AS ST. HALVARDSGATE 25 A-C ÅRSBERETNING 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AS ST. HALVARDSGATE 25 A-C ÅRSBERETNING 2008"

Transkript

1 AS ST. HALVARDSGATE 25 A-C ÅRSBERETNING 2008 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet er drift av boligeiendommen med adresse St. Halvardsgate 25A herunder utleie i forhold til vedtektene som forutsetter at leiekontrakter kun skal være i forhold til selskapets aksjonærer. Selskapets forretningskontor er i Oslo. Styret Styret AS i St. Halvardsgate 25 A-C har bestått av styreleder: Bodil Furu, styremedlemmer Kyrre Stensnes, Rune Fritz Nicolaisen, Kristin von Hirsch og Linda Bakervik. Honorar til styret var for 2008 fastsatt til kr Advokat Jan Arne Isaksen er selskapets forretningsfører, og revisjonsfirmaet Hasner v/ Jostein Bøhn er selskapets revisor. Selskapet har en ansatt, Cedat Yapici som renholder. Regnskap 2008 Regnskapet for 2008 viser et underskudd på kr mot et overskudd for 2007 på kr Det er medgått kr til avdrag på langsiktige pantelån i Husbanken. Det negative resultatet for 2008 skyldes utført rehabilitering av endeveggbalkonger og endevegg som ble sluttført i mai 2008, med byggekostnader totalt på kr ,- Det negativer resultatet svekker selskapets egenkapital og likviditetsmessige stilling noe. Forslaget til husleiepåslag for 2009 vil bøte på dette. Styret er i midlertidig fornøyd med resultatet for 2007 og 2008 sett under ett. Styret vurderer selskapets økonomiske stilling som god, og fellesgjelden pr leilighet er pr svært lav. I budsjettet er det hvert år rom for å bruke om lag tusen kr for å finansiere større vedlikeholdsoppgaver. Dette økonomiske handlingsrommet er helt avgjørende for å kunne utføre nødvendig vedlikehold i årene som kommer. Disse midlende kan enten brukes til løpende finansiering, eller til å betjene lån som er opptatt for å betale for større vedlikeholdsoppgaver. Prosjekter knyttet til nye dører op oppsussing av oppganger, samt rehabilitering av fasade og tak, vil øke behovet for lånefinansiering i Fellesgjelden pr leilighet vil likevel være på et tilfredsstillende nivå. Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Arbeidsmiljøet Selskapet har en ansatt vaskehjelp. Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Vaktmestertjenester utføres av Alt i Vaktmestertjenester AS. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker i løpet av året. Brannsikringsutstyr

2 I henhold til forskrifter skal det være installert røykvarslere og brannslokningsapparater eller brannslange i alle leiligheter. Beboerne har ansvar for at utstyret er til stede og fungerer. Dersom utstyret er defekt skal dette meldes skriftlig til styret. Forsikring Selskapets eiendom er forsikret i If Skadeforsikring med polise nr Forsikringen omfatter bygningsmessig skade. Den enkelte beboer skal selv sørge for å ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Ved skade skal styret og forretningsfører varsles umiddelbart. Sykkelbod Styret har utvidet sykkelboden ved oppgang C siden flere beboere i gården har sykkel og den gamle boden var for trang. Boden ble klargjort på dugnaden i mai 2008 og elektriske arbeid har blitt foretatt i boden. Brannsikring av utleielagrene. De fleste leiekontraktene i underetasjen gikk ut i andre halvdel av Før vi kan leie ut disse lokalene på nytt, er vi i henhold til gjeldende forskrifter pliktig til å installere et bedre opplegg for å brannsikre lokalene. I første omgang trengs en faglig vurdering av hvilke tiltak som må settes i verk. Styret har engasjert en konsulent og arbeider videre med dette i Skifte av parkeringsselskap. Styret har skiftet parkeringsselskap og skrevet ned gjeldende parkeringsregler i et eget regelverk som er lagt ut på nettsidene. Rehabilitering av endeveggbalkonger Arbeidet med å rehabilitere endeveggbalkonger ble ferdig mai Dugnad I mai ble det arrangert dugnad for første gang på flere år. Vi beplantet blomsterbedene, rev boder for å lage større sykkelbod og ryddet i kjellere og bakgård. Elektriske arbeider Styret har gjennomført noen mindre elektriske arbeider i Vi har fått gjennomført: installasjon av panelovn i vaskeriet, automatisk styring av lys i oppgangene (bryteren må stå på for at lyset skal tennes automatisk), oppsetting av stikkontakter slik at beboerne har mulighet til å støvsuge bodene sine, sikret noen eksisterende installasjoner, samt fått gjort utelysene kraftigere. Nye inngangsdører og oppussing av oppganger. Styret har høsten 2008 arbeidet med å hente inn pristilbud på utskiftning av alle dører i blokka, samt oppussing av oppganger og nytt ringeklokkeanlegg. Arbeidet har oppstart høst Fasade og tak I tråd med vedlikeholdsplanen som ble vedtatt på generalforsamlingen 2008 har styret arbeidet for å berede grunnen for rehabilitering av fasade og tak i 2010, sammen med en del andre prosjekter som det er naturlig å gjennomføre i forbindelse med at det er

3 reist stillas rundt bygget (se vedlikeholdsplanen for detaljer). Styret er i gang med prosjektering og regner med å kunne innhente anbud i løpet av høsten. For endelig godkjenning av prosjektet og innhenting av samtykke til låneopptak, legger vi opp til samlet godkjenning på et møte i generalforsamlingen rundt årsskiftet 2009/2010. Vi legger opp til å gjennomføre prosjektet sommeren Fellesvaskeriet Fellesvaskeriet som ble installert november 2007 er nå i normal drift og fungerer godt. Mer energieffektive maskiner, og at tørkeskapet ble erstattet med en tørketrommel, har begge gitt et vesentlig bidrag til at strømutgiftene er gått ned med kroner fra 2007 til Det ble gjennomført en mindre reparasjon i vaskeriet i Styret legger framover opp til at renholderen vår skal vaske vaskeriet jevnlig, slik at det blir mer innbydende å bruke. Rørinspeksjon av soilrør og bunnledninger I henhold til vedlikeholdsrapporten styret arbeidet videre inspeksjon av bunnledninger og et forsøk å inspeksjon av soilrør. Resultatene og anbefalingene vil bli forelagt generalforsamlingen 2009, men det er allerede nå kjent at det ikke vil være behov for større tiltak de næreste fem årene. Styret har sendt ut 4 informasjonsbrev til beboere i 2008, samt lagt ut fortløpende relevant informasjon på nettsiden: En viktig del av styrets arbeid er å følge opp beboere som har behov for det. I tillegg skal styret sørge for at det blir utført jevnlig vedlikehold på gården. Begge disse oppgavene har krevd en vesentlig innsats i løpet av Likestilling Det er kun vært 1 ansatt rengjører i 2008,og styret har hatt 5 medlemmer. Fordelingen i styret har vært 3 kvinner og 2 menn, mens den ansatte rengjører har vært mann. Det ytre miljø Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som anses normalt for et boligselskap. Salg av leiligheter: Leilighet nr 305 er solgt fra Paul Myrvang/Kjell Nord-Varhug til Mustafa Demiraslan Leilighet nr 603 er solgt fra Gerd Boye Evensens bo til Martin Furan Leilighet nr 701 er solgt fra Jan Gustavsen til Kristin von Hirsch/Mattew Willis-Jones Oslo, den 7. mai 2009 Styret, As St.Halvardsgt. 25 A-C

4 Bodil Furu Kyrre Stensnes Rune F. Nicolaisen Kristin v. Hirsch Linda Bakervik Styreleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

5

6

7

8 A/S ST. HALVARDSGATE 25 A C Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregelen for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelle verdier på etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Omløpsmidler vurderes av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til eventuelle senere renteendringer. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Driftsinntekter Inntektsføring av leieinntekter inntektsføreres når de er opptjent. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Fordringer Andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Note 2 Ansatte, godtgjørelser. Lønnskostnader: Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og styrehonorar Folketrygdavgift Andre lønnskostnader (forsikring) Sum lønnskostnader Pr. 31/12-08 er det en deltidsansatt (20 % årsverk) i selskapet.

9 Godtgjørelser: Følgende godtgjørelser er gitt til selskapets ledende personer: Styrehonorar Forretningsførsel for 2008 utgjør Revisjonshonorar for 2008 er kostnadsført med Note 3 Varige driftsmidler Eiendom Anskaffelseskost Avgang i året 0 Anskaffelseskost Det er knyttet vesentlig merverdi til eiendommen. Markedsverdien av eiendom og tomt er forsiktig anslått til kr Note 4 Bankmidler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 5 Egenkapital Aksje Annen Kapital Egenkapital Sum Kapital pr aksjekapital sum udekket tap Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Selskapet har negativ egenkapital. Det vises til note 3 vedrørende merverdien av eiendommen. Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere Selskapet har 48 aksjonærer med lik andel. Kopi av aksjeboken vedlagt.

10 Note 7 Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt er følgende: Gjeld iht. leieboerobligasjoner Note 8 Pantstillelse og garantier Selskapet har følgende pantstillelser: Eiendeler stilt som Gjeld sikret Balanseført Sikkerhet ved pant verdi pant Pantelån Bygning m/tomt

11

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i AS St. Halvardsgate 25 A-C, avholdes tirsdag 31. mai 2011, kl. 18:00 i rulleboden ved vaskeriet i St. Halvardsgate 25A. Til behandling

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 St. Halvardsgate 25 A-C AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer