Kapittel 12 Lage nettsider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 12 Lage nettsider"

Transkript

1 Kom i gang med LibreOffice Kapittel 12 Lage nettsider Lagra dokument som HTML-filer

2 Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, , tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere det vidare og/eller gjere endringar under vilkåra sette i GNU General Public License ( versjon 3 eller nyare, eller Creative Commons Attribution License ( versjon 4.0 eller nyare. Alle varemerke i dette dokumentet tilhøyrer eigarane deira. Bidragsytarane Jean Hollis Weber Peter Schofield Ron Faile Jr. Tilbakemelding Send (på engelsk) merknader og forslag som har med dette dokumentet å gjere til: Merk: Alt du sender til ei e-postliste, inkludert e-postadressa di og andre personlege opplysningar som er skrivne i meldinga blir arkivert offentleg tilgjengeleg og kan ikkje slettast. Du kan også bruke e-postlista som er på norsk. Tilbakemeldingar som gjeld den norske utgåva kan du også sende til Anerkjenningar Dette kapitlet er basert på og oppdatert frå kapittel 12 i Getting Started with OpenOffice.org 3.3. Bidragsytarane til denne boka er: Agnes Belzunce Peter Hillier-Brook Ian Laurenson Peter Kupfer Jean Hollis Weber Linda Worthington Utgjevingsdato og programversjon Publisert 26. mai Basert på LibreOffice 4.2. Norsk versjon publisert 26. april 2015 Merknad Bileta viste i denne boka kan avvike frå dei du ser på maskinen din. Dette mellom anna fordi dei kan bli viste ulikt på ulike operativsystem. Dessutan har eg i den norske utgåva brukt bilete frå versjon 4.4 av LibreOffice. Har ikkje versjon 4.2 på noen av maskinene mine. Documentation for LibreOffice is available at

3 Bruke LibreOffice på Mac Noen av tastekommandoane er ulike på Mac i høve til på Windows/Linux. Tabellen nedanfor viser noen av dei vanlegaste skilnadane brukte i dette dokumentet. Du finn meir om dette i hjelp for LibreOffice. Windows eller Linux Mac-ekvivalent Effekt Verktøy Innstillingar menyval Høgreklikk LibreOffice Innstillingar Control + klikk og/eller høgreklikk avhengig av maskinoppsettet Tilgang til oppsettinnstillinganens Opnar ein lokalmeny (sprettoppmeny) Ctrl (Control) z (Command, Cmd) Brukt saman med andre tastar F5 Shift+z+F5 Opnar dokumentstrukturen F11 z+t Opnar Stil- og formatvindauget Creating Web Pages 3

4 Innhald Opphavsrett...2 Bidragsytarane...2 Tilbakemelding...2 Anerkjenningar...2 Utgjevingsdato og programversjon...2 Merknad...2 Bruke LibreOffice på Mac...3 Innleiing...5 Relative og absolutte hyperlenker...5 Lage hyperlenker...5 Bruke dokumentstruktur...6 Bruke dialogvindauget for hyperlenkje...7 Redigere hyperlenker...8 Fjerne hyperlenker...8 Lage nettsider ved hjelp av vegvisaren...9 Lagra dokument som nettsider...13 Writer-dokument...13 Ei enkelt nettside...13 Seriar av nettsider...13 Rekneark i Calc...14 Impress-presentasjonar...14 Draw-dokument Creating Web Pages

5 Innleiing Dette kapitlet forklarer korleis du kan gjere følgjande I Writer, Calc, Impress og Draw: Lage hyperlenker innføre eit dokument og til andre dokument som nettsider, PDF-filer og andre filer. Lagra sider som nettsider (HTML-dokument). Når du lager eit dokument som skal brukast som nettside, må du ta omsyn til at i eit HTML-dokument er ei hyperlenke aktiv, det vil seie at du kan klikke på ho, men andre kryssreferansar set inn av LibreOffice ikkje blir aktive lenker. at eit objekt, som for eksempel eit bilete, blir lagra som ei eiga fil. Men om objektet er sett inn i ei ramme, for eksempel med tilhøyrande bilettekst, blir det ikkje lagra og heller ikkje vist i HTML-dokumentet. I staden blir namnet på ramma vist. Relative og absolutte hyperlenker Hyperlenker i ei fil kan vere anten relativ eller absolutt. Ei relativ lenke seier: Her kjem du til målet ved å starte der du er nå, altså frå den mappa dokumentet med lenka er lagra i. Ei absolutt lenke seier: Her er korleis du skal nå målet same kvar du startar frå. Sagt på ein annan måte: ei relativ lenke bruker stien frå der lenka til startar til der ho viser til. Ei absolutt lenke viser heile stien i lagringsmediet fram til der ho viser til. Er dokumentet der lenka er sett inn lagra i mappa og målet for lenka er i vil den relative adressa vere /doku/lo.html medan den absolutte adressa vil vere heile adressa, altså Ei absolutt lenke vil ikkje verke dersom målet blir flytt. Ei relativ lenke vil ikkje verke dersom startpunktet og målet blir flytt i høve til kvarandre. Dersom du har for eksempel to rekneark i den same mappa og desse er lenka til kvarandre, og du så flytter heile mappa, vil ei absolutt hyperlenke bli broten medan ei relativ hyperlenke framleis vil verke. Du kan endra måten LibreOffice lagrar hyperlenker i ei fil ved å velje Verktøy Innstillingar Last inn/lagre Generelt og velje om nettadresser skal lagrast relativt til filsystemet eller relativt til Internett eller til begge. Calc vil alltid vise ei absolutt lenke sjølv om du har spesifisert ei relativ lenke. Dette er heilt i orden fordi denne «absolutte» adressa vil bli oppdatert dersom du flytter fila. Merk Sjå etter at mappestrukturen i datamaskinen er den same som mappestrukturen som blir brukt i nett-tenaren dersom du lagrar lenkene som relative til filsystemet og desse skal lastast opp til Internett. Tips Når du held musepeikaren over ei hyperlenke, vil hjelpetipset vise den absolutte referansen fordi LibreOffice bruker absolutte stinamn internt. Den fullstendige stien og adressa er synleg bare når reknearket er eksportert (lagra) som HTML-fil, når fila blir lasta inn som tekst eller ved å opna ho i tekstbehandling. Lage hyperlenker Når du skriv inn ein tekst, som for eksempel ei nettsideadresse eller ein URL, som kan brukast som ei hyperlenke og trykker mellomromstasten eller Enter-tasten, vil LibreOffice automatisk lage Lage hyperlenker 5

6 dette om til ei hyperlenke og legge til nødvendig formatering, som oftast farge og understreking. Dersom dette ikkje skjer, kan du slå på denne eigenskapen frå Verktøy Innstillingar for autoretting Val på hovudmenyen og merke av for URL-gjenkjenning. Dersom du ikkje ønskjer at LibreOffice skal omforme ein bestemt URL til ei hyperlenke, vel Rediger Angra innsetting på hovudmenyen eller trykke Ctrl + Z like etter at omforminga har skjedd. Angrar du omforminga seinare, kan du setje markøren over hyperlenka, høgreklikke og velje Fjern hyperlenke frå sorettoppmenyen. Tips Du kan endre fargen på hyperlenker frå.verktøy Innstillingar LibreOffice Appearance, finn fram til Ikkje besøkte lenker og/eller Besøkte lenker og endra fargen for desse. Trykk OK når du er ferdig. Dette vil endra fargen for alle hyperlenker i alle komponentane i LibreOffice. Kanskje ikkje det du ønskjer. I Writer og Calc (men ikkje i Draw og Impress) kan du også endra teiknstilen og definere og legge til nye stilar til utvalde lenker. Bruke dokumentstruktur Du kan setje inn hyperlenker ved å bruke dokumentstrukturen. Detter er ein enkel måte å setje inn lenker til andre stader i det same dokumentet. 1) Opna dokumentet som inneheld dei elementa du vil kryssreferere til. 2) Klikk på knappen for dokumentstruktur eller vel Vis Dokumentstruktur på hovudmenyen eller trykk på tasten F5 for å opna dialogvindauget for dokumentstruktur. 3) Klikk på trekanten like til høgre for knappen Dramodus og vel Set inn som hyperlenkje (figur 1). Merk at biletet på knappen for dramodus endrar seg i høve til kva innsetting som er vald tidlegare. Standardbiletet er hyperlenkeikonet. 4) Vel dokumentet som inneheld det elementet du vil kryssreferere til frå nedtrekkslista nedst i vindauget. 5) Vel elementet du vil setje inn som hyperlenke i lista. 6) Dra elementet til der hyperlenka skal setjast inn i dokumentet. Namnet på elementet blir sett inn som ei aktiv hyperlenke. Figur 1: Sette inn hyperlenke med dokumentstrukturen 6 Creating Web Pages

7 Når du bruker dokumentstrukturen for å setje inn ei hyperlenke til for eksempel eit bilete, bør du velje eit fornuftig namn, for eksempel 2014 Salsgrafikk i staden for namnet LibreOffice set inn, for eksempel Bilete6. >Du kan redigere namnet ved hjelp av dialiogvindauget for hyperlenke omtalt nedanfor. Du kan også bruke dokumentstrulturen for å setje inn ei hyperlenke frå eitt dokument (kjelda) til ein bestemt stad i eit anna dokument (målet). Opna dokumentstrukturen i måldokumentet og dra elementet til dit du vil ha hyperlenka i kjeldedokumentet. Bruke dialogvindauget for hyperlenkje Du kan bruke dialogvindauget for hyperlenker for å setje inn ei hyperlenke og for å endra alle hyperlenkene. 1) Merk teksten du vil bruke som ei lenke. 2) Klikk på knappen for Hyperlenke på standardverktøylinja eller vel Set inn Hyperlenkje i hovudmenyen for å opna dialogvindauget Hyperlenkje (figur 2). 3) Til venstre i vindauget kan du velje mellom dei fire hovudtypane av hyperlenker: Internett: hyperlenka peiker til ei nettadresse, som normal byrjar med E-post og diskusjonsgrupper: hyperlenka opnar ei e-postmelding som er adressert på førehand til ein bestemt mottakar. Dokument: hyperlenka peikar til eit anna dokument eller til ein annan stad i det gjeldande dokumentet. Nytt dokument: hyperlenka lagar eit nytt dokument. 4) Utsjånaden på dialogvindauget forandrar seg i høve til kva type hyperlenke som er vald. Skriv inn alle nødvendige detaljar for å laga hyperlenka. 5) Klikk på OK for å laga hyperlenka. Dialogvindauget blir ikkje lukka slik at du kan lage ei anna hyperlenke om ønskjeleg. 6) Klikk på Lukk for å lukke vindauget. Figur 2: Dialogvindauget for hyperlenker viser detaljar for internett-lenker. Lage hyperlenker 7

8 Innhaldet i vindauget endrar seg i høve til vala gjort i panelet til venstre. Det er utanfor intensjonane med dette kapitlet å gi ei detaljert forklaring på alle vala, men her er eit samandrag av dei vanlegaste vala: For ei hyperlenke for Internett vel du hyperlenketypen (nett, FTP eller Telnet) og skriv inn nettadressa (URL). For ei hyperlenke for e-post og diskusjonsgrupper må du velje om dette er ei e-postlenke eller ei nyhendelenke, skrive inn adressa til mottakaren og for e-post også emne. For ei hyperlenke for Dokument set du inn stien til dokumentet (klikk på knappen Opna fil for å opna filhandteraren) eller la dene vere tom dersom du skal lenke til eit mål i det same dokumentet. Du kan også setje inn målet i dokumentet, for eksempel eit bestemt lysbilete. Klikk på knappen Mål i dokumentet for å opna eit dialogvindauge der du kan velje måltype, eller, dersom du kjenner namnet på målet, skrive dette i feltet. For ei hyperlenke for Nytt dokument må du først velje om dokumentet skal redigerast straks (Rediger no) eller bare laga det (Rediger seinare). Skriv inn filnamnet og vel dokumenttype (tekst, rekneark osv.). Klikk på knappen Vel sti og vel kvar fila skal lagrast. for å opna filutforskaren Området Fleire innstillingar nedst i vindauget er felles for alle hyperlenkekategoriane, men ikkje alle vala er like viktige for alle lenketypane. Verdien du skriv inn i Ramme bestemmer kvar hyperlenka blir opna. Dette gjeld for dokument som blir opna i ein nettlesar. I For bestemmer du om lenka skal visast som tekst eller som ein knapp. Du kan finne meir om dette i handboka for Writer, kapittel 15 Bruke skjema i Writer. I Text skriv du inn teksten som skal vere synleg for brukaren. Dersom du ikkje skriv noe her, vil LibreOffice bruke heile URL-en eller stien som lenketekst. Dersom du seinare flytter fila, vil teksten her ikkje bli forandra, men målet blir endra. Namn blir brukt i HTML-dokument. Dette er tekst som bblir lagt til som NAME-innstilling i HTML-koden bak hyperlenka. Hendingar : klikk på denne for å opna dialogvindauget Tildel makro slik at du kan velje ein makro som skal køyrast når lenka blir vald. Dette finn du meir om i kapittel 13, Kom i gang med makroar. Redigere hyperlenker Slik redigerer du ei eksisterande lenke: 1) Klikk kvar som helst i hyperlenketeksten. 2) Klikk på ikonet Hyperlenkje på standardverktøylinja eller vel Rediger Hyperlenkje på hovudverktøylinja eller høgreklikk og vel Rediger hyperlenkje frå sprettoppmenyen for å opna dialogvindauget Hyperlenkje. 3) Gjer endringane og klikk på OK for å lagra dei. Vindauget blir ikkje lukka slik at du kan eventuelt redigere fleire lenker. Klikk OK etter kvar lenke. 4) Trykk Lukk når du er ferdig. I LibreOffice er det som standard sett at du kan aktivere ei hyperlenke med tastekombinasjonen Ctrl + klikk. Dette kan endrast i Verktøy Innstillingar LibreOffice Tryggleik Innstillingar og der fjerne avmerkinga for Ctrl-klikk for å følgja hyperlenkjker. Dette gjer at det er nok å klikke på ei lenke for å aktivere ho. 8 Creating Web Pages

9 Fjerne hyperlenker Du kan fjerne lenka frå lenketeksten og la teksten stå igjen ved å høgreklikke på lenka og velje Fjern hyperlenkje på sprettoppmenyen. Kan hende du må formatere teksten på nytt for å få han til å passe med resten av teksten. Du kan fjerne lenketeksten eller lenkeknappen fullstendig ved å merke han og trykke rettetasten eller Delete-tasten. Lage nettsider ved hjelp av vegvisaren Nettsidevegvisaren i LibreOffice kan brukast for å lage fleire ulike typar av standard nettsider og er tilgjengeleg i alle modulane i LibreOffice. Men kvar gong du opnar nettsidevegvisaren vil Writer bli opna før vegvisaren. Dette fordi vegvisaren er lenka til Writer som normalt blir brukt for å lage nettsider. 1) Vel Fil Vegvisarar Nettside på hovudmenyen for å opna dialogvindauget for nettvegvisaren (figur 3). Figur 3: Introduksjonssida i nettsidevegvisaren 2) På den første sida vel du innstillingar og trykker på Neste. Dersom dette er første gongen du lagar ei nettside på denne måten, er det einaste valet du har <Standard>. 3) Vel eller bla deg fram til det dokumentet som skal leggjast ut som nettside. Informasjon om tittel, samandrag og forfattar blir henta frå dokumentinnstillingane. Du kan redigere denne informasjonen om det er nødvendig (figur 4). Lage nettsider ved hjelp av vegvisaren 9

10 Figur 4: Dokumentsida i nettsidevegvisaren 4) Klikk på Neste > vel korleis nettsida skal sjå ut ved å klikke på ein av utformingsfigurane (figur 5). Figur 5: Sida for hovudutforming i nettsidevegvisaren 5) Klikk på Neste > for å tilpasse utforminga, velja informasjon som skal visast i innhaldssida og skjermoppløysinga (figur 6). 6) Klikk på Neste > og vel ein stil som skal brukast på sida. Bruk nedtrekkslista for å velje mellom ulike stilar og fargekombinasjonar. Bla deg fram for å velje eit bakgrunnsbilete frå galleriet (figur 7). 10 Creating Web Pages

11 Figur 6: Sida for detaljutforming i nettsidevegvisaren Figur 7: Sida for stil i nettsidevegvisaren 7) Klikk på Neste > og skriv inn generell informasjon om nettstaden, som tittel og metadata (figur 8). Lage nettsider ved hjelp av vegvisaren 11

12 Figur 8: Sida for nettsideinformasjon i nettsidevegvisaren 8) Klikk på Next > og vel kvar fila skal lagrast og for å få opp ei førehandsvising av sida dersom du ønskjer det (9). 9) Skriv inn kvar den nye nettstaden skal publiserast. 10) Klikk på Fullfør for å lagra fila og lukke nettsidevegvisaren. Figur 9: Sida for førehandsvising i nettsidevegvisaren 12 Creating Web Pages

13 Lagra dokument som nettsider HTML-eigenskapane i LibreOffice inkluderer også å kunne lagra og eksportere eksisterande dokument i HTML-format. Du kan også lage mange ulike nettsider ved hjelp av nettsidevegvisaren, sjå «Lage nettsider ved hjelp av vegvisaren» på side 9 for meir om dette. Den enklaste måten å lage HTML_dokument på er å byrje med eit eksisterande dokument. Du kan få eit godt oversyn over korleis dokumentet vil sjå ut som nettside ved å velje Vis Vevoppsett (i nyare utgåver av LibreOffice: Vis Nettsideoppsett). Diverre viser dette ikkje kva for element som blir lagra korrekt i HTML-format. Sjå «Innleiing» på side 5 om kva du må ta omsyn til før du lager ei nettside frå eit dokument. Writer-dokument Ei enkelt nettside Du kan lagra eit dokument som ei enkelt nettside (HTML-format) ved å velje Fil Lagra som på menylinja og velje HTML-dokument (Writer) som filtype eller frå Fil Eksporter og velje XHTML-format som filtype. Merk Writer byter ikkje fleire samanhengande mellomrom med HTML-koden for harde mellomrom. Dersom du ønskjer ekstra mellomrom må du setje desse inn som harde mellomrom i LibreOffice ved å halde nede Ctrl-tasten når du trykker mellomromstasten. Seriar av nettsider Writer kan lagra store dokument som ein serie av nettsider og med ei side som inneheld innhaldslista for serien. 1) Bestem kva for overskrifter som skal byrja ei ny side og sjå etter at alle desse bruker den same avsnittsstilen (for eksempel Overskrift 1). 2) Gå til Fil Send Lag HTML-dokument på menylinja for å opna dialogvindauget for namn og sti for HTML-dokument (figur 10). Figur 10: Lage ein serie nettsider frå eitt dokument Lagra dokument som nettsider 13

14 3) Skriv filnamnet som sidene skal lagrast med. 4) I nedtrekksmenyen skilde med bestemmer du kva stil som skal byrja ei ny side, for eksempel Overskrift 1. 5) Trykk på Lagra for å lage det fleirsidige HTML-dokumentet. Den ferdige HTML-fila oppfyller krava til HTML 4 Transitional. Rekneark i Calc Du kan lagra kan lagra filer som HTML-dokument i Calc frå Fil Lagra som på menylinja og velje HTML-dokument (Calc)-format som filtype. Dette gjer du på same måten som for «Ei enkelt nettside» på side 13. Dersom fila inneheld meir enn eitt rekneark, og nettsida er laga ved hjelp av nettsidevegvisaren (sjå «Lage nettsider ved hjelp av vegvisaren» på side 9), vil dei andre arka bli lagt etter kvarandre i HTML-fila. Det blir sett inn lenker til kvart ark øvst i dokumentet. I Calc kan du også setje inn lenker direkte i reknearket ved å bruke dialogvindauget for hyperlenker. Sjå «Lage hyperlenker» på side 5 for meir om hyperlenker. Impress-presentasjonar Merk Når du lagrar nettsider i HTML-format, blir ikkje animasjonar og biletovergangar tatt med. Presentasjonar laga i Impress kan ikkje lagrast i HTML-format men må eksporterast som HTMLdokument. I stega lista opp nedanfor, kan du klikke Lag på alle stega. Nettsidene blir då laga med standardinnstillingane for dei innstillingane du ikkje har endra. 1) Gå til Fil Eksporter på menyen og skriv inn filnamnet og vel kor nettsidene skal lagrast. 2) Vel HTML-dokument (Impress) som filtype og trykk på Eksporter for å opna dialogvindauget for HTML-eksport (figur 11). 3) På sida for Tildel utforming kan du Velje å lage ei ny utforming eller velje å bruke ei eksisterande utforming. Merk av for Ny utforming eller Eksisterande utforming og trykk Neste >>. Dersom du ikkje har lagra ei nettsideutforming, er valet Eksisterande utforming grå ut som utilgjengeleg. Ny utforming lagar ei ny utforming i dei neste sidene i vegvisaren. Eksisterande utforming lastar inn ei eksisterande utforming frå ei utformingsliste som du kan bruke som utgangspunkt for stega som kjem etter. Listeboksen vil vise alle eksisterande utformingar. Slett merkt utforming slettar den valde utforminga frå lista. Dersom du slettar ei utforming, vil bare informasjonen om utforminga bli sletta. Eksportfila blir ikkje sletta. 14 Creating Web Pages

15 Figur 11: Dialogvindauget for HTML-eksport Tildel utforming Figur 12: Dialogvindauget for HTML-eksport Publikasjonstype 4) Vel Publikasjonstype for nettsidene (figur 12) og trykk på Neste>>. Publikasjonstypane definerer dei grunnleggjande innstillingane for filene. Vala er: Standard HTML-format lagar standard HTML-sider frå eksportsidene. Standard HTML med rammer lagar standard HTML-sider med rammer. Den eksporterte sid blir sett i hovudramma og den venstre ramma vil vise ei innhaldsliste med hyperlenker. Automatisk lager ein standard HTML-presentasjon som ein «kjosk-eksport», altså at lysbileta blir viste automatisk i ei bestemt tid før det neste biletet blir vist. Lagra dokument som nettsider 15

16 Nettpublisering automatiske skript blir laga ved støtte for Perl eller ASP. Dette betyr at foredragshaldaren, for eksempel at talaren i ein telefonkonferanse, kan styre lysbiletvisinga via Internett og byte lysbilete i nettlesaren publikum ser på. Du kan finne meir hjelp om dei ulike vala i HTML-eksport ved å trykke på Hjelp for å opne hjelpsidene. 5) Vel kva format bileta skal lagrast i, skjermoppløysing og kva effektar som skal brukast (figur 13) og trykk på Nete>>. Vala di har på denne sida er desse: Lagra bilete som bestemmer biletformatet. Vel du JPG, kan du også bestemma kompresjonsverdien for eksporten. Skjermoppløysing bestemmer oppløysinga brukt på skjermen filene skal visast på. Valet her bestemmer i praksis kor stor visinga skal vere på skjermen. Valet Låg kan redusera visinga med opp til 80 %. Når du vel oppløysing bør du tenke over kva slag skjermar dei fleste som skal sjå presentasjonen brukar. Vel du høg oppløysing vil ein sjåar med ein skjerm med medium oppløysing kanskje måtte rulle biletet sidevegs for å sjå heile biletet. Effektar bestemmer om lydfilene som er brukte for biletskifta og gøymde lysbilete skal eksporterast. Trykk på Hjelp for å få meir informasjon om dette. Figur 13: Dialogvindauget for HTML-eksport bilet- og skjermoppløysing 6) Her legg du inn informasjon som skal setjast inn på tittelsida i nettversjonen av presentasjonen (figur 14). Normalt vil tittelsida innehalde namnet på forfattaren, ei e- postadresse og adressa til ei heimeside. Denne sida er ikkje tilgjengeleg om du har vald å ikkje laga ei tittelside i publikasjonstypane Automatisk og Nettpublisering. 16 Creating Web Pages

17 Figur 14: Dialogvindauget for HTML-eksport Informasjon for tittelsida 7) Merk av for Kopla til ein kopi av den opphavlege presentasjonen dersom du ønskjer å lage ei hyperlenke for å laste ned ein kopi av presentasjonsfila. Trykk deretter på Neste>>. 8) Vel knappestil som skal brukast på nettsidene (figur 15) og trykk på Neste>>. Dersom du ikkje vel ein knappestil, vil LibreOffice lage ei tekstnavigering. Denne sida er ikkje tilgjengeleg om du har vald ein av publikasjonstypane Automatisk og Nettpublisering. 9) Vel fargeoppsettet som skal brukast på nettsidene (figur 16). Her vel du fargane som skal brukast påtekst og bakgrunn. Denne sida er ikkje tilgjengeleg om du har vald ein av publikasjonstypane Automatisk og Nettpublisering. Lagra dokument som nettsider 17

18 Figur 15: Dialogvindauget for HTML-eksport Knappestilar Figur 16: Dialogvindauget for HTML-eksport Fargeoppsett 10) Klikk på Lag. 11) Idersom du har laga ei nyt nettsideutforming, skriv inn eit namn på utforminga og trykk på Lagra. 18 Creating Web Pages

19 Merk Avhengig av storleiken på presentasjonen og kor mange bilete han inneheld, vil eksportfunksjonen for HTML lage fleire HTML-, JPG- og GIF-filer. Dersom du lagrar desse utan vidare i datamaskinen, vil dette lage filer spreidde rundt i heile maskinen. Du bør difor lagre filene i ei eiga mappe. Draw-dokument Draw-dokuments kan ikkje lagrast i HTML-format. Dei må eksporterast som HTML-dokument. Dette gjer du på same måten som når du eksporterar ein presentasjon i Impress. Gå til Fil Eksporter og vel HTML-dokument (Draw) som filtype. Deretter følgjer du same prosedyren som er forklart for presentasjonar i Impress. Lagra dokument som nettsider 19

Kom i gang med LibreOffice. Kapittel 14 Tilpass LibreOffice

Kom i gang med LibreOffice. Kapittel 14 Tilpass LibreOffice Kom i gang med LibreOffice Kapittel 14 Tilpass LibreOffice Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere det vidare

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice. Tillegg A Snøggtastane

Kom i gang med LibreOffice. Tillegg A Snøggtastane Kom i gang med LibreOffice Tillegg A Snøggtastane Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2010 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å distribuere det vidare og/eller

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

LibreOffice 4.2 Impress Guide. Presentations in LibreOffice

LibreOffice 4.2 Impress Guide. Presentations in LibreOffice LibreOffice 4.2 Impress Guide Presentations in LibreOffice Opphavsrett Opphavsretten (copyright) til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Store dokument i Word

Store dokument i Word Store dokument i Word versjon 2007 av Kjell Skjeldestad Hjelp til betre organisering av skrivearbeidet august 2009 Ved skriving av store dokument er det viktig å få god oversikt over dei ulike delane av

Detaljer

LibreOffice 4.0 Handbok for Impress. Presentasjonar i LibreOffice

LibreOffice 4.0 Handbok for Impress. Presentasjonar i LibreOffice LibreOffice 4.0 Handbok for Impress Presentasjonar i LibreOffice Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere

Detaljer

Kome i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 1 Innleiing til LibreOffice

Kome i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 1 Innleiing til LibreOffice Kome i gang med LibreOffice Innføring Kapittel 1 Innleiing til LibreOffice Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere

Detaljer

Brukarhandbok for Lingdys 3.8

Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Brukarhandbok for Lingdys 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Innhald Kva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon frå CD...3 Oppdatering eller installasjon via internett...4 Oppstart

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENT:

POLITISKE SAKSDOKUMENT: POLITISKE SAKSDOKUMENT: FRÅ PAPIR TIL PC Installasjons- og brukarrettleiing Politikar-PC Surnadal kommune 1 2 Innhald 1 Last ned PDF-XChange Viewer... 4 2 Installere PDF-XChange Viewer... 5 3 Anbefalt

Detaljer

Brukarrettleiing (v. 1.5) i OpenOffice.org v. 2.0.1. Brukarrettleiing. Kvam herad. 2006 - Tore A. Tellevik, Kvam herad 1 av 36

Brukarrettleiing (v. 1.5) i OpenOffice.org v. 2.0.1. Brukarrettleiing. Kvam herad. 2006 - Tore A. Tellevik, Kvam herad 1 av 36 Brukarrettleiing Kvam herad 2006 - Tore A. Tellevik, Kvam herad 1 av 36 1 Forord Denne brukarrettleiinga tek for seg programme i OpenOffice.org 2.0.1 OpenOffice.org (heretter forkorta til OpenOffice) er

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Brukarhandbok for Lingdys 3.8

Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Brukarhandbok for Lingdys 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Innhald Kva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon frå CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon via

Detaljer

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.0 1. Innlogging og support Gå til www.sogndalidrettslag.no/login Her finn du oversikt over supportsider og korleis du får

Detaljer

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no Innhald 03. Velkomen 05. Innlogging 06. Arkfanene 07. Redigering av nettside 09. Artikkel 10. Bilde 11. Galleri 12. Del 12. Legg til meny 13. Meir 15. Meny - redigering

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 7 Kom i gang med Draw. Vektorteikning i LibreOffice

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 7 Kom i gang med Draw. Vektorteikning i LibreOffice Kom i gang med LibreOffice Innføring Kapittel 7 Kom i gang med Draw Vektorteikning i LibreOffice Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor.

Detaljer

Kapittel 2 Setje opp LibreOffice

Kapittel 2 Setje opp LibreOffice Kome i gang Kapittel 2 Setje opp LibreOffice Vel innstillingar som passar deg LibreOffice versjon 4.0 Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet ( 2010 2013) tilhøyrer bidragsytarane som er lista nedanfor.

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0 EasyPublish Detaljerte brukstilfeller Versjon 1.0 Endringshistorikk Dato Versjon Kommentar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Åshild, Arild og Christoffer Innhald 1 Innleiing...4 2 Skildring av brukstilfeller...5

Detaljer

Bilete og figurar i Word

Bilete og figurar i Word Bilete og figurar i Word av Kjell Skjeldestad Ofte har me behov for å setje inn ulike illustrasjonar i teksten vår. Det kan vere bilete, teikningar, diagram osv. Me skal sjå på nokre av dei mulegheitene

Detaljer

Denne handboka er basert på OpenOffice.org 3.3 Math Guide. Bidragsytarane til denne boka er:

Denne handboka er basert på OpenOffice.org 3.3 Math Guide. Bidragsytarane til denne boka er: Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 20122015, tilhøyrerlibreoffice Documentation Team. Bidragsytarane er lista opp nedanfor. Du har lov til å distribuere det vidare og/eller gjere endringar

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Kapittel 2 Setje opp LibreOffice

Kapittel 2 Setje opp LibreOffice Kome i gang Kapittel 2 Setje opp LibreOffice Vel innstillingar som passar deg LibreOffice versjon 4.2 Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet ( 2010 2013) tilhøyrer bidragsytarane som er lista nedanfor.

Detaljer

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt Legge til brukar Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt 2. Skriv inn Fornamn, Etternamn og Klasse. Dersom programmet

Detaljer

Kapittel 13 Kom i gang med makroar

Kapittel 13 Kom i gang med makroar Kom i gang med LibreOffice Kapittel 13 Kom i gang med makroar Bruke makroopptakaren og litt til Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2010 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor.

Detaljer

GlitreTid versjon 6.1, endringar

GlitreTid versjon 6.1, endringar GlitreTid versjon 6.1, endringar Innhold Registrering av løparar... 2 Ny løpar... 3 Importer.gtp... 4 Importer.xls(x)... 5 Format på Excel-fil... 5 Arkfaner:... 6 Løparnummer... 6 Klassar... 6 Distanse...

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database

Kom i gang med LibreOffice Innføring. Kapittel 8 Kom i gang med Base. Lag ein innebygd flat database Kom i gang med LibreOffice Innføring Kapittel 8 Kom i gang med Base Lag ein innebygd flat database Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor.

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT Kom i gang med SKYLAGRING Frå Serit Fjordane IT 1 Innhald 1. Innhald... 2 2. Kom i gang - sjekkliste... 3 3. Kontaktinformasjon... 5 4. Konto... 4 2 2 Kom i gang - sjekkliste Opprette brukarkonto Logg

Detaljer

Kopier heile katalogen Metxxxxx inn i Weatherlink-katalogen (eller i ein underkatalog).

Kopier heile katalogen Metxxxxx inn i Weatherlink-katalogen (eller i ein underkatalog). Instruks for bruk av met web-sider. Webansvarleg må skaffe ftp-adresse til web-server og få oppretta ein katalog der til verstasjonen. Han må også opprette ein underkatalog uke under verstasjonskatalogen.

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.sognefrukt.no sine heimesider, du finn programmet under "Programvare" menyen på venstre side Installasjon: Last

Detaljer

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Eigarane av arkivplan.no har no gleda av å presentere verktøyet i ei oppdatert og forbetra utgåve. Den nye versjonen er tilgjengeleg frå 05.10.2015. Oppdateringane

Detaljer

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390 FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER FRITZ Box 7360/7390 2 TUSSAFIBER MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Endringslogg. Fleire måtar å importere løparar på, direkte import frå Excel fil. Endring på seedingtrekning.

Endringslogg. Fleire måtar å importere løparar på, direkte import frå Excel fil. Endring på seedingtrekning. GlitreTid Innhald Endringslogg... 2 Meny... 3 Registrering av løparar... 4 Ny løpar... 4 Importer.gtp... 5 Importer.xls(x)... 6 Format på Excel fil... 6 Arkfaner:... 7 Løparnummer... 7 Klassar... 7 Distanse...

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv Kart i Google earth Bø 19. april 2012 Arne Hjeltnes, Bø Turlag Bøelva-Gvarvelva, Breisås, Bryggefjell, Folkestadåsane, Gygrestolen, Høyslass-Bruskor,

Detaljer

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Innhald 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalingar filtrering på brukar 2 4. Forbetra filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer

Detaljer

Eksamen 21.11.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Klare mål hyppig rettleiing

Klare mål hyppig rettleiing Klare mål hyppig rettleiing Tilbakemelding og framovermelding Mål del 1 Elevane kan omarbeida ein hypertekst slik at dei kan lesa og forstå. Elevane kan følgja ein instruksjon og laga plakat. Gjer Utført

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I)

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Universitetet i Bergen Matematisk naturvitskapleg fakultet Institutt for informatikk Side 1 av 7 Nynorsk Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Fredag 10. desember 2004 Tid:

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.06.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne. Unnatak er Internett og

Detaljer

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang med internett og telefoni. Vi tilrår at du les

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Installasjonsrettleiing

Installasjonsrettleiing Installasjonsrettleiing Legg mappa «RomRes» på server. Mappa «RomRes» skal innehalda filene: RomRes.exe Timer_RomRes.exe RomRes.exe er reservasjonsprogrammet. Timer_RomRes.exe er eit program som vert køyrt

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukarrettleiing for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESARAR VED EKSAMEN OG PRØVAR...

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Kapittel 4 Kome i gang med Writer

Kapittel 4 Kome i gang med Writer Vegvisar Kapittel 4 Kome i gang med Writer Tekstbehandling med LibreOffice Libreoffice versjon 4.0 Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet ( 2010 2013) tilhøyrer bidragsytarane som er lista nedanfor.

Detaljer

Installasjonsrettleiing for antivirusprogram Avast!

Installasjonsrettleiing for antivirusprogram Avast! Installasjonsrettleiing for antivirusprogram Avast! Programmet Avast! Home Edition kan lastast ned via Enivest sine heimesider. Alternativt kan ein gå direkte til www.avast.com. Vel menyen Products og

Detaljer

Kom i gang med EndNote

Kom i gang med EndNote Kom i gang med EndNote EndNote er eit program som vert brukt til å halde orden på litteraturreferansar og til å lage litteraturlister. Referansane kan skrivast inn manuelt eller importerast frå ulike databasar.

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Installasjon av SK Admin 6.11

Installasjon av SK Admin 6.11 Installasjon av SK Admin 6.11 1. Lag ei mappe på c-disken på server. 2. Kopier fila SK_Admin.exe til denne mappa. 3. Start programmet SK_Admin.exe Tre nye mapper blir oppretta i mappa som programmet SK_Admin.exe

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Av Arnfinn Kjelland Versjon 17.1.2003 Innhald Innhald...1 Pålogging...1 Framsida på Studentweb...2 Semesterregistrering epostadresse...3

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag utan org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer For å få tak i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Datakurs januar-mars 2009

Datakurs januar-mars 2009 Datakurs januar-mars 2009 Fjærland kvinne og familieforeining Innhaldsliste Kva er ei maskin, og kva er eit program?...1 Kva er ei fil, og kva er ei mappe?...2 Å styra datamaskina: mus og tastatur...3

Detaljer

Informasjon og brukarrettleiing

Informasjon og brukarrettleiing Informasjon og brukarrettleiing Om kartløysinga Kartløysinga er tenarbasert. Alle operasjonar blir utførde av ein sentralt plassert tenar (server). Dette inneber at du som brukar berre treng å ha ein pc

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Versjon 1.4 1 Oppdatert mai 2014 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane INNHALD Innhald... 2 Innlogging første gong... 2 MinId... 2 Registrere ny brukar og søkje om

Detaljer

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Korleis finne skjema Gå inn på Altinn si startside (http://www.altinn.no) og vel fana Skjema og tenester. Du kan finne skjemaet ved

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti)

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Versjon 1.4 Oppdatert mars 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Innhald 1. OM PARTIPORTALEN... 2 2. INNLOGGING FØRSTE GONG...

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Eksamen 22.11.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.11.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.11.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Elektronisk vedlegg: Informasjon om oppgåva: 5 timar Alle hjelpemiddel

Detaljer

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Brukarmanual 2 for https://ungdomslag.hypersys.no Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Denne manualen kan lastast ned frå www.ungdomslag.no/lagssorvis. Her finn ein og Brukarmanual 1 Levering

Detaljer

KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO

KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO NY BRUKAR AV WWW.SKOGSVAAG.NO Nettsida har hatt om lag 892000 treff sidan år 2000. Både unge og gamle er faste besøkjarar av nettsida. Alle medlemmer kan leggje

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar.

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar. Lærarrettleiing Kva er b.stem? b.stem er ein digital læringsressurs for skuleklasser. Han er lagd opp som eit rollespel der klassa får rolla som ungdomsrådet i Snasen ein fiktiv, mellomstor norsk kommune.

Detaljer

Saks- og arkivsystemet Public 360ᵒ Høgskulen i Volda. Utvalsmodulen i Public 360 Møteinnkalling og møteprotokoll

Saks- og arkivsystemet Public 360ᵒ Høgskulen i Volda. Utvalsmodulen i Public 360 Møteinnkalling og møteprotokoll Utvalsmodulen i Public 360 Møteinnkalling og møteprotokoll 1 Innhaldsliste Bytt rolle til utvalssekretær... 3 Du må ha denne rolla for å få tilgang til møte- og utvalsmodulen... 3 Finn ditt utval... 3

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST...

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... 2 KVEN KAN SØKJE/BRUKE DET ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAET?... 3 STARTSIDE...

Detaljer

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver 16. april 2015 Kurs i matrikkelføring Adresseoppgåver Innhold Oppgåve A1 Opprett ny veg... 3 Oppgåve A2 Etablering av ny vegadresse... 4 Oppgåve A3 Omadressering av adresse... 7 Oppgåve A4 Endre vegadressedata...

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON DIGITALT PLANREGISTER

KRAVSPESIFIKASJON DIGITALT PLANREGISTER RAVSPESIFIASJON DIGITALT PLANREGISTER ONURRANSEGRUNNLAG vam herad Ambodskonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Palestinakomiteens medlemssystem Solidus - dei viktigaste funksjonane

Palestinakomiteens medlemssystem Solidus - dei viktigaste funksjonane Palestinakomiteens medlemssystem Solidus - dei viktigaste funksjonane I dette dokumentet har vi tatt med dei viktigaste funksjonane til medlemssystemet Solidus. Ver likevel obs! på at du i innloggingsbiletet

Detaljer