FULLT GJENNOMSLAG I BODØ!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULLT GJENNOMSLAG I BODØ!"

Transkript

1 LOKALAVISA Utgave 3 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Nordland. Sommerutgaven FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! Ny takstmodell i privat praksis skaper hodebry Avdeling Nordland avholdt årsmøte i Mosjøen! LM2010: Hva opnådde avdeling Nordland? Strandgata, Mosjøen

2 2 LOKALAVISA 3 Lederen har ordet ble avsluttet med et høydepunkt i NFF sammenheng, det var landsmøte NFFs øverste organ, og avdeling Nordland stilte med sine tre valgte delegater. Som forutsett i forrige utgave av Lokalavisa, ble vi sentrale i forhandlingene, særlig siden vi selv stod bak tre av sakene. I dette nummeret kan dere lese mer om hvordan dette gikk. Det var knyttet stor spenning til saken om avdelingslederlønn, da det her var motstridende meninger mellom avdelingene og sentralstyret. I denne saken la avdelingene bredsiden til og staket ut den videre kursen for organisasjonen med profesjonalitet og kompetanse i fokus. Den varslede organisasjonsgjennomgangen gikk følgelig også gjennom, og også derigjennom arbeidet med reiseutjevning i NFF, som er svært avgjørende for avdeling Nordland. Dette arbeidet vil bli svært spennende, og helt avgjørende for NFF, som har som hovedmål å være en slagkraftig organisasjon for alle fysioterapeuter begynte godt med at vi fikk gjennomført både årsmøtet og årsmøteseminaret, som planlagt, i Mosjøen. I år ble årsmøtet lagt nettopp dit, som ledd i vår satsning på forbedret kontakt mellom medlemmene og styret i lokalavdelingen. Dette blir i 2011 styrets tur ut til avdelingen og vi har ikke økonomi til flere besøk ute i avdelingen i år. Vi fortsetter imidlertid satsningen, og legger et nytt besøk ut til en region i avdelingen allerede i Årsmøtet gjenvalgte hele styret i år og vi fortsetter arbeidet ufortrødent, etter konstitueringen, som gav oss på ny en solid sammensetning og funskjonsfordeling. Les mer om både årsmøtet og årsmøteseminaret i denne utgaven av Lokalavisa. Fremover står organisasjonen overfor store omveltninger, som kan få avgjørende betydning for fysioterapien i Norge. Dette gjelder både samhandlingsreformen, lov om kommunale helse og omsorgstjenester, lov om folkehelsearbeid og den nasjonale helse og omsorgsplanen. Dette i tillegg til årets takstforhandlinger, som har som mål å forenkle takstmodellen. Her har det allerede kommet frem sterke meninger i organisasjonen, som har ført til mye dynamikk og til dels turbulens i organisasjonens mange ledd. Det kom klinkende klare meldinger fra både avdelinger og faggrupper om at ny modell ikke skal slå ut negativt økonomisk for noen av NFFs medlemmer! Det blir spennende å se hva fremtiden bringer, men NFF skal, med sine mange dyktige tillitsvalgte og medarbeidere, være med å forme den. God lesning! Robert Grønbech Leder NFF avdeling Nordland.

3 4 LOKALAVISA 5 Ny takstmodell skaper hodebry Leder Robert Grønbech NFF Avdeling Nordland Faglig stimuleringsordning Årsmøtet 2007 i NFF Avdeling Nordland vedtok å stille ,- NOK disponibel til faglig oppdatering og inspirasjon for fysioterapeuter i avdeling Nordland. Ordningen er ment å være et lavterskeltilbud, som skal stimulere til arrangering av fagdager, kurs, hospitering og annen faglig aktivitet. Hver søknad må være innenfor en ramme på 3000,- NOK Kriterier for tildeling av stimuleringsmidler: søker må være medlem av NFF Avdeling Nordland søknad må inneholde argumentasjon over hva midlene skal gå til kostnadsoversikt må vedlegges søknad må sendes NFF Avdeling Nordland v/ leder I forkant av årets takstforhandlinger, og i sammenheng med den pågående omleggingen av finansieringsordningen for fysioterapi i kommunehelsetjenesten, ble det nedsatt en partsammensatt arbeidsgruppe bestående av representanter fra HOD, direktoratet, NFF og KS, som skulle vurdere nye takstmodeller. Rapporten fra denne arbeidsgruppen har, som sikkert mange har fått med seg ført til en rekke reaksjoner fra ulike organisasjonsledd i NFF. Dette har blitt en mye omtalt sak, både på NFFs hjemmeside og i Fysioterapeuten. Leserene av Lokalavisa henstilles til å lese de forskjellige artiklene i disse mediene for å få innsyn i sakens mange aspekter. Arbeidsgruppen kunne ikke enes om en av partenes forslag til ny takstmodell og ble enige om å anbefale en hybrid kalt modell C. Da rapporten ble kjent kom altså mange reaksjoner, som blant annet gikk ut på frykt for reduksjon i inntekt, manglende uttelling for spesialistkompetanse osv. Dette resulterte i at sentralstyret forkastet modellen og vedtok å gå inn i årets takstforhandlinger med den gjeldende takstmodellen som utgangspunkt. I sentralstyrets vedtak fremkommer det blant annet at sentralstyret finner det uakseptabelt at leder og nestleder i denne saken ikke har informert sentralstyret tilstrekkelig og i tide i forhold til sakens alvorlighet og viktighet for NFFs medlemmer. Sentralstyret forutsetter at dette ikke gjentar seg. Vedtaket er ikke uttrykk for generell mistillit til leder og nestleder. Imidlertid har nestleder Elin Engeseth trukket seg som forhandlingsleder, som følge av den sterke kritikken, og overlatt denne rollen til forbundsleder Eilin Ekeland. Saken fikk også konsekvenser for situasjonen i privat råd, men var av mer uforutsigbar karakter, da tidligere leder Roald Høidal trakk seg fra alle verv i NFF med umiddelbar virkning. Dette var begrunnet i formuleringen av et vedtak om hans inhabilitet i drøftingen av takstmodellen. Han opplevde diskusjonene og handteringen av habilitetssaken som ryddig, men vedtakets formulering kom i konflikt med hans integritet. Tidspress i møtet gjorde at protokollen ikke ble gjennomlest og godkjent før møtet var over, og formuleringen kom altså skjevt ut. Høidal har presisert at det ikke ligger noe mer dramatikk bak hans beslutning enn dette. Nestleder Elin Engeseth har i kjølvannet av takstmodellsaken uttalt til Fysioterapeuten at det var betydelige svakheter med Modell C, men at den dannet grunnlag for muligheter for å oppnå mer i forhandlingene. Hun innrømmer imidlertid at modellen ikke har løst vesentlige spørsmål om hvordan kompetanse skal lønne seg. Leder av privat råd, Håkon Hellenes, sier på sin side i et intervju med Fysioterapeuten at organisasjonen ikke er klar for en ny runde med diskusjon av takstmodell med en gang. Han opplever at organisasjonen trenger mer tid til å bearbeide dette, da den fortsatt er preget etter omleggingen av finansieringsordningen og konsekvensene av denne. Dette er også holdningen til HOD som uttaler at det er lite sannsynlig at de oppretter en ny arbeidsgruppe. De vil ikke gå ut med hvordan staten vil handtere årets forhandlinger men påpeker at utgangspunktet for forhandlingene vil bli svært krevende. Så får vi se hvordan disse forhandlingene går og hvilke veivalg som gjøres videre. Vi kan i allefall være forsikret om at NFFs tillitsvalgte aldri vil gå med på en reduksjon i inntektene til våre medlemmer. Noe vi tydelig fikk merke i denne saken.

4 6 LOKALAVISA 7 FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! Styremedlem Tore-Jørgen Bjørkli NFF Avdeling Nordland Privat praksis i Bodø kommune har vært berørt av endringen i finansieringen som har pågått de to siste årene, og som skal være fullført innen I Bodø har vi jobbet aktivt hele denne perioden for å redusere de negative konsekvensene ved denne endringa, og vi ble i vinter belønnet med fullt gjennomslag i vårt arbeid. Bystyret i Bodø kommune vedtok like før jul ved budsjettarbeidet for 2011, å bevilge penger til oppgradering av alle små driftsavtaler opp til dokumentert praksisvolum. Dette tilsvarte 7,07 årsverk driftstilskudd. Like etter nyttår 2011, ble oppgraderingen lyst ut og den enkelte fysioterapeut som var berørt måtte søke om oppgradering ihht dokumentert praksisvolum. (kartlegging av praksisvolum ble gjennomført for ca ett år siden). Avtalene ble oppgradert etter intensjonen og det var stor glede blant de berørte fysioterapeutene. Men - oppgradering av eksisterende driftsavtaler har skapt splid i fysioterapimiljøet i Bodø. En rekke fysioterapeuter som ikke har driftsavtale med Bodø kommune, har anonymt gitt uttrykk for sterk misnøye med kommunens håndtering av denne saken, og har tatt advokat i denne sammenheng. Bodø kommune mener selv å ha opptrådt ryddig i denne saken, og har full støtte fra både PFF og NFF i sin fremgangsmåte. Intensjonen med endret finansiering har hele tiden vært å legge økt ansvar på den enkelte kommune og dermed mindre belastning på NAV/ HELFO, og det skulle gjøres ved å komme seg bort fra oppdelte avtaler. Det har imidlertid vært vanskelig for kommunen å gjennomføre en oppgradering på grunn av at diverse lovverk har vært til hinder for en direkte oppjustering. KS er i gang med å se på tolkning av lovverket for å vurdere om kommunene har anledning til å gjøre direkte oppjustering uten å gå via utlysning. Dette arbeidet pågår nå, og forhåpentligvis kommer de frem til en enklere måte for kommunene å gjennomføre en oppgradering på. En kort oppsummering av saksgangen slik vi har jobbet: Dokumentere status i kommunen i dag, sammenlignet med andre kommuner (Kostra-rapport), og gjerne dokumentere antall timer fysioterapi kommunen får gratis i form av at fysioterapeuter med små driftstilskudd jobber mer enn avtalevolum. Informer politikerne om hva som er status, og bruk gjerne media parallelt for å stimulere politikerne til engasjement. Informer politikerne og administrasjon om hvordan fysioterapi i privat praksis finansieres. Her er det viktig å ta med den opprinnelige ordningen hvor intensjonen var at fysioterapeuten har 100% driftstilskudd, og at dette skal utgjøre ca 40% av omsetting. Finansieringen er komplisert og vanskelig å forstå for utenforstående, og dersom politikerne skal kunne gjøre vedtak om tiltak her, er det viktig at de forstår hvordan finansieringen fungerer. Få saken på dagsorden her kan både administrasjon og politikere kreve en sak behandlet sørg for god og troverdig dokumentasjon. Et viktig poeng overfor politikere som skal gjøre vedtak, er at dersom kommunen vedtar å øke mengden driftstilskudd er det langt på vei snakk om en engangsinvestering det første året. Ved neste Kostra-rapportering kan kommunen melde inn økt utgift på fysioterapi og dermed få økt overføring fra staten.

5 8 LOKALAVISA 9 TV og KP apparat! En av målsetningene til NFF avdeling Nordland i prosjekt lokal organisasjonsutvikling er å styrke tillitsvalgt og kontaktpersonapparatet. Dette innebærer få på plass et så fulltallig tillitsvalgt- og kontaktperson apparat som mulig i løpet av 2011, samt heve kompetansen til disse der det trengs. Dette for å kunne yte best mulig service til medlemmene rundt omkring i fylket. Samtidig er dette noe NFF sentralt også presser på for at skal komme i orden. Der er etter hvert til dels ganske mange både ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter rundt i kommunene, utfordringene er flere, og med et kommune-norge som i større og større grad finner frem sparekniven, på tross av kommunale satsninger som samhandlingsreformen, så vil det være enda viktigere å få dette apparatet på plass. Kort fortalt ønsker man i hver kommune både å ha en tillitsvalgt som arbeider for de kommunalt ansatte, og en kontakt person for de privatpraktiserende fysioterapeutene, som er medlemmer av NFF. Slik kan man lettere yte hjelp og service til alle medlemmene. For øvrig gjelder det samme for medlemmer i private foretak (HSH), Staten, og sykehusene (Spekter helse). Dette vil vi gjøre gjennom å kontakte hver enkelt kommune, kartlegge ulike sider ved kommunens organisering osv., samt finne ut om det finnes tillitsvalgt/kontaktperson, evt. kandidater til vervene. I de kommuner som ikke har besatt vervene vil vi oppfordre til valg av kandidat, og følge dette opp. Dette betyr at mange av dere medlemmer rundt omkring vil bli involvert i satsningen på å styrke tillitsvalgt og kontaktpersonapparatet. Det vil i 2011 arrangeres regionssamling for kontaktpersoner i Bodø i juni. NFF har som de fleste vet også egne kursrekker for tillitsvalgte, samt relevante kursrekker for øvrige privatpraktiserende fysioterapeuter. Tillitsvalgt. Når det gjelder det å være tillitsvalgt på en arbeidsplass, så står dette godt beskrevet i håndbok for NFF , kap De tillitsvalgte velges/utpekes, og skal være et bindeledd mellom avdelingene og medlemmene. De tar opp saker for medlemmene som går på det med lønn og arbeidsforhold i fht. tariff/overenskomst, samtidig som de følger opp på plikter, rettigheter og oppgaver som følger av hovedavtalen. Som tillitsvalgt har man medansvar for godt samarbeid og arbeidsmiljø på arbeidsplassen, samt påse at arbeidsforhold, arbeidstid og lønnsvilkår er i samsvar med lover og avtaler. Man skal også ha tidlig orientering om endringer i organisasjonen som kan ha betydning for medlemmene. De tillitsvalgte yter service til medlemmene på deres arbeidsplass, og tar kontakt med avdelingene når de har behov for hjelp etc. Slik blir de tillitsvalgte førstekontakten for medlemmene ansatt i offentlig sektor. Kontaktperson. Kontaktperson ordningen er forankret i ASA 4313, som viser til at kontaktpersonen er NFFs bindeledd mellom NFFs privatpraktiserende fysioterapeuter, og kommunen. De velges av og blant NFFs privatpraktiserende medlemmer med avtale med kommunen, og sitter i 2 år av gangen. Ifølge ASA 4313 har kontaktpersonen en del rettigheter, bla. på å opprette og delta i kommunale samarbeidsutvalg, samt få godtgjørelse for dette, og å delta på intervju ved ledig driftsavtale. I tillegg vil tidlig kjennskap til planprosesser og endringer i organisasjonen sikre at medlemmene får størst mulig innflytelse på nye planer etc., og fremmer deres sak. I Retningslinjer for kontaktpersoner for privatpraktiserende, står det i punkt 4 at Kontaktpersonen skal medvirke til å skape klare kommunikasjonslinjer og sørge for at det innkalles til regelmessige møter med kommuneadministrasjonen slik at privat praksis blir en integrert del av kommunehelsetjenesten. Videre står det i punkt 5 at Kontaktpersonen skal stimulere til aktivitet og samarbeid mellom privatpraktiserende fysioterapeuter, med kommunalt ansatte fysioterapeuter og øvrig helsepersonell i kommunen. Dette er utfordringer mange av oss møter i det daglige; samarbeidet både fysioterapeutene i mellom, og mellom fysioterapeuter og administrasjon kan være utfordrende, og da vil gode rutiner og ikke minst en slik ordning være med på å skape et godt samarbeidsklima, og bedre vilkår for pasientene. I tillegg er kontaktpersonen et bindeledd mellom NNF privatpraktiserende fysioterapeuter og NFFs avdeling. Mange av henvendelsene vi får i NFF avd. Nordland, kommer nettopp fra de privatpraktiserende, så det å få en slik ordning på plass, vil være til stor nytte for dem. Ytterligere om hva en kontaktperson er og hvilke oppgaver denne har, finner man også i NFFs håndbok

6 10 LOKALAVISA 11 Landsmøte 2010 Lokalavisa :Jan Magne Berglund 29. november 1. desember 2010 avholdt Norsk fysioterapeutforbunds Landsmøte 2010 ved Rica Nidelven hotell i Trondheim. Avdeling Nordland gjorde oss bemerket på landsmøtet og fikk god utelling på våre forslag. NFF avdeling Nordland hadde som vanlig tre delegater som reiste til Trondheim og målbar avdelingens interesser. Delegatene i år var Robert Grønbech, Inger Anne Nikolaisen og Jan Magne Berglund. Robert Grønbech var delegat også i 2007, mens LM10 var det første landsmøtet i NFF for de to andre. Avdelingen hadde meldt inn tre saker dette året og var gjennom disse godt synlig i LM10 s saksliste. Vår avdelingsleder, Robert Grønbech, drev med aktiv parlamentarisme gjennom hele landsmøtet og evnet å få frontet Avdelings Nordlands kjernesaker på en konstruktiv måte. Og resultatene lot ikke vente på seg. Saken om organisasjonsgjennomgang og reiseutjevning hadde sentralstyrets støtte og gikk igjennom i forhandlingene. Dette innebærer at avdeling Nordlands ønske om en helt ny organisasjon kan bli virkelighet. Dette kan forhåpentligvis lede til mer rettferdig fordeling og mer likhet i medlemsservice, uavhengig av hvor du bor i landet. Saken om avdelingslederlønn hadde ikke sentralstyrets støtte, men avdelingene var enige om prinsippene, og fant gjennom forhandlingene en felles vei som fikk gjennomslag. Sentralstyret trakk sitt forslag til fordel for dette. Avdeling Nordland satte også sitt preg på spesialistsaken og budsjett, i sammenheng med regulert turnuskontigent, hvor vi fikk gjennom vårt forslag, etter intense forhandlinger. Turnuskontigenten ble fastsatt til å følge full kontigent med en sats på 10 %. Turnuskontigenten har stått i ro på 200 kroner i mange år.

7 12 LOKALAVISA 13 Årsmøte og årsmøteseminar i Mosjøen 2. mars. Styremedlem Anette Rasmussen NFF Avdeling Nordland Årsmøtet ble i år lagt til Mosjøen, som et ledd i vår agenda om å gå bredere ut for å treffe medlemmene våre. Styret arrangerte årsmøteseminar i tilknytning til årsmøtet, med tema Sprekere hverdag, med engasjerte forelesere som skapte frisk debatt blant de 13 deltakerne. Det er spennende å få andres syn på folkehelse, kosthold og trening, og vi prøvde med valget av forelesere å belyse mangfoldet som våre pasienter/ brukere treffer i hverdagen. På grunn av vær og vind ble en del av programmet i årsmøteseminaret dessverre komprimert, og årsmøtet som ble arrangert etter seminaret ble også kraftig redusert. Mange ville komme seg hjem til sine respektive før veiene eventuelt ble stengt, så det ble i alt 4 deltakere på årsmøtet, i tillegg til styret. Men også i år fikk vi til gode diskusjoner på årsmøtet, selv om det var tynt i rekkene. Leder Robert Grønbech ble sammen med styremedlemmene Linda Elin Nilsen og Inger Anne Nicolaisen gjenvalgt for 2 nye år. Anne Lise Aurlund tok også gjenvalg i valgkomiteen og nytt medlem er Svein Lindberg fra Gravdal. Borghild Viem takket av som leder av valgkomiteen. Årsmøtet takket henne med en sprek gave. For ytterligere info, se vår hjemmeside.

8 14 LOKALAVISA 15 Kokt fysioterapeut (med potet og gulrot?) Styremedlem Linda Elin Nilsen NFF Avdeling Nordland Hmm -sure sandaler og svette armhuler, sammen med en god porsjon stress, høres umiddelbart ikke ut som noe apertizer, spør du meg! Men, sittende i bilen vekk fra en hjemmeboende pasient, så var det nettopp dette som slo meg, det var den beste beskrivel-sen på en vanlig hverdag i kommunehelsetjenesten. Nå var jo ikke akkurat det hjemmet jeg nettopp hadde besøkt, helt etter HMS-forskriftene, noe også konen selv innrømte, hun hadde nemlig ikke fått slått av oljefyren, og da snakker vi mai 11. strålende sol, og nesten 20 grader utenfor..! Det kjentes om det meste skrumpet inn i møtet med Meløys Sahara i løpet av den timen jeg var der, - ikke engang fluene overlevde i varmen, og det sier litt! Kaffeskvetten jeg fikk, sørget for ytterligere dehydrering, så om jeg hadde hatt lyst til å sike av litt, så ville jeg ikke fått ut en dråpe, alt var fordampet! flammene! Aldri mer skal jeg klage på kulden, og minnet fra da jeg satt på jobb med hvite fingre og teppe over bena, står for meg som en sukkersøt drøm. Og etter uttallige telefoner, beklagelser for at jeg ikke når å komme innom denne uken nakken... heller, gjentatte påminnelser om mangel på ressurser til mine overordnede, samt dårlig samvittighet for alle gul-lappene på pulten min som ser ut for å måtte holde ut enda ei uke før jeg når å ta tak i det, så vender jeg inn på det aller helligste for å skifte, og møter et ansikt ikke lenger preget av gusten vinter, men heller i ulike nyanser av rødt. Her er selvfølgelig også varmen på for fullt, men denne gangen ingen andre å skylde på enn meg selv. I sakte vals, mens vi trener vektoverføring, kjenner jeg de første svettedråpene nå Deretter er det opp på den ene avdelingen og trene med en slagpasient, som i sin visdom har funnet på å kle seg i ull på overkroppen, og tett imot henne, i sakte vals mens vi trener vektoverføring, kjenner jeg de første svettedråpene nå nakken. Vel kokt kommer jeg ut i det fine vår-været, og setter meg inn i en sort bil med lukkede vinduer say no more. Hodet er for lengst fullt, sånn er det å besøke enslige gamle damer på bygda, man slipper å prate så mye selv Jeg returnerer til tettbygde strøk, kommer inn på mitt sørvendte kontor med 3 enorme vinduer samt dobbelt glassdør, og nyter varmen som strømmer mot meg fra mitt personlige helvete, her mangler bare

9 16 Til sist: Redaksjonen til : LOKALAVISA Robert Grønbech Leder Inger-Anne Nicolaisen Nestleder Tore Jørgen Bjørkli Sekretær Linda Elin Nilsen Kasserer Anette Rasmussen Kurskontakt Jan Magne Berglund Webansvarlig/grafikk Lokalavisa Navn: Kari Mentzoni Sivilstand: Gift Utd.sted, år: Tromsø 1993 Arbeidssted: Alstahaug Kommune, fysioterapiavdeling og FYSAK Hva som opptar i fysiohverdagen: Å legge til rette for at folk kan ta sunne valg, og å hjelpe dem i gang med endring av levevaner Fritidsinteresser: For tiden blir det mye hage og noen turer på fjellet, ellers er det håndball og volleyball. Så håper jeg å få padlet litt mer Drømmeferie: Det må være padletur på helgelandskysten, med bra selskap og uten mobildekning. Stafettpinnen sendes videre til: Sverre Monsen, fysioterapeut, Nordtun HelseRehab

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD.

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD. MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Kl. 18.30 Faglig innlegg ved Anders Tuko Bakken, spesialfysioterapeut ved tverrfaglig poliklinikk,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Gull verdt for forskere

Gull verdt for forskere 5.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Trøndernes helse: Gull verdt for forskere Krevende takstforhandlinger NFFs ledelse i motvind Vil bli primærkontakter Mindre ryggsmerter med PMF Bilferie med hotell

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser 6.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Kroppsbilde og spiseforstyrrelser Slutt på monopolet Forlater et NFF i endring Elefanten i rommet Rehabilitering med robot Anne-Berit Auran: Cochrane review 2001,

Detaljer

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER:

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: 1 09 flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå SIDE 14-15 UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: Staten snur SIDE 6-7 Endringer i vente SIDE 16-17 Flygelederen forteller SIDE

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner Bergljot Baklien og Unni Krogh Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner SIRUS Rapport nr. 2/2011 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2011 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert 9.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert Nåler og takster i fokus Når du aner at det er noe «Psykmaster» i Oslo? Ultralyd og diagnostikk Gå ikke glipp av vårt

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets landsmøte ble gjennomført med gode forhandlinger knyttet til politiske temaer og valg av nytt styre. Vår politiske

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer