Innkalling til rådsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til rådsmøte"

Transkript

1 Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 14. mai 2013 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 21. mai 2013 Kl. slett: Som innleiing på møtet 21. mai ynskjer Vest-Telemarkrådet å markere 100-årsjubiléet for kvinnenes stemmerett i Noreg, og har invitert Fylkesmann Kari Nordheim-Larsen til å halde appell/orientere nærare om historien bak jubiléet. Vest-Telemarkrådet skal i møtet handsame forslag til årsmelding og rekneskap for 2012 med tanke på endeleg handsaming i Tinget. Vidare ligg det føre sak om evaluering av Strategisk Næringsplan for Vest-Telemark med tilråding omkring dei ulike tiltaka i planen. Rådet får blant sakene elles også orienteringar omkring den regionale strategien for folkehelse i Telemark , entreprenørskapsarbeidet i Telemark, samt om sykkelrute Telemarksvegen og andre sykkelmoglegheiter. Vi ynskjer vel møtt i Morgedal 21. mai. Venleg helsing Vest-Telemarkrådet Torstein Tveito (sign) Regionordførar Telefon: Fax: Kjell Gunnar Heggenes Regionrådsleiar E-post: Web: Bank: Adresse: Granlivegen 1A Veksthuset 3850 KVITESEID

2 Vest-Telemarkrådet Møte 21. mai 2013 Sakliste til rådsmøte 21. mai 2013 Innleiande markering stemmeretts-jubiléet v/fylkesmann Kari Nordheim Larsen Sak 22/2013 Referat frå rådsmøte 19. mars 2013 Sak 23/2013 Entreprenørskap i skulen, status i Vest-Telemark Sak 24/2013 Postombering i utkantstrok Sak 25/2013 Sykkelrute Telemarksvegen og andre sykkelmoglegheiter i Telemark. Utsett sak. Sak 26/2013 Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2012 Sak 27/2013 Forslag til sakliste Vest-Telemarktinget 12. juni 2013 Sak 28/2013 Evaluering av Strategisk Næringsplan for Vest-Telemark Sak 29/2013 Ny regional strategi for folkehelse i Telemark Sak 30/2013 Forslag til opplegg for markering av 20-årsjubiléet til VTR Sak 31/2013 Forslag til høyringsuttale planprogram for regional plan for samordna areal og transport i Telemark Planprogram Sak 32/2013 Orienteringssaker. - Jobb-avisa - Læringsløpet for dei tilsette - Friluftsråd - Busstilbodet Brunkeberg Arendal - Kort frå møtet i fylkestinget 16. april

3 Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 19. mars (2) Tilstades: Regionordførar Torstein Tveito, Solveig. S. Abrahamsen, Halvor Homme, Arne Vinje, Hilde Alice Vågslid, Erik Skjervagen, Per Dehli, Sverre Sæther, Hans Bakke, Ketil Kiland, Ole Dalen og Kjell Gunnar Heggenes. I tillegg var Telemark fylkeskommune representert v/elisabeth Nilsen. Møteinnkalling og sakliste vart godkjent utan merknader. Sak 13/2013 Referat frå rådsmøte 22. januar Vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner forslaget til referat frå rådsmøtet 22. januar. Samrøystes. Sak 14/2013 Miljøforum i Vinje, presentasjon av ein prosjektidé. Tilstades i denne saken var fylgjande representantar frå Miljøforum i Vinje: Lensmann og miljøkontakt Trond Neri Flothyl, Morten Elgaaen frå Statens Naturoppsyn samt Dorthe Huitfeldt og Lasse Mathisen frå Vinje kommune. Trond Neri Flothyl orienterte nærare om saken, og det initiativet som Miljøforum har teke i høve til fyllingar/attgløymt langs vegar og vassdrag. Han stilte spørsmål om dei andre kommunane i regionen kanskje har tilsvarande utfordringar, og om det kan vera aktuelt med eit samarbeid over kommunegrensene. Lasse Mathisen orienterte om ein planlagt utvida "rusken-aksjon" over 2 dagar i mai i Vinje kommune. Miljøforum Vinje foreslår eit 3-årig pilotprosjekt med eigen prosjektleiar knytt opp mot renovasjonsselskapa. Finansiering er tenkt med bidrag frå fylket, fylkesmannen og økonomiske bidrag/egeninnsats i dei enkelte kommunane. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande. Når det gjeld forslaget om å etablere eit pilot-prosjekt er dette interessant for alle kommunane, og ein ber Miljøforum i Vinje legge fram ei skisse til samarbeid til neste rådsmøte 21. mai. Sak 15/2013 Sykkelrute Telemarksvegen og andre sykkelmoglegheiter i Telemark. Til møtet låg det føre opplysning om at Henrik Duus ikkje hadde høve til å delta. Vedtak: Grunna forfall vert saken utsett til neste rådsmøte. Sak 16/2013 Prosedyrer for det vidare arbeidet i Vest-Telemarkrådet. Endringsdokument - innspel frå Rådmannsutvalet. Saken var utsett frå rådsmøtet 22. januar med ynskje om å ha eit betre og meir lesbart dokument med tydelege markeringar av rådmannsutvalets innspel. Vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner rutinene/prosedyrene i endringsdokumentet med dei endringane som er markert med raud skrift. Samrøystes vedteke.

4 Sak 17/2013 "Styremøte" som del av rådsmøta. I samband med drøftingane rundt organiseringa av Vest-Telemarkrådet som 27-selskap har ein drøfta kva mynde Vest-Telemarkrådet har. Til rådsmøtet låg det føre ei utgreiing frå Per Dehli som hadde sett nærare på bakgrunnen for Ot.prop nr 95 ( ). Vedtak: Vest-Telemarkrådet samlast med høvelege mellomrom som "styre" i 27- samarbeidet for å drøfte drift og organisering og legge føringar for dagleg leiar. Dagleg leiar får i oppdrag å rapportere status i høve til "drift og organisering" når Rådet er samla som styre. Vest-Telemarkrådet møtest til fyrste styremøte i samband med rådsmøtet 19. mars for å drøfte nærare omkring møtefrekvens, rapporteringsform, prosedyrer ved tilsetjingar og mogleg delegerings-reglement for dagleg leiar/arbeidsutvalet. Sak 18/2013 Evaluering av Strategisk Næringsplan for Vest-Telemark. På bakgrunn av uklårheit omkring det økonomiske ansvaret i høve til Strategisk Næringsplan, var saken foreslege utsett til rådsmøtet 21. mai. Vedtak: Vest-Telemarkrådet utset saken om evaluering av Strategisk Næringsplan til rådsmøtet 21. mai. Sak 19/2013 Tilbodsstruktur vidaregåande skule. I møte 22. januar vedtok Vest-Telemarkrådet å utarbeide høyringsuttale i saken. Ei arbeidsgruppe beståande av Torstein Tveito, Jon Svartdal, Knut Inge Skoland og Kjell Gunnar Heggenes har utarbeidd forslag til uttale som etter godkjenning av rådets medlemmer er sendt Telemark fylkeskommune. I rådsmøtet 19. mars drøfta ein nærare omkring den vidare politiske prosessen. Endeleg handsaming skal etter planen skje i fylkestinget juni. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek saken til vitande. 2 Sak 20/2013 Regional areal- og transportplan Telemark. Telemark fylkeskommune har starta arbeidet med "Regional plan for samordna areal og transport i Telemark", og inviterer til samarbeid med kommunane/kommuneregionane. Fylkeskommunen har også signalisert ynskje om å møte den politiske leiinga i dei 4 regionane for å informere nærare om saken. Til rådsmøtet 19. februar var imidlertid fylkeskommunen forhindra frå å delta og det låg føre alternative datoar for eit seinare møte. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande, og ein ynskjer å møte Telemark fylkeskommune 9. april kl for å få ei nærare orientering om planprogrammet. Sak 21/2013 Orienteringssaker. Ny folkehelsestrategi. Telemark fylkeskommune har starta arbeidet med ein ny regional strategi for folkehelse i Telemark. Det er oppretta ei prosjektgruppe med breid representasjon, der Erik Skjervagen er Vest-Telemarkrådet sin representant. Skjervagen orienterte frå det fyrste møtet i prosjektgruppa og Ole Dalen, som representerte regionen på oppstartmøtet i Skien 7. mars, orienterte nærare frå dette. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande.

5 3 Telemark fylkeskommune, mogleg oppretting av friluftsråd. Det låg føre melding frå Telemark fylkeskommune at ein arbeider for oppretting av friluftsråd i fylket. Planen er å arrangere temamøte med regionen/kommunane i løpet av mars/april dette år. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek meldinga til vitande. Entreprenørskap i skulen. Status i Vest-Telemark. Vedtak: Saken vert utsett til neste møte. 20-årsjubileum for Vest-Telemarkrådet - markering. Vest-Telemarkrådet vart formelt stifta 2. september 1993, og ein ynskjer å markere 20- årsjubiléet til hausten. Vedtak: AU får i oppdrag å legge fram forslag til opplegg for jubiléumsmarkeringa på neste rådsmøte. Det er ynskjeleg å få utarbeidd eit jubileumsskrift som i tillegg til å fortelje historien om regionrådet også ser det regionale samarbeidet i ein større samanhang og som også freistar å ha eit perspektiv framover. Ein tek også sikte på å skipe til eit jubileumsstreff til hausten. Årshjul for Vest-Telemark. Det er no utarbeidd årshjul som viser møtedatoane for Arbeidsutvalet, Rådet og Tinget i tillegg til formannskapsmøta og kommunestyremøta i dei 6 kommunane, samt møta i fylkesutvalet og fylkestinget. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek årshjulet til vitande. Etablerertenesten, ny organisering. Haldor Kaasin orienterte kort om prosessen så langt. Telemark fylkeskommune arbeider no med ei endra organisering av etablerertenesten, og Vest-Telemarkrådet har signalisert at ein er oppteken av fortsatt regional lokalisering av denne tenesten. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande. LUK Søknad til KRD. Telemark fylkeskommune har for inneverande år søkt om 1,9 mill. kroner for å vidareføre satsinga på kompetanse-oppbygging i regionane/kommunane. Tidlegare er det løyvd midlar til kurs i PLP og prosessleiing, og desse tilboda held fram også i år. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande og oppmodar rådmennene til å vurdere om det er fleire aktuelle kandidater til desse kursa. TUF-regelverk, e-post frå Terje Bakka. Det låg føre skriv frå Terje Bakka der det vert orientert om regelverket for offentleg støtte iflg. ESA. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande.

6 4 Invitasjon frå KS - mindre FoU-prosjekt. Ketil Kiland orienterte om moglegheiten til å søkje midlar til mindre FoU-prosjekt. Ordninga er truleg ikkje kjent for alle, og Kiland inviterte til å kome med forslag til korleis desse ordningane kan gjerast meir kjent. Redusert arbeidsgjevaravgift Hallingdal. Regionrådsleiar orienterte om ein søknad frå Buskerud fylkeskommune/hallingrådet/nho Buskerud om reduksjon i arbeidsgjevaravgifta. Arne Vinje viste til at Vest-Telemark er i same avgiftssone som Hallingdal, og vi må fylgje nærare med på korleis saken endar. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande, og ynskjer tilbakemelding om utfallet av saken. Snøskuter-løyper - mogleg regionalt prosjekt. Regionordførar drøfta spørsmål om ein bør søkje godkjenning for eit regionalt prosjekt med utgangspunkt i prøveprosjektet i Vinje. Grunngjevinga er at ein ynskjer opning for skuterløyper som kryssar kommunegrensene. I ordskiftet kom det fram at prøveordninga i Vinje, etter ynskje frå grunneigarane, har restriksjonar mot å krysse kommunegrensene. Vedtak: Dei enkelte kommunane ynskjer ordningar som opnar for skuterkøyring i ordna former slik Vinje har hatt i prøveperioden. På noverande tidspunkt ligg ikkje tilhøva til rette for skuterløyper som kryssar kommunegrensene, og Vest-Telemarkrådet finn såleis ikkje at tida er inne for eit regionalt prosjekt. Styrerepresentasjon i Renovest og andre selskap. Det er behov for å drøfte representasjon frå kommunane i høve til dei enkelte selskapa kommunane har eigarskap til. Vedtak: Rådmannsutvalet får, saman med regionrådsleiar, i oppdrag å førebu og legge til rette for kommunanes representrasjon i dei ulike selskapa og legge fram forslag til systematikk. Dette blir tema på rådmannsmøtet 9. april. Psykolog-tenesten. Prosjektperioden for felles interkommunal psykologteneste går no ut. Vedkomande psykolog er tilsett i ei deltidsstilling innan PP-tenesten slik at regionen har tilbod om slik teneste. Prosjektet med felles interkommunal psykologteneste vert såleis ikkje vidareført. Innspel frå ungdomen i Fyresdal - lokale trafikkstasjonar. Solveig S. Abrahamsen viste til innspelet frå Fyresdal Ungdomsråd om å få høve til å avlegge teoriprøver på dei lokale lennsmannskontora, og foreslo at Vest-Telemarkrådet flaggar støtte til forslaget. Vedtak: Vest-Telemarkrådet støttar opp om dette initiativet og ber Fyresdal-ordføraren melde dette attende til ungdomane. Landsmøte i Utkantkommunanes Landssamanslutning. Arne Vinje minte om landsmøtet i USS 30. april og oppmoda til god deltaking i dette. Referent: Kjell Gunnar Heggenes

7 Vest-Telemarkrådet Møte 21. mai 2013 Sak 23/2013 Entreprenørskap i skulen, status for Vest-Telemark. Bakgrunn: I 2003 etablerte Vest-Telemarkrådet prosjektet Entreprenørskap frå barnehage til vidaregåande skule med Kerstin Laue som prosjektleiar. Prosjektet var fyrst ute i Noreg med satsing på eit heilskapleg opplegg frå barnehage til vidaregåande skule, og hadde fylgjande målsetjing : Stads- og næringsutvikling gjennom entreprenørskap og haldningsskapande arbeid hjå born og unge i regionen. I perioden var prosjektet finansiert gjennom utviklingsmidlar frå fylkeskommunen, midlar frå dåverande SND, Fellesfondet og eigendel frå Vest-Telemark vidaregåande skule. Prosjektet vart deretter vidareført i 2 år gjennom ordninga med RDAmidlar. I denne perioden var Elisabeth Lid engasjert i prosjektet og det var mellom anna sterk fokus på samarbeid mellom skulane og det lokale næringslivet. Vest-Telemarkrådet hadde temaet oppe i møte i januar 2007 der Kerstin Laue skisserte 3 moglege modellar for vidareføring: A. Kommunane i Vest-Telemark/Telemark fylkeskommune overtar ansvaret for prosjektet. Kerstin Laue kan vera støttespelar i det vidare arbeidet, og Vest-Telemark Næringsutvikling kan ha ei rolle innan området skule/næringsliv. B. Ny giv som mogleg Interrreg-prosjekt, med 50 % egenfinansiering. C. Nytt 2-delt prosjekt med fokus på: 1. Samarbeid skule/næringsliv og ungdomsfond. 2. Eige barnehageprosjekt. Eventuelt kombinasjonar av dei 3 modellane. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande og vil kome attende til mogleg vidareføring av prosjektet på eit seinare møte. I møte 16. september 2008 handsama Vest-Telemarkrådet sak omkring vidareføring av entreprenørskapsarbeidet i regionen, og Elisabeth Lid var tilstades og orienterte. Det vert referert fylgjande frå handsaminga av saken: Resultatmål for siste året har vore: - Alle grunnskular og vidaregåande skular i Vest-Telemark vert med i eit vidare samarbeid. - Kompetanseheving innan entreprenørskap for personalet i skulen. - Næringslivet får meir fokus på skulen som rekrutteringsarena - Entreprenørskapsarbeidet blir ført vidare i eit internasjonalt samarbeid via Telemark fylkeskommune. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande. Rådmennene får i oppdrag å innhente informasjon frå skulesjefane og melde status for entreprenørskapsarbeidet attende til Rådet. Informasjonen vil danne grunnlag for beslutning om korleis entreprenørskapsarbeidet skal vidareførast og korleis arbeidet skal organiserast og finansierast.

8 2 I rådsmøte 21. april 2009 var Didrik Bakken og Stanley tilstades og orienterte om entreprenørskapsarbeidet i fylket. Organisasjonen Ungt Entreprenørskap var då peika ut som fylkeskommunens operatør innafor satsinga på entreprenørskap i utdanninga, og det var løyvd midlar for 3-årsperioden Av referatet frå møtet går det fram at kommunane og kommuneregionane vart invitert til å delta i satsinga og at Vest-Telemarkrådet tok orienteringa til vitande. I rådsmøtet 21. mai vil rådgjevar ved avdeling for næringsutvikling i Telemark fylkeskommune, Geir Morten Johansen vera tilstades og orientere om entreprenørskapsarbeidet i eit fylkeskommunalt perspektiv. Vidare er rådgjevar ved NHO Telemark, Kerstin Laue tilstades samt Svein Henriksen frå Vest-Telemark Næringsutvikling som vil orientere kort om dagens samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Det ligg også ved saken ei kort oppsummering frå kommunane omkring dagens aktivitet innafor området. Med dette som utgangspunkt ynskjer Vest-Telemarkrådet ei drøfting omkring status for entreprenørskapsarbeidet i regionen.

9 Entreprenørskap i skulen. Nissedal har hatt lågare aktivitet ein periode, men har no teke opp att temaet på ein litt annan måte. På ungdomsskulen har det - med innføring av arbeidslivsfag og det nye valfaget "Produksjon av varer og tenester" - begynt å kome seg. I desse faga får elevane vere kreative og tenkje spennande tankar. Særskilt valfaget er spennande her og elevane har vore gjennom prosessar med kreativitet og innovasjon for å få kome fram til varer og tenester dei vil tilby. Fyresdal: Skulen har to bedrifter. Den eine er ei mat bedrift som driv med sal av mat til mellomsteget 1. gong pr. veke. Den andre driv med servicetenestar. Desse tenestane er barnebursdagar, snømoking, bilvask, plenraking m.m. Dette er organisert/gjennomført med att dei før jol har hatt teori, oppstart og etablering av bedrifta. Nå etter jol utfører dei arbeidsoppgåver. Tokke: Ein av skulane har eit omfattande opplegg med arbeidslivsfag, dei har mindre omfattande fokus på temaet. Vinje: Ikkje same omfattande fokus som før, færre elevbedrifter. Kviteseid: Har eit anna innhald i faget enn før, ingen elevbedrifter, men lagar jobbavis for arbeidsveke. Seljord: Arbeider ikkje med noko særskilt prosjekt i entreprenørskap i skulen for tida, men valfaggruppa " Produksjon av varer og tenestar" jobbar innanfor det som oppfattast som entreprenørskap. Det er ikkje ordna som ei eiga bedrift, men dei har fokus på at dei produserer ei vare/teneste som det er bruk for og som skal gå rundt økonomisk.

10 Vest-Telemarkrådet Møte 21. mai 2013 Sak 24/2013 Postombering i utkantstrok. Bakgrunn. I møtet i Arbeidsutvalet 7. mai tok Erik Skjervagen opp problemstillinga omkring postomberinga i utkantstroka, og nyleg avsagt dom i Oslo Tingrett. I e-post av 3. mai frå advokat Johan Henrik Frøstrup til Fyresdal kommune, vert det vist til denne domen og moglegheiten for at Staten og/eller Posten vil anke domen. Frøstrup viser til at hans klienter ikkje har økonomisk ryggrad til å halde fram i ein mogleg ankesak, og ber Fyresdal kommune og/eller dei andre kommunane i Vest-Telemarkrådet om å garantere for sakskostnadene i ei mogleg ankesak. Frøstrup viser også til avslag frå Fylkesmannen om fri sakførsel, avslag frå Forbrukerrådet om økonomisk støtte samt at forsikringsdekningen er oppbruka. Saken omkring postomberinga i utkantstrok har vore oppe i Vest-Telemarkrådet ved fleire høve. Rådet vart på eit tidleg tidspunkt kontakta av Harald Omnes frå Flåbygd som gjorde oss merksame på faren for redusert postombering i distrikta. Særleg galdt dette plassering av postkasser og Postens signal om redusert ombering ved ferre enn 3 husstandar pr. km. I mars 2012 sende Vest-Telemarkrådet brev til Samferdselsdepartementet i saken. Likeeins vart det sendt brev til Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget i juni 2012 der vi foreslo endringar i dei føreslegne retningslinene for postombering i den komande stortingsmeldinga om Postens verksemd. Harald Omnes har etter dette, saman med 7 andre privat-personar, reist sak mot Staten og Posten med påstand om at slik reduksjon i postomberinga ikkje er hjemla i loven. I dom i Oslo Tingrett avsagt 18. april i år har Omnes fått medhald i sin påstand og gruppa er også tilkjent sakskostnader. Det er grunnlag for å gje stor honnør til Harald Omnes som har lagt ned ein betydeleg personleg innsats, og som har lukkast å vinne saken i Oslo Tingrett. Mogelegheiten for at Staten og/eller Posten ankar saken er tilstades. Saken er av stor prinsipiell betydning, og vil ved mogleg tap i Høgsterett bli svært merkbart for ei rekkje innbyggjarar i vår region. Innhenta oversikter frå dei enkelte kommunane viser at fleire hundre husstandar får lengre avstand til postkassa. Spørsmålet frå advokat Frøstrup er retta til Fyresdal kommune og/eller dei andre kommunane i Vest-Telemarkrådet og går på mogleg garanti for sakskostnadene i vidare saksgang i rettsapparatet. Saken vert med dette lagt fram for nærare drøfting.

11 Fra: Johan Henrik Frostrup Sendt: 3. mai :59 Til: Erik Skjervagen Kopi: Emne: Postombæringssaken. Gyldigheten av forvaltningsvedtak PTT. Søknad om garanti for saksomkostningene (Vår ref: JHF-2603) Til ordfører Erik Skjervagen. Jeg bistår åtte husstander i Telemark i et saksanlegg mot Staten og Posten. Saken gjelder Postens planer om å frata et ukjent antall husstander i Norge postleveransene til bopel. Posten kan eller vil ikke opplyse hvor mange som blir berørt, men det kan være tale om flere titusen husstander i diskriktene som vil miste sin postleveranse til bostedet. Hittil har Posten bekreftet at ca 3000 husstander og næringsdrivende er berørt. Våre undersøkelser i Vest- Telemark viser at i Fyresdal kommune vil mellom 10 og 12 % av alle husstandene vil miste postleveransene dersom Postens planer ikke blir stoppet. Også andre Vest- Telemarkkommuner vil bli sterkt berørt. Jeg vedlegger grunnlagsmaterialet som er innhentet av Harald Omnes. Disse viser følgende resultater dersom Postens planer gjennomføres: Fyresdal kommune: postleveransene Tokke kommune: Kviteseid kommune: postleveransene Seljord kommune: postleveransene ca % av husstandene mister ca. 4 % av husstandene mister postleveransene mellom 100 og 200 husstander mister ca 4% ( ca 1400 husstander) mister Jeg har på vegne av husstandene fremmet tre hovedanførsler i saken: Staten og Posten har ikke hjemmel i Postloven til tiltakene Posten inngrep er uansett et brudd på legalitetsprinsippet fordi husstandene etter generasjoner har fått en rettsbeskyttet forventning om postleveranser. Postens fremgangsmåte innebærer usaklig forskjellsbehandling. Saken har vært behandlet i Oslo tingrett. Dom er falt. Vi vant saken med

12 saksomkostninger. Vi fikk medhold i vår prinsipale påstand. Dommen vedlegges. Staten og/eller Posten vil antakelig anke. Mine klienter har ikke økonomisk ryggrad til å fortsette saken. De (vi) håper derfor Fyresdal kommune og /eller de øvrige kommunene i Vest- Telemarkrådet kan garantere for saksomkostningene for den videre behandling i rettsapparatet. Saken har stor medieinteresse og stor politisk interesse. Det beste hadde vært om senterpartistatsråden Arnestad grep inn og besluttet at dommen ikke bør ankes. At en senterpartistatsråd skal trumfe gjennom opphør av postombæringer til distriktene er i alle fall ikke i tråd med de verdier hun er satt til å forvalte på vegne av sitt parti! Men Omnes har fått opplyst at Finansdepartementet vil ha med de (av Posten anslåtte) kr 60 mill som kan spares ved tiltaket. Vi bestrider disse tallene, og Posten har ikke kunnet fremlegge noe underlagsmateriale for disse beregningene. Jeg mener saken har en usedvanlig stor betydning for beboerne i distrikts- Norge, og det ser ut til at støtte fra distriktskommunene vil være eneste mulighet for å fortsette saken. Fylkesmannen i Telemark har avslått søknaden om fri sakførsel. Forsikringsdekningene er oppbrukt. Vi har også bedt Forbrukerrådet om støtte, men det sier at saken er mer distriktspolitisk enn forbrukerpolitisk, og har avslått støtte. Dette innebærer at dersom vi ikke får støtte, vil en anke innebære at vi må kaste kortene, og Posten kan triumfere. Hører fra deg/vest- Telemark- rådet så snart råd er. Med vennlig hilsen Johan Henrik Frøstrup advokat Møterett for Høyesterett Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA Pb. 73, N-3901 Porsgrunn Tel: Faks: Mob:

13 Hjemmeside: ISO 9001:2008 sertifisert Denne e-post er kun beregnet for den person den er rettet til. I tilfelle av feilsending bes De vennligst tilintetgjøre e-posten med eventuelle vedlegg og kontakte avsenderen pr. e-post eller telefon Enhver bruk av informasjonen i sendingen vil i et slikt tilfelle være ulovlig. This is intended for the above adress only. In case of incorrect transmission, please destroy this and any attached documents received. Please contact the sender by or phone If you are not the right recipient, you have received this by error and any use of information in this e- mail and its contents is strictly prohibited.

14 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Christian Bommen Saken gjelder: Krav om dom for postombæring til bostedsadresse m.v. Harald Omnes Ingrid Kristine Omnes Elling Omnes Bent Brustad Knut Eric Ova Tom Vibeto Tom Andre Hellstad Bengt Arne Nurkkala Advokat Johan Henrik Frøstrup Advokat Johan Henrik Frøstrup Advokat Johan Henrik Frøstrup Advokat Johan Henrik Frøstrup Advokat Johan Henrik Frøstrup Advokat Johan Henrik Frøstrup Advokat Johan Henrik Frøstrup Advokat Johan Henrik Frøstrup mot Samferdselsdepartementet Posten Norge AS Advokat Pål Erik Wennerås Advokat Siv Jahr Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

15 DOM Saken gjelder krav om at en bestemmelse i Samferdelsdepartementets konsesjon til Posten om unntak fra leveringsplikten ved bostedsadresse kjennes ugyldig, krav om gjenopptak av postleveranse til bostedsadresse og krav om erstatning for endring av leveringssted. Fremstilling av saken: EU vedtok i 1997 direktiv om felles regler for utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet heretter betegnet postdirektivet. Direktivets formål var å fastsette regler for medlemsstatenes forpliktelse til å sørge for at det blant annet blir ytt en universell posttjeneste i Fellesskapet. Direktivets artikkel 3 nr. 3 første avsnitt, lyder: 3) De [medlemsstatene, rettens anm.] skal treffe tiltak som sikrer at yteren eller yterne av den universelle tjenesten alle virkedager og minst fem dager i uken, med mindre det etter de nasjonale reguleringsmyndigheters syn foreligger ekstraordinære omstendigheter eller særskilte geografiske forhold, kan garantere at det foretas minst - én innsamling, - én levering til alle fysiske eller juridiske personers bosted eller fysiske adresse, eller unntaksvis, på vilkår fastsatt av den nasjonale reguleringsmyndigheten, til egnede innretninger. Direktivet ble implementert i postloven av 29. november 1996 nr. 73 ved endringslov av 30. april 1999 nr. 24. Iht. postloven 4 kreves det konsesjon for å drive regelmessig formidling mot vederlag av landsdekkende postsendinger. Implementeringen foranlediget at 5 om konsesjonsvilkår ble gitt følgende tilføyelse (nytt annet og tredje ledd): Ved tildeling av konsesjon og fastsettelse av vilkår skal konsesjonsmyndighetene sikre at det foreligger tilbud om landsdekkende formidling av postsendinger til allmennheten til priser som står i forhold til kostnadene. Det skal være geografisk enhetsporto for tjenester som kommer inn under enerettsområdet. Med geografisk enhetsporto menes like takster i hele lovens geografiske virkeområde. Tilbudet skal minst omfatte: a) én innsamling av postsendinger pr. virkedag; b) én utlevering av postsendinger pr. virkedag til alle fysiske og juridiske personers bosted eller fysiske adresse eller i særlige tilfeller til egnede innretninger og c) tilbud om fremsending av rekommandert postsending og verdipostsending. Det kan gjøres unntak fra kravene i dette ledd ved ekstraordinære omstendigheter eller særlige geografiske forhold. Samferdselsdepartementet ga den 18. desember 2006 Posten Norge AS konsesjon til landsomfattende postleveranser. Konsesjonen var fastsatt i medhold postloven 4, jf. 5, TVI-OTIR/01

16 jf. forskrift av 1. juli 1997 om formidling av landsdekkende postsendinger (postforskriften) 5, jf. 3. I konsesjonens punkt 1 heter det at "Konsesjonens formål er å sikre et landsdekkende tilbud om formidling av leveringspliktige tjenester til rimelig pris og til god kvalitet", og at "Posten skal sikre alle brukere et godt og likeverdig tilbud i alle deler av landet". I kravet til et landsdekkende postnett heter det om utleveringssted under punkt 2.4.1: " Posten skal, under forutsetning av at mottaker har satt opp en utleveringspostkasse eller annen egnet innretning, utlevere leveringspliktige uregistrerte sendinger og hentemeldinger til alle mottakeres postadresse (bosted/fysisk adresse), jf. postloven 5 annet ledd bokstav b). (.) Nærmere regler om utleveringssted følger som vedlegg 1. Post og teletilsynet kan gi dispensasjon fra reglene i vedlegg 1 dersom disse etter en helhetsvurdering medfører en urimelig byrde for Posten. Dersom utleveringspostkasse eller annen egnet innretning ikke er satt opp på sted som Posten anviser, eller mottaker ikke ønsker utlevering der, skal sendingene utleveres på nærmeste faste ekspedisjonssted. " Retningslinjene i vedlegg 1 nevnt ovenfor tar som konsesjonen utgangspunkt i at "Posten skal besørge utlevering av postsendinger i umiddelbar nærhet til bosted/fysisk adresse". For tettbygd strøk fastsetter vedlegget at utleveringspostkasser plasseres ved port/innkjøring til bolig/fysisk adresse eller (på anvist sted) inntil en avstand på 100 meter fra port/innkjøring. For spredtbygd strøk er det fastsatt at utleveringspostkasser plasseres ved port/innkjøring til bolig/fysisk adresse eller (på anvist sted) inntil en avstand på 250 meter fra port/innkjøring. Deretter heter det blant annet: " Som særlige tilfeller for unntak fra avstandskravene foran regnes: 1) Færre enn 3 husstander i gjennomsnitt pr. km. 2) Når offentlige reguleringer gjør det nødvendig å avvike fra hovedreglene. 3) Ikke farbar vei. 4) Isolerte bosettinger uten regulær transportforbindelse og hvor utlevering er uhensiktsmessig i forhold til beboernes ferdselsmønster (.) Posten skal søke å oppnå enighet med mottakeren(e) ved endret plassering av postkasser. " I det følgende vil retten referere til de ovennevnte fire alternativene som kategori (respektive) TVI-OTIR/01

17 Staten har gjort gjeldende at kategori 1-regelen er hjemlet i postloven 5 annet avsnitt bokstav b " eller i særlige tilfeller til egnede innretninger ". Vedlegget gir også anvisning om at det ved plassering som det ikke oppnås enighet om "skal opplyses om hvilke kriterier som er lagt til grunn og at mottakerne har anledning til å klage på beslutningen til Posten regionalt/sentralt". Det er gitt nærmere retningslinjer for Postens klageordning i konsesjonens punkt 6. Posten anvender kategori 1-regelen på såkalte "avstikkere" fra den "hovedpostruten" som kjøres. Om avstikkeren er fylkesvei, kommunal vei eller privat vei, har ingen betydning for Postens definisjon av hva som er avstikker. Det har ikke heller betydning om veien er en gjennomfarts- eller blindvei. Posten definerer at avstandsmålingens startpunkt er siste postlevering som ligger innenfor avstandskravet (3 husstander i gjennomsnitt pr. km.). Våren 2010 anmodet Posten v/det lokale postdistrikt saksøkerne skriftlig, under henvisning til Postens retningslinjer som fremgikk av en vedlagt brosjyre, om å flytte postkassen fra den fysiske bostedsadressen til en nærmere angitt plassering, med følgende begrunnelse: "Postkassen er ikke plassert ved avkjørsel fra hovedvei/postrute. Avstikkere kjøres kun hvis det i gjennomsnitt er minimum tre husholdninger pr km vei". For saksøkerne nr. 1-3 betød dette at avstanden til husstandenes postkasse økte til ca. 2,5 km, for saksøkerne 4 og 5 til ca. 1 km og for saksøkerne 6-8 til så vidt skjønnes opp til ca. 1,5 km. Alle saksøkerne unntatt saksøker nr. 8 har klaget på det lokale postdistriktets beslutninger om plassering, og alle klagerne har fått behandlet sine klager i Postens sentrale organisasjon. Ingen av dem fikk medhold. Noen av dem klaget også til Post- og teletilsynet, som i henhold til postforskriften 13, jf. konsesjonens punkt 7.1 fører tilsyn med at Posten overholder kravene i postloven, postforskriften og konsesjonen. Heller ikke tilsynet ga dem medhold. Ved advokat Frøstrups brev av 8. februar 2011 til Post- og teletilsynet har Harald Omnes tatt opp klagen på nytt. I brevet ble det gjort gjeldende at Postens beslutning var i strid med EUs postdirektiv, som i samsvar med EØS-avtalen er implementert i norsk rett. Det ble også gjort gjeldende at beslutningen var i strid med postloven 5, konsesjonsbetingelsene og legalitetsprinsippet. Det ble videre anført at Postens praktisering av retningslinjene i vedlegg 1 bygget på feil utgangspunkt vedrørende gjennomsnittsberegningen i kategori 1. Tilsynet ble også bedt om å vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av Postens praktisering av denne reglen. Til slutt ble det vist til en tidligere sak for Oslo byrett (i 2000) som Frøstrups daværende klienter skal ha vunnet frem med. Post- og teletilsynet videreformidlet klagen til Samferdselsdepartementet uten selv å ta stilling til den. I Postens uttalelse av 10. mars 2011 til departementet, heter det blant annet: TVI-OTIR/01

18 " Posten oppgir årlig i våre konsesjonsrapporter hvor mange husstander som er berørt av disse reglene [praktiseringen av kategori 1-tilfellene, rettens anm.]. Som det fremgår av 2009-rapporten var det ved utgangen av 2009 ca husstander som hadde postkassen plassert lenger fra innkjørselen enn de ordinære avstandskriteriene, og herav ca 300 husstander som hadde lenger avstand enn 3 km. til postkassen. Dette innebærer at ca 0,14 % av utleveringskassene var berørt av unntaket for spredt bosetting. Disse tallene har vært relativt stabile over flere år, og fra 2009 til 2010 var det en mindre nedgang. Endringer i bosettingsmønsteret tilsier imidlertid en viss økning av antallet mottakere som kommer inn under unntaket i årene fremover. Selv om antallet og andelen husstander som er berørt er lavt, vil de økonomiske konsekvensene av å fjerne unntaket i sin helhet kunne bli store. Unntaket har primært kommet til anvendelse der hvor Posten har kunnet oppnå betydelige effektiviseringsgevinster, slik som for eksempel å gå fra 3 til 2 budruter i et område. Det er ikke mulig for Posten å komme med et presist estimat for kostnadsmessige konsekvenser, da vi hverken vet i hvilken grad allerede flyttede kasser vil flyttes tilbake til tomtegrensen, eller hva fremtidig behov for flyttinger pga endret bosettingsmønster mv. vil bli. Vårt beste anslag er et behov for en økning over noen år med budruter dersom hele unntaket ved færre husstander enn tre pr. km. veg fjernes for helårsboliger og virksomheter. Det betyr en kostnadsøkning på NOK millioner pr. år, for å kompensere for både reversering av eksisterende løsninger og manglende nye tiltak. " Posten har så vidt skjønnes ikke beregnet hvor mange husstander i landet som helhet som vil kunne bli berørt dersom Posten anvender kategori 1-regelen på alle husstander som faller innunder unntaket for spredt bosetting. I brev av 24. juni 2011 avgjorde Samferdelsdepartementet at klagen ikke ga grunnlag for å endre Postens beslutning. Prosessualia: Ved advokat Frøstrups stevning av 26. mars 2012 til Oslo tingrett har saksøkerne reist søksmål mot staten v/samferdselsdepartementet og Posten Norge AS med påstand om at "Særtilfelle 1) i Vedlegg 1 til konsesjonen som grunnlag for leveringsplikten kjennes ugyldig" og at "Staten skal presisere Posten Norge AS's nåværende og fremtidige konsesjoner i overensstemmelse med dette" samt at "Posten Norge AS pålegges å gjenoppta postleveransene til saksøkerne slik den var før 2010" og at "Posten Norge AS dømmes til å betale saksøkerne erstatning for det økonomiske tap de har hatt ved å måtte kjøre daglig for å hente sin post". I tillegg ble det lagt ned påstand om at de saksøkte dømmes til å betale sakens omkostninger. Staten og Posten har tatt til gjenmæle og lagt ned påstand om frifinnelse og tilkjennelse av saksomkostninger TVI-OTIR/01

19 Hovedforhandlingen er holdt 4. april Saksøker nr. 1 og nr. 6 møtte sammen med prosessfullmektigen og forklarte seg. For staten møtte prosessfullmektigen og seniorrådgiver Randi Hovde. For Posten møtte prosessfullmektigen og avd.direktør Gunnar Inderberg. Sistnevnte avga forklaring. Det ble foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken. Saksøkernes endelige påstand: I saken mot staten v/samferdelsdepartementet: 1. Særtilfelle 1 i vedlegg 1 til konsesjonen som grunnlag for unntak for leveringsforpliktelsen kjennes ugyldig. 2. Staten dømmes til å betale sakens omkostninger in solidum med Posten. I saken mot Posten Norge AS: 1. Prinsipalt: Posten Norge AS pålegges å gjenoppta postleveransene til saksøkernes adresser. Subsidiært: Posten Norge AS sitt vedtak i 2010 om flytting av postleveransene fra saksøkers adresser er ugyldige. I alle tilfelle: Posten Norge AS dømmes til å betale saksøkerne erstatning et beløp fastsatt etter rettens skjønn. 2. Posten Norge AS dømmes in solidum med Staten til å betale sakens omkostninger. Staten v/samferdselsdepartementets påstand: 1. Staten v/samferdselsdepartementet frifinnes. 2. Harald Omnes, Ingrid Kristine Omnes, Elling Omnes, Bent Brustad, Knut Eric Ova, Tom Vibeto, Tom Andre Helstad, Bengt Arne Nurkkala dømmes en for alle, alle for en til å betale sakskostnader til staten v/samferdselsdepartementet. Posten Norge AS' påstand: 1. Posten Norge AS frifinnes. 2. Saksøkerne dømmes in solidum til å betale Posten Norge AS' sakskostnader TVI-OTIR/01

20 Saksøkernes påstandsgrunnlag: Unntaket i Postens konsesjon om krav til postombæring dersom det er færre enn gjennomsnittlig tre husstander pr. kilometer er i strid med EUs postdirektiv og postloven med forskrifter. Det er postdirektivets artikkel 3 som angir rammen for leveringsplikten. Formuleringen "særskilte geografiske forhold" i direktiv 97/67/EF artikkel 3 nr. 3 første avsnitt hjemler ikke unntaket, jf. Ot.prp. nr. 18 ( ) side 4 om at med særlige geografiske forhold "siktes det f eks til at ikke farbare veier eller lang avstand til offentlig vei gjør at kravet om at postsendinger skal utleveres til mottakerens bosted kan fravikes". Spredt bosetting kan ikke under noen omstendighet karakteriseres som "særskilte geografiske forhold". Dette fremgår av rådsdirektiv 2008/6/EF, hvor postombæringsplikten er presisert til også å skulle foretas i fjerntliggende eller tynt befolkede områder. Det vises også til Postens konsesjon punkt hvor det heter at "[m]ed særlige geografiske forhold menes bosetninger på steder hvor det er umulig eller urimelig kostnadskrevende å foreta utlevering alle hverdager. Spredt bosetting er som hovedregel ikke å regne som et særlig geografisk forhold". Saksøkerne mener at sistnevnte bestemmelse må gjelde generelt og er uenig med staten i at den bare gjelder for utleveringshyppigheten. Heller ikke artikkel 3 nr. 3 annet alternativs formulering om levering til "bosted eller fysisk adresse, eller unntaksvis, på vilkår fastsatt av den nasjonale reguleringsmyndigheten, til egnede innretninger", hjemler Postens unntak fra leveringsplikten. En "innretning" er ikke et utleveringssted. Med "innretning" menes en menneskeskapt bygning eller gjenstand som skal tre i stedet for en postkasse. Slik har departementet selv forstått begrepet, idet det i konsesjonens punkt om "Utleveringssted" heter at "[p]osten skal, under forutsetning av at mottaker har satt opp utleveringspostkasse eller annen egnet innretning, utlevere leveringspliktige uregistrerte sendinger og hentemeldinger til alle mottakeres postkasse (.)". "Annen egnet innretning" er altså satt som alternativ til en ordinær utleveringspostkasse. De forhold dette unntaket er ment å omfatte, er regulert i vedlegg 1 første til fjerde ledd, altså 100-meters regelen for plasseringen av postkasser i tettbygde strøk og 250-meters regelen i spredtbygde strøk. Dette blir tydeliggjort ved en gjennomgang av andre språkversjoner av samme artikkel, for eksempel den danske der det heter "til hertil indrettede anlæg". Formuleringer med tilsvarende meningsinnhold er også tatt inn i de svenske, engelske, tyske og franske tekstene. Det står intet i Ot.prp. nr. 18 ( ) om at "egnede innretninger" gir grunnlag for å avvike fra avstandskravet. Det er heller ikke nevnt noe om dette i samferdselskomiteens Inst. O. nr. 45 ( ), hvor formuleringen en nevnt flere steder TVI-OTIR/01

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010.

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sak 50/2010 Referat frå rådsmøte 2. juni 2010 Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Sak

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 08.10.2013 i Oslo tingrett, 12-185313TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende. mot

OSLO TINGRETT DOM. 08.10.2013 i Oslo tingrett, 12-185313TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.10.2013 i Oslo tingrett, 12-185313TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende Saken gjelder: Gyldigheten av derivatavtaler Bremanger kommune Advokat

Detaljer

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011 VOLDGIFTSDOM Avsagt den 6. september 2011 Voldgiftsretten: Sorenskriver Øyvind Smukkestad, leder Advokat Erik Keiserud Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan Saksøker: Prosessfullmektig: Statkraft Energi AS Postboks

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Nancy Amanda Hessen

OSLO TINGRETT DOM. 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Nancy Amanda Hessen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Daglig leder Axel Slettebøe Ole Edon Johansen Nancy Amanda Hessen Saken gjelder:

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Forslag til endringer i offentleglovas

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Dokument nr. 8:72 (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om øyeblikkelig å sikre Teletopia AS tilgang til Telenor Mobil AS' nett,

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Kredittilsynet, 15. september 2008 1 1 Innledning 1.1 Kredittilsynets oppdrag

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 4 1999 16. nov. Endr. i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Forhandlinger i Odelstinget nr. 4 1999 16. nov. Endr. i folketrygdloven og i enkelte andre lover Forhandlinger i Odelstinget nr. 4 1999 16. nov. Endr. i folketrygdloven og i enkelte andre lover 35 Møte tysdag den 16. november kl. 13.45 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 5): 1. Innstilling fra

Detaljer

Dokument nr. 15:10. (1998-99) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 99.

Dokument nr. 15:10. (1998-99) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 99. Dokument nr. 15:10. (1998-99) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 99. Innlevert 11. desember 1998 av stortingsrepresentant Erna Solberg. Besvart 18. desember 1998 av landbruksminister

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g Les mer om: Årsoppgjørsrevisjon Utgiftsføring av avdrag på lån i kommuneregnskapet Nye avgiftsregler for fast eiendom konsekvenser

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter. Difi-notat 2013:3 ISSN:1892-1728

Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter. Difi-notat 2013:3 ISSN:1892-1728 Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter Difi-notat 2013:3 ISSN:1892-1728 Forord Difi legger med dette fram et arbeidsnotat som omhandler det etablerte systemet for overprøving

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 Skatterett 2 2012 [31] 97 119 Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 av advokat Petter Dragvold Petter Dragvold er er født i 1954, cand.jur i 1981, og advokat i advokatfellesskapet Arntzenlegal (Kontorfellesskap).

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 30.03.2012 i Oslo tingrett, 10-079693TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Lise Bogen Behrens

OSLO TINGRETT DOM. 30.03.2012 i Oslo tingrett, 10-079693TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Lise Bogen Behrens OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 30.03.2012 i Oslo tingrett, 10-079693TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Lise Bogen Behrens Saken gjelder: Krav om erstatning etter nedsettelse av styrehonorar i stiftelse

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Håndbok 228. Veiledning. Kjøre- og hviletider. Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01

Håndbok 228. Veiledning. Kjøre- og hviletider. Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01 Håndbok 228 Veiledning Kjøre- og hviletider Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer