STORTINGSVALET GODKJENNING AV LISTEFORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORTINGSVALET 2013 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 001 Saksh. Aardal, Sigrid Helene Saksgang Møtedato Fylkesvalstyret STORTINGSVALET GODKJENNING AV LISTEFORSLAG SAMANDRAG Innan fristen 2.april var det levert inn 16 listeforslag til stortingsvalet I samsvar med lov og forskrift har forslagsstillarane gjort nødvendige endringar for å få listeforslaga i samsvar med krava i lova. Det vert rådd til at alle listeforslaga vert godkjende som offisielle vallister ved stortingsvalet 2013 slik dei ligg føre i saka. FORSLAG TIL VEDTAK Følgjande innkomne listeforslag vert godkjende som offisielle vallister for Hordaland ved stortingsvalet 2013 med desse overskriftene: Arbeiderpartiet De Kristne Demokratene i Norge Folkemakten Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Miljøpartiet Dei Grøne Norges Kommunistiske Parti Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Rune Haugsdal fylkesrådmann Ingrid Holm Svendsen organisasjonsdirektør Vedlegg: Innleverte listeforslag pr

2 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Innkomne listeforslag Innan fristen 2.april var det levert inn 16 listeforslag til stortingsvalet 2013: 1. ARBEIDERPARTIET Tillitsvald: Sveinung Valle Varatillitsvald: Pål A. H. Thorsen 2. DE KRISTNE Tillitsvald: Mikael Christian Leirgul Varatillitsvald: Trine Overå Hansen 3. DEMOKRATENE I NORGE Tillitsvald: Atle Stien Varatillitsvald: Terje Haugom 4. FOLKEMAKTEN Tillitsvald: Erik Holm Varatillitsvald: Tove Christoffersen 5. FREMSKRITTSPARTIET Tillitsvald: Gunnar Bakke Varatillitsvald: Terje Søviknes 6. HØYRE Tillitsvald: Liv Kari Eskeland Varatillitsvald: Ragnhild Stolt-Nilsen 7. KRISTELIG FOLKEPARTI Tillitsvald: Pål Kårbø Varatillitsvald: Arvid Nilssen 8. KYSTPARTIET Tillitsvald: Kristin Brennhaug Varatillitsvald: Sturla Olsen 9. MILJØPARTIET DEI GRØNE Tillitsvald: Petter Lindberg Espeland Varatillitsvald: Øystein Bønes 10. NORGES KOMMUNISTISKE PARTI Tillitsvald: Alexander N. Sørnes Varatillitsvald: Mats Johansson 11. PENSJONISTPARTIET Tillitsvald: Frank W. Hansen Varatillitsvald: Kåre Husabø 12. PIRATPARTIET Tillitsvald: Øyvind Andersen Holm Varatillitsvald: Ståle Olsen 13. RØDT Tillitsvald: Martin Årseth, Varatillitsvald: Anja Rolland 2

3 14. SENTERPARTIET Tillitsvald: Jostein Ljones Varatillitsvald: Sveinulf Tungesvik 15. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Tillitsvald: Steinar Nørstebø Varatillitsvald: Silje Guleng 16. VENSTRE Tillitsvald: Rolf Nesheim Varatillitsvald Geir Angeltveit 2. Nærare om listeforslaga Etter vallova 6-6 skal fylkesvalstyret innan 1. juni avgjera om listeforslaga skal godkjennast. Lova sin ordinære innleveringsfrist er 31. mars i valåret. I år var dette datoen for første påskedag. Av vallova 15-5, (2) føl det at dersom ein dato for avslutninga av ein frist fell på ein laurdag eller en heilagdag, går fristen ut den nærmaste påfølgjande kvardag. Dette medførte at fristen i år gjekk ut tysdag 2. april. Alle listeforslaga vart innlevert innan fristen. Listeforslaga har i samsvar med vallova 6-6 vore lagt ut til offentleg gjennomsyn etter kvart som dei kom inn. Det er ikkje kome klager eller protestar mot nokon av listene. Overskriftene på listene må etter vallova 6-1 vera einslydande med partiet sitt registrerte namn. Alle innleverte listeforslag oppfyller kravet i lova. Listeforslaga skal vera utfylt i rekkjefølje med namn på så mange kandidatar som det skal veljast representantar til Stortinget frå fylke. Forslaget kan i tillegg innehalda seks andre namn. For Hordaland fylke må det minimum vera 16 og maksimum 22 namn på listeforslaget Etter vallova 6-3 er det tilstrekkeleg at minst to styremedlemer i lokalavdelinga skriv under listeforslager dersom partiet er registrert i Partiregisteret og hadde ein viss oppslutning ved føregåande stortingsval. Det same gjeld parti som er registrert i Partiregisteret etter siste stortingsvalet. Norges Kommunistiske Parti hadde for liten oppslutning ved stortingsvalet i 2009 til å kunna koma under regelen over. Partiet har levert listeforslag med over 500 underskrifter. Underskrivarane er kontrollerte mot folkeregisteret/manntalet og oppfyller kravet m.o.t. røysterett i fylket. Folkemakten har ikkje stilt liste ved tidlegare stortingsval og har levert inn listeforslag med over 500 underskrifter. Underskrivarane er kontrollerte mot folkeregisteret/manntalet og oppfyller kravet m.o.t. røysterett i fylket. 3. Listekandidatane Alle kandidatane på listeforslaga er kontrollerte mot folkeregisteret/manntalet m.o.t om dei er valføre. Kandidatane på listene har i brev av fått melding om at dei er førde opp på listeforslaget til det aktuelle partiet, og at dei, om dei har lovleg grunn, må søkja fritak innan Det er presisert at kravet må vera skriftleg, grunngjeve og attestert. Vidare er det opplyst at retten til å krevja fritak går tapt om ikkje fristen blir halden. Departementet har rådd til at kandidatane ikkje bør ha mindre enn ei vekes frist. Nokre brev er komne i retur fordi den folkeregistrerte adressa ikkje samsvarar med postadressa. Desse breva er sendt til ny adresse. 3

4 Endringar på listeforslaga. Dersom dei innleverte opplysningane på lista ikkje stemmer med dei folkeregistrerte opplysningane når det gjeld namn, fødselsår eller adresse/kommune er tillitsvald for lista vorte gjort kjend med dette ved brev, med høve til å gje tilbakemelding. Det er dei folkeregistrerte opplysningane som vert lagt til grunn. Vallova 6-6. Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene (1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. (2) Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. (3) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag. Valforskrifta 15. Endringer på listeforslaget etter innleveringsfristen (1) Etter at fristen for innlevering av listeforslag er utløpt, kan forslagsstillerne kun gjøre endringer på listeforslaget som er nødvendige for å bringe det i overensstemmelse med lovens krav. (2) Hvis en kandidat strykes fra listeforslaget, avgjør den tillitsvalgte om det skal settes inn et nytt navn på den tomme plassen, eller om de etterfølgende kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge og listen suppleres med et nytt navn nederst. Andre omrokkeringer er ikke tillatt. Dersom fristen for å innlevere listeforslag er utløpt, skal den tillitsvalgte legge ved erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå som kandidat på listen. Det er gjort slike endringar på listeforslaga etter fristen: Norges Kommunistiske Parti Kandidat nr. 8 er ikkje valfør til Stortinget, då kandidaten ikkje har stemmerett ved valet, då kandidaten ikkje er norsk statsborgar, jfr.vallova 2-1. Kandidat nr. 13 var ikkje å finna i manntalet og ved opplysningar i folkeregisteret er denne personen død. Listetillitsvald har fått melding om dette og har gjeve tilbakemelding om at kandidatane rykker opp på lista og at det vert sett inn ein ny kandidat sist på lista. Den nye kandidaten har levert inn dokumentasjon på at han godtek å stå på lista. Senterpartiet Kandidat nr. 17 er ikkje valfør til Stortinget, då kandidaten ikkje har stemmerett ved valet, då kandidaten ikkje er norsk statsborgar, jfr.vallova 2-1. Listetillitsvalde har gjeve melding om at kandidatane under på lista rykkjer opp. Pensjonistpartiet Kandidat nr. 10 og 11 var ikkje å finna i manntalet og ved opplysningar i folkeregisteret er desse to personane døde. Etter at listeforslaget er levert inn er og kandidat nr.13 død. Listetillitsvalde har gjeve melding om at kandidatane på lista rykkjer opp. 4

5 Kystpartiet Kandidat nr. 19 på Kystpartiet sitt listeforslag var og ført opp som kandidat på Demokratane i Norge sitt innleverte listeforslag. Kandidaten vart tilskriven 12.april med førespurnad om kva liste han ønskte å stå som kandidat på. I følgje vallova kan ikkje same person stå på to ulike lister i same fylke. Av vallova 6-6 pkt.4, 2.og 3. setn går det fram følgjande: "En underskriver eller en kandidat som står på flere listeforslag for samme valg, skal gis pålegg om å melde fra innen en bestemt frist hvilket forslag vedkommende vil stå på. Ellers settes vedkommende opp på det listeforslaget som ble innlevert først." Kandidaten svara 25.april at han var medlem i Kystpartiet og samtykka til å stå på Kystpartiet si liste. Demokratane i Norge Kandidat nr. 21 på Demokratane si Norge sitt listeforslag fall ut som følgje av det overfornemnde. Listetillitsvalde for lista vart underretta og fekk høve til å setja inn ny kandidat eller rykkje opp kandidatane. Det er gjeve tilbakemelding om at ein ønskjer å setja inn ny kandidat på plass 21 på listeforslaget. Kandidaten har bekrefta skriftleg at han seier seg villig til å stå på listeforslaget frå Demokratane i Norge som kandidat nr. 21. Søknad om fritak Det er kome inn 1 søknad om fritak til dette valet. Denne søknaden er behandla og leiaren i fylkesvalstyret har etter fullmakt fatta vedtak om å ikkje gje fritak, då søknaden ikkje stetta nokon av krava i vallova 3-2 der fritaksgrunnane er opplista. Opplysningar på lista. Kandidatane skal førast opp med føre- og etternamn, samt fødselsår. Det er kandidaten sitt rette etternamn som må brukast sjølv om vedkomande ikkje er kjend under dette. Det namnet kandidaten er kjend under bør tilføyast i parentes. Der kandidaten har mellomnamn eller er fleire fornamn er det det partiet har ført opp på sitt listeforslag som vert nytta. Der ein ønskjer å nytta adresse eller kommune på kandidatane er det den adressa /kommunen dei er folkeregistrert i som vert ført opp. I forslaget til godkjende lister som ligg i saka er endringane innarbeidde. 4. Vurdering Etter at fristen for innlevering av listeforslag er gått ut, kan forslagsstillarane berre gjera dei endringane som er nødvendige for å få forslaget i samsvar med krava i lova. Det inkluderer også å setja inn ny kandidat dersom nokon vert stroken frå lista, jfr. valforskrifta 15. I forslaget til godkjende listeforslag som ligg i saka er endringane innarbeidde og listene er sette opp i samsvar med fylkesvalstyret sitt vedtak i sak 1/03 med omsyn til rekkefølgje av kandidatopplysningar. Fylkesrådmannen rår fylkesvalstyret til å godkjenna følgjande listeforslag som offisielle vallister slik dei her ligg føre: 5

6 Arbeiderpartiet 1. Per Rune Henriksen, 1960, Statssekretær, Bergen 2. Jette F. Christensen, 1983, Stortingsrepresentant, Bergen 3. Magne Rommetveit, 1956, Stortingsrepresentant, Stord 4. Ruth M. Grung, 1959, Gruppeleder fylket, Bergen 5. Eigil Knutsen, 1988, Student, Bergen 6. Marianne S. Bjorøy, 1962, Daglig leder, Fjell 7. Roald Aga Haug, 1972, Daglig leder, Odda 8. Lubna Jaffery, 1980, Spesialrådgiver, Bergen 9. Atle Kvåle, 1951, Lærer, Fusa 10 Astrid F. Selsvold, 1964, Industriarbeider, Kvam 11 Roger Valhammer, 1984, Regionsekretær, Bergen 12 Jorunn Skåden, 1953, Lærer, Sveio 13 Terje Mathiassen, 1962, Lærer, Askøy 14 Kristin Akselberg, 1971, Konsulent, Bergen 15 Hallgeir U. Hatlevik, 1950, Lektor, Bergen 16 Synnøve Solbakken, 1957, Ordfører, Kvinnherad 17 Per Lerøy, 1957, Ordfører, Austrheim 18 Nina Glesnes, 1962, Daglig leder, Sund 19 Odd Harald Hovland, 1962, Ordfører, Bømlo 20 Marte Malones, 1985, Konsulent, Bergen 21 Gard Folkvord, 1969, Industriarbeider, Odda 22 Kristin Handeland, 1965, Ordfører, Fedje 6

7 De Kristne 1. Trine Overå Hansen, 1977, Øygarden 2. Mikael Christian Leirgul, 1970, Bergen 3. Margit Liljan Apelthun, 1960, Fjell 4. Geir Martin Økland, 1969, Stord 5. Grethe Løkhammer Johannesen, 1955, Bømlo 6. Trond Helge Vabø, 1974, Lindås 7. Aida Marie Seehuus Flaaten, 1961, Bergen 8. Arne Mørkve, 1964, Voss 9. Norunn Hågan Walvick, 1970, Bergen 10 Ketil Molvik, 1972, Bergen 11 Sigfrid Asheim Olsen, 1947, Bergen 12 Odd Bjørn Hatlem, 1955, Øygarden 13 Lars Kåre Katla, 1960, Bømlo 14 Einar Audun Milde, 1942, Bergen 15 Heidi Bruaas Straume, 1964, Sund 16 Jens Ottar Theisen, 1966, Bergen 17 Leif Bredor Stokka, 1933, Bømlo 7

8 Demokratene i Norge 1. Fredrik Ugland Litleskare, 1953, Stord 2. Marianne Solheim, 1982, Odda 3. Terje Haugom, 1950, Bergen 4. Kjell Einar Nilsen, 1942, Odda 5. Marit Solbakk Øien, 1966, Fedje 6. Kåre Instanes, 1952, Odda 7. Siv Matre, 1980, Kvinnherad 8. Atle Stien, 1953, Bergen 9. Per Opsahl, 1945, Fedje 10 Atle Heggøy, 1974, Stord 11 Gudny Inger Wollberg, 1937, Bergen 12 John Ingolf Hauge, 1974, Odda 13 Geir Akse, 1964, Bergen 14 Karen Danielsen, 1955, Stord 15 Bjørn Norheim, 1966, Bergen 16 Berit Stegane, 1947, Odda 17 Anthony Natås, 1980, Bergen 18 Stig Øien, 1964, Fedje 19 Henning Bognø, 1978, Bergen 20 Henning Liberg, 1976, Kvinnherad 21 Magnar Gripsgård, 1969, Bergen 22 John Normann Mandelid, 1934, Bergen 8

9 Folkemakten 1. Egil Totland, 1969, Bergen 2. Tommy Vågen, 1958, Bergen 3. Jan-Åge Dale, 1970, Øygarden 4. Grethe Kristine Hermansen, 1969, Os 5. Svein Kivijärvi, 1951, Fjell 6. Jill Berg-Hansen, 1975, Bergen 7. Henrik Takvam, 1992, Bergen 8. Siv Øvsthus, 1961, Bergen 9. Kristin Saltkjelvik, 1967, Bergen 10 Stefan Konglevoll, 1987, Bergen 11 Anne Sunde, 1954, Bergen 12 Dan Andrew Hansen, 1967, Bergen 13 Rune Aadland, 1956, Bergen 14 Jytte Lilly Remme, 1932, Bergen 15 Michel Velickovic, 1941, Bergen 16 Tove Christoffersen, 1950, Bergen 9

10 Fremskrittspartiet 1. Gjermund Hagesæter, 1960, Bergen 2. Helge Andre Njåstad, 1980, Austevoll 3. Laila Reiertsen, 1960, Os 4. Torkil Åmland, 1966, Bergen 5. Gunnar Bakke, 1959, Bergen 6. Sigbjørn Framnes, 1965, Stord 7. Eskil Moen, 1987, Kvinnherad 8. Silje Hjemdal, 1984, Bergen 9. Morten Myksvoll, 1986, Bergen 10 Anita Garlid Johannessen, 1966, Fjell 11 Sigmund Larsen, 1959, Meland 12 Elisabeth Eide Tharaldsen, 1963, Kvinnherad 13 Ragnar Johan Tyssebotn, 1949, Osterøy 14 Magne Djuvik, 1955, Fusa 15 Ellinor Therese Kreybu, 1972, Bergen 16 Renate Møgster Klepsvik, 1974, Austevoll 17 Ole Torbjørn Holmedal, 1975, Kvinnherad 18 Leif Arne Vangsnes, 1964, Voss 19 Roald Stenseide, 1956, Askøy 20 Sølvi Anita Schei, 1957, Sund 21 Rosalind Fosse, 1963, Askøy 22 Terje Søviknes, 1969, Os 10

11 Høyre 1. Erna Solberg, 1961, Stortingsrepresentant, Bergen 2. Øyvind Halleraker, 1951, Stortingsrepresentant, Bømlo 3. Peter Christian Frølich, 1987, Advokatfullmektig, Bergen 4. Torill Eidsheim, 1970, Selvstendig næringsdrivende, Lindås 5. Sigurd Hille, 1950, Daglig leder, Bergen 6. Ove Bernt Trellevik, 1965, Ordfører, Sund 7. Erik Skutle, 1990, Politisk rådgiver, Bergen 8. Charlotte Spurkeland, 1987, Gruppesekretær, Bergen 9. Iril Schau Johansen, 1971, Siviløkonom, Voss 10 Siv Høgtun, 1966, Ordfører, Askøy 11 Liv Kari Eskeland, 1965, Ordfører, Stord 12 Børge Lunde, 1973, Rektor, Os 13 Sentoorvasan Singaravel, 1977, Prosjektleder, Bergen 14 Julie Eide Solbakken, 1983, Adjunkt, Austevoll 15 Knut Moe, 1960, Ordfører, Modalen 16 John Opdal, 1953, Ordfører, Odda 17 Anne Lorgen Riise, 1971, Konserndirektør, Bergen 18 Nils Marton Aadland, 1962, Ordfører, Meland 19 Petter Nilsen, 1993, Student, Bergen 20 Hans Edvard Seim, 1936, Pensjonist, Bergen 21 Monica Mæland, 1968, Byrådsleder, Bergen 11

12 Kristelig Folkeparti 1. Knut Arild Hareide, 1972, Stortingsrepresentant/partileiar, Oslo 2. Astrid Aarhus Byrknes, 1963, Ordførar/sjukepleiar, Lindås 3. Filip Rygg, 1983, Byråd, Bergen 4. Beate Husa, 1971, Kyrkjeverge, Sund 5. Emil André Erstad, 1991, Student, Radøy 6. Gunvor Sønnesyn, 1952, Senirkonsulent/cand.polit., Voss 7. Marita Moltu, 1968, Gruppeleiar, Bergen 8. Jarle Jacobsen, 1974, Maskiningeniør/varaordførar, Sveio 9. Pål Kårbø, 1973, Sjølvstendig næringsdrivande/siviløkonom, Meland 10 Lene Dåvøy, 1971, Lærar, Askøy 11 Kristian Helland, 1947, Prorektor for samfunnskontakt, Bergen 12 Harald Rydland, 1962, Bonde/rekneskapskonsulent, Fitjar 13 Grethe Lunde, 1960, Regionleiar, Radøy 14 Arne Normann, 1955, Lærar, Vaksdal 15 Helge Olav Nygard, 1977, Offiser i sjøforsvaret, Os 16 Rebekka Ljosland, 1990, Sjukepleiar, Bergen 17 Hildegunn Eiane Aarthun, 1973, Jordmor, Kvinnherad 18 Helge Dyrkolbotn, 1964, Varaordførar/prosjektkoordinator, Austrheim 19 Marit Aksnes Aase, 1947, Ordførar/sjukepleiar, Samnanger 20 Trygve Birkeland, 1961, Pastor/bussjåfør, Bergen 21 Torill Selsvold Nyborg, 1951, Gruppeleiar Hordaland fylkesting, Fjell 12

13 Kystpartiet 1. Tom Roger Hansen, 1963, Bergen 2. Kurt Ivar Pedersen, 1961, Bergen 3. Kristin Brennhaug, 1968, Fjell 4. Bjørn Halvor Kvilhaug, 1950, Bømlo 5. Ketil Hindenes, 1953, Radøy 6. Irene Aadland Høiland, 1979, Sveio 7. Bo Clausen, 1956, Osterøy 8. Sturla Olsen, 1945, Fjell 9. Tone Lovisa Djønne, 1991, Sveio 10 Jan Erling Nilsen, 1947, Fedje 11 Frank Robert Aadland, 1952, Sveio 12 Rolf Tveten, 1955, Bergen 13 Harald Knut Møgster, 1942, Austevoll 14 Karin Bjærum, 1940, Fjell 15 Torfinn Eide, 1943, Meland 16 Nils Ivar Brennhaug, 1965, Fjell 17 Karen Britt Bekkenes, 1947, Lindås 18 Hildur Larsen, 1961, Sveio 19 Robert Furnes, 1970, Bergen 13

14 Miljøpartiet Dei Grøne 1. Tom Sverre Tomren, 1966, Prest, Osterøy 2. Ingrid Ophaug Dahl, 1991, Lektorstudent, Os 3. Øyvind Strømmen, 1980, Frilandsjournalist/forfatter, Samnanger 4. Aslaug Moi Frøysnes, 1970, Lektor/sjølvstendig næringsdrivande, Bergen 5. Svein Skotheim, 1947, Pensjonist, Bergen 6. Linda Bukve, 1977, Sjølvstendig næringsdrivande, Voss 7. Per Hjalmar Svae, 1952, Siviløkonom, Bergen 8. Ellen Urheim Tveit, 1970, Småbrukar/kulturkonsulent, Sveio 9. Ingar Arne Flatlandsmo, 1982, Konsulent, Oslo 10 Åse Møller Hansen, 1956, Rådgjevar, Bergen 11 Lars Ove Kvalbein, 1969, Miljørådgivar, Bergen 12 Sunniva Kambestad, 1989, Student, Bergen 13 Gunnar Kvåle, 1942, Professor emeritus, Os 14 Johanne Margrethe Hartwig, 1943, Pensjonert lærer, Bergen 15 Erik Halvorsen, 1976, Småbrukar, Lindås 16 Kristina Vikesund, 1988, Student, Bergen 17 Rolf Cuyno Enger, 1960, Forfattar, Bergen 18 Lasse Brunborg, 1987, Anleggsmaskinførar/musikar, Bergen 19 Sigbjørn Grønås, 1939, Professor emeritus, Os 20 Mohammad Shoaib Sultan, 1973, Rådgivar, Oslo 21 Grete Belinda Solberg Barton, 1946, Uføretrygda, Bergen 22 Sondre Lindholm Båtstrand, 1983, Stipendiat, Bergen 14

15 Norges Kommunistiske Parti 1. Alexander Nicolaysen Sørnes, Haakon Skjønhaug, Unni Elisabeth Hovden, Erik Kaltenborn, Eduardo Solis Correa, Per Lothar Lindtner, Arian Kollen, Torild Horgen, Ørjan Buen Stadheim, Per Solemdal, Per-Arne Eidsvaag, Trygve Horgen, Kyrre Grepp, Harald Samuelsson, Odd Slåttelid, Cecilie Evensen, Lisa Marie Phreesley,

16 Pensjonistpartiet 1. Frank W. Hansen, 1939, Olsvikveien 200, 5184 Olsvik 2. Valborg Andreassen, 1929, Monrad Mjeldes vei 3, 5161 Laksevåg 3. Kåre H. Husabø, 1922, Løvåsbakken 153, 5145 Fyllingsdalen 4. Ingebjørg A. Alkholt, 1958, Håkonshellaveien 262, 5174 Mathopen 5. Marit Gjesdahl, 1944, Gravdalsveien 206, 5165 Laksevåg 6. Carmen Berger, 1935, Svingen 26, 5161 Laksevåg 7. Odd Fosse, 1934, Gjerdehaugene 20, 5174 Mathopen 8. Hans L. Håland, 1952, Kipo 20B, 5114 Tertnes 9. John A. Knutsen, 1921, Kolstibotn 2, 5098 Bergen 10 Agatha Bacas, 1937, Råtun 162, 5239 Rådal 11 John M. Fagna, 1930, Lillehatten 23, 5148 Fyllingsdalen 12 Ingvar Fonnes, 1921, Hovdenv. 11A, 5221 Nesttun 13 Inger Karin Heldal, 1937, Nattlandsveien 102 B, 5094 Bergen 14 Ingrid Hjørnevik, 1932, Sikthaugen 35, 5145 Fyllingsdalen 15 Mona Hope, 1936, Nestuntræet 17, 5221 Nesttun 16 Reidar Tysnes, 1930, Dyngelandsv. 62, 5226 Nesttun 17 Oddbjørn Øversveen, 1935, Blomvikv. 47, 5179 Godvik 18 Tore Horne, 1936, Grønnestølv. 75, 5073 Bergen 19 Randi Udbek, 1938, Dag Hammarskjøldsv. 65, 5144 Fyllingsdalen 16

17 Piratpartiet 1. Øyvind Andersen Holm, 1969, 5053 Bergen 2. Ståle Olsen, 1961, 5304 Hetlevik 3. Thomas Andre Oksnes Steen, 1978, 5281 Valestrandsfossen 4. Thor Henning Hjorth, 1969, 5033 Bergen 5. Bjørnar Nicolaisen, 1979, 5006 Bergen 6. Ørjan Nystad Langbakk, 1978, 5059 Bergen 7. Håvard Hatlevik, 1980, 5155 Bønes 8. Knut Gjøstein Karevoll, 1989, 5700 Voss 9. Kurt Håkon Vildgren, 1968, 5005 Bergen 10 Tore Wie Bøe, 1982, 5055 Bergen 11 Stian Færøy, 1978, 6105 Volda 12 Øystein Sættem Middelthun, 1977, 0196 Oslo 13 Håkon Wium Lie, 1965, 0273 Oslo 14 Tale Mathilde Haukbjørk Christiansen Østrådal, 1989, 4615 Kristiandsand S 15 Gunvar Mjølhus, 1981, 4280 Skudeneshavn 16 Jørn Vollan Lomax, 1988, 9018 Tromsø 17 Øystein Bruås Jakobsen, 1976, 0165 Oslo 18 Kai Terje Hagali, 1969, 1784 Halden 19 Anders Gaard Kvale, 1986, 5007 Bergen 17

18 Rødt 1. Odd Arild Viste, 1974, Førskolepedagog, Bergen 2. Synnøve Lie Johannesen, 1981, Lærer, Askøy 3. Terje Kollbotn, 1951, Bygg- og anleggsarbeider, Odda 4. Jeanette Onarheim Syversen, 1984, Organisasjonssekretær, Bergen 5. Torstein Dahle, 1947, Høgskolelektor, Bergen 6. Marte Stadheim Teigen, 1991, Student, Bergen 7. Ida Nordli-Kaldestad, 1982, Miljøarbeider, Voss 8. Natalie Golis, 1980, Fostermor, Kvam 9. Mohamed Kallel, 1963, Sveiser, Stord 10 Sofie Marhaug, 1990, Student, Bergen 11 Tomine Sandal, 1995, Elev, Askøy 12 Lone Lunemann Jørgensen, 1988, Student, Askøy 13 Håvard Gjerde, 1975, Båtbygger, Kvam 14 Mathias Hunskår Furevik, 1988, Konsulent, Bergen 15 Thorleif Berthelsen, 1975, Personlig assistent, Bergen 16 Ivar Jørdre, 1960, Student, Bergen 17 Solbjørg Marjala, 1972, Integreringskonsulent, Bergen 18 Inge Abrahamsen, 1980, Lærer, Askøy 19 Ragnhild Kvifte, 1995, Elev, Osterøy 20 Kenneth Straume, 1980, Vernepleier, Fjell 21 Magne Hagesæter, 1984, Student, Lindås 22 Torill Frøise, 1972, Daglig leder, Askøy 18

19 Senterpartiet 1. Kjersti Toppe, 1967, Bergen 2. Sigrid Brattabø Handegard, 1963, Jondal 3. Jakob Bjelland, 1972, Stord 4. Jon Askeland, 1964, Radøy 5. Alexander Fosse Andersen, 1983, Kvam 6. Jostein Ljones, 1967, Kvam 7. Henriette Tyse Nygård, 1986, Sund 8. Sigbjørn Hauge, 1960, Voss 9. Steinulf Tungesvik, 1965, Bergen 10 Benthe Bondhus, 1956, Kvinnherad 11 Hans S. Vindenes, 1952, Fusa 12 Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, 1963, Etne 13 Per J. Jordal, 1967, Os 14 Solfrid Burkeland Smith, 1989, Tysnes 15 Vigdis Søvik, 1950, Masfjorden 16 Samson Hamre, 1957, Ullensvang 17 Edvard J. Stangeland, 1947, Austevoll 18 Fredrik Bakke, 1986, Osterøy 19 Eva Kristin Dahl, 1973, Ulvik 20 Sammy Olsen, 1952, Bømlo 19

20 Sosialistisk Venstreparti 1. Audun Bjørlo Lysbakken, 1977, Stortingsrepresentant, Oslo 2. Gina Knutson Barstad, 1986, Student, Bergen 3. Einar Horvei, 1955, Lærar, Voss 4. Silje Guleng, 1976, Organisasjonssekretær, Askøy 5. Symphorien Pombe, 1973, Morsmålslærar, Sund 6. Signe Ekeland, 1970, Rådgjevar, Stord 7. Bjørn Brynjolf Pedersen, 1952, Føretaksleiar, Kvam 8. Julie Brun Bjørkheim, 1994, Skuleelev, Bergen 9. Jorge Dahl, 1964, Røyrleggjar, Bergen 10 Guro Ljone, 1982, Medievitar, Ulvik 11 Kjartan Haugsnes, 1972, Spesialrådgjevar, Vaksdal 12 Ruth Weløy Myksvoll, 1956, Seniorrådgjevar, Lindås 13 Karl-Kristian Hatletvedt Kristensen, 1995, Skuleelev, Askøy 14 Marianne Sæhle, 1966, Spesialsjukepleiar, Bergen 15 Sara Bell, 1976, Fagforeiningsleiar, Bergen 16 Hege Lægreid Røssland, 1959, Sjukepleiar, Kvinnherad 17 Bror Eivind Eriksen, 1950, Dagleg leiar, Sveio 18 Mette Holmefjord Olsen, 1952, Fagskule-avdelingsleiar, Fusa 19 Aud Karin Oen, 1960, Spesialpedagog, Øygarden 20 Oddny Irene Miljeteig, 1954, Sosionom, Bergen 21 Ågot Jorunn Valle, 1945, Tidlegare stortingsrepresentant, Bergen 22 Åge Christian Jacobsen, 1944, Rådgjevar, Bergen 20

21 Venstre 1. Terje Breivik, 1965, Nestleiar, Ulvik 2. Åsta Årøen, 1971, Prosjektkoordinator, Bergen 3. Mathias Fischer, 1993, Student, Bergen 4. Anne Beth Njærheim, 1964, Folkehelsekoordinator, Bømlo 5. Elizabeth Toft Erichsen, 1984, Resepsjonist, Sund 6. Rolf Nesheim, 1960, Personalsjef, Lindås 7. Trond Gullaksen, 1962, Finansdirektør, Bergen 8. Sverre Kleivkås, 1972, Autorisert seniorfinansrådgjevar, Ullensvang 9. Hanne Kvilhaugsvik, 1989, Student, Bergen 10 Geir Angeltveit, 1988, Student, Stord 11 Birgitte Hjertaas, 1964, Spesialsjukepleiar, Askøy 12 Knut Olav Røssland Nestås, 1986, Trafikklærar, Voss 13 Tove Kristin Sleire Tistel, 1971, Avdelingssjukepleiar/bonde, Masfjorden 14 Alf Helge Greaker, 1977, Yrkessjåfør, Bergen 15 Torstein Hatlevik, 1972, Gründer, Tysnes 16 Sigrun Bjorøy, 1987, Skuleassistent, Sund 17 Frode Hervik, 1976, Prosjektleiar utvikling, Radøy 18 Maren Eimind Børslien, 1991, Student, Odda 19 Jon Sivert Sundøy Rykkel, 1990, Student, Os 20 Daniel Gunnarsen, 1990, Student, Askøy 21 Julie Songstad Andersland, 1978, Nestleiar komite for miljø og byutvikling, Bergen 22 Harald Hove, 1949, Advokat, Bergen 21

Valgliste ved Stortingsvalget 2013 i Hordaland 09.09.2013 for Arbeiderpartiet

Valgliste ved Stortingsvalget 2013 i Hordaland 09.09.2013 for Arbeiderpartiet Valgliste ved Stortingsvalget 2013 i Hordaland 09.09.2013 for Arbeiderpartiet 1. Per Rune Henriksen, 1960, Statssekretær, Bergen 2. Jette F. Christensen, 1983, Stortingsrepresentant, Bergen 3. Magne Rommetveit,

Detaljer

Stortingsvalet godkjenning av lister

Stortingsvalet godkjenning av lister ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/692-34 Saksbehandlar: Bertil Søfteland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesvalstyret 23.05.2017 Stortingsvalet 2017 - godkjenning av lister

Detaljer

Hordaland. Stortingsvalget Rødt. Sosialistisk Venstreparti. Høyre. Folkemakten. Venstre. Kristelig Folkeparti. Kystpartiet

Hordaland. Stortingsvalget Rødt. Sosialistisk Venstreparti. Høyre. Folkemakten. Venstre. Kristelig Folkeparti. Kystpartiet Hordaland Rødt Sosialistisk Venstreparti Høyre Folkemakten Venstre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Piratpartiet Senterpartiet Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Listeforslag til Stortingsvalet 2013 Hordaland

Listeforslag til Stortingsvalet 2013 Hordaland Listeforslag til Stortingsvalet 2013 Hordaland Arbeiderpartiet... 2 De Kristne... 3 Demokratene i Norge... 4 Folkemakten... 5 Fremskrittspartiet... 6 Høyre... 7 Kristelig Folkeparti... 8 Kystpartiet...

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 19. oktober 2011 Kl.: 11.00-15.05 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg under sak

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 10. desember 2013 Kl.: 09.05 09.55 Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Valle, Sveinung

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Grand Terminus, Bergen Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Grand Terminus, Bergen Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Grand Terminus, Bergen Dato: 14.10.2015 Tidspunkt: 11.00-12.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Gine Hestetun Fylkesordførar

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkesvalstyret Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset, Bergen Dato: 19.06.2014 Tid: 11:00 Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 09.00 09.50 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Grung, Ruth (A)

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

Saksprotokoll i valnemnda Roald Kvamme, A, sette fram slikt forslag: «1. Utval for opplæring og helse

Saksprotokoll i valnemnda Roald Kvamme, A, sette fram slikt forslag: «1. Utval for opplæring og helse Saksprotokoll i valnemnda - 14.06.2016 Roald Kvamme, A, sette fram slikt forslag: 1. Emil Gadolin A 2. Kjetil Hestad A 3. Kine Bratli Dale A 4. Linda Haugland Jondahl A Leiar: Emil Gadolin 1. Torgeir Toppe

Detaljer

Saksprotokoll i fylkestinget Delegatar og varadelegatar til Landstinget i KS Det vart lagt fram slikt forslag: Delegatar

Saksprotokoll i fylkestinget Delegatar og varadelegatar til Landstinget i KS Det vart lagt fram slikt forslag: Delegatar Saksprotokoll i fylkestinget - 14.10.2015 Delegatar og varadelegatar til Landstinget i KS 2015-2019 Det vart lagt fram slikt forslag: Delegatar / Varadelegatar 1. Sveinung Valle 2. Kari Sørensen Bernardini

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret. Kommunestyrevalget 2015, godkjenning av valglisteforslag.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret. Kommunestyrevalget 2015, godkjenning av valglisteforslag. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 014 Arkivsaksnr: 2014/4890-35 Saksbehandler: Leif Roar Skogmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret Kommunestyrevalget 2015, godkjenning av valglisteforslag. Rådmannens

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Meland kommune Møtebok for Valstyret Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Møterom 1 Møtetid: 16:30-16:35 Møtet vart styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv dat. 29.04.15. Møtedeltakarar

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1879 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 30.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 18.05.2015 Forslag til vedtak: Valgstyret

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Johanne Hundseid Etne 39 43 44 88 214 0,- Gave 1. Thomas Johnsen Brufladt Rosendal 41 39 44 93 217 0,- Gave 1. Linn Kvandal Røldal 43 43 47 96 229 0,- Gave 1. Lars Opheim

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir:

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: - Dagsorden - Foretningsorden - Listeforslag med innspel - Fullmakt til styret Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Bømlo 25-skudd kl. 1 1. Gisle Vik Fitjar XX99X 48 *X99X 48 9XX9 * 48 => 144 9X9 *X*X9XX 97 => 241 2. Frank Hårvik Os 9X9X9 47 99899 44 XX9XX 49 => 140 XXX99X*X99 96 => 236 25-skudd kl. 2 1. Lars Olav Tveita

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer Herrer 1 Sitotaw Alemayehu 1962 Varegg 10:17 2 Gulbrandsen Robert 1970 Skodje 10:33 3 Hofman Roberto 1963 KLM RRC 11:05 4 Verchuren Erik 1962 KLM RRC 11:16 5 Varden Øystein 1966 Ankeret b.i.l. 11:43 6

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Møtetid: 04.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Arbeidarpartiet 1 Kjetil Hestad 1964 Lundegrend 2 Anne Merete Fjeldstad 1966 Lundegrend 3 Vidar Åge Høviskeland 1954 Uggdal 4 Ingrid Restad 1959 Uggdal 5 Rene Sundal 1974 Flatråker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Utval Fødeår Kjønn Etternavn Fornavn Postnr. Poststed 1 LA 1949 K Notland Gerd Nancy 5440 MOSTERH 2 LA

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Therese Hardeland Etne 41 47 42 83 213 0,- Gave 1. Heidi Anita Holmqvist Karmøy 46 49 48 93 236 0,- Gave 1. Marius Johannessen Karmøy 34 43 39 80 196 0,- Gave 1. Thomas Lien

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 17. oktober 2007 Kl.: 11.00 14.50 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesordføraren

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00) Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00) Saker til behandling MØTEINNKALLING Valstyret Dato: 19.05.2015 kl. rett etter formannskapsmøtet Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/02755 Arkivkode: 01 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl.

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Harkestad Jondal 49 50 48 147 161,- 2. Eirik Hylland Aurland 48 50 49 147 122,- 2. Lasse Hylland Aurland 49 50 48 147 122,- 4. Sverre Måkestad Tørvikbygd 49

Detaljer

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007 Arkivsak: 07/1814 Sakstittel: K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007 Innstilling: Følgende valglister godkjennes som offisielle valglister

Detaljer

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( )

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( ) Medlemmer i utvalg Kommunestyret (15.10.2015-15.10.2019 ) Nr Rolle Navn/Adresse Partitilhørighet Direkte tlf. Mobil E-post 1 Ordfører Hilde Nysten Thorkildsen Arbeiderpartiet Post: Ikke registrert - 48992167

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Bømlo Skytterlag. Bømlostemnet Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Bømlo Skytterlag. Bømlostemnet Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Tobias Eskeland Stord 47 47 46 91 231 0,- Gave 1. Maren Kvaløy Sauda 44 43 44 86 217 0,- Gave 1. Jonatan Lodden Bømlo 44 42 47 93 226 0,- Gave 1. Lars Salomonsen Stord 32

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15-skudd Klasse 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2010

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15-skudd Klasse 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2010 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Andreas Madsen Karmøy 48 46 43 95 232 0,- Gave 1. Anna Innvær Bremnes 45 47 47 95 234 0,- Gave 1. Bjørn Vorland Bømlo 49 46 47 93 235 0,- Gave 1. Erlend Auestad Etne 43 38

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. J

Pengepremier 15-skudd kl. J Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Kjetil Skår Tørvikbygd 149 81,- 2. Ole Kristian Ågotnes Sartor 147 63,- 3. Anita Bjørkedal Sartor 147 45,- 4. Birgitte Blokzijl Jondal 141 27,- 5. Alexander Blokzijl Jondal

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Martin Brekke Strandebarm 150 81,- 2. Ole Kristian Ågotnes Sartor 147 67,- 3. Ole Martin Halvorsen Bergen 146 54,- 4. Morten Øyeflaten Strandebarm 143 40,- 5. Markus Nyhammer

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling:

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling: Arkivsaksnr.: 11/473-18 Arkivnr.: 014 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011 Hjemmel: Valgloven Ordførerens innstilling: 1. Arbeiderpartiets listeforslag godkjennes.

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK:

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK: SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200703898 Arkivkode E: 033 Saksbehandler Sissel Hellevik Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda 15.01.08 2/08 Bystyret 29.01.08 12/08 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller MØTEINNKALLING Dato: 19.05.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00628 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Kristeleg Folkeparti 1 Håkon Helgøy 1947 Helgøy 2 Jonatan Bjørkeland 1997 Fister 3 Ståle Halsne 1974 Hjelmeland 4 Anne Norunn Helgøy 1980 Helgøy 5 Gøril Gilje Helgøy 1980 Helgøy 6 Øyvind

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ingolf Naustvik Husnes 145 78,-kr 2. Tore Huse Fausk Omvikdalen 143 0,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Rune Samuelsen Stord 146 146,-kr 2. Sivert Skår Time 144 104,-kr

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Bømlo skytterlag. Bømlostevnet Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Bømlo skytterlag. Bømlostevnet Leon - Resultatprogram Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Nora Grønsdal Tysse X* *XX 50 X99 * * 48 *X*XX 50 148 *X9X9 * * * *X 98 246 * * * * *9X*9 * 98 344 (18*) 2. Tonje

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Bremnes miniatyr stevne 2014

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Bremnes miniatyr stevne 2014 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Grete Pedersen Bremnes 8 *X99 46 999X* 47 9X9 *9 47 25-skudd kl. 2 15 skudd 10 skudd 140 *9X9X89X99 93 25 skudd 233 (4*) 1. Kjetil Gulbrandsøy Herdla XXX*9

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Vindafjord skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Vindafjord skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ove Laurhammer Bremnes 50 48 47 145 42,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Esben Bjørsvik Askøy 50 48 50 148 137,- 2. Ingeborg Øyna Røldal 50 46 50 146 98,- 3. Geir Mikkelson

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng 1 Øystein Neteland Norheimsund og Øystese V73 249 25 241 18 244 20 249 25 248 25 95 2 Olav Måkestad Aga og Vikebygd V73 242 18 242 25 248 25 243 20 245 20 239 18 90 3 Tore Stengårdsbakken V73 241 17 232

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Partiliste: Fremskrittspartiet :03:30 Valgoppgjør for Nord-Aurdal Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Fremskrittspartiet :03:30 Valgoppgjør for Nord-Aurdal Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Fremskrittspartiet 1 Olaf Nils Diserud 1 ** 15,25 17 5 37,25 67,25 140 16 223,25 260,50 2 Tor Erling Sæthre 2 ** 15,25 12 1 28,25 67,25 34 4 105,25 133,50 5 Silje Diserud 3 ** 0,00 3 0 25 1

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( )

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( ) Medlemmer i utvalg Kommunestyret ( 15.10.2015-15.10.2019 ) Nr Rolle Navn / Adresse Partitilhørighet Direkte tlf. Mobil E-post 1 Ordfører Hilde Nysten Thorkildsen Arbeiderpartiet 48992167 Hilde.Thorkildsen@nittedal.kommune.no

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Runar Oterkiil Mælum 49 48 50 147 135,- 2. Terje Allum Siljan 49 49 49 147 96,- 3. Jon Aslak Erichsrud Holla 48 49 48 145 58,- 4. Sigurd Berg Bamble 50 46 48 144 0,- 5. Jan

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2015 Sak: PS 7/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/4563-2 Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG 2015-2019

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

1998 Mester: Frode Kristensen, Åsane/Hordvik 344 pt. Nr 2: Bjørn Guldberg, Åsane/Hordvik 343 pt. Nr 3: Arild Røyseth, Åsane/Hordvik 342 pt. e.o. Kl 4:

1998 Mester: Frode Kristensen, Åsane/Hordvik 344 pt. Nr 2: Bjørn Guldberg, Åsane/Hordvik 343 pt. Nr 3: Arild Røyseth, Åsane/Hordvik 342 pt. e.o. Kl 4: 1995 Mester: Frode Kristensen, Åsane/Hordvik 347 pt. Nr 2: Atle Håtuft, Meland 342 pt. Nr 3: Bjarte Langenes, Åsane/Hordvik 341 pt. e.o. Kl 4: Erling Haugland, Riple 329 pt. Kl 3 og 2: Thor Birkeland,

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Sunnhordlandstreffen Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Sunnhordlandstreffen Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Hugo Berge Haugesund 34 44 40 85 203 0,- Gave 1. Tobias Eskeland Stord 38 32 42 79 191 0,- Gave 1. Halvard Hjorteland Karmøy 38 25 42 78 183 0,- Gave 1. Maren Kvaløy Sauda

Detaljer