SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

2 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 4 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret Kjære elev,... 6 Ordensreglementet frå Formål ( 3-7) Virkeområde Rettane til elevane ( 9a) Læringsmiljø ( 9a) Pliktane til elevane Orden (Forskrift til Opplæringslova 3-5) Åtferd (Forskrift til Opplæringslova 3-5) Sanksjonar Følgjande refsingstiltak er enkeltvedtak og skal handsamast etter forvaltningslova Tillegg til ordensreglementet Rutiner for registrering og oppfølging av fravær, orden, atferd og varsler Reglementert fravær Ureglementert fravær God orden er definert i Ordenreglementet ( 6) God atferd er definert i Ordenreglementet ( 7) Registrering av fravær Dokumentasjon av fravær Registrering av anmerkninger i orden og atferd Varsel - IV Varsel orden og atferd Konsekvenser ved stort fravær uansett årsak Konsekvenser ved ureglementert fravær (uansett dag/time) og anmerkninger Dokumentasjon av samtaler med elever Avbrudd Skole- og fridager skoleåret 2015/ ORGANISASJONSKART Skolens administrasjon Ressursteam Råd og utvalg Elevrådet

3 Skoleutvalget Arbeidsmiljøutvalget Tilsettingsutvalget Skolemiljøutvalget Rådgivertjenesten Oppfølgingstjenesten (OT) IKT Om bruk av PC Helsetilbud for elevene Stipend fra Lånekassen Utlån av læremiddel Heldagsprøver Russefeiring Karaktergrader Karakterer i fag Karakterer i orden og atferd IV -1- STANDPUNKT OG EKSAMEN, presisering Orientering om klagerett Satser for utskriving av duplikat, oversetting, kopiering m.m. av vitnemål / kompetansebevis For trivsel, mot rus... Feil! Bokmerke er ikke definert. Rutiner og tiltak ved mistanke om rusmisbruk Handlingsplan mot mobbing Forebyggende miljøarbeid Avdekking Problemløsing Oppfølging: Fritidstilbud Tap og skader Tap Personskader Elevskap Viktige telefonnummer... Feil! Bokmerke er ikke definert. Parkering

4 Til alle elever på Rauma videregående skole Ved starten av et nytt skoleår, kanskje på en helt ny skole, har alle behov for nyttig informasjon. Vi har derfor forsøkt å samle det meste av den informasjonen du trenger i vår skoleguide. Vår skoleguide er en elektronisk oppslagsbok hvor du skal det aller meste av de vanlige spørsmål elever stiller seg ved skolestart. finne Siden du nå leser dette, er det stor sannsynlighet for at du er elev på Rauma videregående skole. Det å være elev hos oss gir deg en rekke rettigheter og selvsagt plikter. Du som elev har forventninger til oss som skole og vi som representer skolen har forventninger til deg som elev. Kontaktlærer vil også gå gjennom skoleguiden med deg og din klasse i løpet av de første dagene av skoleåret. Vi håper du vil utvikle deg og trives godt i den tiden du er elev hos oss! Ikke nøl med å ta kontakt med kontaktlærer, rådgiver eller administrasjonen om du har spørsmål som du lurer på! Lykke til med skoleåret! Åndalsnes Med vennlig hilsen Rauma videregående skole Erik Brekken Rektor 4

5 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret Administrasjon BREER Erik Brekken, rektor LEEEV Eva Leergaard, ass. rektor JOHSU Susanne Boye Flaaris Johansen, avdelingsleder ST ØDEOL Ole Tommy Ødegård, avdelingsleder YF DYRRE Reidulf Dyrkorn HALSØ Sølvi Halseth, konsulent TOKJO John Tokle Vaskeriet: FEIVI Vigdis Feidje Renholdere BANTE Teresa Danuta Banas FEIVI Vigdis Feidje HOERA Randi Hoem Faglærere AAKPE EIDUN ELLAN FRISI GRAST GRÜFR GRØHA GYLKJ HAUKR JOHJØ KROAU MELHA MJEHI MORMO RASLI RINJØ SCAMA SETJO SKJJA SKJÅS STEMO VANES WIINA WOLYV Per Ivar Aak Unni Sefaniassen Eide Anders Ellingseter Signy Moa Frick Sturla Grøtta Grav Frank Robert Grüner Harald Grøtta Kjell Peder Gyldenskog Kristian Haugan Jørn Johansen Aud Bodil Mittet Krohn Hanne Kristin Krohn Melbø Hilde Mjelva Mona Mork Liv Kristin Rasmussen Jørn Ringen Marco Scarfi Johan Setnes Janne Karin Skjelbostad Åse Merete Skjegstad Monika Stenseth Eske Vangsgaard Natalia Wiik Yvonne Wold Ressursteam SKJÅS Åse Merete Skjegstad (leder) Elevrådskontakt BREER Erik Brekken Basisgrupper med kontaktlærere (initialene i parentes angir kontaktlærer) Studieforberedende programfag 1ST1 (WIINA) 1ST2 (GRAST) 2ST1 GRÜFR) 3ST1 (MORMO) 3PB1 (HAUKR) Restaurant og matfag 1RM1 (SKJJA) 2KS1 (AAKPE) Elektrofag 1EL1 2AU1 2EL1 (GYLKJ) (GRØHA) (GRØHA) Rådgiver WOLYV Yvonne Wold Oppfølgingstjeneste WOLYV Yvonne Wold Assistenter GRØKA Kamilla Grøvdal JOHSV Svein Ivar Johnsen JOHVE Venke Johnsen SKELI Linda Skei VENLA Lars Olav Venaas Teknikk og industriell produksjon 1TP1 (RINJØ) 2KJ1 (GRØHA) Helse- og oppvekstfag: 1HO1 (SKJÅS) 2HF1 (KROAU) 2BU1 (KROAU) Kantine FEIVI Vigdis Feidje IKT ansvarlig DYRRE Reidulf Dyrkorn Vaktmester 5

6 Kjære elev, Jeg er glad for å kunne ta i mot deg i skolens kantine. Åpningstiden er fra 08:15 12:00. Utvalget vil bestå av brødmat, diverse bakverk og drikkevarer. Varm mat vil variere fra dag til dag og være tilgjengelig fra ca. kl. 11:15. Det er en kaffeautomat med andre drikkevalg tilgjengelig også. Du kan betale med kontanter eller kort i kantina. Jeg ber om at du er med å holde kantinen ryddig og benytter ryddestasjonen og avfallsbøttene når du går. Det er ikke tillatt å ta med seg glass, bestikk eller porselen ut fra kantinens område og jeg ber deg respektere dette. Kantinen kan du selvfølgelig oppholde deg i etter stengetid også, og jeg håper du vil trives i den og bruke den flittig. Hjertelig velkommen! Med hilsen Vigdis Fedje Kantineansvarlig 6

7 Ordensreglementet frå Gjeldande frå Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal Fylkeskommune Vedteke av Fylkesutdanningssjefen jmf vedtak i Fylkestinget T-77/14 1 Formål ( 3-7) Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø, som er rusfritt, fritt for mobbing, vald og anna krenkande åtferd. Formålet med ordensreglementet er å skape samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle i skulesamfunnet og legge grunnlaget for vurdering i orden og åtferd. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal difor innehalde reglar om orden og åtferd, reglar om kva for tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal handsamast. 2 Virkeområde Reglementet gjeld for alle elevar ved skulen. Reglementet gjeld i timane, i friminutta og på veg til og frå skulen. Reglementet gjeld også ved opplæring og aktivitetar som vert gitt av skulen utanfor skulen sitt område, så langt dette ikkje er i strid med lokalgitte påbod eller forbod. Elevane i vidaregåande opplæring har fastsette rettar og plikter etter opplæringslova og forskrifta til opplæringslova. Ordensreglementet gjeld i tillegg til desse rettane og pliktene. 3 Rettane til elevane ( 9a) Elevane har rett til medverknad i saker som vedkjem miljøet på skolen. HMS-kartlegging ( 9a-4 og 9a-5) Alle skulane skal kvart år legge fram resultata frå den årlege HMS-kartlegginga til behandling både i elevråd, skulemiljøutval og skuleutval. Elevundersøkinga Alle skulane skal kvart år gjennomføre elevundersøkinga og legge fram resultata til behandling både i elevråd, skulemiljøutval og skuleutval. Undervisningsevaluering Alle skulane skal kvart år gjennomføre minst ei undervisningsevaluering og leiinga skal legge fram hovudresultata for skulen til handsaming både i elevråd, skulemiljøutval og skuleutval. Med hovudresultat legg ein til grunn ei samla vurdering av skulen. Gjennomføring av undervisningsevalueringa skal drøftast med elevrådet. Rett til informasjon Elevar som deltek i behandlinga av skulemiljøsaker, har rett til tilgang til den informasjon som er nødvendig for å utføre oppdraget. Denne retten til informasjon gjeld ikkje tilgang til opplysningar som er omfatta av teieplikt etter forvaltningslova 13. 7

8 Elevar som deltek i behandlinga av skulemiljøsaker, skal ikkje vere til stades når utvalet handsamar saker som er omfatta av teieplikt etter forvaltningslova 13. Elevane har rett til opplæring i skulemiljøarbeid og rett til nødvendig fritak frå undervisningstimar for å utføre oppgåvene slikt arbeid medfører. 4 Læringsmiljø ( 9a) 4.1. Elevane har rett på eit læringsmiljø fritt for vald, tjuveri, mobbing, hærverk, rasistiske utsegner og handlingar, seksuell trakassering, sjikane pga seksuell legning, religion eller livssyn og anna krenkjande åtferd Elevane har rett på eit trygt læringsmiljø. Det er forbode å ha farlege gjenstandar og våpen på skulen sitt område eller ved aktivitet i regi av skulen Elevane har rett på eit rusfritt læringsmiljø. Det er ikkje tillate å vere påverka av, bruke eller oppbevare noka form for rusmiddel på skulen sitt område eller ved aktivitet i regi av skulen Elevane har rett på eit tobakksfritt læringsmiljø. Det er ikkje tillate å bruke tobakk, snus og e-sigarettar i skuletida eller ved aktivitet i regi av skulen Det er ikkje tillate å bruke ansiktsdekkjande hovudplagg i skuletida. 5 Pliktane til elevane 5.1. Elevane skal ikkje forstyrre undervisninga Elevane har plikt til å rette seg etter lover, reglement og instruksar som gjeld Elevane skal møte dei tilsette og medelevane sine med respekt Elevane skal varsle om mobbing som dei observerer 5.5. Elevane er pliktige til å møte presis til opplæringa og delta aktivt. 8

9 5.6. Elevane skal snarast mogleg ta kontakt med faglærar for å avtale korleis læringsarbeidet kan følgjast opp dersom dei ikkje kan følgje opp arbeid til avtalt tid Elevane må oppdatere seg om læringsarbeidet som er gjennomført i periodar dei ikkje har vore på skulen Elevane skal melde frå om fråvær frå første fråværsdag. Likeeins dersom dei må forlate opplæringa i løpet av skuledagen. Feriereiser skal reknast som fråvær og kan ikkje avtalast som organisert studiearbeid etter forskrifta Det er læraren som bestemmer kva, korleis og når utstyr (t.d. elektronisk utstyr) skal brukast i opplæringa Læremiddel og utstyr som tilhøyrer skulen og skulen sin eigedom elles skal brukast med omtanke. Hærverk og skade fører mellom anna til erstatningsansvar, jf skadeerstatningslova Elevane skal som brukarar av skulebiblioteket følgje utlånsreglane (Sjå vedlegg til Ordensreglementet) Elevane har sjølve ansvaret for sine personlege eigendelar Til grunn for bruk av PC i skulen er det fastsett eit eige IKT-reglement som gjeld for elevar ved dei vidaregåande skulane (Sjå vedlegg til Ordensreglementet) Det er elevane sitt ansvar at PC-en fungerer som han skal og kan brukast på det trådlause nettet til skulen Når elevane brukar Internett skal dei følgje nettvett- og IKT-reglementet til skulen Elevane skal følgje verne- og tryggleiksreglar og bruke dei arbeidskleda og verneutstyret som det vert sett krav om og/eller som er påbode av Arbeidstilsynet, departementet eller skulen Fusk eller forsøk på fusk på prøver og innleveringar kan få konsekvensar for karakteren i åtferd. Elevane skal ha høve til å uttale seg munnleg til rektor før det vert teke avgjerd i saka. Ein konsekvens av å fuske er at arbeidet ikkje kan vurderast, og dette kan få konsekvensar for grunnlaget for vurdering i faget. 9

10 5.18. Elevar som hindrar eller forstyrrar gjennomføringa av ei prøve, kan bortvisast frå prøva. Avgjerd om slik bortvising må fattast av rektor, med mindre denne har delegert mynde til faglærar For eksamen gjeld reglane i forskrifta 3-36 om bortvising og 3-37 om fusk/forsøk på fusk Alle som deltek på ekskursjonar og reiser i regi av skulen, skal vise omsorg og respekt for dei andre deltakarane. Tidsrommet mellom avreise og heimkomst er å sjå på som skuletid, og ordensreglementet gjeld. Eleven skal følgje instruksar frå reiseleiarar og skal ta del i det oppsette programmet for turen. Brot på ordensreglane ved ekskursjonar/reiser i regi av skulen kan i grove enkelttilfelle føre til heimsending. Før det blir gjort vedtak om heimsending skal rektor og foreldre kontaktast. Eventuelle lokalgitte reglar kjem i tillegg, og sanksjonar må vere heimla i det overordna ordensreglementet. 6 Orden (Forskrift til Opplæringslova 3-5) Elevar skal ha god orden. Det er god orden å: - Møte presis på skulen og til undervisninga - Ha med nødvendige læremiddel og utstyr til undervisningsøktene, og å halde det i orden - Gjere arbeid ein blir pålagt så godt ein kan og til rett tid - Halde det ryddig på arbeidsplass og skuleområdet ellers 7 Åtferd (Forskrift til Opplæringslova 3-5) Elevane skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å: - Ikkje forstyrre i undervisninga - Ikkje banne eller bruke anna grovt språk - Ikkje mobbe eller på andre måtar krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt - Ikkje vere valdeleg eller kome med truslar - Vise respekt for eigedelane til skulen og andre - Ikkje røyke, snuse eller vere påverka av rusmiddel - Ikkje ha med farlege gjenstandar eller våpen på skulen sitt område - Ikkje fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringar - Vere på skulen og delta i undervisninga heile skuledagen - Vise respekt og være høflege mot kvarandre 8 Sanksjonar Elevane som bryt reglande i 4, 5, 6 eller 7, kan refsast etter reglane i paragrafen her. Andre refsingstiltak enn det som går fram av paragrafen her, kan ikkje nyttast. Det er ikkje lov å bruke fysisk makt. Nødrett og nødverje gir likevel ein viss rett for personalet på skulen til å gripe inn med fysisk makt for å stoppe basketak og slåsting mellom elevar. Personalet kan også verje seg sjølv mot elevar som 10

11 er trugande eller valdelege, jf. 47 og 48 i straffelova. Det kan difor, uti frå tilhøva, vere lovleg å bruke fysisk makt for å hindre at elevane skadar seg sjølve eller andre, eller skadar eigedomen til skulen eller andre. I tillegg vil personalet på skulen ha plikt til å ha omsorg for elevane, og for å hindre krenkingar. I enkelte situasjonar vil tilsette difor ikkje berre ha rett, men også plikt til å gripe inn i situasjonar der elevar er truga. Dette følgjer av opplæringslova 9a-3, andre ledd. Ei slik plikt til å gripe inn oppstår ikkje dersom inngripen medfører fare for helsa til den tilsette. Det er ikkje lov å refse ei gruppe kollektivt for noe enkeltelevar har gjort seg skuldig i. I tillegg til refsingstiltaka kan det bli nødvendig å sette inn tilleggstiltak som t.d.: Ved skade eller tilgrising på skulen sin eigedom kan fylkeskommunen krevje istandsetjing Elevar kan få høve til å utbetre skadane sjølv dersom dette er føremålstenleg Elevar som har gjort hærverk, kan påleggast å rydde opp etter seg/utbetre skadar som er gjort når oppryddinga er arbeid eleven har føresetnad for å klare, og arbeidet står i rimeleg forhold til brotet på regelverket (rydde søppel, vaske golv, fjerne tagging og liknande.) Elevar kan bli erstatningsansvarlege etter dei alminnelge erstatningsrettslege reglane Refsingstiltak utan klagerett 8.1. Munnleg eller skriftleg påtale frå ein av dei tilsette ved skulen Ordens- og åtferdsmerknader Gjenstandar som blir brukt til å forstyrre undervisninga kan beslagleggast (Beslaglagde gjenstandar skal leverast attende til eleven). 8.4 Ulovlege og/eller farlege gjenstandar skal beslagleggast og kan overleverast til politiet Rusmiddel vert beslaglagt og narkotika blir overlevert til politiet Mobiltelefon, sigarettar, snus e.l kan inndragast som ein sanksjon, eller som eit ordensmessig tiltak etter ei åtvaring Rektor kan delegere til faglærar å utvise inntil 2 klokketimar. Ved slik bortvising har skulen framleis tilsynsansvar for eleven Bortvising frå resten av skuledagen etter vedtak fatta av rektor Kontakt med heimen og involvering av føresett for elevar som er under 18 år Følgjande refsingstiltak er enkeltvedtak og skal handsamast etter forvaltningslova Annullering av eksamen etter vedtak fatta av rektor sjølv Bortvising frå eksamen - etter vedtak fatta av rektor sjølv Bortvising for ein heil skuledag - og inntil fem skuledagar etter vedtak fatta av rektor sjølv Vedtak fatta av fylkeskommunen v/fylkesutdanningssjefen om pålagt skifte av skule etter sak om vald eller mobbing Når ein elev vedvarande har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut over orden og arbeidsro på skulen, eller når ein elev alvorleg forsømer pliktene sine, kan eleven visast bort for resten av skuleåret. I samband med eit vedtak om bortvising for resten av skuleåret kan fylkeskommunen også vedta at eleven skal miste retten til vidaregåande opplæring etter 3-1 (Oppl.l. 3-8) Nedsett karakter i orden eller i åtferd Heimsending frå ekskursjonar. 11

12 9 Sakshandsaming ved reaksjonar på brot på ordensreglementet der eleven har klagerett (Forvaltningsloven) Før det vert sett i verk sanksjonar, jmf ordensreglementet kapittel 8-11, skal eleven få høve til å forklare seg i skriftleg fråsegn og har rett til å få møte med den som skal ta avgjerda. For umyndige elevar skal foreldre/føresette informerast og gjevast høve til å delta i møte. Vedtak etter kapittel 8-11 skal grunngjevast i eige brev. I grunngjevinga skal det viast til dei faktiske forholda vedtaket byggjer på og kva for reglar som er nytta. Eleven og dei føresette har rett til opplysningar om klagerett og klagefrist, og rett til å sjå eventuelle dokument i saka. (Fvl. 27, 3.ledd) Klageretten gjeld sjølv om vedtaket kan setjast i verk umiddelbart. Eleven skal også få orientering om at det kan søkjast om at gjennomføring av sanksjonen blir utsett til handsaming av ein eventuell klage er sluttført (Fvl 27, 3.ledd). Klagehandsaming Ei klage skal vere skriftleg og grunngjeven. I klagen må det gjerast greie for dei tilhøva det vert klaga på, og klagen skal sendast til den instansen som har fatta vedtaket innan klagefristen til vanleg 3 veker etter mottak. Klagen skal sendast til den som har gjort vedtaket Klage på bortvisning inntil 5 dagar skal sendast til rektor Klage på bortvisning for resten av skoleåret, eventuelt tap av opplæringsretten, skal sendast direkte til fylkesutdanningssjefen. Dersom rektor opprettheld bortvisningsvedtaket og ikkje tek klaga til følgje, skal rektor sende klagen med utgreiinga si og grunngjeving for dette vedtaket til fylkesutdanningssjefen som klageinstans. Eleven som har klaga på enkeltvedtaket, skal få kopiar av oversendingsbrevet, og rektor, eventuelt fylkesutdanningssjefen, si utgreiing og grunngjeving når klagesaka vert sendt vidare til klageinstansen. Klageinstansar Klagenemnda i Møre og Romsdal Fylkeskommune er klageinstans for vedtak fatta av rektor. Fylkesmann er klageinstans for: Vedtak om annullering av eksamen ved fusk eller forsøk på fusk som er fatta av rektor sjølv. Vedtak fatta om bortvising frå eksamen som er fatta av rektor sjølv. Vedtak om bortvisning for resten av skoleåret som er fatta av fylkesutdanningssjefen. Vedtak om tap av opplæringsrett. 12

13 10 Tillegg til ordensreglementet I tillegg til ordensreglementet er det fastsett: IKT-reglement Utlånsreglement Fråværsreglement For spesielle forhold som ikkje er dekte av ordensreglementet eller andre felles reglar som alt er gjevne av departementet eller fylkeskommunen, kan rektor fastsette tilleggsreglar etter behandling i skoleutvalet og elevrådet. Desse kan ikkje vere i staden for, eller i strid med reglementa. Dette kan t.d. gjelde: Ekskursjonsreglement Reglar for kantina Internatreglement Reglar for skulekjøkken og verkstader Ordensteneste Utlånsreglement Reglar for skuleavisa Eventuelle andre spesielle tilhøve Skoleturer til utlandet innebærer følgende: Søknad skal godkjennes av rektor. Det skal være avholdt et foreldremøte i forkant av at søknad utformes, slik at det er enighet i foreldre/foresatte gruppen før søknad sendes. Skolen ønsker at alle elever skal være med dersom klassen skal reise. Skoleturen skal ha godkjent faglig. Skolen plikter å bidra med en lærer som er ansvarlig under oppholdet. Det skal være med en voksen i tillegg til lærer, dette i tilfelle om uforutsette hendelser oppstår. Sykdom, skader ol. vil kunne medføre at lærer ikke kan være to steder på samme tid. En forelder /foresatt er primært ønsket klassen må sørge for denne personen. Skolen ønsker at det primært blir gjennomført turer til utlandet på VG2 nivå og at hver elev ikke er på mer enn ett utenlands opphold pr. programområde. Positivt med egenfinansiering for en evt. søknad. Skolen har ikke pr. i dag midler til å finansiere reise og overnatting for personell. Skolen ser også viktigheten med at deler av oppholdet avholdes i forbindelse med helg slik at man begrenser antall dager borte fra skolen. Skolen dekker vikar utgifter som er nødvendige i forbindelse med at undervisningspersonale er ute på reise. Elevene forplikter seg ved en reise at de holder seg faglig oppdatert i de andre fagene i perioden de er på reise. Reiser utenfor Europa vil ikke godkjennes. Bestilling av reiser skal gjøres av skolen gjennom fylkets rammeavtale på Berg-Hansen webgate 13

14 Rutiner for registrering og oppfølging av fravær, orden, atferd og varsler Revidert juni 2015 Definisjoner Reglementert fravær Skal dokumenteres Kortvarig sykdom (1-3 dager) og lignende Andre helsegrunner (langvarig sykdom på mer enn 3 dager, kroniske sykdommer eller funksjonshemninger) Velferdsgrunner Arbeid som tillitsvalgt Politisk arbeid Hjelpearbeid Lovpålagt oppmøte Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå Religiøse høytider (gjelder kun elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke) Ureglementert fravær Fravær som ikke dokumenteres God orden er definert i Ordenreglementet ( 6) God atferd er definert i Ordenreglementet ( 7) Registrering av fravær Fravær registreres i Skolearena umiddelbart etter hver avholdt time. Det er faglærer som registrerer timefravær. Timefravær skal føres dersom eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timen. Kun kontaktlærer kan omgjøre timefravær til heldagsfravær. Kontaktlærer og administrasjon kan føre heldagsfravær dersom det foreligger egenmelding om reglementert fravær, eller dersom en elev gir beskjed om heldagsfravær ved akutt sykdom. Fravær som skyldes organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål skal på forhånd være avtalt med lærer eller rektor og skal ikke registreres. Det samme gjelder fravær som skyldes dokumentert individuell utdannings- eller yrkesrådgivning, eller sosialpedagogisk rådgivning. Dokumentasjon av fravær Ved akutt sykdom er elev/foresatt (for elever under 18 år) ansvarlig for å gi beskjed til skolen, enten via Skolearena, sms eller på annen måte, så tidlig som mulig i løpet av fraværsdagen. Blir det ikke gitt beskjed, vil fraværet bli stående som ureglementert fravær (ikke dokumentert) og kan gå utover ordenskarakter. Alt planlagt fravær skal registreres i forkant av elev/foresatt (for elever under 18. år). Fravær som legges inn i forkant registreres som dokumentert. Planlagt fravær som ikke er registrert i forkant, gir anmerkning og blir stående som 14

15 ureglementert fravær (ikke dokumentert) og kan gå utover ordenskarakter. Eksempel på slikt fravær kan være lege/tannlegetimer, kjøretimer etc. Elever under 18 år kan registrere fraværet selv, men foresatt må inn i Skolearena og dokumentere fraværet. Det kreves fullmakt fra foresatt hvis eleven skal kunne registrere dokumentert fraværet selv, og da er det kontaktlærer som endrer fraværet til dokumentert. Kontaktlærer har ansvar for å ha overblikk over og følge opp den enkelte elev. Timefravær skal omgjøres til heldagsfravær der eleven har vært borte hele dagen. Dette skal gjennomføres og kontrolleres påfølgende kontaktlærertime av kontaktlærer og elev. Dokumentasjon på fravær som går under 10-dagers regelen leveres direkte til kontoret snarest og senest innen 3 tre uker, sammen med krav om å få dette fjernet fra VM/KB. Kun krav med dokumentasjon som leveres innen fristen blir behandlet. Egne frister ved termin- og sluttoppgjør. Registrering av anmerkninger i orden og atferd Det er kun gjeldende lovverk og skolens ordensreglement som skal brukes som grunnlag for vurdering av orden og atferd. Dessuten skal elevens forutsetninger trekkes inn i vurderingen. Anmerkninger i orden og atferd skal gis fra første tilfelle av brudd på ordensreglementet. Alle anmerkninger registreres i Skolearena. Varsel - IV Varsel sendes ut i fag hvor det er fare for manglende vurderingsgrunnlag til halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Faglærer avgjør om det er vurderingsgrunnlag i faget. Varsel sendes ut med en gang faglærer ser at vurderingsgrunnlaget er begrenset, eller at det er fare for at vurderingsgrunnlaget blir mangelfullt. Det sendes ut maksimum 1 varsel pr. termin pr. årsak. Varsel sendes ut med henblikk på at eleven kan forbedre vurderingsgrunnlaget sitt. Varsel orden og atferd Varsel sendes ut når eleven står i fare for å få nedsatt karakter i orden og/eller atferd. Det er kontaktlærer som sender ut varslet. Varsel sendes ut med henblikk på at eleven kan forbedre sin orden og/eller atferd. Grove enkelthendelser kan medføre umiddelbar nedsatt karakter i orden og/eller atferd. Konsekvenser ved stort fravær uansett årsak Elever som får varsel om fare for IV i flere fag grunnet stort fravær skal innkalles til samtale med kontaktlærer. Kontaktlærer innkaller til oppfølgende samtale. Kontaktlærer vurderer om foresatte, avdelingsleder, rådgiver og/eller OT-medarbeider skal delta i den oppfølgende samtale. Stort fravær uansett årsak kan medføre stopp i ut betalingen fra lånekassen. Kontaktlærer må informere kontoret om elever som nærmer seg 20 dagers fravær. Kontoret rapporterer til lånekassen som sender ut varsel til eleven. Konsekvenser ved ureglementert fravær (uansett dag/time) og anmerkninger Anmerkning i hvert tilfelle av ureglementert fravær, herunder ureglementert for sent komming (Fra læreren møter til undervisning og 15 minutter etter at opplæringen timen er begynt) 1. ureglementerte fravær eller 4 anmerkninger totalt: kontaktlærer har dokumentert samtale med eleven 3. ureglementerte fravær eller 8 anmerkninger totalt: kontaktlærer informerer avdelingsleder som innkaller til møte med elev, foresatte (for elever under 18 år) og kontaktlærer 15

16 Elever som har mer enn 20 enkelttimer og/eller mer enn 4 hele dager med ureglementert fravær kan få nedsatt karakter i orden Elever som har mer enn 8 anmerkninger kan få nedsatt karakter i orden Elever som har mer enn 8 anmerkninger kan få nedsatt karakter i atferd Dokumentasjon av samtaler med elever Samtaler med elever og foresatte skal dokumenteres. Avdelingsleder informeres om avholdte samtaler. Avbrudd Dersom kontaktlærer eller andre får beskjed om at en elev ønsker å avbryte opplæringen på skolen med umiddelbar virkning, må avdelingsleder informeres. Elever som rådes til eller ønsker å slutte ved skolen innkalles til avklaringsmøte med kontaktlærer, avdelingsleder, rådgiver, OT-medarbeider, foresatte (for elever under 18 år) og evt. NAV. Avdelingsleder innkaller til møtet. Videre følges Møre og Romsdal fylkeskommune sine rutiner for avklaringsmøte og oppfølgingsplan. Elever som avbryter opplæringen innkalles til møte med avdelingsleder og foresatte (for elever under 18 år). Videre følges Møre og Romsdal sine rutiner for avbrudd. Dersom eleven ikke møter opp sender administrasjonen ut avbruddsskjema og brev om opphør av elevstatus. Dersom avbruddsskjema ikke returneres innen 2 uker opphører elevstatusen automatisk. Skole- og fridager skoleåret 2015/ / SKOLE-DAGER MÅNED August Første skoledag: Mandag 17. august 11 September 22 Oktober Høstferie: Veke 41, Mandag 5. Fredag 9. okt. 17 November 21 Desember Siste skoledag før jul: Fredag 18. desember MÅNED Januar Første skoledag: Mandag 4. januar 20 Februar Vinterferie: Veke 8, Mandag 22. Fredag 26. febr. 16 Mars Påskeferie: Mandag 21. mars Mandag 28. mars 17 April 21 Mai Elevfri dag: Fredag 6. mai 18 Juni Siste skoledag: Fredag 17. juni 13 Sum termin: mandag 17.august 2015 til og med fredag 15.januar termin: mandag 18.januar 2016 til og med fredag 17.juni

17 Organisasjonskart 17

18 Skolens administrasjon Rektor Erik Brekken Skolens administrative og pedagogiske leder. Ass.rektor Eva Leergaard Ansvarlig for bl.a. eksamensavvikling, timeplanlegging og vikarer. Avdelingsleder Susanne Boye Flaaris Johansen (ST) Ansvarlig for studiespesialiserende utdanningsprogram. Avdelingsleder Ole Tommy Ødegård (YF) Ansvarlig for alle yrkesfaglige utdanningsprogram, samt skolens ressurssenter. Rådgiver Yvonne Wold Ansvar for yrkes- og karriereveiledning samt- sosialpedagogisk rådgiving ved skolen Oppfølgingstjenesten Yvonne Wold Ansvarlig for oppfølging av elever som avbryter skoleåret. Har nært samarbeid med NAV. Konsulent Reidulf Dyrkorn og Sølvi Halseth Det er disse som betjener skolens ekspedisjon. Utenom det har de ansvar for økonomi, elevdokumentasjon (KB/VM), arkiv, post, elevinnbetalinger, lånekassen, hybler, elevskyss m.m. Ressursteam Leder: Medlemmer: Åse Merete Skjegstad ass. rektor Eva Leergaard Avdelingsledere Rådgiver PPT De arbeider med: Elever med rett til spesialundervisning og elever med behov for spesielle tiltak. 18

19 Råd og utvalg Elevrådet Elevrådet er fellesorgan for skolens elever og skal ta seg av oppgaver i samband med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser, og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen. Det velges 1 tillitselev og 1 varatillitselev fra hver basisgruppe som medlem til elevrådet. Elevrådet velges for ett skoleår av gangen. Elevrådet drøfter og gir tilråding i saker som forelegges rådet av elevene, rektor og skoleutvalget. Elevrådet kan selv ta opp og legge fram for skoleutvalg og rektor saker som det mener er av interesse for elevene. Saker av viktighet for elevene, legges fram for elevene i allmøte eller til uravstemning. Elevrådet velger 2 representanter med personlig vararepresentanter til skoleutvalget for 1 skoleår om gangen. Tillitsvalgte har oppmøteplikt. Elevrådsleder er ansvarlig for at fravær føres. Skoleutvalget Sammensetning av utvalget: 2 elever valgt av elevrådet for 1 år. 1 fra de tilsatte valgt for 2 år. 2 fra det lokale samfunnsliv valgt for 2 år. Rektor (representerer fylkeskommunen). 1 representant fra elevenes foresatte som velges på foreldremøte for Vg1 om høsten, valgt for 1 år. Skoleutvalget har ansvaret for: Oppfølging av kvalitetsarbeidet ved skolen. Godkjenning av mål- og tiltaksplan og årsmelding. Initiering av utviklingsarbeid. Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget overvåker sammen med verneleder at vernereglene blir fulgt og at arbeidsmiljøet for skolens elever og ansatte er tilfredsstillende. Utvalget består av rektor, en avdelingsleder, verneombud og tillitsvalgte. Tilsettingsutvalget Utvalget består av to representanter fra arbeidsgiversiden og en fra arbeidstakersiden. Ansvaret for alle tilsettinger ved skolen utenom rektor. 19

20 Skolemiljøutvalget Snarest mulig etter skolestart skal det velges skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeid med skolemiljøet, men har ikke vedtaksrett. Utvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Utvalget velges for ett skoleår om gangen og består av 4 elever, en representant fra de tilsatte, en avdelingsleder og rektor. Skolemiljøutvalget velger selv leder, nestleder og sekretær. Rådgivertjenesten Skolens rådgiver: Yvonne Wold. Rådgiverkontoret finner du i administrasjonsfløya. Timeplan for rådgiverens kontortid vil bli slått opp på døren. Rådgiverens oppgaver er følgende: Å gi elever rettledning og råd i forbindelse med valg av linje og valgfag. Herunder kommer bl.a. orientering om videregående kurs ved egen og andre skoler og hjelp til å fylle ut søknadsskjema for disse. Å gi eller formidle yrkesorientering og individuell rådgivning i yrkesvalgspørsmål. I begynnelsen av skoleåret vil rådgiverne besøke alle klasser for å gi en grundigere orientering. Oppfølgingstjenesten (OT) Ansvarlig for oppfølgingstjenesten: Yvonne Wold Oppfølgingstjenestens målgruppe er ungdom som har rett til utdanning i videregående skole; som ikke har søkt eller har tatt imot opplæringsplass som har sluttet eller er i ferd med å slutte utdanningen i skoleåret som ikke har fast arbeid IKT IKT-leder: Reidulf Dyrkorn IKT-pedagog: Hilde Mjelva Læringsplattform for elever og ansatte. Fronter (http://fronter.com/mrvgs) Alle må sjekke Fronter minst en gang per dag. Det gjelder både dagens og personlige meldinger. Beskjeder til elever og ansatte gis via Fronter. SkoleArena (http://skolearena.no) Brukes til føring av fravær og anmerkninger, samt til føring av karakterer og vurderinger. Skolens hjemmeside (www.rauma.vgs.no) Vi anbefaler at du jevnlig ser innom denne sida. Du er velkommen til å bidra med stoff. Skolen på Facebook (www.facebook.com/raumavgs) Ansvarlig: Reidulf Dyrkorn 20

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2014-2015 1 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 5 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret 2014-2015... 6 Kjære elev,... 7 Reglement i orden

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Skolereglement Innhald 1 Formål

Skolereglement Innhald 1 Formål Skolereglement REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forskrifta er fastsett med heimel i opplæringslova av 17.07.1998, 3-7, forskrift til Opplæringslova

Detaljer

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder Studiespesialiserende utdanningsprogram - ST Restaurant- og matfag - RM Elevhåndbok 2014-2015 Elevens navn Velkommen til nytt skoleår! På Sandsli videregående

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole 0 Heimdal videregående skole Informasjonshefte skoleåret 2013 2014 www.heimdal.vgs.no 1 INNHOLD Vel møtt 2 Kort historikk 3 Skolens ledelse og administrasjon 5 Ledelsens arbeidsområder 6 Skolens styringsorganer

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer