STORTINGSVALET GODKJENNING AV LISTEFORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORTINGSVALET 2013 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 001 Saksh. Aardal, Sigrid Helene Saksgang Møtedato Fylkesvalstyret STORTINGSVALET GODKJENNING AV LISTEFORSLAG SAMANDRAG Innan fristen 2.april var det levert inn 16 listeforslag til stortingsvalet I samsvar med lov og forskrift har forslagsstillarane gjort nødvendige endringar for å få listeforslaga i samsvar med krava i lova. Det vert rådd til at alle listeforslaga vert godkjende som offisielle vallister ved stortingsvalet 2013 slik dei ligg føre i saka. FORSLAG TIL VEDTAK Følgjande innkomne listeforslag vert godkjende som offisielle vallister for Hordaland ved stortingsvalet 2013 med desse overskriftene: Arbeiderpartiet De Kristne Demokratene i Norge Folkemakten Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Miljøpartiet Dei Grøne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Rune Haugsdal fylkesrådmann Ingrid Holm Svendsen organisasjonsdirektør Vedlegg: Innleverte listeforslag pr

2 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Innkomne listeforslag Innan fristen 2.april var det levert inn 16 listeforslag til stortingsvalet 2013: 1. ARBEIDERPARTIET Tillitsvald: Sveinung Valle Varatillitsvald: Pål A. H. Thorsen 2. DE KRISTNE Tillitsvald: Mikael Christian Leirgul Varatillitsvald: Trine Overå Hansen 3. DEMOKRATENE I NORGE Tillitsvald: Atle Stien Varatillitsvald: Terje Haugom 4. FOLKEMAKTEN Tillitsvald: Erik Holm Varatillitsvald: Tove Christoffersen 5. FREMSKRITTSPARTIET Tillitsvald: Gunnar Bakke Varatillitsvald: Terje Søviknes 6. HØYRE Tillitsvald: Liv Kari Eskeland Varatillitsvald: Ragnhild Stolt-Nilsen 7. KRISTELIG FOLKEPARTI Tillitsvald: Pål Kårbø Varatillitsvald: Arvid Nilssen 8. KYSTPARTIET Tillitsvald: Kristin Brennhaug Varatillitsvald: Sturla Olsen 9. MILJØPARTIET DEI GRØNE Tillitsvald: Petter Lindberg Espeland Varatillitsvald: Øystein Bønes 10. NORGES KOMMUNISTISKE PARTI Tillitsvald: Alexander N. Sørnes Varatillitsvald: Mats Johansson 11. PENSJONISTPARTIET Tillitsvald: Frank W. Hansen Varatillitsvald: Kåre Husabø 12. PIRATPARTIET Tillitsvald: Øyvind Andersen Holm Varatillitsvald: Ståle Olsen 13. RØDT Tillitsvald: Martin Årseth, Varatillitsvald: Anja Rolland 2

3 14. SENTERPARTIET Tillitsvald: Jostein Ljones Varatillitsvald: Sveinulf Tungesvik 15. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Tillitsvald: Steinar Nørstebø Varatillitsvald: Silje Guleng 16. VENSTRE Tillitsvald: Rolf Nesheim Varatillitsvald Geir Angeltveit 2. Nærare om listeforslaga Etter vallova 6-6 skal fylkesvalstyret innan 1. juni avgjera om listeforslaga skal godkjennast. Lova sin ordinære innleveringsfrist er 31. mars i valåret. I år var dette datoen for første påskedag. Av vallova 15-5, (2) føl det at dersom ein dato for avslutninga av ein frist fell på ein laurdag eller en heilagdag, går fristen ut den nærmaste påfølgjande kvardag. Dette medførte at fristen i år gjekk ut tysdag 2. april. Alle listeforslaga vart innlevert innan fristen. Listeforslaga har i samsvar med vallova 6-6 vore lagt ut til offentleg gjennomsyn etter kvart som dei kom inn. Det er ikkje kome klager eller protestar mot nokon av listene. Overskriftene på listene må etter vallova 6-1 vera einslydande med partiet sitt registrerte namn. Alle innleverte listeforslag oppfyller kravet i lova. Listeforslaga skal vera utfylt i rekkjefølje med namn på så mange kandidatar som det skal veljast representantar til Stortinget frå fylke. Forslaget kan i tillegg innehalda seks andre namn. For Hordaland fylke må det minimum vera 16 og maksimum 22 namn på listeforslaget Etter vallova 6-3 er det tilstrekkeleg at minst to styremedlemer i lokalavdelinga skriv under listeforslager dersom partiet er registrert i Partiregisteret og hadde ein viss oppslutning ved føregåande stortingsval. Det same gjeld parti som er registrert i Partiregisteret etter siste stortingsvalet. Norges Kommunistiske Parti hadde for liten oppslutning ved stortingsvalet i 2009 til å kunna koma under regelen over. Partiet har levert listeforslag med over 500 underskrifter. Underskrivarane er kontrollerte mot folkeregisteret/manntalet og oppfyller kravet m.o.t. røysterett i fylket. Folkemakten har ikkje stilt liste ved tidlegare stortingsval og har levert inn listeforslag med over 500 underskrifter. Underskrivarane er kontrollerte mot folkeregisteret/manntalet og oppfyller kravet m.o.t. røysterett i fylket. 3. Listekandidatane Alle kandidatane på listeforslaga er kontrollerte mot folkeregisteret/manntalet m.o.t om dei er valføre. Kandidatane på listene har i brev av fått melding om at dei er førde opp på listeforslaget til det aktuelle partiet, og at dei, om dei har lovleg grunn, må søkja fritak innan Det er presisert at kravet må vera skriftleg, grunngjeve og attestert. Vidare er det opplyst at retten til å krevja fritak går tapt om ikkje fristen blir halden. Departementet har rådd til at kandidatane ikkje bør ha mindre enn ei vekes frist. Nokre brev er komne i retur fordi den folkeregistrerte adressa ikkje samsvarar med postadressa. Desse breva er sendt til ny adresse. 3

4 Endringar på listeforslaga. Dersom dei innleverte opplysningane på lista ikkje stemmer med dei folkeregistrerte opplysningane når det gjeld namn, fødselsår eller adresse/kommune er tillitsvald for lista vorte gjort kjend med dette ved brev, med høve til å gje tilbakemelding. Det er dei folkeregistrerte opplysningane som vert lagt til grunn. Vallova 6-6. Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene (1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. (2) Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. (3) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag. Valforskrifta 15. Endringer på listeforslaget etter innleveringsfristen (1) Etter at fristen for innlevering av listeforslag er utløpt, kan forslagsstillerne kun gjøre endringer på listeforslaget som er nødvendige for å bringe det i overensstemmelse med lovens krav. (2) Hvis en kandidat strykes fra listeforslaget, avgjør den tillitsvalgte om det skal settes inn et nytt navn på den tomme plassen, eller om de etterfølgende kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge og listen suppleres med et nytt navn nederst. Andre omrokkeringer er ikke tillatt. Dersom fristen for å innlevere listeforslag er utløpt, skal den tillitsvalgte legge ved erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå som kandidat på listen. Det er gjort slike endringar på listeforslaga etter fristen: Norges Kommunistiske Parti Kandidat nr. 8 er ikkje valfør til Stortinget, då kandidaten ikkje har stemmerett ved valet, då kandidaten ikkje er norsk statsborgar, jfr.vallova 2-1. Kandidat nr. 13 var ikkje å finna i manntalet og ved opplysningar i folkeregisteret er denne personen død. Listetillitsvald har fått melding om dette og har gjeve tilbakemelding om at kandidatane rykker opp på lista og at det vert sett inn ein ny kandidat sist på lista. Den nye kandidaten har levert inn dokumentasjon på at han godtek å stå på lista. Senterpartiet Kandidat nr. 17 er ikkje valfør til Stortinget, då kandidaten ikkje har stemmerett ved valet, då kandidaten ikkje er norsk statsborgar, jfr.vallova 2-1. Listetillitsvalde har gjeve melding om at kandidatane under på lista rykkjer opp. Pensjonistpartiet Kandidat nr. 10 og 11 var ikkje å finna i manntalet og ved opplysningar i folkeregisteret er desse to personane døde. Etter at listeforslaget er levert inn er og kandidat nr.13 død. Listetillitsvalde har gjeve melding om at kandidatane på lista rykkjer opp. 4

5 Kystpartiet Kandidat nr. 19 på Kystpartiet sitt listeforslag var og ført opp som kandidat på Demokratane i Norge sitt innleverte listeforslag. Kandidaten vart tilskriven 12.april med førespurnad om kva liste han ønskte å stå som kandidat på. I følgje vallova kan ikkje same person stå på to ulike lister i same fylke. Av vallova 6-6 pkt.4, 2.og 3. setn går det fram følgjande: "En underskriver eller en kandidat som står på flere listeforslag for samme valg, skal gis pålegg om å melde fra innen en bestemt frist hvilket forslag vedkommende vil stå på. Ellers settes vedkommende opp på det listeforslaget som ble innlevert først." Kandidaten svara 25.april at han var medlem i Kystpartiet og samtykka til å stå på Kystpartiet si liste. Demokratane i Norge Kandidat nr. 21 på Demokratane si Norge sitt listeforslag fall ut som følgje av det overfornemnde. Listetillitsvalde for lista vart underretta og fekk høve til å setja inn ny kandidat eller rykkje opp kandidatane. Det er gjeve tilbakemelding om at ein ønskjer å setja inn ny kandidat på plass 21 på listeforslaget. Kandidaten har bekrefta skriftleg at han seier seg villig til å stå på listeforslaget frå Demokratane i Norge som kandidat nr. 21. Søknad om fritak Det er kome inn 1 søknad om fritak til dette valet. Denne søknaden er behandla og leiaren i fylkesvalstyret har etter fullmakt fatta vedtak om å ikkje gje fritak, då søknaden ikkje stetta nokon av krava i vallova 3-2 der fritaksgrunnane er opplista. Opplysningar på lista. Kandidatane skal førast opp med føre- og etternamn, samt fødselsår. Det er kandidaten sitt rette etternamn som må brukast sjølv om vedkomande ikkje er kjend under dette. Det namnet kandidaten er kjend under bør tilføyast i parentes. Der kandidaten har mellomnamn eller er fleire fornamn er det det partiet har ført opp på sitt listeforslag som vert nytta. Der ein ønskjer å nytta adresse eller kommune på kandidatane er det den adressa /kommunen dei er folkeregistrert i som vert ført opp. I forslaget til godkjende lister som ligg i saka er endringane innarbeidde. 4. Vurdering Etter at fristen for innlevering av listeforslag er gått ut, kan forslagsstillarane berre gjera dei endringane som er nødvendige for å få forslaget i samsvar med krava i lova. Det inkluderer også å setja inn ny kandidat dersom nokon vert stroken frå lista, jfr. valforskrifta 15. I forslaget til godkjende listeforslag som ligg i saka er endringane innarbeidde og listene er sette opp i samsvar med fylkesvalstyret sitt vedtak i sak 1/03 med omsyn til rekkefølgje av kandidatopplysningar. Fylkesrådmannen rår fylkesvalstyret til å godkjenna følgjande listeforslag som offisielle vallister slik dei her ligg føre: 5

6 Arbeiderpartiet 1. Per Rune Henriksen, 1960, Statssekretær, Bergen 2. Jette F. Christensen, 1983, Stortingsrepresentant, Bergen 3. Magne Rommetveit, 1956, Stortingsrepresentant, Stord 4. Ruth M. Grung, 1959, Gruppeleder fylket, Bergen 5. Eigil Knutsen, 1988, Student, Bergen 6. Marianne S. Bjorøy, 1962, Daglig leder, Fjell 7. Roald Aga Haug, 1972, Daglig leder, Odda 8. Lubna Jaffery, 1980, Spesialrådgiver, Bergen 9. Atle Kvåle, 1951, Lærer, Fusa 10 Astrid F. Selsvold, 1964, Industriarbeider, Kvam 11 Roger Valhammer, 1984, Regionsekretær, Bergen 12 Jorunn Skåden, 1953, Lærer, Sveio 13 Terje Mathiassen, 1962, Lærer, Askøy 14 Kristin Akselberg, 1971, Konsulent, Bergen 15 Hallgeir U. Hatlevik, 1950, Lektor, Bergen 16 Synnøve Solbakken, 1957, Ordfører, Kvinnherad 17 Per Lerøy, 1957, Ordfører, Austrheim 18 Nina Glesnes, 1962, Daglig leder, Sund 19 Odd Harald Hovland, 1962, Ordfører, Bømlo 20 Marte Malones, 1985, Konsulent, Bergen 21 Gard Folkvord, 1969, Industriarbeider, Odda 22 Kristin Handeland, 1965, Ordfører, Fedje 6

7 De Kristne 1. Trine Overå Hansen, 1977, Øygarden 2. Mikael Christian Leirgul, 1970, Bergen 3. Margit Liljan Apelthun, 1960, Fjell 4. Geir Martin Økland, 1969, Stord 5. Grethe Løkhammer Johannesen, 1955, Bømlo 6. Trond Helge Vabø, 1974, Lindås 7. Aida Marie Seehuus Flaaten, 1961, Bergen 8. Arne Mørkve, 1964, Voss 9. Norunn Hågan Walvick, 1970, Bergen 10 Ketil Molvik, 1972, Bergen 11 Sigfrid Asheim Olsen, 1947, Bergen 12 Odd Bjørn Hatlem, 1955, Øygarden 13 Lars Kåre Katla, 1960, Bømlo 14 Einar Audun Milde, 1942, Bergen 15 Heidi Bruaas Straume, 1964, Sund 16 Jens Ottar Theisen, 1966, Bergen 17 Leif Bredor Stokka, 1933, Bømlo 7

8 Demokratene i Norge 1. Fredrik Ugland Litleskare, 1953, Stord 2. Marianne Solheim, 1982, Odda 3. Terje Haugom, 1950, Bergen 4. Kjell Einar Nilsen, 1942, Odda 5. Marit Solbakk Øien, 1966, Fedje 6. Kåre Instanes, 1952, Odda 7. Siv Matre, 1980, Kvinnherad 8. Atle Stien, 1953, Bergen 9. Per Opsahl, 1945, Fedje 10 Atle Heggøy, 1974, Stord 11 Gudny Inger Wollberg, 1937, Bergen 12 John Ingolf Hauge, 1974, Odda 13 Geir Akse, 1964, Bergen 14 Karen Danielsen, 1955, Stord 15 Bjørn Norheim, 1966, Bergen 16 Berit Stegane, 1947, Odda 17 Anthony Natås, 1980, Bergen 18 Stig Øien, 1964, Fedje 19 Henning Bognø, 1978, Bergen 20 Henning Liberg, 1976, Kvinnherad 21 Magnar Gripsgård, 1969, Bergen 22 John Normann Mandelid, 1934, Bergen 8

9 Folkemakten 1. Egil Totland, 1969, Bergen 2. Tommy Vågen, 1958, Bergen 3. Jan-Åge Dale, 1970, Øygarden 4. Grethe Kristine Hermansen, 1969, Os 5. Svein Kivijärvi, 1951, Fjell 6. Jill Berg-Hansen, 1975, Bergen 7. Henrik Takvam, 1992, Bergen 8. Siv Øvsthus, 1961, Bergen 9. Kristin Saltkjelvik, 1967, Bergen 10 Stefan Konglevoll, 1987, Bergen 11 Anne Sunde, 1954, Bergen 12 Dan Andrew Hansen, 1967, Bergen 13 Rune Aadland, 1956, Bergen 14 Jytte Lilly Remme, 1932, Bergen 15 Michel Velickovic, 1941, Bergen 16 Tove Christoffersen, 1950, Bergen 9

10 Fremskrittspartiet 1. Gjermund Hagesæter, 1960, Bergen 2. Helge Andre Njåstad, 1980, Austevoll 3. Laila Reiertsen, 1960, Os 4. Torkil Åmland, 1966, Bergen 5. Gunnar Bakke, 1959, Bergen 6. Sigbjørn Framnes, 1965, Stord 7. Eskil Moen, 1987, Kvinnherad 8. Silje Hjemdal, 1984, Bergen 9. Morten Myksvoll, 1986, Bergen 10 Anita Garlid Johannessen, 1966, Fjell 11 Sigmund Larsen, 1959, Meland 12 Elisabeth Eide Tharaldsen, 1963, Kvinnherad 13 Ragnar Johan Tyssebotn, 1949, Osterøy 14 Magne Djuvik, 1955, Fusa 15 Ellinor Therese Kreybu, 1972, Bergen 16 Renate Møgster Klepsvik, 1974, Austevoll 17 Ole Torbjørn Holmedal, 1975, Kvinnherad 18 Leif Arne Vangsnes, 1964, Voss 19 Roald Stenseide, 1956, Askøy 20 Sølvi Anita Schei, 1957, Sund 21 Rosalind Fosse, 1963, Askøy 22 Terje Søviknes, 1969, Os 10

11 Høyre 1. Erna Solberg, 1961, Stortingsrepresentant, Bergen 2. Øyvind Halleraker, 1951, Stortingsrepresentant, Bømlo 3. Peter Christian Frølich, 1987, Advokatfullmektig, Bergen 4. Torill Eidsheim, 1970, Selvstendig næringsdrivende, Lindås 5. Sigurd Hille, 1950, Daglig leder, Bergen 6. Ove Bernt Trellevik, 1965, Ordfører, Sund 7. Erik Skutle, 1990, Politisk rådgiver, Bergen 8. Charlotte Spurkeland, 1987, Gruppesekretær, Bergen 9. Iril Schau Johansen, 1971, Siviløkonom, Voss 10 Siv Høgtun, 1966, Ordfører, Askøy 11 Liv Kari Eskeland, 1965, Ordfører, Stord 12 Børge Lunde, 1973, Rektor, Os 13 Sentoorvasan Singaravel, 1977, Prosjektleder, Bergen 14 Julie Eide Solbakken, 1983, Adjunkt, Austevoll 15 Knut Moe, 1960, Ordfører, Modalen 16 John Opdal, 1953, Ordfører, Odda 17 Anne Lorgen Riise, 1971, Konserndirektør, Bergen 18 Nils Marton Aadland, 1962, Ordfører, Meland 19 Petter Nilsen, 1993, Student, Bergen 20 Hans Edvard Seim, 1936, Pensjonist, Bergen 21 Monica Mæland, 1968, Byrådsleder, Bergen 11

12 Kristelig Folkeparti 1. Knut Arild Hareide, 1972, Stortingsrepresentant/partileiar, Oslo 2. Astrid Aarhus Byrknes, 1963, Ordførar/sjukepleiar, Lindås 3. Filip Rygg, 1983, Byråd, Bergen 4. Beate Husa, 1971, Kyrkjeverge, Sund 5. Emil André Erstad, 1991, Student, Radøy 6. Gunvor Sønnesyn, 1952, Senirkonsulent/cand.polit., Voss 7. Marita Moltu, 1968, Gruppeleiar, Bergen 8. Jarle Jacobsen, 1974, Maskiningeniør/varaordførar, Sveio 9. Pål Kårbø, 1973, Sjølvstendig næringsdrivande/siviløkonom, Meland 10 Lene Dåvøy, 1971, Lærar, Askøy 11 Kristian Helland, 1947, Prorektor for samfunnskontakt, Bergen 12 Harald Rydland, 1962, Bonde/rekneskapskonsulent, Fitjar 13 Grethe Lunde, 1960, Regionleiar, Radøy 14 Arne Normann, 1955, Lærar, Vaksdal 15 Helge Olav Nygard, 1977, Offiser i sjøforsvaret, Os 16 Rebekka Ljosland, 1990, Sjukepleiar, Bergen 17 Hildegunn Eiane Aarthun, 1973, Jordmor, Kvinnherad 18 Helge Dyrkolbotn, 1964, Varaordførar/prosjektkoordinator, Austrheim 19 Marit Aksnes Aase, 1947, Ordførar/sjukepleiar, Samnanger 20 Trygve Birkeland, 1961, Pastor/bussjåfør, Bergen 21 Torill Selsvold Nyborg, 1951, Gruppeleiar Hordaland fylkesting, Fjell 12

13 Kystpartiet 1. Tom Roger Hansen, 1963, Bergen 2. Kurt Ivar Pedersen, 1961, Bergen 3. Kristin Brennhaug, 1968, Fjell 4. Bjørn Halvor Kvilhaug, 1950, Bømlo 5. Ketil Hindenes, 1953, Radøy 6. Irene Aadland Høiland, 1979, Sveio 7. Bo Clausen, 1956, Osterøy 8. Sturla Olsen, 1945, Fjell 9. Tone Lovisa Djønne, 1991, Sveio 10 Jan Erling Nilsen, 1947, Fedje 11 Frank Robert Aadland, 1952, Sveio 12 Rolf Tveten, 1955, Bergen 13 Harald Knut Møgster, 1942, Austevoll 14 Karin Bjærum, 1940, Fjell 15 Torfinn Eide, 1943, Meland 16 Nils Ivar Brennhaug, 1965, Fjell 17 Karen Britt Bekkenes, 1947, Lindås 18 Hildur Larsen, 1961, Sveio 19 Robert Furnes, 1970, Bergen 13

14 Miljøpartiet Dei Grøne 1. Tom Sverre Tomren, 1966, Prest, Osterøy 2. Ingrid Ophaug Dahl, 1991, Lektorstudent, Os 3. Øyvind Strømmen, 1980, Frilandsjournalist/forfatter, Samnanger 4. Aslaug Moi Frøysnes, 1970, Lektor/sjølvstendig næringsdrivande, Bergen 5. Svein Skotheim, 1947, Pensjonist, Bergen 6. Linda Bukve, 1977, Sjølvstendig næringsdrivande, Voss 7. Per Hjalmar Svae, 1952, Siviløkonom, Bergen 8. Ellen Urheim Tveit, 1970, Småbrukar/kulturkonsulent, Sveio 9. Ingar Arne Flatlandsmo, 1982, Konsulent, Oslo 10 Åse Møller Hansen, 1956, Rådgjevar, Bergen 11 Lars Ove Kvalbein, 1969, Miljørådgivar, Bergen 12 Sunniva Kambestad, 1989, Student, Bergen 13 Gunnar Kvåle, 1942, Professor emeritus, Os 14 Johanne Margrethe Hartwig, 1943, Pensjonert lærer, Bergen 15 Erik Halvorsen, 1976, Småbrukar, Lindås 16 Kristina Vikesund, 1988, Student, Bergen 17 Rolf Cuyno Enger, 1960, Forfattar, Bergen 18 Lasse Brunborg, 1987, Anleggsmaskinførar/musikar, Bergen 19 Sigbjørn Grønås, 1939, Professor emeritus, Os 20 Mohammad Shoaib Sultan, 1973, Rådgivar, Oslo 21 Grete Belinda Solberg Barton, 1946, Uføretrygda, Bergen 22 Sondre Lindholm Båtstrand, 1983, Stipendiat, Bergen 14

15 Norges Kommunistiske Parti 1. Alexander Nicolaysen Sørnes, Haakon Skjønhaug, Unni Elisabeth Hovden, Erik Kaltenborn, Eduardo Solis Correa, Per Lothar Lindtner, Arian Kollen, Torild Horgen, Ørjan Buen Stadheim, Per Solemdal, Per-Arne Eidsvaag, Trygve Horgen, Kyrre Grepp, Harald Samuelsson, Odd Slåttelid, Cecilie Evensen, Lisa Marie Phreesley,

16 Pensjonistpartiet 1. Frank W. Hansen, 1939, Olsvikveien 200, 5184 Olsvik 2. Valborg Andreassen, 1929, Monrad Mjeldes vei 3, 5161 Laksevåg 3. Kåre H. Husabø, 1922, Løvåsbakken 153, 5145 Fyllingsdalen 4. Ingebjørg A. Alkholt, 1958, Håkonshellaveien 262, 5174 Mathopen 5. Marit Gjesdahl, 1944, Gravdalsveien 206, 5165 Laksevåg 6. Carmen Berger, 1935, Svingen 26, 5161 Laksevåg 7. Odd Fosse, 1934, Gjerdehaugene 20, 5174 Mathopen 8. Hans L. Håland, 1952, Kipo 20B, 5114 Tertnes 9. John A. Knutsen, 1921, Kolstibotn 2, 5098 Bergen 10 Agatha Bacas, 1937, Råtun 162, 5239 Rådal 11 John M. Fagna, 1930, Lillehatten 23, 5148 Fyllingsdalen 12 Ingvar Fonnes, 1921, Hovdenv. 11A, 5221 Nesttun 13 Inger Karin Heldal, 1937, Nattlandsveien 102 B, 5094 Bergen 14 Ingrid Hjørnevik, 1932, Sikthaugen 35, 5145 Fyllingsdalen 15 Mona Hope, 1936, Nestuntræet 17, 5221 Nesttun 16 Reidar Tysnes, 1930, Dyngelandsv. 62, 5226 Nesttun 17 Oddbjørn Øversveen, 1935, Blomvikv. 47, 5179 Godvik 18 Tore Horne, 1936, Grønnestølv. 75, 5073 Bergen 19 Randi Udbek, 1938, Dag Hammarskjøldsv. 65, 5144 Fyllingsdalen 16

17 Piratpartiet 1. Øyvind Andersen Holm, 1969, 5053 Bergen 2. Ståle Olsen, 1961, 5304 Hetlevik 3. Thomas Andre Oksnes Steen, 1978, 5281 Valestrandsfossen 4. Thor Henning Hjorth, 1969, 5033 Bergen 5. Bjørnar Nicolaisen, 1979, 5006 Bergen 6. Ørjan Nystad Langbakk, 1978, 5059 Bergen 7. Håvard Hatlevik, 1980, 5155 Bønes 8. Knut Gjøstein Karevoll, 1989, 5700 Voss 9. Kurt Håkon Vildgren, 1968, 5005 Bergen 10 Tore Wie Bøe, 1982, 5055 Bergen 11 Stian Færøy, 1978, 6105 Volda 12 Øystein Sættem Middelthun, 1977, 0196 Oslo 13 Håkon Wium Lie, 1965, 0273 Oslo 14 Tale Mathilde Haukbjørk Christiansen Østrådal, 1989, 4615 Kristiandsand S 15 Gunvar Mjølhus, 1981, 4280 Skudeneshavn 16 Jørn Vollan Lomax, 1988, 9018 Tromsø 17 Øystein Bruås Jakobsen, 1976, 0165 Oslo 18 Kai Terje Hagali, 1969, 1784 Halden 19 Anders Gaard Kvale, 1986, 5007 Bergen 17

18 Rødt 1. Odd Arild Viste, 1974, Førskolepedagog, Bergen 2. Synnøve Lie Johannesen, 1981, Lærer, Askøy 3. Terje Kollbotn, 1951, Bygg- og anleggsarbeider, Odda 4. Jeanette Onarheim Syversen, 1984, Organisasjonssekretær, Bergen 5. Torstein Dahle, 1947, Høgskolelektor, Bergen 6. Marte Stadheim Teigen, 1991, Student, Bergen 7. Ida Nordli-Kaldestad, 1982, Miljøarbeider, Voss 8. Natalie Golis, 1980, Fostermor, Kvam 9. Mohamed Kallel, 1963, Sveiser, Stord 10 Sofie Marhaug, 1990, Student, Bergen 11 Tomine Sandal, 1995, Elev, Askøy 12 Lone Lunemann Jørgensen, 1988, Student, Askøy 13 Håvard Gjerde, 1975, Båtbygger, Kvam 14 Mathias Hunskår Furevik, 1988, Konsulent, Bergen 15 Thorleif Berthelsen, 1975, Personlig assistent, Bergen 16 Ivar Jørdre, 1960, Student, Bergen 17 Solbjørg Marjala, 1972, Integreringskonsulent, Bergen 18 Inge Abrahamsen, 1980, Lærer, Askøy 19 Ragnhild Kvifte, 1995, Elev, Osterøy 20 Kenneth Straume, 1980, Vernepleier, Fjell 21 Magne Hagesæter, 1984, Student, Lindås 22 Torill Frøise, 1972, Daglig leder, Askøy 18

19 Senterpartiet 1. Kjersti Toppe, 1967, Bergen 2. Sigrid Brattabø Handegard, 1963, Jondal 3. Jakob Bjelland, 1972, Stord 4. Jon Askeland, 1964, Radøy 5. Alexander Fosse Andersen, 1983, Kvam 6. Jostein Ljones, 1967, Kvam 7. Henriette Tyse Nygård, 1986, Sund 8. Sigbjørn Hauge, 1960, Voss 9. Steinulf Tungesvik, 1965, Bergen 10 Benthe Bondhus, 1956, Kvinnherad 11 Hans S. Vindenes, 1952, Fusa 12 Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, 1963, Etne 13 Per J. Jordal, 1967, Os 14 Solfrid Burkeland Smith, 1989, Tysnes 15 Vigdis Søvik, 1950, Masfjorden 16 Samson Hamre, 1957, Ullensvang 17 Edvard J. Stangeland, 1947, Austevoll 18 Fredrik Bakke, 1986, Osterøy 19 Eva Kristin Dahl, 1973, Ulvik 20 Sammy Olsen, 1952, Bømlo 19

20 Sosialistisk Venstreparti 1. Audun Bjørlo Lysbakken, 1977, Stortingsrepresentant, Oslo 2. Gina Knutson Barstad, 1986, Student, Bergen 3. Einar Horvei, 1955, Lærar, Voss 4. Silje Guleng, 1976, Organisasjonssekretær, Askøy 5. Symphorien Pombe, 1973, Morsmålslærar, Sund 6. Signe Ekeland, 1970, Rådgjevar, Stord 7. Bjørn Brynjolf Pedersen, 1952, Føretaksleiar, Kvam 8. Julie Brun Bjørkheim, 1994, Skuleelev, Bergen 9. Jorge Dahl, 1964, Røyrleggjar, Bergen 10 Guro Ljone, 1982, Medievitar, Ulvik 11 Kjartan Haugsnes, 1972, Spesialrådgjevar, Vaksdal 12 Ruth Weløy Myksvoll, 1956, Seniorrådgjevar, Lindås 13 Karl-Kristian Hatletvedt Kristensen, 1995, Skuleelev, Askøy 14 Marianne Sæhle, 1966, Spesialsjukepleiar, Bergen 15 Sara Bell, 1976, Fagforeiningsleiar, Bergen 16 Hege Lægreid Røssland, 1959, Sjukepleiar, Kvinnherad 17 Bror Eivind Eriksen, 1950, Dagleg leiar, Sveio 18 Mette Holmefjord Olsen, 1952, Fagskule-avdelingsleiar, Fusa 19 Aud Karin Oen, 1960, Spesialpedagog, Øygarden 20 Oddny Irene Miljeteig, 1954, Sosionom, Bergen 21 Ågot Jorunn Valle, 1945, Tidlegare stortingsrepresentant, Bergen 22 Åge Christian Jacobsen, 1944, Rådgjevar, Bergen 20

21 Venstre 1. Terje Breivik, 1965, Nestleiar, Ulvik 2. Åsta Årøen, 1971, Prosjektkoordinator, Bergen 3. Mathias Fischer, 1993, Student, Bergen 4. Anne Beth Njærheim, 1964, Folkehelsekoordinator, Bømlo 5. Elizabeth Toft Erichsen, 1984, Resepsjonist, Sund 6. Rolf Nesheim, 1960, Personalsjef, Lindås 7. Trond Gullaksen, 1962, Finansdirektør, Bergen 8. Sverre Kleivkås, 1972, Autorisert seniorfinansrådgjevar, Ullensvang 9. Hanne Kvilhaugsvik, 1989, Student, Bergen 10 Geir Angeltveit, 1988, Student, Stord 11 Birgitte Hjertaas, 1964, Spesialsjukepleiar, Askøy 12 Knut Olav Røssland Nestås, 1986, Trafikklærar, Voss 13 Tove Kristin Sleire Tistel, 1971, Avdelingssjukepleiar/bonde, Masfjorden 14 Alf Helge Greaker, 1977, Yrkessjåfør, Bergen 15 Torstein Hatlevik, 1972, Gründer, Tysnes 16 Sigrun Bjorøy, 1987, Skuleassistent, Sund 17 Frode Hervik, 1976, Prosjektleiar utvikling, Radøy 18 Maren Eimind Børslien, 1991, Student, Odda 19 Jon Sivert Sundøy Rykkel, 1990, Student, Os 20 Daniel Gunnarsen, 1990, Student, Askøy 21 Julie Songstad Andersland, 1978, Nestleiar komite for miljø og byutvikling, Bergen 22 Harald Hove, 1949, Advokat, Bergen 21

Valgliste ved Stortingsvalget 2013 i Hordaland 09.09.2013 for Arbeiderpartiet

Valgliste ved Stortingsvalget 2013 i Hordaland 09.09.2013 for Arbeiderpartiet Valgliste ved Stortingsvalget 2013 i Hordaland 09.09.2013 for Arbeiderpartiet 1. Per Rune Henriksen, 1960, Statssekretær, Bergen 2. Jette F. Christensen, 1983, Stortingsrepresentant, Bergen 3. Magne Rommetveit,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir:

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: - Dagsorden - Foretningsorden - Listeforslag med innspel - Fullmakt til styret Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Møtetid: 04.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling:

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling: Arkivsaksnr.: 11/473-18 Arkivnr.: 014 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011 Hjemmel: Valgloven Ordførerens innstilling: 1. Arbeiderpartiets listeforslag godkjennes.

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Utval Fødeår Kjønn Etternavn Fornavn Postnr. Poststed 1 LA 1949 K Notland Gerd Nancy 5440 MOSTERH 2 LA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00) Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00) Saker til behandling MØTEINNKALLING Valstyret Dato: 19.05.2015 kl. rett etter formannskapsmøtet Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/02755 Arkivkode: 01 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007 Arkivsak: 07/1814 Sakstittel: K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007 Innstilling: Følgende valglister godkjennes som offisielle valglister

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng 1 Øystein Neteland Norheimsund og Øystese V73 249 25 241 18 244 20 249 25 248 25 95 2 Olav Måkestad Aga og Vikebygd V73 242 18 242 25 248 25 243 20 245 20 239 18 90 3 Tore Stengårdsbakken V73 241 17 232

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/530 GODKJENNING AV LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/530 GODKJENNING AV LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET 2015 Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Botnkrona Møtedato: 19.05.2015 Tid: 12:45 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15

Detaljer

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk Kommunene Fylkeskommune Fylkesmennene De registrerte politiske partiene Deres ref Vår ref Dato 15/203-1 21.01.2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK:

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK: SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200703898 Arkivkode E: 033 Saksbehandler Sissel Hellevik Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda 15.01.08 2/08 Bystyret 29.01.08 12/08 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesvalgstyret 2011-2015

MØTEPROTOKOLL. Fylkesvalgstyret 2011-2015 MØTEPROTOKOLL Fylkesvalgstyret 2011-2015 Dato: 28.04.2015 Sted: Fylkesutvalgssalen kl. 13:45 14:10 Møteleder: Arne Braut, leder Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Arne Braut (Sp),

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE Arkivsak: 10/2503-50 Sakstittel: K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE Innstilling: Følgende valglister godkjennes som

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015 SUNDE SKOLE Valg i klasse: 1A Marit Stensrød maritstensrod@gmail.com 99021890 Lene Hviding lene.hviding@em1.no 95976318 Naheed Akhtar Naheeda79@gmail.com 47145742 Bente Håland Sætre Bente_saetre@hotmail.com

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling. Saksnr Tittel PS 15/5 Godkjenning av valglister til Kommunestyrevalget 2015

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling. Saksnr Tittel PS 15/5 Godkjenning av valglister til Kommunestyrevalget 2015 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtedato: 19.05.2015 Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01 STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo 5 KM NR Kvinner 11-12 START MÅL DIF TID 289 Grünert Christine 18:00 Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL 18:01 291 Hestness Christoffer

Detaljer

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger Etter vedtektene for Sparebankstiftinga Hardanger skal det i 2015 gjennomførast val av 4 medlemer og 11 vara medlemer

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 14.05.2009 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Møte vart leia av Liv Kari Eskeland Til stades: Namn Funksjon Representerer Aud Berit Alsaker Haynes Medlem

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: 01.06.2011 Tid: 08.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/1 10/1002 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV VALGLISTER TIL

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Berit Olga Flåmo 1961 Strømøy 2 Pål Terje Bekken 1958 Uttian 3 Kristin Reppe Storø 1962 Espnes 4 Arne Ervik 1964 Hamarvik 5 Gunn Heidi Kristiansen Hallaren 1966 Hallaren 6 Harald Lassen

Detaljer

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL MENN SENIOR: KL. A: 1. Per Johan Sandbakk, Ørsta 10.01 2. Arild Bjørdal, Ørsta 10.02 KL. B: 1. Jostein Vartdal, Hødd 10.07 2. Øystein Johansen, Hareid 10.18 3. Ole

Detaljer

Resultatene i cupen blir lagt ut fortløpende på NJFF-Hordaland sine hjemmesider. Gavekortene sendes ut til skytterne ved sesongslutt.

Resultatene i cupen blir lagt ut fortløpende på NJFF-Hordaland sine hjemmesider. Gavekortene sendes ut til skytterne ved sesongslutt. HORDALAND JEGERTRAPCUP 2015 Fra og med 2009 arrangeres det en cup i forbindelse med alle de ordinære terminlistefestede jegertrapstevnene i Hordaland. Stevnene skytes helt som vanlig. I etterkant tar vi

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Grundekjøn, Arvid (H), tlf: 38 07 50 42 mobil: 92 61 78 52 e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no

Grundekjøn, Arvid (H), tlf: 38 07 50 42 mobil: 92 61 78 52 e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no Bystyret 2011-2015 Høyre: Grundekjøn, Arvid (H), tlf: 38 07 50 42 mobil: 92 61 78 52 e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no Lund, Hans Otto (H), mobil: 90 87 05 50 e-post: hans.otto.lund@kristiansand-bystyre.no

Detaljer

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det.

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. 2013-01-16 OPPROPET MED UNDERSKRIFTER Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. Eskil Pedersen med flere har tatt til orde for at Kvitsund Gymnas bør miste statsstøtte

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR.

0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. 0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 kl. 15:50:36 Ant. stemmeberett: 28,364 Valgdeltakelse: 60.95% Rapp.dato: 14/09-11 kl. 13:13:39 Det norske Arbeiderparti

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1 Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Radioveien 5 Russell Anne Marie Gohli 807 241 / 110 / 0 / 0 993 000 20 000 90 873 700 6,9 6 028 Radioveien 7 Thunberg Eivind Erland 807 241 / 326 / 0 / 0 702

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer