Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER"

Transkript

1 Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft - Nye verktøy for oppfølging av sykmeldte - Gode pensjonsordninger - Bedriftens eget samfunnsregnskap - Rekruttering SVÆRT HØY EKSPORT I 2013 Nordland står for 66,5 % av eksporten fra Nord-Norge, herunder 94 % av metalleksporten, og 51 % av fiskeeksporten. Nordland er på samme tid et av de mest internasjonalt orienterte fylkene i Norge.

2 Styrelederen har ordet: 2013 ble et aktivt år for NHO Nordland. Aktiviteten har vært god. På våre kjerneområder der vi har påtatt oss et ekstra ansvar har vi oppnådd tilfredsstillende resultater. Selv om Nordland er et langstrakt og krevende fylke å drive en organisasjon i, føler vi at vi har nådd bredt ut. Det er imidlertid er stor utfordring i å makte å dekke alle våre ønsker om både å besøke flere medlemmer og å dekke opp enkeltbransjers ønsker og prioriteringer. Vi søkte å rette oppmerksomheten mot fylkets spesielle utfordringer ifm høstens Stortingsvalg. Særlig innenfor kommunikasjon og samferdsel er det et kontinuerlig arbeid som må videreføres. Indeks Nordlands rapport viser at Nordland er landets fjerde største eksportfylke. For produsenter av fisk eller metaller, hvor Nordland er en "stormakt", er gode, åpne og robuste transportkorridorer til markedet et nøkkelord. Eksportfylket Nordland må ha et oppdatert veisystem og standard som kan møte fremtiden. Med den nye regjeringen på plass, er vi glad for at arveavgiften fjernes og at man tar fatt på jobben med å redusere og etterhvert fjerne formueskatten. Vi har jobbet aktivt overfor myndighetene med å være best mulig skodd ifm med arbeidsgiveravgiftssaken. Her har NHO i Nord Norge gått sammen om en uttalelse hvor vi krever en felles sats på 5,1 % for hele landsdelen! med unntak for tiltakssonen. Etter vår mening er en fortsatt lav og langsiktig arbeidsgiveravgift på 5,1% nasjonens viktigste distriktspolitiske virkemiddel, som på en ubyråkratisk måte kan kompensere for avstandsulemper og klimatiske forhold. Vi legger ikke skjul på at vi ble meget skuffet da det i regjeringsforhandlingene ble klart at spørsmålet om konsekvensutredning ifm petroleumsaktiviter utenfor Lofoten og Vesterålen ble utsatt for nye fire år. Dette medfører at Nordland og i særdeleshet regionene Lofoten og Vesterålen går glipp av både muligheter og investeringer. Det var derfor naturlig for oss i NHO Nordland å sende en liste på 10 punkter med forslag til tiltak som kunne kompensere for de tapte petroleumsmuligheter. Vi vil fortsette vårt arbeide med å rette fokus på petroleumsutvikling og likeledes behovet for vekst i havbrukssektoren i fylket. Arbeidet med samferdsel videreføres. Vei er nevnt. Dobbeltspor på Ofotbanen og opprusting av transportlinjen på Nordlandsbanen fra Rana Gruber til Mo Havn ligger høyt på jobblista. Det samme gjelder spørsmålet om stamflyplass på Hauan og flytting av rullebanen i Bodø. Vi vil ta mulighetene innen mineralnæringen i Nordland i bruk og vi ønsker sterkt å komme over i en handlingsfase. Med alle våre muligheter for å skape vekst og utvikling, må vi henge på våre undervisningsinstitusjoner i fylket som vi håper kjenner sin besøkelsestid. Morgendagens etterspørsel etter bl.a fagarbeidere og ingeniører må møtes raskt og offensivt! Alle disse spørsmålene setter på dagsorden på vår årskonferanse 20. februar! Morten Chr. Jakhelln, styreleder

3 NHO Nordlands styre 2013 Morten Chr. Jakhelln Edel Storelvmo Jøran Inge Marthinussen Hege Ruud Eva Kristoffersen Chr Jakhelln AS Futurum AS Oras Nordland AS Kobbelv Vertshus Egil Kristoffersen & Sønner Styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem Håvard Strømmen Arve Ulriksen Gunnar Moe Marius Løken Lillian Silfvenius Torghatten Trafikkselskap Elkem AS Salten Verk Momek Group AS Skarvik AS Zikk Zaks AS styremedlem Styremedlem varamedlem varamedlem varamedlem (død mai 2013) Utsendinger: Til Hovedstyret i NHO: Representant: Morten Chr Jakhelln Observatør: NHO Trøndelags repre. Til Generalforsamlingen i NHO 2012: Representant: Edel Storelvmo Vararepresentant: Jøran Inge Marthinussen Valgnemd: Aud Scjødt Fredriksen (leder) På valg 2014 Beate Bø Nilsen På valg 2014 (i permisjon) Ståle Indregård På valg 2015 Roger Mosand På valg 2015 Talsmenn: Utvalg for mindre bedrifter: NHOs Eierforum: Aud Schjødt Fredriksen Lise Dahlberg Morten Chr. Jakhelln Administrasjonen ved NHO Nordland er til for medlemsbedriftene og andre som har spørsmål om vår virksomhet. Ta gjerne kontakt med oss på telefon Medlemsstrukturen: Medlemsutvikling Årsverk funksj. Årsverk arb. Totalt:

4 2013 har vært et positivt år for NHO Nordland. Medlemsmassen er i vekst og organisasjonen er en aktiv samarbeidspartner med regionale myndigheter og øvrige institusjoner innenfor arbeidsliv og utdanning. NHO Nordland har på målbare områder som vi jobber med oppnådd tilfredsstillende resultater og ønsker samtidig å bli en enda sterkere premissgiver for utvikling og vekst i Nordland. For Nordland ble 2013 preget av både positive og negative hendelser. Hurtigruta valgte å "forlate" Narvik og Nordland som administrasjonssted. Et betydelig antall stillinger forsvant i 2012 og 2013 fra solcelleindustrien i Glomfjord og Narvik. En industri som bare et par år tidligere ble definert som den store fremtidsindustrien. Som følge av Stortingsvalget høsten 2013 fikk landet ny regjering, hvor det var store forventninger til iverksettelse av konsekvensutredning for petroleumsaktiviter utenfor Lofoten og Vesterålen. Som kjent er en slik konsekvensutredning utsatt i alle fall i fire år. På tross av finanskrise, Eurokrisen og uroligheter i det internasjonale marked har industri og næringsliv i Nordland hatt en positiv vekst i I følge Indeks Nordland var Nordlandsbedriftene mer lønnsomme enn landsgjennomsnittet i Nordland fremstår nå som et av de absolutte største og viktigste eksportfylkene i landet og er i dag fjerde størst i landet. Nordland befester posisjonen som industri og eksportfylket nr. 1 i Nord Norge, og står for 66,5% av eksporten fra Nord Norge. De tradisjonelle eksportnæringene gjør det bra i Nordland, som fiskeriene og metallindustrien. For de øvrige sektorene er det registrert svak vekst. Eksportverdien fra Nordland nådde i ,5 mrd. kr. Iflg. Indeks Nordland utgjorde fiskeeksporten 8,5 mrd. kr og metalleksporten 12 mrd. kr. Nordland har igjen passert innbyggere. Selv om befolkningsøkningen i Nordland har en langt svakere vekst enn "landsgjennomsnittet, økte antall innbyggere i Nordland med Både fødselsoverskudd og netto innvandring har bidratt til økning i befolkningen. Imidlertid er det bekymringsfullt at aldersgruppen år så vidt øker i Nordland. Denne aldersgruppen har de siste 10 år økt i Norge med 7,2%. I Nordland har denne befolkningsgruppen hatt en tilbakegang på hele 7,7. Nordland er også blitt et petroleumsfylke, med merkbar økt aktivitet på Helgeland. NHO Nordland har jobbet for at Nordland må få ta del i enda flere petroleumsprosjekter, samtidig som vi har hatt fokus på behovet for å styrke petroleumskompetansen i fylket. Vi har understreket behovet for at våre utdanningsinstitusjoner innen videregående opplæring og på høyere nivå utvikler studie og fagretninger som petroleumssektoren vil etterspørre for fremtiden. Samtidig ønsker NHO Nordland større aktivitet på Nordlandssokkelen, hvor vi bl.a har bedt om større leteaktiviter i Norskehavet og i de områder som ikke berører sokkelen utenfor Lofoten. Vi er imidlertid fornøyd med at industrien og næringsliv på Helgeland ser ut til å vinne et økt antall kontrakter, selv om det store gjennombruddet enda lar vente på seg har vist at Nordlandsbedriftenes soliditet øker, og tar inn på landsgjennomsnittet. NHO Nordland ser med optimisme på fremtiden for fylkets næringsliv på tross av mange utfordringer. Betydelige investeringsmuligheter ligger foran innenfor energi, prosessindustrien, reiseliv og petroleumsnæringen. Dette vil kreve at sentrale myndigheter følger opp med investeringer innenfor vei og kommunikasjonen forøvrig. Infrastruktur er et nøkkelord for NHO Nordland, som må fungere i et så vidt eksporteksponert fylke som Nordland. NHO Nordland har i perioden jobbet med en rekke enkeltsaker. Bl.a nevnes arbeidsgiveravgiftssaken. Vi har videre engasjert oss innenfor havbruksspørsmål og mineralnæringen. Vi har også utarbeidet en egen kravliste til regjeringen, som følge av at spørsmålet om konsekvensutredning for petroleumsaktiviter utenfor Lofoten og Vesterålen ble utsatt. NHO Nordland hadde i 2013 ansvaret for avviklingen av "Nord Norge kvelden" i Oslo forut for NHOs årskonferanse Her ble energi satt opp som hovedtema. Arrangementet ble meget vellykket, med rundt 140 deltakere fra landsdelen.

5 Arbeidsgiverservice en sentral og prioritert oppgave. Arbeidsgiverservice overfor våre medlemsbedrifter strekker seg over hele spekteret fra lederansvar/- oppgaver til lov og avtaleverket som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt her er Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven, Hovedavtalen og de forskjellige tariffavtalene. Rådgivning og bistand har i 2013 i hovedsak blitt gitt ute i møter i bedriftene. Det gjelder i forhandlinger om arbeidsavtaler og tilsettingsforhold som oppsigelse, avskjed og permittering, samt bistand til å finne løsninger i tariffavtalenes bestemmelser. Det er videre gitt veiledning og bistand i personalsaker som medarbeidersamtaler, oppfølging av sykmeldte, permisjonssaker, pensjonsspørsmål og yrkesskade/- erstatning. Likeså har vi bistått i saker som gjelder Vikarbyrådirektivet og tilhørende bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. Vi har også bistått i Tingretten for våre medlemsbedrifter i spørsmål som omhandler arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og hvor langt den går. Råd og veiledning i omorganiseringsprosesser med lederopplæring, utarbeidelse av rutiner, utvikling av verdigrunnlag og etiske retningslinjer er områder NHO Nordland også har gitt bistand innenfor. Henvendelser og saker innenfor området arbeidsgiverservice har økt i Flere medlemmer og større fokus på HR og arbeidsmiljøarbeid er positivt, og vi ser også at sykefraværet i privat sektor i fylket går ned. Hva gjelder permitteringer har det vært en nedgang i 2013 i forhold til Det skyldes nedleggingen av sentrale virksomheter i Glomfjord i Vi er mer på et "normalår" for permitteringer i NHO Nordland har innenfor området arbeidsgiverservice samarbeidet med landsforeningenes advokater og NHO Arbeidsrett. Også i 2013 har vi deltatt på sentrale arenaer for samhandling og erfaringsutveksling innenfor området arbeidsgiverservice, som regionforhandlermøter og tariffseminarer. Samarbeidsforumet mot svart økonomi. NHO Nordland deltar aktivt i styret for SMSØ, sammen med LO, YS, UNIO, Skatt Nord og Politiet. Vi har i 2013 bidratt i utviklingen av strategier og handlingsplaner for forumets arbeid, og deltatt i holdningsskapende aktiviteter som kronikker og avisartikler. Vi deltok i "Handle hvitt" kampanjens sommeraktivitet og aktivitetene før jul 2013 om å betale med kort. Det er lagt ut artikler om aktivitetene på våre nettsider. I 2013 har SMSØ hatt et felles møte og samarbeid med SMSØ i Troms og Finnmark. Her bidro Skattedirektoratet med god og fyldig informasjon om innføring av personallister fra januar 2014, som igjen ga oss innsikt og kompetanse for informasjon til våre medlemsbedrifter. Vi har også lagt ut informasjon på våre nettsider om temaet. SMSØ har i 2013 hatt et nært samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland, for eksempel deltakelse i juryer under fylkesmessa og informasjons- og undervisningsopplegg om økonomi og regnskap i ungdomsskole og videregående skole. Kurs. NHO Nordland har ikke gjennomført egne kurs for medlemsbedriftene i Vi jobber med NHOfellesskapets kursplattform "Næringslivets skole", for å kunne tilby aktuelle kurs i kommende år, også nettbaserte kurs. Samarbeidsavtale med Eurojuris Norge. NHO inngikk i 2011 en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Holm og Benson, som er Eurojuris Norges kontor i Bodø. Her tilbys NHO-medlemmer forretningsjuridiske tjenester av høy kvalitet til 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon. I 2013 har NHO Nordland videreformidlet kontakt for våre medlemsbedrifter i to tilfeller. I tillegg har NHOs Arbeidsrettsavdeling leid inn Eurojuris advokat i en arbeidsrettssak i fylket.

6 Inkluderende arbeidsliv Som en av partene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, har oppfølging av avtalen og IA-arbeidet i Nordland vært et prioritert område for NHO Nordland i I samarbeid med øvrige avtaleparter og NAV Arbeidslivssenter er det avviklet flere IA-konferanser, seminarer, møter med IA-bedrifter og lignende, relatert til IA-rådets handlingsplan. Fokus har i 2013 vært oppfølging av sykmeldte og virkemidler innenfor avtalens delmål 1, legens rolle i IA-arbeidet, funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet og tiltak for god seniorpolitikk. IA-rådet i Nordland NHO Nordland har i 2013 vært en aktiv deltaker i IA-rådet i Nordland. Rådet er arena for det partssammensatte IA-arbeidet i fylket, og i Nordland er også viktige samarbeidspartnere invitert med i rådet. Blant annet Arbeidstilsynet, Legeforeningen, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen. Sammen med LO har NHO Nordland var pådriver for IA-uka i Nordland, hvor det ble gjennomført møter med bedrifter i alle sektorer på forskjellige steder i fylket i løpet av en uke. Temaene var resultater i Nordland på de forskjellige delmålene, evalueringsrapporter og mulig ny avtale etter Videre var det innlegg fra bedrifter, hvor to av NHO Nordlands medlemsbedrifter bidro som svært gode eksempler på samspill og rollefordeling i IA-arbeidet. Under IA-uka var IA-rådet på bedriftsbesøk i en av våre medlemsbedrifter i regi av NHO Nordland i samarbeid med bedriften. Besøket ble meget vellykket og fikk fokus på privat sektors gode resultater på IA-arbeidet. Partene i IA-rådet arrangerte i samarbeid med Nordland Legeforening en stor 2-dagers konferanse i Narvik i Flere av våre medlemsbedrifter deltok. Tema for konferansen var muligheter og utfordringer i IA-arbeidet. Videre arrangerte IA-rådet et seminar om muligheter innenfor IA-avtalens delmål 2, hvor NHO satte fokus på prosjektet "Ringer i Vannet" som et viktig virkemiddel for å få flere i arbeid. To av våre medlemsbedrifter hadde innlegg med gode eksempler på arbeidsmetode for å få flere ut i arbeidslivet. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er prolongert utover og inntil ny avtale foreligger. Forhandlingene om ny IA-avtale er godt i gang. NHO Nordland har med bakgrunn i erfaring fra IAarbeidet i fylket og informasjon og tilbakemelding fra våre medlemsbedrifter, gitt innspill til NHOs politikkdokument og forhandlingsgrunnlag. Vi har blant annet gitt innspill til en ny avtales målgrupper, forenkling av oppfølgingsregimet for sykmeldte, virkemidler både hvordan eksisterende kan forbedres og til nye virkemidler -, herunder kontaktpersonrollen, tilretteleggingstilskudd, gradert sykmelding, aktiv sykmelding, samhandling med lege samt hvordan fokus ytterligere kan forsterkes mot arbeidsplassen og samhandlingen mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte. Fra IA-konferanse i Narvik: Fra IA-uka 2013: Mosjøen. Fra IA-uka 2013: Engasjerende Konsernlege Bjørnar Brændeland, Nordea bedriftsinnlegg fra Alcoa. Ringer i Vannet. Høsten 2012 startet NHO Nordland rekrutteringsprosjektet Ringer i Vannet. Prosjektperioden går foreløpig fram til Prosjektet er et samarbeid mellom Attføringsbedrifter og øvrige NHObedrifter, hvor rekrutteringsbehov og samfunnsansvar møtes. Prosjektet har et nært og meget godt samarbeid med LO og NAV, som også deltar i styringsgruppe og prosjektgruppe. I 2013 har det vært stor aktivitet i prosjektet i Nordland. Flere medlemsbedrifter har tegnet rekrutteringsavtale og startet en rekrutteringsprosess i samarbeid med attføringsbedriften etter RIV-metodikken. Resultatene for 2013 viser at bedriftene i Nordland ligger helt i toppen i dette arbeidet. Det viktigste er imidlertid at mange av de personer som sto utenfor arbeidslivet nå er kommet seg i jobb med arbeidsavtale og lønn. Det er en vinn-vinn situasjon for alle parter, og viser våre medlemsbedrifters samfunnsansvar i praksis.

7 Prosjektet driftes av NHO Nordland, og er tildelt midler fra NHOs Arbeidsmiljøfond. Prosjektet er ressurskrevende, og tildelte midler dekker ikke opp for disponerte ressurser. De 6 attføringsbedriftene i Nordland som deltar i prosjektet har bidratt til dekning av opplæringstiltak for deres kontaktpersoner. Det er gjennomført grunnkurs i retorikk i 2013, og planlegges ytterligere kompetanseheving i Det er videre gjennomført 6 møter i prosjektgruppen og et møte i styringsgruppen. NHO Nordland har også bidratt til prosjektforankring og informasjon i andre regioner. Folkehelsealliansen Også i 2013 har NHO Nordland deltatt aktivt i folkehelsearbeidet i fylket, blant annet via vår deltakelse i Folkehelsealliansen. Folkehelsealliansen har hatt to møter, og det har vært to samlinger for utarbeidelse av mål og handlingsplaner. Arbeidet med helsefremmende arbeidsplasser ligger godt implementert i IAkonseptet, som NHO via IA-avtalen har forpliktet seg til å delta i. NHO Nordland sammen med LO valgte derfor å melde seg ut av Folkehelsealliansen i 2013, og styre ressursene mot dette området via IAarbeidet. I møte støtter styret i NHO Nordland utmeldelsen. Global Future Global Future er et prosjekt som skal bidra til at flere høyt utdannede personer i Nordland med flerkulturell bakgrunn, får fremheve sin kompetanse og sine ambisjoner slik at de kan rekrutters til relevante posisjoner, lederstillinger og styreverv. Programmet er gjennomført i flere fylker med svært gode resultater og tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter. NHO Nordland har i 2013 utarbeidet prosjektskisse for Global Future i Nordland, og startet arbeidet med i første omgang å få på plass finansiering og deretter prosjektledelse. Det er ikke mulig å gå videre i prosjektet før finansiering er avklart. Det jobbes også med å få prosjektet inn som et tiltak i Nordland fylkeskommunes Tilflyttingsprosjekt. Tilflyttingsprosjektet Nordland fylkeskommune. Prosjektet "Tilflytting og rekruttering fra utlandet" er et 4-årig prosjekt med oppstart Prosjektet er vedtatt av Fylkestinget i april Prosjektet bygger på 6 pilarer: Norskopplæring, Utdanning og kvalifisering, Systematisk rekruttering, Boliger, Fritid Frivillighet og Informasjon. Det er utarbeidet en omfattende tiltaksliste, kategorisert etter de 6 satsingsområdene. Målet er å øke innvandringen fra utlandet og å redusere fraflyttingen, slik at Nordland gis nye innbyggere i perioden Et av delmålene er at økt tilflytting skal gi arbeidslivet i Nordland tilgang på arbeidskraft. NHO Nordland deltar i prosjektets styringsgruppe og er derigjennom med på å påvirke retning og strategi, nødvendige og hensiktsmessige tiltak samt oppfølging og evaluering. Det er i 2013 gjennomført to møter i styringsgruppen, samt en to dagers tilflytterkonferanse. NHO Nordland deltar også i referansegruppen til prosjektet "Innvandrere en ressurs for Vesterålen". Prosjektet ledes av KUN senter for Kunnskap og Likestilling, og finansiert av prosjektmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet og fylkeskommunen. Prosjektets mål er blant annet å imøtekomme regionens mål om bolyst, rekruttering og stabil bosetting, og en av målgruppene er næringslivet i regionen. Vi ser på dette som en mulighet for rekruttering for våre medlemsbedrifter i Vesterålen. Nasjonal Transportplan NHO Nordland har i 2013 hatt mye fokus på samferdsel. Arbeidet med innspill til Nasjonal Transportplan har hatt hovedprioritet. NHO sluttførte arbeidet med Samferdselsløftet II hvor alle regionene var aktiv deltakere. Samferdselsløftet ble NHO sitt innspill til nasjonal transportplan og ble meget godt mottatt.

8 Stortingsvalget 2013 I forbindelse med Stortingsvalget 2013 inviterte NHO Nordland de nominerte stortingspolitikere fra alle partier til møter med næringslivet. Bedriftenes betydning for verdiskapingen i Nordland var hovedtema. Politikerne fikk møte 18 medlemsbedrifter fra forskjellige næringer. 23 politikere deltok, og alle partiene var representert. VRI Forskningsrådets satsing på innovasjon gjennom økt samhandling mellom FOUinstitusjoner, bedrifter og regionale myndigheter. VRI Nordland har på flere nivåer fungert som arena for fruktbar samhandling mellom aktørene i de regionale innovasjonssystemer i Styret, ressursgruppene og VRI teamet har fungert som møteplasser og samarbeidsarenaer. VRI har hatt følgende innsatsområder i 2013; VRI Leverandørindustri olje/gass, Ny Fornybar Energi og Opplevelsesbasert reiseliv. Det er gjennomført 5 styremøter i Odd Henriksen var NHO Nordlands representant i styret frem til juni Liv Ragnhild Hov representerer nå NHO Nordland i styret. Arbeidskraft og kompetanseutvikling I 2013 ble det en forsiktig vekst i befolkningen i alle regioner i Nordland. Fra 2010 har antall personer i aldergruppen 20 til 40 år økt forsiktig i Nordland. Utfordringene med å holde på unge voksne er sterkest i omlandskommunene i Nordland. Bykommunene har noe mindre negativ utvikling. Konsekvensen er at andelen eldre øker i Nordland. Bedriftenes største bekymring er mangel på kompetent arbeidskraft. Dette preger arbeidet vårt med skole/næringsliv, yrkesutdanning og høgere utdanning og forskning. Realfagsatsing samarbeid gjennom gode partnerskapsavtaler Problemet med å skaffe relevant realfaglig arbeidskraft er fortsatt stort i Nordland. NHO Nordlands medlemsbedrifter har et stort behov for nye ingeniører i årene fremover. NHO Nordland, i samarbeid med Nordland fylkeskommune, har videreført realfagsprosjektet i videregående skole koblet mot elever og lærere på studiespesialiserende studieretning. I tillegg er NHO Nordland prosjektleder for Lektor 2- satsingen i Nordland. Prosjektet skal koble næringslivet i Nordland og elever som velger fordypning i realfagene, samt lærere som underviser i disse fagene. Ansatte i bedriftene skal inn i skolene og forelese, og elever og lærere skal ut i bedriftene på hospitering. Alle aktiviteter skal kobles mot læreplanmål. NHO Nordland har koordinatoransvaret i 30 % stilling for dette prosjektet. Lektor II har nå med 14 skoler i Nordland og vil bli videreført i Tilbakemelding fra bedrifter, lærere og elever er meget positive. NHO Nordland har også vært pådrivere for å få på plass "Eleven som fremtidig ressurs" i Ofoten og Vefsn. Her har vi fått gode resultater av samarbeid mellom lokale bedrifter og skoler. Prosjektene vil bli videreført i I tillegg er det nå ca 80% av alle ungdomsskolene i Nordland som har etabler samarbeid med lokalt næringsliv og underskrevet partnerskapsavtaler. Disse avtalene er koblet mot realfagene og faget Utdanningsvalg. I 2013 ble det avviklet 4 regionale konferanser for samtlige rådgivere i grunn- og videregående skole hvor hovedtema var samarbeid skole og lokalt næringsliv. Dette var et samarbeid mellom NHO Nordland, Nordland fylkeskommune og Karrieresentrene i Nordland. I tillegg har vi avviklet 4 partnerskapskonferanser. NHO Nordland har også samarbeidet med First Scandinavia for å få på plass Newton-rom i Nordland og First Lego League turneringer i hele fylket. Fagopplæring Det ble i 2013 inngått 1225 nye lærekontrakter. I tillegg har 190 ungdommer fått lærekontrakt utenfor fylket. Ved utgangen av 2013 hadde Nordland 1501 godkjente lærebedrifter i fylket. Disse er godkjent i 109 forskjellige fag. Det er avlagt 1500 fag- og svennebrev, mot 1478 i Med 2531 løpende lærekontrakter per , samt 1225 nye lærekontrakter i 2013, var 3756 lærlinger/lærekandidater under opplæring i fylket i NHO Nordland var i 2013 representert i yrkesopplæringsnemnda i Nordland ved Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland og Tommy Hanssen, Nordlaks. Yrkesopplæringsnemdas opplæringspris 2013 ble tildelt Lofotkraft AS.

9 Nasjonal Aksjon Lærebedrifter Nasjonal Aksjon lærebedrift var et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO, oppfølging av 10- punktsplanen for flere læreplasser. Nasjonal Aksjon lærebedrift arbeidet for å øke antallet læreplasser med 10 % i prosjektperioden. I Nordland var dette arbeidet forankret hos partene og i Yrkesopplæringsnemdas arbeid. I Nordland fikk vi over 200 flere godkjente lærebedrifter i prosjektperioden. Regionkontor NHO Reiseliv Nord-Norge Regionforening NHO Reiseliv Nord-Norge hadde 407 medlemsbedrifter per , hvorav 176 i Nordland. Geir Solheim Avdelingsdirektør Ellen Klaussen Sekretær/regnskapsansvarlig Gøran Kimsås Distriktssjef Innkjøp Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har distriktssjefer med ansvar for å få bedriftene til å bruke Innkjøpsavtalen og å verve nye medlemmer for NHO/NHO Reiseliv. Gøran Kimsås har sitt utgangspunkt fra NHO-kontoret i Bodø. Styret i beretningsåret 2013 har bestått av: Styreleder Kari Flesvik Rica Hotel Alta Alta Nesteleder Sigbjørn Sørensen Polar Park / Visit Bardu Bardu Styremedlem Sølvi Øgsnes Breidablikk Gjestehus Narvik Pål A. Dørmænen Påls Matopplevelser Vadsø Erik Taraldsen Thon Hotel Lofoten Svolvær Jam Erik Kristoffersen Destination Harstad Harstad Fred Anton F. Ravneberg Radisson Blu Hotel Bodø Bodø Varamedlem Mona Saab Hasvik Hotel Hasvik Ove Bromseth Rica Meyergården Hotel Mo i Rana Mona Jørgensen Hotel Maritim Skjervøy Skjervøy NHO Reiseliv Lokallag i Nord-Norge 8 Lokallag hvorav 4 i Nordland Bodø, Narvik, Lofoten og Vesterålen. Strategisk samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland (UEN) Ungt Entreprenørskap Nordland var det fylket i landet i 2013, med størst andel elever som deltok i UEs ulike programmer. Nær elevaktiviteter ble gjennomført i fjor, hvor hele 9800 i grunnskolen. Veksten av Elevbedrifter på de fleste Ungdomskoler har vært betydelig. En viktig milepæl ble nådd da samtlige kommuner i Nordland hadde slik aktivitet i fjor, som er det første året noen sinne siden tilskudd til grunnskolens entreprenørskapssatsing startet i Det har tatt tid å sikre god forankring av entreprenørskap som metode på skoleeier og skoleledernivå, sier daglig leder Steve Hernes. Nå viser det seg at det har gitt gode resultater! Det var også god vekst i antallet elever som deltok i Ungdomsbedrift i den videregående skolen. Over 800 elever deltok, og flere studiesteder og studieretninger er representert enn tidligere. I 2013 gjennomførte UE Nordland flere nye og store arrangementer. Under Norgesmesterskapet for Ungdomsbedrifter, vant Nordland flere priser enn noensinne. Nettverk og samhandling NHO Nordland er en viktig partner/deltager i mange nettverk og utvalg der vi ivaretar næringslivets interesser. Partnerskap Nordland, FoU- forum Nordland, Olje/gass utvalget og Næringsforum Nord, Yrkesopplæringsnemda i Nordland, Forum for kompetanse og arbeidsliv, Rådet for samhandling med akademia og næringslivet, Styringsgruppe for realfagsatsingen i Nordland, IA-rådet i Nordland, Energirådet, medlem av VRI sitter i styringsgruppen med mer. I tillegg er vi aktiv deltaker i å utarbeide Indeks Nordland.

10 Indeksen gir en god beskrivelse av næringslivet i Nordland og blir mye lest, brukt og benyttet i foredrag. Indeksen er blitt et nyttig verktøy for vårt daglige arbeid. Indeks Nordland utarbeider vi sammen med Kunnskapsparken, Innovasjon Norge, Nordlandsbanken, Nordland Fylkeskommune og NAV Nordland. Samhandlingen med NHOs egne landsforeninger og med andre regioner er også sentralt. NHO Nordland har bl.a. sekretariat for Nordre-Nordland Bilbransjeforening og Transportbrukerutvalget i Nordland. NHO blir ofte bedt om å kommentere aktuelle hendelser, spesielt det som skjer i Nordlandsamfunnet, og er ofte næringslivets røst i det offentlige rom. Vi har også nærhet til nasjonale prosesser og følger aktivt opp NHO sine strategier i vår region. I 2013 har vi spesielt blitt oppfordret til å bidra når det gjelder regjeringens kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehav Nordland VI og VII. Videre har vi arbeidet sammen med NHO Finnmark, Statoil og Universitetet i Tromsø med et prosjekt som omhandler rekruttering av ingeniører til landsdelen. NHO Nordland er hvert år med å arrangere konferanser, seminarer og møter som er viktige møteplasser og faglige fora. Vår egen årskonferanse er sentral og har fokus på NHO sitt hovedtema for året. I 2013 var det "Industri og energi" som var tema. Vi har videre i 2013 hatt spesiell fokus på behovet for rekruttering av kompetent arbeidskraft og samarbeid utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Med mange oppgaver og en bemanning på fire personer er vår kapasitet begrenset. Samhandling med andre aktører er derfor en viktig arbeidsform for oss. Vi kan også være initiativtaker, pådriver og talerør og bidra til partnerskapsavtaler og samarbeidsprosjekter som gir gode resultater. Prisvinnere i 2013 Prisen for beste masteroppgave ved Handelshøgskolen i Bodø gikk til Mats Eirik Nicolaisen og Eirik Grytten Standal for oppgaven: "Prisdannelse i lufttransportmarkedet i Norge En undersøkelse av prisutvikling på konkurranseutsatte ruter". Nyskapingsprisen for Nordland for 2013 gikk til Hepro AS, Rognan Administrasjonen Administrasjonen har bestått av: Regiondirektør Odd Henriksen (permisjon fra ) Regiondirektør Ivar Kristiansen (startet ) Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov Seniorrådgiver Vivi-Ann Falch Myrlund Sekretær Olaug Østensen Administrasjonen holder til i Sandgata 5A i Bodø sentrum i et trivelig kontorfellesskap sammen med Nelfo Nordland, NHO Reiseliv Innkjøp Nord-Norge, Norges Lastebileierforening Nordland, Ungt Entreprenørskap Nordland, Essensi Utvikling AS, Mainstream Norway og Artec Aqua.

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark ÅRSMELDING 2014 NHO Finnmark 1 STYRELEDER HAR ORDET Næringsaktiviteten i Finnmark er i stor utstrekning eksportrettet og dermed avhengig av kjøpekraft og den økonomiske utviklingen globalt. Situasjonen

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Årsberetning 2012. NHO Hordaland

Årsberetning 2012. NHO Hordaland Årsberetning 2012 NHO Hordaland Styret i NHO Hordaland Fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Daglig leder Birte Nilsen Frisørmester Edel Teige Administrerende direktør Nina Askvik Administrerende direktør

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ Mai 2009 FORORD Pilotprosjektet Internship Relevant praksis for studenter og nye muligheter for næringslivet startet

Detaljer

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer