LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011"

Transkript

1 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett : Godkjenning av revisor 8: Innkomne saker 9: Val

2 Sak 1 Konstituering. Val av møteleiar og referentar Forslag til vedtak: Årsmøtet vel Hallvard Kjelen til møteleiar Årsmøtet vel Eva Frisk og Ingrid Metliaas til referentar Årsmøtet vel i tillegg to personar som skal underskrive årsreferatet: Sak 2 Årsmelding 1)Organisasjon 2)Medlemstal og vervekampanjar 3)Økonomi 4)Samarbeid og nettverk 5)Fagleg arbeid og etterutdanning 6)Fagpolitisk arbeid 7)Norsklæraren 8)Skriftserien/Norskbokklubben 9)Nordisk samarbeid

3 Årsrapport 2010

4 Årsmelding Årsmelding )Organisasjon 2)Medlemstal og vervekampanjar 3)Økonomi 4)Samarbeid og nettverk 5)Fagleg arbeid, etterutdanning og fagpolitisk arbeid 6)Norsklæraren 7)Skriftserien/Norskbokklubben 8)Nordisk samarbeid 1) Organisasjon LNU er organisert på same måte som presentert på årsmøtet Årsmøtet Styret: Leiar 4 medlemmer redaktør i Norsklæraren Skri6styreleiar Norsklæraren: Redaktør 4 medlemmer i redaksjonsråd Skri6styret: Leiar 4 medlemmer Dagleg leiar 50% stilling Sekretær Fagbokforlaget 2 representanter frå styret i Nordspråk 1 representant frå styret i FKS Styret har hatt denne samansetninga og arbeidsdelinga i perioden :

5 Christian Bjerke: Styreeiar Eva Frisk: Styremedlem og nestleiar Marianne Bentsen: Styremedlem Hallvard Kjelen: Styremedlem Ingrid Metliaas: Styremedlem Jan Kr. Hognestad: Vara Gro Ulland: Vara Kjersti Rognes Solbu er tilsett som dagleg leiar i 50% stilling. Dei samla tilsettingane i LNU er eitt årsverk (100% stilling). LNU-styret har i 2010 hatt fire styremøte, eitt av dei over to dagar: 27. januar 2010 (Oslo) 21. mai 2010 (Bergen) august (Oslo) 21. oktober (Oslo) LNU disponerer gratis møtelokale hos Fagbokforlaget både i Bergen og Oslo. Møta har stort sett same struktur, og faste postar har vore landskonferansen, økonomi, FKS, fagpolitisk arbeid, nordisk samarbeid, Norsklæraren og skriftserien. På møta har vi ei intern vurdering av kvart nummer av Norsklæraren. Ein i styret har hatt eit spesielt ansvar for å vurdere det siste nummeret av bladet, og det har ført til gode og konstruktive diskusjonar. Arbeidet med vurdering har gått på omgang i styret. Vi har vidareført ordninga med eit to-dagars møte. Dette gjer det mogleg å gå grundigare inn i ulike tema på styremøta. Møtet 30. august vart brukt til planlegging av landskonferansen 2011 samt planlegging av to opne møte om norskfaget. Dei fleste i styret har overnatta privat i Oslo i samband med dobbeltmøtet. Slik blir ikkje denne arbeidsforma mykje dyrare for LNU. 2) Medlemstal og vervekampanjar. I januar 2011 har vi 2026 betalande medlemmer, mot 2055 betalande i januar av desse er medlem i norskbokklubben. Medlemstala (pr. januar 2011) fordeler seg slik: Institusjon: 609 (2010: 633) Privat: 1021 (2010: 1038) Student: 396 (2010: 386) Sidan 1/ har 375 meldt seg ut av LNU og 364 har meldt seg inn.

6 Talet på studentmedlemmar har auka frå i fjor. Årsaka til dette kan vere at vi har satsa på verving på høgskular og universitet. I tillegg har vi vore aktive i sosiale media. Vi har fått omtrent like mange nye medlemmer i 2010 som vi fekk i Utfordringa er å halde på medlemmene. LNU må ta på alvor at så mange som 375 har meldt seg ut i Vi kunne arbeidd hardare med verving i 2010 og manglar ein god nok struktur på dette arbeidet. Det er likevel positivt at vi har greidd å halde medlemstalet ganske stabilt etter den relativt store auken som kom i fjor. 3) Økonomi Styreleiar er den i styret som har hovudoppsyn med økonomien. Resultatet av drifta i 2010 er: LNU har etter 2010 ein eigenkapital på kr: ) Samarbeid og nettverk LNU har i 2010 utvida nettverket og fått fleire samarbeidspartnarar. Oversikta under viser kven som representerer LNU eller arbeider opp mot/ saman med dei organisasjonane vi samarbeider med: - FKS Christian Bjerke - Nordspråk Kjersti Rognes Solbu og Hallvard Kjelen - Tidsskriftforeningen Astrid Kleiveland - NOLES Christian Bjerke - Utdanningsdirektoratet Christian Bjerke, Gro Ulland og Ingrid Metliaas - Norsk forfattersentrum Kjersti Solbu - NFF Astrid Kleiveland og Kirsten Kalleberg - Språkrådet Kjersti Solbu m.fl. - Utdanningsforbundet Kjersti Solbu - Musikk i skolen Christian Bjerke - Film og kino Kjersti Solbu LNU er medlem i FKS (Fellesrådet for kunstfagene i skolen), og det er styreleiar som representerer LNU i FKS-styret, nestleiar er vara. Det er no fire organisasjonar som er med i FKS, Landslaget drama i skolen, Landslaget for medieundervisning, Dans i skolen og LNU. Gjennom medlemskapen i FKS er LNU med på å synleggjere at norskfaget er langt meir enn eit reiskapsfag. Vi får utvida nettverket vårt og får fleire samarbeidspartnarar. FKS arbeider mykje opp mot kulturdepartementet og kulturrådet, og sånn sett får LNU kontaktar også der. Medlemskapen i FKS gir LNU samarbeidspartnarar og kompetanse. LNU har i 2010 hatt to representantar i Nordspråk, Hallvard Kjelen og Kjersti Solbu. Styret skal i 2011 vurdere om vi skal gå tilbake til å ha berre ein representant.

7 Norsk Tidsskriftforening er ein samarbeidsorganisasjon for politiske, allmennkulturelle og litterære tidsskrift i Noreg. LNU er med gjennom redaktør Astrid Kleiveland. Gjennom styreleiar har LNU ein representant i NOLES-nettverket. Dette var eit nettverk for norskfaget med vekt på lese og skriveopplæring. Nettverket har no fått endra mandatet sitt til å vere eit nettverk som skal arbeide med grunnleggjande ferdigheiter i alle fag. NOLES er oppretta av Utdanningsdirektoratet. Nettverket er bygd opp av representantar frå Universitets og høgskolesektoren. LNU har inga formell rolle i nettverket, men vi blir synlege og får ut informasjon om kva vi jobbar med. LNU er representert i Utdanningsdirektoratets Forum for norskfaget ved styremedlem Ingrid Metliaas, varamedlem Gro Ulland og styreleiar Christian Bjerke. LNU held fram samarbeidet med Norsk forfattersentrum. I 2010 støtta NFS forfattarinnslaga på LNUs landskonferanse økonomisk. LNU har innleidd samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) i samband med kåringa av ein sakprosakanon for skolen. Vi vil halde fram dette samarbeidet i Språkrådet har i 2010 gjennomført ei spørjeundersøking som dreier seg om dei haldningane norsklærarane har til eige fag. Språkrådet vart invitert på det opne møtet i Bergen for å leggje fram resultata frå undersøkinga. LNU blei invitert til eit debattmøte om undersøkinga i språkrådet. LNU har saman med Utdanningsforbundet (og andre aktørar) arbeidd for at planen i norsk som andrespråk for språklege minoritetar skal førast vidare til ei ny ordning er på plass. Musikk i skolen (MiS) er ikkje med i FKS, og LNU har ikkje i 2010 vore aktivt involvert i noko arbeid med denne organisasjonen, men vi er framleis på lista over støttespelarar på konferansen Skapende læring, som MiS arrangerer kvart år. Film og Kino er ein bransjeorganisasjon for film og kinobransjen. Dei støtta landskonferansen 2010 i Stavanger økonomisk, og LNU er no representert på enkelte møte i organisasjonen ved dagleg leiar Kjersti Solbu. Tangeringspunkt for LNU og Film og kino er mellom anna hovudområdet samansette tekster i Kunnskapsløftet. 5) Fagleg arbeid, etterutdanning og fagpolitisk arbeid LNU har drive med fagleg arbeid gjennom Norsklæraren, skriftserien (norskbokklubben), landskonferansen, fleire debattmøte om norskfaget, nettsida med blogg, å vere høyringsinstans og gjennom deltaking i Forum for norskfaget. Norsklæraren og skriftserien med norskbokklubben blir omtala i punkt 6 og 7.

8 Landskonferansen Landskonferansen Mening i samspill - sammensatte tekster i norskfaget vart arrangert i Stavanger Her ynskte vi å sjå nærmare på det hovudområdet i læreplanen lærarane er mest usikre på. Responsen og talet på deltakarar tyder på at det er stort behov for fagleg oppdatering på dette feltet. Bidragsytarar på konferansen var Arne Olav Nygård, Martin Engebretsen, Sara Johnsen, Svein Nyhus, Ove Eide, Carsten Ohlmann, Siren Leirvåg, Elisabeth Oxfeldt, Geir Zakariassen, Jonas Bakken, Anne Løvland og Hjørdis Hjukse. Marita Aksnes, Ingunn Kjøl Wiig og Tone Vindegg sat i panelet. Danselevar ved Lundehaugen vidaregåande skule i Sandnes bidrog med kulturelt innslag. Konferansen hadde 210 deltakarar. LNU-bloggen Formålet med bloggen er å diskutere norskfaget og norsklærarane sin arbeidssituasjon. Bloggen er eit viktig forum for LNU sitt fagpolitiske arbeid og for kontakten med medlemsmassen. I 2010 har vi hatt 3 innlegg på bloggen som til saman har fått 105 kommentarar. Innlegga har mellom anna handla om didaktikk, lærarutdanning og talet på karakterar i norskfaget: Er det nødvendig å rette så mye, a? av Andreas Titlestad og Liv Edsberg (24. februar). Her presenterer to lærarar ein annan måte å planlegge undervisninga på slik at elevane får betre skriveopplæring og lærarane færre rettebunker. Overgangen mellom PPU og lærarkvardagen (19.august) av Øygunn Skodvin Prestegard. Her skriv Prestegard om praksissjokket mange opplever når dei går frå utdanning til arbeid. LNU og norskkarakterane (9.november) av Pål Hamre og Magne Rogne. Her stiller artikkelforfattarane nokre prinsipielle spørsmål om LNU si rolle i diskusjonen om norskfaget. Alle innlegga kan lesast på: Opne møte om norskfaget Vi har fått ein auka debatt om norskfagets innhald og norsklærarane sin arbeidssituasjon i ei rekke medium og fora. Utdanningsdirektoratet oppretta hausten 2010 eit Forum for norskfaget. Facebookgruppa opprop for Norsklærerens arbeidssituasjon har over 800 medlemmer. Bladet Utdanning vigde ein temadel til norskfaget i skolen ( ). LNU ynskjer å leggje til rette for fagleg debatt, og har arrangert to opne møte om norskfaget, eitt i Bergen ( ) og eitt i Oslo ( ) Med møta ynskte LNU å synliggjere og diskutere nokre problemstillingar knytt til norskfaget: situasjonen for minoritetsspråklige elevar med kort butid, norsk på yrkesfag, overgangen mellom ungdomstrinnet og vidaregåande skole og forholdet mellom læreplan og karaktersystem. Møta opna med korte innlegg frå ulike innleiarar og munna ut i ein debatt i plenum. Tema og diskusjonar frå møta dannar grunnlaget for eit temanummer av Norsklæraren som kjem ut 1.mars 2011.

9 Møtet i Bergen hadde innlegg av Gro Ulland (om Forum for norskfaget), Torbjørg Breivik (mm språkrådets undersøking av norsklærarane si haldning til eiget fag), Anne Lene Berge (om situasjonen for minoritetsspråklege elevar med kort butid i Noreg og norskfaget), Tove Lyngbø (om norskfaget på ungdomstrinnet), Brita Bøym og Lisbeth Norendal (som saman la fram eit forsvar for ein karakter i norsk). Møtet i Oslo hadde innlegg av styreleiar Christian Bjerke (om Forum for norskfaget, Camilla Häbler (om overgangen frå ungdomsskule til vgs), Erik Strand (om vurdering og sidemål), Liv Marie Schou (forsvar for sidemål og nynorsk) og Ingrid Metliaas (om norskfaget på yrkesfag). Møta vart lagt merke til og vi har fått mange positive tilbakemeldingar på at LNU engasjerer seg i konkrete saker knytt til norsklæraranes kvardag. Referat frå begge møta blir trykt i Norsklæraren Debattmøte om lærarutdanninga Hausten 2009 og vinteren 2010 var LNU aktivt med for å påverke den nye grunnskolelærarutdanninga. Saman med Kunnskap i skolen (KiS) arrangerte vi eit debattmøte på Universitetet Blindern der mellom anna Forskings og høgare utdanningsminister Tora Aasland var med. Målet for møtet var å løfte fram at fokuset på grunnskolelærarstudenten sine grunnleggande ferdigheiter er for vagt i den nye reforma. Saman med ein del andre aktørar fekk vi skjerpa forskrifta på dette området. Saman med dei same aktørane pressa vi òg på for å få ein norskdidaktikar inn i følgjegruppa som skal evaluere innføringa av reforma. Høyringar LNU har sidan førre årsmøte levert to høyringssvar: - Justerte læreplanar i norskfaget i vgs - NOU 2010:7 Mangfold og mestring Gjennom FKS har LNU levert høyringssvar på NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Vi har òg støtta eit krav frå FKS om meir kunstfag i den nye grunnskolelærarutdanninga Forum for norskfaget Utdanningsdirektoratet fekk i oppdrag å lage eit forum for norskfaget. Mandatet til forumet er å sjå på heilskapen i norskfaget og arbeide for å løfte fram alle sider ved norskfaget og læreplanen i norsk i LK06. Forumet er eit rådgjevande organ som skal arbeide saman i to år og komme med konkrete råd fram mot ei eventuell revidering av norskplanen i LK06. LNU er representert i forumet med styremedlem Ingrid Metliaas, varamedlem Gro Ulland og styreleiar Christian Bjerke. 6. Norsklæraren Norsklæraren har i 2010 freista å formidle nytt fagstoff til LNU sine medlemmer og jobba for å halde dei informerte om politiske innspel, læreplanar, relevante kurs og aktuell faglitteratur. Redaktør Astrid Kleiveland hadde permisjon frå 1. februar til 1.

10 august. Berit Oksfjellelv var vikar i denne perioden. Fagstoffet har i 2010-årgangen freista å vere både av teoretisk og praktisk karakter. Bladet har heldt fram med å ha eit eige tema i kvart nummer, i tillegg til den faste emneinndelinga i litteratur, språk, didaktikk og faste spalter. Siktemålet er å spegle noko av det som skjer i norskfaget frå grunnskole til universitet, samt å stimulere til diskusjon om fagpolitikk og didaktikk i dei ulike norskmiljøa. Også i 2010 har læreplanverket for Kunnskapsløftet og dei grunnleggjande ferdigheitene stått sentralt. Innhaldet har vore ei blanding av faste spalter, korte artiklar og intervju, samt fleire lengre artiklar med vitskapleg og teoretisk tilsnitt i kvart nummer. Skribentane er dels lærarar i skulen, dels studentar, forskarar og lærarar på høgskular og universitet. Debatten om den lærarutdanninga for grunnskulen som skulle innførast hausten 2010 var tema for første nummer i år. Her ønskja LNU og tidsskriftet å få fram grunnleggande trekk ved reforma og å være med å gi plass til ulike syn og debattar kring denne. LNU sin landskonferanse fokuserte i år på samansette tekster og nummer to hadde både med ei rekkje bidrag frå konferansen, samt andre artiklar om dette hovudområdet i norskplanen. Det tredje nummeret såg på innføringa av digitale læremiddel i norskfaget og diskuterte korleis ein best kan få til ein balanse mellom det trykte og det digitale i faget. Det siste nummeret i 2010 såg på skriving som grunnleggjande ferdigheit og kva for utfordringar lærarar og lærarutdannarar står overfor på dette feltet no. Den nordiske breidda er ivaretatt gjennom kontakt med morsmålstidsskrifta og enkeltartiklar. Redaktøren har tinga ein stor del av bidraga som har blitt trykt i bladet. Det var eit uttalt mål å få til ein fagfellevurdert artikkel i kvart nummer, men mykje grunna redaktøren sin permisjon, har dette ikkje lukkast i år. I 2010 blei det gitt ut fire nummer. Redaktøren har, i samarbeid med redaksjonsråd, kome fram til tema for numra. Tema i 2010 har vore (0110) Lærerutdanninga, (0210) Samansette tekstar, (0310) Balansekunst og (0410) Skriving. Dei fire utgivingane har utgjort den 34. årgangen av Norsklæraren. Inga-Hilde Breivik (Skue design) har hatt hovudansvaret for satsproduksjon, og for å sende filer til trykkeri og distribusjon. På nummer fire var Johannes Hoff Holmedahl vikar for Inga-Hilde Breivik. Trykkeri har vore Bryne Offset. Ingrid Oos Hove, Sigrid Briseid, Ingrid Ugelvik, Sture Nome og Jonas Bakken har halde fram i redaksjonsrådet til Norsklæraren i året som gikk. Samarbeidet mellom redaktør og redaksjonsråd har fungert fint, og redaksjonsrådet kom saman på Litteraturhuset i oktober Samarbeidet med Fagbokforlaget om trykking og distribusjon har blitt betra i LNU og Norsklæraren si nettside: har i året som gjekk blitt oppdatert av redaktør og dagleg leiar. Redaktøren har hatt ansvar for å leggje ut nokre artiklar og innhaldsoversyn frå nye nummer av tidsskriftet. Nyheitsbrev om nytt nummer og andre hendingar som vedkjem bladet vart annonsert på Facebook, Tidsskriftforeningen sine heimesider og via e-post. Også i 2010 har annonsesalet vore godt. Dagleg leiar Kjersti Rognes Solbu har hatt ansvaret for dette. Norsklæraren er framleis medlem av Den Norske Fagpresses Forening og står oppført i Fagpressekatalogens nettutgåve for Norsklæraren er òg medlem av Tidsskriftforeningen.

11 7. Skriftserien/norskbokklubben Skriftstyret medlemmer og møteverksemd Skriftstyret si samansetjing har vore uendra sidan siste periode. Medlemmer: Eva Maagerø (HiVe), Toril Opsahl (UiO), Leif Anker Andersen (Bergen Katedralskole) og leiar Kirsten Kalleberg (Rosenvilde vidaregåande skole). Redaktør i Fagbokforlaget: Kristin Eliassen. Skriftstyret har hatt fire møte i 2010: 10/3, 25/5, 9/9 og 25/11, alle i Oslo. Utgjevingar: Vi har gjeve ut sju bøker i skriftserien i 2010 (nummeret viser nummer i skriftserien): 179: Gerd Karin Omdal: Grenseerfaringer. Fantastisk litteratur i Norge og omegn 180: Kirsten Kalleberg og Astrid Elisabeth Kleiveland: Sakprosa i skolen 181: Mads B. Claudi: Litterære grunnbegreper 182: Dagrun Skjelbred: Fra Fadervår til Facebook. Skolens lese- og skriveopplæring i et historisk perspektiv 183: Atle Christiansen: Kritikarboka. Om litteratur, journalistikk og kvalitet 184: Eskil Hanssen: Dialekter i Norge 185: Anne Løvland: På jakt etter svar og forståing. Samansette fagtekstar i skulen Desse sju utgjevingane har god breidde med omsyn til emne. Omdal: Skriftstyret meinte det var behov for ein bok om fantastisk litteratur frå mellomalderen til i dag i Noreg/Norden, og bad Gerd Karin Omdal skrive ho. Omdal er stipendiat i allmenn litteraturvitskap ved NTNU, og har bred undervisningserfaring frå skole og universitet. Ho presenterer grunnleggjande teori om feltet og går så historisk til verks og bruker mange eksempel frå norsk og nordisk litterær kanon frå mellomalderen fram til vår eiga tid. Omdal legg vekt på å diskutere kva slags funksjonar førestellingar om det fantastiske har hatt i ulike epokar. Forfattarar og tekstar som blir behandla er Beowulfkvadet, islandsk sagalitteratur, Jonas Lie, Henrik Ibsen, Ragnhild Jølsen, Knut Hamsun, Karen Blixen og John Ajvide Lindqvist. Kalleberg og Kleiveland (red.): Boka er eit resultat av LNU si satsing på sakprosa i skolen. Boka inneheld dei 45 tekstane som blei kåra til LNU sin sakprosakanon for skolen i I tillegg inneheld den 18 kapittel om sakprosa, historisk kontekst for enkelte tekstar i kanonen, sjanger, læreplanhistorie, grunnleggande ferdigheiter, språkhistorie osb. Alle forfattarane nyttar tekstar frå sakprosakanonen som konkrete eksempel i si framstilling. Boka er retta mot lærarar i skolen, lærarstudentar (den blir nytta som pensum ved nokre lærestader), og bachelorstudentar. I 2011 kjem ei bok med og om sakprosa retta mot elever (Gundersen og Jomisko: Ingen naken dame på forsiden) som kan nyttast saman med denne boka.

12 Claudi: Mads B. Claudi vann Fagbokforlaget sin Fagbokpris (2009) for denne boka. Det er ei grunnbok som gir klare definisjonar på litterære omgrep og så viser korleis ein nyttar dei på konkrete eksempel frå norsk litteraturhistorie. Boka inneheld også ei innleiing om litteraturteori og lesemåtar, tolking og analyse. Tanken med boka er at ho skal forklare desse omgrepa på ei lettfattelig måte som er meir formidlande for lærarstudentar og studentar på grunnivå enn dei bøkene som er på marknaden. Claudi sin store styrke er evna til å leggje fram stoffet klart og greitt, samtidig som han vekkjer interessa for å arbeide med litteraturtolking og analyse. Samstundes klarar han å peike utover litteraturfaget og skulekvardagen og demonstrerer korleis dei litterære omgrepa ikkje berre hjelper oss å beskrive tekstar best mogleg, men òg er ein kjelde til kunnskap om korleis tekstar verker og gjer meining. Claudi arbeider på lærarutdanninga på Høgskolen i Telemark, og har bakgrunn frå læraryrket som IB-lærar i norsk på Nesbru vgs. Skjelbred: I Fra Fadervår til Facebook. Skolens lese- og skriveopplæring i et historisk perspektiv går forfattaren gjennom historia til lese- og skriveopplæringa i Norge frå allmugeskolen blei innført i 1739 og fram til vår tid. Skjelbred går inn i lovar, læreplanar rettleiande tekstar og lærebøker og gjer oss eit fascinerande innblikk i tidlegare tiders skolepraksis. Forfattaren viser at noko held seg likt i skolen, men materialet hennar viser òg at lesinga og skrivinga sine funksjonar i samfunnet har endra seg radikalt gjennom historia. Materialet som her leggjast fram er forskingsbasert: Dagrun Skjelbred er professor i tekstvitskap ved Høgskulen i Vestfold og ho var med på å leie forskingsprosjektet Norsk lærebokhistorie en kultur og danningshistorie. Boka er også basert på doktoravhandlinga hennar. Christiansen: Atle Christiansen er medierådgjevar, journalistutdannar og litteraturkritikar. Han blei kåra til Årets litteraturkritikar av Norsk kritikerlag i I denne essayistiske og gode fagboka gir han ei innføring i kva litteraturkritikk er. Han gir klare råd og klart uttrykk for eigne meiningar om kva god litteraturkritikk er - og bør vere. Kritikarboka er ei praktisk bok full av skriveråd og tankar om korleis kritikaren kan gjennomføre den til synes umoglege oppgåva å vurdere kvalitet raskt, sjølvstendig, og innafor dei ofte tronge ramane media gjer han/ho til rådighet. Boka har interesse langt utover kritikaren sine krinsar: dette er ei bok om korleis ein kan føre ei offentleg samtale om kulturelle produkt, korleis vi kan tale om kvalitet og ikkje minst kvifor det er sentralt at vi gjer det. Hanssen: Eskil Hanssen har jobba med dialektologi, sosiolingvistikk og talespråkleg grammatikk i ei årrekkje. Han er nyleg blitt pensjonist etter å ha jobba på Institutt for lingvistiske og nordiske studiar ved Universitetet i Oslo. På 1970-talet var Hanssen leiar for prosjektet Talemålsundersøkelsen i Norge (TAUS), og var med på å etablere sosiolingvistikken som fagfelt i Noreg. I denne innføringsboka retta mot lærarar og studentar har han samla sin kunnskap om norske dialektar. Boka inneheld òg eit kapittel om samisk og kvensk. Løvland: Anne Løvland er førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder. Ho har doktorgrad i nordisk språkvitskap med ei avhandling om samansette elevtekstar. Denne avhandlinga presenterte ho i boka På mange måtar. Samansette tekstar i skolen, som vi ga ut i skriftserien i I På jakt etter svar og forståing. Samansette fagtekstar i skolen ser forfattaren på samanhengen mellom multimodalitet, lesing og

13 læring i lys av eksempel frå klasserommet, samtalar med elevar på mellomtrinnet og analyse av aktuelle fagtekstar. Salstal: 2010: Så langt er det Kalleberg/Kleiveland og Claudi sin bok som har selt mest. Vi er òg nøgd med salet av Omdal, Skjelbred og Christiansen. Hanssen og Løvland er såpass ferske utgjevingar at det ikkje er godt å seie noko endeleg om salstal enno. Backlist: Fleire av utgjevingane i vår backlistkatalog har gode salstal, til dømes Henning Fjørtoft: Effektiv planlegging og vurdering og Den nynorske songskatten av Terje Aarset. Lise Iversen Kuldbrandstad sin Lesing i utvikling topper fortsatt lista (den reviderte utgåva er no utsett til 2012). Marianne Lillevangstu, Elise Seip Tønnessen og Marianne Dahll-Larssøn (red.) sin Inn i teksten ut i livet. Nøkler til leseglede og litterær kompetanse fortsett óg å selje bra. Andre som peikar seg ut er Eli Glomnes: Skriv bedre!, Det flerspråklige mennesket av Wagner, Strömqvist og Uppstad og Nynorsk på nytt av Askeland og Fack-Ytter. Sture Nome og Arne Johannes Aasen (red.): Det nye norskfaget og Anne Løvland: På mange måtar fortset òg å selje bra. Antall utgjevingar: Med 7 utgjevingar har vi gjett ut fleire bøker på eitt år enn på lenge Samarbeid med forlaget: Samarbeidet med forlagsredaktør Kristin Eliassen held fram med å fungere utmerka. Redaktøren har ein stor del av æra for det høge talet på utgjevingar i Eliassen sørgjer for å drive prosjekta framover på ein profesjonell og effektiv måte, både når det gjeld å få forfattarar, skriftstyre og andre involverte partar til å overhalde tidsfristar. Med sin høge faglege og forlagsfaglege kompetanse bidreg Eliassen òg merkbart til å heve kvaliteten på utgjevingane våre. Ho er dessutan god på samarbeid og relasjonsbygging med forfattarar. Vi får svært gode tilbakemeldingar om henne frå forfattarane våre. Den visuelle profilen har høgt nivå, noko Eliassen og Fagbokforlaget sine designarar har æra for. Det er heldig for LNU å ha ein så profesjonell, effektiv og motiverande støttespiller på forlaget, og vi kan berre håpe at dette samarbeidet held fram. Samarbeidet med forlaget har fungert bra. Vi opplever fortsatt nokre problem med tanke på distribusjon av medlemsbrev og bøker i Norskbokklubben, men situasjonen har betra seg. Samsvar utgjeving/medlemsblad: På grunn av det høge utgjevingstalet i 2010 har vi venta med å lansere nokre av utgjevingane i Norskbokklubben. Dette var ein betre løysning enn å sende ut sju medlemsbrev i løpet av eit år. Medlemstal: Her er det ikkje store endringar sidan sist. Å rekruttere fleire medlemmer til LNU generelt og dermed også til Norskbokklubben bør vere ein prioritet i åra som kjem. Vi er einige om at det nok må sterkare lut til enn den årlige vervekampanjen for å få til et skikkelig løft på medlemssida. Dette ville komme

14 Norskbokklubben til gode. Vi arbeider no med å lage ein strategi for dette som skal setjast i verk i løpet av Vervekampanje: Det har vore gjennomført ein vervekampanje i år. Den har gjeve resultat, men både LNU og bokklubben burde kunne få til auka medlemstal. 8. Nordisk samarbeid LNU deltek i Nordspråk saman med foreiningar for morsmålslærarar i heile Norden. Nordspråk blir tildelt treårige tilskot frå Nordisk ministerråd. Innafor denne ramma arrangerer organisasjonen kurs for lærarar i dei nordiske landa. I 2010 vart Nordspråk sitt sommarkurs for lærarar arrangert på Island. Temaet var den nordiske munnlege forteljinga og hadde tittelen frå Snorre til Stand-up. Nordspråk har i løpet av 2010 dessutan arrangert eit kurs om lesemotivasjon og lesestrategiar (i Danmark), eit kurs om sosiale media og undervisninga i Norden (i Sverige) og eit kurs i svensk for finske lærarar (i Finland). Nordspråk sitt arbeidsmøte vart arrangert på Hanaholmen utanfor Helsingfors i september Her deltok Kjersti Rognes Solbu og Hallvard Kjelen som LNU sine representantar. Det er første gongen LNU deltek med 2 representantar. Redaktør Astrid Kleiveland var påmeldt, men måtte melde fråfall grunna sjukdom. På nettverksmøtet vart Nordspråks aktivitetsnivå og framtidsplanar drøfta. Nordspråks leiar, Lis Madsen, er også initiativtakar til prosjektet Sprogpiloterne. Ho meiner at Sprogpiloterne har lukkast med ein del ting som Nordspråk slit med: mellom anna med å få unge lærarar interessert i det nordiske. Det er eit problem for Nordspråk at deltakarane på kursa stort sett er eldre lærarar. Nordspråk er lite synlege og blir knapt nemnt i samanhengar der det er snakk om nabospråksundervisning. Lis Madsen foreslo eit felles møte med sprogpiloterne for å diskutere ein eventuell fusjon. Dette blir drøfta vidare på nettverksmøtet i LNU meiner at det er viktig å ta vare på det nordiske perspektivet i læreplanane og at Nordspråk har potensial til å bli eit viktig forum i arbeidet for auka nabospråksforståing. Likevel vil LNU vurdere om det er interessant og verdifullt for organisasjonen å delta med 2 representantar i Nordspråk når aktivitetsnivået er så lågt som det er. Sak 2 Årsmelding Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldinga.

15 Sak 3 Arbeidsprogram 1) Organisasjonen Styret vil oppretthalde den strukturen det no har. 2) Medlemstal og vervekampanjar LNU må auke verveinnsatsen i Dagleg leiar har tatt initiativ til eit møte med marknadsavdelinga og redaktør i Fagbokforlaget for å bli einige om korleis vi kan forbetre vervekampanjen og for å få råd om kva strategiar vi bør satse på. Det er også viktig at Fagbokforlaget følgjer opp avtingingar slik at ikkje mange melder seg ut. Vi vil oppretthalde kontakten med høgskule - og universitetsmiljø for å verve nye norsklærarar til LNU. Utfordringa er å halde på desse medlemmene. LNU ynskjer å bruke eit eventuelt overskot frå landskonferansen 2011 til å betale ein kurshaldar for å halde oppsøkande kurs på skulane i LNU-regi mot at vedkommande bruker LNU-logo og deler ut vervemateriell på skulane. Dagleg leiar vil arbeide med å kartleggje kontaktinformasjon til dei ulike norsknettverka rundt omkring i fylka og kommunane med tanke på å samarbeide om kursverksemd. Ein aktiv og synleg organisasjon vil vere attraktiv for potensielle medlemmer. Derfor vil vi fortsette å ta opp saker som norsklærarane er opptekne av: på sosiale media, på nettsida, i Norsklæraren og gjennom å arrangere kurs og konferansar. Det kjem til å bli eit auka fokus på norskfaget fram mot den varsla revideringa av læreplanen i 2013, og dette engasjementet må LNU bruke for å skape blest om organisasjonen. 3) Økonomi LNU har som mål å drive i samsvar med budsjettet for Eventuell ekstra aktivitet skal ha inntekter som er like høge eller høgare enn utgiftene. For å sikre organisasjonen har styret som mål å auke inntektene gjennom å verve fleire medlemmer, men også å utvikle potensialet som ligg i annonsesal i Norsklæraren og søking om offentleg støtte. Det kan sjå ut som om at landskonferansen kjem til å gå med eit overskot, kor mykje er det enno for tidleg å seie eksakt. LNU ynskjer å bruke eit eventuelt overskot frå landskonferansen 2011 til å betale ein kurshaldar for å halde oppsøkande kurs på skulane.

16 4) Samarbeid med andre organisasjonar og nettverk Nordspråk er ein viktig samarbeidspartnar for å synleggjere det nordiske perspektivet på norskfaget. Meir om Nordspråk under punkt 8 i dette arbeidsprogrammet. Dagleg leiar sit frå 2011 i referansegruppa som skal komme med innspel til Film og Kinos handlingsplan om filmsatsing for barn og unge. Referansegruppa har 2 møte i året. Film og Kino kan vere ein god samarbeidspartnar for LNU med tanke på kurs knytt til hovudområdet samansette tekstar. Film og Kino støtta LNUs landskonferanse med i LNU er med i FKS, men styret bør i 2011 vurdere om vi skal halde fram med det. LNU er representert med styreleiar, og arbeidet i FKS tar mykje tid. Gjennom styreleiar har LNU ein representant i NOLES-nettverket. Dette er eit nettverk for grunnleggjande ferdigheiter i alle fag oppretta av Utdanningsdirektoratet. Nettverket er bygd opp av representantar frå Universitets og høgskolesektoren. LNU har inga formell rolle i nettverket, men vi blir synlege og får ut informasjon om kva vi jobbar med. LNU held fram samarbeidet med Utdanningsdirektoratet for å ha innverknad på dei avgjeringane direktoratet tek. LNU vil i 2011 vere representert i Forum for norskfaget. Vidare vil vi starte arbeidet med å påverke revideringa av norskplanen i LK06 i LNU har innleidd samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) i samband med kåringa av ein sakprosakanon for skolen. Vi vil halde fram dette samarbeidet i LNU vil framleis samarbeide med Norsk forfattersentrum om forfattarbidraga på landskonferansen. 5) Fagleg arbeid, etterutdanning og fagpolitisk arbeid LNU vil framleis drive fagpolitisk arbeid gjennom Norsklæraren, skriftserien (Norskbokklubben), kurs og landskonferansen. Desse foruma bruker vi til å ta tak i konkrete og fagpolitiske utfordringar i skolen. Vi vil arbeide for at LNU-bloggen framleis kan vere ein viktig arena for norskfagleg debatt. Vi vil forsøke å få eit innlegg knytt til kvar utgåve av Norsklæraren og slik gjere det lettare å debattere innlegg i bladet. Vi vil særleg tinge innlegg med tankar om norskfaget i framtida (frå forskarar, lærarar og elevar), for å stimulere til debatt kring den kommande revideringa av norsklæreplanen.

17 Utdanningsdirektoratet fekk i oppdrag å lage eit forum for norskfaget. Mandatet til forumet er å sjå på heilskapen i norskfaget og arbeide for å løfte fram alle sider ved norskfaget og læreplanen i norsk i LK06. Forumet er eit rådgjevande organ som skal arbeide saman i to år og komme med konkrete råd fram mot ei revidering av norskplanen i LK06 i LNU er representert i forumet med styremedlem Ingrid Metliaas, varamedlem Gro Ulland og styreleiar Christian Bjerke. LNU er høyringsinstans for reformer og innstillingar frå Utdanningsdirektoratet og vil prioritere å svare på dei som er relevante for medlemmene våre. Vi svarer også på høyringar som vi ikkje er inviterte til, dersom dei er relevante for medlemmene våre. LNU legg framleis rapporten Framtidas norskfag til grunn, og vi vil arbeide for at enkelte av forslaga i Stortingsmelding 23 ( ) Språk bygger broer skal bli gjennomført. I 2011 vil LNU særleg fokusere på den kommande revisjonen av norskplanen i LK06, og målet er å arrangere opne møte om dette til hausten. LNU støtter eit større fokus på grunnleggjande ferdigheiter i læreplanen, men vil arbeide for å ta vare på danningsaspektet i faget, slik at dette fokuset ikkje resulterer i instrumentell og isolert lese- og skriveopplæring. Dei grunnleggjande ferdigheitene som til saman er ein literacy-kompetanse må vere eit mål på danning. Denne tematikken blir truleg utgangspunkt for Landskonferansen LNU vil også leggje press på direktoratet når det gjeld arbeidet med å finne ei god løysing for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande med kort butid i Noreg. LNU ønskjer å utvide kursverksemda dersom dette let seg gjere økonomisk. Vi vil forsøke å samarbeide med dei ulike norsknettverka i fylka. Aktuelle tema for kurs vil vere tekstkompetanse, nynorskopplæring eller å følgje opp temaet for landskonferansen 2011: skjønnlitteraturens nytteverdi. 6) Norsklæraren Hovudfokus i 2011 vil framleis vere norskdidaktikk, norskfaget og Kunnskapsløftet, samt å få til ein nyansert og brei fagleg diskusjon om korleis norskfaget i framtida vil sjå ut i teori og praksis. Tidsskriftet vil sjå på endringane som skjer i norskfaget og den varsla revisjonen av læreplanen. Ei hovudmålsetjing er at Norsklæraren skal både informere om og sjølv setje i gang debattar som vedgår fagets innhald, rammer, framtid og tal på vurderingar. Arbeidet med dei grunnleggjande ferdigheitene vert sentralt. Bladet vil halde fram med å trykkje gode artiklar av høg fagleg kvalitet og søke å spegle det som går føre seg i norskfaget på ulike nivå. Norsklæraren ønskjer å formidle ny forsking og aktivitet i faget i teoretisk vinkla artiklar, side om side med konkrete opplegg og innspel til undervisinga. Det er eit mål å nå fleire lesarar, på høgskole- og universitetsnivå - og blant norsklærarane i ungdomsskule og i vidaregåande skule. Det er og ønskjeleg å få til ein enda betre balanse mellom

18 nynorsk og bokmål i bladet, samt mellom litterære og språklege emne. Satsinga på sakprosa held fram, samstundes som eit eige temanummer blir vigd skjønnlitteraturen. Norsklæraren vil i 2011 gi ut fire nummer. Tema for desse numra vil vere (1 2011) Kva må ut av norskfaget (2 2011) Skjønnlitteratur (3 2011) Nansen og Amundsen og (4 2011) Språklege emne i norskfaget. Nummer er eit lenge planlagt nummer om debattane i faget, særleg i vidaregåande skule. Hausten 2010 arrangerte LNU opne møte om faget i Bergen og Oslo, der tema var innhaldet i faget, talet på vurderingar, norsk på yrkesfaga, norsk for minoritetsspråklege med meir. Nummeret tar utgangspunkt i desse møta og drøftar situasjonen og ulike løysingar vidare. Nummer heng saman med LNU sin landskonferanse, Nytteverdi og vidunderkraft Hva skal vi med skjønnlitteraturen i norskfaget?. I nr er fokus på Nansen- og Amundsenjubiléet i 2011, og på kva for måtar ein kan bruke desse og det som er skrive om dei, samt annan norsk ekspedisjonslitteratur, i norskfaget. Nr vil sette søkelyset på dei språklege kompetansemåla i læreplanen og sjå på til dømes grammatikkundervising, dialektlære, fleirspråklegheit, sosiolingvistikk og nabospråksforståing frå ulike vinklar. Eit anna hovudmål i 2011 er å halde fram med arbeidet med å gjere Norsklæraren til eit teljande tidskrift for forskingspublisering. Redaktøren vil vidareutvikle kontaktane med fagmiljøa på universitet og høgskular og ønskjer å få til ein betre kontakt med desse. Redaktør og redaksjonsråd vil dermed jobbe med å utvikle tidsskriftet til å bli det einaste fagfellevurderte og teljande tidsskriftet for norskdidaktikk. Norsklæraren held i 2011 fram med Inga-Hilde Breivik og Skue design, men vil samarbeide med eit nytt trykkeri, Haugesund Offset. Å vere synleg på nett, både på nettstaden på Facebook og i andre former for sosiale medium blir viktig i året som kjem, og redaktøren vil jobbe for dette. Daglig leiar vil halde fram med annonsesalet i Målet er å få til eit om lag like godt eller betre resultat enn i ) Skriftserien og norskbokklubben Målsetjingar for neste periode Fleire skriftstyremedlemmer skal tre ut av styret i perioden som kjem. Det blir ei viktig oppgåve å finne fram til gode erstattarar og å overføre arbeidsrutinar til dei nye på ein god måte Verve fleire medlemmer til LNU og dermed til Norskbokklubben. Under dette ligg ei målsetjing om å marknadsføre bokutgjevingane våre enda betre i alle samanhengar der LNU opptrer og på andre måtar

19 Oppdatere informasjonen om skriftserien og korleis han blir presentert på LNU sine nettsider. Setje i gang bokprosjekt på sentrale område der vi meiner at det trengst, til dømes knytt til fagutvikling, samfunnsutvikling, nye læreplanar, osb. Her har vi prosjekt på gang og vi bør halde fram med? slik tenking. Den nye organiseringa av lærarutdanninga vil til dømes påverke kva slags bøker vi vil satse på i åra som kjem Følgje med på nye større forskingsprosjekt som er relevante for norskfaget og knyte til oss forskarar som kan setje i gang bokprosjekt/utgje bøker som formidlar frå desse Følgje opp satsinga på sakprosa i skolen i 2008 og 2009 ved å arbeide for å få i gang fleire utgjevingar innan dette feltet Auke salstala på skriftseriebøkene, mellom anna gjennom å få fleire skriftseriebøker inn som pensumbøker Bidra til nokre utgjevingar som tilhøyrer grunnforskinga innanfor norskfaget, sjølv om desse skulle selje mindre enn det vi ønskjer for fleirtalet av bøkene våre Forenkle rutinane for bokklubben ytterligare Få på plass betre rutinar for utsending av bøker og medlemsblad til styre, skriftstyre, meldarar og andre. Vi har hatt store problem med dette, det har blitt betre, men det er fortsatt forbetringspotensial her 8) Nordisk samarbeid Nordspråk arrangerer sitt arbeidsmøte april i København Her vil Kjersti Rognes Solbu, Hallvard Kjelen og Astrid Kleiveland delta frå LNU. Nordspråks sommarkurs blir i 2011 arrangert på Hanaholmen utanfor Helsingfors og har nordisk litteratur i eit kjønnsperspektiv som tema. I september skal Nordspråk arrangere kurs om nordisk biletkunst på Voksenåsen i Oslo. Kjersti Solbu er med å arrangere dette kurset. I tillegg blir det planlagt ein større konferanse om det nordiske perspektivet i samband med Nordisk ministerråds språkkampanje, og ein konferanse om lærarutdanningane i Norden, begge på Schæffergården utanfor København.

20 Sak 3 Arbeidsprogram Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner arbeidsprogrammet Sak 4 Rekneskap RESULTATREKNESKAP FOR LNU PER 31/12/2010 DRIFTSINNTEKTER Noter Driftsinntekter LNU-drift Driftsinntekter Norsklæreren Driftsinntekter Landsseminar Driftsinntekter Konferanser Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader LNU-drift Driftskostnader Norsklæreren Driftskostnader Landsseminar Driftskostnader Konferanser Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Sum finansinntekter/-kostnader RESULTAT ETTER FINANS OVERFØRINGER Avsatt til egenkapital Sum disponert Sak 4

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Regnskap 5. Kontingent 6. Budsjett 2013 7. Godkjenning av revisor

Detaljer

Klamme former og sær skriving?

Klamme former og sær skriving? Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder Sigfrid Tvitekkja (red.) Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving?

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009.

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009. SPRÅKRÅDET 2008 Ikkje noko europeisk land med Storbritannia som det opplagde unntaket set i dag si lit til at såkalla «naturleg» språkutvikling skal kunna sikra den framtidige tilstanden til nasjonalspråket

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 februar 2011 På glid Kan hende burde det kome ei bok der Neikob kjem best ut av det, seier forfattar Kari Stai. Side 26 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Illustrasjon:

Detaljer

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for. Med rapport frå konferansen «Norsk namnegransking i krise?» Oslo 23. november 2012

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for. Med rapport frå konferansen «Norsk namnegransking i krise?» Oslo 23. november 2012 NYTT OM NAMN Meldingsblad for Med rapport frå konferansen «Norsk namnegransking i krise?» Oslo 23. november 2012 Redaksjon: Botolv Helleland (ansv.) (botolv.helleland@iln.uio.no) Gudmund Harildstad (gudmund.harildstad@iln.uio.no)

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2012 Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhald 1. Innleiing... 4 2. Mål og resultatoppnåing... 4 a. Førespurnader og utsegner på brev og

Detaljer

På jakt etter forskertalent

På jakt etter forskertalent O K T O B E R 2 0 0 9 N U M M E R 8 Å R G A N G 41 F På jakt etter forskertalent Hvordan få ungdom i videregående skole interessert i forskning? Holbergprisen i skolen skal tenne forskergløden hos elevene.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer