. Institusjonenes interne fordelingsmodeller 1. Tildelingsbrev fra KD, BOA (Bevilgnings- og oppdragsfinansierte prosjekter) 2. UBW 3. SAP 4. HR 5. Fordelingsmodell KD, Inst. interne fordelingsmodeller Strategisk styring (inkl. benchmarking) Nøkkeltallsrapportering på utdanningsområdet Undervisningsplanlegging, gjennomføring, resultater 1. Utdanning, 2. Kandidatundersøkelser, 1. FS, STAR, DBH 2. Studiebarometeret, kandidatundersøkelse Nøkkeltallsrapportering på innovasjon og forskningsområdet Prosjektsøknader, prosjekter, innovasjon og publikasjoner 1. Forskning 2. Økonomi 3. Innovasjon, 1. NFR, ecorda, Cristin, Prosjektstyringsverktøy 2. UBW, 3. TTO, Institusjonsspesifikke kilder Nøkkeltallsrapportering på formidlingsaktivitet 1. Forskning, 2. Formidling 1. Cristin, DBH 2. Cristin, medieovervåkning Oppfølgning av strategi og endringsarbeid Oppfølgning av f.eks. handlingsplaner, vedtak, endringsarbeid, Måle effekter av tiltak, Grunnlag for nye tiltak 1. Kvalitative analyser 1. Ofte kvalitative analyser Oppfølgning av tverrfaglige ambisjoner Temaer institusjonene eller KD skal følge over en periode, Ofte tilhørende virksomhetsområdene, men må kunne samles på institusjonsnivå også. Eksempler: Bærekraft, Midlertidighet, Internasjonalisering 1. Midlertidighet 2. Internasjonalisering 1. SAP 2. FS, STAR, DUCT, sampubl., Forskningssamarbeid,

11 UC Kategori: 5. Strategi og styring (2/2) Mottakere; Institusjoner, ledere på alle nivåer (fakultet, institutt), prosjektledere, ledere på funksjonsområder, 6. SSB kompetansebarometer H1. %20-2. STAR 7. NAV 11. Kommunebarometeret tps://unitdir.sharepoint.com/sites/msteams_aac%20avstemme%20oppsummering%20v1.6b.pdf 3. FS 8. Utdanningsdirektoratet 12. Kartverket 564/Delte%20dokumenter/Saksunderlag/Un20-?CT= &OR=ItemsView 4. Cristin 9. DUCT 13. Demografiske data %20Fellestjeneste%20beslutningsst%C3%B8tte 5. DBH 10. NHO Use case grupper Domene Interne rapporteringskrav Datagrunnlag for intern styringsdialog, Nasjonale styingsparameter, Ev. Institusjonens egne styringsparametere Tertialrapportering/årsrapportering til styrer, fakultet og institutt 1. Økonomi 2. Utdanning 3. Lønn og Personal 4. HR 5. Forskning 2. FS 3. SAP 4. HR 5. Cristin Sektor, offentlig og privatnæring samarbeid Land- og Regioninformasjon Innhenting og sammenstilling av informasjon i forbindelse med forberedelser til presentasjoner og samarbeidsmøter med andre offentlige og private aktører. F.eks. om studietilbud i regionen, og pågående samarbeidsprosjekter mellom universitet/høgskoler og aktører i regionen. Noe kan være kvantitative indikatorer, for eksempel generelt om befolkningsstørrelse og næringsstruktur i regionen, men også mer spesifikt om forholdet mellom regionen og universitet/høgskoler, bl.a. studenter fra regionen og kandidater som tar arbeid i regionen. 1. Demografiske data 2. Kartdata 1. Kandidatundersøkelse, SSB registerdata og framskrivninger, NAV registerdata og bedriftsundersøkelse, Kommunebarometer, NHO kompetansebarometer, Utdanningsdirektoratet, 2. Kartverket

12 UC Kategori: 6. Ekstern datautveksling og rapportering (1/3) Mottakere; Kunnskapsdepartement, NSD, NOKUT, Helse- og instituttsektor, forskere, Nifu 2. STAR 3. FS 4. Cristin 5. DBH 6. DUCT 7. Statsbudsjettet 8. Studiebarometeret 9. Egne kilder Use case grupper Domene Offentlig rapportering (pålagt) Årsrapport til KD (fast), styret signerer: Nøkkeltall/Hovedtall, av virksomheten, Nasjonale styringsparametere, BOA-inntekter, Utviklingsavtale med KD, mv 1. Økonomi 3. Forskning 4. Utdanning 5. Egne kilder Offentlig rapportering (pålagt) Rapportering DBH (fast) for institusjonen samlet, Økonomi, HR, Personal, Forskning, Utdanning Offentlig rapportering (pålagt) NOKUT-portalen (fast) Studiebarometeret for fagskole (fast) og Studentundersøkelsen/Studiebarometeret (fast), Underviserundersøkelsen (fast), Tidsbruksundersøkelsen Økonomi, HR, Personal, Forskning, Utdanning Offentlig rapportering (pålagt) SSB (fast) Økonomi, HR, Personal, Forskning, Utdanning Offentlig rapportering (pålagt) Nasjonale styringsparametere (fast), utarbeides i DBH Økonomi, HR, Personal, Forskning, Utdanning Offentlig rapportering (pålagt) Statsregnskap, (fast), Månedlig, 3. DBH, Statsbudsjettet, NFR, DUCT 4. STAR, Studiebarometer, DBH 5. Egne kilder Opprinnelige kilder: FS, SAP, UBW, Cristin DBH SAP, FS DBH DBH 1. Økonomi Offentlig rapportering (pålagt) KD tilstandsrapport (fast), Ad-hoc forespørsler, uthenting av datasett til KD på forespørsel, Ad-hoc, Diku: Tilstandsrapporten stor tabell sider. Kunne KD fått Dashboard direkte? 1. Økonomi 3. Forskning 4. Utdanning 3. Cristin, DUCT 4. FS, STAR

13 UC Kategori: 6. Ekstern datautveksling og rapportering (2/3) Mottakere; Kunnskapsdepartement, NSD, NOKUT, Helse- og instituttsektor, forskere, Nifu 1. FS 2. Leganto 3. Cristin 4. DUCT 5. Store Norske leksikon (SNL) 6. STAR 7. DBH 8. IT - TIlgangstyring 9. Avvikshåndtering Use case grupper Domene Offentlig rapportering (pålagt) Språkrådet Lånekassen oppnådde grader og vurderingsresulater, forhåndsvurdering for utveksling Behov for data knyttet til bruk av norsk fagspråk i undervisning, forsking og formidling. Dataene brytes ned på nivå, fagområde, institusjon og fakultet. 1. Utdanning 1. FS 1. Utdanning 2. Forskning 3. Formidling 1. FS, Leganto 2. Cristin 3. Cristin, SNL

14 UC Kategori: 6. Ekstern datautveksling og rapportering (3/3) Mottakere; Kunnskapsdepartement, NSD, NOKUT, Helse- og instituttsektor, forskere, Nifu 3. HR 4. Cristin 5. DUCT 6. NFR 7. SPREK 8. Instituttsektor 9. STAR 10. FS 11. DBH 12. IT - TIlgangstyring 13. Avvikshåndtering Use case grupper Domene Ranking Rankinger (fast), Times, EU-ranking, QS mv. Shanghai henter fra andre kilder 1. Ranking 1. Rankinger: en del definert, men også data fra spesifikke fagområder, Ekstern samarbeid, rapportering og undersøkelser Ekstern samarbeid, rapportering og undersøkelser NIFU FoU-undersøkelse, (fast/ad-hoc)uthenting av datasett til ulike prosjekter 1. Økonomi 3. Forskning, 4. Utdanning Kompetanse Norge (ad-hoc) 1. HR 3. Cristin, ecorda, NFR, data fra instituttsektor. DUCT 4. STAR, FS, 1. HR Ekstern samarbeid, rapportering og undersøkelser REK-godkjente helseprosjekter (løpende), det er krav om REK-godkjenning (Regionale etiske komitéer) for helseprosjekter? 1. Forskning 1. Cristin, SPREK Forskningsprosjekter Instituttsektoren (ad-hoc) Uthenting av datasett til ulike prosjekter 1.Økonomi 3. Forskning 4. Utdanning Forskningsprosjekter Enkeltforskere (ad-hoc) Uthenting av datasett til ulike prosjekter Økonomi, HR, Personal, Forskning, Utdanning 3. Cristin, DUCT 4. FS, STAR FS, SAP, UBW, Cristin, STAR, DUCT Tilsyn og revisjon Riksversjonen og Datatilsynet. Tilsyn fra NOKUT. Avvik ift. Brudd på GDPR, datainnbrudd mv. til sektor CERT 1. Økonomi 2. Prosjektstyring 3. IT, 4. Avvikshåndtering Kan variere og er ad hoc preget. Ofte Økonomi, prosjektstyring, Tilgangsstyring, Avvikshåndteringssystem

Modell for styring av studieporteføljen

Modell for styring av studieporteføljen Modell for styring av studieporteføljen 2019-23 Indikatorer Høgskolens modell for studieporteføljestyring består av fire prioritere områder med tilhørende kriterium og indikatorer. Høgskolens modell bygger

Detaljer

Fagutvalgsmøte Administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Lillestrøm

Fagutvalgsmøte Administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Lillestrøm Fagutvalgsmøte Administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 3-2019 06.03.2019 Lillestrøm Administrasjon, ledelse og kontorstøtte MA1 Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående administrative

Detaljer

Hvordan komme langt med lite? NMBU Innsikt - Ledelsesinformasjonsverktøy for NMBU Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning,

Hvordan komme langt med lite? NMBU Innsikt - Ledelsesinformasjonsverktøy for NMBU Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning, Hvordan komme langt med lite? NMBU Innsikt - Ledelsesinformasjonsverktøy for NMBU Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning, 05.06.2019 Utgangspunkt for prosjektet: Klassisk BI-case

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU

Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU I dette notatet følger en nærmere beskrivelse av hvordan de indikatorene som er foreslått som gjennomgående indikatorer for NTNU vil bli fulgt opp

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt UTKAST NOV 2018 Årsplan 2019-2021 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets årsplan. Årsplanen skal gi

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt REVIDERT JAN 2019 Årsplan 2019-2021 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets årsplan. Årsplanen skal

Detaljer

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 2-2019 08.02.2019 Agenda for fagutvalgsmøte 2-2019 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av referat fra møtet 07.01.2019(ref. e-post) 3.

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelsen av en NOKUT-portal i DBH. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelsen av en NOKUT-portal i DBH. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelsen av en NOKUT-portal i DBH Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Det

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Videomøte

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Videomøte Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 1-2019 Videomøte 07.01.2019 Agenda 1. Godkjenning av referat 2. Orientering og tilbakemelding om møte 18.12.18 3. Siste versjon av initiativ.

Detaljer

NOKUT og indikatorer. Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, Pål Bakken, NOKUT

NOKUT og indikatorer. Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, Pål Bakken, NOKUT NOKUT og indikatorer Prosjekt kvalitet og relevans i praksisutdanning i helse- og sosialfag, 04.29.14 Pål Bakken, NOKUT Tre forhold EVALUERINGER AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING SPØRREUNDERSØKELSEN «STUDIEBAROMETERET»

Detaljer

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Målbilder Administrasjon, ledelse og kontorstøtte MA1 Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående administrative

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Erfaringer som databaseleverandør Benedicte Løseth NOKUT- konferanse om fagskoleutdanningen, Oslo 27.-28.10 Presentasjonen

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2012 2014 [PLANMAL] 1 Avdeling: [fyll ut] 1. Avdelingens måltavle for perioden 2012-2014 Avdelingens måltavle for perioden 2012 2014 er oppdatert med nye målsettinger. 1.1. Kommentarer

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen i DBH Ny

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Hvilke kartleggingsbehov har vi?

Hvilke kartleggingsbehov har vi? Overordnet kartlegging av årsverksfordeling innenfor administrasjonen ved UiO Gjøres fra 26. april til 18. mai Hvilke kartleggingsbehov har vi? Grov oversikt Kartlegge ressursbruk i hele organisasjonen

Detaljer

Utfordringer for og til UH-sektoren. Statssekretær Kyrre Lekve UHRs dekanskole 3. november 2010

Utfordringer for og til UH-sektoren. Statssekretær Kyrre Lekve UHRs dekanskole 3. november 2010 Utfordringer for og til UH-sektoren Statssekretær Kyrre Lekve UHRs dekanskole 3. november 2010 Politikkutfordringene Strukturutfordringene Styringsutfordringene Ledelsesutfordringene 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Publiseringsstatistikk for Universitetet i Sørøst-Norge

Publiseringsstatistikk for Universitetet i Sørøst-Norge Universitetet i Sørøst-Norge Universitetsbiblioteket 219 Publiseringsstatistikk for Universitetet i Sørøst-Norge Vitenskapelig publisering 218 Kjell Ove Jahr 71,3 poeng 744 publikasjoner 21 218 21 218

Detaljer

Veileder DBH data. Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert

Veileder DBH data. Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert Veileder DBH data Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert 26.09.2017 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlag budsjettfordeling... 1 1.1 Åpen ramme... 1 1.1.1 Studiepoengproduksjon... 1 1.1.2 Kandidatproduksjon...

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Nord universitet - Kvalitetssystem for utdanning

Nord universitet - Kvalitetssystem for utdanning Nord universitet - Kvalitetssystem for utdanning Innhold Innledning... 2 Forankring i lovverk... 3 Utdanningskvalitet i Nord Studentenes læringsbane og tilhørende kvalitetsområder... 4 Roller og ansvar

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning HANDLINGSPLAN FOR DIGITALISERING I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING DIGITALISERINGSKONFERANSEN FOR HØYERE UTDANNING OG FORSKNING TRONDHEIM,

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Strategi 2019 2023 Foto: Tove Rømo Grande, Håkon Sparre, Gisle Bjørneby og Lillian Andersen Strategi 2019 2023 Fakultet for

Detaljer

Handelshøyskolen (HH)

Handelshøyskolen (HH) Universitetet i Sørøst-Norge Universitetsbiblioteket 19 Publiseringsstatistikk for USN Vitenskapelig publisering 18 Kjell Ove Jahr Vedlegg 1 Publiseringsstatistikk for USN Vitenskapelig publisering 18

Detaljer

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kanalregisteret Benedicte Løseth CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 Presentasjonen skal ta for seg: NSD

Detaljer

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan En ny virksomhet basert på tre tidligere - hva blir nytt? Fra digitaliseringsstrategier til handling UiB IT-Forum 26.04.18 Frode Arntsen Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

HK-case: Hvordan er vi rustet for å møte kvalitetsmeldingen, og hva er utfordringene fremover?

HK-case: Hvordan er vi rustet for å møte kvalitetsmeldingen, og hva er utfordringene fremover? HK-case: Hvordan er vi rustet for å møte kvalitetsmeldingen, og hva er utfordringene fremover? 18 august 2014: Første dag på jobb som prorektor Nylig sammenslått høyskole med autonom fakultetsstruktur

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Current Research Information SysTem In Norway. Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011

Current Research Information SysTem In Norway. Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011 Current Research Information SysTem In Norway Møte for bibliotekledere ved UH-bibliotek 27. oktober 2011 Hva skjer egentlig i Cristin for tiden? Overordnet om status i Cristin Om forskningsinformasjonssystemet

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert UK 5-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 kunngjort

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS)

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) Universitetet i Sørøst-Norge Universitetsbiblioteket 19 Publiseringsstatistikk for USN Vitenskapelig publisering 18 Kjell Ove Jahr Vedlegg 3 Publiseringsstatistikk for USN Vitenskapelig publisering 18

Detaljer

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Finansieringsutvalget - oppstart Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og sårbare fagmiljø som tilbyr de samme utdanningene.

Detaljer

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM)

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) Universitetet i Sørøst-Norge Universitetsbiblioteket 219 Publiseringsstatistikk for USN Vitenskapelig publisering 218 Kjell Ove Jahr Vedlegg 4 Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM)

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Benedicte Løseth Presentasjon for FS-brukerforum Asker, 17.november 2009 Presentasjonen skal ta for seg: Kort

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1944 Professor 1958 Professor 2. OVERSIKT OVER STUDIETILBUD MED OPPTAKSTALL 2

Detaljer

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon

Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ny portal om utdanningskvalitet NOKUT-portalen Parallellsesjon Ole-Jacob Skodvin, Avdelingsdirektør i NOKUT Benedicte Løseth, leder for Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved NSD NOKUT-portalen

Detaljer

Velkommen v/tina Lingjærde

Velkommen v/tina Lingjærde FS-kontaktforum Velkommen v/tina Lingjærde 1 Innhold Presentasjon av CERES Tjenesteorganet Digitaliseringsstrategien 2 CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier National

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Forskningsbasert evaluering av kvalitet i norsk høyere utdanning. Agnete Vabø, NIFU, Læringsfestivalen Trondheim NTNU 10 mai 2016

Forskningsbasert evaluering av kvalitet i norsk høyere utdanning. Agnete Vabø, NIFU, Læringsfestivalen Trondheim NTNU 10 mai 2016 Forskningsbasert evaluering av kvalitet i norsk høyere utdanning Agnete Vabø, NIFU, Læringsfestivalen Trondheim NTNU 10 mai 2016 Quality in Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances

Detaljer

Studiebarometer for fagskole

Studiebarometer for fagskole 10.111,14 Studiebarometer for fagskole Seminar om studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskoleutdanning Gardermoen 12. september 2017 Magnus Strand Hauge, rådgiver, avdeling for utredning og

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2018 2025 Innledning Forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) ved Norges musikkhøgskole (NMH) dekker et bredt spekter av aktiviteter, blant annet vitenskapelig forskning, kunstnerisk

Detaljer

Saksnr.: 2019/1830 Møte: 12. april 2019

Saksnr.: 2019/1830 Møte: 12. april 2019 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Sak: 12 Saksnr.: 2019/1830 Møte: 12. april 2019 Nøkkeltall og fastsetting av måltall Bakgrunn Tidligere har fastsetting av

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) - Strategisk plan

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) - Strategisk plan Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) - Strategisk plan 2018-2022 Visjon MINA skal være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling innenfor miljøvitenskap, naturforvaltning og

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Høgskolestyret fattet følgende vedtak: 1. Saken drøftet 2. Høgskolestyret behandler og fatter vedtak i saken i sitt møte 26. april 2013.

Høgskolestyret fattet følgende vedtak: 1. Saken drøftet 2. Høgskolestyret behandler og fatter vedtak i saken i sitt møte 26. april 2013. Saksframlegg Strategi for samarbeid med arbeidslivet; prosess fram til HS-møtet 26.4.13 Høgskolestyret behandlet utkast til strategi for samarbeid med arbeidslivet som drøftingssak i møte 20.2.13. Oppsummeringen

Detaljer

NOKUT-portalen i DBH: mer om de ulike inngangene og indikatorene. Pål Bakken, NOKUT Presentasjon på NOKUT-konferansen 2011

NOKUT-portalen i DBH: mer om de ulike inngangene og indikatorene. Pål Bakken, NOKUT Presentasjon på NOKUT-konferansen 2011 NOKUT-portalen i DBH: mer om de ulike inngangene og indikatorene Pål Bakken, NOKUT Presentasjon på NOKUT-konferansen 2011 Om presentasjonen 1. Innhold 2. Utforming 3. Indikatorene 4. Veien videre 2 Mer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FORMIDLING Det juridiske fakultet perioden Innledning. Mål

HANDLINGSPLAN FOR FORMIDLING Det juridiske fakultet perioden Innledning. Mål HANDLINGSPLAN FOR FORMIDLING Det juridiske fakultet perioden 2018-2019 Innledning Formidling av kunnskap om rettsregler, rettsstaten og rettens rolle i samfunnet kan skje på flere måter og i mange ulike

Detaljer

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan Kontaktforum FS 09. april 2018 Roar Olsen Organisering Direktør Felles administrasjon (mai 2018) Prosjektorg 100 (feb mai) CERES BIBSYS Overført fra UNINETT Om oss

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport 11. AUGUST 2015 Veiledning til programrapport Beskrivelse: programrapport, instituttrapport og fakultetsrapport Programrapport: I programrapporten skal det oppsummeres og analyseres funn som gjelder programmet,

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Tilgang til forskningsdata. Bjørn Henrichsen NSD Norsk senter for forskningsdata

Tilgang til forskningsdata. Bjørn Henrichsen NSD Norsk senter for forskningsdata Tilgang til forskningsdata Bjørn Henrichsen NSD Norsk senter for forskningsdata Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 «I HelseOmsorg21 presiserer

Detaljer

SAK 14/18 VEDLEGG A SATSINGSFORSLAG 2020

SAK 14/18 VEDLEGG A SATSINGSFORSLAG 2020 SAK 14/18 VEDLEGG A SATSINGSFORSLAG 2020 1 Satsingsforslag 2020 Digital transformasjon av undervisning Transformasjon av undervisning 30 mnok 25 mnok 20 mnok Universiteter og høyskoler har lang erfaring

Detaljer

I. STYRETS BERETNING... 4 II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 8 III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 11

I. STYRETS BERETNING... 4 II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 8 III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 11 I. STYRETS BERETNING... 4 INNLEDNING... 4 STYRETS OVERORDNEDE VURDERING AV SAMLEDE RESULTATER, RESSURSBRUK OG MÅLOPPNÅELSE FOR 2017... 4 DE VIKTIGSTE PRIORITERINGENE FOR 2018... 5 STYRETS OVERORDNEDE VURDERING

Detaljer

Agnete Vabø 03/11 2014

Agnete Vabø 03/11 2014 Agnete Vabø 03/11 2014 «Robuste fagmiljø». Hva sier forskningen? Går veien til økt kvalitet i forskning og høyere utdanning via færre og større institusjoner? Forskningspolitisk konferanse, Oslo 3 November

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

Programgjennomgang Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Programgjennomgang Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Programgjennomgang 2018 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Instituttets programmer: Kultur og kommunikasjon Organisasjon, ledelse og arbeid Samfunnsgeografi Sosiologi Utviklingsstudier 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Nytt blikk på samarbeid

Nytt blikk på samarbeid Taran Thune, seniorforsker NIFU og Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, UiO Nytt blikk på samarbeid Lanseringsseminar for indikatorrapporten, Norges forskningsråd, 15. oktober 2014 Samarbeid om

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt Årsplan 2016-2018 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets strategiske plan og årsplan, samt Universitetsstyrets

Detaljer

Årsplan IPED

Årsplan IPED Årsplan IPED 2019-2021 Utdanning og læringsmiljø IPED vil i perioden ha særlig fokus på rekruttering og mottak av studenter, både i bachelor og masterprogrammene. Vi vil prioritere arbeid med internasjonalisering

Detaljer

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU)

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) Universitetet i Sørøst-Norge Universitetsbiblioteket 19 Publiseringsstatistikk for USN Vitenskapelig publisering 18 Kjell Ove Jahr Vedlegg 2 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU)

Detaljer

25. OKTOBER Forskningsevaluering. Nils Pharo

25. OKTOBER Forskningsevaluering. Nils Pharo Forskningsevaluering Nils Pharo Dagens tekst Hva, hvem når? Hva skal evalueres? Hvem skal evalueres? Når skal evalueringen skje? Kvalitative metoder Kvantitative metoder Leidenmanifestet Hva skal evalueres

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1945 Førsteamanuensis 1971 Førsteamanuensis 1961 Universitetslektor 1957 Professor b. Midlertidig

Detaljer

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Current Research Information System In Norway Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Bakgrunn Resultatbasert finansiering i tre sektorer Arbeidsgruppe 2008: Forslag om å opprette NVI som del av et forskningsdokumentasjonssystem

Detaljer

Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole. Seminar 12. september på Gardermoen

Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole. Seminar 12. september på Gardermoen Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole Seminar 12. september på Gardermoen Program 10:00 Velkommen ved Ole-Jacob Skodvin, NOKUT 10:10 Studiebarometer for fagskole ved Magnus Strand Hauge,

Detaljer

FS Brukerforuk2013. Arne Lunde, KD

FS Brukerforuk2013. Arne Lunde, KD FS Brukerforuk2013 Arne Lunde, KD Agenda Overordnet perspektiv (fra KDs side) Hovedelementer i utviklingen av en digital studieforvaltning Prosessorientering og standardisering Viktige prosesser og tiltak

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Arbeid med handlingsplanen konkretisering av prosjekter og porteføljestyring. 28. august 2019 Sigurd Eriksson, ass. dir. Unit

Arbeid med handlingsplanen konkretisering av prosjekter og porteføljestyring. 28. august 2019 Sigurd Eriksson, ass. dir. Unit Arbeid med handlingsplanen konkretisering av prosjekter og porteføljestyring 28. august 2019 Sigurd Eriksson, ass. dir. Unit Digitaliseringsporteføljen nasjonale fellestjenester Prosjektnavn Ansvarlig

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer