Innspill til reguleringsplan for Kvitberget Dolomittuttak ved offentlig ettersyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til reguleringsplan for Kvitberget Dolomittuttak ved offentlig ettersyn"

Transkript

1 Innspill til reguleringsplan for Kvitberget Dolomittuttak ved offentlig ettersyn Fylkesmannen i Nordland Det er registrert og kartlagt et kalkskogområde i planområdet. I DN-håndbok er kalkskog en av 56 naturtyper som er beskrevet. Det framgår at alle kalkskoger anses som viktig å bevare, samt lokaliteter med rødlistearter er svært viktig å ta vare på. Dersom det ikke er mulig å ta vare på hele kalkskoglokaliteten som er omtalt ovenfor, bør detaljert avgrensning avklares i felt av en kvalifisert botaniker. Det er registrert en velutviklet og spesielt verdifull forekomst av planten rosekarse i utkanten av planområdet. Selv om arten ikke er klassifisert som trua, sårbar, sjelden eller hensynskrevende har Norge, i henhold til nasjonale rødliste for truete arter i Norge hovedforekomsten av denne arten i Europa. I og med at lokaliteten ligger i kanten av bruddet synes det som mulig å ivareta lokaliteten med mindre justering av bruddet. Fylkesmannen ber om at bruddet tilpasses, slik at denne spesielle forekomsten i størst mulig grad bevares. Driftstida vil ha konsekvenser for reindrifta, samt mulighetene for atkomst til Ljøsenhammerområdet og friluftsliv og naturopplevelse her. Videre vil transport gjennom Medby og Rognan på ettermiddag, kveld og helg ha konsekvenser for nærmiljøet på disse stedene. o Det bør fastsettes reguleringsbestemmelser for driftsstans i perioden 1-20 mai av hensyn til reindrifta i området. Hvis ikke vil dette kunne føre til store negative konsekvenser for reindrifta på Saltfjellet. o Det bør fastsettes bestemmelser om forbud mot transport i helgene f.o.m. juni t.o.m. september og i fellesferien av hensyn til friluftslivet i området. o Av hensyn til nærmiljøet på Medby og Rognan bør det fastsettes bestemmelser som i størst mulig grad avgrenser transporten til tidsrommet for vanlig arbeidsdag. Nordland Fylkeskommune, Fylkestingets behandling av saken Vedtak i fylkestinget. 1. Fylkestinget vil anbefale at konsekvensutredningen for dolomittuttak i Kviteberget ved Ljøsenhammeren godkjennes. 2. Tiltakshaver må pålegges å iverksette avbøtende tiltak for kulturmiljøet og reindriften. 3. Forholdet til kulturminneloven må avklares. Det lar seg best gjøre gjennom reguleringsplanen. 4. Reguleringsplanforslaget bør vedtas under forutsetning av at bestemmelsen om miljøoppfølgingsprogram opprettholdes, og at det inntas bestemmelser som avklarer etterbruken av området. 5. Fylkestinget vil be Bodø kommune om å opprette en dialog med Statens vegvesen med sikte på å komme fram til nødvendige avbøtende tiltak som kan skape trafikksikre forhold i og langs transporttraseen 6. Bodø kommune må i samarbeid med bergmesteren og tiltakshaver finne fram til en ordning som sikrer midler til rehabilitering og vedlikehold av nødvendig sikringstiltak i ettertid.

2 Reindriftsforvaltningen i Nordland Konsekvensutredningen, som er utarbeidet av Norut Samfunnsforskning AS, konkluderer med at arealinngrepet har liten negativ konsekvens. For reinens naturlige trekk konkluderer man med at arealinngrepet vil gi meget stor negativ konsekvens, både h.h.t. flyttingen om høsten og reinens naturlige trekk om våren. Til sammen konkluderes det med at den totale effekten vil være stor negativ konsekvens, som følge av innsnevring av flytt/trekk lei og beitetap av dagbruddet. Som avbøtende tiltak foreslås det at trafikken fra bruddet burde stoppes i perioden 1-15 mai, slik at rein kan få trekke over Rv Dolomittbruddet med tilhørende infrastruktur beslaglegger direkte et areal på ca. 470 da. Dette arealinngrepet representerer ingen fare for fortsatt reindrift i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Derimot er det de indirekte konsekvensen av inngrepet som skaper de største problemene for reindriften her. Man har fra før av inngrep i området gjennom Rv. 812, hyttefeltene Trollhaugen og Austerheim/Solli. Disse representerer allerede barrierer i områder som reindriften er påvirket av. Situasjonen i dag er altså den at flyttleia for rein allerede er noe påvirket som følge av tidligere inngrep. I reindriftslovens 10-4 heter det at: Adgang til fritt og uhindret drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet hvor rein lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle flyttleier. Med til flyttlei regnes også faste inn- og avlastingsplasser for transport av rein. Reindriftens flyttleier må ikke stenges, men Kongen kan samtykke i omlegging av flyttlei og i åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell skade som følge av omlegging av flyttlei eller åpning av ny flyttlei erstattes etterskjønn ved jordskifteretten, hvis enighet ikke oppnås. Kongen kan bestemme at også fastlegging i detalj av den nye flyttleie skal overlates til skjønnet. Det er derfor knyttet noe usikkerhet til hvorvidt denne planen medfører stenging eller bare en innsnevring av nåværende flytte- trekksystem nord-sør. Et annet forhold er den økte trafikken på Rv. 812, særlig vår og høst når reinen skal krysse på vei mellom sine vante beiteområder. Det er knyttet stor usikkerhet hvordan den økte trafikken vil påvirke reinens trekk sørover om våren. Hvorvidt all stans i trafikken fra bruddet kan fungere som avbøtende tiltak på våren vil være avhengig av at man klarer å få flyttet rein nordover forbi bruddet om høsten. Skal det kunne skje må det sannsynlig skje gjennom at rein samles og flyttes av reineierne. Reindriften kan ikke se at man har anledning til å prøve og feile i dette tilfellet m.h.t. usikkerheten omkring effekt for flytte- og trekkvei. Disse har et strengt arealvern etter reindriftsloven. Reindriftsagronomen fremmer med dette innsigelse til reguleringsplan for dagbrudd på Kvitberget ved Ljøsenhammeren i Bodø kommune. Vedtak i områdestyret: Områdestyret gir innsigelse til reguleringsplan Kvitberget fordi man finner at tiltaket er i konflikt med eksisterende flyttlei for rein. Dette er ei flyttlei som allerede er berørt av tidligere inngrep.

3 Saltdal kommune Vedtak i kommunestyret den I medhold av plan- og bygningslova 27-2 fremmer Saltdal kommune innsigelse til reguleringsplan, Dolomittuttak ved Ljøsenhammeren i Bodø kommune dersom følgende ikke medtas i planen. 1. Rekkefølgebestemmelse: Vegen mellom steinbruddet og utskipingskaia må være forsterket til 10 tonns helårs bæreevne. Vegstrekningen skal også breddeutvides slik at hele vegstrekningen har to kjørefelt som er adskilt med gulstripe i midten før produksjonen settes i gang. 2. Rekkefølgebestemmelse: Dersom lagringsplass for dolomitt blir ved utskipingskaia, må eksisterende rundkjøring strekningen Fv515 utskipingskaia utbedres før produksjonen settes i gang. 3. Rekkefølgebestemmelse: Eksisterende gangfelt på Fv515, fra X E6 til utskipingskai, må merkes før produksjonen settes i gang. 4. Rekkefølgebestemmelse: Sammenhengende gang/sykkel- veg langs Fv515, på strekningen xe6 til utskipingskai, må være opparbeidet før produksjon og transport settes i gang. Planbeskrivelse: Trafikksikkerheten må vurderes bedre for strekningen Skard Ljøsenhammeren. Reguleringsplanen må vurdere hvilke delstrekninger det må settes inn tiltak for å utbedre. Sandåker Gruppen, v/inger Ellen Nicolaisen Sandåker Gruppen er et foretak innen Nikita-konsernet. Deres målsetting er å skape lønnsomme bedrifter og dermed også arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Mye av deres virksomhet baserer seg på bruk av naturen. Området der det nå planlegges dolomittbrudd, er et av de mest interessante siden det ligger inntil Ljøsenhammeren turistanlegg og Gåsvatn landskapsvernområde. Et dolomittbrudd kan ikke forenes med slik virksomhet. Dette vil medføre tungtrafikk, støv og støy, samt stor forringelse av naturlandskapet. Et dolomittbrudd vil skape sysselsetting, men arbeidsplasser som baseres på anbud har ingen garanti for lokal tilknytning. En videreføring og utvikling av lokalt eksisterende virksomhet i Misværområdet vil derfor etter vårt syn være den beste løsning for lokalsamfunnet. Saltfjellet reinbeitedistrikt - Området rundt Ljøsenhammersetra er viktig beiteland fordi det ligger sørvendt og blir tidlig bart og grønt. Hvis reinen fortrenges vekk herfra vil den kunne trekke inn på innmark noe som vil før til økt konflikt med bøndene. - Ljøsenhammer trekklei. Dagbrudd med adkomst og stor andel tungtrafikk vil direkte og indirekte fjerne den naturlige trekkleia over Rv Konsekvensene er fysisk deling av sammenhengende beiteland og reinen vil miste den naturlige trekkleia. For å kunne bruke området må man føre reinen fysisk over Rv. 812 fra - Økt trafikk vil føre til økt antall reinpåkjørsler. - Flyttlei like øst for Ljøsenhammersetra, organisert flytting, vil bli komplisert eller i verste fall umulig. Konsekvensen kan bli at de blir avhengige av å bruke helikopter, noe som vil medføre økte kostnader.

4 - Det er usikkerhet om de fortsatt kan bruke slakte-/merkegjerdet som de har ved flyttleia like sør om Rv Støy og aktivitet fra selve bruddet, og den tette transporten/trafikken vil gi en meget negativ konsekvens. Det er sannsynlig at beitebruken i området rundt bruddet blir redusert eller umuliggjort. Med bakgrunn i konsekvensanalysen og disse punkter går Saltfjellet reinbeitedistrikt imot etablering av dolomittuttak i Kvitberget/ Ljøsenhammeren i Bodø kommune. En utbygging vil medføre at vi mister viktig beiteland i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Ljøsenhammer seterlag Har interesse for framtiden for geitsetra, landbruk og turisme. - Landbruk Ljøsenhammeren er den første geitsetra i distriktet og har vært i sammenhengende drift i 50 år. 3 familier har buskaper her fra juni til september, med ca. 250 geiter. Tiltaket vil komme i konflikt med seterdrift og de ser det som en umulighet å drive med landbruksdrift i området og håper at kommunen gjør vedtak som fastslår om området skal brukes til landbruk eller industri. - Turisme Bygging av kafe for å gi tilleggsinntekt fra tursime begynte allerede i Uten markedsføring utviklet Ljøsenhammeren seg til å bli en turistmagnet i Salten. I 1993 ble det investert 2 mill i ny kafe. Totalt sysselsatte setra og kafeen 10 personer hel- og deltid i sommermånedene. Sesongen 1999 hadde kafeen et besøkstall på Siden området for råstoffuttak ligger like inntil setra og like inntil Gåsvatn landskapsvernområde bør Bodø kommune vurder om man på lang sikt ikke har mye større positiv effekt av å erklære området som LNF-område. På den måten sikres mulige arbeidsplasser for all fremtid. Et dolomittbrudd vil muligens gi sysselsetting lokalt, men vil ødelegge et av Saltens fineste områder for all framtid. I tillegg vi tungtransport ned til Rognan resultere i betydelig mindre turristtrafikk på den kanskje aller viktigste innfallsporten mot Saltstraumen og Bodø. Bodø kommune landbrukskontoret Det er svært lite som blir sagt om konsekvensene for landbruket med dolomittuttak. Det er beklagelig da landbruksinteressene og landbruksdriften i området må betraktes som betydelig for området. Videre er området viktig i forhold til sitt særegne kulturlandskap som er skapt gjennom lang tids beiting og landbruksdrift. Generelt kan det sies at tilgang til en fellesseter av avgjørende for å kunne drive med geiter i tidligere Skjerstad kommune på grunn av tilgangen på beiteareal og av økonomiske årsaker. For geiteholdet på setra er det ut fra dette i hovedsak to mulige avbøtende tiltak. Det ene er å flytte hele geiteholdet til en annen seterplass og bygges opp fra grunnen av. Det finnes neppe gode alternative områder/setrer å flytte til innad i Skjerstad kommune. Det andre vil være å holde geitene unna bruddet og veiene, og å lede dem til andre beiteområder (ved gjerder, bruer, ferister etc..). En slik løsning vil gjøre det praktisk mulig å fortsatt drive med geitehold,

5 men med muligheter for at produksjonen blir mindre effektiv og vil medføre et stort vedlikeholdsarbeid p.g.a. snømengdene om vinteren. Et tidlig og viktig beiteslipp vil ikke kunne gjennomføres ved etablering av et dolomittbrudd som planlagt. Driftstidene ved dolomittbruddet vil også kunne påvirke omfanget av konsekvensene for geiteholdet. Hvor mange timer drift det er pr. dag og hvor mange dager det er drift i beitesesongen vil ha betydning på den samlede belastningen fra støy, støv, rystelser fra bruddet og trafikken, og dermed på hvor stor effekt tiltaket trolig vil ha på produksjonen i geiteholdet. Det er dessuten usikkert og lite trolig at de etablerte produsentene vil ta en ny prosess med reetablering og flytting til en ny seter og nytt område. Det tidlige beiteslippet i området dolomittuttaket er planlagt etablert er svært viktig for landbruksvirksomheten i området. Ut fra ei samla vurdering vil etablering av dolomittuttak ved Kvitberget ved Ljøsenhammeren i Bodø kommune gi store negative konsekvenser for landbruket og landbruksdriften i området. Ljøsenhammersetra vil miste sine beste og tidligste beiteområder, og på sikt og i den ytterste konsekvens vil setra forsvinne. En følge av nedlegging av setra vil også bety at Ljøsenhammer turistanlegg ikke lenger vil bli et attraktivt turistmål. Helheten og kulturlandskapet som eksisterer i dagens situasjon vil bli endret og borte. Skjerstad lokalutvalg Dersom det gis konsesjon for uttak av masser: bør det opprettes en kontrollinstans for å se til at driften skjer i henhold til driftsplaner, miljøoppfølgingsplaner m.v. I dette kontaktutvalget er Bergmesteren, fylkeskommunen, fylkesmannen, kommunen og bedriften representert. Norsk grotteforbund Norsk grotteforbund mener at bergverksdrift i området ved Ljøsenhammeren i Bodø kommune kan skade og i verst fall ødelegge verneverdige grotter i området. De går imot planene for utvinning av dolomitt i området. Berggrunnen i planområdet er delvis dolomitt og delvis marmor altså ideelt for grottedannelse. Sametinget Ljøsenhammeren-området er meget interessant med tanke på samisk kulturhistorie. Ljøsenhammeren var boplass til de siste pitesamiske nomader, den første bofaste reineier kom dit i Ljøsenhammersetra, er i dag den eneste noenlunde intakte gård av de eldre pitesamiske gårdene. Den har derfor en enestående verdi som kilde til samisk kulturhistorie, og det gjenværende må ivaretas på en best mulig måte. Et dolomittutak på Ljøsenhammeren vil få svært negative konsekvenser for dette unike samiske kulturlandskapet. I forbindelse med Norsk Institutts for Kulturminneforskning (NIKU) sine utredninger av konsekvenser for samiske kulturminner og miljøer blir det konkludert med at dagbruddsalternativet vil få store negative konsekvenser for Ljøsenhammer seter. Dagbruddets adkomstvei vil bli et direkte inngrep i kulturmiljøet. Det vil føre til en ytterligere forringelse av et kulturmiljø som har kommet til en grense for hva det kan tåle med tanke på de unike kulturhistoriske verdier det representerer.

6 Sametinget fastholder at en reguleringsplan skal ta hensyn til de samiske kulturminnene og det samiske kulturmiljøet som er registrert innenfor området. Den foreliggende reguleringsplan kan derfor ikke godkjennes uten at hensynet til de samiske kulturminner og det samiske kulturmiljøet er ivaretatt. Sametinget reiser derfor innsigelse til reguleringsplan for Kvitberget dolomittuttak, Ljøsenhammeren. Statens vegvesen Fv. 515 og Rv. 812 Ljøsenhammeren - Skar er ikke dimensjonert for en økt tungtrafikk som det her planlegges. Det får konsekvenser også for den øvrige trafikken på vegnettet når bæreevnene reduseres. Vegene vil ikke tåle dette, spesielt i teleløsningsperioden. Vi risikerer at vegkroppen knuses ned og ødelegges uten tiltak på vegene. Det er her snakk om forsterkning med nytt bærelag og dekke. Planen må derfor ha en rekkefølgebestemmelse om at hele transportvegen mellom bruddet og utskipingskaia må være forsterket med 10 tonns helårsbæreevne før produksjonen settes i gang. Reguleringsplanen mangler en slik rekkefølgebestemmelse og vegvesenet har derfor innsigelse til planen. Vi anbefaler at det gjøres tiltak på vegen som breddeutvidelser, møteplasser og andre punkttiltak for å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten i forbindelse med den planlagte steintransporten. Trollhaugen hytteforening ( representerer 120 hytter) På bakgrunn av de store negative konsekvensene for opplevelse og tilgjengelighet for utøvelse av hytte, og friluftsliv, samt inngripen i naturen ber vi om at reguleringsplanen for tiltaket ikke godkjennes. Roy Arne Austerheim Vi går imot reguleringsplanen på grunn av bruddets negative konsekvenser for området, noe som igjen vil føre til verdiforringelse av eiendommen. Konsevensutredningen som er foretatt går alt for lite inn på de faktiske konsekvenser for eiere og brukere av området. Vi mener at Austerheim vil få betydelige støv, støy og forurensningsplager som i tillegg til oss vil berøre 18 hytter på festetomt i Austerheim hyttefelt. Ut i fra vårt synspunkt bør Ljøsenhammerområdet brukes til natur og friluftsområde. Advokat Finn Ove Smith, på vegne av Austerheim hyttevel Minner om at et eventuelt vedtak av reguleringsplan vil føre til betydelig inngrepen mot hans klienters private eiendomsrett med dertil hørende ulemper. Disse ulempene antas å medføre et betydelig erstatningsansvar for Bodø kommune ettersom man legger ved dette betydelige verditap for hans klienter. Han ber om at reguleringsplanen ikke godkjennes på vegne av hans klienter Bergvesenet Bergmesteren ber om at det ikke settes noen fast høyde på 15 m på pallene i driften og ber om at reguleringsbestemmelsenes endres til følgende ordlyd. Uttaket skal gjennomføres med palldrift og dagbruddsveggen skal avsluttes med sikringshyller. Endelig veggvinkel fastsettes på grunnlag av geotekniske stabilitetsberegninger. Avstand mellom sikringshyllene i endelig dagbruddsvegg skal ikke overstige 15m høyde

7 Svartvassheia hytteforening Svartvassheia hytteforening aksepterer ikke utredningen og eventuell drift av dolomitt i Ljøsenhammeren, med de konsekvensene dette vil få for hyttene og friluftsområdet. Eventuelle økonomiske tap ved salg av hytter, vil bli forelagt Bodø kommune. Innspill etter offentlig ettersyn Trollhaugen hytteforening I brev datert har Trollhaugen hytteforening presisert følgende; Trollhaugen hytteforening ber politikerne i Bodø kommune om å regulere dette området fra å være et område for råstoffutvinning til å bli et område for landbruk, natur og friluftsliv, slik tilgrensende landskap er grensende til landskapsvernområde og nærliggende nasjonalpark.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Elkem AS Salten Verk. NASAFJELLET KVARTSFOREKOMST Rana kommune, Nordland

Elkem AS Salten Verk. NASAFJELLET KVARTSFOREKOMST Rana kommune, Nordland Elkem AS Salten Verk NASAFJELLET KVARTSFOREKOMST Rana kommune, Nordland Konsekvensutredning virkninger for miljø og samfunn Revidert august 2013 RAPPORT samfunn Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 144953

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune.

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune. AL Alta Lastebilsentral Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune Planbeskrivelse Tromsø 07.04.2010 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK I JORDFALLET, ALTA KOMMUNE

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

reinbeitedistrikt, Røssågen/Toven reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Byrkije reinbeitedistrikt.

reinbeitedistrikt, Røssågen/Toven reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Byrkije reinbeitedistrikt. Vedlegg B Konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse, ble sendt på høring 4. februar 2014. Fristen for å komme med merknader ble satt til 24. mars 2014. Hemnes, Vefsn, Grane, Bindal,

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Søknad om tillatelse til å bygge Hesjeberg kraftverk I og II i Gratangen kommune, Troms fylke

Søknad om tillatelse til å bygge Hesjeberg kraftverk I og II i Gratangen kommune, Troms fylke Norges vassdrags. og energidkektorat NVE KSK-notat nr. 29/2012 - Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Fellkraft AS/Hes'ebe kraftverk I o II Fylke/kommune: Troms/Gratan en Ansvarlig: Ø stein Grundt Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune Reguleringsplan Prosjekt: Parsell: E6 Helgeland Strandjord - Messingslett Rana kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 15300-21750 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 1100 Planforslag

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen kulturmiljø Forslag til detaljert reguleringsplan 25 februar 2011 Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen kulturmiljø Side 1 av 16 Innhold Liste over vedlegg... 3 1. Bakgrunn... 4 2. Planstatus

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 25.08.2010. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-12.00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 25.08.2010. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-12.00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 25.08.2010 Møtetid: 09:00-12.00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.08.10 Fraværende representanter

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Lillehammer Næringsforum Styret UTTALELSE E6 VINGROM ENSBY. KOMMUNEDELPLAN Styret i Lillehammer Næringsforum (LNF) er veldig tilfreds med at en slik Kommuneplan fremmes, slik at traseene for E6 (senere

Detaljer