Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER"

Transkript

1 Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft - Nye verktøy for oppfølging av sykmeldte - Gode pensjonsordninger - Bedriftens eget samfunnsregnskap - Rekruttering SVÆRT HØY EKSPORT I 2013 Nordland står for 66,5 % av eksporten fra Nord-Norge, herunder 94 % av metalleksporten, og 51 % av fiskeeksporten. Nordland er på samme tid et av de mest internasjonalt orienterte fylkene i Norge.

2 Styrelederen har ordet: 2013 ble et aktivt år for NHO Nordland. Aktiviteten har vært god. På våre kjerneområder der vi har påtatt oss et ekstra ansvar har vi oppnådd tilfredsstillende resultater. Selv om Nordland er et langstrakt og krevende fylke å drive en organisasjon i, føler vi at vi har nådd bredt ut. Det er imidlertid er stor utfordring i å makte å dekke alle våre ønsker om både å besøke flere medlemmer og å dekke opp enkeltbransjers ønsker og prioriteringer. Vi søkte å rette oppmerksomheten mot fylkets spesielle utfordringer ifm høstens Stortingsvalg. Særlig innenfor kommunikasjon og samferdsel er det et kontinuerlig arbeid som må videreføres. Indeks Nordlands rapport viser at Nordland er landets fjerde største eksportfylke. For produsenter av fisk eller metaller, hvor Nordland er en "stormakt", er gode, åpne og robuste transportkorridorer til markedet et nøkkelord. Eksportfylket Nordland må ha et oppdatert veisystem og standard som kan møte fremtiden. Med den nye regjeringen på plass, er vi glad for at arveavgiften fjernes og at man tar fatt på jobben med å redusere og etterhvert fjerne formueskatten. Vi har jobbet aktivt overfor myndighetene med å være best mulig skodd ifm med arbeidsgiveravgiftssaken. Her har NHO i Nord Norge gått sammen om en uttalelse hvor vi krever en felles sats på 5,1 % for hele landsdelen! med unntak for tiltakssonen. Etter vår mening er en fortsatt lav og langsiktig arbeidsgiveravgift på 5,1% nasjonens viktigste distriktspolitiske virkemiddel, som på en ubyråkratisk måte kan kompensere for avstandsulemper og klimatiske forhold. Vi legger ikke skjul på at vi ble meget skuffet da det i regjeringsforhandlingene ble klart at spørsmålet om konsekvensutredning ifm petroleumsaktiviter utenfor Lofoten og Vesterålen ble utsatt for nye fire år. Dette medfører at Nordland og i særdeleshet regionene Lofoten og Vesterålen går glipp av både muligheter og investeringer. Det var derfor naturlig for oss i NHO Nordland å sende en liste på 10 punkter med forslag til tiltak som kunne kompensere for de tapte petroleumsmuligheter. Vi vil fortsette vårt arbeide med å rette fokus på petroleumsutvikling og likeledes behovet for vekst i havbrukssektoren i fylket. Arbeidet med samferdsel videreføres. Vei er nevnt. Dobbeltspor på Ofotbanen og opprusting av transportlinjen på Nordlandsbanen fra Rana Gruber til Mo Havn ligger høyt på jobblista. Det samme gjelder spørsmålet om stamflyplass på Hauan og flytting av rullebanen i Bodø. Vi vil ta mulighetene innen mineralnæringen i Nordland i bruk og vi ønsker sterkt å komme over i en handlingsfase. Med alle våre muligheter for å skape vekst og utvikling, må vi henge på våre undervisningsinstitusjoner i fylket som vi håper kjenner sin besøkelsestid. Morgendagens etterspørsel etter bl.a fagarbeidere og ingeniører må møtes raskt og offensivt! Alle disse spørsmålene setter på dagsorden på vår årskonferanse 20. februar! Morten Chr. Jakhelln, styreleder

3 NHO Nordlands styre 2013 Morten Chr. Jakhelln Edel Storelvmo Jøran Inge Marthinussen Hege Ruud Eva Kristoffersen Chr Jakhelln AS Futurum AS Oras Nordland AS Kobbelv Vertshus Egil Kristoffersen & Sønner Styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem Håvard Strømmen Arve Ulriksen Gunnar Moe Marius Løken Lillian Silfvenius Torghatten Trafikkselskap Elkem AS Salten Verk Momek Group AS Skarvik AS Zikk Zaks AS styremedlem Styremedlem varamedlem varamedlem varamedlem (død mai 2013) Utsendinger: Til Hovedstyret i NHO: Representant: Morten Chr Jakhelln Observatør: NHO Trøndelags repre. Til Generalforsamlingen i NHO 2012: Representant: Edel Storelvmo Vararepresentant: Jøran Inge Marthinussen Valgnemd: Aud Scjødt Fredriksen (leder) På valg 2014 Beate Bø Nilsen På valg 2014 (i permisjon) Ståle Indregård På valg 2015 Roger Mosand På valg 2015 Talsmenn: Utvalg for mindre bedrifter: NHOs Eierforum: Aud Schjødt Fredriksen Lise Dahlberg Morten Chr. Jakhelln Administrasjonen ved NHO Nordland er til for medlemsbedriftene og andre som har spørsmål om vår virksomhet. Ta gjerne kontakt med oss på telefon Medlemsstrukturen: Medlemsutvikling Årsverk funksj. Årsverk arb. Totalt:

4 2013 har vært et positivt år for NHO Nordland. Medlemsmassen er i vekst og organisasjonen er en aktiv samarbeidspartner med regionale myndigheter og øvrige institusjoner innenfor arbeidsliv og utdanning. NHO Nordland har på målbare områder som vi jobber med oppnådd tilfredsstillende resultater og ønsker samtidig å bli en enda sterkere premissgiver for utvikling og vekst i Nordland. For Nordland ble 2013 preget av både positive og negative hendelser. Hurtigruta valgte å "forlate" Narvik og Nordland som administrasjonssted. Et betydelig antall stillinger forsvant i 2012 og 2013 fra solcelleindustrien i Glomfjord og Narvik. En industri som bare et par år tidligere ble definert som den store fremtidsindustrien. Som følge av Stortingsvalget høsten 2013 fikk landet ny regjering, hvor det var store forventninger til iverksettelse av konsekvensutredning for petroleumsaktiviter utenfor Lofoten og Vesterålen. Som kjent er en slik konsekvensutredning utsatt i alle fall i fire år. På tross av finanskrise, Eurokrisen og uroligheter i det internasjonale marked har industri og næringsliv i Nordland hatt en positiv vekst i I følge Indeks Nordland var Nordlandsbedriftene mer lønnsomme enn landsgjennomsnittet i Nordland fremstår nå som et av de absolutte største og viktigste eksportfylkene i landet og er i dag fjerde størst i landet. Nordland befester posisjonen som industri og eksportfylket nr. 1 i Nord Norge, og står for 66,5% av eksporten fra Nord Norge. De tradisjonelle eksportnæringene gjør det bra i Nordland, som fiskeriene og metallindustrien. For de øvrige sektorene er det registrert svak vekst. Eksportverdien fra Nordland nådde i ,5 mrd. kr. Iflg. Indeks Nordland utgjorde fiskeeksporten 8,5 mrd. kr og metalleksporten 12 mrd. kr. Nordland har igjen passert innbyggere. Selv om befolkningsøkningen i Nordland har en langt svakere vekst enn "landsgjennomsnittet, økte antall innbyggere i Nordland med Både fødselsoverskudd og netto innvandring har bidratt til økning i befolkningen. Imidlertid er det bekymringsfullt at aldersgruppen år så vidt øker i Nordland. Denne aldersgruppen har de siste 10 år økt i Norge med 7,2%. I Nordland har denne befolkningsgruppen hatt en tilbakegang på hele 7,7. Nordland er også blitt et petroleumsfylke, med merkbar økt aktivitet på Helgeland. NHO Nordland har jobbet for at Nordland må få ta del i enda flere petroleumsprosjekter, samtidig som vi har hatt fokus på behovet for å styrke petroleumskompetansen i fylket. Vi har understreket behovet for at våre utdanningsinstitusjoner innen videregående opplæring og på høyere nivå utvikler studie og fagretninger som petroleumssektoren vil etterspørre for fremtiden. Samtidig ønsker NHO Nordland større aktivitet på Nordlandssokkelen, hvor vi bl.a har bedt om større leteaktiviter i Norskehavet og i de områder som ikke berører sokkelen utenfor Lofoten. Vi er imidlertid fornøyd med at industrien og næringsliv på Helgeland ser ut til å vinne et økt antall kontrakter, selv om det store gjennombruddet enda lar vente på seg har vist at Nordlandsbedriftenes soliditet øker, og tar inn på landsgjennomsnittet. NHO Nordland ser med optimisme på fremtiden for fylkets næringsliv på tross av mange utfordringer. Betydelige investeringsmuligheter ligger foran innenfor energi, prosessindustrien, reiseliv og petroleumsnæringen. Dette vil kreve at sentrale myndigheter følger opp med investeringer innenfor vei og kommunikasjonen forøvrig. Infrastruktur er et nøkkelord for NHO Nordland, som må fungere i et så vidt eksporteksponert fylke som Nordland. NHO Nordland har i perioden jobbet med en rekke enkeltsaker. Bl.a nevnes arbeidsgiveravgiftssaken. Vi har videre engasjert oss innenfor havbruksspørsmål og mineralnæringen. Vi har også utarbeidet en egen kravliste til regjeringen, som følge av at spørsmålet om konsekvensutredning for petroleumsaktiviter utenfor Lofoten og Vesterålen ble utsatt. NHO Nordland hadde i 2013 ansvaret for avviklingen av "Nord Norge kvelden" i Oslo forut for NHOs årskonferanse Her ble energi satt opp som hovedtema. Arrangementet ble meget vellykket, med rundt 140 deltakere fra landsdelen.

5 Arbeidsgiverservice en sentral og prioritert oppgave. Arbeidsgiverservice overfor våre medlemsbedrifter strekker seg over hele spekteret fra lederansvar/- oppgaver til lov og avtaleverket som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt her er Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven, Hovedavtalen og de forskjellige tariffavtalene. Rådgivning og bistand har i 2013 i hovedsak blitt gitt ute i møter i bedriftene. Det gjelder i forhandlinger om arbeidsavtaler og tilsettingsforhold som oppsigelse, avskjed og permittering, samt bistand til å finne løsninger i tariffavtalenes bestemmelser. Det er videre gitt veiledning og bistand i personalsaker som medarbeidersamtaler, oppfølging av sykmeldte, permisjonssaker, pensjonsspørsmål og yrkesskade/- erstatning. Likeså har vi bistått i saker som gjelder Vikarbyrådirektivet og tilhørende bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. Vi har også bistått i Tingretten for våre medlemsbedrifter i spørsmål som omhandler arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og hvor langt den går. Råd og veiledning i omorganiseringsprosesser med lederopplæring, utarbeidelse av rutiner, utvikling av verdigrunnlag og etiske retningslinjer er områder NHO Nordland også har gitt bistand innenfor. Henvendelser og saker innenfor området arbeidsgiverservice har økt i Flere medlemmer og større fokus på HR og arbeidsmiljøarbeid er positivt, og vi ser også at sykefraværet i privat sektor i fylket går ned. Hva gjelder permitteringer har det vært en nedgang i 2013 i forhold til Det skyldes nedleggingen av sentrale virksomheter i Glomfjord i Vi er mer på et "normalår" for permitteringer i NHO Nordland har innenfor området arbeidsgiverservice samarbeidet med landsforeningenes advokater og NHO Arbeidsrett. Også i 2013 har vi deltatt på sentrale arenaer for samhandling og erfaringsutveksling innenfor området arbeidsgiverservice, som regionforhandlermøter og tariffseminarer. Samarbeidsforumet mot svart økonomi. NHO Nordland deltar aktivt i styret for SMSØ, sammen med LO, YS, UNIO, Skatt Nord og Politiet. Vi har i 2013 bidratt i utviklingen av strategier og handlingsplaner for forumets arbeid, og deltatt i holdningsskapende aktiviteter som kronikker og avisartikler. Vi deltok i "Handle hvitt" kampanjens sommeraktivitet og aktivitetene før jul 2013 om å betale med kort. Det er lagt ut artikler om aktivitetene på våre nettsider. I 2013 har SMSØ hatt et felles møte og samarbeid med SMSØ i Troms og Finnmark. Her bidro Skattedirektoratet med god og fyldig informasjon om innføring av personallister fra januar 2014, som igjen ga oss innsikt og kompetanse for informasjon til våre medlemsbedrifter. Vi har også lagt ut informasjon på våre nettsider om temaet. SMSØ har i 2013 hatt et nært samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland, for eksempel deltakelse i juryer under fylkesmessa og informasjons- og undervisningsopplegg om økonomi og regnskap i ungdomsskole og videregående skole. Kurs. NHO Nordland har ikke gjennomført egne kurs for medlemsbedriftene i Vi jobber med NHOfellesskapets kursplattform "Næringslivets skole", for å kunne tilby aktuelle kurs i kommende år, også nettbaserte kurs. Samarbeidsavtale med Eurojuris Norge. NHO inngikk i 2011 en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Holm og Benson, som er Eurojuris Norges kontor i Bodø. Her tilbys NHO-medlemmer forretningsjuridiske tjenester av høy kvalitet til 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon. I 2013 har NHO Nordland videreformidlet kontakt for våre medlemsbedrifter i to tilfeller. I tillegg har NHOs Arbeidsrettsavdeling leid inn Eurojuris advokat i en arbeidsrettssak i fylket.

6 Inkluderende arbeidsliv Som en av partene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, har oppfølging av avtalen og IA-arbeidet i Nordland vært et prioritert område for NHO Nordland i I samarbeid med øvrige avtaleparter og NAV Arbeidslivssenter er det avviklet flere IA-konferanser, seminarer, møter med IA-bedrifter og lignende, relatert til IA-rådets handlingsplan. Fokus har i 2013 vært oppfølging av sykmeldte og virkemidler innenfor avtalens delmål 1, legens rolle i IA-arbeidet, funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet og tiltak for god seniorpolitikk. IA-rådet i Nordland NHO Nordland har i 2013 vært en aktiv deltaker i IA-rådet i Nordland. Rådet er arena for det partssammensatte IA-arbeidet i fylket, og i Nordland er også viktige samarbeidspartnere invitert med i rådet. Blant annet Arbeidstilsynet, Legeforeningen, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen. Sammen med LO har NHO Nordland var pådriver for IA-uka i Nordland, hvor det ble gjennomført møter med bedrifter i alle sektorer på forskjellige steder i fylket i løpet av en uke. Temaene var resultater i Nordland på de forskjellige delmålene, evalueringsrapporter og mulig ny avtale etter Videre var det innlegg fra bedrifter, hvor to av NHO Nordlands medlemsbedrifter bidro som svært gode eksempler på samspill og rollefordeling i IA-arbeidet. Under IA-uka var IA-rådet på bedriftsbesøk i en av våre medlemsbedrifter i regi av NHO Nordland i samarbeid med bedriften. Besøket ble meget vellykket og fikk fokus på privat sektors gode resultater på IA-arbeidet. Partene i IA-rådet arrangerte i samarbeid med Nordland Legeforening en stor 2-dagers konferanse i Narvik i Flere av våre medlemsbedrifter deltok. Tema for konferansen var muligheter og utfordringer i IA-arbeidet. Videre arrangerte IA-rådet et seminar om muligheter innenfor IA-avtalens delmål 2, hvor NHO satte fokus på prosjektet "Ringer i Vannet" som et viktig virkemiddel for å få flere i arbeid. To av våre medlemsbedrifter hadde innlegg med gode eksempler på arbeidsmetode for å få flere ut i arbeidslivet. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er prolongert utover og inntil ny avtale foreligger. Forhandlingene om ny IA-avtale er godt i gang. NHO Nordland har med bakgrunn i erfaring fra IAarbeidet i fylket og informasjon og tilbakemelding fra våre medlemsbedrifter, gitt innspill til NHOs politikkdokument og forhandlingsgrunnlag. Vi har blant annet gitt innspill til en ny avtales målgrupper, forenkling av oppfølgingsregimet for sykmeldte, virkemidler både hvordan eksisterende kan forbedres og til nye virkemidler -, herunder kontaktpersonrollen, tilretteleggingstilskudd, gradert sykmelding, aktiv sykmelding, samhandling med lege samt hvordan fokus ytterligere kan forsterkes mot arbeidsplassen og samhandlingen mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte. Fra IA-konferanse i Narvik: Fra IA-uka 2013: Mosjøen. Fra IA-uka 2013: Engasjerende Konsernlege Bjørnar Brændeland, Nordea bedriftsinnlegg fra Alcoa. Ringer i Vannet. Høsten 2012 startet NHO Nordland rekrutteringsprosjektet Ringer i Vannet. Prosjektperioden går foreløpig fram til Prosjektet er et samarbeid mellom Attføringsbedrifter og øvrige NHObedrifter, hvor rekrutteringsbehov og samfunnsansvar møtes. Prosjektet har et nært og meget godt samarbeid med LO og NAV, som også deltar i styringsgruppe og prosjektgruppe. I 2013 har det vært stor aktivitet i prosjektet i Nordland. Flere medlemsbedrifter har tegnet rekrutteringsavtale og startet en rekrutteringsprosess i samarbeid med attføringsbedriften etter RIV-metodikken. Resultatene for 2013 viser at bedriftene i Nordland ligger helt i toppen i dette arbeidet. Det viktigste er imidlertid at mange av de personer som sto utenfor arbeidslivet nå er kommet seg i jobb med arbeidsavtale og lønn. Det er en vinn-vinn situasjon for alle parter, og viser våre medlemsbedrifters samfunnsansvar i praksis.

7 Prosjektet driftes av NHO Nordland, og er tildelt midler fra NHOs Arbeidsmiljøfond. Prosjektet er ressurskrevende, og tildelte midler dekker ikke opp for disponerte ressurser. De 6 attføringsbedriftene i Nordland som deltar i prosjektet har bidratt til dekning av opplæringstiltak for deres kontaktpersoner. Det er gjennomført grunnkurs i retorikk i 2013, og planlegges ytterligere kompetanseheving i Det er videre gjennomført 6 møter i prosjektgruppen og et møte i styringsgruppen. NHO Nordland har også bidratt til prosjektforankring og informasjon i andre regioner. Folkehelsealliansen Også i 2013 har NHO Nordland deltatt aktivt i folkehelsearbeidet i fylket, blant annet via vår deltakelse i Folkehelsealliansen. Folkehelsealliansen har hatt to møter, og det har vært to samlinger for utarbeidelse av mål og handlingsplaner. Arbeidet med helsefremmende arbeidsplasser ligger godt implementert i IAkonseptet, som NHO via IA-avtalen har forpliktet seg til å delta i. NHO Nordland sammen med LO valgte derfor å melde seg ut av Folkehelsealliansen i 2013, og styre ressursene mot dette området via IAarbeidet. I møte støtter styret i NHO Nordland utmeldelsen. Global Future Global Future er et prosjekt som skal bidra til at flere høyt utdannede personer i Nordland med flerkulturell bakgrunn, får fremheve sin kompetanse og sine ambisjoner slik at de kan rekrutters til relevante posisjoner, lederstillinger og styreverv. Programmet er gjennomført i flere fylker med svært gode resultater og tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter. NHO Nordland har i 2013 utarbeidet prosjektskisse for Global Future i Nordland, og startet arbeidet med i første omgang å få på plass finansiering og deretter prosjektledelse. Det er ikke mulig å gå videre i prosjektet før finansiering er avklart. Det jobbes også med å få prosjektet inn som et tiltak i Nordland fylkeskommunes Tilflyttingsprosjekt. Tilflyttingsprosjektet Nordland fylkeskommune. Prosjektet "Tilflytting og rekruttering fra utlandet" er et 4-årig prosjekt med oppstart Prosjektet er vedtatt av Fylkestinget i april Prosjektet bygger på 6 pilarer: Norskopplæring, Utdanning og kvalifisering, Systematisk rekruttering, Boliger, Fritid Frivillighet og Informasjon. Det er utarbeidet en omfattende tiltaksliste, kategorisert etter de 6 satsingsområdene. Målet er å øke innvandringen fra utlandet og å redusere fraflyttingen, slik at Nordland gis nye innbyggere i perioden Et av delmålene er at økt tilflytting skal gi arbeidslivet i Nordland tilgang på arbeidskraft. NHO Nordland deltar i prosjektets styringsgruppe og er derigjennom med på å påvirke retning og strategi, nødvendige og hensiktsmessige tiltak samt oppfølging og evaluering. Det er i 2013 gjennomført to møter i styringsgruppen, samt en to dagers tilflytterkonferanse. NHO Nordland deltar også i referansegruppen til prosjektet "Innvandrere en ressurs for Vesterålen". Prosjektet ledes av KUN senter for Kunnskap og Likestilling, og finansiert av prosjektmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet og fylkeskommunen. Prosjektets mål er blant annet å imøtekomme regionens mål om bolyst, rekruttering og stabil bosetting, og en av målgruppene er næringslivet i regionen. Vi ser på dette som en mulighet for rekruttering for våre medlemsbedrifter i Vesterålen. Nasjonal Transportplan NHO Nordland har i 2013 hatt mye fokus på samferdsel. Arbeidet med innspill til Nasjonal Transportplan har hatt hovedprioritet. NHO sluttførte arbeidet med Samferdselsløftet II hvor alle regionene var aktiv deltakere. Samferdselsløftet ble NHO sitt innspill til nasjonal transportplan og ble meget godt mottatt.

8 Stortingsvalget 2013 I forbindelse med Stortingsvalget 2013 inviterte NHO Nordland de nominerte stortingspolitikere fra alle partier til møter med næringslivet. Bedriftenes betydning for verdiskapingen i Nordland var hovedtema. Politikerne fikk møte 18 medlemsbedrifter fra forskjellige næringer. 23 politikere deltok, og alle partiene var representert. VRI Forskningsrådets satsing på innovasjon gjennom økt samhandling mellom FOUinstitusjoner, bedrifter og regionale myndigheter. VRI Nordland har på flere nivåer fungert som arena for fruktbar samhandling mellom aktørene i de regionale innovasjonssystemer i Styret, ressursgruppene og VRI teamet har fungert som møteplasser og samarbeidsarenaer. VRI har hatt følgende innsatsområder i 2013; VRI Leverandørindustri olje/gass, Ny Fornybar Energi og Opplevelsesbasert reiseliv. Det er gjennomført 5 styremøter i Odd Henriksen var NHO Nordlands representant i styret frem til juni Liv Ragnhild Hov representerer nå NHO Nordland i styret. Arbeidskraft og kompetanseutvikling I 2013 ble det en forsiktig vekst i befolkningen i alle regioner i Nordland. Fra 2010 har antall personer i aldergruppen 20 til 40 år økt forsiktig i Nordland. Utfordringene med å holde på unge voksne er sterkest i omlandskommunene i Nordland. Bykommunene har noe mindre negativ utvikling. Konsekvensen er at andelen eldre øker i Nordland. Bedriftenes største bekymring er mangel på kompetent arbeidskraft. Dette preger arbeidet vårt med skole/næringsliv, yrkesutdanning og høgere utdanning og forskning. Realfagsatsing samarbeid gjennom gode partnerskapsavtaler Problemet med å skaffe relevant realfaglig arbeidskraft er fortsatt stort i Nordland. NHO Nordlands medlemsbedrifter har et stort behov for nye ingeniører i årene fremover. NHO Nordland, i samarbeid med Nordland fylkeskommune, har videreført realfagsprosjektet i videregående skole koblet mot elever og lærere på studiespesialiserende studieretning. I tillegg er NHO Nordland prosjektleder for Lektor 2- satsingen i Nordland. Prosjektet skal koble næringslivet i Nordland og elever som velger fordypning i realfagene, samt lærere som underviser i disse fagene. Ansatte i bedriftene skal inn i skolene og forelese, og elever og lærere skal ut i bedriftene på hospitering. Alle aktiviteter skal kobles mot læreplanmål. NHO Nordland har koordinatoransvaret i 30 % stilling for dette prosjektet. Lektor II har nå med 14 skoler i Nordland og vil bli videreført i Tilbakemelding fra bedrifter, lærere og elever er meget positive. NHO Nordland har også vært pådrivere for å få på plass "Eleven som fremtidig ressurs" i Ofoten og Vefsn. Her har vi fått gode resultater av samarbeid mellom lokale bedrifter og skoler. Prosjektene vil bli videreført i I tillegg er det nå ca 80% av alle ungdomsskolene i Nordland som har etabler samarbeid med lokalt næringsliv og underskrevet partnerskapsavtaler. Disse avtalene er koblet mot realfagene og faget Utdanningsvalg. I 2013 ble det avviklet 4 regionale konferanser for samtlige rådgivere i grunn- og videregående skole hvor hovedtema var samarbeid skole og lokalt næringsliv. Dette var et samarbeid mellom NHO Nordland, Nordland fylkeskommune og Karrieresentrene i Nordland. I tillegg har vi avviklet 4 partnerskapskonferanser. NHO Nordland har også samarbeidet med First Scandinavia for å få på plass Newton-rom i Nordland og First Lego League turneringer i hele fylket. Fagopplæring Det ble i 2013 inngått 1225 nye lærekontrakter. I tillegg har 190 ungdommer fått lærekontrakt utenfor fylket. Ved utgangen av 2013 hadde Nordland 1501 godkjente lærebedrifter i fylket. Disse er godkjent i 109 forskjellige fag. Det er avlagt 1500 fag- og svennebrev, mot 1478 i Med 2531 løpende lærekontrakter per , samt 1225 nye lærekontrakter i 2013, var 3756 lærlinger/lærekandidater under opplæring i fylket i NHO Nordland var i 2013 representert i yrkesopplæringsnemnda i Nordland ved Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland og Tommy Hanssen, Nordlaks. Yrkesopplæringsnemdas opplæringspris 2013 ble tildelt Lofotkraft AS.

9 Nasjonal Aksjon Lærebedrifter Nasjonal Aksjon lærebedrift var et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO, oppfølging av 10- punktsplanen for flere læreplasser. Nasjonal Aksjon lærebedrift arbeidet for å øke antallet læreplasser med 10 % i prosjektperioden. I Nordland var dette arbeidet forankret hos partene og i Yrkesopplæringsnemdas arbeid. I Nordland fikk vi over 200 flere godkjente lærebedrifter i prosjektperioden. Regionkontor NHO Reiseliv Nord-Norge Regionforening NHO Reiseliv Nord-Norge hadde 407 medlemsbedrifter per , hvorav 176 i Nordland. Geir Solheim Avdelingsdirektør Ellen Klaussen Sekretær/regnskapsansvarlig Gøran Kimsås Distriktssjef Innkjøp Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har distriktssjefer med ansvar for å få bedriftene til å bruke Innkjøpsavtalen og å verve nye medlemmer for NHO/NHO Reiseliv. Gøran Kimsås har sitt utgangspunkt fra NHO-kontoret i Bodø. Styret i beretningsåret 2013 har bestått av: Styreleder Kari Flesvik Rica Hotel Alta Alta Nesteleder Sigbjørn Sørensen Polar Park / Visit Bardu Bardu Styremedlem Sølvi Øgsnes Breidablikk Gjestehus Narvik Pål A. Dørmænen Påls Matopplevelser Vadsø Erik Taraldsen Thon Hotel Lofoten Svolvær Jam Erik Kristoffersen Destination Harstad Harstad Fred Anton F. Ravneberg Radisson Blu Hotel Bodø Bodø Varamedlem Mona Saab Hasvik Hotel Hasvik Ove Bromseth Rica Meyergården Hotel Mo i Rana Mona Jørgensen Hotel Maritim Skjervøy Skjervøy NHO Reiseliv Lokallag i Nord-Norge 8 Lokallag hvorav 4 i Nordland Bodø, Narvik, Lofoten og Vesterålen. Strategisk samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland (UEN) Ungt Entreprenørskap Nordland var det fylket i landet i 2013, med størst andel elever som deltok i UEs ulike programmer. Nær elevaktiviteter ble gjennomført i fjor, hvor hele 9800 i grunnskolen. Veksten av Elevbedrifter på de fleste Ungdomskoler har vært betydelig. En viktig milepæl ble nådd da samtlige kommuner i Nordland hadde slik aktivitet i fjor, som er det første året noen sinne siden tilskudd til grunnskolens entreprenørskapssatsing startet i Det har tatt tid å sikre god forankring av entreprenørskap som metode på skoleeier og skoleledernivå, sier daglig leder Steve Hernes. Nå viser det seg at det har gitt gode resultater! Det var også god vekst i antallet elever som deltok i Ungdomsbedrift i den videregående skolen. Over 800 elever deltok, og flere studiesteder og studieretninger er representert enn tidligere. I 2013 gjennomførte UE Nordland flere nye og store arrangementer. Under Norgesmesterskapet for Ungdomsbedrifter, vant Nordland flere priser enn noensinne. Nettverk og samhandling NHO Nordland er en viktig partner/deltager i mange nettverk og utvalg der vi ivaretar næringslivets interesser. Partnerskap Nordland, FoU- forum Nordland, Olje/gass utvalget og Næringsforum Nord, Yrkesopplæringsnemda i Nordland, Forum for kompetanse og arbeidsliv, Rådet for samhandling med akademia og næringslivet, Styringsgruppe for realfagsatsingen i Nordland, IA-rådet i Nordland, Energirådet, medlem av VRI sitter i styringsgruppen med mer. I tillegg er vi aktiv deltaker i å utarbeide Indeks Nordland.

10 Indeksen gir en god beskrivelse av næringslivet i Nordland og blir mye lest, brukt og benyttet i foredrag. Indeksen er blitt et nyttig verktøy for vårt daglige arbeid. Indeks Nordland utarbeider vi sammen med Kunnskapsparken, Innovasjon Norge, Nordlandsbanken, Nordland Fylkeskommune og NAV Nordland. Samhandlingen med NHOs egne landsforeninger og med andre regioner er også sentralt. NHO Nordland har bl.a. sekretariat for Nordre-Nordland Bilbransjeforening og Transportbrukerutvalget i Nordland. NHO blir ofte bedt om å kommentere aktuelle hendelser, spesielt det som skjer i Nordlandsamfunnet, og er ofte næringslivets røst i det offentlige rom. Vi har også nærhet til nasjonale prosesser og følger aktivt opp NHO sine strategier i vår region. I 2013 har vi spesielt blitt oppfordret til å bidra når det gjelder regjeringens kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehav Nordland VI og VII. Videre har vi arbeidet sammen med NHO Finnmark, Statoil og Universitetet i Tromsø med et prosjekt som omhandler rekruttering av ingeniører til landsdelen. NHO Nordland er hvert år med å arrangere konferanser, seminarer og møter som er viktige møteplasser og faglige fora. Vår egen årskonferanse er sentral og har fokus på NHO sitt hovedtema for året. I 2013 var det "Industri og energi" som var tema. Vi har videre i 2013 hatt spesiell fokus på behovet for rekruttering av kompetent arbeidskraft og samarbeid utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Med mange oppgaver og en bemanning på fire personer er vår kapasitet begrenset. Samhandling med andre aktører er derfor en viktig arbeidsform for oss. Vi kan også være initiativtaker, pådriver og talerør og bidra til partnerskapsavtaler og samarbeidsprosjekter som gir gode resultater. Prisvinnere i 2013 Prisen for beste masteroppgave ved Handelshøgskolen i Bodø gikk til Mats Eirik Nicolaisen og Eirik Grytten Standal for oppgaven: "Prisdannelse i lufttransportmarkedet i Norge En undersøkelse av prisutvikling på konkurranseutsatte ruter". Nyskapingsprisen for Nordland for 2013 gikk til Hepro AS, Rognan Administrasjonen Administrasjonen har bestått av: Regiondirektør Odd Henriksen (permisjon fra ) Regiondirektør Ivar Kristiansen (startet ) Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov Seniorrådgiver Vivi-Ann Falch Myrlund Sekretær Olaug Østensen Administrasjonen holder til i Sandgata 5A i Bodø sentrum i et trivelig kontorfellesskap sammen med Nelfo Nordland, NHO Reiseliv Innkjøp Nord-Norge, Norges Lastebileierforening Nordland, Ungt Entreprenørskap Nordland, Essensi Utvikling AS, Mainstream Norway og Artec Aqua.

Årsmelding 2012 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER

Årsmelding 2012 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Årsmelding 2012 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft - Nye verktøy for

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen Om yrkesopplæringsnemnda Fylkestingets møte 17.2.2014 Knut Petter Torgersen Yrkesopplæringsnemnda er oppnevnt av fylkestinget og følger tingperioden. (OL 12-3) Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Foto: Jo Michael. Samfunnskontrakten. Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland

Foto: Jo Michael. Samfunnskontrakten. Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland Foto: Jo Michael Samfunnskontrakten Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland Dette er NHO 22 100 medlemsbedrifter med 541 445 årsverk Nordland 1266 medlemsbedrifter med ca 22 000 årsverk p hoto: Olav

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere

Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere Journalpost:15/20843 Saksnummer Utvalg/komite Dato 185/2015 Fylkesrådet 23.06.2015 Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere Sammendrag Utdanningsavdelingen ved Nordland fylkeskommune søker om

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 20 000 medlemsbedrifter med 500 000 årsverk photo:

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET

SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET NASJONAL KOMPETANSEKONFERANSE 04.02.16 BJØRN AUDUN RISØY, DAGLIG LEDER OG PROSJEKTLEDER HELGELAND En av landets viktigste næringsregioner >50 mrd NOK pr.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Nordland Kurskatalog vår 2017 Kurstilbud for IA-virksomheter

NAV Arbeidslivssenter Nordland Kurskatalog vår 2017 Kurstilbud for IA-virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Kurskatalog vår 2017 Kurstilbud for IA-virksomheter Foto: Henning Meyer Petersen. Tatt fra Svolvær 1 Velkommen til vårens IA-kurs! NAV Arbeidslivssenter Nordland har i en

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

I diskusjonen ble spesielt følgende punkt tatt opp:

I diskusjonen ble spesielt følgende punkt tatt opp: Sak Møte SMSØ hos NHO Dato 11.02.2015 Tilstede Øivind Strømme, Skatteetaten Gunn Kristoffersen, YS Trude Tinnlund, LO Ingebjørg Harto, NHO Jostein Hansen, NHO Reiseliv Jon Arild Ruud, sekretariatet Karl

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs 02/11/17, Tone Jakobsen Idéverksted Bodø vgs Kunnskapsparkens arbeidsområder Kompetanse - Kurs og studier Konferanser Trainee Nettverk - Klynger Synliggjøre regionen Samfunnsbygging Innovasjon - Mobilisering

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Sandnessjøen 23. januar 2015

Sandnessjøen 23. januar 2015 Sandnessjøen 23. januar 2015 Helgeland nr 2 fordi: Sterkest lønnsvekst Midt på treet vekst i næringslivet, Midt på treet driftsmargin Midt på treet befolkningsvekst Midt på treet vekst i sysselsettingen.

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Nordland

NAV Arbeidslivssenter Nordland NAV Arbeidslivssenter Nordland Kurskatalog vår 2012 Kurstilbud for IA-virksomheter Foto: Veronica Vassbotn NAV Arbeidslivssenter Nordland... er klar med vårens IA kurstilbud. Vi er et ressurs og kompetansesenter

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Videregående opplæring FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget Journalpost.: 09/11041 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet 04.06.2009 079/09 Fylkestinget 15.06.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre - Melding Sammendrag

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i 13. desember 2011. Planen vil bli oppdatert

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten 242 289 Nordlendinger! Vågan, 4 av 10 Lofotinger bor i Vågan 314 flere siden 2009 1 av 2 nye i Lofoten i Vågan Nordland 7 293 flere siden 2009

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Samhandling. Vi ønsker å være en medspiller med stor legitimitet i partnerskapet Med en sterk samhandling mellom kommunene og

Detaljer

SINTEFs evaluering av IA-avtalen

SINTEFs evaluering av IA-avtalen SINTEFs evaluering av IA-avtalen IA-gruppen 18.12.09, Universitetet i Bergen Ingvild Eikeland, NAV Arbeidslivssenter Hordaland Datagrunnlag Intervjuer Partene: LO, YS, Akademikerne, NHO, HSH, SPEKTER,

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Nordlandskonferansen 14. januar 2015

Nordlandskonferansen 14. januar 2015 Nordlandskonferansen 14. januar 2015 242 289 Nordlendinger! 7 293 flere siden 2009 1 422nye i 2014. 633 nye i Bodø Mye bedre utvikling i alderen 20 til 40 år Utflytting demper vekst Svakere enn Norge:

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen HANDLINGSPLAN 2012-2015 Foto: Jann S. Pettersen YRKESOPPLÆRINGSNEMNDAS HANDLINGSPLAN 2012-2015 Yrkesopplæringsnemnda vil arbeide for en kvalitativ og kvantitativ god utvikling innenfor videregående opplæring.

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer