Leksehjelp Ingen tryllestav?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leksehjelp Ingen tryllestav?"

Transkript

1

2 Leksehjelp Ingen tryllestav? Sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp Halvdan Haugsbakken og Trond Buland, i samarbeid med Marko Valenta og Thomas Hugaas Molden SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning Trondheim februar 2009 Gruppe for skole- og utdanningsforskning er en forskningsgruppe i konsernområdet SINTEF Teknologi og samfunn. Konsernområdets formål er å drive anvendt forskning og utvikling på sentrale områder som bidrar til økt konkurranseevne og verdiskaping i næringsliv og samfunn. Stikkord er bedriftsutvikling, produksjon, produktivitet, produktutvikling, optimering, logistikk, økonomi, sikkerhet, arbeidsmiljø, kvalitet, kunnskapsforvaltning, innovasjon og teknologioverføring. ISBN: Gruppe for skole- og utdanningsforsknings publikasjoner kan siteres fritt, men med klar angivelse av kilden.

3

4 i Forord Med dette foreligger sluttrapporten fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp. Denne rapporten presenterer resultater fra hele evalueringen, med mest vekt på data innhentet i perioden etter at delrapport 2 ble presentert. Vi har her søkt å gi et bilde av forsøkets overordnede profil, framdrift og resultater, med vekt også på å drøfte noen av de sentrale problemstillinger de lokale prosjektene møtte i arbeidet. Evalueringen av Prosjekt leksehjelp er gjennomført av SINTEF Teknologi og samfunn, Gruppe for skole- og utdanningsforskning, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet Vi vil her takke alle våre informanter gjennom hele evalueringsperioden. En stor takk til alle som har tatt seg tid i en hektisk hverdag til å svare på våre spørsmål, både gjennom å svare på spørreskjema, og ved å sette av tid til oss når vi har kommet på besøk eller på annen måte har tatt kontakt. Vi vil også takke prosjektledelsen for Prosjekt leksehjelp for viktige innspill og godt samarbeid. Dere er med i rapporten, alle sammen. Trondheim, februar 2009 Halvdan Haugsbakken og Trond Buland

5 ii

6 iii INNHOLD Sammendrag...vii Summary...xi 1 Innledning Overordnede problemstillinger og avgrensninger Om sluttrapporten Metode og gjennomføring Om evaluering og følgestudier Problemstillinger Metode Dokumentstudier og observasjon Casestudier Breddestudier Prosjekt Leksehjelp - tidlig hjelp til dem som trenger det? Innledning Kan leksehjelp motvirke reproduksjon av sosial ulikhet? Leksehjelp i norsk skole et fenomen i vekst? Prosjekt leksehjelp målsettinger, innhold og organisering Prosjektledelse og forankring Presentasjon og analyse av data fra breddeundersøkelsen Innledning Vurdering av forsøket som helhet og ulike modeller Vurdering av årsaker til at elever kommer på leksehjelp Vurdering av leksehjelpens sosiale aspekt og tilbudets profil Vurdering av deltakelse Vurdering av ressurser Vurdering av implementering forankring Vurdering av måloppnåelse Vurdering av sosial utjevning Vurdering av læringsutbytte Oppsummering av analyse fra breddeundersøkelsen Presentasjon av data fra brukerundersøkelsen Innledning Fordeling på kjønn, trinn og foreldrenes morsmål Elevers oppmøte Vurdering av arbeidsform, læringsutbytte og leksehjelpere Elevers jobbing med basisfag på leksehjelp Oppsummering av analysen fra brukerundersøkelsen Presentasjon av casestudiene Innledning Skolebaserte leksehjelp Samisk videregående skole Drop-in med vekst Vardal ungdomsskole Fleksitidordningen Holmlia leksehjelpsenter Et eget senter SFO-modellen... 81

7 iv

8 v Karasjok skole Leksehjelp på skolen og på grendehuset Den frivillige modellen Oslo kultur og utdanningsforening Betydningen av holdninger Klepp frivillighetssentral Frivillig, og mild tvang? Foreldremodellen Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger et bevisstgjøringsprosjekt? Minoritetsspråklig ressursnettverk ved Linderud skole IKT-basert leksehjelp Puggandplay - leksehjelp på nett Oppsummering Studentdrevne modeller TENK og SEIRE Innledning bakgrunn og forhistorie TENK Mattetrening ved Universitetet i Oslo Tiltaket TENK en kort beskrivelse Mentorene Leksehjelp, mattetrening eller karriereveiledning om innholdet i TENK Deltakere Resultater og måloppnåelse SEIRE Mattetrening ved NTNU Tiltaket SEIRE en kort beskrivelse og noen erfaringer Mentorene Leksehjelp, mattetrening og/eller karriereveiledning? Deltakerne i SEIRE Resultater og måloppnåelse Data fra brukerundersøkelse kort sammenligning TENK vs. SEIRE Oppsummering Det store spørsmålet: Vil leksehjelp bidra til å utjevne forskjeller? Innledning Leksehjelp som helhet eller enkelttiltak? Trenger sosial utjevning tydeliggjøring? Tre ulike veger til sosial utjevning? Etnisk mobilisering Nettverksdannelse Relasjonsbygging Oppsummering Hva har vi lært: Et godt redskap, men ingen tryllestav? Leksehjelp gir bedre læring og økt sosial mobilitet? Forankring i skolen en suksessfaktor? Leksehjelp som redskap for sosial utjevning? Modelltenkningen var ikke så viktig likevel? Læringsutbyttet Den gode leksehjelperen den gode leksehjelperkompetanse Skole-hjem-samarbeidet betydningen av foreldreinvolveringen Leksehjelpen som del av en utvidet skoledag? Suksessfaktorer? Litteratur Vedlegg: Spørreskjema

9 vi

10 vii Sammendrag Denne rapporten presenterer resultater fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp, som pågikk i skoleårene 2006/2007 og 2007/2008. Prosjektet prøvde ut ulike modeller for gjennomføring av leksehjelp rettet mot elever i grunnskole og videregående skole. Til sammen 33 delprosjekter ble gjennomført. De viktigste problemstillingene for Prosjekt leksehjelp og evalueringen har vært: - Bidrar leksehjelp til å forbedre elevenes læringsutbytte? - Kan leksehjelp være et egnet virkemiddel for å redusere reproduksjon av sosial ulikhet i skolen? - Er leksehjelp et godt tiltak for alle grupper av elever? - Hvilke sammenhenger er det mellom organisering og innhold i tilbudet og resultater som oppnås? - Hvilke konsekvenser kan ulike modeller for leksehjelp få for samarbeidet mellom hjem og skole, og hvordan påvirker de foreldrenes involvering i barnas skolegang? - Hvilke betingelser må være til stede for at de ulike modellene for leksehjelp skal være effektive tiltak for å forbedre elevenes læringsutbytte og motivasjon? Modellene man i utgangspunktet ønsket å prøve ut, var: - Skolebaserte modeller for leksehjelp der tilbudet drives av den enkelte skole - Leksehjelp i skolefritidsordningen (SFO) der SFO har ansvaret for leksehjelp - Leksehjelp ved bruk av frivillige organisasjoner - Nettbasert leksehjelp - Leksehjelp ved å styrke foreldrenes kompetanse De studentdrevne realfagsprosjektene TENK og SEIRE ble også inkludert i Prosjekt leksehjelp, og er evaluert sammen med resten av prosjektet. TENK og SEIRE er presentert i et eget kapittel i rapporten. Evalueringen har vært basert på kvantitative og kvalitative samfunnsvitenskapelige metoder, og sluttrapporten bygger på data fra hele prosjektperioden. Nasjonal prosjektledelse for Prosjekt leksehjelp har vært svært aktiv, og fulgt opp arbeidet tett. Prosjektet innførte fra starten faste rapporteringsrutiner, som ble fulgt opp av deltakerne og ledelsen. Den nasjonale prosjektledelsen la opp til og fulgte opp en betydelig informasjonsstrøm, for erfaringsoverføring mellom prosjekter, men også for spredning av informasjon om leksehjelp generelt. Evalueringen har vist at leksehjelp de siste årene har vært et fenomen i vekst i norsk skole. Stadig flere skoler har i løpet av de siste fem årene tilbudt leksehjelp til alle eller et utvalg av elever ved skolen eller i det lokale nærmiljøet. Ved oppstart av Prosjekt leksehjelp, hadde omkring 50 % av alle norsk skoler et slik tilbud. Erfaringene fra pågående leksehjelptilbud, ble tatt med inn i og dannet grunnlaget for utprøvingen i Prosjekt leksehjelp. En rekke skoler har vært direkte berørt av prosjektet, enten ved at de drev leksehjelp i egen regi, i regi av SFO ved skolen eller ved at frivillige organisasjoner ga leksehjelp for elever fra

11 viii skolen. I tillegg har vi prosjektene som samlet elever fra mange skoler i et område eller fra en bestemt målgruppe. Det totale antallet skoler som har vært berørt, er derfor vanskelig å fastsette. Våre anslag er at det dreier seg om i overkant av 50 skoler. Det er vanskelig å si hvor mange elever som har deltatt i Prosjekt leksehjelp. Deltakelsen har for det første variert betydelig over tid. Flere av prosjektene har heller ikke nøyaktig oversikt over hvem som har deltatt og ikke. Prosjektene har variert fra relativt strukturerte opplegg med påmelding og kontrakt om forpliktende deltakelse og med føring av fravær, over mot tilbud av typen åpen skole og med leksehjelp på drop-in basis. Deltakelsen blant de som får tilbud om leksehjelp har også variert kraftig, fra nærmere 100 % av elevene som får tilbud, til langt lavere tall. Prosjektet har vært klart tyngst i grunnskolen, med størst antall prosjekter i barneskolen og et noe lavere antall i ungdomsskolen. Videregående skole har i mindre grad vært representert i eller berørt av prosjektene. Prosjektene har hatt deltakere fra alle klassetrinn i grunnopplæringen, men i varierende antall. Deltakerprosenten har vært høyest på lave klassetrinn. Det har vært vanskeligere å motivere ungdomsskoleelever for deltakelse. Deltakelsen har åpenbart vært lavest i videregående skole. Jobben med å motivere for deltakelse ser ut til å være tyngst der. Hvem som er leksehjelpere har også variert. I skoleprosjektene har det primært vært lærere og assistenter som har hatt denne oppgaven. I de SFO-baserte prosjektene er det vårt inntrykk at det også i hovedsak har vært skolens lærere som har stått for det meste av leksehjelpen, sammen med SFO-ansatte. I både skole- og SFO-baserte prosjekter ser vi imidlertid også innslag av leksehjelp utført av andre frivillige; foreldre, besteforeldre, pensjonister og andre. I prosjekter i regi av frivillige organisasjoner, ser vi at leksehjelperne ofte har vært personer med høy faglig kompetanse. Evalueringen viser at de forhåndsdefinerte modellene etter hvert hadde en tendens til å gå over i hverandre. Forskjellen ble til en viss grad utvisket, og forsøket bar i mindre grad preg av å være en modellutprøving. Det var ikke modellene som ble det sentrale i forsøket, men organisering og innhold i leksehjelptilbudene. Evalueringen viser også at leksehjelp oppleves som et sosialt tilbud. Brukere, leksehjelpere, foreldre, og andre involverte prosjektdeltakere, har opplevd leksehjelp som en sosial arena som knytter bånd mellom mennesker. Vekten på leksehjelp som en sosial arena har vært noe større i prosjekter i regi av frivillige organisasjoner, enn i de skolebaserte prosjektene. Prosjektene har i stor grad nådd ut til de elevene man har definert som sine målgrupper. Både prosjektledere og rektorer har også i stor grad vært enige om at leksehjelp gir resultater i form av bedre læringsutbytte. Prosjektlederne i skolebaserte prosjekter er her de mest positive, men en klar majoritet av alle våre respondenter er enige i at leksehjelp gir bedre læringsutbytte og bedre skolefaglige prestasjoner for deltakerne. Undersøkelsen blant elever som har deltatt på leksehjelp, viser at en klar majoritet av deltakerne har opplevd prosjektet som positivt med hensyn til det sentrale målet om økt læringsutbytte. Samtidig ser vi her visse variasjoner blant annet mellom elever på ulike trinn. Leksehjelpens popularitet blant elevene er avtagende når man går opp i klassetrinn. En klar majoritet av elevene vurderer læringsutbyttet som positivt, men vi ser at vurderingen blir

12 ix mindre positiv på høyere trinn. Elever i videregående skole mener i mindre grad enn elever på barnetrinnet at leksehjelpen har bidratt til at de har lært mer. Evalueringen viser også at organisert leksehjelp har et potensial til å bli et godt redskap i arbeidet med å jevne ut sosial forskjeller i skolen. En klar majoritet av prosjektlederne og skolelederne vurderer leksehjelp som et tiltak som kan virke sosialt utjevnende, i tillegg til å gi økt læring. Ingen av disse tingene skjer imidlertid automatisk. Særlig er sosial utjevning et mål man ikke når uten grundig planlegging og bevisst gjennomføring. Erfaringen har vært at man i leksehjelptilbud basert på frivillig deltakelse, lettest rekrutterer det vi kan kalle faglig sterke elever, med foreldre som er aktive deltakere i sine barns skolegang. Skal man klare å rekruttere også andre elevgrupper, deriblant de som har størst behov for læringsstøtte av denne typen, krever dette målrettet innsats. Det er grunn til å tro at denne utfordringen er størst på høyere klassetrinn. TENK og SEIRE framstår også som prosjekter som langt på vei lykkes med å gi et tilbud om trening i realfag til relevante elevgrupper. Begge prosjektene reserverer seg i forhold til å kalle det de driver med leksehjelp, og foretrekker begrepet mattetrening. Både elever og mentorer vurderer tiltakene som positive i forhold til læringsutbytte i realfag. Elevene opplever tilbudet som noe som styrker deres prestasjoner, og gjør dem mer motivert for å studere realfag. Om dette også fører til økt rekruttering til høyere studier i realfag, er for tidlig å si. Det faglige nivået på den mattetreningen som tilbys, ser ut til å være god, og i relativt stor grad tilpasset brukernes behov. Samtidig er det klart at begge tilbudene har en utfordringen knyttet til å rekruttere flere og bredere elevgrupper, for dermed også å bli sterkere redskap for sosial mobilitet. I dag rekrutterer begge tilbudene mange elever med foreldre som har høyere utdanning. Evalueringen viser at det er flere ting som må på plass hvis leksehjelp skal bidra til sosial mobilitet i skolen. Blant de viktige suksessfaktorene for å utvikle et vellykket leksehjelptilbud for alle, trekker evalueringen fram følgende: Rekruttering: Hvis leksehjelp skal bli et effektivt virkemiddel for sosial utjevning, er man avhengig av å klare å rekruttere de elevene som har størst behov, og som ofte viser seg å være de siste som kommer til et frivillig tilbud. Når man starter et leksehjelptilbud, må man derfor ha et bevisst forhold til dette, og en bevisst tanke rundt rekrutteringsprosesser. Avstigmatisering: Sentralt i spørsmålet rundt rekruttering, er det at man klarer å gi tilbudet en form som ikke virker stigmatiserende. Oppleves leksehjelp av store elevgrupper som et tilbud til elever med ulike former for læringsvansker, en slags spesialundervisning, risikerer man å støte fra seg både de faglig sterke og de mindre sterke elevene. Det er vårt inntrykk at denne utfordringen er større på høyere klassetrinn. Hvis man ikke klarer å utforme tilbudet på en ikke-stigmatiserende måte, risikerer man at leksehjelp virker mot sin hensikt mht sosial utjevning, og da særlig i ungdomsskolen og videregående, der dette er en mer sentral problemstilling enn på lavere trinn. Skoleforankring: Et godt leksehjelptilbud er avhengig av god forankring i skolen. Leksehjelpen må ikke være uavhengig av skolens øvrige virksomhet, men fungere som en reell støtte til skolens kjerneaktivitet. Leksehjelpen må kjenne skolens arbeid og progresjon, for å kunne fungere som optimal læringsstøtte. God kobling til skolen er dessuten viktig for å

13 x kunne rekruttere elever til leksehjelpen. Uansett om leksehjelpen utføres i eller utenfor skolen, er man derfor avhengig av god kommunikasjon og kontakt. Skole/Hjem: God kontakt/samarbeid med foreldre er sentralt i et vellykket leksehjelptilbud. Foreldre er for det første sine egne barns primære leksehjelpere. Det er dessuten de som best kan bidra til å skape positive holdninger til skole og opplæring. Foreldrene er dessuten nøkkelaktører med hensyn til å oppmuntre egne barn til å delta på leksehjelp. En vellykket leksehjelp, krever derfor god og gjensidig kontakt og tillit mellom skole, hjem og leksehjelp. De rette leksehjelperne: Et vellykket leksehjelpetilbud er avhengig av at man rekrutterer de rette leksehjelperne. Leksehjelp er en krevende oppgave, og de som skal være ansvarlig for den, må ha den rette kombinasjonen av fagkompetanse, didaktisk/metodisk kompetanse og relasjonell kompetanse. Denne kombinasjonen er ikke nødvendigvis den samme på alle trinn. Høy grad av fagkompetanse i de fag man gir læringsstøtte i, er sannsynligvis mer sentralt jo høyere klassestinn man befinner seg på. Utvelgelsen av leksehjelpere er derfor viktig. Flere av prosjektene viser også at leksehjelpere har behov for påfyll, i form av en eller annen form for skolering. Et bevisst forhold til lekser: Et bevisst forhold til lekser er en av grunnsteinene i alt arbeid med lesker. Det gjelder også leksehjelp. Skolen må ha et bevisst forhold til hvilke lekser man gir, og hvilken funksjon leksene skal ha. Dette er avgjørende for å få til en tilpasset leksehjelp, leksehjelp tilpasset den enkelte elevs premisser og behov. I flere delprosjekter gir skolen uttrykk for at prosjekt leksehjelp også har bidratt til at man har fått et mer bevisst forhold til bruk av lekser. Modellene ikke avgjørende: Evalueringen viser at det ikke er modellene i seg selv som gir effekter. Innholdet og gjennomføringen i leksehjelpen som blir gitt, er det avgjørende. Et vellykket leksehjelptilbud, må legge stor vekt på det relasjonelle. Fokus i arbeidet må ligge på å utvikle en organisering som muliggjør det gode møtet mellom elev, leksehjelper og oppgave/lekser. Det er dette som er det som avgjør resultatet, her som i all annen læring. Det viktigste arbeidet mot reproduksjon av sosial ulikhet i skolen, må skje innenfor rammene av skolens kjerneaktivitet; i undervisningen. Det er her dette problemet primært må møtes. Et kompensatorisk tiltak som leksehjelp kan ikke alene skape sosial utjevning i skolen. Leksehjelp, gjennomført på en forsvarlig og gjennomtenkt måte, kan derimot være en støtte, ett verktøy blant flere, i dette arbeidet. Likevel kan leksehjelp aldri være den tryllestaven som alene skal være den avgjørende faktoren som skal håndtere en utfordring norsk skole har kjempet med i mange tiår.

14 xi Summary This report presents results from the evaluation of the national educational initiative Project Homework Assistance (PHA), a measure that was launched in 2006 and completed in The initiative PHA came to life as a direct result of that the Norwegian education system has acknowledging that it struggles with one of its main tasks; an equal education for all its students. Contrary to what has been the belief over the years, the education system has reproduced and strengthened inequalities rather than reducing them. Children of parents with high socio-economic status perform better at school than children of parents with low socioeconomic status. In addition, national and international research shows that Norwegian teachers give their students more homework than their international peers. As a result, working with homework, which means that parents have direct access to help their children with school tasks and therefore can provide good learning, has been opted as a mean that can reduce the reproduction of inequalities. For various reasons, not all parents have time or the capacity to help their children, meaning that others than the children s parents are needed to assist them, for example teachers at school, or voluntaries. Against this background, the Norwegian Directorate for Education and Training was provided with responsibility and mandate to carry out a national project aimed at trying out various models or methods in homework assistance in elementary school and high school. In addition, an evaluation of PHA was also organised. This was carried out by SINTEF Technology and Society and NTNU Samfunnsforskning. Altogether 33 local projects were completed during the project period. PHAs national project management has been very active and followed local projects in the best way possible. From the beginning, it was established routines for reporting, information flow and dissemination. The national project management has also organised several conferences that has allowed local projects to share knowledge and experience between them. The evaluation, however, has been based on quantitative and qualitative methods in the social sciences. This report, which is the third of three reports that have been produced by SINTEF and NTNU, expands on data collected from the entire project period. The evaluation has shown that homework assistance is phenomenon in rapid growth; during the last five years, more than half of the schools in Norway, offers in some sort of homework assistance. Previous experience from homework assistance, which was not part of the national project, was integrated into the original designs of the national project. The national project management wanted to try out five ways of organising homework assistance. These were: 1. Homework assistance in schools where teachers function as homework assistants 2. Homework assistance in after-school activity, where after-school activity is charged with responsibility 3. Homework assistance in voluntary organisations 4. Homework assistance through the use of IKT 5. Homework assistance focusing on improving the competence of the parents In addition, two projects organised and managed by students in science studies, TENK and SEIRE were included in PHA. TENK and SEIRE were organised by students at the University of Oslo and NTNU in Trondheim. They were also evaluated and are presented in a separate chapter in this report. It is difficult to estimate the total number of schools participating in one way or another, but we assume that more than 50 schools have been part

15 xii of PHA. During the project period, the local projects have differed in nature and composition. Some have been organised according to a drop-in principle, while others have had a more firm structure, including compulsory participation. It is also difficult to estimate number for participants. Some projects report about a 100 percent participation, while others can demonstrate low figures. The projects has had its most significant impact in elementary school, but has faced most challenges in high schools with regards to recruitment. In number of local projects we see here also a similar pattern; number of projects is highest in elementary school and lowest in high schools. Therefore, motivating high school students has been a challenge. The evaluation also demonstrates difference in the homework assistance background; mostly teachers and school assistants have had this role, but students, unemployed, retired teachers, parents, grand parents, for example, have in addition fulfilled the function as the homework assistant. The evaluation shows that the pre-defined models became less and less relevant as the project progressed. Several of them fused into each other, resulting in that PHA became to a lesser extent a project aimed at finding the most suitable model for homework assistance. In contrast, ways of organising and content became central issues. The evaluation has demonstrated that homework assistance can be a tool that generates increased learning outcome. A majority of the project participants states that they have a positive experience with regards to learning outcome. In this sense, one can claim that good learning takes place. As an extension of this result, PHA might pave the way and become a suitable tool to reduce the reproduction of social inequalities in the Norwegian education school system. But, it has to be stressed, this will not be realised automatically; the aim of reducing the reproduction of social inequalities is most likely to be completed if good planning, organising and implementation are accounted for. Furthermore, if homework assistance is to be a tool for social mobility, certain conditions must be in place. These are the success criteria which must be included. 1. Recruitment of students: If one is facing the great challenges connected to the reproduction of social inequalities, every local project must have clear strategy on how to recruit the right students. 2. Non-stigmatisation: No project should be understood as a special class for students. Participation at a homework assistance arrangement is for everybody. 3. Integration: Any homework assistance arrangement must be an integrated part of school s day-to-day activities. If it becomes a satellite orbiting the school with no intention, it will most likely fail in its purpose. 4. School home collaboration: Good contact and communication between school and parents is quintessential in any homework assistance arrangement. 5. Finding competent homework assistants: For any homework assistance arrangement, having competent assistants is essential. 6. A clear idea of what homework actually is : One of the main pillars in any homework assistance is that the school has a clear idea what homework is. 7. Models are not the important thing: The evaluation has demonstrated that the model itself is not the important matter, but organisation and contents are.

16 In sum, the task of reducing the reproduction of social inequalities can not be solved by homework assistance alone. The main focus in solving this task must be on the core activities of schools, on the teaching taking place in the classroom. This is where the challenges lie. Homework assistance can, if properly executed, be an important supportive tool in this work. Nevertheless, homework assistance can not alone be the single magic wand for fighting the challenges the Norwegian educational system has struggled with for many years. xiii

17

18 SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning 1 1 Innledning Dette er sluttrapporten fra evalueringen av modellutprøvingen og utviklingsprosjektet Prosjekt leksehjelp. Prosjekt leksehjelp ble gjennomført av Utdanningsdirektoratet (Udir) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, i skoleårene 2006/2007 og 2007/2008. Selve utprøvingen ble avsluttet på forsommeren i 2008, med unntak av noen få prosjekter som fikk fortsette ut over høsten Prosjektet hadde sine avslutningskonferanser for deltakerne i slutten av oktober. Evalueringen er gjennomført av SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning. Evalueringen har fulgt prosjektet gjennom hele perioden, med avslutning i januar Forskerne som har vært involvert i arbeidet i hele perioden, har vært Trond Buland, Halvdan Haugsbakken, Thomas Dahl og Vidar Havn fra SINTEF, og Berit Berg, Thomas Hugaas Molden og Marko Valenta fra NTNU. Sluttrapporten er skrevet av Trond Buland og Halvdan Haugsbakken, med bidrag fra Marko Valenta og Thomas Hugaas Molden. Trond Buland har vært prosjektleder for arbeidet. Vi har tidligere levert to delrapporter fra evalueringen. Den første presenterte en kartlegging av utbredelsen av leksehjelp i norsk skole. Denne ble levert i april Den andre delrapporten ble levert i oktober 2007, og presenterte en kvalitativ gjennomgang av ulike erfaringer knyttet til prosjektet og bruk av leksehjelp i regi av skolen og av frivillige organisasjoner. (Se Dahl 2007 m.fl., Haugsbakken & Buland 2007) 1.1 Overordnede problemstillinger og avgrensninger Utdanningsdirektoratet definerte følgende mål for evalueringen: Gjennom en kartleggingsdel skal man gi utfyllende informasjon om utbredelsen av forskjellige modeller for leksehjelptilbud innenfor ulike skoleslag og klassetrinn. Undersøkelsen skal på landsbasis kartlegge eksisterende leksehjelptilbud i norsk skole og si hva som kjennetegner disse med hensyn til organisering, ansatte/frivillige, innhold, målgrupper, samt elevenes deltakelse over tid. Dersom noen leksehjelptiltak har vært evaluert skal informasjon/rapport om dette også fremskaffes. Gjennom en evalueringsdel skal man gjennomgå de ulike modellene for leksehjelp som prøves ut i prosjektet. Det er et mål å skaffe tilveie mest mulig kunnskap om de ulike leksehjelpprosjektene og frambringe informasjon om de sentrale problemstillingene i evalueringsoppdraget. I tillegg skal evalueringen si noe om de ulike modellenes organisering, ressursbruk, innhold og læringsutbytte for elevene. I kapittel 2, vil vi komme nærmere inn på evalueringens problemstillinger. I rapporten skiller vi mellom lokale og sentrale aktører. Med lokale aktører mener vi prosjektdeltakerne som har organisert og prøvd ut ulike leksehjelpmodeller i lokale delprosjekter. Dette kan for eksempel være skoler i grunnskolen eller frivillige organisasjoner. Med sentrale aktører mener vi aktører som tilrettelegger, kommer med innspill til uformingen eller på andre måter relaterer seg til forsøket, uten selv å delta aktivt i gjennomføring av leksehjelp. De har sin rolle knyttet til prosjektets overordende mål og drift. Dette er aktører

19 2 Leksehjelp Ingen tryllestav? Sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp som Utdanningsdirektoratet, Utdanningsforbundet, FUG, Elevorganisasjonen, etc. Data fra disse har inngått som en bakgrunn for og utdyping av vår analyse. Når vi i denne rapporten snakker om modeller for leksehjelp, forholder vi oss til de fem modellene Prosjekt leksehjelp i utgangspunktet definerte for utprøving, i tillegg til det som ble utprøvingens sjette modell; studentdrevet realfagstrening ved UiO og NTNU. Innenfor de ulike modellene finnes et stort antall lokale varianter og organisasjonsformer, ordninger som ofte går utover det å kun gi hjelp til lekser. Mange leksehjelptilbud for eksempel også en sosial arena. Leksehjelp representerer en alternativ, fleksibel læringsarena.. Utdanningsdirektoratet ønsket en løpende evaluering av Prosjekt leksehjelp. Evalueringen skulle bidra med forskningsbaserte innspill og kunnskap, som skulle komme prosjektet og deltakerne til nytte. Evalueringen skulle si noe om de ulike erfaringene ved bruken av de ulike leksehjelpmodellene. Med utgangspunkt i dette, skulle evalueringen vurdere i hvilken grad prosjektets målsettinger er nådd. Evalueringen skulle dessuten si noe om årsaker til måloppnåelse. Evalueringen har altså vurdert prosess og resultatoppnåelse i sammenheng. I den grad det har vært mulig, presenterer vi også relevante erfaringer fra evalueringen av forsøket med Utvidet skoledag, en evaluering som SINTEF gjennomførte på vegne av Utdanningsdirektoratet (se Bungum & Haugsbakken, 2008a, Bungum & Haugsbakken 2008b). 1.2 Om sluttrapporten Hovedmålet med denne sluttrapporten er å gi et samlet bilde av Prosjekt leksehjelp. Vi vil presentere de viktigste resultatene fra siste evalueringsperiode, etter levering av andre delrapport, fram til modellutprøvingens slutt. Samtidig bygger denne rapporten også på kunnskap fra hele evalueringen. Rapporten gir ikke en detaljert gjennomgang av alle de lokale prosjektene i forsøket. Dette har vært umulig med de gitte rammer. Vi har imidlertid gjennomgått data fra alle lokale prosjekter, og har ved ulike anledninger også snakket med representanter for alle prosjekter. I tillegg har breddestudien omfattet alle delprosjektene. Evalueringen bygger altså på data fra alle delprosjekter, selv om ikke alle har fått en kvalitativ presentasjon i rapporten. I kapittel 2 gjennomgår vi evalueringens hovedproblemstillinger, og det metodiske grunnlaget for evalueringen. I rapportens tredje kapittel diskuterer vi Prosjekt leksehjelps bakgrunn, utforming og gjennomføring. Vi gir her et bilde av forsøkets profil, og presenterer noen problemstillinger som har vært viktig for prosjektdeltakerne. I kapittel 4 presenterer vi data fra breddeundersøkelsen blant delprosjektene. Breddeundersøkelsen ble gjennomført tidlig høst 2008, etter at utprøvingen var over. I kapittel 5 presenterer vi data fra brukerundersøkelser vi gjennomførte blant elever på de ulike leksehjelpoppleggene vi besøkte i forbindelse med casestudiene.

INTET MENNESKE ER EN ØY

INTET MENNESKE ER EN ØY INTET MENNESKE ER EN ØY Rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall Trond Buland og Vidar Havn i samarbeid med Liv Finbak og Thomas Dahl SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Leksehjelp som virkemiddel

Leksehjelp som virkemiddel Leksehjelp som virkemiddel av halvdan haugsbakken og Trond buland Det har vært snakket mye om leksehjelp, men ikke alltid så mye om hva det er. Er for eksempel leksehjelp forskjellig fra lekser? Et av

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson Å SE OG BLI SETT Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv Sluttrapport av Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson NF-rapport nr. 6/2013 ISBN-nr.: 978-82-7321-644-1 ISSN-nr.:

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Thorshaug og Svendsen Illustrasjonsfoto: colourbox.com Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2014 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Nyankomne elever med

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding

Detaljer

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg. Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg. Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg Prosjekt

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

Verdiskapning i byggeprosjekt

Verdiskapning i byggeprosjekt Verdiskapning i byggeprosjekt Bruk av Customer Value Propositions for å sikre verdiskapning i byggeprosjekt Nina Bjørke Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Ola Lædre, BAT Medveileder:

Detaljer

Likestilling er jo ikke lenger det helt store.

Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestillingsarbeid i skolen 2009 2010 RAPPORT 15/2010 Liv Anne Støren, Erica Waagene, Clara Åse Arnesen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Trine Monica Myrvold, Marit Kristine Helgesen, og Lillin Knudtzon Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Psykisk Helsearbeid i Oslo kommune Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Sluttrapport Bruker Spør Bruker Dagfinn Bjørgen Heidi Westerlund Karl Johan Johansen. Side 2 av 137 Første opptrykk Flere

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Thomas Nordahl, Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Hjem skole-samarbeid for et godt læringsmiljø Evaluering av lokale hjem skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem skole-samarbeid Sluttrapport Ingrid Helgøy Anne Homme Rokkansenteret Stein Rokkan

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer