Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår."

Transkript

1

2 Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere og foresatte. Vi ønsker et godt samarbeid mellom skolen og heimen. Det er nøkkelen til å skape gode utviklingsvilkår for våre elever. Når alle parter er med og bidrar, skapes gjensidig respekt, forutsigbarhet, tydelighet og felles forståelse for vårt ansvar. Skal vi lykkes må vi samarbeide aktivt for å ivareta et godt læringsmiljø for elevene. Frosta skole favner alle elevene i Frosta kommune. For tiden er vi omkring 340 elever og ca 60 voksne som har skolen som arbeidssted. På ungdomsskolen får elevene utdelt ukeplaner. Noen lekser vil stå på denne planen, men det meste av lekser vil bli gitt etter hver time. På ukeplanene vil det også fortløpende bli gitt nødvendig informasjon fra kontaktlærerne og faglærere. Det informeres fra kontaktlærerne også på foreldremøter og konferansetimer. Nettadressa til hjemmesiden er: Mobilskole er også et verktøy som brukes ofte på Frosta skole. Oppskrift på bruk av mobilskole finnes i dette heftet. Innearealene i ungdomsskolen skal være fri for utesko. Elevene setter fra seg uteskoene i garderobeskapet. Det vil ligge skoposer innenfor hovedinngangen som besøkende kan bruke. Skolens forventninger til heimen: Samarbeidet mellom skolen og heimen er regulert i opplæringsloven og i forslaget til ny formålsparagraf til grunnopplæringen, der det heter at skolen skal samarbeide med hjemmet. Det understrekes at skolen har det faglige ansvaret for opplæringa, mens foresatte har oppdrageransvaret. Vi har disse forventningene til oss selv i skole/hjem samarbeidet Vi er godt forberedt i vårt møte med elevene, vi har ansvar for barnet i skoletiden, og tilrettelegger for læring og utvikling. Alle elever skal ha utbytte av undervisningen i et trygt og inkluderende miljø. Vi gir informasjon om det som skjer på skolen via årsplaner, ukeplaner og andre informasjonsskriv. Vi gjennomfører foreldremøter og konferanser, og har ellers kontakt med hjemmene når det er hensiktsmessig for elevens faglige eller sosiale utvikling Vi er åpne for innspill og meninger fra foreldrene om vår skole Vi legger vekt på barnets trivsel og trygghet og arbeider aktivt for å forebygge mobbing

3 Vi har disse forventningene til foreldrene/foresatte i skole/hjem samarbeidet Foreldrene/foresatte har ansvar for at eleven møter presis og uthvilt til skoledagen, og for at eleven har med seg nødvendig skoleutstyr, klær og skolemat. Vi ønsker at eleven har spist frokost fordi det bedrer evnen til konsentrasjon. Foreldrene/foresatte viser interesse for elevens skolearbeid gjennom samtale med eleven om skoledagen og ved å holde seg oppdatert om elevens skolearbeid. Vi Eleven er representert på foreldremøter og konferansetimer. Informasjon fra skolen leses, etterspurte underskrifter og tilbakemeldinger returneres innen tidsfrist. Eleven tas ikke ut av ordinær undervisning uten i helt spesielle anledninger, da fravær går ut over det pedagogiske arbeidet i klassen/gruppen. Foreldrene/foresatte holder kontakt med skolen og gir informasjon når noe oppstår som kan påvirke elevens skoledag. Vi ønsker at foreldrene/ foresatte tar kontakt med lærer eller skolens ledelse hvis en lurer på noe eller vil gi ros eller ris. Omtale skolens personale og elever på en slik måte at det bidrar til at eleven får et positivt inntrykk. Organisering av skoledagen Alle elever starter skoledagen kl , og alle er ferdige kl Onsdag slutter elevene Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MATPAUSE Vurdering Som elev har en rett til å få vurdering, både underveis- og sluttvurdering. Underveisvurderingen skal gis som fortløpende veiledning og den skal: fremme elevenes læring utvikle elevenes kompetanse gi grunnlag for tilpasset opplæring

4 Underveisvurderingen kan gis både med og uten karakter. Sluttvurderingen skal gi informasjon om det nivået du har nådd ved avslutningen av opplæringen. Skoleåret har to karakterterminer. Første termin avsluttes til jul, og den andre avsluttes til sommeren. Avgangsfag er fag som har karakter på vitnemålet og som gir poeng til videregående skole. Valgfag er avgangsfag årlig så fremt eleven ikke velger det samme valgfaget igjen. Utdanningsvalg er fag som ikke vurderes med karakter. KARAKTERER Orden og oppførsel: I orden og oppførsel blir disse karakterene brukt: - God (G): Eleven viser vanlig og god orden og oppførsel. - Nokså god (Ng): Eleven viser under vanlig oppførsel og orden. - Lite godt (Lg): Karakteren skal brukes bare i særtilfeller. Fagkarakter: Karakterskalaen fra 1 6 betyr i hovedsak dette: 1-2: Lav grad av måloppnåelse 3-4: Middels grad av måloppnåelse 5-6: Høy grad av måloppnåelse Alle karakterer i grunnskolen settes ved at elevene vurderes opp imot kompetansemålene i det enkelte fag. FASTSETTING AV KARAKTER I ORDEN Ved fastsetting av karakter i orden tar man hensyn til om eleven viser vanlig god arbeidsinnsats og følger ordensreglene som er fastsatt på skolen. For å få så lik behandling som mulig av elevene når ordenskarakteren fastsettes, følges i hovedsak dette: (gjelder ett semester) 0-10 anmerkninger GOD anmerkninger NOKSÅ GOD 21 - anmerkninger. LITE GOD Generell orden, samt behandling av skolens utstyr gjelder også når karakter i orden skal fastsettes. Fastsettelse av karakterer skjer på karaktermøte der alle lærerne/ voksne på ungdomstrinnet deltar

5 FASTSETTING AV KARAKTER I OPPFØRSEL Ved fastsetting av karakter i oppførsel tar man hensyn til hvordan eleven oppfører seg på skoleområdet og ellers når skolen har ansvar for eleven. Man legger særlig vekt på hvordan eleven oppfører seg mot andre elever, lærere og andre ansatte. Elevene og heimen får beskjed hvis oppførselskarakteren er i fare for å bli nedsatt. NØKLER Hver enkelt elev kan få en nøkkel til garderobeskapet og en nøkkel til bokskapet. Elevene har selv ansvar for at nøklene er med på skolen til enhver tid. Hvis en elev mister nøkkelen må hun/han betale en egenandel på kr 200. FREMMEDSPRÅK/ SPRÅKFORDYPNING: Etter innføringen av Kunnskapsløftet skal elevene enten ha et nytt fremmedspråk i tillegg til engelsk, eller språklig fordypning i samisk, norsk eller engelsk. Ved Frosta skole tilbyr vi: - Tysk - Fransk - Fordypning norsk - Fordypning engelsk. Elevene velger språk i starten av 8. trinn, og de har mulighet for å endre på dette valget fram til jul i 8. Etter den tid er det ikke mulighet for å endre på valgene. 8. og 10. trinn har 2,5 undervisningstimer hver uke, og 9. trinn har to timer. Hvis det blir få elever som velger faget, vil det bli vurdert om det blir gitt tilbud.

6 VALGFAG: Frosta skole tilbyr dette skoleåret følgende valgfag: - Internasjonalt samarbeid - Produksjon av varer og tjenester (kun 9. trinn). - Fysisk aktivitet og helse - Design og redesign - Innsats for andre Faget har en årsramme på 76 timer a 45 minutter, dvs 2 skoletimer pr. uke. Elevene kan, om de vil, velge nye valgfag hvert år. MOBILSKOLE Oppskrift på Mobilskole: Send SMS til 03686, start meld med: FROSTA(mellomrom) klassetrinn(eks 9) (mellomrom) også forsett med å skrive meldingen. MOT Frosta Kommune er et lokalsamfunn med MOT, og i løpet av ungdomsskolen får elevene 15 besøk fra MOT. MOT har livet til ungdom i sentrum. MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei.

7 SOL (systematisk observasjon av lesing) PÅ FROSTA SKOLE Å lære barn å lese er en av skolens viktigste oppgaver. Norsk skole kan gjøre en bedre jobb på dette området. Mange barn kan bli bedre. I Gjesdal har vi utviklet verktøyet SOL for observasjon av lesing. SOL er basert på nyere forskning og mange års erfaring. I SOL er leseopplæringen på mellomtrinnet og ungdomstrinnet like viktig som den første leseopplæringen. Leseutviklingen skal fortsette også etter at eleven har lært seg å lese. SOL er et observasjonsverktøy. I tillegg er det også en kunnskapsbank og et oppslagsverk både for den generelle undervisning og for tetting av huller hos den enkelte elev. SOL gir en oversikt over hvor eleven befinner seg i sin leseutvikling, og gir læreren en bedre forutsetning for å drive god og tilpasset leseopplæring. Alle elevene skal soles (kartlegges med SOL) kontinuerlig. Resultatene fra solingen skal formidles til elevene og foresatte. Eleven, skolen og hjemmet får dermed informasjon og innsikt til å arbeide mot en optimal leseutvikling. Mer informasjon om SOL kan dere få på skolen. Alle lærerne har fått opplæring i SOL.

8 ELEVRÅD: Alle skoler er i følge opplæringsloven pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet består av tillitselever i hver gruppe og ledes av en valgt elevrådsleder. Tillitselever velges i starten av skoleåret. Gjennom klassens tillitselever og elevråd har elevene mulighet til å ta opp elevsaker og fremme elevenes synspunkt og interesser. På Frosta skole er det 2 elevråd, et for mellomtrinnet (5. 7. trinn) og et for ungdomstrinnet ( trinn). Elevrådet blir støttet i arbeidet sitt av en kontaktlærer. UTDANNINGSVALG: Utdanningsvalg skal: - gi elevene muligheter for valg som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetning for senere utdanningsvalg. - gi elevene informasjon og erfaring med de ulike utdanningsprogrammene på videregående skole. Tema: 8. trinn: nærmiljøet, ulike yrker 9. trinn: utplasseringsuke, hospitering, åpen skole 10. trinn: skolebesøk, framtidssamtaler, informasjon om videregående DATA/ IKT Som nevnt ovenfor brukes skolens hjemmeside som informasjonskanal. Her legges ukeplanene for de ulike trinnene ut hver uke. Alle elever ved skolene i Værnesregionen, deriblant elevene ved Frosta skole, har mulighet til å laste ned og bruke Microsoft sin Officepakke gratis på inntil 5 hjemmemaskiner så lenge de er elever i grunnskolen. Nærmere bruksanvisning på dette ligger på skolens hjemmeside. Det finnes også en lettere programvare som kan brukes på nettbrett, men vi anbefaler at elevene fra 5.trinn og oppover kan ha tilgang til PC hjemme til levering av lekser via plattformen Fronter.

9 BIBLIOTEKET Frosta bibliotek er et kombinasjonsbibliotek og ligger fysisk midt i småskolen. Biblioteket er åpent for alle fra kl hver ukedag og kveldsåpent onsdager fra kl Det er reduserte åpningstider i skoleferier. Frosta bibliotek har egen web-side hvor du kan søke i vår egen og andre biblioteks baser. Du kan også logge deg inn på din/ditt barns side og forlenge lån eller reservere. Da må du ha lånenummer. Gå inn via Lurer du på noe, kontakt oss på tlf / eller på mail til TEMADAGER Vi vil arrangere temadager også dette skoleåret. Vi satser på aldersblanding. August: Skogdag September: Aktivitetsdag - Mesternes mester Oktober: Uke 42 temauke om rus. Desember: Volleyball - cup Februar: Språk Mars: Matematikk Mai: Praktisk dag (før 17.mai) + naturfag/ gym (sykling) Juni: Fair- Play (fotballturnering) Nærmere informasjon om dato kommer før hver enkelt temadag. MOBILFRI Frosta skole er en mobilfri skole. Eventuelt bruk av mobil disse dagene må avtales med ansatte på skolen. UTEFRIMINUTT Elevene skal være ute i minst ett friminutt hver dag. Vi oppfordrer elevene til å være mest mulig ute, og håper heimen også kan prate med sine ungdommer om dette.

10 RESPEKT - HÅNDA Høsten 2011 ble arbeidet med sosial handlingsplan og respekt-hånda introdusert for elever og foreldre. Alle trinn på skolen jobber aktivt med dette gjennom hele skoleåret. Målet er at alle på skolen skal kjenne til, og leve etter de fem fingerreglene på respekthånda: - Vi er ærlige - Vi gir og tar imot ros - Vi lytter til hverandre - Vi hjelper hverandre - Vi er høflige Viser for øvrig til sosial handlingsplan som ligger på skolens hjemmeside. MILJØTERAPEUT/ HELSESØSTER Miljøterapeut, Camilla Bøkestad, har kontor på skolen alle dager unntatt onsdager. Frosta kommune har fått ny helsesøster. Hun heter Kirsti Lein, og hun er tilgjengelig for ungdomsskolen tirsdager og torsdager.

11 TENTAMENSREGLEMENT 1. Vær på plass og klar med alt utstyr du trenger til tentamen starter kl Mobiltelefoner skal slås av og legges på angitt plass ved vakt. Hentes når du har levert besvarelsen. 3. Lån av evt utstyr av andre i rommet, skal gå gjennom vakt. 4. Ved behov for å gå pa do, spør vakt først. En og en kan gå alene uten vakt. 5. Lufting: Ved felles lufting skal en holde sammen i gruppe etter beskjed fra lærer/vakt. Det er ikke lov å snakke om oppgaven i luftepausen. Dette vil medføre advarsel. 6. Prat/kommunikasjon: Det er ikke lov å kommunisere på noen måte med medelever. (f.eks miming, hvisking og tegn) En advarsel = navnet pa tavlen To advarsler= 1 kryss bak navnet Tre advarsler= en må forlate lokalet og får ikke levere besvarelsen. 7. Når du er ferdig: - 8. trinn skal sitte i klasserommet til kl 12.00, og får ikke forlate skolens omrade før kl trinn skal sitte i klasserommet til kl 12.00, og må forlate skolens omrade når de forlater klasserommet trinn leverer besvarelsen og får gå når de er ferdig, og forlater skolens område når de forlater klasserommet.

12 SØKNAD OM FRI FRA SKOLEN Opplæringsloven 2-11 står flg.: Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil 2 veker. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. Søknad om fri en skoledag: Søknad om fri fra skolen ut over en dag Søknad kan sendes til kontaktlærer via mobilskole eller skrives i meldingsboka/ kontaktboka og innvilges av kontaktlærer Søknad leveres til rektor i god tid. Skjema finnes på skolens hjemmeside LEKSETID Elevene vil få tilbud om leksehjelp tirsdager fra klokken Så godt det lar seg gjøre vil en pedagog være tilstede denne økta. Skjema for påmelding vil bli sendt uti løpet av den første skoleuka.

13 ORDENSREGLER FOR FROSTA SKOLE 1 - Vi er snille og høflige mot hverandre og oppfører oss etter antimobbeplakaten : Vi skal ikke mobbe andre. Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet eller plaget. Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene. Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlæreren og de hjemme. 2 - Vi tar vare på våre egne, andres og skolens ting og holder det rent og ryddig rundt oss. Vi sorterer søppelet vårt og bruker søppeldunkene både inne og ute. 3 - Vi hjelper til med å lage en trivelig skoledag for alle og oppfører oss slik at det blir arbeidsro uten forstyrrelser i timer og arbeidsøkter. 4 - Vi bruker ikke godteri, tyggegummi, tobakk eller snus på skolen. Oppbevaring og bruk av rusmidler er forbudt på Frosta skole. 5 - Vi oppholder oss på skoleområdet. Snøballkasting er lov på anviste områder Sykler og mopeder parkeres på avtalt område. På fellesturer bruker alle hjelm. Rulleskøyter, skateboard og sparksykkel er tillatt for på anvist plass. 7 - Ved brudd på ordensreglene skjer dette så fort som mulig: trinn trinn trinn - umiddelbar muntlig - umiddelbar muntlig påtale, - umiddelbar muntlig påtale, reaksjon, - samtale mellom de involverte, - telefon heim til foresatte, - skriftlig melding i kontaktboka, - vaske og rydde opp, - advarsel, - gult kort, - vaske og rydde opp, - ødelagte ting erstattes av enkeltelev/klassekasse, - ringe heim til foresatte og fortelle hva som har skjedd, - skriftlig melding heim, - være igjen på skolen og - advarsel, - vaske og rydde opp, - ødelagte ting erstattes av enkeltelev/klassekasse, - ringe heim til foresatte, - skriftlig melding heim, - være igjen på skolen, - bruke ordens-, og oppførselskarakter aktivt, gjøre pålagte oppgaver, Det er egne regler for bruk av datamaskinene, og brudd på datareglene fører til dataforbud. 8 - Ved grove forseelser kan rektor vise bort en elev fra skolen i inntil tre dager. Eleven har rett til å uttale seg om hva som har skjedd, og heimen skal kontaktes. Straffbare forhold på skolens område meldes til politiet. 9 Ordensreglene rulleres i skolens organ hver høst.

14 ORDEN OG OPPFØRSELSREGLEMENT UNGDOMSTRINNET Regel Kommentar Konsekvens Brudd på en eller flere av reglene kan føre til nedsatt karater i orden/ oppførsel. Andre konsekvenser kan være: MØT PRESIS Du skal møte presis til timen Kommer du for sent forstyrrer du opplæringa. Det er viktig å være presis til timen ellers går eleven glipp av lærestoff.. NØDVENDIG UTSTYR Elevene har med seg nødvendig utstyr til timene. F. eks pennal med innhold (blyant, viskelær osv) kalkulator, passer, gymklær. RESPEKT Vis respekt for alle ansatte og medelever ARBEIDSRO Opplæringa skal ikke forstyrres av bråk og uro. ARBEIDSINNSATS Det skal ytes god arbeidsinnsats på skolen. LEKSER/ INNLEVERINGER Lekser/ innleveringer skal gjøres til rett tid. ORDEN/ OPPFØRSEL Elevene skal vise god orden og oppførsel på skolen og i arrangement i skolens regi. I friminuttene skal elevene ut fra klasserommet. TOBAKK, SNUS OG RUSMIDLER Tobakk og rusmidler er ikke tillatt å ha med eller bruke i skoletiden. FRAVÆR/ BESKJED Ved fravær eller annen beskjed leverer elevene melding. Bruk gjerne mobilskole. KROPPSØVING For å få utbytte av opplæringa er det viktig at du har med det du trenger til hver time. Arbeidsro er viktig for at både elevene og lærerne skal kunne yte godt. Elevene skal ikke knuffe, herje eller løpe inne. Elevene skal også ha et akseptabelt språkbruk. Alle rusmidler virker nedbrytende på kroppen din og gjør at du presterer dårligere. Elevene kan få ny meldingsbok i starten av 8. trinn. Fravær fra trinn blir stående på vitnemålet. Dersom vi har elever som ikke deltar, har vi avtale med. Melding heim Bortvisning fra time Kan føre til at karakter i orden settes ned... Melding heim (også ved mistanke) Utvisning

15 SKOLENS OMRÅDE Vi oppholder oss på skolens område i skoletiden. MOBBING/ PLAGING Mobbing og plaging er ikke tillatt. YTTERTØY/ SKO Yttertøy og sko skal henges i garderoben FRIMINUTT Alle elevene skal være ute i ett friminutt i løpet av dagen. SKULK Fravær uten gyldig grunn ansees som skulk MOBILTELEFON Frosta skole er en mobilfri skole. JUKS Juks eller forsøk på juks er ikke tillatt. KOPIERING FRA NETTET Det er ikke tillatt å kopiere tekst fra nettet og lime det inn i et dokument uten omgjøringer, for deretter å levere det til lærer. IKT - UTSTYR Vi behandler og bruker IKT utstyret ved skolen med forsiktighet. HÆRVERK Vi behandler skolen og skolens materielle med forsiktighet. SKOLEBØKER Skolebøkene skal registreres i biblioteket sin database ved skolestart. fysioterapeut om individuelt opplegg. Dette avklares med lege og foreldre. Dersom en elev skal forlate skolens område må det gjøres avtale om det. Skolen aksepterer ikke mobbing og krenkelser, verken fysisk eller psykisk. Legg heller vekt på å gi positive kommentarer Oversikt over dette henges opp i fellesarealene. Vær rask å levere melding når du har vært borte eller ikke kan delta i en aktivitet. Bruk meldingsboka. Det er uhederlig og urettferdig å jukse for å oppnå bedre karakterer. Det er uhederlig og urettferdig å jukse for å oppnå bedre karakterer For å få en god opplæring ved bruk av IKT er det nødvendig at utstyret er i orden og at alle brukere behandler utstyret med forsiktighet. Skolebøkene skal også levers inn via biblioteket ved skoleårets slutt. På denne måten får skolen oversikt over Melding hjem Bortvisning Melding hjem gjelder både timer og friminutt. Inndragning av telefonen for resten av dagen. Fare for direkte nedsatt ordenskarakter eller laveste fagkarakter. Fare for direkte nedsatt ordenskarakter eller laveste fagkarakter. Kan bli nektet adgang til PC og lignende. Erstatte ødelagt. Skader på skolen eller materiellet, som er oppstått ved slurv, likegyldighet eller uvettig oppførsel fra elevenes side, skal erstattes av den eller de som har forårsaket skaden. Elever som mister eller ødelegger bøker eller annet skolemateriell, skal erstatte dette.

16 Viktig at hver enkelt elev tar vare på skolebøkene og behandler dem med forsiktighet. hvem som ikke har levert inn bøkene sine. SNØBALLKASTING Snøballkasting skjer på anvist plass. SYKLING Sykling skjer ved sykkelløypa. Elevene bruker hjelm når de sykler. NØKLER Elevene får to nøkler; en til garderobeskapet og en til skapet på klasserommet. Elevene har selv ansvar for at nøklene er med på skolen til enhver tid. Sykkelforbud. Hvis elevene mister nøklene/nøkkelen må de erstatte den med kr 200.

17 SKOLERUTA SKOLEÅRET 2015/2016 SU bestemte samtidig at det er ønskelig å stramme inn permisjonspraksisen. Alle oppfordres til å bruke ferie til ferie, og skoledager til skoledager. Elever på 10.trinn innvilges normalt ikke permisjon etter vinterferien pga. tentamen / eksamen. (Unntak kan forekomme ved særskilte tilfeller.)

18 ANSATTE UNGDOMSTRINNET Rektor: Andreas Trefjord Tlf: Fløyleder/ rådgiver: Vibeke Haugan Tlf: Helga Aunet, kontoret Tlf: Ketil Løvrød, IKT/ fløyleder Tlf: Kontaktlærere 8A: Henrik Sanden 8B: Marit Rygg 9A: Hege Aakerholm 9B: Johnny Vik 10A: Anne Marie Rise 10B: Heidi Brekken Kvamvold 10C: Anne Jørstad Stenhaug Faglærere: Bjørn Olav Juberg Bodil Fossum Krog Ellen Othelie Grøtan Gerd Matre Lindis Haugan Berit Kristin B Moksnes Laila Rein Bente Røkke Barnung Anne Berit Skjemstad Gunnar Stenhaug Assistenter: Line B Reitan Tove Risto Nilssen Vi har lest, og er innforstått med innholdet i dette heftet. foresatte elev

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere 2015-2016 8 Skolens satsningsområder

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer