Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005"

Transkript

1 Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005

2 Leder K j æ r e l e s e r! Når vi i Caritas snakker om at vi vil forandre verden, mener vi at hver og en av oss har en utfordring som vi må ta på alvor. I 2005 valgte vi sammen med humanitære organisasjoner og mennesker av god vilje å gå sammen i den globale kampanjen Make Poverty History. Mange av oss har gått og går med et hvitt bånd som synlig tegn på at vi vil utrydde fattigdom. Vi deler den samme verden og vi skal gjøre det mulig slik at alle stemmer skal kunne høres. Helder Camera uttrykte dette på en mer poetisk måte enn jeg kan: Firhendig klaver? Jeg drømmer om noe annet og større: om musikk for tusen hender, om en konsert hvor hele verden tar del. I Caritas-føderasjonen tenker vi det samme som Dom Helder, vi tenker at Caritas-organisasjonene over hele verden, alle 162, kan samarbeide ved å lytte til hverandre. Når vi arbeider i Uganda, Zambia, Honduras, Vietnam, Sri Lanka eller på Øst-Timor så samarbeider vi ved å lytte til våre partneres behov, lære av deres erfaring og bruke deres kompetanse. Når noe er vellykket, når vi har lært andre og bedre arbeidsmetoder, kan vi dele det med hverandre. Kanskje kan vi på sikt virkeliggjøre Dom Helders drøm om at vi kan lage verdenskonsert? Kjære leser, takk for støtte og bidrag i året som gikk, takk for at du gjør det mulig at Caritas-nettverket vokser seg stort. Takket være deg kan Caritas-bevegelsen virkelig være med på å puffe oss i ny og riktig retning. La oss derfor ikke gi opp, men fortsette med full styrke, kraft og vilje mot målet som ligger foran oss. La oss gjøre fattigdom til historie! Med vennlig hilsen I n n h o l d s f o r t e g n e l s e Make Poverty History... side 4 Fra frihandel for de rike til rettferdig handel for de fattige... side 5 Katastrofenes år... side 8 Caritas Norges årsberetning... side 9 Oversikt over Caritas Norges prosjekter side 17 Gjeldsslette i Zambia... side 18 Bistand til Øst-Timor har hjulpet... side 20 Hvordan jobber Caritas?... side 22 Innsamlingsrekord i side 24 Forsiden: Bistand nytter! Etter mange år med hjelp utenfra har Øst-Timor nå tatt hånd om egen tuberkulosebekjempelse. Et stort skritt for verdens yngste nasjon, og et godt eksempel på at bistand nytter. (Foto: Caritas) Avskaff fattigdommen 3

3 Make Poverty History I fjor var året da millioner av mennesker over hele verden bar hvite bånd. Vi krevde at verden måtte forandres slik at fattigdommen kunne bli historie, og ikke en pinlig og skandaløs realitet som den er i dag. Det var mange i Norge som lot seg inspirere og var med i aksjonen: Caritas Norge har sendt mange tusen hvite bånd til folk over hele landet, ja; Oslo Katolske Bispedømmes biskop Bernt Eidsvig, Can. Reg er også eier av et hvitt bånd! Fattigdommen skulle gjøres til historie, var planen. Eller som den internasjonale kampanjen formulerte det: Make Poverty History! For det var nå det skulle handles. Ja, det er nå det må handles. For hvert tredje sekund dør et barn på grunn av ekstrem fattigdom. Hvert tredje sekund, tjue ganger i minuttet, ettusentohundre barn i timen, barn dør hvert eneste døgn. Og det grusomme er at slik behøver det ikke å være fattigdommen er ikke resultatet av naturens lov, men av menneskers handlinger og prioriteringer. Skjev og urettferdig fordeling av verdens ressurser er en av de største globale utfordringene i vår tid. Men vi har kunnskapene, ressursene og mulighetene som skal til for å fordele godene og avskaffe fattigdommen. Derfor har en lang rekke frivillige organisasjoner verden over deriblant også Caritas gått sammen i en global aksjon for handling mot fattigdom: Global Call to Action Against Poverty. I 2000 kom FN med sin oppskrift på hvordan man kan bekjempe fattigdommen i verden. Oppskriften er Tusenårsmålene; åtte felles mål som skal nås innen Tusenårsmålene er et barn av Tusenårserklæringen som ble vedtatt på det store Tusenårstoppmøtet (Millennium Summit) i 2000, som igjen var en oppsummering av mange toppmøter som fant sted i FN-regi gjennom 90-tallet. Alle FNs medlemsland skrev under på Tusenårserklæringen. Tusenårsmålene går ut på å: utrydde fattigdom og sult gjøre utdanning tilgjengelig for alle oppnå likestilling minske barnedødeligheten minske mødredødeligheten stoppe spredning av hiv og aids sikre miljøvennlig og bærekraftig utvikling utvikle et globalt partnerskap for utvikling Disse målene skal verden oppfylle innen Make Poverty History -kampanjen skulle skape et folkelig press på verdens mektige ledere om at det er nødvendig med handling mot fattigdommen nå i 2005 og ikke la tusenårsmålene bli sovepute fram mot Kampanjen krevde: rettferdige handelsregler sletting av U-landsgjelden mer og bedre bistand I dette nummeret av CaritasINFO finner du hvert av disse tre kravene tydeliggjort med eksempler fra arbeidet som foregår i noen av Caritas Norges hovedsamarbeidsland; Honduras, Zambia og Øst- Timor. Caritas-nettverket og hele Den katolske kirke står sammen om målet om å gjøre fattigdommen til historie, og ønsker å minne lederne for alle FNs medlemsland om at dette er noe de allerede har forpliktet seg til gjennom tusenårserklæringen. Fattigdommen ble ikke avskaffet i Sjøl om en del viktige beslutninger ble fattet, er det mange diskusjoner og beslutninger som er utsatt til Dette betyr for oss at kampen om å gjøre fattigdommen til historie fortsetter, og det betyr at man fremdeles bør bruke det hvite båndet. Vi som tror at en urettferdig orden er uorden må fortsette kampen for en verden der det er godt å være, ikke for noen få, men for alle. Kvinnekooperativ i Trujillo inngår i programmet Caritas Norge støtter i Honduras. Gruppen får opplæring i sivile, politiske og sosiale rettigheter. Målet er å styrke demokratiet gjennom å styrke de fattige og spesielt kvinnenes deltakelse. (Foto: Caritas) Fra frihandel for de rike til rettferdig handel for de fattige Mellom-Amerika blir nå for alvor kastet ut i den globaliserte rutsjebanen hvor skinnene er smurt med frihandel og kjørereglene er basert på den sterkestes rett. I bakgrunnen kan de multinasjonale selskapene, med amerikanske subsidier i sin hånd, nyte godt av fetere bankkontoer og økte markedsandeler. Frihandelens inntog er en av de største truslene mot fattigdomsreduksjon i Latin-Amerika. Kirka står på barrikadene for et handelsregime på de fattiges premisser. 5

4 Hvis globaliseringen er styrt av markedslover som er til for å tilfredsstille de mektige, vil det ha negative konsekvenser. (Ecclesia in América, 20) Frihandelsavtalen The Central American Free Trade Agreement (CAFTA) er USAs forsøk på å styrke den økonomiske utviklingen og motvirke fattigdommen i Mellom-Amerika, ifølge den amerikanske handelsrepresentanten Robert Zoellick. Hittil har han de fleste regjeringene i Mellom-Amerika med seg, inkludert Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador og Den dominikanske republikk, som alle skrev under på CAFTA-avtalen i mai Bak lukkede dører vel å merke. For hadde det vært opp til mengden av kirkesamfunn, fagbevegelser, menneskerettighetsgrupper, kvinnelag, bondekooperativer og miljøorganisasjoner som over flere måneder har samlet seg i protest i flere titalls byer over hele regionen, ville CAFTA aldri blitt signert slik som avtaleteksten ser ut i dag. Det regionale nettverket av Caritas-organisasjoner i Latin-Amerika og Karibien, SELAC, satte frihandelsavtaler på dagsorden allerede i Fra hvert hjørne på kontinentet kunne man registrere en rungende enighet: Frihandelsavtalene med USA representerer ikke de fattiges interesser! De kan snarere sies å være en fortsettelse på USAs imperialisme i regionen. Siden 2003 har også det regionale Caritas-nettverket for Mellom-Amerika, CAMEXPA, hvor Caritas Norge deltar, jobbet aktivt for å drive politisk påvirkning ovenfor myndighetene, holde kampanjer og drive opplysningsarbeid rundt CAFTA. Nå som avtalen er ratifisert av alle landene unntatt Costa Rica, er hovedoppgaven framover å sikre at implementeringen av frihandelsavtalen i størst mulig grad blir regulert på en måte som sikrer befolkningens rettigheter. Dette er ingen lett oppgave. Medlemslandene har allerede opplevd press fra USA om å sette til side nasjonal lovgivning, blant annet for å la nordamerikanske selskaper få monopol på en rekke medisiner og for å redusere nasjonale helsestandarder for importerte varer. For bønder som i dag dyrker og selger mais på lokale markeder, vil CAFTA kunne få katastrofale konsekvenser når de mellomamerikanske landene må åpne opp for billige landbruksprodukter fra USA. Selv de mest vellykkede bønder vil ha vanskeligheter med å konkurrere mot varer som selges til under produksjonskostnad. Ved hjelp av subsidier og moderne teknologi, inkludert genteknologi, er amerikanske storbønder svært konkurransedyktige på det latinamerikanske markedet. Den eneste hindringen som nå gjenstår for at disse storeksportørene skal kunne vinne enda mer markedsadgang med sine dumpingpriser, er høye tollmurer og kvotebegrensninger. Det er disse som skal fjernes eller reduseres drastisk under CAFTA. Subsidiene til amerikanske bønder skal ikke røres. USAs landbrukssubsidier utgjør mer enn fire ganger så mye som hele Nicaraguas bruttonasjonalprodukt til sammen. Det skulle være nok til å illustrere at de amerikanske subsidiene er med på å forsterke snarere enn å bekjempe fattigdom under et CAFTA-regime hvor småbønder på landsbygda kommer til å tape mest. Skrekkscenarioet er at det samme vil skje i de mellomamerikanske landene som i Mexico da NAFTA (frihandelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico, 1994) trådte i kraft. Bønder hadde ikke noe annet valg enn å flytte til byene eller gå over til å jobbe som sesongarbeidere på de utenlandskeide plantasjene. Ungdom ble sendt for å jobbe på asiatiske maquila-fabrikker eller valgte å krysse grensen til USA som illegale immigranter. Under protestmarsjer mot CAFTA har talen vært klar: Hvilke alternativer har vi? Jobbe for kineserne for å kjøpe fra los Gringos (amerikanerne)? I 2005 gjorde Caritas Honduras en studie av CAFTA og dens konsekvenser for utviklingen både nasjonalt og regionalt. Studien er en anerkjennelse av at fattigdomsreduksjon ikke lenger kan sees uavhengig av de internasjonale handelsstrukturer; skal vi få slutt på fattigdommen, må vi også sørge for at den internasjonale handelen er til fordel for den fattige befolkningen i motsetning til å gjøre situasjonen verre for de fattige. Studien konkluderer med at CAFTA-avtalen først og fremst er til for å tjene de kommersielle interessene til de amerikanske selskapene og den nasjonale eliten, i tillegg til å representere et ledd i den nasjonale sikkerhetspolitikken til USA. Argumentet om at CAFTA vil bidra til fattigdomsbekjempelse i regionen blir dermed stående igjen som en brutal bløff. Dette er også blitt tatt opp på høyeste kirkelige hold. 9. september 2005 signerte biskoper fra nærmere hele det amerikanske kontinentet en erklæring som stiller seg svært kritisk til frihandelsavtalene i regionen. Caritas Norge har arbeidet i en årrekke med Caritas i Honduras, som er blant de fattigste landene i Latin-Amerika. 7 av 10 mennesker lever i fattigdom. Å finne en løsning på fattigdomsproblemene står naturlig nok øverst på dagsorden. Til tross for G8- landenes enighet om sletting av all multilateral gjeld til landet under møtet i Skottland i fjor, har fattigdomsreduksjonen kommet kort. Dette skyldes først Som hyrder for folkene i Latin-Amerika og Karibien er vi bekymret fordi vi ikke kan se at frihandelsavtalene som er blitt forhandlet fram mellom USA og landene i regionen åpner for økte muligheter for den fattigste og mest sårbare befolkningen. Bisperådet i Latin-Amerika og Karibien, Erklæring om frihandelsavtaler, 9.september 2005, Washington DC. og fremst en svært ujevn fordeling av godene. Den økonomiske velstanden er konsentrert i nord, hvor industrialiseringen og utenlandsinvesteringene finner sted. Utenlandskeide maquilas og plantasjer, i tillegg til blant annet gruvedrift, ser ut til å være regjeringens svar på landets økonomiske problemer. Disse aktivitetene gagner noen få på bekostning av det fattige flertallet. Det er den samme utviklingsmodellen som vil forsterkes gjennom CAFTA. Kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga i Honduras understreker at globaliseringen har medført både positive og negative endringer. Dessverre er de negative følgene i overvekt. Slik behøver det ikke være, understreker han: Kirkens største utfordring er å menneskeliggjøre globaliseringen og globalisere solidariteten! Fakta om Honduras Innbyggere: 6,9 millioner Hovedstad: Tegucigalpa Plass på HDI*: 116 Forventet levealder ved fødsel: 68 år Skrive- og leseferdighet blant voksne pver over 15 år: 80% Spedbarnsdødelighet: 32 av 1000 levendefødte * Se side 23 6

5 Katastrofenes år! Naturen har til alle tider vært lunefull. Om det så dreier seg om vulkanutbrudd, jordskjelv, flodbølger, tørkekatastrofer, flom eller insektangrep, kan ingen tid sies å ha vært fritt for dette. Likeledes har mennesker så lenge de har eksistert vært i krig med hverandre. Innen familien, innen stammen, mellom stammer, mellom regioner, mellom religioner og mellom nasjoner. Så når Caritas føler at 2005 var spesielt bratt er ikke dette tuftet verken på historisk korrekthet eller statistikk, men snarere på rene følelser. Vi har fått en verden der CNN og BBC er tilstede nesten før katastrofer inntreffer. Katastrofene dekkes på en nesten intim måte, og elendigheten sendes over eteren rett hjem, inn i stua, inn i våre privatliv. Dette gjør noe med oss. Det har en helt annen virkning enn fortidens telegramstil-notiser fra NTB. Mange hevder vi blir avstumpet av all den virkelighetsbeskrivelsen vi utsettes for. Vi tror sannheten er den motsatte. Hendelsene kommer nærmere oss. Vi vet mer om hva som skjer i verden. Vi tar inn over oss mer av det som skjer. Vi tror vi kan gjøre noe med det. Det angår oss. Vi engasjerer oss. Vi har rett og slett blitt mer verdensborgere enn vi var tidligere enten vi liker det eller ei. Og det er nettopp denne verdensborgerrollen som gjør at vi føler at 2005 var katastrofenes år. Det hele begynte med tsunamien. Ja, vi jukser litt her, ettersom det teknisk sett var i 2004 bølgen skyllet over land og drepte uskyldige kystboere. Men effekten, engasjementet, følelsene, reaksjonene, innsamlingene og all jobben med nødhjelp og rehabilitering, det kom i Aldri før har vel en enkelt naturkatastrofe mobilisert hele verden slik denne bølgen gjorde det. Det fattigste menneske i det fattigste land ga av sitt manglende overskudd for å hjelpe de nødlidende i Aceh, Sri Lanka, India og Thailand. Tsunamien gjorde noe med Caritas, både i Norge og internasjonalt. Vi er ikke lenger helt de samme. Tsunamien skapte den største samlede nødhjelpsresponsen vårt nettverk noensinne har stått bak. Dette har krevde tettere koordinering med andre organisasjoner, bedre økonomistyring, mer effektiv dialog med myndigheter, raskere ansettelser og opplæring av nye medarbeidere, mer offensiv mediakommunikasjon og høyere krav til rapportering enn vanlige katastrofer. Vi har diskutert mye og lært mye. Om nødhjelp og gjenoppbygging. Om oss selv. Og om hverandre. Om lærdommene fra tsunamien er verdt noe, får vi testet ut i Pakistan etter det grusomme jordskjelvet den 8. oktober, som rev i stykker jorden og ødela alle hus, og som over litt tid drepte over mennesker. Som om ikke dette var nok, løp orkanen Stan løpsk over Mellom-Amerika akkurat på samme tid. Dette skjedde like etter at orkanen Katrina hadde smadret jazz-byen New Orleans. Samtidig er Afrikas barn i ferd med å sulte i hjel på grunn av en av de verste tørkekatastrofene på årevis. Ja, naturen har alltid vært lunefull. Vulkanutbrudd, jordskjelv, flodbølger, tørke, flom og innsektsangrep har skjedd før. Likevel sitter vi i Caritas igjen med følelsen at året 2005 var i overkant fylt med slike katastrofer. Vi håper vi gjorde vårt for å bidra i arbeidet som fulgte katastrofene. Tsunamien i det indiske hav tok om lag liv og snudde hverdagen opp ned for millioner. Caritas var raske tilstede og har siden jobbet for å bøte på skadene bølgen medførte. (Foto: Caritas) Caritas Norges årsberetning 2005 Styreleders beretning Caritas er den katolske kirkes bistandsorganisasjon. I dette ligger at vi skal ha medfølelse med de som er utsatt for lidelse, og vise omsorg for dem som trenger til det. På den lovkyndiges spørsmål om Hvem er så min neste? svarte Jesus med å fortelle lignelsen om den barmhjertige samaritan (Lukas 10, 25-37). Din neste behøver slett ikke være den du til daglig opplever som den som er nærmest deg, ligner mest eller oftest er enig med. Din neste er den som trenger det mest. Jesus spurte den lovkyndige: Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere? Han svarte: Den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus: Gå du og gjør som han. Men kravet om at vi skal være barmhjertige, går dypere enn en overbærende eller følelsesladet stemning om at når vi har det bra (er så bra), kan vi gi litt til de stakkarslige. Kristen barmhjertighet bygger på rettferdighetstanken. Dette kommer særlig klart til uttrykk i Jakobs brev (2.1): Mine søsken! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Vår tid gir oss på en helt annen måte enn tidligere mulighet til å ha oversikt over urettferdighet som finnes, ikke bare innen det nærområdet hvor vi til daglig beveger oss, som samaritanen på veien mellom Jerusalem og Jeriko. I tidligere tider kunne man muligens forklare store forskjeller som utslag av naturens luner og innebygde urettferdighet. Moderne teknologi og vitenskap gir oss mulighet til å gjennomskue systematiske urettferdigheter som det er i menneskelig makt å endre. Hvert tredje sekund dør et barn av ekstrem fattigdom. Slik behøver det ikke å være fattigdommen er ikke resultatet av naturens lov, men av menneskers handlinger og prioriteringer. Skjev og urettferdig fordeling av verdens ressurser er en av de største globale utfordringene i vår tid. Men vi har kunnskapene, ressursene og mulighetene som skal til for å fordele godene og avskaffe fattigdommen.

6 Dette er bakgrunnen for at Caritas, sammen med en rekke andre organisasjoner verden over, har gått innfor å gjøre fattigdom til historie MAKE POVERTY HISTORY! Kampanjen Global Call to Action Against Poverty oppfordrer alle til å bære hvite bånd for å vise støtte til aksjonens tre krav: En mer rettferdig verdenshandel Sletting av u-landsgjelden Mer og bedre bistand 2005 var et viktig år i denne sammenhengen, møter i G8, WTO m.v., men problemene ble selvsagt ikke løst av den grunn. Problemene er komplekse og løsningene er ikke enkle som slagordene, men retningen den kan vi ikke vike fra og vi må gjøre alt vi kan for at tempo i de riktige handlinger holdes høyest mulig. Senest i mars påpekte Vatikanet urettferdighet i en verdenshandel hvor fattige bønder i fattige land blir utestengt fra markene, og ba de rike land om å vurdere sine subsidier og beskyttelser. Styrets sammensetning: Styreleder: Styremedlemmer: Gjermund Høgh Tove Avenstroup Haugen p. Paul Pham Huu Y Øyvind Oland Stein Morten Omre Det er avholdt seks styremøter i perioden. Hovedanliggende for Caritas Norge er, i fellesskap med våre partnere i samarbeidslandene, å gjennomføre programmer som fremmer rettferdighet og utvikling. Så vet vi samtidig at alle våre anstrengelser vil være som vann på gåsa om vi ikke også arbeider for å endre de strukturer i samfunnet som fører til økt fattigdom og økt urettferdighet. Selv om vi ennå har langt å gå, og andre forhold kan virke motsatt av vår innsats, håper jeg at Caritas også i 2005 har medvirket til å endre verden. Har vi klart dette, har vi grunn til takknemlighet overfor alle våre samarbeidspartnere og bidragsytere: våre myndigheter i Norge, offentlige og frivillige samarbeidspartnere i de land vi har innsats, en dedikert stab i Fagerborggaten og ikke minst alle våre frivillige givere. Uten bidragene fra våre giverne, vil vi mangle et utgangspunkt for våre anstrengelser. Hjertelig takk. Gjermund Høgh Styreleder I 2005 har det vært jobbet mye med følgende etter tsunamien i det indiske hav. (Foto: Caritas) Caritas Norge Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon, og har kontorer i Oslo. Hovedoppgavene er å støtte program i fattige land innenfor områdene utviklingsbistand, menneskerettigheter, freds- og forsoningsarbeid og nødhjelp, å motivere katolikkene i Norge til solidaritet med økonomisk fattige i andre land og å øke bevisstheten om urettferdige samfunnsstrukturer og årsakene til fattigdommen. Innenlands er den viktigste oppgaven å bistå menighetene med utvikling av velferdsarbeid for flyktninger, innvandrere, barn og eldre. Caritas Internationalis Caritas Norge er tilsluttet det internasjonale nettverket av Caritas-organisasjoner i Caritas Internationalis. Nettverket omfatter 162 nasjonale Caritas-organisasjoner, og arbeider i mer enn 200 land og territorier. I tillegg til å samarbeide direkte med Caritas-organisasjonene i de landene der Caritas Norge støtter prosjekter, har vi partnerskapsavtaler med tre utenlandske partnere, Catholic Relief Services i USA (Caritas USA), Caritas Tyskland og Caritas Sveits. Målet med disse avtalene er å oppnå best mulig resultater i vårt prosjektarbeid, å ha bedre opplæringsmuligheter og å øke gjennomslagskraften i vårt talsmannsarbeid. Vi 10 11

7 samarbeider også med Caritas i de øvrige nordiske landene, bl.a. om fasteaksjonen. Caritas Europa: Caritas Europa er en av Caritas Internationalis syv regioner. Caritas Europa ble grunnlagt i 1971 og består av 48 organisasjoner som arbeider i 44 europeiske land. Caritas Europa har en strategisk plan hvor hovedfokus er: 1. Migrasjonsspørsmål knyttet til innvandrings og asylspørsmål, inkludert menneskehandel, både innenfor og utenfor EU. 2. Sosiale spørsmål relatert til fattigdom og urettferdig fordeling i Europa. 3. Internasjonalt utviklings- og fredsarbeid. 4. Internasjonalt nødhjelpsarbeid. 5. Talsmannsarbeid og informasjon. 6. Støtte til europeisk Caritas-arbeid og forvalte ESF (European Solidarity Fund). For å arbeide med disse saksområdene er det nedsatt en kommisjon med ansvar for hvert område. Sekretariatet i Brussel koordinerer arbeidet. Kari-Mette Eidem er medlem i Caritas Europas styre og i Caritas Europas kommisjon for nødhjelp (HAC). Dag Albert Bårnes er leder i Caritas Europas koordineringsgruppe for Afrika (IEC). Prosjektvirksomheten 2005 I 2005 overførte Caritas Norge 47,8 millioner kroner til 38 prosjekter i 21 land (se s. 17 for fullstendig prosjektoversikt). Dette er det største årlige volumet Caritas Norges prosjektoverføringer noen gang har hatt. Til prosjektene har vi mottatt 16,2 millioner fra Norad og 26,8 millioner fra Utenriksdepartementet. Midlene fordeler seg slik på henholdsvis region og type: Asia 43% Europa/div 3% Afrika 38% Latin-Am. 16% Nødhjelp 49% Prosjektoverføringer pr. land 2005 (beløp i hele tusen) Fred/MR 7% Utvikling 44% Caritas i Norge I menighetene Caritas arbeid både innenlands og utenlands har som mål å forandre verden. De katolske menighetene i Norge står bak Caritas Norge, og alt arbeidet Caritas gjør er på vegne av den enkelte katolikk. Derfor er støtten Caritas mottar fra hvert enkelt menighetsmedlem, både økonomisk og praktisk, avgjørende for arbeidet. I mange menigheter finnes det Caritas-grupper som koordinerer det diakonale arbeidet som drives i menighetene. Caritas-gruppene har aktiviteter som seminar, diskusjonsgrupper, innsamlingsaksjoner og praktisk-solidarisk arbeid. De ulike menighetene har i 2005 støttet opp om innsamlingsaksjoner bl.a. til inntekt for flodbølgeofrene i Sørøst-Asia, jordskjelvofre i Pakistan/ India, orkanofre i Mellom-Amerika i tillegg til fasteaksjonen, høstaksjonen, adventsaksjonen og Caritas-søndag. Følgende menigheter har Caritas-grupper: Bergen Fredrikstad Drammen Halden Kristiansand Lillestrøm Moss Porsgrunn Stavanger Tønsberg Ålesund Norges Unge Katolikker (NUK) Caritas Norge samarbeidet i 2005 med Norges Unge Katolikker om adventsaksjonen Stans moderne slavehandel til inntekt for arbeidet mot Alle de fire katolske skolene var representert på Nord/Sørseminaret. Fra venstre: Sr. Anette Moltubakk (St. Sunniva), Margaret Mjåland (St. Francisukus), Kjell-Eddy Nicolaisen (St. Eystein), Anne-Kirsten Eek Larsen og Marianne Nygård (St.Paul). (Foto: Caritas) menneskehandel i Bosnia-Hercegovina. NUK satte enda en gang rekord i innsamlede midler og klarte å samle inn kroner. Dette er et resultat av iherdig innsats og høyt aktivitetsnivå i mange lokallag rundt om i menighetene i adventstiden. NUK er en viktig samarbeidspartner for Caritas, gjennom dem når vi ut til ungdommer i menighetene og de gjør et viktig arbeid for å bringe ut informasjon om Caritas arbeid i menighetene. I 2005 engasjerte NUK seg også i innsamlingsarbeidet etter tsunamien i Det indiske hav og i fasteaksjonen. Nord/Sør-seminar I 2005 ble det arrangert et Nord/Sør-seminarer for lærerne ved de katolske skolene. Seminaret tok opp Nord/Sør-problematikk og kirkens sosiallære generelt, og fasteaksjonen, vennskapsskolene, skolenes Nord/Sør-arbeid og Make Poverty History-kampanjen spesielt. På seminaret deltok 12 13

8 det lærere fra alle de fire katolske skolene, St. Paul i Bergen, St. Sunniva skole i Oslo, St. Franciskus skole i Arendal og St. Eystein skole i Bodø. Informasjon/talsmannsarbeid CaritasINFO kom i 2005 ut med seks nummer, med et opplag på eksemplarer. Informasjonsbladet sendes ut til registrerte givere, menigheter, katolske institusjoner og prester. I Broen har vi gitt informasjon om prosjekter og Nord/Sør- tema i utgavene i Også NUKs blader har mottatt artikler og informasjon fra Caritas. Caritas hjemmesider ble opprettet i Antall treff varierer, men i 2005 varierer treffene innenfor et høyere intervall enn de gjorde i Hjemmesidene oppdateres jevnlig med Caritasnyheter fra inn og utland. Fra 2005 er det også mulig å donere online. Caritas Norge har besøkt flere menigheter i løpet av 2005, blant annet i forbindelse med fasteaksjonen og Caritas-søndag. Caritas er medlem av kampanjen Slett U-landsgjelda (SLUG), Bistandstorget, Fredsplattformen, Kirkelig Fredsplattform, ForUM og Global. I 2005 tilsluttet Caritas seg også den internasjonale kampanjen Global Call to Action Against Poverty. Med utgangspunkt i denne kampanjen drev Caritas et aktivt talsmannsarbeid under slagordet Make Poverty History, bl.a. gjennom informasjon i CaritasINFO, Broen og på hjemmesidene. Som ledd i kampanjen ble det distribuert ca 4500 hvite bånd, dels gjennom menighetene og skolene og dels direkte fra Caritas-kontoret. Innsamling Caritas samlet i 2005 inn ca 8,3 millioner kroner i Norge, det overlegent beste innsamlingsresultatet noensinne. Hovedårsaken til dette var den store oppslutningen om innsamlingsarbeidet etter flodbølgene i Det indiske hav, som alene ga ca 3,3 millioner i gaveinntekter, hvorav 2,4 gjennom Idrettsaksjonen. En testamentarisk gave på 1,6 millioner bidro også sterkt til det gode innsamlingsresultatet. Men selv om man ser helt bort fra tsunami-bidragene og testamentariske gaver, ville gaveinntektene (som da ville vært på ca 3,4 millioner kroner) vært rekordhøye. I tillegg til innsamlingsaksjonen for flodbølgeofrene ble det også gjennomført innsamlingsaksjoner i forbindelse med sult i Niger, jordskjelv i Pakistan/India, orkan i Mellom-Amerika, og for fredsarbeidet i Colombia og Nord-Uganda. Rådsmøtet 2005 Caritas Norges 15. rådsmøte (tidligere generalforsamling) ble holdt på Mariaholm 29. april 1. mai av landets 32 katolske menigheter var representert, hvorav en ved fullmakt. Caritas Norges styre og ansatte var også tilstede på rådsmøtet. Gjesteforeleser på rådsmøtet var Katongo Chifwepa, Caritas Zambia. Hun holdt innledninger om kvinners situasjon og likestilling i Zambia, hiv/aids-situasjonen i Zambia, og om Caritas Zambias arbeid. Styreleder Gjermund Høgh ble gjenvalgt for en periode på to år, og Stein Morten Omre ble valgt inn som nytt styremedlem etter Thomas Sivertsen, som hadde takket nei til gjenvalg. Styremedlemmene Tove Avenstroup Haugen, Øyvind Oland og pater Paul Y H. Pham sitter fram til rådsmøtet Annet Regnskapet for 2005 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og høringsutkastet God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Regnskapsloven krever at det informeres om følgende: Forutsetning om fortsatt drift av Caritas Norge er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Det har i 2005 ikke forekommet skader, ulykker eller sykdomsfravær som følge av forhold ved arbeidsmiljøet. Det var totalt 146 sykedager i Sykefraværets andel av total arbeidstid er ca 8 %. Virksomheten bidrar ikke til forurensing av det ytre miljø. Kjønnsfordelingen blant de ansatte ved utgangen av 2005 er ca 70 % kvinner og 30 % menn, og generalsekretæren er kvinne. I styret er kjønnsfordelingen 80 % menn og 20 % kvinner, og styreleder er mann. Det er ikke iverksatt eller planlagt iverksatt spesielle tiltak for å fremme likestilling. For fullstendig regnskap med revisjonsberetning henvises det til Caritas Norge årsregnskap 2005, som kan fås fra Caritas Norge. 17. mars 2006 Kari-Mette Eidem Generalsekretær Stein Morten Omre Styremedlem Gjermund Høgh Styreleder p. Paul Y H. Pham Styremedlem Personalet: Kari Mette Eidem Generalsekretær Petter Bruce Kontorleder Ingrid Rosendorf Joys Informasjonskonsulent (perm. t.o.m. oktober) Dag Albert Bårnes Programkoordinator Thale Kermit Programkoordinator (perm. t.o.m. oktober) Kirsten S. Natvig Programkoordinator Sigrid Nagoda Programkoordinator Gunnell E. G. Sandanger Programsekretær (vikariat t.o.m. oktober) Inger Anne Naterstad Prosjektmedarbeider Kirkelig Fredsplattform (f.o.m. november) Mau Don Thi Nguyen Programsekretær (vikariat) Anne-Cathrine Skodbo Frivillig kontormedhjelper Stein-Morten Omre Frivillig kontormedhjelper Tove Avenstroup Haugen Styremedlem Øyvind Oland Styremedlem 14 15

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen!

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen! Nr. 4 august 2006 Gjeld og handel viktig i fattigdomsbekjempelsen! Leder K j æ r e l e s e r! En sommer er over og vi plasserer oss raskt i virkelighetens verden igjen, forhåpentlig med overskudd og energi

Detaljer

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo Caritasinfo 6/desember 2008 Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo leder Kjære leser, Vi lever i en tid med ufred og uro. Vi lever i en tid

Detaljer

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid NORWEGIAN CHURCH AID Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Dette

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

HVORDAN SKAL VI FINANSIERE FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI FINANSIERE FREMTIDEN? Innhold: 2: «The stars are aligned...» 3: Nyheter 4 5: og møter FNs nye utviklingsmål 6: «Last chance for good news» 8 10: Norges rolle på veien til Addis Ababa 11 12: Gjeldskriser på repeat 13 14: Zambias

Detaljer

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER Innhold s.3: Innledning s.4 Kapittel 1: Gjeld s.10 Kapittel 2: Menneskerettigheter og utvikling s.16 Kapittel 3: Retten til helse s.22 Kapittel 4: Retten til

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

bistandsaktuelt På liv og død 3500 lokalt ansatte med svært ulike trygghetsordninger

bistandsaktuelt På liv og død 3500 lokalt ansatte med svært ulike trygghetsordninger Utgitt av NORAD 20 00 februar TERJE RØD-LARSEN: Bistand smører Uten bistand ville støtten til fredsprosessen i Det palestinske området vært langt svakere, fastslår leder av FN-organisasjonen UNSCO Terje

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand.

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Av nora ingdal 2 kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand Utgitt av Utviklingsfondet 2012 Forfatter:

Detaljer

Innhentet av lovens lange arm. Eks-presidenter i samarbeidsland hadde sugerør i statskassa

Innhentet av lovens lange arm. Eks-presidenter i samarbeidsland hadde sugerør i statskassa Utgitt av NORAD des. 2003 HIV/AIDS: FN blåser opp aidstall FN-organisasjonen UNAIDS opererer med oppblåste tall for omfanget av hiv-aids-epidemien i flere afrikanske land, hevder den britiske forskeren

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad «Cité de Care»: Håp og verdighet blant mennesker som mistet alt Sparegruppen ara Bara: En malisk forretningskvinnes hverdag UDs nye utviklingsdirektør:

Detaljer

Utviklingsfondets årsmelding 2009

Utviklingsfondets årsmelding 2009 Utviklingsfondets årsmelding 2009 SIDE 1 Forsiden: Møllekooperativ: Fasika Berhe leder et kvinnekooperativ i Werileke, i Tigray, nord i Etiopia. Kvinnegruppa mottok 15.000 kroner i støtte fra Utviklingsfondet

Detaljer

bistandsaktuelt 2 millioner døde av aids

bistandsaktuelt 2 millioner døde av aids Utgitt av NORAD sept. 99 PLAN NORGE: Mye revir i norsk bistand Vi har invitert til dialog, men har foreløpig møtt liten interesse. Vår erfaring med norske hjelpeorganisasjoner så langt er at det dessverre

Detaljer

8/9. Spår kraftig kutt i bistand. Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter

8/9. Spår kraftig kutt i bistand. Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter bistands-10ånovemberaktuelt 8/9 nr 2008 SØR-SUDAN Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter En av Norges største bistandsmottakere, Sør- Sudan, tjener milliarder på olje. Etter tre år er statsregnskapene

Detaljer

bistandsaktuelt Strid om gjeldslette IMF/Verdensbanken sier betal først og få gjeldslette etterpå

bistandsaktuelt Strid om gjeldslette IMF/Verdensbanken sier betal først og få gjeldslette etterpå Utgitt av NORAD okt. 2000 MIDT-ØSTEN : Få palestinere i egen stat Fredsprosessen i Midt-Østen har kjørt seg fast. Dermed vil det gå enda lengre tid inntil det eventuelt blir funnet varige løsninger for

Detaljer

FOTO: SCANPIX. Opposisjonen er svekket før valget 31. mars

FOTO: SCANPIX. Opposisjonen er svekket før valget 31. mars Utgitt av Norad mars 2005 JOBB-MARKEDET: Bistandsbransjen i vekst I takt med økende bistandsbudsjetter er det stadig flere ansatte i den norske «bistandsbransjen», der organisasjonene står for de fleste

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie Tema TV-aksjonen 2014 I fokus Gaza Portrett Haddy N'jie Nr 04 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Vi gir nødhjelp

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

bistandsaktuelt Stoltenbergs baby vokser og vokser A-blad Planlegger å gi 500 millioner kroner til vaksinering av barn i India

bistandsaktuelt Stoltenbergs baby vokser og vokser A-blad Planlegger å gi 500 millioner kroner til vaksinering av barn i India Utgitt av Norad april 2006 YRKESETIKK: Hva skjer når «far går på bar i Dar»? Utviklingsminister Erik Solheim sier til Bistandsaktuelt at han var sjokkert over hvordan nordiske bistandsarbeidere oppførte

Detaljer

bistandsaktuelt Mot våpenhvile på Afrikas horn? egne tema-sider laget av journalist-studenter ved Høgskolen i Oslo.

bistandsaktuelt Mot våpenhvile på Afrikas horn? egne tema-sider laget av journalist-studenter ved Høgskolen i Oslo. Utgitt av NORAD juni 2000 BISTAND TIL FLYKTNINGER: En milliard brukes i Norge Regjeringen vil i år bruke over en milliard kroner av bistandsbudsjettet til flyktninger i Norge. En sterk og uventet økning

Detaljer

bistandsaktuelt Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 www.bistandsaktuelt.

bistandsaktuelt Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 www.bistandsaktuelt. 4 nr mai 2008 Gjenglandet Øst-Timor Ungdommen i Øst- Timor er en kilde til uro, men er glemt av bistandsgiverne. Side 14-17 FOTO: KEN OPPRANN Maoistenes støttespillere feirer den overraskende valgseieren

Detaljer

bistandsaktuelt Sørafrikansk kraftkrise gir trøbbel for naboland Steinrik nordmann i Bill Gates fotspor Gigant-plan for import endte som kyllingfôr

bistandsaktuelt Sørafrikansk kraftkrise gir trøbbel for naboland Steinrik nordmann i Bill Gates fotspor Gigant-plan for import endte som kyllingfôr 5 nr juni 2008 SKOG-MILLIARDENE Solheim på skogshopping i farlig terreng Side 13-16 FOTO: GUNNAR ZACHRISEN www..no Fremskrittspartiets formann er mer skeptisk til bistand enn de fleste norske politikere.

Detaljer

Utgitt av Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar Fihavanana sy Fikambanan i Norvezy sy Madagasikara Desember 2003

Utgitt av Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar Fihavanana sy Fikambanan i Norvezy sy Madagasikara Desember 2003 Nr. 2 Utgitt av Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar Fihavanana sy Fikambanan i Norvezy sy Madagasikara Desember 2003 REDAKTØR KJÆRE MADAGASKARVENNER! Velkommen til et nytt nummer av medlemsbladet til

Detaljer

de ikke vil si det, men de tror på internasjonale arenaer med stor innverknad på Abidjan. Føler seg lurt etter Fredskorps-opphold drap.

de ikke vil si det, men de tror på internasjonale arenaer med stor innverknad på Abidjan. Føler seg lurt etter Fredskorps-opphold drap. LEIAR bistandsaktuelt GUATEMALA: 9/2003 Utgitt av NORAD juni Fagetat i støypeskeia 2003 Redningsmann i Abidjan? ABIDJAN (b-a): For andre gang er han innkalt og utpekt som landets redningsmann. Seydou Diarra

Detaljer

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD Slett U-landsgjelda nr. 2 2007 illegitim GJELD Utgitt av Slett U-landsgjelda (SLUG) SLUG, c/o Kirkens Nødhjelp PB 7100 St. Olavs Plass 0130 OSLO slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no Gjeldsbrevet kommer

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer