ÅRSMELDING OG REKNESKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG REKNESKAP"

Transkript

1 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2001 Foto: Johan Brun. NORGES FJORDHESTLAG

2 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 1. mai kl Sakliste Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Sak 10. Sak 11. Opning av årsmøte ved leiar Magne Hus. Val av møteleiar, styret gjer framlegg om Kjell Aardal som møteleiar. Registrering av utsendingar ved organisjonssekretær Jostein Vonheim. Val av to utsendingar til å underteikne møteboka. Godkjenning av innkallinga. Godkjenning av årsmelding. Godkjenning av rekneskapen. Vedtektsendring. Val. Val spesifisert etter vedtektene. Medlemskontingent. Innkomne framlegg. Frist for handsaming av innkomne saker til årsmøtet vert sett til 15. april

3 Årsmøtet er eit ope møte der medlemmar vert oppfordra til å delta, kvart einskild Fylkes- og Distriktslag vel utsendingar til årsmøtet. Alle Fylkes- og Distriktslag har rett på ein utsending utrekna slik: 1 utsending pr. Påbyrja 50 medlemmar inntil 4 utsendingar (minst 151 medlemmar ). Over 200 medlemmar får ein 1 utsending for kvar fylte 50 medlemmar. Oversikt over tal medlemmer og tal utsendingar: 2001 Tal utsendingar Østfold 28 1 Oslo og Akershus 59 2 Hedemark 43 1 Oppland 57 2 Buskerud 42 1 Vestfold 27 1 Telemark 29 1 Aust Agder 16 1 Vest Agder 35 1 Rogaland Hordaland Sunnfjord og Sogn Nordfjord Møre og Romsdal Trøndelag 43 1 Nordland 29 1 Troms 12 1 Finnmark 13 1 Alle kostnader med reise og opphald må dekkast av den einskilde utsending/ årsmøtedeltakar. 3

4 Tillitsvalde i Norges Fjordhestlag Styret: Styreleiar: Magne Hus Nestleiar: Egil Strøm Styremedlem: Inge Kaldheim Styremedlem: Anne Karin Løken Styremedlem: Ann Kristin Jenssen (til dato ) Kjell Aardal, (frå dato ) Varamedlemar: 1. Varamedlem Kjell Aardal ( til dato ) 2. Varamedlem Bjørn Myklebust Avlsutval: Leiar: Knut R. Thunheim Utvalsmedlem: Susan Hellum Utvalsmedlem: Odd Drageset Utvalsmedlem: Magne Hus 1. Varamedlem: Helene Indrebø 2. Varamedlem: Knut Skubberud Aktivitetsutval: Leiar: Svein Ove Garshol Utvalsmedlem: Tone Smørdal Utvalsmedlem: Wenche Johannessen Utvalsmedlem: Magne Hus 1. Varamedlem: Anne Grete Skjæveland 2. Varamedlem: Jorunn Alme Ettersynsnemnd: Knut Rasmus Hjelle og Arve Espe Valnemnd: Leiar: Yri Øverland Medlem: Audun Næs Medlem: Arne Eide 1. varamedlem: Kari Reitan Medlem i representantskapen Norsk Hestesenter: Magne Hus og Egil Strøm Æresmedlemmar i Norges Fjordhestlag Utnemnd år: Namn: 1980 Audun Sydnes, 5458 Arnavik 1986 Edvin K Thorson, Langedrag, 3540 Nesbyen 1990 Arve Rolstad, Bolenga, 2400 Lillehammer Einar K Bruland, Boks 118, 6801 Førde David O Kløve, Rute 4427, 5700 Voss 1992 Helge Nordby, Ankervn. 276, 1343 Eiksmarka Kåre Myklebust, Engesetvn Ørsta 1994 Jon Hegdal, Liavegen 34, 6800 Førde 1999 Leiv Blakset, 6795 Blaksæter Serinius Trodal, Opalvegn. 11, 4318 Sandnes Lars S Mehl, 5470 Rosendal 2000 Judith Hegrenes, Angedalen, 6800 Førde 4

5 Årsmøtet Årsmøte i 2001 vart halde søndag 1. april på Hotell Hedemarken. 29 utsendingar frå 15 Fylkes og Distriktslag var tilstades og 17 saker vart handsama. Leiar Ottar Befring opna årsmøtet og innleia med å utnemne Oslo og Akershus til årets lag i år Til møteleiar vart Ottar Befring vald. Årsmelding og rekneskap vart gjennomgått av Ottar Befring, både årsmelding og rekneskap vart godkjende med nokre små merknader. Medlemskontingenten vert uendra, for hovudmedlem kr. 350,- og styret fekk fullmakt til gjennomføre familiemedlemskap på kr. 500,- under føresetnad av at medlemsregisteret vert ajourført og oppdatert slik at dette er gjennomførbart. Det vart vidare drøfta om Fylkeslag bør betale kontingent på kr. 350,- ein bør oppmode alle lag om å betale kontingenten. Strukturendring av underutval, utnemning av to nye utval økonomi og informasjonsutval vart etter styret si innstilling ikkje gjennomført. Aktivitet - og avlsutval held fram eit år til med 4 medlemmar i kvart utval 3 årsmøtevalde og 1 frå styret. For eventuelt å kunne gjennomføre strukturendringar av utvala på årsmøtet i 2002 vart nyvalde medlemmar av aktivitet - og avlsutval valde for eit år. Framlegg til vedtektsendring skal leggast fram til årsmøte 2002 for godkjenning. Val, syner til anna oppsett i meldinga. Ottar Befring ynskte den nye leiaren og styret lykke til i arbeidet for Fjordhesten. Han takka også Hedemark Fjordhestlag for eit godt gjennomført arrangement. NM for Fjordhest 2002 Hedmark Fjordhestlag og Vestoppland Fjordhestlag skal arrangere NM for Fjordhest Arrangementet skal avholdes på Norsk hestesenter på Starum fra 31/7-4/8-02. Det er en stor fordel å få låne Starum. Her finnes nesten alt av utstyr, baner (bl.a. maratonbane), ridehus og oppstallingsmuligheter. Dessuten holder siviliforsvaret også til her. De har brakker samt store telt vi kan låne til matservering etc. Overnattingsmuligene er også bra. Det ligger derfor godt til rette for å kunne arrangere NM. Den store utfordringen blir å skaffe nok funksjonærer og teknisk personell. Dommerne er stort sett på plass. Statuttene for NM er klare og er lagt ut på Fjordhestlagets sider på Internett, samt at de kommer i Fjordhesten nr. 2. Proposisjonene er under utarbeidelse, men programmet ser foreløpig slik ut: Dag 1: Dag 2: Dag 3: Dag 4: Dag 5: KlasseI-IV(dressurkjøring og ridning) Åpen dag med brukskjøring og terrengritt. Vestoppland fjordhestlag står for denne dagen. Klasse V - VII ( Maratonkjøring og presisjonskjøring) Åpen dag med Brukshestutstilling og kjøre/rideprøver. Hedmark fjordhestlag står for denne dagen. Klasse VIII - XI (Sprangridning) Nytt av i år er at sprang for seniorer er tilbake på 0,90 cm etter et prøveår med 1,00 m i fjor (2001). Vi har dessuten byttet om på de åpne dagene, slik at terrengritt og brukskjøring blir på torsdag (dag 2) og Brukshestutstillingen med kjøre/rideprøver blir på lørdag (dag 4). Det er også laget en egen hjemmeside for Fjordhest - NM. Her kommer vi til å legge ut alt som har med NM å gjøre, fra statutter til påmeldingsskjema og resultatlister. Denne siden kommer til å være åpen for alle rett over påske. Det blir en egen link til denne siden fra Fjordhestlagets internettsider og det er web - redaktøren for disse sidene som står for utarbeidelsen. Vi i Hedmark Fjordhestlag og Vestoppland Fjordhestlag håper på stor deltakelse og mye publikum og at værgudene er med oss. ØNSKER ALLE VEL MØTT TIL FJORDHEST - NM

6 Styret sitt arbeid Det har i 2001 vore halde 9 styremøter og handsama 51 saker. Styremøta har i hovudsak vore avvikla i samband med andre arrangement for å spare kostnader. Styret har hatt eit fellesmøte med avlsutval og leiar av kåringsnemnd. I tillegg har leiar og sekretær hatt møte med Fjord Horse International og Norsk Hestesenter. Leiar og sekretær har hatt ein nær og tett dialog og gjennomført ein del andre møter vedkomande drift av laget. Styret har i arbeidsåret 2001 hatt eit godt samarbeid med gjensidig respekt for kvarandre. Styret har lagt mykje arbeid i revisjon av avlsplan for Fjordhest. Planen vart sendt til alle lag i organisasjonen til høyring og vart tatt opp til drøfting på tillitsmannsmøte. Dei største endringane i avlsplanen er at utvida bruksprøve for hingstar som vert endra frå 5 år til test for 4 års hingstar, gjeldande frå år Bruksprøvetesten vert endra frå 6 veker til 5 veker, gjeldande frå år Tråvprøva for 3 års hingstane under utstillinga går ut frå år Avlstilskot for Fjordhingst (sjå vedlegg i årsmelding) er og revidert og tatt opp til drøfting med avlsutvalet i laget og det er vedteke nye former for avlstilskot. Der ein ynskjer å stimulere til oppdrett og kåring av 3 års hingstar, og ikkje minst at dei som vert premiert etter utvida bruksprøve vert meir nytta i avlen enn tilfelle er no. Vedtektene til Norges Fjordhestlag er mangelfulle og vanskeleg å styre etter. For revisjon av vedtektene vart forslaget sendt på høyring til alle lag, og tatt opp til drøfting på tillitsmannsmøte. Framlegg til nye vedtekter (sjå vedlegg i årsmelding) vert tatt opp som eiga sak på årsmøtet Medlemsregisteret til Norges Fjordhestlag er gjennomgått og vert no ført mot rekneskapen. Alle medlemmane er ført med lokallagstilknyting og kategorisert under ulike typar medlemmar. Medlemstalet pr betalande medlemmar Styret ser det som sers viktig å auke medlemstalet og vil i år 2002 sette inn verkemidlar gjennom gode og framtidsretta tiltak. Det er viktig å auke kvaliteten på medlemsbladet. Laget har for mange og omfattande typar medlemskap, dette står ikkje i høve til den organisatoriske og økonomiske nytten ein har. Styret ynskjer ein gjennomgang av dette og vil kome med endringsframlegg til årsmøte i Sollaug Kongsvoll Bjørlo var engasjert som organisasjonssekretær fram til , laget var utan fast tilsett sekretær inntil ein fekk til avtale med AS Norsk Fjordhestsenter om kjøp av sekretærtenester med dei. AS Norsk Fjordhestsenter og Norges Fjordhestlag tilsette Jostein Vonheim frå som organisasjonssekretær. Avlstilskot for år 2001 er ikkje utbetalt i meldingsåret, dette skuldast at dei omsøkte og løyvde midlane frå Norsk Hestesenter ikkje var utbetalt til laget før år Avlstilskot for søknad 2000 er utbetalt i 2001 med kr ,-. Medlemsbladet Fjordhesten vart gjeve ut i 4 utgåver, alle i tabloidformat med Fjordingen i Stryn som trykkeri. Styret har hatt eit større ansvar for å koordinere stoffet og kontakta med Fjordingen og med medlemmane i laget. Salet av Fjordhestvennen gav Norges Fjordhestlag ei god inntekt i 2001, og det er laga eit liknande portrett for sal for år Noregsmeisterskapen for Fjordhest var i år 2001 eit samarbeid mellom Midtre Nordfjord fjordhestlag, Gloppen og Hyen fjordhestlag og Gloppen køyre og rideklubb. Fjordhest NM vart halden på Norsk Fjordhestgard i Breim i tida juli. Arrangementet vart vellukka på alle vis med i alt 59 ekvipasjar og 49 startande hestar. ( viser til omtala annan stad i meldinga ) Nordisk Meisterskap i Danmark, Søndre Jylland aug. Norges Fjordhestlag var representert med 4 deltakarar som utgjorde landslaget. Alle plasserte seg svært bra og er fin reklame for den norske fjordhesten. ( viser til omtale annan stad i meldinga ) Styret har hatt eit stort og godt engasjement vedkomande bruken av fjordhest. Ein må konstatere at utan ein aktiv og framtidsretta bruk så er det heller ikkje bruk for avlen. Arbeidet med bruksplan for fjordhest vert tatt opp igjen i år 2002, med Magne Hus som leiar av utvalet og Hans Kolbein Dhale som sekretær, Anne Gramstad og Hege Nybråten vert og med i utvalet. Det er viktig med ein bruksplan for å få ein framtidsretta struktur på bruken av fjordhest, det er og stor interesse i utlandet for dette arbeidet. Arbeidet som skal gjennomførast i utvalet vert eit samarbeid med Fjord Horse International og Norges Fjordhestlag, bruksplanen vert tatt opp til drøfting på fagmøte hausten Norges Fjordhestlag er takksame for at Fjord Horse International kan stille midlar til rådvelde for å sluttføre arbeidet med bruksplan for fjordhest. Takk! Utan eit godt samarbeid på alle nivå i organisasjonen og med samarbeidande organisasjonar er det vanskeleg oppnå resultat. Styret vil spesielt takke Norsk Hestesenter, Fjord Horse International, AS Norsk Fjordhestsentertog Gjensidige Nor for godt samarbeid, styret vil og takke Tor Nestaas for bidrag og Ingvild Nygaard Sveen for arbeidet med heimsidene til Norges Fjordhestlag og ikkje minst takk til alle medlemmane i laget for god innsats og stort engasjement både innan bruk og avl av fjordhest. Nordfjordeid Mars 2002 Magne Hus Egil Strøm Inge Kaldheim Anne Karin Løken Kjell Aardal 6 Jostein Vonheim org. sekretær

7 Årsreknskap 2001 Norges Fjordhestlag Balanse pr EIENDELER Fast eiendom, bygninger Maskiner og inventar, andre anl.midler Sum anleggsmidler Varebeholdning Kundefordringer, andre krav Aksjer og verdipapirer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Langsiktig gjeld Drifts-/kassekreditt Leverandørgjeld Offentlig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Resultatregnskap INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Vareforbruk, fremmedytelser Lønn, personalkostnader Avskrivninger Leie, kostn. lokaler Vedlikehold, småinvesteringer Andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT Nordfjordeid den 01. mars 2002 Magne Hus Egil Strøm Inge Kaldheim Anne-Karin Løken Kjell Aardal Jostein Vonheim org. sekretær

8 Kommentarer til rekneskapet 2001 Avlstilskot. Det vart utbetalt kr ,- i tilskot i 2001, dette tilskotet vart inntektsført i Rekneskapsføring. Her er tatt med rekneskapsføring for 2000 med kr ,- Arbeid utanom rekneskapsføring (medl.register m.m.) kr ,- Rekneskapsførar vart mva pliktig frå Varelager. Varelageret var kunstig høgt og er difor skrive ned med kr ,- Honorar/godtgjersle til styret. Det er i 2001 ikkje betalt ut honorar eller køyregodtgj. til styret. Tillitsmannsmøte. Kr ,- gjeld tillitsmannsmøte Medlemsbladet Fjordhesten. Kr ,- gjeld siste utgåva i Medlemskontingent. Medlemskontingenten 2001: kr ,- Rekneskapen er gjort opp med eit underskot stort kr ,-, då er det dekka kostnader med kr ,- for år Styret har budsjettert i år 2002 med å dekka underskotet for 2001 og med eit overskot i år Å kutte kostnader for ordinær drift av laget er ikkje mogleg om ein skal ha ei forsvarleg og hendsiktsmessig drift som medlemmane er nøgde med. Inntektene til laget bør aukast. Revisjonsmelding for rekneskapsåret 2001 Underteikna har gått gjennom rekneskapen, ein har ikkje funne feil eller manglar. Rekneskapen er oppgjort med eit underskot på kr ,13. Styret i Norges Fjordhestlag har gjort ein god jobb med å rydde opp i medlemsregistrering, avskrivingar og rekneskapen for tidlegare år. Vi vil derfor tilrå årsmøtet å godkjenne rekneskapen for Nordfjordeid, 18. februar 2002 Knut Rasmus Hjelle Arve Espe 8

9 Drift Kontoret til Norges Fjordhestlag er lokalisert til AS Norsk Fjordhestesenter på Nordfjordeid i Fjordhestens Hus. Laget leiger sekretærtenester med AS Norsk Fjordhestsenter, dette er regulert i eigen avtale mellom partane. Avtalen gjeld leige av kontor med datamaskin og anna kontorutstyr. Norges Fjordhestlag var i tida frå 01. februar.01 til 01.august. 01 utan fast tilsett sekretær, dette var ein vanskeleg tid der arbeidsoppgåvene ved kontoret hopa seg opp, og medlemmane i laget har ikkje fått den oppfølging dei burde ha. Jostein Vonheim vart tilsett frå den som org.sekretær for Norges Fjordhestlag, men det er AS Norsk Fjordhestsenter som har arbeidsgjevaransvar. Intensjonen med samlokalisering med AS Norsk Fjordhestsenter var å yte betre service til medlemmane med kontortid frå måndag til fredag, vidare at ein kunne utnytte alle tilsette ved AS Norsk Fjordhestsenter i arbeidet for Norges Fjordhestlag (innan for 50% stilling.) Arbeidet med omlegging av medlemsregisteret har vore eit omfattande arbeid og tatt mykje tid. Vi vonar med dette at vi no har eit godt medlemsregister å byggje vidare på. Det er viktig for ajourføring av medlemsregisteret at adresseendring vert innrapportert så snart som mogleg. Laget har hatt ein del profileringsartiklar for sal, dette lageret er snart tomt og det er tid for fornying. Det er inngått avtale med PGP Premiehuset som leverandør av ulike produkt, logoen til Norges Fjordhestlag vert trykt på kvart einskild artikkel Medlemsregister Medlemsregisteret er fullstendig omlagt frå kva det var før. Tidlegare var alle medlemmane registret i eit program som heitte Vin Vega der alle innbetalingar måtte registrerast av sekretæren i første omgang. Seinare måtte det registrerast mot rekneskapen. Programmet Agro Økonomi som no er tatt i bruk er samkøyrt med rekneskapsprogrammet og vert ført i reskontro og ein treng då berre ein registrering. Rekneskapsførar ajourfører og oppdaterer medlemsregistrert etter opplysningar frå sekretær. Medlemsregisteret er ordna i ulike typar kategoriar alt etter kva type medlemskapen gjeld. Alle Fylkes Distrikts og Lokallag har fått sin nummerserie, der den einskilde medlem er registret. All utsending som medlemsbladet Fjordhesten og kontingent skjer via medlemsregisteret. Medlemskontingent Kontingentar år 2001 Kontingent, hovudmedlem kr. 350,- Husstandsmedlem kr. 100,- Støttemedlem kr. 350,- Utanlandske kr. 350,- Æresmedlem Gratis Type medlemskap bør endrast slik at dei er i samsvar med evnt. nye vedtekter. På bakgrunn av resultat og styret sine kommentarar under rekneskapen gjer styret framlegg om vedta medlemspengar for Fylkes Distrikts og Lokallag med kr. 1000,- pr. år gjeldane frå og med år Styret gjer ikkje framlegg om auke av medlemskontingenten til einskildmedlemmar. Medlemsbladet Fjordhesten Medlemsbladet Fjordhesten har også i år vorte salderingspost for å redusere kostnader til fordel for drift av laget. Kostnadane med medlemsbladet er monaleg redusert i høve til tidlegare år. Hovudgrunnen til dette er at medlemsbladet vert trykt som avis i tabloidformat. Det er delte meiningar om dette blant medlemmane, styret vil arbeide for å auke kvaliteten på medlemsbladet både kva som gjeld innhald og som trykksak. Medlemsblad frå 1 3 vart gjevne ut som normalt, medan nr.4 5 vart slegne saman til eit større julenummer. Styret har i møte 01/02 den fatta vedtak om å oppgradere og endre format av medlemsbladet Fjordhesten. Bondevennen i Stavanger har ansvaret for trykking og utsending. Styret i Norges Fjordhestlag vil takke Fjordingen og redaktør Inge Fænn for eit godt gjevande samarbeid for vår felles venn Fjordhesten. 9

10 Tillitsmannsmøtet 2001 Ranten Hotell i Hallingdal Ihovudsak var det tre saker som stod på dagsorden under møtet: Revisjon av avlsplanen, evaluering av NM for Fjordhest og vedtektsendringar for Norges Fjordhestlag. I forkant av dei ulike sakene oppsummerte leiar Magne Hus dei innkomne høyringsuttalingane. Avlsplanen Debatten vart innleia av leiar Magne Hus og avlskonsulent Tore Kvam. Utvida bruksprøve for hingstar er det på tide med ei endring? Tore Kvam orienterte om situasjonen i dag der han blant anna fokuserte på at svært få av dei premierte 5-åringane (og eldre hingstar) blir brukte i avlen etter å ha gjennomført den utvida bruksprøva. Ressursbruken står ikkje i forhold til resultatet. Det er og eit tankekors å bruke kåra 3-års hingstar i to avlssesongar før dei skal inn til ein bruksprøve som kan slå negativt ut. Tiltak: Endre tidspunktet for testen frå 5-års hingstar til 4-års hingstar Travprøve for 3-års hingstar skal vi framleis ha denne? Travprøva for 3-årshingstane er gamal tradisjon, men har i dag ikkje særleg verdi då travprøva ikkje er relevant for dagens bruksområde. Framlegg: Fjerne travprøva, men auke tida til lausmønstring i ridehallen, og evt. utvide køyreprøva/mønstringa for å sikre at ein ser travet/rørslene i hesten. Fjordhest-NM: Tor Nestaas orienterte om utviklinga i NM dei siste åra, basert på tal rundt prestasjonar, tal på deltakarar, nivåendringar og utviklinga av arrangementet i si heilheit. Er det duka for endringar i nivået, som i dag ligg på LB dressur for junior, LA for senior, 90 cm sprang for junior og 1 m for senior, presisjonskøyring middels for junior og maraton lett klasse for senior? Skal arrangementet halde fram som det gjer i dag, bl.a. med mellomdagar som inneheld andre konkurransar enn sjølve NM? Andre aktuelle konkurranseformer? Aktivitetsutvalet vedtok å gjere framlegg til endringar i NM-statuttane senke kravet til senior sprang frå 1 m til 90 cm. Statuttar kjem i Fjordhesten nr og blir lagt ut på NFL sine nettsider straks dei er godkjende av Rytterforbundet. Debatten søndag dreia seg om vedtektsendringar for NFL. Magne Hus innleia med å vise til framlegg til nye vedtekter, juridisk korrekte utforma av advokat Orwald Andersen. Ryddigare og meir oversiktlege vedtekter gjev betre styring i laget. Dei fire hovudendringane var: 1. Frist for avvikling av årsmøtet blir sett til 1. juni 2. Oppretthalde distriktslag i Nordfjord og Sunnfjord, då det ikkje er reell grunn til å tvinge desse over i fylkeslag sidan dei fungerer godt 3. Ordstyrar for komande årsmøte vert valt på årsmøtet 4. Ansvar for utnemning av aktivitets- og avlsutval vert lagt til styret, ikkje til årsmøtet Dette av økonomiske årsaker. Styret tok signala frå møtet og endra framlegget. Styret fremjar at årsmøte vel to medlemmar av utvala og at styret utpeikar leiar. Andre saker som vart tekne opp under møtet: DNA-testing av føl? 2. premie på 3-års hopper? 2 dagars utstillingar kvifor reduserte til 1 dag? Gjeninnføring av rideprøve for hopper? Fjordhingst i Sikkilsdalen? Fagmøte hausten 2002 Tidlegare tillitsmannsmøte vert no kalla fagmøte der ein tek sikte på eit høgt fagleg innhald. Foredragshaldarane og innleiarar til tema som skal drøftast på møtet må ha ein høg fagleg kompetanse på emnet. Det vil verte nødvendig å leige inn personar til dette. Av den grunn er ein nøydde å vurdere ei deltakaravgift for å dekke ein del av kostnadane. Ranten Hotell har gjeve oss eit pristilbod og reservert rom for oss i perioden Tema for fagmøtet Dag 1. Avl Hingstehald, hesteavlslag eller private. Strategiplan for hesteavlen innleiing og debatt. Reproduksjon, naturleg bedekking og semin. Innleiing og debatt. Evaluering av nye reglar for avlsmidlar. Dag 2. Bruk Trening og førebuing før konkurranse og stemner, fagleg innlegg av veterinær, diskusjon.utdanning og kurs ved Norsk Hestesenter. Hestesport, hestehald og etikk innleiing og debatt. Bruksplan for Fjordhest, innleiing og debatt. Open post. 10

11 Avlsutvalet Utvalet har hatt slik samansetning: Leiar: Knut R. Thunheim Utvalsmedlem: Susan Hellum Utvalsmedlem: Tor Finstad: Utvalsmedlem: Inge Kaldheim fram til etter Magne Hus Utvalet har vore samla til 3 møter der eit av møta var fellesmøte med styret. Det er handsama 15 saker. Det vart gjennomført dommarsamling med hovudvekt på dømming av unghest for eksteriørdommarar på Nordfjordeid den mars 01. Tilstades på dommarsamlinga var det med 17 stk. Det vart også gjennomført dommarsamling for bruksprøvedommarar på Starum i tida mars 01 der deltok 18 stk. Avlsutvalet var godt representert på begge samlingane. Norsk Hesesenter har kvart år ei samling for alle avlsorganisasjonane, i 2001 var samlinga lagt til Stall K. i Kongsberg. Hovudtema under møtet var strategiutvalets arbeid, der dei einskilde raseorganisasjonane fekk høve til å komme med innspel. Knut R. Thunheim og Egil Strøm møtte for NFHL. Spesifisering av utbetalt tilskot i 2001: Kjøpetilskot 2000 Rodiko, N , Indre Nordmøre Fjordhestlag Kjøpesum kr ,- * 30% = kr ,- Maks. utbetaling kr ,- Niklas, N , Dalane Fjordhestlag Kjøpesum kr ,- * 30% = kr ,- kr ,- Pera Gut, N , Gudbrandsdalen Fjordhestlag Kjøpesum kr ,- * 30% = kr ,- Maks. utbetaling kr ,- Knallfin, N , Hol og Ål Fjordhestlag Kjøpesum kr ,- * 30% = kr ,- Maks. utbetaling kr ,- Ljosprins, N , Sunnfjord Fjordhestlag Kjøpesum kr ,- * 30% = kr ,- Maks. utbetaling kr ,- SUM KJØPETILSKOT: Kr ,- Stimuleringstilskot 2000 Siggen N , Njård Fjordhestlag Rodiko N , Indre Nordmøre Fjordhestlag Niklas, N , Dalane Fjordhestlag Kim Hero, N , Nordfjord Fjordhestlag Rånn, N , Nordfjord Fjordhestlag Smedsmo Gråen, N , Ørsta og Volda Fjordhestlag Pera Gut, N , Gudbrandsdalen Fjordhestlag Knallfin, N , Hol og Ål Fjordhestlag Ljosprins, N , Sunnfjord Fjordhestlag Veslekar, N , Sunnfjord Fjordhestlag SUM STIMULERINGSTILSKOT: 10 HINGSTAR* a kr. 4500,- Kr ,- Sum utbetalt Kjøpetilskot og Stimuleringstilskot Kr ,- 11

12 Avlstilskot for Fjordhingst Norges Fjordhestlag Avlsmidlane skal stimulere og fremje Norsk avl av Fjordhest. Alle tilskotsordningane er å forstå som maksimums beløp og kan verte regulerte nedover avhengig av tilgjengelege midlar til avlstiltak for Fjordhest. Det kan ikkje påreknast avlstilskot til hingstar som møter til kåring første gong 5 år og eldre. For 4 års hingstar kan ein etter søknad vurdere om ein skal yte tilskot som for 3 års hingstar. Ved manglande innmelding til Norges Fjordhestlag og Norsk Hestesenter innan oppsette fristar vedkomande bedekningar, sal og liknande så kan avlsmidlane reduserast og haldast attende. Kåringstilskot: 3 års kåra hingst vil få utbetalt eit kåringstilskot på inntil kr ,- pr. hingst. Utbetaling av kåringstilskot på kåringsdagen av Norges Fjordhestlag. Kjøpetilskot: I. For 3 års kåra hingst, som vert selt til lag godkjende av Norges Fjordhestlag, kan det søkjast om kjøpetilskot på inntil kr ,- frå laget som kjøper hingsten. II. For 4 års premiert hingst, som er eigd av lag godkjent av Norges Fjordhestlag og som har gjennomført den utvida bruksprøva for hingstar, kan det søkjast om nytt kjøpetilskot på inntil kr ,- Søknad om kjøpetilskot på eige søknadsskjema utarbeidd av Norges Fjordhestlag. Leigetilskot For 3 års kåra hingst, som vert leigd av lag godkjent av Norges Fjordhestlag kan det søkjast leigetilskot på inntil kr ,- Søknad om leigetilskot på eige søknadsskjema utarbeidd av Norges Fjordhestlag. Fôringstilskot: Til 3 års kåra, 4, 5 og 6 års premierte hingstar som er eigd av lag godkjende av Norges Fjordhestlag, kan det søkjast fôringstilskot på inntil kr ,- frå laget som eig hingsten. Fôringstilskotet kan utbetalast første gong det året hingsten vert kåra. Søknad om fôringstilskot på eige søknadsskjema utarbeidd av Norges Fjordhestlag. Kvalitetstilskot: Til 4 års spisshingsten på den utvida bruksprøva vert det ytt eit tilskot stort kr ,- til eigaren av hingsten og eit tilskot på kr ,- til oppdrettaren av hingsten. Til hingst nr. 2 på den utvida bruksprøva vert det ytt eit tilskot stort kr ,- til eigaren av hingsten og eit tilskot på kr ,- til oppdrettaren av hingsten. Kvalitetstilskotet vert utbetalt av Norges Fjordhestlag på utstillingsdagen test for utvida bruksprøve som 4 åring. Avlstilskot for Fjordhingst vert gjeldande frå og med år God kontakt. Foto: Johan Brun. 12

13 Hingstutstillingar 2001 På landsutstillingane for hingstar på Biri april og Nordfjordeid mai møtte til saman 35 fjordhingstar, 2 i klasse 1 (6 år og eldre), 9 i klasse 2 (4-5 år) og 24 i klasse 3 (3 år). Samanlikna med året før var dette ein nedgong på 13 eller 27 %. Størst var nedgongen i dei eldste klassane, talet på møtande treåringar heldt seg bra opp med 5 færre enn i Sjå elles oversynet over møtande og premierte hingstar. Premierte vart 2 i klasse 1 og 4 i klasse 2 medan 8 treåringar vart kåra. Alle dei premierte og kåra møtte på Nordfjordeid. På Biri møtte 3 treåringer som ikkje vart kåra. To farshingstar merkte seg ut. Gisle var forutan å få ein son som spiss, også far til ein annan kåringshingst. Fjølestaen fekk tre søner kåra og ein vart stilt i kvalitet. Dei fleste premierte/kåra hingstane vart selde til eller leigde av lag i avlssesongen. Ein av treårshingstane (Prydarson) vart seld til Canada under utstillinga medan to av femårshingstane vart eksporterte til Sverige (Kim Hero) og Tyskland (Rånn) etter avlssesongen. Eit par av treåringane som ikkje vart kåra vart selde til U.S.A og kastrerte før eksport. Detaljerte premielister var tatt inn i Fjordhesten nr 2/2001 og er lagt ut på internettsidene til NFL. Det ligg mykje arbeid bak hingstane som møter på Biri og Nordfjordeid. Norges Fjordhestlag takkar alle som tek på seg arbeidet med å få fram hingstar til kåring. Deira innsats er avgjerande skal avlen førast vidare. Premieliste Nordfjordeid 2001 Klasse 1, 6 år og eldre Hildmann e. Lunbrigg - Benta e. Fjellfaun, 2. pr., Telemark Fjordhestlag v/ Eivind Tvedt Gundersen, Mykland. Nyvolls Trigger e. Drago - Sylvi e. Søllvard, 3. pr., Voss Fjordhestlag v/ Ann Kristin Endal, Nordfjordeid. Klasse 2, 4 og 5 år Hermann e. Sæthersblakken - Evelyn e. Haugull, 2. pr., kval 1, Osterøy Fjordhestlag v/ Jorunn Alme, Lonevåg. Rånn e. Enar - Rånja e. Rådar, 2. pr., kval 2, Nordfjord Fjordhestlag v/ Erhard Martin, Nordfjordeid. Smedsmo Gråen e. Lisjegråen - Jossefine e. Sylvstein, 2. pr., kval. 3, Ørsta/Volda Fjordhestlag v/ Jan-Even Myklebust, Ørsta. Kim Hero e. Myklestaden - Soldugga e. Karius, 2. pr., kval. 4, Nordfjord Fjordhestlag v/ Erhard Martin, Nordfjordeid. Klasse 3, 3 år Haukmann e. Gisle - Lurunn e. Luringen, Kåra, kval. 1, Elin K. Furrevik og Dagmund Årdal, Breim og Ronny Ove Smedsmo, Vågåmo v/ Elin K. Furrevik. Fløgstad Bruse e. Myklargut - Fløgstad Turid e. Eldar, Kåra, kval. 2, Reinert V. Skumsnes, Stord. Wilhem Solberg e. Fjølestaen - Wilma Solberg e. Rådar, Kåra, kval. 3, Annveig og Jofred Solberg, Lonevåg v/ Annveig Solberg. Halse Vildar e. Felix - Huldra e. Ljos Ninn, Kåra, Ola Rasmus Fannemel, Hornindal. Dragestaen e. Fjølestaen - Drage Sandy e. Hertug, Kåra, Lars Småbrekke, Tørvikbygd. Kollistaen e. Fjølestaen - Daysy e. Keisar, Kåra, Jonas Vevle, Lonevåg og Egil Fjellestad, Sandane. Ramsblakken e. Gisle - Luna e. Ola Gik, Kåra, Hallgeir Vie, Førde og Ronny Ove Smedsmo, Vågåmo v/ Ronny Ove Smedsmo. Prydarson e. Prydar - Seira e. Klipper (S), Kåra, Sigmund Nesvik, Vigrestad. Fjordhingstar møtt og premiert på utstillingar År Møtande/premierte-kåra K. pros. Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 I alt 3-års hg /2 12/5 34/14 49/21 41, /2 10/5 30/11 42/18 36, /3 14/9 36/9 54/21 25, /4 15/5 29/14 48/23 48, /2 9/4 24/8 35/14 33,3 13

14 Utvida bruksprøver 2001 Av hingstårgangen fødd 1995 vart i alt 10 kåra, og 7 møtte til utvida prøver ved Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid våren Resultata går fram av oversynet som følgjer. Resultat utvida bruksprøve fjordhest 2001 T = testperiode A = avslutning Bruksområde Rånn Smedsmo Gråen Herman Veslekar Kim Hero Niklas SIGGEN Ridning T A Kjøring T A Arbeidskjøring T A Laushopping T A Kjøring i trafikk T Åtferd på stall T Riding i terreng T Heilskapsvurdering T A Total sum Vekta karakter 8,6 8,4 7,6 7,3 7,1 6,8 6,6 Lynne T Holdbarhet/ helsetilstand T

15 Bruken av hingstane 2001 I dei siste åra har det vore ein jamn nedgong i bruken av hingstane. Rapporteringa av bruken i fjor er diverre så dårleg at ein ikkje har sikre tal å samanlikna med. Pr er det berre vel halvparten av hingstane det er motteke rapport frå om bruken i Seinare er det innhenta fleire oppgåver og talet er no oppe i 420 para hopper. Dette vil antakeleg auke til 450. Det vert i så fall ein nedgong på om lag 10 % frå året før. Dei ti siste åra har talet på hopper som er førte til hingst vorte meir enn halvvert. Registrerte føl vert det då også mindre av. Av føl fødde i 2001 er det til nemnde dato registrert 478, ein nedgong på vel 9 % samanlikna med året før. Dette talet vert også truleg noko høgare når etternølarane vert registerte. Frå 1996 har nedgongen i registreringar vore 28,2 %, frå 1991 har den vore 44 %. Det syner at relativt fleire fødde føl no vert registrerte, men talet burde vore større, det er jo berre dei registerte hestane som kan vere med i avlen vidare. Registreringsprosenten i desse åra har svinga mellom 54,4 (1995) og 47,2 (1991). For følårgangen 2001 er den førebels nøyaktig 50. Ser ein på samansetninga av hingstebestanden, viser det seg at gjennomsnittsalderen på dei få hingstane det er sendt inn melding om for 2001 ligg på 6,47. I dei åra ein har berekna dette, frå 1989, har snittalder stort sett lagt under sju år med 2000 som det hittil lågaste med 6,14. Det ser også ut til at av ein stor del av dei para hoppene er førte til unge hingstar slik det har vore gjort dei siste åra. Ein viser elles til tabellane over hingstebruken. Helst skulle ein hatt med eit oversynt over bruken av einskildhingstane i 2001, men når rapporteringa er så dårleg let ein det vere. Det er bekymringsfullt at så mange er seine med å sende inn desse oppgåvene. Dette er ikkje noko god reklame for fjordhestavlen. Skal ein planlegge tiltak for avlen er det viktig at ein har tilgong til dei rette tala i tide. Om ikkje dette betrar seg, må styret vurdere tiltak og verkemidlar for å få inn rapportane i tide. Fordelt etter alder 3 år: Dragestaen 7 - Fløgstad Bruse 14 - Halse Vildar - Haukmann 42 - Kollistaen 15 - Prydarson 3 Ramsblakken 11 - Wilhem Solberg ,5 % 4 år: Bergablakken 4 - Brand 11 - Dalargutt 13 - Knallfin - Kviablakken 10 - Ljosprins 28 - Pera Gut 18 - Rodiko - Torleiv ,9 % 5 år: Herman 28 - Kim Hero 16 - Rånn 12 - Smedsmo Gråen ,4 % 6 år: Fløgstad Lenar - Heino 4 - Rånnar ,5 % 7 år: Fjølestaen - Grimset Jarl 6 - Kolbin Blakken 5 - Lunnar 15 - Ulvar 5 - Aarnesblakken ,4 % 8 år: Hildmann - Nyvolls Trigger 9 år: Geist Tyler (DK) - Kneist 18 - Steffar 23 - Viljar Brim ,8 % 10 år: Gårdens Tico (DK)2-Lyngheims Grane ,6 % 11 år: Favoritt - Mykla Lord ,7 % 14 år: Edel Jo Sander ,5 % 15 år: Enar - Haugjo 16 år: Nygårdsblakken - Sylv Vidvei ,9 % 19 år: Arvak ,2 % 32 hingster har para 420 hopper. 15

16 Paringsstatistikk År Ant. hg Para he He/hg Reg. føl* Reg.pros.** He para med (reg. he) 3/4-års hg 5-års hg (673) 11, ,9 (57,8) ,2 % ,9 % (596) 12, ,5 (53,5) , , (527) 12, ,5 (56,2) , , (478) 10, ,0 (52,3) ,4 35-7, *** 420*** 13,1 *: Registrerte føl året etter **: Registreringsprosent av totalt antal para hopper (av registrerte hopper) ***: Tala er for lave grunna ufullstendig rapportering Basert på oppgåver frå Norsk Hestesenter pr og frå NFL pr Alderssamansetninga til fjordhingstar Brukt i avlen Gjennomsnittsalder for hingstar som er brukt i avlen ,26 6,36 6,27 6,54 6,14 Brukte hingstar prosentvis fordelt i aldersgrupper år - 4, år 36,0 42,6 45,1 43,5 44,9 5-8år 30,0 31,1 35,3 34, år 28,0 16,4 17,6 17,4 20, år 6,0 4,9 2,0 4,3 0,0 Para hopper prosentvis fordelt etter aldersgruppa til hingstane år - 0, år 41,1 44,2 48,7 46,1 51,4 5-8år 37,8 36,4 37,1 37,6 37, år 19,9 15,5 11,2 13,5 11, år 1,1 3,5 3,0 2,8 0, Antal brukte hg Antal para he

17 Hoppeutstillingar 2001 På utstillingane for hopper i 2001 frå Alta i nord til Lyngdal i sør, møtte 119 fjordhopper til dømming og 113 vart premierte eller godkjende. Som det går fram av tabellen nedanfor, var det 23 eller 16,2 % færre viste enn året før. Det møtte om lag like mange i klasse 4 (7 år og eldre med føl) som i klasse 6 (4 år og eldre utan føl) og det vart vist 28 treårshopper. Premielister for utstillingane er tekne inn i Fjordhesten. I Førde møtte ei hoppe med avkomsgruppe og fekk høgste grad, 1. avkomspremie. Hoppa var 14 år gamle Helglinn som frå før av har 1. premie som individ og er eigd av Livar Helgås, Naustdal. Andre 1. premiar vart ikkje gitt i år. Farskapet til dei viste treårshoppene var svært spreidd. Hågvard og Viljar Brim var kvar far til 3 premierte og Rådar til 2. Alle desse vart sette i kvalitet på utstillingane der dei møtte. 20 andre hingstar hadde kvar si treårsdotter som vart vist. Døtrene til Bjørklunds Birk, Fløtren, Gårdens Tico, Helgfin, Lunnar, Monikus, Snerten og Sæthersblakken vart også sette i kvalitet. Foto: Idar Walderhaug. Fjordhopper møtt og premiert på hoppeutstillingane 2001 Utstilling Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 I alt Avk.gr. Møt/Pr Møt/Pr Møt/pr Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr Jarlsberg /1-1/1 Voss /4 1/1 3/3 2/2 10/10 Sortland / /1 Etne /5 4/3 7/7 5/5 21/20 Nord-N. Hestes /1 1/ Alta /2-2/2 Førde /7 4/4 4/4 8/8 23/23 1/1 Lyngdal /5 2/2 8/8 1/1 16/16 Sogndal /1 1/1 2/2 Seljord /1 2/2 4/2 2/2 9/7 Nossum /2-3/3 1/0 7/5 Stav /7 3/3 3/3 6/6 19/19 Orkdal /1-2/1 Kulmoen / /2 Tynset /1-1/1 1/1 3/3 I alt 15 utstillingar 36/35 16/15 39/36 28/27 119/113 1/1 Fjordhopper møtt og premiert på utstillingar År Antal Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 I alt Avk./gr. utst. Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr /47 204/198 1/ /36 21/21 51/43 33/31 143/131 1/ /52 36/33 61/56 47/44 198/185 4/ /55 23/22 38/36 26/25 142/ /35 16/15 39/36 28/27 119/113 1/1 17

18 Unghestsjåa 2001 I 12 fylke vart det vist fjordhestar på unghestsjåa I alt vart 288 unghestar synt fram, ein liten auke samanlikna med året før. 250 eller 86,8 %, fekk sløyfe. Det er også ein framgong samanlikna med Sløyfeprosenten dei sju siste åra ein har oversyn over, har variert mellom 81,4 og 88,5. Flest frammøtte var det i Sogn og Fjordane med 85 eller 29,5 % av alle synte. Går ein attende nokre år, til , var andelen endå større, vel 32 %. Rogaland har dei siste åra markert seg som fylket som kjem nærast i antal viste unghestar, medan Hordaland og særleg Møre og Romsdal har tapt posisjon både talmessig og relativt. På Austlandet er det i Oppland det vert framsynt flest fjordingar medan Buskerud har tapt terreng. Talet på toårshingstar som har fått sløyfe syner liten variasjon frå år til år. I 2001 fekk 26 av årgangen sløyfe, ein nedgong på 4 frå året før. Sløyfelista var teken inn i Fjordhesten nr 4/2001. Unghestsjåa : fylkesvis oversyn Fylke/år Møtt/sløyfe Møtt/sløyfe Møtt/sløyfe Møtt/sløyfe Møtt/sløyfe Østfold 7/7 10/6 13/7 12/10 12/10 Hedmark - 3/ Oppland 15/14 25/18 17/17 19/15 21/19 Buskerud 26/24 25/21 17/14 10/8 14/12 Vestfold 2/2 2/2 2/2 4/4 2/1 Telemark 8/8 1/0 4/1 5/5 - Vest-Agder 3/2 15/8 5/5 13/10 16/14 Rogaland 64/54 55/41 73/59 56/45 55/51 Hordaland 74/63 60/57 46/36 39/34 41/33 Sogn og Fjordane 119/ /101 85/73 76/68 85/73 Møre og Romsdal 47/39 56/53 44/33 36/23 30/27 Sør-Trøndelag - - 1/1 - - Nord-Trøndelag /4 Nordland - 1/1 5/5 2/2 3/2 Troms - 2/1 6/6 3/2 5/4 Finnmark 1/ I alt 366/ / / / /250 2-årshg m/ sløyfe Revisjon av avlsplan Framlegg til revisjon av avlsplan vart tilrådd i møte i avlsrådet ved Norsk Hestesenter den med unntak av sædprøve. Dette punktet vart utsett og skal takast opp med veterinærhøgskulen for å finne ein fagleg, praktisk og økonomisk måte å gjennomføre dette på. Med unntak av dette punkt forventar vi at revisjon av avlsplan vert vedteken av styret ved Norsk Hestesenter i løpet av mars 02. Semin har ikkje fått noko stort omfang, men er eit interessant emne som styret ynskjer å arbeide med. I første omgang vert semin sett opp som tema under fagmøte til hausten. Virkemiddelbruken for avlstilskot er endra og vil få konsekvensar for utbetalingane i år År 2002 vil ein måtte handsame søknader etter ny og gamal ordning, først i 2003 vil endringane få full effekt. Endringane er gjennomført for om mogleg stimulera til ein større avlsframgong. Evaluering av virkemiddelbruk må gjennomførast så snart ein har eit grunnlag å byggja på. Utvida bruksprøve for 5 års hingstane er og endra til test for 4 års hingstar i år 2003, også denne orninga må evaluerast etter at testperioden i 2003 er gjennomført. 18

19 Norgesmeisterskapen for fjordhest 2001 Fjordhest-NM vart i år halden for 16. gong om ein reknar med dei tre første nasjonale stemna. Meisterskapen var eit samarbeid mellom Midtre Nordfjord fjordhestlag, Gloppen og Hyen fjordhestlag og Gloppen køyre- og rideklubb, og vart halden på Norsk Fjordhestgard i Breim. Arrangørane la ned eit stort og godt arbeid, og meisterskapet vart vellukka gjennomført juli. Stemnet var mellom dei største i NM-historia med 59 ekvipasjar og 49 startande hestar. Deltakarane kom frå store delar av Sør-Norge, men ein skulle gjerne sett at fleire distrikt var representerte. I tevlinga om NM-titlane deltok 9 juniorar og 6 seniorar. Nytt av året var at høgda i sprang var auka til 0,90 m for juniorane og 1 m for seniorane, og for seniorane var presisjonskøyringa bytt ut med maratonkøyring. I juniorklassa vart det ein klar siger til Hilde Norheim og Tanja frå Ekeberg rideklubb. Marginen mellom vinnar og toar i seniorklassa har aldri vore mindre, med Wenche Johannesen og Njustar, også frå Ekeberg, som meister for femte gong. Resultata i juniorklassa Dressur LB:1: Pres.køyring: Sprang 0,90: Samanlagt: 1. Tonje Møllerud/Rappen, Ekeberg rideklubb Heidi Bergsund/Alm Jarl, Oslo og Akershus fjordhestlag Elisabeth Haavik/Monikus, Eid rideog køyreklubb Hilde Norheim/Tanja, Ekeberg rideklubb 2.03,1 2. Malin Sæthre/Rakne Frikk, Gloppen køyre- og rideklubb 2.26,8 3. Christine A. Danielsen/Solørborken, Eid ride- og køyreklubb 2.17,2 1. Hilde Norheim/Tanja, Ekeberg rideklubb 51,5 2. Christine A. Danielsen/Solørborken, Eid ride og køyreklubb 60,3 3. Malin Sæthre/Rakne Frikk, Gloppen køyre- og rideklubb 62,9 1. Hilde Norheim/Tanja, Ekeberg rideklubb 279,27 2. Malin Sæthre/Rakne Frikk, Gloppen køyre- og rideklubb 299,37 3. Tonje Møllerud/Rappen, Ekeberg rideklubb 305,60 Lagkonk.: 1. Eid ride- og køyreklubb 7 2. Ekeberg rideklubb/oslo og Akershus fjordhestlag 7 3. Lysefjorden ride- og kjøreklubb 4 Christine Danielsen - Solørborken Foto: Eva S. Winther Resultata i seniorklassa Dressur LA:1: Maraton, lett: Sprang 1,00: Samanlagt: 1. Wenche Johannesen/Njustar, Ekeberg rideklubb Vibeche Nicolaisen/Eldarson, Eid ride- og køyreklubb Ove Natland/Monikus, Eid ride- og køyreklubb Helen Indrebø/Helgfin, Gloppen køyre- og rideklubb 34,7 2. Wenche Johannesen/Njustar, Ekeberg rideklubb 36,8 3. Ove Natland/Monikus, Eid ride- og køyreklubb 45,3 1. Linn Kristin Gundersen/Almar, Gloppen køyre- og rideklubb 57,0 2. Vibeche Nicolaisen/Eldarson, Eid rideog køyreklubb 64,6 3. Helen Indrebø/Helgfin, Gloppen køyre- og rideklubb 73,3 1. Wenche Johannesen/Njustar, Ekeberg rideklubb 282,0 2. Helen Indrebø/Helgfin, Gloppen køyre- og rideklubb 282,7 3. Vibeche Nicolaisen/Eldarson, Eid rideog køyreklubb 296,5 Lagkonk.: 1. Eid ride- og køyreklubb Ekeberg rideklubb Gloppen køyre- og rideklubb II 9 Fortsettelse neste side 19

20 Klassevinnarar Dressurkøyring: Anne Gramstad/Alfred, Moldegaard Dressur LC:1: Elisabeth Haavik/Monikus, Eid Dressur LB:1: Tonje Møllerud/Rappen, Ekeberg Dressur LA:1: Wenche Johannesen/Njustar, Ekeberg Kostymehopping: Hilde Norheim/Tanja, Ekeberg Maraton, lett: Helen Indrebø/Helgfin, Gloppen Presisjons køyring, lett, C0: Hilde Norheim/Tanja, Ekeberg Presisjonskøyring, lett, A0: Helen Indrebø/Helgfin, Gloppen Sprang 0,70: Silje Stadheim/Myrfaks Nordgard, Rennesøy Sprang 0,80: Hilde Lothe/Rexi, Lysefjorden Sprang 0,90: Hilde Norheim/Tanja, Ekeberg Sprang 1,00: Linn Kristin Gundersen/Almar, Gloppen Køyretevling, Samanlagt: Helen Indrebø/Helgfin, Gloppen Terrengrittet vart feilfritt gjennomført av 15 ekvipasjar. Under NM-dagane vart det også halde brukshestutstilling. Best av hingstane vart Alfred eigd av Anne Gramstad, med 201 poeng, det høgste av alle på utstillinga. I hoppeklassa vart det delt førsteplass til Hadly, eigd av Kari Anne Indrebø og framsynt av Solgry Schram, og Fjell Fina til Åse Kristin Andersbakken. Båe fekk 194 poeng. Delt siger med 199 poeng vart det i klassen for vallakar til Rappen, eigar Tonje Møllerud og Rakne Frikk, eigar Malin Sæthre. Norges Fjordhestlag takkar alle som deltok på NM. Det ligg mykje arbeid og stor innsats både i tid og pengar bak desse prestasjonane. Reklamen dei gjer for rasen kan ikkje vurderast høgt nok. Detaljerte resultat var tatt inn i Fjordhesten 3/2000 og er lagt ut på internettsidene til NFL. Nordisk meisterskap for fjordhest 2001 Fjordhesteavlen i Danmark var arrangørar av Nordisk Meisterskap for Fjordhest Stemnet vart halden i samband med Fjordhestestævne Syd på Revsø Rideskole, Sommersted i Sønder-Jylland august. Stevnet var særs stort med over 200 startande fjordhestekvipasjar i over 40 ulike klassar, og Nordisk utgjorde berre ein mindre del av det heile. Offisielle resultat er ikkje mottekne, og ein må såleis ta atterhald for resultata. Det norske landslaget bestod av Helen Indrebø/Helgfin, Tonje Møllerud/Rappen, Hilde Norheim/Tanja og Malin Sæthre/Rakne Frikk. I tillegg starta også andre norske ekvipasjar. Lagleiar for landslaget var Anne-Karin Løken med bakkemannskapet Irene Flølo, Tor Nestaas og Odd Rune Vikheim. Viktige støttespelarar var søster og foreldre til Hilde; Helen, Unni og Torstein Norheim, og foreldra til Tonje, Anne Bjerkeskaug og Bjørn Møllerud. Dei norske leverte gode prestasjonar og tok ein klar siger i den nordiske lagtevlinga. Vinnar av den nordiske allround-meisterskapen vart Ingelo Eriksson/Elvis frå Sverige følgd av Hilde Norheim/Tanja på sylvplass og Helen Indrebø/Helgfin på bronseplass. I greinmeisterskapet i presisjonskøyring vart det delt andreplass til Tonje Møllerud/Rappen som også vart beste junior i dressur. Danskane tok trippelsiger i greinmeisterskapa i dressur og sprang med Annette S. Kristensen/Athos og Maria T. Nielsen/Kastanjegårdens Nick som vinnarar. Køyregreina var vunnen av Ingelo Eriksson/Elvis. Michelle Svae/Utigardsblakken sigra i fleire køyreklassar på stemnet, og vart også best i køyrecupen for einspann. Norges Fjordhestlag gratulerar dei norske deltakarane med flott innsats og takkar for den gode reklamen dei gjer den norske fjordhesten. Reportasje frå Nordisk var tatt inn i Fjordhesten nr 3/2000. Nordisk meisterskap i køyring 2001 Til å representera Norge i det Nordiske Meisterskapet i køyring, ponniklassa, vart det teken ut tre ekvipasjar med fjordhest. Meisterskapet vart halden i Ypäjä, Finland september. Betre reklame for rasen kan ein ikkje ønskje. Resultata vart også gode. I ponniklassa for einspann vart det ein klar andreplass samanlagt til Jon Lund/Hedda Gabler frå Lommedalen. Camilla Steinsett/Tina Vidvei, Sandefjord vart nr. 7 og Wenche Johannesen/Njustar, Ekeberg nr. 8 i samandraget. I lagtevlinga tok det norske laget ein flott andreplass. Norges Fjordhestlag gratulerar med resultata. Norgesmeister- skapet for fjordhest År, dato Sted Deltakere Jr. + Sr = Totalt 1997, Jarlsberg = , Fana 12+5= , Linnesvollen, Lier 14+11=25(64 ekv-54 h, inkl fra Dk/Sv 5-3) 2000, Ekeberg, Oslo = 25 (61 ekv-52 h, inkl fra Sv 6-5) 2001, Breim 9+6=15(59 ekv-49h) Tala for jr og sr gjeld NM-klassane, tala i parentes gjeld deltakarar totalt.

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP Returadresse: Norges Fjordhestlag, Myroldhaug, 6770 Nordfjordeid ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2002 NORGES FJORDHESTLAG Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 30.

Detaljer

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 18. oktober 2013, kl. 12.00-16.00 MØTELEIAR: STAD: REFERENT: INNKALLA: Møtt: Kjell Horten Norsk Hestesenter, møterom 2. etg. Elin Furrevik Kjell Horten, Åge

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Returadresse: Norges Fjordhestlag, Myroldhaug, 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap 2003 Norges Fjordhestlag Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid. Møtetid: Onsdag 5.

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2005 Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Norges Fjordhestlag Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 3. mai

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf 70

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fjordhesten - allsidig sjarmør -

Fjordhesten - allsidig sjarmør - Fjordhesten - allsidig sjarmør - www.fjordhest.no Fjordhesten er både menneskevenn, arbeidskamerat og sportshest. Godt lynne, styrke og uthald kjenneteiknar rasen, og er med på å gjere fjordhesten til

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Unios vedtekter. nynorsk utgåve

Unios vedtekter. nynorsk utgåve Unios vedtekter nynorsk utgåve 1 2 Nynorsk versjon er basert på Unios vedtekter, vedtatt av representantskapet 11. desember 2013. 1 2 Namn Namnet på organisasjonen er Unio. Hovudmål Unio er ein partipolitisk

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2006 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 2. mai

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik:

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik: Referat 16. januar 2013. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte i Regionutvalg Vest på Quality Airport Hotel Stavanger den 4. januar 2013. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid Fokus unghest Fjordingen, dølahesten og nordlandshest/lyngshest får stadig sterkare konkurranse frå utanlandske rasar. Dei siste åra har vi hatt for låge bedekningstal innan fjordhesten. Dette skuldast

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: MØTELEIAR: STAD: MØTT: FORFALL: 29. juni, kl.20.30 Ole-Johan Dyste Telefonmøte Ole-Johan Dyste, Guro Hagen, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken,

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2007 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 30.

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

INFOMØTE. for føresette og støttespelarar til privat Montessoriskule på Skodvin

INFOMØTE. for føresette og støttespelarar til privat Montessoriskule på Skodvin INFOMØTE for føresette og støttespelarar til privat Montessoriskule på Skodvin Ungdomshuset Dalheim 26. oktober 2010 Tema for møtet Arbeidsgruppa for privatskule på Skodvin legg fram: 1. Forslag til styringsform

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 Tidspunkt: 29. april 2014, kl. 18:00 20:30 Sted: Åseral rådhus Til stede: Det møtte 9 personer alle med stemmerett 1. Opning ved leiar Maik Hårtveit ynskja

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer