ÅRSMELDING OG REKNESKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG REKNESKAP"

Transkript

1 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2001 Foto: Johan Brun. NORGES FJORDHESTLAG

2 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 1. mai kl Sakliste Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Sak 10. Sak 11. Opning av årsmøte ved leiar Magne Hus. Val av møteleiar, styret gjer framlegg om Kjell Aardal som møteleiar. Registrering av utsendingar ved organisjonssekretær Jostein Vonheim. Val av to utsendingar til å underteikne møteboka. Godkjenning av innkallinga. Godkjenning av årsmelding. Godkjenning av rekneskapen. Vedtektsendring. Val. Val spesifisert etter vedtektene. Medlemskontingent. Innkomne framlegg. Frist for handsaming av innkomne saker til årsmøtet vert sett til 15. april

3 Årsmøtet er eit ope møte der medlemmar vert oppfordra til å delta, kvart einskild Fylkes- og Distriktslag vel utsendingar til årsmøtet. Alle Fylkes- og Distriktslag har rett på ein utsending utrekna slik: 1 utsending pr. Påbyrja 50 medlemmar inntil 4 utsendingar (minst 151 medlemmar ). Over 200 medlemmar får ein 1 utsending for kvar fylte 50 medlemmar. Oversikt over tal medlemmer og tal utsendingar: 2001 Tal utsendingar Østfold 28 1 Oslo og Akershus 59 2 Hedemark 43 1 Oppland 57 2 Buskerud 42 1 Vestfold 27 1 Telemark 29 1 Aust Agder 16 1 Vest Agder 35 1 Rogaland Hordaland Sunnfjord og Sogn Nordfjord Møre og Romsdal Trøndelag 43 1 Nordland 29 1 Troms 12 1 Finnmark 13 1 Alle kostnader med reise og opphald må dekkast av den einskilde utsending/ årsmøtedeltakar. 3

4 Tillitsvalde i Norges Fjordhestlag Styret: Styreleiar: Magne Hus Nestleiar: Egil Strøm Styremedlem: Inge Kaldheim Styremedlem: Anne Karin Løken Styremedlem: Ann Kristin Jenssen (til dato ) Kjell Aardal, (frå dato ) Varamedlemar: 1. Varamedlem Kjell Aardal ( til dato ) 2. Varamedlem Bjørn Myklebust Avlsutval: Leiar: Knut R. Thunheim Utvalsmedlem: Susan Hellum Utvalsmedlem: Odd Drageset Utvalsmedlem: Magne Hus 1. Varamedlem: Helene Indrebø 2. Varamedlem: Knut Skubberud Aktivitetsutval: Leiar: Svein Ove Garshol Utvalsmedlem: Tone Smørdal Utvalsmedlem: Wenche Johannessen Utvalsmedlem: Magne Hus 1. Varamedlem: Anne Grete Skjæveland 2. Varamedlem: Jorunn Alme Ettersynsnemnd: Knut Rasmus Hjelle og Arve Espe Valnemnd: Leiar: Yri Øverland Medlem: Audun Næs Medlem: Arne Eide 1. varamedlem: Kari Reitan Medlem i representantskapen Norsk Hestesenter: Magne Hus og Egil Strøm Æresmedlemmar i Norges Fjordhestlag Utnemnd år: Namn: 1980 Audun Sydnes, 5458 Arnavik 1986 Edvin K Thorson, Langedrag, 3540 Nesbyen 1990 Arve Rolstad, Bolenga, 2400 Lillehammer Einar K Bruland, Boks 118, 6801 Førde David O Kløve, Rute 4427, 5700 Voss 1992 Helge Nordby, Ankervn. 276, 1343 Eiksmarka Kåre Myklebust, Engesetvn Ørsta 1994 Jon Hegdal, Liavegen 34, 6800 Førde 1999 Leiv Blakset, 6795 Blaksæter Serinius Trodal, Opalvegn. 11, 4318 Sandnes Lars S Mehl, 5470 Rosendal 2000 Judith Hegrenes, Angedalen, 6800 Førde 4

5 Årsmøtet Årsmøte i 2001 vart halde søndag 1. april på Hotell Hedemarken. 29 utsendingar frå 15 Fylkes og Distriktslag var tilstades og 17 saker vart handsama. Leiar Ottar Befring opna årsmøtet og innleia med å utnemne Oslo og Akershus til årets lag i år Til møteleiar vart Ottar Befring vald. Årsmelding og rekneskap vart gjennomgått av Ottar Befring, både årsmelding og rekneskap vart godkjende med nokre små merknader. Medlemskontingenten vert uendra, for hovudmedlem kr. 350,- og styret fekk fullmakt til gjennomføre familiemedlemskap på kr. 500,- under føresetnad av at medlemsregisteret vert ajourført og oppdatert slik at dette er gjennomførbart. Det vart vidare drøfta om Fylkeslag bør betale kontingent på kr. 350,- ein bør oppmode alle lag om å betale kontingenten. Strukturendring av underutval, utnemning av to nye utval økonomi og informasjonsutval vart etter styret si innstilling ikkje gjennomført. Aktivitet - og avlsutval held fram eit år til med 4 medlemmar i kvart utval 3 årsmøtevalde og 1 frå styret. For eventuelt å kunne gjennomføre strukturendringar av utvala på årsmøtet i 2002 vart nyvalde medlemmar av aktivitet - og avlsutval valde for eit år. Framlegg til vedtektsendring skal leggast fram til årsmøte 2002 for godkjenning. Val, syner til anna oppsett i meldinga. Ottar Befring ynskte den nye leiaren og styret lykke til i arbeidet for Fjordhesten. Han takka også Hedemark Fjordhestlag for eit godt gjennomført arrangement. NM for Fjordhest 2002 Hedmark Fjordhestlag og Vestoppland Fjordhestlag skal arrangere NM for Fjordhest Arrangementet skal avholdes på Norsk hestesenter på Starum fra 31/7-4/8-02. Det er en stor fordel å få låne Starum. Her finnes nesten alt av utstyr, baner (bl.a. maratonbane), ridehus og oppstallingsmuligheter. Dessuten holder siviliforsvaret også til her. De har brakker samt store telt vi kan låne til matservering etc. Overnattingsmuligene er også bra. Det ligger derfor godt til rette for å kunne arrangere NM. Den store utfordringen blir å skaffe nok funksjonærer og teknisk personell. Dommerne er stort sett på plass. Statuttene for NM er klare og er lagt ut på Fjordhestlagets sider på Internett, samt at de kommer i Fjordhesten nr. 2. Proposisjonene er under utarbeidelse, men programmet ser foreløpig slik ut: Dag 1: Dag 2: Dag 3: Dag 4: Dag 5: KlasseI-IV(dressurkjøring og ridning) Åpen dag med brukskjøring og terrengritt. Vestoppland fjordhestlag står for denne dagen. Klasse V - VII ( Maratonkjøring og presisjonskjøring) Åpen dag med Brukshestutstilling og kjøre/rideprøver. Hedmark fjordhestlag står for denne dagen. Klasse VIII - XI (Sprangridning) Nytt av i år er at sprang for seniorer er tilbake på 0,90 cm etter et prøveår med 1,00 m i fjor (2001). Vi har dessuten byttet om på de åpne dagene, slik at terrengritt og brukskjøring blir på torsdag (dag 2) og Brukshestutstillingen med kjøre/rideprøver blir på lørdag (dag 4). Det er også laget en egen hjemmeside for Fjordhest - NM. Her kommer vi til å legge ut alt som har med NM å gjøre, fra statutter til påmeldingsskjema og resultatlister. Denne siden kommer til å være åpen for alle rett over påske. Det blir en egen link til denne siden fra Fjordhestlagets internettsider og det er web - redaktøren for disse sidene som står for utarbeidelsen. Vi i Hedmark Fjordhestlag og Vestoppland Fjordhestlag håper på stor deltakelse og mye publikum og at værgudene er med oss. ØNSKER ALLE VEL MØTT TIL FJORDHEST - NM

6 Styret sitt arbeid Det har i 2001 vore halde 9 styremøter og handsama 51 saker. Styremøta har i hovudsak vore avvikla i samband med andre arrangement for å spare kostnader. Styret har hatt eit fellesmøte med avlsutval og leiar av kåringsnemnd. I tillegg har leiar og sekretær hatt møte med Fjord Horse International og Norsk Hestesenter. Leiar og sekretær har hatt ein nær og tett dialog og gjennomført ein del andre møter vedkomande drift av laget. Styret har i arbeidsåret 2001 hatt eit godt samarbeid med gjensidig respekt for kvarandre. Styret har lagt mykje arbeid i revisjon av avlsplan for Fjordhest. Planen vart sendt til alle lag i organisasjonen til høyring og vart tatt opp til drøfting på tillitsmannsmøte. Dei største endringane i avlsplanen er at utvida bruksprøve for hingstar som vert endra frå 5 år til test for 4 års hingstar, gjeldande frå år Bruksprøvetesten vert endra frå 6 veker til 5 veker, gjeldande frå år Tråvprøva for 3 års hingstane under utstillinga går ut frå år Avlstilskot for Fjordhingst (sjå vedlegg i årsmelding) er og revidert og tatt opp til drøfting med avlsutvalet i laget og det er vedteke nye former for avlstilskot. Der ein ynskjer å stimulere til oppdrett og kåring av 3 års hingstar, og ikkje minst at dei som vert premiert etter utvida bruksprøve vert meir nytta i avlen enn tilfelle er no. Vedtektene til Norges Fjordhestlag er mangelfulle og vanskeleg å styre etter. For revisjon av vedtektene vart forslaget sendt på høyring til alle lag, og tatt opp til drøfting på tillitsmannsmøte. Framlegg til nye vedtekter (sjå vedlegg i årsmelding) vert tatt opp som eiga sak på årsmøtet Medlemsregisteret til Norges Fjordhestlag er gjennomgått og vert no ført mot rekneskapen. Alle medlemmane er ført med lokallagstilknyting og kategorisert under ulike typar medlemmar. Medlemstalet pr betalande medlemmar Styret ser det som sers viktig å auke medlemstalet og vil i år 2002 sette inn verkemidlar gjennom gode og framtidsretta tiltak. Det er viktig å auke kvaliteten på medlemsbladet. Laget har for mange og omfattande typar medlemskap, dette står ikkje i høve til den organisatoriske og økonomiske nytten ein har. Styret ynskjer ein gjennomgang av dette og vil kome med endringsframlegg til årsmøte i Sollaug Kongsvoll Bjørlo var engasjert som organisasjonssekretær fram til , laget var utan fast tilsett sekretær inntil ein fekk til avtale med AS Norsk Fjordhestsenter om kjøp av sekretærtenester med dei. AS Norsk Fjordhestsenter og Norges Fjordhestlag tilsette Jostein Vonheim frå som organisasjonssekretær. Avlstilskot for år 2001 er ikkje utbetalt i meldingsåret, dette skuldast at dei omsøkte og løyvde midlane frå Norsk Hestesenter ikkje var utbetalt til laget før år Avlstilskot for søknad 2000 er utbetalt i 2001 med kr ,-. Medlemsbladet Fjordhesten vart gjeve ut i 4 utgåver, alle i tabloidformat med Fjordingen i Stryn som trykkeri. Styret har hatt eit større ansvar for å koordinere stoffet og kontakta med Fjordingen og med medlemmane i laget. Salet av Fjordhestvennen gav Norges Fjordhestlag ei god inntekt i 2001, og det er laga eit liknande portrett for sal for år Noregsmeisterskapen for Fjordhest var i år 2001 eit samarbeid mellom Midtre Nordfjord fjordhestlag, Gloppen og Hyen fjordhestlag og Gloppen køyre og rideklubb. Fjordhest NM vart halden på Norsk Fjordhestgard i Breim i tida juli. Arrangementet vart vellukka på alle vis med i alt 59 ekvipasjar og 49 startande hestar. ( viser til omtala annan stad i meldinga ) Nordisk Meisterskap i Danmark, Søndre Jylland aug. Norges Fjordhestlag var representert med 4 deltakarar som utgjorde landslaget. Alle plasserte seg svært bra og er fin reklame for den norske fjordhesten. ( viser til omtale annan stad i meldinga ) Styret har hatt eit stort og godt engasjement vedkomande bruken av fjordhest. Ein må konstatere at utan ein aktiv og framtidsretta bruk så er det heller ikkje bruk for avlen. Arbeidet med bruksplan for fjordhest vert tatt opp igjen i år 2002, med Magne Hus som leiar av utvalet og Hans Kolbein Dhale som sekretær, Anne Gramstad og Hege Nybråten vert og med i utvalet. Det er viktig med ein bruksplan for å få ein framtidsretta struktur på bruken av fjordhest, det er og stor interesse i utlandet for dette arbeidet. Arbeidet som skal gjennomførast i utvalet vert eit samarbeid med Fjord Horse International og Norges Fjordhestlag, bruksplanen vert tatt opp til drøfting på fagmøte hausten Norges Fjordhestlag er takksame for at Fjord Horse International kan stille midlar til rådvelde for å sluttføre arbeidet med bruksplan for fjordhest. Takk! Utan eit godt samarbeid på alle nivå i organisasjonen og med samarbeidande organisasjonar er det vanskeleg oppnå resultat. Styret vil spesielt takke Norsk Hestesenter, Fjord Horse International, AS Norsk Fjordhestsentertog Gjensidige Nor for godt samarbeid, styret vil og takke Tor Nestaas for bidrag og Ingvild Nygaard Sveen for arbeidet med heimsidene til Norges Fjordhestlag og ikkje minst takk til alle medlemmane i laget for god innsats og stort engasjement både innan bruk og avl av fjordhest. Nordfjordeid Mars 2002 Magne Hus Egil Strøm Inge Kaldheim Anne Karin Løken Kjell Aardal 6 Jostein Vonheim org. sekretær

7 Årsreknskap 2001 Norges Fjordhestlag Balanse pr EIENDELER Fast eiendom, bygninger Maskiner og inventar, andre anl.midler Sum anleggsmidler Varebeholdning Kundefordringer, andre krav Aksjer og verdipapirer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Langsiktig gjeld Drifts-/kassekreditt Leverandørgjeld Offentlig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Resultatregnskap INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Vareforbruk, fremmedytelser Lønn, personalkostnader Avskrivninger Leie, kostn. lokaler Vedlikehold, småinvesteringer Andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT Nordfjordeid den 01. mars 2002 Magne Hus Egil Strøm Inge Kaldheim Anne-Karin Løken Kjell Aardal Jostein Vonheim org. sekretær

8 Kommentarer til rekneskapet 2001 Avlstilskot. Det vart utbetalt kr ,- i tilskot i 2001, dette tilskotet vart inntektsført i Rekneskapsføring. Her er tatt med rekneskapsføring for 2000 med kr ,- Arbeid utanom rekneskapsføring (medl.register m.m.) kr ,- Rekneskapsførar vart mva pliktig frå Varelager. Varelageret var kunstig høgt og er difor skrive ned med kr ,- Honorar/godtgjersle til styret. Det er i 2001 ikkje betalt ut honorar eller køyregodtgj. til styret. Tillitsmannsmøte. Kr ,- gjeld tillitsmannsmøte Medlemsbladet Fjordhesten. Kr ,- gjeld siste utgåva i Medlemskontingent. Medlemskontingenten 2001: kr ,- Rekneskapen er gjort opp med eit underskot stort kr ,-, då er det dekka kostnader med kr ,- for år Styret har budsjettert i år 2002 med å dekka underskotet for 2001 og med eit overskot i år Å kutte kostnader for ordinær drift av laget er ikkje mogleg om ein skal ha ei forsvarleg og hendsiktsmessig drift som medlemmane er nøgde med. Inntektene til laget bør aukast. Revisjonsmelding for rekneskapsåret 2001 Underteikna har gått gjennom rekneskapen, ein har ikkje funne feil eller manglar. Rekneskapen er oppgjort med eit underskot på kr ,13. Styret i Norges Fjordhestlag har gjort ein god jobb med å rydde opp i medlemsregistrering, avskrivingar og rekneskapen for tidlegare år. Vi vil derfor tilrå årsmøtet å godkjenne rekneskapen for Nordfjordeid, 18. februar 2002 Knut Rasmus Hjelle Arve Espe 8

9 Drift Kontoret til Norges Fjordhestlag er lokalisert til AS Norsk Fjordhestesenter på Nordfjordeid i Fjordhestens Hus. Laget leiger sekretærtenester med AS Norsk Fjordhestsenter, dette er regulert i eigen avtale mellom partane. Avtalen gjeld leige av kontor med datamaskin og anna kontorutstyr. Norges Fjordhestlag var i tida frå 01. februar.01 til 01.august. 01 utan fast tilsett sekretær, dette var ein vanskeleg tid der arbeidsoppgåvene ved kontoret hopa seg opp, og medlemmane i laget har ikkje fått den oppfølging dei burde ha. Jostein Vonheim vart tilsett frå den som org.sekretær for Norges Fjordhestlag, men det er AS Norsk Fjordhestsenter som har arbeidsgjevaransvar. Intensjonen med samlokalisering med AS Norsk Fjordhestsenter var å yte betre service til medlemmane med kontortid frå måndag til fredag, vidare at ein kunne utnytte alle tilsette ved AS Norsk Fjordhestsenter i arbeidet for Norges Fjordhestlag (innan for 50% stilling.) Arbeidet med omlegging av medlemsregisteret har vore eit omfattande arbeid og tatt mykje tid. Vi vonar med dette at vi no har eit godt medlemsregister å byggje vidare på. Det er viktig for ajourføring av medlemsregisteret at adresseendring vert innrapportert så snart som mogleg. Laget har hatt ein del profileringsartiklar for sal, dette lageret er snart tomt og det er tid for fornying. Det er inngått avtale med PGP Premiehuset som leverandør av ulike produkt, logoen til Norges Fjordhestlag vert trykt på kvart einskild artikkel Medlemsregister Medlemsregisteret er fullstendig omlagt frå kva det var før. Tidlegare var alle medlemmane registret i eit program som heitte Vin Vega der alle innbetalingar måtte registrerast av sekretæren i første omgang. Seinare måtte det registrerast mot rekneskapen. Programmet Agro Økonomi som no er tatt i bruk er samkøyrt med rekneskapsprogrammet og vert ført i reskontro og ein treng då berre ein registrering. Rekneskapsførar ajourfører og oppdaterer medlemsregistrert etter opplysningar frå sekretær. Medlemsregisteret er ordna i ulike typar kategoriar alt etter kva type medlemskapen gjeld. Alle Fylkes Distrikts og Lokallag har fått sin nummerserie, der den einskilde medlem er registret. All utsending som medlemsbladet Fjordhesten og kontingent skjer via medlemsregisteret. Medlemskontingent Kontingentar år 2001 Kontingent, hovudmedlem kr. 350,- Husstandsmedlem kr. 100,- Støttemedlem kr. 350,- Utanlandske kr. 350,- Æresmedlem Gratis Type medlemskap bør endrast slik at dei er i samsvar med evnt. nye vedtekter. På bakgrunn av resultat og styret sine kommentarar under rekneskapen gjer styret framlegg om vedta medlemspengar for Fylkes Distrikts og Lokallag med kr. 1000,- pr. år gjeldane frå og med år Styret gjer ikkje framlegg om auke av medlemskontingenten til einskildmedlemmar. Medlemsbladet Fjordhesten Medlemsbladet Fjordhesten har også i år vorte salderingspost for å redusere kostnader til fordel for drift av laget. Kostnadane med medlemsbladet er monaleg redusert i høve til tidlegare år. Hovudgrunnen til dette er at medlemsbladet vert trykt som avis i tabloidformat. Det er delte meiningar om dette blant medlemmane, styret vil arbeide for å auke kvaliteten på medlemsbladet både kva som gjeld innhald og som trykksak. Medlemsblad frå 1 3 vart gjevne ut som normalt, medan nr.4 5 vart slegne saman til eit større julenummer. Styret har i møte 01/02 den fatta vedtak om å oppgradere og endre format av medlemsbladet Fjordhesten. Bondevennen i Stavanger har ansvaret for trykking og utsending. Styret i Norges Fjordhestlag vil takke Fjordingen og redaktør Inge Fænn for eit godt gjevande samarbeid for vår felles venn Fjordhesten. 9

10 Tillitsmannsmøtet 2001 Ranten Hotell i Hallingdal Ihovudsak var det tre saker som stod på dagsorden under møtet: Revisjon av avlsplanen, evaluering av NM for Fjordhest og vedtektsendringar for Norges Fjordhestlag. I forkant av dei ulike sakene oppsummerte leiar Magne Hus dei innkomne høyringsuttalingane. Avlsplanen Debatten vart innleia av leiar Magne Hus og avlskonsulent Tore Kvam. Utvida bruksprøve for hingstar er det på tide med ei endring? Tore Kvam orienterte om situasjonen i dag der han blant anna fokuserte på at svært få av dei premierte 5-åringane (og eldre hingstar) blir brukte i avlen etter å ha gjennomført den utvida bruksprøva. Ressursbruken står ikkje i forhold til resultatet. Det er og eit tankekors å bruke kåra 3-års hingstar i to avlssesongar før dei skal inn til ein bruksprøve som kan slå negativt ut. Tiltak: Endre tidspunktet for testen frå 5-års hingstar til 4-års hingstar Travprøve for 3-års hingstar skal vi framleis ha denne? Travprøva for 3-årshingstane er gamal tradisjon, men har i dag ikkje særleg verdi då travprøva ikkje er relevant for dagens bruksområde. Framlegg: Fjerne travprøva, men auke tida til lausmønstring i ridehallen, og evt. utvide køyreprøva/mønstringa for å sikre at ein ser travet/rørslene i hesten. Fjordhest-NM: Tor Nestaas orienterte om utviklinga i NM dei siste åra, basert på tal rundt prestasjonar, tal på deltakarar, nivåendringar og utviklinga av arrangementet i si heilheit. Er det duka for endringar i nivået, som i dag ligg på LB dressur for junior, LA for senior, 90 cm sprang for junior og 1 m for senior, presisjonskøyring middels for junior og maraton lett klasse for senior? Skal arrangementet halde fram som det gjer i dag, bl.a. med mellomdagar som inneheld andre konkurransar enn sjølve NM? Andre aktuelle konkurranseformer? Aktivitetsutvalet vedtok å gjere framlegg til endringar i NM-statuttane senke kravet til senior sprang frå 1 m til 90 cm. Statuttar kjem i Fjordhesten nr og blir lagt ut på NFL sine nettsider straks dei er godkjende av Rytterforbundet. Debatten søndag dreia seg om vedtektsendringar for NFL. Magne Hus innleia med å vise til framlegg til nye vedtekter, juridisk korrekte utforma av advokat Orwald Andersen. Ryddigare og meir oversiktlege vedtekter gjev betre styring i laget. Dei fire hovudendringane var: 1. Frist for avvikling av årsmøtet blir sett til 1. juni 2. Oppretthalde distriktslag i Nordfjord og Sunnfjord, då det ikkje er reell grunn til å tvinge desse over i fylkeslag sidan dei fungerer godt 3. Ordstyrar for komande årsmøte vert valt på årsmøtet 4. Ansvar for utnemning av aktivitets- og avlsutval vert lagt til styret, ikkje til årsmøtet Dette av økonomiske årsaker. Styret tok signala frå møtet og endra framlegget. Styret fremjar at årsmøte vel to medlemmar av utvala og at styret utpeikar leiar. Andre saker som vart tekne opp under møtet: DNA-testing av føl? 2. premie på 3-års hopper? 2 dagars utstillingar kvifor reduserte til 1 dag? Gjeninnføring av rideprøve for hopper? Fjordhingst i Sikkilsdalen? Fagmøte hausten 2002 Tidlegare tillitsmannsmøte vert no kalla fagmøte der ein tek sikte på eit høgt fagleg innhald. Foredragshaldarane og innleiarar til tema som skal drøftast på møtet må ha ein høg fagleg kompetanse på emnet. Det vil verte nødvendig å leige inn personar til dette. Av den grunn er ein nøydde å vurdere ei deltakaravgift for å dekke ein del av kostnadane. Ranten Hotell har gjeve oss eit pristilbod og reservert rom for oss i perioden Tema for fagmøtet Dag 1. Avl Hingstehald, hesteavlslag eller private. Strategiplan for hesteavlen innleiing og debatt. Reproduksjon, naturleg bedekking og semin. Innleiing og debatt. Evaluering av nye reglar for avlsmidlar. Dag 2. Bruk Trening og førebuing før konkurranse og stemner, fagleg innlegg av veterinær, diskusjon.utdanning og kurs ved Norsk Hestesenter. Hestesport, hestehald og etikk innleiing og debatt. Bruksplan for Fjordhest, innleiing og debatt. Open post. 10

11 Avlsutvalet Utvalet har hatt slik samansetning: Leiar: Knut R. Thunheim Utvalsmedlem: Susan Hellum Utvalsmedlem: Tor Finstad: Utvalsmedlem: Inge Kaldheim fram til etter Magne Hus Utvalet har vore samla til 3 møter der eit av møta var fellesmøte med styret. Det er handsama 15 saker. Det vart gjennomført dommarsamling med hovudvekt på dømming av unghest for eksteriørdommarar på Nordfjordeid den mars 01. Tilstades på dommarsamlinga var det med 17 stk. Det vart også gjennomført dommarsamling for bruksprøvedommarar på Starum i tida mars 01 der deltok 18 stk. Avlsutvalet var godt representert på begge samlingane. Norsk Hesesenter har kvart år ei samling for alle avlsorganisasjonane, i 2001 var samlinga lagt til Stall K. i Kongsberg. Hovudtema under møtet var strategiutvalets arbeid, der dei einskilde raseorganisasjonane fekk høve til å komme med innspel. Knut R. Thunheim og Egil Strøm møtte for NFHL. Spesifisering av utbetalt tilskot i 2001: Kjøpetilskot 2000 Rodiko, N , Indre Nordmøre Fjordhestlag Kjøpesum kr ,- * 30% = kr ,- Maks. utbetaling kr ,- Niklas, N , Dalane Fjordhestlag Kjøpesum kr ,- * 30% = kr ,- kr ,- Pera Gut, N , Gudbrandsdalen Fjordhestlag Kjøpesum kr ,- * 30% = kr ,- Maks. utbetaling kr ,- Knallfin, N , Hol og Ål Fjordhestlag Kjøpesum kr ,- * 30% = kr ,- Maks. utbetaling kr ,- Ljosprins, N , Sunnfjord Fjordhestlag Kjøpesum kr ,- * 30% = kr ,- Maks. utbetaling kr ,- SUM KJØPETILSKOT: Kr ,- Stimuleringstilskot 2000 Siggen N , Njård Fjordhestlag Rodiko N , Indre Nordmøre Fjordhestlag Niklas, N , Dalane Fjordhestlag Kim Hero, N , Nordfjord Fjordhestlag Rånn, N , Nordfjord Fjordhestlag Smedsmo Gråen, N , Ørsta og Volda Fjordhestlag Pera Gut, N , Gudbrandsdalen Fjordhestlag Knallfin, N , Hol og Ål Fjordhestlag Ljosprins, N , Sunnfjord Fjordhestlag Veslekar, N , Sunnfjord Fjordhestlag SUM STIMULERINGSTILSKOT: 10 HINGSTAR* a kr. 4500,- Kr ,- Sum utbetalt Kjøpetilskot og Stimuleringstilskot Kr ,- 11

12 Avlstilskot for Fjordhingst Norges Fjordhestlag Avlsmidlane skal stimulere og fremje Norsk avl av Fjordhest. Alle tilskotsordningane er å forstå som maksimums beløp og kan verte regulerte nedover avhengig av tilgjengelege midlar til avlstiltak for Fjordhest. Det kan ikkje påreknast avlstilskot til hingstar som møter til kåring første gong 5 år og eldre. For 4 års hingstar kan ein etter søknad vurdere om ein skal yte tilskot som for 3 års hingstar. Ved manglande innmelding til Norges Fjordhestlag og Norsk Hestesenter innan oppsette fristar vedkomande bedekningar, sal og liknande så kan avlsmidlane reduserast og haldast attende. Kåringstilskot: 3 års kåra hingst vil få utbetalt eit kåringstilskot på inntil kr ,- pr. hingst. Utbetaling av kåringstilskot på kåringsdagen av Norges Fjordhestlag. Kjøpetilskot: I. For 3 års kåra hingst, som vert selt til lag godkjende av Norges Fjordhestlag, kan det søkjast om kjøpetilskot på inntil kr ,- frå laget som kjøper hingsten. II. For 4 års premiert hingst, som er eigd av lag godkjent av Norges Fjordhestlag og som har gjennomført den utvida bruksprøva for hingstar, kan det søkjast om nytt kjøpetilskot på inntil kr ,- Søknad om kjøpetilskot på eige søknadsskjema utarbeidd av Norges Fjordhestlag. Leigetilskot For 3 års kåra hingst, som vert leigd av lag godkjent av Norges Fjordhestlag kan det søkjast leigetilskot på inntil kr ,- Søknad om leigetilskot på eige søknadsskjema utarbeidd av Norges Fjordhestlag. Fôringstilskot: Til 3 års kåra, 4, 5 og 6 års premierte hingstar som er eigd av lag godkjende av Norges Fjordhestlag, kan det søkjast fôringstilskot på inntil kr ,- frå laget som eig hingsten. Fôringstilskotet kan utbetalast første gong det året hingsten vert kåra. Søknad om fôringstilskot på eige søknadsskjema utarbeidd av Norges Fjordhestlag. Kvalitetstilskot: Til 4 års spisshingsten på den utvida bruksprøva vert det ytt eit tilskot stort kr ,- til eigaren av hingsten og eit tilskot på kr ,- til oppdrettaren av hingsten. Til hingst nr. 2 på den utvida bruksprøva vert det ytt eit tilskot stort kr ,- til eigaren av hingsten og eit tilskot på kr ,- til oppdrettaren av hingsten. Kvalitetstilskotet vert utbetalt av Norges Fjordhestlag på utstillingsdagen test for utvida bruksprøve som 4 åring. Avlstilskot for Fjordhingst vert gjeldande frå og med år God kontakt. Foto: Johan Brun. 12

13 Hingstutstillingar 2001 På landsutstillingane for hingstar på Biri april og Nordfjordeid mai møtte til saman 35 fjordhingstar, 2 i klasse 1 (6 år og eldre), 9 i klasse 2 (4-5 år) og 24 i klasse 3 (3 år). Samanlikna med året før var dette ein nedgong på 13 eller 27 %. Størst var nedgongen i dei eldste klassane, talet på møtande treåringar heldt seg bra opp med 5 færre enn i Sjå elles oversynet over møtande og premierte hingstar. Premierte vart 2 i klasse 1 og 4 i klasse 2 medan 8 treåringar vart kåra. Alle dei premierte og kåra møtte på Nordfjordeid. På Biri møtte 3 treåringer som ikkje vart kåra. To farshingstar merkte seg ut. Gisle var forutan å få ein son som spiss, også far til ein annan kåringshingst. Fjølestaen fekk tre søner kåra og ein vart stilt i kvalitet. Dei fleste premierte/kåra hingstane vart selde til eller leigde av lag i avlssesongen. Ein av treårshingstane (Prydarson) vart seld til Canada under utstillinga medan to av femårshingstane vart eksporterte til Sverige (Kim Hero) og Tyskland (Rånn) etter avlssesongen. Eit par av treåringane som ikkje vart kåra vart selde til U.S.A og kastrerte før eksport. Detaljerte premielister var tatt inn i Fjordhesten nr 2/2001 og er lagt ut på internettsidene til NFL. Det ligg mykje arbeid bak hingstane som møter på Biri og Nordfjordeid. Norges Fjordhestlag takkar alle som tek på seg arbeidet med å få fram hingstar til kåring. Deira innsats er avgjerande skal avlen førast vidare. Premieliste Nordfjordeid 2001 Klasse 1, 6 år og eldre Hildmann e. Lunbrigg - Benta e. Fjellfaun, 2. pr., Telemark Fjordhestlag v/ Eivind Tvedt Gundersen, Mykland. Nyvolls Trigger e. Drago - Sylvi e. Søllvard, 3. pr., Voss Fjordhestlag v/ Ann Kristin Endal, Nordfjordeid. Klasse 2, 4 og 5 år Hermann e. Sæthersblakken - Evelyn e. Haugull, 2. pr., kval 1, Osterøy Fjordhestlag v/ Jorunn Alme, Lonevåg. Rånn e. Enar - Rånja e. Rådar, 2. pr., kval 2, Nordfjord Fjordhestlag v/ Erhard Martin, Nordfjordeid. Smedsmo Gråen e. Lisjegråen - Jossefine e. Sylvstein, 2. pr., kval. 3, Ørsta/Volda Fjordhestlag v/ Jan-Even Myklebust, Ørsta. Kim Hero e. Myklestaden - Soldugga e. Karius, 2. pr., kval. 4, Nordfjord Fjordhestlag v/ Erhard Martin, Nordfjordeid. Klasse 3, 3 år Haukmann e. Gisle - Lurunn e. Luringen, Kåra, kval. 1, Elin K. Furrevik og Dagmund Årdal, Breim og Ronny Ove Smedsmo, Vågåmo v/ Elin K. Furrevik. Fløgstad Bruse e. Myklargut - Fløgstad Turid e. Eldar, Kåra, kval. 2, Reinert V. Skumsnes, Stord. Wilhem Solberg e. Fjølestaen - Wilma Solberg e. Rådar, Kåra, kval. 3, Annveig og Jofred Solberg, Lonevåg v/ Annveig Solberg. Halse Vildar e. Felix - Huldra e. Ljos Ninn, Kåra, Ola Rasmus Fannemel, Hornindal. Dragestaen e. Fjølestaen - Drage Sandy e. Hertug, Kåra, Lars Småbrekke, Tørvikbygd. Kollistaen e. Fjølestaen - Daysy e. Keisar, Kåra, Jonas Vevle, Lonevåg og Egil Fjellestad, Sandane. Ramsblakken e. Gisle - Luna e. Ola Gik, Kåra, Hallgeir Vie, Førde og Ronny Ove Smedsmo, Vågåmo v/ Ronny Ove Smedsmo. Prydarson e. Prydar - Seira e. Klipper (S), Kåra, Sigmund Nesvik, Vigrestad. Fjordhingstar møtt og premiert på utstillingar År Møtande/premierte-kåra K. pros. Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 I alt 3-års hg /2 12/5 34/14 49/21 41, /2 10/5 30/11 42/18 36, /3 14/9 36/9 54/21 25, /4 15/5 29/14 48/23 48, /2 9/4 24/8 35/14 33,3 13

14 Utvida bruksprøver 2001 Av hingstårgangen fødd 1995 vart i alt 10 kåra, og 7 møtte til utvida prøver ved Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid våren Resultata går fram av oversynet som følgjer. Resultat utvida bruksprøve fjordhest 2001 T = testperiode A = avslutning Bruksområde Rånn Smedsmo Gråen Herman Veslekar Kim Hero Niklas SIGGEN Ridning T A Kjøring T A Arbeidskjøring T A Laushopping T A Kjøring i trafikk T Åtferd på stall T Riding i terreng T Heilskapsvurdering T A Total sum Vekta karakter 8,6 8,4 7,6 7,3 7,1 6,8 6,6 Lynne T Holdbarhet/ helsetilstand T

15 Bruken av hingstane 2001 I dei siste åra har det vore ein jamn nedgong i bruken av hingstane. Rapporteringa av bruken i fjor er diverre så dårleg at ein ikkje har sikre tal å samanlikna med. Pr er det berre vel halvparten av hingstane det er motteke rapport frå om bruken i Seinare er det innhenta fleire oppgåver og talet er no oppe i 420 para hopper. Dette vil antakeleg auke til 450. Det vert i så fall ein nedgong på om lag 10 % frå året før. Dei ti siste åra har talet på hopper som er førte til hingst vorte meir enn halvvert. Registrerte føl vert det då også mindre av. Av føl fødde i 2001 er det til nemnde dato registrert 478, ein nedgong på vel 9 % samanlikna med året før. Dette talet vert også truleg noko høgare når etternølarane vert registerte. Frå 1996 har nedgongen i registreringar vore 28,2 %, frå 1991 har den vore 44 %. Det syner at relativt fleire fødde føl no vert registrerte, men talet burde vore større, det er jo berre dei registerte hestane som kan vere med i avlen vidare. Registreringsprosenten i desse åra har svinga mellom 54,4 (1995) og 47,2 (1991). For følårgangen 2001 er den førebels nøyaktig 50. Ser ein på samansetninga av hingstebestanden, viser det seg at gjennomsnittsalderen på dei få hingstane det er sendt inn melding om for 2001 ligg på 6,47. I dei åra ein har berekna dette, frå 1989, har snittalder stort sett lagt under sju år med 2000 som det hittil lågaste med 6,14. Det ser også ut til at av ein stor del av dei para hoppene er førte til unge hingstar slik det har vore gjort dei siste åra. Ein viser elles til tabellane over hingstebruken. Helst skulle ein hatt med eit oversynt over bruken av einskildhingstane i 2001, men når rapporteringa er så dårleg let ein det vere. Det er bekymringsfullt at så mange er seine med å sende inn desse oppgåvene. Dette er ikkje noko god reklame for fjordhestavlen. Skal ein planlegge tiltak for avlen er det viktig at ein har tilgong til dei rette tala i tide. Om ikkje dette betrar seg, må styret vurdere tiltak og verkemidlar for å få inn rapportane i tide. Fordelt etter alder 3 år: Dragestaen 7 - Fløgstad Bruse 14 - Halse Vildar - Haukmann 42 - Kollistaen 15 - Prydarson 3 Ramsblakken 11 - Wilhem Solberg ,5 % 4 år: Bergablakken 4 - Brand 11 - Dalargutt 13 - Knallfin - Kviablakken 10 - Ljosprins 28 - Pera Gut 18 - Rodiko - Torleiv ,9 % 5 år: Herman 28 - Kim Hero 16 - Rånn 12 - Smedsmo Gråen ,4 % 6 år: Fløgstad Lenar - Heino 4 - Rånnar ,5 % 7 år: Fjølestaen - Grimset Jarl 6 - Kolbin Blakken 5 - Lunnar 15 - Ulvar 5 - Aarnesblakken ,4 % 8 år: Hildmann - Nyvolls Trigger 9 år: Geist Tyler (DK) - Kneist 18 - Steffar 23 - Viljar Brim ,8 % 10 år: Gårdens Tico (DK)2-Lyngheims Grane ,6 % 11 år: Favoritt - Mykla Lord ,7 % 14 år: Edel Jo Sander ,5 % 15 år: Enar - Haugjo 16 år: Nygårdsblakken - Sylv Vidvei ,9 % 19 år: Arvak ,2 % 32 hingster har para 420 hopper. 15

16 Paringsstatistikk År Ant. hg Para he He/hg Reg. føl* Reg.pros.** He para med (reg. he) 3/4-års hg 5-års hg (673) 11, ,9 (57,8) ,2 % ,9 % (596) 12, ,5 (53,5) , , (527) 12, ,5 (56,2) , , (478) 10, ,0 (52,3) ,4 35-7, *** 420*** 13,1 *: Registrerte føl året etter **: Registreringsprosent av totalt antal para hopper (av registrerte hopper) ***: Tala er for lave grunna ufullstendig rapportering Basert på oppgåver frå Norsk Hestesenter pr og frå NFL pr Alderssamansetninga til fjordhingstar Brukt i avlen Gjennomsnittsalder for hingstar som er brukt i avlen ,26 6,36 6,27 6,54 6,14 Brukte hingstar prosentvis fordelt i aldersgrupper år - 4, år 36,0 42,6 45,1 43,5 44,9 5-8år 30,0 31,1 35,3 34, år 28,0 16,4 17,6 17,4 20, år 6,0 4,9 2,0 4,3 0,0 Para hopper prosentvis fordelt etter aldersgruppa til hingstane år - 0, år 41,1 44,2 48,7 46,1 51,4 5-8år 37,8 36,4 37,1 37,6 37, år 19,9 15,5 11,2 13,5 11, år 1,1 3,5 3,0 2,8 0, Antal brukte hg Antal para he

17 Hoppeutstillingar 2001 På utstillingane for hopper i 2001 frå Alta i nord til Lyngdal i sør, møtte 119 fjordhopper til dømming og 113 vart premierte eller godkjende. Som det går fram av tabellen nedanfor, var det 23 eller 16,2 % færre viste enn året før. Det møtte om lag like mange i klasse 4 (7 år og eldre med føl) som i klasse 6 (4 år og eldre utan føl) og det vart vist 28 treårshopper. Premielister for utstillingane er tekne inn i Fjordhesten. I Førde møtte ei hoppe med avkomsgruppe og fekk høgste grad, 1. avkomspremie. Hoppa var 14 år gamle Helglinn som frå før av har 1. premie som individ og er eigd av Livar Helgås, Naustdal. Andre 1. premiar vart ikkje gitt i år. Farskapet til dei viste treårshoppene var svært spreidd. Hågvard og Viljar Brim var kvar far til 3 premierte og Rådar til 2. Alle desse vart sette i kvalitet på utstillingane der dei møtte. 20 andre hingstar hadde kvar si treårsdotter som vart vist. Døtrene til Bjørklunds Birk, Fløtren, Gårdens Tico, Helgfin, Lunnar, Monikus, Snerten og Sæthersblakken vart også sette i kvalitet. Foto: Idar Walderhaug. Fjordhopper møtt og premiert på hoppeutstillingane 2001 Utstilling Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 I alt Avk.gr. Møt/Pr Møt/Pr Møt/pr Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr Jarlsberg /1-1/1 Voss /4 1/1 3/3 2/2 10/10 Sortland / /1 Etne /5 4/3 7/7 5/5 21/20 Nord-N. Hestes /1 1/ Alta /2-2/2 Førde /7 4/4 4/4 8/8 23/23 1/1 Lyngdal /5 2/2 8/8 1/1 16/16 Sogndal /1 1/1 2/2 Seljord /1 2/2 4/2 2/2 9/7 Nossum /2-3/3 1/0 7/5 Stav /7 3/3 3/3 6/6 19/19 Orkdal /1-2/1 Kulmoen / /2 Tynset /1-1/1 1/1 3/3 I alt 15 utstillingar 36/35 16/15 39/36 28/27 119/113 1/1 Fjordhopper møtt og premiert på utstillingar År Antal Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 I alt Avk./gr. utst. Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr /47 204/198 1/ /36 21/21 51/43 33/31 143/131 1/ /52 36/33 61/56 47/44 198/185 4/ /55 23/22 38/36 26/25 142/ /35 16/15 39/36 28/27 119/113 1/1 17

18 Unghestsjåa 2001 I 12 fylke vart det vist fjordhestar på unghestsjåa I alt vart 288 unghestar synt fram, ein liten auke samanlikna med året før. 250 eller 86,8 %, fekk sløyfe. Det er også ein framgong samanlikna med Sløyfeprosenten dei sju siste åra ein har oversyn over, har variert mellom 81,4 og 88,5. Flest frammøtte var det i Sogn og Fjordane med 85 eller 29,5 % av alle synte. Går ein attende nokre år, til , var andelen endå større, vel 32 %. Rogaland har dei siste åra markert seg som fylket som kjem nærast i antal viste unghestar, medan Hordaland og særleg Møre og Romsdal har tapt posisjon både talmessig og relativt. På Austlandet er det i Oppland det vert framsynt flest fjordingar medan Buskerud har tapt terreng. Talet på toårshingstar som har fått sløyfe syner liten variasjon frå år til år. I 2001 fekk 26 av årgangen sløyfe, ein nedgong på 4 frå året før. Sløyfelista var teken inn i Fjordhesten nr 4/2001. Unghestsjåa : fylkesvis oversyn Fylke/år Møtt/sløyfe Møtt/sløyfe Møtt/sløyfe Møtt/sløyfe Møtt/sløyfe Østfold 7/7 10/6 13/7 12/10 12/10 Hedmark - 3/ Oppland 15/14 25/18 17/17 19/15 21/19 Buskerud 26/24 25/21 17/14 10/8 14/12 Vestfold 2/2 2/2 2/2 4/4 2/1 Telemark 8/8 1/0 4/1 5/5 - Vest-Agder 3/2 15/8 5/5 13/10 16/14 Rogaland 64/54 55/41 73/59 56/45 55/51 Hordaland 74/63 60/57 46/36 39/34 41/33 Sogn og Fjordane 119/ /101 85/73 76/68 85/73 Møre og Romsdal 47/39 56/53 44/33 36/23 30/27 Sør-Trøndelag - - 1/1 - - Nord-Trøndelag /4 Nordland - 1/1 5/5 2/2 3/2 Troms - 2/1 6/6 3/2 5/4 Finnmark 1/ I alt 366/ / / / /250 2-årshg m/ sløyfe Revisjon av avlsplan Framlegg til revisjon av avlsplan vart tilrådd i møte i avlsrådet ved Norsk Hestesenter den med unntak av sædprøve. Dette punktet vart utsett og skal takast opp med veterinærhøgskulen for å finne ein fagleg, praktisk og økonomisk måte å gjennomføre dette på. Med unntak av dette punkt forventar vi at revisjon av avlsplan vert vedteken av styret ved Norsk Hestesenter i løpet av mars 02. Semin har ikkje fått noko stort omfang, men er eit interessant emne som styret ynskjer å arbeide med. I første omgang vert semin sett opp som tema under fagmøte til hausten. Virkemiddelbruken for avlstilskot er endra og vil få konsekvensar for utbetalingane i år År 2002 vil ein måtte handsame søknader etter ny og gamal ordning, først i 2003 vil endringane få full effekt. Endringane er gjennomført for om mogleg stimulera til ein større avlsframgong. Evaluering av virkemiddelbruk må gjennomførast så snart ein har eit grunnlag å byggja på. Utvida bruksprøve for 5 års hingstane er og endra til test for 4 års hingstar i år 2003, også denne orninga må evaluerast etter at testperioden i 2003 er gjennomført. 18

19 Norgesmeisterskapen for fjordhest 2001 Fjordhest-NM vart i år halden for 16. gong om ein reknar med dei tre første nasjonale stemna. Meisterskapen var eit samarbeid mellom Midtre Nordfjord fjordhestlag, Gloppen og Hyen fjordhestlag og Gloppen køyre- og rideklubb, og vart halden på Norsk Fjordhestgard i Breim. Arrangørane la ned eit stort og godt arbeid, og meisterskapet vart vellukka gjennomført juli. Stemnet var mellom dei største i NM-historia med 59 ekvipasjar og 49 startande hestar. Deltakarane kom frå store delar av Sør-Norge, men ein skulle gjerne sett at fleire distrikt var representerte. I tevlinga om NM-titlane deltok 9 juniorar og 6 seniorar. Nytt av året var at høgda i sprang var auka til 0,90 m for juniorane og 1 m for seniorane, og for seniorane var presisjonskøyringa bytt ut med maratonkøyring. I juniorklassa vart det ein klar siger til Hilde Norheim og Tanja frå Ekeberg rideklubb. Marginen mellom vinnar og toar i seniorklassa har aldri vore mindre, med Wenche Johannesen og Njustar, også frå Ekeberg, som meister for femte gong. Resultata i juniorklassa Dressur LB:1: Pres.køyring: Sprang 0,90: Samanlagt: 1. Tonje Møllerud/Rappen, Ekeberg rideklubb Heidi Bergsund/Alm Jarl, Oslo og Akershus fjordhestlag Elisabeth Haavik/Monikus, Eid rideog køyreklubb Hilde Norheim/Tanja, Ekeberg rideklubb 2.03,1 2. Malin Sæthre/Rakne Frikk, Gloppen køyre- og rideklubb 2.26,8 3. Christine A. Danielsen/Solørborken, Eid ride- og køyreklubb 2.17,2 1. Hilde Norheim/Tanja, Ekeberg rideklubb 51,5 2. Christine A. Danielsen/Solørborken, Eid ride og køyreklubb 60,3 3. Malin Sæthre/Rakne Frikk, Gloppen køyre- og rideklubb 62,9 1. Hilde Norheim/Tanja, Ekeberg rideklubb 279,27 2. Malin Sæthre/Rakne Frikk, Gloppen køyre- og rideklubb 299,37 3. Tonje Møllerud/Rappen, Ekeberg rideklubb 305,60 Lagkonk.: 1. Eid ride- og køyreklubb 7 2. Ekeberg rideklubb/oslo og Akershus fjordhestlag 7 3. Lysefjorden ride- og kjøreklubb 4 Christine Danielsen - Solørborken Foto: Eva S. Winther Resultata i seniorklassa Dressur LA:1: Maraton, lett: Sprang 1,00: Samanlagt: 1. Wenche Johannesen/Njustar, Ekeberg rideklubb Vibeche Nicolaisen/Eldarson, Eid ride- og køyreklubb Ove Natland/Monikus, Eid ride- og køyreklubb Helen Indrebø/Helgfin, Gloppen køyre- og rideklubb 34,7 2. Wenche Johannesen/Njustar, Ekeberg rideklubb 36,8 3. Ove Natland/Monikus, Eid ride- og køyreklubb 45,3 1. Linn Kristin Gundersen/Almar, Gloppen køyre- og rideklubb 57,0 2. Vibeche Nicolaisen/Eldarson, Eid rideog køyreklubb 64,6 3. Helen Indrebø/Helgfin, Gloppen køyre- og rideklubb 73,3 1. Wenche Johannesen/Njustar, Ekeberg rideklubb 282,0 2. Helen Indrebø/Helgfin, Gloppen køyre- og rideklubb 282,7 3. Vibeche Nicolaisen/Eldarson, Eid rideog køyreklubb 296,5 Lagkonk.: 1. Eid ride- og køyreklubb Ekeberg rideklubb Gloppen køyre- og rideklubb II 9 Fortsettelse neste side 19

20 Klassevinnarar Dressurkøyring: Anne Gramstad/Alfred, Moldegaard Dressur LC:1: Elisabeth Haavik/Monikus, Eid Dressur LB:1: Tonje Møllerud/Rappen, Ekeberg Dressur LA:1: Wenche Johannesen/Njustar, Ekeberg Kostymehopping: Hilde Norheim/Tanja, Ekeberg Maraton, lett: Helen Indrebø/Helgfin, Gloppen Presisjons køyring, lett, C0: Hilde Norheim/Tanja, Ekeberg Presisjonskøyring, lett, A0: Helen Indrebø/Helgfin, Gloppen Sprang 0,70: Silje Stadheim/Myrfaks Nordgard, Rennesøy Sprang 0,80: Hilde Lothe/Rexi, Lysefjorden Sprang 0,90: Hilde Norheim/Tanja, Ekeberg Sprang 1,00: Linn Kristin Gundersen/Almar, Gloppen Køyretevling, Samanlagt: Helen Indrebø/Helgfin, Gloppen Terrengrittet vart feilfritt gjennomført av 15 ekvipasjar. Under NM-dagane vart det også halde brukshestutstilling. Best av hingstane vart Alfred eigd av Anne Gramstad, med 201 poeng, det høgste av alle på utstillinga. I hoppeklassa vart det delt førsteplass til Hadly, eigd av Kari Anne Indrebø og framsynt av Solgry Schram, og Fjell Fina til Åse Kristin Andersbakken. Båe fekk 194 poeng. Delt siger med 199 poeng vart det i klassen for vallakar til Rappen, eigar Tonje Møllerud og Rakne Frikk, eigar Malin Sæthre. Norges Fjordhestlag takkar alle som deltok på NM. Det ligg mykje arbeid og stor innsats både i tid og pengar bak desse prestasjonane. Reklamen dei gjer for rasen kan ikkje vurderast høgt nok. Detaljerte resultat var tatt inn i Fjordhesten 3/2000 og er lagt ut på internettsidene til NFL. Nordisk meisterskap for fjordhest 2001 Fjordhesteavlen i Danmark var arrangørar av Nordisk Meisterskap for Fjordhest Stemnet vart halden i samband med Fjordhestestævne Syd på Revsø Rideskole, Sommersted i Sønder-Jylland august. Stevnet var særs stort med over 200 startande fjordhestekvipasjar i over 40 ulike klassar, og Nordisk utgjorde berre ein mindre del av det heile. Offisielle resultat er ikkje mottekne, og ein må såleis ta atterhald for resultata. Det norske landslaget bestod av Helen Indrebø/Helgfin, Tonje Møllerud/Rappen, Hilde Norheim/Tanja og Malin Sæthre/Rakne Frikk. I tillegg starta også andre norske ekvipasjar. Lagleiar for landslaget var Anne-Karin Løken med bakkemannskapet Irene Flølo, Tor Nestaas og Odd Rune Vikheim. Viktige støttespelarar var søster og foreldre til Hilde; Helen, Unni og Torstein Norheim, og foreldra til Tonje, Anne Bjerkeskaug og Bjørn Møllerud. Dei norske leverte gode prestasjonar og tok ein klar siger i den nordiske lagtevlinga. Vinnar av den nordiske allround-meisterskapen vart Ingelo Eriksson/Elvis frå Sverige følgd av Hilde Norheim/Tanja på sylvplass og Helen Indrebø/Helgfin på bronseplass. I greinmeisterskapet i presisjonskøyring vart det delt andreplass til Tonje Møllerud/Rappen som også vart beste junior i dressur. Danskane tok trippelsiger i greinmeisterskapa i dressur og sprang med Annette S. Kristensen/Athos og Maria T. Nielsen/Kastanjegårdens Nick som vinnarar. Køyregreina var vunnen av Ingelo Eriksson/Elvis. Michelle Svae/Utigardsblakken sigra i fleire køyreklassar på stemnet, og vart også best i køyrecupen for einspann. Norges Fjordhestlag gratulerar dei norske deltakarane med flott innsats og takkar for den gode reklamen dei gjer den norske fjordhesten. Reportasje frå Nordisk var tatt inn i Fjordhesten nr 3/2000. Nordisk meisterskap i køyring 2001 Til å representera Norge i det Nordiske Meisterskapet i køyring, ponniklassa, vart det teken ut tre ekvipasjar med fjordhest. Meisterskapet vart halden i Ypäjä, Finland september. Betre reklame for rasen kan ein ikkje ønskje. Resultata vart også gode. I ponniklassa for einspann vart det ein klar andreplass samanlagt til Jon Lund/Hedda Gabler frå Lommedalen. Camilla Steinsett/Tina Vidvei, Sandefjord vart nr. 7 og Wenche Johannesen/Njustar, Ekeberg nr. 8 i samandraget. I lagtevlinga tok det norske laget ein flott andreplass. Norges Fjordhestlag gratulerar med resultata. Norgesmeister- skapet for fjordhest År, dato Sted Deltakere Jr. + Sr = Totalt 1997, Jarlsberg = , Fana 12+5= , Linnesvollen, Lier 14+11=25(64 ekv-54 h, inkl fra Dk/Sv 5-3) 2000, Ekeberg, Oslo = 25 (61 ekv-52 h, inkl fra Sv 6-5) 2001, Breim 9+6=15(59 ekv-49h) Tala for jr og sr gjeld NM-klassane, tala i parentes gjeld deltakarar totalt.

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2013 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 30. april

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

SEMINSTASJON FOR FJORDHEST PÅ NORDFJORDEID

SEMINSTASJON FOR FJORDHEST PÅ NORDFJORDEID RAPPORT FRÅ EIT FORPROSJEKT SEMINSTASJON FOR FJORDHEST PÅ NORDFJORDEID Prosjektgruppe Magne Hus, leiar Tore Kvam Jørgen Langeland Jostein Vonheim Hans Kolbein Dahle, sekretær / koordinator Norges Fjordhestlag

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Årsmøte 2006 s 6-9 Dokka Biovarme s 10-11 Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sitkagran som konstruksjonsvirke s 14 Kystskogbruket s 15 Medlemsblad

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande Årsmelding 2011 Visjon Vi vernar verdiar Verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhaldsliste Lotteri- og stiftelsestilsynet Vi skal bruke kunnskapen vi får 5 Slik er vi organisert 7 Milepælar i 2011

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Årsmelding 2007 frå styret

Årsmelding 2007 frå styret Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsmelding 2007 frå styret Til handsaming på SKUP sitt årsmøte den 11. april 2008 «SKUP skal være den ledende aktøren i arbeidet med å fremme utvikling

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer