FULLT GJENNOMSLAG I BODØ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULLT GJENNOMSLAG I BODØ!"

Transkript

1 LOKALAVISA Utgave 3 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Nordland. Sommerutgaven FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! Ny takstmodell i privat praksis skaper hodebry Avdeling Nordland avholdt årsmøte i Mosjøen! LM2010: Hva opnådde avdeling Nordland? Strandgata, Mosjøen

2 2 LOKALAVISA 3 Lederen har ordet ble avsluttet med et høydepunkt i NFF sammenheng, det var landsmøte NFFs øverste organ, og avdeling Nordland stilte med sine tre valgte delegater. Som forutsett i forrige utgave av Lokalavisa, ble vi sentrale i forhandlingene, særlig siden vi selv stod bak tre av sakene. I dette nummeret kan dere lese mer om hvordan dette gikk. Det var knyttet stor spenning til saken om avdelingslederlønn, da det her var motstridende meninger mellom avdelingene og sentralstyret. I denne saken la avdelingene bredsiden til og staket ut den videre kursen for organisasjonen med profesjonalitet og kompetanse i fokus. Den varslede organisasjonsgjennomgangen gikk følgelig også gjennom, og også derigjennom arbeidet med reiseutjevning i NFF, som er svært avgjørende for avdeling Nordland. Dette arbeidet vil bli svært spennende, og helt avgjørende for NFF, som har som hovedmål å være en slagkraftig organisasjon for alle fysioterapeuter begynte godt med at vi fikk gjennomført både årsmøtet og årsmøteseminaret, som planlagt, i Mosjøen. I år ble årsmøtet lagt nettopp dit, som ledd i vår satsning på forbedret kontakt mellom medlemmene og styret i lokalavdelingen. Dette blir i 2011 styrets tur ut til avdelingen og vi har ikke økonomi til flere besøk ute i avdelingen i år. Vi fortsetter imidlertid satsningen, og legger et nytt besøk ut til en region i avdelingen allerede i Årsmøtet gjenvalgte hele styret i år og vi fortsetter arbeidet ufortrødent, etter konstitueringen, som gav oss på ny en solid sammensetning og funskjonsfordeling. Les mer om både årsmøtet og årsmøteseminaret i denne utgaven av Lokalavisa. Fremover står organisasjonen overfor store omveltninger, som kan få avgjørende betydning for fysioterapien i Norge. Dette gjelder både samhandlingsreformen, lov om kommunale helse og omsorgstjenester, lov om folkehelsearbeid og den nasjonale helse og omsorgsplanen. Dette i tillegg til årets takstforhandlinger, som har som mål å forenkle takstmodellen. Her har det allerede kommet frem sterke meninger i organisasjonen, som har ført til mye dynamikk og til dels turbulens i organisasjonens mange ledd. Det kom klinkende klare meldinger fra både avdelinger og faggrupper om at ny modell ikke skal slå ut negativt økonomisk for noen av NFFs medlemmer! Det blir spennende å se hva fremtiden bringer, men NFF skal, med sine mange dyktige tillitsvalgte og medarbeidere, være med å forme den. God lesning! Robert Grønbech Leder NFF avdeling Nordland.

3 4 LOKALAVISA 5 Ny takstmodell skaper hodebry Leder Robert Grønbech NFF Avdeling Nordland Faglig stimuleringsordning Årsmøtet 2007 i NFF Avdeling Nordland vedtok å stille ,- NOK disponibel til faglig oppdatering og inspirasjon for fysioterapeuter i avdeling Nordland. Ordningen er ment å være et lavterskeltilbud, som skal stimulere til arrangering av fagdager, kurs, hospitering og annen faglig aktivitet. Hver søknad må være innenfor en ramme på 3000,- NOK Kriterier for tildeling av stimuleringsmidler: søker må være medlem av NFF Avdeling Nordland søknad må inneholde argumentasjon over hva midlene skal gå til kostnadsoversikt må vedlegges søknad må sendes NFF Avdeling Nordland v/ leder I forkant av årets takstforhandlinger, og i sammenheng med den pågående omleggingen av finansieringsordningen for fysioterapi i kommunehelsetjenesten, ble det nedsatt en partsammensatt arbeidsgruppe bestående av representanter fra HOD, direktoratet, NFF og KS, som skulle vurdere nye takstmodeller. Rapporten fra denne arbeidsgruppen har, som sikkert mange har fått med seg ført til en rekke reaksjoner fra ulike organisasjonsledd i NFF. Dette har blitt en mye omtalt sak, både på NFFs hjemmeside og i Fysioterapeuten. Leserene av Lokalavisa henstilles til å lese de forskjellige artiklene i disse mediene for å få innsyn i sakens mange aspekter. Arbeidsgruppen kunne ikke enes om en av partenes forslag til ny takstmodell og ble enige om å anbefale en hybrid kalt modell C. Da rapporten ble kjent kom altså mange reaksjoner, som blant annet gikk ut på frykt for reduksjon i inntekt, manglende uttelling for spesialistkompetanse osv. Dette resulterte i at sentralstyret forkastet modellen og vedtok å gå inn i årets takstforhandlinger med den gjeldende takstmodellen som utgangspunkt. I sentralstyrets vedtak fremkommer det blant annet at sentralstyret finner det uakseptabelt at leder og nestleder i denne saken ikke har informert sentralstyret tilstrekkelig og i tide i forhold til sakens alvorlighet og viktighet for NFFs medlemmer. Sentralstyret forutsetter at dette ikke gjentar seg. Vedtaket er ikke uttrykk for generell mistillit til leder og nestleder. Imidlertid har nestleder Elin Engeseth trukket seg som forhandlingsleder, som følge av den sterke kritikken, og overlatt denne rollen til forbundsleder Eilin Ekeland. Saken fikk også konsekvenser for situasjonen i privat råd, men var av mer uforutsigbar karakter, da tidligere leder Roald Høidal trakk seg fra alle verv i NFF med umiddelbar virkning. Dette var begrunnet i formuleringen av et vedtak om hans inhabilitet i drøftingen av takstmodellen. Han opplevde diskusjonene og handteringen av habilitetssaken som ryddig, men vedtakets formulering kom i konflikt med hans integritet. Tidspress i møtet gjorde at protokollen ikke ble gjennomlest og godkjent før møtet var over, og formuleringen kom altså skjevt ut. Høidal har presisert at det ikke ligger noe mer dramatikk bak hans beslutning enn dette. Nestleder Elin Engeseth har i kjølvannet av takstmodellsaken uttalt til Fysioterapeuten at det var betydelige svakheter med Modell C, men at den dannet grunnlag for muligheter for å oppnå mer i forhandlingene. Hun innrømmer imidlertid at modellen ikke har løst vesentlige spørsmål om hvordan kompetanse skal lønne seg. Leder av privat råd, Håkon Hellenes, sier på sin side i et intervju med Fysioterapeuten at organisasjonen ikke er klar for en ny runde med diskusjon av takstmodell med en gang. Han opplever at organisasjonen trenger mer tid til å bearbeide dette, da den fortsatt er preget etter omleggingen av finansieringsordningen og konsekvensene av denne. Dette er også holdningen til HOD som uttaler at det er lite sannsynlig at de oppretter en ny arbeidsgruppe. De vil ikke gå ut med hvordan staten vil handtere årets forhandlinger men påpeker at utgangspunktet for forhandlingene vil bli svært krevende. Så får vi se hvordan disse forhandlingene går og hvilke veivalg som gjøres videre. Vi kan i allefall være forsikret om at NFFs tillitsvalgte aldri vil gå med på en reduksjon i inntektene til våre medlemmer. Noe vi tydelig fikk merke i denne saken.

4 6 LOKALAVISA 7 FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! Styremedlem Tore-Jørgen Bjørkli NFF Avdeling Nordland Privat praksis i Bodø kommune har vært berørt av endringen i finansieringen som har pågått de to siste årene, og som skal være fullført innen I Bodø har vi jobbet aktivt hele denne perioden for å redusere de negative konsekvensene ved denne endringa, og vi ble i vinter belønnet med fullt gjennomslag i vårt arbeid. Bystyret i Bodø kommune vedtok like før jul ved budsjettarbeidet for 2011, å bevilge penger til oppgradering av alle små driftsavtaler opp til dokumentert praksisvolum. Dette tilsvarte 7,07 årsverk driftstilskudd. Like etter nyttår 2011, ble oppgraderingen lyst ut og den enkelte fysioterapeut som var berørt måtte søke om oppgradering ihht dokumentert praksisvolum. (kartlegging av praksisvolum ble gjennomført for ca ett år siden). Avtalene ble oppgradert etter intensjonen og det var stor glede blant de berørte fysioterapeutene. Men - oppgradering av eksisterende driftsavtaler har skapt splid i fysioterapimiljøet i Bodø. En rekke fysioterapeuter som ikke har driftsavtale med Bodø kommune, har anonymt gitt uttrykk for sterk misnøye med kommunens håndtering av denne saken, og har tatt advokat i denne sammenheng. Bodø kommune mener selv å ha opptrådt ryddig i denne saken, og har full støtte fra både PFF og NFF i sin fremgangsmåte. Intensjonen med endret finansiering har hele tiden vært å legge økt ansvar på den enkelte kommune og dermed mindre belastning på NAV/ HELFO, og det skulle gjøres ved å komme seg bort fra oppdelte avtaler. Det har imidlertid vært vanskelig for kommunen å gjennomføre en oppgradering på grunn av at diverse lovverk har vært til hinder for en direkte oppjustering. KS er i gang med å se på tolkning av lovverket for å vurdere om kommunene har anledning til å gjøre direkte oppjustering uten å gå via utlysning. Dette arbeidet pågår nå, og forhåpentligvis kommer de frem til en enklere måte for kommunene å gjennomføre en oppgradering på. En kort oppsummering av saksgangen slik vi har jobbet: Dokumentere status i kommunen i dag, sammenlignet med andre kommuner (Kostra-rapport), og gjerne dokumentere antall timer fysioterapi kommunen får gratis i form av at fysioterapeuter med små driftstilskudd jobber mer enn avtalevolum. Informer politikerne om hva som er status, og bruk gjerne media parallelt for å stimulere politikerne til engasjement. Informer politikerne og administrasjon om hvordan fysioterapi i privat praksis finansieres. Her er det viktig å ta med den opprinnelige ordningen hvor intensjonen var at fysioterapeuten har 100% driftstilskudd, og at dette skal utgjøre ca 40% av omsetting. Finansieringen er komplisert og vanskelig å forstå for utenforstående, og dersom politikerne skal kunne gjøre vedtak om tiltak her, er det viktig at de forstår hvordan finansieringen fungerer. Få saken på dagsorden her kan både administrasjon og politikere kreve en sak behandlet sørg for god og troverdig dokumentasjon. Et viktig poeng overfor politikere som skal gjøre vedtak, er at dersom kommunen vedtar å øke mengden driftstilskudd er det langt på vei snakk om en engangsinvestering det første året. Ved neste Kostra-rapportering kan kommunen melde inn økt utgift på fysioterapi og dermed få økt overføring fra staten.

5 8 LOKALAVISA 9 TV og KP apparat! En av målsetningene til NFF avdeling Nordland i prosjekt lokal organisasjonsutvikling er å styrke tillitsvalgt og kontaktpersonapparatet. Dette innebærer få på plass et så fulltallig tillitsvalgt- og kontaktperson apparat som mulig i løpet av 2011, samt heve kompetansen til disse der det trengs. Dette for å kunne yte best mulig service til medlemmene rundt omkring i fylket. Samtidig er dette noe NFF sentralt også presser på for at skal komme i orden. Der er etter hvert til dels ganske mange både ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter rundt i kommunene, utfordringene er flere, og med et kommune-norge som i større og større grad finner frem sparekniven, på tross av kommunale satsninger som samhandlingsreformen, så vil det være enda viktigere å få dette apparatet på plass. Kort fortalt ønsker man i hver kommune både å ha en tillitsvalgt som arbeider for de kommunalt ansatte, og en kontakt person for de privatpraktiserende fysioterapeutene, som er medlemmer av NFF. Slik kan man lettere yte hjelp og service til alle medlemmene. For øvrig gjelder det samme for medlemmer i private foretak (HSH), Staten, og sykehusene (Spekter helse). Dette vil vi gjøre gjennom å kontakte hver enkelt kommune, kartlegge ulike sider ved kommunens organisering osv., samt finne ut om det finnes tillitsvalgt/kontaktperson, evt. kandidater til vervene. I de kommuner som ikke har besatt vervene vil vi oppfordre til valg av kandidat, og følge dette opp. Dette betyr at mange av dere medlemmer rundt omkring vil bli involvert i satsningen på å styrke tillitsvalgt og kontaktpersonapparatet. Det vil i 2011 arrangeres regionssamling for kontaktpersoner i Bodø i juni. NFF har som de fleste vet også egne kursrekker for tillitsvalgte, samt relevante kursrekker for øvrige privatpraktiserende fysioterapeuter. Tillitsvalgt. Når det gjelder det å være tillitsvalgt på en arbeidsplass, så står dette godt beskrevet i håndbok for NFF , kap De tillitsvalgte velges/utpekes, og skal være et bindeledd mellom avdelingene og medlemmene. De tar opp saker for medlemmene som går på det med lønn og arbeidsforhold i fht. tariff/overenskomst, samtidig som de følger opp på plikter, rettigheter og oppgaver som følger av hovedavtalen. Som tillitsvalgt har man medansvar for godt samarbeid og arbeidsmiljø på arbeidsplassen, samt påse at arbeidsforhold, arbeidstid og lønnsvilkår er i samsvar med lover og avtaler. Man skal også ha tidlig orientering om endringer i organisasjonen som kan ha betydning for medlemmene. De tillitsvalgte yter service til medlemmene på deres arbeidsplass, og tar kontakt med avdelingene når de har behov for hjelp etc. Slik blir de tillitsvalgte førstekontakten for medlemmene ansatt i offentlig sektor. Kontaktperson. Kontaktperson ordningen er forankret i ASA 4313, som viser til at kontaktpersonen er NFFs bindeledd mellom NFFs privatpraktiserende fysioterapeuter, og kommunen. De velges av og blant NFFs privatpraktiserende medlemmer med avtale med kommunen, og sitter i 2 år av gangen. Ifølge ASA 4313 har kontaktpersonen en del rettigheter, bla. på å opprette og delta i kommunale samarbeidsutvalg, samt få godtgjørelse for dette, og å delta på intervju ved ledig driftsavtale. I tillegg vil tidlig kjennskap til planprosesser og endringer i organisasjonen sikre at medlemmene får størst mulig innflytelse på nye planer etc., og fremmer deres sak. I Retningslinjer for kontaktpersoner for privatpraktiserende, står det i punkt 4 at Kontaktpersonen skal medvirke til å skape klare kommunikasjonslinjer og sørge for at det innkalles til regelmessige møter med kommuneadministrasjonen slik at privat praksis blir en integrert del av kommunehelsetjenesten. Videre står det i punkt 5 at Kontaktpersonen skal stimulere til aktivitet og samarbeid mellom privatpraktiserende fysioterapeuter, med kommunalt ansatte fysioterapeuter og øvrig helsepersonell i kommunen. Dette er utfordringer mange av oss møter i det daglige; samarbeidet både fysioterapeutene i mellom, og mellom fysioterapeuter og administrasjon kan være utfordrende, og da vil gode rutiner og ikke minst en slik ordning være med på å skape et godt samarbeidsklima, og bedre vilkår for pasientene. I tillegg er kontaktpersonen et bindeledd mellom NNF privatpraktiserende fysioterapeuter og NFFs avdeling. Mange av henvendelsene vi får i NFF avd. Nordland, kommer nettopp fra de privatpraktiserende, så det å få en slik ordning på plass, vil være til stor nytte for dem. Ytterligere om hva en kontaktperson er og hvilke oppgaver denne har, finner man også i NFFs håndbok

6 10 LOKALAVISA 11 Landsmøte 2010 Lokalavisa :Jan Magne Berglund 29. november 1. desember 2010 avholdt Norsk fysioterapeutforbunds Landsmøte 2010 ved Rica Nidelven hotell i Trondheim. Avdeling Nordland gjorde oss bemerket på landsmøtet og fikk god utelling på våre forslag. NFF avdeling Nordland hadde som vanlig tre delegater som reiste til Trondheim og målbar avdelingens interesser. Delegatene i år var Robert Grønbech, Inger Anne Nikolaisen og Jan Magne Berglund. Robert Grønbech var delegat også i 2007, mens LM10 var det første landsmøtet i NFF for de to andre. Avdelingen hadde meldt inn tre saker dette året og var gjennom disse godt synlig i LM10 s saksliste. Vår avdelingsleder, Robert Grønbech, drev med aktiv parlamentarisme gjennom hele landsmøtet og evnet å få frontet Avdelings Nordlands kjernesaker på en konstruktiv måte. Og resultatene lot ikke vente på seg. Saken om organisasjonsgjennomgang og reiseutjevning hadde sentralstyrets støtte og gikk igjennom i forhandlingene. Dette innebærer at avdeling Nordlands ønske om en helt ny organisasjon kan bli virkelighet. Dette kan forhåpentligvis lede til mer rettferdig fordeling og mer likhet i medlemsservice, uavhengig av hvor du bor i landet. Saken om avdelingslederlønn hadde ikke sentralstyrets støtte, men avdelingene var enige om prinsippene, og fant gjennom forhandlingene en felles vei som fikk gjennomslag. Sentralstyret trakk sitt forslag til fordel for dette. Avdeling Nordland satte også sitt preg på spesialistsaken og budsjett, i sammenheng med regulert turnuskontigent, hvor vi fikk gjennom vårt forslag, etter intense forhandlinger. Turnuskontigenten ble fastsatt til å følge full kontigent med en sats på 10 %. Turnuskontigenten har stått i ro på 200 kroner i mange år.

7 12 LOKALAVISA 13 Årsmøte og årsmøteseminar i Mosjøen 2. mars. Styremedlem Anette Rasmussen NFF Avdeling Nordland Årsmøtet ble i år lagt til Mosjøen, som et ledd i vår agenda om å gå bredere ut for å treffe medlemmene våre. Styret arrangerte årsmøteseminar i tilknytning til årsmøtet, med tema Sprekere hverdag, med engasjerte forelesere som skapte frisk debatt blant de 13 deltakerne. Det er spennende å få andres syn på folkehelse, kosthold og trening, og vi prøvde med valget av forelesere å belyse mangfoldet som våre pasienter/ brukere treffer i hverdagen. På grunn av vær og vind ble en del av programmet i årsmøteseminaret dessverre komprimert, og årsmøtet som ble arrangert etter seminaret ble også kraftig redusert. Mange ville komme seg hjem til sine respektive før veiene eventuelt ble stengt, så det ble i alt 4 deltakere på årsmøtet, i tillegg til styret. Men også i år fikk vi til gode diskusjoner på årsmøtet, selv om det var tynt i rekkene. Leder Robert Grønbech ble sammen med styremedlemmene Linda Elin Nilsen og Inger Anne Nicolaisen gjenvalgt for 2 nye år. Anne Lise Aurlund tok også gjenvalg i valgkomiteen og nytt medlem er Svein Lindberg fra Gravdal. Borghild Viem takket av som leder av valgkomiteen. Årsmøtet takket henne med en sprek gave. For ytterligere info, se vår hjemmeside.

8 14 LOKALAVISA 15 Kokt fysioterapeut (med potet og gulrot?) Styremedlem Linda Elin Nilsen NFF Avdeling Nordland Hmm -sure sandaler og svette armhuler, sammen med en god porsjon stress, høres umiddelbart ikke ut som noe apertizer, spør du meg! Men, sittende i bilen vekk fra en hjemmeboende pasient, så var det nettopp dette som slo meg, det var den beste beskrivel-sen på en vanlig hverdag i kommunehelsetjenesten. Nå var jo ikke akkurat det hjemmet jeg nettopp hadde besøkt, helt etter HMS-forskriftene, noe også konen selv innrømte, hun hadde nemlig ikke fått slått av oljefyren, og da snakker vi mai 11. strålende sol, og nesten 20 grader utenfor..! Det kjentes om det meste skrumpet inn i møtet med Meløys Sahara i løpet av den timen jeg var der, - ikke engang fluene overlevde i varmen, og det sier litt! Kaffeskvetten jeg fikk, sørget for ytterligere dehydrering, så om jeg hadde hatt lyst til å sike av litt, så ville jeg ikke fått ut en dråpe, alt var fordampet! flammene! Aldri mer skal jeg klage på kulden, og minnet fra da jeg satt på jobb med hvite fingre og teppe over bena, står for meg som en sukkersøt drøm. Og etter uttallige telefoner, beklagelser for at jeg ikke når å komme innom denne uken nakken... heller, gjentatte påminnelser om mangel på ressurser til mine overordnede, samt dårlig samvittighet for alle gul-lappene på pulten min som ser ut for å måtte holde ut enda ei uke før jeg når å ta tak i det, så vender jeg inn på det aller helligste for å skifte, og møter et ansikt ikke lenger preget av gusten vinter, men heller i ulike nyanser av rødt. Her er selvfølgelig også varmen på for fullt, men denne gangen ingen andre å skylde på enn meg selv. I sakte vals, mens vi trener vektoverføring, kjenner jeg de første svettedråpene nå Deretter er det opp på den ene avdelingen og trene med en slagpasient, som i sin visdom har funnet på å kle seg i ull på overkroppen, og tett imot henne, i sakte vals mens vi trener vektoverføring, kjenner jeg de første svettedråpene nå nakken. Vel kokt kommer jeg ut i det fine vår-været, og setter meg inn i en sort bil med lukkede vinduer say no more. Hodet er for lengst fullt, sånn er det å besøke enslige gamle damer på bygda, man slipper å prate så mye selv Jeg returnerer til tettbygde strøk, kommer inn på mitt sørvendte kontor med 3 enorme vinduer samt dobbelt glassdør, og nyter varmen som strømmer mot meg fra mitt personlige helvete, her mangler bare

9 16 Til sist: Redaksjonen til : LOKALAVISA Robert Grønbech Leder Inger-Anne Nicolaisen Nestleder Tore Jørgen Bjørkli Sekretær Linda Elin Nilsen Kasserer Anette Rasmussen Kurskontakt Jan Magne Berglund Webansvarlig/grafikk Lokalavisa Navn: Kari Mentzoni Sivilstand: Gift Utd.sted, år: Tromsø 1993 Arbeidssted: Alstahaug Kommune, fysioterapiavdeling og FYSAK Hva som opptar i fysiohverdagen: Å legge til rette for at folk kan ta sunne valg, og å hjelpe dem i gang med endring av levevaner Fritidsinteresser: For tiden blir det mye hage og noen turer på fjellet, ellers er det håndball og volleyball. Så håper jeg å få padlet litt mer Drømmeferie: Det må være padletur på helgelandskysten, med bra selskap og uten mobildekning. Stafettpinnen sendes videre til: Sverre Monsen, fysioterapeut, Nordtun HelseRehab

Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen!

Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen! LOKALAVISA 3 2010 Utgave 4 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling nordland. Vinterutgaven LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen! Prosjekt

Detaljer

Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen!

Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen! LOKALAVISA 3 2010 Utgave 4 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling nordland. Vinterutgaven LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen! Prosjekt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!!

LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!! NFF AVDELING NORDLAND LOKALAVISA 1 Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Nummer 1-2009 LOKALAVISA NFF AV DELING NORDLAND Klinikkdannelse i UNN HF. Hva gjøres i forhold til finansieringsordningen?

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Godt Nyttår! LOKALAVISA. VINN EN ipad 2! - Fikk tilbake stilling i Narvik - Årsmøte 2012 - Reiseutjevning 2011

Godt Nyttår! LOKALAVISA. VINN EN ipad 2! - Fikk tilbake stilling i Narvik - Årsmøte 2012 - Reiseutjevning 2011 LOKALAVISA 1 2012 Utgave 2 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling nordland. Godt Nyttår! - Fikk tilbake stilling i Narvik - Årsmøte 2012 - Reiseutjevning 2011 VINN EN ipad 2! 2 LOKALAVISA 3 Lederen

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund HANDLINGSPLAN FOR 2017 Navn: NFF Region Midt 1. Fakta om Region Midt Medlemstallet var 1401 ved begynnelsen av 2017 og 1378 ved slutten av 2016. Styrets sammensetning Rolle Navn Arbeidssted Regionleder

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016.

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. Årsrapport fra NTNU Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. PS-HiST + PS-NTNU Vi har måttet ta adjø med HiST, og vi har vært med på en stor omstilling,

Detaljer

COLUMNA Nr. 2, april 2005

COLUMNA Nr. 2, april 2005 COLUMNA Nr. 2, april 2005 - et organ for NFFs medlemmer i Østfold I dette nummer: Lederskifte og nytt styre i avdelingen Mona Kajanus takker for seg i Østfold, men fortsetter i Ansatt Råd. Rapport fra

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Nords handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for året

Detaljer

ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016

ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016 ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. Et viktig element i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF ble erstattet av 5 regioner

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2015... 5 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2015 med økonomiske rammer

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005.

Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005. Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, Her settes NFFs logo. innkaller til årsmøte år 2005. Alle medlemmer i Norsk Fysioterapeut Forbund, avd. Vestfold, innkalles med dette til årsmøte. Sted: Peppe

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sola 21. september Silje Tangen, KS og Kai Tangen, Delta Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. En viktig del i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF skulle erstattes

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Til NKFs lokallag Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder.

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet 131009 sak 98-09 og

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010-2011

ÅRSBERETNING 2010-2011 ÅRSBERETNING 2010-2011 Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge (UF-Norge)har som formål å fremme samarbeid og forståelse mellom politi - lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten i Norge Side

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: og Oversikt over revidering av og endringer i lover for Norsk Fysioterapeutforbund, Mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og interessegrupper Bakgrunn Dette saksdokumentet fra og er utarbeidet

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger.

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger. Visjon, verdier og hovedmål 2017-2019 Hovedlandsmøtet 2016 vedtok visjon, hovedmål og verdier for perioden 2017-2019. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, disse er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi Handlingsplan

Faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi Handlingsplan Faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi Handlingsplan 2015 2016 1. Fakta om faggruppen Medlemstallet var 630 per 29. januar 2015. Faggruppens leder vil i 2015 2016 være lønnet i 20% stilling. Faggruppen

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder)

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) 2009 (Vår) Høgskolen i Oslo. Helse- og sosialforvaltning (15 studiepoeng) 2007 (Høst) Høgskolen i Oslo. Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praksis

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2017-2018 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 2 004 2 005 2 006 2 007 INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent -24 350 000-25 913 000-27 209 000-28 570 000 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning:

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Styremedlem og kasserer: Andre verv: Revisor: Valgkomité: Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag)

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

Krav til drift- og takstoppgjør 2013. Norsk Fysioterapeutforbund

Krav til drift- og takstoppgjør 2013. Norsk Fysioterapeutforbund Krav til drift- og takstoppgjør 2013 Norsk Fysioterapeutforbund Innledning NFF viser til ASA 4303 avtale mellom HOD og KS og NFF om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om driftstilskudd

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer