STORTINGSVALET GODKJENNING AV LISTEFORSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORTINGSVALET 2013 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 001 Saksh. Aardal, Sigrid Helene Saksgang Møtedato Fylkesvalstyret STORTINGSVALET GODKJENNING AV LISTEFORSLAG SAMANDRAG Innan fristen 2.april var det levert inn 16 listeforslag til stortingsvalet I samsvar med lov og forskrift har forslagsstillarane gjort nødvendige endringar for å få listeforslaga i samsvar med krava i lova. Det vert rådd til at alle listeforslaga vert godkjende som offisielle vallister ved stortingsvalet 2013 slik dei ligg føre i saka. FORSLAG TIL VEDTAK Følgjande innkomne listeforslag vert godkjende som offisielle vallister for Hordaland ved stortingsvalet 2013 med desse overskriftene: Arbeiderpartiet De Kristne Demokratene i Norge Folkemakten Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Miljøpartiet Dei Grøne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Rune Haugsdal fylkesrådmann Ingrid Holm Svendsen organisasjonsdirektør Vedlegg: Innleverte listeforslag pr

2 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Innkomne listeforslag Innan fristen 2.april var det levert inn 16 listeforslag til stortingsvalet 2013: 1. ARBEIDERPARTIET Tillitsvald: Sveinung Valle Varatillitsvald: Pål A. H. Thorsen 2. DE KRISTNE Tillitsvald: Mikael Christian Leirgul Varatillitsvald: Trine Overå Hansen 3. DEMOKRATENE I NORGE Tillitsvald: Atle Stien Varatillitsvald: Terje Haugom 4. FOLKEMAKTEN Tillitsvald: Erik Holm Varatillitsvald: Tove Christoffersen 5. FREMSKRITTSPARTIET Tillitsvald: Gunnar Bakke Varatillitsvald: Terje Søviknes 6. HØYRE Tillitsvald: Liv Kari Eskeland Varatillitsvald: Ragnhild Stolt-Nilsen 7. KRISTELIG FOLKEPARTI Tillitsvald: Pål Kårbø Varatillitsvald: Arvid Nilssen 8. KYSTPARTIET Tillitsvald: Kristin Brennhaug Varatillitsvald: Sturla Olsen 9. MILJØPARTIET DEI GRØNE Tillitsvald: Petter Lindberg Espeland Varatillitsvald: Øystein Bønes 10. NORGES KOMMUNISTISKE PARTI Tillitsvald: Alexander N. Sørnes Varatillitsvald: Mats Johansson 11. PENSJONISTPARTIET Tillitsvald: Frank W. Hansen Varatillitsvald: Kåre Husabø 12. PIRATPARTIET Tillitsvald: Øyvind Andersen Holm Varatillitsvald: Ståle Olsen 13. RØDT Tillitsvald: Martin Årseth, Varatillitsvald: Anja Rolland 2

3 14. SENTERPARTIET Tillitsvald: Jostein Ljones Varatillitsvald: Sveinulf Tungesvik 15. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Tillitsvald: Steinar Nørstebø Varatillitsvald: Silje Guleng 16. VENSTRE Tillitsvald: Rolf Nesheim Varatillitsvald Geir Angeltveit 2. Nærare om listeforslaga Etter vallova 6-6 skal fylkesvalstyret innan 1. juni avgjera om listeforslaga skal godkjennast. Lova sin ordinære innleveringsfrist er 31. mars i valåret. I år var dette datoen for første påskedag. Av vallova 15-5, (2) føl det at dersom ein dato for avslutninga av ein frist fell på ein laurdag eller en heilagdag, går fristen ut den nærmaste påfølgjande kvardag. Dette medførte at fristen i år gjekk ut tysdag 2. april. Alle listeforslaga vart innlevert innan fristen. Listeforslaga har i samsvar med vallova 6-6 vore lagt ut til offentleg gjennomsyn etter kvart som dei kom inn. Det er ikkje kome klager eller protestar mot nokon av listene. Overskriftene på listene må etter vallova 6-1 vera einslydande med partiet sitt registrerte namn. Alle innleverte listeforslag oppfyller kravet i lova. Listeforslaga skal vera utfylt i rekkjefølje med namn på så mange kandidatar som det skal veljast representantar til Stortinget frå fylke. Forslaget kan i tillegg innehalda seks andre namn. For Hordaland fylke må det minimum vera 16 og maksimum 22 namn på listeforslaget Etter vallova 6-3 er det tilstrekkeleg at minst to styremedlemer i lokalavdelinga skriv under listeforslager dersom partiet er registrert i Partiregisteret og hadde ein viss oppslutning ved føregåande stortingsval. Det same gjeld parti som er registrert i Partiregisteret etter siste stortingsvalet. Norges Kommunistiske Parti hadde for liten oppslutning ved stortingsvalet i 2009 til å kunna koma under regelen over. Partiet har levert listeforslag med over 500 underskrifter. Underskrivarane er kontrollerte mot folkeregisteret/manntalet og oppfyller kravet m.o.t. røysterett i fylket. Folkemakten har ikkje stilt liste ved tidlegare stortingsval og har levert inn listeforslag med over 500 underskrifter. Underskrivarane er kontrollerte mot folkeregisteret/manntalet og oppfyller kravet m.o.t. røysterett i fylket. 3. Listekandidatane Alle kandidatane på listeforslaga er kontrollerte mot folkeregisteret/manntalet m.o.t om dei er valføre. Kandidatane på listene har i brev av fått melding om at dei er førde opp på listeforslaget til det aktuelle partiet, og at dei, om dei har lovleg grunn, må søkja fritak innan Det er presisert at kravet må vera skriftleg, grunngjeve og attestert. Vidare er det opplyst at retten til å krevja fritak går tapt om ikkje fristen blir halden. Departementet har rådd til at kandidatane ikkje bør ha mindre enn ei vekes frist. Nokre brev er komne i retur fordi den folkeregistrerte adressa ikkje samsvarar med postadressa. Desse breva er sendt til ny adresse. 3

4 Endringar på listeforslaga. Dersom dei innleverte opplysningane på lista ikkje stemmer med dei folkeregistrerte opplysningane når det gjeld namn, fødselsår eller adresse/kommune er tillitsvald for lista vorte gjort kjend med dette ved brev, med høve til å gje tilbakemelding. Det er dei folkeregistrerte opplysningane som vert lagt til grunn. Vallova 6-6. Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene (1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. (2) Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. (3) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag. Valforskrifta 15. Endringer på listeforslaget etter innleveringsfristen (1) Etter at fristen for innlevering av listeforslag er utløpt, kan forslagsstillerne kun gjøre endringer på listeforslaget som er nødvendige for å bringe det i overensstemmelse med lovens krav. (2) Hvis en kandidat strykes fra listeforslaget, avgjør den tillitsvalgte om det skal settes inn et nytt navn på den tomme plassen, eller om de etterfølgende kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge og listen suppleres med et nytt navn nederst. Andre omrokkeringer er ikke tillatt. Dersom fristen for å innlevere listeforslag er utløpt, skal den tillitsvalgte legge ved erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå som kandidat på listen. Det er gjort slike endringar på listeforslaga etter fristen: Norges Kommunistiske Parti Kandidat nr. 8 er ikkje valfør til Stortinget, då kandidaten ikkje har stemmerett ved valet, då kandidaten ikkje er norsk statsborgar, jfr.vallova 2-1. Kandidat nr. 13 var ikkje å finna i manntalet og ved opplysningar i folkeregisteret er denne personen død. Listetillitsvald har fått melding om dette og har gjeve tilbakemelding om at kandidatane rykker opp på lista og at det vert sett inn ein ny kandidat sist på lista. Den nye kandidaten har levert inn dokumentasjon på at han godtek å stå på lista. Senterpartiet Kandidat nr. 17 er ikkje valfør til Stortinget, då kandidaten ikkje har stemmerett ved valet, då kandidaten ikkje er norsk statsborgar, jfr.vallova 2-1. Listetillitsvalde har gjeve melding om at kandidatane under på lista rykkjer opp. Pensjonistpartiet Kandidat nr. 10 og 11 var ikkje å finna i manntalet og ved opplysningar i folkeregisteret er desse to personane døde. Etter at listeforslaget er levert inn er og kandidat nr.13 død. Listetillitsvalde har gjeve melding om at kandidatane på lista rykkjer opp. 4

5 Kystpartiet Kandidat nr. 19 på Kystpartiet sitt listeforslag var og ført opp som kandidat på Demokratane i Norge sitt innleverte listeforslag. Kandidaten vart tilskriven 12.april med førespurnad om kva liste han ønskte å stå som kandidat på. I følgje vallova kan ikkje same person stå på to ulike lister i same fylke. Av vallova 6-6 pkt.4, 2.og 3. setn går det fram følgjande: "En underskriver eller en kandidat som står på flere listeforslag for samme valg, skal gis pålegg om å melde fra innen en bestemt frist hvilket forslag vedkommende vil stå på. Ellers settes vedkommende opp på det listeforslaget som ble innlevert først." Kandidaten svara 25.april at han var medlem i Kystpartiet og samtykka til å stå på Kystpartiet si liste. Demokratane i Norge Kandidat nr. 21 på Demokratane si Norge sitt listeforslag fall ut som følgje av det overfornemnde. Listetillitsvalde for lista vart underretta og fekk høve til å setja inn ny kandidat eller rykkje opp kandidatane. Det er gjeve tilbakemelding om at ein ønskjer å setja inn ny kandidat på plass 21 på listeforslaget. Kandidaten har bekrefta skriftleg at han seier seg villig til å stå på listeforslaget frå Demokratane i Norge som kandidat nr. 21. Søknad om fritak Det er kome inn 1 søknad om fritak til dette valet. Denne søknaden er behandla og leiaren i fylkesvalstyret har etter fullmakt fatta vedtak om å ikkje gje fritak, då søknaden ikkje stetta nokon av krava i vallova 3-2 der fritaksgrunnane er opplista. Opplysningar på lista. Kandidatane skal førast opp med føre- og etternamn, samt fødselsår. Det er kandidaten sitt rette etternamn som må brukast sjølv om vedkomande ikkje er kjend under dette. Det namnet kandidaten er kjend under bør tilføyast i parentes. Der kandidaten har mellomnamn eller er fleire fornamn er det det partiet har ført opp på sitt listeforslag som vert nytta. Der ein ønskjer å nytta adresse eller kommune på kandidatane er det den adressa /kommunen dei er folkeregistrert i som vert ført opp. I forslaget til godkjende lister som ligg i saka er endringane innarbeidde. 4. Vurdering Etter at fristen for innlevering av listeforslag er gått ut, kan forslagsstillarane berre gjera dei endringane som er nødvendige for å få forslaget i samsvar med krava i lova. Det inkluderer også å setja inn ny kandidat dersom nokon vert stroken frå lista, jfr. valforskrifta 15. I forslaget til godkjende listeforslag som ligg i saka er endringane innarbeidde og listene er sette opp i samsvar med fylkesvalstyret sitt vedtak i sak 1/03 med omsyn til rekkefølgje av kandidatopplysningar. Fylkesrådmannen rår fylkesvalstyret til å godkjenna følgjande listeforslag som offisielle vallister slik dei her ligg føre: 5

6 Arbeiderpartiet 1. Per Rune Henriksen, 1960, Statssekretær, Bergen 2. Jette F. Christensen, 1983, Stortingsrepresentant, Bergen 3. Magne Rommetveit, 1956, Stortingsrepresentant, Stord 4. Ruth M. Grung, 1959, Gruppeleder fylket, Bergen 5. Eigil Knutsen, 1988, Student, Bergen 6. Marianne S. Bjorøy, 1962, Daglig leder, Fjell 7. Roald Aga Haug, 1972, Daglig leder, Odda 8. Lubna Jaffery, 1980, Spesialrådgiver, Bergen 9. Atle Kvåle, 1951, Lærer, Fusa 10 Astrid F. Selsvold, 1964, Industriarbeider, Kvam 11 Roger Valhammer, 1984, Regionsekretær, Bergen 12 Jorunn Skåden, 1953, Lærer, Sveio 13 Terje Mathiassen, 1962, Lærer, Askøy 14 Kristin Akselberg, 1971, Konsulent, Bergen 15 Hallgeir U. Hatlevik, 1950, Lektor, Bergen 16 Synnøve Solbakken, 1957, Ordfører, Kvinnherad 17 Per Lerøy, 1957, Ordfører, Austrheim 18 Nina Glesnes, 1962, Daglig leder, Sund 19 Odd Harald Hovland, 1962, Ordfører, Bømlo 20 Marte Malones, 1985, Konsulent, Bergen 21 Gard Folkvord, 1969, Industriarbeider, Odda 22 Kristin Handeland, 1965, Ordfører, Fedje 6

7 De Kristne 1. Trine Overå Hansen, 1977, Øygarden 2. Mikael Christian Leirgul, 1970, Bergen 3. Margit Liljan Apelthun, 1960, Fjell 4. Geir Martin Økland, 1969, Stord 5. Grethe Løkhammer Johannesen, 1955, Bømlo 6. Trond Helge Vabø, 1974, Lindås 7. Aida Marie Seehuus Flaaten, 1961, Bergen 8. Arne Mørkve, 1964, Voss 9. Norunn Hågan Walvick, 1970, Bergen 10 Ketil Molvik, 1972, Bergen 11 Sigfrid Asheim Olsen, 1947, Bergen 12 Odd Bjørn Hatlem, 1955, Øygarden 13 Lars Kåre Katla, 1960, Bømlo 14 Einar Audun Milde, 1942, Bergen 15 Heidi Bruaas Straume, 1964, Sund 16 Jens Ottar Theisen, 1966, Bergen 17 Leif Bredor Stokka, 1933, Bømlo 7

8 Demokratene i Norge 1. Fredrik Ugland Litleskare, 1953, Stord 2. Marianne Solheim, 1982, Odda 3. Terje Haugom, 1950, Bergen 4. Kjell Einar Nilsen, 1942, Odda 5. Marit Solbakk Øien, 1966, Fedje 6. Kåre Instanes, 1952, Odda 7. Siv Matre, 1980, Kvinnherad 8. Atle Stien, 1953, Bergen 9. Per Opsahl, 1945, Fedje 10 Atle Heggøy, 1974, Stord 11 Gudny Inger Wollberg, 1937, Bergen 12 John Ingolf Hauge, 1974, Odda 13 Geir Akse, 1964, Bergen 14 Karen Danielsen, 1955, Stord 15 Bjørn Norheim, 1966, Bergen 16 Berit Stegane, 1947, Odda 17 Anthony Natås, 1980, Bergen 18 Stig Øien, 1964, Fedje 19 Henning Bognø, 1978, Bergen 20 Henning Liberg, 1976, Kvinnherad 21 Magnar Gripsgård, 1969, Bergen 22 John Normann Mandelid, 1934, Bergen 8

9 Folkemakten 1. Egil Totland, 1969, Bergen 2. Tommy Vågen, 1958, Bergen 3. Jan-Åge Dale, 1970, Øygarden 4. Grethe Kristine Hermansen, 1969, Os 5. Svein Kivijärvi, 1951, Fjell 6. Jill Berg-Hansen, 1975, Bergen 7. Henrik Takvam, 1992, Bergen 8. Siv Øvsthus, 1961, Bergen 9. Kristin Saltkjelvik, 1967, Bergen 10 Stefan Konglevoll, 1987, Bergen 11 Anne Sunde, 1954, Bergen 12 Dan Andrew Hansen, 1967, Bergen 13 Rune Aadland, 1956, Bergen 14 Jytte Lilly Remme, 1932, Bergen 15 Michel Velickovic, 1941, Bergen 16 Tove Christoffersen, 1950, Bergen 9

10 Fremskrittspartiet 1. Gjermund Hagesæter, 1960, Bergen 2. Helge Andre Njåstad, 1980, Austevoll 3. Laila Reiertsen, 1960, Os 4. Torkil Åmland, 1966, Bergen 5. Gunnar Bakke, 1959, Bergen 6. Sigbjørn Framnes, 1965, Stord 7. Eskil Moen, 1987, Kvinnherad 8. Silje Hjemdal, 1984, Bergen 9. Morten Myksvoll, 1986, Bergen 10 Anita Garlid Johannessen, 1966, Fjell 11 Sigmund Larsen, 1959, Meland 12 Elisabeth Eide Tharaldsen, 1963, Kvinnherad 13 Ragnar Johan Tyssebotn, 1949, Osterøy 14 Magne Djuvik, 1955, Fusa 15 Ellinor Therese Kreybu, 1972, Bergen 16 Renate Møgster Klepsvik, 1974, Austevoll 17 Ole Torbjørn Holmedal, 1975, Kvinnherad 18 Leif Arne Vangsnes, 1964, Voss 19 Roald Stenseide, 1956, Askøy 20 Sølvi Anita Schei, 1957, Sund 21 Rosalind Fosse, 1963, Askøy 22 Terje Søviknes, 1969, Os 10

11 Høyre 1. Erna Solberg, 1961, Stortingsrepresentant, Bergen 2. Øyvind Halleraker, 1951, Stortingsrepresentant, Bømlo 3. Peter Christian Frølich, 1987, Advokatfullmektig, Bergen 4. Torill Eidsheim, 1970, Selvstendig næringsdrivende, Lindås 5. Sigurd Hille, 1950, Daglig leder, Bergen 6. Ove Bernt Trellevik, 1965, Ordfører, Sund 7. Erik Skutle, 1990, Politisk rådgiver, Bergen 8. Charlotte Spurkeland, 1987, Gruppesekretær, Bergen 9. Iril Schau Johansen, 1971, Siviløkonom, Voss 10 Siv Høgtun, 1966, Ordfører, Askøy 11 Liv Kari Eskeland, 1965, Ordfører, Stord 12 Børge Lunde, 1973, Rektor, Os 13 Sentoorvasan Singaravel, 1977, Prosjektleder, Bergen 14 Julie Eide Solbakken, 1983, Adjunkt, Austevoll 15 Knut Moe, 1960, Ordfører, Modalen 16 John Opdal, 1953, Ordfører, Odda 17 Anne Lorgen Riise, 1971, Konserndirektør, Bergen 18 Nils Marton Aadland, 1962, Ordfører, Meland 19 Petter Nilsen, 1993, Student, Bergen 20 Hans Edvard Seim, 1936, Pensjonist, Bergen 21 Monica Mæland, 1968, Byrådsleder, Bergen 11

12 Kristelig Folkeparti 1. Knut Arild Hareide, 1972, Stortingsrepresentant/partileiar, Oslo 2. Astrid Aarhus Byrknes, 1963, Ordførar/sjukepleiar, Lindås 3. Filip Rygg, 1983, Byråd, Bergen 4. Beate Husa, 1971, Kyrkjeverge, Sund 5. Emil André Erstad, 1991, Student, Radøy 6. Gunvor Sønnesyn, 1952, Senirkonsulent/cand.polit., Voss 7. Marita Moltu, 1968, Gruppeleiar, Bergen 8. Jarle Jacobsen, 1974, Maskiningeniør/varaordførar, Sveio 9. Pål Kårbø, 1973, Sjølvstendig næringsdrivande/siviløkonom, Meland 10 Lene Dåvøy, 1971, Lærar, Askøy 11 Kristian Helland, 1947, Prorektor for samfunnskontakt, Bergen 12 Harald Rydland, 1962, Bonde/rekneskapskonsulent, Fitjar 13 Grethe Lunde, 1960, Regionleiar, Radøy 14 Arne Normann, 1955, Lærar, Vaksdal 15 Helge Olav Nygard, 1977, Offiser i sjøforsvaret, Os 16 Rebekka Ljosland, 1990, Sjukepleiar, Bergen 17 Hildegunn Eiane Aarthun, 1973, Jordmor, Kvinnherad 18 Helge Dyrkolbotn, 1964, Varaordførar/prosjektkoordinator, Austrheim 19 Marit Aksnes Aase, 1947, Ordførar/sjukepleiar, Samnanger 20 Trygve Birkeland, 1961, Pastor/bussjåfør, Bergen 21 Torill Selsvold Nyborg, 1951, Gruppeleiar Hordaland fylkesting, Fjell 12

13 Kystpartiet 1. Tom Roger Hansen, 1963, Bergen 2. Kurt Ivar Pedersen, 1961, Bergen 3. Kristin Brennhaug, 1968, Fjell 4. Bjørn Halvor Kvilhaug, 1950, Bømlo 5. Ketil Hindenes, 1953, Radøy 6. Irene Aadland Høiland, 1979, Sveio 7. Bo Clausen, 1956, Osterøy 8. Sturla Olsen, 1945, Fjell 9. Tone Lovisa Djønne, 1991, Sveio 10 Jan Erling Nilsen, 1947, Fedje 11 Frank Robert Aadland, 1952, Sveio 12 Rolf Tveten, 1955, Bergen 13 Harald Knut Møgster, 1942, Austevoll 14 Karin Bjærum, 1940, Fjell 15 Torfinn Eide, 1943, Meland 16 Nils Ivar Brennhaug, 1965, Fjell 17 Karen Britt Bekkenes, 1947, Lindås 18 Hildur Larsen, 1961, Sveio 19 Robert Furnes, 1970, Bergen 13

14 Miljøpartiet Dei Grøne 1. Tom Sverre Tomren, 1966, Prest, Osterøy 2. Ingrid Ophaug Dahl, 1991, Lektorstudent, Os 3. Øyvind Strømmen, 1980, Frilandsjournalist/forfatter, Samnanger 4. Aslaug Moi Frøysnes, 1970, Lektor/sjølvstendig næringsdrivande, Bergen 5. Svein Skotheim, 1947, Pensjonist, Bergen 6. Linda Bukve, 1977, Sjølvstendig næringsdrivande, Voss 7. Per Hjalmar Svae, 1952, Siviløkonom, Bergen 8. Ellen Urheim Tveit, 1970, Småbrukar/kulturkonsulent, Sveio 9. Ingar Arne Flatlandsmo, 1982, Konsulent, Oslo 10 Åse Møller Hansen, 1956, Rådgjevar, Bergen 11 Lars Ove Kvalbein, 1969, Miljørådgivar, Bergen 12 Sunniva Kambestad, 1989, Student, Bergen 13 Gunnar Kvåle, 1942, Professor emeritus, Os 14 Johanne Margrethe Hartwig, 1943, Pensjonert lærer, Bergen 15 Erik Halvorsen, 1976, Småbrukar, Lindås 16 Kristina Vikesund, 1988, Student, Bergen 17 Rolf Cuyno Enger, 1960, Forfattar, Bergen 18 Lasse Brunborg, 1987, Anleggsmaskinførar/musikar, Bergen 19 Sigbjørn Grønås, 1939, Professor emeritus, Os 20 Mohammad Shoaib Sultan, 1973, Rådgivar, Oslo 21 Grete Belinda Solberg Barton, 1946, Uføretrygda, Bergen 22 Sondre Lindholm Båtstrand, 1983, Stipendiat, Bergen 14

15 Norges Kommunistiske Parti 1. Alexander Nicolaysen Sørnes, Haakon Skjønhaug, Unni Elisabeth Hovden, Erik Kaltenborn, Eduardo Solis Correa, Per Lothar Lindtner, Arian Kollen, Torild Horgen, Ørjan Buen Stadheim, Per Solemdal, Per-Arne Eidsvaag, Trygve Horgen, Kyrre Grepp, Harald Samuelsson, Odd Slåttelid, Cecilie Evensen, Lisa Marie Phreesley,

16 Pensjonistpartiet 1. Frank W. Hansen, 1939, Olsvikveien 200, 5184 Olsvik 2. Valborg Andreassen, 1929, Monrad Mjeldes vei 3, 5161 Laksevåg 3. Kåre H. Husabø, 1922, Løvåsbakken 153, 5145 Fyllingsdalen 4. Ingebjørg A. Alkholt, 1958, Håkonshellaveien 262, 5174 Mathopen 5. Marit Gjesdahl, 1944, Gravdalsveien 206, 5165 Laksevåg 6. Carmen Berger, 1935, Svingen 26, 5161 Laksevåg 7. Odd Fosse, 1934, Gjerdehaugene 20, 5174 Mathopen 8. Hans L. Håland, 1952, Kipo 20B, 5114 Tertnes 9. John A. Knutsen, 1921, Kolstibotn 2, 5098 Bergen 10 Agatha Bacas, 1937, Råtun 162, 5239 Rådal 11 John M. Fagna, 1930, Lillehatten 23, 5148 Fyllingsdalen 12 Ingvar Fonnes, 1921, Hovdenv. 11A, 5221 Nesttun 13 Inger Karin Heldal, 1937, Nattlandsveien 102 B, 5094 Bergen 14 Ingrid Hjørnevik, 1932, Sikthaugen 35, 5145 Fyllingsdalen 15 Mona Hope, 1936, Nestuntræet 17, 5221 Nesttun 16 Reidar Tysnes, 1930, Dyngelandsv. 62, 5226 Nesttun 17 Oddbjørn Øversveen, 1935, Blomvikv. 47, 5179 Godvik 18 Tore Horne, 1936, Grønnestølv. 75, 5073 Bergen 19 Randi Udbek, 1938, Dag Hammarskjøldsv. 65, 5144 Fyllingsdalen 16

17 Piratpartiet 1. Øyvind Andersen Holm, 1969, 5053 Bergen 2. Ståle Olsen, 1961, 5304 Hetlevik 3. Thomas Andre Oksnes Steen, 1978, 5281 Valestrandsfossen 4. Thor Henning Hjorth, 1969, 5033 Bergen 5. Bjørnar Nicolaisen, 1979, 5006 Bergen 6. Ørjan Nystad Langbakk, 1978, 5059 Bergen 7. Håvard Hatlevik, 1980, 5155 Bønes 8. Knut Gjøstein Karevoll, 1989, 5700 Voss 9. Kurt Håkon Vildgren, 1968, 5005 Bergen 10 Tore Wie Bøe, 1982, 5055 Bergen 11 Stian Færøy, 1978, 6105 Volda 12 Øystein Sættem Middelthun, 1977, 0196 Oslo 13 Håkon Wium Lie, 1965, 0273 Oslo 14 Tale Mathilde Haukbjørk Christiansen Østrådal, 1989, 4615 Kristiandsand S 15 Gunvar Mjølhus, 1981, 4280 Skudeneshavn 16 Jørn Vollan Lomax, 1988, 9018 Tromsø 17 Øystein Bruås Jakobsen, 1976, 0165 Oslo 18 Kai Terje Hagali, 1969, 1784 Halden 19 Anders Gaard Kvale, 1986, 5007 Bergen 17

18 Rødt 1. Odd Arild Viste, 1974, Førskolepedagog, Bergen 2. Synnøve Lie Johannesen, 1981, Lærer, Askøy 3. Terje Kollbotn, 1951, Bygg- og anleggsarbeider, Odda 4. Jeanette Onarheim Syversen, 1984, Organisasjonssekretær, Bergen 5. Torstein Dahle, 1947, Høgskolelektor, Bergen 6. Marte Stadheim Teigen, 1991, Student, Bergen 7. Ida Nordli-Kaldestad, 1982, Miljøarbeider, Voss 8. Natalie Golis, 1980, Fostermor, Kvam 9. Mohamed Kallel, 1963, Sveiser, Stord 10 Sofie Marhaug, 1990, Student, Bergen 11 Tomine Sandal, 1995, Elev, Askøy 12 Lone Lunemann Jørgensen, 1988, Student, Askøy 13 Håvard Gjerde, 1975, Båtbygger, Kvam 14 Mathias Hunskår Furevik, 1988, Konsulent, Bergen 15 Thorleif Berthelsen, 1975, Personlig assistent, Bergen 16 Ivar Jørdre, 1960, Student, Bergen 17 Solbjørg Marjala, 1972, Integreringskonsulent, Bergen 18 Inge Abrahamsen, 1980, Lærer, Askøy 19 Ragnhild Kvifte, 1995, Elev, Osterøy 20 Kenneth Straume, 1980, Vernepleier, Fjell 21 Magne Hagesæter, 1984, Student, Lindås 22 Torill Frøise, 1972, Daglig leder, Askøy 18

19 Senterpartiet 1. Kjersti Toppe, 1967, Bergen 2. Sigrid Brattabø Handegard, 1963, Jondal 3. Jakob Bjelland, 1972, Stord 4. Jon Askeland, 1964, Radøy 5. Alexander Fosse Andersen, 1983, Kvam 6. Jostein Ljones, 1967, Kvam 7. Henriette Tyse Nygård, 1986, Sund 8. Sigbjørn Hauge, 1960, Voss 9. Steinulf Tungesvik, 1965, Bergen 10 Benthe Bondhus, 1956, Kvinnherad 11 Hans S. Vindenes, 1952, Fusa 12 Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, 1963, Etne 13 Per J. Jordal, 1967, Os 14 Solfrid Burkeland Smith, 1989, Tysnes 15 Vigdis Søvik, 1950, Masfjorden 16 Samson Hamre, 1957, Ullensvang 17 Edvard J. Stangeland, 1947, Austevoll 18 Fredrik Bakke, 1986, Osterøy 19 Eva Kristin Dahl, 1973, Ulvik 20 Sammy Olsen, 1952, Bømlo 19

20 Sosialistisk Venstreparti 1. Audun Bjørlo Lysbakken, 1977, Stortingsrepresentant, Oslo 2. Gina Knutson Barstad, 1986, Student, Bergen 3. Einar Horvei, 1955, Lærar, Voss 4. Silje Guleng, 1976, Organisasjonssekretær, Askøy 5. Symphorien Pombe, 1973, Morsmålslærar, Sund 6. Signe Ekeland, 1970, Rådgjevar, Stord 7. Bjørn Brynjolf Pedersen, 1952, Føretaksleiar, Kvam 8. Julie Brun Bjørkheim, 1994, Skuleelev, Bergen 9. Jorge Dahl, 1964, Røyrleggjar, Bergen 10 Guro Ljone, 1982, Medievitar, Ulvik 11 Kjartan Haugsnes, 1972, Spesialrådgjevar, Vaksdal 12 Ruth Weløy Myksvoll, 1956, Seniorrådgjevar, Lindås 13 Karl-Kristian Hatletvedt Kristensen, 1995, Skuleelev, Askøy 14 Marianne Sæhle, 1966, Spesialsjukepleiar, Bergen 15 Sara Bell, 1976, Fagforeiningsleiar, Bergen 16 Hege Lægreid Røssland, 1959, Sjukepleiar, Kvinnherad 17 Bror Eivind Eriksen, 1950, Dagleg leiar, Sveio 18 Mette Holmefjord Olsen, 1952, Fagskule-avdelingsleiar, Fusa 19 Aud Karin Oen, 1960, Spesialpedagog, Øygarden 20 Oddny Irene Miljeteig, 1954, Sosionom, Bergen 21 Ågot Jorunn Valle, 1945, Tidlegare stortingsrepresentant, Bergen 22 Åge Christian Jacobsen, 1944, Rådgjevar, Bergen 20

21 Venstre 1. Terje Breivik, 1965, Nestleiar, Ulvik 2. Åsta Årøen, 1971, Prosjektkoordinator, Bergen 3. Mathias Fischer, 1993, Student, Bergen 4. Anne Beth Njærheim, 1964, Folkehelsekoordinator, Bømlo 5. Elizabeth Toft Erichsen, 1984, Resepsjonist, Sund 6. Rolf Nesheim, 1960, Personalsjef, Lindås 7. Trond Gullaksen, 1962, Finansdirektør, Bergen 8. Sverre Kleivkås, 1972, Autorisert seniorfinansrådgjevar, Ullensvang 9. Hanne Kvilhaugsvik, 1989, Student, Bergen 10 Geir Angeltveit, 1988, Student, Stord 11 Birgitte Hjertaas, 1964, Spesialsjukepleiar, Askøy 12 Knut Olav Røssland Nestås, 1986, Trafikklærar, Voss 13 Tove Kristin Sleire Tistel, 1971, Avdelingssjukepleiar/bonde, Masfjorden 14 Alf Helge Greaker, 1977, Yrkessjåfør, Bergen 15 Torstein Hatlevik, 1972, Gründer, Tysnes 16 Sigrun Bjorøy, 1987, Skuleassistent, Sund 17 Frode Hervik, 1976, Prosjektleiar utvikling, Radøy 18 Maren Eimind Børslien, 1991, Student, Odda 19 Jon Sivert Sundøy Rykkel, 1990, Student, Os 20 Daniel Gunnarsen, 1990, Student, Askøy 21 Julie Songstad Andersland, 1978, Nestleiar komite for miljø og byutvikling, Bergen 22 Harald Hove, 1949, Advokat, Bergen 21

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 16.02.2010 009/10 KJHE Kvam eldreråd 19.02.2010 007/10 KJHE Kvam heradsstyre 09.03.2010 018/10 KJHE Avgjerd

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering 20. november 2014 Deltakarliste Etternamn Fornamn Stilling Arbeidsstad Kommune

Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering 20. november 2014 Deltakarliste Etternamn Fornamn Stilling Arbeidsstad Kommune Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering 20. november 2014 Deltakarliste Etternamn Fornamn Stilling Arbeidsstad Kommune 1. Aadland Solvor Rektor Samnanger ungdomsskule Samnanger 2. Aamelfot Nita Leiar

Detaljer

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Innhold Møtetider... 3 Åpningsmøtet... 3 Delegater... 4 Sak 1 Konstituering... 10 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmaktane

Detaljer

Valglister til stortingsvalget 2013

Valglister til stortingsvalget 2013 Valglister til stortingsvalget 2013 Valgliste ved Stortingsvalget 2013 i Rogaland 09.09.2013 for Arbeiderpartiet 1. Eirin Kristin Sund 1967 Stortingsrepresentant Time 2. Torstein Tvedt Solberg 1985 Politisk

Detaljer

Knarvikmila 2012 Naturløyper

Knarvikmila 2012 Naturløyper 4309 A. Nesse, Torstein (NOR) 3:45:29 3249 Abbedissen, Kirsti (NOR) 2:15:00 2913 Abdul Rahim, Noor Atika Binti (MAS) 2:23:02 2501 Agasøster, Sissel (NOR) 3:03:33 2502 Ahmad, Siti Binti (MAS) 0:35:16 3225

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 17.02.04

Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Page 1 of 91 Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.04Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

a:men KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014

a:men KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014 KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Side 3 : Teologi Side 4 a:men Redaktør: Sigrun Landro

Detaljer

Resultatliste Fjellveien - Sandviksfjellet 27.09.2008

Resultatliste Fjellveien - Sandviksfjellet 27.09.2008 Gutter 12-14 år 1 Gjøran Tefre Førde IL 10:18 2 Gustav Iden Åsane Cykle Klubb 10:39 00:21 3 Sondre Johan Knutsen Per Indredavik (BFG/ 10:49 00:31 4 Jørgen Hellen Noteam 10:52 00:34 5 Sivert Vonen Gjelleråsen

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

BBIR KARUSELLEN 1997 ETTERNAVN FORNAVN BEDRIFT Løp1a Løp1B Løp2 Løp3 Løp4 Løp5 Løp6 Løp7 Løp8

BBIR KARUSELLEN 1997 ETTERNAVN FORNAVN BEDRIFT Løp1a Løp1B Løp2 Løp3 Løp4 Løp5 Løp6 Løp7 Løp8 Nilsen Jan Henrik Vest Trafikk 7 28:01 22:39 16:38 28:01 21:56 22:43 30:33 Midtbø Liv Statoil Bergen 7 09:11 29:01 16:42 31:34 25:15 23:04 26:12 Teigen Jon DnB 7 07:52 24:36 19:07 25:13 25:21 20:07 23:43

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V.

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. OVERSYN OVER UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. valt av FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET for VALPERIODEN 2011-2015 Ajourført pr fylkestinget i april 2015 1 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V.

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. OVERSYN OVER UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. valt av FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET for VALPERIODEN 2011-2015 Ajourført pr fylkestinget i februar 2014 1 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale

Detaljer

Skjærgårdsrittet 2011 - Turklasser - fra Arenum

Skjærgårdsrittet 2011 - Turklasser - fra Arenum Pulje 11 - Starttid kl. 09:10 1 Ivar Andersen Mann Archer 2 Arne Færøvik Mann - 3 Bård Gram Økland Mann Bergens Sjøfartsmuseum 4 Ronny Haugro Mann Misje Sykkel 5 Trond Havelin Mann Bergen CK 6 Peter Kornerup

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017

Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017 Arkivsak-dok. 201200044-27 Arkivkode ---/X40 Saksbehandler Kristine Palm Saksgang Møtedato Sak nr Valgnemnd 11.10.2012 02/12 Fylkesutvalget 01.11.2012 123/12 Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017 Sammendrag

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Tonje Brenna 1987 Ullensaker 2 Terje Granerud 1951 Rælingen 3 Ina Rangønes Libak 1989 Bærum 4 Amund Kjernli 1957 Ski 5 Torunn Skottevik 1964 Lørenskog 6 Jens-Petter

Detaljer

Stoltzekleiven opp. Resultatliste. Bergen 26.09.2014

Stoltzekleiven opp. Resultatliste. Bergen 26.09.2014 Gutter 10-11 år Plass 1 Navn Heine Legreid Viking T & IF 4105 12:04 2 Mathias Schilbred - Eriksen Viking T & IF 6846 12:34 00:30 3 Henrik Eide Hægland BF BIL 5354 12:49 00:45 4 Nikolai Garnes SK Sprudle

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyrevalget 2015 i Porsgrunn Valglistens navn: Høyre 1 Esben Storvand 1972 2 Anne Karin Alseth Hansen 1963 3 Petter Ellefsen 1957 4 Bjørn Tore Hjartsjø 1970 5 Maren Synnøve Aks Moen 1997 6 Geirr

Detaljer

KARUSELLAVISEN. Sommerkarusellen 2005. Friidrettsklubben BFG Fana. www.bfgfana.no - www.lopskarusellen.com LØPSKARUSELLEN HYDRO

KARUSELLAVISEN. Sommerkarusellen 2005. Friidrettsklubben BFG Fana. www.bfgfana.no - www.lopskarusellen.com LØPSKARUSELLEN HYDRO KARUSELLAVISEN Sommerkarusellen 2005 LØPSKARUSELLEN HYDRO ÅRGANG 20 NR 2 SEPT 2005 Friidretts BFG Fana www.bfgfana.no - www.lopskarusellen.com I dette nummer Resultater, statistikk Sommerkarusellen 2005

Detaljer

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT!

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! Til statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! * Fastlegeordningen trenger

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer