SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

2 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 4 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret Kjære elev,... 6 Ordensreglementet frå Formål ( 3-7) Virkeområde Rettane til elevane ( 9a) Læringsmiljø ( 9a) Pliktane til elevane Orden (Forskrift til Opplæringslova 3-5) Åtferd (Forskrift til Opplæringslova 3-5) Sanksjonar Følgjande refsingstiltak er enkeltvedtak og skal handsamast etter forvaltningslova Tillegg til ordensreglementet Rutiner for registrering og oppfølging av fravær, orden, atferd og varsler Reglementert fravær Ureglementert fravær God orden er definert i Ordenreglementet ( 6) God atferd er definert i Ordenreglementet ( 7) Registrering av fravær Dokumentasjon av fravær Registrering av anmerkninger i orden og atferd Varsel - IV Varsel orden og atferd Konsekvenser ved stort fravær uansett årsak Konsekvenser ved ureglementert fravær (uansett dag/time) og anmerkninger Dokumentasjon av samtaler med elever Avbrudd Skole- og fridager skoleåret 2015/ ORGANISASJONSKART Skolens administrasjon Ressursteam Råd og utvalg Elevrådet

3 Skoleutvalget Arbeidsmiljøutvalget Tilsettingsutvalget Skolemiljøutvalget Rådgivertjenesten Oppfølgingstjenesten (OT) IKT Om bruk av PC Helsetilbud for elevene Stipend fra Lånekassen Utlån av læremiddel Heldagsprøver Russefeiring Karaktergrader Karakterer i fag Karakterer i orden og atferd IV -1- STANDPUNKT OG EKSAMEN, presisering Orientering om klagerett Satser for utskriving av duplikat, oversetting, kopiering m.m. av vitnemål / kompetansebevis For trivsel, mot rus... Feil! Bokmerke er ikke definert. Rutiner og tiltak ved mistanke om rusmisbruk Handlingsplan mot mobbing Forebyggende miljøarbeid Avdekking Problemløsing Oppfølging: Fritidstilbud Tap og skader Tap Personskader Elevskap Viktige telefonnummer... Feil! Bokmerke er ikke definert. Parkering

4 Til alle elever på Rauma videregående skole Ved starten av et nytt skoleår, kanskje på en helt ny skole, har alle behov for nyttig informasjon. Vi har derfor forsøkt å samle det meste av den informasjonen du trenger i vår skoleguide. Vår skoleguide er en elektronisk oppslagsbok hvor du skal det aller meste av de vanlige spørsmål elever stiller seg ved skolestart. finne Siden du nå leser dette, er det stor sannsynlighet for at du er elev på Rauma videregående skole. Det å være elev hos oss gir deg en rekke rettigheter og selvsagt plikter. Du som elev har forventninger til oss som skole og vi som representer skolen har forventninger til deg som elev. Kontaktlærer vil også gå gjennom skoleguiden med deg og din klasse i løpet av de første dagene av skoleåret. Vi håper du vil utvikle deg og trives godt i den tiden du er elev hos oss! Ikke nøl med å ta kontakt med kontaktlærer, rådgiver eller administrasjonen om du har spørsmål som du lurer på! Lykke til med skoleåret! Åndalsnes Med vennlig hilsen Rauma videregående skole Erik Brekken Rektor 4

5 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret Administrasjon BREER Erik Brekken, rektor LEEEV Eva Leergaard, ass. rektor JOHSU Susanne Boye Flaaris Johansen, avdelingsleder ST ØDEOL Ole Tommy Ødegård, avdelingsleder YF DYRRE Reidulf Dyrkorn HALSØ Sølvi Halseth, konsulent TOKJO John Tokle Vaskeriet: FEIVI Vigdis Feidje Renholdere BANTE Teresa Danuta Banas FEIVI Vigdis Feidje HOERA Randi Hoem Faglærere AAKPE EIDUN ELLAN FRISI GRAST GRÜFR GRØHA GYLKJ HAUKR JOHJØ KROAU MELHA MJEHI MORMO RASLI RINJØ SCAMA SETJO SKJJA SKJÅS STEMO VANES WIINA WOLYV Per Ivar Aak Unni Sefaniassen Eide Anders Ellingseter Signy Moa Frick Sturla Grøtta Grav Frank Robert Grüner Harald Grøtta Kjell Peder Gyldenskog Kristian Haugan Jørn Johansen Aud Bodil Mittet Krohn Hanne Kristin Krohn Melbø Hilde Mjelva Mona Mork Liv Kristin Rasmussen Jørn Ringen Marco Scarfi Johan Setnes Janne Karin Skjelbostad Åse Merete Skjegstad Monika Stenseth Eske Vangsgaard Natalia Wiik Yvonne Wold Ressursteam SKJÅS Åse Merete Skjegstad (leder) Elevrådskontakt BREER Erik Brekken Basisgrupper med kontaktlærere (initialene i parentes angir kontaktlærer) Studieforberedende programfag 1ST1 (WIINA) 1ST2 (GRAST) 2ST1 GRÜFR) 3ST1 (MORMO) 3PB1 (HAUKR) Restaurant og matfag 1RM1 (SKJJA) 2KS1 (AAKPE) Elektrofag 1EL1 2AU1 2EL1 (GYLKJ) (GRØHA) (GRØHA) Rådgiver WOLYV Yvonne Wold Oppfølgingstjeneste WOLYV Yvonne Wold Assistenter GRØKA Kamilla Grøvdal JOHSV Svein Ivar Johnsen JOHVE Venke Johnsen SKELI Linda Skei VENLA Lars Olav Venaas Teknikk og industriell produksjon 1TP1 (RINJØ) 2KJ1 (GRØHA) Helse- og oppvekstfag: 1HO1 (SKJÅS) 2HF1 (KROAU) 2BU1 (KROAU) Kantine FEIVI Vigdis Feidje IKT ansvarlig DYRRE Reidulf Dyrkorn Vaktmester 5

6 Kjære elev, Jeg er glad for å kunne ta i mot deg i skolens kantine. Åpningstiden er fra 08:15 12:00. Utvalget vil bestå av brødmat, diverse bakverk og drikkevarer. Varm mat vil variere fra dag til dag og være tilgjengelig fra ca. kl. 11:15. Det er en kaffeautomat med andre drikkevalg tilgjengelig også. Du kan betale med kontanter eller kort i kantina. Jeg ber om at du er med å holde kantinen ryddig og benytter ryddestasjonen og avfallsbøttene når du går. Det er ikke tillatt å ta med seg glass, bestikk eller porselen ut fra kantinens område og jeg ber deg respektere dette. Kantinen kan du selvfølgelig oppholde deg i etter stengetid også, og jeg håper du vil trives i den og bruke den flittig. Hjertelig velkommen! Med hilsen Vigdis Fedje Kantineansvarlig 6

7 Ordensreglementet frå Gjeldande frå Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal Fylkeskommune Vedteke av Fylkesutdanningssjefen jmf vedtak i Fylkestinget T-77/14 1 Formål ( 3-7) Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø, som er rusfritt, fritt for mobbing, vald og anna krenkande åtferd. Formålet med ordensreglementet er å skape samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle i skulesamfunnet og legge grunnlaget for vurdering i orden og åtferd. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal difor innehalde reglar om orden og åtferd, reglar om kva for tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal handsamast. 2 Virkeområde Reglementet gjeld for alle elevar ved skulen. Reglementet gjeld i timane, i friminutta og på veg til og frå skulen. Reglementet gjeld også ved opplæring og aktivitetar som vert gitt av skulen utanfor skulen sitt område, så langt dette ikkje er i strid med lokalgitte påbod eller forbod. Elevane i vidaregåande opplæring har fastsette rettar og plikter etter opplæringslova og forskrifta til opplæringslova. Ordensreglementet gjeld i tillegg til desse rettane og pliktene. 3 Rettane til elevane ( 9a) Elevane har rett til medverknad i saker som vedkjem miljøet på skolen. HMS-kartlegging ( 9a-4 og 9a-5) Alle skulane skal kvart år legge fram resultata frå den årlege HMS-kartlegginga til behandling både i elevråd, skulemiljøutval og skuleutval. Elevundersøkinga Alle skulane skal kvart år gjennomføre elevundersøkinga og legge fram resultata til behandling både i elevråd, skulemiljøutval og skuleutval. Undervisningsevaluering Alle skulane skal kvart år gjennomføre minst ei undervisningsevaluering og leiinga skal legge fram hovudresultata for skulen til handsaming både i elevråd, skulemiljøutval og skuleutval. Med hovudresultat legg ein til grunn ei samla vurdering av skulen. Gjennomføring av undervisningsevalueringa skal drøftast med elevrådet. Rett til informasjon Elevar som deltek i behandlinga av skulemiljøsaker, har rett til tilgang til den informasjon som er nødvendig for å utføre oppdraget. Denne retten til informasjon gjeld ikkje tilgang til opplysningar som er omfatta av teieplikt etter forvaltningslova 13. 7

8 Elevar som deltek i behandlinga av skulemiljøsaker, skal ikkje vere til stades når utvalet handsamar saker som er omfatta av teieplikt etter forvaltningslova 13. Elevane har rett til opplæring i skulemiljøarbeid og rett til nødvendig fritak frå undervisningstimar for å utføre oppgåvene slikt arbeid medfører. 4 Læringsmiljø ( 9a) 4.1. Elevane har rett på eit læringsmiljø fritt for vald, tjuveri, mobbing, hærverk, rasistiske utsegner og handlingar, seksuell trakassering, sjikane pga seksuell legning, religion eller livssyn og anna krenkjande åtferd Elevane har rett på eit trygt læringsmiljø. Det er forbode å ha farlege gjenstandar og våpen på skulen sitt område eller ved aktivitet i regi av skulen Elevane har rett på eit rusfritt læringsmiljø. Det er ikkje tillate å vere påverka av, bruke eller oppbevare noka form for rusmiddel på skulen sitt område eller ved aktivitet i regi av skulen Elevane har rett på eit tobakksfritt læringsmiljø. Det er ikkje tillate å bruke tobakk, snus og e-sigarettar i skuletida eller ved aktivitet i regi av skulen Det er ikkje tillate å bruke ansiktsdekkjande hovudplagg i skuletida. 5 Pliktane til elevane 5.1. Elevane skal ikkje forstyrre undervisninga Elevane har plikt til å rette seg etter lover, reglement og instruksar som gjeld Elevane skal møte dei tilsette og medelevane sine med respekt Elevane skal varsle om mobbing som dei observerer 5.5. Elevane er pliktige til å møte presis til opplæringa og delta aktivt. 8

9 5.6. Elevane skal snarast mogleg ta kontakt med faglærar for å avtale korleis læringsarbeidet kan følgjast opp dersom dei ikkje kan følgje opp arbeid til avtalt tid Elevane må oppdatere seg om læringsarbeidet som er gjennomført i periodar dei ikkje har vore på skulen Elevane skal melde frå om fråvær frå første fråværsdag. Likeeins dersom dei må forlate opplæringa i løpet av skuledagen. Feriereiser skal reknast som fråvær og kan ikkje avtalast som organisert studiearbeid etter forskrifta Det er læraren som bestemmer kva, korleis og når utstyr (t.d. elektronisk utstyr) skal brukast i opplæringa Læremiddel og utstyr som tilhøyrer skulen og skulen sin eigedom elles skal brukast med omtanke. Hærverk og skade fører mellom anna til erstatningsansvar, jf skadeerstatningslova Elevane skal som brukarar av skulebiblioteket følgje utlånsreglane (Sjå vedlegg til Ordensreglementet) Elevane har sjølve ansvaret for sine personlege eigendelar Til grunn for bruk av PC i skulen er det fastsett eit eige IKT-reglement som gjeld for elevar ved dei vidaregåande skulane (Sjå vedlegg til Ordensreglementet) Det er elevane sitt ansvar at PC-en fungerer som han skal og kan brukast på det trådlause nettet til skulen Når elevane brukar Internett skal dei følgje nettvett- og IKT-reglementet til skulen Elevane skal følgje verne- og tryggleiksreglar og bruke dei arbeidskleda og verneutstyret som det vert sett krav om og/eller som er påbode av Arbeidstilsynet, departementet eller skulen Fusk eller forsøk på fusk på prøver og innleveringar kan få konsekvensar for karakteren i åtferd. Elevane skal ha høve til å uttale seg munnleg til rektor før det vert teke avgjerd i saka. Ein konsekvens av å fuske er at arbeidet ikkje kan vurderast, og dette kan få konsekvensar for grunnlaget for vurdering i faget. 9

10 5.18. Elevar som hindrar eller forstyrrar gjennomføringa av ei prøve, kan bortvisast frå prøva. Avgjerd om slik bortvising må fattast av rektor, med mindre denne har delegert mynde til faglærar For eksamen gjeld reglane i forskrifta 3-36 om bortvising og 3-37 om fusk/forsøk på fusk Alle som deltek på ekskursjonar og reiser i regi av skulen, skal vise omsorg og respekt for dei andre deltakarane. Tidsrommet mellom avreise og heimkomst er å sjå på som skuletid, og ordensreglementet gjeld. Eleven skal følgje instruksar frå reiseleiarar og skal ta del i det oppsette programmet for turen. Brot på ordensreglane ved ekskursjonar/reiser i regi av skulen kan i grove enkelttilfelle føre til heimsending. Før det blir gjort vedtak om heimsending skal rektor og foreldre kontaktast. Eventuelle lokalgitte reglar kjem i tillegg, og sanksjonar må vere heimla i det overordna ordensreglementet. 6 Orden (Forskrift til Opplæringslova 3-5) Elevar skal ha god orden. Det er god orden å: - Møte presis på skulen og til undervisninga - Ha med nødvendige læremiddel og utstyr til undervisningsøktene, og å halde det i orden - Gjere arbeid ein blir pålagt så godt ein kan og til rett tid - Halde det ryddig på arbeidsplass og skuleområdet ellers 7 Åtferd (Forskrift til Opplæringslova 3-5) Elevane skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å: - Ikkje forstyrre i undervisninga - Ikkje banne eller bruke anna grovt språk - Ikkje mobbe eller på andre måtar krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt - Ikkje vere valdeleg eller kome med truslar - Vise respekt for eigedelane til skulen og andre - Ikkje røyke, snuse eller vere påverka av rusmiddel - Ikkje ha med farlege gjenstandar eller våpen på skulen sitt område - Ikkje fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringar - Vere på skulen og delta i undervisninga heile skuledagen - Vise respekt og være høflege mot kvarandre 8 Sanksjonar Elevane som bryt reglande i 4, 5, 6 eller 7, kan refsast etter reglane i paragrafen her. Andre refsingstiltak enn det som går fram av paragrafen her, kan ikkje nyttast. Det er ikkje lov å bruke fysisk makt. Nødrett og nødverje gir likevel ein viss rett for personalet på skulen til å gripe inn med fysisk makt for å stoppe basketak og slåsting mellom elevar. Personalet kan også verje seg sjølv mot elevar som 10

11 er trugande eller valdelege, jf. 47 og 48 i straffelova. Det kan difor, uti frå tilhøva, vere lovleg å bruke fysisk makt for å hindre at elevane skadar seg sjølve eller andre, eller skadar eigedomen til skulen eller andre. I tillegg vil personalet på skulen ha plikt til å ha omsorg for elevane, og for å hindre krenkingar. I enkelte situasjonar vil tilsette difor ikkje berre ha rett, men også plikt til å gripe inn i situasjonar der elevar er truga. Dette følgjer av opplæringslova 9a-3, andre ledd. Ei slik plikt til å gripe inn oppstår ikkje dersom inngripen medfører fare for helsa til den tilsette. Det er ikkje lov å refse ei gruppe kollektivt for noe enkeltelevar har gjort seg skuldig i. I tillegg til refsingstiltaka kan det bli nødvendig å sette inn tilleggstiltak som t.d.: Ved skade eller tilgrising på skulen sin eigedom kan fylkeskommunen krevje istandsetjing Elevar kan få høve til å utbetre skadane sjølv dersom dette er føremålstenleg Elevar som har gjort hærverk, kan påleggast å rydde opp etter seg/utbetre skadar som er gjort når oppryddinga er arbeid eleven har føresetnad for å klare, og arbeidet står i rimeleg forhold til brotet på regelverket (rydde søppel, vaske golv, fjerne tagging og liknande.) Elevar kan bli erstatningsansvarlege etter dei alminnelge erstatningsrettslege reglane Refsingstiltak utan klagerett 8.1. Munnleg eller skriftleg påtale frå ein av dei tilsette ved skulen Ordens- og åtferdsmerknader Gjenstandar som blir brukt til å forstyrre undervisninga kan beslagleggast (Beslaglagde gjenstandar skal leverast attende til eleven). 8.4 Ulovlege og/eller farlege gjenstandar skal beslagleggast og kan overleverast til politiet Rusmiddel vert beslaglagt og narkotika blir overlevert til politiet Mobiltelefon, sigarettar, snus e.l kan inndragast som ein sanksjon, eller som eit ordensmessig tiltak etter ei åtvaring Rektor kan delegere til faglærar å utvise inntil 2 klokketimar. Ved slik bortvising har skulen framleis tilsynsansvar for eleven Bortvising frå resten av skuledagen etter vedtak fatta av rektor Kontakt med heimen og involvering av føresett for elevar som er under 18 år Følgjande refsingstiltak er enkeltvedtak og skal handsamast etter forvaltningslova Annullering av eksamen etter vedtak fatta av rektor sjølv Bortvising frå eksamen - etter vedtak fatta av rektor sjølv Bortvising for ein heil skuledag - og inntil fem skuledagar etter vedtak fatta av rektor sjølv Vedtak fatta av fylkeskommunen v/fylkesutdanningssjefen om pålagt skifte av skule etter sak om vald eller mobbing Når ein elev vedvarande har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut over orden og arbeidsro på skulen, eller når ein elev alvorleg forsømer pliktene sine, kan eleven visast bort for resten av skuleåret. I samband med eit vedtak om bortvising for resten av skuleåret kan fylkeskommunen også vedta at eleven skal miste retten til vidaregåande opplæring etter 3-1 (Oppl.l. 3-8) Nedsett karakter i orden eller i åtferd Heimsending frå ekskursjonar. 11

12 9 Sakshandsaming ved reaksjonar på brot på ordensreglementet der eleven har klagerett (Forvaltningsloven) Før det vert sett i verk sanksjonar, jmf ordensreglementet kapittel 8-11, skal eleven få høve til å forklare seg i skriftleg fråsegn og har rett til å få møte med den som skal ta avgjerda. For umyndige elevar skal foreldre/føresette informerast og gjevast høve til å delta i møte. Vedtak etter kapittel 8-11 skal grunngjevast i eige brev. I grunngjevinga skal det viast til dei faktiske forholda vedtaket byggjer på og kva for reglar som er nytta. Eleven og dei føresette har rett til opplysningar om klagerett og klagefrist, og rett til å sjå eventuelle dokument i saka. (Fvl. 27, 3.ledd) Klageretten gjeld sjølv om vedtaket kan setjast i verk umiddelbart. Eleven skal også få orientering om at det kan søkjast om at gjennomføring av sanksjonen blir utsett til handsaming av ein eventuell klage er sluttført (Fvl 27, 3.ledd). Klagehandsaming Ei klage skal vere skriftleg og grunngjeven. I klagen må det gjerast greie for dei tilhøva det vert klaga på, og klagen skal sendast til den instansen som har fatta vedtaket innan klagefristen til vanleg 3 veker etter mottak. Klagen skal sendast til den som har gjort vedtaket Klage på bortvisning inntil 5 dagar skal sendast til rektor Klage på bortvisning for resten av skoleåret, eventuelt tap av opplæringsretten, skal sendast direkte til fylkesutdanningssjefen. Dersom rektor opprettheld bortvisningsvedtaket og ikkje tek klaga til følgje, skal rektor sende klagen med utgreiinga si og grunngjeving for dette vedtaket til fylkesutdanningssjefen som klageinstans. Eleven som har klaga på enkeltvedtaket, skal få kopiar av oversendingsbrevet, og rektor, eventuelt fylkesutdanningssjefen, si utgreiing og grunngjeving når klagesaka vert sendt vidare til klageinstansen. Klageinstansar Klagenemnda i Møre og Romsdal Fylkeskommune er klageinstans for vedtak fatta av rektor. Fylkesmann er klageinstans for: Vedtak om annullering av eksamen ved fusk eller forsøk på fusk som er fatta av rektor sjølv. Vedtak fatta om bortvising frå eksamen som er fatta av rektor sjølv. Vedtak om bortvisning for resten av skoleåret som er fatta av fylkesutdanningssjefen. Vedtak om tap av opplæringsrett. 12

13 10 Tillegg til ordensreglementet I tillegg til ordensreglementet er det fastsett: IKT-reglement Utlånsreglement Fråværsreglement For spesielle forhold som ikkje er dekte av ordensreglementet eller andre felles reglar som alt er gjevne av departementet eller fylkeskommunen, kan rektor fastsette tilleggsreglar etter behandling i skoleutvalet og elevrådet. Desse kan ikkje vere i staden for, eller i strid med reglementa. Dette kan t.d. gjelde: Ekskursjonsreglement Reglar for kantina Internatreglement Reglar for skulekjøkken og verkstader Ordensteneste Utlånsreglement Reglar for skuleavisa Eventuelle andre spesielle tilhøve Skoleturer til utlandet innebærer følgende: Søknad skal godkjennes av rektor. Det skal være avholdt et foreldremøte i forkant av at søknad utformes, slik at det er enighet i foreldre/foresatte gruppen før søknad sendes. Skolen ønsker at alle elever skal være med dersom klassen skal reise. Skoleturen skal ha godkjent faglig. Skolen plikter å bidra med en lærer som er ansvarlig under oppholdet. Det skal være med en voksen i tillegg til lærer, dette i tilfelle om uforutsette hendelser oppstår. Sykdom, skader ol. vil kunne medføre at lærer ikke kan være to steder på samme tid. En forelder /foresatt er primært ønsket klassen må sørge for denne personen. Skolen ønsker at det primært blir gjennomført turer til utlandet på VG2 nivå og at hver elev ikke er på mer enn ett utenlands opphold pr. programområde. Positivt med egenfinansiering for en evt. søknad. Skolen har ikke pr. i dag midler til å finansiere reise og overnatting for personell. Skolen ser også viktigheten med at deler av oppholdet avholdes i forbindelse med helg slik at man begrenser antall dager borte fra skolen. Skolen dekker vikar utgifter som er nødvendige i forbindelse med at undervisningspersonale er ute på reise. Elevene forplikter seg ved en reise at de holder seg faglig oppdatert i de andre fagene i perioden de er på reise. Reiser utenfor Europa vil ikke godkjennes. Bestilling av reiser skal gjøres av skolen gjennom fylkets rammeavtale på Berg-Hansen webgate 13

14 Rutiner for registrering og oppfølging av fravær, orden, atferd og varsler Revidert juni 2015 Definisjoner Reglementert fravær Skal dokumenteres Kortvarig sykdom (1-3 dager) og lignende Andre helsegrunner (langvarig sykdom på mer enn 3 dager, kroniske sykdommer eller funksjonshemninger) Velferdsgrunner Arbeid som tillitsvalgt Politisk arbeid Hjelpearbeid Lovpålagt oppmøte Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå Religiøse høytider (gjelder kun elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke) Ureglementert fravær Fravær som ikke dokumenteres God orden er definert i Ordenreglementet ( 6) God atferd er definert i Ordenreglementet ( 7) Registrering av fravær Fravær registreres i Skolearena umiddelbart etter hver avholdt time. Det er faglærer som registrerer timefravær. Timefravær skal føres dersom eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timen. Kun kontaktlærer kan omgjøre timefravær til heldagsfravær. Kontaktlærer og administrasjon kan føre heldagsfravær dersom det foreligger egenmelding om reglementert fravær, eller dersom en elev gir beskjed om heldagsfravær ved akutt sykdom. Fravær som skyldes organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål skal på forhånd være avtalt med lærer eller rektor og skal ikke registreres. Det samme gjelder fravær som skyldes dokumentert individuell utdannings- eller yrkesrådgivning, eller sosialpedagogisk rådgivning. Dokumentasjon av fravær Ved akutt sykdom er elev/foresatt (for elever under 18 år) ansvarlig for å gi beskjed til skolen, enten via Skolearena, sms eller på annen måte, så tidlig som mulig i løpet av fraværsdagen. Blir det ikke gitt beskjed, vil fraværet bli stående som ureglementert fravær (ikke dokumentert) og kan gå utover ordenskarakter. Alt planlagt fravær skal registreres i forkant av elev/foresatt (for elever under 18. år). Fravær som legges inn i forkant registreres som dokumentert. Planlagt fravær som ikke er registrert i forkant, gir anmerkning og blir stående som 14

15 ureglementert fravær (ikke dokumentert) og kan gå utover ordenskarakter. Eksempel på slikt fravær kan være lege/tannlegetimer, kjøretimer etc. Elever under 18 år kan registrere fraværet selv, men foresatt må inn i Skolearena og dokumentere fraværet. Det kreves fullmakt fra foresatt hvis eleven skal kunne registrere dokumentert fraværet selv, og da er det kontaktlærer som endrer fraværet til dokumentert. Kontaktlærer har ansvar for å ha overblikk over og følge opp den enkelte elev. Timefravær skal omgjøres til heldagsfravær der eleven har vært borte hele dagen. Dette skal gjennomføres og kontrolleres påfølgende kontaktlærertime av kontaktlærer og elev. Dokumentasjon på fravær som går under 10-dagers regelen leveres direkte til kontoret snarest og senest innen 3 tre uker, sammen med krav om å få dette fjernet fra VM/KB. Kun krav med dokumentasjon som leveres innen fristen blir behandlet. Egne frister ved termin- og sluttoppgjør. Registrering av anmerkninger i orden og atferd Det er kun gjeldende lovverk og skolens ordensreglement som skal brukes som grunnlag for vurdering av orden og atferd. Dessuten skal elevens forutsetninger trekkes inn i vurderingen. Anmerkninger i orden og atferd skal gis fra første tilfelle av brudd på ordensreglementet. Alle anmerkninger registreres i Skolearena. Varsel - IV Varsel sendes ut i fag hvor det er fare for manglende vurderingsgrunnlag til halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Faglærer avgjør om det er vurderingsgrunnlag i faget. Varsel sendes ut med en gang faglærer ser at vurderingsgrunnlaget er begrenset, eller at det er fare for at vurderingsgrunnlaget blir mangelfullt. Det sendes ut maksimum 1 varsel pr. termin pr. årsak. Varsel sendes ut med henblikk på at eleven kan forbedre vurderingsgrunnlaget sitt. Varsel orden og atferd Varsel sendes ut når eleven står i fare for å få nedsatt karakter i orden og/eller atferd. Det er kontaktlærer som sender ut varslet. Varsel sendes ut med henblikk på at eleven kan forbedre sin orden og/eller atferd. Grove enkelthendelser kan medføre umiddelbar nedsatt karakter i orden og/eller atferd. Konsekvenser ved stort fravær uansett årsak Elever som får varsel om fare for IV i flere fag grunnet stort fravær skal innkalles til samtale med kontaktlærer. Kontaktlærer innkaller til oppfølgende samtale. Kontaktlærer vurderer om foresatte, avdelingsleder, rådgiver og/eller OT-medarbeider skal delta i den oppfølgende samtale. Stort fravær uansett årsak kan medføre stopp i ut betalingen fra lånekassen. Kontaktlærer må informere kontoret om elever som nærmer seg 20 dagers fravær. Kontoret rapporterer til lånekassen som sender ut varsel til eleven. Konsekvenser ved ureglementert fravær (uansett dag/time) og anmerkninger Anmerkning i hvert tilfelle av ureglementert fravær, herunder ureglementert for sent komming (Fra læreren møter til undervisning og 15 minutter etter at opplæringen timen er begynt) 1. ureglementerte fravær eller 4 anmerkninger totalt: kontaktlærer har dokumentert samtale med eleven 3. ureglementerte fravær eller 8 anmerkninger totalt: kontaktlærer informerer avdelingsleder som innkaller til møte med elev, foresatte (for elever under 18 år) og kontaktlærer 15

16 Elever som har mer enn 20 enkelttimer og/eller mer enn 4 hele dager med ureglementert fravær kan få nedsatt karakter i orden Elever som har mer enn 8 anmerkninger kan få nedsatt karakter i orden Elever som har mer enn 8 anmerkninger kan få nedsatt karakter i atferd Dokumentasjon av samtaler med elever Samtaler med elever og foresatte skal dokumenteres. Avdelingsleder informeres om avholdte samtaler. Avbrudd Dersom kontaktlærer eller andre får beskjed om at en elev ønsker å avbryte opplæringen på skolen med umiddelbar virkning, må avdelingsleder informeres. Elever som rådes til eller ønsker å slutte ved skolen innkalles til avklaringsmøte med kontaktlærer, avdelingsleder, rådgiver, OT-medarbeider, foresatte (for elever under 18 år) og evt. NAV. Avdelingsleder innkaller til møtet. Videre følges Møre og Romsdal fylkeskommune sine rutiner for avklaringsmøte og oppfølgingsplan. Elever som avbryter opplæringen innkalles til møte med avdelingsleder og foresatte (for elever under 18 år). Videre følges Møre og Romsdal sine rutiner for avbrudd. Dersom eleven ikke møter opp sender administrasjonen ut avbruddsskjema og brev om opphør av elevstatus. Dersom avbruddsskjema ikke returneres innen 2 uker opphører elevstatusen automatisk. Skole- og fridager skoleåret 2015/ / SKOLE-DAGER MÅNED August Første skoledag: Mandag 17. august 11 September 22 Oktober Høstferie: Veke 41, Mandag 5. Fredag 9. okt. 17 November 21 Desember Siste skoledag før jul: Fredag 18. desember MÅNED Januar Første skoledag: Mandag 4. januar 20 Februar Vinterferie: Veke 8, Mandag 22. Fredag 26. febr. 16 Mars Påskeferie: Mandag 21. mars Mandag 28. mars 17 April 21 Mai Elevfri dag: Fredag 6. mai 18 Juni Siste skoledag: Fredag 17. juni 13 Sum termin: mandag 17.august 2015 til og med fredag 15.januar termin: mandag 18.januar 2016 til og med fredag 17.juni

17 Organisasjonskart 17

18 Skolens administrasjon Rektor Erik Brekken Skolens administrative og pedagogiske leder. Ass.rektor Eva Leergaard Ansvarlig for bl.a. eksamensavvikling, timeplanlegging og vikarer. Avdelingsleder Susanne Boye Flaaris Johansen (ST) Ansvarlig for studiespesialiserende utdanningsprogram. Avdelingsleder Ole Tommy Ødegård (YF) Ansvarlig for alle yrkesfaglige utdanningsprogram, samt skolens ressurssenter. Rådgiver Yvonne Wold Ansvar for yrkes- og karriereveiledning samt- sosialpedagogisk rådgiving ved skolen Oppfølgingstjenesten Yvonne Wold Ansvarlig for oppfølging av elever som avbryter skoleåret. Har nært samarbeid med NAV. Konsulent Reidulf Dyrkorn og Sølvi Halseth Det er disse som betjener skolens ekspedisjon. Utenom det har de ansvar for økonomi, elevdokumentasjon (KB/VM), arkiv, post, elevinnbetalinger, lånekassen, hybler, elevskyss m.m. Ressursteam Leder: Medlemmer: Åse Merete Skjegstad ass. rektor Eva Leergaard Avdelingsledere Rådgiver PPT De arbeider med: Elever med rett til spesialundervisning og elever med behov for spesielle tiltak. 18

19 Råd og utvalg Elevrådet Elevrådet er fellesorgan for skolens elever og skal ta seg av oppgaver i samband med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser, og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen. Det velges 1 tillitselev og 1 varatillitselev fra hver basisgruppe som medlem til elevrådet. Elevrådet velges for ett skoleår av gangen. Elevrådet drøfter og gir tilråding i saker som forelegges rådet av elevene, rektor og skoleutvalget. Elevrådet kan selv ta opp og legge fram for skoleutvalg og rektor saker som det mener er av interesse for elevene. Saker av viktighet for elevene, legges fram for elevene i allmøte eller til uravstemning. Elevrådet velger 2 representanter med personlig vararepresentanter til skoleutvalget for 1 skoleår om gangen. Tillitsvalgte har oppmøteplikt. Elevrådsleder er ansvarlig for at fravær føres. Skoleutvalget Sammensetning av utvalget: 2 elever valgt av elevrådet for 1 år. 1 fra de tilsatte valgt for 2 år. 2 fra det lokale samfunnsliv valgt for 2 år. Rektor (representerer fylkeskommunen). 1 representant fra elevenes foresatte som velges på foreldremøte for Vg1 om høsten, valgt for 1 år. Skoleutvalget har ansvaret for: Oppfølging av kvalitetsarbeidet ved skolen. Godkjenning av mål- og tiltaksplan og årsmelding. Initiering av utviklingsarbeid. Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget overvåker sammen med verneleder at vernereglene blir fulgt og at arbeidsmiljøet for skolens elever og ansatte er tilfredsstillende. Utvalget består av rektor, en avdelingsleder, verneombud og tillitsvalgte. Tilsettingsutvalget Utvalget består av to representanter fra arbeidsgiversiden og en fra arbeidstakersiden. Ansvaret for alle tilsettinger ved skolen utenom rektor. 19

20 Skolemiljøutvalget Snarest mulig etter skolestart skal det velges skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeid med skolemiljøet, men har ikke vedtaksrett. Utvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Utvalget velges for ett skoleår om gangen og består av 4 elever, en representant fra de tilsatte, en avdelingsleder og rektor. Skolemiljøutvalget velger selv leder, nestleder og sekretær. Rådgivertjenesten Skolens rådgiver: Yvonne Wold. Rådgiverkontoret finner du i administrasjonsfløya. Timeplan for rådgiverens kontortid vil bli slått opp på døren. Rådgiverens oppgaver er følgende: Å gi elever rettledning og råd i forbindelse med valg av linje og valgfag. Herunder kommer bl.a. orientering om videregående kurs ved egen og andre skoler og hjelp til å fylle ut søknadsskjema for disse. Å gi eller formidle yrkesorientering og individuell rådgivning i yrkesvalgspørsmål. I begynnelsen av skoleåret vil rådgiverne besøke alle klasser for å gi en grundigere orientering. Oppfølgingstjenesten (OT) Ansvarlig for oppfølgingstjenesten: Yvonne Wold Oppfølgingstjenestens målgruppe er ungdom som har rett til utdanning i videregående skole; som ikke har søkt eller har tatt imot opplæringsplass som har sluttet eller er i ferd med å slutte utdanningen i skoleåret som ikke har fast arbeid IKT IKT-leder: Reidulf Dyrkorn IKT-pedagog: Hilde Mjelva Læringsplattform for elever og ansatte. Fronter (http://fronter.com/mrvgs) Alle må sjekke Fronter minst en gang per dag. Det gjelder både dagens og personlige meldinger. Beskjeder til elever og ansatte gis via Fronter. SkoleArena (http://skolearena.no) Brukes til føring av fravær og anmerkninger, samt til føring av karakterer og vurderinger. Skolens hjemmeside (www.rauma.vgs.no) Vi anbefaler at du jevnlig ser innom denne sida. Du er velkommen til å bidra med stoff. Skolen på Facebook (www.facebook.com/raumavgs) Ansvarlig: Reidulf Dyrkorn 20

Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune

Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune Vedteke av Fylkesutdanningssjefen 8.6.2015 jmf vedtak i Fylkestinget T-77/14 Iverksett

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

10% Orden Vitnemål 1

10% Orden Vitnemål 1 10% Orden Vitnemål 1 Fråværsreglement Gjeldande frå 1.august 2016. Dette reglementet er ein del av ordensreglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det vert vist til Forskrift til Opplæringslova 3-47

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Vedtatt: Kommunestyret 12. April 2011 1. INNHALD 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Rektor har ordet. Ta kontakt med oss om du lurer på noe. Det er DU som er elev som er viktigst for oss!

Rektor har ordet. Ta kontakt med oss om du lurer på noe. Det er DU som er elev som er viktigst for oss! Skoleguide 2017/2018 Rektor har ordet. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen som elev ved skolen vår. Vi skal gi deg god undervisning og ellers ta godt vare på deg. Du vil helt sikkert utføre dine plikter

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Rektor har ordet. Lykke til med skoleåret ! Åndalsnes Med vennlig hilsen Rauma videregående skole. Eva Leergaard Konst.

Rektor har ordet. Lykke til med skoleåret ! Åndalsnes Med vennlig hilsen Rauma videregående skole. Eva Leergaard Konst. Skoleguide 2016/2017 Rektor har ordet. Eller det vil si, jeg er rektor inntil videre, så får tiden vise hvem som får den ledige jobben som rektor ved skolen du nå skal begynne på! Jeg ønsker deg hjertelig

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE Ordensreglementet er heimla i Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 9A-10 og 9A-11. 1 Føremål Ordensreglementet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens 3-7 og 3-8. Ordensreglementet gjelder fra og med skoleåret 2009/2010

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Skolereglement Innhald 1 Formål

Skolereglement Innhald 1 Formål Skolereglement REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29 10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS.

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Herøy vidaregåande skule ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Ordensreglementet byggjer på forskrift om normalreglement for elevar ved fylkeskommunale vidaregåande skular i Møre og Romsdal og er fastsett med heimel

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202) I INNLEDNING 1. Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovas (oppll) 2-9 fastsettes

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune

Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune Forskrift om felles ordensog åtferdsreglar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE Ordensreglementet er ei forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslova 3-7 og 3-8 samt Forskrift til Opplæringslova 3-6 (1 august

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FELLES REGLAR FOR ALLE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Foreldremøte Vg1 september 2017

Foreldremøte Vg1 september 2017 Foreldremøte Vg1 september 2017 Agenda Informasjon fra rektor Skolemiljø IKO Fravær Informasjon fra Stangehjelpa, team barn og unge Informasjon fra politi Informasjon fra elevombud Klassevis informasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN Aukra kommune Vedteken av Aukra kommunestyre 13. juni 2013 i K-sak 35/13 Ordensreglement er gitt med heimel i Opplæringslova 2-9: 2-9. Ordensreglement og liknande

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 3469/2014-B11 23.04.2014 Saksbehandler: Magne Skrede SAKSFRAMLEGG Forskrift til ordensreglement for skolene i Gjerdrum Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret 07.05.2014

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå 1. august 2014

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå 1. august 2014 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune Gjeld frå 1. august 2014 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2014-2015 1 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 5 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret 2014-2015... 6 Kjære elev,... 7 Reglement i orden

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE Hjemmel: Rektor er gjennom «Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune» 2 delegert myndighet til å

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT Bakgrunn for reglementet Opplæringsloven 2-9 og 2-10, 9a-2, 9a-3 og 9a-4 og Forskrift til opplæringsloven 3-5. Skolens visjon Engesland skole skal være preget av læring, omsorg,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

REVIDERT FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDLAND FYLKESKOMMUNE

REVIDERT FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDLAND FYLKESKOMMUNE Innhald Heimel REVIDERT FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDLAND FYLKESKOMMUNE Heimel side 1 Formål 1 side 2 Virkeområde 2 side 2 Plikter og ansvar 3, pkt.

Detaljer

Ordens- og åtferdsreglement for Fana Private Gymnas

Ordens- og åtferdsreglement for Fana Private Gymnas Ordens- og åtferdsreglement for Fana Private Gymnas Heimel: http://lovdata.no/all/hl-20030704-084.html Lov om private skular http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060714-0932.html Forskrift til privatskolelova

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE Vedteke i Førde bystyre 17.06.2010 Innleiing 1. Heimel Forskrift om ordensreglement i grunnskulane og SFOane i Førde har heimel i Opplæringslova

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule:

LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule: LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule: Jfr. forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskular i Bergen, gjeldande frå 1.august 2011 Reglar knytte til orden: 1. Møt presis til

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL KAPITTEL 1 INNLEDNING Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste,

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014

SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014 SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014 Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement i orden og åtferd for elevar ved dei vidaregåande

Detaljer