Kapittel 12 Lage nettsider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 12 Lage nettsider"

Transkript

1 Kom i gang med LibreOffice Kapittel 12 Lage nettsider Lagra dokument som HTML-filer

2 Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, , tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere det vidare og/eller gjere endringar under vilkåra sette i GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), versjon 3 eller nyare, eller Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), versjon 4.0 eller nyare. Alle varemerke i dette dokumentet tilhøyrer eigarane deira. Bidragsytarane Jean Hollis Weber Peter Schofield Ron Faile Jr. Tilbakemelding Send (på engelsk) merknader og forslag som har med dette dokumentet å gjere til: Merk: Alt du sender til ei e-postliste, inkludert e-postadressa di og andre personlege opplysningar som er skrivne i meldinga blir arkivert offentleg tilgjengeleg og kan ikkje slettast. Du kan også bruke e-postlista som er på norsk. Tilbakemeldingar som gjeld den norske utgåva kan du også sende til Anerkjenningar Dette kapitlet er basert på og oppdatert frå kapittel 12 i Getting Started with OpenOffice.org 3.3. Bidragsytarane til denne boka er: Agnes Belzunce Peter Hillier-Brook Ian Laurenson Peter Kupfer Jean Hollis Weber Linda Worthington Utgjevingsdato og programversjon Publisert 26. mai Basert på LibreOffice 4.2. Norsk versjon publisert 26. april 2015 Merknad Bileta viste i denne boka kan avvike frå dei du ser på maskinen din. Dette mellom anna fordi dei kan bli viste ulikt på ulike operativsystem. Dessutan har eg i den norske utgåva brukt bilete frå versjon 4.4 av LibreOffice. Har ikkje versjon 4.2 på noen av maskinene mine. Documentation for LibreOffice is available at

3 Bruke LibreOffice på Mac Noen av tastekommandoane er ulike på Mac i høve til på Windows/Linux. Tabellen nedanfor viser noen av dei vanlegaste skilnadane brukte i dette dokumentet. Du finn meir om dette i hjelp for LibreOffice. Windows eller Linux Mac-ekvivalent Effekt Verktøy Innstillingar menyval Høgreklikk LibreOffice Innstillingar Control + klikk og/eller høgreklikk avhengig av maskinoppsettet Tilgang til oppsettinnstillinganens Opnar ein lokalmeny (sprettoppmeny) Ctrl (Control) z (Command, Cmd) Brukt saman med andre tastar F5 Shift+z+F5 Opnar dokumentstrukturen F11 z+t Opnar Stil- og formatvindauget Creating Web Pages 3

4 Innhald Opphavsrett...2 Bidragsytarane...2 Tilbakemelding...2 Anerkjenningar...2 Utgjevingsdato og programversjon...2 Merknad...2 Bruke LibreOffice på Mac...3 Innleiing...5 Relative og absolutte hyperlenker...5 Lage hyperlenker...5 Bruke dokumentstruktur...6 Bruke dialogvindauget for hyperlenkje...7 Redigere hyperlenker...8 Fjerne hyperlenker...8 Lage nettsider ved hjelp av vegvisaren...9 Lagra dokument som nettsider...13 Writer-dokument...13 Ei enkelt nettside...13 Seriar av nettsider...13 Rekneark i Calc...14 Impress-presentasjonar...14 Draw-dokument Creating Web Pages

5 Innleiing Dette kapitlet forklarer korleis du kan gjere følgjande I Writer, Calc, Impress og Draw: Lage hyperlenker innføre eit dokument og til andre dokument som nettsider, PDF-filer og andre filer. Lagra sider som nettsider (HTML-dokument). Når du lager eit dokument som skal brukast som nettside, må du ta omsyn til at i eit HTML-dokument er ei hyperlenke aktiv, det vil seie at du kan klikke på ho, men andre kryssreferansar set inn av LibreOffice ikkje blir aktive lenker. at eit objekt, som for eksempel eit bilete, blir lagra som ei eiga fil. Men om objektet er sett inn i ei ramme, for eksempel med tilhøyrande bilettekst, blir det ikkje lagra og heller ikkje vist i HTML-dokumentet. I staden blir namnet på ramma vist. Relative og absolutte hyperlenker Hyperlenker i ei fil kan vere anten relativ eller absolutt. Ei relativ lenke seier: Her kjem du til målet ved å starte der du er nå, altså frå den mappa dokumentet med lenka er lagra i. Ei absolutt lenke seier: Her er korleis du skal nå målet same kvar du startar frå. Sagt på ein annan måte: ei relativ lenke bruker stien frå der lenka til startar til der ho viser til. Ei absolutt lenke viser heile stien i lagringsmediet fram til der ho viser til. Er dokumentet der lenka er sett inn lagra i mappa og målet for lenka er i vil den relative adressa vere /doku/lo.html medan den absolutte adressa vil vere heile adressa, altså Ei absolutt lenke vil ikkje verke dersom målet blir flytt. Ei relativ lenke vil ikkje verke dersom startpunktet og målet blir flytt i høve til kvarandre. Dersom du har for eksempel to rekneark i den same mappa og desse er lenka til kvarandre, og du så flytter heile mappa, vil ei absolutt hyperlenke bli broten medan ei relativ hyperlenke framleis vil verke. Du kan endra måten LibreOffice lagrar hyperlenker i ei fil ved å velje Verktøy Innstillingar Last inn/lagre Generelt og velje om nettadresser skal lagrast relativt til filsystemet eller relativt til Internett eller til begge. Calc vil alltid vise ei absolutt lenke sjølv om du har spesifisert ei relativ lenke. Dette er heilt i orden fordi denne «absolutte» adressa vil bli oppdatert dersom du flytter fila. Merk Sjå etter at mappestrukturen i datamaskinen er den same som mappestrukturen som blir brukt i nett-tenaren dersom du lagrar lenkene som relative til filsystemet og desse skal lastast opp til Internett. Tips Når du held musepeikaren over ei hyperlenke, vil hjelpetipset vise den absolutte referansen fordi LibreOffice bruker absolutte stinamn internt. Den fullstendige stien og adressa er synleg bare når reknearket er eksportert (lagra) som HTML-fil, når fila blir lasta inn som tekst eller ved å opna ho i tekstbehandling. Lage hyperlenker Når du skriv inn ein tekst, som for eksempel ei nettsideadresse eller ein URL, som kan brukast som ei hyperlenke og trykker mellomromstasten eller Enter-tasten, vil LibreOffice automatisk lage Lage hyperlenker 5

6 dette om til ei hyperlenke og legge til nødvendig formatering, som oftast farge og understreking. Dersom dette ikkje skjer, kan du slå på denne eigenskapen frå Verktøy Innstillingar for autoretting Val på hovudmenyen og merke av for URL-gjenkjenning. Dersom du ikkje ønskjer at LibreOffice skal omforme ein bestemt URL til ei hyperlenke, vel Rediger Angra innsetting på hovudmenyen eller trykke Ctrl + Z like etter at omforminga har skjedd. Angrar du omforminga seinare, kan du setje markøren over hyperlenka, høgreklikke og velje Fjern hyperlenke frå sorettoppmenyen. Tips Du kan endre fargen på hyperlenker frå.verktøy Innstillingar LibreOffice Appearance, finn fram til Ikkje besøkte lenker og/eller Besøkte lenker og endra fargen for desse. Trykk OK når du er ferdig. Dette vil endra fargen for alle hyperlenker i alle komponentane i LibreOffice. Kanskje ikkje det du ønskjer. I Writer og Calc (men ikkje i Draw og Impress) kan du også endra teiknstilen og definere og legge til nye stilar til utvalde lenker. Bruke dokumentstruktur Du kan setje inn hyperlenker ved å bruke dokumentstrukturen. Detter er ein enkel måte å setje inn lenker til andre stader i det same dokumentet. 1) Opna dokumentet som inneheld dei elementa du vil kryssreferere til. 2) Klikk på knappen for dokumentstruktur eller vel Vis Dokumentstruktur på hovudmenyen eller trykk på tasten F5 for å opna dialogvindauget for dokumentstruktur. 3) Klikk på trekanten like til høgre for knappen Dramodus og vel Set inn som hyperlenkje (figur 1). Merk at biletet på knappen for dramodus endrar seg i høve til kva innsetting som er vald tidlegare. Standardbiletet er hyperlenkeikonet. 4) Vel dokumentet som inneheld det elementet du vil kryssreferere til frå nedtrekkslista nedst i vindauget. 5) Vel elementet du vil setje inn som hyperlenke i lista. 6) Dra elementet til der hyperlenka skal setjast inn i dokumentet. Namnet på elementet blir sett inn som ei aktiv hyperlenke. Figur 1: Sette inn hyperlenke med dokumentstrukturen 6 Creating Web Pages

7 Når du bruker dokumentstrukturen for å setje inn ei hyperlenke til for eksempel eit bilete, bør du velje eit fornuftig namn, for eksempel 2014 Salsgrafikk i staden for namnet LibreOffice set inn, for eksempel Bilete6. >Du kan redigere namnet ved hjelp av dialiogvindauget for hyperlenke omtalt nedanfor. Du kan også bruke dokumentstrulturen for å setje inn ei hyperlenke frå eitt dokument (kjelda) til ein bestemt stad i eit anna dokument (målet). Opna dokumentstrukturen i måldokumentet og dra elementet til dit du vil ha hyperlenka i kjeldedokumentet. Bruke dialogvindauget for hyperlenkje Du kan bruke dialogvindauget for hyperlenker for å setje inn ei hyperlenke og for å endra alle hyperlenkene. 1) Merk teksten du vil bruke som ei lenke. 2) Klikk på knappen for Hyperlenke på standardverktøylinja eller vel Set inn Hyperlenkje i hovudmenyen for å opna dialogvindauget Hyperlenkje (figur 2). 3) Til venstre i vindauget kan du velje mellom dei fire hovudtypane av hyperlenker: Internett: hyperlenka peiker til ei nettadresse, som normal byrjar med E-post og diskusjonsgrupper: hyperlenka opnar ei e-postmelding som er adressert på førehand til ein bestemt mottakar. Dokument: hyperlenka peikar til eit anna dokument eller til ein annan stad i det gjeldande dokumentet. Nytt dokument: hyperlenka lagar eit nytt dokument. 4) Utsjånaden på dialogvindauget forandrar seg i høve til kva type hyperlenke som er vald. Skriv inn alle nødvendige detaljar for å laga hyperlenka. 5) Klikk på OK for å laga hyperlenka. Dialogvindauget blir ikkje lukka slik at du kan lage ei anna hyperlenke om ønskjeleg. 6) Klikk på Lukk for å lukke vindauget. Figur 2: Dialogvindauget for hyperlenker viser detaljar for internett-lenker. Lage hyperlenker 7

8 Innhaldet i vindauget endrar seg i høve til vala gjort i panelet til venstre. Det er utanfor intensjonane med dette kapitlet å gi ei detaljert forklaring på alle vala, men her er eit samandrag av dei vanlegaste vala: For ei hyperlenke for Internett vel du hyperlenketypen (nett, FTP eller Telnet) og skriv inn nettadressa (URL). For ei hyperlenke for e-post og diskusjonsgrupper må du velje om dette er ei e-postlenke eller ei nyhendelenke, skrive inn adressa til mottakaren og for e-post også emne. For ei hyperlenke for Dokument set du inn stien til dokumentet (klikk på knappen Opna fil for å opna filhandteraren) eller la dene vere tom dersom du skal lenke til eit mål i det same dokumentet. Du kan også setje inn målet i dokumentet, for eksempel eit bestemt lysbilete. Klikk på knappen Mål i dokumentet for å opna eit dialogvindauge der du kan velje måltype, eller, dersom du kjenner namnet på målet, skrive dette i feltet. For ei hyperlenke for Nytt dokument må du først velje om dokumentet skal redigerast straks (Rediger no) eller bare laga det (Rediger seinare). Skriv inn filnamnet og vel dokumenttype (tekst, rekneark osv.). Klikk på knappen Vel sti og vel kvar fila skal lagrast. for å opna filutforskaren Området Fleire innstillingar nedst i vindauget er felles for alle hyperlenkekategoriane, men ikkje alle vala er like viktige for alle lenketypane. Verdien du skriv inn i Ramme bestemmer kvar hyperlenka blir opna. Dette gjeld for dokument som blir opna i ein nettlesar. I For bestemmer du om lenka skal visast som tekst eller som ein knapp. Du kan finne meir om dette i handboka for Writer, kapittel 15 Bruke skjema i Writer. I Text skriv du inn teksten som skal vere synleg for brukaren. Dersom du ikkje skriv noe her, vil LibreOffice bruke heile URL-en eller stien som lenketekst. Dersom du seinare flytter fila, vil teksten her ikkje bli forandra, men målet blir endra. Namn blir brukt i HTML-dokument. Dette er tekst som bblir lagt til som NAME-innstilling i HTML-koden bak hyperlenka. Hendingar : klikk på denne for å opna dialogvindauget Tildel makro slik at du kan velje ein makro som skal køyrast når lenka blir vald. Dette finn du meir om i kapittel 13, Kom i gang med makroar. Redigere hyperlenker Slik redigerer du ei eksisterande lenke: 1) Klikk kvar som helst i hyperlenketeksten. 2) Klikk på ikonet Hyperlenkje på standardverktøylinja eller vel Rediger Hyperlenkje på hovudverktøylinja eller høgreklikk og vel Rediger hyperlenkje frå sprettoppmenyen for å opna dialogvindauget Hyperlenkje. 3) Gjer endringane og klikk på OK for å lagra dei. Vindauget blir ikkje lukka slik at du kan eventuelt redigere fleire lenker. Klikk OK etter kvar lenke. 4) Trykk Lukk når du er ferdig. I LibreOffice er det som standard sett at du kan aktivere ei hyperlenke med tastekombinasjonen Ctrl + klikk. Dette kan endrast i Verktøy Innstillingar LibreOffice Tryggleik Innstillingar og der fjerne avmerkinga for Ctrl-klikk for å følgja hyperlenkjker. Dette gjer at det er nok å klikke på ei lenke for å aktivere ho. 8 Creating Web Pages

9 Fjerne hyperlenker Du kan fjerne lenka frå lenketeksten og la teksten stå igjen ved å høgreklikke på lenka og velje Fjern hyperlenkje på sprettoppmenyen. Kan hende du må formatere teksten på nytt for å få han til å passe med resten av teksten. Du kan fjerne lenketeksten eller lenkeknappen fullstendig ved å merke han og trykke rettetasten eller Delete-tasten. Lage nettsider ved hjelp av vegvisaren Nettsidevegvisaren i LibreOffice kan brukast for å lage fleire ulike typar av standard nettsider og er tilgjengeleg i alle modulane i LibreOffice. Men kvar gong du opnar nettsidevegvisaren vil Writer bli opna før vegvisaren. Dette fordi vegvisaren er lenka til Writer som normalt blir brukt for å lage nettsider. 1) Vel Fil Vegvisarar Nettside på hovudmenyen for å opna dialogvindauget for nettvegvisaren (figur 3). Figur 3: Introduksjonssida i nettsidevegvisaren 2) På den første sida vel du innstillingar og trykker på Neste. Dersom dette er første gongen du lagar ei nettside på denne måten, er det einaste valet du har <Standard>. 3) Vel eller bla deg fram til det dokumentet som skal leggjast ut som nettside. Informasjon om tittel, samandrag og forfattar blir henta frå dokumentinnstillingane. Du kan redigere denne informasjonen om det er nødvendig (figur 4). Lage nettsider ved hjelp av vegvisaren 9

10 Figur 4: Dokumentsida i nettsidevegvisaren 4) Klikk på Neste > vel korleis nettsida skal sjå ut ved å klikke på ein av utformingsfigurane (figur 5). Figur 5: Sida for hovudutforming i nettsidevegvisaren 5) Klikk på Neste > for å tilpasse utforminga, velja informasjon som skal visast i innhaldssida og skjermoppløysinga (figur 6). 6) Klikk på Neste > og vel ein stil som skal brukast på sida. Bruk nedtrekkslista for å velje mellom ulike stilar og fargekombinasjonar. Bla deg fram for å velje eit bakgrunnsbilete frå galleriet (figur 7). 10 Creating Web Pages

11 Figur 6: Sida for detaljutforming i nettsidevegvisaren Figur 7: Sida for stil i nettsidevegvisaren 7) Klikk på Neste > og skriv inn generell informasjon om nettstaden, som tittel og metadata (figur 8). Lage nettsider ved hjelp av vegvisaren 11

12 Figur 8: Sida for nettsideinformasjon i nettsidevegvisaren 8) Klikk på Next > og vel kvar fila skal lagrast og for å få opp ei førehandsvising av sida dersom du ønskjer det (9). 9) Skriv inn kvar den nye nettstaden skal publiserast. 10) Klikk på Fullfør for å lagra fila og lukke nettsidevegvisaren. Figur 9: Sida for førehandsvising i nettsidevegvisaren 12 Creating Web Pages

13 Lagra dokument som nettsider HTML-eigenskapane i LibreOffice inkluderer også å kunne lagra og eksportere eksisterande dokument i HTML-format. Du kan også lage mange ulike nettsider ved hjelp av nettsidevegvisaren, sjå «Lage nettsider ved hjelp av vegvisaren» på side 9 for meir om dette. Den enklaste måten å lage HTML_dokument på er å byrje med eit eksisterande dokument. Du kan få eit godt oversyn over korleis dokumentet vil sjå ut som nettside ved å velje Vis Vevoppsett (i nyare utgåver av LibreOffice: Vis Nettsideoppsett). Diverre viser dette ikkje kva for element som blir lagra korrekt i HTML-format. Sjå «Innleiing» på side 5 om kva du må ta omsyn til før du lager ei nettside frå eit dokument. Writer-dokument Ei enkelt nettside Du kan lagra eit dokument som ei enkelt nettside (HTML-format) ved å velje Fil Lagra som på menylinja og velje HTML-dokument (Writer) som filtype eller frå Fil Eksporter og velje XHTML-format som filtype. Merk Writer byter ikkje fleire samanhengande mellomrom med HTML-koden for harde mellomrom. Dersom du ønskjer ekstra mellomrom må du setje desse inn som harde mellomrom i LibreOffice ved å halde nede Ctrl-tasten når du trykker mellomromstasten. Seriar av nettsider Writer kan lagra store dokument som ein serie av nettsider og med ei side som inneheld innhaldslista for serien. 1) Bestem kva for overskrifter som skal byrja ei ny side og sjå etter at alle desse bruker den same avsnittsstilen (for eksempel Overskrift 1). 2) Gå til Fil Send Lag HTML-dokument på menylinja for å opna dialogvindauget for namn og sti for HTML-dokument (figur 10). Figur 10: Lage ein serie nettsider frå eitt dokument Lagra dokument som nettsider 13

14 3) Skriv filnamnet som sidene skal lagrast med. 4) I nedtrekksmenyen skilde med bestemmer du kva stil som skal byrja ei ny side, for eksempel Overskrift 1. 5) Trykk på Lagra for å lage det fleirsidige HTML-dokumentet. Den ferdige HTML-fila oppfyller krava til HTML 4 Transitional. Rekneark i Calc Du kan lagra kan lagra filer som HTML-dokument i Calc frå Fil Lagra som på menylinja og velje HTML-dokument (Calc)-format som filtype. Dette gjer du på same måten som for «Ei enkelt nettside» på side 13. Dersom fila inneheld meir enn eitt rekneark, og nettsida er laga ved hjelp av nettsidevegvisaren (sjå «Lage nettsider ved hjelp av vegvisaren» på side 9), vil dei andre arka bli lagt etter kvarandre i HTML-fila. Det blir sett inn lenker til kvart ark øvst i dokumentet. I Calc kan du også setje inn lenker direkte i reknearket ved å bruke dialogvindauget for hyperlenker. Sjå «Lage hyperlenker» på side 5 for meir om hyperlenker. Impress-presentasjonar Merk Når du lagrar nettsider i HTML-format, blir ikkje animasjonar og biletovergangar tatt med. Presentasjonar laga i Impress kan ikkje lagrast i HTML-format men må eksporterast som HTMLdokument. I stega lista opp nedanfor, kan du klikke Lag på alle stega. Nettsidene blir då laga med standardinnstillingane for dei innstillingane du ikkje har endra. 1) Gå til Fil Eksporter på menyen og skriv inn filnamnet og vel kor nettsidene skal lagrast. 2) Vel HTML-dokument (Impress) som filtype og trykk på Eksporter for å opna dialogvindauget for HTML-eksport (figur 11). 3) På sida for Tildel utforming kan du Velje å lage ei ny utforming eller velje å bruke ei eksisterande utforming. Merk av for Ny utforming eller Eksisterande utforming og trykk Neste >>. Dersom du ikkje har lagra ei nettsideutforming, er valet Eksisterande utforming grå ut som utilgjengeleg. Ny utforming lagar ei ny utforming i dei neste sidene i vegvisaren. Eksisterande utforming lastar inn ei eksisterande utforming frå ei utformingsliste som du kan bruke som utgangspunkt for stega som kjem etter. Listeboksen vil vise alle eksisterande utformingar. Slett merkt utforming slettar den valde utforminga frå lista. Dersom du slettar ei utforming, vil bare informasjonen om utforminga bli sletta. Eksportfila blir ikkje sletta. 14 Creating Web Pages

15 Figur 11: Dialogvindauget for HTML-eksport Tildel utforming Figur 12: Dialogvindauget for HTML-eksport Publikasjonstype 4) Vel Publikasjonstype for nettsidene (figur 12) og trykk på Neste>>. Publikasjonstypane definerer dei grunnleggjande innstillingane for filene. Vala er: Standard HTML-format lagar standard HTML-sider frå eksportsidene. Standard HTML med rammer lagar standard HTML-sider med rammer. Den eksporterte sid blir sett i hovudramma og den venstre ramma vil vise ei innhaldsliste med hyperlenker. Automatisk lager ein standard HTML-presentasjon som ein «kjosk-eksport», altså at lysbileta blir viste automatisk i ei bestemt tid før det neste biletet blir vist. Lagra dokument som nettsider 15

16 Nettpublisering automatiske skript blir laga ved støtte for Perl eller ASP. Dette betyr at foredragshaldaren, for eksempel at talaren i ein telefonkonferanse, kan styre lysbiletvisinga via Internett og byte lysbilete i nettlesaren publikum ser på. Du kan finne meir hjelp om dei ulike vala i HTML-eksport ved å trykke på Hjelp for å opne hjelpsidene. 5) Vel kva format bileta skal lagrast i, skjermoppløysing og kva effektar som skal brukast (figur 13) og trykk på Nete>>. Vala di har på denne sida er desse: Lagra bilete som bestemmer biletformatet. Vel du JPG, kan du også bestemma kompresjonsverdien for eksporten. Skjermoppløysing bestemmer oppløysinga brukt på skjermen filene skal visast på. Valet her bestemmer i praksis kor stor visinga skal vere på skjermen. Valet Låg kan redusera visinga med opp til 80 %. Når du vel oppløysing bør du tenke over kva slag skjermar dei fleste som skal sjå presentasjonen brukar. Vel du høg oppløysing vil ein sjåar med ein skjerm med medium oppløysing kanskje måtte rulle biletet sidevegs for å sjå heile biletet. Effektar bestemmer om lydfilene som er brukte for biletskifta og gøymde lysbilete skal eksporterast. Trykk på Hjelp for å få meir informasjon om dette. Figur 13: Dialogvindauget for HTML-eksport bilet- og skjermoppløysing 6) Her legg du inn informasjon som skal setjast inn på tittelsida i nettversjonen av presentasjonen (figur 14). Normalt vil tittelsida innehalde namnet på forfattaren, ei e- postadresse og adressa til ei heimeside. Denne sida er ikkje tilgjengeleg om du har vald å ikkje laga ei tittelside i publikasjonstypane Automatisk og Nettpublisering. 16 Creating Web Pages

17 Figur 14: Dialogvindauget for HTML-eksport Informasjon for tittelsida 7) Merk av for Kopla til ein kopi av den opphavlege presentasjonen dersom du ønskjer å lage ei hyperlenke for å laste ned ein kopi av presentasjonsfila. Trykk deretter på Neste>>. 8) Vel knappestil som skal brukast på nettsidene (figur 15) og trykk på Neste>>. Dersom du ikkje vel ein knappestil, vil LibreOffice lage ei tekstnavigering. Denne sida er ikkje tilgjengeleg om du har vald ein av publikasjonstypane Automatisk og Nettpublisering. 9) Vel fargeoppsettet som skal brukast på nettsidene (figur 16). Her vel du fargane som skal brukast påtekst og bakgrunn. Denne sida er ikkje tilgjengeleg om du har vald ein av publikasjonstypane Automatisk og Nettpublisering. Lagra dokument som nettsider 17

18 Figur 15: Dialogvindauget for HTML-eksport Knappestilar Figur 16: Dialogvindauget for HTML-eksport Fargeoppsett 10) Klikk på Lag. 11) Idersom du har laga ei nyt nettsideutforming, skriv inn eit namn på utforminga og trykk på Lagra. 18 Creating Web Pages

19 Merk Avhengig av storleiken på presentasjonen og kor mange bilete han inneheld, vil eksportfunksjonen for HTML lage fleire HTML-, JPG- og GIF-filer. Dersom du lagrar desse utan vidare i datamaskinen, vil dette lage filer spreidde rundt i heile maskinen. Du bør difor lagre filene i ei eiga mappe. Draw-dokument Draw-dokuments kan ikkje lagrast i HTML-format. Dei må eksporterast som HTML-dokument. Dette gjer du på same måten som når du eksporterar ein presentasjon i Impress. Gå til Fil Eksporter og vel HTML-dokument (Draw) som filtype. Deretter følgjer du same prosedyren som er forklart for presentasjonar i Impress. Lagra dokument som nettsider 19

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database Kom i gang med LibreOffice Innføring Kapittel 8 Kom i gang med Base Lag ein innebygd flat database Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor.

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM

JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM ENKEL INNFØRING FOR REDAKTØRAR OG ADMINISTRATORAR av Norsk Plan as Med einerett / opphavsrett 2008 Dette dokumentet kan ikkje kopierast eller overførast utan skriftleg samtykke

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Internet Explorer med JAWS 15 og 16

Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Statped Telefon: 02196 Utgave 2015. (Tidlegare utg. 2010 med tittel: Internet Explorer og JAWS 10 og 11) ISBN elektronisk utgåve:

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Kom i gang med EndNote

Kom i gang med EndNote Kom i gang med EndNote EndNote er eit program som vert brukt til å halde orden på litteraturreferansar og til å lage litteraturlister. Referansane kan skrivast inn manuelt eller importerast frå ulike databasar.

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Gratulerer med ny ipad! Du har nå ein ipad 2, 32Gb Wi-Fi + 3G. Maskina har standardoppsett med programmet iannotate som tillegg. Utstyret er klar til bruk i trådlaust

Detaljer

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 12/02 4.10.02 PROSJEKTTITTEL

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.0 1. Innlogging og support Gå til www.sogndalidrettslag.no/login Her finn du oversikt over supportsider og korleis du får

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål

Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål ISBN Trykt utgave: Digital utgave: 978-82-997659-8-5 978-82-997659-9-2 Alle fotografier er tatt av

Detaljer

GeoGebra 3.0. for. mellomtrinnet

GeoGebra 3.0. for. mellomtrinnet GeoGebra 3.0 for mellomtrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhald: Innhald:... 2 Kva er GeoGebra?...3 Kvar kan eg få tak i dette programmet?...3 Korleis kjem eg i gong med å bruke programmet?...4 Å hente og legge

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Velkomen som elev ved vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelje deg litt om korleis du skal bruke den berbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

1. Handbok for videokonferanse-system som læringsarena i internett

1. Handbok for videokonferanse-system som læringsarena i internett HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Handbok for pedagogisk bruk av læringsarena i internett Arvid Staupe, Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Thorleif Hjeltnes, Geir Maribu og Knut Arne Strand 24.02.2011 Dokumentasjonen

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukarrettleiing for Folkeweb NYNORSK 2007 Innhald Programvindauget 4 Prøv sjølv 5 Artikkel 6 Meir om artikkel 7 verktøy 8 Set rekkefølgje, slette

Detaljer

Innhald. Forord side 3. Introduksjon side 4. Feltarbeid side 7. Registrere kulturminne digitalt side 12. Skjemautfylling side 13

Innhald. Forord side 3. Introduksjon side 4. Feltarbeid side 7. Registrere kulturminne digitalt side 12. Skjemautfylling side 13 Innhald Forord side 3 Introduksjon side 4 Feltarbeid side 7 Registrere kulturminne digitalt side 12 Skjemautfylling side 13 Digitalisering side 17 Lenker side 20 Multimedia side 20 Regler for publisering

Detaljer

GeoGebra eit matematisk kinderegg

GeoGebra eit matematisk kinderegg GeoGebra eit matematisk kinderegg Barnetrinnet Innhald: Kva er eit matematisk kinderegg? s. 1 Litt om GeoGebra s. 1 Kompetansemål i LK-06 som passar for GeoGebra s. 2 Oppgåve 1. Plassering av koordinatar

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis

Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis Rapportnummer: 2008:8 Forord Denne rapporten viser den tekniske oppbygginga av systemet Los og korleis Los kan brukast i praksis på ein portal. Målgruppa

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer