Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret

2 Innhold 1.0 Forord Pedagogisk arbeid Pedagogisk plattform Årsplaner og fagrapport Elevenes arbeidsplaner Individuell opplæringsplan (IOP) Vurdering av elevene Skoledagsorganisering Fag- og timefordeling Leksehjelpordning NY GIV Kontakten mellom hjem og skole Foreldremøte Skolens rådsorgan Utviklingssamtaler og elevsamtaler Foreldreundersøkelsen Fronter Skolens hjemmeside Rådgivertjenesten Yrkes og utdanningsveileder Sosialpedagogisk rådgiver Satsingsområder Vurdering for læring Grunnleggende ferdighet Motivasjon og mestring - skolebasert utvikling (Ungdomstrinnssatsinga) Skolens utemiljø Aktivitetsplan Styringsdokumenter 14 2

3 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Enga skole. Planen skal legge felles og overordnede føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en enhetlig organisasjon med felles mål. Samtidig skal den gi skoleeier, foresatte og andre aktører et innblikk i hva som prioriteres ved skolen. Ved opprettelse av egen hjemmeside på internett har vi fått en effektiv kanal for formidling av oppdatert informasjon. Her kan alle som ønsker det finne opplysninger om både elevtall, ansatte, bygninger m.v. Den tradisjonelle presentasjonen av skolen finner du på hjemmesiden De ansatte ved skolen plikter å gjøre seg kjent med innholdet i virksomhetsplanen og retningslinjer som gis her er forpliktende for den enkelte tilsatte. Enga skole, 23. August 2013 Mats Fors Rektor 3

4 2.0 Pedagogisk arbeid 2.1 Pedagogisk plattform Skolen skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene også kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at de ansatte fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte Alle ansatte ved Enga skole skal følge skolens felles retningslinjer for undervisningen. Det innebærer: 2.2 Årsplaner og fagrapport Det skal utarbeides årsplaner for hvert fag og for de elevene som følger et spesialtilpasset opplæringstilbud. Årsplanene baseres på læreplanen og inneholder: utvalgte kompetansemål fra kunnskapsløftet læringsmål, som konkretisering av kompetansemålene periodeinndeling lærestoff arbeidsmåter vurderingsmåter Årsplanene kvalitetssikrer og dokumenterer innholdet i opplæringa, og fungerer som et styringsdokument for undervisninga gjennom skoleåret. Planarbeidet også til en god sammenheng mellom opplæringa på skolens klassetrinn. Faglærere med avgangsklasser utarbeider dessuten en fagrapport ved avslutninga av skoleåret, som kvalitetssikrer den lokalt gitte avgangsprøven ved skolen. Fagrapporten oppsummerer faginneholdet og prioriteringene siste skoleår. Skolen skal bidra aktivt til god kommunikasjon med eksterne sensorer og legge best mulig til rette for gode elevprestasjoner. 2.3 Elevenes arbeidsplaner Hver enkelt elev ved Enga skole får utdelt en arbeidsplan med varighet på en uke. Denne inneholder en konkret oversikt over uken og skal gjøre det lett for elever og foresatte å holde oversikt over fag, timenes innehold, spesialtemaer etc. Planen har også en kolonne der elevene kan fylle ut læringsmål for timene. Læringsmålene blir presentert hver time i begynnelsen. Med hjelp av denne kan elevene teste sin egen måloppnåelse og kompetansenivå, både på egen hånd og i samarbeid med lærere og foresatte. 4

5 Arbeidsplanene formidler også henvisninger til dokumenter utlagt på hjemmesiden eller fronter. Skolene oppfordrer alle foresatte om å bruke arbeidsplanene aktivt sammen med sine barn. Om en arbeidsplan skulle komme bort, har en mulighet til å finne frem til en ny i klassens rom på fronter. I tilfeller hvor elever følger en individuell opplæringsplan (IOP), utarbeides det tilpassede arbeidsplaner med et faginnehold som helt eller delvis avviker fra den øvrige gruppa/klassen. 2.4 Individuelle opplæringsplaner (IOP) For elever med spesialundervisning utarbeides det tilpassede og individuelle opplæringsplaner som avviker fra den ordinære gruppas opplæringstilbud, og fra de ordinære kompetansemålene i læreplanen. Disse baseres på rapporter og dokumenter fra undervisning i klass og tilpasset opplæring innenfor klassen, uttalelser og utredninger fra PPT, samt samtaler med elever og foresatte, og utvikles gjennom et nært samarbeid mellom kontaktlærere og faglærere. Planene kvalitetssikres av spesialpedagogisk ansvarlig sammen med rektor, og blir evaluert hvert halvår. 2.5 Vurdering av elevene Kontaktlærere påser at alle elever får vurdering i alle fag, med eller uten karakter. Eleven skal også få vurdering i orden og oppførsel. Skolen gir heimen og eleven jevnlige skriftlige og muntlige tilbakemeldinger og vurderinger: Når Hvordan Annenhver uke Kontroll og retting av innlevert arbeid i fag, prøver eller tester med kommentarer/karakterer Hver 3. uke Elevsamtaler med muntlige tilbakemeldinger og meldinger om hva eleven skal gjøre for å lære mer Oktober - Elevsamtaler og utviklingssamtaler November Januar Halvårsvurderinger med karakter og skriftlige veiledninger Mars - April Elevsamtaler og utviklingssamtaler Juni Halvårsvurderinger med karakter og skriftlige veiledninger for 8. Og 9. Trinn. Sluttvurdering (vitnemål) Trinn. Vurderingen i fag har tre hovedmål: 1. Skal si noe om elevens kompetansenivå i faget. 2. Skal fremme læring. 3. Skal virke styrende på tilpasningen av elevens undervisning. Ved karakteroppgjør og til utviklingssamtaler skal eleven få en veiledning på hvordan kompetansen i faget kan heves. Foreldrene har rett til å bli varslet dersom en elev mangler vurderingsgrunnlag i fag, eller står i fare for å få nedsatt karakter i orden og oppførsel. 5

6 Halvårsvurdering og utviklingssamtale Skolen forendrer praksis hva gjeller halvårsvurdering og utviklingssamtaler samt skolen tar i bruk nye utarbeidede maler for endemålet. Læreren fyller ut halvårsvurderingsskjemaer i forkant av utviklingssamtalen og læreren fyller også i hva elevene har sagt på elevsamtalen. Foreldrene får da de foreløpige halvårskarakterene hjemsendt til påsyn for foreldre. Skolen har lagt inn en kolonne med innspill fra foresatte. Skolen vil presisere at det forventes at foreldrene fyller ut kommentarer og sender inn skjemaene tilbake til skolen. Med dette vil skolen at samtalen mellom lærer og elev/foresatt skal vare mer forutsigbar og at fokus skal kunne ligge på hva eleven kan og hva eleven må gjøre for å lære mer/oppnå bedre karakter. Ved halvårsvurdering i januar og juni gjør læreren forandringer dersom det skal forandres og sender hjem det endelige skjemaet med kommentarer og karakterer. For avgangselever erstattes halvårsvurdering av vitnemål i vårsemesteret. 2.6 Skoledagsorganisering Mandag - fredag Onsdag (u-trinn) Onsdag trinn 1. time 09:05 10:35 1. time 09:05 10:35 1. time 09:05 10:35 Friminutt 10:35 11:05 Friminutt 10:35 11:05 Friminutt 10:35 11:05 2. time 11:05 12:05 2. time 11:05 12:05 2. time 11:05 12:35 Friminutt 12:05 12:20 Friminutt 12:05 12:20 3. time 12:20 13:20 3. time 12:20 13:20 Friminutt 13:20 13:35 Friminutt 13:20 13:35 3. time 13:35 14:35 4. time 13:35 15: Fag og timefordelingsplan Enga skole følger fag- og timefordelingsplan som er fastsatt sentralt og spesifisert av Meløy kommune. Fordelt på gjennomsnittlig uketimetall, ser fag- og timefordelingsplanen som følger i 60 min enheter: 6

7 Fag trinn 8.- Sum Sum trinn grunnskole RLE Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk/ språklig fordypning Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving Elevrådsarbeid Utdanningsvalg Fleksibel time Fysisk aktivitet Sum timer Ny fag og timefordelning på ungdomstrinnet Fag 8.- trinn RLE 153 Norsk 398 Matematikk 313 Naturfag 249 Engelsk 222 Fremmedspråk/ språklig fordypning 222 Samfunnsfag 249 Kunst og håndverk 146 Musikk 83 Mat og helse 83 Kroppsøving 223 Elevrådsarbeid 0 Utdanningsvalg 110 Valgfag Sum timer ungdomstrinnet * Den nye fag og timefordelingen for ungdomstrinnet innføres gradvis fra skoleåret , og gjelder for elever med rett til valgfag. I skoleårene og vil elever som ikke har valgfag, følge tidligere fag og timefordeling for ungdomstrinnet. 2.8 Leksehjelp Skolen tilbyr leksehjelp for Trinn 2t/u fordelt på 60min økt mandager og torsdager 13:35-14:35. 7

8 Ordninga er frivillig og gratis, og kommer i tillegg til uketimetallet som er oppgitt i fag- og timefordelingsplanen. Foresatte til elever som ønsker delta på leksehjelp, må melde sine barn på ordninga. Formålet med leksehjelpa, er at elevene skal få hjelp på skolen til å gjøre noen av leksene. Det er ikke alle leksene som elevene får gjort på leksehjelpa. Høytlesing skal alltid gjøres hjemme. Det er de foresattes ansvar å følge opp hvilke lekser som ikke er gjort på leksehjelpa, og som derfor må gjøres hjemme. 2.9 NY GIV Ny Giv er et nasjonalt prosjekt som er igangsatt for å få flere elever til å fullføre videregående utdanning. På Enga skole vil dette bety at en mindre gruppe elever fra klasse får tilbud om 2-3 timer regning på liten gruppe og 2-3 timer lesing/skriving med praktiske tilnærmingsmåter hver uke fra februar og fram til eksamen. Her vil elevene få mulighet til å bedre sine grunnleggende ferdigheter, slik at de både vil kunne score bedre på eksamen i tiende klasse og i tillegg bli i stand til å klare seg faglig på videregående skole. Skolen foretar en vurdering om hvem som skal få mulighet å være Ny Giv elev og tar en samtale med de elever som det gjeller. Foreldre og elever må søke om å få delta. De elevene som får plass må skrive under på en kontrakt, der de forplikter seg til å fullføre opplegget. Som Ny Giv elev blir du registrert av videregående skole, og får videre oppfølging der. I avtalen skal eleven sikres sommerjobb og forkurs før start av videregående skole. 3.0 Kontakten mellom hjem og skole Den første kontakten mellom Enga skole og foresatte opprettes under det første foreldremøtet, våren innfor 1. Klasse og 8. Klasse. Rektor og kontaktlærer gir generell informasjon om vårt arbeid, for å gjøre overgangen til ny skole lettere. Både foreldre og elever får vite hva som forventes, arbeidsmåter, etc. 3.1 Foreldremøter Det arrangeres jevnlige foreldremøter på hvert klassetrinn, Ett i høstsemesteret og ett i vårsemesteret. Skolen inviterer de foresatte i hver klasse til et plenumsmøte, med dialog og informasjon knyttet til alt fra rutiner til klassetur. Foreldregruppene velger dessuten klassekontakter, som skal fungere som talerør for de foresatte, og holde jevnlig kontakt med skolen, bl.a. som representanter i FAU. Disse har også i oppgave å arrangere sosiale sammenkomster for elever og foresatte i klassen. 3.2 Skolens rådsorgan Hver klasse velger to foreldrerepresentanter, kalt klassekontakter. Disse utgjør skolens FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg). Dette organet skal arbeide for et godt samarbeid mellom skole og hjem. I tillegg skal skolen ha et skolemiljøutvalg (SMU), som skal arbeide spesielt for å sikre elever et godt arbeidsmiljø på skolen. Alle foreldre kan fremme saker gjennom sine klassekontakter. 3.3 Utviklingssamtaler Utviklingssamtaler skjer to ganger i løpet av et skoleår, en i høstsemesteret og en på våren. Dette er et møte mellom kontaktlærer, foresatte og elev, og inneholder en inngående samtale om og redogjørelse for elevens situasjon på skolen. I forkant av møtene har kontaktlærer hatt elevsamtale med eleven og da har eleven fått reflekter og vurdere seg selv. Dette dokumenteres på skjemaet som sendes hjem sammen med lærerens vurdering av eleven i forkant av samtalen. Da skal foreldre sammen med eleven gå gjennom skjemaet og skrive inn kommentarer og innspill i kolonnen innspill fra foresatte. Skjemaet 8

9 sendes etterpå tilbake til skolen innen utviklingssamtalen avholdes. Disse nye rutiner har skolen ettersom skolen ønsker at alle parter skal få anledning å forberede seg til utviklingssamtalen slik at fokus kan ligge på framovermelding. 3.4 Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen har endret tidspunkt for gjennomføring og gjennomføres under høsten. Undersøkelsen er svært viktig for skolen med tanke på utvikling av skolen. Undersøkelsen ordnes slik at foreldre får hjem en lapp med nettadresse, brukernavn og passord. Her har foreldre en mulighet å påvirke og vare med og bidra til utvikling av Enga skole. 3.5 Fronter Fronter er skolens digitale læringsplattform. Fronter skal brukes som et verktøy for kommunikasjon mellom skole og hjem. Ukeplaner/arbeidsplaner, årsplaner, møteinnkallinger m.m skal legges i klassens rom på Fronter, og slik gjøres tilgjengelig for elever og foresatte. Etter hvert som elevene får erfaring med bruk av Fronter, skal de ha mulighet til å levere arbeid elektronisk via Fronter. Dette er også et viktig sted for utveksling av informasjon, både mellom skolens ansatte og ekstern mellom skolene i Meløy. Instruksjon i bruk av Fronter gis på foreldremøtene. 3.6 Skolens hjemmeside Skolen har egen oppdatert hjemmeside med mye nyttig informasjon. Her presenterer skolen ulike sider ved virksomheten vår. I denne år skal ansatte og elever i større grad produsere artikler og nyheter til hjemmesiden slik at det annenhver uke blir en ny oppdatering. Målet er at flere foreldre skal ta i bruk nettsiden som en informasjonskanal. Rektor har ansvaret for publiseringer på siden. Siden finner du på 3.7 Rådgivertjenesten Rådgiver har som mål å gi elevene råd i sosialpedagogiske, utdanningsmessige og yrkesmessige spørsmål. Rådgiver samarbeider med skolens ledelse om tilvalgsfag og med skolens lærere om opplegg rundt temaet skole - næringsliv Yrkes og utdanningsveiledning Rådgiver bidrar til å utarbeide og revidere skolens egen plan for utdannings- og yrkesveiledning ut fra regional plan for karriereveiledning og bidrar til at tiltakene i skolens plan blir gjennomført, deriblant: Samarbeid - bidra til samarbeid i overgangen mellom skoleslag - bidra til at foresatte blir oppdatert og involvert i elevenes utdannings- og yrkesmuligheter ved hjelp av foreldrekurs og foreldremøter Veiledning - Gi utdannings- og yrkesveiledning til elever i grupper - Veilede enkeltelever til å utarbeide sin egen utdannings- og yrkesplan i samarbeid med kontaktlærer (faget utdanningsvalg) - Ha spesiell oppmerksomhet rettet mot minoritetsspråklige elever og elever med spesielle behov og deres foresatte ved overgang mellom skoleslag. - Bidra i samarbeid md kontaktlærer, eventuelt lærer i utdanningsvalg til at alle elever får tilbud om individuell karrieresamtale Sosialpedagogisk rådgivning 9

10 Klassemiljø - Samarbeide om å tilrettelegge for elever med fravær av helse- eller velferdsgrunner - Bidra til å gjennomføre tiltak med utgangspunkt i skolens satsningsområder Veiledning - Gi individuell eller gruppevis veiledning innenfor det sosialpedagogiske området. - Kartlegge problem og om det er behov for hjelpeinstanser utenfor skolen - Formidle kontakt med de rette hjelpeinstanser Sammenheng i det 13-årige skoleløpet - Bidra til gode overgangsrutiner i grunnopplæringa for å sikre nødvendig tilrettelegging for alle elever - Fremme samarbeid i grunnopplæringa, delta i rådgivernettverk Samarbeid - Samarbeide med skolens personale i enkeltsaker knyttet til elever - Videreformidle nødvendig informasjon om elever til ledelse, kontaktlærere og faglærere - Bidra til nært samarbeid med heimen Delta i formelt samarbeidsforum ved skolen sammen md ledelse, helsesøster, PPT og eventuelt andre der sosialpedagogiske saker drøftes 4.0 Satsingsområder 4.1 Vurdering for læring Undervisningsseksjonen i Meløy kommune har satt i gang en satsing på Vurdering for læring (VFL). Enga skole har vært en del av dette utviklingsarbeidet sedan januar Målet med prosjektet er at jobbe fram en vurderingskultur i skolen som skal fremme læring hos eleven. I VFL skal vi jobbe mot å ivareta fire viktige prinsipper for god underveisvurdering gjennom drøftinger, planer, utprøving og endring av praksis: 1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen. 3. Elevene skal få råd om hvordan de skal forbedre seg. 4. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling. I sammenheng med dette arbeidet har skolen utarbeidet nye rutiner ift utviklingssamtaler. 4.2 Grunnleggende ferdighet Lesing Enga skole har sammen med skolene i Meløy satsing på lesing som grunnleggende ferdighet. Lesing, språk og begreper er viktige redskaper for læring og utvikling i alle fag, og for å kunne delta i skole, samfunns- og arbeidsliv. Lesing er imidlertid mer enn enkel forståelse av teksten. Lesing innebærer også evnen til kritisk og kreativ lesing, å trekke slutninger, reflektere over og å tolke tekst. Det er viktig at den enkelte elev, ut fra sine evner og forutsetninger, opplever at leseopplæringen støtter og stimulerer til god språk- og begrepsutvikling og god skriftspråklig kompetanse. Skolen skal gi oppfølging gjennom en tilrettelagt og tilpasset leseopplæring ved hjelp av ulike og varierte læringsstrategier. Lesing i alle fag Lesing er en grunnleggende ferdighet som skal integreres i opplæringen i alle fag. Alle lærere er leselærere med ansvar for lesing i sine fag. Til hvert fag i Kunnskapsløftet er det en beskrivelse av hva lesing i faget innebærer. Den viser hvilke ulike aspekt ved lesing som skal vektlegges i hvert fag, hvilke teksttyper og hvilke ulike meningsskapende ressurser elevene skal kunne lese. Læreplanene i de ulike fag viser at elevene skal få møte og bruke et 10

11 mangfold av tekster i ulike sjangre. Det at de skal få møte autentiske tekster, ikke bare læreboktekster, forsterker skolens mandat om livslang læring. 4.3 Motivasjon og mestring skolebasert utvikling (Ungdomsskolesatsinga) Enga skole deltar dette år i pulje 1 i en nasjonal satsing på ungdomskolen, kalt ungdomsskolesatsinga. Målsettingen med dette er at skolen skal bli mer variert og motiverende. Dette i sin tur skal blant annet øke elevenes motivasjon og læring. Universitetet i Nordland er skolens samarbeidspartner, som skal bidra med veiledning og ideer i forhold til den enkelte lærer og hele skolens pedagogiske virksomhet. Dette satsingsområdet vektlegger viktigheten av at elever opplever undervisningen som nyttig, der også praktiske ferdigheter skal utvikles. Skolen er i startfasen av prosjektet. Tanken er at elevene skal merke at undervisningen blir mer variert så dette kommer å evalueres i elevundersøkelser. 4.4 Skolens utemiljø Utemiljøen ved en skole har svært stor innvirkning på elevenes motivasjon for skolen. Derfor vil skolen ha uteskolemiljø som satsingsområde. Skolen hadde allerede i fjor fokus på uteområdet blant lærere og ansatte, blant foresatte og elever, i rådsorgan og politisk i kommunen. Skolen har som mål at få til en utvikling som gjør at elevene lokkes til fysisk aktivitet i friminuttet. Dette skal bidra til å øke elevenes motivasjon og gi elevene positive opplevelser hver dag. 5.0 Aktivitetsplan Tid Aug klasse Trin n Tema/Aktivitet Ansvarlig Vurdering Samarbeid mellom faddere 6.trinn og 1. trinn - Tema, nye arenaer, mobbing og ansvar rundt det. Hele året Kontaktlærere for 1. og 6. trinn Sept 1.- Mobbemanifestdag Team. Okt. Samarbeid med barnehage SFO og skole (gjennom hele året) Barnehageansatte og SFO ansatte Nov Forutprosjekt - 4. trinn har tekstlesing - Basar på ettermiddag Elevsamtaler jevnlig året rundt, f.eks. annen hver uke, avh. av klassens størrelse. Utviklingssamtaler 15.okt 15.nov Valgfri skriftlig perioderapport ifm disse samtalene Dokumentasjon m/ underskrift fra foresatte. Des. 1-4 Deltakelse i Kontaktlærer 4. trinn julegudstjeneste 4. trinn deltar Team Juleverksted Jan. 4. Lesekurs Kontaktlærer 4. Halvårsrapport ca. 20. januar Apr Påskeverksted/frokost Team Utviklingssamtaler 15.mars 11 Team Feb Vinteraktivitetsdag Team

12 s Apr Mai 2. Besøk på flymuseet Kirkebesøk Meløy/Halsa - Annet hvert år for begge trinn - Vår Overgang barnehage - 1. trinn Kontaktlærer besøker barnehage Mai/Juni Besøk Grønøy Gård Juni Aktivitetsdag - Friidrettsdag på Åmnes Innskriving 1. Klasse Kontaktlærer 3. Kontaktlærer klasse Administrasjon, barnehage, neste års kontaktlærer for 1. Administrasjon og kontaktlærere 2. trinn Team Administrasjon og neste års kontaktlærer 15.april Valgfri skriftlig perioderapport ifm disse samtalene Dokumentasjon m/ underskrift fra foresatte. Halvårsrapport ca. 20. juni Hopp i havet 4. Klasse Newton klasse Tid Trinn Tema/Aktivitet Ansvarlig Vurdering ust Samarbeid mellom faddere 6. klasse og 1. trinn Hele året ust August Tur Team Kontaktlærere for 1. og 6. trinn Elevsamtaler jevnlig året rundt, f.eks. annen hver uke, avh. av klassens størrelse. September Oktober November Mobbemanifestdag Nasjonale prøver Løp for livet Friidrettsdag (15.nov.) Juleforestilling (30. nov) Nov/des Desember Juleverksted Team Team Kontaktlærer 5. trinn Kroppsøvingslærere Musikklærere/ kontaktlærere Utviklingssamtaler 15.okt 15.nov Valgfri skriftlig perioderapport ifm disse samtalene Dokumentasjon m/ underskrift fra foresatte. Januar Litterær uke Norsklærer Halvårsrapport ca. 20. januar Februar Vinteraktivitet - Ski/akedag Team Mars 6 Nygjerrigperdag Neverdal Utviklingssamtaler 15.mars 15.april 12

13 April Sykkeldag Vår Mai Friidrettsdag/Tine-stafett Åmnes Team Valgfri skriftlig perioderapport ifm disse samtalene Dokumentasjon m/ underskrift fra foresatte. Kroppsøvingslærere Juni Leirskole Newtonrommet Kontaktlærer 7. Klasse Kontaktlærere Halvårsrapport ca. 20. juni 8.- klasse Tri nn Aug. 8.- Tema/Aktivitet Ansvarlig Årshjul rådgiver Vurdering Fellestur (fjelltur) Team Fiskerimesse trinn Elevsamtaler jevnlig året rundt, f.eks. annen hver uke, avh. av klassens størrelse. Sept. 8.- Mobbemanife stdag Orienteringsd ag - (fra e. første økt) September/o ktober Besøk fra politiet Oppstart filmfest Salten Team Kroppsøvingslæ rere Team Kontaktlærer Foreldrekurs for 9. og trinns foreldre Fagdag fra Ørnes Okt. Filmuke Oktober/nove mber Nov Friidrettsdag Tema uke - Psykisk helse klasse Fagdag (avd. Glomfjord besøker 9. trinn) Kroppsøvingslæ rere Team Utprøving av programområd er, Ørnes, Glomfjord, Inndyr trinn Utviklingssamtaler 15.okt 15.nov Valgfri skriftlig perioderapport ifm disse samtalene Dokumentasjon m/ underskrift fra foresatte. 13

14 Des. Juleball Kontaktlærer Jan. Volleyball turnering Elevrådskontakt (utprøving utd. Program Bodø) trinn Halvårsrapport ca. 20. januar Feb. 1. februar - søknadsfrist elever med IOP Mars 8.- Skidag Team 1. mars ordinær søknadsfrist vgs. Åpen skole Ørnes 9. trinn Utviklingssamtaler 15.mars 15.april Valgfri skriftlig perioderapport ifm disse samtalene Dokumentasjon m/ underskrift fra foresatte. Apr. Filmfest Salten Kontaktlærere Jobbskygging 8. trinn Gründercamp 8. trinn Mai 8.- Idrettsdag (Tine-stafett) Åmnes Team/kroppsøv ings-lærere Overgangsmøte r u-skole vg.skole Bedriftsbesøk Nordtun Helse Rehab. 8. trinn Juni Klassetur Kontaktærer Arbeidsuka 9. trinn (uke 24) Halvårsrapport ca. 20. juni 6.0 Styringsdokument Virksomheten ved Enga skole styres gjennom en rekke planer/dokumenter, og i det daglige arbeidet plikter vi å forholde oss til retningslinjer og føringer gitt i disse. Vi kan generelt skille mellom sentralt gitte føringer og lokale retningslinjer. På skolens hjemmeside kan man til en hver tid finne en oppdatert liste over hvilke styringsdokumenter som gjelder. I tillegg er den enkelte faglærer ansvarlig for å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene eksamensordninger i sine fag, og for å tilpasse opplæringen i forhold til disse. Utdanningsdirektoratets publiseringer av retningslinjer for avgangsprøver og eksempeloppgaver er følgelig styrende for undervisninga i faget. Skolens ledelse gjør sine økonomiske og strategiske prioriteringer med basis i budsjett/økonomiplan og kommunale planer for kompetanseutvikling, spesielle satsningsområder m.v. 14

15 15

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet...

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet... Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Sammendrag... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultater... 4 Overgang til videregående skole... 4 Elever og undervisningspersonale... 5 Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer