MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : Tid: Kl. 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf /316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE 35/09 08/679 MULIG OMPRIORITERING AV EGENANDEL OMSTILLINGSMIDLER /09 09/160 BLI GLA V/ LINE LEISTAD 37/09 09/168 ANBUD PÅ PENSJONSLEVERANDØR 38/09 09/199 SØKNAD OM STØTTE FOR Å KUNNE TA SIKKERHETSKURS 39/09 09/211 BÅTSFJORD TORG MED KAIPROMENADE- PREKVALIFISERING 40/09 09/219 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN I ØFAS ANS 41/09 09/330 SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV FARTØY 42/09 09/379 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2008 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 43/09 09/396 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN 44/09 09/411 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL

2 FAGSEMINAR/NETTVERKSAMLINGEN "DOWNSTREFF NORD - NORGE 2009" 45/09 09/424 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING FRA BÅTSFJORD MENIGHET 46/09 09/434 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 47/09 09/162 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SLETTING AV ETABLERINGSLÅN 48/09 09/204 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE Sakspapirer til sak 47/09 og 48/09 kan hentes på Rådhuset. Båtsfjord den Båtsfjord kommune Anne Grethe Strandheim ordfører/utvalgets leder

3 Sak 34/09 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 08/578 57/08 Formannskapet /08 Helse- og omsorgstyre /08 Kultur- og oppvekststyret /08 Eldrerådet /09 Formannskapet Det vedlagte forslaget til Lokal samarbeidsavtale for trepartssamarbeidet i Båtsfjord kommune godkjennes. Det vedlagte forslaget til Lokal samarbeidsavtale for trepartssamarbeidet i Båtsfjord kommune godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 57/08 Behandling: Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Alf Magne Karlsen foreslås som kandidat for Geir Knutsen. Ordfører: Det er ønskelig at politikere som sitter i arbeidsgruppene er medlem av Kommunestyret. Nytt forslag fra BAP v/geir Knutsen: Per Gunnar Hansen. Avstemming: Per Gunnar Hansen enstemmig vedtatt. Vedtak: Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den sak 6/08 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak: Side 3

4 Sak 34/09 Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 14/08 Behandling: tilleggsforslag fra Båtsfjord Arbeiderparti: John Rainer Hanssen velges som representant fra Båtsfjord Arbeiderparti. Innstilling med tilleggsforslag fra Båtsfjord Arbeiderparti ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 5/08 Behandling: Rådmann informerte kort om kvalitetskommuneprogrammet. Det er to delprosjekt innen pleie og omsorg og eldrerådet er mest opptatt av prosjektet der alle hjemmeboende over 70 år skal intervjues om antatt behov for omsorgstjenester. Eldrerådet har et ønske om å få være delaktig i denne prosessen. Det er ønskelig at en representant fra Eldrerådet tas med i prosjektgruppen og får være med å utforme de spørsmål som skal stilles i intervjuet. Rådmann tar dette opp med prosjektgruppen og kaller inn en representant fra Eldrerådet. Vedtak: En representant fra Eldrerådet innkalles til møte i prosjektgruppen ved utarbeidelse av spørsmål til intervju. Som politikere i arbeidsgruppen for oppvekst velges: - Ketil Pettersen - John Rainer Hanssen Til arbeidsgruppen for pleie og omsorg utpeker helse og omsorgsstyret følgende to politikere; Gunn Marit Nilsen Tor Åge Sund Som styringsgruppe for kvalitetskommuneprogrammet i Båtsfjord oppnevnes: Frank Bakke Jensen (ordfører) Geir Knutsen (politisk opposisjon) Cesilie Borge (administrasjon) Tove Gotvassli (administrasjon) Anne Olavson (Fagforbundet) Kjell Kålheim (Utdanningsforbundet) Rådmannen er prosjektleder og deltar på styringsgruppens møter. Som politikere til arbeidsgruppen for satsingsområde sykefravær oppnevnes: Side 4 av 25

5 Sak 34/09 Anne Grethe Strandheim Per Gunnar Hansen Saksutredning: Styringsgruppen for kvalitetskommuneprogrammet har foreslått vedlagte utkast til samarbeidsavtale angående trepartssamarbeidet i Båtsfjord. Utkastet bygger på arbeid vi gjorde under et kurs i trepartsamarbeid i Båtsfjord i april. Jeg har lagt opp til at de tre partene gjør følgende for å behandle og formalisere avtalen: - Politikerne v/ kommunestyret behandler avtalen på sitt møte Administrasjonen v/ rådmannens ledergruppe behandler avtalen på sitt møte Avtalen tas opp som sak på HTV-møte 2.6. Side 5 av 25

6 Sak 35/09 MULIG OMPRIORITERING AV EGENANDEL OMSTILLINGSMIDLER 2008 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 08/679 35/09 Formannskapet Port of Barents sin henstilling om å få utbetalt resterende tilskudd for 2008 avvises. Dette begrunnes med manglende aktivitet i selskapet 2. halvår Beløpet på kr ,- tilføres næringsfondet. Port of Barents sin henstilling om å få utbetalt resterende tilskudd for 2008 avvises. Dette begrunnes med manglende aktivitet i selskapet 2. halvår Beløpet på kr ,- tilføres næringsfondet. Saksutredning: I 2008 forpliktet Båtsfjord kommune seg til å stille med en egenandel på kr ,- for å få tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune på kr ,- til omstilling. Kommunestyret vedtok i forbindelse med vedtak om årsbudsjett for 2008 at egenandelen skulle være et tilskudd på kr ,- til henholdsvis Linken næringshage AS og Port of Barents. Det var knyttet en avtale om ytelser fra de respektive selskapene slik at utbetalingen skulle skje etter rapportering. Når det gjelder Port of Barents har ikke hele utbetalingen på kr ,- blitt gjort i 2008 fordi rådmannen ikke har vært fornøyd med den aktiviteten i selskapet som er dokumentert gjennom rapportene. Dette gjelder aktiviteten i 2. halvår. Jeg viser til mottatt rapport fra Port of Barents for 2. halvår og rådmannens svar på anmodningen om utbetaling av tilskudd fra denne perioden. Styret i Port of Barents har nå på nytt henstilt om å utbetale tilskudd fram til da daglig leder sluttet. Side 6

7 Sak 36/09 BLI GLA V/ LINE LEISTAD Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 09/160 17/09 Formannskapet /09 Formannskapet Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 17/09 Behandling: Forslag fra Høyre v/frank Bakke Jensen: Saken utsettes til at man har utredet Line Leistads engasjementer i omstillingsprogrammet. Avstemming: Forslag fra Høyre: enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til at man har utredet Line Leistads engasjementer i omstillingsprogrammet. Saksutredning: Jeg viser til saksutredning nedenfor ved første gangs behandling av saken. Søker har nå skrevet et nytt brev. Hun har sendt dette etter klagefristen var gått ut og kaller heller ikke brevet for en klage. Jeg velger likevel å fremme saken for Formannskapet fordi hun kommer med følgende nye momenter: Side 7

8 Sak 36/09 Opprinnelig saksutredning: Bli gla v/ Line Leistad har søkt om støtte fra næringsfondet til nytablering av bedrift som driver med alternativ behandling, se vedlagte søknad. Søknaden kommer innenfor næringsfondets vedtekter 2. Jeg kan ikke finne at denne bedriftsetableringen er konkurransevridende. Jeg anbefaler at søknaden innvilges. Side 8 av 25

9 Sak 37/09 ANBUD PÅ PENSJONSLEVERANDØR Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 084 Arkivsaksnr.: 09/168 22/09 Formannskapet /09 Formannskapet Båtsfjord kommune vedtar de kriterier som framgår av saksframlegget som kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon. Båtsfjord kommune vedtar de kriterier som framgår av saksframlegget som kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 22/09 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommune velger å takke ja på tilbudet fra Aon Grieg om å gjennomføre av analyse og tilbudskonkurranse vedrørende valg av pensjonsselskap høsten Utgiftene dekkes over konto Andre konsulenttjenester. Saksutredning: Jeg viser til vedtak i Formannskapet 5.3. å å bruke meglerfirmaet Aon grieg til å bistå oss med å innhente anbud på pensjonsleverandør med sikte på ny avtale fra I dag er det slik at sykepleierne har lovfestet pensjon i KLP og lærerne har tariffestet pensjon i Statens pensjonskasse. For de øvrige ansatte har Båtsfjord kommune i dag avtale med Storebrand. Det er denne pensjonsordningen som nå skal på anbud. Vi er lovpålagt offentlig anbud når det gjelder pensjon. Når vi skal velge leverandør er det avgjørende hvilke kriterier leverandøren skal velges ut fra. Jeg legger derfor opp til at disse kriteriene vedtas politisk. Etter samtale med Aon Grieg foreslår jeg at følgende kriterier legges til grunn. Kriteriene vil bli drøftet på møte med de hovedtillitsvalgte 2.6.: Kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon. Side 9

10 Sak 37/09 Pensjonsordningens totaløkonomi (60 %) Normal avtaleperiode er på to år fra og med flyttedato med opsjon på ett + ett + ett år. Totaløkonomien i pensjonsordningen vil styres av forventninger og opplysninger om følgende forhold: Forventet tildelt overskudd i perioden basert på forventet avkastning, kapitalforvaltning, egenkapitalkostnader og eventuelle elementer som trekkes fra før overskuddet tildeles Administrasjonskostnader Kvaliteten og definisjonen av premieutjevningsfellesskapet som Båtsfjord kommune vil inngå i, så langt det får betydning for økonomien Kvaliteten og definisjonen av risikofellesskapet som Båtsfjord kommune vil inngå i, så langt det får betydning for økonomien Hvordan ytelsene i HTA finansieres og oppdeling i forsikrede og ikke-forsikrede ytelser Likviditet: Forventet flyttebalanse per Premie i perioden Forventet flyttebalanse ved et nytt hypotetisk skifte tilbake til dagens leverandør, regnet to år pluss eventuelt ett + ett + ett år fra flyttedato Leverandørens opplysninger blir tillagt vekt dersom de er kontraktsrettslig forpliktende. I motsatt fall vil Aon Grieg fastsette verdier basert på historisk erfaring, statistikk eller referanser. Relevante renter som benyttes i beregningen hentes så nær beslutningspunktet som mulig, fra Norges Banks inflasjonsrapport eller tilsvarende. I beregningen av økonomien vil det bli tatt hensyn til at et skifte av selskap medfører noen omstillingskostnader. Tilbudene vi bli gitt en karakter på en skala fra 1 6 på dette kriteriet ut fra forventet gjennomsnittlig årlig totaløkonomi i den perioden som blir vurdert. En forskjell i årlig totaløkonomi på kroner utgjør ett trinn i skalaen. Skalaverdien kan forandres dersom forholdene tilsier dette. Kvalifiserte tilbydere vil i så fall bli orientert. Tilbyderens Soliditet (5,0 %) Det fordres et visst grunnleggende nivå av soliditet for være kvalifisert tilbyder. Utover et tilfredsstillende nivå (høyere enn det grunnleggende) legges det til grunn at soliditet er leverandørnøytralt, dvs. at det er kontraktens egen soliditet som er viktig. Side 10 av 25

11 Sak 37/09 Kriteriet vil differensiere tilbyderne dersom soliditeten er et sted mellom grunnleggende nivå og tilfresstillende nivå. Vi vil måle tilbydernes solvensmargin, kapitaldekning og oppfyllelse av stresstest per for de relevante porteføljene, samt oppfyllelse av stresstest, solvensmargin og kapitaldekning for målsatt portefølje i fremtid, hensyntatt eventuelle forfall eller andre bevegelser i fremtid inntil utløpet av avtaleperioden. 100% oppfyllelse av stresstest vil bli vurdert som tilfresstillende soliditet sammen med betryggende solvensmargin og kapitaldekning. Historisk avkastning (5,0%) Vi måler tilbydernes historiske avkastning, herunder verdijustert, bokført, tilført overskudd (for offentlig bransje), samt avkastning innenfor de enkelte aktivaklasser for en tidsperiode på ca fem år frem til og med første halvår En tilbyder som systematisk har prestert bedre enn en annen får bedre karakter. Er ikke dette sant for noen tilbyder blir det satt lik karakter. Tilbyderen får karakter på en skala fra 1 6. Service / kvalitet ( 20,0 %) Dette kriteriet omfatter leveranse etter vedlagte SLA med eventuelle spesifiserte tillegg og avvik Tilbyderens evne til å kommunisere skriftlig og muntlig med kommunen vil bli ansett som en del av kvaliteten. Tilbyderens mulighet til å tilby informasjon på en brukervennlig nettportal for kommunen og de som har eller skal ha ytelser fra pensjonsordningen vil bli tillagt vekt i kvalitetsvurderingen. Kompetanseoverføring herunder opplæring og veiledning til kommunen vil bli tillagt vekt. Uttalt og dokumentert strategisk satsing på området kommunal pensjon vil bli tillagt vekt som den del av forventningene til tjenestens kvalitet i perioden. I begrepet kvalitet ligger også kvalitet på den informasjon kommunen mottar om strategiske beslutninger av betydning for pensjonsordningens økonomi. Mulighet til å overvåke eller påvirke slike beslutninger anses å øke tjenestens kvalitet. Avtaler som gir kompensasjon (dagbøter) ved sviktende service vil bli sett på som å øke kvaliteten i de tilfeller der dette kan vurderes som et risikomoment og vil bli tillagt vekt. Side 11 av 25

12 Sak 37/09 Systematiske medarbeiderundersøkelser vil bli tillagt vekt. I vurderingen av service vil det også bli lagt vekt på tilleggstjenester av følgende typer: Tjenester som bidrar til å senke kostnadene til uføre- og tidligpensjon i utjevningsfellesskapet. Tjenester som reduserer risiko og kostnader ved skifte av selskap, nå eller i fremtiden. Låneordning til ansatte, herunder vilkår for gjeldsforsikring Tilbudene vi bli gitt en karakter på en skala fra 1 6 på dette kriteriet. Den som forplikter seg til å oppfylle SLA 100% får minst karakteren 5. Forutsigbarhet (7,5 %) Kommunen ønsker mest mulig forutsigbarhet i avtaleforholdet for en normalperiode på to år med opsjon på ett + ett + ett år. Kommunen beholder likevel uinnskrenket flytteretten i perioden i medhold av lov om forsikringsvirksomhet. Forutsigbarhet omfatter variabilitet i økonomiske størrelser, mindre variabilitet anses som positivt i hvilken grad det er tatt forbehold om endring av vilkår i avtaleperioden, frister for endring av kontrakts- og servicevilkår fra tilbyderens side frister for endring av premiestørrelser forutsigbarhet for utviklingen i utjevningsfelleskapet Båtsfjord kommune vil inngå i forutsigbarhet i et skifte til tilbyderen forutsigbarhet i et senere skifte fra tilbyderen Tilbudene vi bli gitt en karakter på en skala fra 1 6 på dette kriteriet. Grundighet i prosessen og utforming av tilbudet (2,5 %) Kommunen ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag og en avtale som klarest mulig definerer partenes plikter og ansvar etter valg av leverandør. Tilbudene vil bli gitt karakter på en skala fra 1-6 vurdert ut fra hvor nøyaktig det oppfyller konkurransegrunnlagets forutsetninger, samt opptreden under prosessen. Karakteren 5 blir gitt til enhver komplett besvarelse. Vekting Totaløkonomi 50,0% Soliditet 7,5% Historisk avkastning 7,5 % Service/Kvalitet 22,5% Forutsigbarhet 12,5% Utformingen av 5% Side 12 av 25

13 Sak 37/09 tilbudet Karaktersetting Tilbyderne vil bli gitt karakter på en skal fra 1 til 6 (hvor 6 er best) på hvert av kriteriene. Side 13 av 25

14 Sak 38/09 SØKNAD OM STØTTE FOR Å KUNNE TA SIKKERHETSKURS Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 09/199 27/09 Formannskapet /09 Formannskapet Formannskapet opprettholder sitt vedtak i saken. Klagen sendes til Båtsfjord kommunes klagenemd for avgjørelse. Formannskapet opprettholder sitt vedtak i saken. Klagen sendes til Båtsfjord kommunes klagenemd for avgjørelse. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 27/09 Behandling: Forslag fra AP v/geir Knutsen: Søknaden innvilges under forutsetning at det ikke er nødvendig med repetisjonskurs. Avstemming: vedtatt 3 mot 2 stemmer Vedtak: Søknaden avslås da formålet for søknaden faller utenfor næringsfondets vedtekter. Saksutredning: Jeg viser til opprinnelig saksutredning nedenfor. Frantzen har klaget på vedtaket, se vedlagte klage. Klagen ser ut til å ha kommet etter klagefristen var gått ut. Jeg viser i den sammenhengen til vedlagte korrespondanse med Frantzen om dette. I sitt svar utdyper han også hvorfor sikkerhetskurset var i Lofoten. Jeg kan ikke finne at det er kommet nye opplysninger som endrer begrunnelsen for avslaget. Opprinnelig saksutredning: Fisker Finn Tore Frantzen søker næringsfondet om støtte til 50 % av utgiftene med å ta sikkerhetskurs for fiskere, se vedlagte søknad. Saksbehandler mener at denne type kurs, som er obligatorisk for alle fiskere, faller utenfor næringsfondets vedtekter. I vedtektenes 2 står det innledningsvis (mine understrekninger): 2 STØTTEFORMÅL Næringsfondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Side 14

15 Sak 38/09 Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver. Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. Da jeg anser sikkerhetskurs for fiskere som en ordinær driftsutgift avslås søknaden. Side 15 av 25

16 Sak 39/09 BÅTSFJORD TORG MED KAIPROMENADE- PREKVALIFISERING Saksbehandler: Rune Reisænen Arkiv: L05 Arkivsaksnr.: 09/211 39/09 Formannskapet Saksutredning: Det pågår for tiden en arkitektkonkurranse når det gjelder detaljplaner for torg og strandpromenade i Båtsfjord sentrum. En jury vil komme med sin anbefaling om vinner av konkurransen før møtet i Formannskapet. Formelt er det Formannskapet som gjør vedtak om vinneren. Det vil bli informert nærmere i Formannskapsmøtet. Side 16

17 Sak 40/09 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN I ØFAS ANS Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/219 17/09 Kommunestyret /09 Formannskapet BÅTSFJORD KOMMUNESTYRE GODKJENNER FØLGENDE ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN FOR ØFAS ANS: Ordlyden i selskapsavtalens $ 8, 1. ledd, endes til: $ 8 LÅN OG EIERNES ANSVAR Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter de rammevilkår som representantskapet har fastsatt. Øvre ramme for låneopptak er fastsatt til 50 mill. kroner. Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens 13. BÅTSFJORD KOMMUNESTYRE GODKJENNER FØLGENDE ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN FOR ØFAS ANS: Ordlyden i selskapsavtalens $ 8, 1. ledd, endes til: $ 8 LÅN OG EIERNES ANSVAR Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter de rammevilkår som representantskapet har fastsatt. Øvre ramme for låneopptak er fastsatt til 50 mill. kroner. Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens 13. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 17/09 Behandling: Forslag fra H v/frank Bakke Jensen: Saken utsettes. Avstemming: Forslag om utsettelse enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsatt. Side 17

18 Sak 41/09 SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV FARTØY Saksbehandler: Morten Andersen Arkiv: 242 U01 Arkivsaksnr.: 09/330 41/09 Formannskapet Med forbehold om fullfinansiering innvilges søker John Asle Andersen lån på kr ,- fra Båtsfjord Kommunes Fiskerifond. Det forutsettes at John Asle Andersen har meldt flytting til Båtsfjord kommune. Lånetiden settes til 5 år med halvårlige avdrag. Fastsetting av rente følger 7 i Fiskerifondets vedtekter. Det tas pant i LK9230 Karolina. For øvrig gjelder fiskerifondets vedtekter. Med forbehold om fullfinansiering innvilges søker John Asle Andersen lån på kr ,- fra Båtsfjord Kommunes Fiskerifond. Det forutsettes at John Asle Andersen har meldt flytting til Båtsfjord kommune. Lånetiden settes til 5 år med halvårlige avdrag. Fastsetting av rente følger 7 i Fiskerifondets vedtekter. Det tas pant i LK9230 Karolina. For øvrig gjelder fiskerifondets vedtekter. Saksutredning: John Asle Andersen kommer fra Smørfjord i Porsanger og har rodd med Mikal Solhaug. Han ønsker å kjøpe LK9230 Karolina av Mikal Solhaug. Kjøpesum er totalt kr ,- Utgifter: Karolina med rettighet 9-10m kr ,- Line + annet utstyr kr ,- Sum kr ,- Finansiering: Lån Innovasjon Norge kr ,- Lån Båtsfjord kommune kr ,- Lån AS Båtsfjordbruket kr ,- Egenkapital kr ,- Sum kr ,- Karolina har Båtsfjord kommune finansiert tidligere gjennom Fiskerifondet, dette lånet er gjort opp av Mikal Solhaug. Det er pr kr ,- igjen på fiskerifondet. Det er kr ,- som er innvilget, men ikke utbetalt slik at kontoen er på kr ,-. I Juni blir renter og avdrag innkrevd slik at det blir påfyll på fondet. Side 18

19 Sak 42/09 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2008 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/379 42/09 Formannskapet / Kommunestyret Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2008 godkjennes. Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2008 godkjennes. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte regnskap, årsberetning og revisorberetning for Båtsfjord kommune i Kontrollutvalget vil på bakgrunn av disse dokumentene behandle saken i møte Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på kr ,-. Premieavvik pensjon ble også i år 2008 stort, ca. 4,5 mill. Premieavviket er inntektsført under fellesutgifter. Vi ser da at mindreforbruket uten årets premieavvik er ca. kr. 2,5 mill. Side 19

20 Sak 43/09 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 09/396 43/09 Formannskapet Båtsfjord Sportsklubb gis dispensasjon fra alkoholforbudet i idrettshallens kantine lørdag 13. juni 2009 i forbindelse med Båtsfjordmessa. I medhold av alkohollovens 1 7 gis Båtsfjord Sportsklubb skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i idrettshallens kantine under Båtsfjordmessa lørdag 13. juni Skjenketid: Lørdag 13. juni mellom kl og kl Skjenkebestyrer: Jarle Nilsen Båtsfjord Sportsklubb gis dispensasjon fra alkoholforbudet i idrettshallens kantine lørdag 13. juni 2009 i forbindelse med Båtsfjordmessa. I medhold av alkohollovens 1 7 gis Båtsfjord Sportsklubb skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i idrettshallens kantine under Båtsfjordmessa lørdag 13. juni Skjenketid: Lørdag 13. juni mellom kl og kl Skjenkebestyrer: Jarle Nilsen Saksutredning: I forbindelse med restauranten i kantina på idrettshallen under Båtsfjordmessa søker Båtsfjord Sportsklubb om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin lørdag 13. juni fra kl I flg. tidligere vedtak er det kun formannskapet som kan gi dispensasjon fra alkoholforbudet i idrettshallen. Dispensasjon har alltid blitt gitt. Side 20

21 Sak 44/09 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FAGSEMINAR/NETTVERKSAMLINGEN "DOWNSTREFF NORD -NORGE 2009" Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/411 44/09 Formannskapet Søknaden om økonomisk støtte til Downsnettverket Nordnorge innvilges med kr ,-. Beløpet dekkes over konto Tilskudd fra Formannskapet. Søknaden om økonomisk støtte til Downsnettverket Nordnorge innvilges med kr ,-. Beløpet dekkes over konto Tilskudd fra Formannskapet. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte søknad. Side 21

22 Sak 45/09 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING FRA BÅTSFJORD MENIGHET Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/424 45/09 Formannskapet Båtsfjord menighetsråd gis en tilleggsbevilgning på kr ,- for Beløpet dekkes over budsjettreserven. Båtsfjord menighetsråd gis en tilleggsbevilgning på kr ,- for Beløpet dekkes over budsjettreserven. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte søknad fra Båtsfjord menighet. De søker om tilleggsbevilgning til to formål: - Økte utgifter til gravig på kirkegården i 2009: kr Utgifter til å yte lik godtgjøring for menighetsrådsmedlemmer som for politikere i Båtsfjord kommune: kr Jeg anbefaler at søknaden innvilges. Det er udiskutabelt at Båtsfjord kommune skal dekke utgifter til graving. Det vil også være rimelig at lokale kirkepolitikere gis samme økonomiske vilkår som kommunale politikere. Side 22

23 Sak 46/09 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 09/434 46/09 Formannskapet Darai Singam innvilges tilskudd fra næringsfondet på 50 % av dokumenterte utgifter på inntil kr ,- til oppstart av kafe. Darai Singam innvilges tilskudd fra næringsfondet på 50 % av dokumenterte utgifter på inntil kr ,- til oppstart av kafe. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte søknad fra Darai Singam om oppstart av kafedrift på tidligere Elvekroa kafe. Han søker om kr ,- fra næringsfondet til dette. Beløpet er 50 % av stipulerte utgifter ved oppstart. Søknaden kommer inn under næringsfondets kriterier for støtte i vedtektenes 2. Det må vurderes nærmere om tiltaket kommer i strid med følgende bestemmelsene i næringsfondets vedtekter, 4, siste ledd: Det skal i saksbehandlingen gjøres en vurdering og kartlegging av om støtten vil virke konkurransevridende eller er lik eksisterende næringsliv. Om så skal ikke støtten innvilges. Et moment som taler mot at søknaden er konkurransevridende, er at søker ønsker å tilby servering av varm mat på hverdager etter kl. 17 og i helg. Dette har lenge vært et savn i Båtsfjord. Jeg anbefaler derfor at søknaden innvilges. Jeg forutsetter da at det er tilstrekkelig med midler i næringsfondet. (Avhenger av tidligere vedtak i møtet). Side 23

24 Sak 48/09 SLETTING AV ETABLERINGSLÅN Saksbehandler: Sølvi Mathisen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 09/162 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 47/09 Formannskapet Side 24

25 Sak 48/09 SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE Saksbehandler: Sølvi Mathisen Arkiv: 290 Arkivsaksnr.: 09/204 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 48/09 Formannskapet Side 25 av 25

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Ved åpningen av møtet vil representanter for Ticon Eiendom AS gi en orientering om utviklingsplaner for Lierbyen.

Ved åpningen av møtet vil representanter for Ticon Eiendom AS gi en orientering om utviklingsplaner for Lierbyen. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.09.2013 Kl 18:00 på Glitra Ved åpningen av møtet vil representanter for Ticon Eiendom AS gi en orientering om utviklingsplaner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/44 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/44 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1 Organisering av pensjonsordning 6 2. Pensjon er sparing 7 3. Forsikringsvirksomhetsloven 8 4. Premien 10 5. 5.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 16.03.2010 Formannskapet

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/19 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/19 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer