MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER /07 07/64 INVESTERINGSRAPPORT PR OKTOBER /07 07/1703 BALANSERAPPORT KVARTAL /07 06/1346 REGULERING AV FESTEAVGIFT /07 05/1260 REGULERINGSPLAN LØNNEVÅGEN-KOBBASKJERVIKA /07 07/578 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING /07 07/2071 VAL AV SKJØNNSMENN FOR PERIODEN /07 07/2188 VAL AV REPR. TIL SAMARBEIDSUTVALA I DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE, SKULANE OG MUSIKK- OG KULTURSKULEN FOR /07 07/2190 VAL AV REPRESENTANT TIL OPPNEMNINGSUTVALET I KONFLIKTRÅDET I HORDLAND FOR PERIODEN /07 07/2543 VAL AV FORLIKSRÅD OG MØTEFULLMEKTIGAR TIL FORLIKSRÅDET I OS FOR PERIODEN /07 07/2125 VAL AV ELDRERÅD I OS FOR PERIODEN NYVAL PÅ 2 REPRESENTANTAR /07 07/735 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Os ungdomsskule Fremskrittspartiet Rådhuset, Kommunestyresalen Høgre Bjoarvik Trafikkskule Kristelig folkeparti Rådhuset, Formannskapsalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Os Folkebibliotek Venstre Rådhuset, Skorpo Sosialistisk Venstreparti Os Folkebibliotek

3 Sak 109/07 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 07/832 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 160/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek rekneskapsrapport pr august 2007 som melding, og gjer følgjande vedtak: Os kommunestyre godkjennner at Rådmannen si budsjettramme vert redusert med kr og overført til området Felles skular og barnehagar for bruk til kjøp av utgreiingsrapportar innanfor området skule og barnehage. Os kommunestyre godkjennner ei auke i budsjettrammene til Nore Neset skule, Søfteland skule og Os ungdomsskule. Auken vert å finansiera ved auka rammetilskot kr Auken gjeld statleg finansiering av fruktordning ved skular med ungdomstrinn. Os kommunestyre godkjenner at budsjettet for Reinhaldseininga for perioden kr vert overført til budsjettområde for Konkurranseutsette verksemder, dette som følgje av konkurranseutsetting av reinhaldstenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera budsjettendringane. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 109/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek rekneskapsrapport pr august 2007 som melding, og gjer følgjande vedtak: Os kommunestyre godkjennner at Rådmannen si budsjettramme vert redusert med kr og overført til området Felles skular og barnehagar for bruk til kjøp av utgreiingsrapportar innanfor området skule og barnehage. Os kommunestyre godkjennner ei auke i budsjettrammene til Nore Neset skule, Søfteland skule og Os ungdomsskule. Auken vert å finansiera ved auka rammetilskot kr Auken gjeld statleg finansiering av fruktordning ved skular med ungdomstrinn. Os kommunestyre godkjenner at budsjettet for Reinhaldseininga for perioden kr vert overført til budsjettområde for Konkurranseutsette verksemder, dette som følgje av konkurranseutsetting av reinhaldstenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera budsjettendringane. Side 4 av 42

5 Sak 109/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. OKTOBER tyder budsjettsprekk + tyder innsparing Ansvar DM - Hiå - Rekn År - Bud Avvik Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 5 av 42

6 Sak 109/07 REKNESKAPSRAPPORT PR. OKTOBER 2007 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr september viser at rekneskapen for 2007 kan koma ut med eit budsjettunderskot på 2,8 millioner kroner etter finans Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på om lag 11 mill. kr. AFP/pensjon Utgiftene til avtalefesta pensjon AFP ser førebels til å halda seg innafor budsjettet. Pensjonsleverandørene våre har imidlertid varsla auka utgifter til pensjon i På grunn av høgare lønsvekst og uventa stor auke i folketrygda sitt grunnbeløp (G), vil kommunane få ein svært høg reguleringspremie. Ut frå prognosane til pensjonsleverandørane vil kommunen få auka sine pensjonsutgifter med om lag 11 mill. kr i Innsparingskrav Effektiviseringsprosjekt Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. effektiviseringsprosjekt så er det sett i verk fleire prosjekt med sikte på å få meir ut av kvar krone. Ein del av prosjekta er av ein slik karakter at dei vil gje vinst på sikt, og er vanskelege å talfesta no it-prosjekt kan vera døme på dette Konkurranseutsette verksemder Ansvarsområdet ser ut til å kunne få eit underskot på om lag ,-. Det er lagt inn eit innsparingskrav på konkurranseutsetting på 1 mill kr. Det er vidare budsjettert med kr i innsparing vedk. innkjøp. Desse krava vil vi ikkje klare fullt ut. Innsparing vedk. reinhald etter konkurranseutsettinga får først verknad frå juni i Kjøkkendrifta vil få meirutgifter i 2007 ; dette skuldast fleire vedtak på levering av mat. Dette vil igjen gi auka inntekter på pleie og omsorgseininga som fakturerer matleveringa Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å få eit overskot i høve til budsjett på om lag kr Årsaka er innsparing på løn Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Reinhaldseininga Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr i perioden januar til mai. Innsparinga i høve budsjett kjem frå effektivisering, sjukepengeinntekter og reinhaldsmiddel Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Side 6 av 42

7 Sak 109/ Kundeombod Bestillar- og forvaltareininga Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Budsjettsprekken inkluderer budsjettsprekk på kr frå Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Budsjettsprekken inkluderer budsjettsprekk på kr frå Sprekken skuldast mellom anna IA tiltak og mindreinntekt på fødselspermisjonar. Eininga skal jobba aktivt for å redusera underskotet Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå mindreutgift i høve gjesteelevsavtale våren Det bør vurderast om eininga skal få behalda denne innsparinga Søfteland skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken er budsjettsprekk frå 2006, det ser ikkje ut til at eininga klarer å ta inn denne i Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Eininga ser ut få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast diverse naudsynte innkjøp i samband med ei delingar på målføre Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Avdelinga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Området er frå lagt inn som avdeling under Os ungdomsskule Os barnehage Søfteland barnehage Side 7 av 42

8 Sak 109/ Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å få eit underskot på om lag ,- på årsbasis. Underskotet skyldast tiltak i familien innan barnevernet, dvs barn/unge som er plasserte i fosterheim/institusjon. I oktober var det 28 barn på tiltak med kostnad om lag kr ,- per månad per barn. Alle barna er plasserte for lengre tid. Evt nye plasseringar i løpet av 2007 vil komme i tillegg Pleie- og omsorg Idrettsvegen / bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Eininga ser ut til å få eit underskot på kr ,-. Årsaka til dette underskotet er oppgradering av golvbelegg på Kuventræ skule, Lysekloster skule og Nore Øyane skule. Alternativt til dette vedlikehaldet var å skifta golvbelegg til ein mykje høgare kostnad Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 8 av 42

9 Sak 109/ Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 0,1 mill. kr. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr oktober og forlenga dei ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein meirinntekt på 1,8 mill. kr. Ut i frå KS sin prognosemodell skal kommunen koma ut med ein meirinntekt på 2,1 mill. kr i frie inntekter (skatteinntekter, rammetilskot og inntektsutjamning) i forhold til kommunen sitt reviderte budsjett. Av dette gjeld 0,3 mill. kr auke i rammetilskotet vedk. ordning med frukt i skulen som vil medføra tilsvarande auka utgift for kommunen. KS sin prognosemodell er det beste analyseverktyet vi har, og ligg til grunn for denne rekneskapsrapporten. På bakgrunn av skattetal til og med oktober er administrasjonen imidlertid litt uroleg, då Os kommune sin skattevekst ligg noko under gjennomsnittet for Hordaland Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 10 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 12,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2007, dvs. ca. 1,02 mill. kr pr mnd. Pr oktober i år har vi hatt ei avkastning på ca. 17,3 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i rest månadene oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 19,3 mill. kr, altså vel 7 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Forventa gjennomsnittleg lånerente ligg noko over det som er budsjettert, men ser ut til å bli meir enn motsvart av fastrentelån til gunstig rente samt høgare rente på bankinnskot. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 9 av 42

10 Sak 110/07 MØTEBOK INVESTERINGSRAPPORT PR OKTOBER 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/64 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 60/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

11 Sak 110/07 Vedlegg: Investeringsrapport pr oktober 2007 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr oktober Vi vil kommentera særskilt følgjande prosjekt: Post Kjøp av aksjar (eigenkapitalinnskot KLP) Kommunen har betalt inn pliktig eigenkapitalinnskot i KLP i 2007 på kr ,-. Beløpet manglar finansiering. Post Sentrumsplan Prosjektet er overskride med kr ,- og summen kan verta høgare då arbeidet ikkje er avslutta. Post Tettstadutvikling Osøyro Kommunen har fått tilsagn om prosjektmidlar frå fylkeskommunen for utvikling av området rundt Baronselva, men det vil verta naudsynt med mellomfinansiering og evt. medfinansiering. Post Utleigebustad Formannskapet gjorde i F-sak 61/06 vedtak om tilrettelegging av kommunal bustad. Prosjektet vart kr ,- dyrare en forutsett. Det er diskusjon mellom Os kommune og Os Bygg og Eigedom AS om kven som må ta ansvaret for kostnadssprekken. Post Søfteland barnehage Entrepenøren har kome med eit monaleg tilleggskrav i prosjektet i samband med sluttoppgjeret. Os Bygg og Eigedom AS freistar å koma til semje om kostnadene, men saka er ikkje avklart. Post Badeanlegg Det er hittil i år påløpt kr på prosjektet, og i tillegg kjem sluttoppgjeret frå Strand AS. Prosjektet har ikkje gått ut over kostnadsramma, men på same måte som i 2006 har ikkje kommunen motteke tippemidlar som er ein del av finansieringa av dette prosjektet. Det vil såleis verta naudsynt med mellomfinansiering inntil kommunen mottek tippemidlane. Post / / Hegglandsdalen etappe 1 Det er gjort ein del endringar undervegs i prosjektet, m.a. bygging av ny gangveg, som har medført ekstra kostnader. Statens vegvesen vil gje tilskot til vegdelen i prosjektet, men truleg med ein lågare sum enn det dei tidlegare har gjeve signal om. Det er totalt løyvd kr. 15. mill. til prosjektet: kr. 6,2 mill til vatn og kr. 8,8 mill. til kloakk, og ingen løyving til veg. Det er så langt bokført over 18 mill. kr i prosjektet (rekkverk vil koma i tillegg), så sjølv om vi får eit tilskot frå Statens vegvesen vil prosjektet få overskriding. Post / Rullering av hovudplan for vatn og avlaup Arbeidet med hovudplanane har så langt kosta om lag kr meir enn budsjettert. Side 11 av 42

12 Sak 110/07 Andre kommentarar: Skorpo Det pågår tingingar mellom Os kommune og Direktoratet for naturforvaltning vedk. kjøpesummen for Skorpo. Desse er ikkje avslutta enno. Kommunale kostnader i samband med Lidl etableringa (lagerbygg) Formannskapet har bedt om ein oversikt over kostnader og inntekter kommunen har hatt i samband med Lidl si etableringa. Kommunen har ikkje hatt eit eige prosjekt på desse kostnadene, så vi har på nokre punkt gjort ei skjønsmessig vurdering. Vi har og avgrensa oversikten til å gjelda investeringspostar. a) Tomtekostnader Kjøp av tomt 23 daa Sal av tomt til Lidl 19 daa 1,2 mill. kr 0,9 mill. kr ,3 mill. kr Kommunen eig då eit restareal på 4 daa. b) Veg, vatn og avlaup Ådnadalen - Ulven Kostnadene er relatert til prosjektet veg og VA anlegg Ådnadalen Ulven (etappe 2). Dette delprosjektet (etappe 2) har ein kostnadsramme på 14,8 mill. kr. Av dette kan vel 7 mill. kr relaterast til Lidl. c) Avtale med grunneigar Det er inngått avtale om etablering av veg og VA anlegg til ein av grunneigarane som har selt tomt til Lidl. Arbeidet er ikkje utført, men kostnadene er estimert til ca. 1,5 mill. kr. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 12 av 42

13 Sak 111/07 BALANSERAPPORT KVARTAL MØTEBOK Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 07/1703 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 104/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Sak 111/07 Vedlegg: Rapportering frå balansen pr Saksopplysningar: Vedlagt fylgjer Rapportering frå balansen pr Os, Kenneth Stokke Rekneskapssjef Side 14 av 42

15 Sak 112/07 REGULERING AV FESTEAVGIFT MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 611 &52 Arkivsaksnr.: 06/1346 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 122/06 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS / Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS 86/07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: 1. Os kommune aksepterar ikkje rekninga for festeavgift 2007 frå Statsskog/Opplysningsvesenets fond, Kr ,-. 2. Kommunestyret viser til advokat Magne Revheim sine tilrådingar av og samt til dei tre plenumsdommar i Høgsterett frå 21. september 2007, og vil prøva saka rettsleg. Dette skal også omfatta innbetalt festeavgift for Kommunen søkjer likebehandling av tomtefestar og kan ikkje akseptera at Os kommune som mellomledd skal tapa økonomisk på avtale/kontraktar for festetomtene i Banktjørnhaugen. 3. Kommunestyret ber administrasjonen formidla dette til framfestarane, men presisera at dersom Os kommune ikkje vinn fram rettsleg, vil restkrav 2007 måtta fremjast overfor tomtefestarane i Banktjørnhaugen i tråd med reglane i Tomtefestelova. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Sak 112/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Eirik Neverdal (Tvs) fremja følgjande vedtak: 1. Os kommune aksepterar ikkje rekninga for festeavgift 2007 frå Statsskog/ Opplysningsvesenets fond, Kr ,-. 2. Kommunestyret viser til advokat Magne Revheim sine tilrådingar av og samt til dei tre plenumsdommar i Høgsterett frå 21. september 2007, og vil prøva saka rettsleg. Dette skal også omfatta innbetalt festeavgift for Os kommune aksepterer prinsippet om at festeavgift til tomtefesarane i Banktjørn-haugen, vert oppregulert etter endring i pengeverdien, som om ny instruks frå regjeringa gjeldande frå alt var gjort gjeldande frå Ordførar Terje Søviknes (FrP) fremja følgjande vedtak på vegner av FrP/H: 1. Os kommune aksepterar ikkje rekninga for festeavgift 2007 frå Statsskog/ Opplysningsvesenets fond, Kr ,-. 2. Kommunestyret viser til advokat Magne Revheim sine tilrådingar av og og vil prøva saka rettsleg. Kommunen søkjer likebehandling av tomtefestar og kan ikkje akseptera at Os kommune som mellomledd skal tapa økonomisk på avtale/kontraktar for festetomtene i Banktjørnhaugen. 3. Kommunestyret ber administrasjonen formidla dette til framfestarane, men presisera at dersom Os kommune ikkje vinn fram rettsleg, vil restkrav 2007 måtta fremjast overfor tomtefestarane i Banktjørnhaugen i tråd med reglane i Tomtefestelova. Administrasjonen sitt framlegg alt. 3 pkt 1, vart samrøystes vedteke. Administrasjonen sitt framlegg alt. 3, pkt 2, vart samrøyses vedteke. Tvs sitt tillegg til pkt. 2 vart samrøystes vedteke. Frp/H sitt tillegg vart vedteke med 6 røyster (4Frp, 2H). Tvs sitt pkt 3 fekk 3 røyster (1Ap, 1Tvs, 1Krf) og fall. Frp/H sitt pkt. 3 fekk 6 røyster (4Frp, 2H) og vart vedteke. Vedtak: 4. Os kommune aksepterar ikkje rekninga for festeavgift 2007 frå Statsskog/Opplysningsvesenets fond, Kr ,-. 5. Kommunestyret viser til advokat Magne Revheim sine tilrådingar av og samt til dei tre plenumsdommar i Høgsterett frå 21. september 2007, og vil prøva saka rettsleg. Dette skal også omfatta innbetalt festeavgift for Kommunen søkjer likebehandling av tomtefestar og kan ikkje akseptera at Os kommune som mellomledd skal tapa økonomisk på avtale/kontraktar for festetomtene i Banktjørnhaugen. 6. Kommunestyret ber administrasjonen formidla dette til framfestarane, men presisera at dersom Os kommune ikkje vinn fram rettsleg, vil restkrav 2007 måtta fremjast overfor tomtefestarane i Banktjørnhaugen i tråd med reglane i Tomtefestelova. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Rådmann Knut Terje Rekve kom med følgjande nytt framlegg: Os formannskap utset saka. Kommunen vendar seg til rette departement og ber dei avklara om kommunen kjem inn under reglane i tomtefestelova m.m. Formannskapet godkjenner ikkje at kommunen betalar festeavgifta for 2007 til Statsskog. Etter tilbakemelding, vil kommunen vurdera å evt. ta ut stevning for domstol. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Side 16 av 42

17 Sak 112/07 Vedtak: Os formannskap utset saka. Kommunen vendar seg til rette departement og ber dei avklara om kommunen kjem inn under reglane i tomtefestelova m.m. Formannskapet godkjenner ikkje at kommunen betalar festeavgifta for 2007 til Statsskog. Etter tilbakemelding, vil kommunen vurdera å evt. ta ut stevning for domstol. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Etter ein diskusjon vart saka samrøystes utsett til møtet med Opplysningsvesnets fond er halde. Vedtak: Saka vert utsett til møtet med Opplysningsvesnets fond er halde. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Saka vert utsett avdi naudsynte møte før saka vert behandla er vorten utsette. Vedtak: Saka vert utsett. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Gustav Bahus (Frp): kom med følgjande tilleggsfrmalegg: Os kommunestyre ber dessutan om at Os kommune v/administrasjonen aktivt bistår tomtefestarar som ynskjer å løysa inn tomter frå Opplysningsvesenets fond/statskog SF. Framlegg frå Terje Sperrevik (TvS) om å utsetja saka: Kommunestyret sender saka attende til Rådmannen, og ber om at Rådmannen legg fram ei sak til kommunestyret via formannsskapet etter at følgjande tilhøve er klargjorde: 1. Kommunen går i dialog med Statskog i høve til å justera festeavgifta til eit rimelegare nivå enn kravet frå Statskog pr. i dag tilseier. 2. Kommunen går i dialog med festarane i Banktjørnhaugen for å finna ei god løysing for dei som ønskjer å løysa inn eigedomane i Banktjørnhaugen. 3. Kommunen må henta inn ekspertise i høve til det å vurdera kontrakta. Framlegget frå Terje Sperrevik (TvS) om å utsetja saka vart samrøystes vedteke. Det vart dermed ikkje røysta over framlegget til vedtak frå Gustav Bahus (FrP) Vedtak: Saka vart utsett Side 17 av 42

18 Sak 112/07 Vedlegg: Skriftlege dokument i saka Saksopplysningar: Saka om regulering av festeavgift var første gong oppe i kommunestyret , K-sak 122/06. Dette på bakgrunn av at Os kommune frå 2006 fekk kraftig auke i festeavgifta for området Os Prestegård gnr.55 bnr.1 feste 56 Banktjørnhaugen. Kommunestyret sendte saka i retur til administasjonen, og ba om å få følgjande tilhøve avklara: 1. Kommunen går i dialog med Statskog i høve til å justera festeavgifta til eit rimligare nivå enn kravet frå Statskog pr. i dag tilseier. 2. Kommunen går i dialog med festarane i Banktjørnhaugen for å finna ei god løysing for dei som ønskjer å løysa inn eigedomane i Banktjørnhaugen. 3. Kommunen må innhenta ekspertise i høve til det å vurdera kontrakta. Nivået på festeavgift: kontrakten mellom Opplysningsvesenets fond og Os kommune Administrasjonen har etter kommunestyrevedtaket henta inn juridisk kompetanse frå advokat Magne Revheim, for å få vurdert festekontrakten mellom Opplysningsvesenets fond og Os kommune. Vi viser til notat frå advokat Revheim, dat og Kort oppsummert konkluderar advokat Revheim m.a. med at kommunen ikkje bør akseptera regulering av festeavgiften ut over tomtefestelova si øvre grense for oppregulering av festeavgift (dvs. kr 9.825,- pr dekar). Det kjem ikkje fram noko som juridisk skulle vera til hinder for at kommunen skulle kunne regulera opp festeavgiften til innbyggjarane i samsvar med tomtefestelova si øvre grense for oppregulering av festeavgift. Os kommune sendte brev til Statskog , der vi m.a. prøvde å få til eit møte med dei om saka. Dette blei stoppa av Opplysningsvesenets fond som sjølv ville ta kontakt med kommunen, jfr notat frå Statskog I notatet etterlyser Statskog samstundes svar på tidligare brev sendt Os kommune Os kommune sendte nytt brev til Statskog , med meir utfyllande svar på Statskog sitt brev av , og med kopi av kommunen sitt første svar, gitt i brev frå Os kommune Kommunen fekk nytt brev frå Opplysningsvesenets fond dat Dei anser saka som avslutta og ser difor ikkje behov for å koma til noke møte. Saka vart lagt fram for Formannskapet , sak 51/07. Saka vart utsett. Saka vart på nytt lagt fram for Formannskapet , F-sak 86/07. Følgjande vedtak vart gjort: Os Formannskap utset saka. Kommunen vender seg til rette departement og ber dei avklara om kommunen kjem inn under reglane i tomtefestelova m.m. Formannskapet godkjenner ikkje at kommunen betaler festeavgifta for 2007 til Statskog. Etter tilbakemelding vil kommunen vurdera å evt.ta ut stemning for domstol. Os kommune sendte brev til Opplysningsvesenets fond , der vi orienterte om vedtaket i Formannskapet og at kommunen ikkje ser saka som avslutta. Side 18 av 42

19 Sak 112/07 Os kommune sendte brev til Justisdepartementet der vi ba om ei avklaring om kommunen kjem inn under reglane i tomtefestelova m.m. Vidare sendte Os kommune brev til KS om saka. Os kommune fekk svar frå Opplysningsvesents fond, datert I brevet oppfordrer dei m.a. kommunen til å betala inn uteståande festeavgift. Os kommune fekk svar frå Justis-og politidepartementet Dei viser til tomtefestelova 1 første ledd om at lova berre gjeld for feste (leige) av grunn til til hus som festaren (leigaren ) har eller får for tomta. Det vil seie at tomtefestelova ikkje gjeld for såkalla grunnleige. Slik vi les brevet frå Justis-og politidepartementet gjeld tomtefestelova si øvre øvre grense for oppregulering av festeavgift såleis ikkje for tilhøvet mellom Os kommune og Opplysningsvesenets fond. I svarbrevet frå KS, datert , vil dei sjå nærmare på saka og då vurdera om det er tenleg å be om eit møte med Opplysningsvesenets fond/statskog. Oppsummering: kontrakten mellom Opplysningsvesenets fond og Os kommune Vi har altså to ulike vurderingar av det kontraktsmessige tilhøvet mellom Opplysningsvesenets fond og Os kommune. Advokat Magne Revheim meiner at kommunen ikkje bør akseptera regulering av festeavgiften ut over tomtefestelova si øvre grense for oppregulering av festeavgift (dvs. kr 9.825,- pr dekar), medan Justis-og politidepartementet, slik vi les det, meiner at tomtefestelova si øvre øvre grense for oppregulering av festeavgift (dvs. kr 9.825,- pr dekar) ikkje gjeld for tilhøvet mellom Os kommune og Opplysningsvesenets fond. Nivået på festeavgift: kontraktane mellom Os kommune og innbyggjarane Administrasjonen kan ikkje sjå at det har kome fram noko i kommuneadvokaten sine utgreiingar eller brevet frå Justisdepartementet som juridisk skulle vera til hinder for at kommunen skulle kunne regulera opp festeavgiften til innbyggjarane i samsvar med tomtefestelova si øvre grense for oppregulering av festeavgift. Regjeringa har imidlertid kome med ny instruks vedk. innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta. Instruksen vart vedteke ved kongelig resolusjon , med verknad frå Av instruksen går det fram at festeavgift som har blitt oppregulert på anna grunnlag enn etter endring i pengeverdien i perioden til , må nedregulerast. Avgifta blir frå sett til det beløpet som det på tidspunktet for siste regulering kunne blitt regulert til på grunnlag av endringa i pengeverdien. Oppsummering: Kontrakten mellom Os kommune og innbyggjarane Når det gjeld festeavgifta for 2007, kan Os kommune regulera festeavgifta for tomtefestarane i Banktjørnhaugen etter reglane i tomtefesteloven 15 andre ledd nr.2 som gjeld fram til Det vil då sei at vi kan nytta makspris 9.825,- for tomt inntil 1000 m2. Då vil Os kommune og få dekka inn ein større del av rekninga frå Opplysningsvesenets fond. Alternativt kan kommunen velja å regulera opp festeavgifta etter endring i pengeverdien allereie frå Då slepp ein omregulering i 2008 men konsekvensen vil bli at Os kommune sit igjen med ein mykje større del av rekninga frå Opplysningsvesenets fond enn om vi oppregulerer avgifta for 2007 etter gjeldane reglar for tomtefestelova. Innløysing av eigedomane og kommunen sin medverknad Side 19 av 42

20 Sak 112/07 Brev til tomtefestarane i Banktjørnhaugen blei første gong sendt ut I brevet opplyste vi om regulering av festeavgifta frå Vi opplyste og om deira rett til innløysing av tomta, og at dei då måtte ta kontakt med Statskog. Nytt brev vart sendt tomtefestarane , der vi orienterte om stoda i saka, og at rekning for festeavgift for 2007 ville bli sendt ut etter gamal sats. Kommunen tok likevel unna rett til regulering av avgifta for Ut over dette har administrasjonen hatt munnleg kontakt med fleire av festarane, og vi har ved fleire høve teke opp med Statsskog at mange tomtefestarar som har søkt om innløysing opplever å ikkje få svar. Ny instruks vedk. innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold som er omtala i forrige avsnitt får og innverknad for innløysing av tomtane. Festarane kan krevja å få innløyst festetomt til bustadhus når det er gått 30 år av festetida, om ikkje stuttare tid er avtalt, og seinare kvar gong det er gått 2 nye år, eller når festetida er ute. Krav om innløysing må festaren fremja skriftlig seinast eit år før innløysinga kan gjennomførast. Prisen for tomta vert sett til 30 gonger opphaveleg normalleige regulert med endringa i pengeverdien. Oppsummering: Innløysing av eigedomane Festarane kan krevja å få innløyst festetomt til bustadhus når det er gått 30 år av festetida. Prisen for tomta vert sett til 30 gonger opphaveleg normalleige regulert med endringa i pengeverdien. Dei som ikkje ynskjer innløysing vil få tilbod om vidare leige regulert med konsumprisindeks. Oppsummering - avgjerder Kommunestyret må ta stilling til om festeavgiften for 2007 kr ,- skal betalast, eller om kommunen framleis skal nekta å betala denne. Kommunestyret må ta stilling til om kommunen skal akseptera Justis-og politidepartementet si vurdering om at at tomtefestelova si øvre øvre grense for oppregulering av festeavgift ikkje gjeld for tilhøvet mellom Os kommune og Opplysningsvesenets fond. Alternativt kan kommunen la rettssystemet vurdera saka, dette ut frå ei tilråding frå advokat Magne Revheim om at kommunen ikkje bør akseptera regulering av festeavgiften ut over tomtefestelova si øvre grense for oppregulering av festeavgifta. Kommunestyret må ta stilling om kommunen for 2007 skal fakturera festarane i Banktjørnhaugen etter gjeldande reglar i Tomtefestelova, dvs kr 9.825,- for inntil kr 1000 m2, eller alternativt som om ny instruks fra allereie var trådt i kraft, dvs. oppregulering etter endring i pengeverdien. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 20 av 42

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer