Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår."

Transkript

1

2 Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere og foresatte. Vi ønsker et godt samarbeid mellom skolen og heimen. Det er nøkkelen til å skape gode utviklingsvilkår for våre elever. Når alle parter er med og bidrar, skapes gjensidig respekt, forutsigbarhet, tydelighet og felles forståelse for vårt ansvar. Skal vi lykkes må vi samarbeide aktivt for å ivareta et godt læringsmiljø for elevene. Frosta skole favner alle elevene i Frosta kommune. For tiden er vi omkring 340 elever og ca 60 voksne som har skolen som arbeidssted. På ungdomsskolen får elevene utdelt ukeplaner. Noen lekser vil stå på denne planen, men det meste av lekser vil bli gitt etter hver time. På ukeplanene vil det også fortløpende bli gitt nødvendig informasjon fra kontaktlærerne og faglærere. Det informeres fra kontaktlærerne også på foreldremøter og konferansetimer. Nettadressa til hjemmesiden er: Mobilskole er også et verktøy som brukes ofte på Frosta skole. Oppskrift på bruk av mobilskole finnes i dette heftet. Innearealene i ungdomsskolen skal være fri for utesko. Elevene setter fra seg uteskoene i garderobeskapet. Det vil ligge skoposer innenfor hovedinngangen som besøkende kan bruke. Skolens forventninger til heimen: Samarbeidet mellom skolen og heimen er regulert i opplæringsloven og i forslaget til ny formålsparagraf til grunnopplæringen, der det heter at skolen skal samarbeide med hjemmet. Det understrekes at skolen har det faglige ansvaret for opplæringa, mens foresatte har oppdrageransvaret. Vi har disse forventningene til oss selv i skole/hjem samarbeidet Vi er godt forberedt i vårt møte med elevene, vi har ansvar for barnet i skoletiden, og tilrettelegger for læring og utvikling. Alle elever skal ha utbytte av undervisningen i et trygt og inkluderende miljø. Vi gir informasjon om det som skjer på skolen via årsplaner, ukeplaner og andre informasjonsskriv. Vi gjennomfører foreldremøter og konferanser, og har ellers kontakt med hjemmene når det er hensiktsmessig for elevens faglige eller sosiale utvikling Vi er åpne for innspill og meninger fra foreldrene om vår skole Vi legger vekt på barnets trivsel og trygghet og arbeider aktivt for å forebygge mobbing

3 Vi har disse forventningene til foreldrene/foresatte i skole/hjem samarbeidet Foreldrene/foresatte har ansvar for at eleven møter presis og uthvilt til skoledagen, og for at eleven har med seg nødvendig skoleutstyr, klær og skolemat. Vi ønsker at eleven har spist frokost fordi det bedrer evnen til konsentrasjon. Foreldrene/foresatte viser interesse for elevens skolearbeid gjennom samtale med eleven om skoledagen og ved å holde seg oppdatert om elevens skolearbeid. Vi Eleven er representert på foreldremøter og konferansetimer. Informasjon fra skolen leses, etterspurte underskrifter og tilbakemeldinger returneres innen tidsfrist. Eleven tas ikke ut av ordinær undervisning uten i helt spesielle anledninger, da fravær går ut over det pedagogiske arbeidet i klassen/gruppen. Foreldrene/foresatte holder kontakt med skolen og gir informasjon når noe oppstår som kan påvirke elevens skoledag. Vi ønsker at foreldrene/ foresatte tar kontakt med lærer eller skolens ledelse hvis en lurer på noe eller vil gi ros eller ris. Omtale skolens personale og elever på en slik måte at det bidrar til at eleven får et positivt inntrykk. Organisering av skoledagen Alle elever starter skoledagen kl , og alle er ferdige kl Onsdag slutter elevene Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MATPAUSE Vurdering Som elev har en rett til å få vurdering, både underveis- og sluttvurdering. Underveisvurderingen skal gis som fortløpende veiledning og den skal: fremme elevenes læring utvikle elevenes kompetanse gi grunnlag for tilpasset opplæring

4 Underveisvurderingen kan gis både med og uten karakter. Sluttvurderingen skal gi informasjon om det nivået du har nådd ved avslutningen av opplæringen. Skoleåret har to karakterterminer. Første termin avsluttes til jul, og den andre avsluttes til sommeren. Avgangsfag er fag som har karakter på vitnemålet og som gir poeng til videregående skole. Valgfag er avgangsfag årlig så fremt eleven ikke velger det samme valgfaget igjen. Utdanningsvalg er fag som ikke vurderes med karakter. KARAKTERER Orden og oppførsel: I orden og oppførsel blir disse karakterene brukt: - God (G): Eleven viser vanlig og god orden og oppførsel. - Nokså god (Ng): Eleven viser under vanlig oppførsel og orden. - Lite godt (Lg): Karakteren skal brukes bare i særtilfeller. Fagkarakter: Karakterskalaen fra 1 6 betyr i hovedsak dette: 1-2: Lav grad av måloppnåelse 3-4: Middels grad av måloppnåelse 5-6: Høy grad av måloppnåelse Alle karakterer i grunnskolen settes ved at elevene vurderes opp imot kompetansemålene i det enkelte fag. FASTSETTING AV KARAKTER I ORDEN Ved fastsetting av karakter i orden tar man hensyn til om eleven viser vanlig god arbeidsinnsats og følger ordensreglene som er fastsatt på skolen. For å få så lik behandling som mulig av elevene når ordenskarakteren fastsettes, følges i hovedsak dette: (gjelder ett semester) 0-10 anmerkninger GOD anmerkninger NOKSÅ GOD 21 - anmerkninger. LITE GOD Generell orden, samt behandling av skolens utstyr gjelder også når karakter i orden skal fastsettes. Fastsettelse av karakterer skjer på karaktermøte der alle lærerne/ voksne på ungdomstrinnet deltar

5 FASTSETTING AV KARAKTER I OPPFØRSEL Ved fastsetting av karakter i oppførsel tar man hensyn til hvordan eleven oppfører seg på skoleområdet og ellers når skolen har ansvar for eleven. Man legger særlig vekt på hvordan eleven oppfører seg mot andre elever, lærere og andre ansatte. Elevene og heimen får beskjed hvis oppførselskarakteren er i fare for å bli nedsatt. NØKLER Hver enkelt elev kan få en nøkkel til garderobeskapet og en nøkkel til bokskapet. Elevene har selv ansvar for at nøklene er med på skolen til enhver tid. Hvis en elev mister nøkkelen må hun/han betale en egenandel på kr 200. FREMMEDSPRÅK/ SPRÅKFORDYPNING: Etter innføringen av Kunnskapsløftet skal elevene enten ha et nytt fremmedspråk i tillegg til engelsk, eller språklig fordypning i samisk, norsk eller engelsk. Ved Frosta skole tilbyr vi: - Tysk - Fransk - Fordypning norsk - Fordypning engelsk. Elevene velger språk i starten av 8. trinn, og de har mulighet for å endre på dette valget fram til jul i 8. Etter den tid er det ikke mulighet for å endre på valgene. 8. og 10. trinn har 2,5 undervisningstimer hver uke, og 9. trinn har to timer. Hvis det blir få elever som velger faget, vil det bli vurdert om det blir gitt tilbud.

6 VALGFAG: Frosta skole tilbyr dette skoleåret følgende valgfag: - Internasjonalt samarbeid - Produksjon av varer og tjenester (kun 9. trinn). - Fysisk aktivitet og helse - Design og redesign - Innsats for andre Faget har en årsramme på 76 timer a 45 minutter, dvs 2 skoletimer pr. uke. Elevene kan, om de vil, velge nye valgfag hvert år. MOBILSKOLE Oppskrift på Mobilskole: Send SMS til 03686, start meld med: FROSTA(mellomrom) klassetrinn(eks 9) (mellomrom) også forsett med å skrive meldingen. MOT Frosta Kommune er et lokalsamfunn med MOT, og i løpet av ungdomsskolen får elevene 15 besøk fra MOT. MOT har livet til ungdom i sentrum. MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei.

7 SOL (systematisk observasjon av lesing) PÅ FROSTA SKOLE Å lære barn å lese er en av skolens viktigste oppgaver. Norsk skole kan gjøre en bedre jobb på dette området. Mange barn kan bli bedre. I Gjesdal har vi utviklet verktøyet SOL for observasjon av lesing. SOL er basert på nyere forskning og mange års erfaring. I SOL er leseopplæringen på mellomtrinnet og ungdomstrinnet like viktig som den første leseopplæringen. Leseutviklingen skal fortsette også etter at eleven har lært seg å lese. SOL er et observasjonsverktøy. I tillegg er det også en kunnskapsbank og et oppslagsverk både for den generelle undervisning og for tetting av huller hos den enkelte elev. SOL gir en oversikt over hvor eleven befinner seg i sin leseutvikling, og gir læreren en bedre forutsetning for å drive god og tilpasset leseopplæring. Alle elevene skal soles (kartlegges med SOL) kontinuerlig. Resultatene fra solingen skal formidles til elevene og foresatte. Eleven, skolen og hjemmet får dermed informasjon og innsikt til å arbeide mot en optimal leseutvikling. Mer informasjon om SOL kan dere få på skolen. Alle lærerne har fått opplæring i SOL.

8 ELEVRÅD: Alle skoler er i følge opplæringsloven pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet består av tillitselever i hver gruppe og ledes av en valgt elevrådsleder. Tillitselever velges i starten av skoleåret. Gjennom klassens tillitselever og elevråd har elevene mulighet til å ta opp elevsaker og fremme elevenes synspunkt og interesser. På Frosta skole er det 2 elevråd, et for mellomtrinnet (5. 7. trinn) og et for ungdomstrinnet ( trinn). Elevrådet blir støttet i arbeidet sitt av en kontaktlærer. UTDANNINGSVALG: Utdanningsvalg skal: - gi elevene muligheter for valg som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetning for senere utdanningsvalg. - gi elevene informasjon og erfaring med de ulike utdanningsprogrammene på videregående skole. Tema: 8. trinn: nærmiljøet, ulike yrker 9. trinn: utplasseringsuke, hospitering, åpen skole 10. trinn: skolebesøk, framtidssamtaler, informasjon om videregående DATA/ IKT Som nevnt ovenfor brukes skolens hjemmeside som informasjonskanal. Her legges ukeplanene for de ulike trinnene ut hver uke. Alle elever ved skolene i Værnesregionen, deriblant elevene ved Frosta skole, har mulighet til å laste ned og bruke Microsoft sin Officepakke gratis på inntil 5 hjemmemaskiner så lenge de er elever i grunnskolen. Nærmere bruksanvisning på dette ligger på skolens hjemmeside. Det finnes også en lettere programvare som kan brukes på nettbrett, men vi anbefaler at elevene fra 5.trinn og oppover kan ha tilgang til PC hjemme til levering av lekser via plattformen Fronter.

9 BIBLIOTEKET Frosta bibliotek er et kombinasjonsbibliotek og ligger fysisk midt i småskolen. Biblioteket er åpent for alle fra kl hver ukedag og kveldsåpent onsdager fra kl Det er reduserte åpningstider i skoleferier. Frosta bibliotek har egen web-side hvor du kan søke i vår egen og andre biblioteks baser. Du kan også logge deg inn på din/ditt barns side og forlenge lån eller reservere. Da må du ha lånenummer. Gå inn via Lurer du på noe, kontakt oss på tlf / eller på mail til TEMADAGER Vi vil arrangere temadager også dette skoleåret. Vi satser på aldersblanding. August: Skogdag September: Aktivitetsdag - Mesternes mester Oktober: Uke 42 temauke om rus. Desember: Volleyball - cup Februar: Språk Mars: Matematikk Mai: Praktisk dag (før 17.mai) + naturfag/ gym (sykling) Juni: Fair- Play (fotballturnering) Nærmere informasjon om dato kommer før hver enkelt temadag. MOBILFRI Frosta skole er en mobilfri skole. Eventuelt bruk av mobil disse dagene må avtales med ansatte på skolen. UTEFRIMINUTT Elevene skal være ute i minst ett friminutt hver dag. Vi oppfordrer elevene til å være mest mulig ute, og håper heimen også kan prate med sine ungdommer om dette.

10 RESPEKT - HÅNDA Høsten 2011 ble arbeidet med sosial handlingsplan og respekt-hånda introdusert for elever og foreldre. Alle trinn på skolen jobber aktivt med dette gjennom hele skoleåret. Målet er at alle på skolen skal kjenne til, og leve etter de fem fingerreglene på respekthånda: - Vi er ærlige - Vi gir og tar imot ros - Vi lytter til hverandre - Vi hjelper hverandre - Vi er høflige Viser for øvrig til sosial handlingsplan som ligger på skolens hjemmeside. MILJØTERAPEUT/ HELSESØSTER Miljøterapeut, Camilla Bøkestad, har kontor på skolen alle dager unntatt onsdager. Frosta kommune har fått ny helsesøster. Hun heter Kirsti Lein, og hun er tilgjengelig for ungdomsskolen tirsdager og torsdager.

11 TENTAMENSREGLEMENT 1. Vær på plass og klar med alt utstyr du trenger til tentamen starter kl Mobiltelefoner skal slås av og legges på angitt plass ved vakt. Hentes når du har levert besvarelsen. 3. Lån av evt utstyr av andre i rommet, skal gå gjennom vakt. 4. Ved behov for å gå pa do, spør vakt først. En og en kan gå alene uten vakt. 5. Lufting: Ved felles lufting skal en holde sammen i gruppe etter beskjed fra lærer/vakt. Det er ikke lov å snakke om oppgaven i luftepausen. Dette vil medføre advarsel. 6. Prat/kommunikasjon: Det er ikke lov å kommunisere på noen måte med medelever. (f.eks miming, hvisking og tegn) En advarsel = navnet pa tavlen To advarsler= 1 kryss bak navnet Tre advarsler= en må forlate lokalet og får ikke levere besvarelsen. 7. Når du er ferdig: - 8. trinn skal sitte i klasserommet til kl 12.00, og får ikke forlate skolens omrade før kl trinn skal sitte i klasserommet til kl 12.00, og må forlate skolens omrade når de forlater klasserommet trinn leverer besvarelsen og får gå når de er ferdig, og forlater skolens område når de forlater klasserommet.

12 SØKNAD OM FRI FRA SKOLEN Opplæringsloven 2-11 står flg.: Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil 2 veker. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. Søknad om fri en skoledag: Søknad om fri fra skolen ut over en dag Søknad kan sendes til kontaktlærer via mobilskole eller skrives i meldingsboka/ kontaktboka og innvilges av kontaktlærer Søknad leveres til rektor i god tid. Skjema finnes på skolens hjemmeside LEKSETID Elevene vil få tilbud om leksehjelp tirsdager fra klokken Så godt det lar seg gjøre vil en pedagog være tilstede denne økta. Skjema for påmelding vil bli sendt uti løpet av den første skoleuka.

13 ORDENSREGLER FOR FROSTA SKOLE 1 - Vi er snille og høflige mot hverandre og oppfører oss etter antimobbeplakaten : Vi skal ikke mobbe andre. Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet eller plaget. Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene. Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlæreren og de hjemme. 2 - Vi tar vare på våre egne, andres og skolens ting og holder det rent og ryddig rundt oss. Vi sorterer søppelet vårt og bruker søppeldunkene både inne og ute. 3 - Vi hjelper til med å lage en trivelig skoledag for alle og oppfører oss slik at det blir arbeidsro uten forstyrrelser i timer og arbeidsøkter. 4 - Vi bruker ikke godteri, tyggegummi, tobakk eller snus på skolen. Oppbevaring og bruk av rusmidler er forbudt på Frosta skole. 5 - Vi oppholder oss på skoleområdet. Snøballkasting er lov på anviste områder Sykler og mopeder parkeres på avtalt område. På fellesturer bruker alle hjelm. Rulleskøyter, skateboard og sparksykkel er tillatt for på anvist plass. 7 - Ved brudd på ordensreglene skjer dette så fort som mulig: trinn trinn trinn - umiddelbar muntlig - umiddelbar muntlig påtale, - umiddelbar muntlig påtale, reaksjon, - samtale mellom de involverte, - telefon heim til foresatte, - skriftlig melding i kontaktboka, - vaske og rydde opp, - advarsel, - gult kort, - vaske og rydde opp, - ødelagte ting erstattes av enkeltelev/klassekasse, - ringe heim til foresatte og fortelle hva som har skjedd, - skriftlig melding heim, - være igjen på skolen og - advarsel, - vaske og rydde opp, - ødelagte ting erstattes av enkeltelev/klassekasse, - ringe heim til foresatte, - skriftlig melding heim, - være igjen på skolen, - bruke ordens-, og oppførselskarakter aktivt, gjøre pålagte oppgaver, Det er egne regler for bruk av datamaskinene, og brudd på datareglene fører til dataforbud. 8 - Ved grove forseelser kan rektor vise bort en elev fra skolen i inntil tre dager. Eleven har rett til å uttale seg om hva som har skjedd, og heimen skal kontaktes. Straffbare forhold på skolens område meldes til politiet. 9 Ordensreglene rulleres i skolens organ hver høst.

14 ORDEN OG OPPFØRSELSREGLEMENT UNGDOMSTRINNET Regel Kommentar Konsekvens Brudd på en eller flere av reglene kan føre til nedsatt karater i orden/ oppførsel. Andre konsekvenser kan være: MØT PRESIS Du skal møte presis til timen Kommer du for sent forstyrrer du opplæringa. Det er viktig å være presis til timen ellers går eleven glipp av lærestoff.. NØDVENDIG UTSTYR Elevene har med seg nødvendig utstyr til timene. F. eks pennal med innhold (blyant, viskelær osv) kalkulator, passer, gymklær. RESPEKT Vis respekt for alle ansatte og medelever ARBEIDSRO Opplæringa skal ikke forstyrres av bråk og uro. ARBEIDSINNSATS Det skal ytes god arbeidsinnsats på skolen. LEKSER/ INNLEVERINGER Lekser/ innleveringer skal gjøres til rett tid. ORDEN/ OPPFØRSEL Elevene skal vise god orden og oppførsel på skolen og i arrangement i skolens regi. I friminuttene skal elevene ut fra klasserommet. TOBAKK, SNUS OG RUSMIDLER Tobakk og rusmidler er ikke tillatt å ha med eller bruke i skoletiden. FRAVÆR/ BESKJED Ved fravær eller annen beskjed leverer elevene melding. Bruk gjerne mobilskole. KROPPSØVING For å få utbytte av opplæringa er det viktig at du har med det du trenger til hver time. Arbeidsro er viktig for at både elevene og lærerne skal kunne yte godt. Elevene skal ikke knuffe, herje eller løpe inne. Elevene skal også ha et akseptabelt språkbruk. Alle rusmidler virker nedbrytende på kroppen din og gjør at du presterer dårligere. Elevene kan få ny meldingsbok i starten av 8. trinn. Fravær fra trinn blir stående på vitnemålet. Dersom vi har elever som ikke deltar, har vi avtale med. Melding heim Bortvisning fra time Kan føre til at karakter i orden settes ned... Melding heim (også ved mistanke) Utvisning

15 SKOLENS OMRÅDE Vi oppholder oss på skolens område i skoletiden. MOBBING/ PLAGING Mobbing og plaging er ikke tillatt. YTTERTØY/ SKO Yttertøy og sko skal henges i garderoben FRIMINUTT Alle elevene skal være ute i ett friminutt i løpet av dagen. SKULK Fravær uten gyldig grunn ansees som skulk MOBILTELEFON Frosta skole er en mobilfri skole. JUKS Juks eller forsøk på juks er ikke tillatt. KOPIERING FRA NETTET Det er ikke tillatt å kopiere tekst fra nettet og lime det inn i et dokument uten omgjøringer, for deretter å levere det til lærer. IKT - UTSTYR Vi behandler og bruker IKT utstyret ved skolen med forsiktighet. HÆRVERK Vi behandler skolen og skolens materielle med forsiktighet. SKOLEBØKER Skolebøkene skal registreres i biblioteket sin database ved skolestart. fysioterapeut om individuelt opplegg. Dette avklares med lege og foreldre. Dersom en elev skal forlate skolens område må det gjøres avtale om det. Skolen aksepterer ikke mobbing og krenkelser, verken fysisk eller psykisk. Legg heller vekt på å gi positive kommentarer Oversikt over dette henges opp i fellesarealene. Vær rask å levere melding når du har vært borte eller ikke kan delta i en aktivitet. Bruk meldingsboka. Det er uhederlig og urettferdig å jukse for å oppnå bedre karakterer. Det er uhederlig og urettferdig å jukse for å oppnå bedre karakterer For å få en god opplæring ved bruk av IKT er det nødvendig at utstyret er i orden og at alle brukere behandler utstyret med forsiktighet. Skolebøkene skal også levers inn via biblioteket ved skoleårets slutt. På denne måten får skolen oversikt over Melding hjem Bortvisning Melding hjem gjelder både timer og friminutt. Inndragning av telefonen for resten av dagen. Fare for direkte nedsatt ordenskarakter eller laveste fagkarakter. Fare for direkte nedsatt ordenskarakter eller laveste fagkarakter. Kan bli nektet adgang til PC og lignende. Erstatte ødelagt. Skader på skolen eller materiellet, som er oppstått ved slurv, likegyldighet eller uvettig oppførsel fra elevenes side, skal erstattes av den eller de som har forårsaket skaden. Elever som mister eller ødelegger bøker eller annet skolemateriell, skal erstatte dette.

16 Viktig at hver enkelt elev tar vare på skolebøkene og behandler dem med forsiktighet. hvem som ikke har levert inn bøkene sine. SNØBALLKASTING Snøballkasting skjer på anvist plass. SYKLING Sykling skjer ved sykkelløypa. Elevene bruker hjelm når de sykler. NØKLER Elevene får to nøkler; en til garderobeskapet og en til skapet på klasserommet. Elevene har selv ansvar for at nøklene er med på skolen til enhver tid. Sykkelforbud. Hvis elevene mister nøklene/nøkkelen må de erstatte den med kr 200.

17 SKOLERUTA SKOLEÅRET 2015/2016 SU bestemte samtidig at det er ønskelig å stramme inn permisjonspraksisen. Alle oppfordres til å bruke ferie til ferie, og skoledager til skoledager. Elever på 10.trinn innvilges normalt ikke permisjon etter vinterferien pga. tentamen / eksamen. (Unntak kan forekomme ved særskilte tilfeller.)

18 ANSATTE UNGDOMSTRINNET Rektor: Andreas Trefjord Tlf: Fløyleder/ rådgiver: Vibeke Haugan Tlf: Helga Aunet, kontoret Tlf: Ketil Løvrød, IKT/ fløyleder Tlf: Kontaktlærere 8A: Henrik Sanden 8B: Marit Rygg 9A: Hege Aakerholm 9B: Johnny Vik 10A: Anne Marie Rise 10B: Heidi Brekken Kvamvold 10C: Anne Jørstad Stenhaug Faglærere: Bjørn Olav Juberg Bodil Fossum Krog Ellen Othelie Grøtan Gerd Matre Lindis Haugan Berit Kristin B Moksnes Laila Rein Bente Røkke Barnung Anne Berit Skjemstad Gunnar Stenhaug Assistenter: Line B Reitan Tove Risto Nilssen Vi har lest, og er innforstått med innholdet i dette heftet. foresatte elev

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2014/2015 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole 1 Til elever, foresatte og personale! På Øygard har vi følgende motto: Alle for Øygard Øygard for alle! I dette

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Artig å møte nye, hyggelige folk. Jentene er så søte! Litt skummelt med 10. klassingene. Bra at vi får ha tyggis i timene.

Artig å møte nye, hyggelige folk. Jentene er så søte! Litt skummelt med 10. klassingene. Bra at vi får ha tyggis i timene. Artig å møte nye, hyggelige folk. Jentene er så søte! Litt skummelt med 10. klassingene. Bra at vi får ha tyggis i timene. Mer frihet. Det er litt skummelt med karakterer. Mye mer ansvar og lærerne forventer

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

Informasjonshefte Frosta skole, skoleåret 2014/15 Side 1

Informasjonshefte Frosta skole, skoleåret 2014/15 Side 1 Informasjonshefte Frosta skole, skoleåret 2014/15 Side 1 Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elever, foreldre / foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

glemmen videregående skoles husregler

glemmen videregående skoles husregler glemmen videregående skoles husregler Et springbrett til fremtiden Glemmen videregående skole - framtidas skole for alle! For at du skal lykkes med å nå dine mål, har vi fokus på kunnskap og læring gjennom:

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø. KLASSEROMSREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø. Det gjør vi ved å: Behandle hverandre med respekt, være hyggelige på skolen og på nettet og omtale hverandre positivt.

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og skal sikre at elevene, foreldre/foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Lurahammaren ungdomsskole

Lurahammaren ungdomsskole Lura bydelsutvalg 18.01.10 - Melding 5/10 referat møte i SAMARBEIDSUTVALGET Lurahammaren ungdomsskole Dato og tid Tirsdag 15.12.2009 Kl. 18;00 Sted: Personalrommet Lurahammaren ungdomsskole Representanter

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9

REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9 1 REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE Jamfør Opplæringsloven 2-9 1. Målet er et godt og trivelig skolesamfunn fritt for blant annet mobbing og trakasering, så vis hensyn, respekt for andre,

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

Slåtthaug skole En skole på høyden

Slåtthaug skole En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen, ved rektor Marit Foss Viktige områder for 9.trinn ved avd.leder Guttorm Vik Karakterterminer Fravær Kartlegging av elever og nasjonale

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden og ivareta elevenes

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

Informasjonshefte Nordskogen skole

Informasjonshefte Nordskogen skole Informasjonshefte Nordskogen skole Til foreldre og elever Velkommen til et nytt og spennende skoleår på Nordskogen skole. Spesielt velkommen ønsker vi de nye 1. klasse-elevene og deres foreldre. Dette

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

SIDE 1 AV 10 SKAUN UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2012-2013 2012/2013. Velkommen til 8.-elever og foreldre/foresatte på SUS.

SIDE 1 AV 10 SKAUN UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2012-2013 2012/2013. Velkommen til 8.-elever og foreldre/foresatte på SUS. SIDE 1 AV 10 SKAUN UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2012-2013 2012/2013 Velkommen til 8.-elever og foreldre/foresatte på SUS. 1 SIDE 2 AV 10 SKAUN UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2012-2013

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Ålesund kommune 2014-2015 Innhold Mål... 2 Flisnes skoles elevsyn... 2 Plan for klassemiljøutvikling 1.- 2. årstrinn... 3 Kontroll av sinne... 3 Respekt og positiv

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære barneskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Ordensregler. Grunnleggende ordensregler

Ordensregler. Grunnleggende ordensregler Ordensregler Steinerskolen i Ås har valgt å ha fire grunnleggende ordensregler istedenfor en liste over forbud og påbud. Disse fire grunnreglene er utdypet nedenfor. Ordensreglene for Steinerskolen i Ås

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Ordensreglement Longyearbyen skole

Ordensreglement Longyearbyen skole Ordensreglement Longyearbyen skole Ordensreglementet er fastsatt av rektor ved Longyearbyen skole 20. mars 2015 med hjemmel i Forskrift til ordensreglement for Longyearbyen skole av 3.11.2014. Reglementet

Detaljer

Overordnede ordensregler Fjære skole

Overordnede ordensregler Fjære skole Overordnede ordensregler Fjære skole Vedtatt i SU 29.01.2009 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 1 Hjemmel 3 2.2 2 Formål 3 2.3 3 Virkeområde 3 3 Regler og sanksjoner... 3 3.1 4 Generell oppførsel 3 3.1.1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Vedtatt i kommunestyret 18.06.15, KS 040/15 Gjeldende fra 15. august 2015 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 28.05.15 Saksliste Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2015/2016 Forberedelser til skolestart Den viktige foreldrerollen Kontakten

Detaljer

Regelmatrise ved Karasjok skole

Regelmatrise ved Karasjok skole Regelmatrise ved Karasjok skole OAHPIIDOAHPPOPBIRAS/ELEVENES LÆRINGSMILJØ På klasserommet - Rekk opp handa når du vil si noe. - Hør etter og følg beskjeder. - Lytt når andre har ordet.. - Møt opp til rett

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer