Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret

2 Innhold 1.0 Forord Pedagogisk arbeid Pedagogisk plattform Årsplaner og fagrapport Elevenes arbeidsplaner Individuell opplæringsplan (IOP) Vurdering av elevene Skoledagsorganisering Fag- og timefordeling Leksehjelpordning NY GIV Kontakten mellom hjem og skole Foreldremøte Skolens rådsorgan Utviklingssamtaler og elevsamtaler Foreldreundersøkelsen Fronter Skolens hjemmeside Rådgivertjenesten Yrkes og utdanningsveileder Sosialpedagogisk rådgiver Satsingsområder Vurdering for læring Grunnleggende ferdighet Motivasjon og mestring - skolebasert utvikling (Ungdomstrinnssatsinga) Skolens utemiljø Aktivitetsplan Styringsdokumenter 14 2

3 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Enga skole. Planen skal legge felles og overordnede føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en enhetlig organisasjon med felles mål. Samtidig skal den gi skoleeier, foresatte og andre aktører et innblikk i hva som prioriteres ved skolen. Ved opprettelse av egen hjemmeside på internett har vi fått en effektiv kanal for formidling av oppdatert informasjon. Her kan alle som ønsker det finne opplysninger om både elevtall, ansatte, bygninger m.v. Den tradisjonelle presentasjonen av skolen finner du på hjemmesiden De ansatte ved skolen plikter å gjøre seg kjent med innholdet i virksomhetsplanen og retningslinjer som gis her er forpliktende for den enkelte tilsatte. Enga skole, 23. August 2013 Mats Fors Rektor 3

4 2.0 Pedagogisk arbeid 2.1 Pedagogisk plattform Skolen skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene også kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at de ansatte fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte Alle ansatte ved Enga skole skal følge skolens felles retningslinjer for undervisningen. Det innebærer: 2.2 Årsplaner og fagrapport Det skal utarbeides årsplaner for hvert fag og for de elevene som følger et spesialtilpasset opplæringstilbud. Årsplanene baseres på læreplanen og inneholder: utvalgte kompetansemål fra kunnskapsløftet læringsmål, som konkretisering av kompetansemålene periodeinndeling lærestoff arbeidsmåter vurderingsmåter Årsplanene kvalitetssikrer og dokumenterer innholdet i opplæringa, og fungerer som et styringsdokument for undervisninga gjennom skoleåret. Planarbeidet også til en god sammenheng mellom opplæringa på skolens klassetrinn. Faglærere med avgangsklasser utarbeider dessuten en fagrapport ved avslutninga av skoleåret, som kvalitetssikrer den lokalt gitte avgangsprøven ved skolen. Fagrapporten oppsummerer faginneholdet og prioriteringene siste skoleår. Skolen skal bidra aktivt til god kommunikasjon med eksterne sensorer og legge best mulig til rette for gode elevprestasjoner. 2.3 Elevenes arbeidsplaner Hver enkelt elev ved Enga skole får utdelt en arbeidsplan med varighet på en uke. Denne inneholder en konkret oversikt over uken og skal gjøre det lett for elever og foresatte å holde oversikt over fag, timenes innehold, spesialtemaer etc. Planen har også en kolonne der elevene kan fylle ut læringsmål for timene. Læringsmålene blir presentert hver time i begynnelsen. Med hjelp av denne kan elevene teste sin egen måloppnåelse og kompetansenivå, både på egen hånd og i samarbeid med lærere og foresatte. 4

5 Arbeidsplanene formidler også henvisninger til dokumenter utlagt på hjemmesiden eller fronter. Skolene oppfordrer alle foresatte om å bruke arbeidsplanene aktivt sammen med sine barn. Om en arbeidsplan skulle komme bort, har en mulighet til å finne frem til en ny i klassens rom på fronter. I tilfeller hvor elever følger en individuell opplæringsplan (IOP), utarbeides det tilpassede arbeidsplaner med et faginnehold som helt eller delvis avviker fra den øvrige gruppa/klassen. 2.4 Individuelle opplæringsplaner (IOP) For elever med spesialundervisning utarbeides det tilpassede og individuelle opplæringsplaner som avviker fra den ordinære gruppas opplæringstilbud, og fra de ordinære kompetansemålene i læreplanen. Disse baseres på rapporter og dokumenter fra undervisning i klass og tilpasset opplæring innenfor klassen, uttalelser og utredninger fra PPT, samt samtaler med elever og foresatte, og utvikles gjennom et nært samarbeid mellom kontaktlærere og faglærere. Planene kvalitetssikres av spesialpedagogisk ansvarlig sammen med rektor, og blir evaluert hvert halvår. 2.5 Vurdering av elevene Kontaktlærere påser at alle elever får vurdering i alle fag, med eller uten karakter. Eleven skal også få vurdering i orden og oppførsel. Skolen gir heimen og eleven jevnlige skriftlige og muntlige tilbakemeldinger og vurderinger: Når Hvordan Annenhver uke Kontroll og retting av innlevert arbeid i fag, prøver eller tester med kommentarer/karakterer Hver 3. uke Elevsamtaler med muntlige tilbakemeldinger og meldinger om hva eleven skal gjøre for å lære mer Oktober - Elevsamtaler og utviklingssamtaler November Januar Halvårsvurderinger med karakter og skriftlige veiledninger Mars - April Elevsamtaler og utviklingssamtaler Juni Halvårsvurderinger med karakter og skriftlige veiledninger for 8. Og 9. Trinn. Sluttvurdering (vitnemål) Trinn. Vurderingen i fag har tre hovedmål: 1. Skal si noe om elevens kompetansenivå i faget. 2. Skal fremme læring. 3. Skal virke styrende på tilpasningen av elevens undervisning. Ved karakteroppgjør og til utviklingssamtaler skal eleven få en veiledning på hvordan kompetansen i faget kan heves. Foreldrene har rett til å bli varslet dersom en elev mangler vurderingsgrunnlag i fag, eller står i fare for å få nedsatt karakter i orden og oppførsel. 5

6 Halvårsvurdering og utviklingssamtale Skolen forendrer praksis hva gjeller halvårsvurdering og utviklingssamtaler samt skolen tar i bruk nye utarbeidede maler for endemålet. Læreren fyller ut halvårsvurderingsskjemaer i forkant av utviklingssamtalen og læreren fyller også i hva elevene har sagt på elevsamtalen. Foreldrene får da de foreløpige halvårskarakterene hjemsendt til påsyn for foreldre. Skolen har lagt inn en kolonne med innspill fra foresatte. Skolen vil presisere at det forventes at foreldrene fyller ut kommentarer og sender inn skjemaene tilbake til skolen. Med dette vil skolen at samtalen mellom lærer og elev/foresatt skal vare mer forutsigbar og at fokus skal kunne ligge på hva eleven kan og hva eleven må gjøre for å lære mer/oppnå bedre karakter. Ved halvårsvurdering i januar og juni gjør læreren forandringer dersom det skal forandres og sender hjem det endelige skjemaet med kommentarer og karakterer. For avgangselever erstattes halvårsvurdering av vitnemål i vårsemesteret. 2.6 Skoledagsorganisering Mandag - fredag Onsdag (u-trinn) Onsdag trinn 1. time 09:05 10:35 1. time 09:05 10:35 1. time 09:05 10:35 Friminutt 10:35 11:05 Friminutt 10:35 11:05 Friminutt 10:35 11:05 2. time 11:05 12:05 2. time 11:05 12:05 2. time 11:05 12:35 Friminutt 12:05 12:20 Friminutt 12:05 12:20 3. time 12:20 13:20 3. time 12:20 13:20 Friminutt 13:20 13:35 Friminutt 13:20 13:35 3. time 13:35 14:35 4. time 13:35 15: Fag og timefordelingsplan Enga skole følger fag- og timefordelingsplan som er fastsatt sentralt og spesifisert av Meløy kommune. Fordelt på gjennomsnittlig uketimetall, ser fag- og timefordelingsplanen som følger i 60 min enheter: 6

7 Fag trinn 8.- Sum Sum trinn grunnskole RLE Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk/ språklig fordypning Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving Elevrådsarbeid Utdanningsvalg Fleksibel time Fysisk aktivitet Sum timer Ny fag og timefordelning på ungdomstrinnet Fag 8.- trinn RLE 153 Norsk 398 Matematikk 313 Naturfag 249 Engelsk 222 Fremmedspråk/ språklig fordypning 222 Samfunnsfag 249 Kunst og håndverk 146 Musikk 83 Mat og helse 83 Kroppsøving 223 Elevrådsarbeid 0 Utdanningsvalg 110 Valgfag Sum timer ungdomstrinnet * Den nye fag og timefordelingen for ungdomstrinnet innføres gradvis fra skoleåret , og gjelder for elever med rett til valgfag. I skoleårene og vil elever som ikke har valgfag, følge tidligere fag og timefordeling for ungdomstrinnet. 2.8 Leksehjelp Skolen tilbyr leksehjelp for Trinn 2t/u fordelt på 60min økt mandager og torsdager 13:35-14:35. 7

8 Ordninga er frivillig og gratis, og kommer i tillegg til uketimetallet som er oppgitt i fag- og timefordelingsplanen. Foresatte til elever som ønsker delta på leksehjelp, må melde sine barn på ordninga. Formålet med leksehjelpa, er at elevene skal få hjelp på skolen til å gjøre noen av leksene. Det er ikke alle leksene som elevene får gjort på leksehjelpa. Høytlesing skal alltid gjøres hjemme. Det er de foresattes ansvar å følge opp hvilke lekser som ikke er gjort på leksehjelpa, og som derfor må gjøres hjemme. 2.9 NY GIV Ny Giv er et nasjonalt prosjekt som er igangsatt for å få flere elever til å fullføre videregående utdanning. På Enga skole vil dette bety at en mindre gruppe elever fra klasse får tilbud om 2-3 timer regning på liten gruppe og 2-3 timer lesing/skriving med praktiske tilnærmingsmåter hver uke fra februar og fram til eksamen. Her vil elevene få mulighet til å bedre sine grunnleggende ferdigheter, slik at de både vil kunne score bedre på eksamen i tiende klasse og i tillegg bli i stand til å klare seg faglig på videregående skole. Skolen foretar en vurdering om hvem som skal få mulighet å være Ny Giv elev og tar en samtale med de elever som det gjeller. Foreldre og elever må søke om å få delta. De elevene som får plass må skrive under på en kontrakt, der de forplikter seg til å fullføre opplegget. Som Ny Giv elev blir du registrert av videregående skole, og får videre oppfølging der. I avtalen skal eleven sikres sommerjobb og forkurs før start av videregående skole. 3.0 Kontakten mellom hjem og skole Den første kontakten mellom Enga skole og foresatte opprettes under det første foreldremøtet, våren innfor 1. Klasse og 8. Klasse. Rektor og kontaktlærer gir generell informasjon om vårt arbeid, for å gjøre overgangen til ny skole lettere. Både foreldre og elever får vite hva som forventes, arbeidsmåter, etc. 3.1 Foreldremøter Det arrangeres jevnlige foreldremøter på hvert klassetrinn, Ett i høstsemesteret og ett i vårsemesteret. Skolen inviterer de foresatte i hver klasse til et plenumsmøte, med dialog og informasjon knyttet til alt fra rutiner til klassetur. Foreldregruppene velger dessuten klassekontakter, som skal fungere som talerør for de foresatte, og holde jevnlig kontakt med skolen, bl.a. som representanter i FAU. Disse har også i oppgave å arrangere sosiale sammenkomster for elever og foresatte i klassen. 3.2 Skolens rådsorgan Hver klasse velger to foreldrerepresentanter, kalt klassekontakter. Disse utgjør skolens FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg). Dette organet skal arbeide for et godt samarbeid mellom skole og hjem. I tillegg skal skolen ha et skolemiljøutvalg (SMU), som skal arbeide spesielt for å sikre elever et godt arbeidsmiljø på skolen. Alle foreldre kan fremme saker gjennom sine klassekontakter. 3.3 Utviklingssamtaler Utviklingssamtaler skjer to ganger i løpet av et skoleår, en i høstsemesteret og en på våren. Dette er et møte mellom kontaktlærer, foresatte og elev, og inneholder en inngående samtale om og redogjørelse for elevens situasjon på skolen. I forkant av møtene har kontaktlærer hatt elevsamtale med eleven og da har eleven fått reflekter og vurdere seg selv. Dette dokumenteres på skjemaet som sendes hjem sammen med lærerens vurdering av eleven i forkant av samtalen. Da skal foreldre sammen med eleven gå gjennom skjemaet og skrive inn kommentarer og innspill i kolonnen innspill fra foresatte. Skjemaet 8

9 sendes etterpå tilbake til skolen innen utviklingssamtalen avholdes. Disse nye rutiner har skolen ettersom skolen ønsker at alle parter skal få anledning å forberede seg til utviklingssamtalen slik at fokus kan ligge på framovermelding. 3.4 Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen har endret tidspunkt for gjennomføring og gjennomføres under høsten. Undersøkelsen er svært viktig for skolen med tanke på utvikling av skolen. Undersøkelsen ordnes slik at foreldre får hjem en lapp med nettadresse, brukernavn og passord. Her har foreldre en mulighet å påvirke og vare med og bidra til utvikling av Enga skole. 3.5 Fronter Fronter er skolens digitale læringsplattform. Fronter skal brukes som et verktøy for kommunikasjon mellom skole og hjem. Ukeplaner/arbeidsplaner, årsplaner, møteinnkallinger m.m skal legges i klassens rom på Fronter, og slik gjøres tilgjengelig for elever og foresatte. Etter hvert som elevene får erfaring med bruk av Fronter, skal de ha mulighet til å levere arbeid elektronisk via Fronter. Dette er også et viktig sted for utveksling av informasjon, både mellom skolens ansatte og ekstern mellom skolene i Meløy. Instruksjon i bruk av Fronter gis på foreldremøtene. 3.6 Skolens hjemmeside Skolen har egen oppdatert hjemmeside med mye nyttig informasjon. Her presenterer skolen ulike sider ved virksomheten vår. I denne år skal ansatte og elever i større grad produsere artikler og nyheter til hjemmesiden slik at det annenhver uke blir en ny oppdatering. Målet er at flere foreldre skal ta i bruk nettsiden som en informasjonskanal. Rektor har ansvaret for publiseringer på siden. Siden finner du på 3.7 Rådgivertjenesten Rådgiver har som mål å gi elevene råd i sosialpedagogiske, utdanningsmessige og yrkesmessige spørsmål. Rådgiver samarbeider med skolens ledelse om tilvalgsfag og med skolens lærere om opplegg rundt temaet skole - næringsliv Yrkes og utdanningsveiledning Rådgiver bidrar til å utarbeide og revidere skolens egen plan for utdannings- og yrkesveiledning ut fra regional plan for karriereveiledning og bidrar til at tiltakene i skolens plan blir gjennomført, deriblant: Samarbeid - bidra til samarbeid i overgangen mellom skoleslag - bidra til at foresatte blir oppdatert og involvert i elevenes utdannings- og yrkesmuligheter ved hjelp av foreldrekurs og foreldremøter Veiledning - Gi utdannings- og yrkesveiledning til elever i grupper - Veilede enkeltelever til å utarbeide sin egen utdannings- og yrkesplan i samarbeid med kontaktlærer (faget utdanningsvalg) - Ha spesiell oppmerksomhet rettet mot minoritetsspråklige elever og elever med spesielle behov og deres foresatte ved overgang mellom skoleslag. - Bidra i samarbeid md kontaktlærer, eventuelt lærer i utdanningsvalg til at alle elever får tilbud om individuell karrieresamtale Sosialpedagogisk rådgivning 9

10 Klassemiljø - Samarbeide om å tilrettelegge for elever med fravær av helse- eller velferdsgrunner - Bidra til å gjennomføre tiltak med utgangspunkt i skolens satsningsområder Veiledning - Gi individuell eller gruppevis veiledning innenfor det sosialpedagogiske området. - Kartlegge problem og om det er behov for hjelpeinstanser utenfor skolen - Formidle kontakt med de rette hjelpeinstanser Sammenheng i det 13-årige skoleløpet - Bidra til gode overgangsrutiner i grunnopplæringa for å sikre nødvendig tilrettelegging for alle elever - Fremme samarbeid i grunnopplæringa, delta i rådgivernettverk Samarbeid - Samarbeide med skolens personale i enkeltsaker knyttet til elever - Videreformidle nødvendig informasjon om elever til ledelse, kontaktlærere og faglærere - Bidra til nært samarbeid med heimen Delta i formelt samarbeidsforum ved skolen sammen md ledelse, helsesøster, PPT og eventuelt andre der sosialpedagogiske saker drøftes 4.0 Satsingsområder 4.1 Vurdering for læring Undervisningsseksjonen i Meløy kommune har satt i gang en satsing på Vurdering for læring (VFL). Enga skole har vært en del av dette utviklingsarbeidet sedan januar Målet med prosjektet er at jobbe fram en vurderingskultur i skolen som skal fremme læring hos eleven. I VFL skal vi jobbe mot å ivareta fire viktige prinsipper for god underveisvurdering gjennom drøftinger, planer, utprøving og endring av praksis: 1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen. 3. Elevene skal få råd om hvordan de skal forbedre seg. 4. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling. I sammenheng med dette arbeidet har skolen utarbeidet nye rutiner ift utviklingssamtaler. 4.2 Grunnleggende ferdighet Lesing Enga skole har sammen med skolene i Meløy satsing på lesing som grunnleggende ferdighet. Lesing, språk og begreper er viktige redskaper for læring og utvikling i alle fag, og for å kunne delta i skole, samfunns- og arbeidsliv. Lesing er imidlertid mer enn enkel forståelse av teksten. Lesing innebærer også evnen til kritisk og kreativ lesing, å trekke slutninger, reflektere over og å tolke tekst. Det er viktig at den enkelte elev, ut fra sine evner og forutsetninger, opplever at leseopplæringen støtter og stimulerer til god språk- og begrepsutvikling og god skriftspråklig kompetanse. Skolen skal gi oppfølging gjennom en tilrettelagt og tilpasset leseopplæring ved hjelp av ulike og varierte læringsstrategier. Lesing i alle fag Lesing er en grunnleggende ferdighet som skal integreres i opplæringen i alle fag. Alle lærere er leselærere med ansvar for lesing i sine fag. Til hvert fag i Kunnskapsløftet er det en beskrivelse av hva lesing i faget innebærer. Den viser hvilke ulike aspekt ved lesing som skal vektlegges i hvert fag, hvilke teksttyper og hvilke ulike meningsskapende ressurser elevene skal kunne lese. Læreplanene i de ulike fag viser at elevene skal få møte og bruke et 10

11 mangfold av tekster i ulike sjangre. Det at de skal få møte autentiske tekster, ikke bare læreboktekster, forsterker skolens mandat om livslang læring. 4.3 Motivasjon og mestring skolebasert utvikling (Ungdomsskolesatsinga) Enga skole deltar dette år i pulje 1 i en nasjonal satsing på ungdomskolen, kalt ungdomsskolesatsinga. Målsettingen med dette er at skolen skal bli mer variert og motiverende. Dette i sin tur skal blant annet øke elevenes motivasjon og læring. Universitetet i Nordland er skolens samarbeidspartner, som skal bidra med veiledning og ideer i forhold til den enkelte lærer og hele skolens pedagogiske virksomhet. Dette satsingsområdet vektlegger viktigheten av at elever opplever undervisningen som nyttig, der også praktiske ferdigheter skal utvikles. Skolen er i startfasen av prosjektet. Tanken er at elevene skal merke at undervisningen blir mer variert så dette kommer å evalueres i elevundersøkelser. 4.4 Skolens utemiljø Utemiljøen ved en skole har svært stor innvirkning på elevenes motivasjon for skolen. Derfor vil skolen ha uteskolemiljø som satsingsområde. Skolen hadde allerede i fjor fokus på uteområdet blant lærere og ansatte, blant foresatte og elever, i rådsorgan og politisk i kommunen. Skolen har som mål at få til en utvikling som gjør at elevene lokkes til fysisk aktivitet i friminuttet. Dette skal bidra til å øke elevenes motivasjon og gi elevene positive opplevelser hver dag. 5.0 Aktivitetsplan Tid Aug klasse Trin n Tema/Aktivitet Ansvarlig Vurdering Samarbeid mellom faddere 6.trinn og 1. trinn - Tema, nye arenaer, mobbing og ansvar rundt det. Hele året Kontaktlærere for 1. og 6. trinn Sept 1.- Mobbemanifestdag Team. Okt. Samarbeid med barnehage SFO og skole (gjennom hele året) Barnehageansatte og SFO ansatte Nov Forutprosjekt - 4. trinn har tekstlesing - Basar på ettermiddag Elevsamtaler jevnlig året rundt, f.eks. annen hver uke, avh. av klassens størrelse. Utviklingssamtaler 15.okt 15.nov Valgfri skriftlig perioderapport ifm disse samtalene Dokumentasjon m/ underskrift fra foresatte. Des. 1-4 Deltakelse i Kontaktlærer 4. trinn julegudstjeneste 4. trinn deltar Team Juleverksted Jan. 4. Lesekurs Kontaktlærer 4. Halvårsrapport ca. 20. januar Apr Påskeverksted/frokost Team Utviklingssamtaler 15.mars 11 Team Feb Vinteraktivitetsdag Team

12 s Apr Mai 2. Besøk på flymuseet Kirkebesøk Meløy/Halsa - Annet hvert år for begge trinn - Vår Overgang barnehage - 1. trinn Kontaktlærer besøker barnehage Mai/Juni Besøk Grønøy Gård Juni Aktivitetsdag - Friidrettsdag på Åmnes Innskriving 1. Klasse Kontaktlærer 3. Kontaktlærer klasse Administrasjon, barnehage, neste års kontaktlærer for 1. Administrasjon og kontaktlærere 2. trinn Team Administrasjon og neste års kontaktlærer 15.april Valgfri skriftlig perioderapport ifm disse samtalene Dokumentasjon m/ underskrift fra foresatte. Halvårsrapport ca. 20. juni Hopp i havet 4. Klasse Newton klasse Tid Trinn Tema/Aktivitet Ansvarlig Vurdering ust Samarbeid mellom faddere 6. klasse og 1. trinn Hele året ust August Tur Team Kontaktlærere for 1. og 6. trinn Elevsamtaler jevnlig året rundt, f.eks. annen hver uke, avh. av klassens størrelse. September Oktober November Mobbemanifestdag Nasjonale prøver Løp for livet Friidrettsdag (15.nov.) Juleforestilling (30. nov) Nov/des Desember Juleverksted Team Team Kontaktlærer 5. trinn Kroppsøvingslærere Musikklærere/ kontaktlærere Utviklingssamtaler 15.okt 15.nov Valgfri skriftlig perioderapport ifm disse samtalene Dokumentasjon m/ underskrift fra foresatte. Januar Litterær uke Norsklærer Halvårsrapport ca. 20. januar Februar Vinteraktivitet - Ski/akedag Team Mars 6 Nygjerrigperdag Neverdal Utviklingssamtaler 15.mars 15.april 12

13 April Sykkeldag Vår Mai Friidrettsdag/Tine-stafett Åmnes Team Valgfri skriftlig perioderapport ifm disse samtalene Dokumentasjon m/ underskrift fra foresatte. Kroppsøvingslærere Juni Leirskole Newtonrommet Kontaktlærer 7. Klasse Kontaktlærere Halvårsrapport ca. 20. juni 8.- klasse Tri nn Aug. 8.- Tema/Aktivitet Ansvarlig Årshjul rådgiver Vurdering Fellestur (fjelltur) Team Fiskerimesse trinn Elevsamtaler jevnlig året rundt, f.eks. annen hver uke, avh. av klassens størrelse. Sept. 8.- Mobbemanife stdag Orienteringsd ag - (fra e. første økt) September/o ktober Besøk fra politiet Oppstart filmfest Salten Team Kroppsøvingslæ rere Team Kontaktlærer Foreldrekurs for 9. og trinns foreldre Fagdag fra Ørnes Okt. Filmuke Oktober/nove mber Nov Friidrettsdag Tema uke - Psykisk helse klasse Fagdag (avd. Glomfjord besøker 9. trinn) Kroppsøvingslæ rere Team Utprøving av programområd er, Ørnes, Glomfjord, Inndyr trinn Utviklingssamtaler 15.okt 15.nov Valgfri skriftlig perioderapport ifm disse samtalene Dokumentasjon m/ underskrift fra foresatte. 13

14 Des. Juleball Kontaktlærer Jan. Volleyball turnering Elevrådskontakt (utprøving utd. Program Bodø) trinn Halvårsrapport ca. 20. januar Feb. 1. februar - søknadsfrist elever med IOP Mars 8.- Skidag Team 1. mars ordinær søknadsfrist vgs. Åpen skole Ørnes 9. trinn Utviklingssamtaler 15.mars 15.april Valgfri skriftlig perioderapport ifm disse samtalene Dokumentasjon m/ underskrift fra foresatte. Apr. Filmfest Salten Kontaktlærere Jobbskygging 8. trinn Gründercamp 8. trinn Mai 8.- Idrettsdag (Tine-stafett) Åmnes Team/kroppsøv ings-lærere Overgangsmøte r u-skole vg.skole Bedriftsbesøk Nordtun Helse Rehab. 8. trinn Juni Klassetur Kontaktærer Arbeidsuka 9. trinn (uke 24) Halvårsrapport ca. 20. juni 6.0 Styringsdokument Virksomheten ved Enga skole styres gjennom en rekke planer/dokumenter, og i det daglige arbeidet plikter vi å forholde oss til retningslinjer og føringer gitt i disse. Vi kan generelt skille mellom sentralt gitte føringer og lokale retningslinjer. På skolens hjemmeside kan man til en hver tid finne en oppdatert liste over hvilke styringsdokumenter som gjelder. I tillegg er den enkelte faglærer ansvarlig for å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene eksamensordninger i sine fag, og for å tilpasse opplæringen i forhold til disse. Utdanningsdirektoratets publiseringer av retningslinjer for avgangsprøver og eksempeloppgaver er følgelig styrende for undervisninga i faget. Skolens ledelse gjør sine økonomiske og strategiske prioriteringer med basis i budsjett/økonomiplan og kommunale planer for kompetanseutvikling, spesielle satsningsområder m.v. 14

15 15

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2014-2015

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2014-2015 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2014-2015 Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner 4 2.3 Elevenes arbeidsplaner 4 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

0 Ørnes skole Skoleåret 2012-2013

0 Ørnes skole Skoleåret 2012-2013 0 Ørnes skole Skoleåret 2012-2013 Innhold 1.0 Pedagogisk arbeid... 3 1.1 Årsplaner og fagrapport.... 3 1.2 Elevenes arbeidsplaner. 3 1.3 Individuelle opplæringsplaner (IOP).... 3 1.4 Vurdering av elevene.

Detaljer

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 Innhold 1.0 Pedagogisk arbeid... 3 1.1 Årsplaner og fagrapport.... 3 1.2 Elevenes arbeidsplaner. 3 1.3 Individuelle opplæringsplaner (IOP).... 3 1.4 Vurdering av elevene.

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Enga skole

Virksomhetsplan Meløyskolene. Enga skole Virksomhetsplan Meløyskolene Enga skole Skoleåret 2015/2016 3 Innhold 1.0 Forord s. 4 2.0 Pedagogisk arbeid s. 5 2.1 Pedagogisk plattform s. 5 2.2 Årsplaner s. 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner s. 6 2.4 Individuelle

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Enga skole

Virksomhetsplan Meløyskolene. Enga skole Virksomhetsplan Meløyskolene Enga skole Skoleåret 2016/2017 3 Innhold 1.0 Forord s. 4 2.0 Pedagogisk arbeid s. 5 2.1 Pedagogisk plattform s. 5 2.2 Årsplaner s. 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner s. 6 2.4 Individuelle

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Glomfjord skole

Virksomhetsplan Meløyskolene. Glomfjord skole Virksomhetsplan Meløyskolene Glomfjord skole Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Virksomhetsplan. Glomfjord skole 2014-2015

Virksomhetsplan. Glomfjord skole 2014-2015 Virksomhetsplan Glomfjord skole 2014-2015 Vedtatt i SU 16.09 2014 Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Presentasjon av Glomfjord skole... 4 2.1 Kort om Glomfjord skole... 4 3.0 Pedagogisk arbeid... 4 3.1 Visjon...

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE (en skole jeg ville hatt mitt barn på) Positiv leken modig raus tydelig lærende 1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 Læringsplakaten Skolen skal: - Gi alle elever

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn 9. mai 2016 Innhold Læringsmiljø Hjem-skolesamarbeid Hva er nytt? Organisering av 8. trinn Viktige datoer og hjemmeside Med blikk for alle Kvalitet og helhet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Lunde skole 2011 Skolens forventninger til foresatte Skolen forventer : - at foresatte gir barna god oppdragelse - at barna møter på skolen til rett tid

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

Slåtthaug skole En skole på høyden

Slåtthaug skole En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen, ved rektor Marit Foss Viktige områder for 9.trinn ved avd.leder Guttorm Vik Karakterterminer Fravær Kartlegging av elever og nasjonale

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

Enga skole Virksomhetsplan Microsoft Skoleåret 2012/2013

Enga skole Virksomhetsplan Microsoft Skoleåret 2012/2013 Enga skole Virksomhetsplan Microsoft Skoleåret 2012/2013 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Enga skole Planen skal legge felles og overordnede føringer for virksomheten og sikre at skolen

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011 Strategisk plan Bjørnholt skole Forelagt driftsstyret 07.12.2010 og vedtatt i driftstyret 18.01. sist endret 18.01. side 1 av 7 Strategisk mål 1.1: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig bedre

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Vurdering for læring (VFL) plan for Meløy skole

Vurdering for læring (VFL) plan for Meløy skole Vurdering for læring (VFL) plan for Meløy skole 2012 2013 1. Bakgrunn, ståsted og utfordringer ved vår skole: * Det vises til Opplæringsloven med vurderingsforskriften og Utdanningsdirektoratets nasjonale

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN)

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN) OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Karakterterminer

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Kvalitetsoppfølgingen 2015 Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Hel- og halvdagsmøtene Tidsplan for gjennomføringen Gjennomføring av møtene

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Strategiplan for grunnskolen

Strategiplan for grunnskolen Strategiplan for grunnskolen 2009 2012 Innhold Innledning.. s.3 Forventninger.... s.3 Røyken kommunes visjon.... s.4 Røykenskolens hovedmål og hovedvirkemiddel. s.4 Skolens oppdrag..... s.4 Områdene i

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven

Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Sikre at alle barn i kommunen i opplæringspliktig

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

0 Ørnes skole Skoleåret 2009-2010

0 Ørnes skole Skoleåret 2009-2010 0 Ørnes skole Skoleåret 2009-2010 Innhold 1.0 Presentasjon av Ørnes skole.. 3 1.1 Generelt 3 1.2 Profilering 3 1.3 Organisering 3 1.4 S-team og rådgiver 3 1.5 Basisteam og helsesøstertjeneste.. 3 1.6 Planer

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Verdiregler Jeg er her for å lære Jeg møter andre mennesker med et smil Jeg får andre til å trives på skolen Program 1. Fellesmøte Velkommen ved avdelingsleder Jan Martin

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2016/2017

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2016/2017 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2016/2017 2 Oversikt over ansatte Skoleåret 2016-17 Ansatt Stilling i % Stilling Nelly Undersåker Enga 100 rektor Børge Danielsen 100 inspektør, faglærer

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole)

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole) HAUGEN SKOLE 1-10 Tilpasset opplæring Systematikk i opplæringen Fleksibel og variert organisering Praksisskole Grønt-miljøskole Connectsskole Aktivt Elevråd Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset

Detaljer

5 Bøndenes skole-abc. Synnøve Borge

5 Bøndenes skole-abc. Synnøve Borge 5 Bøndenes skole-abc Synnøve Borge Skolekultur og agri-kultur er to svært forskjellige kulturer. Hvis samarbeidet skal kunne lykkes, må bonden få et innblikk i både premissene som styrer lærernes gjerninger,

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune TILPASSET OPPLÆRING Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune På skolen har jeg blitt møtt med tillit, respekt og krav og de har gitt meg utfordringer som har fremmet lærelysten min. Gjennom

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordberg Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2014/2015

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2014/2015 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Virksomhetsplan for Fagertun skole 2014/2015 Visjon: GLEDE TRYGGHET NYSKAPING Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring RENDALEN KOMMUNE Telefon:

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

FRA FELLESMØTET I AULAEN

FRA FELLESMØTET I AULAEN Referat fra foreldremøte på 10.trinn 110913 FRA FELLESMØTET I AULAEN kl. 1830-1930: 1. Rektor ønsket velkommen, og lærerne på trinnet ble presentert. 2. Nytt ved oppstart av skoleåret 2013-2014: Innføring

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014.

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. I tillegg er det laget en fullversjon med for de som ønsker å fordype

Detaljer

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt MÅL Vi vil: Være en skole med kultur for læring Være en skole med gode arbeids- og læringsmiljø VISJON læring for framtida VERDIER Vårt arbeid skal preges av: Respekt Engasjement PEDAGOGISK PLATTFORM Læringsarbeidet

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer