MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : Tid: Kl. 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf /316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE 35/09 08/679 MULIG OMPRIORITERING AV EGENANDEL OMSTILLINGSMIDLER /09 09/160 BLI GLA V/ LINE LEISTAD 37/09 09/168 ANBUD PÅ PENSJONSLEVERANDØR 38/09 09/199 SØKNAD OM STØTTE FOR Å KUNNE TA SIKKERHETSKURS 39/09 09/211 BÅTSFJORD TORG MED KAIPROMENADE- PREKVALIFISERING 40/09 09/219 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN I ØFAS ANS 41/09 09/330 SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV FARTØY 42/09 09/379 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2008 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 43/09 09/396 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN 44/09 09/411 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL

2 FAGSEMINAR/NETTVERKSAMLINGEN "DOWNSTREFF NORD - NORGE 2009" 45/09 09/424 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING FRA BÅTSFJORD MENIGHET 46/09 09/434 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 47/09 09/162 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SLETTING AV ETABLERINGSLÅN 48/09 09/204 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE Sakspapirer til sak 47/09 og 48/09 kan hentes på Rådhuset. Båtsfjord den Båtsfjord kommune Anne Grethe Strandheim ordfører/utvalgets leder

3 Sak 34/09 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 08/578 57/08 Formannskapet /08 Helse- og omsorgstyre /08 Kultur- og oppvekststyret /08 Eldrerådet /09 Formannskapet Det vedlagte forslaget til Lokal samarbeidsavtale for trepartssamarbeidet i Båtsfjord kommune godkjennes. Det vedlagte forslaget til Lokal samarbeidsavtale for trepartssamarbeidet i Båtsfjord kommune godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 57/08 Behandling: Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Alf Magne Karlsen foreslås som kandidat for Geir Knutsen. Ordfører: Det er ønskelig at politikere som sitter i arbeidsgruppene er medlem av Kommunestyret. Nytt forslag fra BAP v/geir Knutsen: Per Gunnar Hansen. Avstemming: Per Gunnar Hansen enstemmig vedtatt. Vedtak: Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den sak 6/08 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak: Side 3

4 Sak 34/09 Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 14/08 Behandling: tilleggsforslag fra Båtsfjord Arbeiderparti: John Rainer Hanssen velges som representant fra Båtsfjord Arbeiderparti. Innstilling med tilleggsforslag fra Båtsfjord Arbeiderparti ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 5/08 Behandling: Rådmann informerte kort om kvalitetskommuneprogrammet. Det er to delprosjekt innen pleie og omsorg og eldrerådet er mest opptatt av prosjektet der alle hjemmeboende over 70 år skal intervjues om antatt behov for omsorgstjenester. Eldrerådet har et ønske om å få være delaktig i denne prosessen. Det er ønskelig at en representant fra Eldrerådet tas med i prosjektgruppen og får være med å utforme de spørsmål som skal stilles i intervjuet. Rådmann tar dette opp med prosjektgruppen og kaller inn en representant fra Eldrerådet. Vedtak: En representant fra Eldrerådet innkalles til møte i prosjektgruppen ved utarbeidelse av spørsmål til intervju. Som politikere i arbeidsgruppen for oppvekst velges: - Ketil Pettersen - John Rainer Hanssen Til arbeidsgruppen for pleie og omsorg utpeker helse og omsorgsstyret følgende to politikere; Gunn Marit Nilsen Tor Åge Sund Som styringsgruppe for kvalitetskommuneprogrammet i Båtsfjord oppnevnes: Frank Bakke Jensen (ordfører) Geir Knutsen (politisk opposisjon) Cesilie Borge (administrasjon) Tove Gotvassli (administrasjon) Anne Olavson (Fagforbundet) Kjell Kålheim (Utdanningsforbundet) Rådmannen er prosjektleder og deltar på styringsgruppens møter. Som politikere til arbeidsgruppen for satsingsområde sykefravær oppnevnes: Side 4 av 25

5 Sak 34/09 Anne Grethe Strandheim Per Gunnar Hansen Saksutredning: Styringsgruppen for kvalitetskommuneprogrammet har foreslått vedlagte utkast til samarbeidsavtale angående trepartssamarbeidet i Båtsfjord. Utkastet bygger på arbeid vi gjorde under et kurs i trepartsamarbeid i Båtsfjord i april. Jeg har lagt opp til at de tre partene gjør følgende for å behandle og formalisere avtalen: - Politikerne v/ kommunestyret behandler avtalen på sitt møte Administrasjonen v/ rådmannens ledergruppe behandler avtalen på sitt møte Avtalen tas opp som sak på HTV-møte 2.6. Side 5 av 25

6 Sak 35/09 MULIG OMPRIORITERING AV EGENANDEL OMSTILLINGSMIDLER 2008 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 08/679 35/09 Formannskapet Port of Barents sin henstilling om å få utbetalt resterende tilskudd for 2008 avvises. Dette begrunnes med manglende aktivitet i selskapet 2. halvår Beløpet på kr ,- tilføres næringsfondet. Port of Barents sin henstilling om å få utbetalt resterende tilskudd for 2008 avvises. Dette begrunnes med manglende aktivitet i selskapet 2. halvår Beløpet på kr ,- tilføres næringsfondet. Saksutredning: I 2008 forpliktet Båtsfjord kommune seg til å stille med en egenandel på kr ,- for å få tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune på kr ,- til omstilling. Kommunestyret vedtok i forbindelse med vedtak om årsbudsjett for 2008 at egenandelen skulle være et tilskudd på kr ,- til henholdsvis Linken næringshage AS og Port of Barents. Det var knyttet en avtale om ytelser fra de respektive selskapene slik at utbetalingen skulle skje etter rapportering. Når det gjelder Port of Barents har ikke hele utbetalingen på kr ,- blitt gjort i 2008 fordi rådmannen ikke har vært fornøyd med den aktiviteten i selskapet som er dokumentert gjennom rapportene. Dette gjelder aktiviteten i 2. halvår. Jeg viser til mottatt rapport fra Port of Barents for 2. halvår og rådmannens svar på anmodningen om utbetaling av tilskudd fra denne perioden. Styret i Port of Barents har nå på nytt henstilt om å utbetale tilskudd fram til da daglig leder sluttet. Side 6

7 Sak 36/09 BLI GLA V/ LINE LEISTAD Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 09/160 17/09 Formannskapet /09 Formannskapet Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 17/09 Behandling: Forslag fra Høyre v/frank Bakke Jensen: Saken utsettes til at man har utredet Line Leistads engasjementer i omstillingsprogrammet. Avstemming: Forslag fra Høyre: enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til at man har utredet Line Leistads engasjementer i omstillingsprogrammet. Saksutredning: Jeg viser til saksutredning nedenfor ved første gangs behandling av saken. Søker har nå skrevet et nytt brev. Hun har sendt dette etter klagefristen var gått ut og kaller heller ikke brevet for en klage. Jeg velger likevel å fremme saken for Formannskapet fordi hun kommer med følgende nye momenter: Side 7

8 Sak 36/09 Opprinnelig saksutredning: Bli gla v/ Line Leistad har søkt om støtte fra næringsfondet til nytablering av bedrift som driver med alternativ behandling, se vedlagte søknad. Søknaden kommer innenfor næringsfondets vedtekter 2. Jeg kan ikke finne at denne bedriftsetableringen er konkurransevridende. Jeg anbefaler at søknaden innvilges. Side 8 av 25

9 Sak 37/09 ANBUD PÅ PENSJONSLEVERANDØR Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 084 Arkivsaksnr.: 09/168 22/09 Formannskapet /09 Formannskapet Båtsfjord kommune vedtar de kriterier som framgår av saksframlegget som kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon. Båtsfjord kommune vedtar de kriterier som framgår av saksframlegget som kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 22/09 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommune velger å takke ja på tilbudet fra Aon Grieg om å gjennomføre av analyse og tilbudskonkurranse vedrørende valg av pensjonsselskap høsten Utgiftene dekkes over konto Andre konsulenttjenester. Saksutredning: Jeg viser til vedtak i Formannskapet 5.3. å å bruke meglerfirmaet Aon grieg til å bistå oss med å innhente anbud på pensjonsleverandør med sikte på ny avtale fra I dag er det slik at sykepleierne har lovfestet pensjon i KLP og lærerne har tariffestet pensjon i Statens pensjonskasse. For de øvrige ansatte har Båtsfjord kommune i dag avtale med Storebrand. Det er denne pensjonsordningen som nå skal på anbud. Vi er lovpålagt offentlig anbud når det gjelder pensjon. Når vi skal velge leverandør er det avgjørende hvilke kriterier leverandøren skal velges ut fra. Jeg legger derfor opp til at disse kriteriene vedtas politisk. Etter samtale med Aon Grieg foreslår jeg at følgende kriterier legges til grunn. Kriteriene vil bli drøftet på møte med de hovedtillitsvalgte 2.6.: Kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon. Side 9

10 Sak 37/09 Pensjonsordningens totaløkonomi (60 %) Normal avtaleperiode er på to år fra og med flyttedato med opsjon på ett + ett + ett år. Totaløkonomien i pensjonsordningen vil styres av forventninger og opplysninger om følgende forhold: Forventet tildelt overskudd i perioden basert på forventet avkastning, kapitalforvaltning, egenkapitalkostnader og eventuelle elementer som trekkes fra før overskuddet tildeles Administrasjonskostnader Kvaliteten og definisjonen av premieutjevningsfellesskapet som Båtsfjord kommune vil inngå i, så langt det får betydning for økonomien Kvaliteten og definisjonen av risikofellesskapet som Båtsfjord kommune vil inngå i, så langt det får betydning for økonomien Hvordan ytelsene i HTA finansieres og oppdeling i forsikrede og ikke-forsikrede ytelser Likviditet: Forventet flyttebalanse per Premie i perioden Forventet flyttebalanse ved et nytt hypotetisk skifte tilbake til dagens leverandør, regnet to år pluss eventuelt ett + ett + ett år fra flyttedato Leverandørens opplysninger blir tillagt vekt dersom de er kontraktsrettslig forpliktende. I motsatt fall vil Aon Grieg fastsette verdier basert på historisk erfaring, statistikk eller referanser. Relevante renter som benyttes i beregningen hentes så nær beslutningspunktet som mulig, fra Norges Banks inflasjonsrapport eller tilsvarende. I beregningen av økonomien vil det bli tatt hensyn til at et skifte av selskap medfører noen omstillingskostnader. Tilbudene vi bli gitt en karakter på en skala fra 1 6 på dette kriteriet ut fra forventet gjennomsnittlig årlig totaløkonomi i den perioden som blir vurdert. En forskjell i årlig totaløkonomi på kroner utgjør ett trinn i skalaen. Skalaverdien kan forandres dersom forholdene tilsier dette. Kvalifiserte tilbydere vil i så fall bli orientert. Tilbyderens Soliditet (5,0 %) Det fordres et visst grunnleggende nivå av soliditet for være kvalifisert tilbyder. Utover et tilfredsstillende nivå (høyere enn det grunnleggende) legges det til grunn at soliditet er leverandørnøytralt, dvs. at det er kontraktens egen soliditet som er viktig. Side 10 av 25

11 Sak 37/09 Kriteriet vil differensiere tilbyderne dersom soliditeten er et sted mellom grunnleggende nivå og tilfresstillende nivå. Vi vil måle tilbydernes solvensmargin, kapitaldekning og oppfyllelse av stresstest per for de relevante porteføljene, samt oppfyllelse av stresstest, solvensmargin og kapitaldekning for målsatt portefølje i fremtid, hensyntatt eventuelle forfall eller andre bevegelser i fremtid inntil utløpet av avtaleperioden. 100% oppfyllelse av stresstest vil bli vurdert som tilfresstillende soliditet sammen med betryggende solvensmargin og kapitaldekning. Historisk avkastning (5,0%) Vi måler tilbydernes historiske avkastning, herunder verdijustert, bokført, tilført overskudd (for offentlig bransje), samt avkastning innenfor de enkelte aktivaklasser for en tidsperiode på ca fem år frem til og med første halvår En tilbyder som systematisk har prestert bedre enn en annen får bedre karakter. Er ikke dette sant for noen tilbyder blir det satt lik karakter. Tilbyderen får karakter på en skala fra 1 6. Service / kvalitet ( 20,0 %) Dette kriteriet omfatter leveranse etter vedlagte SLA med eventuelle spesifiserte tillegg og avvik Tilbyderens evne til å kommunisere skriftlig og muntlig med kommunen vil bli ansett som en del av kvaliteten. Tilbyderens mulighet til å tilby informasjon på en brukervennlig nettportal for kommunen og de som har eller skal ha ytelser fra pensjonsordningen vil bli tillagt vekt i kvalitetsvurderingen. Kompetanseoverføring herunder opplæring og veiledning til kommunen vil bli tillagt vekt. Uttalt og dokumentert strategisk satsing på området kommunal pensjon vil bli tillagt vekt som den del av forventningene til tjenestens kvalitet i perioden. I begrepet kvalitet ligger også kvalitet på den informasjon kommunen mottar om strategiske beslutninger av betydning for pensjonsordningens økonomi. Mulighet til å overvåke eller påvirke slike beslutninger anses å øke tjenestens kvalitet. Avtaler som gir kompensasjon (dagbøter) ved sviktende service vil bli sett på som å øke kvaliteten i de tilfeller der dette kan vurderes som et risikomoment og vil bli tillagt vekt. Side 11 av 25

12 Sak 37/09 Systematiske medarbeiderundersøkelser vil bli tillagt vekt. I vurderingen av service vil det også bli lagt vekt på tilleggstjenester av følgende typer: Tjenester som bidrar til å senke kostnadene til uføre- og tidligpensjon i utjevningsfellesskapet. Tjenester som reduserer risiko og kostnader ved skifte av selskap, nå eller i fremtiden. Låneordning til ansatte, herunder vilkår for gjeldsforsikring Tilbudene vi bli gitt en karakter på en skala fra 1 6 på dette kriteriet. Den som forplikter seg til å oppfylle SLA 100% får minst karakteren 5. Forutsigbarhet (7,5 %) Kommunen ønsker mest mulig forutsigbarhet i avtaleforholdet for en normalperiode på to år med opsjon på ett + ett + ett år. Kommunen beholder likevel uinnskrenket flytteretten i perioden i medhold av lov om forsikringsvirksomhet. Forutsigbarhet omfatter variabilitet i økonomiske størrelser, mindre variabilitet anses som positivt i hvilken grad det er tatt forbehold om endring av vilkår i avtaleperioden, frister for endring av kontrakts- og servicevilkår fra tilbyderens side frister for endring av premiestørrelser forutsigbarhet for utviklingen i utjevningsfelleskapet Båtsfjord kommune vil inngå i forutsigbarhet i et skifte til tilbyderen forutsigbarhet i et senere skifte fra tilbyderen Tilbudene vi bli gitt en karakter på en skala fra 1 6 på dette kriteriet. Grundighet i prosessen og utforming av tilbudet (2,5 %) Kommunen ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag og en avtale som klarest mulig definerer partenes plikter og ansvar etter valg av leverandør. Tilbudene vil bli gitt karakter på en skala fra 1-6 vurdert ut fra hvor nøyaktig det oppfyller konkurransegrunnlagets forutsetninger, samt opptreden under prosessen. Karakteren 5 blir gitt til enhver komplett besvarelse. Vekting Totaløkonomi 50,0% Soliditet 7,5% Historisk avkastning 7,5 % Service/Kvalitet 22,5% Forutsigbarhet 12,5% Utformingen av 5% Side 12 av 25

13 Sak 37/09 tilbudet Karaktersetting Tilbyderne vil bli gitt karakter på en skal fra 1 til 6 (hvor 6 er best) på hvert av kriteriene. Side 13 av 25

14 Sak 38/09 SØKNAD OM STØTTE FOR Å KUNNE TA SIKKERHETSKURS Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 09/199 27/09 Formannskapet /09 Formannskapet Formannskapet opprettholder sitt vedtak i saken. Klagen sendes til Båtsfjord kommunes klagenemd for avgjørelse. Formannskapet opprettholder sitt vedtak i saken. Klagen sendes til Båtsfjord kommunes klagenemd for avgjørelse. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 27/09 Behandling: Forslag fra AP v/geir Knutsen: Søknaden innvilges under forutsetning at det ikke er nødvendig med repetisjonskurs. Avstemming: vedtatt 3 mot 2 stemmer Vedtak: Søknaden avslås da formålet for søknaden faller utenfor næringsfondets vedtekter. Saksutredning: Jeg viser til opprinnelig saksutredning nedenfor. Frantzen har klaget på vedtaket, se vedlagte klage. Klagen ser ut til å ha kommet etter klagefristen var gått ut. Jeg viser i den sammenhengen til vedlagte korrespondanse med Frantzen om dette. I sitt svar utdyper han også hvorfor sikkerhetskurset var i Lofoten. Jeg kan ikke finne at det er kommet nye opplysninger som endrer begrunnelsen for avslaget. Opprinnelig saksutredning: Fisker Finn Tore Frantzen søker næringsfondet om støtte til 50 % av utgiftene med å ta sikkerhetskurs for fiskere, se vedlagte søknad. Saksbehandler mener at denne type kurs, som er obligatorisk for alle fiskere, faller utenfor næringsfondets vedtekter. I vedtektenes 2 står det innledningsvis (mine understrekninger): 2 STØTTEFORMÅL Næringsfondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Side 14

15 Sak 38/09 Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver. Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. Da jeg anser sikkerhetskurs for fiskere som en ordinær driftsutgift avslås søknaden. Side 15 av 25

16 Sak 39/09 BÅTSFJORD TORG MED KAIPROMENADE- PREKVALIFISERING Saksbehandler: Rune Reisænen Arkiv: L05 Arkivsaksnr.: 09/211 39/09 Formannskapet Saksutredning: Det pågår for tiden en arkitektkonkurranse når det gjelder detaljplaner for torg og strandpromenade i Båtsfjord sentrum. En jury vil komme med sin anbefaling om vinner av konkurransen før møtet i Formannskapet. Formelt er det Formannskapet som gjør vedtak om vinneren. Det vil bli informert nærmere i Formannskapsmøtet. Side 16

17 Sak 40/09 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN I ØFAS ANS Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/219 17/09 Kommunestyret /09 Formannskapet BÅTSFJORD KOMMUNESTYRE GODKJENNER FØLGENDE ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN FOR ØFAS ANS: Ordlyden i selskapsavtalens $ 8, 1. ledd, endes til: $ 8 LÅN OG EIERNES ANSVAR Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter de rammevilkår som representantskapet har fastsatt. Øvre ramme for låneopptak er fastsatt til 50 mill. kroner. Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens 13. BÅTSFJORD KOMMUNESTYRE GODKJENNER FØLGENDE ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN FOR ØFAS ANS: Ordlyden i selskapsavtalens $ 8, 1. ledd, endes til: $ 8 LÅN OG EIERNES ANSVAR Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter de rammevilkår som representantskapet har fastsatt. Øvre ramme for låneopptak er fastsatt til 50 mill. kroner. Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens 13. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 17/09 Behandling: Forslag fra H v/frank Bakke Jensen: Saken utsettes. Avstemming: Forslag om utsettelse enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsatt. Side 17

18 Sak 41/09 SØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV FARTØY Saksbehandler: Morten Andersen Arkiv: 242 U01 Arkivsaksnr.: 09/330 41/09 Formannskapet Med forbehold om fullfinansiering innvilges søker John Asle Andersen lån på kr ,- fra Båtsfjord Kommunes Fiskerifond. Det forutsettes at John Asle Andersen har meldt flytting til Båtsfjord kommune. Lånetiden settes til 5 år med halvårlige avdrag. Fastsetting av rente følger 7 i Fiskerifondets vedtekter. Det tas pant i LK9230 Karolina. For øvrig gjelder fiskerifondets vedtekter. Med forbehold om fullfinansiering innvilges søker John Asle Andersen lån på kr ,- fra Båtsfjord Kommunes Fiskerifond. Det forutsettes at John Asle Andersen har meldt flytting til Båtsfjord kommune. Lånetiden settes til 5 år med halvårlige avdrag. Fastsetting av rente følger 7 i Fiskerifondets vedtekter. Det tas pant i LK9230 Karolina. For øvrig gjelder fiskerifondets vedtekter. Saksutredning: John Asle Andersen kommer fra Smørfjord i Porsanger og har rodd med Mikal Solhaug. Han ønsker å kjøpe LK9230 Karolina av Mikal Solhaug. Kjøpesum er totalt kr ,- Utgifter: Karolina med rettighet 9-10m kr ,- Line + annet utstyr kr ,- Sum kr ,- Finansiering: Lån Innovasjon Norge kr ,- Lån Båtsfjord kommune kr ,- Lån AS Båtsfjordbruket kr ,- Egenkapital kr ,- Sum kr ,- Karolina har Båtsfjord kommune finansiert tidligere gjennom Fiskerifondet, dette lånet er gjort opp av Mikal Solhaug. Det er pr kr ,- igjen på fiskerifondet. Det er kr ,- som er innvilget, men ikke utbetalt slik at kontoen er på kr ,-. I Juni blir renter og avdrag innkrevd slik at det blir påfyll på fondet. Side 18

19 Sak 42/09 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2008 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/379 42/09 Formannskapet / Kommunestyret Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2008 godkjennes. Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2008 godkjennes. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte regnskap, årsberetning og revisorberetning for Båtsfjord kommune i Kontrollutvalget vil på bakgrunn av disse dokumentene behandle saken i møte Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på kr ,-. Premieavvik pensjon ble også i år 2008 stort, ca. 4,5 mill. Premieavviket er inntektsført under fellesutgifter. Vi ser da at mindreforbruket uten årets premieavvik er ca. kr. 2,5 mill. Side 19

20 Sak 43/09 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 09/396 43/09 Formannskapet Båtsfjord Sportsklubb gis dispensasjon fra alkoholforbudet i idrettshallens kantine lørdag 13. juni 2009 i forbindelse med Båtsfjordmessa. I medhold av alkohollovens 1 7 gis Båtsfjord Sportsklubb skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i idrettshallens kantine under Båtsfjordmessa lørdag 13. juni Skjenketid: Lørdag 13. juni mellom kl og kl Skjenkebestyrer: Jarle Nilsen Båtsfjord Sportsklubb gis dispensasjon fra alkoholforbudet i idrettshallens kantine lørdag 13. juni 2009 i forbindelse med Båtsfjordmessa. I medhold av alkohollovens 1 7 gis Båtsfjord Sportsklubb skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i idrettshallens kantine under Båtsfjordmessa lørdag 13. juni Skjenketid: Lørdag 13. juni mellom kl og kl Skjenkebestyrer: Jarle Nilsen Saksutredning: I forbindelse med restauranten i kantina på idrettshallen under Båtsfjordmessa søker Båtsfjord Sportsklubb om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin lørdag 13. juni fra kl I flg. tidligere vedtak er det kun formannskapet som kan gi dispensasjon fra alkoholforbudet i idrettshallen. Dispensasjon har alltid blitt gitt. Side 20

21 Sak 44/09 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FAGSEMINAR/NETTVERKSAMLINGEN "DOWNSTREFF NORD -NORGE 2009" Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/411 44/09 Formannskapet Søknaden om økonomisk støtte til Downsnettverket Nordnorge innvilges med kr ,-. Beløpet dekkes over konto Tilskudd fra Formannskapet. Søknaden om økonomisk støtte til Downsnettverket Nordnorge innvilges med kr ,-. Beløpet dekkes over konto Tilskudd fra Formannskapet. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte søknad. Side 21

22 Sak 45/09 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING FRA BÅTSFJORD MENIGHET Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/424 45/09 Formannskapet Båtsfjord menighetsråd gis en tilleggsbevilgning på kr ,- for Beløpet dekkes over budsjettreserven. Båtsfjord menighetsråd gis en tilleggsbevilgning på kr ,- for Beløpet dekkes over budsjettreserven. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte søknad fra Båtsfjord menighet. De søker om tilleggsbevilgning til to formål: - Økte utgifter til gravig på kirkegården i 2009: kr Utgifter til å yte lik godtgjøring for menighetsrådsmedlemmer som for politikere i Båtsfjord kommune: kr Jeg anbefaler at søknaden innvilges. Det er udiskutabelt at Båtsfjord kommune skal dekke utgifter til graving. Det vil også være rimelig at lokale kirkepolitikere gis samme økonomiske vilkår som kommunale politikere. Side 22

23 Sak 46/09 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 09/434 46/09 Formannskapet Darai Singam innvilges tilskudd fra næringsfondet på 50 % av dokumenterte utgifter på inntil kr ,- til oppstart av kafe. Darai Singam innvilges tilskudd fra næringsfondet på 50 % av dokumenterte utgifter på inntil kr ,- til oppstart av kafe. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte søknad fra Darai Singam om oppstart av kafedrift på tidligere Elvekroa kafe. Han søker om kr ,- fra næringsfondet til dette. Beløpet er 50 % av stipulerte utgifter ved oppstart. Søknaden kommer inn under næringsfondets kriterier for støtte i vedtektenes 2. Det må vurderes nærmere om tiltaket kommer i strid med følgende bestemmelsene i næringsfondets vedtekter, 4, siste ledd: Det skal i saksbehandlingen gjøres en vurdering og kartlegging av om støtten vil virke konkurransevridende eller er lik eksisterende næringsliv. Om så skal ikke støtten innvilges. Et moment som taler mot at søknaden er konkurransevridende, er at søker ønsker å tilby servering av varm mat på hverdager etter kl. 17 og i helg. Dette har lenge vært et savn i Båtsfjord. Jeg anbefaler derfor at søknaden innvilges. Jeg forutsetter da at det er tilstrekkelig med midler i næringsfondet. (Avhenger av tidligere vedtak i møtet). Side 23

24 Sak 48/09 SLETTING AV ETABLERINGSLÅN Saksbehandler: Sølvi Mathisen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 09/162 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 47/09 Formannskapet Side 24

25 Sak 48/09 SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE Saksbehandler: Sølvi Mathisen Arkiv: 290 Arkivsaksnr.: 09/204 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 48/09 Formannskapet Side 25 av 25

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 SAKSPROTOKOLL: LOKAL SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

TJENESTEPENSJON, ANBUD OG TILDELINGSKRITERIER

TJENESTEPENSJON, ANBUD OG TILDELINGSKRITERIER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 28.05.2009 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 05.03.2009 Tid: 0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/09 09/93 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag)

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.10.2009 Tid: 09.30 (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.04.2009 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.11.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/09 09/168 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PENSJONSLEVERANDØR

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonisthuset : 29.01.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 01.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 83/08 08/897 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SALGSBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 21.11.2012 Fra: 09:00 Til: 11:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 08.03.2012 Fra: kl. 09:30 Til: kl. 11:15 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 11.08.2011 Fra: 09:25 Til: 10:00 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt.andre): Innkalling: Saksliste: Referater:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 12.01.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 28.04.2011 Fra:09:45 Til:11:00 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 08.04.2010 Fra: 0900 Til: 1115 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Pål Forbergskog, Geir Knutsen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 23.02.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/09 09/836 SAKSPROTOKOLL: FLYTTING AV TELEMASTER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 06.03.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 14.04.2011 Fra: 18:00 Til: 21:30 Tilstede: Forfall: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Bjørn Are

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.02.2011 Fra: 18.00 Til: 19.30 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm, Torfinn Sørnes, Bjørn Are Lund, Geir Knutsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 75/09 09/844 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER NSF

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 75/09 09/844 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER NSF Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 24.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: 1100 Merk Tiden Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 13.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/08 08/884 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/08 08/00151 OMSTILLINGSSTYRETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR 2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/08 08/00151 OMSTILLINGSSTYRETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Sak 0014/08 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 23.04.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Fra: 10:00 Til: 11:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen (erklært inhabil

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 18.06.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 09/410 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV REGNSKAP OG

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2007 Tid: Kl. 18.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/07 07/00655 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 29.01.2014 Fra: 09:00 Til: 09:40 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.03.2014 Fra: 1800 Til: 2000 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavsson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Alf Magne

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 05.03.2014 Fra: 09:00 Til: 10:25 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møtedato: 18.10.2011 Fra: 09:00 Til: 09:40 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt. andre): Innkalling: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 05.08.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonishuset Møtedato: 24.09.2014 Fra: 18:00-21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Solveig Z. Johansen, Frode Grønberg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 11.12.2008 Tid: Kl. 18.00 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 58/08 08/792 SØKNAD OM DRIFTSTØTTE FRA BÅTSFJORD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/11 11/690 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/11 11/690 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 06.10.2011 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap 2013 for Karmøy Næringsfond.

Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap 2013 for Karmøy Næringsfond. SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2013 Kommunestyret behandlet saken den 10.06.2014, saksnr. 34/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Fra: 1800 Til: 2100 Tilstede: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle A. Olsen, Mona Wrengsted, Bjørn Johnny Eriksen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/556-4 Arkiv: 570 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 27.05.2013 Kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon for Risør kommune Utv.saksnr

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/630 SAKSPROTOKOLL: SERVERINGSBEVILLING

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Fra: 1800 Til: 1935 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen, Torfinn Sørnes, Andor Sund, Tor Anders

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 11.08.2008 Tid: Kl. 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 42/08 08/514 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE NÆRINGSFOND;

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 73/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2012 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00. Saksliste PS 110/12 12/885 DAGNY SVENDSENS MINNEFOND

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2012 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00. Saksliste PS 110/12 12/885 DAGNY SVENDSENS MINNEFOND Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2012 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 110/12 12/885 DAGNY SVENDSENS MINNEFOND PS 111/12 12/853

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Aslaug Eriksen, Mona Wrengsted, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Aslaug Eriksen, Mona Wrengsted, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Fra: 09:00 Til: 12:10 Tilstede: Geir Knutsen, Aslaug Eriksen, Mona Wrengsted, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.03.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/09 08/735 SAKSPROTOKOLL: ANMODNING OM BOSETTING AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2016 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Trygve Daldorff,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Fra: 0900 Til: 1045 Tilstede: Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Fra administrasjonen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 10.03.2011 Fra: 18:00 Til: 20:10 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstøm, Torfinn Sørnes, Geir

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Anne Olavson

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Anne Olavson Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 10.03.2011 Fra: 09:30 Til: 11:30 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /08 OVA Kommunestyret

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /08 OVA Kommunestyret KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 17.06.2008 069/08 OVA Kommunestyret 26.06.2008 102/08 OVA Saksansv. : Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-570, K3-&41 : Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen : 21.10.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer