Den norske russefeiringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske russefeiringen"

Transkript

1 ALLAN SANDE Den norske russefeiringen Om meningen med rusmiddelbruk sett gjennom russefeiring som et ritual Ungdom i Norge feirer hvert år avslutning på 13 års skolegang med en offentlig eksamensfest kalt russefeiring. Nesten alle elever som går ut av den videregående skolen tar på seg rød uniformert kjeledress og lue og deltar i offentlig fyll og beruselse i 17 dager til ende. Spesielt viktig er det å være beruset natt til første mai og natt til den norske nasjonaldagen den 17. mai. I artikkelen vil jeg drøfte hva som kan være meningsaspektet ved slik særegen rusmiddelbruk og rusopplevelser blant norsk ungdom. Denne drøftingen vil forsøke å fortolke tradisjonen som ungdoms eget forsøk på å skape et nytt overgangsritual i livsfasen mellom barndommen og voksenlivet. I tradisjonen er det bruken av rusmidler for å oppnå rus som har fått økt betydning for å signalisere overgang og mening for den enkelte. Tidligere forskning Ingen har tidligere studert fenomenet russe- feiring i Norge. Få forskere har også forsøkt å bruke symbolsk perspektiv, teori og analyse på ungdommenes bruk av alkohol både i hverdagslivet og offentlige sammenhenger utenom pioneren Eilert Sundt (1859). I internasjonal forskning har imidlertid slike perspektiv og analyser vært brukt for å få fram meningsaspektet og praksis i ulike samfunn og kulturer (Heath 1987; Douglas 1987; Gefou-Madianou 1992; McDonald 1994). Nordisk alkohol- og narkotikaforskning er derimot preget av teori basert på forutsetninger om individuelle rasjonelle valg og kvantitative metoder i studier av bruksmønstre. Forskere i Norden har i begrenset grad forsøkt å bruke feltmetoder og kvalitative analyseteknikker i meningsaspekter og brukernes intensjoner med rus. Vi har derfor statistikk over utvikling i forbruksmønstre og statistiske sammenhenger men også tilsvarende manglende kunnskap om hvorfor spesielt ungdom bruker rusmidler for å oppleve rus. I dagens samfunn er det i kategorien ungdom og i ungdomsfasen i livet det er høyt 340

2 forbruk av ulike rusmidler (Pape 1997). Dette er et relativt nytt samfunnsfenomen som har vokst fram parallelt med ekspansjonen av den nye ungdomsfasen og utdanningssamfunnet i livsløpet (Mahler 1984; Pedersen 1992, 1998). I artikkelen vil jeg derfor argumentere for at økt bruk av ritualer og rusmidler er ungdommenes egen måte å håndtere usikkerhet i ungdoms- og utdanningsfasen i livet. Dette er ungdommens egen måte for å håndtere mangelen på offentlige ritualer i overgangsfasen i livsløpet. Økt bruk av rusmidler blant ungdom bør sees i lys av at i nordisk kultur er det relativt få sammenhenger hvor folk legitimt bruker alkohol og deltar i ritualer i det offentlige rom. Den nordiske protestantismen og avholdsbevegelsen har aktivt bekjempet bruk av alkohol og andre rusmidler samt de rituelle praksisområder der alkohol har vært legalt brukt (Sundt 1859; Fuglum 1972). I nordiske land er det få livssyklus- og årssyklusritualer som eksplisitt spiller ut grunnleggende konvensjoner og verdier, som er beskrevet fra andre kulturer og samfunnstyper (Turner 1969; Bloch 1986). I katolske land i Sør-Europa er vinen, livssyklusen og årssyklusen sammenvevd med katolsk tro og offentlige ritualer (Gefou-Madianou 1992). Mest kjent for oss er karnevalstradisjonen i Sør-Europa og Latin-Amerika (Cohen 1978; Eco & Ivanov & Rector 1984; Turner 1987). Slike offentlige rituelle tradisjoner er imidlertid avskaffet i Norden med reformasjonen og innføring av den protestantiske statskirkeordningen. Et unntak i Norge er russefeiringen som offentlig viser eksplisitte kulturelle konvensjoner knyttet til rusmiddelbruk og rus gjennom ungdommenes overdrivelse av rus og rollebytte i forhold til voksensamfunnet. Russefeiring har likhetstrekk med det katolske karnevalsritualet, men er også forskjellig ved at tradisjonen kan fortolkes som et overgangsritual mellom barndom og voksenrollen og at tradisjonen mangler godkjenning av autoriteter i samfunnet. Slik jeg ser det, er derfor russefeiring et inntak i virkeligheten for å studere hvordan vi kommuniserer og overleverer meningene om ruskonvensjonene i dagens norske samfunn, nettopp fordi at normalsamfunnets ruskonvensjoner her blir overdrevet og spøkt med i det offentlige rom på lik linje med karneval innenfor katolisismen. Dette ritualet kan også gi innsikt i hvorfor det er spesielt i ungdomsfasen at det er høyt forbruk av ulike rusmidler i vår kulturkrets. Sosialantropologisk teori om ritualer og rus Tilnærmingen er basert på sosialantropologisk teori om rituelle fenomen for å kunne analysere meningen med rusmiddelbruk. Med ritual menes en standardisert handling som både er kommunikasjon av budskap og forandring av individers posisjon i samfunnsstrukturen og naturen (Turner 1987, 157) Det er ifølge sosialantropologisk teori i rituelle former og symbolikk at grunnleggende meninger og verdier i normalsamfunnet vises offentlig. Ifølge grunnleggeren av perspektivet Émile Durkheim, er ritualer byggesteinen i et helhetlig kollektivt system av forestillinger i religionen som er grunnleggende for hvordan individet skaper mening med tilværelsen og blir medlem i samfunnet (1912). Turner knyttet også den skapende kraften av kollektive fenomener som felles kultur og sosial struktur til liminalfasen i ritualene (Turner 1987, 158). Med liminalfase menes en grenseløs rituell tilstand mellom to livsfaser som det å være mellom barndom og voksenlivet (Turner 1967, 1969). For å komme på sporet av meningen med rusmiddelbruk og rus i dagens samfunn, har jeg valgt å studere nærmere overgangsritualet fra barndom til voksenlivet. Konfirmasjon er en religiøs tradisjon der barn i 15 års alderen bekrefter troa til grunnleggende trosforestil- 341

3 linger i protestantismen (Johnsen Hertzberg 1985, 1993). Men en slik tilnærming reiser også flere teoretiske og metodiske utfordringer. For det første hvordan en kan fortolke og forklare meningen med ritualer både som en kulturell og sosial prosess (Durkheim 1912; Van Gennep 1960; Turner 1967, 1969; Bloch 1986; Bourdieu 1996). For det andre reiser også en slik studie metodiske utfordringer i å studere symbolske og rituelle fenomen i egen kultur (Douglas 1966, 1975; Bringslid 1996). Slik jeg ser det, kreves det bruk av teori for å analysere et implisitt fenomen som rusmiddelbruk og ritualer i vår egen kultur. Både opparbeiding av materiale og analyse blir en form for kontekstualisering i forhold til ulike lag av kulturelle og sosiale prosesser (Turner 1967; Geertz 1973). Fortolkning av rusmiddelbruk og rus blir et forsøk i å innskrive bruksmåter og meninger i lys av både kollektive rituelle prosesser og i lys av sosiale prosesser knyttet til individ og samfunn (Douglas 1966; Turner 1967, 1969, 1987, 1992). Jeg vil derfor analysere hvorfor det er så viktig og meningsgivende for norske ungdommer i utdanning å bruke alkohol og oppnå rus. Rusmiddelbruk kan derfor analyseres i lys av ritual og symbol som begreper. Symbol er et objekt som står for noe annet enn seg selv som for eksempel at det norske flagget symboliserer nasjonen Norge (Leach 1976). En symbolsk handling i form av ritual bringer et budskap som er noe annet enn seg selv. Ifølge Rappaport er meningen med et ritual ikke kodet av dem som utfører og gjennomgår ritualet (1999, 32). Kode og mening ligger implisitt i den rituelle formen og er skapt av andre tilbake i tid. Selv nye ritualer bruker gamle rituelle former og symboler for å bli virksomme og meningsbærende i dagens samfunn (Turner 1973 i Rappaport 1999, 32). Slike symbolske handlinger har ifølge Van Gennep og Turner et fast mønster av tre ulike faser med separasjonsfase fra normalsamfunnet, en mellomfase eller liminalfase der normalsamfunnet og sosial identitet opphører å eksistere og en siste formell fase, inkorporasjonsfase, der en blir ført tilbake til normalsamfunnet med en ny status og identitet (Van Gennep 1960; Turner 1967, 1969; Pedersen 1992). Ifølge teorien er alle ritualer overgangsritualer i enten livssyklusen eller årssyklusen og en del av et helhetlig religiøst system av forestillinger og symboler. Turner anså at overgangsritualer i det moderne sekulariserte samfunn forandres til fenomen som lek, sport, teater, utdanning, forskning og fritidsgjøremål og institusjonaliseres i fysiske og organisatoriske strukturer (1987). Disse moderne fenomenene som idrett, utdanning og forskning har fellestrekk med liminalfasen i mer tradisjonelle overgangsritualer i eldre samfunnstyper. Slike kulturelle innovasjoner og personer definerer Turner som liminoide, som står for en situasjon der personlig og individualisert grensesprengning blir institusjonalisert i nye organisasjoner og livsstiler. I moderne samfunn er det skaping av personlige tegn og koder som er drivkraften i utviklingen av nye kollektive konvensjoner, meninger og ideologier (Wagner 1975; Turner 1987). Moderne vitenskap er for eksempel basert på individuelle prestasjoner for å bringe videre kollektiv kunnskap i faget. Ifølge teorien til Turner vil derfor tradisjonelle overgangsritualer forsvinne i moderne samfunn og i stedet bli erstattet av nye rituelle former knyttet til utdanning, forskning og kulturvirksomhet (1987, 1992). Imidlertid vil nyere ritualer bruke eldre rituelle former og symboler for å bli akseptert som meningsbærende og virksomme (Rappaport 1999, 32). Eksempler på dette er bruk av latin og religiøs symbolikk og liturgi i doktordisputas ved universitetet for å skape høytidelighet og gjøre studenten om til forsker. Mary Douglas har også forsøkt teoretisk å vise sammenhenger mellom forholdet til eldre rituell form og dagens sosiale liv (Douglas 342

4 1966, 1997). Dette perspektivet tar opp hvordan kroppens form kan bli omgjort til kollektive symbolske strukturer. Denne kollektive orden kan ødelegges og endres gjennom å bryte tabuer og skape urenhet. Ritualer er ifølge Douglas en slik prosess der kollektive systemer både ødelegges og skapes på nytt igjen. Bruk av rusmidler er et slikt fenomen som har denne evnen til å fjerne grenser og ødelegge kroppens form. I vår kulturkrets er bruk av rusmidler og rus fortsatt et viktig symbol i livssyklus- og årssyklusritualene innen protestantismen og katolisismen, der vin er kodet som symbol på guden i nattverden (Wagner 1986). Innenfor protestantismen er riktignok alkoholen tatt ut av altervinen. Fortolkningen av rusmidler og rus i sosialantropologi som fag er å se på praksisen som en del av ulike religiøse systemer og praktisert som ritualer (Douglas 1987; Gefou-Madianou 1992; Donner 1994; McDonald 1994). Rusens historie i vestlig kultur går tilbake år knyttet sammen med religiøse forestillinger om ånder i naturreligioner, jødedommen, gresk mytologi og katolisismen (Qviller 1996). De store kulturelle brudd med innføring av reformasjonen, pietismen og nyere lavkirkelige praksis med totalavhold har skilt ut rusmiddelbruk og rus som en meningsgivende del av religionsutøvelsen. Ved kongens innføring av reformasjonen i Norden i 1537, ble også katolske overgangsritualer mellom barndom og voksenlivet avskaffet. Dette kan forklare at det har oppstått et rituelt tomrom når det gjelder overgangsritual mellom barndom og voksenliv i Norden. Innføring av den nye protestantiske konfirmasjonen i 1736 i Danmark og Norge var et forsøk fra statskirka på å fylle dette behovet blant vanlige folk (Johnsen 1985, 1993). I norsk kultur har konfirmasjonen vært en sosial grense for å bli voksen og for legal bruk av rusmidler. Dette ble symbolsk vist i nattverden etter konfirmasjonen der ungdom fikk drikke symbolsk altervin i kirka. I de nordiske land koblet også sterke folkelige bevegelser på 18- og 1900-tallet totalavhold av rusmiddelbruk til pietisme (Fuglum 1972). Sterk sekularisering av norsk kultur og samfunn har også svekket betydning og mening med det protestantiske overgangsritualet i Norge og Norden. Metode og materiale I forskningsprosjektet har jeg brukt tradisjonen med russefeiring for å beskrive og analysere meninger om og betydning av rusmiddelbruk i norsk kultur. Angrepsmåten er å beskrive og fortolke hvordan deltakerne kommuniserer budskap og fortolkninger i russefeiringen. Analysen er et forsøk på å innskrive handlingene i de sosiale relasjoner og den kulturelle konteksten hvor praksisen foregår. Den rituelle prosess er studert med bruk av historisk materiale om tradisjonenes opprinnelse og utvikling i nasjonen Norge og hovedstaden Oslo. Den historiske tilnærmingen er valgt for å finne ut hvilke aktører som har skapt og kodet mening til ulike rituelle former og symboler i et historisk perspektiv. Videre er russefeiringen studert ved bruk av deltakende observasjon og intervjuer i to ulike lokalsamfunn i Norge som utgjør en sosial ramme for å fortolke den symbolske handlingen i dag. I flere år har jeg deltatt og observert hvordan ungdommene har gjennomført den årlige russefeiringen i Bodø og Lofoten i Nord-Norge. Denne metoden er valgt for å finne ut hvordan dagens ungdommer og voksne koder mening og fortolker rituell rusmiddelbruk som meningsbærende praksis. Materialet er skapt i samhandling med ungdommer, lærere, foreldre og innbyggerne i et fiskevær og en drabantbydel (Henriksen & Sande 1995; Sande 2000). Disse to lokalsamfunnene har jeg valgt som et utgangspunkt for å studere kulturelle og sosiale prosesser der lo- 343

5 kalitet blir mer en kontekst for å fortolke handlinger og kommunikasjon om rusmiddelbruk og rus. Derfor ser jeg på lokalsamfunn som mer enn metodisk tilnærming for å studere sosiale og kulturelle prosesser. Historien bak russefeiring som tradisjon Det var eliteungdom knyttet til borgerskapet og Universitetet i Oslo som skapte og utviklet tradisjonen med russefeiring på 1800-tallet. Tradisjonen har sin opprinnelse i initieringsritualet cornua desitarus (oversatt fra latin til norsk: å avlegge sine horn) av nye studenter til det akademiske fellesskap ved universiteter i Danmark og Tyskland fra middelalderen fram til 1800-tallet. Fram til 1814 var Norge i union med Danmark og eliten fikk sin utdannelse og dannelse i rusmiddelbruk ved Universitetet i København. På 1800-tallet gjenskapte studenter ved det nye Universitetet i Oslo praksisen med russeslag og offentlig feiring med bruk av alkohol i sentrumsgatene. Russefeiringen ble knyttet til gryende norsk nasjonalisme, motstand mot tvangsunionen med Sverige og til elitebarna sin oppstart i livet i hovedstaden (Johannessen 1982; Hjemdahl 1999). Fram til 1900-tallet var det om lag 300 nye studenter i året ved Universitetet i Oslo. Disse to kulturelle prosessene ble koblet sammen med avslutning av gymnaset med examen artium og til nasjonaldagfeiringen ved unionsoppløsningen med Sverige i Eliteungdom i Oslo protesterte mot bygdefolk og totalavholdsbevegelsen sin makt i samfunnet ved å drikke offentlig i sentrumsgatene ved 17. maifeiringen. Myndighetene gjennomførte skole- og eksamensreformer på begynnelsen av 1900-tallet som åpnet opp for at ungdom kunne avlegge examen artium ved lokale gymnasier og at studentene ikke trengte gå opp til eksamen i alle fag. Dette flyttet russetradisjonen fra universitetet til gymnasene i Oslo og til den avsluttende eksamen om våren med mer fritid. Ungdommen har selv rekodet rusmiddelbruk og rus til et offentlig ritual i russefeiringen. Både opprinnelsen til ordet russ og russefeiring er en kreativ lek som har brakt elementene rus og ritual sammen igjen. Ordets opprinnelse er det urgamle akademiske ritualet cornua desitarus der studentene brukte den siste stammen av ordet rus. Med å tilføre en ekstra s ble ordet skapt: russefeiring. Ordet knytter derfor bånd til en urgammel akademisk tradisjon, folkelige tradisjoner med rus og nyere tradisjon med rus blant ungdom. Denne rituelle formen er spredd fra gymnasene i Oslo til alle landets videregående skoler i form av rødruss- og blårussfeiring. Fargen rød står for elever som avlegger eksamen i allmennfag mens blå står for dem som avlegger eksamen i økonomiske fag. Det spesielle er at reformene i utdanningssystemet har brakt stadig nye grupper inn i den videregående skolen og økt interessen for å delta i russefeiringen. Dette har gjort at russefeiring som ritual er spredd til stadig nye og større deler av ungdomsgenerasjonen på 1900-tallet. Nesten alle norske ungdommer velger i dag frivillig med stor entusiasme å delta med offentlig rusmiddelbruk og rus. I dag avlegger om lag 90 % av årskullene i Norge eksamen i den videregående skolen (Sosialt utsyn 2000: 76), og det store flertallet av disse elevene deltar med stor entusiasme i russefeiringen. Ungdom i distriktet, som ikke har videregående skoler, har i stedet kopiert tradisjonen til avslutning av ungdomsskolen med oransjerussefeiring. Dette er en tilsvarende tradisjon, men for elever som går ut av ungdomsskolen i 15 års alderen. Oransjerussefeiringen Jeg har vært deltakende observatør i oransjerussefeiringen i en liten bygd. Dette er russefeiringen for bygdeungdom i 9. klasse på ungdomsskolen. Her deltar lærerne, foreldrene og 344

6 bygdefolket sammen med oransjerussen i planlegging og gjennomføring av feiringen. Feiringen foregår med oransje kjeledresser i en uke og avsluttes på nasjonaldagen den 17. mai. Oppstart er påkledning av oransje kjeledress og russedåp med bruk av vann og øl der hver enkelt får tildelt et nytt navn i russetiden av de andre elevene. Høydepunktet i tradisjonen er natt til nasjonaldagen den 17. mai der russen utprøver rusvirkningen av øl og brennevin ute i naturen. Elevene opplever en sterk rus, nærhet og fellesskap i feiringen. De oppfatter feiringen selv som en overgang fra en fase i livet til en annen. I feiringen tar elevene opp og kommuniserer meninger om rusmiddelbruk samt autoritetsforholdene mellom foreldre og barn, og mellom elev og lærer i lokalsamfunnet. Det er en stilltiende enighet om at natt til nasjonaldagen er det lov for åringer å drikke alkohol for første gang i livet. Rødrussefeiringen Jeg har også fulgt russetradisjonen ved de videregående skolene i byen Bodø over flere år. Nesten alle elever i 18 års alderen går sammen om å velge et russestyre og arrangere en felles russefeiring i byen ved avslutning av 13 års skolegang. I det siste skoleåret planlegger elevene feiringen og skaffer til veie penger og utstyr som skal brukes. Det spesielle er at eksamensfesten blir arrangert før eksamen i tidsrommet mellom første mai til og med nasjonaldagen den 17. mai. Den offisielle åpningen er russedåpen om kvelden den 1. mai. Her døper russepresidenten hver enkelt i vann og gir ut russelua med kallenavn. Russeuniformen brukes hver dag både på skolen og fritiden til og med den 17. mai. Rødrussefeiringen er større både i lengde, tid, intensitet og omfang enn oransjerussefeiringen. Foreldre og lærere har ikke noen plass som deltakere i feiringen. Hvert år velger elevene et eget styre i byen, og dette bestemmer program og knuteregler. Knutereglene sier hvilke umoralske handlinger russen skal gjøre i det offentlige, som å drikke 24 flasker pils på et døgn eller springe naken gjennom sentrumsgatene. Slike handlinger premieres med knuter og symboler i russelua, som en ølkork for 24 flasker pils på et døgn. Russen står for alt selv, og de ydmyker alle i lokalsamfunnet. Disse kodene og mening skaper russen på nytt hvert år. Ydmyking foregår gjennom offentlig fyll, russerevy, russeavis, russespøker i russetiden og russetoget. Spøkene er rettet inn mot individer og fellesskap, personer med og uten autoritet, svake og ressurssterke grupper i lokalsamfunnet og mot lokale og internasjonale konfliktdimensjoner. Dette vises offentlig i russetoget i form av en parade bakerst i borgertoget på nasjonaldagen. Sterkest reaksjon fra de voksne skaper tradisjonen med å hive russekort på gaten til barna foran russebilene i russetoget. Barna kryper foran rullende biler for å få tak i russekort med tabuord og vitser. Risiko for ulykke og uheldig påvirkning av barna skremmer foreldre og autoriteter. Elevene skaper med bruk av pils og hjemmebrent den alternative ekstraordinære, massesuggererende rusopplevelsen. Russefeiringen har tatt form av et idrettsstevne i rusmiddelbruk der målsettingen er å bli mest mulig døddrukken og få flest knuter og symboler i russetiden. Elevene som gjør mest gale handlinger blir kåret av russestyret til årets eliteruss. Den rituelle form gjør den enkelte om til et lekende og øldrikkende barn i uniform. Dette symbolske monsteret leker ved viktige tabubelagte grenser for rus, sex og kultur i det offentlige rom. Bruddene blir premiert med symboler i en snor i russelua hentet fra barnas lekeunivers. Grensene som er brutt, visualiseres gjennom symboler på kjeledressen og i russelua. I russetiden skaper derfor ungdommene selv en ny liminal identitet og form på utsiden av kjeledressen og russelua. Russeti- 345

7 den avsluttes etter borgertoget på nasjonaldagen den 17. mai, da ungdommene drar hjem til foreldrene og tar av den skitne uniformen. Plagget brukes aldri mer i livet. Analyse og fortolkning I både intervjusamtaler og deltakende observasjon var det i feltarbeidet vanskelig å få ungdommene selv til å fortelle hva som var bakgrunnen for og meningen med tradisjonen. Verken historien eller hvilke meninger som er kodet til rituell form og symbolikk var kjent for ungdommene. Dette henger også sammen med at svært få forfattere og forskere har skrevet eller studert fenomenet på over 100 år i Norge. Både i akademiske kretser og blant lærere er russefeiring sett på som det simpleste og mest skitne som en ikke bør delta i. Ingen har før ønsket å forske på tradisjonen som er ansett som det mest simple og barnslige i norsk kultur. Men for ungdommene betyr det svært mye å delta uten at de kan redegjøre for koder og meninger som ligger bak form og symbolikk. Dette henger sammen med at hvert årskull russ kopierer ungdommene året før og utvikler tradisjonene med egne tegn og koder som sine egne på nytt. I intervju med russestyrene kom det fram at det ikke var noe samarbeid med tidligere russestyrer, ledelsen ved skolen eller andre voksne om å overlevere kunnskaper fra årene før til årets russestyre. Dette forholdet gjør at det blir vanskelig å gi historisk mening til rituell form og symbolikk ut fra deltakerens egne forestillinger. Elevene kunne ikke selv redegjøre for opprinnelsen, kodene og meningen med tradisjonen de selv deltok i. Når en ser på den rituelle formen fra et forskerståsted, er det et slående trekk at alkoholholdige drikkevarer og rus er framtredende i russetida. Denne bruken kan fortolkes å signalisere separasjon fra tidligere identitet som barn og elev i skolen. Ifølge Douglas er den grunnleggende symbolikken nettopp ødeleggelse og gjenskapelse av symbolske former (1966, 1997). Bruken av vann på utsiden av kroppen og alkoholholdige drikkevarer inne i kroppen kan fortolkes som å sette igang ulovlige handlinger og oppløse samfunnets lover og normer i russetida. Forberedelsene og russedåpen natt til den første mai kan fortolkes som separasjonsfasen mens deltakelsen i den offisielle nasjonaldagfeiringen den 17. mai kan fortolkes som inkorporasjonsfasen. Selve russetida på 17 dager kan fortolkes å være liminalfasen i overgangsritualet til voksenlivet ut fra teori til Turner (Turner 1967, 1969). Disse liminale handlingene er kodet med mening ved knutereglene i russeavisen og symbolpremiene i russelua. Bruken av rusmiddel kan fortolkes å bryte ned de kroppslige grensene mellom det symbolske ytre og det personlige indre. Rusmidlene blir omformet til visualiserte symboler på den indre personlige styrke og kraft i det offentlige rom. Meningen med rus kan derfor fortolkes å gjøre kroppen og identiteten udefinert og formløs i forhold til tidligere fast identitet i normalsamfunnet. Dermed frigjøres indre personlighet og kreativitet til å skape en ny unik identitet. Bruken av russeuniform og russelue med dusk har et tilsvarende symbolsk mønster. Russeuniformen fjerner tidligere ytre symboler for sosial identitet og gir den indre personlighet frihet til å skape et nytt visualisert ytre i det offentlige. Bruken av symbolene, vann, pils, sprit, skitt, russeuniform og russelue ødelegger tidligere sosiale identitetskjennetegn og separerer en fra normalsamfunnet. I stedet skapes en ny liminal identitet på utsiden av normalsamfunnet. Gjennom russetida skaper hver enkelt gjennom å bryte offentlige lover, tilskitning av russeuniformen og opphengning av liminale symboler i russelua en ny identitet. Dette symbolske mønsteret har derfor likhetstrekk med liminalfasen i overgangsritualer i tradisjonelle samfunn (Van Gennep 346

8 1960; Turner 1967, 1969; Bloch 1986). Et viktig trekk, sett i lys av den historiske utviklingen ved russefeiring som tradisjon, er den stadig økende bruken av alkohol som rusmiddel. Russen har forsterket og rendyrket rusopplevelsen som det meningsbærende i det offentlige. I russefeiringen står ungdommen fram som et selvstendig individ som skaper sin identitet og livsstil uten lærerenes, foreldrenes og lokalsamfunnets kontroll. Bruken av alkohol nøytraliserer og destruerer selvkontroll, og åpner opp for individuell kreativitet og spenning. Livet blir ikke det samme igjen etter at en har sprunget ruset og naken gjennom byens hovedgate. De sterke opplevelsene skaper følelser og sanseopplevelser som gjør at virkeligheten oppleves som spennende og dermed som meningsbærende. Hvert år forsøker russen både som kollektiv og selvstendige individer å tøye grensene litt lengre i forhold til normalsamfunnet. Dette skaper imidlertid inflasjon i bruken av alkoholholdige drikkevarer og rusopplevelser. Sett i et historisk perspektiv har profane og materielle sider med russefeiring vokst i takt med den generelle velferdsutvikling og kan fortolkes nærmest som en antistruktur til den protestantiske etikk og ånd i statskirka. Forandringen i ritualet bør fortolkes i lys av større endringer over flere hundre år i vårt samfunn og kultur. I tradisjonelle livssyklusritualer har symbolsk og sparsommelig bruk av vin, øl og brennevin utgjort symbolet for den gudelige endring av novisene til likeverdige deltakere blant de voksne. En manifestasjon av den protestantiske etikk og ånd i norsk og nordisk kultur er konfirmasjonen i kirka (Johnsen Hertzberg 1985, 1993). Konfirmasjonen er nettopp en offentlig framvisning av koder og mening med sparsommelig bruk av vin knyttet til protestantiske trosforestillinger. Det at barna har gått gjennom konfirmasjon gav tidligere ny status som voksen og innføring i grunnleggende mening og koder i protestantismen. Fram til 1911 var alle norske barn pålagt ved lov å delta i konfirmasjonen for å bli akseptert som voksne. Som et motstykke til den autoritære konfirmasjonen, har ungdommene skapt russefeiringen som et mer profant, frivillig og demokratisk organisert ritual. Ungdommene har knyttet ritualet til den nasjonale symbolikken, til det nasjonale identitetsprosjektet og til utdanningssystemet. I russefeiringen initierer ungdommen seg selv til deltakere i enhetlig nasjonalt fellesskap og ungdomskultur med mindre vekt på forskjeller som kjønn, klassebakgrunn og lokal tilhørighet. Dette fellesskapets grunnlag er likhetsidealer og egalitære demokratiske verdier på den ene siden, og på den andre siden skal man skape en egen identitet for å være unik og forskjellig fra de andre. Det er disse betydningene ungdommene opplever som meningsgivende ved å delta med lik rød uniform og drikke seg kollektivt beruset. I løpet av 1900-tallet har ungdommene videreutviklet russetradisjonen ved å ta inn nye moderne elementer og profan materiell kultur som en del av den rituelle prosessen. Dette er innslag som russeuniform, russelue, russestav, russeaviser, russerevyer, rockearrangement, ny restaurantkultur, russebiler og bruk av aviser, radio, TV og internett. Tradisjonen er mer påkostet hver år og det har gått inflasjon i materiell og profan symbolbruk. Ungdommene eksperimenterer og leker med motsetninger, meningsstrukturer og grunnleggende konvensjoner i normalsamfunnet. Dette forholdet gjør at russetradisjonen har likhetstrekk med politisering og kommersialisering av karnevalstradisjonene i London, Sør-Europa og Latin-Amerika (Cohen 1978; Eco & Ivanov & Rector 1984; Turner 1987). Ritualet tematiserer autoritetsforhold og likhetsidealene på den ene siden, og idéene i den moderne livsstil om å være unik og forskjellig fra de andre på den andre siden. Budskapet er mangetydig, men det er framført i en nasjonal ramme 347

9 som et opprørsritual i karnevalstradisjonen. Begge disse tradisjonene har også en likhetstrekk ved at liminalfasen reguleres av utøverne selv. I karneval er det egne valgte dommerkomitéer som lager konkurranseregler og gir ut priser til dem som tøyer de kunstneriske og politiske konvensjonene lengst (Cohen 1978; Eco & Ivanov & Rector 1984). Det samme mønsteret er også gjeldende ved at russen velger et eget russestyre som definerer reglene og gir ut priser til dem som har brutt samfunnets konvensjoner mest. Forskjellen mellom tradisjonene er at russefeiring er et ikke autoritetsgodkjent livssyklus-ritual mens karneval er et godkjent autoritetsopprør som er en del av et årssyklusritual i katolisismen. I russefeiringen er det et eksplisitt budskap knyttet mellom rus og protestantisme. Russedåpen natt til første mai er nettopp en separasjon fra ungdommens barnedåp og trosløfte i konfirmasjonen ved at bruken av vann symboliserer opphevning av det kristne navn fra barnedåpen og trosløfte i konfirmasjonen. Underliggende kode og mening I dagens russefeiring kan bruken av alkohol som et rusmiddel fortolkes som implisitt kulturell kode for å skape likhet og identitet. Bruken av rusmidler og russeklær nøytraliserer tegn som viser sosial ulikhet i samfunnet. Russefeiringen som moderne tradisjon viser på samme måte hvordan ungdommen har rendyrket troen på den ekstatiske rusopplevelsen og troen på sin egen unike identitet. Overdrivelsen av kulturelle koder og meningen med rusopplevelsen angriper derfor skolesystemets og voksensamfunnets praksis og kunnskapssystem, og det tabubelagte tema om hvordan rusmidlene virker på personligheten. I russetiden ydmyker og avslører ungdommene offentlig overfor barna foreldrenes hemmelige koder om rusmidlenes virkninger. Bruken av rusmidler angriper og spøker med våre kognitive kategorier om virkeligheten, vår ambivalens til bruken av rusmidler, og våre koder og forestillinger om hvordan identitet og sosiale fellesskap skapes. Russefeiring som et ritual bygger på en implisitt kode og mening om hvordan alkoholen skaper berusende opplevelser med glede, kameratskap og det spennende livet. Det er denne mytologien om alkoholens evne til å skape rus og forandring i livet som elevene avslører, leker med og overdriver i det offentlige med overstadig beruselse og russespøker. Dermed blir også kulturelle koder og mening gjort om til levende praksis og et virkelig sosialt liv du kan ta og føle på kroppen. Meningen med rus kan fortolkes som en opplevelse av time out i livet. Den unike opplevelsen med rus i russetida gir mulighet til å skape nye individuelle former, koder og tegn for å visualisere identifikasjon til framtidens kulturelle kategorier og grenser. Det er opplevelsen av grenseoverskridelse som skaper mening både for individer og fellesskap. Rus er en opplevelse som skaper brudd, forskjell og distinksjoner i eget og andres liv. Moderne overgangsritualer Ledere i bevegelser og eliten i samfunnslivet bruker ritualer og symboler som maktgrunnlag for å rekruttere nye medlemmer, spre ideologi og praksis til nye grupper (Bloch 1986, 1992). Endringsprosessen i rusmiddelbruk og rus, må forstås både som virkningen av deltakerens kreative skaperkraft av en antistruktur, men også som en respons på maktforhold i samfunnet. Russefeiring er en handling som integrerer barn og ungdom i felles koder, verdigrunnlag og praksis med rusmidler i samfunnet. Analyse av russefeiring kan gi innsikt i hvordan rituell form og symbolikk er brukt av voksne for å initiere ungdom i den indre samfunnseliten og vise grunnleggende koder og 348

10 meninger i samfunnet om rusmiddelbruk og rus. Den historiske gjennomgangen av russefeiring viser imidlertid at tradisjonen er forvandlet av ungdommene selv til en ny form for overgangsritual fra barndom til voksenlivet. I russefeiringen er det elevene og ungdommene selv som står for en demokratisk egenorganisering av ritualet. Dette er en tradisjon ungdommene har skapt som en motreaksjon til foreldre, til autoritetsforhold i voksensamfunnet og til konfirmasjonen i statskirka. Voksne autoriteter arbeider for å avskaffe russefeiringen og har derfor flyttet eksamen til etter 17. mai for å ta vekk grunnlaget for tradisjonen. Ungdommene har på trass fortsatt tradisjonen med offentlig beruselse og som en antistruktur til før eksamen, til før fagbevegelsens store dag og nasjonens høytidsdager og seremonier. Ved å sammenligne russefeiring over tid viser dette at ritualet har endret form. De nye trekkene er individualisering og demokratisering av den rituelle form og økt lengde av ungdomsfasen i livet. Form og symbolikk er basert på å skape en formløs og individualisert livsfase i livet utenom maktforhold i samfunnet. Bruken av rusmiddel er symbolet som skaper denne tilstanden uten faste autoritære grenser i normalsamfunnet. Bourdieu kritiserer Turner og definerer ritualer i moderne kontekster som innstiftingsritual (Bourdieu 1996, 27). Den vesentlige virkningen, ifølge Bourdieu, er å skille dem som har gått gjennom, fra dem som ikke har gjort det. De overskridende handlingene vigsler, legitimerer og helliggjør en vilkårlig grense i samfunnet. Innstiftingsritual er for Bourdieu en sosial handling som naturaliserer forskjeller og ulikhet mellom folk før skapelse av likhet. Når en ser på det empiriske eksempel fra Norge er rusmidler i russefeiringen kodet å være et naturlig fenomen som forandrer personligheten og skaper mer likhet mellom ungdommer. Denne meningen og koden forsøker foreldre, lærere og offentlig ansatte å skjule og forby for barn og ungdom. Barn og ungdom på sin side velger frivillig å bruke rusmidler for å oppleve rus og likhet. Tidligere utgjorde konfirmasjonen i statskirka en sosial grense for når barna kunne bruke rusmidler og når de voksne viste kodene og konvensjonene med bruken av øl, vin og brennevin. Den rituelle prosessen førte barna over til kategorien voksen og inkluderte barna som likeverdige voksne. Beskrivelsen av dagens russefeiring viser at det er uklare grenser mellom kategoriene barn, ungdom og voksne, og når barn og ungdom bruker rusmidler for første gang i livet for å oppnå rus. Den historiske gjennomgangen av russefeiringen viser at opprinnelsen er et tradisjonelt overgangsritual i samfunnseliten knyttet til universitetet. Russefeiringen er fortsatt en rituell prosess knyttet til universitet og nasjonalstat, men også til sekulære likhetsverdier. Økt kompleksitet og funksjonell differensiering i samfunnet forlenger barnas og ungdommens sosialisering i utdanningsinstitusjoner. Dermed forandres også grunnlaget for å arrangere meningsfulle rituelle prosesser som konfirmasjon og russefeiring i lokalsamfunnet for å markere ungdommens overgang mellom to viktige sosiale kategorier som barn og voksen. Verken oransjeruss eller rødruss, som jeg har beskrevet, opplevde lengre barn og ungdom som en klar grense mellom to ulike livsfaser. Elevene som gikk ut av ungdomsskolen hadde en oppfattelse at dette var en offentlig markering ved avslutning av skole- og barnefasen i bygda. Dette opplevde ikke elevene i den videregående skolen som allikevel skulle fortsette i høyere utdanning i byen. Deltakerne betraktet ikke ritualet som grense og markering av overgangen fra barndom til voksenlivet. Dette passer ikke med Bourdieus teori at ritual er en vilkårlig grense som naturaliserer ulikhet i samfunnet (1996). 349

11 Det jeg i stedet vil argumentere for er at betydningen av overgangsritualer forandres fra å være kollektivt organiserte sosiale grensekryssinger for individet i livssyklusen og religionen, til å bli mer individualiserte livsprosjekt for å skape identitet i en vanskelig livsfase i det moderne samfunnet. Mer moderne rituelle former er basert på demokratiske idealer om likhet og individets egen markering i det offentlige rom for endret identitet og betydning. Ritualet initierer nye egenskaper hos individene som gjør dem forskjellige og unike, men også likeverdige overfor andre som deltar i prosessen. Det som skaper forskjellen er den individuelle kreativiteten og utvidelsen av kollektive koder og forestillinger. Likheten skapes med felles uniform og rusmiddelbruk. Bruddet med koder og konvensjonen skaper opplevelsen av den unike identiteten hos subjektet som integreres i samfunnet. Det er med andre ord skapt en prosess som gjør faste former og stive strukturer levende og dynamiske både på et individ- og et kollektivt nivå. Det er ifølge teori om ritual, spenningsfeltet mellom konvensjon og innovasjon eller struktur og antistruktur som vedlikeholder og utvikler samfunn og kultur (Turner 1969; Wagner 1975; Barth 1994). Analysen av russefeiring som tradisjon viser at handling, form og struktur blir individualisert til få valgmuligheter med rusmidler i russetida. Ungdom tematiserer komplekse valg som de står overfor i et ukjent framtidig samfunn. Dette individualiserte valget blir imidlertid forenklet til en kollektiv rituell form uttrykt i russefeiringen. De symbolske handlingene med overdrevet rusmiddelbruk i det offentlige kan sees på som oppløsning av barnefasen i livet og ungdommenes kollektiv håndtering av individuell risiko. Russetida skaper en lekesituasjon der den enkelte utforsker eget identitetsprosjekt og valgmuligheter i livet med lav individuell risiko. Kollektiv uniformering og liminal unntakstilstand gjør at handlingene ikke skader den enkelte. Derfor konvergerer to ulike prosesser. For det første den indre personlige kraft som gjennom rusmiddelbruk og kreativitet løser opp den tidligere barneidentitetens grenser. På den andre side forandres samfunnets struktur og institusjoner i overgangen fra industrisamfunnet til noe annet som kan være risikosamfunnet (Beck 1997). Det kollektive svaret fra ungdommene på økt individualisering og globalisering i risikosamfunnet er ritualisering gjennom økt rusmiddelbruk i helg, høytid og russefeiring. Betydningen av ritualet er også en formidling av implisitt kunnskap om hvordan individet gjennom sitt eget livsprosjekt kan skape meningsfulle identiteter og fellesskap. I ritualet skaper deltakerne sosial og kulturell kapital for senere bruk i samfunnet (Bourdieu 1979, 1996). Bruken av rusmidler fjerner sosiale grenser, og dermed mulighet til å konvertere og akkumulere kulturell og sosial kapital. Det er denne moderne egenskapen som er institusjonalisert med knutereglene og russefeiringen. Russeritualet initierer egenskaper ved individet som gjør det bedre i stand til å fungere på grensen av normalsamfunnets konvensjoner, koder og forestillinger. Det er ungdom som gjør anerkjente konvensjonsbrudd som oppnår høyest sosial og kulturell kapital. Slike liminoide personer utvider samfunnets kulturelle og kognitive grenser for hva som er meningsbærende (Turner 1987, 1992). Framtidens ledende autoriteter er de som er kåret til årets eliteruss, de som er valgt til å være medlem av russestyret og de som stod for årets russerevy og russeavis. Det er de som tar risiko, kan definere hvilke grenser og konvensjoner som skal brytes, bryter grenser og akkumulerer symbolsk kapital i russelua. Ungdomseliten demonstrerer sin symbolske makt med nettopp å skitne til barna og de voksnes ikoner for framtida og til og med bli premiert for det. Russefeiringen gir individet legitim frihet til å tøye samfunnets forestillinger, konven- 350

12 sjoner og grenser for å skape seg en ny identitet for framtida. Bruk av rusmidler er den moderne masken, som fjerner identitetskjennetegn og åpner for at barn, ungdom og voksne kan eksperimentere med sosiale relasjoner, symbolske grenser og kulturelle forestillinger. Bruken av rusmidler frigjør selvet fra språklige og kulturelle bindinger knyttet til semantiske kategorier som barn-voksne, gutt-jente eller elev og lærer. Oppløsningen av polariserte kodede kategorier skaper nye muligheter for handling og rekoding av mening. Det er denne egenskapen som utvikles i russetiden og som senere brukes innenfor karriere i politikk, kunst, teater, underholdning, sport, utdanning og forskning. Den individuelle karriere er ifølge Bourdieu fundamentert på kollektiv tro, garantert gjennom institusjonalisering og materialisert gjennom titler og symboler, som uniformer, snorer og andre attributter (Bourdieu 1996, 36). Det er nettopp denne kollektive troen, i drikkevaner, klær og eksamenspapirer som ungdommene spøker med i russefeiringen. Overdrivelsen av nettopp drikkekonvensjonene og kleskonvensjonene viser at ungdommen behersker spillet om smak, titler, snorer og uniformer i det moderne karrieresamfunnet. I russefeiringen avslører og spøker ungdommen med spillet om distinksjonene som er kilden til symbolsk makt i samfunnet. Denne leken med distinksjonene skaper imidlertid integrasjon i den kollektive troa og koder som leken er fundamentert på. En annen bieffekt for ungdommene er positive sosiale begivenheter der også bruk av rusmidler og rus er en naturlig del. Russefeiringen naturaliserer derfor som et frivillig valg kulturelle koder og mening med rusmiddelbruk og rus i norsk kultur. Avslutning Rituell form og symbolikk i russetida har likhetstrekk med den strukturelle form som Ulrich Beck skisserer i det framtidige risikosamfunnet (Beck 1997). Individualiserte valg og kollektiv risiko skaper kompliserte og motstridene verdier og kunnskaper for dagens ungdommer. Både den individuelle og profesjonelle refleksivitet øker usikkerheten og distribuerer kollektiv risiko fra voksne til individuell ungdom i utdanning (Beck 1997, 158). Ungdom løser utfordringer med individualisering og globalisering med økt bruk av kollektive ritualer som russefeiring. Analysen av russefeiring med inflatorisk rusmiddelbruk og fyll kan derfor fortolkes som ungdommens kollektive løsning på nye individuelle utfordringer som de får fra de voksne i det moderne samfunnet. Det kollektive urgamle symbolet alkohol, gir derfor mulighet til å differensiere kollektiv identitet og opplevelser i de ulike individuelle livsprosjekter. Dette gir individene autonomi og frihet, men også større risiko. Usikkerhet og risiko utgjør en trussel som gjør at den enkelte faller ned på konvensjonen og eldre tradisjoner. Dette gjør at ungdommene henter inn eldre symbolikk og rituell form når de forsøker å gjenskape et nytt overgangsritual mellom barndom og voksenliv. Både protestantismen, ekspansjon av utdanningssamfunnet, vitenskapelig rasjonalitet og modernitet fjerner grunnlaget for tradisjonelle overgangsritual i livssyklusen. Beskrivelsen og analysen av russefeiringen viser at ungdommene har skapt en ny antistruktur og rituell form til det moderne samfunnet. Russefeiring er derfor et moderne overgangsritual som gjør det individualiserte identitetsprosjektet hellig. Skillet blir symbolisert i russedåpen gjennom reversering av barnedåp og konfirmasjon. Bruken av skitt og vann mot klærne og kroppen visualiserer formoppløsningen og oppstarten av det nye livsprosjektet. Bruken av alkoholholdige rusmidler inne i kroppen er en lek med sjelen og kroppens grenser for å utprøve eget livsprosjekt. 351

13 Rusmiddelbruken og rusen er basert på kroppens grenser som grunnleggende symbolikk. Det rusmiddelet gjør er å frigjøre de indre personlige krefter i det ytre identitetsprosjektet. Dette er en fokusering og forenkling av vanskelige og komplekse individuelle valg i ungdomsfasen. Rusmiddelets evne er å løse opp tidligere identitet for å skape åpning og muligheter for nye framtidige former. Strukturell risiko og vanskelige individuelle valg for fremtiden blir individuelt håndtert med kollektivt ritual med rusmiddelbruk i russetida. Ruset og skitten ungdom i russeuniform utgjør også en risiko og fare for voksne med å symbolisere en ruset og formløs fremtid. Når disse berusede ungdommene angriper offentlig relasjonen mellom barn og foreldre, virker denne risikoen ekstra truende for voksne foreldre. Øldrikkende og skitne ungdommer i uniform, som angriper og offentlig ydmyker barna som framtidens livssymbol, skaper konflikt og differensiering til de voksnes autoritetsstrukturer og institusjoner. Men på den andre side skaper også dette symbolske bruddet kollektiv integrasjon av ungdom i et mer fleksibelt samfunn. Derfor kobles moderne livsstilssymboler i urgamle religiøse rituelle former. Det er i vannet, rusmiddelets og kroppens symbolikk som noe organisk og helhetlig. LITTERATUR Barth, Fredrik (1994): Manifestasjon og prosess. Det Blå Bibliotek. Oslo: Universitetsforlaget Beck, Ulrich (1997): Risikosamfunnet. Bergen: Fagbokforlaget Bidermann, Hans (1992): Symbolleksikon. Oslo: J.W. Cappelens Forlag A/S Bloch, Maurice (1986): From Blessing to Violence. History and Ideology in the Circumcision Ritual of the Merina of Madagascar. New York: Cambridge University Press Bloch, Maurice (1992): Prey into Hunter. The Politics of Religious Experience. Cambridge, New York: Cambrigde University Press Bourdieu, Pierre (1979) (1995): Distinksjoner. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Oslo: Pax Forlag A/S Bourdieu, Pierre (1996): Symbolsk makt. Oslo: Pax forlag Bringslid, May Bente (1996): Bygda og den framande. Ein studie av det lokales og dets rekontekstualisering i ei vestnorsk bygd. Dr. Politavhandling ved Institutt for museum og sosialantropologi, Universitetet i Bergen Cohen, Abner (1978): Drama and Politics in the Development of London Carnival. Man 15: Donner, William (1994): Alcohol, Community and Modernity: The Social Organization of Toddy Drinking in a Polynesial Society. Ethnology 33 (3): Douglas, Mary (1966): Purity and Danger. An Analysis of the Concepts of Pollution and Danger. London: Routledge Douglas, Mary (1975): Implicit Meanings. Essays in Anthropology. London: Routledge & Keagan Paul Douglas, Mary (1987): Constructive Drinking. Perspectives on Drink from Anthropology. Cambridge, UK: University Press Douglas, Mary (1997): Rent og urent. En analyse av forestillinger omkring urenhet og tabu. Oslo: Pax Forlag A/S Durkheim, Émile (1912) (1995): The Elementary Forms of Religious Life. A new Translation by Karen E. Fields. New York, London: The Free Press Eco, Umberto & Ivanov, V.V. & Rector, Monica (1984): Carnival. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton Publishers Fuglum, Per (1972): Kampen om alkoholen i Norge Oslo: Universitetsforlaget Geertz, Clifford (1973): The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books Gefou-Madianou, Dimitra (1992): Alcohol, Gender and Culture. London and New York: Routledge Heath, Dwight B. (1987): A Decade of Development in the Anthropological Study of Alcohol Use, In: Douglas, M. (ed.): Constructive Drinking. Cambridge: Cambridge University Press Henriksen, Øystein & Sande, Allan (1995): Rus, fellesskap og regulering. Oslo: Kommuneforlaget Hjemdahl, Anne-Sofie (1999): Kledd i russetid. 352

14 En samtidsstudie av rødrussens klær. Hovedfagsoppgave i etnologi, Institutt for Kulturstudier, Universitetet i Oslo Johannessen, Jan (1982): Lenge leve russen. Grenseløs humor og kavalkade om russens historie. Oslo: Jan Johannessen, Forlagssentralen Johnsen Hertzberg, Birgit (1985): Den store dagen. Konfirmasjon og tradisjon. Oslo: Grøndahl Johnsen Hertzberg, Birgit (1993): Konfirmasjon og erindring. Konfirmasjonens betydning i et livsløpsperspektiv. Pakt 4. Publikasjoner fra arkiv for kirkehistoriske tradisjoner. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo Leach, E. (1976): Culture and Communication. The logic by which symbols are connected. Cambridge, UK: Cambridge University Press Mahler, Fred (1984): Juventology Revisited. I: Frønes, Ivar & Stafseng, O. (red.): Ungdom mot år Oslo: Gyldendal McDonald, Maryon (1994): Gender, Drink and Drugs. Oxford/Providence, USA: Berg Melhus, Torill (1988): Aquae Vitae/Aquae Mortes. Eller Delightful poison. Myter, ritualer og trekk fra historien om den andre på drikkingens område. Magistergradsavhandling Institutt for psykologi, Universitetet i Trondheim Pape, Hilde (1997): Drinking, getting stoned or staying sober. A general population study of alcohol consumption, cannabis use, drinking-related problems and sobriety among young men and women. NOVA report 14/97 Pedersen, Willy (1992): Overgangsriter, liminalitet og rus. Nordisk Alkoholtidskrift 9 (2): Pedersen, Willy (1998): Bittersøtt. Ungdom, sosialisering, rusmidler. Oslo: Universitetsforlaget Qviller, Bjørn (1996): Rusens historie. Det norske samlaget, Oslo Rappaport, Roy A. (1999): Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge, UK: Cambridge University Press Sande, Allan (2000): RUSsefeiring. Om meningen med rusmiddelbruk sett gjennom russefeiring som et ritual. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Tromsø, sosialantropologisk institutt. Rapport nr. 1/ Høgskolen i Bodø Statistisk sentralbyrå (2000): Sosialt utsyn Oslo og Kongsvinger Sundt, Eilert (1859): Om edruelighedstilstanden i Norge. Oslo: Gyldendal Norsk forlag Sørhaug, Hans Christian (Tian) (1996): Fornuftens fantasier. Antropologiske essays om moderne livsformer. Oslo: Universitetsforlaget Turner, Victor (1967): The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu ritual. Ithaca and London: Cornell University Press Turner, Victor (1969): The Ritual Process. Structure and Anti-Structure. Ithaca/New York: Cornell University Press Turner, Victor (1987): The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications Turner, Victor (1992): Blazing the Trail. Way Marks in the Exploration of Symbols. Edited by Edith Turner. Tucson and London: The University of Arizona Press Van Gennep, A. (1960): The Rite of Passage. First published London: Routledge & Keagan Paul Wagner, Roy (1975) (1981): The Invention of Culture. Chicago: The University of Chicago Press Wagner, Roy (1986): Symbols That Stand for Themselves. Chicago: The University of Chicago Press. 353

15 Summary Allan Sande: The Norwegian "russefeiring". The use of alcohol as a ritual in the "rite of passage" to adulthood The article deals with the use of alcohol in a special 'rite of passage', called russefeiring, among youth in Norway. Traditionally, rites of passage transform youths' identity and include them in the community of adults. Nowadays, not having these collective rituals, young people in Norway have invented a new rite of passage in the form of prolonged graduation parties, held by 18-year-olds ending their compulsory higher education. Thus, the russefeiring is a symbolic action that marks the transition from youth to adulthood. In the liminal phase of the ritual the young people wear special clothes, celebrate and drink beer and spirits during a period of 17 days, from the 1st to the 17th of May the former being a traditional day of intoxication, the latter being the Norwegian national day. The article argues that the more traditional rites of passage are transformed into a passage to friendship, in which expressive individualism is stressed as a value, making the intoxication and fraternization among youth a ritual of its own. The rite of becoming an adult has thereby turned into a street theatre of novices who play with norms and taboos in public. The article discusses the use of symbolic anthropology and field methods in research relating to this kind of ritual alcohol use and intoxication. Theoretically, the focus is on studying alcohol use as a ritual practice. Poststructural theory defines ritual action as the communication of meaning and the construction of reality, identity and community. Use of alcohol can be defined as a key symbol in these ritual processes, offering an opportunity to communicate meanings between members in the society and culture. Key words: alcohol use, intoxication, rite of passage, youth, adulthood, identity, anthropology, ritual, Norway Yhteenveto Allan Sande: Norjalainen russefeiring. Alkoholin käyttö rituaalina aikuisuuteen siirryttäessä Artikkeli käsittelee norjalaisnuorten alkoholinkäyttöä erityisen siirtymäriitin, nk. russefeiringin, yhteydessä. Perinteisesti siirtymäriitit muuttivat nuorten identiteettiä, jonka jälkeen heidät otettiin mukaan aikuisyhteisöön. Koska nykyään ei ole sellaisia rituaaleja, lukionsa päättävät 18-vuotiaat norjalaisnuoret ovat keksineet uuden siirtymäriitin pidennetyn valmistumisjuhlinnan muodossa. Russefeiring on siis symbolista toimintaa, jonka tarkoituksena on markkeerata nuoruudesta aikuisuuteen siirtymistä. Rituaalin liminaalivaiheessa nuoret pukeutuvat määrätynlaisiin vaatteisiin ja juhlivat ja juovat olutta ja viinaa 17 päivän ajan, toukokuun 1. päivästä toukokuun 17. päivään. Siis vapun perinteisistä juomingeista Norjan itsenäisyyspäivään saakka. Artikkelissa todetaan, että perinteiset riitit ovat muuttuneet siirtymiseksi ystävyyteen, missä ekspressiivistä individualismia painotetaan arvona, joka tekee nuorten juomisesta ja toveruudesta aivan oman rituaalinsa. Aikuistumisrituaalista on täten tullut noviisien katuteatteria, missä leikitellään normeilla ja tabuilla julkisesti. Artikkelissa keskustellaan symbolisen antropologian ja kenttätyön menetelmien käytöstä tällaisessa rituaalisen alkoholinkäytön ja humaltumisen tutkimuksessa. Teoreettisesti keskitytään alkoholin käytön tutkimiseen rituaalina. Post-strukturaalinen teoria määrittelee rituaalisen toiminnan merkitysten välittämiseksi ja todellisuuden, identiteetin ja yhteisön tuottamiseksi. Alkoholinkäyttö voidaan määritellä näiden rituaalisten prosessien avainsymboliksi, koska se tarjoaa mahdollisuuden merkitysten välittymiseen yhteiskunnan jäsenten ja kulttuurin kesken. 354

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen?

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen? Stiftelsen Oslo, mai 1997 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 174 RUSSETID RUSSEKLÆR Denne spørrelisten handler om et spesielt norsk fenomen som særlig i byene

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Vårt alkoholavhengige arbeidsliv

Vårt alkoholavhengige arbeidsliv Vårt alkoholavhengige arbeidsliv Prisvinnerforedrag Dr. Oscar Olsen seminaret 2010 Forskningsleder Sverre Nesvåg Arbeidslivet i forandring Globalisering av markeder og produksjon økt reisevirksomhet og

Detaljer

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN HISTORIKK: Etter krigen: foreldredrevne barnehager i regionen Reggio Emilia i Italia. Reaksjon på de katolsk drevne barnehagene. I de nye barnehagene: foreldrene stor

Detaljer

Bedringsprosesser: Inn i det ukjente

Bedringsprosesser: Inn i det ukjente Vettre, 21.-22. okt 2015 Bedringsprosesser: Inn i det ukjente Sosiologisk phd studie av erfaringer fra tilfriskningsprosesser for mennesker med en rusmiddelproblematikk Inger Eide Robertson, PhD kandidat

Detaljer

MEVIT 1600 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER

MEVIT 1600 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER MEVIT 1600 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER 10/18/07 Birgit Hertzberg Kaare IMK 1 HVA ER H. På det kognitive plan kan h. ses som en lek med tanken som krever fleksibilitet smidighet, nytelsen av eksistensielle

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Barnehagelærernes Narrativ identitet vilkår for danning i lys av Hannah Arendts filosofi

Barnehagelærernes Narrativ identitet vilkår for danning i lys av Hannah Arendts filosofi Barnehagelærernes Narrativ identitet vilkår for danning i lys av Hannah Arendts filosofi Barnehagen som danningsarena forskning på barns vegne 20 og 21 mars 2014 Geir Aaserud Arendt utfordrer deg som leser

Detaljer

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan er situasjonen? Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått ned Forbruket

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

BARNS MØTER MED KUNSTINSTITUSJONEN

BARNS MØTER MED KUNSTINSTITUSJONEN BARNS MØTER MED KUNSTINSTITUSJONEN Sosialantropologisk feltarbeid 3.trinn v/bydelsskole i Bergen Forskningsinnsats 1 Barns møter med kunst og kultur. Hvordan barn fra en bydelsskole i Bergen møter Den

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Skyggeliv. Antropologisk perspektiv på ungdom, lokalsamfunn, ritualer og rus. I rampelys

Skyggeliv. Antropologisk perspektiv på ungdom, lokalsamfunn, ritualer og rus. I rampelys ØYSTEIN HENRIKSEN & ALLAN SANDE Skyggeliv I rampelys Antropologisk perspektiv på ungdom, lokalsamfunn, ritualer og rus Øystein Henriksen & Allan Sande: Shadow life in the limelight. A social anthropological

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Levende usikkerhetsledelse. Pus forum 10/6 09

Levende usikkerhetsledelse. Pus forum 10/6 09 Levende usikkerhetsledelse Pus forum 10/6 09 1 Bakgrunn og formål med notatet Deltakerbedriftene i PUS-prosjektet har uttalt at de ønsker seg bedre kultur for styring av usikkerhet. Status pr. i dag er

Detaljer

RUSSEFEIRING. 21.9. 1999 Om meningen med rusmiddelbruk sett gjennom russefeiring som et ritual. Allan Sande

RUSSEFEIRING. 21.9. 1999 Om meningen med rusmiddelbruk sett gjennom russefeiring som et ritual. Allan Sande RUSSEFEIRING 21.9. 1999 Om meningen med rusmiddelbruk sett gjennom russefeiring som et ritual Allan Sande HBO-rapport 0/1999 HØGSKOLEN I BODØ 8002 BODØ Tlf.: 75 51 72 00 fax: 75 51 74 57 REFERANSESIDE

Detaljer

Ikke bare si at det er et spill for det er noe

Ikke bare si at det er et spill for det er noe Ikke bare si at det er et spill for det er noe En Goffmaninspirert casestudie av sosial identitet og utfordrende atferd i et bofellesskap for utviklingshemmede Per-Christian Wandås Vernepleier med mastergrad

Detaljer

Barnehagelærerutdanning i Tyskland, USA og New Zealand

Barnehagelærerutdanning i Tyskland, USA og New Zealand Barnehagelærerutdanning i Tyskland, USA og New Zealand Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Trondheim, Norge Oliver Thiel og Mike Naylor, 11. november 2014 Strukturer i tyske barnehager

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 12 Bokas grunnlag... 13 Bokas innhold... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 12 Bokas grunnlag... 13 Bokas innhold... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 12 Bokas grunnlag... 13 Bokas innhold... 15 Kapittel 1 Individet... 17 Barnehagen og det enkelte barnet... 17 Det sosiale barnet... 18 Forskjellige individer og forskjeller

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

TESER I TIDEN

TESER I TIDEN 1 TESER I TIDEN --------------------------------------------------------------------------- VÅR TESE: ÅPENHET OG KUNNSKAP OM SEKSUALITET - HINDRER OVERGREP ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Hvordan forstår vi organisasjon?

Hvordan forstår vi organisasjon? Hvordan forstår vi organisasjon? SOS 2001 Moderne sosiologisk teori 21. april 2009 Fredrik Engelstad, ISS Hva mener vi med organisasjon? Kollektiver som er dannet for å mestre felles problemer, løse oppgaver

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

organisasjonsanalyse på tre nivåer

organisasjonsanalyse på tre nivåer organisasjonsanalyse på tre nivåer Makronivået -overordnede systemegenskaper- Mesonivået avgrensete enheter, avdelinger, kollektiver Mikronivået -individer og smågrupper- Høyere nivå gir rammer og føringer

Detaljer

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV SKOLEN SOM SYSTEM SKOLEN SOM SOSIO-TEKNISK SYSTEM SKOLEN SOM PRODUKSJONSSYSTEM BESTÅENDE AV DELER SOM ER GJENSIDIG AVHENGIGE DELENE UTGJØR EN HELHET SKOLEN

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Per Morten Schiefloe Tlf.: 73 59 63 23/901 15 516 Eksamensdato: 03.06.2013 Eksamenstid

Detaljer

Intertekstualitet i akademisk skriving En undersøkelse av kildebruk og faglig stemme i akademiske tekster

Intertekstualitet i akademisk skriving En undersøkelse av kildebruk og faglig stemme i akademiske tekster Intertekstualitet i akademisk skriving En undersøkelse av kildebruk og faglig stemme i akademiske tekster Ingrid Stock (phd-kandidat, NTNU) Forskerskole på Skrivesenter 2013 Motivasjon hvorfor Kildebruk

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

REL102 1 Samfunnsvitenskapelige religions- og moralstudier

REL102 1 Samfunnsvitenskapelige religions- og moralstudier REL102 1 Samfunnsvitenskapelige religions- og moralstudier Kandidat-ID: 1003 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 REL102 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 REL102 Flervalg Automatisk

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Kort om innholdet i foredraget

Kort om innholdet i foredraget Prosjekter, Undertittel posisjoner og fellesskap når vi er de andre El Ellen Andenæs Institutt for språk og litteratur, NTNU Fagsamling, Kompetanse Norge, 17.11.17 Kort om innholdet i foredraget Hovedspørsmålet:

Detaljer

Ny virkelighet ny kunnskap: tertiærkunnskap. Christian W. Beck (UiO)

Ny virkelighet ny kunnskap: tertiærkunnskap. Christian W. Beck (UiO) Ny virkelighet ny kunnskap: tertiærkunnskap Christian W. Beck (UiO) Kunnskapstyper -Primærkunnskap : Vår egen erfaring, kunnskap, som resultat vi hva vi selv har sett, følt, observert, forstått, og gjort

Detaljer

Multifunksjonshemming. Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016

Multifunksjonshemming. Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016 Multifunksjonshemming Muligheter - når ingenting går av seg selv 20. og 21.oktober 2016 Presentasjon av elevgruppe og program Hvem konferansen handler om: Barn, unge og voksne som Rune Nærpersoner som

Detaljer

HVA ER TOLERANSE? IKS praksisforum 24/9-2014

HVA ER TOLERANSE? IKS praksisforum 24/9-2014 HVA ER TOLERANSE? IKS praksisforum 24/9-2014 Toleranse i Rammeplanen Barnehagens verdigrunnlag: - «Nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen.» - «Innlevelse

Detaljer

OPPGAVESETT TIL SEMINARER

OPPGAVESETT TIL SEMINARER SOS1003 SOSIOLOGIENS KLASSIKERE OG DET MODERNE SAMFUNN HØST 2003 OPPGAVESETT TIL SEMINARER Oppgave 1 I. Hva kjennetegner menneskesynet til Marx? II. Gjør rede for grunntrekkene ved den materialistiske

Detaljer

KVALITATIVE METODER I

KVALITATIVE METODER I KVALITATIVE METODER I Gentikow, Barbara 2005: Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode. Revidert utgave. Kristiansand: IJ-forlaget Grønmo, Sigmund 2004: Samfunnsvitenskapelige metoder,

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet Skolekultur og rektors rolle

Læringsmiljøprosjektet Skolekultur og rektors rolle Læringsmiljøprosjektet Skolekultur og rektors rolle Læringsmiljøprosjektet pulje III Gardermoen 31.mars 2016 Hanne Jahnsen Kultur «Organisasjonskultur er de sett av felles normer, verdier og virkelighetsoppfatninger

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner. Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder

I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner. Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder I FORELDRENES FOTSPOR? Om risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner Siri Håvås Haugland Førsteamanuensis, Universitetet i Agder Alkohol ER NARKOTIKA MER SKADELIG ENN ALKOHOL? Tyngre rusmidler Tobakk

Detaljer

Innhold. Del 1 POLITIKK OG ORGANISERING... 31

Innhold. Del 1 POLITIKK OG ORGANISERING... 31 Innhold Kapittel 1 Innledning... 13 Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu Hva mener vi med ungdom og idrett?... 15 Aktivitet... 16 Historie, nasjon og politikk... 23 Mål og mening... 24

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS01000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

Spennende om barns alkoholbevissthet

Spennende om barns alkoholbevissthet Spennende om barns alkoholbevissthet Knud-Erik Sabroe & Helle Lindgaard: Skolealder og alkohol. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 1997. 224 s. Skolealder og alkohol behandler en dansk undersøkelse av barns

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Hvordan forstår vi organisasjon?

Hvordan forstår vi organisasjon? Hvordan forstår vi organisasjon? SOS 2001 Moderne sosiologisk teori 23. mars 2010 Fredrik Engelstad, ISS Hva mener vi med organisasjon? Kollektiver som er dannet for å mestre felles problemer, løse oppgaver

Detaljer

Motivasjon, mestring og muligheter. Thomas Nordahl 15.10.14

Motivasjon, mestring og muligheter. Thomas Nordahl 15.10.14 Motivasjon, mestring og muligheter Thomas Nordahl 15.10.14 Grunnskolen har aldri tidligere vært så avgjørende for barn og unge sin framtid som i dag. Skolelederes og læreres yrke og praksis er langt mer

Detaljer

Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon

Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon Prestens rolle og plass i menighetsutvikling i folkekirken Foredrag på fagdag for prester om Menighetsutvikling i folkekirken Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Hva er menighetsutvikling? Forsøk

Detaljer

Kulturell kompetanse en tredelt modell. RKBU Helsefak Universitetet i Tromsø

Kulturell kompetanse en tredelt modell. RKBU Helsefak Universitetet i Tromsø Kulturell kompetanse en tredelt modell RKBU Helsefak Universitetet i Tromsø Et teoretisk grunnlag Bygd på Dr.avhandlinga Kontekstuelt barnevern (Saus 1998) Artiklene Cultural competence in child welfare

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring Anne Trollvik førsteamanuensis

Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring Anne Trollvik førsteamanuensis Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring førsteamanuensis Hensikten med studien var å utforske barns deltakelse og respons på et læringstilbud om astma der barna selv var involvert i

Detaljer

Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold. Lisbeth Mikaelsson

Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold. Lisbeth Mikaelsson Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold Lisbeth Mikaelsson Førkristen religion: norrøn hedendom Trosskiftet til kristendommen skjedde gradvis 800 1200. Slaget på Stiklestad i 1030

Detaljer

Lærerprofesjonalitet i endring. - nye forventninger, ulike svar. Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa.

Lærerprofesjonalitet i endring. - nye forventninger, ulike svar. Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa. Lærerprofesjonalitet i endring - nye forventninger, ulike svar Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa.no Innlandets utdanningskonferanse 11.mars 2014 Kamp om lærerprofesjonaliteten

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge Næring og kultur 1. Identitet 2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge 3. Miljø 4. Følelser Identitet hva er det? summen av trekk og egenskaper som gir et individ, samfunn etc.

Detaljer

Vi takker for muligheten til å utdype noen momenter i prosjektet EtiPP, ut fra de oppfølgingsspørsmålene Utdanningsforbundet stiller.

Vi takker for muligheten til å utdype noen momenter i prosjektet EtiPP, ut fra de oppfølgingsspørsmålene Utdanningsforbundet stiller. Notat Til: Utdanningsforbundet Fra: Forskergruppen EtiPP Ad: Utdypende spørsmål i forbindelse med søknad om følgeforskningsprosjekt Dato: 22. Nov 2013 Vi takker for muligheten til å utdype noen momenter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Periode 1: UKE 34 - UKE 39 Presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer Reflektere over

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende Gjelder fra 01.08.2007 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/his2-01 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger

Detaljer

Byggskader. Hvorfor og hvordan skader oppstår? Rutiner eller kompetanse? To fysiske objekter begge tilknyta begrepet fysisk skade og drivkreftene bak?

Byggskader. Hvorfor og hvordan skader oppstår? Rutiner eller kompetanse? To fysiske objekter begge tilknyta begrepet fysisk skade og drivkreftene bak? Byggskader Hvorfor og hvordan skader oppstår? To fysiske objekter begge tilknyta begrepet fysisk skade og drivkreftene bak? Rutiner eller kompetanse? ALL GOD ARKITEKUR LEKKER innhold i foredraget 1. Formål

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Fysisk aktivitet og sosial distinksjon

Fysisk aktivitet og sosial distinksjon Fysisk aktivitet og sosial distinksjon Idédugnad Høgskolenettet for fysisk aktivitet I skolen Reidar Säfvenbom Forsvarets institutt Norges idrettshøgskole reidar.sefvenbom@nih.no Den moderne ungdommen

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Skolesekken: Elevers og læreres erfaringer. Catharina Christophersen Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen

Skolesekken: Elevers og læreres erfaringer. Catharina Christophersen Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen Skolesekken: Elevers og læreres erfaringer Catharina Christophersen Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen Elever og læreres ytringer og synspunkter Hvordan kan de gode kunstmøtene iscenesette elever og

Detaljer

BARNEHAGEN SOM IDENTITETSSKAPENDE KONTEKST

BARNEHAGEN SOM IDENTITETSSKAPENDE KONTEKST FORSKNINGSDAGENE 2009 BARNEHAGEN SOM IDENTITETSSKAPENDE KONTEKST - ET FORSKNINGSPROSJEKT I STARTFASEN BAKGRUNN Behov for forskning på barnehager Barnehager har fått en betydelig posisjon som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Kurt Lewin ORGANISASJONSUTVIKLING. Den sosio-tekniske skole. Framveksten

Kurt Lewin ORGANISASJONSUTVIKLING. Den sosio-tekniske skole. Framveksten ORGANISASJONSUTVIKLING Framveksten Kurt Lewin Opphavsmannen til begrepet aksjonsforskning, dvs tett sammenheng mellom praksis og teoriutvikling. Reiste til USA for å unngå å måtte arbeide i nazismens tjeneste.

Detaljer

Kirkelig medvirkning ved gravferd når det ønskes avsluttet med kremasjon og askespredning

Kirkelig medvirkning ved gravferd når det ønskes avsluttet med kremasjon og askespredning Kirkelig medvirkning ved gravferd når det ønskes avsluttet med kremasjon og askespredning Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet, 25.11.2011. Det teologiske Menighetsfakultet gir med dette

Detaljer

Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. Thomas Nordahl

Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. Thomas Nordahl Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. 21.11.16 Innhold Utdanningens betydning i dagens samfunn Foreldre og samarbeid med skolen Foreldres rolle i læringsarbeidet

Detaljer

Den flerkulturelle skolesekken kultur, læring og forståelse. Tomas Sundnes Drønen Professor Globale studier og religion Misjonshøgskolen/VID

Den flerkulturelle skolesekken kultur, læring og forståelse. Tomas Sundnes Drønen Professor Globale studier og religion Misjonshøgskolen/VID Den flerkulturelle skolesekken kultur, læring og forståelse. Tomas Sundnes Drønen Professor Globale studier og religion Misjonshøgskolen/VID Hva er kultur? Kultur Overflatekultur (synlig) Dypkultur (usynlig)

Detaljer

Skole s, osialisering sosialisering o g og samfunn 1

Skole s, osialisering sosialisering o g og samfunn 1 Skole, sosialisering og samfunn 1 Mappeoppgave 2 Sosialisering og samfunn Mediers betydning for dannelse og sosialisering. I denne oppgaven skal dere drøfte betydningen av ulike medier for dannelse og

Detaljer

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin. Jan-Birger Johansen Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.no +47 99 69 31 85 Spesialpedagogisk veiledning en systemisk utfordring

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Samfunnsfag Erling Haakstad, Oslo voksenopplæring Helsfyr Lene Vårum, Delta Voksenopplæring, Askim Medlemmer i læreplangruppa Lusie Gjersvoll Sunndal

Detaljer

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet VEDLEGG: I Organisering av Læringsutbyttebeskrivelser (LUBer) Dybde forståelse Dybde Pedagogikk og elevkunnskap: GLU/NGLU/NGLUSS 5-10 (PEL 501, 502 og 503) - studieåret 2015-2016 forståelse DIDAKTIKK DIDAKTIKK

Detaljer

Sosiokulturelle stedsanalyser anvendelse i lokal planlegging

Sosiokulturelle stedsanalyser anvendelse i lokal planlegging Sosiokulturelle stedsanalyser anvendelse i lokal planlegging Evje 10.04.2010 Per Gunnar Røe Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO) og NIBR Hva er et sted? 1. Sted som noe materielt Objektivt,

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Fra teori til praksis. Helga Bognø

Fra teori til praksis. Helga Bognø Fra teori til praksis Helga Bognø - Må lære av arbeidslivet Forskningsminister Tora Aasland (SV): Det har vært for stor avstand mellom teori og praksis ved studiene. Studier ved høgskoler og universitet

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal 1 Noen kommentarer til Europa i endring Kristen Ringdal 2 Internasjonale spørreundersøkelser European Social Survey (ESS), ca 30 land, 2002- European/World Values Survey (EVS/WVS), 80+ land, 1981- International

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

En forelesning av Rita Valkvæ

En forelesning av Rita Valkvæ En forelesning av Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Vi vil skape

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Foredrag på BLU-konferansen 19. september 2014, Gardermoen, Oslo Av Marianne Helene Storjord Seksjonssjef for barnehageseksjonen på Sametinget og medlem

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas Marte Blikstad-Balas 19.10.2017 Å snakke om skole I den offentlige samtalen er det ingen grenser for hva skolen skal ta ansvar for. Det må ta slutt. Påskelabyrinten burde vært pensum i skolen. Turn burde

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Pluralisme og identitet

Pluralisme og identitet JAN-OLAV HENRIKSEN OG OTTO KROGSETH (RED.) I SAMARBEID MED PÅL KETIL BOTVAR OG INGVILL T. PLESNER Pluralisme og identitet Kulturanalytiske perspektiver på nordiske nasjonalkirker i møte med religiøs og

Detaljer