Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12"

Transkript

1 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole

2 SKOLEÅRENE Innhold 1 INNLEDNING Presentasjon av skolen Rådsorgan Rammebetingelser STATUS Læringsutbytte Læringsmiljø Ansatte Ledelse, motivasjon og faglig trykk Foreldremedvirkning Skolefritidsordning Styrke klassemiljø og motivasjon (Eget satsingsområde)... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3 SKOLENS VISJON OG MÅLSETTINGER Visjon Målsettinger TILTAK FOR SKOLEÅRET 2009/ Læringsutbytte Læringsmiljø Ansatte Ledelse, motivasjon og faglig trykk Foreldremedvirkning Skolefritidsordning Styrke klassemiljø og motivasjon (Eget satsingsområde) EVALUERING

3 1 INNLEDNING 1.1 Presentasjon av skolen Egge ungdomsskole tar i mot ungdomsskoleelever fra Beitstad, Binde, Kvam, Sem, Egge og Moen. Totalt vil det i skoleåret være ca. 390 elever fordelt på 16 klasser. Skolen fikk i 2002 utvidet bygningsmassen med et eget kontor-og fellesareal for personalet, samt at klasseromsstørrelsen er økt noe ved ombygging. Vinteren 2007 ble heissjekten forlenget og ny heis satt inn. Det er i skoleåret 2010/11 noe underkapasitet på areal. Dette gir seg utslag i at skolens bibliotek er tatt i bruk som undervisningsrom. Det er i tillegg behov for generelt vedlikehold/oppussing av bygget.. Skolen har gjennom div. prosjektmidler fått opparbeidet et allsidig og attraktivt uteområde / nærmiljøanlegg. Disse utearealene vil i nær framtid ha behov for vedlikehold/oppgradering da enkelte av objektene er utslitt og må erstattes av nytt materiell. 1.2 Rådsorgan Skolen har en tradisjonell rådsstruktur. Elevrådet er sammensatt av 2 tillitselever fra hver gruppe. Møtefrekvensen har i år vært 1 møte hver 14. dag. Det velges et AU som står ansvarlig for oppfølging av saker mellom møtene. Kontaktlærer for elevråd er frikjøpt med 1 t/u for å bistå elevene. FAU velges av årsmøtet i foreldreråd. Totalt 5 medlemmer + 3 vara. Medlemmene i AU er ikke nødvendigvis klassekontakter. SU er sammensatt av det antall medlemmer som lov og forskrifter krever.. Skolemiljøutvalget er etter vedtak i Steinkjer kommune innlemmet i SU. 1.3 Rammebetingelser Egge ungdomsskole vil skoleåret ha 57 ansatte fordelt på pedagogiske og miljøterapeutiske stillinger, samt administrasjon og merkantilt personale. 3

4 Skolen har et totalbudsjett i 2009 på rundt 25 mill.. Driftsmidlene er ikke økt de siste årene. Konsekvensene av det blir at områder som har behov for fornying og utskifting er avhengig av at det blir ressurser til overs på andre områder. Skolen har så langt ikke omdisponert rammetimer til driftsmidler, men vil i kommende år vurdere dette. 2 STATUS 2.1 Læringsutbytte Eksamensresultatene ved Egge ungdomsskole Matematikk: Tabellen viser resultatene fra årets matematikkeksamen. Her ser vi at skolen har 16 av 40 elever (40 %) på laveste måloppnåelse 20 av 40 elever (50 %) på middels måloppnåelse 6 av 40 elever (15 %) på høyeste måloppnåelse Det som utmerker seg er antall karakter 2 sammenlignet med de som scorer karakter elever fikk karakter 2, mens bare 7 elever fikk karakter 3. Så ser vi at 13 elever fikk 4, like mange som fikk 2. Dette viser at av de elevene som scorer middels, ligger de fleste av dem i øvre sjiktet. En skal ikke normere denne gruppen på 40 elever, men hvis de er representative for resten av elevene ved skolen, kan en driste seg til å tolke dette slik: Resultatet viser en tendens til at gruppen med lav måloppnåelse er relativt høy, de med middels måloppnåelse er sterke og de med høy måloppnåelse er få eller færre enn vi ønsker oss! 4

5 Antall elever Antall elever Engelsk: Engelsk Karakter Engelsk Resultatene fra engelskeksamen viser en meget høy andel av elever i middels måloppnåelse. Hele 31 av 40 elever fikk karakter 3 eller 4 (18 elever fikk 3 og 13 elever fikk 4). I den grad en kan si at dette er representativt for 10.trinn ved skolen, har vi for få med høy grad av måloppnåelse. Kun 2 elever fikk karakter 5 og ingen fikk 6. Norsk hovedmål: Norsk hovedmål Karakter Norsk hovedmål Resultatene fra eksamen i norsk hovedmål må sies å være gode. To elever fikk karakter 2, ellers ligger alle resterende 39 elever fra karakter 3 og oppover. To elever har 6 er. Det er 21 elever på karakter 3 noe som er mye relativt sett for denne karakteren. Når en allikevel tar i betraktning at så få er under 3, er det kanskje ikke noe å utsette på det. 5

6 Antall elever Norsk sidemål: Norsk sidemål Karakter Norsk sidemål Resultatene i norsk sidemål er betydelig svakere enn i hovedmål. Av 41 elever har 34 karakter 3 eller lavere. 24 elever fikk karakter 3. Det er svakt når bare 4 elever får karakter 4 og 3 elever får karakter 5. Hvis dette er representativt, er det betenkelig og noe skolen bør ta tak i for å forbedre. En kan hevde at dette er et resultat av en tilfeldig utvalgt liten gruppe og ikke representativt, men det er allikevel 41 av et kull på 136 elever. - Resultat fra kartleggingsprøver - Resultat fra nasjonale prøver - Karakterer/grunnskolepoeng (u-trinnet) - Eksamensresultater (u-trinnet) - Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen 2.2 Læringsmiljø Trivsel Elevene ved Egge ungdomsskole rapporterer at de trives svært godt, hele 82 % rapporterer at de trives svært godt eller godt på skolen. Ingen elever rapporterte våren 09 at de ikke trives noe særlig eller trives ikke i det hele tatt. Dette er svært positive tall som skolen ønsker å reprodusere også framover i tid. 6

7 Mobbing Innenfor temaet mobbing går det fram at 73 % av elevene ikke blir mobbet i det hele tatt, mens 5 % melder at de blir mobbet innenfor tidsspekteret fra 2 3 ganger i måneden til flere ganger i uken. Dette er et tall skolen arbeider for å redusere ytterligere. Tilpasset opplæring Når det gjelder tilpasset opplæring rapporterer 54 % at undervisningen i mange eller de fleste fag er tilpasset sitt eget nivå. 31 % mener dette er tilfelle i noen fag, mens 15 % ikke synes dette er tilfelle i noen fag eller i få fag. Vurdering av tilbakemelding 40 % av elevene melder at de får skriftlig tilbakemelding på det faglige arbeidet 1 eller flere ganger i uken, mens 39 % får slik tilbakemelding 1 3 ganger i måneden. Når det gjelder muntlige tilbakemeldinger er tallene noe dårligere, 28 % melder at de får slike tilbakemeldinger 1 eller flere ganger i uken. Dette er tall skolen ønsker å forbedre. Egge ungdomsskole setter høsten 2009 større fokus på underveisvurdering. 2.3 Ansatte Skolen har høsten ansatte Sykefravær i personalet Sykefraværet i de tre første kvartal av 2010 lå på 10,99%, der langtidsfraværet utgjorde 7.98 % av dette. Det har i høsthalvåret vært en positiv utvikling i fraværssituasjonen, og status er tilsvarende forrige kvartal. Kjønnssammensetning Andelen menn ligger pr. oktober 2009 på 37 %.Andelen er relativt stabil. 44 % av medarbeiderne er over 50 år. Nærmeste leder I medarbeiderkartleggingen rapporterer medarbeiderne at de er noe mindre fornøyd med nærmeste leder enn landsgjennomsnittet, scoren ligger innenfor sonen som anbefaler tiltak. I forhold til mulighetene for faglig og personlig utvikling ligger scoren også under landsgjennomsnittet, og innenfor sonen som anbefaler tiltak. Når det gjelder stolthet over 7

8 egen arbeidsplass scorer medarbeiderne dette noe under landsgjennomsnittet, men ikke inn i noen tiltakssone. Handlingsplan Det er utformet en tiltaksliste i forhold til de utfordringene som ligger innenfor dette temaet. I forhold til nærmeste leder planlegges det fra høsten 2010 en organisasjonsendring fra dagens lederstruktur med rektor, inspektør I og inspektør II til en trinnbasert lederstruktur. Dette vil bringe ledelsesleddet nærmere undervisningsleddet og vil kunne gi en tettere oppfølging. I forhold til punktet faglig og personlig utvikling vil det i medarbeidersamtaler bli lagt mer vekt på den individuelle kompetanseutviklingsplanen.dette vil i større grad fange opp de individuelle behovene for kompetanseutvikling. Det vil også neste skoleår legges vekt på å bygge opp den enkeltes individuelle arbeidsplan på en optimal måte både for skolen og den enkelte medarbeider. Dette er også kommunisert ut til medarbeiderne. 2.4 Ledelse, motivasjon og faglig trykk Elevundersøkelsen ble i 2009 gjennomført på 8. og 10. trinn. I forhold til arbeidsmiljø rapporterer 35 % av elevene at de ofte eller svært ofte blir forstyrret av andre elever i arbeidsøktene. 30 % rapporterer at de sjelden eller aldri blir forstyrret av andre elever i de samme arbeidsøktene. Innenfor området krav og forventninger går det fram at 42 % får tilbakemeldinger om hva som kreves for å oppnå de ulike kompetansemålene i alle eller de fleste fag, mens 29 % rapporterer at de får slike tilbakemeldinger i noen fag. 2.5 Foreldremedvirkning Det er ikke gjennomført foreldreundersøkelse i Når det gjelder tilbakemelding om elevens skolefaglige utvikling gjennomføres ved Egge ungdomsskole en kombinasjon av foreldremøte og elevsamtaler. Den enkelte elevs IUP gjennomgås, og i samarbeid med foresatte blir utviklingsplanen et utgangspunkt for det videre arbeidet. Dialog heim skole Skolen legger vekt på å være åpen og tilgjengelig for heimen slik at dialogen skal være best mulig. Det gjennomføres trinnvise foreldremøter og klassevise møter. Den digitale plattformen MLG vil i skoleåret 2009/10 videreutvikles til å bli en aktiv dialogplattform mellom heim og skole. 2.6 Skolefritidsordning - Trivsel og trygghet (Foreldreundersøkelsen) - Variert tilbud med lek og aktiviteter inne (Foreldreundersøkelsen) - Variert tilbud med lek og aktiviteter ute (Foreldreundersøkelsen) - Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen 8

9 2.7 Styrke klassemiljø og motivasjon Prosjekt Kartlegging og tiltak i lesing, skriving og matematikk Gjennom prosjektet flere gjennom har videregående skole siden 2005 arbeidet for å øke gjennomføringsgraden. Grunnskolen har også en funksjon innenfor dette området, og Egge ungdomsskole ønsker å fokusere på å bedre leseferdighetene i norsk og matematikk gjennom prosjektet kartlegging og tiltak i lesing, skriving og matematikk, et prosjekt utviklet av Ole vig vgs. Prosjektet tar sikte på å øke leseforståelse, lesehastighet og skriveferdighet blant utvalget av elever som ligger i nedre delen av skalaen for måloppnåelse. Prosjektet er gjennomgående for ungdomsskolen, og videreføres inn i videregående skole. Motivasjonen for prosjektet er forskning gjennomført ved Ole vig vgs og Halsen ungdomsskole som viser signifikant framgang innenfor satsningsområdene for et stort flertall av elevene i prosjektet. Resultatene framkommer gjennom bedre karakterer og høyere gjennomføringsgrad. Målsettingen er å gjennomføre prosjektet og forsøke å reproduserte resultatene ved Ole vig og Halsen ungdomsskole. Styrking av klassemiljø Skolen vil arbeide for å utvikle klassevise miljøregler basert på skolens visjon og verdimessige plattform. Det tas sikte på at elevene i størst mulig grad skal delta i utviklingen av disse miljøreglene. Dermed vil også eierskapet og forpliktelsen i forhold til disse bli sterkere. Målsettingen er å sikre et stabilt og godt læringsmiljø og dermed også et bedre læringstrykk. 9

10 3 SKOLENS VISJON OG MÅLSETTINGER 3.1 Visjon Skolens visjon: Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling Kort beskrivelse av Egge ungdomsskoles visjon: - Egge ungdomsskole skal være en skole som setter enkeltindividet i fokus og legger til rette for at eleven skal ha en opplevelse av mestring og utvikling i et trygt læringsmiljø. Skolen vil arbeide for å videreutvikle samarbeidet med både eleven, foresatte og skolens øvrige samarbeidspartnere. 3.2 Målsettinger Hovedmål, indikatorer og ambisjonsnivå fastsettes ved den enkelte skole. Kommunedelplan for skole kan brukes som utgangspunkt. Målsettingene kan gjerne fastsettes for en 4- årsperiode. 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv a. resultatet på de nasjonale prøvene i lesing skal være over landsgjennomsnittet b. resultatet på de nasjonale prøvene i regning skal være over landsgjennomsnittet 10

11 c. resultatet på de nasjonale prøvene i engelsk skal være over gjennomsnittet i Nord-Trøndelag d. gjennomsnittlig grunnskolepoeng for avgangselevene skal være over landsgjennomsnittet e. eksamensresultatene i skriftlig for norsk, matematikk og engelsk skal være over landsgjennomsnittet 2. Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring a. andelen elever som trives godt skal rapporteres å være over 90 prosent b. andelen elever som mobbes 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere skal rapporteres å være under 5 prosent c. andelen elever som får nok utfordring i mange eller i de fleste fag skal rapporteres å være over 85 prosent d. andelen elever som oppgir at opplæring er tilpasset deres nivå i mange eller i de fleste fag skal rapporteres å være over 60 prosent e. andelen elever som opplever å få faglige tilbakemeldinger i mange eller de fleste fag skal rapporteres å være over 65 prosent 3. Skolen skal bidra til å utjevne sosiale ulikheter og heve det faglige nivået for elevene a. sykefraværet skal være under 8 prosent b. andelen menn i grunnskolen skal være over 30 prosent c. andelen ansatte som er fornøyd med sin nærmeste leder skal rapporteres å være over 70 % d. andelen ansatte som er fornøyd med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben skal rapporteres å være over 50 % e. andelen ansatte som er stolt over sin egen arbeidsplass skal rapporteres å være over 80 % 4. I skolene i Steinkjer kommune skal det være et godt læringsmiljø preget av tydelig ledelse, tillit, faglig trykk, struktur og arbeidsro, som et nødvendig grunnlag for å oppnå gode faglige resultater a. andelen elever som melder fra om at lærerne alltid, svært ofte eller ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen skal rapporteres å være under 25 prosent b. andelen foresatte som er helt enig eller enig i at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til baras arbeidsinnsats skal rapporteres å være over 90 prosent 5. Foresatte skal oppleve en god dialog og medvirkning i samarbeidet med skolen a. andelen foresatte som opplever å være godt informert om barnets skolefaglige utvikling skal rapporteres å være over 85 prosent b. andelen foresatte som opplever å være godt fornøyd med dialogen mellom hjem og skole skal rapporteres å være over 85 prosent c. andelen foresatte som opplever å ha god mulighet for innflytelse på læringstilbudet til sitt barn skal rapporteres å være over 50 prosent 11

12 6. Foresatte skal få tilbud om en brukertilpasset og læringsstøttende skolefritidsordning a. andelen foresatte som i stor grad opplever å være fornøyd med trivselen og tryggheten til barnet sitt skal rapporteres å være over 80 prosent b. andelen foresatte som i stor grad synes at barnet opplever variert tilbud med lek og aktiviteter inne og fysisk aktivitet ute skal rapporteres å være over 50 prosent 4 TILTAK FOR PERIODEN Læringsutbytte Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig IUP videreutvikle dette til et godt verktøy for ped. Personale og et tilbakemeldingssystem for elever og foresatte Ped. Personale/elever Hele året Fortsatt fokus på kvalitet i forbindelse med elevsamtaler Ped.personale/ elever Hele året Lærere/ledelse/ Ikt Ledelse 4.2 Læringsmiljø Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Mot - arbeid Alle elever Skoleåret Mot Legge til rette for opplæring og videreutdanning ihht virksomhetens behov og medarbeidernes ønsker medarbeidere Hele året ambassadører/lærere Ledelsen 4.3 Ansatte Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Gjennomføre medarbeidersamtaler og Medarbeidere Hele året Rektor kvalitetssikre oppfølging av disse. Gjennomføring av opplæringstiltak i forhold til underveisvurdering og vurdering Medarbeidere Samlingsbasert, gjennom året Ledelsen 12

13 4.4 Ledelse, motivasjon og faglig trykk Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Samarbeid med Steinkjer ungdomsskole omkring temaet faglige utfordringer Delta ved kommunale samlinger og lokal kursvirksomhet Gjennomføre intern kursing i klasseledelse, supplering med ekstern kompetanse Ledelse og trinnledere Hele året Ledelsen ved begge skolene Rektor Hele året Ledelsen Medarbeidere Hele året Inspektør I 4.5 Foreldremedvirkning Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Videreutvikle foreldre/foresatteorganene Foreldre/foresatte Hele året Ledelse/FAU slik at de i enda større grad blir effektive plattformer for samarbeid og foreldre/foresatteengasjement Utvikle MLG til å være en fungerende dialogplattform mellom skole og heimen Foreldre/foresatte /lærere Hele året IKTansvarlig/ledelse/ ped. Personale. 4.6 Skolefritidsordning Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Opprettholde det kvalitativt gode tilbudet til SFO Hele året Rektor elever med SFO ordning elever 13

14 4.7 Styrke klassemiljø og motivasjon (Eget satsingsområde) Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Innføre klassemiljøregler ut fra skolens Elever/ansatte Hele året Alle egen visjon Utvikle nye arbeidsredskaper i Elever Høsten Ledelse/faglærere matematikk, norsk og for 5.1. elever Prosjekt Kartlegging og tiltak i lesing, skriving og matematikk Elever klasse Ledelsen/ prosjektmedarbeidere 5 EVALUERING I tråd med kommunens nye kvalitetsvurderingssystem skal skolen årlig utarbeide en statusrapport knyttet til målsettingene i kommunedelplan for skole. Rapporteringen skal skje på fastlagt skjema som blir utarbeidet. Det skal gjennomføres dialogmøter mellom skolen og kommuneadministrasjon før ferdigstilling av statusrapporten. Statusrapporten skal blant annet inneholde status i forhold til målsettingene i kommunedelplanen, vurdering av gjennomførte tiltak og konkretisering av utfordrende områder. Dette skal være grunnlaget for skolens virksomhetsplan for kommende skoleår. 14

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer